पपरककाशक

मकाझ्यकामनका ई पपरककाशन
ससंपकर
mazyamana.ah@gmail.com
ब्ललॉग
http://mazyamanaah.blogspot.com/
फफेसबबक
https://www.facebook.com/groups/maz
yamana/

ससंपकादक
अनघका हहिरफे
उपससंपकादक
शशीतल पपोटफे
ककायर ककारशी मसंडळ
ककैलकास मकासंडगफे
अजय आहिबजका
तकारका ठकाकरफे
मपोहिनका ककारखकानशीस
ज्यपोतशी कहपलफे
सबधशीर कबडकाळकर

मशी सबहिकास मबकसं ब द मपोरफे

कपोलफेज मध्यफे असतकानका चकारपोळ्यका हलहहिण्यकाचका छसं द हिपोतका .
नपोकरशीलका लकागल्यकावर हमळफे ल त्यका वफेळफेत चकारपोळ्यका आहणि
कहवतका करण्यकाचका छसं द जपोपकासलका ' स्वततःच्यका आनसंदकासकाठशी
हलहहित असतकासंनका फफेसबबकवर मकाझ्यकामनका यका गपरुप मध्यफे
सकामशील झकालपो . आहणि मलका व्यक्त हिपोण्यकास नवशीन व्यकासपशीठ
हमळकालफे.हजथफे मशी मकाझफे छसं द लपोककासंपयर त पपोहिचवव शकलपो .
त्यकाबद्दल मकाझ्यकामनका गपरुपच्यका अनघका हहिरफे यकासंचका मशी आभकारशी
आहिफे . त्यकासंनशी हदलफेल्यका पपरपोत्सकाहिनका मबळफे मशी आणिखशी जकास्त
हलहिव शकलपो आहणि आज मकाझफे पहहिलफे ई बबक मकाझ्यकामनका ई
पपरककाशनका तफर पपरहसद्ध हिपोत आहिफे . मशी मकाझ्यकामनका ई
पपरककाशनकाचका खवप खवप आभकारशी आहिफे .
धन्यवकाद

"तबझ्यकाकडफे पकाहिशीलसं कशी मलका एकच
वकाटतसं, मकाझ्यका भकावनकासंनका
अचकानक फबटकावफेत पसंख!
हिळव च त्यकासंनशी उडत-उडत जकावफे
तबझ्यका ककानकापकाशशी!!
आहणि शब्दरुप हिपोऊन
मसंदपणिफे पबटपबटकावफे तफे तशीन शब्द
तव मलका आवडतफेस!!!"

१)
असततात कताहही नतातही अशहीहही

आपणच तही जगतायचही,
ममिळणतार नसततात कधहीहही
तरही पपन्हता एकदता मितागतायचही..!

२)
आतता मिही ठरवललंय
आठवणहीत तपझ्यता जगतायचलं,
तप समिमोर आलहीस कही
तपलताच तपझ्यताकडडन मितागतायचलं...!

३)
मतळगपळ मिलता ददेततानता
त ड खपदकनन गतालही हसलहील,
गतालतावरच्यता गमोड खळहीत
मिन मिताझदे घदेउन बसलहीस.

४)
तपझही वताट पताहण्यतात
आयपष्य असलंच सरलय,
खपप कताहहीतरही सताठलदेललं
बरसतायलता आतपरलय....
५)
ड कताळतातल्यता आठवणही यता
भत
रमोज रमोज मकतही सतवततात,
मिही त्यतालंनता मवसरतायलता जतातमो अनन
त्यता पपन्हता पपननः आठवततात..!

६)
तपझता चदेहरता 'उदतास' कता
डमोळ्यतात भदेटहीचही 'आस' कता

जहीच्यताजवळ तपझ्यतासताठही वदेळ नताहही
तहीच व्यक्तही तपझही 'खतास' कता

७)
मिताणसतालंवर हता पपैसता
असता कसता वतार करतमोय,
ड कहीलता
मिताणसतातल्यता मिताणस
सरळ-सरळ ठतार करतमोय..!

८)
आपललं घर कधहीच नसतावलं
एक छप्पर अनन चतार भही लंतही लंचलं
करतायचलं असतलं आपणच तदे
सपख, समिताधतान अनन शतालंतहीचलं..

९)
मिताझलं मजलंकणलं अनन तपझलं हरणलं
आतता हदे रमोजचलं झताललंय,
ड तप हरतदेस
मिही मजलंकतावलं म्हणन
हदे मिताझ्यता लकतात आलय..!

१०)
अशहीच त ड जताततानता
ड गदेलहीस..
'यदेतदे' बमोलन
मिताझ्यता जगण्यताचदे त ड
कतारण ददेऊन गदेलहीस...!
११)
बघ नता पपन्हता जमिललं तर
एकदता थमोडलं यदेऊन जता,
एकट्यतानलंच जगतमोय तर
तपझ्यता गमोड आठवणही ददेऊन जता...!

१२)

वताद आमण भतालंडणतातन
हदेच आपण मशकतायचलं,
मिपैतरन हीचलं नतातलं आपललं
समोन्यतासतारखलं जपतायचलं..!

१३)
कधही त ड तर कधही मिही
थमोडलं नमितलं घ्यतायचलं असतलं
आपलही नतातही कशही मटकतहील
हदेच पमहललं पहतायचलं असतलं..!

१४)
खरलंच तपलता आवडतलं कता
मिताझलं शहताण्यतासतारखलं वतागणलं,
तप समोबत असलहीस कही
तपझ्यताकडदे खपप कताहही मितागणलं...!
१५)
तपझलं आपललं बरलं आहदे
रमोज-रमोज उशहीरता यतायचलं,
चपक तपझही असतदे तरही
घड्यताळताचलं कतारण दतायचलं...!

१६)
तपझ्यता आरसपताणही रुपताचता
सखदे मिही मदवतानता आहदे,
त ड तर ससलंदयतार्याचही 'शमिता'
मिही तपझता 'परवतानता' आहदे..!

१७)
थतालंब थमोडता वदेळ
समोबत तपझ्यता रताहड ददे
चलंदरन ताच्यता सताकहीनदे
रूप तपझदे पताहड ददे..!

१८)
तपझ्यता मिताझ्यता पनरदेमितालता
तसलं कमोणतच नताव नसतलं
मिताझ्यतापपरतलं जगततानता तदे
स्वप्नतातललं एक गताव असतलं..!
१९)
आतता त ड खपड दपरचही
मिताझही आशता करू नकमोस
एकट्यतानदेच मिलता जग ड ददे
पनरदेमिताचही भताषता करू नकमोस...!

२०)
पनरदेमि प्यतार इश्क मिमोहब्बत
सगळदे च ईथदे खमोटदे
मिनताचही कताहही मकलंमित नताहही
पपैशताचदे ईथदे पनरस्थ मिमोठदे ..!

२१)
त ड मदलदेलता गपलताब
पपस्तकतात तसताच आहदे जपलदेलता
तपझ्यता आमण मिताझ्यता पनरहीतहीचता
तमो सपदलं र कण लपलदेलता

२२)
चलंदरन ताच्यता सताथहीलता
चतालंदण्यतालंचही आरतास आहदे,
त ड जवळ नसततानता हही
तपझ्यता असण्यताचता भतास आहदे.
२३)
ओलदेत्यता कदेसतालंनही
त ड समिमोर यतावदे...
आरसपताणही रूप तपझदे
मिही मननःशब्द पहतावदे ..!

२४)
तपझ्यता आठवणहीनदे खरलंच
आतता खपड तनरतास हमोतमो,
आरश्यतात पहतायलता गदेलमो तर
तहीथदेहही तपझताच भतास हमोतमो.

२५)
मिही अलगद हतात तपझता
हताततामिध्यदे गपफ
लं लता हमोतता,
तपलता कताय वताटलदे मिताहहीत नताहही
मिताझता 'इरतादता' चतालंगलता हमोतता..!

२६)
आतता रमोजचहीच झतालहीय
तपझही हही रूसव्यतालंचही शताळता,
वदेड लतावण्यता मिलता आतता
पपरदे हता तपझता पनरदेमिळ चताळता.
२७)
समोबत तपझ्यता नसलमो तरही
हृदय तहीथदेच समोडलदे आहदे

दपनःख तपझदे समिजतावदे म्हणन
एकतालंतताशही नतातदे जमोडलदे आहदे.

२८)
तपझलं हदे जहीवन
फप लतासतारखलं फप लत रहतावलं,
मिही मितातनर फप ल हमोऊन
तपझ्यता कदेसतात झपलत रहतावलं...!

२९)
हसनलं तपझलं तदे गमोड
मिही मिनतामिध्यदे सताठवतमो,
दपनःखही कधही असलमोच तर
चदेहरता तपझता आठवतमो.

३०)
आठवणही लंचता झपलता
खपप खपप झपलतमो,
तप समोबत नसतदेस तदेव्हता
मिही एकटताच तपझ्यताशही बमोलतमो.

-सबहिकास मबकसं ब द मपोरफे
६/५, एमप.बशी.पशी.टशी.
जबनशी नकाडकणिशीर वसकाहित,
वडकाळका (पववर), मबसंबई - ३७
मपोबकाईल - ९२२४१३८४८३