Cara menulis Bibliografi

Oleh: Hassan Mohd Ghazali http://senivisual2.blogspot.com/

Sistem APA
Sistem dokumentasi APA ‘AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’ (APA) merupakan system yang boleh diaplikasikan dalam bidang seni visual sebagai menulisan kajian dan ilmiah. Ia merupakan gabungan rujukan dalam teks (citations) dan senarai rujukan (bibliography) maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu tugasan. Elemen asas yang terdapat di dalam sesebuah bibliografi adalah: • • • • • Pengarang Tahun penerbitan Judul Maklumat penerbitan (jilid, isu, edisi, muka surat, dll) Maklumat tambahan (URL) (jika perlu)

Apa yang perlu didokumentasikan?
Dokumentasi merupakan satu kaedah penulisan akedemik yang lengkap dan sistematik dimana ianya bertujuan memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula sumber bahan yang asal. Dokumentasi diperlukan sekiranya terdapat: • • • Petikan secara langsung (direct quotations) Parafrasa dan ringkasan (paraphrase and summary) Idea atau maklumat yang dirujuk ( statistik, graf, dll)

Format Bibliografi sistem APA

atau Rujukan menggunakan

Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut: a) Entri hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang perlulah disusun mengikut entri judul. b) Pangkat atau gelaran bagi setiap pengarang perlu diletakkan

selepas nama pengarang ataupun diabaikan. c) Entri juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item dan selang dua baris bagi entri yang seterusnya. d) Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris “kedalamkan” (indent) lima jalur. kedua di

e) Penulis dikehendaki mengunakan satu sistem sahaja secara berterusan dalam keseluruhan penulisannya.

Penulisan Nama Pengarang • Pengarang Barat – ringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial). a) John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda ( , ). a) J.F. Kennedy ditulis sebagai Kennedy, J.F. • Pengarang Arab a) Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani, b) Sulayman ibn Ahmad c) Sharifah Alwiah Alsagoff ditulis sebagai Alsagoff, Sharifah Alwiah d) Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai Abdul Rauf, Sheikh • Pengarang Melayu a) b) c) d) Iberahim Hassan ditulis sebagai Iberahim Hassan Ramli bin Abdullah ditulis sebagai Ramli bin Abdullah Nik Safiah Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim Dato’ Nordin Hassan ditulis sebagai Nordin Hassan, Dato’ atau Nordin Hassan e) Syed Ahmad Jamal ditulis sebagai Syed Ahmad Jamal • Pengarang Cina a) Tuck Cheong Tang ditulis sebagai Tuck, Cheong Tang b) Walter Woon Cheong Ming ditulis sebagai Woon, Walter C.M. • Pengarang India a) Krishan Kumar ditulis sebagai Krishan Kumar b) V. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Thilagavathi

Gunalan, V.

c) Jagjit Singh Siddu ditulis sebagai Siddhu, Jagjit Singh • Nama yang menggunakan parap, maka parap perlu diletakkan selepas nama. a) b) c) d) • Zakri A.H ditulis sebagai Zakri, A.H. H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M. S.K. Cheong ditulis sebagai Cheong, S.K. R. Paul Singh ditulis sebagai Singh, R. Paul

Penulisan bagi nama korporat. a) Kementerian Pelajaran Malaysia ditulis sebagai Malaysia, Kementerian Pelajaran b) American Psychological Association ditulis sebagai American Psychological Association c) Angkatan Pelukis Semalaysia ditulis sebagai Angkatan Pelukis Semalaysia

Format Penulisan Rujukan Buku
• Tanpa pengarang Give me liberty. (1969). New York: World. Judul. (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. • Satu pengarang Hassan Mohd Ghazali (2009), Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan 5, Kuala Lumpur: kreatif Enterprise Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Dua pengarang Luca,M. & Kent,R. (1968). Art Education: Strategies of Teaching. New Jersey: Prentice Hall. Nama pengarang pertama & nama pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Tiga hingga lima pengarang Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Hampton, M.B.H., & Richardson, K. (1992). Researching language: Issues of power and method. London: Routledge. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga, pengarang keempat, & pengarang kelima. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Enam pengarang dan ke atas

Rebecca T., et al (2007) Creativity and the Arts with Yong Children. Canada: Thomson. Nama pengarang pertama, et al. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Pengarang & Penyunting Welty, E. (1994). A writer’s eye: Collected book reviews (P.A. McHaney, Ed.). Jackson: University Press of Mississippi. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. (Nama penyunting, Ed.). Tempat penerbitan: Penerbit.

Penyunting Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a second language. New York: Praeger. Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua. (Eds.). (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

Terjemahan Dostoevsky, F. (1992). Devils (M.R. Katz, Trans.). Oxford, England: Oxford University Press. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul (Nama penterjemah, Trans.). Tempat penerbitan: Penerbit.

Korporat / Organisasi American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association. (4th ed.). Washington, DC: Author. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. (Edisi). Tempat penerbitan: Penerbit.

Bab dalam buku Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H.I. Kaplan & B.J. Sadock (Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. (6th ed., pp. 17391752). Baltimore: Williams & Wilkins. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul bab dalam buku. In Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua (Eds.). Judul buku. (Edisi., pp. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

Kamus Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan:

Penerbit. • Ensiklopedia Arawak. (2000). In The Columbia encyclopedia (p.2533). New York: Columbia University Press. Judul petikan. (Tahun penerbitan). In Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit. • Buku Elektronik Vibert, C. (2000). Web-based analysis for competitive intelligence. Nova Scotia: Greenwood. Retrieved September 9, 2007, from http://site.ebrary.com.eserv.uum.edu.my/lib/uum/Top?%3Fnosr=1&i d=10017981&layout=document. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL.

Format Penulisan Rujukan Jurnal
• Jilid & Isu Kaniappan, P. (1988). Duality in a convex vector optimization problem. Sains Malaysiana, 17(4), 429-435. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. • Abstrak Burnby, J.G.L. (1985, June). Pharmaceutical connections: The Maw’s family [Abstract]. Pharmaceutical Historian, 15(2), 9-11. Nama pengarang. (Tahun, Bulan penerbitan). Judul artikel [Abstract]. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. • Internet Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2000, March 30). Prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention and Treatment, 4, Article 1. Retrieved August 24, 2001, from http://journals.apa.org/prevention/volume4/pre0040001a.htm. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL. • Pangkalan Data Epstein, J. (2002). A voice in the wildreness. Latin Trade, 10(12), 26. Retrieved March 15, 2004, from Ebscohost Research Databases. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama

pangkalan data.

Format Penulisan Rujukan Majalah
Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really such a thing as brain death?. New Yorker, 36-41. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat.

Format Penulisan Rujukan Akhbar
Minguan Malaysia. (1992, February 23). Masjid di Algeria jadi medan latihan golongan pelampau, 10. Judul Akhbar. (Tarikh penerbitan). Judul artikel, mukasurat. Kandau Sidi. (2000, July 5). Kutu rayau cemar Kuala Lumpur. Berita Harian, 17. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat. Mad-cow may tighten blood-donor curbs. (2001, April 19). The Gazette, p. A13. Retrieved august 25, 2001, from Lexis-Nexis database. Judul artikel. (Tarikh penerbitan). Judul Akhbar, p. mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama pangkalan data. Feller, B. (2005, May 6). GM, Ford get “junk” rating. The Detroit News Online. Retrieved May 6, 2005, from. http://www.detnews.com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553.htm. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.

Format Penulisan Rujukan Artikel dari Internet
Albanese, J. (2001). How can we reach teenage smokers? Retrieved September 13, 2001, from http://msweb.nursingspectrum.com/ce/ce229.htm. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.

Format Penulisan Rujukan Audiovisual
• Pita video Language and verbal skills. (1976). [Videotape]. Virginia: Association

for Retarded Citizen. Judul pita video. (Tahun penerbitan). [Videotape]. Tempat penerbitan: Penerbit.

TV Program Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan.Tempat penerbitan: Penerbit.

Kaset Bolles, R.N. (2000). What color is your parachute? 2000: A practical manual for job-hunter and career changers [Cassette recording]. San Bruno, CA: Audio Literature. Nama pengarang/ jurucakap. (Tahun penerbitan). Judul kaset [Cassette recording]. Tempat penerbitan: Penerbit.

Format Penulisan Rujukan untuk Temubual
Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Interview]. Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Interview].

Format Penulisan Rujukan Tesis & Latihan Ilmiah
Abu Baka bin Salleh. (1978). Purification and Immobilisation of Uricase for Use in automated analysis. Ph.D Dissertation. University of St. Andrews. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Ph. D Dissertation, Tempat penerbitan. Ibrahim bin Haji Hashim. (1974). Peranan dan pengurusan zakat di Negeri Kedah. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Latihan Ilmiah. Tempat penerbitan

Meor Ahmad Shukri Bin Zainal Abidin. (2006). The study of e-book usage in learning and teaching: primary and secondary school. Master Dissertation, Universiti Utara Malaysia. Retrieved August 23, 2007, from http://www.psb1.uum.edu.my/TESIS/Tesis/200521.pdf Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Master Dissertation. Tempat penerbitan. Retreived tarikh bahan diakses, from URL.

Format Penulisan Seminar/Prosiding

Rujukan

Kertas

Kerja

Persidangan/

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska Symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation, pp.237-288. Lincoln:University of Nebraska Press. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, mukasurat. Tempat penerbitan: Penerbit. Abdul Majid Mat Salleh. (1990). Tren pertubuhan dan perubahan penduduk: Implikasi, prospek dan cabaran bagi masa hadapan. Kertas kerja Persidangan Kependudukan dan Orientasi Pembangunan Menjelang abad Ke 21. Universiti Malaysia Sabah, 10-11 Disember. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Kertas Kerja. Tempat penerbitan, Tarikh persidangan. Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemisphericdifferences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, Jilid, mukasurat.

Format Penulisan Rujukan Dokumen Kerajaan
Malaysia, Jabatan Perangkaan. (1977). Malaysian fertility and family survey 1974: first country report. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Malaysia. (1991). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.

Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. U.S. Public Health Service. (2000). Report of the surgeon general’s conference on children’s mental health: A national action agenda. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved on August 25, 2001, from http://www.surgeongeneral.gov/cmh/chilreport.htm Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.

Format Penulisan Rujukan Brosur / Risalah
Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.). Philadelphia: Elfreth’s Alley Association. Judul. [Brochure]. (n.d.). Tempat penerbitan: Penerbit. Union College. (n.d.) The Nott Memorial: A national historic landmark at Union College [Pamphlet]. Schenectady, NY: Author Nama korporat. (n.d.). Judul. [Pamphlet]. Tempat penerbitan: Penerbit.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.