You are on page 1of 189

REKONEKCIJA I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE

, 09. 2011.
Nove frekvencije leenja - M.Daren Gregor

Jeste li primetili u kojoj smo se meri mi i svet oko nas promenili? Svake godine
zadivljujue napreduju tehnologija, medicina i nae razumevanje sveta prirode.
oveanstvo kao celina napreduje veoma brzo. Samo bacite pogled na sve promene
svesti koje su se desile u poslednjih 20 godina.
Duhovnost je postala odomaena re. Svuda se moe uti o dobrobitima alternativne
medicine i holistike prakse. Iskustva bliske smrti, ivot posle smrti, aneli, uda i
sinhronicitet postali su popularne teme TV emisija i fimova. Knjige za pomo samom
sebi bazirane na duhovnosti neprestano su na vrhu lista bestselera. Ljudi ele da se
poveu sa aspektom univerzuma koji ide izvan fizike ravni. Nalazimo se usred
ohrabrujue nove promene na planeti koja nam doputa da prodremo u neverovatne nove
frekvencije leenja i evolucije.
Ove zadivljujue frekvencije, nazvane Rekonektivne isceljujue frekvencije prvi je otkrio
i poeo da koristi dr. Erik Perl, veoma uspean kiropraktiar u Los Anelesu. Dr Perl i
njegov tim sada neumorno putuju po svetu, uei ljude kako da lee sebe i druge, na svim
nivoima uma, tela i duha. Ova izleenja su se prvo manifestovala kroz njega jednog dana
kada su, posle 12 godina praktikovanja, njegovi pacijenti odjednom poeli da objavljuju
udesna izleenja uroenih anomalija, sindroma hroninog umora, artritisa i jo nekih. Ne
svi, ali puno njih. Dovoljno da svet pone da uvia da se neto vrlo stvarno deava. Do
izleenja je dolazilo bez ikakvog fizikog dodira pacijenata. On je jednostavno samo
drao svoje ruke blizu njih!
Ove frekvencije bile su istraivane i potvrene od strane uglednih doktora i medicinskih
istraivaa irom sveta koji su pokualii da objasne njihovu mo, izvor i funkciju. Geri
varc, doktor nauka, Vilijam Tiler, doktor nauka i Konstantin Korotkov, doktor nauka, svi
veoma istaknuti, renomirani naunici, trenutno predvode nove programe istraivanja ovih
frekvencija.
Drugi naunici sugeriu da moe biti da su ove frekvencije sada po prvi put na planeti i
da bi one mogle da nose potencijal da nam pomognu da eliminiemo bolesti na svim
nivoima. Govori se da ove frekvencije mogu da pomognu izleenju od takvih bolesti kao
to je rak, AIDS, cerebralna paraliza, depresija, zavisnosti i artritis, tek da pomenemo
neke. Ove frekvencije deluju na svim nivoima, fiziolokim i psiholokim, verovatno da
utiu na nae elije i DNK tako da dovode kako do fizikog tako i do mentalnog
izleenja.

Dr Perl objanjava da nam frekvencije doputaju da leimo na nivoima viim nego to


smo ikada mogli da iskusimo. On ui da se isceljenje ne sastoji samo u uklanjanju
simptoma, bolesti, boli, slabosti i drugih smetnji normalnom funkcionisanju, ve
prvenstveno u uspostavljanju ravnotee i celovitosti u osobi na svim nivoima. U biti, to je
istinsko isceljenje. tavie, izgleda da svako na planeti nosi u sebi sposobnost da prima
ove frekvencije i da ih koristi kako bi mogao isceliti druge i sebe, kada jednom budu
doli u dodir sa njima. Meutim, prvo se sa njima mora doi u dodir. Nije ih mogue tek
tako pokupiti.
Ove neverovatno jake, opipljive i inteligentne frekvencije su tema Dr Perlovog
internacionalnog bestselera, Rekonekcija: Lei druge, lei sebe, (The Reconnection: Heal
Others, Heal Yourself) izdate do sada na preko 36 jezika. Prema Dr Perlu, Rekonektivno
leenje je ujedno i staro i novo. Staro je zato to je od Univerzuma, te je stoga oduvek
postojalo, pa ipak istovremeno ono je novo jer ga nije bilo na planeti do sada.
Dobrobiti ovih monih frekvencija nisu ograniene samo na leenje ljudi. ivotinje je
takoe mogue izleiti. Rene Koltson, praktikant rekonektivnog leenja primenjivao ih je
na trkake konje i razne druge ivotinje ve vie godina sa iznenaujuim rezultatima.
Nedavno, Rene je bio pozvan da radi sa psom zvani Meda koji je patio od tumora toliko
velikog da je dlaka nad tim tumorskom ispupenjem stajala sasvim uspravno. Tumor je
ometao Medu prilikom hodanja ili ak ustajanja. ena koja se brinula o Medi nije ak
mogla ni da ga mazi jer je izgledalo kao da ga povreuje time. Kada je pozvala Renea
mislila je da je kraj blizu.
Posle prve seanse, Meda vie nije patio. Odjednom je poeo ponovo da uiva kada ga
neko dotakne. Tumor se smanjio upola. Nakon jo dve sesije leenja, Medin tumor postao
je samo deli svoje originalne veliine i nastavio je da se smanjuje.
Do danas, Perl i njegov tim Rekonekcije obuili su ovom novom nivou leenja preko
70000 ljudi u vie od 70 zemalja. Iako meu njima ima nekoliko hiljada lekara,
medicinskih sestara, kiropraktiara i/ili uitelja iscjeljitelja, veina ih ipak potie iz sfera
koje nemaju veze sa zdravstvenom zatitom ukljuujui inenjere, nastavnike, domaice,
studente, prodavce, advokate, vladine slubenike,poznate linosti, pa ak i osobe
kraljevskog roda! Dolaze iz najrazliitijih domena ivota, svih uzrasta i sposobni su ovo
delovanje preneti na najviem nivou. I oni, kao i njihovi klijenti, izvetavaju o
isceljenjima od najrazliitijih oboljenja, slinih onima koje je dr Perl imao sa svojim
pacijentima.
Rad sa ovim frekvencijama je esto iskustvo koje menja ivot.
Tokom seminarskog vikenda, vi ste ispunjeni frekvencijama i esto nastavljate da imate
iskustvo lekovitih vibracija i kad se seminar zavri. Kada se energija jednom pokrene,
vae sopstveno isceljenje i dalje napredovanje nastavljaju svojim vlastitim ritmom tokom
celog ivota.
Izvor: The Reconnection - New Frequencies of Healing

by M. Darren Gregor (March 2010)


Objavljeno u www. newdawnmagazine.com - may/june 2009, i u Wisdom Magazine's
Web Edition - http://wisdom-magazine.com - july 2009
Sneana Latinovi 12.12 :

, 01. 2011.
Nastanak bolesti - dr.Ljubia Stojanovi
Kako od negativnih misli i stresova dolazi do bolesti?
Negativne misli se ire od mozga kao energetski talas, oblika lopte koji postaje sve vei i
u trenutku stie do kraja kosmosa.
Na povrini ove energetske lopte nalazi se informacija o sadraju nae misli. Prolazei
kroz telo i auru ova energija se sjedinjuje sa jednim delom sive bioenergije iz aure,
stvarajui treu vrstu energije - energetski ele koji ometa protok bele bioenergije.
Stres stvara energetski talas u obliku izduenog balona ija je posledica, takoe
energetski ele.
Posle velikog broja negativnih misli i stresova naslage energetskog elea postaju
dovoljno velike da smanjuju ili u potpunosti prekidaju protok bele bioenergije kroz
akupunkturne kanale i kanalie.
Pored toga, pojava energetskog elea na mestima u auri koja odgovaraju odreenim
organima spreava odvoenje vikova bele bioenergije. To sve dovodi do ometanja
normalnog protoka bele bioenergije kroz auru i do odstupanja od zakona bioenergije.
Naime, raspored bele bioenergije u svakoj taki aure vie nije podjednak, nego je u nekim
delovima dolo do smanjenja, a u drugim do njenog poveanja.
Pored toga dolazi i do smanjenja bele bioenergije i u energetskom stabilizatoru, kao i do
promene frekvencije energija aure. Smanjenje bele bioenergije u nekim delovima aure
dovodi do otputanja vikova sive bioenergije, to njen ukupni nivo u auri smanjuje ispod
optimuma.
Energetski ele tetno utie na rad informacione funkcije to, takoe doprinosi
pogoranju stanja u auri. Energetski ele, dakle prouzrokuje ozbiljna odstupanja aure od
svoje normalne funkcije koja je garant naeg psihofizikog zdravlja.
Kako se ovo loe stanje aure reflektuje na nae telo?
Telo reaguje na loe stanje u auri tako to pojedini organi iji su odgovarajui delovi aure
znatno oteeni eleom, smanjuju svoju funkciju, a kasnije dolazi i do pojave bolesti.
Prvi materijalni dokaz o buduoj bolesti je pogoranje odnosa izmeu anjona i katjona u
organu i njegovoj okolini, a sve dotle se tok bolesti ogledao samo u energetskim
promenama.
Pored negativnih misli i stresova koji ine 80% uzronika hroninih bolesti, preostalih
20% se odnosi na tetno delovanje tuih negativnih misli, tetna zraenja iz zemlje,
3

kosmosa, tetno delovanje okoline i promene vremena.


Tu spadaju i povrede, promrzline, opekotine koje, za razliku od svih opisanih uzroka
bolesti, svojom pojavom dovode do oteenja u auri.
Vrsta bolesti od koje e neki organi oboleti zavisi od toga da li je mesto suenja protoka
bele bioenergije u akupunkturnom meridijanu blie ili dalje od povrine aure.
Intenzitet bolesti uvek zavisi od intenziteta suenja protoka bele bioenergije. U zavisnosti
od toga u kom je od 12 meridijana dolo do smanjenja protoka, bolest e bitli organske ili
psihike prirode.
Koji e organ oboleti, pored oteenja odgovarajueg dela aure zavisi i od toga iz kog
organa nee biti odvedeni vikovi bele bioenergije, zbog smanjenja usisne moi
meridijana koji pored njega protie.
U sluaju akutnih bolesti, utlcaj stresova i negativnih misli ogleda se u tome to oni
dovode do smajenja funkcije organa ili do oboljenja od hroninih bolesti, sto smanjuje
njihovu otpornost i olakava pojavu akutnih bolesti, kao to su infekcije ili nazeb.

Nastanak malignih
bolesti je vrlo
specifian. One se
mogu pojaviti samo
ako je zapuen
ogranak meridijana
koji odgovara tom
organu, a istovremeno
i glavni mendijan za
taj organ, barem na
mestu koje se nalazi
odmah po ulasku tog
ogranka.
Pored toga
neophodno je da bude na priblino istom .mestu zapuen i centralni meridijan za psihike
bolesti. To prouzrokuje tako lose funkcionIsanje organa da u njemu u velikom broju
poinju da se razmnoavaju virusi raka.
Ove viruse ima svaki ovek, ali se oni razmnoavaju u velikom broju samo ako doe do
tako tekih zapuenja meridijana i vrlo loeg tunkcionisanja organa. Pod uticajem toksina
ovaj organ se toliko menja da postaje nezavisan i pretvara se u parazita. On poinje da
stvara svoju auru, koja nastaje za oko est meseci.
Stanje neke bolesti se, zbog svoje sloenosti ne moe izraziti u ciframa, nego samo
opisno. Meutim, nivo funkcionisanja nervnog sistema je mogue izraziti u procentima u
odnosu na idealni. Sto je ovaj nivo nii, to postoje vee mogunosti za nastanak hroninih
i akutnih bolesti, jer on upravo govori o nivou oteenja aure od stresova i negativnih
misli.
Sveta znanja, dakle ne samo da u potpunosti demistifikuju pojavu bolesti, nego i detaljno
opisuju uzroke i ceo tok bolesti, definiui ak i zavisnosti od uzroka vrstu, intenzitet i
prirodu bolesti, uraunavajui tu i maligne bolesti.
4

ta je uzrok bolesti?
Veina ljudi kad im se pojavi neki problem, umesto da trae nain kako da ga razree,
trae u mislima krivca odgovornog za ono to im se desilo i upuuju mu sve svoje
negativne misli. Taj, dakle pogrean nain miljenja, dovodi do pojave negativnih misli
koje oteuju auru i time stvaraju hronina oboljenja i pogodno tlo za akutne bolesti.
Negativne misli i stresovi ine vie od etiri petine uzroka bolesti, dok se preostali deo
odnosi na razne povrede i tetna zraenja.
Energetski oblak je tokom viemesenog prenoenja znanja dr Stojanoviu objasnio
nastanak i razvoj hroninih bolesti, poev od detaljnog opisa negativnih misli i stresa,
zatim naina njihovog tetnog delovanja na auru, pa do mehanizma koji od ovih oteenja
dovodi do odstupanja od zakona bioenergije, odnosno do bolesti, obuhvatajui i odgovor
na pitanje:
U kojim sluajevima nastaje organsko, odnosno psihiko oboljenje, kao i od ega zavisi
vrsta oboljenja i njegov intenzitet?
Glavni uzroci bolesti
Bolest u preko 80% sluajeva predstavlja posledicu poremeaja energetske strukture aure.
Kako dolazi do ovih poremeaja? Nae misli koje emituje mozak predstavljaju energetski
talas. On moe biti koristan, indiferentan ili tetan za energetsku strukturu aure.

Korisne misli su kreativne,


stvaralake, pozitivne, one ne
predstavljaju nikakvo zlo, niti
pretnju za oteenje bilo ije
aure, a posebno ljudske.
Neutralne nisu ni pozitivne, ni
negativne i nemaju gotovo
nikakav znaaj za razvoj ljudi.
Negativne ili tetne misli podstiu razna negativna oseanja. Ona mogu biti agresivna,
kao to su mrnja, borba za vlast, ili pasivna kao alost, tuga, nezadovoljstvo sobom,
poslom, nesrena ljubav, strah.
tetnost je vea kod agresivnih misli, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet.
Tako strah za ivot, mada spada u pasivne negativne misli, moe dostii najvii mogui
intenzitet, to prouzrokuje najvea oteenja aure.

Stres, pored negativnih misli, predstavlja glavnog uzronika oteenja aure. U momentu
stresa javlja se misao o ugroenosti: opasnosti, o nesrei, koju osoba doivljava ili e
doiveti. NjegovI tetni efekti se mogu podeliti na dva dela: prvi se javljaju u momentu
nastanka stresa i mogu biti vrlo intenzivni, a drugi kasnije tokom produenog delovanja
kada se javljaju u obliku negativnih misli. Postoje velike razlike u tetnosti stresova i one
zavise od intenziteta, vrste i trajanja.
Najtee vrste stresa su one koje doive bebe pri tekim poroajima i koje nastaju kod
tekih fizikih muenja i bolova prouzrokovanih boleu.
Izvor negativnih misli i oseanja moe biti autonoman ili posledica stresa. Kod
autonomnog osoba svojim nainom miljenja stvara negativne misli i oseanja. Meutim,
kod stresa su te misli posledica produenog stresa, kao to je strah, oseaj ugroenosti,
tuga i alost, mrnja, netrpeljivost.
Stetne misli, bez obzira kog su porekla, emituju se iz mozga kao talas i oteuju
energetsku strukturu aure.
NEGATIVNE MISLI
Generalno gledano, Negativne misli oteuju auru i stvaraju najvei broj organskih i
psihikih bolesti. Meutim, njihovo delovanje nije uniformno, pa ga je potrebno
analizirati.
Sve negativne misli moemo podeliti na etiri grupe: nezadovoljstvo, borba za vlast, tuga
i alost i strah za ivot.
1.Nezadovoljstvo
U prvu grupu spadaju negativne misli koje se tiu te same osobe: nezadovoljstvo sobom,
poslom koji radi, odnosom sa okolinom. Sve one nose zajedniku karakteristiku
-nezadovoljstvo.
Ove negativne misli su po svojim tetnim efektima najblae poto nisu usmerene ni
protiv koga drugog, nego upravo predstavljaju prelaz izmeu pozitivnih i negativnih
misli;
Sama njihova pojava govori o traenju reenja, traenju novih pozitivnijih puteva za
reenje statusa te osobe. One zbog toga, pored negativne komponente, imaju i pozitivnu,
kreativnu komponentu i ponekad mogu da preu graninu crtu i postanu pozitivne,
kreativne, stimulativne.
2.Borba za vlast
Drugu grupu ini borba za vlast, koja obuhvata lepezu negativnih emocija koje slue toj
svrsi. Tu spadaju netrpeljivost prema svima koji toj osobi stoje na putu, ak i prema

onima koji joj ne pomau u tom njenom nastojanju, mrnja prema onima koji
predstavljaju glavne prepreke na tom putu, posebno prema linosti koja je na vrhu, na
onom mestu na koje osoba eli da stigne i da je smeni.
Prema tom vrhu usmereni su i zavist i ljubomora. Pri tome neprekidno tinja strah da e je
neko ili neto osujetiti u tom njenom pohodu. U toku uspona javljaju se negativne misli
vezane za potencijalne mogunosti koje se mogu realizovati kada se doe na vlast, poev
od osvete, potinjavanja onih ispod, oduzimanje privilegija ili materijalnih dobara onima
koji su nii do dovoenja svojih pristalica, a ako se na vlast konano doe, tada nastupa
realizacija svih ovih negativnih potencijala.
Da bi se vlast ouvala, realizuju se razne negativne misli od nipodatavanja, smenjivanja,
proganjanja, kanjavanja onih koji prete da e je skinuti sa trona, ne izuzimajui ni
ubistva pojedinaca, pa ak i masovna.
Javlja se mrnja prema svemu onome to joj ne slui, ne poltronie, ne ulaguje se. Pri
tome, strah od opasnosti da bude skinuta sa vlasti uvlai se u kosti. Ona svoj ivot ne
moe zamisliti bez vlasti.
Ako je, ipak, jednog dana izgubi, a to se obino deava, nikad ne trai razloge u sebi,
nego svu krivicu svaljuje na druge, stvarajui time nepodnoljivu mrnju prema svima
koji su uestvovali. ili su mogli uestvovati u njenom svrgavanju. Tada se javlja velika
tuga i patnja pri pomisli na staru vlast.
Ove misli su izuzetno razorne, jer potpuno okupiraju linost tokom dugog niza godina ili
gotovo itavog ivota.
3.Tuga i alost
Treu grupu ine negativne misli koje obuhvataju tugu i alost za izgubljenim dragim
osobama i nostalgiju za rodnim krajem. tetnost ovih misli je izuzetno velika. Pored
visokog intenziteta, one proimaju duu osobe i gotovo da nema asa kada nisu prisutne.
Te osobe gube volju za ivotom i radom, povlae se u sebe. Tano je da vreme lei, ali
ove negativne misli traju vrlo dugo. Mnoge osobe, sa vrlo intenzivnom tugom i alou,
ne poive dugo od poetka pojave ovih negativnih misli.
4.Strah za ivot
etvrtu grupu ine misli koje predstavljaju strah za egzistenciju, strah za ivot. To su
misli koje se javljaju pri raznim bolnim doivljajima, posebno pri muenjima, najjaim
bolovima kod najteih bolesti i uasima koje doivljavaju teki psihiki bolesnici.
Tu spadaju i strahovi koji se javljaju kod beba pri poroaju. Ukoliko je poroaj teak i
bebin ivot ugroen, ona to doivljava kao pribliavanje smrti. Ove negativne misli
predstavljaju krike i vapaje, sa ijim se tetnim intenzitetom ne mogu porediti nijedne
druge.
One izazivaju najvea razorna dejstva u auri i pored toga to, po pravilu, ne traju dugo,
ali je njihov intenzitet neuporedivo najjai.
Frekvencija negativne misli

Sve negativne misli imaju isti energetski sastav bez obzira kojoj grupi pripadale. Njihovo
razorno dejstvo zavisi od: * intenziteta * duine trajanja * frekvencije ili uestalosti, a ne
od od grupe kojoj pripadaju. Meutim, uticaj grupe se, ipak, ogleda u tome to su ova tri
elementa karakteristina za svaku grupu.
Maksimalni intenzitet i niska frekvencija se nikad ne javljaju u prvoj grupi, niti se
maksimalna duina trajanja moe javiti u etvrtoj. Pored toga, pravac prostiranja polja
stresa zavisi od toga kojoj grupi pripada negativna misao, koja se javlja kao posledica
stresne informacije, to odreuje organe koji e oboleti. Stoga se, ipak, moe rei da su
bolesti na odreeni nain povezane, odnosno zavisne od vrste negativnih misli.
Mada su sve negativne misli energetski talasi iste vrste, one se razlikuju po frekvenciji.
Uzrok tome lei u ponaanju naeg mozga, koji negativne misli emituje na razliitim
frekvencijama: to su misli negativnije, to je frekvencija nia.
Najviu frekvenciju modanih talasa imaju negativne misli prve grupe od 16 do 18 Hz, a
najniu etvrte grupe od 6,25 do 9 Hz.
Tabelarni pregled frekvencija emitovanja negativnih misli nezadovoljstvo 16-18 Hz
borba za vlast 9-14 Hz tuga i alost 8-11 Hz srah za ivot 6,25 Hz
Ova razlika u nivou frekvencije energetskih talasa negativnih misli dovodi do razlike u
intenzitetu njihove tetnosti, jer to je frekvencija nia, to e oteenje aure biti dublje, pa
e tetne posledice biti vee.
Mehanizam delovanja stresa i negativnih misli
Zato nastaju negativne misli?
One nastaju kao rezultat zabrinutosti za egzistenciju, za ivot, za nain ivota, svoj i
svoje okoline. Pomisao o nekoj teti, bilo koje vrste, koja moe da zadesi ili je zadesila
osobu, posledica je razmiljanja ili informacija o stvarnom dogaaju ili stvarnoj
opasnosti. One su reakcija na neka stanja, ali pogrena reakcija, jer umesto da se trai
izlaz iz te krizne situacije, trae se za to krivci i njima se upuuje osveta.
Svaka misao, pa i negativna, energetski gledano predstavlja talas koji se emituje iz mozga
i ima oblik lopte ili sfere, koja se pri udaljavanju sve vie poveava. irei se munjevitom
brzinom, talas prolazi kroz telo i auru i trenutno stie ak do kraja svemira.
Ako misao samo jednom proleti kroz glavu, onda je to jednokratno emitovanje talasa,
koji odmah potom iezava, ali ukoliko se misao stalno nalazi u glavi, ako se stalno misli
na jednu istu stvar, tada se talas kontinualno emituje, sve dok misao traje.
Talas negativne misli, prolazei kroz auru i telo, neutralie sivu bioenergiju prilikom
kontakta sa njom. Ako se radi o vie istovremeno emitovanih, razliitih, tetnih misli,

doi e do oteenja aure na vie mesta. Kod ponavljanja iste negativne misli oteenja se
produbljuju i proiruju.
Energetski ele
Neutralisanje ili unitavanje sive bioenergije zavisi e od intenziteta tog talasa i njegovog
trajanja. On, naravno ne uniti, pri prolazu svu sivu bioenergiju, nego svaki od tih talasa
unitava jedan deli, u skladu sa njegovim intenzitetom. Rezultat meusobnog delovanja
ove tetne energije, bez obzira na to da li potie od talasa negativnih misli ili polja
stresova, i sive bioenergije iz nae aure, predstavlja treu vrstu energije koja se zadrava
na mestu gde se nalazila siva Bioenergija.
Posmatano u meditaciji izgledala je kao energetski ele, gusta i lepljiva. Energetski ele
ne deluje agresivno ni na jednu energiju u auri, ali njegova pojava u njoj predstavlja
najvee zlo, jer ne samo da govori o tome da je dolo do unitenja dela preko potrebne
sive bioenergije, nego dovodi i do blokade kretanja bele bioenergije i oteenja
informacionih signala. Negativne misli deluju na isti nain u auri i. telu, neutraliui
jedan deo sive bioenergije i stvarajui energetski ele.
Ovo smanjenje sive stvara disproporciju njenog odnosa sa belom bioenergijom i dovodi
do usporavanja ili ak zaustavljanja kretanja bele bioenergije kroz kanale prema
energetskom stabilizatoru.
Prekid odvoenja bele bioenergije uz istovremeno dovlaenje novih koliina koje se
izbacuju iz stabilizatora, dovodi do njenog nagomilavanja u nekim delovima aure, a time
i do stvaranja jo vee disproporcije izmeu sive i bele bioenergije i jo veeg
usporavanja cirkulacije bele.
Istovremeno ostali delovi aure i tela dobijaju neto manje bele bioenergije od neophodne,
to dovodi do generalnog otputanja ili oslobaanja sive bioenergije u slobodan prostor,
proporcionalno nedostajuoj beloj bioenergiji, koja ju je do tada vezivala za sebe.
Glavni problem koji se javlja usled negativnih misli jeste usporavanje ili potpun prekid
protoka bele bioenergije iz pojedinih delova aure ka energetskom stabilizatoru. Posledica
toga je odstupanje od zakona bioenergije i pojava bolesti.
Prvi zakon
Zbog smanjenog priliva bele bioenergije, u pojedinim delovima aure, u odnosu na
potrebni, dolazi do oslobaanja odgovarajueg dela sive bioenergije, koji naputa auru i
odlazi u slobodan prostor, poto se ova energija u auri moe zadrati samo ukoliko je
povezana sa belom bioenergijom u tano utvrenom odnosu. Odlazak dela sive
bioenergije dovodi do smanjenja njenog ukupnog nivoa ispod optirnalnog, za celu auru,
to predstavlja odstupanje od prvog zakona bioenergije.
Drugi zakon

Smanjeni priliv bele bioenergije u Energetski stabilizator dovodi u njemu do pada uea
ove energije ispod optimalne od 14,97 %, predviene drugim zakonom bioenergije, to
prouzrokje njegov slabiji rad, odnosno smanjenje koliine rasprene bele bioenergije u
auri, u odnosu na potrebnu.
Trei zakon
Zbog blokade kanala bele bioenergije od strane energetskog elea, nema odvoenja
njenih vikova iz pojedinih delova aure, pa na tim mestima dolazi do njenog
nagomilavanja; slabiji rad energetskog stabilizatora ne obezbeuje rasprivanje dovoljne
koliine bele bioenergije, pa se u' nekim delovima aure javlja smanjenje u odnosu na
potrebnu koliinu. Posledica ovih pojava je odstupanje, u oba sluaja, od treeg zakona
bioenergije koji zahteva da odnos sive i bele bioenergije u svakoj taki aure i tela, bude
90,1: 9,9.
Negativna misao, koja se javlja kao rezultat razmiljanja, ili je vezana za ono to stres
donosi, dovodi do sputanja frekvencije modanih talasa u odreenoj meri. to je
negativna misao, odnosno stres fatalniji po osobu, sputanje frekvencije modanih talasa
je vee.
Dakle, stresna situacija ili razmiljanje, koje dovodi do negativnih rnisli, sniava
frekvenciju rada mozga, a modani talas, koji predstavlja nau misao vezanu za ovo
stanje, sastoji se od energije koja oteuje energetsku strukturu aure i tela.
To oteenje bie na onoj frekvenciji na koju se rad mozga spustio, odnosno Energetski
talas naih tetnih misli otetie energetsku strukturu aure na onoj frekvenciji na kojoj se
on sam nalazi.
Razni nivoi frekvencija stresova i negativnih misli proizvee razna oteenja energetske
strukture aure i tela. Sto je ta frekvencija nia, dejstvo je razornije.
Objanjenje za ovu pojavu nalazi se u injenici da ljudska Aura istovremeno postoji ne
samo na 20,6 Hz, nego i na niim frekvencijama.
Sto je frekvencija energetskog talasa negativne misli nia, to je njegovo delovanje
razornije, jer utie na sastav aure na niim frekvencijama, koji pri razvoju aure prethodi
viim frekvencijama, pa su i tetne posledice mnogo vee.
Donje frekvencije predstavljaju njenu osnovu i oteenja aure na tim frekvencijama imaju
neuporedivo tetnije dejstvo po auru na 20,6 Hz nego da se to desilo negde u viim
slojevima.
To se moe uporediti sa situacijom kada odrastao ovek dobije neko oboljenje i kada bi
taj ovek to oboljenje dobio jo kao dete. Posledice bi bile znatno tetnije kada bi se ta
bolest vukla jo iz detinjstva.
To je mogue ilustrovati i pretpostavkom da je neko otiao u prolost, neto tamo uradio i
onda se vratio u sadanjost. Posledice toga akta bi izmenile sadanjost.
Jo bolji primer je kada se u jednoj viespratnoj zgradi oteti deo konstrukcije na nekom

10

od gornjih spratova, opasnost po zgradu e biti daleko manja nego kada se oteti neki od
donjih spratova.
Najnia mogua frekvencija negativnih misli je 6,25 Hz i one ostavljaju oteenja aure
upravo na toj frekvenciji.
Neutraliui sivu bioenergiju na toj frekvenciji, one dovode, ne samo do prekida tokova
bele' bioenergije, nego i do zastoja u razvoju celokupnih sistema. Prenoenje ovih
oteenja na vie frekvencije dovee do veih odstupanja i u funkcionisanju i u
konstrukciji aure.
Sva ta odstupanja od normale su samo tetna. Negativne misli oteuju auru
svakodnevno, tokom celog ivota, na vie frekvencija, iji rezultat predstavlja pogoranje
zdravlja.
Dr. Ljubia Stojanovi
Sneana Latinovi 11.38 :

, 30. 2011.
Tajna veza emocije i organa
Ono to oseamo odraava se na naem telu. To moemo videti brzim testom kada smo
ljuti, ubrzano diemo; kad smo u strahu, stisnemo se. No, ta povezanost ide i mnogo
dublje, odraava se na srcu, bubrezima, jetri...

Ako uzmemo udbenik za kinesku medicinu, u


prvim odlomcima naiiemo na priu o
zdravlju isprianu s aspekta drugaijeg od
onoga na koji smo navikli kad poseujemo
lekara. Kad sednemo u ordinaciju u lokalnom
domu zdravlja s visokom temperaturom i
upaljenim grlom, lekar nas nee upitati da li
esto potiskujemo emocije. Lek s kojim e
veina biti zadovoljna nije savet da
uravnoteimo energiju i razmislimo da li
inimo dobro kad konstantno brinemo. Navikli
smo na jednostavna reenja u vidu svemonih tabletica uz obeanje sebi da neemo vie
piti hladno, kao da nae zdravlje samo od toga zavisi.
Ljudska energija
Kako pristupiti zdravlju na drugaiji nain? Alternativna medicina posmatra oveka kao
celinu tela, uma i duha. U celokupnosti naeg postojanja ne moemo da napravimo jasnu
podelu pomenutog trojstva, ma kako ono izgledalo omeeno vidljivim granicama poput
11

koe ili opni meu organima. Krvni sudovi, limfni i nervni sistem kao i sistem
energetskih meridijana, isprepliui se i komunicirajui, povezuju i najudaljenije delove
naeg tela. Primer za to je refleksoterapija kojom se pritiscima na odreene take na
stopalima utie na udaljene organe i jaa zdravlje. Uprkos velikom napretku dijagnostike,
merni instrumenti i nauka ne mogu nam pomoi da razjasnimo vezu izmeu pritisaka
prstiju vetog terapeuta na stopalo i rezultata npr. boljeg rada jetre ili eluca. Problem je
u nepoznavanju jednog od glavnih elemenata koji odreuje zdravlje ljudske energije.
Ona se, izmeu ostalog, ogleda i u emocijama. Emocije su na specifian odnos prema
sebi, drugim ljudima, predmetima, situacijama ili pojavama. Doivljavamo ih kao
sastavni, nedeljivi deo nas. Identifikujui se s njom, esto postajemo ta emocija. Za osobu
koju esto vidimo u emociji ljutnje rei emo da je takva naprosto po prirodi, jer je nae
iskustvo s njom takvo. No ako smo mi ta osoba, imaemo oseaj da smo se razljutili jer
nas je neto razljutilo. Ono to ne primeujemo je da to se ee ljutimo, sve nas je lake
razljutiti. Otkud to? Znai li to da se emocije gomilaju u naem telu pa smo svaki put sve
kraeg fitilja? Gde se one skladite?
Emocija je energetski dogaaj koji uzrokuje porast energije u odreenom delu tela, u
zavisnosti o kojoj emociji je re. Emocija kao takva zapravo se smatra disbalansom koji
ometa rad tela. Vano je istai da se srea i oseaj blagostanja definiu kao ravnotea, a
ne kao emocija, dok ostale, negativne, emocije podrazumevaju strah, ljutnju, brigu,
depresiju. Razliite duhovne prakse pokuavaju da nas dovedu upravo u stanje ravnotee,
no insistiranje na odsutnosti emocija moe nas lako zbuniti i odbiti.
esta je zabluda kako je biti u ravnotei neto dosadno, monotono i zatupljujue. Stanje
ravnotee zapravo je odsutnost negativnih emocija, to naravno nije mogue postii u
svakom trenutku, ali svest o tetnosti nakupljanja tih emocija pomoi e nam da ih lake
reavamo. Biti u ravnotei znai biti srean i zadovoljan bez spoljanjeg podsticaja, a
zauzvrat, ne bavei se vie sobom, na um i duh postaju kreativni.
to smo svesniji da negativne emocije iscrpljuju nae organe i um, biemo vie
motivisani da pronaemo drugaiji put u reavanju, na primer, sukoba. to svest vie
bude rasla, lake emo izbegavati stvaranje takvih emocija. To, meutim, ne treba
poistovetiti sa potiskivanjem emocija.
Sneana Latinovi 01.13 :

12

Da li svetlimo iznutra?

Emisija biofotona u ljudskoj


krvi
Nita nije rizinije nego
uzdrmati temelje zvanine
nauke. To je na svojoj koi
osetio biofiziar Fric-Albert
Pop (1938), koji je poetkom
70-tih godina prolog veka bio
kombinacija naunog genija i
pustolovnog junaka iz
holivudskih filmova.
Diplomirao je eksperimentalnu
fiziku 1966. na Univerzitetu u
Vircburgu, doktorat iz teorijske
fizike dao u rekordnom roku, a
postdiplomski rad za sticanje
univerzitetske profesure
umesto za pet, zavrio je za malo vie od dve godine. Do svoje 33. godine ovenao se
brojnim nagradama i naunim priznanjima.
Mladalakog izgleda filmske zvezde, uz to najbolji maevalac na univerzitetu, Pop je
vaio za udo od oveka.

Od samog poetka svojih studija na Univerzitetu u Vircburgu,


Fric-Albert bio je zainteresovan za uticaj elektromagnetnog
zraenja na ive organizme. Prvi eksperimenti sa
benzo(a)pirenom, smrtonosnim jedinjenjem, doveli su ga do
saznanja da ono najpre apsorbuje svetlost, a zatim je emituje na
drugoj frekvenciji. Pokuaj sa benzo(e)pirenom, koji je skoro
identian, ali zbog male razlike u molekularnoj strukturi nije
opasan za oveka, otkrio je da svetlost kroz tu hemikaliju
prolazi neizmenjena.
Pop je nastavio ispitivanje sa jo 37 hemikalija, od kojih su neke bile kancerogene, i
uskoro je bio u stanju da nepogreivo ustanovi da li neka materija prouzrokuje rak svi
takvi materijali su primali ultraljubiastu svetlost, apsorbovali je i menjali njenu
frekvenciju. Kancerogeni su reagovali samo na svetlost talasne duine od 380

13

nanometara, a sistem takozvane fotopopravke, (kada se neka elija bombarduje


ultraljubiastom svetlou tako da se uniti 99 odsto, ukljuujui i njen DNK, a zatim se
veoma brzo moe skoro u potpunosti oporaviti ako se osvetljava istom talasnom duinom
vrlo slabog intenziteta), takoe je najdelotvorniji na 380 nanometara!
Pop je zakljuio da podudarnost nije sluajna i da u telu mora da postoji nekakva svetlost
odgovorna za fotopopravke. Kancerogeno jedinjenje oigledno izaziva rak zato to
trajno blokira tu svetlost i menja njenu talasnu duinu, pa sistem fotopopravke vie ne
moe da deluje. Zdrav organizam emituje manje, a oboleli vie fotona.
Naunik je bio duboko ubeen da je na putu da otkrije lek za rak! Pojednostavljeno
reeno, treba otkloniti svetlosnu blokadu i omoguiti da se odigra proces fotopopravke!
Pop je o tome napisao i objavio obimnu studiju koja je, naravno, izazvala veliku panju.
Nemaki centar za istraivanje raka u Hajdelbergu pozvao ga je da pripremi predavanje
za petnaest vodeih svetskih specijalista za ovu bolest.
KAKO DOKAZATI SVETLOST?
Prezentacija Fric-Alberta Popa neslavno se zavrila, jer je imala samo jednu slabu taku:
pretpostavku da telo nekako proizvodi slabu svetlost talasne duine od 380 nanometara.
Da ona postoji, rekli su, ve bi je neko uoio. Traili su dokaz, a on nije mogao da im ga
prui, jer nisu postojali aparati koji bi takvu svetlost registrovali.
Ubrzo nakon toga, jedan Popov student, Bernhard Rut, koji je teoriju o svetlosti u telu
smatrao apsurdnom, prihvatio se da konstruie eksperimentalnu opremu i dokae da nema
svetlosti. Dogodilo se suprotno. Aparat koji je napravio, nalik velikom rendgenskom
detektoru, bio je veoma osetljiv i mogao je da meri veoma slaba svetlosna zraenja. Ta
sprava je i danas jedna od najboljih u toj oblasti. Prvi eksperiment izveli su 1976. godine
sa krastavcima, koji su emitovali fotone iznenaujue visokog intenziteta. Rut je to
pripisao hlorofilu, pa su potom odgajili krompir u tami, da bi onemoguili fotosintezu.
Uprkos tome, svetlost je bila jo jaa.
Pop je shvatio da efekat nije posledica fotosinteze. Svetlost je u biljkama prisutna kao
izvor energije koju koriste tokom fotosinteze. "Mi sa biljnom hranom", zakljuio je, "u
organizam unosimo fotone i zatim ih skladitimo. Njihova energija se raspri i postaje
pokretaka snaga za sve molekule u naem telu. Danas znamo da je ovek u sutini
svetlosno bie, kae profesor biofizike, i na laboratorijskim dokazima da ivi organizmi
sadre male svetlosne estice biofotone, temelji svoju teoriju. Po njoj, biofotonici, DNK
predstavlja jedno od glavnih skladita svetlosti u tkivu i izvora biofotonskih emisija. One
ine savren komunikacioni sistem za prenos informacija do brojnih elija u celom
organizmu. Svakoga sekunda u svakoj eliji dogodi se u proseku oko sto hiljada
hemijskih reakcija i svetlosni talasi pruili su odgovor na pitanje kako telo moe da
obavlja niz sloenih zadataka pomou razliitih delova istovremeno. Pop je dokazao u
svojim eksperimentima da su te slabe svetlosne emisije sposobne da diriguju itavim
telom. One moraju da imaju slab intenzitet, jer se te komunikacije odvijaju na kvantnom
nivou!

14

Kada je Pop poeo da objavljuje svoj otkria, nauna


zajednica obruila se na njega svom estinom.
Studentima na njegovom univerzitetu onemoguavali
su da prouavaju biofotonske emisije. Kada mu je
1980. istekao ugovor za mesto asistenta, morao je da
napusti to mesto. Na laboratoriju je bila pripremljena
racija da bi mu se zaplenila oprema, ali poto je Pop
o tome na vreme bio obaveten, kod jednog studenta je u podrumu sakrio fotonski broja.
Otpremninu nisu hteli da mu isplate, karijera mu je bila unitena i nije imao anse za
zaposlenje. Bio je oenjen i imao troje male dece.
Proveo je dve godine radei za jednu privatnu farmaceutsku kompaniju a zatim, uz
pomo mentora profesora Voltera Nagla, uporno nastavio istraivanja na Univerzitetu
Kajzerslautern. Ali, morao i odatle da ode jer su profesori tvrdili da naruava ugled
Univerziteta. Najzad, dobio je posao u Centru za tehnologiju u Kajzerslauternu i narednih
25 godina okupljao istomiljenike iz redova naune zajednice iz svih krajeva sveta, da bi
konano osnovali Meunarodni institut za biofiziku u mestu Nojs kod Dizeldorfa. U ekipi
su, pored ostalih, atomski fiziar sa Bostonskog univerziteta i atomske istraivake
laboratorije CERN u enevi, dva kineska biofiziara i drugi. Uvaeni naunici iz celog
sveta napokon su poeli da se slau s njim, a kada je 2008. napunio sedamdeset godina,
ugledni svetski univerziteti poeli su da mu alju ponude i ugovore za profesuru.
RAZGOVARAMO LI POMOU FOTONA?!
Da li znate da ak i kada mislite da ste u mraku, vi plivate u okeanu svetlosti? Ovom
reenicom poinje emisija iz dokumentarne televizijske serije Nauka i spiritualnost,
posveena profesoru Fric-Albert Popu. Iako je svaki nagovetaj o zraenju kao
meuelijskoj komunikaciji bio potpuno odbaen sredinom dvadesetog veka, Pop nije
hteo da odustane i tokom serije ispitivanja u potpuno mranoj sobi koja je vrio na jednoj
zdravoj 27-godinjoj devojci merio je fotone koji su izlazili na njenoj ruci i elu. Bio je
iznenaen ablonom koji je zapazio: svetlosne emisije sledile su bioloke ritmove od 7,
14, 32, 80 i 270 dana kada su bile identine. Emisije leve i desne ruke bile su u korelaciji
kada je desna emitovala vie fotona, emisija se pojaavala i na levoj. Dakle, levica je
znala ta radi desnica!
Teko je ukratko navesti sva znaajna otkria do kojih su profesor biofizike i osniva
nove naune grane biofotonike i njegovi saradnici doli tokom istraivanja u Nojsu. Ono
to zvui tako fantastino, a toliko poznato iz drevnih duhovnih tekstova koji se bave
duhovnim prosvetljenjem (!), poelo je zapaanjem da vodene buve upijaju emitovanu
svetlost jedna od druge! Test na ribama pomou fotomultiplikatora potvrdio je isto. ak
su i bakterije naprosto gutale fotone iz sredine u koju su bile stavljene.
Pop je doao na ideju da talasna, odnosno svetlosna rezonanca, ne slui samo za
komuniciranje unutar tela, nego i izvan njega. Razmena fotona, pomislio je, moe da
odgovori na neke do sada nerazjanjene zagonetke iz ivotinjskog sveta, na primer,

15

postizanje koordinacije u jatima ptica ili sposobnosti ivotinja da nau put do kue.
Biolog Rupert eldrejk, koji je takoe lan Popovog tima, prikupio je oko 2700 primera
oiglednog telepatskog ponaanja kod kunih ljubimaca, kao i brojna istraivanja sa
njihovim vlasnicima.
Slino se deava i sa ljudima, jer ako primamo fotone od drugih ivih bia, te
informacije, zakljuili su istraivai u Nojsu, moemo da upotrebimo da bismo sopstvenu
unutranju svetlost doveli u ravnoteu. Da li bi to moglo da bude objanjenje za
isceliteljsko delovanje pojedinaca, pa ak i vidovitost, telepatiju i sline fenomene koje
nauka svrstava u takozvane paranormalne pojave? Podsvesna komunikacija meu
nama, prema tome, mogue je da se odvija uz pomo razmene biofotona koji sadre
raznovrsne informacije, a udaljenost ne predstavlja neku naroitu prepreku, s obzirom da
se ona deava na subatomskom nivou u vidu talasa.
IMELOM PROTIV RAKA
Pop je zakljuio da, ako neke kancerogene hemikalije mogu da poremete biofotonske
emisije u telu, onda bi neke druge mogle ponovo da uspostave dobru komunikaciju meu
njima. Zapoeo je eksperimente sa veim brojem neotrovnih materija koje bi mogle da
pomognu u leenju raka, pitajui se da li bi odreeni biljni ekstrakti imali sposobnost da
promene prirodu biofotonskih emisija kancerogenih elija.
U svim sluajevima, meutim, te materije su dodatno poveavale broj fotona u elijama
tumora i inile ih jo smrtonosnijim za telo. Izuzetak je bila biljka imela, koja je
pomagala telu da uravnotei emisiju elija tumora, odnosno da je vrati u normalno stanje.
Na uzorcima od raka obolelog tkiva jedne 30-godinje ene, koja je kao sluaj u
poslednjoj fazi ve bila otpisana, uz saglasnost njenog lekara da napusti sve druge naine
leenja, Fric-Albert Pop isprobao je ekstrakt imele. Nakon godinu dana, svi njeni
laboratorijski nalazi ponovo su bili praktino normalni! Naravno, teko je a ne postaviti
pitanje - da li je imela sluajno bila sveta biljka koju su potovali druidski svetenici?!
Profesor Pop se pozabavio i homeopatijom, pretpostavljajui da ona predstavlja jo jedan
primer usisavanja fotona i upijaa rezonance. Kako se homeopatija zasniva na tezi da
se jednako lei jednakim, ako maligna frekvencija u telu moe da proizvede odreene
simptome, tada i homeopatski rastvor moe da privue a zatim i upije nepravilne
vibracije, ime telu pomae da se vrati u normalu.
Zahvaljujui radu i viedecenijskoj upornosti profesora Fric-Alberta Popa, pred
naunicima su se otvorile brojne istraivake mogunosti, a da li e i koje biti uspene,
pokazae vreme. Preostaje da i drugi eksperimentalno dokau da li je njegova teorija o
DNK i biofotonskoj emisiji ispravna i da telesnim funkcijama upravljaju kvantni procesi,
u ta on ni najmanje ne sumnja. Lin MekTagart, nagraivana novinarka i autorka
bestselera ta je to to vam lekari ne govore, posvetila je nauniku poglavlje u svojoj
sada ve kultnoj knjizi Polje"
Sneana Latinovi 01.04 :

16

, 22. 2011.
ovek energetsko ispoljenje

Elementi Eliksira
Mladosti
Sve na ovom svetu je
energija zgusnuta do
take vidljivosti,
odnosno take
vrstine. Tvom
unutranjem oku
dostupno je vidjenje
prelaznog oblika
energije, oblik
zgusnute svetlosti koji
jo nema vrstinu. Svetlosni oblici koje ponekad vidja predstavljaju astralne matrice
koje jo nisu ispoljene i koje ne moraju uvek da se ispolje.
ovekovo telo je materijalna kopija astralne matrice. Astralno telo je telo od zgusnute
svetlosti. Zato ga jo zovu Svetlosno telo. U hermetikim naukama poznato je da fiziko
telo nije jedino telo kojim ovek funkcionie, mada je ono jedino vidljivo svim ljudima.
Pored fizikog, ovek se ispoljava kroz Astralno telo, koje smo ve pomenuli, Mentalno
telo ili telo intelekta i Spiritualno telo ili telo duha. Sva tela postoje istovremeno, kao to
recimo u prostoru istovremeno postoje svetlo, zvuk i materija, a da se pri tome ne meaju
i ne smetaju jedni drugima. Preko ovih tela ovek komunicira sa svojom okolinom, bilo
da su u pitanju drugi ljudi ili je komunikacija sa viim sferama.
Kao to rekoh, sva tela postoje istovremeno, povezana su medjusobno i suptilinim
prelivanjima utiu jedna na druga.
Kako Astralno telo utie na fiziko telo?
Fiziko telo se oblikuje i regenerie prema modelu Astralnog tela, koje je izabrano
prilikom odluke Duha da se materijalizuje reinkarnacijom. Svaki ovek u svojoj svesti
nosi model svog fizikog izgleda. To bi u stvari predstavljalo Astralno telo, mada je retko
kada potpuno svestan toga. Medjutim i mnogi drugi procesi se odvijaju mimo fokusa
svesti, koju nazivamo razum, tako da ovek uglavnom nije svestan svoje Astralne
matrice. Dovodjenjem Astralne matrice u fokus, ovek moe voljom da je promeni, mada
je to proces koji zahteva vreme. Osoba koja je debela na primer, dui vremenski period
posmatrala je sebe u ogledalu i pratei proces fizikog uveavanja tela, istovremeno je
menjala i svoju Astralnu matricu. Debeli obino, negoduju u sebi zbog svog izgleda, ali
negodovanje je takodje unoenje emocija u sliku, to samo pojaava njeno delovanje.
Ako takva osoba eli da oslabi, potrebno je da svesno stvara novu sliku svog tela i
17

umesto u ogledalu sebe treba da posmatra na fotografiji. ak moe da uzme bilo ije telo,
fotografija cele figure iz novina je dovoljna i da umesto glave osobe sa slike stavi svoju
fotografiju. Duim posmatranjem i uivljavanjem u sliku i Astralna matrica e se na kraju
promeniti, u skladu sa eljenim. Dijeta deluje po slinom principu. Osoba koja dri dijetu
odredjenim nainom ishrane, u svojoj svesti neprekidno ima sliku sebe kao vitke osobe i
njeno telo na kraju izgleda vitko.
Isto se deava sa starenjem. Ljudi se mire da TREBA da ostare, pa im se to i dogadja.
Preko Astralnog tela dobija se vitalna energija potrebna za funkcionisanje ivota.
Smanjenjem priliva energije dolazi do smanjenja aktivnosti. Stari ljudi uglavnom nemaju
dovoljno energije u sebi i zbog toga su vrlo malo ili ni malo aktivni. Smanjen priliv
energije takodje dovodi do smanjenog funkcionisanja elija, odnosno tela, a sve to
udrueno sa slikom sebe kao stare i oronule osobe, dovodi i do takvog izgleda. Starost
vidljiva na prvi pogled je kategorija vezana iskljuivo za oveka. Kod ivotinja je to ve
redji sluaj, jer ivotinje nemaju svest o svojoj svesti i samim tim ne mogu voljom da
utiu na nju, to ovek ve moe, svesno ili nesvesno, ali moe.
Zato je onda nastala starost?
Kada se prvi ovek umorio od ispoljavanja, reio je da prestane da se obnavlja i njegovo
telo je poelo da se sui i da stari. Drugi ljudi videvi da je mogue odbiti priliv energije i
regeneraciju, uvideli su mogunost odmora od ispoljenja, te je tako stvorena smrt.
Znai mladost predstavlja neprekidnu elju za obnavljanjem energije?
Upravo tako. Fiziko telo, preko Astralnog tela dobija energiju kojom funkcionie.
Astralno telo predstavlja akumulator energije. Da bi se istroeni, akumulator obnovio,
da bi se napunio, potrebno mu je vreme i direktan kontakt sa izvorom energije, preko
Mentalnog i Spiritualnog tela. Sva tela funkcioniu istovremeno, ali poto je dnevna svest
dominantna i troi veliki deo energije za pokretanje fizikog tela, oveku je potreban san
kao mirovanje. Za vreme sna dnevna svest se, figurativno reeno, pomera u stranu i na
scenu, kao dominantna svest, stupa svest Astralnog tela. Suptilnim prelivanjima Astralno
telo se puni energijom, koju zatim predaje dnevnoj svesti i fizikom telu.
Objasni mi logiku snova. Kako sanjamo i kako se seamo snova ako budna svest spava?
Za vreme sna budna svest je privremeno odstranjena, ali zato je Astralna svest
dominantna. Astralni svet je svet mogunosti ispoljenja. Zbog toga je u snu mogue da
recimo vidi lik nepoznate osobe, a to je u stvari osoba koju poznaje. Astralni svet u sebi
sadri sve mogunosti ispoljavanja, od koji se samo neke, ak veoma mali broj, ispolji na
materijalnom planu. Sanjanje je jednostavno boravak u Astralnom svetu.
Pamenje snova mogue je zbog veze izmedju budne svesti i Astralne svesti. Poto su sva
tela sadrana medjusobno, medju njima postoje komunikacione veze. Ko eli da se seti
svojih snova, moe voljom da ojaa komunikacioni kanal izmedju budne i Astralne svesti
i da se seti svih detalja.
Znai spavanje je neophodno, radi akumuliranja ivotne energije koja je neophodna za
dnevne aktivnosti.

18

ta je sa onim prvim ovekom koji nije hteo da se ispoljava? ta ako neko to hoe mnogo
rano, ne eli da bude dnevno aktivan, recimo zbog lenjosti?
Vitalna ivotna energija je svakome data. ovek moe da odlui da se ne regenerie, ali
postoji odredjena koliina energije koja je svakome data na poetku i koja moe da se
potroi tek protokom odredjenog broja godina ili preteranom aktivnou. Ljudi koji su
hiperaktivni, a malo ili nimalo se svesno regeneriu, veoma brzo ostare. Tanije, veoma
brzo potroe bonus koji im je dat. Ostaje im na kraju mala koliina energije, tek toliko da
vegetiraju, ili umiru mladi. Oni koji ostanu u ivotu sa malom koliinom vitalne energije,
u dui su zapravo mrtvi. Nemaju volje za ivotom, a ipak ive ekajui u stvari smrt.
Koliina line energije jasno se vidi u ovekovim oima.
Ono to odlikuje mladost je energija koja vrca unaokolo. Tenja da se ivot proivi to
vie, sakupljanje iskustava, jer svest je stvorena upravo zbog sticanja iskustava, radi
obogaivanja sebe same.
Koliina energije koja je data na rodjenju i koja u prvim godinama ivota slui za rast i
uveavanje fizikog tela, u mladosti slui za prikupljanje iskustava. Energija u ispoljenju
tei da se ostvari u svim formama. Sa pubertetom poinje nagli rast fizikog tela, a sa
postepenim prestankom ispoljenja energije kroz materiju tela, poinje ispoljenje enerije
kroz emocije. Zato su mladalake emocije tako burne. Po zavretku puberteta energija
kulminira kroz strast, aktivira se njeno seksualno ispoljavanje i to u stvari predstavlja
vrhunac nematerijalnog ispoljenja energije. Strast se materijalizuje zaeem, a onda se
ostatak ivotne energije troi na podizanje podmlatka.
Vitalna ivotna energija koristi se za stvaranje materije tela i jednim delom, akumulira
se u tkivu. U doba mladosti pojaan priliv energije dovodi do ubrzanog rasta tela i do
razbuktavanja emocija, jer se sa pubertetom kanali za dovod energije naglo poveavaju.
esto se deava da je priliv energije vei nego to telo moe da ga primi, odnosno, vei je
priliv energije, nego to je rast tela. Akumulirana energija tako pritiskom stvara bol, sve
dok se ne pretvori u novo tkivo.
Kod odraslog oveka takodje se vri regeneracija elija organizma, putem energije koja
se prima. U sluaju pojaane fizike aktivnosti pojaan je i priliv energije, radi obavljanja
datog posla. Na primer, u sluaju sportskog treninga dolazi do poveanja mase miia,
odnosno tkiva, zbog kontinuirano pojaanog napora. Bol u miiima koji se javlja na
poetku napora, nazvan upalom miia, u stvari predstavlja pritisak energije u tkivu,
odnosno pritisak energije koja tei da se materijalizuje tj. pretvori u miinu masu. Kao
potvrda tome, dodatna aktivnost miia i pored bola koji se osea, umanjuje taj isti bol,
jer se deo akumulirane energije troi.
Bonus vitalne energije je dat na rodjenju i on je konstantan. Medjutim, poto ovek ima
energetski kredit, on mora svake noi da uzme novu porciju energije za sledei dan.
Nemogue je svu koliinu energije dobiti odmah, jer tada bi energija postala statina,
odnosno pretvorila bi se u materiju.
Poto postoje kanali za dovod energije, mogue je da se putem tih kanala uzme dodatna
energija, koja je na neki nain slobodna raspoloiva. Ta energija moe se iskoristiti za
dodatne aktivnosti. Takodje, veliki deo energije ostaje vezan u traumama, strahovima, ali
i prijatnim uspomenama. Restimulacijom tih delova zarobljene energije u emocijama

19

dobija se dodatna energija.


ta je sa samoubicama, mladim ljudima koji odlue da sebi oduzmu ivot. ta je sa
njihovom energijom, ako im je data koliina energije za recimo sedamdeset godina
ivota?
Niko se ne ubija zbog prevelike aktivnosti fizikog tela. Emocije troe dobar deo
energije, naroito patnja i sva ona skala raspoloenja koja ide uz patnju. Samoubica je
svu raspoloivu energiju akumulirao u negativne emocije, odnosno optereujue emocije.
Ne kae se uzalud pod teretom patnje. Kada bi patnja mogla materijalno da se ispolji,
bila bi izuzetno teka, tj. njena specifina teina bila bi mnogo vea od specifine teine
bilo koje materije.
Suze, na primer, predstavljaju materijalizovane emocije, jer suze se javljaju kod graninih
ispoljenja emocija, bilo da je u pitanju tuga ili radost. Pri plakanju se troi ogromna
koliina energije koja je dostigla kritinu taku i materijalizovala se kroz tenost. Posle
plakanja sledi olakanje.
ta je sa mojom vitalnom energijom, obzirom da je imam u ogromnoj koliini?
Za Eliksirom mladosti poela si da traga pre desetak godina. Seti se, to je bilo onda kada
si shvatila da si mrtva, a imala si tek 26 godina. Tada se neto u tebi pobunilo, elja za
ivotom potisnuta na rub svesti. Od tada si poela da iri kanale za prijem energije, a
ulaskom u praksu metafizike ti kanali postali su jo prohodniji. Otuda viak energije
kako kae. Ti nema viak energije, ima je onoliko koliko ti treba i koliko je eli.
Viak koji osea je zapravo pritisak, jer uzima vie nego to tvoj energetski omota
moe da primi. irenjem Astralnog tela taj pritisak se malo smanjuje, ali ma koliko irila
svoju Auru, ti uliva jo energije i proces ide u beskonano.
A oseaj od sino? Zato mi se svest suava u taku?
Ulazi u sfere Nesaznajnog, otvorila si svest...
Po tvom savetu.
U redu, po mom savetu. Otvorila si svest i prevelika koliina energija uliva se u nju.
Budna svest je slaba da odoli tom naletu i suava se, pomerajui se, potisnuta Primarnom
energijom. Ta primarna energija tei da se ispolji. Prvi stepen ispoljenja energije su
emocije, zatim zvuk ili vibracija zatim re kao oblik (slika) zvuka pa tek za tim materija.
Kada se Primarna energija ulije u svest oveka, ona trai model ispoljenja. Poto je
seksualna energija najjaa energija u oveku, Primarna energija se preliva i ispoljava kroz
nju, kao kroz prvi ventil. Svesni prijem Primarne energije zato dovodi do ekstatinog
stanja svesti u seksualnom vidu ili, ako nema seksualne aktivnosti, do stanja visoke
inspiracije. Inspiracija i jeste kontakt sa Primarnom energijom, koja po svojoj prirodi eli
da se ispolji.
Znai magina re za transformaciju primarne energije moe da bude re: Inspiracija.
Upravo tako. Kada si ve otvorila svoju svest za prijem energije, tada zamisli formu u

20

koju se inspiracija ispoljava i pretoi energiju u tu formu. A zatim povei inspiraciju i


stvaranje, pa povei stvaranje i realizaciju. Ne zaboravi realizaciju, jer ako ne prizemlji
energiju u odredjenu formu, ve sve ostavi na misaonom planu obogatie Mentalni i
Astralni plan i postae veoma matovita, ali bez rezultata.
Reena je moja dugogodinja enigma! Ja sam znala da treba da nadjem formu za
ispoljenje, ali sam znanje koristila pogreno, formu sam pokuavala da dam kroz
imenovanje oseaja.
Da, ali ko je jo imao koristi od sedenja na mravinjaku ili vulkana pred erupcijom?
Sad konano zna da ono to uzme mora da ispolji. To je univerzalni zakon. Obini
ljudi energiju materijalizuju u patnju. Oni uzvieni materijalizuju je kroz inspiraciju i
delo umetnikog stvaranja. Iskoristi gravitaciju energije, koja je Kosmiki zakon i stvaraj,
materijalizuj na bilo koji nain, jer primarna energija tome i slui da se ostvari, da se
ispolji.
ene imaju mnogo vei energetski rezervoar nego mukarci, jer njihova uloga je da
radjaju novu materiju nove ljude. ene su bile mnogo srenije dok su svoj
reproduktivni ciklus obavljale do kraja, radjajui decu sve do klimakterijuma.
Civilizacijskim promenama u svesti oveanstva, ene su smanjile broj radjanja ali nisu
mogle da smanje energetski rezervoar, a onda se energija materijalizuje kroz patnju, a
zatim kroz bolest. Zato mukarci mnogo manje pate i u proseku su zdraviji od ena.
Energija MORA da se materijalizuje i ona to ini mimo ovekove volje.
Mislila sam da nemam mnogo pitanja, a ipak se setim poneeg. Ipak u jo uvek ostati
kod teme Energetsko ispoljenje ovek. Kakav je tok energije medju ljudima, jer sva
komunikacija se obavlja preko energetskih talasa. Naroito me interesuje cirkulacija
energije medju polovima mukarac ena?
Energija je u veitom kretanju, odnosno u neprekidnom ispoljavanju. Za vreme sna ovek
uzima odredjenu koliinu Primarne energije, koja mu je potrebna za dnevne aktivnosti
tela i svesti. Otprilike polovina primljene energije koristi se za rast i regeneraciju
materije, te ouvanje ivotnih funkcija, a druga polovina data je svesti i njenom
ispoljenju. Ljudi su okrueni energetskim omotaem i neprekidno emituju energiju oko
sebe. Primarna energija je prola kroz filter svesti ali pazi ne kroz filter razuma,
razum je samo jedna od manifestacija svesti, ve kroz istu svest koja obuhvata svesni i
nesvesni, odnosno emotivni i intelektualni deo, da uprostimo analizu. Kao to rekoh,
Primarna energija prolazi kroz filter celokupne svesti i ve je modifikovana linom
notom osobe kroz koju se ispoljava. Lina energija je ono to zrai oko oveka i preko
koje ovek saznaje i upoznaje okolinu. Moe ak vizuelno da predstavi sebi kako
energetski zrak opipava okolinu, slino hobotnici.
Pri prvom susretu dve osobe, ije se energije ne uklapaju i dopunjuju medjusobno, veoma
oprezno opipavaju onu drugu osobu ispitujui joj kvalitet energije. Otuda zbunjenost
i stidljivost pri prvom susretu.
Zato se energije ne uklapaju uvek kada sve potiu od iste, primarne energije?

21

Svako ima svoju linu notu. Sazvuje dve note moe biti harmonino i neharmonino,
ba kao u muzici. Dve osobe koje imaju istovetnu notu istovetno i zvue, naravno samo u
sluaju istih osoba, energetski svesno istih osoba ili da uprostimo, ista je ona osoba
koja JESTE, ona koja je svesna sebe i svoje unutranje volje, odnosno unutranje linosti.
Sazvuje dve istovetne note, odnosno osobe, daje vrhunski sklad. One obino imaju ista
ili slina razmiljanja ukus i tome slino. I privlaenje dve takve osobe, bez obzira na pol,
daje vrst emotivni odnos, baziran na dubokom prijateljstvu. Komunikacija izmedju njih,
bazirana na razmeni energije, je ista i jasna i takve osobe veoma esto uspostavljaju
telepatski kontakt medju sobom. Razumevanje je apsolutno, konflikti su retki, ak i u
sluaju da se miljenja o neemu razlikuju.
Dve note mogu da se uklapaju, slino terci u muzici i takve dve osobe mogu da
funkcioniu zajedno, ali i ne moraju. Nema one neodoljive privlanosti i unutranje
potrebe za drutvom te druge osobe. One nemaju potrebu jedna za drugom, ali kada su
zajedno dobro se oseaju. Medjutim, mogu da opstanu zajedno samo ako shvate
sopstvenu razliitost i potuju razliitost onog drugog.
Ja bih rekla da je mnogo upravo takvih medjuljudskih odnosa gde dve osobe daju
sazvuje, iako se razlikuju medju sobom, a ivot upropauju trudom da zvue istovetno.
Upravo tako. I trea varijanta je kakofonija, gde se osobe apsolutno odbijaju.
Paradoksalno je, ali ovo je najistiji odnos. Susret dve osobe koje se nikako ne uklapaju
daje obostranu antipatiju i takve osobe se trude da izbegnu prisustvo one druge. Tu je
odnos ist i nema konflikta. Konflikt se javlja najee kod istovetnih osoba. Zvui
paradoksalno, ali vratimo se na energetski iste osobe, one osobe koja je svesna
sopstvenosti.
ista volja je retko gde prisutna u apsolutnom vidu, jer uticaj vaspitanja i okoline ini da
se ista volja pod uticajem razuma potisne u stranu. Razum je orudje svesti i kao to
razumom od malih nogu potiskujete istu volju u stranu, tako se razumom dolazi do volje
u periodu formiranja linosti, tanije civilizacijske linosti. Psiholozi su ovu linost
nazvali persona.
Da bi osoba X dosla do iste svesti, potrebno je da razumom odstrani nauene osobine i
naueno razmiljanje i tek tada moe da BUDE. Proces vaspitanja je veoma bolan, ali
deca ga se jedva seaju, jer razum je sav usmeren na kreiranje zadovoljavajue linosti, a
te kreacije skladite se u navike, a ne u seanja, jer navike imaju, vei znaaj u svesti.
Proces oienja ide u kontra smeru, ali je opet bolan.
Moe li to bez bola?
U sluaju civilizovanog oveka ne moe. Tanije, kada decu ne bi vaspitavali ve ih
jednostavno pustili da se ispolje, ne bi imalo potrebe za kasnijim ienjem svesti. Ovako
se vraate istim putem nazad. I poto je to bio put bola i povratak je bolan.
Uprljana razumska svest teko moe da sagleda sebe u istom vidu. Uprljana nauenim,
nauila je la o sebi i samim tim i sebe vidi lano. Poznato je da prosean ovek ima
dobro miljenje o sebi, a loe o drugima. ista svest vidi isto i sebe i oko sebe.
Medjutim, izuzetno mali broj ljudi na zemlji ima apsolutno istu svest. Svest ljudi
razlikuje se samo u stepenu istoe. Figurativno reeno, ista svest je kao zlato, a ljudi

22

predstavljaju zlatnu rudu. Zlata ima u tragovima negde vie negde manje.
ista svest daje onu unutranju notu o kojoj smo govorili maloas.
Razumska svest pak, daje Sekundarnu notu, a upravo ona ini vidljivi deo linosti
izgradjen vaspitanjem. I dok je Lina nota ono to ovek sutinski jeste, Sekundarna nota
je ono to je postao. Prvi utisak koji se o oveku stvara je utisak pod uticajem Sekundarne
note. Sekundarna nota je na prvi pogled Primarna nota, jer prilikom opisivanja neke
linosti opisuje se njeno miljenje i ponaanje, a upravo to sainjava Sekundarnu notu.
Ona je prilino stalna i uslovljena je navikama, odnosno vaspitanjem, medjutim voljom
se moe promeniti. Sve ono to misli o sebi, pod uticajem razuma, sadrano je u
Sekundarnoj noti, stoga je mogua njena promena.
Kako?
Sekundarna nota je modifikacija line note. Spoznajom odredjenog dela linosti koji je
drutveno ili lino neprihvatljiv, mogua je njegova promena. ovek obino formira
odredjeni ablon osobine ili linosti kakav bi eleo da bude i dugotrajnim ulaganjem
energije u njega, ablon poinje da deluje kao sastavni deo linosti. Tipian primer za to
je formiranje linosti u pubertetu, kada adolescent pone da imitira svog idola i
vremenom zaista poprimi, ne samo osobine koje mu se dopadaju, ve i gestove i mimiku.
U periodu izgradjivanja Sekundarne note ponaanje izgleda vestako onima koji proces
posmatraju sa strane, to on zaista i jeste, ali vremenom se savreno uklopi u model
eljene linosti. Problem je u tome to se osoba tom prilikom udaljava od sopstvene
sutine, odnosno od Line note.
Vratimo se konfliktima. Rekli smo da se najee javljaju kod istovetnih nota. ista svest,
makar prisutna u neznatnom tragu, prepoznaje istovetnu notu u drugoj osobi ali takodje
osea i uprljanost one druge osobe. Zato dolazi do pobune. Poto svoju svest posmatra i
procenjuje kroz razumsku svest, ne moe sebi da prizna sopstvenu uprljanost, jer time
rui kompletnu konstrukciju linosti. Ali jako eli da se ista svest ispolji u apsolutnom
vidu i to kod one druge osobe. Najee se kod drugih ljudi vidi ono to ne volimo kod
sebe i otuda konflikt. Toliko o svesti.
Dobro, to je u redu, ali ta se deava sa onim ostatkom oveanstva koje svet posmatra
kroz prizmu razumske svesti?
Oni pate.
A razmena energije? Ne bih rekla da energija trai dozvolu za razmenu, jer da je tako
ljudi bi veoma retko komunicirali medjusobno.
Energija ne trai dozvolu da se ispoljava, jer je to njena primarna sutina. Ljudi
komuniciraju medjusobno, ime vre energetsku razmenu, a iz te razmene nastaje itava
skala medjuljudskih odnosa.
ovek dobija dovoljnu koliinu energije za svoje ispoljenje, a interna preraspodela je
donekle preputena njegovoj volji. Neko e energiju koja pripada svesti potroiti na
kreativnost i stvaranje i to je najpozitivniji vid utroka. Dalje, energija svesti moe da se
utroi na fiziko ispoljenje, bilo kroz rad ili jednostavno fizike aktivnosti tela koje nisu

23

regeneracija, na sportske aktivnosti recimo, jer ve takvo ispoljenje je in svesti, odnosno


in volje. Energija svesti takodje moe da se upotrebi za pamenje ili matanje, a najgori i
naalost najei vid akumuliranja je kroz nezadovoljstvo, patnju, strahove ili bolest. Ve
smo govorili o specifinoj teini patnje i bolesti kao energetskoj neravnotei.
Energija svesti je raspoloiva u svakom trenutku i spremna na ispoljenje. Energija svesti
ini onaj energetski omota pomou kojega se ljudi medjusobno prepoznaju, bilo da
prepoznaju unutranju notu druge osobe sa kojom se tek upoznaju, ili da prepoznaju
poznatu energiju poznate osobe.
Oni ljudi koji su akumulirali preveliku koliinu energije u patnju, svoju raspoloivu
energiju obino i dalje ulau u patnju. Nedostatak line energije, energije svesti, oseaju
kao nedostatak ivotne energije, to je tano, pa pokuavaju da je uzmu po svaku cenu od
drugih osoba u svojoj okolini. Takve osobe su energetski vampiri i malo ko se u
njihovom prisustvu osea dobro. Ovde vie nisu u pitanju line note, takve osobe odbijaju
ve samim svojim prisustvom. Jedini mogui zadovoljavajui kontakt je susret izmedju
dva energetska vampira i to kada udrue sopstvenu raspoloivu energiju, radi ouvanja
patnje. Slikovit primer su ekaonice ambulanti.

, 03. 2011.
Lina Rekonekcija - dobrobiti aktivacije DNK
Dobrobiti aktivacije DNK
Pregled potencijalne dobrobiti koja proizlazi iz aktivacije DNK dat je u daljnjem tekstu.
Razliite osobe razliito doivljavaju aktivacije, ali je injenica da su hiljade ljudi
doiveli pozitivne, stalne i velike promene koje se mogu ponoviti.
Ve tokom same aktivacije dolazi do spontanih isceljenja, a odnose se ponajvie na
akutne fizike i emocionalne poremeaje. Sve ukazuje na to da aktivacija DNK deluje na
fiziko telo pomaui mu da se preusmeri zdravijem nainu ivota. Iz izvetaja i
svedoenja ljudi koji su proli aktivaciju, vidi se da dolazi do znaajne detoksifikacije na
oba nivoa - fizikom i emocionalnom.
Radi se o vanom procesu ienja koji poinje s aktivacijom a traje nekoliko nedelja, a
periodino i nekoliko godina sve dok ne bude okonan.
Aktivacija ubrzava psiholoku budnost i potie suptilne promene. Rezultati pokazuju da
su pojedinci smireniji te se stoga bolje usmeravaju u svakodnevnom ivotu i lake nalaze
smislenu svrhu svoga ivota.
Iako se ini da se veina izvetaja odnosi na pozitivne promene fizikog stanja, ipak su
znaajnije one koje se odnose na oslobaanje oseaja, intelektualnu bistrinu i poboljanje
meuljudskih odnosa. Ono to doista fascinira je jedan aspekt aktivacije DNK koji se
odnosi na brzinu njenoga delovanja; aktivacija je gotovo automatska!
Aktivacije DNK zaista pridonose jasnijoj orijentaciji u ivotu i linoj sudbini! Ubrzavaju
ovladavanje sobom i otvaraju vrata uvidima,o tome, KO ste vi, ustvari! Na ovoj ste
planeti kako biste oseali, stvarali i delili s drugima. Veliki je izazov hrabro pogledati u
sebe, otkriti unutranje prepreke na putu, a zatim ih otklanjati. Samospoznaja je klju
24

vae slobode. A aktivacije DNK idu u sr tih istina o sebi.


Ukratko,saimamo ono to su hiljade ljudi izvestili. Radi se o postojanim i pozitivnim
promenama saetima u etiri glavne kategorije:
Telesne
Telo se isti
Kosa i nokti bre rastu
Osoba se osea i izgleda mlae
Raste nivo energije
Sanjaju se jasnovidni snovi
Rada se elja za boljom prehranom
Poveava se komunikacija unutar tela
Raste potreba da pijete sveu vodu
Dolazi do sposobnosti breg samoisceljivanja tela
Psiholoke i emocionalne
Poveano samopouzdanje
Poviena mo percepcije
Istanani oseaj prepoznavanja istine
Precizna upotreba jezika
Manje stresa i briga
Otrije pamenje i bre manifestovanje eljenog
Obnovljen oseaj kompetentnosti
Vae veze i odnosi
Lake i bre prihvatanje i deljenje novih oseaja
Otputanje proivljenih i potisnutih sadraja
Bistrije sagledavanje znaenja neke veze
Otkrivanje dublje veze s drugima
Privlaenje srodnih dua i lanova duhovne porodice
Samootkrivanje
Automatska sposobnost suoavanja sa istinom o sebi
Pronalaenje smislenih i jasnih odgovora na ivotne izazove
Transformisanje neizvesnosti u izvesnost i istinu
Sposobnost koncentracije na ovde i sada
Dugorone dobrobiti o kojima su primljeni izvetaji:
Oslobaanje duboko potisnutog emocionalnog stresa
Oslobaanje od oklevanja, sumnji i strahova
Neodoljiva potreba za fizikim i emocionalnim ienjem
Oiglednije traenje i nastojanje da se sledi lini sveti put
Bolje razumevanje svrhe ivota
25

Jasnija slika o sopstvenoj jedinstvenosti


Ostvarenje ljubavi prema sebi i samopouzdanje
Razumevanje injenice da nam Svemir ogleda nae probleme kako bismo ih
identifikovali i eliminisali
Svest o vremenima koja se menjaju i uslovima u kojima ivimo.
Aktivacije DNK deluju poput katalizatora koji potie eliju da se vrati u istije i zdravije
stanje, to vodi zdravijem i srenijem telu. Proces ienja elije poinje eliminacijom
stresa,nakupljenog kroz godine i godine ivota. Stres i emocionalne krhotine obino ine
najvei deo otpada, ali se taj otpad aktivacijom lako eliminie i isti iz tela.Proces
ienja i eliminacije tee automatski dalje nakon aktivacije DNK.
Kad govorimo o zdravlju i podmlaivanju, sve vie je pouzdanih informacija koje
ukazuju na to da izreka um vlada materijom poinje u trenutku kad DNK dobije
uputstvo da neto obavi.
Dr. Deepak Chopra, autor nekoliko svetskih bestselera, posvetio je u svojoj knjizi
Ageless Body, Timeless Mind itavo poglavlje DNK i sudbina objanjavanju
mogunosti toga da na svesnost utiu neki hormoni unutar molekularnih procesa DNK.
U daljnjem tekstu tvrdio je: Na svakom je pojedincu odgovornost za promenu svesti.
Najvii oblik inteligencije podrazumeva sposobnost komunikacije.Kad komuniciramo
prisiljeni smo biti svesni svoje namere.
A kad svoju nameru podignemo do najviih vrhunaca znanja, poinje proces stvaranja.
Namera je najvii oblik stvaranja.
Namera iz srca je vera na delu. Klju ivota je u naoj sposobnosti,da se sluimo svojom
namerom pa tako utiemo na promenu u sebi.

Leenje due i tela


Rekonektivno isceljivanje je
jedinstveno - novo leenje iji
se rezultati prouavaju u
bolnicama i na univerzitetima
irom sveta, pod nadzorom
uvenih naunika kao to su
dr.Konstantin Korotkov sa
Univerziteta u Sankt
Peterburgu, dr.Geri varc sa
Univerziteta u Arizoni,
dr.Vilijam Tiler sa Univerziteta
Stenford. Prema dr.Tileru,
frekvencije rekonekcije donose isceljenje izvan onoga to je klasino poznato kao

26

energetsko isceljivanje - u irem spektru energije, svetlosti i informacija.


Naunici su zakljuili da ove frekvencije imaju potencijal da nam pomognu u
eliminisanju bolesti na svim nivoima: fizikom, emotivnom, mentalnom i duhovnom.
Brojna su svedoenja pacijenata o isceljenjima i od najteih bolesti: rak, cerebralna
paraliza, uroeni deformiteti, multipla skleroza samo su neke od njih.
Ovo je vibracija koja nas podsea KO smo i vraa nas u prirodno, zdravo stanje.
Rekonekcija je, zapravo, vie od isceljivanja, to je naa evolucija, sveobuhvatni proces
ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija, a to je sve
potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike.
Ove zapanjujue frekvencije, prvi je otkrio i primenio dr Erik Perl, uspean lekar iz Los
Anelesa. Isceljenja pacijenata dosad su dokumentovana u est knjiga, meu kojima je i
svetski bestseler Rekonekcija. Dr Perl i njegov tim neumorno putuju svetom, uei ljude
kako da iscele sebe i druge, na svim nivoima uma, tela i duha. Rekonekcija nije samo
proces isceljivanja, takoe donosi dublji unutranji mir i sposobnost boljeg izbora pri
odluivanju.
Oslobaa nas strahova i oseaja krivice, poveava kreativnost, smanjuje se anksioznost.
Poveava se sposobnost da dajete i primate ljubav a postie se balansiranje endokrinog
sistema koji kontrolie metabolizam kao i uzdizanje mentalnog, fizikog i duhovnog
nivoa na vie energetske frekvencije.
Isceljivanje je vraanje organizma u ravnoteu. Svaki poremeaj zdravstvenog stanja
predstavlja kombinaciju fizikog, mentalnog, duhovnog i emotivnog. Rekonekcija nas
vraa nazad u stanje oivljenosti, iskustvo koje moemo nazvati seanjem na celinu, kada
smo bili fiziki i intuitivno povezani sa svim tokovima prirodnih zakona. To je
usklaivanje sa energetskim linijama (meridijanima) na naem telu, a istovremeno sa
energetskom mreom koja pokriva Zemlju, a isto tako i Kosmos.
Dovoljno je odraditi tri tretmana koji pouzdano pokreu proces iju dinamiku sami
odreujemo naim izborom, da dopustimo usklaivanje sa sobom i ivotom.
OVO JE BUDUNOST ISCELJIVANJA U KOJU SMO ZAKORAILI VE SADA!

Dr.Eric Pearl - Opiranje


sopstvenom
izleenju
Ekskluzivni intervju sa Dr
Erikom Perlom - Poarevac,
Press Konferencija, 28. 04.
2011.
JASMINA DAVID Raki:
Gospodine Perl, zato je, po

27

Vaem miljenju, opiranje ljudi sopstvenom izleenju tako esto? Zato je strah veine
ljudi od bilo kakve promene, ak i kada je ona pozitivna, toliko jak? Zato je status quo,
ak i kada su bol i patnja u pitanju, ono za ta se najvei broj ljudi, svesno ili podsvesno,
odluuje?
Dr ERIK PERL: Kada je neko bolestan to u svakom sluaju predstavlja njegovo
ogranienje. Ali nije re samo o tome. Nekada, onaj ko je bolestan, dobija vie panje ili
ljubavi od drugih a moda je upravo to ono to mu je vanije, ak i od zdravlja i
isceljenja. S druge strane, kada je neko bolestan to prua priliku nekome iz najblie
bolesnikove okoline da bude potrebniji i znaajniji nego to bi inae bio. Ovakva osoba,
negujui bolesnika, ustvari potvruje svoju neophodnost, znaaj i sposobnost da
kontrolie druge, u ovom sluaju bolesnika, i iz toga se stvara oseaj moi.
JASMINA DAVID Raki: Drugim reima, razlozi za izbegavanje sopstvenog izleenja i
razlozi za izbegavanje izleenja nekog ko nam je blizak a bolestan uslovljeni su
potrebama ega, sebinou, strahom od gubitka panje i ljubavi s jedne strane, a znaaja i
kontrole s druge?
Dr ERIK PERL: Naalost, nekima moe biti dobro samo dok je drugima loe...
JASMINA DAVID Raki: Kada razmiljam o rekonekciji, doivljavam je kao proces koji
je, u svojoj sri, spiritualan. I sami ste rekli da je takozvano fiziko isceljenje puko
uklanjanje simptoma i da kao takvo, izolovano od drugih aspekata isceljenja
(emocionalnog, mentalnog i spiritualnog) ustvari i ne postoji. Rekonekcija je po Vama
dovoenje nas samih u stanje balansa i ponovnog povezivanja sa naom pravom
(Svetlosnom) Sutinom. Uz to, istraivanja koja su sprovoena, dovela su do zakljuka
da rekonekcija takoe predstavlja aktiviranje nae unapreene DNK strukture, koja i dalje
evoluira.
Postoji li mogunost da ovoj vrsti evolutivnog razvoja ljudske vrste bude pruen otpor od
strane odreenog broja ljudskih jedinki i zato bi se to moglo dogoditi?
Dr ERIK PERL: Znate, mnogo je sujete u takozvanom isceliteljskom svetu, kao da su
vani ego ovog ili onog iscelitelja a ne sam proces isceljenja. S druge strane, postoji velik
otpor meu nekim grupama medicinskih radnika, jer ta e biti sa njima ako svi
budemo mogli da leimo jednog dana, druge i sebe?! Bie potpuno besplatno ili
neuporedivo jeftinije, a to ve rui neke koncepte na koje su svi navikli.
JASMINA DAVID Raki: Dakle, hoete da kaete da se sve svodi na interesnu sferu i
opsednutost vlastitim egom: da se bude "iznad nekog", da se ima kontrola?
Dr ERIK PERL: Nekim isceliteljima i duhovnjacima smeta injenica da bi svim
ljudskim jedinkama mogla da bude pruena mogunost da podignu vibracije sopstvene
svesnosti do podjednako visokog, naprednog niova, da se tako sami isceljuju i da sami
ine mnoge druge, jo velianstvenije stvari.
Ako sve ljudske jedinke postanu iscelitelji i duhovnjaci, potreba za nekom malom,

28

nedodirljivom, izolovanom, posebno


potovanom i posebno plaenom (na
ovaj ili onaj nain) grupom ljudi
prestae da postoji.
JASMINA DAVID Raki: Razlozi
zbog kojih, dakle, nekim isceliteljima
i "duhovnjacima" smeta rekonektivno
leenje su, u sutini, veoma... niski?!
Dr ERIK PERL: Nazovite to kako
hoete.
JASMINA DAVID Raki: Da li to znai da je, s obzirom na nain rezonovanja koji ste
upravo opisali, veina ljudskih jedinki jo uvek na veoma niskom stupnju duhovnog
razvoja?
Dr ERIK PERL: (nekoliko sekundi uti, razmilja, na kraju kae): To je dobro pitanje. U
isto vreme, ini se da je tako, ali je takoe izvesno da se u ljudskoj vrsti, ba u ovom
periodu, neto menja, od DNK-a pa nadalje, da se dogaa svojevrsna evolucija. Tako,
istovremeno, konstatacija da je ljudska vrsta jo uvek na niskom stupnju duhovnog
razvoja ne moe biti dalje od istine.
JASMINA DAVID Raki: Gospodine Perl, recite mi neto o Svetlu koje stalno pominjete,
i Informacijama i...
Dr ERIK PERL: (smei se, odjednom mu se ini da je zasut pitanjima) : Polako!
Dozvolite da prethodno zaokruim odgovore na sva Vaa pitanja, a spomenuu i Svetlo u
tom kontekstu.
Kada se svi, nakon ovog fizikog ivota, budemo sreli u Svetlu, biemo najdublje
zahvalni ne samo onima koji su nam pruali ljubav i podrku, ve i onima sa kojima se
nismo slagali i koje nismo voleli zato to su nam postavljali mnoga ogranienja, a
izgledalo je i da stvaraju mnoge limitirajue okolnosti po nas. Biemo ih zahvalni zato
to su nam pomogli da - upravo zahvaljujui mnogobrojnim ogranienjima i limitirajuim
okolnostima koje su pred nas postavili iste prevaziemo i iskoristimo ih u svrhu
sopstvene spoznaje i sopstvenog rasta.
Tada emo svim osobama koje smo upoznali u ovom fizikom telu - bilo da je re o
osobama koje su nam pruile mnogo prijatnih trenutaka ili o osobama koje su nas dobro
namuile - moi da kaemo:
Hvala Vam to ste svoju ulogu u mom ivotu odigrali tako savreno...
"Neka bude svetlost..."
Nauna istraivanja - Ljudsko telo svetluca

29

Japanski istraivai potvruju: Kao i sve ivo i ljudsko telo zrai


Ljudsko telo doslovno svetluca, ukratko su japanski istraivai objasnili rezultate
svojih istraivanja. Ispitali su vie mukaraca sa takozvanim CCD kamerama. To se
postiglo zahvaljujui specijalnim ipovima ohlaenim na -150C i posebnim sistemom
soiva.
Osobe su bile snimane u vremenskom periodu 10h do 22h. Pokazala se emisija svetla od
500 do 700 nanometara to je za ljudsko oko bilo vidljivo kao zeleno i crveno. Kod svih
uesnika lice je vie zrailo od ostalih delova tela. Takoe se pokazao i dnevni periodini
ritam, svetlo je oko 10 sati bilo najslabije dok je oko 16 bilo najjae.
Masako Kobajai, Daisuke Kukui i Hitoi Okimara ove fenomene objanjavaju sa
razliitim hemijskim reakcijama razmene materija u telu, pri kojima svetlosna energija
biva prenesena kroz fluorofore. To su elemantarne estice, koji prema ovim naunicima
oslobaaju svetlo pri prelasku iz stanja vie energije u stanje nie energije.
Ovi naunici upuuju objanjavajui ovu
povezanost na studije pronalazaa
biofotona Fric Albert Popa, i doli do
istog ubeenja: Svi ivui organizmi
isijavaju ekstremno slabu svetlost.
Pop se jo od 80-ih bavi fenomenom
biofotona. Dovodi ih i vezu sa vitalnou
i zdravljem organizma i razvio je metode
kojima moe da proceni i analizira
razliite odnose isijavanja.
Tako elije raka, prema njegovom iskustvu, zrae drugaije nego zdrave,
homeopatska sredstva menjaju
svetlenje biolokih elija na drugi
nain i neki duhovni iscelitelji
postiu pri svojim tretmanima
biofotonsko zraenje, koje je i do
1000 puta iznad normalnog
nivoa.
Dokazi japanskih naunika su tim
vredniji, s obzirom da je Pop za svoja otkria da sve ive elije zrae, bio predloen za
Nobelovu nagradu koju nije primio ve je naalost proglaen u naunim krugovima za
ezoteristu u pogrdnom smislu

REKONEKCIJA I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE

30

Intervju dr.Erica Pearla - magazin "Tajna"

Eric Pearl je jedan od najpoznatijih i potovanijih iscelitelja irom sveta. Njegova tehnika
se zove Rekonektivno leenje i on poduava irom sveta ono to zna.
Eric Pearl je intervjuisan na najpoznatijim TV stanicama, a na Medison Skver Garden-u u
Njujorku sve karte su bile rasprodate, bio je pozvan i govorio je u UN-u. Njegova knjiga
"Rekonekcija: lei sebe, lei druge" postala je best-seler irom sveta.
Ovih dana je u Barceloni, gradu koji mu mnogo znai i u kom osea veliku energiju.
M.T. Kako biste objasnili ta je rekonekcija nekom ko nikad nije uo za nju?
E.P. To je nov nivo leenja, a ljudi na polju isceljivanja i naunog istraivanja znaju da
mu nisu imali pristup do sad.
M.T. ta stvarno oekujete od svojih radionica irom sveta? Zato putujete po svetu i
objanjavate ta ste otkrili jednog dana?
E.P. Mislim da smo svi ovde sa nekom svrhom u ivotu. Ja nisam uvek verovao u to, ak
sam se pitao da li postoji svrha u ivotu. Smatram da smo sretni ako otkrijemo nau svrhu
u ivotu. A jo vie nego sretni ako prihvatimo izazov koji to donosi. Kad sam se susreo
sa svim ovim, to je bilo neto neoekivano,za nivo svesti na kom sam bio. Ali vrlo brzo
sam shvatio da je to moja svrha u ivotu - da irim svesnost, znajui da moemo da
budemo vie, da moemo da pristupimo (access) Bogu, Ljubavi, Izvoru... kako god to
nazvali i podarimo isceljenje drugima i sebi. A ako radim ono zbog ega sam doao ovde,
kako to ja vidim, kad napustim ovo telo,to moje delo e nastaviti da ivi i ova svest e
nastaviti da prebiva na Zemlji.
M.T. Kada ste otkrili svoju svrhu u ivotu? Da li ste ikad posumnjali ili ste bili
usredsreeni?
E.P. U nekom momentu,ne mnogo kasnije od kad sam shvatio o emu se, zapravo, radi.
Morao sam da prevaziem vlastiti skepticizam, naravno ali nikad nisam dovodio u pitanje
svoju svrhu, mada sam posumnjao u svoju zdravu pamet,kad su nebine stvari poele da
se dogaaju.
M.T. Da li ste vi srena osoba?
E.P. Ne uvek. Izgleda da sam preuzeo vei posao,nego to sam na poetku mislio.
A i, moram da kaem, esto je stres brinuti da je sve "kao konac" zategnuto i pobrinuti se
da se izraavam korektno o samoj stvari, tako da povremeno oseam veliki pritisak.
Filozofija ovog posla vas dri na vrlo visokom standardu, jednom kad je shvatite i nekad

31

upravo zbog nje me ljudi razoaraju. ak i ovde u paniji, mnogo godina kasnije, bila je
osoba koja je pomogla da se seminari odre ovde.Iako je ona zavrila seminar i sasluala
filozofiju shvatio sam ,da je zapravo nije shvatila. Kada ljudi pohaaju seminar, svi su
sposobni da isceljuju kao i ja, ali moramo da odravamo svesnost, svetlo i filozofiju ovog
dela i to predstavlja ogroman posao, toliko veliki da mi ne moemo dozvoliti da ostane
ogranien onim to sam donosi, ve sa onim to posao donosi ka nama. Ova osoba,
pohaajui seminar, namesto da shvati da ima vanu ulogu u donoenju isceljenja u ovaj
deo sveta, u svemu tome je videla samo izvor svojih prihoda, ili ono to je ona mogla da
dobije,umesto onoga to je mogla da donese mnogima. Naravno morali smo da kaemo
zbogom takvoj osobi. Ta osoba je onda poela da pria,kako on donosi vii nivo
isceljivanja. Poela je i da naplauje to. ak i danas on i njegovi studenti jo uvek ne
shvataju,da ne mogu da dosegnu isti nivo isceljenja,koji je imao pre nego je sve
konvertovao u neto lino i povezao sa sobom. Ponekad se rastuim kad vidim da ljudi
napuste istinu filozofije isceljivanja.
Po prirodi sam veseo ovek...
Znam da nije deo inervjua, ali kad se osmehnete imate neobino lepe oi.
M.T. Hvala. Da li imate kontakt sa ljudima koji su zavrili seminar, moda meilom?
E.P. Obuio sam 75,000 osoba na vikend seminarima, do sad. Nekim danima i ne vidim
svoj raunar, ak ni potu (meil). Ovo je slino roditeljstvu, deca se obrazuju, podignu, a
onda se roditelji pomere u stranu i posmatraju ta deca rade sa onim to smo im dali.
M.T. Vi piete novu knjigu, Erik, kada ona treba da izae? Kako e ona proi posle
takvog uspeha Rekonekcije?
E.P. U februaru. Radie se o pristupanju do dubljih nivoa samog sebe i pristupanju do
dubljih nivoa isceljivanja drugih.
M.T. ula sam da se samo itanjem knjige mogu rekonektovati. Da li je ovo mogue?
E.P. Neto se dogodi kad se ita ta knjiga, zato to vam itanje knjige omoguava pristup
irokom spektru isceliteljskih frekvencija. Ja ne znam ta se stvarno dogodi, i nisam
blagosiljao mastilo kojim je tampana, ali ak je i slovoslaga rekao: "Majko boija, ne
znam da li da zavrim sa itanjem, jer dok je itam moje ruke, moje telo se tresu..."
M.T. Kako vi vidite, unutar svoje due, kako stoji Svet energetski? Moemo li i mi neto,
zajedno, da uradimo kako bi ga iscelili?
E.P. Savren je. Ono ta se obino dogaa je da teko razaznajemo bilo ta savreno u
Svetu. Kad nam Svet ne bi bio predstavljen u svojim usponima i padovima, mi ne bismo
dobili svoju lekciju u ovoj interakciji. Nekad ono to vidimo, bude previe za nas i onda
to blokiramo. Ponekad svetlo sija, i gledajui dozvolimo sebi da budemo zaslepljeni. Ali
svetlost je uvek neutralna. Mi imamo iskustva u kojima uivamo i u kojima ne, i nekako
ih klasifikujemo kao dobra i loa. A iskustva valja uzimati kao ono na emu poiva na
rast, to nas ini monim, svakog od nas. U svakom iskustvu ima lepote, a mi odluujemo

32

kako emo gledati na to iskustvo.


M.T. Na magazin se zove Tajna. Otkrijte nam neku malu tajnu?
E.P. Koju vrstu tajne?
M.T. Koju god hoete.
E.P. Ne mogu da zamislim nita kao to je tajna. Mislim da esto meamo tajnu sa
unutanjom istinom, koju nismo dozvolili sebi da je sagledamo i naemo. Na primer, za
mene, tajna bi bila: koja mi boja kose najvie odgovara? Ono to vidimo kao tajnu je
opservacija kojoj jo nismo dopustili to da bude. Glavni razlog toga je to nismo jo
nauili da posmatramo bez suenja. Presuivanje o stvarima je toliko prisutno u naim
ivotima da esto zaklanja istinu. A kad neko pokua da podeli ovu istinu sa nama, to
klasifikujemo kao tajnu.
M.T. I na kraju, sa obzirom da ljudi ne vole da itaju, da li bi ste neto podelili sa nama?
E.P. Da li kaete da je ljudima dosadno da itaju ovo to vam priam?
M.T. Ne, ne. Odgovorite na pitanje koje ste eleli da vam ga postavim.
E.P. Volim da me propituju. Volim kad su pitanja realna. Moj odgovor bi bio - vraam
vam loptu! Moda vi imate neko pitanje koje niste postavili?
M.T. Pitam se koji projekat ste videli ovde u Barceloni ili u paniji. Koji je va projekat
za narednu godinu?
E.P. Uivam u Barceloni, i to oseam srcem. Nisam siguran da nalazim prave rei. Ovde
se oseam kao kod kue, a ljudi su na visokom energetskom nivou. Pokuavamo da ne
ponavljamo isti grad svake godine ali prole godine, kad sam trebao da budem na
seminaru u paniji, nisam mogao da mu prisustvujem jer mi je majka preminula. Tako da
me neko vreme nije bilo u Barceloni ali ove godine kad sam sleteo avionom rekoh: idue
godine ponovo u ovo uraditi! Ovo je ema. Videemo da li e biti seminari u Barceloni u
dve uzastopne godine.
M.T. Raunajte na mene.
E.P. Hvala.

Sneana
07.04 :

Latinovi

33

OTPOR - prepreka izlecenju!

Kad sledeci put osetite bilo kakvu nelagodnost, stanite i recite sebi: "Ova nelagodnost
koju osecam nije nita drugo do moja svest o otporu. Vreme je da se opustim i disem,
opustim i disem, opustim i disem." Za samo jedan sekund, mozete ponovo da se osecate
prijatno.
Svaka celija u vasem telu u direktnoj je vezi s Kreativnom zivotnom silom i svaka celija
reaguje nezavisno. Kad vi osecate radost, sva kola su prohodna i Zivotna sila moze biti u
potpunosti primljena. Kad osecate krivicu, strah ili gnev, kola su zakrena i Zivotna sila
ne moze efikasno da tee. Fizicko iskustvo vrti se oko pracenja tih kola i voenja rauna
da budu u sto vecoj meri prohodna. Vase celije znaju sta im je ciniti; one prizivaju
Energiju.
Nema stanja koje ne mozete da modifikujete vise, bas kao sto nema nijedne slike koju ne
mozete da prebojite. Postoji u ljudskom okruzenju mnogo ogranicavajuih misli koje
mogu da doprinesu da izgleda da ove takozvane neizleive bolesti ili nepromenljiva
stanja ne mogu da se preokrenu. Ali mi kazemo da su "nepromenljivi" samo zato sto vi
verujete da je tako. Neko nas je nedavno pitao:
"Ima li ogranicenja za sposobnost organizma da se izleci?"
A mi smo rekli: Nema, sem tvojih uverenja.
A onda nas je upitao: "Pa zasto onda ljudima ne rastu novi udovi?"
A mi smo rekli: Zato sto niko ne veruje da je to moguce.
Sta je sa malom bebom koja nije zdrava?
Pitanje koje se cesto cuje glasi: "Dobro, a sta je sa malenima? Sta je sa bebama koje nisu
zdrave?" A mi kazemo da su bile izlozene vibracijama, iako su bile u materici, koje su
prouzrokovale da ne dopustaju Dobrobit, koja bi ih inace prozimala. Ali posto se rode,
bez obzira na vrstu bolesti, ako mogu da se podstaknu na misli koje ce dopustati
Dobrobit, tada telo, cak i nakon sto je potpuno formirano, maze da se regenerise u nesto
zdravo.
Prirodno je da budete
apsolutno zdravi. Prirodno
je da zivite u izobilju.
Prirodno je da se osecate
dobro. Prirodno je da
osecate jasnocu. Nije
prirodno da osecate
zbunjenost ili da nemate
dovoljno ili da osecate
nedostatak ili krivicu. Oni
nisu prirodni za vas kakvi
zaista jeste. Ali cini se da

34

su na neki nacin prirodni za ljudske obrasce koje veina vas pokupi duz svog fizickog
puta.
Kad god osecate fizicku nelagodnost bilo koje vrste, bilo da to nazivate emocionalnim ili
fizickim bolom, ona uvek, uvek znaci isto: "Imam zelju koja priziva Energiju, ali imam
uverenje koje to ne dopusta, stoga stvaram otpor u svom telu." Resenje za ublazavanje
nelagodnosti ili bola je svaki put opustanje i dosezanje osecaja olaksanja.
Pitaju nas: "Ako ne postoji izvor bolesti, zasto ima tako mnogo bolesnih ljudi?" To je zato
sto nalaze mnogo izgovora za to sto zadrzavaju sebe u vibracionom neskladu sa
zdravljem. Ne dozvoljavaju zdravlju da udje. A kad ne dozvoljavaju zdravlju da udje,
njegovo odsustvo izgleda kao bolest. Kad ima dosta njih koji tako rade, kazete:
"Oh, sigurno postoji izvor bolesti. Stavise, dajemo mu ime. Nazovimo ga kancer.
Nazovimo ga i drugim strasnim imenima. I hajde da nagovestimo da je kadar da zae u
iskustvo ljudi." A mi kazemo da on nikad ne zalazi ni u cije iskustvo. Ljudi prosto nauce,
kroz probu i gresku i kroz meusobne trzavice, obrasce misli koji ne dozvoljavaju
Dobrobiti da ue.
Buduci da ne dozvoljavate Dobrobiti da ue, ona se iskazuje u senkama u vasem zivotu
koje su bolesti vaseg tela i uskracenosti stvari koje elite. Zatim,vremenom,ponete da
verujete da je to stvarnost koja negde ima izvor.I onda,razvijete citave korpuse
informacija da biste se zastitili od "izvora zla" koji zapravo nikad nije ni postojao.

Ako su vam saopstili zastrasujucu


dijagnozu!
Aka vam saopste dijagnozu koja nije
ono sto zelite da cujete, skloni ste da
kazete: "Gospode Boze! Kako sam
uspeo da se u toj meri udaljiim od
necega sto toliko zelim?" A mi
kazemo da posredi nije bio nikakav
veliki razlog - prosto niz malih
stvari. To je: "Mogu da biram
izmedu ove misli koja mi prija i ove
koja mi bas i ne prija, ali razvio sam
obrazac onih koje ne prijaju. Prema
tome, svakodnevna doza modaliteta
ne-primanja drzi me izvan
modaliteta primanja."
I to je sve! Prema tome, ne dozvolite
da vas uplai mesto na kojem stojite, koje god da je. Posredi nije nista vise od
35

nusproizvoda nekog usklaenja Energije koje vam samo daje vecu jasnocu onome sto
zelite - i sto je najvaznije, vecu osetljivost u pogledu toga da li ste u modalitetu primanja
ili ste odseceni od njega.
Da lose zdravlje dopusta iii ne dopusta, sve je to stvar dusevnog sklopa, raspolozenja,
stava iii primenjenih misli. Nema izuzetka kod ljudi ni kod zivotinja, jer mozes ih
sastaviti iznova, ali oni ce prosto nai drugi nain da se vrate u prirodan ritam svog uma.
Ponasanje prema telu zapravo je ponasanje prema umu. Sve je psihosomatski do
poslednjeg delica. Nema izuzetaka.
Nema nicega sto se ne moze preorijentisati na Dobrobit. Ali neophodna je potrebna
resenost da usmerite misli prema necemu sto vam prija. Zato cemo ovde izneti jednu
vrlo smelu tvrdnju: Svaka bolest moe da se izlei za nekoko dana - bas svaka - ukoliko
se odvrati paznja od nje i pone da dominira drugaija vibracija, a izlecenje
zavisi od toga kolika je zbunjenost u tome, jer svaka boljka u vasem fizickom telu je
mnogo duze dolazila u njega nego sto je potrebno do ode.
Bolest je produzetak negativnih emocija.
Fizicki bol je samo produzetak emocija. Sve je to jedno te isto; postoje dve emocije - ona
koja vam prija i ona koja vam ne prija. To znaci da ste povezani sa svojom Energetskom
Bujicom ili je ne dopustate. Bolest ili bol je samo produzetak negativne emocije, a kad
vie ne osecate nikakav otpor prema njoj, ona vise nije problem.
Da li morate da gajite konkretne pozitivne misli o svom telu da bi ono bilo onakvo kakvo
elite da bude? Ne. Ali morate da ne gajite konkretne negativne misli. Kad biste mogli da
vise nikad ne pomislite na svoju telo i da, umesto toga, samo razmisljate o prijatnim
stvarima, vase telo bi povratilo svoje prirodno zdravlje.
Moete da zivite udobno, radosno, fleksibilno i zdravo, sve dok imate zelju koja gomila
zivot u vama. Ljudi ne umiru zato sto prolaze kroz vreme. Umiru zato sto ne
dozvoljavaju ovoj areni da stimulise njihove odluke. Jedini razlog to ljudi umiru je zato
sto su prestali da donose odluke ili su doneli odluku da postanu Ne-Fizicki.
Mogli biste beskonacno dugo da ostanete u tim telima. Kazemo li da mozete da
dosegnete ono sto se smatra najboljim ljudskim fizickim stanjem i sacuvate ga sve dok
ostajete fizicki usredsredeni na ovo telo? Odgovor glasi... apsolutno da. A to ne znai da
dosegnete najbolje i potom istog dana skocite sa litice. To znaci da dosegnete najbolje i
potom se baskarite u njegovoj slasti. Dakle, zasto bi bilo sta drugo bilo doslednije
iskustvo od toga? Zato sto skoro svi gledaju naokolo i vibriraju reagujui na ono sto vide.
Prema tome, sta je resenje? Manje gledajte naokolo. Vie mastajte. Sve dok zamiljeno ne
preraste u najbliskiju vibraciju koju imate.
Mogli biste beskonacno dugo da ostanete u tim telima, samo kad biste svom okruzenju
dozvolili da nastavi da proizvodi novu, neprestanu, cistu, nesuprotstavljenu zelju koja
priziva zivot. Mogli biste da budete onaj ko otvara svoj vrtlog da bi neprestano nalazio

36

nove stvari koje zeli i ije zelje nastavljaju da prizivaju Zivotnu silu koja vas prozima.
Drugim recima, zivite zestoko; zivite radosno; zivite zivahno; i zivite strasno... i tada, iz
istog tog okvira, donesite svesnu odluku da izvrsite svoj prelaz.

Svaka smrt je samonametnuta


Najbolji razlog da izvrsite prelaz u Ne-Fizicko
nije to sto je fizicko jadno i bedno. Razlog je to
sto imate osecaj dovrsenosti u fizickom - i trazite
novi povoljan polozaj. Smrt je povlacenje Svesti;
ona je poput odvracanja paznje odavde i njenog
usmeravanja tamo.
Do svake smrti dolazi kulminacijom vibracija
Bica. U tome nema izuzetaka. Niko, ni zivotinja ni covek, ne vrsi prelaz u Ne-Fizicko bez
tog vibracionog konsenzusa u sebi, tako da je svaka smrt u stvari samoubistvo, jer je uvek
samonametnuta.
Vi ste vecno Bice koje uvek projektuje iz Ne-Fizickog i ponekad je ta projekcija u fizicku
licnost. Kad fizicka licnost zaokruzi svoje vreme, dolazi do povlacenja fokusa. To je
nekako ovako: sedite tu, ponekad odete u bioskop, a ponekad se vracate iz bioskopa, ali
uvek ste vi oni koji ste otisli u bioskop, bilo da ste u njemu ili niste.
Evo empirijskog pravila koje moze da vam pomogne:
Ako verujete da je nesto dobro i uradite to, to vam ini dobro. Aka verujete da je nesto
lose i uradite to, to je vrlo stetno iskustvo. Nema nicega sto mozete da uradite a sto je za
vas gore od toga da radite nesto za sta smatrate da je neprilicno,zato budite nacisto i
zadovoljni svakom odlukom koju donesete, jer je vasa vlastita protivrecnost,ono sto
izaziva veinu protivrecnosti u vibracijama.
Donesite odluku o tome sta zelite, usredsredite svoju paznju na to i nadite tacku osecanja
koja mu odgovara - i zacas posla bicete tamo. Nema razloga da se patite ili naprezete da
biste postigli bilo sta.

(Iz knjige "Trazi i dobices" - Ester i Dzeri


Hiks)

Zato je pesimizam uzrok bolesti?

37

Da li ste ikad zatekli sebe da mislite ili govorite: ao mi je to mu/joj nisam rekla kako se
zaista oseam u vezi toga. E ba super, sad sam sigurno propustila ovu priliku! Ne mogu
da verujem da sam pojela sve ovo! Tano sam znala, trebala sam posluati sebe! Ona
haljina bi mi bila mnogo bolja, to je lepo nisam odmah kupila? Ako jeste, onda se
slobodno pridruite gomili ljudi obolelih od Da li sam-Mogla sam-Trebala sam
sindroma, ili drugim reima sindroma koji se zove ivot u kajanju .
Kajanje je veoma teak ivotni saputnik; mentalno, emocionalno i fiziki, jer uveava
nau osetljivost na deo u nama koji voli da kuka i da se ali, takoe uruava nae
samopouzdanje, potcenjuje nau sposobnost da postiemo ono za ta smo sposobni,
kontrolie naa raspoloenja u svakom momentu, pljaka nau radost, menja na
sopstveni pogled na sebe i utie na nae zdravlje.
Kajanje nas tera da postanemo ogoreni, cinini, skloni osuivanju i ak da se okrenemo
protiv sebe. A to je najvanije, kajanje nas spreava da ivimo u sadanjem trenutku, to
je mesto gde moramo biti ako elimo da izleimo svoje telo i da promenimo izvor kajanja
u svom telu.
Kajanje gleda na ivot iz samo dve perspektive: prolost I budunost. Kada ivimo u
prolosti konstantno uporeujemo ovo gde smo sada sa onim gde smo bili. Ovo nije
zdravo. A kada ivimo u budunosti, veito planiramo gde emo raditi, radije nego da to
sada radimo. To takoe nije zdrava perspektiva gledanja na ivot.
Pravi problem nije kajanje:
Vie nego bilo koji drugi deo tela, pesimizam najvie napada stomak I gornji deo
digestivnog trakta. ak ta vie, pesimizam je primarni uesnik u stvaranju ira na
eludcu. U poetku, ir se smatrao kao produkt previe hidrohlorine kiseline I pepsina,
koji izjedaju mukus kojim je obloen stomak. Kakogod bilo, naunici sada ponovo
razmatraju da li je ba to razlog, jer poslednja istraivanja pokazuju da zaista postoje ljudi
koji imaju irnu linost (ulceus personality), to znai da projektuju predvidljive, ve
nauene karakteristike linosti koje ih ine neotpornim na ulcer. Te karakteristike su:
osoba koja je neoborivo nezavisna u svakoj situaciji u svakom momentu, po svaku cenu,
osoba koja je samokritina, osoba koja ba I nema neku socijoloku podrku, osoba sa
nerealnim oekivanjima, I osoba sa redovnim naletima kajanja I aljenja za neim.
Kako se osloboditi kajanja:
Promeni svoj pogled na prolost. Radije nego da prolost upotrebljava za poreenje
onoga gde jesi, sa onim gde si bila; neka ti prolost poslui kao podsetnik koliko si
postigla u ivotu I dokle si dogurala.
Promeni nain na koji pria svoju priu. Svi mi imamo nau ivotnu priu, koju priamo
I ponavljamo. Promeni tu svoju priu kako ne bi mamila simpatije drugih, niti njihovu
panju. Iskoristi je kako bi inspirisala druge kako bi promenili svoje ivote na bolje, I
interesantno je, ali e to ustvari promeniti tvoj ivot.

38

Novi dan = Nova prilika


Zaustavi,Da li sam-Mogla sam-Trebala, nain prianja. U datom trenutku pravi svoje
izbore, oni su bazirani na najboljim informacijama koje ima u tom trenutku - nasuprot
onome to su te navodili da veruje.Ustaljena percepcija dogaaja koji su se zavrili nije
uitelj,ve imitator.
Umiri svoje snove. Ne moe promeniti prolost, ali moe povratiti nauiti iz
esencijalnih iskustava iz nje, kako bi pomogla sebi, da ivi svoje snove, svaki dan.

Smej se to vie. Zapanjujue je kako nas smeh


dri prikovane za sadanji trenutak. Osim toga,
teko je biti pesimistian kada se grohotom smeje
i uiva. Kada se smeje, jo je tee da kajanje
uzima za ozbiljno.
Kerol Ritberger

Uzlaz je u toku!
Oseate - intenzivnije je nego ikada... Sa jedne strane - duhovno-energetski proces (uzlaz
Duha), a uz njega fiziko-prirodni (pribliavanje precesije i prolazak kroz fotonski pojas)
te drutvena zbivanja (tempiranje objave vanzemaljskog prisustva na Zemlji) ini
jedinstvenim ovu fazu razvoja na Zemlji.
Oseate, radijacija je sve vea. Talasi svetla,
snopovi koji se vide i tokom noi - velike
koliine energije se poveano i pojaano
sputaju na Zemlju i to svi oseamo: uzlazi
Zemlja, sve i svi na njoj. Poplave, potresi,
uragani ... bilo na povrini planete na kojoj
ivimo, bilo u nama - imaju samo jednu
funkciju... a to je ienje i oslobaanje svega
nepotrebnog da bi smo, u nivoe i dimenzije
Svetla, putovali laki. Stoga je estoko jer
otpadaju najtei, najmraniji i najdublji
zaostali blokovi. Pre nije bilo anse da na
oslobaanje, na povrinu, izrone ovako
duboki obrasci, tj sloeni paketi.
Oni koji rade na Sebi, tj svojom sveu, mnogo su napravili u tom procesu, ali sada ne
treba da se ude ako ih drma neto to su mislili da su ve davno iscelili ili neto novo to
39

se sada ispoljava, a da nisu imali ni pojma da to postoji u njima. Kao to znamo,


centralno galaktiko Sunce emituje silnu koliinu energije (talase, snopove svetla); nae
sunce reaguje erupcijama, a na Zemlji radijaciju oseamo raznoliko. Globalno, kroz sue
i navedene procese promena - nestanak vremena, "udnu" atmosferu u vazduhu, klimu,
vetrove, vode ... na Linom planu, odmotavaju nam se seanja iz DNK i bistri se kristalna
struktura tela: dakle, estoko nam je.
Multidimenzionalnost prestaje da bude koncept - oseamo je kao stvarnost. Ako
istovremeno oseate, banalno, da ne moete da jedete, pa ste u trenutku abnormalno
gladni ili istovremeno oseate vie stvarnosti - to je to. Ovo sa vie stvarnosti: klju je u
fokusu. Ako ste primetili, manifestacije su momentalne - na tren vam se ini da ste
raspadnuti, da vam je um raspadnut, ali ako se naterate na neki rad, koncentracija postane
momentalna i maksimalna. Ovde je VOLJA reenje - ako vas drma, a trebate da se
saberete i radite neto, VOLJA.. i polako, vraajte se voljno na zadatak i pomalo. Uz to,
kolektivno i lino se, oslobaaju najvri spojevi. Dakle, u redu je ako ste ve ranije sa
sobom reili ove i one obrasce: sada izranjaju korenski uzroci, zato deluje zahtevnije
nego ikada.
No, zraenje snage je toliko da se sve raspetljava u sekundi. Podseamo, BELA
SVETLOST je trenutno najjae vozilo u visine. Udiite je u telo i pustite je da isti i radi
svoje. Drutveno, kao to znate, eka se datum tj trenutak objavljivanja vanzemaljskih
vrsta zemaljskima. Istina, Olimpijada je zaista lepa pozornica za ovakvo predstavljanje.
Nai timovi rade na Kontaktu i aljemo ujedinjene poruke da je oveanstvo spremno za
Bliski Susret Svetlosne Vrste. Sutina je, dinamino je, to znamo, i tim vie je klju
odrati SEBE U CENTRU.
Poee dinamina zbivanja, a kako se multidimenzionalnost realizuje, to moe delovati
intenzivno. Dimenzije se proimaju, psihike moi razvijaju i nevidljivo postaje vidljivo.
Glavna prepreka je strah: mogue da ga osetite jer je sve nepoznato. Jedino je vano
samo osetiti strah, a ne uplaiti se - znai, biti SVESTAN procesa i DAHOM VRAATI
FOKUS. Pri susretu sa nepoznatim oblicima u vazduhu, biima i energijama oko sebe,
uvek ih proveravajte svetlou: blagoslovite ih ruiastozlatnom svetlosti ljubavi srca i po
reakciji ete znati koje je prirode vibracija. Dizanjem u svetlost i ostankom u miru ste
sigurni, koliko god intenzivno bilo.
Istovremeno, webom krue reklame o tome da je dobro imati spakovane torbe za
preivljavanje. Nije. Nuno je imati SPREMAN DUH. Proces Uzlaza je prvenstveno
duhovni proces. Naravno, prati ga praksa i drutvena zbivanja - zato to prirodna
pretpostavka ovog procesa (spomenuta nova energija) omoguava novu, sazrelu
Stvarnost: onu u kojoj stvaramo - drutvo utemeljeno na razumevanju, prihvatanju i
voljenju razliitosti, svetlost i zvuk kao pogonsku energiju, te sistem utemeljen u
prirodnoj hijerarhiji due i duha. Svojevrstan Raj na Zemlji - da bismo ga ostvarili, prvo
treba krenuti od sebe, preuzeti odgovornost za svoju vibraciju. Dakle, zbunjenost, strah,
udna stanja tela i duha (od fizike preosetljivosti i umora, razdraljivosti i "ludila" do
briljantnih stanja uvida) - osvetavajte DAHOM, a sa ciljem povrataka u MIR. U tom
stanju - uvek ste "spaeni".

40

Kad smo kod SPASA i pomenutih kofera... stalno se ponavljaju informacije da smo
SIGURNI I SPAENI. One ne znae da trebamo da sedimo besposleno, nego da smo
sigurni u smislu da otpustimo paniku. Bez obzira to ne znamo taan scenario, opustite
se, jer smo sigurni. Kad smo istraivali trenutnu poziciju planete X (tzv. Nibiru, mada
bia sa planete kau da se ne zove Nibiru nego Helis) ustanovili smo da nam je
prijateljska i ponovila se informacija o bezbednosti. Istina je, ona se tokom avgusta i
septembra najvie pribliava zemljinoj auri, ali... sve je ok, kau nai svetlosni galaktiki.
Nebo iznad Zemlje je puno brodova - letelice se ak vide nou.Sigurni smo. Ne zato to
e nas neko spasiti, nego zato to nas spaava naa Svest: (a ve nas je spasio na Duh):
zahvaljujui tome imamo svest o procesima u nama i oko nas i zahvaljujui tome emo
uti svoju intuiciju koja e nas voditi gde je najsigurnije.
Zapamtite, mnogi od nas dolaze iz budunosti: ovu stvarnost smo stvorili, pa verujemo
svojoj kreaciji. Stvorili smo najbolje i najlepe za Sebe i nastavimo tako i dalje za Svet,
jer sada mislima stvaramo najjae nego ikada !
Zato, mislimo i udiimo Svetlost, Radost, Ljubav.
Preuzeto sa: www.elementi.hr - veliko hvala za ovaj divan tekst :)
Sneana Latinovi 14.42 :

Moje prie o isceljenjima


24.05.2013.
Hvala Bogu sto je moja Ivana tebi poverovala, a to je presudilo da ti poveruju i njeni
roditelji.
Umesto na drugu operaciju palca zavrila je kod tebe. Jos malo....pa e biti isti ko zdravi
palac i nokat. H V A L A TI S N E O
Slavica Bogosavljev
Radi se o palcu na nozi, gde je nokat urastao u
meso i gde je vec jednom prethodno radjena
hiruska intervencija pa se nakon kratkog
vremena ponovo pojavio isti problem.
U medjuvremenu se Ivana javila da je
palac "skroz normalan!" :)
21.03.2013.
Nakon odreenog vremena posle 3

41

tretmana Rekonektivnog isceljivanja, pristigla je Marijina poruka:


"Ja nekad kao da u poletiti,ne mogu virovati da tako dobro moe biti ! "

Najlepsi trenutak u procesu Rekonektivnog


isceljivanja je kada dobijem povratnu
informaciju ... hvala ti Marija

12.03.2013.
"Kao rukom odneto"
Moja Milica ima dve ipo godine. Dva dana je
imala temperaturu 39st. Davala sam joj
Brufen sirup od 5ml., nije vredelo,sputala se
samo do 38st.
Drugog dana,moja devojica je i posle sirupa,tuiranja mlakom - hladnom
vodom,obuvanjem arapica natopljenih siretom,pa onda narendanim sveim
krompirom,nije vredelo nita - imala i dalje temperaturu 39st.
Odluila sam da pozovem Sneanu da joj uradi rekonekciju, da i to pokuam pre nego to
krenem u bolnicu.
Nakon tretmana je mirno zaspala,temperatura je jo za vreme tretmana polako padala.
Sledeeg jutra se probudila vesela i traila je odmah da pije mleko.Obradovala sam se jer
prethodnog dana nije nita jela.
Nisam mogla da verujem ni svojim uima ni oima da je to mogue tako kao "rukom
odneto"!
Da napomenem jo neto...Imala je ujede od komaraca po ruicama. To vee kad je
legla,znai pre tretmana je bilo u blandama,zaareno a sutradan su se videli samo blago
crvekasti tragovi,kao takice na mestima gde su bili ujedi.
42

Dragana
20.02.2013.
Ovako neto zaista nisam oekivala!
O efektima Rekonektivnih tretmana i uticaju
Line rekonekcije na telo i njegove funkcije
mogla bih da piem veoma mnogo; meutim,
ovde hou pre svega da podelim iskustvo,koje
se tie uticaja Rekonekcije na moj nain
poimanja sveta oko sebe i moju organizaciju
vremena. Zaista to nisam oekivala, ali efekat se
pokazuje sa svakim novim danom.
Od detinjstva sam imala problem sa velikom
potrebom da me ljudi prihvate. Bila sam
posluno dete, dobra uenica, jo bolja studentkinja, portvovana supruga i majka koja se
stalno trudila da bude bolja i od sebe i svima okolo ugodi i vie nego to je izvodljivo.
Rezultat: narueno zdravlje, teak razvod i neprestano oseanje besa - ne toliko prema
drugima nego upravo prema sebi.
Optuivala sam sebe da nisam dovoljno dobra, da se nisam dovoljno trudila, da nisam
znala ta treba da uinim. I zaista, nisam znala pomou kojih trikova da ugodim ocu,
muu, pretpostavljenima, kog vraga, da uradim da te pijavice i pantljiare ve jednom
budu zadovoljne i prue mi bar malo priznanja i potovanja. Na poslu sam radila vie i
bolje od mnogih - rezultat: dva otkaza bez otpremnine, a u privatnom ivotu, bruka iva:
kad nisam imala novca (a bilo je takvih perioda), uzalud sam se obraala ljudima,
jednostavno su me otpisivali kao nesposobnu (to sam zaista o sebi i mislila). Kad je
novac uao u moj ivot, odjednom je tu bila masa ljudi koji ele da se "drue". Primetila
sam - nisam blesava - da sve to se jede i pije na tim druenjima finansiram ja, ali
svejedno nisam nalazila snage da razjurim te otimae izgubljene energije.
Deavalo mi se da, naroito od kad su deca odrasla, panino zovem "prijateljice" da se
vidimo i druimo, a one me bez mnogo prie skidaju sa dnevnog reda i ja provodim sama
jo jedan vikend. Optuivala sam sebe da nisam sposobna da sebi obezbedim ak ni
mukarca partnera, iako sam bila spremna da trpim neviene gluposti od onih za koje bih
se zainteresovala.
Proitala sam gomilu knjiga o sticanju samopotovanja, negde na nivou razuma znam da
sam osoba vredna svake panje, ali podsvest je uporno govorila neto drugo. Ila sam i
kod psihologa, o, da... Bolje da sam spavala nego to sam vodila te besmislene razgovore
sa navodnim strunjacima, koji piju samo najskuplju viljamovku i jedu samo najskuplju
unku na moj raun, naravno. U meni je rastao pakleni bes: zar ba za mene nema
pomoi?

43

Ne bih se odluila na rekonekciju, ne bih se usudila, da mi moja odrasla deca nisu dala
blagoslov da budem srena, da ivim svoj ivot. Tako sam se odluila. E, posle ovolikog
uvoda, mogu da kaem: da vie ne oseam strah i paniku kad popodne ili vee treba da
provedem sama. Radim razne kreativne stvari, proitam neto to me zanima, upalim
sveu ili mirisni tapi ili jednostavno utim i DOBRO MI JE. S ljudima se, evidentno,
manje druim: prvo, druim se s manje ljudi, drugo, manje vremena provodim s njima.
Malo se kod nas govori o tome kako razna druenje mogu da oduzmu energiju a da
zauzvrat ne prue ba nita osim oseanja razoarenja.
Posle Rekonekcije izotrio mi se neki udan oseaj za ljude: jasno vidim i ujem ko mi
eli dobro. Neki ljudi su mi simpatiniji nego pre rekonekcije jer jednostavno oseam i
znam da su dobronamerni. Neki drugi su mi postali nepodnoljivi: ispod njihovog glasa
kao da ujem - zvuk motorne testere, pritajenu zavist i elju da povrede. Jedna
"prijateljica" me, utivo reeno, zafrkava jo od "prvog vagona", stalno ima neke
primedbe na adrese moje dece, naroito erke, zato to se jo nije udala a ima "ve" 24
godine, i ja sam kulturno prelazila preko toga, do nedavno, kad sam odluila da to
maltretiranje vie neu da trpim.
Druga vrlo draga prijateljica, kojoj sam se nala kad god je bilo potrebno, prolog
vikenda me zove i kae, da je kod nje u zgradi nepodnoljiva buka, komija neto bui
"hilti" builicom, i da e to trajati do kasno u no. "Pa doi kod mene", kaem ja. "Dobro,
evo sad u", odgovara ona. Ovaj razgovor se vodi oko 14 popodne. Proverim ima li u
kui kafe i nekog odgovarajueg posluenja, vidim da ima i ekam je. Dok ekam,
slikam. Prolaze tako sati, a ja se zanela u svoj posao i ni ne primeujem da se uveliko
smrklo i prolo 18 h. Pozovem enu na stabilni i mobilni telefon, ne javlja se, OK, slikam
ja i dalje. Do nedavno ( tj. do pre rekonekcije) ja bih nju zvala svakih pola sata i udom
se udila to ne dolazi. Najzad se javi moja draga drugarica, a bilo 21 h, kae da je bila
kod tetke (mogla je ba i da se javi da nee doi) i jo me pita "jesi li ti sve vreme sedela
kod kue i ekala me?" "Ne, nisam, ali, gde god sam ila nosila sam mobilni", odgovorim
veselo. To je izgleda nije zadovoljilo.
Do nedavno, ja bih se sva umazala od plaa to me je jo jedna osoba zafrknula, a sad mi
je bilo super to nije uspela da mi pokvari raspoloenje. Ve nekoliko puta ista osoba me
"ispaljuje" kad god se neto dogovorimo, pa mi se ini da u se u budue vie dogovarati
s onima koji potuju dogovor.
Ista stvar i na poslu: kao da se odnekud pojavljuju korektni i razumni saradnici, koji
iskazuju potovanje mog rada a oni drugi nekako otpadaju. Godinama sam i ja "otpadala"
radei daba za politiku stranku, a kad je ista stranka dola do lepe pozicije u lokalnoj
vlasti, saoptila mi je da se nisam dovoljno zalagala. Do nedavno, bila bih oajna to je
neko ko ne zasluuje koristio moj rad i znanje, sad polako poinjem da oseam olakanje.
Nema vie neplaenih odvratnih obaveza, nema glupih sastanaka na kojima se do
besvesti govori o niemu i posle kojih boli glava. Sad se pitam, kako sam to mogla da
radim sama sebi? Bar da im neto dugujem, nego ba nita - a ja sam se oseala ko
izdajnik domovine kad ne odem na neki od sastanaka. Sad to oseanje vie jednostavno
ne postoji.

44

Da sam o svemu ovome priala sa


strunjacima (psihologom ili
psihijatrom) imala bih verovatno
nekoliko nerazumljivih dijagnoza
i aku lekova koji ne slue
niemu, a prava je srea ako jo i
ne nakode zdravlju, jer nae
emocije i intuicija tim ljudima su
ili smeni ili su znak bolesti. Moje
uivanje u samoi struno se zove
"agorafobija", moja potreba da
zamraim sobu da bih lepo
spavala zove se "niktofilija", moje
okretanje slikanju umesto
politikim sastancima bilo bi okarakterisano kao kriza srednjih godina i gubitak identiteta
a celokupna promena kroz koju prolazim naziva se "prikrivenom depresijom". Moda bih
bila okaraterisana kao osoba opasna po drutvo zato to se klonim praznih traerskih
razgovora i besmislenih formi utivosti. Sve ee mi se deava da tresnem pravu istinu i
kaem ta mislim i oseam iskreno ne obraajui panju na uasnutu okolinu.
Kad sam u jednom "finom" enskom drutvu otvoreno rekla da ne idem esto na grobove
svojih roditelja i ne upranjavam svu onu silesiju obiaja iz srpskog kulta mrtvih,
izazvala sam uasavanje - ali ja tom prilikom nisam osetila nita, jednostavno znam da mi
te osobe i njihovo miljenje ne znai ba nita.
Ne, nisam postala gruba i ogorena, ega sam se upravo bojala, zbog brojnih razoaranja
i uvreda koje sam podnela u ivotu.
Naprotiv, postajem srenija a time nadam se i bolja osoba.
Stanislava

31.01.2013.
Energija sada radi za mene!
Pozdrav mojoj dragoj prijateljici.
Trudiu se da budem kratak i da ti u ovoj poruci opiem svoje stanje posle tretmana.
Seam se naeg spontanog upoznavanja kada sam prvi put uo za Rekonekciju i

45

Rekonektivno isceljivanje. Istog trenutka poeleo sam, to to sada imam, MIR i


ZDRAVLJE u svom telu.
Haotine misli, nestabilno spavanje, EGO, loa komunikacija sa roditeljima i posesivna
ljubav su mi bile prepreke, koje sam zeleo da prevaziem i zaista jesam!
Posle treeg tretmana sam skinuo odelo starog Rae i bukvalno progledao. Moj pogled na
svet i ivot je totalno drugaiji. To sam JA ali posmatram okolinu i situacije potpuno
drugaije.
Sa lakoom se suoavam sa problemom ako postoji, ali se na brz nain i rei.
Sada imam svoje misli u glavi, poto mi se najzad "gust saobraaj" u glavi regulisao,:)
spavam kao beba, komunikacija sa roditeljima mi je mnogo bolja ak neuoporedivo bolja,
postao sam jasniji SEBI I DRUGIMA.
Ljubavi imam jo vie prema svemu - posesivnost je prolost a svoj Ego je konano
pronaao svoje mestu na nivou normale.
Siguran sam da tek predstoji lepo vreme i da sada energija radi za mene. Jedva ekam
Linu rekonekciju!
Neizmerno sam ti zahvalan Sneo i tvojim zlatnim rukama jer su unele zdravlje, ljubav i
sreu u moj ivot a verujem i drugim ljudima.
Radovan vorak
Kao da mi je opet trinaest...
Posle line rekonekcije osetila sam,
prvo, da bolje spavam. Deava mi se
da prespavam celu no, negde od 23 h
do 7 ujutro bez buenja to je od
moje dvadesete godine (sad imam
pedeset dve) bila samo pusta elja.
Ako spavam i krae, budim se
odmorna i pribrana (znam gde se
nalazim i ustajem orna i raspoloena
za sve izazove tog dana).
Primetila sam, kao veoma vano, da
se moj organizam isti od nepotrebnih
sadraja. To je ponekad drastino, ali,
kako vreme odmie, sve vie mi prija.
Nemam vie potrebu za skoro neprestanim unoenjem hrane i viesatnim sedenjem pred
televizorom. U stvari, izmeu obroka prolazi sve vie vremena a da ne osetim glad. ulo
mirisa se izotrilo, mnogi mirisi mi vie uopte ne prijaju.
46

Na isti nain, organizam nastoji da se oslobodi i drugih sadraja koji mu ne koriste: ne


mogu vie (ili ne elim?) da gledam kolosalno glupe informativne emisije i zastraujue
filmove niti da itam zbrkane dnevne vesti. Dosadni sastanci na kojima sam nekada
provodila veeri sad su prolost i ne vraam se staroj praksi. Radim stvari koje me
zanimaju i prijaju mi.
Probudila se kreativnost, potreba da slikam i crtam. Moj dugogodinji problem, grenje
paleva (zbog koga sam isputala stvari iz ruku) nestao je, jer, u pitanju je samo bila
potreba prstiju da dre slikarsku etkicu. Izloila sam svoje radove na jednoj zajednikoj
izlobi, nastaviu da slikam.
ivot se menja svakog dana na bolje. Budim se odmorna i odlazim uvee na spavanje
zadovoljna postignuima proteklog dana. Zdravstveni problemi izbijaju u vidu simptoma
davno potisnutih bolesti da bi nestali i otili.
Oblik tela se menja. Jednom izgubljeni suvini kilogrami nisu se vie ),vratili. Oseam
potrebu da hodam, pleem (za sada jo bez publike primeujem da sve ee pevuim ili
mrmljam neku omiljenu melodiju.
ivot ima smisla. Strahovi su nestali, ostala je samo ista radoznalost. Znam da je sve u
redu. Snovi me ponekad podsete na moje prole strahove, ali, sa buenjem, ostaje samo
razjanjenje problema.
Moji poslovi napreduju s lakoom, o kojoj pre rekonekcije nisam mogla ni da sanjam.
Uvek sam bila odgovorna osoba, stroga prema sebi i svojim obavezama. Sad je drugaije:
iako ne zapostavljam obaveze, obavljam ih orno i veselo i ne zamaram se.
Doivljavam neoekivana priznanja i ohrabrenja od ljudi iz svog okruenja. Kau da sam
se mnogo izmenila i pitaju da nije u pitanju neka nova ljubav. Odgovaram:DAAAAA,
prema sebi. Onda se i oni nasmeju, vidim, ne veruju. Ali, ne marim.
Odnosi sa dragim ljudima drastino se popravljaju. Odnosi sa ostalim ljudima manje
zamaraju, a sve ee zapaam da postaju bolji. Oni koji ne mogu da se poprave nekako
skliznu dalje od mog ivota i vremena. Samoa mi ne smeta i ne plai me, a drutvo
biram.
Nekad sam gubila mnogo snage u pokuajima da pomognem ljudima koji zapravo i ne
trae pomo nego samo oduzimaju energiju. Poela sam da prepoznajem kad je re o
osobi koja samo oduzima energiju, pa se bez napora udaljujem od takvih.
Vie ne optuujem ni sebe ni druge zbog stvari koje su prole. O budunosti mislim sve
najlepe, onako, kao sama od sebe.
Oseam se, u stvari, kao neko ko se probudio posle teke bolesti i ustanovio da se
neoekivano osea sasvim dobro. Kao prolee posle zime i kao zemlja posle kie. Kao

47

posle asno obavljenog tekog posla. Kao da sam skinula teret od 100 kila i 100 godina.
Kao da mi je opet trinaest.
Uvek sam bila dobra s reima, nije mi falilo naina da se izrazim; meutim, mislim da za
sada ne nalazim rei da opiem sve dobrobiti od tretmana i line rekonekcije. Izgleda da
je neophodno lino iskustvo, jer, kad opisujem kako se sada oseam, sve mi lii da me
ljudi ne razumeju. Bezrezervnu podrku pruile su mi samo osobe koje su i same prole
rekonekciju ili se njome bave. Ostalima oigledno nije jasno, misle da je u pitanju neka
arolija ili ko zna ta, ali to nije ni bitno. Kome treba, nai e put. Meni je dobro, to i
svima vama od sveg srca elim.
Sofija

A ta ako NI OVO
ne uspe ?
Na rekonektivne
tretmane odluila sam
se jedva tekom
mukom, to priznajem,
preovladavao je strah:
a ta ako NI OVO ne
uspe? Organizam mi
je takav (ili mi je
moda takav mentalni
sklop) da veina
tretmana kojima sam se podvrgavala u ivotu to klasinih medicinskih to
alternativnih - jednostavno nije delovala, nije bilo nikakvog efekta, barem nikakvog
primetnog efekta. Zbog toga oseam duboko nepoverenje prema svemu to mi se
predstavlja kao dobro i korisno odmah zauzimam odbrambeni stav, ne bih li nekako
izbegla jo jedno povreivanje.
Oporavljala sam se i od gubitka dragog prijatelja, koji je umro od raka plua, iako u
ivotu nije pio niti puio, bavio se sportom, iveo jednostavno, pomagao ljudima.
Razbolela mi se i draga prijateljica, upravo tog leta kad sam razmiljala o rekonekciji.
Meutim, koliko god da sam se premiljala, odluka je sazrela odjednom, tako naglo da
sam se iznenadila, posle jednog naizgled obinog razgovora u kome sam izrazila elju da
krenem drugim putem, a ne putem kojim veina stanovnitva ovde ide prema tekoj
bolesti i jo uasnijem leenju.
Prelomila sam dakle i dola na tretmane.

48

Moda je prevladavalo to to Sneanu Latinovi poznajem od detinjstva, moda nije


tek, ja sam prema dogovoru dola na sva tri tretmana i nijednog trenutka nisam pomislila
da prekinem, odustanem, pobegnem glavom bez obzira ili neto slino. Posle prvog
tretmana spavala sam kao jazavac cele noi. Posle drugog tretmana dobro se seam
sanjala sam tako uasne snove o svojoj deci, da sam se probudila oblivena ledenim
znojem.
Sreom pa mi je Sneana objasnila da takve pojave nisu nita neobino one samo znae
da je organizam zapoeo proces oslobaanja od nagomilanih tetnih sadraja. Posle
treeg tretmana poela sam da oseam da se stvari zaista menjaju.
Imala sam do tada neobian zdravstveni problem: u neko doba noi budio me je snaan
bol u stomaku, praen nagonom za povraanjem. Ovo se deavalo bez najave, nezavisno
od hrane koju bih pojela u toku dana ili za veeru i uasno me je plailo. U neko doba
noi, pred zoru, valjam se po podu od bola, sama u kui, ne znam da li da zovem hitnu
pomo da bi sa svitanjem ceo problem nestao, kao da se nita nije dogodilo. Analize
kod lekara nisu pokazivale nita, ba nita. Ostalo je jo da me poalju kod psihijatra
iako je bol bio stvaran. Elem, posle treeg tretmana, kad sam se u neko doba noi
probudila guei se u uasnom oseanju da treba da povraam, kao da sam sama sebi
rekla e svataaaa!!! i ti simptomi su nestali!!!!
Od tada ih nemam. Nou mogu da spavam ili da budem budna, ali znam da se neu
probuditi povraajui i guei se od roene pljuvake ak i kad nemam hrane u elucu.
Problem sa nesanicom je nestao.
Problemi sa koom se smanjuju i nestaju.
Suvini kilogrami polako ali sigurno nestaju i ne vraaju se.
Komplikovani odnosi s ljudima otpadaju, jednostavno, prestajem da se druim sa
osobama koje me zamaraju.
Snovi su vrlo intenzivni, a u periodu posle tretmana bivali su zapanjujue ivi, kao da se
zaista dogaaju, u punoj stvarnosti, udila sam se kad se probudim.
Organizam se praznio na drastine naine, izbacivanjem velikih koliina telesnih
izluevina, zastraujueg izgleda i jakog mirisa. To nije dugo trajalo, oko dve nedelje i
ostavilo je oporavljeno telo, kao da mi je odstranjeno neto to mi uopte nije trebalo da
se izrazim u slici, iz mene je izila reka otrova i ostavila me da se zadovoljno oporavim.
Odnosi sa decom i njihovim ocem se popravljaju svakim razgovorom.
Nekako mi se ini da se popravljaju sami od sebe, kao arolijom.
Idem na mesta koja mi prijaju.
Drastino sam smanjila broj i duinu odlazaka na dosadne sastanke i meu ljude koji mi
oduzimaju energiju NA NULU.
Nedavno nisam verovala da sam sposobna za takav zahvat u svom ivotu. Mislila sam da
u doivotno sluiti interesima drugih, koji me skidaju kao sa iviluka onog asa kad im
zatrebam a potpuno zaborave kad im nisam potrebna, dok ja tugujem i oseam se
iskorieno. Gotovo je s tim nezdravim tretmanom same sebe, a oni koji su raunali na
mene ne pruajui nita zauzvrat neka se snalaze.
Takoe su na nulu svedeni odnosi sa ljudima koji mi icaju pare i usluge. Zdravo za

49

zdravo kad se sretnemo, i nita dalje osim toga. Kakvo olakanje.


Seam se, intenzivno se seam, mnogih stvari koje sam potisnula u pokuaju da
zaboravim, samo sad te stvari vie ne mogu da me spree u ostvarenju elja ili da me
povrede.
Kau mi da sijam, a to primeujem ak i ja.
Rekonektivni tretmani promenili su mi ivot.
Dobro sam i radujem se svakom danu.
Poela sam upravo posle tretmana da slikam i ukraavam svoj mali svet odnosno,
nastavila sam tamo gde sam stala jo kao srednjokolka.
uda su mogua i upravo se dogaaju!
Sofija

Izgovorila sam tu arobnu


re ... i to se dogodilo!
Nakon to se sa 3 tretmana pokrene ovaj
proces isceljenja ili vraanja u ravnoteu
nastupa odreena reakcija,prijatna ili
neprijatna.Uglavnom se tokom reakcije
ispoljavaju simptomi problema zbog kojih
smo se i odluili za Rekonekciju.Ako je
neko imao este glavobolje onda se to
ispolji kroz reakciju.
Nae elije pamte sve to nas je bolelo,sve to smo doiveli i potisnuli.U ovom procesu
se dogaa da se tih zapisa oslobaamo,otputamo i sve mora da "proe kroz nas" da bi
otilo zauvek.Ovaj proces se odvija na svim nivoima naeg bia: mentalnom
emotivnom,fizikom i na nivou due.
esto se dogaa, da prvo mora da doe do promena na nekim drugim nivoima,da bi
tek kasnije nestao fiziki problem zbog kojeg smo se odluili za Rekonekciju.
Ljudi esto oekuju da e nakon 3 tretmana odmah biti dobro (to naravno nije
iskljueno) i esto se odmah na poetku razoaraju, kada ne bude tako - kako oekuju.
U tom trenutku poinju svojim stavom i mislima negativno da utiu na proces i da ga
"sabotiraju". Setimo se, koliko su mone nae misli! Zbog toga se treba prepustiti ovom
procesu bez ikakvih oekivanja.

50

To ponekad lii na veliko spremanje,prvo napravimo haos,izbacimo sve iz plakara, pa


krenemo da razvrstavamo...pa tek nakon izvesnog vremena i truda nastane red.
Znai, treba biti svestan da je potrebno vreme i imati poverenja.
Ono to ne mogu dovoljno da naglasim je da eljeni rezultat zahteva da
UESTVUJEMO u procesu. Jako je vano da budemo svesni toga ta nam se
dogaa!
Ako nas zaboli grlo,(a imali smo problema sa grlom ranije)da ne mislimo, da smo se
prehladili, jer e nas takvo razmiljanje strpati u krevet bar na dve nedelje(kao to to
obino i biva kod prehlade i gripe).Biti svestan i uestvovati u procesu znai, setiti se da
je to simptom koji je "isplivao na povrinu" da bi se oslobodio i radovati se tome:"Dobro
je...samo neka "odlazi" sve to mi nije potrebno"!Tada to traje vrlo kratko,sat-dva ili dandva,ve kako kod koga. To znai uestvovati - podrati proces!
Naravno iskustva su razliita kao i reakcija jer smo svi razliiti a ovo su samo
primeri,kojima elim da objasnim ono to je sutinski isto u ovom procesu isceljivanja.
Daca mi se obratila zbog problema sa ramenom i
zbog strahova u nekim situacijama,koji su se
ponekad pretvarali u paniku.Proitala je knjigu
Rekonekcija,oduevila se i poela malo da se igra
sa energijom i rukama ,onako kako je to u knjizi
predloio dr.Eric Pearl...
Zamolila sam Dacu za dozvolu,da ovo podelim sa
svima vama.Ovaj razgovor izmeu mene i nje je
znaajan jer objanjava proces Rekonekcije,na
najbolji nain.
Razgovor sa Dacom,nekoliko
odraenih tretmana.

dana

nakon

10:25pm
Daca
Zadri viziju,veruj procesu.

Draga
Sneki!
Nisam
te
zaboravila,cak
naprotiv,mislim na tebe svaki dan,nadam se i ti
ponekad na mene :D Samo ukratko da ti kazem moje zapazanje posle tretmana.
Dakle,problema uvek ima,ali sam primetila da se nekako na brz i lak nacin
resavaju.Mogu slobodno reci da sam odlucnija kada je u pitanju neki izbor,sto ranije nije
bio slucaj, rekla bi i vise samopouzdanja al moze i bolje naravno. Raspolozenje kad
kako,dakle promenljivo i najvaznije,suocavanje sa nekim od strahova...to je uglavnom to
a ocekujem jos mnogo toga i nadam se najboljem.Da,da ne zaboravim,igrala sam se
malko sa rukama i primetila da je energija mnogo, mnogo jaca nego pre tretmana! To me
posebno raduje! Mozda i bude nesto od mene. Sto se ramena tie jos uvek nista, ne znam

51

al se iskreno nadam da je isceljeno,mnogo sam ti zahvalna! Sneki,ti si nesto najbolje sto


mi se desilo u zivotu, najiskrenije ti velim! Samo mi reci da li mogu da ocekujem, da mi
se povuce ova pusta vena,sto mi zadaje muke? Punooooo pozdrava sa mora!
Draga moja Daco,radujem seee...! :D mada sam oekivala ovakve vesti jer tako deluje
ova energija! :D
Naravno da moe da oekuje da se i to sa venom sredi jer je proces kod tebe jo uvek
na samom poetku...i ne samo to! Videe, uostalom i sama ta e jo toga lepog da se
dogodi.
Sa ova tri tretmana smo tek pokrenuli energiju i ovo to si primetila do sada je tek
poetak! :D Sada ta energija radi za tebe!
Jako mi se svia ovo to si napisala,pa sam htela da te pitam da li mogu ovo da postavim
na stranicu gde piem iskustva nakon Rekonekcije.
Imam mnogo dobrih rezultata ali mali broj ljudi je spreman da to podeli sa drugima.
Ovo kako si mi napisala mi je jako slatko i iskreno a to znai mnogo ljudima koji
razmiljaju, da li
Rekonekcija ba tako deluje kako ja o tome piem.Najbolji je utisak kada neko drugi to
doivi, pa napie.Naravno, u potpisu bi pisalo samo npr. Daca ili D........ ili tvoje puno
ime i prezime,ako ti eli!
Ljubim te puno i oekujem jo mnogo lepih promena kod tebe, sve mi pii, da se i ja
radujem.Ja ivim za to! Ljubim te puuuno,puno!
11:59pm
Daca
naravno da mozes,tek me to raduje, moda nekome poslui moje iskustvo. U potpisu nek
bude Daca,inace me tako zovu. Naravno da cu ti pisati,dosadna sam,znam al nekako sam
slobodna prema tebi, kao da te poznajem 100 godina i najvise od svega bi volela da se
licno upoznamo,dace Bog! ljubim te puuuuunoooo!
12:32am
Snezana Latinovic
Hvala ti i pii slobodno,mene uvek obraduje,kad mogu da pratim kako tee proces jer nije
isti kod svakog a naroito, kad mi piu dragi ljudi,poput tebe.Puno te ljubim,naravno da
emo se videti, ako to elimo onda e se Univerzum (Bog) postarati za to!
10:28pm
Daca
Sinoc me strasno bolela glava! Razmisljala sam da li da popijem lek protiv bolova, na
kraju odlucih da legnem pa valjda prodje.Pazi sad Sneki,legla al nikako da nadjem
polozaj,da se namestim nema sanse i dalje boli, pulsira, promrmljam onako u sebi, ma da

52

oce sad odmah da me prodje ova pusta glava...kad cuda... pocelo snazno
strujanje,zatezanje u celu,potiljku,slepoocnicama,pa kao da mi neko prstom stiska
oci,zatim usne pocele da se pomeraju kao da govore,pa nozdrve da se sire i
skupljaju,obrazi poigravaju ...uhvatila me panika,priznajem! Htela sam da iskocim iz
kreveta i pobegnem kunem ti se,zatim sam se pribrala i rekla samoj sebi: pa dobro je, sta
sad panicis,energija radi za tebe,ne moze ti se nista lose desiti! I dalje strujanje,
zatezanje,pritiskanje pa kao da zari izmedju ociju i tako je to trajalo,da ti pravo kazem, ne
znam koliko a onda je nasledilo olaksanje.Glava vise nije bolela...a
ja...zapanjena...naravno prvo sto sam pomislila,mora da sam umislila,pa probala da
ponovim isto al nema sanse,to je nemoguce ponoviti. Nesto se zaista dogodilo i meni
pomoglo!Dugo nisam mogla da zaspim,sve sam premotavala film da bi na kraju shvatila
sta se zapravo desilo.Izgovorila sam tu carobnu rec: da mi je sad odmah...i to se
dogodilo! Hvala ti Sneki,ucitelju moj! pozzzzzz ...
11:09pm
Snezana Latinovic
Ma...bravo! Ba sam srena i jako mi je drago...! :D
To se zove biti svestan! I to je u ovom procesu najvanije...Sada si videla, da kad se
energija pokrene ona zaista radi za tebe.Sve to treba je da i dalje posmatra proces i ima
poverenja! Sve se dogaa za tvoje najbolje dobro! :D
Hvala ti to me uvek
obraduje i to to
deli samnom jer je ta
povratna informacija
meni zaista
dragocena. Ljubim te
puno,duice...

Posetite stranicu na
Facebooku

Nakon Rekonekcije - zaljubila sam se u ivot!


Prvi kontakt sa pojmom rekonekcije bio je 2005.godine,kada sam na jednoj od televizija
sluala o istoj.Pokuavajui da objasni ovaj neobian proces,gospoa koja se time bavi
je,kao gosta u emisiji,pozvala i enu,koja je prola kroz proces Rekonekcije.Ona je na

53

predivan nain objasnila o emu se zapravo radi.


Bolovala je od karcinoma dojke i u dva navrata se borila klasinim metodama
(hemoterapijom).Strah od ponovnog pojavljivanja je i dalje bio prisutan,tako da se
odluila za rekonekciju i to je objasnila ovako: "Kao da mi je neko izvadio svaku eliju iz
tela, oprao je i uglancao i vratio na svoje mesto!"
Moram priznati da mi je ta reenica ostala urezana.
Poto u ivotu nita nije sluajno, nekoliko godina kasnije,ponovo sam krenula u potragu
o Rekonekciji.Razlog je bio moj otac,koji je bolovao od karcinoma debelog
creva.Operacija je bila uspena ali su postojale metastaze na jetri,tako da mu je odreena
hemoterapija.Njegovo stanje se pogoravalo i sada mi se ini usled posledica
hemoterapije, koja zapravo unitava i ono malo sistema koji je zdrav.
Nekim udom, odabrala sam da kontaktiram Sneu i danas sam veoma srena zbog toga.
Prvo sam kupila knjigu Rekonekcija, ubrzo posle kontakta mailom usledio je i
telefonski razgovor i pria o energiji.Ono to je bilo neobino je to,da me je bolela glava
dok je trajao razgovor.
Kako mom ocu nije bilo dobro od citostatika, kroz par dana smo otili na tretman.
Tada nita naroito nije osetio (ili nije registrovao), ali ono to se videlo dan kasnije je da
nema bolove u leima i da mu je bolje. Uraena su jo dva tretmana, a ja sam posmatrala
ta se deava.
Kako nijedna bolest ne dolazi sama od sebe, svaki ovek je sam i iskljuivo sam
odgovoran za sopstvenu bolest, tako je i u ivotu moga oca postojao je razlog, okida,
neto to ga je muilo. Jako je sam sebe razboleo!
Reakcija nakon tretmana rekonekcijom je bila sledea: bolovi u leima, koji su do tada
bili prisutni,slabili su, temperatura koja je stalno bila poviena je bila na normali,
uglavnom je ujutro bio slabiji.
Kako je vreme prolazilo jetra se uveavala a boja koe mu je postala blago ukasta. U
isto vreme je iao na hemoterapiju, bez obzira na nalaze koji su uglavnom bili 5 i
vie puta povieni od normalnog,da bi u momentu kada je dobio uticu, konano
zavrili sa hemoterapijom i otpustili ga na kuno leenje. U kakvom stanju i sa kakvim
nalazima, ne bih ni komentarisala.
Noi su bile nekako najkritinije i simptomi su se smenjivali i prolazili
dan za danom, glavobolja, bol u leima, ramenima, grudnom kou, ubrzo je poeo da
osea pritisak na rani, tada sam pomislila 'energija je stigla tamo gde treba'. Nakon
operacije na leima mu se pojavio osip i trajao je 10 dana,isto se
desilo posle rekonekcije, s tom razlikom to osip trajao tri dana i samo kao krastice.Ubrzo
je nestao.
Bilo je tu i suza i smeha, i to je mnogo vanije mnogo razgovora. Energija
nas je sve vratila i na pojedina mesta i ponovo srela sa pojedinim ljudima...sa razlogom.

54

Sve se to deavalo u periodu od 3 meseca.Stanje mog oca nije bilo ohrabrujue. Ubrzo
nas je napustio.
Dve nedelje pre "odlaska" traio je dozvolu da ode.Naravno da mi to nismo eleli da
prihvatimo i da smo ga bodrili da moe da izdri.Kada se stanje toliko pogoralo, u
smislu, da nije hteo da jede i pije ili jednostavno nije mogao, i nakon izjave "Ja bih da
idem!", moj tadanji odgovor, da on sve moe da izdri i
da je ve zdrav i nije mi bio prav. Tada sam, naravno uz Sneinu pomo, odluila da ga
moram osloboditi.
Pri samoj pomisli da treba da mu kaem tako neto, nije mi bilo dobro. Sutradan, ujutro,
bili smo sami, dok je sedeo na krevetu oslonjen laktovima na noge, prislonila sam svoje
lice na njegovo i rekla:"Tata, ti ako ne moe vie da se bori ne mora, slobodno idi.To
je u redu i mi se neemo ljutiti i neemo zameriti.Volim te najvie na svetu i sve u uiniti
za tebe, samo reci!" Ali sam dodala i to, da mi ne spadamo u one ljude koji lako odustaju
i dodala jo i to,bodrei ga: "Uostalom, ne umire se tako lako!", "Mhm" promrmljao je.
Ja sam govorivi mu sve to tada "umrla" a plakala sam kao kia i okrenula se ka nebu i
pomislila "oprosti mi Boe"!
Nisam bila sigurna da sam dobro postupila, on je "otiao" za neto vie od 12 sati i
verovali ili ne, imao je smeak na licu.
Time sam dobila odgovor na sva postavljena pitanja.
Zahvaljujui energiji, moj otac je ostavio mir za sobom, a bio je u nemiru poslednje 4
godine svog ivota, oprostio je svima sve, to je veoma vano i ostavio mirne i iste
odnose, da mi nastavimo dalje........
Verovatno mnogi ne mogu da shvate, ali ja sam zaista srena to se sve tako
izdeavalo,kada je ve moralo tako, naravno da bih volela, najvie od svega,da je ovde
sada, sa nama.
Smogla sam snage da se oprostim od svog roditelja, od onog iji sam deo i rekla sam mu
da ga volim najvie na svetu. Sve to samo zahvaljujui energiji.
Na poetku ovog teksta sam napisala da je svaki ovek odgovoran za sopstvenu bolest,pa
evo jedne prie,koja to objanjava:
TAJNO LEENJE
Dok sam se oporavljao od teke bolesti, otiao sam u posetu Lahiriju Mahasaji.
Rekao sam mu da sam bio bolestan i da sam izgubio mnogo kilograma.
Odgovorio mi je:
Vidim, Juktevare da si sebe sam uinio bolesnim, a sada misli da si mrav.
Da vidimo...
Uveren sam da bi se sutra mogao ve oseati bolje.

55

Moj prijemivi duh je prihvatio njegove rei kao poruku o tajnom leenju.
Potraio sam sledeeg jutra Lahirija Mahasaju i rekao mu, sav blistajui od radosti:
Gospodine, danas se oseam mnogo bolje.
Odgovorio mi je:
Zaista! Danas si sam sebe ojaao.
Protestovao sam:
Ne, Uitelju, Vi ste taj koji mi je pomogao.Ovo je prvi put posle dugih nedelja da se
oseam neto snanijim.
Odgovorio je:
O, da! Tvoja bolest je bila prilino teka, telo ti je osetljivo.Ko zna kako e se oseati
sutra.
Pretrnuo sam na pomisao da bi se mogla vratiti moja slabost.
Sledeeg jutra jedva sam se dovukao do kue Lahirija Mahasaje i rekao mu:
Gospodine, opet sam bolestan.
Pogledao me je podrugljivo i rekao:
Tako, dakle, opet si se onesposobio...
Tvoje misli su te naizmenino inile zdravim i bolesnim.
Moj Guru me je pogledao s ljubavlju i rekao:
Video si kako tvoje zdravlje prati u stopu tvoja podsvesna oekivanja...
Misao je Sila isto kao elektricitet i gravitacija.
Ljudski duh je Iskra svemone Boanske svesti...
Imao sam priliku da ti pokaem kako e se sve u ta tvoj duh snano veruje, odmah i
dogoditi...
*Lahiri Mahasaja
Toplo preporuujem svakome ko namerava da ide na Rekonekciju, da prvo proita knjigu
dr.Erica Pearla. Nekada isceljenje ne donosi i ozdravljenje u zemaljskom smislu rei,
nekada je to ozdravljenje u nekom drugom smislu, pomalo udnom i neprihvatljivom!
Jer dua je ta koja bira!
Sve ovo ja sam prihvatila vrlo smireno, od prvog momenta i kontakta sa energijom, od
prvog razgovora sa Sneom, kao da sam "ula" u paralelni miran svet, a priznau da je
oko mene bio nemir, ustvari tornado. Nekako mi je sve bilo jasno.

56

Nekoliko meseci kasnije, Snea je i meni radila tretmane.Svata neto sam osetila, a i
svata mi se deavalo, u glavi haos, svaa sa samom sobom, pa razni snovi, misli koje
lete kroz glavu, pa poneki bol tu i tamo i sve to trajalo po jedan dan.
Tako je konano je doao momenat za Linu rekonekciju. Posle prvog tretmana poela je
da me boli glava, a u glavi jedno veliko nita, tako sam se oseala. Glava je prestala da
me boli po zavrenoj linoj rekonekciji sledeeg dana, u naredna tri sata i poputala je u
talasima.
Nakon Line Rekonekcije sam imala fizikih reakcija,bilo je svega i sve je nekako trajalo
po dva dana,npr.dva dana me je bolelo grlo, pa sam dva dana imala kijavicu, pa su me
dva dana bolela plua,dva dana sam kaljala da bi ve sledeeg dana bila zdrava kao
dren.I tako, sve to sam osetila,kao reakciju su bili simptomi zdravstvenih problema koje
sam imala do tada. Malo "odmori" pa opet, po koji simptom,glavobolje dosta este. Sve
je to sada iza mene...
Jako mi je interesantno to to sam u jednom momentu, mirno sedela na terasi i podigla
ruku kad odjednom, moji prsti se savijaju sami od sebe. "Energija radi za tebe!", rekla mi
je Snea :)! A da spomenem osmehe svuda, gde god se pojavim i ljubaznost, prosto za ne
verovati,a najbolje mi je kada odem do pote da platim neto i guva je. Svaki put se desi
da doe jo jedan radnik na dodatni alter i ja odmah doem na red :), mada to su samo
sitnice,sve se nekako promenilo...da...energija radi za mene!
I sada kada me poznanici sretnu na ulici i kau: "Kako si lepa, kako sija, ta si
radila, sigurno si se zaljubila!", ja u sebi pomislim "O da, jesam se zaljubila, ali u
sebe!"
Mislim da je to - to, to je i bio cilj, voleti sebe i sve oko sebe, ostalo sve ide samo.
Ne znam ta u jo osetiti, doiveti i ta e se jo deavati,ali znam da je sve u redu i da je
sve dobro i da se deava sa razlogom.
P.S. Mnogo volim to sam ba tebe odabrala i to sam te srela!
Sneo hvala!

Ana
TUMOR NA PANKREASU
NESTAO - KAO DA GA
NIKADA NIJE NI BILO!

57

Zovem se Sava ipka (rodjena Kea) i ivim u


Banatskom Velikom Selu,optina Kikinda. Imam
78 godina. Ja sam Jucina i Gliina mama, Anina i
Markova baka.
Ja sam uvek bila od onih, to veruje samo u ono
to vidi dok nisam upoznala Sneanu Latinovi.
Kad su me prvi put krijui odveli iz bolnike
sobe na tretman Rekonekcije, mislila sam da me vode kod neke vraare i jedva sam
prihvatila tretman. Posle samo nekoliko minuta leanja na krevetu i rada na meni,
potpuno se promenilo moje miljenje o bolesti i ozdravljenju.
Meni su lekari bili zakon i kako oni kau tako je moralo biti. Sve dok mi nisu
dijagnozirali tumor na pankreasu koji je hitno morao da se operie. Bila sam potpuno uta
i imala vrednosti bilirubina skoro 300, pa nije ni udo to su planirali hitnu operaciju.
Posle prvog tretmana rekonekcije osetila sam poboljanje i nisam htela i nisam elela da
verujem u lekarsku dijagnozu.
Mislei da je dijagnoza pogrena, odluila sam da odem u Kliniki Centar u Beograd. Na
klinici su samo potvrdili dijagnozu, ali nisu hteli odmah da interveniu, nego su me pratili
i videi da mi je sve bolje - odlagali operaciju. Ja sam se sve bolje oseala a nisam
uzimala nikakve lekove, ni u bolnici u Kikindi, ni u Klinikom Centru Beograd.Mislim
da su lekari ostali malo zbunjeni sa onim to se deavalo ispred njihovih oiju, jer su
stalno govorili da tu neto ima ali da im nije ba sve jasno. Snimanju i pretragama nije
bilo kraja. Dok su se lekari i pacijenti oko mene plaili moje bolesti i smatrali me
otpisanom, moj najveci problem je bio to to sam bila gladna i to zbog toga nisam mogla
da spavam.
Moj je oporavak bio munjevit i posle desetak dana sam napustila kliniku.Tumor je nestao
kao da ga nikada nije bilo a bilirubin se vratio u normalu!
Osim gore navedenog, godinama sam patila od bolova u krstima i jedino olakanje mi je
bio kosmo-disk.Sad sam se i njega oslobodila.
Jo jedan dugogodinji problem je iezao ba ovih dana. Imala sam konstantno zujanje u
uhu (takozvani tinitus) i jedno vee sam osetila lagano pucketanje u tom uhu i sve je
nestalo,kao rukom odneeno.
ISKUSTVO MOJE SESTRE
Moja sestra Janja je etiri meseca imala nepodnoljivu upalu oba uha i potpuno je bila
izgubila sluh. Sporazumevali smo se samo preko pisane rei. U ta etiri meseca primila je
3 terapije antibiotika u razmaku od 20 dana, ali poboljanje je bilo skoro neprimetno: i
dalje nije nista ula a bolovi su bili neizdrljivi.

58

Poeli smo da strahujemo i za njeno psihiko zdravlje, ne


toliko zbog gluvoe, koliko zbog tih ludakih bolova u uima i
u glavi. I ona je, kao i ja neverni Toma" pa sam je jedva
uspela ubediti da proba sa Rekonekcijom.
Prvi put kad je primila tretman na daljinu i kad je osetila
energiju, u sebi i na sebi, nisam vie morala da je ubedjujem.
Sama je traila da joj se rade druga dva tretmana. Drugi dan
me je NAZVALA TELEFONOM ! i ispriala mi da nema vie
bolova, ne samo u uima i u glavi, nego ni u stomaku ni u elucu i da konano uje na
jedno uho!
To bi bila moja pria.
Svaki dan osetim neko novo poboljanje, u sebi i na sebi i nastavljam da savetujem
rodbini i poznanicima da se lee onako kako smo se nas dve izleile.
elim da ovo moje svedoenje pomogne svima onima koji trae put do istinskog
ozdravljenja.
S ljubavlju, Sava 061-2558052
ALJEM TI VELIKO SRCE I PUNO SAM TI ZAHVALNA NA SVEMU!
Proivljavala sam najgore trenutke u ivotu (propast braka, propast firme, gubitak posla i
novca, borba za decu i imovinu nakon razvoda).
Tada sam od drugarice ula za Snezanu Latinovi i Rekonekciju. Drugarica mi je
objanjavala ta je to, ali moj matematiki i logiki um nije mogao da shvati ta je u
pitanju, nego je samo prihvatio injenicu, da je ona moja drugarica i da mi eli dobro jer
me voli i odmah sam znala da elim da to uradim. To mi je bilo dovoljno.
Nakon telefonskog razgovora sa Sneanom, oseala sam se jako dobro. To je bilo u
etvrtak, a ve u subotu, drugarica me zvala da doem na razgovor za posao.
Sneanu nikada nisam videla, samo smo se ule telefonom i dogovorile za tretmane na
daljinu.
Rekla mi je da tretman traje pola sata, da legnem u udobnoj odei i zamurim. Tako smo
odradile tri tretmana za tri dana.
Legla sam na krevet u svojoj sobi, sklopila sam oi, kada sam osetila strujanje i dodire po
sebi. Oseala sam se kao na plai. Telo se zagrevalo, bilo mi je ugodno, Strujanje je
prolazilo kroz telo i kada je dolo do glave, niega se kasnije vie ne seam, kao da nisam
bila tu (ili kao da sam popila pivo na plai). Onda sam se trgnula nakon Sneanine
poruke. Oseala sam se jako dobro i fiziki i psihiki. Spavala sam tu no spokojno.

59

Ustvari, otada svaku no spavam spokojno.


Sledei tretman je bio neprijatan. Znojila sam se, kidala sa sebe odeu, nisam mogla da se
namestim, a telo je i dalje gorilo. Onda se odjednom to zavrilo, a nakon toga sam opet
bila spokojna.
Na treem tretmanu nisam nita ni osetila, kao da ga nije ni bilo. Bila sam budna i leala.
Nakon ovoga stvari su se krenule postavljati na svoje mesto. Bilo je i suza, ali sve u
svemu, tako je bolje za mene kada malo bolje razmislim.
Dobila sam puno vie samopouzdanja. Fiziki se oseam kao pre 20 godina. Vratila mi se
kompetencija. Postala sam pozitivnija.
Deca su se smirila i poela bolje uiti i raditi, te su puno bolji prema meni iz
neobjanjivih razloga, a verovatno jer ja bolje zraim. Pozitivnija sam, vedrija,
nasmejana.
Tata je prestao piti, zbog toga sto vidi da sam ja mnogo bolje nego ranije i da polako
preuzimam kontrolu nad svojim ivotom.
Prestala sam puno jesti.
ovek sa kojim sam planirala budunost prekinuo je vezu sa mnom, kidala sam se zbog
toga, a na kraju shvatila da mi je on bio dodatna komplikacija u ivotu i da je zbog
geografskih, nacionalnih i materijalnih razloga, nasa veza bila osuena na propast. ivela
sam u iluziji, tj. on je bio sve ono to moj bivi mu nije bio, a sigurna sam jedino da to
ba i nije ono, to je za mene dobro i to mi treba.
Moja najbolja drugarica se naljutila na mene, rekavi mi da se u mom drutvu oseala
nebitna, jer je ona sebe mnogo vie davala nego to je od mene dobila. Razgovarale smo.
To je zbog mojih silnih problema. Ona o svojima nije ni priala mnogo, kae da je to
zbog toga da mene ne bi opteretila. U budunosti u nadam se sa njom izgladiti odnos, jer
ona je divan prijatelj i na nju trebam da obratim paznju, a nije ni svesna koliko mi znai.
To joj nameravam pokazati.
Poela sam ii na novi posao. Konano sam dobila posao,kakav sam samo mogla sanjati i
koji zasluujem.
Tube sa familijom biveg mua idu kako idu. Onako valjda kako mora, a ja se zbog njih
vie ni ne sekiram mnogo. Kada proe koje roiste, ja odahnem i kaem hvala bogu, kao
to mi je Sneana rekla da radim.
Vidim da su se stvari posloile onako kako treba da idu dalje i samo se eka tehnika
izvedba.

60

JA SAM SADA SPREMNA ZA


LICNU REKONEKCIJU.
Ona e mi pomoi da okrenem
novi list sa novom snagom, te da
na kvalitetniji nain reavam
probleme koji su mi preostali i
koji e tek doi.
Beskrajno sam zahvalna Sneani
koja mi je vratila osmeh na lice i
energijom pomogla da
oslobodim svoj ukalupljeni um i
da na najbolji i najpozitivniji
nain prihvatim svoju sudbinu.
Tanja
DETE U OPEKOTINAMA
21.januara mi je poslata slika deteta koje je zavrilo u bolnici sa opekotinama 2. i 3.
stepena, uz molbu da pomognem ako mogu.Uradila sam tretman na daljinu, odmah nakon
to sam otvorila poruku na facebooku i narednog dana je usledila radosna vest!
22 12:40 :
Hvala ti,sto si za jedan dan uspela, Rekonektivnim isceljivanjem, da skines visoku
temperaturu,da kraste same spadnu,da prestanu bolovi a oziljaka skoro da nema.Bog te
blagoslovio!!!HVALA!!!
Snezana Nena Borisavljevic

Erikove prie o isceljenjima

"Put kui"
"On je svetlost i zato sijaju kroz njega"
"Aneo u mojoj kuhinji"
"udo u Merlz plejsu"
"Dama u bati"
PUT KUI
U septembru 1991, mojoj supruzi i meni je Bog podario sina. Sledeeg meseca sam bio u
bolnici gde su mi radili totalnu tiroidoktomiju. Imao sam rak tiroidne ljezde.

61

Pre operacije sam bio u odlinoj kondiciji, tako da sam se brzo oporavio i odmah se
vratio na posao, poto imam svoju firmu i radim na ugovor sa drugim kompanijama.
Kako su dani i nedelje prolazile, s vremena na vreme mi se vraala pomisao na to da
imam rak. Obzirom da sam postao otac, ubrzo sam zaboravio da brinem o tome. Sasvim
sam se oporavio i nastavio da radim kao da se nikada nita nije ni dogodilo.
U januaru 1992. moju enu i mene je na povratku sa jedne svadbe uhvatila veernja
meava. Kada smo se zaustavili na crvenom semaforu nenadano nas je od pozadi udario
kolima neki pijanac. Oboje smo imali povrede vrata i kime pa smo morali da idemo na
snimanje. Moj lekar je nazvao jedne veeri da me obavesti da su snimci pokazali, osim
povredenih prljenova, da imam tumor na mozgu smeten u predelu pituralne ljezde.
Moja ena i ja smo bili oajni.
Nije nam bilo jasno ta sve to znai.
Poslali su me kod specijaliste u Njujork na ispitivanje i on mi je objasnio da su u 99%
sluajeva ti tumori benigni. Dalje je tvrdio da, obzirom da se ova vrsta tumora esto sama
osui, on ga za sada ne bi operisao. Plan je bio da idem na snimanje glave svakih est
meseci, isto da se prekontrolie da li ima promena. Laknulo nam je i bili smo zadovoljni
predloenom varijantom, pa sam tako svakih est meseci iao na snimanje, a ivot je
tekao dalje.
U zimu 1994, poeo sam da dobijam glavobolje koje su bile drugaije od svega to sam
ranije osetio. To nije bila obina glavobolja. Otiao sam kod neurologa na kontrolu i
reeno mi je da ja to imam "grodane glavobolje". Poto su veoma bolne, znalo se da su
ove glavobolje esto dovodile ljude do samoubistva. Dolazile bi i odlazile u talasima.
Imao sam i stalan bol u predelu potiljka koji je bukvalno izvlaio iz mene poslednje
delie snage. Bol je bio tako jak da sam bio vezan za krevet. Konano je bol bio toliko
nepodnoljiv da sam ponovo otiao kod neurologa. Ovaj put me je neurolog lino odveo
u hitnu pomo radi neodlonog snimanja glave jer se uplaio da se tumor moda razlio.
Sreom, to se nije dogodilo, ali se dosta uveao i bilo je neophodno da se odmah izvri
operacija.
Operacija mi je bila zakazana za maj 1994. Ne moete ni da zamislite koji je to neprijatan
oseaj pri pomisli da e neko da vam vri operaciju na mozgu. Operacija je trajala tri sata
i tumor je bio uspeno odstranjen. Oporavak je bio dug i iscrpljujui. Naalost, kada se
dira pituralna ljezda, ona prestane da funkcionie. Poto je to znaajna ljezda koja
kontrolie mnoge biohemijske procese u organizmu, postao sam zavistan od lekova.
Morao sam svakoga dana da uzmem etiri doze hormona i 30mm hidrokortizona. Povrh
toga, svake tri nedelje sam morao da primam injekcije testosterona. Lekar mi je rekao da,
ako pituralna ljezda ponovo ne proradi u periodu od mesec dana nakon operacije, mogu
da oekujem da nee ni proraditi. I nije proradila. Moja supruga i ja smo se ponovo
privikli na ove uslove i ivot je tekao dalje.
Jednoga dana sam gledao televizijski program o ''isceliteljima''. Nisam poznavao forme
alternativnog leenja i to me je mnogo zainteresovalo. Poto su lekari ve digli ruke od
mene, reio sam da se obratim iscelitelju u elji da ponovo osposobim svoju pituralnu

62

ljezdu da proradi. Nikada se nisam lako predavao i mada ljezda nije radila ve nekoliko
meseci, vrsto sam reio da nadem iscelitelja i radim na tome da opet budem itav ovek.
Tragao sam preko godinu dana.
U junu 1995. je na redovnoj kontroli hirurg pronaao tumor na desnoj strani vrata. CAT
skener i MRI su potvrdili da se rak tiroidne ljezde proirio na limfne vorove. Operacija
je zakazana za juli. Odravao sam svoj i moral svoje supruge i ubedivao je da u i kroz
ovu operaciju proi uspeno i da e ponovo sve biti dobro. Moje traenje iscelitelja je
moralo ponovo da se odloi za neko vreme.
Operacija je trajala pet sati. Napravljen je veliki rez na desnoj strani vrata. Otklonjeno je
88 limfnih vorova od kojih je 22 bilo kancerozno. Operacija je bila veoma bolna i
trebalo mi je tri meseca da se oporavim. Kada sam se oporavio, ponovo sam krenuo u
potragu za isceliteljima. vrsto sam reio da se, nakon tri velike operacije u manje od
etiri godine, vratim u normalno stanje.
Moje traganje se konano pribliilo cilju kada sam od NBC-a iz Kalifornije dobio
odgovor na moje pismo u vezi emisije o isceliteljima koju sam gledao. Poslato mi je
nekoliko imena i adresa. Posetio sam one koje sam mogao, ali jedan je na mene ostavio
poseban utisak, Dr. Erik Skot Perl (Dr. Eric Scot Pearl) iz Los Andelesa. Bio sam
uzbuden! Moje traganje je zavreno. Konano sam imao zakazano leenje sa vrsnim
isceliteljem!
U novembru 1995. smo se moja ena i ja upoznali sa Dr. Perlom. Moja pituralna ljezda
nije radila ve vie od godinu i po dana. Medicinski gledano, svaka nada je izgubljena.
Nakon to sam mu objasnio svoje zdravstveno stanje, imao sam seansu. Bio je to izuzetan
doivljaj. Drao je ruke iznad moje glave. Nakon nekoliko minuta sam osetio strahovito
jaku toplotu. Konano sam se onesvestio. Kada sam se osvestio bio sam prilino
dezorijentisan. Objasnio mi je da neko ima brze rezultate, dok se kod drugih pokazuju
kroz neko vreme. Zamolio me je da mu piem ili telefoniram da bih ga obavestio kako se
stvari odvijaju, jer je to jedini nain da prati stvari.
U decembru 1995, odprilike tri nedelje nakon leenja kod Dr. Perla, poeo sam da
oseam nove neobine senzacije u svom telu. Moj doktor je potvrdio moj predoseaj da
vie nije potrebno da pijem lekove i postepeno sam, pod kontrolom lekara, poeo da se
oslobadam od upotrebe medikamenata. Sada, nakon tri meseca, prestao sam da pijem
95% lekova i moja pituralna ljezda odlino funkcionie. Moj doktor i ja se nadamo da u
se uskoro osloboditi svih lekova. Svi moji rezultati su normalni. Sada sam vitalniji nego
ikada pre operacija. Odlino se oseam i psihiki i fiziki. Moja supruga i ja konano
ponovo vodimo zdrav i normalan ivot.
Kada sam dobio svoje najnovije rezultate, nasmejao sam se i upitao svog lekara ta sada
misli o isceliteljima. Nakon kratkog razmiljanja je odgovorio: ''Jedino to mogiu da vam
kaem je to da se tamo dosta udnih stvari dogada koje ja zaista ne razumem."
Kako je vreme prolazilo, medicinski testovi su nastavljali da dokazuju moj udesni
oporavak. Kontaktirao sam Dr. Perla da ga obavestim o svojim rezultatima. Bilo mu je

63

zaista drago da uje da sam izleen.


Kao ocu i oveku koji vodi sopstvenu firmu, meni je luksuz da nadem vreme da itam
jutarnje novine, pa neka se misterije univerzuma same razjasne. U retkim situacijama
kada nadem slobodno vreme, uvek pokuavam da shvatim sve te divne stvari koje su se
dogodile nakon moga leenja sa Dr. Perlom. Doao sam do zakljuka da postoji mnogo
udnih pojava koje ni ja ne razumem. Jednu stvar i moj doktor i ja sa sigurnou
razumemo, a to je da sam izleen toga dana kada sam imao leenje sa Dr. Perlom. Ja
nemam potrebu da se time hvalim, ja nemam potrebu da to dokazujem, i ini se, ja to ne
moram ni da razumem. Sve to znam je da sam ponovo zdrav i to je bilo dugo
putovanje kui.
ON JE SVETLOST I ZATO SIJAJU KROZ NJEGA
Pre jedno osam godina poela sam da se oseam kao da imam hronian nazeb. Imala sam
glavobolje, bolove u stomaku i stalno su me boleli zglobovi. Nekih dana je bol bio jai,
nekih slabiji, ali sam se konstantno oseala bolesnom. Izgubila sam apetit. Jelo, samo
gutanje mi je predstavljalo bol. Teina mi je pala na 33 kilograma.
Dobila sam dijagnozu da bolujem od sindroma hroninog umora i fibromiagrije. Moji
simptomi su bili tako teki da je veina lekara kod kojih sam bila smatrala da postoje i
drugi zdravstveni problemi. Gutala sam razne lekove protiv bolova. Poto sam na veinu
bila alergina, stalno su mi menjali terapiju. I pored svih lekova, nisam bila u stanju da
bez pomoi ustanem sa stolice. Imala sam tako uasne bolove da su morali da me nose do
etiri puta u toku noi pod tu, gde bih sedela pod mlazom tople vode, da bi mi bilo malo
lake. Nisam ak bila u stanju da odvezem svoju decu da vide baku koja je udaljena
manje od sata vonje. U retkim situacijama, kada bih se prisilila da vozim, morala bih da
ostanem tamo tri dana u krevetu, da prikupim snagu da vozim nazad kui. Bilo je dana
kada bih uspevala da radim par sati, ali to se retko dogadalo.
Poelo je da mi se ini da ludim. Moj ivot se pretvorio u konstantni krug bola i umora.
Male stvari kao to su pranje sudova, spremanje veere, ili ak samo ustajanje iz kreveta,
za mene su postali veliki napor i ponekad nemogua stvar. U mojoj porodici nije bilo
lepih trenutaka. Moj osmogodinji sin je uvao svog trogodinjeg brata skoro svako vee
i spremao veeru, poto ja nisam mogla da ustanem iz kreveta. Da nije bilo moje
porodice, ne znam kako bih sve izdrala. Da nisam imala decu, znam da bih se prepustila
smrti.
Jedne noi, dok su svi spavali, progutala sam nekoliko stotina razliitih tableta. (Nisam
ba sigurna koliko ih je bilo, ne seam se jasno ta se dogadalo.) Kasnije sam se nala u
kupatilu kako povraam, sva znojava. Oseala sam se kao da mi telo izlazi iz sopstvene
koe. U jednom trenutku sam poela da se molim, Boe, molim te pomozi mi. Ne mogu
da ivim ovako, ali ne mogu ni da ostavim svoje deake. Stigla sam do granica svoje
izdrljivosti. Jednostavno, vie nisam mogla da budem bolesna, a nisam znala gde da se
obratim za pomo. Konano sam zaspala tu na podu. Probudilo me je jutarnje sunce koje
je ulazilo kroz prozor od kupatila. Nisam rekla svojim ukuanima ta se dogodilo.

64

Toga dana sam ostala kod kue, bolesna i iscrpljena. Leei na kauu, ukljuila sam
televizor. Na programu je bila emisija ''Razgovori''. Nisam bila sigurna zato, ali oseala
sam da treba da je gledam. Dr. Erik Skot Perl (Eric Scot Pearl) i grupa lekara su
diskutovali o tome kako je veliki broj pacijenata Dr. Perla bio izleen od tekih obolenja.
Neki ovek je objanjavao kako je posle leenja Dr. Perla ponovo bio u stanju da koristi
nogu. TV stanica je ak prikazala video traku i fotografije ovoga oveka u razliitim
godinama starosti pre leenja. Dr. Perl je objanjavao da leenje ustvari obavlja neka
via sila, koja, kako se njemu ini, izgleda da dolazi kroz njega. Znala sam da Dr. Perl
govori istinu, da stvarno postoji i da moram da odem kod njega. Pozvala sam televizijsku
stanicu i saznala telefon njegove ordinacije u Los Andelesu. Okrenula sam telefon i
zamolila sekretaricu da mi zakae seansu. Nisam imala novaca za avion, ni za leenje,
ak ni mesto gde bih mogla da prespavam. Pozvala sam svoje roditelje i ispriala ta sam
videla i kako arko elim da odem kod Dr. Perla. Mada su bili sumnjiavi, majka mi je
obeala da e mi pomoi oko trokova i ohrabrila me da odem. Odluila je da krene sa
mnom i est dana kasnije smo bile u avionu za L.A.
Vonja taksijem od 45 minuta je izgledala kao venost. Jedva sam ekala da vidim
doktora. Prva seansa mi je bio zakazan 4. aprila 1995. Nikad neu zaboraviti taj dan.
Od prvog momenta sam se dobro oseala kod Dr. Perla, znajui nekako da sam poslata
njemu. Znala sam da me je Bog tamo poslao. Prva seansa je poela u sobi u kojoj je
vladao mir, sa priguenim svetlom. Dr. Perl je lagano stavio prst iznad moga srca, a ja
sam odmah pala u lagan san. Nisam bila sasvim uspavana jer, bila sam potpuno svesna
kretanja po sobi i zvukova koji su dolazili iz susedne kancelarije. Dr. Perl je drao svoje
ruke iznad i iza moje glave, a ja sam osetila toplotu u itavom telu. Oseao se naboj
energije u sobi. Moje desno koleno se na neobjanjiv nain pomeralo vie puta. (To
koleno sam nekoliko godina ranije povredila na skijanju i od tada me je uvek muilo.)
Moje ruke su takode bile u stalnom pokretu.
U jednom trenutku me je doktor ostavio samu. Imala sam snaan oseaj da je jo neko u
sobi, mada sam znala da doktor nije tu. Onda sam ula nean enski glas. Rekla mi je da
se zove Persila, da je ona moj andeo uvar. Persila mi je rekla da u biti izleena. Mada
nikada ranije nisam videla andela niti mi se obratio (barem ne da sam ja bila toga svesna)
znala sam da u ozdraviti. Lekari su uradili sve to su mogli, ali prisustvo Persile mi je
svedoilo da moj ivot ponovo poinje. Telo mi je opet postalo vrelo. Najbolniji delovi
moga tela su goreli, da bi zatim bili ugodno topli. Oseala sam se mnogo bolje. U jednom
trenutku sam osetila da Dr. Perl stoji sa moje leve strane, ali kada sam otvorila oi
shvatila sam da niko nije mogao tu da stoji jer je sa te strane sto za tretman bio naslonjen
na zid. Neko ko je delovao vrlo umirujue je stajao tu, bilo kako bilo, i niko me ne moe
ubediti da posumnjam u to.
Moja druga seansa, 5. aprila je bila podjednako uzbudljiva. Persila je ponovo dola.
Upitala sam je za ime andela koji radi kroz Dr. Perla, a ona je jednostavno rekla, andeo
iscelitelj. Ponovo, neki delovi moga tela su postali vreli, a zatim ugodno topli. Nekoliko
puta mi je Persila ponovila da u biti izleena. Posle leenja sam se oseala zbunjeno.

65

Telo mi je bilo toplo a noge su mi bile roze, kao da sam izala iz saune. Bila sam tako
puna energije nakon leenja Dr. Perla da smo majka i ja reile da idemo u kupovinu.
Iznenada sam ula svoju majku kako me moli da usporim. To je bio ok za obe, jer nakon
7 godina moje bolesti, svako je morao da usporava zbog mene.
Kod tree seanse sam odmah ula u lagan san, skoro pre nego to je Dr. Perl uao u sobu.
Andeo mi je rekao da e raditi na uzroniku mojih jakih glavobolja, koje su me ubijale.
Rekla je da e ih toga dana izleiti. Osetila sam toplotu, prvo u desnom obrazu a zatim na
itavom licu. Reeno mi je da sam bila ispunjena ljubavlju, mirom i spokojstvom.
Za vreme etvrtoe seanse andeli su me obavestili da sam izleena i da u postepeno da
vidim promene. Dali su mi poruke za mog oca i maehu. Pokazali su mi i neku divnu
kapiju za koju predpostavljam da je ulazak u Raj. Videla sam figure nekih ljudi, ali ne
lica. Pevali su svuda oko mene, cvee je bilo u bojama koje nikad ranije nisam videla i
svi su bili sreni. Jadnostavno sam znala da svako od njih zna smisao svog postojanja i da
svako ima svoj zadatak. Posavetovali su me da provodim vie vremena sa svojim
sinovima, naroito sa starijim. Persila mi je rekla da ostanem u vezi sa njom. Obeala je
da e uvek biti tu.
Prolo je ve skoro godinu dana od mog odlaska kod Dr. Perla, a moj ivot se i dalje
menjao. Sada sam vie u kontaktu sa svojim andelima, odlazila sam povremeno kod Dr.
Perla, samo u posetu. ivot mi se vratio u normalu, prilino brzo i kompletno. Sada radim
puno radno vreme, vodim sopstveni biznis, a uvee se vratim kui i spremam veeru za
porodicu. Imam normalnu teinu i svakog dana radim vebe. Ako se moda pitate, ako
sluajno nisam bila dovoljno jasna, elim da znate da sam izleena. Nisam u fazi
oporavka; potpuno sam zdrava. to je jo vanije, vraen mi je moj ivot! Posle svih tih
godina, moja deca ponovo imaju svoju majku
Dr. Perl je zaista talentovan. On je dobar ovek, pun ljubavi. Pomogao mi je da potujem
blagoslove koje sam dobila. Ne bih bila u stanju da nadem sreu ni bilo kakav smisao
ivota kada je sve na ta sam mogla da se koncentriem bila borba sa boleu.
Zahvaljujui njemu, uspela sam da povratim svoju porodicu, smisao svog postojanja,
sreu, svoj ivot. Ne postoje rei koje mogu da objasne tu radost!
Moja oseanja prema Dr. Perlu najbolje mogu da se objasne reenicom koju mi je jedan
od andela rekao:
Poto je on svetlost, oni sijaju kroz njega.
Ljudi mogu da priaju, ljudi mogu da se pitaju, ljudi mogu da diskutuju da li se ovakva
leenja zaista dogadaju, da li predstavljaju svest iznad materijalnog sveta, da li bi se i
onako dogodila i da li zaista postoje andeli. Nek mene pitaju, ja znam.

66

ANEO U MOJOJ KUHINJI


Teko mi je da odluim odakle da ponem priu. To je bio dugi put sa mnogo skretanja i
vraanja.
Imala sam 30 godina i bila sam majka predivnog, sasvim zdravog i vrlo aktivnog
deaia od osamnaest meseci. Imala sam posao i inilo mi se da uivam u njemu i mua
koji me je voleo, pazio i podravao. Imala sam sve osnove za dobar i srean ivot. Kada
se osvrnem na ta vremena, seam se da sam smatrala da ivim ne moe biti bolje. Ila
sam blaeno kroz ivot negirajui sudbinu, kao veina ljudi, a to negiranje je bilo na neki
nain garancija moga mira. Nikada nisam ozbiljno razmiljala o smrtnosti. Nisam ni
imala pojma da e moj ivot da se promeni skoro tako estoko kao da sam udarila u zid
pri vonji od 90 milja na sat.
Seam se da sam se ubedivala sa svojom doktorkom jer sam elela da se uradi
mamogram. Ona je oklevala govorei: "ene od trideset godina nikada ne dobijaju rak
dojke". Ja sam predoseala da neto ozbiljno nije u redu. Na kraju krajeva, to je moje
telo, tako da sam insistirala sve dok doktorka nije popustila i pristala da me poalje na
analizu. To je bilo prvi put u ivotu da sam se borila i izborila za sebe. I, dragi moji, da li
sam dobila nagradu za tu lekciju? Dobila sam dijagnozu da imam rak dojke. Imala sam
operaciju i 15 od 22 limfna vora ispod moje mike je bilo maligno.
Kada smo moj suprug i ja napustili bolnicu bili smo oajni. Nikada do tada se nisam
oseala tako samom i naputenom. Oseala sam da to nee da izade na dobro. Bila sam
ubedena da u uskoro umreti. Vozili smo kui utei. Samo su nai povremeni jecaji
prekidali tiinu. Odjednom kao da se energija u kolima promenila. Moj mu je poeo da
pria kao da ga je neko navodio na to, kako emo se mi boriti. I drugi ljudi su uspevali da
pobede rak, tvrdio je on, pa emo i mi. Uradiemo sve to je potrebno da se zajedno
izborimo i pobedimo. Na svu sreu moj pesimizam je bio kratkog veka zahvaljujui
mome muu i mojoj porodici. I mada sam tada verovala da je moj mu taj koji e me
spasti, sada znam da sam se izborila sopstvenom snagom, nadom i verom i spasla samu
sebe.
Odbijala sam da dozvolim da taj rak utie na moj ivot. Morala sam da vodim porodicu,
podiem decu i ivim svoj ivot. Od tog momenta smo zapoeli rat na svim frontovima.
Odluili smo da pronademo sve razliite opcije koje postoje, kako u medicini tako i u
takozvanim ''alternativnim'' pristupima. Odlazili smo samo kod doktora i ostalih
medicinskih radnika koji su imali otvoren pristup, koji su nam davali informacije i
pokazivali da im je stalo do nas. Uvek smo insistirali da nam se tano kae ta se deava i
zato, na osnovu ega bi mogli da donosimo odluke.
Dok smo prolazili kroz sve to, potraili smo podrku od svih koje znamo i zamolili ih da
se pomole za nas. Prijatelji i familija su bili na naoj strani. Neverovatno je kako ti se
ljudi nadu onda kada su ti potrebni. Mnogo sam nauila o boanskom u ljudima. Nauila
sam kako je neophodno za opstanak oveanstva da se iri ljubav. Poela sam da oseam
ljubav u svome srcu i nadu koja me je odravala da istrajem na ovom putu. Svakoga dana

67

su mi se budile misli kako su uda mogua i kako je i sam ivot udesan. Poela sam sve
vie da preispitujem svoj dotadanji nain razmiljanja. Nala sam da nain na koji
razmiljam u mnogome utie na moje zdravlje. Preispitavala sam se zato bih bila
realistina i oekivala negativan ishod umesto da oekujem pozitivan. Opredelila sam se
da oekujem pozitivan ishod.
Poela sam da traim vie od ivota. Uvek sam molila svoga Boga da mi pokae pravi
put i da mi udeli sredstva koja su mi potrebna. Imala sam puno hemoterapija, ak i
transplataciju kimene modine. To su sve bili darovi od Boga. Htela sam vie, i to me je
navelo da traim pomo od ''iscelitelja''.
Uvek su me zanimala misteriozna leenja i poela sam da tragam. Jednog jutra sam
igrom sluaja na televiziji videla Dr. Erika Perla (Dr. Eric Pearl) i neke njegove pacijente.
ini mi se da je tema bila alternativno leenje. Dirnula me je njegova nenost i
skromnost. Njemu je istinski podaren dar da lei. On ne zna zato je ba on odabran i
otkuda dolazi taj dar. - "Zovite ga Bog, Ljubav ili Univerzum," kae on. Bilo kako bilo,
snaga leenja deluje kroz njega. Njegovi pacijenti imaju izleenja za kakva se nije ulo
do dananjih dana.
Kada sam prvi put srela Dr. Perla, bila sam iscrpljena hemoterapijom. Ne samo da su mi
bila neophodna kolica da se kreem od mesta do mesta, nego sam bila i prikovana za
krevet. Provela sam sedam meseci u bolnici u izolaciji, dok su lekari pokuavali da
osmisle kako da poprave moju krvnu sliku koja se u poslednja dva meseca drastino
pogorala i izgledalo je da se nee pomeriti sa te take. Jedino to su znali sa sigurnou
je bilo to da mi je potrebna transfuzija svakog drugog dana da bih opstala. Da stvar bude
gora, imala sam otoke i crvenilo koe. vrsto sam reila da izadem iz bolnice za svoj prvi
zakazani termin leenja ... i tako sam i uradila. Moje leenje je poelo onoga dana kada
su me moj mu i sin izvadili iz bolnice i odgurali u kolicima kod Dr. Perla. Od tog dana
nadalje stvari su udesno krenule na bolje.
Kako je Dr. Perl pomerao ruke iznad moga tela oseala sam toplotu. Videla sam mnogo
ivih boja, belu zvezdu i jaku belu svetlost. Osim toga, videla sam predivnu intenzivnu
ljubiastu svetlost, ljubiastu boju kakvu nikada do tada nisam videla. Oseala sam
nevidljive ruke koje me dodiruju lekovitim dodirom. Mogla sam da osetim prisustvo
ljupkih, veselih bia. inilo mi se kao da andeli imaju urku svuda oko mene. Poto
nisam osoba koja redovno vida andele, ovo je za mene bio izuzetan doivljaj. Poelela
sam da ustanem i pridruim se njihovoj zabavi. Oseala sam kako mi se srce otvara u
enji za svakom moguom emocijom. Jedini momenat u mom ivota kada sam se slino
oseala je kada sam radala svoga sina.
Posle kratkog vremena sam ula jednog od andela kako mi neno govori: "Zavrena si."
Upravo tada, Dr. Perl je zavrio rad na meni, kao da je i on uo andela. Ti ljupki andeli su
ponovo doli kada sam imala sledee dve seanse. (Imala sam tri seanse sa razmakom od
po tri dana i svaka je bila podjednako lepa kao i predhodna.) Ne govorei nita, andeli su
me ispunjavali mirom, ljubavlju, radou, razdraganou i nadom, a to je bilo sve to mi
je trebalo u ivotu. Za vreme tih leenja sa Dr. Perlom, ti andeli su mi omoguili da

68

oseam neto to jedino mogu da objasnim kao ivotna energija; bilo je to kao zujanje i
hujanje moga bia.
Andeli su ostali sa mnom nekoliko meseci, svakoga dana. Oni su prosvetlili moj put,
leei me i uei me da vidim jasnije ta su moje potrebe, da postanem zdrava, snana
osoba kakva sam danas. Dolazili su mi u snu i na javi. Nekada bih ih videla, a nekada bih
ih osetila. Uvek su mi davali odgovore koji su mi bili potrebni i ja sam veno zahvalna za
taj dar.
Vie ne vidam te andele, mada sam sigurna da bdiju nada mnom. Ranije sam unapred
znala kada u videti andele jer su najavljivali svoj dolazak boanstvenim mirisom vanile
koji bi uspunjavao vazduh. Mislim da je razlog to ih vie ne vidim to to jednog dana
nisam osetila miris vanile i kada sam ula u kuhinju prenerazila sam se kada sam
neoekivano ugledala jednog od andela kako stoji na mestu gde ja obino stojim kada
spremam veeru. Iznenadena, zvuno sam udahnula vazduh. U redu, priznajem, zinula
sam od zaprepaenja. Nisam to elela, ali zatekao me je nespremnu i sada to ne mogu da
popravim. Andeo je nestao verovatno zato to nije eleo da me plai, i nikada se vie nije
vratio. Bila sam razoarana jer nikada vie nisam videla andele. I moram da vam kaem,
zaista mi nedostaje to ih vie ne vidim oko sebe.
Od mog prvog leenja sa Dr. Perlom i andelima koji rade sa njim meni vie nisu bile
potrebne transfuzije svakog drugog dana koje su ranije bile neophodne za moj opstanak.
Ni invalidska stolica mi vie nije bila potrebna. Ni jedan jedini put. ak sam se sama
odvezla kolima na treu, zavrnu seansu sa Dr. Perlom i od tada nastavila da se
oporavljam.
I nakon to je poslednji andeo otiao, nastavila sam da jaam, da poboljavam svoje
zdravlje i opti kvalitet ivota. Ponovo obavljam nabavku, istim i kuvam za svoju
porodicu svakoga dana, a da ne pominjem razvoenje mog devetogodinjeg sina po gradu
i prihvatanje uloge domaina njegove skautske ete. To je velika promena za enu koja je
do pre kratkog vremena bila vezana za krevet. Leenja sa Dr. Perlom su mi dala irinu i
omoguila mi da nauim mnoge stvari. Moje emocije su sada mnogo dublje, mnogo
iskrenije. Podaren mi je snaan oseaj za ljubav, ne samo za svoga supruga i sina, nego i
za itav svet. Moda je odlazak andela njihov nain da mi daju do znanja da sam spremna
da se sama u potpunosti oporavim, da sam spremna da brinem o sebi i o svojoj porodici
kao to sam to uvek ranije radila.
Ja sebe vidim kao borca, a to je vie nego neko ko je jedva preivljavao za vreme svoje
bolesti, to je onaj ko je imao hrabrosti da nastavi da ivi. To znai da je uivao u porodici
i prijateljima, umeo da deli ljubav, bio otvoren za sve mogunosti, nadao se i uvek bio
iskren iz dubine svoga srca.
Sada imam 37 godina. Kao to rekoh, bio je to dugaak put. Odbacila sam rak u deliu
sekunde ali u veno pamtiti lekcije koje sam nauila o sebi i o ivotu, kao rezultat moga
iskustva. I uvek u imati tu privilegiju da se oseam istovremeno sreno i tuno kada
osetim miris vanile.

69

UDO U MERLOZ PLEJSU


Dr. Perla sam sreo 3. oktobra 1994. godine. I taj dan je za svagda promenio moj ivot.
Roden sam sa urodenim defektom. Kada sam dolazio na svet doktor je prerano presekao
moj pupanik. Jedno vreme nisam disao, koa mi je postala ljubiasta i doktore je spopala
panika. Kao rezultat ove traume jedan deo moga mozga je prestao da funkcionie i desna
strana moga tela od struka na dole se nije pravilno razvijala. Moja desna noga je bila
nekoliko santimetara kraa nego leva; osim toga, moj desni kuk je bio mnogo vii. Zbog
ovog deformiteta sam hramljao i veoma teko se kretao, zabacujui desni kuk unapred pri
svakom koraku koji napravim. Osim toga, zbog razlike u duini nogu nisam mogao da
stojim uspravno. Radi odravanja balansa, moje desno stopalo se okrenulo na unutra i
oslanjalo se na levo, tako da su moje dve noge sluile kao jedna velika noga koja dri
ravnoteu i teinu gornjeg dela moga tela. Da ne bih pao, moja leda su bila pogrbljena
unapred kao da nameravam da skoim u bazen. Zbog ovakvog poloaja sam jo kao dete
poeo da imam probleme sa ledima.
Do svoje etrnaeste godine sam ve bio kod 20 doktora ne bi li mi pomogli. Imao sam
operaciju na desnom skonom zglobu da bi produili nogu. Ona nije promenila ni nain
mog hoda ni odravanja ravnotee. Nosio sam ortopedske cipele, specijalno konstruisane
ortopedske cipele i metalne take, a nijedno od tih pomagala mi nije izleilo bol u
ledima niti u najmanjoj meri popravilo moje stanje. Uskoro sam poeo da dobijam greve
u desnoj nozi. Oko etrnaeste godine grevi su postali uasno jaki, a posle njih bolovi u
ledima bi trajali danima. Posebno me je bilo stid kada bi se ti grevi dogodili pred
drugovimaa jo vie ako bi se to dogodilo pred ljudima koje ne poznajem. Zato sam,
protiv svoje volje, otiao kod neurologa. On mi je prepisao neke lekove da proveri da li
e ublaiti spazam. Nikad ga nisu umanjili. Ustvari, ini mi se da su ga pojaali. Oseao
sam da mi poputa intelekt da ne pomenem da sam se oseao mamurno. Brzo sam
odustao od tih lekova.
Kasnije, iste godine, poslat sam kod drugog lekara. Ubedivali su me da e mi on konano
pomoi. Bio sam tako uzbuden! Konano, moda je to lekar koji e uiniti da ne budem
tako razliit od drugih. Otiao sam sa ogromnim nadama i oekivanjima, a vratio se
bedniji nego ikada. Ne samo da mi je rekao da on nita tu ne moe da pomogne, nego mi
je jo i oslikao crnu sliku moje budunosti. Rekao mi je da u uvek imati problema sa
ledima. Ustvari, rekao mi je da e se problemi pogoravati sa starenjem i da e kosti da
mi se deformiu, da u zavriti u invalidskim kolicima.
To mi je bilo najdue putovanje do kue. Nadam se da u jednom uspeti da to zaboravim.
Toga dana sam doneo vanu odluku: vie nikada neu zbog ovog problema ii kod lekara.
Nai u neki nain da prihvatim svoju sudbinu i izmirim se sa svojim telom.
Prolo je 13 godina. Pomenuo sam jednoj prijateljici da sam imao uasne bolove u
ledima. Rekla mi je da zna sjajnog kiropraktora. Imala je teak saobraajni udes pre par
godina pa je i ona imala jake bolove u ledima. Od kako je bila kod tog kiropraktora, vie

70

nema bolova. Odluio sam da ga proverim.


Zakazao sam za 3. oktobar, posle mnogo oklevanja, i taj dan je konano doao. Uao sam
u njegovu ordinaciju, sedeo i ekao dok me njegov asistent nije odveo u njegovu sobu.
Kiropraktor je uao. Njegovo ime je bilo Dr. Erik Skot Perl (Dr. Eric Scot Pearl).
Instktivno sam osetio da sam na pravom mestu u pravo vreme.
Postavio mi je nekoliko pitanja, pogledao moju kimu i neno namestio moj vrat, rekavi
mi da dodem ponovo za dva dana. Oseao sam se malo bolje, ali nije to bilo nita to bi
uzdrmalo svet. Leda su me i dalje bolela.
Nakon dva dana sam ponovo otiao. Ponovo je pogledao moju kimu i malo podesio moj
vrat. Onda mi je rekao da se opustim i zatvorim oi. To sam i uinio. Iznenada je moje
desno stopalo poelo da krui samo od sebe. Pokuao sam svesno da ga zaustavim, ali je
ono nastavilo da krui. Onda mi je dola u svest misao da treba da pustim da radi ta
hoe. To je trajalo par minuta, a onda se konano ponovo vratilo na unutra, oslanjajui se
na moje levo stopalo ba kao i uvek do sada kada sam stajao.
Seam se da mi je bilo vrue, kao da se temperatura u sobi poveala za 10 stepeni.
Oseao sam tu energiju dole oko miia na desnom listu i poeo da oseam moje desno
stopalo kako se ponovo okree na napolje, vrlo lagano. ta se sad dogada? udio sam se,
bio sam zaprepaen. Oseao sam kako nevidljive ruke okreu moje stopalo, mada ih
uopte nisam oseao kao ruke. Oseao sam se dobro. Oseao sam se odlino. Bio sam
sasvim smiren. Ovaj proces je trajao oko 30 sekundi. Seam se da me je tada Dr. Perl
blago gurnuo. Bio je vrlo nean, a ipak je taj iznenadni povratak u stvarnost doao kao
ok.
Ispriao sam mu ta sam osetio i doiveo. Tada me je zamolio da ustanem. To je bilo
udo! Ustao sam i bio sam visok 180 santimetara. Stajao sam vii i praviji. Kada sam
pogledao prema podu (koji je bio mnogo dalje nego to sam ja navikao) video sam da mi
je desno stopalo ispravljeno, ba kao i levo. Bio sam stabilan, a moje desno stopalo nije
vie bilo okrenuto na unutra oslanjajui se na levo. Prvi put u svom ivotu sam imao dve
nezavisne noge. vrsto sam zagrlio Dr. Perla.
Otiao sam sa ogromnim osmehom na licu. Seo sam u kola i skrenuo levo od Melroz
Plejsa. U glavi sam ponavljao film kako se moje stopalo ispravlja. Da li se to stvarno
dogodilo? inilo mi se kao da sanjam. Vie nita nije izgledalo isto kao ranije.
Kada sam izaao iz Los Andelesa, skrenuo sam prema Laurel Kanjonu da idem u Veli.
Nisam vie mogao da kontroliem svoje emocije i morao sam da se zaustavim sa strane
puta. Briznuo sam u pla. Nemam pojma koliko vremena sam sedeo tu pored puta
plaui. Jedino sam znao da mi je konacno neko vratio ono to mi je bilo otrgnuto: nadu.
Bio sam izgubio svaku nadu kada mi je bilo 14 godina, a onda sam je ponovo pronaao u
ordinaciji Dr. Perla posle trinaest godina. Dok sam sedeo i plakao ceo moj ivot je
protekao pred mojm oima.

71

Doiveo sam radost kakvu nisam verovao da je mogua. Bio sam u miru sa svojim telom,
u miru sa celim svetom, a Dr. Perl je bio taj koji mi je to poklonio. Kasnije sam otkrio da
se takva leenja esto deavaju u njegovoj ordinaciji. Iz razgovara sa Dr. Perlom to
nikada ne biste saznali, jer i njega svako to neverovatno izleenje zaprepasti. Njegova
ljubaznost, briga i talenat za leenje su mi pruili neto to nikada nisam oekivao. Kroz
te ruke podareno mi je udo.
Albert Ajntajn je rekao da postoje dva naina da se gleda na ivot: ovek ili moe da
veruje da ne postoje uda, ili moe da prihvati da je sve udo.
O, uzgred budi reenovie nemam bolove u ledima.
DAMA U BATI
Kada mi je bilo 11 godina, jednog jutra sam se probudila u panici. Bila sam uasno vrela i
jedva sam disala. Kada sam digla ruku da obriem znoj sa lica, shvatila sam da ne samo
da su moje ruke bile dva puta deblje od otoka, nego i moje lice i jezik. Jedva sam
raspoznavala svoju majku koja je stajala ispred mene jer su mi oi bile skoro sasvim
zatvorene od otoka. Pokuavala je da mi da neki lek. Ovo nije bilo prvi put da se tako
neto dogada, ali nikada ranije nije bilo tako strano. Majka me je stavila u auto i odvezla
u hitnu pomo. Bila sam uasno uplaena, mislila sam da u sigurno umreti. Mama je
ponavljala: "Ne brini, ljubavi, bie sve uredu. Mi smo svi uz tebe i pomoi emo ti." Ona
je medicinska sestra; to joj je posao da umiri ljude. Ali meni je bilo sve gore.
Sledeih par dana sam provela u krevetu, a noi sa mamom u hitnoj pomoi, gde ona
radi. Bila sam sva u plikovima i ranama, od kojih su neke bivale sve gore. Svi zglobovi
su mi bili nateeni, celo telo me je bolelo. Doktori nisu znali da postave dijagnozu;
nikada nisu videli dete sa toliko udnih simptoma istovremeno. Poslali su me kod
specijaliste. Mesecima sam bila podvrgavana raznim testovima i pila razne lekove, da bi
konano zakljuili da bolujem od reumatinog artritisa i raznih obolenja vezivnog tkiva.
Doktor je rekao da moe da bude i lupus, ali test nije bio pouzdan. Pitate se kakvo leenje
je predlagao? Deset, da, 10 bajer aspirina dnevno u periodu od est nedelja, da ne budem
izloena stresnim situacijama i da se fiziki ne napreem!
Prolo je nekoliko godina, nauila sam da prihvatam bol i, to je jo gore, navikla sam na
odgovor: "Mi ne znamo ta je to." Nauila sam da se smejem i pravim ou za sve. To je
mnogo tee nego to to ljudi misle, i naravno, ne moe veno da traje. Kao to sam rekla,
ovo stanje je trajalo nekoliko godina, tanije, do moje 20. godine, Bila sam iscrpljena,
depresivna, morala sam svakog jutra da prisiljavam sebe da ustanem i idem na posao.
Ponavljam, bila sam kod nekoliko razliitih lekara koji su sada govorili da bolujem od
teke depresije. U sledeih nekoliko godina sam isprobala nekoliko razliitih lekova za
depresiju, koji su mi malo olakavali ivot, ali nisu popravili moje zdravstveno stanje.
Kada se svega setim, jasno mi je zato sam bila depresivna. Bili biste i vi da ste se
svakoga dana oseali tako bolesno. Konano sam otila kod lekara koji je radio testove
zasnovane na istoriji bolesti od mog detinjstva i shvatio da ja nisam samo jednostavno u

72

depresiji, nego da se ispostavilo da je moja ranija dijagnoza da imam lupus bila tana.
Ponovo sam bila podvrgnuta estokoj kombinaciji lekova, a nijedna od njih nije
pomagala vie od par nedelja.
Sledee to sam uradila, otila sam kod reumatologa. Pokuali smo druge lekove. Od
nekih mi je bilo muka, od drugih sam dobijala osip i konano, neki su poeli da deluju.
To je bila kombinacija Plaginila, 200 mg, tri puta dnevno; Lodina, 800 mg; i povrh svega
toga Tagameta, 400 mg, dva puta dnevno. To je bila terapija koja je konano davala
najbolje rezultate. Pored toga to je bila veoma skupa, na moju alost i alost moje majke,
ova kombinacija lekova nije delovala za dugo. Mada ne postoji lek za lupus, moja majka
je poela da trai neko trajnije reenje. Jednog dana je gledala televizijsku emisiju Sali
Desi Rafaela (Sally Jessy Raphael) i videla iscelitelja, Dr. Erika Perla (Dr. Eric Pearl).
Pre nego to mi je bilo ta rekla, organizovala je sve to je bilo potrebno da odem kod
njega. Tek kada smo krenule na put od 6 sati vonje, rekla mi je da je alternativni lekar,
da nee ni da me dotakne, a da u se oseati bolje. Smejala sam joj se i ozbiljno joj
posavetovala da ode kod nekog psihijatra. Odgovorila je: "ta moe da izgubi?" Kako
bih mogla to da demantujem, posle svega kroz ta sam prola? Osim toga, ona me je
dovoljno poznavala i to mi je rekla kada smo ve bile na pola puta.
Stigle smo za moj termin zakazan za 11, a ja sam razmiljala: ''Ovaj tip je sigurno
prevarant.''. Da li vam se ini da sam bila skeptina? Ule smo i popunile formular. Ubrzo
posle toga me je Keti, recepcionista, uvela u sobu za leenje. Tamo se nalazio sto na koji
treba da se legne, prigueno svetlo, zvuci okeana koji su se uli iz daljine. Keti me je
zamolila da skinem cipele, legnem i opustim se. Lako je njoj da kae. Pokuala sam, ali
mi nije polazilo za rukom.
Dr. Perl je uao par minuta kasnije i, to me je iznenadilo, izgledao je prilino normalno.
Razgovarali smo par minuta o mojim zdravstvenim problemima, posebno o mojim
rukama. Rekao mi je da dignem jednu ruku. Stavio je ruke oko moje ruke, ne dotiui
me. Poeo je da pomera ruke u laganim krunim pokretima. Uplaila sam se jer sam
osetila strujanje oko moje ruke i jak miris cvea. Miris cvea kakav nikada ranije nisam
osetila. Pomislih: ''Dobro, ovo je zaista udno. Ruke mu se kreu suvie sporo da bi
izazvale strujanje vazduha. A ta sa cveem? Kako to radi? Tada se premestio na moju
drugu ruku, i osetila sam isto strujanje. Zamolio me je da zatvorim oi, a sve to sam bila
u stanju da smislim je bilo:"On je ludak, a ja sam oigledno blesava!"
Zatvorila sam oi, a on se polako etao okolo, radei to ko zna ta, to to on ve radi, a to
strujanje je pratilo njegove ruke. Ono to se tada desilo me je stvarno uzdrmalo. Kada
sam raskolaila oi, Dr. Perl me je upitao: "ta se desilo?" Nisam se usudivala da kaem.
Rekoh: "Nita". Ono to sam zaista elela da kaem je bilo: "Mii se od mog skonog
zgloba, postaje vrelo!" Na svom levom lanku nosim kamen za leenje koji mi je
poklonio doktor Indijanac iz Otmana u Arizoni, i svaki put kada bi mu Dr. Perl priao,
zglob bi mi bio vreo. To mi je bilo udno i nije mi se svidalo.
Do kraja seanse nisam mogla da se opustim. Kada je konano zavrio, pitao me je da li
sam bilo ta doivela. Rekla sam mu za strujanje i miris cvea. Pitao me je da li znam

73

otkuda miris cvea. Rekoh: "Od vas." Rekao mi je da ne misli da je to njegov miris, pa
sam upitala da li smem da ga pomiriem. "Da," nasmejao se i nagnuo prema meni.
Definitivno, on nije mirisao na cvee, a to je jo udnije, miris je lagano nestajao.
Napravio je par beleki i rekao mi da izadem kada budem spremna za to. Izaao je iz
sobe. Verovatno sam ostala tamo 10 - 15 minuta traei fen, miriljave tapie, neto,
BILO TA, to bi objasnilo strujanje i miris. ak sam skinula i sliku sa zida, pomerala
nametaj (to mu jo uvek nisam priznala). Nita nisam uspela da nadem. Tek tada sam
bila ubedena da mora da sam luda. Kada sam odlazila razmenila sam samo par rei sa
doktorom. urila sam da odem. To je bilo najudnije iskustvo u mom ivotu. Mama i ja
smo se vozile kui. Najvei deo puta sam spavala, a kada sam se probudila, ruke me vie
nisu tako bolele. Mislila sam, samo mi se priinjava.
Sledee nadelje je uglavnom sve bilo kao i obino, uzimala sam svoje lekove, i to je to.
Poela je da mi se vrzma po glavi misao o ponovnom odlasku kod Dr. Perla. Stvarno
nisam elela da idem, ali smo se sledee nedelje ponovo spakovale i krenule u
Kaliforniju. Na sledeu zakazanu seansu sam otila prilino nervozna. Opet me je Keti
uvela. Skinula sam cipele, popela se na sto i, na moje veliko iznenadenje, odjednom sam
bila relaksirana. Uao je Dr. Perl, porazgovarali smo par minuta o tome kako se oseam,
to je bilo 'neto bolje nego obino'. Onda me je zamolio da zatvorim oi i da se opustim.
Spremao se da pone.
Zatvorila sam oi i odjednom sam osetila neopisivu smirenost. Oseala sam strujanje oko
moje glave i apsolutno boanstven miris tog cvea. ''Odakle to dolazi?'' , upitala sam se i
u tom trenutku se pojavila ena. Nisam mogla da joj sagledam lice, samo njenu belu
haljinu i tamnu kosu koja lepra na vetru. Stajala je iznad mene u predivoj bati punoj
cvea i ponudila mi svoju ruku, kao da hoe da kae, Prihvati moju ruku i kreni kroz
batu, mada mi nije nita govorila, barem ne reima. Nisam mogla da otvorim oi. Vie
nisam bila svesna Dr. Perlovog prisustva u sobi, ili ja nekako vie nisam bila u sobi?
Neverovatno! Poelela sam da odem. Pruila sam ruku, osetila kako me je povukla. I
bum! Bila sam tamo sa njom u bati. Zatim, isto tako iznenadno kako se pojavila, tako je
i nestala.
Moje oi su se otvorile irom, a Dr. Perl je zavrio. Pitao me je da li je sve u redu. Bila
sam tako preplaena da mu nisam rekla ta se dogodilo. Samo sam elela to pre da
odem. Izaao je iz sobe, ali ovaj put nisam nita pretraivala. Samo sam izala. Zatekla
sam ga kako razgovara sa mojom majkom. Mislim da ni jednom od njih nisam rekla ni
re. Samo sam zaglavila na vrata. Mama je krenula za mnom. Izala sam i briznula u
pla. Nisam mogla da joj ispriam ta se dogodilo, nikome nisam mogla da ispriam ta
se dogodilo. ta bi moja majka pomislila, jo gore, ta bi ljudi mogli da pomisle? Bila
sam prestraena, sama sa svojim mislima da sam zaista poludela. Otili smo do hotela gde
smo prenoili tu no. Trebalo je da imam poslednju seansu sledeeg dana. Te veeri sam
bila vrlo utljiva.
Sledee jutro je brzo dolo. Otila sam na zakazano leenje, mada zaista nisam elela.
Bilo me je strah. Za vreme itave seanse, jedino to sam mogla da mislim je bilo: ''Kada

74

e ve jednom da se zavri?'' I
ustvari, zavrilo se veoma brzo.
Mislim da je Dr. Perl mogao da
oseti da neto nije u redu. Naula
sam kako govori mojoj majci, koja
je besomuno pokuavala da
zakae sledei termin, da me ne
dovodi, osim ako ja budem to
traila. Rekao joj je da mu se ini
da ja ne elim da budem tu i da
izgleda da se ne oseam ugodno
na leenjima. Bio je u pravu. Kada
smo odlazili, ljubazno sam mu se
zahvalila i krenule smo nazad
kui. Nisam bila spremna za sve to. Sledea dva dana sam provela pretraujui po svim
radnjama u Bulhed Sitiju u Arizoni da nadem takvo cvee. Morala sam da ga pronadem,
ili barem da opet osetim isti miris. inilo mi se da e to, ako ga pronadem, biti dokaz da
nisam izgubila razum. A onda, ta bi dokazivalo to ako ga ne pronadem?
Koliko god da sam se trudila, nisam ga pronala. Niko u svim tim radnjama nije mogao
da ga prepozna iz mog opisa, nikome takav miris nije bio poznat. ini se da takvo cvee
ne postoji na zemlji. Prolo je skoro nedelju dana pre nego to sam ja poela da priam
ta se deavalo u ordinaciji Dr. Perla, a da pri tome ne plaem. (Obzirom da sam bila
okoreli ateista, to je uzdrmalo moje ubedenje iz korena.) Ustvari, kada sam poela da
priam o tome, otkrila sam da mi je to bilo veliko olakanje. Neki ljudi su me gledali
zabezeknuto dok sam govorila, ali nisam mogla da dopustim da me to sprei da nastavim.
Ljudi treba da znaju da takve stvari postoje. Da me majka nije odvela u Los Andeles, ne
znam u kakvom bi stanju danas bila. Nadam se da e ove moje rei pomoi nekom
drugom. Posle tri leenja sa Dr. Perlom, moje stanje se popravilo stoprocentno. Sada
mogu da radim stvari za koje sam mislila da nikada neu biti u stanju da radim. Mogu da
ustanem iz kreveta bez ikakvih problema, a taj proces je nekada zahtevao nekoliko sati.
Mogu da otvorim tegle, ak i neke koje moj mladi ne moe da otvori! Mogu da hodam i
radim vebe a da mi se pri tome ne ini da u da se raspadnem. ta vie, mogu da nosim i
svoj nakit jer mi ruke i zglobovi vie ne otiu. to je najlepe od svega, vie ne treba da
gutam lekove.
Znate, mame ponekad znaju neke stvari bolje nego to mi mislimo. Moja je oigledno
znala. Dok sam ja trala okolo pitajui se da li sam luda, ona se raspitivala i pronala da
se po itavoj Americi rade istraivanja ovih leenja koja Dr. Perl. radi. Mnogo mi je lake
da se ne oseam ludom kada znam da nisam jedina koja je videla te andele i koja je etala
po cvetnoj bati na nebu. Nadam se da u jednom nai nain da joj zahvalim to ga je
pronala, to me je vozila 6 sati do tamo i 6 nazad i to nije izgubila nadu u trenutku kada
sam ja izgubila svaku nadu. Ne znam kako da objasnim to leenje, ne znam ni kako da ga
nazovem. Jedino to mogu da vam kaem je da je efikasno. ini mi se da sam se dva puta
rodila; jedan ivot mi je dala majka, a drugi Dr. Perl. Ne mogu dovoljno da mu se
zahvalim. Recite da sam luda . . . !

75

DREVNE FREKVENCIJE - ZABORAVLJENE U VREMENU


Drevne Solfeggio Frekvencije
ta su Drevne Solfeggio Frekvencije?
Te su se izvorne frekvencije zvuka oigledno koristile u Drevnim Gregorijanskim
Koralima, od kojih je najpoznatija velianstvena himna svetom Ivanu Krstitelju, uz
mnoge druge za koje crkvene vlasti kau da su izgubljene pre mnogo vekova. Za napeve i
njihove posebne tonove, verovalo se da mogu doneti izvanredne duhovne blagoslove
kada se pevaju u jednoglasju tokom svetih Misa. Ove snane frekvencije ponovo je otkrio
dr. Joseph Puleo kao to je opisano u knjizi dr. Leonarda Horowitza 'Isceliteljski Kodovi
Za Bioloku Apokalipsu'. Odajem poast ovoj gospodi za ulogu koju su odigrali kako bi
76

pomogli da se te izgubljene
frekvencije vrate oveanstvu.

est Solfeggio Frekvencija


ukljuuju:
UT 396 Hz Oslobaanje
Krivice i Straha
RE 417 Hz Razreavanje
Situacija i Stvaranje Promene
MI 528 Hz Transformacija i uda (Popravak DNK)
FA 639 Hz Povezivanje/Odnosi
SOL 741 Hz Buenje Intuicije
LA 852 Hz Povratak Duhovnom Redu

Primera radi, trea nota, frekvencija 528, odgovara noti MI na lestvici i potie od fraze
'MI-ra gestorum' to na latinskom znai 'udo'. Zadivljujue, ovo je ista frekvencija koju
genetski biohemiari koriste,kako bi popravili DNK - genetski nacrt,na kom se temelji
ivot!
Malo Istorije
Na poetku veka, svesnost o DNK ula je u kolektivnu svest sveta. Mi smo se utelovili u
ovo ljudsko iskustvo kao boanska bia sa nacrtom, skupom uputstava. Znamo da je
samo vrlo mali postotak (3%) tih uputstava odgovoran za stvaranje nae fiziologije.
Carl Sagan pie da je veina nae genetske informacije (oko 97%) neiskoritena DNK.
On to naziva 'genetsko smee'. Je li mogue,da veina onoga to mi jesmo,jo uvek lei
neaktivno kao na ljudski potencijal?
U staroj paradigmi religije, 'potencijal' je ostao tajna ljudskom umu, zato smo iskovali
mistian termin zvan 'DUH'. 'Duh' je bilo neto odvojeno od onoga to smo mi bili, neto
to nismo imali i neto to se moglo dosegnuti jedino preko sistema veine religija.
Stara paradigma i njena premisa tvrdi,da smo mi zapoeli (ivot) kao biologija u
matericama naih majki. Telliard de Chardin nam kae,da mi nismo,ljudsko bie koje
pokuava dosegnuti duhovno iskustvo, nego, bolje, da smo duhovna bia koja imaju
ljudsko iskustvo. Ovaj pomak u razumevanju prouzrokuje veliku razliku u nainu na koji
doivljavamo sebe u ovom tro/etvoro-dimenzionalnom prostorno-vremenskom
kontinuumu.
Kao student 'Kursa o udima' kasnih 80-ih, susreo sam se sa dihotomijom u ideji da mi
nismo telo. Tu tvrdnju nikada nisam u potpunosti razumeo sve dok nisam proitao citat
Alberta Einsteina u kom kae: 'to se materije tie, svi smo bili u zabludi. Ono to smo
nazvali materijom je energija, ija je vibracija toliko sniena da je postala primetljiva
naim ulima. Materija ne postoji.' Verujem da je ono,na ta se ovde zaista misli,to,da na

77

najdubljem nivou,mi nismo odvojeni,


kao telo, kao duh, kao dua mi smo
jednostavno energetska bia. To je
nivo svesti,koja nam je otvorena i iz
koje izranja nova paradigma u svrhu
isceljenja svekolikog odvajanja.
Popularni izraz, 'Boansko je u meni'
ini 'mene' odvojenim od
Boanskog. Predloio bih pomak u
izreci ka: 'Boansko, KAO ja', kako
bi se uklonilo odvajanje.
Dok se odmiemo od genetike i
koncepata kao to su Dua, 'Srodne Due' i 'Posao Due', kreemo se iza fizikih
dijagnoza, u sasvim novo polje kvantne fizike. U tom novom polju, gde se svest
doivljava kao ujedinjeno polje,gde je 'sve' takoe i sve ono drugo (T.O.E. Theory The
Theory of Everything) nema ogranienja. Ne postoji 'ovo' ili 'ono'; ne postoji 'ti' ili 'ja'.
Postoji samo isto polje svesnosti svesti. Ja sam reio dihotomiju 'mi nismo telo'
promenivi svoju percepciju genetike u energetiku shvatajui da nije bilo zamiljeno,da
mi zanemarujemo svoju fiziologiju, nego da spoznamo telo kao energiju, koja vibrira na
vrlo zgusnutoj frekvenciji.

Popravljanje DNK
Prvi put sam se susreo sa DNK 1998.godine,kada sam prolazio kroz prelazno razdoblje,
tokom kog sam oseao,da je doao kraj svemu u ta sam verovao. Dobio sam kasetu
jednog gospodina koji je govorio naglaskom, (koji je, mislio sam u tom trenutku, bio
prilino dosadan), i nisam razumeo o emu je govorio. Onda je, odjednom, ba kada sam
se spremao ugasiti radio, rekao: 'Kvantna fizika je otkrila da ne postoji prazan prostor u
ljudskoj eliji, nego da je to plodonosno, elekro-magnetsko polje mogunosti i
potencijala.' To je bilo sve to je rekao!
Ali bez obzira na to,koja je frekvencija bila sadrana u tim reima, ODJEKIVALA je u
JEZGRU mog BIA i imao sam SPOZNAJU u sebi,da je NITA,u koje sam mislio da
gledam, zapravo bilo SVE. Kao i u Zenu i ideji postajanja 'prazan poput inije'.
Istonjake religije (ukljuujui Bibliju) o tome govore kao o PRAZNINI Niemu to
je SVE Utrobi Stvaranja. Znao sam da doivljavam ponovno roenje! Osoba na toj
kaseti bio je dr. Deepak Chopra.
Nikada pre 1988. nisam uo za Deepaka Chopru, jer se ba u to vreme poeo pojavljivati
na sceni. Odajem mu poast,za vrlo vaan prelaz u mom ivotu, samo zbog izjave koju je
dao na toj kaseti. Danas, kada se osvrnem, nazvao bih svoju reakciju na tu izjavu
'iskustvom elijske memorije'. Znamo da su informacije pothranjene unutar elija naeg
tela, i kada naie prava rezonanca i oslobodi tu informaciju ona postaje nasleena
informacija, odnosno nasleeno ZNANJE koje dolazi iz istinskog Sopstva. To je razlog
zbog kog mnogi od nas skau s jednog na drugi podraaj,traei ono to e odjeknuti
(rezonirati) u nama.

78

Posao koji se danas obavlja na elijskom nivou me zaista uzbuuje, s obzirom da sam bio
vrlo zainteresiran za DNK,pre nego je postala svakidanja re. Zapravo, mislim da mi je
trebalo oko dve godine,da bih samo nauio kako je izgovoriti,(deoksi-ribonukleinska
kiselina se ba nije brzo otkotrljala s mog jezika). Ali bio sam odluan u nameri da
shvatim ovaj izuzetno snaan nacrt za ivot, kao to ga mi poznajemo, na elijskom
nivou, na ovoj planeti. DNK je postala do kolektivne svesti kada je CNN producirao
specijalnu emisiju o 'Genome Project-u' 2000. godine.
Kako sam nastavio sa svojom strau prouavanja DNK, prisustvovao sam radionici dr.
Roberta Girarda iz Kalifornije na temu aktivacije DNK. Njegov se rad usredsredio na
korienje odreenih frekvencija,kako bi se aktivirala DNK i ja sam poeo odravati
radionice aktivacije DNK. Na tim radionicama, dobio sam lanak koji je izvetavao da
biohemiari koriste frekvenciju 528 Hz, kako bi popravili ljudsku DNK. lanak je tvrdio
da se radi o akordu 'C'. Kada sam to proitao, pomislih, 'Sve to treba da napravim je,
otii do piana ili nekog drugog instrumenta i odsvirati 'C' i onda bismo u DNK radionici
bili u mogunosti popraviti DNK.'
No, nije bilo tako jednostavno, jer sam otkrio da regularni 'C' kog svi poznajemo u ovoj
kulturi (koji potie iz dijatonike lestvice do, re, mi, fa, so, la, ti, do) nije bio 528 Hz
frekvencijski 'C' opisan u lanku. Umesto toga, otkrio sam da regularni 'C' vibrira na
frekvenciji od tek 512 Hz, i da je 'C' od 528 Hz koji se koristi u popravljanju DNK bio
deo drevne lestvice nazvane Solfeggio lestvica. tavie, razlika meu lestvicama je
postojala zbog razliitih metoda intonacije, koje su se primenjivale u drevna vremena,
nasuprot ovima koje su u irokoj upotrebi danas. Kasnije emo istraiti tu razliku izmeu
naina,na koji stvaramo muziku danas u odnosu na nain,na koji smo je pre koristili, i
kako je ta jednostavna promena napravila veliku razliku.
Kako sam saznao za Drevne Solfeggio Frekvencije
Otkrio sam da je ta drevna lestvica deo 6-tonskog lestvinog sleda elektro-magnetskih
frekvencija zvanih Izvorna Solfeggio Lestvica iz knjige 'Isceliteljski Kodovi Bioloke
Apokalipse' dr. Leonarda Horowitza. Te posebne frekvencije ponovo je otkrio dr. Joseph
Puleo, koji ih je primio kroz predivno iskustvo,za koje bi neki rekli da je bilo mistino. Te
frekvencije nisu nita novo, ali one su neto vrlo staro.
Podelio sam informaciju o tim frekvencijama sa svojom prijateljicom koja se bavila
muzikom i imala svoj studio.Nakon pregledanja informacija, odluila je,da bi volela
eksperimentisati sa tim frekvencijama u obliku muzike za meditaciju. Ona je poznavala i
Jonathana Goldmana (autora knjige, 'Isceliteljski Zvuci') koji je znao za te frekvencije, i
koristio ih u svojoj muzici kao na primer, na CD-u 'The Lost Chord' (Izgubljeni akord).
Aryiana je zatraila da joj napravi viljuku za intonaciju kako bi mogla istraivati
frekvencije. Zamolio sam je da narui i za mene jedan primerak.
Kada sam dobio muziku viljuku i poeo govoriti o njima irom zemlje, primetio sam da
su ljudi rezonovali sa informacijom o tim snanim frekvencijama. Osetio sam da se neto
dogaa na mnogo veem planu. Mi smo se energetski povezivali sa tom informacijom, pa
ipak, ja nisam znao ta u uiniti sa tom viljukom. Ljudi su me poeli moliti da ih
isprobam na njima. Iz tih iskustava i sa informacijama koje sam sakupio, poele su se

79

razvijati metoda i tehnika. Tehniku sam nazvao SomaEnergetics TM, koja je dizajnirana
da iskoristi optimalnu energiju Solfeggio frekvencija koristei muziku viljuku. Soma,
to znai 'telo' na grkom, kombinuje holistiku ideju tela kao energetskog polja
SomaEnergetics TM.
Kada smo zapoinjali sa tim prvim intonacijama,glavna frekvencija o kojoj sam najvie
znao,bila je 528 Hz ona koju biohemiari koriste za popravljanje DNK. Shvatio sam da
desnu stranu tela kontrolie leva modana polovina, a levu,desna modana polovina i da
te polovine meusobno odgovaraju naim unutranjim mukim i enskim energijama.
Kako sam pomicao viljuku,dole na obe strane tela, mogao sam stupiti u dodir sa
dominantom DNK predaka koja dolazi kroz Majinu ili Oevu stranu hromozoma. Vrlo
esto bih naiao na ogromnu neravnoteu u zvuku izmeu dve strane. Svrha energetske
prakse, kao to mnogi od vas znaju, je postii ravnoteu. Primera radi, ako je sve u
ravnotei, kao, recimo, ph nivo, fiziko je telo u stanju lake se isceliti. Ista je stvar i u
naim energetskim telima. Ako moemo pronai tu energetsku ravnoteu, taj
ekvilibrijum, gde se sve poravnava ili sve dolazi u sinhronizaciju,u ritmu plesa ivota
onda isceljenje postaje prirodno stanje. To nije nita natprirodno, ili udesno. Mislim da
mnogi duhovni tekstovi govore o tome kada opisuju 'povratak u nebesa'. Nebo (raj), za
mene predstavlja potpunu sinhronizaciju sa viim frekvencijama i vibracijama
stvaranja,koje su se u potpunosti 'ukrcale u zajedniki voz'. Drugim reima, koje su u
stanju u-jedi-njenja.
Kada bih nastavio primenjivati tehniku, zvuk bi se poeo izjednaavati izmeu mukih i
enskih strana tela, a klijent (pacijent) bi rekao da 'osea' pomak. Kada bi se to dogodilo,
bio bih potpuno zadivljen, i upitao se, 'ta se to ovde dogaa?' Iako sam bio predava
duhovnih istina vie od 40 godina, ne mogu vam rei da sam najintuitivnija osoba na
svetu. Odjednom sam poeo imati odreene oseaje,o tome ta uiniti sa viljukama.
Otkrio sam da u odreenom trenutku rada sa klijentom, ja prestajem 'raditi' sa viljukama
(kao inicijator tehnike), i da one poinju 'raditi' na meni naizgled upravljajui pokretima
viljuki! Nakon stotinu "prilagoavanja" i pozitivnih svedoanstava, nauio sam verovati
Drevnim Frekvencijama Solfeggio lestvice,u obliku muzike viljuke, kao legitimnom
nainu rada.
Energija i Odnos
Sve je odnos. Seam se dr. Freda Wolfa, fiziara, koji je izjavio na kaseti, 'Sve je
svest'.Dalje je primetio, 'Kada posmatrate predmet, na nekom nivou,predmet posmatra
vas.' Dok sam sluao tu izjavu, uinila mi se udnom. Kasnije sam shvatio da, samo
zato,to neto ne poseduje ljudsku svest, kao ja, to ne znai da ono nema svoju vlastitu
svest. Oigledno, posmatranje neega, menja to neto na odreenom nivou da su
posmatra i posmatrano jedno.
Ja se prema Solfeggio viljukama odnosim, kao da su svesni 'entitet'. One su energija, one
su vibracija, one su frekvencija klijent je vibracija, frekvencija i energija ja sam
vibracija, frekvencija i energija. Sve to zajedno poinje proizvoditi sinergetsko
iskustvo,koje se odvija na mnogim nivoima. Energetska tela na koja se mi

80

usredsreujemo,koristei Solfeggio Frekvencije su


fizika, eterika, mentalna/emocionalna, i astralna.
Zvuk, Vibracija, Oblik
Vie od 200 godina, israivai su proveravali veze zvuka
i vibracija na fiziki oblik. Prvi,koji je uoio veze,bio je
nemaki naunik Ernst Chaldni, koji je, 1787. godine,
izneo svoje istraivanje u knjizi 'Otkria koja se tiu
Teorije Muzike'. U tom pionirskom delu, objasnio je
naine na koje je mogue postii da zvuni talasi stvore vidljive strukture. Objasnio je
kako violinsko gudalo, kada se povue pod odreenim uglom,preko ravnog
tanjira,prekrivenog peskom, proizvodi obrasce i oblike. Danas se ti obrasci i oblici zovu
Chaldnijevi brojevi. (Sluajno, Chaldni je umro 1829., iste godine kada i Beethoven.
Mozart, Slobodni Zidar, snano je uticao na Beethovena po pitanju muzike matematike,
i vrlo verovatno, uticao i na Chaldnija).
1815, matematiar Nathaniel Bowditch nastavio je tragom Chaldnijevih otkria.
Zakljuio je da su uslovi,odgovorni za pojavljivanje tih oblika, proizlazili iz injenice da
se frekvencije, ili oscilacije u sekundi, pojavljuju u celovitim brojanim razmerama,jedne
prema drugima kao npr. 1:1, 1:2, 1:3 ...itd.
Prouavanje fenomena talasa, sposobnost zvuka da organizuje i presloi materiju, zove se
Cymatics(Kimatika).
Prema Johnu Beaulieu, u knjizi 'Muzika i Zvuk u Isceliteljskim Umeima', 'Oblik je
varljivija komponenta zvuka. Zvuni oblici se mogu videti izlaganjem medija,kao to su
pesak, voda ili glina konstantnoj zvunoj vibraciji.Sledee su slike, koje je napravio dr.
Hans Jenny zvuni oblici. Napravljene su tako, da su razni mediji, postavljeni na elini
tanjir, sa kristalnim zvunim oscilatorom, koji je bio privren na dnu. Oscilator stvara
puls, koji vibrira na elini tanjir. Oblici na tanjiru su primeri zvuka, koji organizuje
materiju. Jenny je takoer primetio da, kada se izgovaraju samoglasnici drevnih jezika,
kao to su Hebrejski ili Sanskrit, pesak preuzima oblik pisanih simbola za te
samoglasnike. Savremeni jezici, ukljuujui engleski jezik, nisu uspeli stvoriti te uzorke.

"Prostor nije prazan. Pun je, plenum kao suprotnost vakuumu, i to je temelj za postojanje
svega, ukljuujui i nas same. Svemir nije odvojen od ovog kosmikog mora energije."
David Bohm

81

Jenny je zakljuio da su to primeri 'cymatic' elemenata svuda 'vibracije, oscilacije,


pulsevi, kretanje talasa, kretanje klatna, ritmike izmene dogaaja, serijske sekvence, i
njihovi uinci i akcije' i oni su uticali na sve, ukljuujui i bioloku evoluciju. Dokazi
su uverljivo prikazali da su sve prirodne pojave u konanosti zavisne, ako ne i sve,
odreene frekvencijama vibracije. Tvrdio je da se fizikom isceljenju moe pomoi ili
odmoi tonovima. Razliite frekvencije su uticale na gene,elije i razne strukture u telu,
tvrdio je.
Vibracija Zvune Sfere: 'Svaka elija pulsira, odbija i u meu-delovanju je sa akustinim
oscilacijama medija. ak i Zemlja i Sunce vibriraju u jednoglasju na temelju glavnog
ritma od 160 minuta. Svaka se muzika nota, stoga, sjedinjuje sa ne-ujnim notama viih
oktava, i svaka simfonija sa drugim simfonijama koje mi ne ujemo, iako ine nae elije
da osciliraju, a mogue i rezoniraju. ak i DNK ima svoju vlastitu melodiju. Zvuna
priroda molekularne materije, od atoma do galaksija, sada je priznata od strane slubene
nauke.'
Pesnikinja Cathie Guzetta najbolje je saela ovu nauku napisavi:
'Oblici snenih pahulja i lica cvea mogu preuzeti svoj oblik jer odgovaraju nekom zvuku
iz prirode. Isto tako, mogue je da bi kristali, biljke, i ljudska bia mogli biti, na neki
nain, muzika koja je preuzela vidljivi oblik.'
Kako su se Solfeggio Frekvencije izgubile?
Otkrio sam,da su te snane frekvencije,bile predate crkvi,pre mnogo godina,u vrlo
duhovne svrhe. To je bilo u vreme,kada je crkva bila predivno mesto, gde su se okupljali
ljudi iz sela. Crkva je sluila kao drutveno, politiko i duhovno mesto. Ljudi bi doli na
Misu, koja se u to vreme odravala na latinskom(dok se nije pojavio Vatikan II). Kada
ljudi pevaju na latinskom ili koriste muzike tonove, to je vrlo mono, jer zvuk prolazi
kroz sve ograniene misaone forme, i u dublje nivoe podsvesnog pristupajui uvidima
izvan sistema verovanja.
Vibracija i zvuk mogu biti iskorieni, kao i veina drugih stvari, ili sa pozitivnom ili sa
negativnom namerom. Kada se koristi negativno, postaje nita vie od kontrole i
manipulacije. Svet je izgraen na kontroli i manipulaciji nainom na koji komuniciramo
jezikom. Razni tekstovi, kao to su Biblija, govore o vanosti pukog reprodukovanja
zvuka bilo da se radi o napevima, bubnjanju, ili govorom u jezicima (kao to to ine
karizmatini fundamentalisti), to su sve tek razliiti naini na koje ljudi mogu dopreti do
dubljih delova njih samih. Uveravam vas, da je Solfeggio muzika viljuka,jo istiji
oblik primene toga, sa pozitivnom namerom.
Kada je dr. Joseph Puleo istraivao tonove, bio je upuen Monsignoru na univerzitetu
Spokane WA, koji je bio upravnik srednjevekovnog odseka. Nakon 20-minutnog
razgovora, doktor ga je upitao:
'Moete li deifrovati drevni latinski?'

82

'Apsolutno!'
'I poznajete muzike lestvice i sve to zajedno?'
'Apsolutno!'
'Onda, da li bi ste mi mogli rei, ta "UT queant laxis" znai?'
Nakon kratke pauze, Monsignor ree sarkastino, 'To vas se ne tie' i spusti slualicu.
U prilog tome, kako je dr. Puleo istraivao tonove dalje, naiao je na knjigu o
Gregorijanskim koralima od profesora Emeritusa Willija Apela koji je obrazlagao da su
'napevi koji se danas koriste u potpunosti netani, i prema njegovim reima,slabe i
unitavaju duh katolike vere.' tavie, profesor Apel je objavio da 'stotinu i pedeset
napeva oigledno nedostaje. Katolika je Crkva naizgled 'izgubila' te izvorne napeve.
Napevi su se temeljili na drevnoj izvornoj lestvici est muzikih tonova zvanih
Solfeggio'. Verujte mi, nita nije izgubljeno, samo je uredno odloeno; bilo kako bilo, ne
mogu sakriti od masa,ono to je energetski utisnuto u Dui.
Prema profesoru Williju Apelu, 'Poreklo onoga to se danas naziva Solfeggiom ...
proizlazi iz srednjevekovne himne Ivanu Krstitelju,koja ima tu neobinost da su prvih
est redaka muzike,zapoinjali pojedinano na prvih est uzastopnih nota lestvice, i zato
je,prvi slog svakog retka pevan notom,koja je bila jedan stepen via od prvog sloga
retka,koji joj je prethodio. Stepenima su se ti slogovi povezivali sa svojim pripadajuim
notama i s obzirom da je svaki slog zavravao na samoglasniku, otkriveno je,da su se
neobino prilagodili za vokalnu upotrebu. Stoga je 'Ut' vetaki zamijenjen sa 'Do'. Guido
od Arezzoa bio je prvi koji ih je prilagodio u 11.veku, a Le Maire, francuski muziar 17.
veka,dodao je 'Si' za sedmu notu lestvice, kako bi dovrio niz.'
Dalja istraivanja ukazuju na to,da je 'Si' kasnije postao 'Ti'.Te su promene znaajno
izmenile frekvencije koje su pevale mase. Izmene su takoe oslabile duhovni uinak
crkvenih himni. Iz razloga,to je muzika sadravala matematiku rezonancu, frekvencije
su bile u stanju duhovno nadahnuti oveanstvo, da bude to vie 'nalik Bogu', a izmene
su takoe uticale i na promene u pojmovnoj misli, na taj nain jo vie udaljavajui
oveanstvo od Boga.' Drugim reima, kada pevate Psalam, to je muzika za ui.
Ali,izvorno je bilo zamiljena, da ona takoe bude i muzika za duu, ili 'tajno uho'. Tako
su, menjajui note, visoke matrice misli i do odreenog stepena zdravlja, postali uprljani.
Sada je vreme da se povrate te nestale note.
Oduvek sam znao za do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Nisam shvatio da je to zapravo druga,
prilagoena lestvica.
Izvorna Solfeggio lestvica je bila:
UT, RE, MI, FA, SOL, LA
Gledajui definicije svakog izvornog sloga, koristei se skrivenim zapisima iz
Websterovog renika i izvornih grkih Starozavetnih knjiga, ustanovio sam da te izvorne
frekvencije mogu biti koriene za: Pretvaranje tuge u radost, pomaganje osobi da se
povee sa svojim Izvorom,kako bi stvarala uda, popravljanje DNK, povezivanje sa
duhovnom porodicom, reavanje situacija i razvijanje intuitivnosti, i, konano, za
povratak duhovnom redu. Kroz muziku, ti tonovi mogu pomoi svim kanalima, da ostanu

83

otvoreni i da odravaju slobodan protok ivotne sile (Chi) doslovno kroz sistem akri. Je
li to ono, to to su onih est elektro-magnetskih frekvencija, umetnutih u 'izgubljene'
himne i Gregorijanske korale, trebale postii?
Mislim da je odgovor na to pitanje i vie nego oigledan.
Kao to sam primetio ranije, jo jedan razlog zbog kog su se ove Drevne Solfeggio
Frekvencije 'izgubile' bio je promena u praksi intonacije tokom istorije. Standardna
metoda intonacije poslednjih 200 godina se poprilino razlikuje od metoda, koje potiu iz
antike pa sve tamo do 16.veka. Te drevne metode koristile su sistem intonacije,poznat
kao Pravedna Intonacija (Just Intonation). Praksa,koja je prilagoena zapadnjakim
kulturama 16.,17. i 18.veka, i dananjici, poznata je kao Dvanaest-tonska jednaka
temperatura (ili na engleskom Twelwe-Tone Equal Temperament) (temperament
odstupanje od istoe intervala).
Objanjenje temelja ovih sistema intonacije je previe sloeno,da bi se u njega ovde
ulazilo, ali sledei citat iz knjige Davida B. Doty-a, 'The Just Intonation Primer' bi trebao
doarati ogranienja na koje je muzika svedena.
'U osnovi, muzika je stavljena u kutiju ogranienja. Iako je teko objasniti kvalitet
intervala Pravedne Intonacije, onima koji ih nikada nisu uli, rei kao to su jasnoa,
istoa, glatkost i stabilnost prvo padaju na pamet. Navodno konsonatni intervali i akordi
Dvanaest-tonske jednake temperature, zvue grubo, nemirno ili blatnjavo kada se
uporede.'
U mnogim sluajevima, pevanje amerikih Indijanaca temelji se na Pravednoj Intonaciji.
Pevanje zvui monotono, ali mi otkrivamo da se unutar monotonog zvuka nalaze viedimenzionalne harmonije.
Kako te razliite vrste tonova utiu na nae zdravlje?
Posledino, s obzirom da je sva muzika,u naem savremenom svetu (od reklama do
modernih himni i simfonija) komponovana, koristei lestvicu Dvanaest-tonske jednake
temperature, sve one imaju vibracijska ogranienja. Kao rezultat toga, vibracijska
frekvencija tonova moderne muzike,moe stvoriti situacije, kao to su 'ukalupljeno
razmiljanje', nabijene i potisnute emocije; i nedostatak svesti, baziran na strahu to se
sve onda manifestuje u fizikim simptomima bolesti. To je u suprotnosti sa
muzikom,stvorenom pomou lestvice Pravedne Intonacije, koja stimulie vibraciju
proirene kreativnosti, lake reavanje problema i holistiko zdravlje. Opet, trebalo bi
napomenuti da,iako postoje moderne note, koje priblino odraavaju Solfeggio tonove,
one nisu iste frekvencije kao drevni tonovi. Primer: Solfeggio ton, Mi vibrira na 528 Hz.
Najblii, moderni ton je C, iznad srednjeg C, koji vibrira na 512 Hz. Nae istraivanje
ukazuje da vibracijske frekvencije sadrane u Solfeggio tonovima,sadre te izvorne
isceliteljske potencijale.'
David Hulse

84

"Neka bude svetlost..."

REKONEKCIJA I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE


Prepreka isceljenju
9. novembar 2013 21:59
Objasniti isceljivanje je veoma komplikovano zato to postoje dva partnera u procesu
isceljivanja.Postoji jedan partner i to si ti - terapeut iscelitelj. Drugi je osoba koju emo
nazvati pacijentom ili klijentom, koja dolazi da bi bila isceljena.
Ako se pacijent nalazi na vibracionom nivou koji nee dozvoliti energiji da prodre u
njegov ivot, onda ne postoji nita to moe da ga isceli. Njegov proces je zatvoren. To je
njegov proces isceljivanja koliko i tvoj. Ti mora da ima partnera da bi isceljivao.
To nije jednostavno jednostrano: " Evo, dodji u moju svetlost - ja u te isceliti." To ne
funkcionie tako. To je tu da bi otvorilo njegov ivot.Ako on dozvoli da se njegov ivot
otvori. onda "muzika" moe da se uje.
Ali, proces za mnoge ljude koji imaju neku bolest se sastoji od toga da dopuste sebi da
otvore svoj ivot da bi uli "muziku". Potrebno je da prodju kroz taj proces.
Mi ne moemo da potedimo ljude bola. Mi ne moemo da potedimo ljude tekoa koje
e ih zadesiti, zato to je to deo njihovog procesa uenja. Kad dodju do take kad ponu
da veruju da e dopustiti sebi da budu isceljeni, tada se ti pojavljuje. Ti se povezuje sa
tom njihovom spremnou da promene svoj ivot. Oni su doli do take kad su spremni i
otvoreni za promenu. Do te take je veoma teko doi. Potrebno je mnogo ispitivati svoju
duu, pogotovo kad se neko susreo sa boleu koja ga onesposobljava u ivotu.
Dakle, to se radi o partnerskom odnosu.Ako obe ove harmonije nisu u ritmu, ne moe da
se uspostavi celina.
To je kao kad bi ti imao dar i rekao: "Evo, da li ga eli?" Neki ljudi vide da je taj dar
zlato. Oni koji ga smatraju zlatom e ga prigrliti. Oni koji ga smatraju smeem e ga
odbaciti. Od te osobe koja dolazi kod tebe zavisi da li e biti u stanju da shvati vrednost
energije koja joj dolazi Ona to mora da shvati svojim ivotom.
Ima mnogo onih koji dolaze kod tebe koji i dalje veoma mnogo ele da pate. Patnja je
deo njihovog postojanja. Tvoja sila trai od njih da odbace tu svoju "ljubavnu vezu" sa
patnjom.Za neke ljude je veoma teko da to izbace iz svog ivota. Oni su jednostavno
takvi. To je ono to oni jesu.
Veoma je teko shvatiti da je nekim ljudima potrebno da pate da bi uili. Ali, neki ljudi
oseaju svoju patnju kao kaznu umesto kao priliku.

85

Tvoje energije teku zahvaljujui protoku tvoje urodjene ivotne sile. Ta sila mora da
postane uskladjena sa tvojim ivotom. Ti treba da uskladi sebe sa svojom okolinom i sa
ljudima s kojima radi. Ako su vrata otvorena, onda e tvoja sila tei slobodno od tebe ka
njemu. Ako postoji negativnost u toj oblasti, u njegovoj oblasti - u njegovoj auri - onda se
ona ponaa kao tit i odbija tvoj tok. Ona ne moe da probije taj veoma realni tit koji je
ta osoba stvorila oko sebe. To znai da tvoja energija moe da prodje samo onoliko koliko
ta osoba to dozvoljava. Uljuljkanost u negativnosti koju ljudi manifestuju da bi ostali
zatvoreni mora da se ukloni, ali to ne znai da ti treba da bude taj koji e to da uini.
Knjiga "Solomon govori"
Dr.Eric Pearl i Frederick Ponzlov
Podsetnik
29. april 2013 11:16
Nakon to se sa 3 tretmana pokrene ovaj proces isceljenja ili vraanja u ravnoteu
nastupa odreena reakcija,prijatna ili neprijatna.Uglavnom se tokom reakcije ispoljavaju
simptomi problema zbog kojih smo se i odluili za Rekonekciju.Ako je neko imao este
glavobolje onda se to ispolji kroz reakciju.
Nae elije pamte sve to nas je bolelo,sve to smo doiveli i potisnuli.U ovom procesu
se dogaa da se tih zapisa oslobaamo,otputamo i sve mora da "proe kroz nas" da bi
otilo zauvek.Istinsko isceljivanje podrazumeva oslobadjanje - ciscenje. Ovaj proces se
odvija na svim nivoima naeg bia: mentalnom, emotivnom,fizikom i na nivou due.
esto se dogaa, da prvo mora da doe do promena na nekim drugim nivoima,da bi tek
kasnije nestao fiziki problem zbog kojeg smo se odluili za Rekonekciju.
Ljudi esto oekuju da e nakon 3 tretmana odmah biti dobro (to naravno nije
iskljueno) i esto se odmah na poetku razoaraju, kada ne bude tako - kako oekuju.
U tom trenutku,takvi ljudi,poinju svojim stavom i mislima negativno da utiu na proces
i da ga "sabotiraju". Setimo se, koliko su mone nae misli! Zbog toga se treba prepustiti
ovom procesu bez ikakvih oekivanja.
To ponekad lii na veliko spremanje,prvo napravimo haos,izbacimo sve iz plakara, pa
krenemo da razvrstavamo...pa tek nakon izvesnog vremena i truda nastane red.
Znai, treba biti svestan da je potrebno vreme i imati poverenja u sam proces.
Ono to ne mogu dovoljno da naglasim je da eljeni rezultat zahteva da
UESTVUJEMO u procesu. Jako je vano da budemo svesni toga ta nam se dogaa!
Svetlost i informacija u slubi isceljivanja - Fritz Albert Popp.
3. februar 2013 4:46

86

Bez obzira na fantastine snimke biopolja ili bioenergetskog polja oko ljudi koje se
snimaju Kirlijanovom fotografijom, PIP kamerom Harryja Oldfilda i kamerama koje je
napravio prof. dr. Konstantin Korotkov, skeptici i dalje smatraju da je energetsko polje tj.
aura oko nas obina naklapanja i izmiljotina New-Agea. Naunici ve gotovo etiri
decenije izuavaju procese u nama, koji pokazuju koliko malo znamo i razumemo ne
samo o biopolju ve i o DNK koja sadri i emitije svetlost.
Pre nekoliko meseci naunici Univerziteta Tsing Hua iz Tajvana i Karlsruhe Institute of
Technology su otkrili kako svetlost moe zapisivati podatke na DNK, i ovaj put UV
svetlo je imalo znaajnu ulogu, jer su se podaci zapisivali na tanki sloj DNK zalepljene
na papir,uz pomo ultra-ljubiaste svetlosti.
Ovaj tim se nije bavio dubljim znaenjem svog otkria jer im je primarna namera bila
smiljanje jeftinog medija za skladitenje podataka.
Kako god bilo, nauka je iako nepovezano poela sagledavati povezanost izmeu
fotona i DNK, to nas dovodi do jo jednog interesantnog pitanja, a to je komunikacija
elija u naem telu i uloga svetlosti u toj komunikaciji.
Kako elije meusobno komuniciraju?
Kada se poseete ili ogrebete, povreene elije nekako signaliziraju okolnom zdravom
tkivu i elijama da zaponu deljenje to jest stvaranje svojih kopija da bi ispunile i izleile
nastalu pukotinu ili ranu. Kada se tkivo vrati u normalno zdravo stanje, tkivo dobije
signal koji zaustavlja elijsku deobu.Iako naunici znaju za takve procese, oni nemaju
odgovor, kako se oni zapravo odvijaju i kako elije izmeu sebe komuniciraju.
Popp je smatrao kako je biofotonika odgovor na ovu nepoznanicu. On je u svojim
eksperimentima saznao da su emisije slabog svetla dovoljne da diriguju i upravljaju sa
popravkama unutar naeg tela. Emisije svetla trebaju biti izuzetno male jer se
komunikacija odvija na meuelijskom nivou, tanije na kvantnom nivou. Vii intenzitet
bi stvorio previe buke u komunikaciji i ona ne bi bila efikasna.
Verovatno je Poppovo otkrie i odgovor zbog ega ljudi emituju svetlost koja je 1000
puta manja od one koju moemo registrovati naim oima.
Broj emitovanih fotona zavisi o poziciji organizma na evolucijskoj skali to je
organizam vie razvijeniji i sloeniji, to se emituje manje fotona. Jasno mi je da ovo zvui
dosta udno i pretpostavljam da ste oekivali drugaiji odnos ali i za to postoji razlog.
Biofotonika prirodnih kristala zrna rie.
Jednoelijski organizmi emituju 100 fotona po centimetru kvadratnom u sekundi, na
talasnoj duini od 200-800 nanometara (nm), to odgovara vrlo visokim EM

87

frekvencijama ak i u vidljivom spektru svetlosti.Ljudsko oko vidi spektar boja i zraenja


od 390-750nm, tanije sve talase izmeu infracrvene i ultra ljubiaste svetlosti, dok ljudi
emituju samo 10 fotona po kvadratnom centimetru u sekundi, na istim frekvencijama.
U jednoj studiji Popp je snimao jednu svoju asistentkinju, zdravu devojku staru 27
godina, svaki dan u periodu od devet meseci, i zapisivao je njenu emisiju fotona na
rukama, licu i elu. Popp je ustanovio kako su emisije svetla pratile odreene uzorke
bioloke ritmove svakih 7, 14, 32, 80 i 270 dana primetio je i slinosti izmeu dana i
noi, danima u nedelji, danima u mesecu i takoe ritam godinjih doba i bioritam sveta.
Kancerogena oboljenja nastaju kada prestanemo emitovati koherentnu svetlost.
Popp je otkrio da je emisija svetla kod zdravih ljudi koherentna, no nakon toga ga je
poelo zanimati kakvu svetlost emituju bolesni ljudi, naroito oni koji imaju neizleive
bolesti. im ih je snimio, Popp je uoio da oni ne isavaju svetlost u prirodnom
periodinom ritmu, to je najvanije, njihova svetlost nije bila koherentna.
Telo je izgubilo mo unutranje komunikacije izmeu elija, i to je jo gore takvi ljudi
su izgubili svoju beinu vezu sa svetom preko svoje DNK, zbog toga se svetlo u njima
gasilo.
Emitovanje svetla iz elija mozga pacova
No na Poppovo uenje, potpuno drugaija slika je bila kod pacijenata koji su imali
multiplu sklerozu, kod njih je svetlo bilo potpuno konstantno i u nepromenjivom redu.
On je obolele od multiple skleroze nazvao pacijenti sa previe svetla, zbog ega su elije
bile onemoguene u obavljanju svojih poslova, jer su bile zagluene konstantnom
nepromenjivom porukom.
Previe kooperativne harmonije u telesnom svetlu je unitavalo individualnost i
fleksibilnost oveka. Popp je tu injenicu uporedio sa etom vojnika koji svojim
mariranjem stvaraju sve jae vibracije, koje slome most pod njihovim izmama.
Perfektna biofotonina koherentnost je optimalno stanje izmeu haosa i vetakog reda.
Fritz-Albert Popp.
Popp je takoe ispitao uticaj stresa na stvaranje svetlosti u ljudima, ljudi koji su snimljeni
Poppovom tehnologijom za vreme napada stresa su isijavali jako puno biofotona to
predstavlja odbrambeni mehanizam ljudskog bia, takav mehanizam nastoji da utia
spoljanju buku koja preti unitavanjem ljudskog zdravlja i psihe, nadjaavanjem
spoljanje svetlosne buke, telo pokuava stvoriti ponovnu koherentnost isijavanja
biofotona.
Koherentna svetlost je sinonim za dobre vibracije
Nakon svega je Popp shvatio da svetlost koju emituju ljudska tela moe igrati kljuni
faktor u stvaranju bolesti i odravanju zdravlja. U jednom eksperimentu on je uporedio

88

svetlo jaja kokoi, koje ive na otvorenom u prirodi i onih koje ive zbijene u kavezima
na farmama. Jaja slobodnih kokoi su isijavala koherntnu svetlost za razliku od jaja iz
kaveza.
Emisija svetla iz jednoelijskog organizma trenutak pre elijske deobe.
Tada je Popp odluio snimati uzorke ljudske hrane, najzdravija hrana je imala najmanje
emisije svetlosti i najkoherentniju svetlost. Istu stvar je zapazio na svim ivim biima
ukljuujui i na ljudima, bilo koji poremeaj u telu ili psihi je poveavao emisiju svetlosti
i ona vie nije bila koherentna.
Zdravlje je stanje perfektne subatomske svetlosne komunikacije, dok je bolest i slabo
zdravlje oznaavalo slabu ili prekinutu takvu vrstu komunikacije.
Mi smo bolesni kada se nae zraenje ukljuujui i svetlost poremete i kada vie nisu
sinhronizovani.
Emisija svetla iz elija nadbubrene lezde pacova.
Biofotonika se trenutno koristi u industriji prehrane, poljoprivredi i alternativnom
leenju, no na alost zvanina medicina odbija njeno korienje na ljudima jer bi na takav
nain u jednoj generaciji u potpunosti upropastili farmaceutski lobi i njihovu ogromnu
zaradu.
Popp je shvatio da je izmenjivanje biofotona i upijanje fotona iz okoline odgovor na sva
gore postavljena pitanja, koliko god se mi trudili verovati da je verbalni jezik vrh
komunikacije, ona to nikada nije bila, niti e biti, a mi smo nekako zbog jezika zaboravili
i potpuno zanemarili ostale mogunosti komunikacije. Kako nadmeno i kako pogreno.
Popp je biofotonikom odgovorio i na misterije nazvane; telepatija, predoseaj, intuicija,
vidovitost i gledanje na daljinu. Na isti nain je objasnio Rekonektivno isceljivanje,
bioenergetsko leenje, leenje dodirom, reiki, shijatsu (ijacu)i mnoge druge
metode,tehnike i pojave koje zvanina nauka pobija i u najmanju ruku im se smeje.

Intervju dr.Erica Pearla - magazin "Tajna"


31. oktobar 2012 15:04
Eric Pearl je jedan od najpoznatijih i potovanijih iscelitelja irom sveta. Njegova tehnika
se zove Rekonektivno leenje i on poduava irom sveta ono to zna.

89

Eric Pearl je intervjuisan na najpoznatijim TV stanicama, a na Medison Skver Garden-u u


Njujorku sve karte su bile rasprodate, bio je pozvan i govorio je u UN-u. Njegova knjiga
"Rekonekcija: lei sebe, lei druge" postala je best-seler irom sveta.
Ovih dana je u Barceloni, gradu koji mu mnogo znai i u kom osea veliku energiju.
M.T. Kako biste objasnili ta je rekonekcija nekom ko nikad nije uo za nju?
E.P. To je nov nivo leenja, a ljudi na polju isceljivanja i naunog istraivanja znaju da
mu nisu imali pristup do sad.
M.T. ta stvarno oekujete od svojih radionica irom sveta? Zato putujete po svetu i
objanjavate ta ste otkrili jednog dana?
E.P. Mislim da smo svi ovde sa nekom svrhom u ivotu. Ja nisam uvek verovao u to, ak
sam se pitao da li postoji svrha u ivotu. Smatram da smo sretni ako otkrijemo nau svrhu
u ivotu. A jo vie nego sretni ako prihvatimo izazov koji to donosi. Kad sam se susreo
sa svim ovim, to je bilo neto neoekivano,za nivo svesti na kom sam bio. Ali vrlo brzo
sam shvatio da je to moja svrha u ivotu - da irim svesnost, znajui da moemo da
budemo vie, da moemo da pristupimo (access) Bogu, Ljubavi, Izvoru... kako god to
nazvali i podarimo isceljenje drugima i sebi. A ako radim ono zbog ega sam doao ovde,
kako to ja vidim, kad napustim ovo telo,to moje delo e nastaviti da ivi i ova svest e
nastaviti da prebiva na Zemlji.
M.T. Kada ste otkrili svoju svrhu u ivotu? Da li ste ikad posumnjali ili ste bili
usredsreeni?
E.P. U nekom momentu,ne mnogo kasnije od kad sam shvatio o emu se, zapravo, radi.
Morao sam da prevaziem vlastiti skepticizam, naravno ali nikad nisam dovodio u pitanje
svoju svrhu, mada sam posumnjao u svoju zdravu pamet,kad su nebine stvari poele da
se dogaaju.
M.T. Da li ste vi srena osoba?
E.P. Ne uvek. Izgleda da sam preuzeo vei posao,nego to sam na poetku mislio.
A i, moram da kaem, esto je stres brinuti da je sve "kao konac" zategnuto i pobrinuti se
da se izraavam korektno o samoj stvari, tako da povremeno oseam veliki pritisak.
Filozofija ovog posla vas dri na vrlo visokom standardu, jednom kad je shvatite i nekad
upravo zbog nje me ljudi razoaraju. ak i ovde u paniji, mnogo godina kasnije, bila je
osoba koja je pomogla da se seminari odre ovde.Iako je ona zavrila seminar i sasluala
filozofiju shvatio sam ,da je zapravo nije shvatila. Kada ljudi pohaaju seminar, svi su
sposobni da isceljuju kao i ja, ali moramo da odravamo svesnost, svetlo i filozofiju ovog
dela i to predstavlja ogroman posao, toliko veliki da mi ne moemo dozvoliti da ostane
ogranien onim to sam donosi, ve sa onim to posao donosi ka nama. Ova osoba,
pohaajui seminar, namesto da shvati da ima vanu ulogu u donoenju isceljenja u ovaj

90

deo sveta, u svemu tome je videla samo izvor svojih prihoda, ili ono to je ona mogla da
dobije,umesto onoga to je mogla da donese mnogima. Naravno morali smo da kaemo
zbogom takvoj osobi. Ta osoba je onda poela da pria,kako on donosi vii nivo
isceljivanja. Poela je i da naplauje to. ak i danas on i njegovi studenti jo uvek ne
shvataju,da ne mogu da dosegnu isti nivo isceljenja,koji je imao pre nego je sve
konvertovao u neto lino i povezao sa sobom. Ponekad se rastuim kad vidim da ljudi
napuste istinu filozofije isceljivanja.
Po prirodi sam veseo ovek...
Znam da nije deo inervjua, ali kad se osmehnete imate neobino lepe oi.
M.T. Hvala. Da li imate kontakt sa ljudima koji su zavrili seminar, moda meilom?
E.P. Obuio sam 75,000 osoba na vikend seminarima, do sad. Nekim danima i ne vidim
svoj raunar, ak ni potu (meil). Ovo je slino roditeljstvu, deca se obrazuju, podignu, a
onda se roditelji pomere u stranu i posmatraju ta deca rade sa onim to smo im dali.
M.T. Vi piete novu knjigu, Erik, kada ona treba da izae? Kako e ona proi posle
takvog uspeha Rekonekcije?
E.P. U februaru. Radie se o pristupanju do dubljih nivoa samog sebe i pristupanju do
dubljih nivoa isceljivanja drugih.
M.T. ula sam da se samo itanjem knjige mogu rekonektovati. Da li je ovo mogue?
E.P. Neto se dogodi kad se ita ta knjiga, zato to vam itanje knjige omoguava pristup
irokom spektru isceliteljskih frekvencija. Ja ne znam ta se stvarno dogodi, i nisam
blagosiljao mastilo kojim je tampana, ali ak je i slovoslaga rekao: "Majko boija, ne
znam da li da zavrim sa itanjem, jer dok je itam moje ruke, moje telo se tresu..."
M.T. Kako vi vidite, unutar svoje due, kako stoji Svet energetski? Moemo li i mi neto,
zajedno, da uradimo kako bi ga iscelili?
E.P. Savren je. Ono ta se obino dogaa je da teko razaznajemo bilo ta savreno u
Svetu. Kad nam Svet ne bi bio predstavljen u svojim usponima i padovima, mi ne bismo
dobili svoju lekciju u ovoj interakciji. Nekad ono to vidimo, bude previe za nas i onda
to blokiramo. Ponekad svetlo sija, i gledajui dozvolimo sebi da budemo zaslepljeni. Ali
svetlost je uvek neutralna. Mi imamo iskustva u kojima uivamo i u kojima ne, i nekako
ih klasifikujemo kao dobra i loa. A iskustva valja uzimati kao ono na emu poiva na
rast, to nas ini monim, svakog od nas. U svakom iskustvu ima lepote, a mi odluujemo
kako emo gledati na to iskustvo.
M.T. Na magazin se zove Tajna. Otkrijte nam neku malu tajnu?
E.P. Koju vrstu tajne?
M.T. Koju god hoete.

91

E.P. Ne mogu da zamislim nita kao to je tajna. Mislim da esto meamo tajnu sa
unutanjom istinom, koju nismo dozvolili sebi da je sagledamo i naemo. Na primer, za
mene, tajna bi bila: koja mi boja kose najvie odgovara? Ono to vidimo kao tajnu je
opservacija kojoj jo nismo dopustili to da bude. Glavni razlog toga je to nismo jo
nauili da posmatramo bez suenja. Presuivanje o stvarima je toliko prisutno u naim
ivotima da esto zaklanja istinu. A kad neko pokua da podeli ovu istinu sa nama, to
klasifikujemo kao tajnu.
M.T. I na kraju, sa obzirom da ljudi ne vole da itaju, da li bi ste neto podelili sa nama?
E.P. Da li kaete da je ljudima dosadno da itaju ovo to vam priam?
M.T. Ne, ne. Odgovorite na pitanje koje ste eleli da vam ga postavim.
E.P. Volim da me propituju. Volim kad su pitanja realna. Moj odgovor bi bio - vraam
vam loptu! Moda vi imate neko pitanje koje niste postavili?
M.T. Pitam se koji projekat ste videli ovde u Barceloni ili u paniji. Koji je va projekat
za narednu godinu?
E.P. Uivam u Barceloni, i to oseam srcem. Nisam siguran da nalazim prave rei. Ovde
se oseam kao kod kue, a ljudi su na visokom energetskom nivou. Pokuavamo da ne
ponavljamo isti grad svake godine ali prole godine, kad sam trebao da budem na
seminaru u paniji, nisam mogao da mu prisustvujem jer mi je majka preminula. Tako da
me neko vreme nije bilo u Barceloni ali ove godine kad sam sleteo avionom rekoh: idue
godine ponovo u ovo uraditi! Ovo je ema. Videemo da li e biti seminari u Barceloni u
dve uzastopne godine.
M.T. Raunajte na mene.
E.P. Hvala.
OTPOR - prepreka izlecenju!
25. april 2013 13:18

Kad sledeci put osetite bilo kakvu nelagodnost, stanite i recite sebi: "Ova nelagodnost
koju osecam nije nita drugo do moja svest o otporu. Vreme je da se opustim i disem,
opustim i disem, opustim i disem." Za samo jedan sekund, mozete ponovo da se osecate
prijatno.
Svaka celija u vasem telu u direktnoj je vezi s Kreativnom zivotnom silom i svaka celija
reaguje nezavisno. Kad vi osecate radost, sva kola su prohodna i Zivotna sila moze biti u
potpunosti primljena. Kad osecate krivicu, strah ili gnev, kola su zakrena i Zivotna sila

92

ne moze efikasno da tee. Fizicko iskustvo vrti se oko pracenja tih kola i voenja rauna
da budu u sto vecoj meri prohodna. Vase celije znaju sta im je ciniti; one prizivaju
Energiju.
Nema stanja koje ne mozete da modifikujete vise, bas kao sto nema nijedne slike koju ne
mozete da prebojite. Postoji u ljudskom okruzenju mnogo ogranicavajuih misli koje
mogu da doprinesu da izgleda da ove takozvane neizleive bolesti ili nepromenljiva
stanja ne mogu da se preokrenu. Ali mi kazemo da su "nepromenljivi" samo zato sto vi
verujete da je tako. Neko nas je nedavno pitao:
"Ima li ogranicenja za sposobnost organizma da se izleci?"
A mi smo rekli: Nema, sem tvojih uverenja.
A onda nas je upitao: "Pa zasto onda ljudima ne rastu novi udovi?"
A mi smo rekli: Zato sto niko ne veruje da je to moguce.
Sta je sa malom bebom koja nije zdrava?
Pitanje koje se cesto cuje glasi: "Dobro, a sta je sa malenima? Sta je sa bebama koje nisu
zdrave?" A mi kazemo da su bile izlozene vibracijama, iako su bile u materici, koje su
prouzrokovale da ne dopustaju Dobrobit, koja bi ih inace prozimala. Ali posto se rode,
bez obzira na vrstu bolesti, ako mogu da se podstaknu na misli koje ce dopustati
Dobrobit, tada telo, cak i nakon sto je potpuno formirano, maze da se regenerise u nesto
zdravo.

Prirodno je da budete apsolutno zdravi. Prirodno je da zivite u izobilju. Prirodno je da se


osecate dobro. Prirodno je da osecate jasnocu. Nije prirodno da osecate zbunjenost ili da
nemate dovoljno ili da osecate nedostatak ili krivicu. Oni nisu prirodni za vas kakvi zaista
jeste. Ali cini se da su na neki nacin prirodni za ljudske obrasce koje veina vas pokupi
duz svog fizickog puta.
Kad god osecate fizicku nelagodnost bilo koje vrste, bilo da to nazivate emocionalnim ili
fizickim bolom, ona uvek, uvek znaci isto: "Imam zelju koja priziva Energiju, ali imam
uverenje koje to ne dopusta, stoga stvaram otpor u svom telu." Resenje za ublazavanje
nelagodnosti ili bola je svaki put opustanje i dosezanje osecaja olaksanja.
Pitaju nas: "Ako ne postoji izvor bolesti, zasto ima tako mnogo bolesnih ljudi?" To je zato
sto nalaze mnogo izgovora za to sto zadrzavaju sebe u vibracionom neskladu sa
zdravljem. Ne dozvoljavaju zdravlju da udje. A kad ne dozvoljavaju zdravlju da udje,
njegovo odsustvo izgleda kao bolest. Kad ima dosta njih koji tako rade, kazete:
"Oh, sigurno postoji izvor bolesti. Stavise, dajemo mu ime. Nazovimo ga kancer.
Nazovimo ga i drugim strasnim imenima. I hajde da nagovestimo da je kadar da zae u
iskustvo ljudi." A mi kazemo da on nikad ne zalazi ni u cije iskustvo. Ljudi prosto nauce,

93

kroz probu i gresku i kroz meusobne trzavice, obrasce misli koji ne dozvoljavaju
Dobrobiti da ue.
Buduci da ne dozvoljavate Dobrobiti da ue, ona se iskazuje u senkama u vasem zivotu
koje su bolesti vaseg tela i uskracenosti stvari koje elite. Zatim,vremenom,ponete da
verujete da je to stvarnost koja negde ima izvor.I onda,razvijete citave korpuse
informacija da biste se zastitili od "izvora zla" koji zapravo nikad nije ni postojao.
Ako su vam saopstili zastrasujucu dijagnozu!
Aka vam saopste dijagnozu koja nije ono sto zelite da cujete, skloni ste da kazete:
"Gospode Boze! Kako sam uspeo da se u toj meri udaljiim od necega sto toliko zelim?" A
mi kazemo da posredi nije bio nikakav veliki razlog - prosto niz malih stvari. To je:
"Mogu da biram izmedu ove misli koja mi prija i ove koja mi bas i ne prija, ali razvio
sam obrazac onih koje ne prijaju. Prema tome, svakodnevna doza modaliteta ne-primanja
drzi me izvan modaliteta primanja."
I to je sve! Prema tome, ne dozvolite da vas uplai mesto na kojem stojite, koje god da je.
Posredi nije nista vise od nusproizvoda nekog usklaenja Energije koje vam samo daje
vecu jasnocu onome sto zelite - i sto je najvaznije, vecu osetljivost u pogledu toga da li
ste u modalitetu primanja ili ste odseceni od njega.
Da lose zdravlje dopusta iii ne dopusta, sve je to stvar dusevnog sklopa, raspolozenja,
stava iii primenjenih misli. Nema izuzetka kod ljudi ni kod zivotinja, jer mozes ih
sastaviti iznova, ali oni ce prosto nai drugi nain da se vrate u prirodan ritam svog uma.
Ponasanje prema telu zapravo je ponasanje prema umu. Sve je psihosomatski do
poslednjeg delica. Nema izuzetaka.
Nema nicega sto se ne moze preorijentisati na Dobrobit. Ali neophodna je potrebna
resenost da usmerite misli prema necemu sto vam prija. Zato cemo ovde izneti jednu
vrlo smelu tvrdnju: Svaka bolest moe da se izlei za nekoko dana - bas svaka - ukoliko
se odvrati paznja od nje i pone da dominira drugaija vibracija, a izlecenje
zavisi od toga kolika je zbunjenost u tome, jer svaka boljka u vasem fizickom telu je
mnogo duze dolazila u njega nego sto je potrebno do ode.
Bolest je produzetak negativnih emocija.
Fizicki bol je samo produzetak emocija. Sve je to jedno te isto; postoje dve emocije - ona
koja vam prija i ona koja vam ne prija. To znaci da ste povezani sa svojom Energetskom
Bujicom ili je ne dopustate. Bolest ili bol je samo produzetak negativne emocije, a kad
vie ne osecate nikakav otpor prema njoj, ona vise nije problem.
Da li morate da gajite konkretne pozitivne misli o svom telu da bi ono bilo onakvo kakvo
elite da bude? Ne. Ali morate da ne gajite konkretne negativne misli. Kad biste mogli da
vise nikad ne pomislite na svoju telo i da, umesto toga, samo razmisljate o prijatnim
stvarima, vase telo bi povratilo svoje prirodno zdravlje.

94

Moete da zivite udobno, radosno, fleksibilno i zdravo, sve dok imate zelju koja gomila
zivot u vama. Ljudi ne umiru zato sto prolaze kroz vreme. Umiru zato sto ne
dozvoljavaju ovoj areni da stimulise njihove odluke. Jedini razlog to ljudi umiru je zato
sto su prestali da donose odluke ili su doneli odluku da postanu Ne-Fizicki.
Mogli biste beskonacno dugo da ostanete u tim telima. Kazemo li da mozete da
dosegnete ono sto se smatra najboljim ljudskim fizickim stanjem i sacuvate ga sve dok
ostajete fizicki usredsredeni na ovo telo? Odgovor glasi... apsolutno da. A to ne znai da
dosegnete najbolje i potom istog dana skocite sa litice. To znaci da dosegnete najbolje i
potom se baskarite u njegovoj slasti. Dakle, zasto bi bilo sta drugo bilo doslednije
iskustvo od toga? Zato sto skoro svi gledaju naokolo i vibriraju reagujui na ono sto vide.
Prema tome, sta je resenje? Manje gledajte naokolo. Vie mastajte. Sve dok zamiljeno ne
preraste u najbliskiju vibraciju koju imate.
Mogli biste beskonacno dugo da ostanete u tim telima, samo kad biste svom okruzenju
dozvolili da nastavi da proizvodi novu, neprestanu, cistu, nesuprotstavljenu zelju koja
priziva zivot. Mogli biste da budete onaj ko otvara svoj vrtlog da bi neprestano nalazio
nove stvari koje zeli i ije zelje nastavljaju da prizivaju Zivotnu silu koja vas prozima.
Drugim recima, zivite zestoko; zivite radosno; zivite zivahno; i zivite strasno... i tada, iz
istog tog okvira, donesite svesnu odluku da izvrsite svoj prelaz.
Svaka smrt je samonametnuta
Najbolji razlog da izvrsite prelaz u Ne-Fizicko nije to sto je fizicko jadno i bedno. Razlog
je to sto imate osecaj dovrsenosti u fizickom - i trazite novi povoljan polozaj. Smrt je
povlacenje Svesti; ona je poput odvracanja paznje odavde i njenog usmeravanja tamo.
Do svake smrti dolazi kulminacijom vibracija Bica. U tome nema izuzetaka. Niko, ni
zivotinja ni covek, ne vrsi prelaz u Ne-Fizicko bez tog vibracionog konsenzusa u sebi,
tako da je svaka smrt u stvari samoubistvo, jer je uvek samonametnuta.
Vi ste vecno Bice koje uvek projektuje iz Ne-Fizickog i ponekad je ta projekcija u fizicku
licnost. Kad fizicka licnost zaokruzi svoje vreme, dolazi do povlacenja fokusa. To je
nekako ovako: sedite tu, ponekad odete u bioskop, a ponekad se vracate iz bioskopa, ali
uvek ste vi oni koji ste otisli u bioskop, bilo da ste u njemu ili niste.
Evo empirijskog pravila koje moze da vam pomogne:
Ako verujete da je nesto dobro i uradite to, to vam ini dobro. Aka verujete da je nesto
lose i uradite to, to je vrlo stetno iskustvo. Nema nicega sto mozete da uradite a sto je za
vas gore od toga da radite nesto za sta smatrate da je neprilicno,zato budite nacisto i
zadovoljni svakom odlukom koju donesete, jer je vasa vlastita protivrecnost,ono sto
izaziva veinu protivrecnosti u vibracijama.

95

Donesite odluku o tome sta zelite, usredsredite svoju paznju na to i nadite tacku osecanja
koja mu odgovara - i zacas posla bicete tamo. Nema razloga da se patite ili naprezete da
biste postigli bilo sta.
(Iz knjige "Trazi i dobices" - Ester i Dzeri Hiks)
Zato je pesimizam uzrok bolesti?
28. avgust 2012 12:37
Da li ste ikad zatekli sebe da mislite ili govorite: ao mi je to mu/joj nisam rekla kako se
zaista oseam u vezi toga. E ba super, sad sam sigurno propustila ovu priliku! Ne mogu
da verujem da sam pojela sve ovo! Tano sam znala, trebala sam posluati sebe! Ona
haljina bi mi bila mnogo bolja, to je lepo nisam odmah kupila? Ako jeste, onda se
slobodno pridruite gomili ljudi obolelih od Da li sam-Mogla sam-Trebala sam sindroma,
ili drugim reima sindroma koji se zove ivot u kajanju .
Kajanje je veoma teak ivotni saputnik; mentalno, emocionalno i fiziki, jer uveava
nau osetljivost na deo u nama koji voli da kuka i da se ali, takoe uruava nae
samopouzdanje, potcenjuje nau sposobnost da postiemo ono za ta smo sposobni,
kontrolie naa raspoloenja u svakom momentu, pljaka nau radost, menja na
sopstveni pogled na sebe i utie na nae zdravlje.
Kajanje nas tera da postanemo ogoreni, cinini, skloni osuivanju i ak da se okrenemo
protiv sebe. A to je najvanije, kajanje nas spreava da ivimo u sadanjem trenutku, to
je mesto gde moramo biti ako elimo da izleimo svoje telo i da promenimo izvor kajanja
u svom telu.
Kajanje gleda na ivot iz samo dve perspektive: prolost I budunost. Kada ivimo u
prolosti konstantno uporeujemo ovo gde smo sada sa onim gde smo bili. Ovo nije
zdravo. A kada ivimo u budunosti, veito planiramo gde emo raditi, radije nego da to
sada radimo. To takoe nije zdrava perspektiva gledanja na ivot.
Pravi problem nije kajanje:
Vie nego bilo koji drugi deo tela, pesimizam najvie napada stomak I gornji deo
digestivnog trakta. ak ta vie, pesimizam je primarni uesnik u stvaranju ira na
eludcu. U poetku, ir se smatrao kao produkt previe hidrohlorine kiseline I pepsina,
koji izjedaju mukus kojim je obloen stomak. Kakogod bilo, naunici sada ponovo
razmatraju da li je ba to razlog, jer poslednja istraivanja pokazuju da zaista postoje ljudi
koji imaju irnu linost (ulceus personality), to znai da projektuju predvidljive, ve
nauene karakteristike linosti koje ih ine neotpornim na ulcer. Te karakteristike su:
osoba koja je neoborivo nezavisna u svakoj situaciji u svakom momentu, po svaku cenu,
osoba koja je samokritina, osoba koja ba I nema neku socijoloku podrku, osoba sa
nerealnim oekivanjima, I osoba sa redovnim naletima kajanja I aljenja za neim.
Kako se osloboditi kajanja:

96

Promeni svoj pogled na prolost. Radije nego da prolost upotrebljava za poreenje


onoga gde jesi, sa onim gde si bila; neka ti prolost poslui kao podsetnik koliko si
postigla u ivotu I dokle si dogurala.
Promeni nain na koji pria svoju priu. Svi mi imamo nau ivotnu priu, koju priamo
I ponavljamo. Promeni tu svoju priu kako ne bi mamila simpatije drugih, niti njihovu
panju. Iskoristi je kako bi inspirisala druge kako bi promenili svoje ivote na bolje, I
interesantno je, ali e to ustvari promeniti tvoj ivot.
Novi dan = Nova prilika
Zaustavi,Da li sam-Mogla sam-Trebala, nain prianja. U datom trenutku pravi svoje
izbore, oni su bazirani na najboljim informacijama koje ima u tom trenutku - nasuprot
onome to su te navodili da veruje.Ustaljena percepcija dogaaja koji su se zavrili nije
uitelj,ve imitator.
Umiri svoje snove. Ne moe promeniti prolost, ali moe povratiti nauiti iz
esencijalnih iskustava iz nje, kako bi pomogla sebi, da ivi svoje snove, svaki dan.
Smej se to vie. Zapanjujue je kako nas smeh dri prikovane za sadanji trenutak. Osim
toga, teko je biti pesimistian kada se grohotom smeje i uiva. Kada se smeje, jo je
tee da kajanje uzima za ozbiljno.
Kerol Ritberger
Uzlaz je u toku!
19. avgust 2012 0:49
Oseate - intenzivnije je nego ikada... Sa jedne strane - duhovno-energetski proces (uzlaz
Duha), a uz njega fiziko-prirodni (pribliavanje precesije i prolazak kroz fotonski pojas)
te drutvena zbivanja (tempiranje objave vanzemaljskog prisustva na Zemlji) ini
jedinstvenim ovu fazu razvoja na Zemlji.
Oseate, radijacija je sve vea. Talasi svetla, snopovi koji se vide i tokom noi - velike
koliine energije se poveano i pojaano sputaju na Zemlju i to svi oseamo: uzlazi
Zemlja, sve i svi na njoj. Poplave, potresi, uragani ... bilo na povrini planete na kojoj
ivimo, bilo u nama - imaju samo jednu funkciju... a to je ienje i oslobaanje svega
nepotrebnog da bi smo, u nivoe i dimenzije Svetla, putovali laki. Stoga je estoko jer
otpadaju najtei, najmraniji i najdublji zaostali blokovi. Pre nije bilo anse da na
oslobaanje, na povrinu, izrone ovako duboki obrasci, tj sloeni paketi.
Oni koji rade na Sebi, tj svojom sveu, mnogo su napravili u tom procesu, ali sada ne
treba da se ude ako ih drma neto to su mislili da su ve davno iscelili ili neto novo to
se sada ispoljava, a da nisu imali ni pojma da to postoji u njima. Kao to znamo,
centralno galaktiko Sunce emituje silnu koliinu energije (talase, snopove svetla); nae

97

sunce reaguje erupcijama, a na Zemlji radijaciju oseamo raznoliko. Globalno, kroz sue
i navedene procese promena - nestanak vremena, "udnu" atmosferu u vazduhu, klimu,
vetrove, vode ... na Linom planu, odmotavaju nam se seanja iz DNK i bistri se kristalna
struktura tela: dakle, estoko nam je.
Multidimenzionalnost prestaje da bude koncept - oseamo je kao stvarnost. Ako
istovremeno oseate, banalno, da ne moete da jedete, pa ste u trenutku abnormalno
gladni ili istovremeno oseate vie stvarnosti - to je to. Ovo sa vie stvarnosti: klju je u
fokusu. Ako ste primetili, manifestacije su momentalne - na tren vam se ini da ste
raspadnuti, da vam je um raspadnut, ali ako se naterate na neki rad, koncentracija postane
momentalna i maksimalna. Ovde je VOLJA reenje - ako vas drma, a trebate da se
saberete i radite neto, VOLJA.. i polako, vraajte se voljno na zadatak i pomalo. Uz to,
kolektivno i lino se, oslobaaju najvri spojevi. Dakle, u redu je ako ste ve ranije sa
sobom reili ove i one obrasce: sada izranjaju korenski uzroci, zato deluje zahtevnije
nego ikada.
No, zraenje snage je toliko da se sve raspetljava u sekundi. Podseamo, BELA
SVETLOST je trenutno najjae vozilo u visine. Udiite je u telo i pustite je da isti i radi
svoje. Drutveno, kao to znate, eka se datum tj trenutak objavljivanja vanzemaljskih
vrsta zemaljskima. Istina, Olimpijada je zaista lepa pozornica za ovakvo predstavljanje.
Nai timovi rade na Kontaktu i aljemo ujedinjene poruke da je oveanstvo spremno za
Bliski Susret Svetlosne Vrste. Sutina je, dinamino je, to znamo, i tim vie je klju
odrati SEBE U CENTRU.
Poee dinamina zbivanja, a kako se multidimenzionalnost realizuje, to moe delovati
intenzivno. Dimenzije se proimaju, psihike moi razvijaju i nevidljivo postaje vidljivo.
Glavna prepreka je strah: mogue da ga osetite jer je sve nepoznato. Jedino je vano
samo osetiti strah, a ne uplaiti se - znai, biti SVESTAN procesa i DAHOM VRAATI
FOKUS. Pri susretu sa nepoznatim oblicima u vazduhu, biima i energijama oko sebe,
uvek ih proveravajte svetlou: blagoslovite ih ruiastozlatnom svetlosti ljubavi srca i po
reakciji ete znati koje je prirode vibracija. Dizanjem u svetlost i ostankom u miru ste
sigurni, koliko god intenzivno bilo.
Istovremeno, webom krue reklame o tome da je dobro imati spakovane torbe za
preivljavanje. Nije. Nuno je imati SPREMAN DUH. Proces Uzlaza je prvenstveno
duhovni proces. Naravno, prati ga praksa i drutvena zbivanja - zato to prirodna
pretpostavka ovog procesa (spomenuta nova energija) omoguava novu, sazrelu
Stvarnost: onu u kojoj stvaramo - drutvo utemeljeno na razumevanju, prihvatanju i
voljenju razliitosti, svetlost i zvuk kao pogonsku energiju, te sistem utemeljen u
prirodnoj hijerarhiji due i duha. Svojevrstan Raj na Zemlji - da bismo ga ostvarili, prvo
treba krenuti od sebe, preuzeti odgovornost za svoju vibraciju. Dakle, zbunjenost, strah,
udna stanja tela i duha (od fizike preosetljivosti i umora, razdraljivosti i "ludila" do
briljantnih stanja uvida) - osvetavajte DAHOM, a sa ciljem povrataka u MIR. U tom
stanju - uvek ste "spaeni".

98

Kad smo kod SPASA i pomenutih kofera... stalno se ponavljaju informacije da smo
SIGURNI I SPAENI. One ne znae da trebamo da sedimo besposleno, nego da smo
sigurni u smislu da otpustimo paniku. Bez obzira to ne znamo taan scenario, opustite
se, jer smo sigurni. Kad smo istraivali trenutnu poziciju planete X (tzv. Nibiru, mada
bia sa planete kau da se ne zove Nibiru nego Helis) ustanovili smo da nam je
prijateljska i ponovila se informacija o bezbednosti. Istina je, ona se tokom avgusta i
septembra najvie pribliava zemljinoj auri, ali... sve je ok, kau nai svetlosni galaktiki.
Nebo iznad Zemlje je puno brodova - letelice se ak vide nou.Sigurni smo. Ne zato to
e nas neko spasiti, nego zato to nas spaava naa Svest: (a ve nas je spasio na Duh):
zahvaljujui tome imamo svest o procesima u nama i oko nas i zahvaljujui tome emo
uti svoju intuiciju koja e nas voditi gde je najsigurnije.
Zapamtite, mnogi od nas dolaze iz budunosti: ovu stvarnost smo stvorili, pa verujemo
svojoj kreaciji. Stvorili smo najbolje i najlepe za Sebe i nastavimo tako i dalje za Svet,
jer sada mislima stvaramo najjae nego ikada !
Zato, mislimo i udiimo Svetlost, Radost, Ljubav.
Preuzeto sa: www.elementi.hr - veliko hvala za ovaj divan tekst :)
Moje prie o isceljenjima
2. jun 2013 2:45
24.05.2013.
Hvala Bogu sto je moja Ivana tebi poverovala, a to je presudilo da ti poveruju i njeni
roditelji.
Umesto na drugu operaciju palca zavrila je kod tebe. Jos malo....pa e biti isti ko zdravi
palac i nokat. H V A L A TI S N E O
Slavica Bogosavljev
Radi se o palcu na nozi, gde je nokat urastao u meso i gde je vec jednom prethodno
radjena hiruska intervencija pa se nakon kratkog vremena ponovo pojavio isti problem.
U medjuvremenu se Ivana javila da je palac "skroz normalan!" :)
21.03.2013.
Nakon odreenog vremena posle 3 tretmana Rekonektivnog isceljivanja, pristigla je
Marijina poruka:
"Ja nekad kao da u poletiti,ne mogu virovati da tako dobro moe biti ! "

99

Najlepsi trenutak u procesu Rekonektivnog isceljivanja je kada dobijem povratnu


informaciju ... hvala ti Marija

"Kao rukom odneto"


Moja Milica ima dve ipo godine. Dva dana je imala temperaturu 39st. Davala sam joj
Brufen sirup od 5ml., nije vredelo,sputala se samo do 38st.
Drugog dana,moja devojica je i posle sirupa,tuiranja mlakom - hladnom
vodom,obuvanjem arapica natopljenih siretom,pa onda narendanim sveim
krompirom,nije vredelo nita - imala i dalje temperaturu 39st.
Odluila sam da pozovem Sneanu da joj uradi rekonekciju, da i to pokuam pre nego to
krenem u bolnicu.
Nakon tretmana je mirno zaspala,temperatura je jo za vreme tretmana polako padala.
Sledeeg jutra se probudila vesela i traila je odmah da pije mleko.Obradovala sam se jer
prethodnog dana nije nita jela.
Nisam mogla da verujem ni svojim uima ni oima da je to mogue tako kao "rukom
odneto"!
Da napomenem jo neto...Imala je ujede od komaraca po ruicama. To vee kad je
legla,znai pre tretmana je bilo u blandama,zaareno a sutradan su se videli samo blago
crvekasti tragovi,kao takice na mestima gde su bili ujedi.
Dragana
20.02.2013.
Ovako neto zaista nisam oekivala!
O efektima Rekonektivnih tretmana i uticaju Line rekonekcije na telo i njegove funkcije
mogla bih da piem veoma mnogo; meutim, ovde hou pre svega da podelim
iskustvo,koje se tie uticaja Rekonekcije na moj nain poimanja sveta oko sebe i moju
organizaciju vremena. Zaista to nisam oekivala, ali efekat se pokazuje sa svakim novim
danom.
Od detinjstva sam imala problem sa velikom potrebom da me ljudi prihvate. Bila sam
posluno dete, dobra uenica, jo bolja studentkinja, portvovana supruga i majka koja se
stalno trudila da bude bolja i od sebe i svima okolo ugodi i vie nego to je izvodljivo.
Rezultat: narueno zdravlje, teak razvod i neprestano oseanje besa - ne toliko prema
drugima nego upravo prema sebi.

100

Optuivala sam sebe da nisam dovoljno dobra, da se nisam dovoljno trudila, da nisam
znala ta treba da uinim. I zaista, nisam znala pomou kojih trikova da ugodim ocu,
muu, pretpostavljenima, kog vraga, da uradim da te pijavice i pantljiare ve jednom
budu zadovoljne i prue mi bar malo priznanja i potovanja. Na poslu sam radila vie i
bolje od mnogih - rezultat: dva otkaza bez otpremnine, a u privatnom ivotu, bruka iva:
kad nisam imala novca (a bilo je takvih perioda), uzalud sam se obraala ljudima,
jednostavno su me otpisivali kao nesposobnu (to sam zaista o sebi i mislila). Kad je
novac uao u moj ivot, odjednom je tu bila masa ljudi koji ele da se "drue". Primetila
sam - nisam blesava - da sve to se jede i pije na tim druenjima finansiram ja, ali
svejedno nisam nalazila snage da razjurim te otimae izgubljene energije.
Deavalo mi se da, naroito od kad su deca odrasla, panino zovem "prijateljice" da se
vidimo i druimo, a one me bez mnogo prie skidaju sa dnevnog reda i ja provodim sama
jo jedan vikend. Optuivala sam sebe da nisam sposobna da sebi obezbedim ak ni
mukarca partnera, iako sam bila spremna da trpim neviene gluposti od onih za koje bih
se zainteresovala.
Proitala sam gomilu knjiga o sticanju samopotovanja, negde na nivou razuma znam da
sam osoba vredna svake panje, ali podsvest je uporno govorila neto drugo. Ila sam i
kod psihologa, o, da... Bolje da sam spavala nego to sam vodila te besmislene razgovore
sa navodnim strunjacima, koji piju samo najskuplju viljamovku i jedu samo najskuplju
unku na moj raun, naravno. U meni je rastao pakleni bes: zar ba za mene nema
pomoi?
Ne bih se odluila na rekonekciju, ne bih se usudila, da mi moja odrasla deca nisu dala
blagoslov da budem srena, da ivim svoj ivot. Tako sam se odluila. E, posle ovolikog
uvoda, mogu da kaem: da vie ne oseam strah i paniku kad popodne ili vee treba da
provedem sama. Radim razne kreativne stvari, proitam neto to me zanima, upalim
sveu ili mirisni tapi ili jednostavno utim i DOBRO MI JE. S ljudima se, evidentno,
manje druim: prvo, druim se s manje ljudi, drugo, manje vremena provodim s njima.
Malo se kod nas govori o tome kako razna druenje mogu da oduzmu energiju a da
zauzvrat ne prue ba nita osim oseanja razoarenja.
Posle Rekonekcije izotrio mi se neki udan oseaj za ljude: jasno vidim i ujem ko mi
eli dobro. Neki ljudi su mi simpatiniji nego pre rekonekcije jer jednostavno oseam i
znam da su dobronamerni. Neki drugi su mi postali nepodnoljivi: ispod njihovog glasa
kao da ujem - zvuk motorne testere, pritajenu zavist i elju da povrede. Jedna
"prijateljica" me, utivo reeno, zafrkava jo od "prvog vagona", stalno ima neke
primedbe na adrese moje dece, naroito erke, zato to se jo nije udala a ima "ve" 24
godine, i ja sam kulturno prelazila preko toga, do nedavno, kad sam odluila da to
maltretiranje vie neu da trpim.
Druga vrlo draga prijateljica, kojoj sam se nala kad god je bilo potrebno, prolog
vikenda me zove i kae, da je kod nje u zgradi nepodnoljiva buka, komija neto bui
"hilti" builicom, i da e to trajati do kasno u no. "Pa doi kod mene", kaem ja. "Dobro,
evo sad u", odgovara ona. Ovaj razgovor se vodi oko 14 popodne. Proverim ima li u

101

kui kafe i nekog odgovarajueg posluenja, vidim da ima i ekam je. Dok ekam,
slikam. Prolaze tako sati, a ja se zanela u svoj posao i ni ne primeujem da se uveliko
smrklo i prolo 18 h. Pozovem enu na stabilni i mobilni telefon, ne javlja se, OK, slikam
ja i dalje. Do nedavno ( tj. do pre rekonekcije) ja bih nju zvala svakih pola sata i udom
se udila to ne dolazi. Najzad se javi moja draga drugarica, a bilo 21 h, kae da je bila
kod tetke (mogla je ba i da se javi da nee doi) i jo me pita "jesi li ti sve vreme sedela
kod kue i ekala me?" "Ne, nisam, ali, gde god sam ila nosila sam mobilni", odgovorim
veselo. To je izgleda nije zadovoljilo.
Do nedavno, ja bih se sva umazala od plaa to me je jo jedna osoba zafrknula, a sad mi
je bilo super to nije uspela da mi pokvari raspoloenje. Ve nekoliko puta ista osoba me
"ispaljuje" kad god se neto dogovorimo, pa mi se ini da u se u budue vie dogovarati
s onima koji potuju dogovor.
Ista stvar i na poslu: kao da se odnekud pojavljuju korektni i razumni saradnici, koji
iskazuju potovanje mog rada a oni drugi nekako otpadaju. Godinama sam i ja "otpadala"
radei daba za politiku stranku, a kad je ista stranka dola do lepe pozicije u lokalnoj
vlasti, saoptila mi je da se nisam dovoljno zalagala. Do nedavno, bila bih oajna to je
neko ko ne zasluuje koristio moj rad i znanje, sad polako poinjem da oseam olakanje.
Nema vie neplaenih odvratnih obaveza, nema glupih sastanaka na kojima se do
besvesti govori o niemu i posle kojih boli glava. Sad se pitam, kako sam to mogla da
radim sama sebi? Bar da im neto dugujem, nego ba nita - a ja sam se oseala ko
izdajnik domovine kad ne odem na neki od sastanaka. Sad to oseanje vie jednostavno
ne postoji.
Da sam o svemu ovome priala sa strunjacima (psihologom ili psihijatrom) imala bih
verovatno nekoliko nerazumljivih dijagnoza i aku lekova koji ne slue niemu, a prava
je srea ako jo i ne nakode zdravlju, jer nae emocije i intuicija tim ljudima su ili
smeni ili su znak bolesti. Moje uivanje u samoi struno se zove "agorafobija", moja
potreba da zamraim sobu da bih lepo spavala zove se "niktofilija", moje okretanje
slikanju umesto politikim sastancima bilo bi okarakterisano kao kriza srednjih godina i
gubitak identiteta a celokupna promena kroz koju prolazim naziva se "prikrivenom
depresijom". Moda bih bila okaraterisana kao osoba opasna po drutvo zato to se
klonim praznih traerskih razgovora i besmislenih formi utivosti. Sve ee mi se
deava da tresnem pravu istinu i kaem ta mislim i oseam iskreno ne obraajui panju
na uasnutu okolinu.
Kad sam u jednom "finom" enskom drutvu otvoreno rekla da ne idem esto na grobove
svojih roditelja i ne upranjavam svu onu silesiju obiaja iz srpskog kulta mrtvih,
izazvala sam uasavanje - ali ja tom prilikom nisam osetila nita, jednostavno znam da mi
te osobe i njihovo miljenje ne znai ba nita.
Ne, nisam postala gruba i ogorena, ega sam se upravo bojala, zbog brojnih razoaranja
i uvreda koje sam podnela u ivotu.
Naprotiv, postajem srenija a time nadam se i bolja osoba.
Stanislava

102

31.01.2013.
Energija sada radi za mene!
Pozdrav mojoj dragoj prijateljici.
Trudiu se da budem kratak i da ti u ovoj poruci opiem svoje stanje posle tretmana.
Seam se naeg spontanog upoznavanja kada sam prvi put uo za Rekonekciju i
Rekonektivno isceljivanje. Istog trenutka poeleo sam, to to sada imam, MIR i
ZDRAVLJE u svom telu.
Haotine misli, nestabilno spavanje, EGO, loa komunikacija sa roditeljima i posesivna
ljubav su mi bile prepreke, koje sam zeleo da prevaziem i zaista jesam!
Posle treeg tretmana sam skinuo odelo starog Rae i bukvalno progledao. Moj pogled na
svet i ivot je totalno drugaiji. To sam JA ali posmatram okolinu i situacije potpuno
drugaije.
Sa lakoom se suoavam sa problemom ako postoji, ali se na brz nain i rei.
Sada imam svoje misli u glavi, poto mi se najzad "gust saobraaj" u glavi regulisao,:)
spavam kao beba, komunikacija sa roditeljima mi je mnogo bolja ak neuoporedivo bolja,
postao sam jasniji SEBI I DRUGIMA.
Ljubavi imam jo vie prema svemu - posesivnost je prolost a svoj Ego je konano
pronaao svoje mestu na nivou normale.
Siguran sam da tek predstoji lepo vreme i da sada energija radi za mene. Jedva ekam
Linu rekonekciju!
Neizmerno sam ti zahvalan Sneo i tvojim zlatnim rukama jer su unele zdravlje, ljubav i
sreu u moj ivot a verujem i drugim ljudima.
Radovan vorak
Kao da mi je opet trinaest...
Posle line rekonekcije osetila sam, prvo, da bolje spavam. Deava mi se da prespavam
celu no, negde od 23 h do 7 ujutro bez buenja to je od moje dvadesete godine (sad
imam pedeset dve) bila samo pusta elja. Ako spavam i krae, budim se odmorna i
pribrana (znam gde se nalazim i ustajem orna i raspoloena za sve izazove tog dana).
Primetila sam, kao veoma vano, da se moj organizam isti od nepotrebnih sadraja. To
je ponekad drastino, ali, kako vreme odmie, sve vie mi prija. Nemam vie potrebu za
skoro neprestanim unoenjem hrane i viesatnim sedenjem pred televizorom. U stvari,
izmeu obroka prolazi sve vie vremena a da ne osetim glad. ulo mirisa se izotrilo,
mnogi mirisi mi vie uopte ne prijaju.

103

Na isti nain, organizam nastoji da se oslobodi i drugih sadraja koji mu ne koriste: ne


mogu vie (ili ne elim?) da gledam kolosalno glupe informativne emisije i zastraujue
filmove niti da itam zbrkane dnevne vesti. Dosadni sastanci na kojima sam nekada
provodila veeri sad su prolost i ne vraam se staroj praksi. Radim stvari koje me
zanimaju i prijaju mi.
Probudila se kreativnost, potreba da slikam i crtam. Moj dugogodinji problem, grenje
paleva (zbog koga sam isputala stvari iz ruku) nestao je, jer, u pitanju je samo bila
potreba prstiju da dre slikarsku etkicu. Izloila sam svoje radove na jednoj zajednikoj
izlobi, nastaviu da slikam.
ivot se menja svakog dana na bolje. Budim se odmorna i odlazim uvee na spavanje
zadovoljna postignuima proteklog dana. Zdravstveni problemi izbijaju u vidu simptoma
davno potisnutih bolesti da bi nestali i otili.
Oblik tela se menja. Jednom izgubljeni suvini kilogrami nisu se vie vratili. Oseam
potrebu da hodam, pleem (za sada jo bez publike ), primeujem da sve ee
pevuim ili mrmljam neku omiljenu melodiju.
ivot ima smisla. Strahovi su nestali, ostala je samo ista radoznalost. Znam da je sve u
redu. Snovi me ponekad podsete na moje prole strahove, ali, sa buenjem, ostaje samo
razjanjenje problema.
Moji poslovi napreduju s lakoom, o kojoj pre rekonekcije nisam mogla ni da sanjam.
Uvek sam bila odgovorna osoba, stroga prema sebi i svojim obavezama. Sad je drugaije:
iako ne zapostavljam obaveze, obavljam ih orno i veselo i ne zamaram se.
Doivljavam neoekivana priznanja i ohrabrenja od ljudi iz svog okruenja. Kau da sam
se mnogo izmenila i pitaju da nije u pitanju neka nova ljubav. Odgovaram:DAAAAA,
prema sebi. Onda se i oni nasmeju, vidim, ne veruju. Ali, ne marim.
Odnosi sa dragim ljudima drastino se popravljaju. Odnosi sa ostalim ljudima manje
zamaraju, a sve ee zapaam da postaju bolji. Oni koji ne mogu da se poprave nekako
skliznu dalje od mog ivota i vremena. Samoa mi ne smeta i ne plai me, a drutvo
biram.
Nekad sam gubila mnogo snage u pokuajima da pomognem ljudima koji zapravo i ne
trae pomo nego samo oduzimaju energiju. Poela sam da prepoznajem kad je re o
osobi koja samo oduzima energiju, pa se bez napora udaljujem od takvih.
Vie ne optuujem ni sebe ni druge zbog stvari koje su prole. O budunosti mislim sve
najlepe, onako, kao sama od sebe.
Oseam se, u stvari, kao neko ko se probudio posle teke bolesti i ustanovio da se
neoekivano osea sasvim dobro. Kao prolee posle zime i kao zemlja posle kie. Kao

104

posle asno obavljenog tekog posla. Kao da sam skinula teret od 100 kila i 100 godina.
Kao da mi je opet trinaest.
Uvek sam bila dobra s reima, nije mi falilo naina da se izrazim; meutim, mislim da za
sada ne nalazim rei da opiem sve dobrobiti od tretmana i line rekonekcije. Izgleda da
je neophodno lino iskustvo, jer, kad opisujem kako se sada oseam, sve mi lii da me
ljudi ne razumeju. Bezrezervnu podrku pruile su mi samo osobe koje su i same prole
rekonekciju ili se njome bave. Ostalima oigledno nije jasno, misle da je u pitanju neka
arolija ili ko zna ta, ali to nije ni bitno. Kome treba, nai e put. Meni je dobro, to i
svima vama od sveg srca elim.
Sofija
A ta ako NI OVO ne uspe ?
Na rekonektivne tretmane odluila sam se jedva tekom mukom, to priznajem,
preovladavao je strah: a ta ako NI OVO ne uspe? Organizam mi je takav (ili mi je moda
takav mentalni sklop) da veina tretmana kojima sam se podvrgavala u ivotu to
klasinih medicinskih to alternativnih - jednostavno nije delovala, nije bilo nikakvog
efekta, barem nikakvog primetnog efekta. Zbog toga oseam duboko nepoverenje prema
svemu to mi se predstavlja kao dobro i korisno odmah zauzimam odbrambeni stav, ne
bih li nekako izbegla jo jedno povreivanje.
Oporavljala sam se i od gubitka dragog prijatelja, koji je umro od raka plua, iako u
ivotu nije pio niti puio, bavio se sportom, iveo jednostavno, pomagao ljudima.
Razbolela mi se i draga prijateljica, upravo tog leta kad sam razmiljala o rekonekciji.
Meutim, koliko god da sam se premiljala, odluka je sazrela odjednom, tako naglo da
sam se iznenadila, posle jednog naizgled obinog razgovora u kome sam izrazila elju da
krenem drugim putem, a ne putem kojim veina stanovnitva ovde ide prema tekoj
bolesti i jo uasnijem leenju.
Prelomila sam dakle i dola na tretmane.
Moda je prevladavalo to to Sneanu Latinovi poznajem od detinjstva, moda nije
tek, ja sam prema dogovoru dola na sva tri tretmana i nijednog trenutka nisam pomislila
da prekinem, odustanem, pobegnem glavom bez obzira ili neto slino. Posle prvog
tretmana spavala sam kao jazavac cele noi. Posle drugog tretmana dobro se seam
sanjala sam tako uasne snove o svojoj deci, da sam se probudila oblivena ledenim
znojem.
Sreom pa mi je Sneana objasnila da takve pojave nisu nita neobino one samo znae
da je organizam zapoeo proces oslobaanja od nagomilanih tetnih sadraja. Posle
treeg tretmana poela sam da oseam da se stvari zaista menjaju.
Imala sam do tada neobian zdravstveni problem: u neko doba noi budio me je snaan
bol u stomaku, praen nagonom za povraanjem. Ovo se deavalo bez najave, nezavisno
od hrane koju bih pojela u toku dana ili za veeru i uasno me je plailo. U neko doba

105

noi, pred zoru, valjam se po podu od bola, sama u kui, ne znam da li da zovem hitnu
pomo da bi sa svitanjem ceo problem nestao, kao da se nita nije dogodilo. Analize
kod lekara nisu pokazivale nita, ba nita. Ostalo je jo da me poalju kod psihijatra
iako je bol bio stvaran. Elem, posle treeg tretmana, kad sam se u neko doba noi
probudila guei se u uasnom oseanju da treba da povraam, kao da sam sama sebi
rekla e svataaaa!!! i ti simptomi su nestali!!!!
Od tada ih nemam. Nou mogu da spavam ili da budem budna, ali znam da se neu
probuditi povraajui i guei se od roene pljuvake ak i kad nemam hrane u elucu.
Problem sa nesanicom je nestao.
Problemi sa koom se smanjuju i nestaju.
Suvini kilogrami polako ali sigurno nestaju i ne vraaju se.
Komplikovani odnosi s ljudima otpadaju, jednostavno, prestajem da se druim sa
osobama koje me zamaraju.
Snovi su vrlo intenzivni, a u periodu posle tretmana bivali su zapanjujue ivi, kao da se
zaista dogaaju, u punoj stvarnosti, udila sam se kad se probudim.
Organizam se praznio na drastine naine, izbacivanjem velikih koliina telesnih
izluevina, zastraujueg izgleda i jakog mirisa. To nije dugo trajalo, oko dve nedelje i
ostavilo je oporavljeno telo, kao da mi je odstranjeno neto to mi uopte nije trebalo da
se izrazim u slici, iz mene je izila reka otrova i ostavila me da se zadovoljno oporavim.
Odnosi sa decom i njihovim ocem se popravljaju svakim razgovorom.
Nekako mi se ini da se popravljaju sami od sebe, kao arolijom.
Idem na mesta koja mi prijaju.
Drastino sam smanjila broj i duinu odlazaka na dosadne sastanke i meu ljude koji mi
oduzimaju energiju NA NULU.
Nedavno nisam verovala da sam sposobna za takav zahvat u svom ivotu. Mislila sam da
u doivotno sluiti interesima drugih, koji me skidaju kao sa iviluka onog asa kad im
zatrebam a potpuno zaborave kad im nisam potrebna, dok ja tugujem i oseam se
iskorieno. Gotovo je s tim nezdravim tretmanom same sebe, a oni koji su raunali na
mene ne pruajui nita zauzvrat neka se snalaze.
Takoe su na nulu svedeni odnosi sa ljudima koji mi icaju pare i usluge. Zdravo za
zdravo kad se sretnemo, i nita dalje osim toga. Kakvo olakanje.
Seam se, intenzivno se seam, mnogih stvari koje sam potisnula u pokuaju da
zaboravim, samo sad te stvari vie ne mogu da me spree u ostvarenju elja ili da me
povrede.
Kau mi da sijam, a to primeujem ak i ja.
Rekonektivni tretmani promenili su mi ivot.
Dobro sam i radujem se svakom danu.
Poela sam upravo posle tretmana da slikam i ukraavam svoj mali svet odnosno,
nastavila sam tamo gde sam stala jo kao srednjokolka.
uda su mogua i upravo se dogaaju!

106

Sofija
Izgovorila sam tu arobnu re ... i to se dogodilo!
Nakon to se sa 3 tretmana pokrene ovaj proces isceljenja ili vraanja u ravnoteu
nastupa odreena reakcija,prijatna ili neprijatna.Uglavnom se tokom reakcije ispoljavaju
simptomi problema zbog kojih smo se i odluili za Rekonekciju.Ako je neko imao este
glavobolje onda se to ispolji kroz reakciju.
Nae elije pamte sve to nas je bolelo,sve to smo doiveli i potisnuli.U ovom procesu
se dogaa da se tih zapisa oslobaamo,otputamo i sve mora da "proe kroz nas" da bi
otilo zauvek.Ovaj proces se odvija na svim nivoima naeg bia: mentalnom
emotivnom,fizikom i na nivou due.
esto se dogaa, da prvo mora da doe do promena na nekim drugim nivoima,da bi tek
kasnije nestao fiziki problem zbog kojeg smo se odluili za Rekonekciju.
Ljudi esto oekuju da e nakon 3 tretmana odmah biti dobro (to naravno nije
iskljueno) i esto se odmah na poetku razoaraju, kada ne bude tako - kako oekuju.
U tom trenutku poinju svojim stavom i mislima negativno da utiu na proces i da ga
"sabotiraju". Setimo se, koliko su mone nae misli! Zbog toga se treba prepustiti ovom
procesu bez ikakvih oekivanja.
To ponekad lii na veliko spremanje,prvo napravimo haos,izbacimo sve iz plakara, pa
krenemo da razvrstavamo...pa tek nakon izvesnog vremena i truda nastane red.
Znai, treba biti svestan da je potrebno vreme i imati poverenja.
Ono to ne mogu dovoljno da naglasim je da eljeni rezultat zahteva da
UESTVUJEMO u procesu. Jako je vano da budemo svesni toga ta nam se dogaa!
Ako nas zaboli grlo,(a imali smo problema sa grlom ranije)da ne mislimo, da smo se
prehladili, jer e nas takvo razmiljanje strpati u krevet bar na dve nedelje(kao to to
obino i biva kod prehlade i gripe).Biti svestan i uestvovati u procesu znai, setiti se da
je to simptom koji je "isplivao na povrinu" da bi se oslobodio i radovati se tome:"Dobro
je...samo neka "odlazi" sve to mi nije potrebno"!Tada to traje vrlo kratko,sat-dva ili dandva,ve kako kod koga. To znai uestvovati - podrati proces!
Naravno iskustva su razliita kao i reakcija jer smo svi razliiti a ovo su samo
primeri,kojima elim da objasnim ono to je sutinski isto u ovom procesu isceljivanja.
Zadri viziju,veruj procesu.
Daca mi se obratila zbog problema sa ramenom i zbog strahova u nekim situacijama,koji
su se ponekad pretvarali u paniku.Proitala je knjigu Rekonekcija,oduevila se i poela
malo da se igra sa energijom i rukama ,onako kako je to u knjizi predloio dr.Eric Pearl...
Zamolila sam Dacu za dozvolu,da ovo podelim sa svima vama.Ovaj razgovor izmeu
mene i nje je znaajan jer objanjava proces Rekonekcije,na najbolji nain.

107

Razgovor sa Dacom,nekoliko dana nakon odraenih tretmana.


Daca
Draga Sneki! Nisam te zaboravila,cak naprotiv,mislim na tebe svaki dan,nadam se i ti
ponekad na mene :D Samo ukratko da ti kazem moje zapazanje posle tretmana.
Dakle,problema uvek ima,ali sam primetila da se nekako na brz i lak nacin
resavaju.Mogu slobodno reci da sam odlucnija kada je u pitanju neki izbor,sto ranije nije
bio slucaj, rekla bi i vise samopouzdanja al moze i bolje naravno. Raspolozenje kad
kako,dakle promenljivo i najvaznije,suocavanje sa nekim od strahova...to je uglavnom to
a ocekujem jos mnogo toga i nadam se najboljem.Da,da ne zaboravim,igrala sam se
malko sa rukama i primetila da je energija mnogo, mnogo jaca nego pre tretmana! To me
posebno raduje! Mozda i bude nesto od mene. Sto se ramena tie jos uvek nista, ne znam
al se iskreno nadam da je isceljeno,mnogo sam ti zahvalna! Sneki,ti si nesto najbolje sto
mi se desilo u zivotu, najiskrenije ti velim! Samo mi reci da li mogu da ocekujem, da mi
se povuce ova pusta vena,sto mi zadaje muke? Punooooo pozdrava sa mora!
Snezana Latinovic
Draga moja Daco,radujem seee...! :D mada sam oekivala ovakve vesti jer tako deluje
ova energija! :D
Naravno da moe da oekuje da se i to sa venom sredi jer je proces kod tebe jo uvek
na samom poetku...i ne samo to! Videe, uostalom i sama ta e jo toga lepog da se
dogodi.
Sa ova tri tretmana smo tek pokrenuli energiju i ovo to si primetila do sada je tek
poetak! :D Sada ta energija radi za tebe!
Jako mi se svia ovo to si napisala,pa sam htela da te pitam da li mogu ovo da postavim
na stranicu gde piem iskustva nakon Rekonekcije.
Imam mnogo dobrih rezultata ali mali broj ljudi je spreman da to podeli sa drugima.
Ovo kako si mi napisala mi je jako slatko i iskreno a to znai mnogo ljudima koji
razmiljaju, da li
Rekonekcija ba tako deluje kako ja o tome piem.Najbolji je utisak kada neko drugi to
doivi, pa napie.Naravno, u potpisu bi pisalo samo npr. Daca ili D........ ili tvoje puno
ime i prezime,ako ti eli!
Ljubim te puno i oekujem jo mnogo lepih promena kod tebe, sve mi pii, da se i ja
radujem.Ja ivim za to! Ljubim te puuuno,puno!
Daca
naravno da mozes,tek me to raduje, moda nekome poslui moje iskustvo. U potpisu nek
bude Daca,inace me tako zovu. Naravno da cu ti pisati,dosadna sam,znam al nekako sam
slobodna prema tebi, kao da te poznajem 100 godina i najvise od svega bi volela da se
licno upoznamo,dace Bog! ljubim te puuuuunoooo!
Snezana Latinovic

108

Hvala ti i pii slobodno,mene uvek obraduje,kad mogu da pratim kako tee proces jer nije
isti kod svakog a naroito, kad mi piu dragi ljudi,poput tebe.Puno te ljubim,naravno da
emo se videti, ako to elimo onda e se Univerzum (Bog) postarati za to!
Daca
Sinoc me strasno bolela glava! Razmisljala sam da li da popijem lek protiv bolova, na
kraju odlucih da legnem pa valjda prodje.Pazi sad Sneki,legla al nikako da nadjem
polozaj,da se namestim nema sanse i dalje boli, pulsira, promrmljam onako u sebi, ma da
oce sad odmah da me prodje ova pusta glava...kad cuda... pocelo snazno
strujanje,zatezanje u celu,potiljku,slepoocnicama,pa kao da mi neko prstom stiska
oci,zatim usne pocele da se pomeraju kao da govore,pa nozdrve da se sire i
skupljaju,obrazi poigravaju ...uhvatila me panika,priznajem! Htela sam da iskocim iz
kreveta i pobegnem kunem ti se,zatim sam se pribrala i rekla samoj sebi: pa dobro je, sta
sad panicis,energija radi za tebe,ne moze ti se nista lose desiti! I dalje strujanje,
zatezanje,pritiskanje pa kao da zari izmedju ociju i tako je to trajalo,da ti pravo kazem, ne
znam koliko a onda je nasledilo olaksanje.Glava vise nije bolela...a
ja...zapanjena...naravno prvo sto sam pomislila,mora da sam umislila,pa probala da
ponovim isto al nema sanse,to je nemoguce ponoviti. Nesto se zaista dogodilo i meni
pomoglo!Dugo nisam mogla da zaspim,sve sam premotavala film da bi na kraju shvatila
sta se zapravo desilo.Izgovorila sam tu carobnu rec: da mi je sad odmah...i to se
dogodilo! Hvala ti Sneki,ucitelju moj! pozzzzzz ...
11:09pm
Snezana Latinovic
Ma...bravo! Ba sam srena i jako mi je drago...! :D
To se zove biti svestan! I to je u ovom procesu najvanije...Sada si videla, da kad se
energija pokrene ona zaista radi za tebe.Sve to treba je da i dalje posmatra proces i ima
poverenja! Sve se dogaa za tvoje najbolje dobro! :D
Hvala ti to me uvek obraduje i to to deli samnom jer je ta povratna informacija meni
zaista dragocena. Ljubim te puno,duice...
Posetite stranicu na Facebooku
Nakon Rekonekcije - zaljubila sam se u ivot!
Prvi kontakt sa pojmom rekonekcije bio je 2005.godine,kada sam na jednoj od televizija
sluala o istoj.Pokuavajui da objasni ovaj neobian proces,gospoa koja se time bavi
je,kao gosta u emisiji,pozvala i enu,koja je prola kroz proces Rekonekcije.Ona je na
predivan nain objasnila o emu se zapravo radi.
Bolovala je od karcinoma dojke i u dva navrata se borila klasinim metodama
(hemoterapijom).Strah od ponovnog pojavljivanja je i dalje bio prisutan,tako da se

109

odluila za rekonekciju i to je objasnila ovako: "Kao da mi je neko izvadio svaku eliju iz


tela, oprao je i uglancao i vratio na svoje mesto!"
Moram priznati da mi je ta reenica ostala urezana.
Poto u ivotu nita nije sluajno, nekoliko godina kasnije,ponovo sam krenula u potragu
o Rekonekciji.Razlog je bio moj otac,koji je bolovao od karcinoma debelog
creva.Operacija je bila uspena ali su postojale metastaze na jetri,tako da mu je odreena
hemoterapija.Njegovo stanje se pogoravalo i sada mi se ini usled posledica
hemoterapije, koja zapravo unitava i ono malo sistema koji je zdrav.
Nekim udom, odabrala sam da kontaktiram Sneu i danas sam veoma srena zbog toga.
Prvo sam kupila knjigu Rekonekcija, ubrzo posle kontakta mailom usledio je i
telefonski razgovor i pria o energiji.Ono to je bilo neobino je to,da me je bolela glava
dok je trajao razgovor.
Kako mom ocu nije bilo dobro od citostatika, kroz par dana smo otili na tretman.
Tada nita naroito nije osetio (ili nije registrovao), ali ono to se videlo dan kasnije je da
nema bolove u leima i da mu je bolje. Uraena su jo dva tretmana, a ja sam posmatrala
ta se deava.
Kako nijedna bolest ne dolazi sama od sebe, svaki ovek je sam i iskljuivo sam
odgovoran za sopstvenu bolest, tako je i u ivotu moga oca postojao je razlog, okida,
neto to ga je muilo. Jako je sam sebe razboleo!
Reakcija nakon tretmana rekonekcijom je bila sledea: bolovi u leima, koji su do tada
bili prisutni,slabili su, temperatura koja je stalno bila poviena je bila na normali,
uglavnom je ujutro bio slabiji.
Kako je vreme prolazilo jetra se uveavala a boja koe mu je postala blago ukasta. U
isto vreme je iao na hemoterapiju, bez obzira na nalaze koji su uglavnom bili 5 i
vie puta povieni od normalnog,da bi u momentu kada je dobio uticu, konano
zavrili sa hemoterapijom i otpustili ga na kuno leenje. U kakvom stanju i sa kakvim
nalazima, ne bih ni komentarisala.
Noi su bile nekako najkritinije i simptomi su se smenjivali i prolazili
dan za danom, glavobolja, bol u leima, ramenima, grudnom kou, ubrzo je poeo da
osea pritisak na rani, tada sam pomislila 'energija je stigla tamo gde treba'. Nakon
operacije na leima mu se pojavio osip i trajao je 10 dana,isto se
desilo posle rekonekcije, s tom razlikom to osip trajao tri dana i samo kao krastice.Ubrzo
je nestao.
Bilo je tu i suza i smeha, i to je mnogo vanije mnogo razgovora. Energija
nas je sve vratila i na pojedina mesta i ponovo srela sa pojedinim ljudima...sa razlogom.
Sve se to deavalo u periodu od 3 meseca.Stanje mog oca nije bilo ohrabrujue. Ubrzo
nas je napustio.

110

Dve nedelje pre "odlaska" traio je dozvolu da ode.Naravno da mi to nismo eleli da


prihvatimo i da smo ga bodrili da moe da izdri.Kada se stanje toliko pogoralo, u
smislu, da nije hteo da jede i pije ili jednostavno nije mogao, i nakon izjave "Ja bih da
idem!", moj tadanji odgovor, da on sve moe da izdri i
da je ve zdrav i nije mi bio prav. Tada sam, naravno uz Sneinu pomo, odluila da ga
moram osloboditi.
Pri samoj pomisli da treba da mu kaem tako neto, nije mi bilo dobro. Sutradan, ujutro,
bili smo sami, dok je sedeo na krevetu oslonjen laktovima na noge, prislonila sam svoje
lice na njegovo i rekla:"Tata, ti ako ne moe vie da se bori ne mora, slobodno idi.To
je u redu i mi se neemo ljutiti i neemo zameriti.Volim te najvie na svetu i sve u uiniti
za tebe, samo reci!" Ali sam dodala i to, da mi ne spadamo u one ljude koji lako odustaju
i dodala jo i to,bodrei ga: "Uostalom, ne umire se tako lako!", "Mhm" promrmljao je.
Ja sam govorivi mu sve to tada "umrla" a plakala sam kao kia i okrenula se ka nebu i
pomislila "oprosti mi Boe"!
Nisam bila sigurna da sam dobro postupila, on je "otiao" za neto vie od 12 sati i
verovali ili ne, imao je smeak na licu.
Time sam dobila odgovor na sva postavljena pitanja.
Zahvaljujui energiji, moj otac je ostavio mir za sobom, a bio je u nemiru poslednje 4
godine svog ivota, oprostio je svima sve, to je veoma vano i ostavio mirne i iste
odnose, da mi nastavimo dalje........
Verovatno mnogi ne mogu da shvate, ali ja sam zaista srena to se sve tako
izdeavalo,kada je ve moralo tako, naravno da bih volela, najvie od svega,da je ovde
sada, sa nama.
Smogla sam snage da se oprostim od svog roditelja, od onog iji sam deo i rekla sam mu
da ga volim najvie na svetu. Sve to samo zahvaljujui energiji.
Na poetku ovog teksta sam napisala da je svaki ovek odgovoran za sopstvenu bolest,pa
evo jedne prie,koja to objanjava:
TAJNO LEENJE
Dok sam se oporavljao od teke bolesti, otiao sam u posetu Lahiriju Mahasaji.
Rekao sam mu da sam bio bolestan i da sam izgubio mnogo kilograma.
Odgovorio mi je:
Vidim, Juktevare da si sebe sam uinio bolesnim, a sada misli da si mrav.
Da vidimo...
Uveren sam da bi se sutra mogao ve oseati bolje.
Moj prijemivi duh je prihvatio njegove rei kao poruku o tajnom leenju.

111

Potraio sam sledeeg jutra Lahirija Mahasaju i rekao mu, sav blistajui od radosti:
Gospodine, danas se oseam mnogo bolje.
Odgovorio mi je:
Zaista! Danas si sam sebe ojaao.
Protestovao sam:
Ne, Uitelju, Vi ste taj koji mi je pomogao.Ovo je prvi put posle dugih nedelja da se
oseam neto snanijim.
Odgovorio je:
O, da! Tvoja bolest je bila prilino teka, telo ti je osetljivo.Ko zna kako e se oseati
sutra.
Pretrnuo sam na pomisao da bi se mogla vratiti moja slabost.
Sledeeg jutra jedva sam se dovukao do kue Lahirija Mahasaje i rekao mu:
Gospodine, opet sam bolestan.
Pogledao me je podrugljivo i rekao:
Tako, dakle, opet si se onesposobio...
Tvoje misli su te naizmenino inile zdravim i bolesnim.
Moj Guru me je pogledao s ljubavlju i rekao:
Video si kako tvoje zdravlje prati u stopu tvoja podsvesna oekivanja...
Misao je Sila isto kao elektricitet i gravitacija.
Ljudski duh je Iskra svemone Boanske svesti...
Imao sam priliku da ti pokaem kako e se sve u ta tvoj duh snano veruje, odmah i
dogoditi...
*Lahiri Mahasaja
Toplo preporuujem svakome ko namerava da ide na Rekonekciju, da prvo proita knjigu
dr.Erica Pearla. Nekada isceljenje ne donosi i ozdravljenje u zemaljskom smislu rei,
nekada je to ozdravljenje u nekom drugom smislu, pomalo udnom i neprihvatljivom!
Jer dua je ta koja bira!
Sve ovo ja sam prihvatila vrlo smireno, od prvog momenta i kontakta sa energijom, od
prvog razgovora sa Sneom, kao da sam "ula" u paralelni miran svet, a priznau da je
oko mene bio nemir, ustvari tornado. Nekako mi je sve bilo jasno.

112

Nekoliko meseci kasnije, Snea je i meni radila tretmane.Svata neto sam osetila, a i
svata mi se deavalo, u glavi haos, svaa sa samom sobom, pa razni snovi, misli koje
lete kroz glavu, pa poneki bol tu i tamo i sve to trajalo po jedan dan.
Tako je konano je doao momenat za Linu rekonekciju. Posle prvog tretmana poela je
da me boli glava, a u glavi jedno veliko nita, tako sam se oseala. Glava je prestala da
me boli po zavrenoj linoj rekonekciji sledeeg dana, u naredna tri sata i poputala je u
talasima.
Nakon Line Rekonekcije sam imala fizikih reakcija,bilo je svega i sve je nekako trajalo
po dva dana,npr.dva dana me je bolelo grlo, pa sam dva dana imala kijavicu, pa su me
dva dana bolela plua,dva dana sam kaljala da bi ve sledeeg dana bila zdrava kao
dren.I tako, sve to sam osetila,kao reakciju su bili simptomi zdravstvenih problema koje
sam imala do tada. Malo "odmori" pa opet, po koji simptom,glavobolje dosta este. Sve
je to sada iza mene...
Jako mi je interesantno to to sam u jednom momentu, mirno sedela na terasi i podigla
ruku kad odjednom, moji prsti se savijaju sami od sebe. "Energija radi za tebe!", rekla mi
je Snea :)! A da spomenem osmehe svuda, gde god se pojavim i ljubaznost, prosto za ne
verovati,a najbolje mi je kada odem do pote da platim neto i guva je. Svaki put se desi
da doe jo jedan radnik na dodatni alter i ja odmah doem na red :), mada to su samo
sitnice,sve se nekako promenilo...da...energija radi za mene!
I sada kada me poznanici sretnu na ulici i kau: "Kako si lepa, kako sija, ta si radila,
sigurno si se zaljubila!", ja u sebi pomislim "O da, jesam se zaljubila, ali u sebe!"
Mislim da je to - to, to je i bio cilj, voleti sebe i sve oko sebe, ostalo sve ide samo.
Ne znam ta u jo osetiti, doiveti i ta e se jo deavati,ali znam da je sve u redu i da je
sve dobro i da se deava sa razlogom.
P.S. Mnogo volim to sam ba tebe odabrala i to sam te srela!
Sneo hvala!
Ana
TUMOR NA PANKREASU NESTAO - KAO DA GA NIKADA NIJE NI BILO!
Zovem se Sava ipka (rodjena Kea) i ivim u Banatskom Velikom Selu,optina Kikinda.
Imam 78 godina. Ja sam Jucina i Gliina mama, Anina i Markova baka.
Ja sam uvek bila od onih, to veruje samo u ono to vidi dok nisam upoznala Sneanu
Latinovi.
Kad su me prvi put krijui odveli iz bolnike sobe na tretman Rekonekcije, mislila sam
da me vode kod neke vraare i jedva sam prihvatila tretman. Posle samo nekoliko minuta
leanja na krevetu i rada na meni, potpuno se promenilo moje miljenje o bolesti i
ozdravljenju.

113

Meni su lekari bili zakon i kako oni kau tako je moralo biti. Sve dok mi nisu
dijagnozirali tumor na pankreasu koji je hitno morao da se operie. Bila sam potpuno uta
i imala vrednosti bilirubina skoro 300, pa nije ni udo to su planirali hitnu operaciju.
Posle prvog tretmana rekonekcije osetila sam poboljanje i nisam htela i nisam elela da
verujem u lekarsku dijagnozu.
Mislei da je dijagnoza pogrena, odluila sam da odem u Kliniki Centar u Beograd. Na
klinici su samo potvrdili dijagnozu, ali nisu hteli odmah da interveniu, nego su me pratili
i videi da mi je sve bolje - odlagali operaciju. Ja sam se sve bolje oseala a nisam
uzimala nikakve lekove, ni u bolnici u Kikindi, ni u Klinikom Centru Beograd.Mislim
da su lekari ostali malo zbunjeni sa onim to se deavalo ispred njihovih oiju, jer su
stalno govorili da tu neto ima ali da im nije ba sve jasno. Snimanju i pretragama nije
bilo kraja. Dok su se lekari i pacijenti oko mene plaili moje bolesti i smatrali me
otpisanom, moj najveci problem je bio to to sam bila gladna i to zbog toga nisam mogla
da spavam.
Moj je oporavak bio munjevit i posle desetak dana sam napustila kliniku.Tumor je nestao
kao da ga nikada nije bilo a bilirubin se vratio u normalu!
Osim gore navedenog, godinama sam patila od bolova u krstima i jedino olakanje mi je
bio kosmo-disk.Sad sam se i njega oslobodila.
Jo jedan dugogodinji problem je iezao ba ovih dana. Imala sam konstantno zujanje u
uhu (takozvani tinitus) i jedno vee sam osetila lagano pucketanje u tom uhu i sve je
nestalo,kao rukom odneeno.
ISKUSTVO MOJE SESTRE
Moja sestra Janja je etiri meseca imala nepodnoljivu upalu oba uha i potpuno je bila
izgubila sluh. Sporazumevali smo se samo preko pisane rei. U ta etiri meseca primila je
3 terapije antibiotika u razmaku od 20 dana, ali poboljanje je bilo skoro neprimetno: i
dalje nije nista ula a bolovi su bili neizdrljivi.
Poeli smo da strahujemo i za njeno psihiko zdravlje, ne toliko zbog gluvoe, koliko
zbog tih ludakih bolova u uima i u glavi. I ona je, kao i ja neverni Toma" pa sam je
jedva uspela ubediti da proba sa Rekonekcijom.
Prvi put kad je primila tretman na daljinu i kad je osetila energiju, u sebi i na sebi, nisam
vie morala da je ubedjujem. Sama je traila da joj se rade druga dva tretmana. Drugi dan
me je NAZVALA TELEFONOM ! i ispriala mi da nema vie bolova, ne samo u uima i
u glavi, nego ni u stomaku ni u elucu i da konano uje na jedno uho!
To bi bila moja pria.
Svaki dan osetim neko novo poboljanje, u sebi i na sebi i nastavljam da savetujem
rodbini i poznanicima da se lee onako kako smo se nas dve izleile.

114

elim da ovo moje svedoenje pomogne svima onima koji trae put do istinskog
ozdravljenja.
S ljubavlju, Sava 061-2558052
ALJEM TI VELIKO SRCE I PUNO SAM TI ZAHVALNA NA SVEMU!
Proivljavala sam najgore trenutke u ivotu (propast braka, propast firme, gubitak posla i
novca, borba za decu i imovinu nakon razvoda).
Tada sam od drugarice ula za Snezanu Latinovi i Rekonekciju. Drugarica mi je
objanjavala ta je to, ali moj matematiki i logiki um nije mogao da shvati ta je u
pitanju, nego je samo prihvatio injenicu, da je ona moja drugarica i da mi eli dobro jer
me voli i odmah sam znala da elim da to uradim. To mi je bilo dovoljno.
Nakon telefonskog razgovora sa Sneanom, oseala sam se jako dobro. To je bilo u
etvrtak, a ve u subotu, drugarica me zvala da doem na razgovor za posao.
Sneanu nikada nisam videla, samo smo se ule telefonom i dogovorile za tretmane na
daljinu.
Rekla mi je da tretman traje pola sata, da legnem u udobnoj odei i zamurim. Tako smo
odradile tri tretmana za tri dana.
Legla sam na krevet u svojoj sobi, sklopila sam oi, kada sam osetila strujanje i dodire po
sebi. Oseala sam se kao na plai. Telo se zagrevalo, bilo mi je ugodno, Strujanje je
prolazilo kroz telo i kada je dolo do glave, niega se kasnije vie ne seam, kao da nisam
bila tu (ili kao da sam popila pivo na plai). Onda sam se trgnula nakon Sneanine
poruke. Oseala sam se jako dobro i fiziki i psihiki. Spavala sam tu no spokojno.
Ustvari, otada svaku no spavam spokojno.
Sledei tretman je bio neprijatan. Znojila sam se, kidala sa sebe odeu, nisam mogla da se
namestim, a telo je i dalje gorilo. Onda se odjednom to zavrilo, a nakon toga sam opet
bila spokojna.
Na treem tretmanu nisam nita ni osetila, kao da ga nije ni bilo. Bila sam budna i leala.
Nakon ovoga stvari su se krenule postavljati na svoje mesto. Bilo je i suza, ali sve u
svemu, tako je bolje za mene kada malo bolje razmislim.
Dobila sam puno vie samopouzdanja. Fiziki se oseam kao pre 20 godina. Vratila mi se
kompetencija. Postala sam pozitivnija.
Deca su se smirila i poela bolje uiti i raditi, te su puno bolji prema meni iz
neobjanjivih razloga, a verovatno jer ja bolje zraim. Pozitivnija sam, vedrija,
nasmejana.

115

Tata je prestao piti, zbog toga sto vidi da sam ja mnogo bolje nego ranije i da polako
preuzimam kontrolu nad svojim ivotom.
Prestala sam puno jesti.
ovek sa kojim sam planirala budunost prekinuo je vezu sa mnom, kidala sam se zbog
toga, a na kraju shvatila da mi je on bio dodatna komplikacija u ivotu i da je zbog
geografskih, nacionalnih i materijalnih razloga, nasa veza bila osuena na propast. ivela
sam u iluziji, tj. on je bio sve ono to moj bivi mu nije bio, a sigurna sam jedino da to
ba i nije ono, to je za mene dobro i to mi treba.
Moja najbolja drugarica se naljutila na mene, rekavi mi da se u mom drutvu oseala
nebitna, jer je ona sebe mnogo vie davala nego to je od mene dobila. Razgovarale smo.
To je zbog mojih silnih problema. Ona o svojima nije ni priala mnogo, kae da je to
zbog toga da mene ne bi opteretila. U budunosti u nadam se sa njom izgladiti odnos, jer
ona je divan prijatelj i na nju trebam da obratim paznju, a nije ni svesna koliko mi znai.
To joj nameravam pokazati.
Poela sam ii na novi posao. Konano sam dobila posao,kakav sam samo mogla sanjati i
koji zasluujem.
Tube sa familijom biveg mua idu kako idu. Onako valjda kako mora, a ja se zbog njih
vie ni ne sekiram mnogo. Kada proe koje roiste, ja odahnem i kaem hvala bogu, kao
to mi je Sneana rekla da radim.
Vidim da su se stvari posloile onako kako treba da idu dalje i samo se eka tehnika
izvedba.
JA SAM SADA SPREMNA ZA LICNU REKONEKCIJU.
Ona e mi pomoi da okrenem novi list sa novom snagom, te da na kvalitetniji nain
reavam probleme koji su mi preostali i koji e tek doi.
Beskrajno sam zahvalna Sneani koja mi je vratila osmeh na lice i energijom pomogla da
oslobodim svoj ukalupljeni um i da na najbolji i najpozitivniji nain prihvatim svoju
sudbinu.
Tanja
DETE U OPEKOTINAMA
21.januara mi je poslata slika deteta koje je zavrilo u bolnici sa opekotinama 2. i 3.
stepena, uz molbu da pomognem ako mogu.Uradila sam tretman na daljinu, odmah nakon
to sam otvorila poruku na facebooku i narednog dana je usledila radosna vest!
22 12:40 :

116

Hvala ti,sto si za jedan dan uspela, Rekonektivnim isceljivanjem, da skines visoku


temperaturu,da kraste same spadnu,da prestanu bolovi a oziljaka skoro da nema.Bog te
blagoslovio!!!HVALA!!!
Snezana Nena Borisavljevic

Erikove prie o isceljenjima


25. jun 2012 18:39
"Put kui"
"On je svetlost i zato sijaju kroz njega"
"Aneo u mojoj kuhinji"
"udo u Merlz plejsu"
"Dama u bati"
PUT KUI
U septembru 1991, mojoj supruzi i meni je Bog podario sina. Sledeeg meseca sam bio u
bolnici gde su mi radili totalnu tiroidoktomiju. Imao sam rak tiroidne ljezde.
Pre operacije sam bio u odlinoj kondiciji, tako da sam se brzo oporavio i odmah se
vratio na posao, poto imam svoju firmu i radim na ugovor sa drugim kompanijama.
Kako su dani i nedelje prolazile, s vremena na vreme mi se vraala pomisao na to da
imam rak. Obzirom da sam postao otac, ubrzo sam zaboravio da brinem o tome. Sasvim
sam se oporavio i nastavio da radim kao da se nikada nita nije ni dogodilo.
U januaru 1992. moju enu i mene je na povratku sa jedne svadbe uhvatila veernja
meava. Kada smo se zaustavili na crvenom semaforu nenadano nas je od pozadi udario
kolima neki pijanac. Oboje smo imali povrede vrata i kime pa smo morali da idemo na
snimanje. Moj lekar je nazvao jedne veeri da me obavesti da su snimci pokazali, osim
povredenih prljenova, da imam tumor na mozgu smeten u predelu pituralne ljezde.
Moja ena i ja smo bili oajni.
Nije nam bilo jasno ta sve to znai.
Poslali su me kod specijaliste u Njujork na ispitivanje i on mi je objasnio da su u 99%
sluajeva ti tumori benigni. Dalje je tvrdio da, obzirom da se ova vrsta tumora esto sama
osui, on ga za sada ne bi operisao. Plan je bio da idem na snimanje glave svakih est
meseci, isto da se prekontrolie da li ima promena. Laknulo nam je i bili smo zadovoljni

117

predloenom varijantom, pa sam tako svakih est meseci iao na snimanje, a ivot je
tekao dalje.
U zimu 1994, poeo sam da dobijam glavobolje koje su bile drugaije od svega to sam
ranije osetio. To nije bila obina glavobolja. Otiao sam kod neurologa na kontrolu i
reeno mi je da ja to imam "grodane glavobolje". Poto su veoma bolne, znalo se da su
ove glavobolje esto dovodile ljude do samoubistva. Dolazile bi i odlazile u talasima.
Imao sam i stalan bol u predelu potiljka koji je bukvalno izvlaio iz mene poslednje
delie snage. Bol je bio tako jak da sam bio vezan za krevet. Konano je bol bio toliko
nepodnoljiv da sam ponovo otiao kod neurologa. Ovaj put me je neurolog lino odveo
u hitnu pomo radi neodlonog snimanja glave jer se uplaio da se tumor moda razlio.
Sreom, to se nije dogodilo, ali se dosta uveao i bilo je neophodno da se odmah izvri
operacija.
Operacija mi je bila zakazana za maj 1994. Ne moete ni da zamislite koji je to neprijatan
oseaj pri pomisli da e neko da vam vri operaciju na mozgu. Operacija je trajala tri sata
i tumor je bio uspeno odstranjen. Oporavak je bio dug i iscrpljujui. Naalost, kada se
dira pituralna ljezda, ona prestane da funkcionie. Poto je to znaajna ljezda koja
kontrolie mnoge biohemijske procese u organizmu, postao sam zavistan od lekova.
Morao sam svakoga dana da uzmem etiri doze hormona i 30mm hidrokortizona. Povrh
toga, svake tri nedelje sam morao da primam injekcije testosterona. Lekar mi je rekao da,
ako pituralna ljezda ponovo ne proradi u periodu od mesec dana nakon operacije, mogu
da oekujem da nee ni proraditi. I nije proradila. Moja supruga i ja smo se ponovo
privikli na ove uslove i ivot je tekao dalje.
Jednoga dana sam gledao televizijski program o ''isceliteljima''. Nisam poznavao forme
alternativnog leenja i to me je mnogo zainteresovalo. Poto su lekari ve digli ruke od
mene, reio sam da se obratim iscelitelju u elji da ponovo osposobim svoju pituralnu
ljezdu da proradi. Nikada se nisam lako predavao i mada ljezda nije radila ve nekoliko
meseci, vrsto sam reio da nadem iscelitelja i radim na tome da opet budem itav ovek.
Tragao sam preko godinu dana.
U junu 1995. je na redovnoj kontroli hirurg pronaao tumor na desnoj strani vrata. CAT
skener i MRI su potvrdili da se rak tiroidne ljezde proirio na limfne vorove. Operacija
je zakazana za juli. Odravao sam svoj i moral svoje supruge i ubedivao je da u i kroz
ovu operaciju proi uspeno i da e ponovo sve biti dobro. Moje traenje iscelitelja je
moralo ponovo da se odloi za neko vreme.
Operacija je trajala pet sati. Napravljen je veliki rez na desnoj strani vrata. Otklonjeno je
88 limfnih vorova od kojih je 22 bilo kancerozno. Operacija je bila veoma bolna i
trebalo mi je tri meseca da se oporavim. Kada sam se oporavio, ponovo sam krenuo u
potragu za isceliteljima. vrsto sam reio da se, nakon tri velike operacije u manje od
etiri godine, vratim u normalno stanje.
Moje traganje se konano pribliilo cilju kada sam od NBC-a iz Kalifornije dobio
odgovor na moje pismo u vezi emisije o isceliteljima koju sam gledao. Poslato mi je
nekoliko imena i adresa. Posetio sam one koje sam mogao, ali jedan je na mene ostavio

118

poseban utisak, Dr. Erik Skot Perl (Dr. Eric Scot Pearl) iz Los Andelesa. Bio sam
uzbuden! Moje traganje je zavreno. Konano sam imao zakazano leenje sa vrsnim
isceliteljem!
U novembru 1995. smo se moja ena i ja upoznali sa Dr. Perlom. Moja pituralna ljezda
nije radila ve vie od godinu i po dana. Medicinski gledano, svaka nada je izgubljena.
Nakon to sam mu objasnio svoje zdravstveno stanje, imao sam seansu. Bio je to izuzetan
doivljaj. Drao je ruke iznad moje glave. Nakon nekoliko minuta sam osetio strahovito
jaku toplotu. Konano sam se onesvestio. Kada sam se osvestio bio sam prilino
dezorijentisan. Objasnio mi je da neko ima brze rezultate, dok se kod drugih pokazuju
kroz neko vreme. Zamolio me je da mu piem ili telefoniram da bih ga obavestio kako se
stvari odvijaju, jer je to jedini nain da prati stvari.
U decembru 1995, odprilike tri nedelje nakon leenja kod Dr. Perla, poeo sam da
oseam nove neobine senzacije u svom telu. Moj doktor je potvrdio moj predoseaj da
vie nije potrebno da pijem lekove i postepeno sam, pod kontrolom lekara, poeo da se
oslobadam od upotrebe medikamenata. Sada, nakon tri meseca, prestao sam da pijem
95% lekova i moja pituralna ljezda odlino funkcionie. Moj doktor i ja se nadamo da u
se uskoro osloboditi svih lekova. Svi moji rezultati su normalni. Sada sam vitalniji nego
ikada pre operacija. Odlino se oseam i psihiki i fiziki. Moja supruga i ja konano
ponovo vodimo zdrav i normalan ivot.
Kada sam dobio svoje najnovije rezultate, nasmejao sam se i upitao svog lekara ta sada
misli o isceliteljima. Nakon kratkog razmiljanja je odgovorio: ''Jedino to mogiu da vam
kaem je to da se tamo dosta udnih stvari dogada koje ja zaista ne razumem."
Kako je vreme prolazilo, medicinski testovi su nastavljali da dokazuju moj udesni
oporavak. Kontaktirao sam Dr. Perla da ga obavestim o svojim rezultatima. Bilo mu je
zaista drago da uje da sam izleen.
Kao ocu i oveku koji vodi sopstvenu firmu, meni je luksuz da nadem vreme da itam
jutarnje novine, pa neka se misterije univerzuma same razjasne. U retkim situacijama
kada nadem slobodno vreme, uvek pokuavam da shvatim sve te divne stvari koje su se
dogodile nakon moga leenja sa Dr. Perlom. Doao sam do zakljuka da postoji mnogo
udnih pojava koje ni ja ne razumem. Jednu stvar i moj doktor i ja sa sigurnou
razumemo, a to je da sam izleen toga dana kada sam imao leenje sa Dr. Perlom. Ja
nemam potrebu da se time hvalim, ja nemam potrebu da to dokazujem, i ini se, ja to ne
moram ni da razumem. Sve to znam je da sam ponovo zdrav i to je bilo dugo
putovanje kui.
ON JE SVETLOST I ZATO SIJAJU KROZ NJEGA
Pre jedno osam godina poela sam da se oseam kao da imam hronian nazeb. Imala sam
glavobolje, bolove u stomaku i stalno su me boleli zglobovi. Nekih dana je bol bio jai,
nekih slabiji, ali sam se konstantno oseala bolesnom. Izgubila sam apetit. Jelo, samo
gutanje mi je predstavljalo bol. Teina mi je pala na 33 kilograma.

119

Dobila sam dijagnozu da bolujem od sindroma hroninog umora i fibromiagrije. Moji


simptomi su bili tako teki da je veina lekara kod kojih sam bila smatrala da postoje i
drugi zdravstveni problemi. Gutala sam razne lekove protiv bolova. Poto sam na veinu
bila alergina, stalno su mi menjali terapiju. I pored svih lekova, nisam bila u stanju da
bez pomoi ustanem sa stolice. Imala sam tako uasne bolove da su morali da me nose do
etiri puta u toku noi pod tu, gde bih sedela pod mlazom tople vode, da bi mi bilo malo
lake. Nisam ak bila u stanju da odvezem svoju decu da vide baku koja je udaljena
manje od sata vonje. U retkim situacijama, kada bih se prisilila da vozim, morala bih da
ostanem tamo tri dana u krevetu, da prikupim snagu da vozim nazad kui. Bilo je dana
kada bih uspevala da radim par sati, ali to se retko dogadalo.
Poelo je da mi se ini da ludim. Moj ivot se pretvorio u konstantni krug bola i umora.
Male stvari kao to su pranje sudova, spremanje veere, ili ak samo ustajanje iz kreveta,
za mene su postali veliki napor i ponekad nemogua stvar. U mojoj porodici nije bilo
lepih trenutaka. Moj osmogodinji sin je uvao svog trogodinjeg brata skoro svako vee
i spremao veeru, poto ja nisam mogla da ustanem iz kreveta. Da nije bilo moje
porodice, ne znam kako bih sve izdrala. Da nisam imala decu, znam da bih se prepustila
smrti.
Jedne noi, dok su svi spavali, progutala sam nekoliko stotina razliitih tableta. (Nisam
ba sigurna koliko ih je bilo, ne seam se jasno ta se dogadalo.) Kasnije sam se nala u
kupatilu kako povraam, sva znojava. Oseala sam se kao da mi telo izlazi iz sopstvene
koe. U jednom trenutku sam poela da se molim, Boe, molim te pomozi mi. Ne mogu
da ivim ovako, ali ne mogu ni da ostavim svoje deake. Stigla sam do granica svoje
izdrljivosti. Jednostavno, vie nisam mogla da budem bolesna, a nisam znala gde da se
obratim za pomo. Konano sam zaspala tu na podu. Probudilo me je jutarnje sunce koje
je ulazilo kroz prozor od kupatila. Nisam rekla svojim ukuanima ta se dogodilo.
Toga dana sam ostala kod kue, bolesna i iscrpljena. Leei na kauu, ukljuila sam
televizor. Na programu je bila emisija ''Razgovori''. Nisam bila sigurna zato, ali oseala
sam da treba da je gledam. Dr. Erik Skot Perl (Eric Scot Pearl) i grupa lekara su
diskutovali o tome kako je veliki broj pacijenata Dr. Perla bio izleen od tekih obolenja.
Neki ovek je objanjavao kako je posle leenja Dr. Perla ponovo bio u stanju da koristi
nogu. TV stanica je ak prikazala video traku i fotografije ovoga oveka u razliitim
godinama starosti pre leenja. Dr. Perl je objanjavao da leenje ustvari obavlja neka
via sila, koja, kako se njemu ini, izgleda da dolazi kroz njega. Znala sam da Dr. Perl
govori istinu, da stvarno postoji i da moram da odem kod njega. Pozvala sam televizijsku
stanicu i saznala telefon njegove ordinacije u Los Andelesu. Okrenula sam telefon i
zamolila sekretaricu da mi zakae seansu. Nisam imala novaca za avion, ni za leenje,
ak ni mesto gde bih mogla da prespavam. Pozvala sam svoje roditelje i ispriala ta sam
videla i kako arko elim da odem kod Dr. Perla. Mada su bili sumnjiavi, majka mi je
obeala da e mi pomoi oko trokova i ohrabrila me da odem. Odluila je da krene sa
mnom i est dana kasnije smo bile u avionu za L.A.

120

Vonja taksijem od 45 minuta je izgledala kao venost. Jedva sam ekala da vidim
doktora. Prva seansa mi je bio zakazan 4. aprila 1995. Nikad neu zaboraviti taj dan.
Od prvog momenta sam se dobro oseala kod Dr. Perla, znajui nekako da sam poslata
njemu. Znala sam da me je Bog tamo poslao. Prva seansa je poela u sobi u kojoj je
vladao mir, sa priguenim svetlom. Dr. Perl je lagano stavio prst iznad moga srca, a ja
sam odmah pala u lagan san. Nisam bila sasvim uspavana jer, bila sam potpuno svesna
kretanja po sobi i zvukova koji su dolazili iz susedne kancelarije. Dr. Perl je drao svoje
ruke iznad i iza moje glave, a ja sam osetila toplotu u itavom telu. Oseao se naboj
energije u sobi. Moje desno koleno se na neobjanjiv nain pomeralo vie puta. (To
koleno sam nekoliko godina ranije povredila na skijanju i od tada me je uvek muilo.)
Moje ruke su takode bile u stalnom pokretu.
U jednom trenutku me je doktor ostavio samu. Imala sam snaan oseaj da je jo neko u
sobi, mada sam znala da doktor nije tu. Onda sam ula nean enski glas. Rekla mi je da
se zove Persila, da je ona moj andeo uvar. Persila mi je rekla da u biti izleena. Mada
nikada ranije nisam videla andela niti mi se obratio (barem ne da sam ja bila toga svesna)
znala sam da u ozdraviti. Lekari su uradili sve to su mogli, ali prisustvo Persile mi je
svedoilo da moj ivot ponovo poinje. Telo mi je opet postalo vrelo. Najbolniji delovi
moga tela su goreli, da bi zatim bili ugodno topli. Oseala sam se mnogo bolje. U jednom
trenutku sam osetila da Dr. Perl stoji sa moje leve strane, ali kada sam otvorila oi
shvatila sam da niko nije mogao tu da stoji jer je sa te strane sto za tretman bio naslonjen
na zid. Neko ko je delovao vrlo umirujue je stajao tu, bilo kako bilo, i niko me ne moe
ubediti da posumnjam u to.
Moja druga seansa, 5. aprila je bila podjednako uzbudljiva. Persila je ponovo dola.
Upitala sam je za ime andela koji radi kroz Dr. Perla, a ona je jednostavno rekla, andeo
iscelitelj. Ponovo, neki delovi moga tela su postali vreli, a zatim ugodno topli. Nekoliko
puta mi je Persila ponovila da u biti izleena. Posle leenja sam se oseala zbunjeno.
Telo mi je bilo toplo a noge su mi bile roze, kao da sam izala iz saune. Bila sam tako
puna energije nakon leenja Dr. Perla da smo majka i ja reile da idemo u kupovinu.
Iznenada sam ula svoju majku kako me moli da usporim. To je bio ok za obe, jer nakon
7 godina moje bolesti, svako je morao da usporava zbog mene.
Kod tree seanse sam odmah ula u lagan san, skoro pre nego to je Dr. Perl uao u sobu.
Andeo mi je rekao da e raditi na uzroniku mojih jakih glavobolja, koje su me ubijale.
Rekla je da e ih toga dana izleiti. Osetila sam toplotu, prvo u desnom obrazu a zatim na
itavom licu. Reeno mi je da sam bila ispunjena ljubavlju, mirom i spokojstvom.
Za vreme etvrtoe seanse andeli su me obavestili da sam izleena i da u postepeno da
vidim promene. Dali su mi poruke za mog oca i maehu. Pokazali su mi i neku divnu
kapiju za koju predpostavljam da je ulazak u Raj. Videla sam figure nekih ljudi, ali ne
lica. Pevali su svuda oko mene, cvee je bilo u bojama koje nikad ranije nisam videla i
svi su bili sreni. Jadnostavno sam znala da svako od njih zna smisao svog postojanja i da
svako ima svoj zadatak. Posavetovali su me da provodim vie vremena sa svojim

121

sinovima, naroito sa starijim. Persila mi je rekla da ostanem u vezi sa njom. Obeala je


da e uvek biti tu.
Prolo je ve skoro godinu dana od mog odlaska kod Dr. Perla, a moj ivot se i dalje
menjao. Sada sam vie u kontaktu sa svojim andelima, odlazila sam povremeno kod Dr.
Perla, samo u posetu. ivot mi se vratio u normalu, prilino brzo i kompletno. Sada radim
puno radno vreme, vodim sopstveni biznis, a uvee se vratim kui i spremam veeru za
porodicu. Imam normalnu teinu i svakog dana radim vebe. Ako se moda pitate, ako
sluajno nisam bila dovoljno jasna, elim da znate da sam izleena. Nisam u fazi
oporavka; potpuno sam zdrava. to je jo vanije, vraen mi je moj ivot! Posle svih tih
godina, moja deca ponovo imaju svoju majku
Dr. Perl je zaista talentovan. On je dobar ovek, pun ljubavi. Pomogao mi je da potujem
blagoslove koje sam dobila. Ne bih bila u stanju da nadem sreu ni bilo kakav smisao
ivota kada je sve na ta sam mogla da se koncentriem bila borba sa boleu.
Zahvaljujui njemu, uspela sam da povratim svoju porodicu, smisao svog postojanja,
sreu, svoj ivot. Ne postoje rei koje mogu da objasne tu radost!
Moja oseanja prema Dr. Perlu najbolje mogu da se objasne reenicom koju mi je jedan
od andela rekao:
Poto je on svetlost, oni sijaju kroz njega.
Ljudi mogu da priaju, ljudi mogu da se pitaju, ljudi mogu da diskutuju da li se ovakva
leenja zaista dogadaju, da li predstavljaju svest iznad materijalnog sveta, da li bi se i
onako dogodila i da li zaista postoje andeli. Nek mene pitaju, ja znam.

ANEO U MOJOJ KUHINJI


Teko mi je da odluim odakle da ponem priu. To je bio dugi put sa mnogo skretanja i
vraanja.
Imala sam 30 godina i bila sam majka predivnog, sasvim zdravog i vrlo aktivnog
deaia od osamnaest meseci. Imala sam posao i inilo mi se da uivam u njemu i mua
koji me je voleo, pazio i podravao. Imala sam sve osnove za dobar i srean ivot. Kada
se osvrnem na ta vremena, seam se da sam smatrala da ivim ne moe biti bolje. Ila
sam blaeno kroz ivot negirajui sudbinu, kao veina ljudi, a to negiranje je bilo na neki
nain garancija moga mira. Nikada nisam ozbiljno razmiljala o smrtnosti. Nisam ni
imala pojma da e moj ivot da se promeni skoro tako estoko kao da sam udarila u zid
pri vonji od 90 milja na sat.

122

Seam se da sam se ubedivala sa svojom doktorkom jer sam elela da se uradi


mamogram. Ona je oklevala govorei: "ene od trideset godina nikada ne dobijaju rak
dojke". Ja sam predoseala da neto ozbiljno nije u redu. Na kraju krajeva, to je moje
telo, tako da sam insistirala sve dok doktorka nije popustila i pristala da me poalje na
analizu. To je bilo prvi put u ivotu da sam se borila i izborila za sebe. I, dragi moji, da li
sam dobila nagradu za tu lekciju? Dobila sam dijagnozu da imam rak dojke. Imala sam
operaciju i 15 od 22 limfna vora ispod moje mike je bilo maligno.
Kada smo moj suprug i ja napustili bolnicu bili smo oajni. Nikada do tada se nisam
oseala tako samom i naputenom. Oseala sam da to nee da izade na dobro. Bila sam
ubedena da u uskoro umreti. Vozili smo kui utei. Samo su nai povremeni jecaji
prekidali tiinu. Odjednom kao da se energija u kolima promenila. Moj mu je poeo da
pria kao da ga je neko navodio na to, kako emo se mi boriti. I drugi ljudi su uspevali da
pobede rak, tvrdio je on, pa emo i mi. Uradiemo sve to je potrebno da se zajedno
izborimo i pobedimo. Na svu sreu moj pesimizam je bio kratkog veka zahvaljujui
mome muu i mojoj porodici. I mada sam tada verovala da je moj mu taj koji e me
spasti, sada znam da sam se izborila sopstvenom snagom, nadom i verom i spasla samu
sebe.
Odbijala sam da dozvolim da taj rak utie na moj ivot. Morala sam da vodim porodicu,
podiem decu i ivim svoj ivot. Od tog momenta smo zapoeli rat na svim frontovima.
Odluili smo da pronademo sve razliite opcije koje postoje, kako u medicini tako i u
takozvanim ''alternativnim'' pristupima. Odlazili smo samo kod doktora i ostalih
medicinskih radnika koji su imali otvoren pristup, koji su nam davali informacije i
pokazivali da im je stalo do nas. Uvek smo insistirali da nam se tano kae ta se deava i
zato, na osnovu ega bi mogli da donosimo odluke.
Dok smo prolazili kroz sve to, potraili smo podrku od svih koje znamo i zamolili ih da
se pomole za nas. Prijatelji i familija su bili na naoj strani. Neverovatno je kako ti se
ljudi nadu onda kada su ti potrebni. Mnogo sam nauila o boanskom u ljudima. Nauila
sam kako je neophodno za opstanak oveanstva da se iri ljubav. Poela sam da oseam
ljubav u svome srcu i nadu koja me je odravala da istrajem na ovom putu. Svakoga dana
su mi se budile misli kako su uda mogua i kako je i sam ivot udesan. Poela sam sve
vie da preispitujem svoj dotadanji nain razmiljanja. Nala sam da nain na koji
razmiljam u mnogome utie na moje zdravlje. Preispitavala sam se zato bih bila
realistina i oekivala negativan ishod umesto da oekujem pozitivan. Opredelila sam se
da oekujem pozitivan ishod.
Poela sam da traim vie od ivota. Uvek sam molila svoga Boga da mi pokae pravi
put i da mi udeli sredstva koja su mi potrebna. Imala sam puno hemoterapija, ak i
transplataciju kimene modine. To su sve bili darovi od Boga. Htela sam vie, i to me je
navelo da traim pomo od ''iscelitelja''.
Uvek su me zanimala misteriozna leenja i poela sam da tragam. Jednog jutra sam
igrom sluaja na televiziji videla Dr. Erika Perla (Dr. Eric Pearl) i neke njegove pacijente.
ini mi se da je tema bila alternativno leenje. Dirnula me je njegova nenost i

123

skromnost. Njemu je istinski podaren dar da lei. On ne zna zato je ba on odabran i


otkuda dolazi taj dar. - "Zovite ga Bog, Ljubav ili Univerzum," kae on. Bilo kako bilo,
snaga leenja deluje kroz njega. Njegovi pacijenti imaju izleenja za kakva se nije ulo
do dananjih dana.
Kada sam prvi put srela Dr. Perla, bila sam iscrpljena hemoterapijom. Ne samo da su mi
bila neophodna kolica da se kreem od mesta do mesta, nego sam bila i prikovana za
krevet. Provela sam sedam meseci u bolnici u izolaciji, dok su lekari pokuavali da
osmisle kako da poprave moju krvnu sliku koja se u poslednja dva meseca drastino
pogorala i izgledalo je da se nee pomeriti sa te take. Jedino to su znali sa sigurnou
je bilo to da mi je potrebna transfuzija svakog drugog dana da bih opstala. Da stvar bude
gora, imala sam otoke i crvenilo koe. vrsto sam reila da izadem iz bolnice za svoj prvi
zakazani termin leenja ... i tako sam i uradila. Moje leenje je poelo onoga dana kada
su me moj mu i sin izvadili iz bolnice i odgurali u kolicima kod Dr. Perla. Od tog dana
nadalje stvari su udesno krenule na bolje.
Kako je Dr. Perl pomerao ruke iznad moga tela oseala sam toplotu. Videla sam mnogo
ivih boja, belu zvezdu i jaku belu svetlost. Osim toga, videla sam predivnu intenzivnu
ljubiastu svetlost, ljubiastu boju kakvu nikada do tada nisam videla. Oseala sam
nevidljive ruke koje me dodiruju lekovitim dodirom. Mogla sam da osetim prisustvo
ljupkih, veselih bia. inilo mi se kao da andeli imaju urku svuda oko mene. Poto
nisam osoba koja redovno vida andele, ovo je za mene bio izuzetan doivljaj. Poelela
sam da ustanem i pridruim se njihovoj zabavi. Oseala sam kako mi se srce otvara u
enji za svakom moguom emocijom. Jedini momenat u mom ivota kada sam se slino
oseala je kada sam radala svoga sina.
Posle kratkog vremena sam ula jednog od andela kako mi neno govori: "Zavrena si."
Upravo tada, Dr. Perl je zavrio rad na meni, kao da je i on uo andela. Ti ljupki andeli su
ponovo doli kada sam imala sledee dve seanse. (Imala sam tri seanse sa razmakom od
po tri dana i svaka je bila podjednako lepa kao i predhodna.) Ne govorei nita, andeli su
me ispunjavali mirom, ljubavlju, radou, razdraganou i nadom, a to je bilo sve to mi
je trebalo u ivotu. Za vreme tih leenja sa Dr. Perlom, ti andeli su mi omoguili da
oseam neto to jedino mogu da objasnim kao ivotna energija; bilo je to kao zujanje i
hujanje moga bia.
Andeli su ostali sa mnom nekoliko meseci, svakoga dana. Oni su prosvetlili moj put,
leei me i uei me da vidim jasnije ta su moje potrebe, da postanem zdrava, snana
osoba kakva sam danas. Dolazili su mi u snu i na javi. Nekada bih ih videla, a nekada bih
ih osetila. Uvek su mi davali odgovore koji su mi bili potrebni i ja sam veno zahvalna za
taj dar.
Vie ne vidam te andele, mada sam sigurna da bdiju nada mnom. Ranije sam unapred
znala kada u videti andele jer su najavljivali svoj dolazak boanstvenim mirisom vanile
koji bi uspunjavao vazduh. Mislim da je razlog to ih vie ne vidim to to jednog dana
nisam osetila miris vanile i kada sam ula u kuhinju prenerazila sam se kada sam
neoekivano ugledala jednog od andela kako stoji na mestu gde ja obino stojim kada

124

spremam veeru. Iznenadena, zvuno sam udahnula vazduh. U redu, priznajem, zinula
sam od zaprepaenja. Nisam to elela, ali zatekao me je nespremnu i sada to ne mogu da
popravim. Andeo je nestao verovatno zato to nije eleo da me plai, i nikada se vie nije
vratio. Bila sam razoarana jer nikada vie nisam videla andele. I moram da vam kaem,
zaista mi nedostaje to ih vie ne vidim oko sebe.
Od mog prvog leenja sa Dr. Perlom i andelima koji rade sa njim meni vie nisu bile
potrebne transfuzije svakog drugog dana koje su ranije bile neophodne za moj opstanak.
Ni invalidska stolica mi vie nije bila potrebna. Ni jedan jedini put. ak sam se sama
odvezla kolima na treu, zavrnu seansu sa Dr. Perlom i od tada nastavila da se
oporavljam.
I nakon to je poslednji andeo otiao, nastavila sam da jaam, da poboljavam svoje
zdravlje i opti kvalitet ivota. Ponovo obavljam nabavku, istim i kuvam za svoju
porodicu svakoga dana, a da ne pominjem razvoenje mog devetogodinjeg sina po gradu
i prihvatanje uloge domaina njegove skautske ete. To je velika promena za enu koja je
do pre kratkog vremena bila vezana za krevet. Leenja sa Dr. Perlom su mi dala irinu i
omoguila mi da nauim mnoge stvari. Moje emocije su sada mnogo dublje, mnogo
iskrenije. Podaren mi je snaan oseaj za ljubav, ne samo za svoga supruga i sina, nego i
za itav svet. Moda je odlazak andela njihov nain da mi daju do znanja da sam spremna
da se sama u potpunosti oporavim, da sam spremna da brinem o sebi i o svojoj porodici
kao to sam to uvek ranije radila.
Ja sebe vidim kao borca, a to je vie nego neko ko je jedva preivljavao za vreme svoje
bolesti, to je onaj ko je imao hrabrosti da nastavi da ivi. To znai da je uivao u porodici
i prijateljima, umeo da deli ljubav, bio otvoren za sve mogunosti, nadao se i uvek bio
iskren iz dubine svoga srca.
Sada imam 37 godina. Kao to rekoh, bio je to dugaak put. Odbacila sam rak u deliu
sekunde ali u veno pamtiti lekcije koje sam nauila o sebi i o ivotu, kao rezultat moga
iskustva. I uvek u imati tu privilegiju da se oseam istovremeno sreno i tuno kada
osetim miris vanile.
UDO U MERLOZ PLEJSU
Dr. Perla sam sreo 3. oktobra 1994. godine. I taj dan je za svagda promenio moj ivot.
Roden sam sa urodenim defektom. Kada sam dolazio na svet doktor je prerano presekao
moj pupanik. Jedno vreme nisam disao, koa mi je postala ljubiasta i doktore je spopala
panika. Kao rezultat ove traume jedan deo moga mozga je prestao da funkcionie i desna
strana moga tela od struka na dole se nije pravilno razvijala. Moja desna noga je bila
nekoliko santimetara kraa nego leva; osim toga, moj desni kuk je bio mnogo vii. Zbog
ovog deformiteta sam hramljao i veoma teko se kretao, zabacujui desni kuk unapred pri
svakom koraku koji napravim. Osim toga, zbog razlike u duini nogu nisam mogao da
stojim uspravno. Radi odravanja balansa, moje desno stopalo se okrenulo na unutra i
oslanjalo se na levo, tako da su moje dve noge sluile kao jedna velika noga koja dri

125

ravnoteu i teinu gornjeg dela moga tela. Da ne bih pao, moja leda su bila pogrbljena
unapred kao da nameravam da skoim u bazen. Zbog ovakvog poloaja sam jo kao dete
poeo da imam probleme sa ledima.
Do svoje etrnaeste godine sam ve bio kod 20 doktora ne bi li mi pomogli. Imao sam
operaciju na desnom skonom zglobu da bi produili nogu. Ona nije promenila ni nain
mog hoda ni odravanja ravnotee. Nosio sam ortopedske cipele, specijalno konstruisane
ortopedske cipele i metalne take, a nijedno od tih pomagala mi nije izleilo bol u
ledima niti u najmanjoj meri popravilo moje stanje. Uskoro sam poeo da dobijam greve
u desnoj nozi. Oko etrnaeste godine grevi su postali uasno jaki, a posle njih bolovi u
ledima bi trajali danima. Posebno me je bilo stid kada bi se ti grevi dogodili pred
drugovimaa jo vie ako bi se to dogodilo pred ljudima koje ne poznajem. Zato sam,
protiv svoje volje, otiao kod neurologa. On mi je prepisao neke lekove da proveri da li
e ublaiti spazam. Nikad ga nisu umanjili. Ustvari, ini mi se da su ga pojaali. Oseao
sam da mi poputa intelekt da ne pomenem da sam se oseao mamurno. Brzo sam
odustao od tih lekova.
Kasnije, iste godine, poslat sam kod drugog lekara. Ubedivali su me da e mi on konano
pomoi. Bio sam tako uzbuden! Konano, moda je to lekar koji e uiniti da ne budem
tako razliit od drugih. Otiao sam sa ogromnim nadama i oekivanjima, a vratio se
bedniji nego ikada. Ne samo da mi je rekao da on nita tu ne moe da pomogne, nego mi
je jo i oslikao crnu sliku moje budunosti. Rekao mi je da u uvek imati problema sa
ledima. Ustvari, rekao mi je da e se problemi pogoravati sa starenjem i da e kosti da
mi se deformiu, da u zavriti u invalidskim kolicima.
To mi je bilo najdue putovanje do kue. Nadam se da u jednom uspeti da to zaboravim.
Toga dana sam doneo vanu odluku: vie nikada neu zbog ovog problema ii kod lekara.
Nai u neki nain da prihvatim svoju sudbinu i izmirim se sa svojim telom.
Prolo je 13 godina. Pomenuo sam jednoj prijateljici da sam imao uasne bolove u
ledima. Rekla mi je da zna sjajnog kiropraktora. Imala je teak saobraajni udes pre par
godina pa je i ona imala jake bolove u ledima. Od kako je bila kod tog kiropraktora, vie
nema bolova. Odluio sam da ga proverim.
Zakazao sam za 3. oktobar, posle mnogo oklevanja, i taj dan je konano doao. Uao sam
u njegovu ordinaciju, sedeo i ekao dok me njegov asistent nije odveo u njegovu sobu.
Kiropraktor je uao. Njegovo ime je bilo Dr. Erik Skot Perl (Dr. Eric Scot Pearl).
Instktivno sam osetio da sam na pravom mestu u pravo vreme.
Postavio mi je nekoliko pitanja, pogledao moju kimu i neno namestio moj vrat, rekavi
mi da dodem ponovo za dva dana. Oseao sam se malo bolje, ali nije to bilo nita to bi
uzdrmalo svet. Leda su me i dalje bolela.
Nakon dva dana sam ponovo otiao. Ponovo je pogledao moju kimu i malo podesio moj
vrat. Onda mi je rekao da se opustim i zatvorim oi. To sam i uinio. Iznenada je moje
desno stopalo poelo da krui samo od sebe. Pokuao sam svesno da ga zaustavim, ali je

126

ono nastavilo da krui. Onda mi je dola u svest misao da treba da pustim da radi ta
hoe. To je trajalo par minuta, a onda se konano ponovo vratilo na unutra, oslanjajui se
na moje levo stopalo ba kao i uvek do sada kada sam stajao.
Seam se da mi je bilo vrue, kao da se temperatura u sobi poveala za 10 stepeni.
Oseao sam tu energiju dole oko miia na desnom listu i poeo da oseam moje desno
stopalo kako se ponovo okree na napolje, vrlo lagano. ta se sad dogada? udio sam se,
bio sam zaprepaen. Oseao sam kako nevidljive ruke okreu moje stopalo, mada ih
uopte nisam oseao kao ruke. Oseao sam se dobro. Oseao sam se odlino. Bio sam
sasvim smiren. Ovaj proces je trajao oko 30 sekundi. Seam se da me je tada Dr. Perl
blago gurnuo. Bio je vrlo nean, a ipak je taj iznenadni povratak u stvarnost doao kao
ok.
Ispriao sam mu ta sam osetio i doiveo. Tada me je zamolio da ustanem. To je bilo
udo! Ustao sam i bio sam visok 180 santimetara. Stajao sam vii i praviji. Kada sam
pogledao prema podu (koji je bio mnogo dalje nego to sam ja navikao) video sam da mi
je desno stopalo ispravljeno, ba kao i levo. Bio sam stabilan, a moje desno stopalo nije
vie bilo okrenuto na unutra oslanjajui se na levo. Prvi put u svom ivotu sam imao dve
nezavisne noge. vrsto sam zagrlio Dr. Perla.
Otiao sam sa ogromnim osmehom na licu. Seo sam u kola i skrenuo levo od Melroz
Plejsa. U glavi sam ponavljao film kako se moje stopalo ispravlja. Da li se to stvarno
dogodilo? inilo mi se kao da sanjam. Vie nita nije izgledalo isto kao ranije.
Kada sam izaao iz Los Andelesa, skrenuo sam prema Laurel Kanjonu da idem u Veli.
Nisam vie mogao da kontroliem svoje emocije i morao sam da se zaustavim sa strane
puta. Briznuo sam u pla. Nemam pojma koliko vremena sam sedeo tu pored puta
plaui. Jedino sam znao da mi je konacno neko vratio ono to mi je bilo otrgnuto: nadu.
Bio sam izgubio svaku nadu kada mi je bilo 14 godina, a onda sam je ponovo pronaao u
ordinaciji Dr. Perla posle trinaest godina. Dok sam sedeo i plakao ceo moj ivot je
protekao pred mojm oima.
Doiveo sam radost kakvu nisam verovao da je mogua. Bio sam u miru sa svojim telom,
u miru sa celim svetom, a Dr. Perl je bio taj koji mi je to poklonio. Kasnije sam otkrio da
se takva leenja esto deavaju u njegovoj ordinaciji. Iz razgovara sa Dr. Perlom to
nikada ne biste saznali, jer i njega svako to neverovatno izleenje zaprepasti. Njegova
ljubaznost, briga i talenat za leenje su mi pruili neto to nikada nisam oekivao. Kroz
te ruke podareno mi je udo.
Albert Ajntajn je rekao da postoje dva naina da se gleda na ivot: ovek ili moe da
veruje da ne postoje uda, ili moe da prihvati da je sve udo.
O, uzgred budi reenovie nemam bolove u ledima.
DAMA U BATI

127

Kada mi je bilo 11 godina, jednog jutra sam se probudila u panici. Bila sam uasno vrela i
jedva sam disala. Kada sam digla ruku da obriem znoj sa lica, shvatila sam da ne samo
da su moje ruke bile dva puta deblje od otoka, nego i moje lice i jezik. Jedva sam
raspoznavala svoju majku koja je stajala ispred mene jer su mi oi bile skoro sasvim
zatvorene od otoka. Pokuavala je da mi da neki lek. Ovo nije bilo prvi put da se tako
neto dogada, ali nikada ranije nije bilo tako strano. Majka me je stavila u auto i odvezla
u hitnu pomo. Bila sam uasno uplaena, mislila sam da u sigurno umreti. Mama je
ponavljala: "Ne brini, ljubavi, bie sve uredu. Mi smo svi uz tebe i pomoi emo ti." Ona
je medicinska sestra; to joj je posao da umiri ljude. Ali meni je bilo sve gore.
Sledeih par dana sam provela u krevetu, a noi sa mamom u hitnoj pomoi, gde ona
radi. Bila sam sva u plikovima i ranama, od kojih su neke bivale sve gore. Svi zglobovi
su mi bili nateeni, celo telo me je bolelo. Doktori nisu znali da postave dijagnozu;
nikada nisu videli dete sa toliko udnih simptoma istovremeno. Poslali su me kod
specijaliste. Mesecima sam bila podvrgavana raznim testovima i pila razne lekove, da bi
konano zakljuili da bolujem od reumatinog artritisa i raznih obolenja vezivnog tkiva.
Doktor je rekao da moe da bude i lupus, ali test nije bio pouzdan. Pitate se kakvo leenje
je predlagao? Deset, da, 10 bajer aspirina dnevno u periodu od est nedelja, da ne budem
izloena stresnim situacijama i da se fiziki ne napreem!
Prolo je nekoliko godina, nauila sam da prihvatam bol i, to je jo gore, navikla sam na
odgovor: "Mi ne znamo ta je to." Nauila sam da se smejem i pravim ou za sve. To je
mnogo tee nego to to ljudi misle, i naravno, ne moe veno da traje. Kao to sam rekla,
ovo stanje je trajalo nekoliko godina, tanije, do moje 20. godine, Bila sam iscrpljena,
depresivna, morala sam svakog jutra da prisiljavam sebe da ustanem i idem na posao.
Ponavljam, bila sam kod nekoliko razliitih lekara koji su sada govorili da bolujem od
teke depresije. U sledeih nekoliko godina sam isprobala nekoliko razliitih lekova za
depresiju, koji su mi malo olakavali ivot, ali nisu popravili moje zdravstveno stanje.
Kada se svega setim, jasno mi je zato sam bila depresivna. Bili biste i vi da ste se
svakoga dana oseali tako bolesno. Konano sam otila kod lekara koji je radio testove
zasnovane na istoriji bolesti od mog detinjstva i shvatio da ja nisam samo jednostavno u
depresiji, nego da se ispostavilo da je moja ranija dijagnoza da imam lupus bila tana.
Ponovo sam bila podvrgnuta estokoj kombinaciji lekova, a nijedna od njih nije
pomagala vie od par nedelja.
Sledee to sam uradila, otila sam kod reumatologa. Pokuali smo druge lekove. Od
nekih mi je bilo muka, od drugih sam dobijala osip i konano, neki su poeli da deluju.
To je bila kombinacija Plaginila, 200 mg, tri puta dnevno; Lodina, 800 mg; i povrh svega
toga Tagameta, 400 mg, dva puta dnevno. To je bila terapija koja je konano davala
najbolje rezultate. Pored toga to je bila veoma skupa, na moju alost i alost moje majke,
ova kombinacija lekova nije delovala za dugo. Mada ne postoji lek za lupus, moja majka
je poela da trai neko trajnije reenje. Jednog dana je gledala televizijsku emisiju Sali
Desi Rafaela (Sally Jessy Raphael) i videla iscelitelja, Dr. Erika Perla (Dr. Eric Pearl).
Pre nego to mi je bilo ta rekla, organizovala je sve to je bilo potrebno da odem kod
njega. Tek kada smo krenule na put od 6 sati vonje, rekla mi je da je alternativni lekar,

128

da nee ni da me dotakne, a da u se oseati bolje. Smejala sam joj se i ozbiljno joj


posavetovala da ode kod nekog psihijatra. Odgovorila je: "ta moe da izgubi?" Kako
bih mogla to da demantujem, posle svega kroz ta sam prola? Osim toga, ona me je
dovoljno poznavala i to mi je rekla kada smo ve bile na pola puta.
Stigle smo za moj termin zakazan za 11, a ja sam razmiljala: ''Ovaj tip je sigurno
prevarant.''. Da li vam se ini da sam bila skeptina? Ule smo i popunile formular. Ubrzo
posle toga me je Keti, recepcionista, uvela u sobu za leenje. Tamo se nalazio sto na koji
treba da se legne, prigueno svetlo, zvuci okeana koji su se uli iz daljine. Keti me je
zamolila da skinem cipele, legnem i opustim se. Lako je njoj da kae. Pokuala sam, ali
mi nije polazilo za rukom.
Dr. Perl je uao par minuta kasnije i, to me je iznenadilo, izgledao je prilino normalno.
Razgovarali smo par minuta o mojim zdravstvenim problemima, posebno o mojim
rukama. Rekao mi je da dignem jednu ruku. Stavio je ruke oko moje ruke, ne dotiui
me. Poeo je da pomera ruke u laganim krunim pokretima. Uplaila sam se jer sam
osetila strujanje oko moje ruke i jak miris cvea. Miris cvea kakav nikada ranije nisam
osetila. Pomislih: ''Dobro, ovo je zaista udno. Ruke mu se kreu suvie sporo da bi
izazvale strujanje vazduha. A ta sa cveem? Kako to radi? Tada se premestio na moju
drugu ruku, i osetila sam isto strujanje. Zamolio me je da zatvorim oi, a sve to sam bila
u stanju da smislim je bilo:"On je ludak, a ja sam oigledno blesava!"
Zatvorila sam oi, a on se polako etao okolo, radei to ko zna ta, to to on ve radi, a to
strujanje je pratilo njegove ruke. Ono to se tada desilo me je stvarno uzdrmalo. Kada
sam raskolaila oi, Dr. Perl me je upitao: "ta se desilo?" Nisam se usudivala da kaem.
Rekoh: "Nita". Ono to sam zaista elela da kaem je bilo: "Mii se od mog skonog
zgloba, postaje vrelo!" Na svom levom lanku nosim kamen za leenje koji mi je
poklonio doktor Indijanac iz Otmana u Arizoni, i svaki put kada bi mu Dr. Perl priao,
zglob bi mi bio vreo. To mi je bilo udno i nije mi se svidalo.
Do kraja seanse nisam mogla da se opustim. Kada je konano zavrio, pitao me je da li
sam bilo ta doivela. Rekla sam mu za strujanje i miris cvea. Pitao me je da li znam
otkuda miris cvea. Rekoh: "Od vas." Rekao mi je da ne misli da je to njegov miris, pa
sam upitala da li smem da ga pomiriem. "Da," nasmejao se i nagnuo prema meni.
Definitivno, on nije mirisao na cvee, a to je jo udnije, miris je lagano nestajao.
Napravio je par beleki i rekao mi da izadem kada budem spremna za to. Izaao je iz
sobe. Verovatno sam ostala tamo 10 - 15 minuta traei fen, miriljave tapie, neto,
BILO TA, to bi objasnilo strujanje i miris. ak sam skinula i sliku sa zida, pomerala
nametaj (to mu jo uvek nisam priznala). Nita nisam uspela da nadem. Tek tada sam
bila ubedena da mora da sam luda. Kada sam odlazila razmenila sam samo par rei sa
doktorom. urila sam da odem. To je bilo najudnije iskustvo u mom ivotu. Mama i ja
smo se vozile kui. Najvei deo puta sam spavala, a kada sam se probudila, ruke me vie
nisu tako bolele. Mislila sam, samo mi se priinjava.

129

Sledee nadelje je uglavnom sve bilo kao i obino, uzimala sam svoje lekove, i to je to.
Poela je da mi se vrzma po glavi misao o ponovnom odlasku kod Dr. Perla. Stvarno
nisam elela da idem, ali smo se sledee nedelje ponovo spakovale i krenule u
Kaliforniju. Na sledeu zakazanu seansu sam otila prilino nervozna. Opet me je Keti
uvela. Skinula sam cipele, popela se na sto i, na moje veliko iznenadenje, odjednom sam
bila relaksirana. Uao je Dr. Perl, porazgovarali smo par minuta o tome kako se oseam,
to je bilo 'neto bolje nego obino'. Onda me je zamolio da zatvorim oi i da se opustim.
Spremao se da pone.
Zatvorila sam oi i odjednom sam osetila neopisivu smirenost. Oseala sam strujanje oko
moje glave i apsolutno boanstven miris tog cvea. ''Odakle to dolazi?'' , upitala sam se i
u tom trenutku se pojavila ena. Nisam mogla da joj sagledam lice, samo njenu belu
haljinu i tamnu kosu koja lepra na vetru. Stajala je iznad mene u predivoj bati punoj
cvea i ponudila mi svoju ruku, kao da hoe da kae, Prihvati moju ruku i kreni kroz
batu, mada mi nije nita govorila, barem ne reima. Nisam mogla da otvorim oi. Vie
nisam bila svesna Dr. Perlovog prisustva u sobi, ili ja nekako vie nisam bila u sobi?
Neverovatno! Poelela sam da odem. Pruila sam ruku, osetila kako me je povukla. I
bum! Bila sam tamo sa njom u bati. Zatim, isto tako iznenadno kako se pojavila, tako je
i nestala.
Moje oi su se otvorile irom, a Dr. Perl je zavrio. Pitao me je da li je sve u redu. Bila
sam tako preplaena da mu nisam rekla ta se dogodilo. Samo sam elela to pre da
odem. Izaao je iz sobe, ali ovaj put nisam nita pretraivala. Samo sam izala. Zatekla
sam ga kako razgovara sa mojom majkom. Mislim da ni jednom od njih nisam rekla ni
re. Samo sam zaglavila na vrata. Mama je krenula za mnom. Izala sam i briznula u
pla. Nisam mogla da joj ispriam ta se dogodilo, nikome nisam mogla da ispriam ta
se dogodilo. ta bi moja majka pomislila, jo gore, ta bi ljudi mogli da pomisle? Bila
sam prestraena, sama sa svojim mislima da sam zaista poludela. Otili smo do hotela gde
smo prenoili tu no. Trebalo je da imam poslednju seansu sledeeg dana. Te veeri sam
bila vrlo utljiva.
Sledee jutro je brzo dolo. Otila sam na zakazano leenje, mada zaista nisam elela.
Bilo me je strah. Za vreme itave seanse, jedino to sam mogla da mislim je bilo: ''Kada
e ve jednom da se zavri?'' I ustvari, zavrilo se veoma brzo. Mislim da je Dr. Perl
mogao da oseti da neto nije u redu. Naula sam kako govori mojoj majci, koja je
besomuno pokuavala da zakae sledei termin, da me ne dovodi, osim ako ja budem to
traila. Rekao joj je da mu se ini da ja ne elim da budem tu i da izgleda da se ne oseam
ugodno na leenjima. Bio je u pravu. Kada smo odlazili, ljubazno sam mu se zahvalila i
krenule smo nazad kui. Nisam bila spremna za sve to. Sledea dva dana sam provela
pretraujui po svim radnjama u Bulhed Sitiju u Arizoni da nadem takvo cvee. Morala
sam da ga pronadem, ili barem da opet osetim isti miris. inilo mi se da e to, ako ga
pronadem, biti dokaz da nisam izgubila razum. A onda, ta bi dokazivalo to ako ga ne
pronadem?
Koliko god da sam se trudila, nisam ga pronala. Niko u svim tim radnjama nije mogao
da ga prepozna iz mog opisa, nikome takav miris nije bio poznat. ini se da takvo cvee

130

ne postoji na zemlji. Prolo je skoro nedelju dana pre nego to sam ja poela da priam
ta se deavalo u ordinaciji Dr. Perla, a da pri tome ne plaem. (Obzirom da sam bila
okoreli ateista, to je uzdrmalo moje ubedenje iz korena.) Ustvari, kada sam poela da
priam o tome, otkrila sam da mi je to bilo veliko olakanje. Neki ljudi su me gledali
zabezeknuto dok sam govorila, ali nisam mogla da dopustim da me to sprei da nastavim.
Ljudi treba da znaju da takve stvari postoje. Da me majka nije odvela u Los Andeles, ne
znam u kakvom bi stanju danas bila. Nadam se da e ove moje rei pomoi nekom
drugom. Posle tri leenja sa Dr. Perlom, moje stanje se popravilo stoprocentno. Sada
mogu da radim stvari za koje sam mislila da nikada neu biti u stanju da radim. Mogu da
ustanem iz kreveta bez ikakvih problema, a taj proces je nekada zahtevao nekoliko sati.
Mogu da otvorim tegle, ak i neke koje moj mladi ne moe da otvori! Mogu da hodam i
radim vebe a da mi se pri tome ne ini da u da se raspadnem. ta vie, mogu da nosim i
svoj nakit jer mi ruke i zglobovi vie ne otiu. to je najlepe od svega, vie ne treba da
gutam lekove.
Znate, mame ponekad znaju neke stvari bolje nego to mi mislimo. Moja je oigledno
znala. Dok sam ja trala okolo pitajui se da li sam luda, ona se raspitivala i pronala da
se po itavoj Americi rade istraivanja ovih leenja koja Dr. Perl. radi. Mnogo mi je lake
da se ne oseam ludom kada znam da nisam jedina koja je videla te andele i koja je etala
po cvetnoj bati na nebu. Nadam se da u jednom nai nain da joj zahvalim to ga je
pronala, to me je vozila 6 sati do tamo i 6 nazad i to nije izgubila nadu u trenutku kada
sam ja izgubila svaku nadu. Ne znam kako da objasnim to leenje, ne znam ni kako da ga
nazovem. Jedino to mogu da vam kaem je da je efikasno. ini mi se da sam se dva puta
rodila; jedan ivot mi je dala majka, a drugi Dr. Perl. Ne mogu dovoljno da mu se
zahvalim. Recite da sam luda . . . !

Bolesti i transformacija tela koja nam se dogaa!


30. maj 2012 2:48
Intervju sa Dr. Berrendom Fox
Dr. Berrenda Fox nudi dokaze o promeni DNA i elija u ljudskom organizmu. Dr. Fox je
holistiki praktiar Avalon Wellness centra u Mt. Shasta u Kaliforniji. Dr. Fox je
dokazala kroz krvne testove da su neki ljudi zapravo razvili nove nizove DNA.
Berrenda, recite nam neto o svom obrazovanju.
Imam doktorate iz fiziologije i prirode. Za vreme prakse u Evropi sam saraivala sa
medijima i ta saradnja se jo uvek nastavlja kroz film i menadment. Kao to znate,
trenutno saraujem sa televizijskom mreom FOX, na razumevanju vanzemaljaca i
njihove uloge u tome ta se trenutno dogaa ljudima. Najpoznatije serije za koje radim su
Sightings i The X Files.
Koje su promene koje se dogaaju u ovom trenutku na planeti i kako su naa tela
pogoena time?

131

Postoje velike promene, mutacije koje se nisu dogodile, prema genetiarima, jo od kada
smo izali iz vode. Pre nekoliko godina u Mexico Cityju bila je konvencija genetiara iz
celog sveta, a glavna tema bila je promene ljudske DNA. Mi smo u toku evolucijske
promene, ali ne znamo u ta se menjamo.
Kako se menja naa DNA?
Svako ljudsko bie ima dve spirale DNA. Ono to smo otkrili je,da se sve veem broju
ljudi formiraju nove spirale. Prema mom shvatanju poinjemo razvijati 12 spirala DNA.
Tokom tog vremena, koje je izgleda poelo pre 5 20 godina, poeli smo mutirati. To je
zakljuak nauke. To je mutacija nae vrste u neto iji krajnji rezultat nije poznat.Ove
promene jo nisu predstavljene iroj javnosti jer nauka smatra da e ovom objavom
uplaiti stanovnitvo. Meutim, ljudi se menjaju na elijskom nivou. Ja trenutno radim sa
troje dece koja imaju razvijene tri spirale DNA. Veina ljudi zna za ovo i to osea, ak su
i mnoge religije govorile o ovoj promeni i znam da emo do nje doi na razliite naine.
Mi znamo da je ovo pozitivna mutacija, iako fiziki, mentalno i emocionalno ona moe
izgledati zastraujue.
Da li ova deca imaju razliite karakteristike od druge dece?
Prva deca mogu pomerati predmete po sobi samo ako se na njih koncentriu, ili mogu
napuniti ae vodom ako samo gledaju u njih. Oni su telepate. Gotovo da pomislite da su
ova deca nad-ljudi, ali nisu. Mislim da su ona to u ta emo se razviti tokom nekoliko
decenija.
Mislite li da e se to dogoditi svima nama?
ini se da ljudi roeni pre 1940. godine nemaju ovu mogunost promene, ali su preneli
sledeim generacijama neto to im omoguava razvijanje nove DNA spirale u toku naih
ivota. Najvidljivije promene su naene u naem imunom i endokrinom sistemu i to je
razlog zato radim na istraivanjima imunolokih testiranja i terapije.
Neke odrasle osobe koje sam testirala ustvari imaju jo jedau spiralu DNA koja se poela
formirati. Nekima se ak i do kraja formirala. Ovi ljudi prolaze kroz velike promene u
njihovoj svesti i telu, jer to je povezano. Po mom miljenju, Zemlja i sve na njoj podie
svoju vibraciju. Mnoga deca nedavno roena imaju magnetski laka tela. Mi stariji, ako
se odluimo na promenu, moraemo proi kroz mnoge fizike promene.
ta prouzrokuje promene u telima roenima sa dvostrukom DNA?
Najlaki nain mutacije DNA je kroz viruse. Dakle, virusi nisu obavezno loi. Virusi ive
samo na ivom tkivu. DNA virusi kao to su Epstein Barr i Herpes#6 menjaju elijsku
strukturu. Retrovirus HIV nije DNA virus. Umesto da menja telo, on ga prodire.
Veina ljudi koja je prola kroz ovaj proces izala je na drugoj strani sa novim
zanimanjem, novim nainom razmiljanja ili su jednostavno zapoeli sa novim nainom

132

ivota. Iako su se mogli oseati bolesno, umorno ili ak i beznadeno s vremena na


vreme, to je dar. Data im je ansa da promene svoju DNA strukturu u lake, zdravije telo
koje e moi videti u sledeoj generaciji. Po mom shvatanju imamo vremena otprilike do
kraja 2012. da zavrimo i proemo kroz taj proces.
Koje druge promene bi trebale uslediti?
Na kraju nee biti bolesti, neemo morati umreti. Mi emo imati mogunosti da na laki
nain nauimo ivotne lekcije, ne kroz patnju, ve kroz ljubav i radost. Stari system e se
morati potpuno raspasti, a to se nee dogoditi bez otpora i velike borbe. Dakle, od svih
ratova koje imamo, do medicinskog tipa leenja,nita ne funkcionie, vlast ne
funkcionie. Puno starih paradigmi vie jednostavno ne moe postojati, ali se bore za
svoje odravanje, no nema sumnje da se menjaju. Oni od nas koji ive u ovom trenutku
pretea su gotovo nove vrste. To je ljudski, ali ono to istovremeno pokuavamo
manifestovati je raj na Zemlji. Mi primamo dodatnu pomo od gospodara i vanzemaljaca,
aneoskih bia, i uenje da gledamo unutar sebe. to vie uemo unutar sebe i posluamo
taj tihi glas, to smo vie usklaeni sa promenama koje se dogaaju.
Koje su propratne pojave ovih promena?
Sa elijskim promenama oseaete se kao da nekada niste prisutni ovde. Oseaete se
iscrpljeno jer mi doslovno menjamo nae elije i postajemo nova bia. Kao i novoroena
beba, treba nam mnogo odmora. Moe se pojaviti mentalna zbunjenost i nemogunost
koncentracije na svakodnevne rutinske zadatke jer zapoinjemo sa programiranjem na
neto vee. Bol po celome telu za koju ne postoji specifian uzrok. Mnogi se ljudi
oseaju kao da su poludeli.
Ako odu kod lekara, najverovatnije e zavriti na Prozac-u ili nekom slinom leku, jer
moderna medicina ne moe utvrditi ta im je. To je teko shvatljivo za modernu medicinu
jer se ona nije navikla baviti energetskim telom. Zbog toga to su akre povezane sa
naim endokrinim sistemom, ene e proi kroz niz hormonalnih promena. Postoji
mogunost da e plakati, bez da znaju zato plau jer pla otputa hormone. Mnoge ene
e proi kroz menopauzu ranije jer nam se celi sistem ubrzava.
Mukarci se mogu oseati frustrirano sa iscrpljenou jer su do sada bili vrlo aktivni.
Mogu oseati kako iz njih izlazi njihova enska strana, jer ona je intuitivnija.
Emocionalne terapije koje se pojavljuju zadnjih 20 do 30 godina ubrzano primenjuju
nove tehnike kako bi se nosile sa ovim promenama. Mi zapravo u vrlo kratkom vremenu
radimo ogromnu koliinu emocionalnog rada za kojeg bi inae trebale hiljade godina.
Kako se odnosite prema nekome ko prolazi kroz ove promene?
Mislim da je ispravan pristup rad sa individualnim biem, umesto leenja. Doktor na
latinskom znai uitelj. Jedinu uslugu koju moete pruiti kao pravi iscelitelj je da
osnaite osobe sa potrebnim alatima i da ih uverite da je ono to se dogaa stvarno, te da
se oni mogu isceliti i osloboditi negativnih simptoma u tom procesu.

133

Prvo, obavljam imunoloko testiranje koje nije tradicionalno. To je laboratorijsko


ispitivanje krvi koje sprovodi specijalizovana laboratorija. Tada dajem informacije
pacijentu. To je neto kao karta promena tako da oni imaju uticaja na leenje. Postoji
neka mo unutar osobe da, kada gleda rezultate analize krvi i kartu promena, pokrene
neto u podsvesti i zapone samoizleenje.
Pravi klju svega je da se osoba ponese odgovorno i da sama radi na tome. Ono to ja
koristim kao alate nije uobiajeno. Koristim mnogo Organoterapije, koja je lezdani
tretman iz Europe, da ovrstim hormonalni sistem da lake prihvati promene unutar
DNA. Takoer, koristim homeopatiju za rad na energetskom telu, vitamine, lekovito bilje,
i hladnu lasersku terapiju. Terapija zavisi iskljuivo o individualnim potrebama.
Kako mislite da e se va posao razvijati u budunosti?
Na svoj rad gledam kao na most, ili tranziciju. On je jednako nauni i umetniki. Leenje
je umetnost i nauka.
Koristei samo umetnost leenja ili samo nauku nije dovoljno za potpuno izleenje. Ja ne
mislim da u biti iscelitelj celog ivota jer verujem da e bolesti biti eliminisane. Mi kao
potpuno svesni ljudi, eliminisaemo bolesti i patnje.
Patricie Resch
Rekonekcija i Rekonektivno isceljivanje je nova metoda koja prevazilazi sve do sada
poznate tehnike isceljivanja.Omoguava da svoju frekvenciju uskladimo sa novim
frekvencijama energije koja je zahvatila planetu.
Ona nam ustvari pomae da se uskladimo i proemo kroz ovaj proces promena i
evolucije.
Za mnoge,jednostavnim reima,to znai preiveti ovaj proces.
Naa DNK mutira, u to nema sumnje. Stara ljudska vrsta evoluira jako velikom brzinom.
Mi vraamo izgubljenu DNk i sa naom sveu se spajamo ponovo na izvor. Naa misija
je da prihvatimo nove energije koje nam se alju za pomo izgradnje i izmene naeg
fizikog tela. Ne treba se boriti sa evolucijom ve je prihvatiti i zagrliti je. Mi se trenutno
pretvaramo u novu ljudsku vrstu.
Sneana Latinovi
Kvantni skok
4. maj 2012 14:08
"Rekonektivno isceljivanje je najvii oblik isceljivanja koji je trenutno poznat na
zemlji. Zaudujue je jednostavan i izuzetno efikasan. Ovde je mo vie inteligencije na
delu. Iscelitelj je tu da se napravi spona, da se ponovo uspostavi harmonija izmedu
oveka i Univerzuma. Brojna su dokumentovana leenja bolesti opasnih po ivot,

134

ozbiljnih anatomskih deformacija i mentalnih problema. Rekonekcija ili Lina


rekonekcija aktivira povezivanje DNK lanaca."
O procesu aktiviranja DNK lanaca govori i knjiga Dr.Roberta V. Gerarda "Promenite
svoju DNK - Promenite svoj ivot".
U sledeem tekstu su izdvojeni delovi knjige koji objanjavaju ta se dogaa prilikom
ovog procesa i ta podrazumeva promena.Na koji nain reagujemo nakon aktiviranja,sve
u prilog tome,da moemo sebe da posmatramo i da moemo da prepoznamo
oslobaanje,da u stvari u svakom trenutku budemo svesni i budni, dok traje fiziko i
emotivno ienje.
Svi smo razliiti u odnosu na to, kakva smo ivotna iskustva potisnuli i reakcija e biti
razliita i individualna.Meutim,svakako e nam dobro doi informacija o tome kako taj
proces deluje uopteno.
Projekat isceljivanja DNK
ta je nae poslanstvo?
Poslanstvo projekta isceljivanja DNK* je aktiviranje viestrukih nizova DNK u to je
vie ljudi mogue, isceljivanje pojedinaca i pouavanje postupaka isceljivanja DNK
irom sveta. Nameravamo podstai to vie ljudi da se iscele.
U ovo smo ukljuili takve obrazovne programe koji pruaju orua i postupke kojima se
podstie volja za razvijanjem sebe, ljubavi prema sebi, i nastojanje da se ubrza razvoj
svesti svakog pojedinca kako bi spoznao sebe kao boansko bie.
elja nam je nadahnuti to vie ljudi da, voeni srcem, spremno isceljuju sebe i druge.
Zovemo ih Oni koji srcem grle svetlost. Pridruite nam se u tom globalnom nastojanju!
Pozivamo vas da se ukljuite u ovo globalno i svrhovito poslanstvo.
Dajte sebi vremena da se upoznate sa programom i pridruite se ovom velianstvenom
nastojanju. irite ovu dobru vest! Ovo to vam predlaemo nije poslovni poduhvat ni
avantura nego uzvieni cilj globalnih razmera.
Pamtite uvek, Bog vam je dao dragoceni dar, sposobnost da menjate svoju DNK a s time
da promenite i svoj ivot. Vi to moete!
DNK je skraenica za izraz dezoksiribonukleinska kiselina,ima duge spiralne
molekule u jezgru svake elije koja sadri potpunu informaciju ivota.
Naunici i medicinski istraivai osvojili su ono to se pre pedeset godina inilo
nemoguim. Dalja istraivanja samo pridonose jo veem otkrivanju potencijala
nepoznatog. Naa su nas istraivanja dovela do same granice Svemira te pokazala da
samo u naoj galaktici ima barem 250 milijardi zvezda i bilijoni galaktika unutar
posmatranog Svemira. Fantastino? Da!

135

I pogled u sutinu naih tela jednako je dubok i fascinantan.Prema hermetikom principu,


dinamika elija paralelna je dinamici galaktika. Kvantna fizika dosledno prouava velike
prostore izmeu elektrona i jezgra svakog atoma unutar raznih molekula.Meutim, ni
najsnanijim se elektronskim mikroskopom ne moe otkriti samu nit ivota velianstvenu celinu DNK unutar naih elija.Kako se DNK rasporeuje s obzirom na
svoj sadraj kompletnog nacrta ljudskog tela? to prouzrokuje starenje i bolesti? Hoemo
li to ikada otkriti? Odgovor je DA!
Inicijativa svetskih razmera,Projekt-ljudski genom, ostvarila je poetkom 2000. nagli
proboj u tajne genetskog koda, a kotala je vie nego slanje oveka na Mesec.
Naunici su trebali pregledati hromozome, koji se sastoje od DNK, a ova sadri oko 100
000 gena (prema zadnjim procenama,svega oko 30 000 gena). Otkrivene su sve adrese,
tj. lokacije pojedinih gena na dugoj spirali DNK. Je li klju ivota u naim rukama?
Krenimo korak dalje pa postavimo ovo pitanje: A ko je stavio klju u kljuanicu? i
Kakva to inteligencija upravlja naom DNK da bi ova omoguila odvijanje
najzamrenijih i najsavrenijih zadataka koje je oveanstvo ikada imalo priliku
upoznati?
A sutina je jo daleko suptilnija - nauiti kako elije i njihova DNK komuniciraju! Kad
se to otkrije, uemo samu tajnu ivota,ili e, moda, DNK uti nas! Kad jednom
primenite postupke,vaa e se DNK promeniti a sa njom i va ivot.
DNK i RNK* poseduju jedinstvene sposobnosti da se repliciraju i da komuniciraju.
Proces deljenja elije toliko je velianstven da zasluuje nalepnicu udo. Jeste li znali
se cela DNK replicira svaki put kad se elija podeli i replicira? Zaee je udo. Primite
novoroene u naruje pa procenite sami!
Kad govorimo o zdravlju i podmlaivanju, sve vie je pouzdanih informacija koje
ukazuju na to da izreka um vlada materijom poinje u trenutku kad DNK dobije
uputstvo da neto obavi. Dr. Deepak Chopra, autor nekoliko svetskih bestselera, posvetio
je u svojoj knjizi Ageless Body, Timeless Mind itavo poglavlje DNK i sudbina
objanjavanju mogunosti toga da na svesnost utiu neki hormoni unutar molekularnih
procesa DNK. U daljnjem tekstu tvrdio je: Na svakom je pojedincu odgovornost za
promenu svesti.
Najvii oblik inteligencije podrazumeva sposobnost komunikacije.Kad komuniciramo
prisiljeni smo biti svesni svoje namere.
A kad svoju nameru podignemo do najviih vrhunaca znanja, poinje proces stvaranja.
Namera je najvii oblik stvaranja.
A namera iz srca je vera na delu. Klju ivota je u naoj sposobnosti,da se sluimo
svojom namerom pa tako utiemo na promenu u sebi.
Andrew Weil,jedan od vrhunskih lekara naeg doba i zagovornik alternativnog pristupa
leenju, u svom bestseleru Spontano isceljivanje govori: Radi se dakle o osnovnim
delatnostima isceliteljskog sistema koji se razaznaje na nivou makromolekula, koje su na

136

granici izmeu ive i neive materije. Na tom nivou nema jo ni traga imunom sistemu, a
nema ni nervnog sistema,kojima bi se prenosile poruke iz mozga. Daleko smo ispod
nivoa sveta organa. ak i kad nismo posve upoznati sa zamrenim detaljima toga kako se
DNK sama popravlja, mogue je izvesti nekoliko zakljuaka:
ivot poseduje sposobnost isceljivanja. DNK nosi u sebi sve potrebne podatke da sama
proizvede enzime kojima se popravlja.
Sistem isceljivanja neprestano radi.
Sistem isceljivanja sposoban je dijagnostikovati.
Isceljivanje je spontano.
U knjizi Solarian Legacy (Solarno naslee), Paul Von Ward raspravlja o tome kako
svesnost igra vitalnu ulogu u mor-fogenetskim procesima, tj. razvoju strukture nekog
organizma. On i drugi naunici danas znaju da tanana energetska polja postoje u celom
poznatom Svemiru. Von Ward elokventno sugerie da - kad se svesna namera zdrui s
tim tananim energijama - nastaje stvaranje u oba domena - stelarnom i atomskom.
DNK izgleda kompleksno, ali se u sutini preteno sastoji od jednostavnog eera i etiri
osnovna azotna molekula.Va ivot zavisi od toga kako ti molekuli razmiljaju, deluju,
meusobno utiu i repliciraju se, ali imamo li i mi udela u svemu tome to ine? Odgovor
je ponovo DA. Zaista imamo udela!
Svet, a sa njim i nai ivoti, brzo se menjaju. Vreme kao da nestaje pred naim oima.
Predskazanja o kraju vremena sve ee se uju oko nas,pa se pitamo: ta se to zaista
dogaa? i Zato?.
ini se,da je sad na nama,kao oveanstvu,da obavimo kvantni skok. Previe smo postali
zavisni, kad se radi o naem mentalnom i telesnom zdravlju, o drugima. Suoavamo se
svakodnevno s injenicom da nas neko drugi vodi,pa ak i namerno loe. Stalno
govorimo kako nam to rade oni. Uvek su to oni. A vi ste taj koji igra vitalnu ulogu u
svemu to se tie vaeg zdravlja, ivota u istini, i stvaranju onoga to vas ini srenima.
Vreme je sada! Preuzmite odgovornost za svoj ivot - ivite ga!Spoznajte da je
ovladavanje sobom vaa velika sposobnost.
Vi posedujete svu svesnu nameru i tanane energije kojima menjate svoju stvarnost,
ukljuujui i vau DNK. Aktivirajte se, spoznajte svoje boansko ja. Postanite sve ono to
moete biti! Sada je as da promenite svoju DNK i time promenite svoj ivot.
S ljubavlju, u svetlosti i miru, Robert V. Gerard
injenice za razmiljanje
60% svih osoba kojima su propisani farmaceutski lekovi zavre s problemom
uzrokovanim lekom to u SAD-u rezultira time da u bolnice mora ii godinje gotovo 9
miliona ljudi...28% svih bolesnika koji su 1992. primljeni u bolnice oboleli su od neke
bolesti povezane s troenjem prepisanih lekova. Izmeu 80 000 i 90 000 pacijenata umrlo
je od lekova koje su im prepisali lekari.

137

Electrical Nutrition
82% stanovnitva SAD-a nezadovoljno je sadanjom situacijom;75% Amerikanaca ne
oekuju za sebe neku sjajnu finansijsku budunost; a 85% Amerikanaca elelo bi bolje
vladati svojim vremenom. Zbog toga su pod stresom koji napada imuni sistem i blokira
isceljujue energije kreativnog procesa.
Svaki etvrti od 10 Amerikanaca koristio je usluge alternativne medicine u 1997.
godini; od 1990. praktiari alternativne medicine belee ukupni porast poseta pacijenata
od 50 posto. Amerikanci su platili 21 milijardu dolara za usluge praktiara alternativne
medicine.
The Journal of the American Medical Association
Veina (vie od 85%) uzroka smrti na zapadnoj hemisferi su degenerativne bolesti:
uglavnom srane bolesti, rak, eerna bolest i artritis.
Peter Knopfler, istraiva
Procenjuje se da godinje 2 216 000 bolnikih pacijenata pati od ozbiljnih propratnih
posledica prepisanih lekova (ADR - Adverse Drug Reaction).
The Journal of the American Medical Association, April 14,1998.
Vano je shvatiti da hrana koju jedemo uopte ne dospeva do naih elija. 99,9 posto
proe kroz naa creva i napusti telo...Nae telo treba menjati svoje probavne enzime i
bakterije koje regulirau Ph faktor probavnih sokova kako bi varenje funkcionisalo. A to
je neka vrsta elektrinog procesa u telu...Lagano razaranje elektrinih funkcija u
spiralama creva esto prouzrokuje poremeaje u radu elije i
njenoj komunikaciji s vlastitom DNK. elije, u sutini, gube kontakt sa svojim
prirunikom uputstva,to se kasnije u ivotu manifestuje u bolesti koju zovemo rak.
Electrical Nutrition
Bar 34 posto Amerikanaca koristi usluge nekonvencionalnih terapeuta kao to su to
na primer kiropraktiari i travari. Uzimaju megavitaminske dodatke, a broj poseta
alternativnim praktiarima danas je vei od broja poseta lekarima opte prakse.
Prema izvetaju Harvard Medical School (Medicinski fakultet Univerziteta Harvard) u
asopisu The New England Journal of Medicine
Samopomo u zdravlju je budunost.
The Popcorn Report, Harper Business
Enzimi upravljaju hemijskim reakcijama pri stvaranju i preradi masnoa. Ti enzimi su
belanevine iju formulu uvaju geni u DNK. Ako se DNK pogreno poreda pa stvori
defektni gen,telo e proizvesti defektni enzim, to e dalje poremetiti metaboliki proces i
rezultirati preteranom debljinom ili prouzrokovati druge probleme.
Health & Fitness Newsletter, Dec.7,1999.
Glavni uzrok smrti u SAD-u su poremeaji koji se mogu spreiti. Prema statistikama,u
amerikim je bolnicama 1997. godine bilo vie od 33,6 miliona pacijenata.Dva

138

sprovedena istraivanja su pokazala da je najmanje 44 000,a moda ak 98000 pacijenata


umrlo zbog lekarske greke...to je osmi najei uzrok smrti u SAD- u. Broj smrti usled
pogrenih medikamenata vei je od broja smrti prouzrokovanih
saobraajnim nesreama (43 458),rakom dojke (42 297) ili AIDS-om(16 516).
National Academy Press, 1999.
Novac i medicina:
50 milijardi dolara odnosi industrija mravljenja,27 milijardi dolara otpada na industriju
alternativnih metoda zdravlja
33 milijarde dolara na industriju line higijene 23 milijarde dolara odnosi industrija
prehrambenih dodataka.
Izvor: 'Nutrition Business Journal
Svrha ove knjige
Tehnike aktivacije i isceljivanja DNK, moan su nain istraivanja vaeg unutranjeg
prostora. Moda prvi put u ivotu vi ete biti svedok spontanog
isceljenja, reiti se bola, osloboditi se tereta emocija, te se osetiti veim od sobe u kojoj
sedite.
Doivljaj aktivacije DNK je prvi korak prema potpunoj integraciji tela,uma i due trenutak kojeg ete se uvek seati s radou. Dok se upoznajete s ovim tehnikama, sve
vie se upoznajete sa svojim telom i otkrivate prostranstva unutaranjeg sveta.
Zamislite da se uputite u svoje elije, da s njima razgovarate i da im zapovedate da
pravilno rade. Zamislite da bol i bolest pretvarate u Ljubav. Shvatit ete svu mo
isceljivanja i uvideti kako stvari doista funkcioniu. Zamiljajte!
Promenite svoju DNK, promenite svoj ivoti!
Ovlateni praktiari DNK na raspolaganju su onima koji e se radije aktivirati ili
isceljivati kod iskusnog i obrazovanog iscelitelja.
Ovo je je putovanje u bolje zdravlje, isceljenje, i nesebino deljenje s drugima. Odvese
vas do samih granica vae mate, otkljuati vrata ogranienja i podstai vae kreativne
sposobnosti do razmera, o kojima ste nekad samo mogli sanjati.
Aktivacije DNK i isceliteljski procesi su vae uroeno pravo. To je univerzalni dar za
svakoga, ali taj dar naalost premalo koristimo. Sami moete razvijati isceliteljske
aspekte ivota u sebi, osnaiti um, telo i duh. Postii savreno zdravlje. Vi zaista moete
promeniti svoju DNK i promeniti svoj ivot.
Postanete li stvoritelj-iscelitelj, uivaete u plodovima boljeg zdravlja i ceniti radost
sluenja drugima. Stoga vas molimo da i dalje budete otvorenog duha,te tim tehnikama
pruite ansu provere.
Vi to moete!

139

Dobrobiti aktivacije DNK


Pregled potencijalne dobrobiti koja proizlazi iz aktivacije DNK dat je u daljnjem tekstu.
Razliite osobe razliito doivljavaju aktivacije, ali je injenica da su hiljade ljudi
doiveli pozitivne, stalne i velike promene koje se mogu ponoviti.
Ve tokom same aktivacije dolazi do spontanih isceljenja, a odnose se ponajvie na
akutne fizike i emocionalne poremeaje. Sve ukazuje na to da aktivacija DNK deluje na
fiziko telo pomaui mu da se preusmeri zdravijem nainu ivota. Iz izvetaja i
svedoenja ljudi koji su proli aktivaciju, vidi se da dolazi do znaajne detoksifikacije na
oba nivoa - fizikom i emocionalnom.
Radi se o vanom procesu ienja koji poinje s aktivacijom a traje nekoliko nedelja, a
periodino i nekoliko godina sve dok ne bude okonan.
Aktivacija ubrzava psiholoku budnost i potie suptilne promene. Rezultati pokazuju da
su pojedinci smireniji te se stoga bolje usmeravaju u svakodnevnom ivotu i lake nalaze
smislenu svrhu svoga ivota.
Iako se ini da se veina izvetaja odnosi na pozitivne promene fizikog stanja, ipak su
znaajnije one koje se odnose na oslobaanje oseaja, intelektualnu bistrinu i poboljanje
meuljudskih odnosa. Ono to doista fascinira je jedan aspekt aktivacije DNK koji se
odnosi na brzinu njenoga delovanja; aktivacija je gotovo automatska!
Aktivacije DNK zaista pridonose jasnijoj orijentaciji u ivotu i linoj sudbini! Ubrzavaju
ovladavanje sobom i otvaraju vrata uvidima,o tome, KO ste vi, ustvari! Na ovoj ste
planeti kako biste oseali, stvarali i delili s drugima. Veliki je izazov hrabro pogledati u
sebe, otkriti unutranje prepreke na putu, a zatim ih otklanjati. Samospoznaja je klju
vae slobode. A aktivacije DNK idu u sr tih istina o sebi.
Ukratko,saimamo ono to su hiljade ljudi izvestili. Radi se o postojanim i pozitivnim
promenama saetima u etiri glavne kategorije:
Telesne
Telo se isti
Kosa i nokti bre rastu
Osoba se osea i izgleda mlae
Raste nivo energije
Sanjaju se jasnovidni snovi
Rada se elja za boljom prehranom
Poveava se komunikacija unutar tela
Raste potreba da pijete sveu vodu
Dolazi do sposobnosti breg samoisceljivanja tela
Psiholoke i emocionalne
Poveano samopouzdanje
Poviena mo percepcije

140

Istanani oseaj prepoznavanja istine


Precizna upotreba jezika
Manje stresa i briga
Otrije pamenje i bre manifestovanje eljenog
Obnovljen oseaj kompetentnosti
Vae veze i odnosi
Lake i bre prihvatanje i deljenje novih oseaja
Otputanje proivljenih i potisnutih sadraja
Bistrije sagledavanje znaenja neke veze
Otkrivanje dublje veze s drugima
Privlaenje srodnih dua i lanova duhovne porodice
Samootkrivanje
Automatska sposobnost suoavanja sa istinom o sebi
Pronalaenje smislenih i jasnih odgovora na ivotne izazove
Transformisanje neizvesnosti u izvesnost i istinu
Sposobnost koncentracije na ovde i sada
Dugorone dobrobiti o kojima su primljeni izvetaji:
Oslobaanje duboko potisnutog emocionalnog stresa
Oslobaanje od oklevanja, sumnji i strahova
Neodoljiva potreba za fizikim i emocionalnim ienjem
Oiglednije traenje i nastojanje da se sledi lini sveti put
Bolje razumevanje svrhe ivota
Jasnija slika o sopstvenoj jedinstvenosti
Ostvarenje ljubavi prema sebi i samopouzdanje
Razumevanje injenice da nam Svemir ogleda nae probleme kako bismo ih
identifikovali i eliminisali
Svest o vremenima koja se menjaju i uslovima u kojima ivimo.
Aktivacije DNK deluju poput katalizatora koji potie eliju da se vrati u istije i zdravije
stanje, to vodi zdravijem i srenijem telu. Proces ienja elije poinje eliminacijom
stresa,nakupljenog kroz godine i godine ivota. Stres i emocionalne krhotine obino ine
najvei deo otpada, ali se taj otpad aktivacijom lako eliminie i isti iz tela.Proces
ienja i eliminacije tee automatski dalje nakon aktivacije DNK.
Veina zagaivaa iz okoline koji ulaze u telo industrijskog su porekla, drutveno su
prihvaeni, a telu su strani elementi koji ugroavaju odbrambeni imuni sistem. Telo ih
upija putem kozmetikih proizvoda, iz plastinih pakovanja prehrambenih namirnica,
zaostalih pesticida, radijacije, i naravno, iz duvanskog dima. Ne zaboravimo da opasni
virusi gripe i drugih bolesti neprestano plutaju zrakom oko nas.

141

Loa probava, nepotpuna asimilacija hrane u telu, nemo da se eliminiu tetni mikrobi,
te uz to procesiranje telesnog otpada i nusproizvoda metabolizma, velik su teret telu.
Telo koje je pod stresom, te mu stoga treba detoksifikacija, najosetljivije je na bolest.
Stoga treba preduzeti sve to je mogue kako bi telo odrali isto i funkcionalno. U
nedavno obavljenoj knjizi Radikalno isceljivanje dr. Rudolf Ballentine, ameriki lekar,
u detalje obanjava procese detoksifikacije i ienja. U knjizi su odlini grafiki prikazi i
preporuke za vae zdravlje.Uvek imajte na umu da svako voli jesti, i da ulaemo
beskrajan trud kako bismo pripremili to ukusnija jela, ali kao to to dr. Ballentine mudro
kae: Ne zaboravite da hranjenje tela zahteva i njegovo dobro ienje.
ta se zbiva nakon to ste aktivirali svoju DNK
Iz hiljade svedoanstava, izvetaja i razgovora saeli smo podatke o tome ta se zbiva
nakon to se aktivira DNK. Iako su promene drugaije od jedne do druge osobe u njima
ipak postoji zajednika nit vodilja. Verujemo da e ovi izvetaji pruiti i vama dovoljno
grae za dalje napredovanje.
Imajte uvek na umu da ste aktivacijama DNK pokrenuli lavinu promena koje e trajati do
kraja vaeg ivota. To je automatski proces koga biste trebali biti svesni. Primeujemo da
su promene stalne i dve godine posle aktivacije DNK. Naroito se ogledaju u raznim
procesima ienja.
Kako vreme prolazi, fiziko-psiholoki aspekti ienja polako se smiruju u tanane
promene, u mnogo sluajeva sasvim podsvesne procese. Telo je odluno u tome da se
oslobodi svih stranih estica u procesu neprestanog ienja. Treba mu vie hrane i vie
panje. Po svaku cenu eli biti isto. Kad se to dogodi, tome se prilagoavate i psiholoki
a to znai manje emocionalnog smea.
Stoga ete prolaziti kroz periodine pojave psiholokog ienja,bolje reeno
emocionalnog oslobaanja.
Svedoci smo periodinog emocionalnog ienja. Duboko potisnuta emocionalna
optereenja izranjaju na povrinu i trae svoje razreenje. Nisu to krize ni napadi nego
jednostavno elja da se ovek oslobodi i iz tela izbaci sve to je preivelo. . Neka se
emocionalna pitanja podignu u vau svest, razmotrite ih, uite iz tog iskustva a da mu se
pritom ne suprotstavljate. U njima je za vas vana pouka koju trebate doiveti i s njom se
suoiti.
Kad budete jednom razumeli znaenje te emocije, naoruajte se snagom da je nadvladate
i prigrlite ono to vam dolazi. Proces moete ubrzati time to ete zauzeti stav pun
ljubavi. Ljubite to to otputate svim srcem a zatim otpustite od sebe. Tu je ono pravo
znaenje uputstva:Otpustite, otpustite... I dopustite da Bog ude u igru.
Fiziko-psiholoki aspekt ienja nastavlja se sve dok se potpuno ne smirite i prihvatite
sebe. Sloboda je predivan oseaj. Budite spremni i otvoreni da iskusite ta podsvesna
emocionalna oslobaanja. Za vas su ona dobra. Moda u sebi nosite neki nereeni
problem s ocem ili majkom, suprugom ili prijateljem, od detinjstva pa do dananjeg dana.
Sve to treba izai iz tela, sve se mora oistiti iz tela, uma i srca.

142

Ne zaboravite da ste aktivacijom DNK pokrenuli proces boanskog samoostvarivanja.


Imajte to na umu kako ne biste obustavili pozitivni proces. Kad ste se jednom aktivirali,
ve ste objavili svom telu, umu i dui da ete se uvek seati ko vi u stvari jeste i da ete
zbog toga zauvek biti stopljeni sa svojim Stvoriteljem. To su ozbiljne namere koje
obavezuju i koje uvek treba potovati.
Isceliti znai,uspostaviti izgubljenu celinu, isti odraz Izvora. Da bi boanska energija
mogla ponovo tei vaim telom, trebate ga osloboditi od otrova a misli proistiti. Jaate,
zauzimate pozitivniji stav prema ivotu i vie se oslanjate na svoju unutranju mudrost.
ivot se pojednostaljuje i obogauje. Jedinstveni ste i dovoljni sami sebi, nita vam ne
treba, ni od koga ne zavisite i nikada niste sami. Drag vam je mir a slobodu cenite. To je
rezultat vaeg rada da sebe iscelite i osnaite.
''Ako imate sree, vae leenje e doi u obliku kakav oekujete. A ako zaista imate sree,
vae leenje e doi u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakvom kakav je Univerzum
planirao za vas. "~ Dr. Erik Perl ~
Energetska ravnotea
4. maj 2012 13:45
Uslovljen civilizacijskim normama, ovek je nauio da svoju energiju vlastitom voljom
usmerava na odredjen nain i u odredjenom smeru i ve tim ne-prirodnim usmerenjem
priinjena je energetska neravnotea. Bolest predstavlja upravo tu energetsku
neravnoteu. Umesto da se lina energija upotrebi za ispoljenje u svim vidovima,
najee se njen neometan tok blokira i stvara energetski naboj, koji se osea kao pritisak.
U poetku taj pritisak stvara psiholoke smetnje, a duim "arhiviranjem" energije kroz
patnju, na kraju dolazi do bolesti. Moemo rei da se stvara "energetski tromb" koji
ometa slobodan protok energije i stvarajui pritisak na odreenom organu dovodi do
bolesti.
Bol predstavlja skoncentrisanu energiju na odredjenom delu tela koja, vrei pritisak,
stvara neprijatan oseaj. Istovremeno, zvuk predstavlja oblik ispoljenja energije. Zbog
toga je jak bol praen jaukom, a u lakem vidu bolesnik neprekidno govori o bolu ili o
bolesti, jer time nesvesno umanjuje energetski naboj. Priajui o problemu, svest se
usmerava na odreeno mesto u telu i time mu se donekle oduzima viak energije.
Lekovi koje ljudi uzimaju samo preseljavaju bolest, obino na drugo mesto u telu. Bolest
je poremeaj prirodnog energetskog balansa. Lekovi ne uspostavljaju potpuni balans, ve
samo neravnoteu energije jednog, obolelog organa premetaju na drugi - zdrav organ.
Bolesni organ manje trpi pa zbog toga prestaje da boli, a zdrav organ, koji primi
poremeaj, moe bez bola jedno vreme, da podnosi dodatni pritisak.
Ukratko, lekovi ne lee ve reorganizuju disharmoniju, naroito sintetiki lekovi. Ono to
zaista dovodi do ravnotee je uskladjivanje elemenata.
Racionalna svest prima poruke od obolelih organa ali retko kada ih shvata ozbiljno.
Naravno, to je posledica civilizacijske svesti i gubitka kontakta sa prirodom, a naroito sa

143

vlastitom prirodom. Celokupna svest, iji je jedan deo racionalna, odnosno razumska
svest, odlino zna ta se sa linom energijom i telom uopte dogaa.Zbog prekida
prirodne veze ovek nije svestan (razumom) ta se deava, a potrebno je samo malo da
obrati panju.
Jednostavno. Samo treba da obrati panju na uobiajene reenice koje mehaniki
izgovara u trenutku, negodovanja. Osoba koja kae: "Zbog tebe e mi pui srce" svoju
linu energiju, akumulira u vidu patnje u srcu, tu se stvara "energetski tromb" i time ga
optereuje. Posle dugogodinjeg optereenja sledi infarkt. Izjava: "Pije mi krv" dovodi
do malokrvnosti. "Ne znam gde mi je glava" ukazuje na mentalne poremeaje u lakem
obliku ili do tumora na mozgu u teem obliku. Osoba koja "guta suze" ili nezadovoljstvo,
oboleva od titne lezde. Primeri su brojni.
Kako uskladiti energetsku neravnoteu?
Ono to zaista dovodi do ravnotee je uskladjivanje elemenata. Poviena temperatura
znai da je elemenat vatre postao predominantan i u tom sluaju treba poveati element
vode, da bi se dolo do ravnotee. A to znai dosta tenosti unositi u organizam.
Element Vazduha dominira grudnim delom tela. Poremeaj elementa vazduha donosi
kaalj. Vazduh takoe predstavlja misaone procese, kao i nervna oboljenja. U tom sluaju
u organizam treba unositi element zemlje, odnosno vrste hrane. Osobe koje dosta jedu u
razdoblju stresa ili nervoze odlino znaju o emu govorimo.
Poremeaj elementa zemlje se ree dogaa, jer samo telo po svojoj strukturi predstavlja
zemljani element. Bolesti elementa zemlje uglavnom su vezane za poremeaj probave i
kostobolje. U tom sluaju pomae element vazduha. Znai lek bi bio pojaan misaoni
proces, vebe disanja ili jednostavno etnja kao izlaganje vazduhu. Takodje razgovor sa
drugim ljudima aktivira element vazduha zbog pojaanog misaonog toka u razgovoru.
Patnja je najei izvor i uzrok bolesti. ovek raspoloivu energiju akumulira u patnju, a
ova kao energetski koncentrat u odredjenom delu tela, puni energijom odredjeni organ.
Poto je "spremnik" organa odredjene veliine, prijemom dodatne energije nastaje
pritisak, a samim tim i bol. U sluaju dueg pritiska i tkivo organa poinje menjati, pa
bolest postaje vidljiva.
Osnovni uzrok patnje, kao neprijatne emocije, nastaje usred blokiranja delovanja dve sile.
Spektar ispoljenja patnje je veoma veliki i nema svrhe nabrajati ih, time se ve bavi
psihologija. Bitan je ovaj osnovni uzrok: blokiranje delovanja dve sile.
Patnja nije uvek potrebna. Dovoljno je biti svestan polariteta i da shvati da ono to mu se
trenutno dogaa, a to shvata i doivljava kao neto loe, u sebi uvek sadri potencijal
neeg novog i dobrog. ak i najgore situacije koje se dogaaju, u sebi sadre mogunost

144

promene itavog ivota i to na bolje. Naravno, ukoliko je ovek spreman na promenu.


ei sluaj je da se patnja prihvati kao takva i "neguje", akumuliranjem nove energije u
nju. Odbijanje promene, koja je neminovna, takodje dovodi do patnje.
Neophodno je uspostaviti ravnoteu izmeu primljene i ispoljene energije. Manjak
energije, do kojeg dolazi usled iscrpljenosti preteranom aktivnou, sasvim sigurno
dovodi do bolesti i to je hiper aktivnost due trajala, to e i bolest biti tea, da bi se
bolesnik leenjem odmorio i povratio izgubljenu energiju. Umor takoe dovodi i do
slabljenja muskulature, jer jedan deo energije ve je utroen na formiranje mase tela. Po
potrebi ta zaliha se moe aktivirati.
Viak energije, sa druge strane, moe biti vrlo neprijatan, to je ve poznato. Viak
energije u organizmu po svojoj manifestaciji podsea na nervozu, ali udesetostruene
snage. U ovom sluaju viak treba ispoljiti kroz pojaanu aktivnost, bilo fizike, bilo
mentalne prirode, jer i viak energije moe dovesti do bolesti, oteenjem srca i krvnih
sudova.
Svaki ovek ima tano odreen bonus energije, koji se razlikuje od osobe do osobe.
Unutranji regulator pokazuje koliinu energije koja je potrebna i jedino to treba
napraviti je prepustiti se tom unutarnjem vodiu. to znai: spavati dok se sam ovek ne
probudi i jesti dok se ne oseti sitost. Svako preterivanje u bilo kojoj aktivnosti ili u
akumuliranju energije, dovodi do neravnotee, a ova opet vodi u bolest.
Prosvetljenje
24. april 2012 11:48

Za oveka ne postoji nijedan vei ivotni cilj od prosvetljenja. Sa njim se ne moe meriti
nikakvo bogatstvo, nikakva vlast, nikakvo znanje. Prosvetljenje moe dostii svaki ovek
ali e to lake ostvariti osoba ije je svetlee telo visoko razvijeno.
Tri osnovna zahteva za realizaciju ovog cilja su:
- posveenje nekoj humanoj ideji (to podstie pozitivno miljenje i angaovanje koje ne
dovodi u velikoj meri do stresnih situacija i veeg broja negativnih misli koje oteuju
funkcionisanja aure, ujedno je i preduslov za postizanje narednog uslova)
- postizanje savrenog funkcionisanja nervnog sistema (predstavlja visoki stepen istoe
aure i sinhronizaciju svih njenih funkcija ali je i preduslov narednom zahtevu za
prosvetljenje)
- dostizanje vrhunskih paranormalnih moi (ovaj uslov se lake zadovoljava
istraivakim radom u domenu duhovnosti)
Kada se to dostigne, aura tih osoba postaje savreno ista. ovek ne mora biti svestan
postojanja ovog cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci raznih vrsta, naunici, pisci,

145

umetnici, religiozni mislioci i drugi prosvetlili su se a da nisu ni znali da tako neto


postoji. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima tokom svog ivota doveli svoju auru u
isto stanje, to predstavlja uslov za prosvetljenje.
Prosvetljene osobe doivljavaju vrlo znaajne promene:
- u fizikom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma, one se podmlauju, aktiviraju,
fizike mogunosti rastu, sve hronine bolesti se povlae, neumorni su, san im traje samo
2 do 3 sata;
- u psihikom pogledu dolazi do smirenog i blaenog stanja jer mnogi nerealni strahovi i
brige nestaju zbog mogunosti predvianja pojava, ime je svako iznenaenje iskljueno;
- u pogledu paranarmalnih moi promene su svakako najvee. Prosvetljeni jasno vide
prolost i budunost, itaju misli, vide uzrok i vrstu bolesti i znaju nain njenog
uklanjanja energijama itd. Izvor njihove velike mudrosti i znanja predstavlja mogunost
neprekidnih kontakata sa zrelim svetleim telima, spiritualnim biima i samim
Jedinstvenim poljem, odnosno Stvaraocem;
- u pogledu normalnih mogunosti, ne postoje stvari koje oni ne shvataju, poev od
savrenog poznavanja funkcionisanja ljudskog organizma, ljudske psihe, reavanja
ekonomskih problema, proizvodnje hrane, pa do pozitivnog uticaja na mase, jaanje
tolerancije meu ljudima i dravama i obezbeenje mira u svetu.
Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novosteene mogunosti i
pomogne razvoju ljudske civilizacije, iji je krajnji cilj da to vei broj ljudi krene putem
Stvaraoca. Samo tada e nade Stvaraoca i trud koji su u tu osobu uloila Spiritualna bia,
kao i njen trud, uroditi plodom.
U prosvetljenju postoji tzv. aktivni i pasivni tip prosvetljenja i paraprosvetljenje.
AKTIVNI TIP PROSVETLJENJA (spiralni razvoj svesti)
Prvi kriterijum:
To je posebna vrsta prosvetljenja koja se deava u svega 10-15% sluajeva. Ono se
ogleda u izuzetno visokim mogunostima kontaktiranja sa duhovnim energijama,
lakoom kontakta, lakoom uspostavljanja relacija, iskorienja pomoi energija, jednom
reju vrhunski dobri odnosi sa energijama.
Drugi kriterijum:

146

Savrena lakoa postizanja efekata vezanim za razliita delovanja energija koji se ogleda
u nonalantnom odnosu prema energijama koje one savreno prihvataju i realizuju sve to
se od njih trai.
Trei kriterijum:
Uspostavljanje kontakta sa velikim brojem centara u kosmosu, posebno onih koje gotovo
iskljuivo koriste samo energije za pomo u svom nainu delovanja.
etvrti kriterijum:
Stvaranje jednog prijateljskog odnosa sa mnogim energijama koji je zasnovan na dubokoj
humanosti te osobe, njenom moralu, njenoj elji za razvojem, za saznanjem, za
usavravanjem i neutoljivoj elji za razvoj ljudske civilizacije.
To su etiri uslova za prosvetljenje na ovaj nain koji, kada su ispunjeni omoguavaju sve
one moi, sve pogodnosti, sve zatite, ali naravno i obaveze koje svi oblici prosvetljenja
imaju.
Spoljanji efekti ove vrste prosvetljenja nisu tako vidljivi kao kod onih ostalih 85-90%.
Pre svega izostaje onaj savreni mir ili blaenstvo, tzv. nirvana, dok su neki oblici i
vidovi karakteristika prosvetljenih osoba blai ili manje izraeni kao: itanje misli,
spontano vienje aure i neki drugi oblici karakteristini za veinski nain prosvetljenja
(85-90%), dok su drugi vrlo slini kod oba tipa prosvetljenja kao to je postepeno
vraanje fizikih osobina na nivo tridesetpetogodinjaka, odlino razumevanje privrede,
politike, raznih nauka.
PASIVNI TIP PROSVETLJENJA
Razlike izmeu aktivnog naina i naina tih 85-90% prosvetljenih je pre svega u nainu
kako se do prosvetljenja dolo.
Razlika je, dakle u putu kojim se ilo, a koji je najvie na Dalekom istoku korien, koji
se prenosio, praktinog sa jednog na drugog prosvetljenog i koji su istonjake religije i
filozofski pravci potsticali kao pravilan put do prosvetljenja. Stoga je njihov nain
razvoja doveo do drugaijeg kvaliteta prosvetljenja, pri emu se moe raunati da je nivo,
u oba sluaja jednak.
Kod njih je put ka prosvetljenju bio okrenut ka unutra, ka duhovnom miru, potpunoj
oputenosti, blaenstvu, ka uklanjanju negativnih misli i svih uzroka koji bi ometali ovaj
mir, a zatim je taj mir omoguavao prodor do visokih paranormalnih moi koje su se, u
veini sluajeva ogledale u efektima pojedinih energija, umesto u samim kontaktima sa
energijama. To znai da su oni koristili neke mogunosti, neke efekte, ali nisu upravljali

147

energijama, nisu imali zajednikih delovanja, nisu u veoj meri kontaktirali sa


energijama, niti koristili njihovu pomo. Njihovi kontakti su bili teki, povremeni, skoro
iznueni, jer u tim kontaktima nije bilo prisnosti, lakoe, nonalantnosti, nego su oni
vreni gotovo sa strahopotovanjem, sa uzdranou, distancom, sa rezervisanou.
To je bilo iz prostog razloga to su oni videli sutinu u njihovim efektima koje su mogli
da koriste, bez elje da bolje upoznaju energije, da ih prouavaju, da sagledaju njihovu
sutinu, ak ni pojedinih energija, a kamoli energetsko stanje kosmosa, njegovu
organizaciju, strukturu i energije koje su u njemu najbitnije. Zato su oni esto mogli da
koriste odreene vrhunske paranormalne moi, jer su njima teili, jedino su njih
sagledavali, dok su energije koje su im to stvorile, koje su im to omoguile bile u
pozadini, za njih gotovo skrivene. Ni same energije nisu mogle da se nametnu osobama
koje su se razvijale prema prosvetljenju, jer su shvatale da to nije cilj molbi i molitvi ovih
osoba.
PARAPROSVETLJENJE
Ovaj nain prosvetljenja u sutini predstavlja jedan krupan korak napred u odnosu na
standardni vid prosvetljenja. Zapravo samo iz ove manje grupe prosvetljenih, od oko 800
osoba, stvoreno je 99% paraprosvetljenih, to znai da ovaj vid prosvetljenja omoguava
nastavak, produenje, produbljenje mogunosti prosvetljenih osoba i ujedno dostizanje
vrhunskim mogunosti oveka, uopte. To znai da paraprosvetljenje, zahvaljujui
upravo ovim osobinama, naravno ne postiu sve osobe iz manjinskog broja prosvetljenih,
ali je sastav grupe paraprosvetljenih gotovo u potpunosti iz grupe koje su imale put
razvoja aktivnog prosvetljenja.
Postoje u ovoj grupi paraprosvetljenih varijante koje se odnose na razliite naine
kontakta sa duhovnim i drugim energijama, na razliite mogunosti saradnje sa njima, to
opet ini niz podgrupa u ovoj relativno malobrojnoj grupi prosvetljenih osoba kojih je do
sad bilo sve skupa 75.
Ove osobe dobijaju posebna zaduenja koja su mnogo ozbiljnija i mnogo znaajnija, ne
samo za razvoj ljudske civilizacije, nego i na relaciji izmeu oveka i kosmosa i
kosmosa, uopte. Stoga posle sazrevanja svetleih tela ovih osoba, posle njihove bioloke
smrti, njihova zrela svetlea tela ne odlaze na mesta moi, nego na specijalne zadatke,
meu koje spada i tzv. Kontrolni punkt. Kontrolni punkt ima zadatak da sem nadgledanja
funkcionisanja mesta moi na Zemlji, uspostavlja kontakte sa mestima moi na drugim
planetama i stanitima ivih bia, obavlja odreene poslove vezane za saradnju svetleih
tela kao majstora kosmosa, predstavljaju oficire za vezu i uestvuju u planiranju
delovanja ovih majstora kosmosa.
Na podruju Zemlje i ljudske civilizacije, jedan od zadataka koja dva zrela svetlea tela
mogu vriti, jeste vraanje u prolost, radi prenoenja znanja iz sadanjosti u prolost,
kako bi se pozitivnom promenom prolosti postigli pozitivni efekti u sadanjosti, a jo
bolji u budunosti.

148

U prosvetljenju postoje 33 stepena, i to vai za sva iva bia u kosmosu, sa fizikim


telom ili bez.
Osobe koje pripadaju pasivnom tipu prosvetljenju po pravilu ne prelaze 10-ti stepen.
Paraprosvetljenje podrazumeva nivoe koje prelaze deseti stepen, pri emu postoji veliki
prelaz, veliki jaz izmeu mogunosti, zadataka, moi, kod 24. na 25., kao to je jo vei
izazov prelaz sa 31. na 32. stepen, i to ujedno predstavlja ogromna iskuenja koja treba
prei. Osobe koje su na 32. stepenu prosvetljenja dobijaju za realizaciju 50% svojih
zadataka koji su vezani za njihovu civilizaciju i planetu na kojoj su nastali, dok 50%
predstavljaju zadaci koji su vezani za kosmos, kao pomo energijama u reavanju
odreenih problema u kosmosu, dok osobe na 33. stepenu prosvetljenja imaju ak 90%
svojih zadataka koje su vezane za kosmika pitanja u koje se oni godinama uvode i
osposobljavaju od strane duhovnih energija, da bi samo 10% vremena ili zadataka
posveivali planeti i pomoi u okviru svoje rase.
U istoriji oveanstva poznate su samo tri osobe koje su dostigle 33. stepen prosvetljenja,
to su bili Gotama Buda, Isus Hrist i Sri Sathya Sai Baba.
Osim ovih 33. stepena paralelno postoje jo nekoliko vrhunskih nivoa koje su po pravilu
u svom razvoju postigle osobe sa visokim stepenom prosvetljenja kako bi u to veem
obimu mogle pomoi razvoju svojih civlizacija.
U istoriji ljudske rase prosvetljenje je dostiglo svega oko 35.000 ljudi, od kojih je tek
svaki 5 uspeo svojom kreativnou da pomogne sazrevanje svojih svetleih tela, to
govori da se na svim mestima moi na planeti Zemlji nalazi ukupno oko 14.000 zrelih
svetleih tela (od svake osobe po dva zrela svetlea tela: prvo, koje je pratilo nekoliko
stotina generacija ljudi a nastalo je od iskre koju je emitovala Hristova energija, i drugo,
koje nastaje kao zasluga za duhovne napore u toku ivota osobe).
Dr. Ljubia Stojanovi
ta nam se dogaa dok prolazimo kroz promenu
27. mart 2012 0:43
Ako elite da pratite svoj duhovni razvoj ili aktiviranje svetlosnog tela,mnogo korisnih
informacija ete proitati u sledeem tekstu.
Oni koji su proli Linu rekonekciju, mogu da prate proces i budu svesniji, ako obrate
panju, na ono to se menja prilikom ove transformacije.
Razvoj Svetlosnog tela kroz faze ide mnogo bre i sa manje napora, kada je aktivirano
Rekonekcijom nego to je navedeno u donjem tekstu.

149

U svakom sluaju, mnogo korisnih informacija.


ivimo u trenutku kada nam se dogaa transformacija naeg bia (promene koje
doivljava svako od nas zajedno sa planetom Zemljom)
Mnogi simptomi isplivaju na povrinu da bi smo ih se oslobodili.Nae elije postaju
manje guste,prosvetljuju se i to izaziva reakciju.Ne zna se mnogo o ovom procesu.
Kada znamo zato se dogaa,onda je sve u redu.
Tekst ne treba shvatiti bukvalno jer nee sve vaiti za svakoga.Svi smo razliiti pa e
takve biti i reakcije.
Neki delovi ovog teksta su struni (za one koje to zanima) a moete ih slobodno
preskoiti.
Uz jo jednu napomenu Neemo svi dostii navedene nivoe osim ako to nije naa elja.
U ovom procesu je vano imati informaciju i uestvovati u ovom procesu da bi ostvarili
eljeni rezultat.
Uivajte u ovom putovanju upoznavanja sebe i bezgraninih moi sopstvenog bia!
Prvi nivo svetlosnog tela
Kad se dogodilo prvo aktiviranje za mnoge od vas je to bilo kao da je u vaem DNK
pregorela sijalica: Vreme da se ide kui. Isti taj oseaj bio je i u telu. U njemu se
uzdizalo oduevljenje koje je jednostavno bilo predivno. Istovremeno je ono reklo:
"Vreme je za redukovanje gustoe pa su tako mnogi od nas proli kroz jednu jaku
"gripu". Ono to veina ljudi naziva "gripom" su ustvari simptomi "mutacije".Kada se
dogaa smanjenje gustine, naa tela naginju glavoboljama, povraanju, prolivu, aknama,
osipima kao i simptomima slinim gripi, poput bolova u miiima i udovima.U martu
1988.g se dogodila takva epidemija gripe, koja je u stvari bila "epidemija" svetlosti.
Moderno istraivanje je oznailo 99% DNK ljudskog gena kao otpad, jer "ne znamo ta
oni zaista znae" .Ono ustvari sadri ljudske DNK delove genetskog materijala svakog
specija na Zemlji, plus genetski materijal, koji je kodiran holografski sa svim iskustvima
oveanstva, kao i sa iskustvima holografske reetkaste strukture vae vlastite
inkarnacije, kao i delovima genetkog kodiranja svih oseajnih bia na 383 uzlazeih
planeta unutar pet susednih univerzuma. Osim toga DNK sadre skrivena kodiranja koja
doputaju da fizika tela mutiraju u svetlosna tela.
Pre marta 1988 bilo je aktivno samo 7% genetskih kodova. Tada je Duh, na prvi nivo
svetlosnog tela, aktivirao jedan niz tih skrivenih kodova pri emu je puteno priticanje
svetlosne i zvune sekvence. Ovo novo aktiviranje kodova dalo je telu signal da je
mutacija DNK u elijama prouzrokovala temeljnu promenu kao i energetsku obradu.
Evolucija je u toku

150

Nivo svetlosnog tela se meri prema sposobnosti elija da "izmeni materiju" svetlosti.
Uporite za tu novu aktivnost elija je postojea koliina Adenosin-Triphosphata (ATP).
Potrebna energija, za funkciju elija, dolazi od aktiviranja svetlosnog tela iz produkcije
energije i sistema podhranjivanja, koja oscilira izmeu Adenosin-Diphosphat (ADP) i
Adenosin-Triphosphat (ATP). ATP omoguuje povezivanje energije u elijama.
U mitohondrijima se hrana pretvara u energiju za elije, koja je tada povezana u ATP.
(Mitohondriji su funkcionalni i strukturni delovi svake telesne elije sa zadatkom, uzdu
svoje energetske dvostruke membrane, izgraditi i podhraniti u hemijskom obliku ATP i
ADP.) ATP poseduje lanac od tri grupe fosfata koje proizlaze iz molekula. Kada jedan
ATP molekul izgubi svoju spoljanju fosfatnu grupu postaje ADP molekula.
Pokretanje hemijskog spoja oslobaa energiju pomou koje elija moe sprovesti svoju
funkciju, kao npr. stvaranje proteina. ADP moe kod preuzimanja energije jedne fosfatne
grupe postati ponovo ATP. ATP i ADP gube fosfatne grupe i ponovo ih preuzimaju kako
bi imale na raspolaganju energiju za funkciju elija. To je jedan u sebi zatvoren sistem
bioloke energije ija je posledica starenje i smrt. Ne prima se nova energija.
Kada je aktivirana mutacija svetlosnog tela, zasvetli jedan redosled skrivenih DNK
kodiranja koji daju elijama novu smernicu.Prvo uputstvo je obavestiti eliju da bi trebala
spoznati svetlo kao novi energetski izvor.Najpre svest elije nije znala ta bi s ovom
informacijom trebala zapoeti. Kako su se elije kupale u svetlosti poeli su mitohondriji
(koji su vrlo osetljivi na svetlost) u potpunosti preuzimati ovo novo aktiviranje boja i
tonova i na eksplozivan nain producirati ATP.Meutim,elije jo nisu dovoljno zaprimile
svetlosti, a da bi mogle stabilizovati spoj fosfata. Zbog toga se je ATP opet vrlo brzo
razgraivao u ADP, a metabolizam elija je bio dramatino ubrzan.
Sakupljeni otrovi, stare traume i akumulirane misli i emocije su se oslobodile iz fizikog
tela i prouzrokovale simptome sline gripi.
Fiziki oblik se podelio, po svojoj staroj metodi funkcije mozga, na levu i desnu
hemisferu. Takoe su i epifiza i hipofiza zakrljale do veliine zrna graka, umesto da
imaju veliinu oraha. Kroz aktiviranje poela se menjati hemija mozga i stvarale su se
nove synapse (veze izmeu pojedinih nervnih elija).
Drugi nivo svetlosnog tela
Na drugom nivou bie estodimenzionalna eterina plava prozirnost preplavljena sa
svetlou. Ona poinje otputati etvorodimenzionalne strukture koje vas veu sa
karmikim iskustvima svih inkarnacija. Kao rezultat toga osea se moda malo
dezorijentisanim i ee ima "napad gripe" .
Lei najverovatnije u krevetu i pita se: "Zato sam ovdje?" ili "Ko sam ja?" Pritom
moda sluti da bi u tvom ivotu ipak moglo postojati neto poput "duha" .

151

Ako koristimo pojam "dua" govorimo o diferenciranom delu Duha koji sakuplja
iskustva kroz tvoje fiziko telo. Ako govorimo o Duhu misli se na deo koji je
nediferenciran i potpuno spojen sa Izvorom.
U drugoj fazi aktiviranja svetlosnog tela bie, dakle, otputene etvorodimenzinalne
strukture, koje menjaju geometrijsku brzinu okretaja u tvom emocionalnom, mentalnom i
spiritualnom telu. Ti se sada menja vrlo brzo. Uglavnom osea isto telesne simptome i
moda si vrlo umoran.
Trei nivo svetlosnog tela
U toj fazi fizika ula e biti neuobiajeno osetljiva. Tako te npr. miris nekog otpada
prilino udaljenog moe jako iritirati. Sve izgleda ekstremno osetljivo:
Stolica na kojoj sedi ili ti smeta odea koju nosi, jer si ispunjen oseajima.Na treem
svetlosnom nivou ljudi esto otkrivaju ponovo radost seksa. Zbog toga je od 1989.g.dolo
do porasta nataliteta,kada su planeta i njeni stanovnici bili aktivirani u trei nivo.
Sve to se dogaa centrirano je u fizikom telu. Ono se poinje, kako mi to zovemo,
razvijati u Bio-transduktorni sistem . Tvoje telo je i bilo zbog toga stvoreno da bi
moglo dekodirati i preraditi vie svetlosne energije i osim toga prenositi ih na
planetu.Ova je funkcija u igri odvojenosti zakrljala. Pojaanje telesnih ula je prvi znak
za buenje tvog tela u Bio-transduktor .
Iz Naddue preliva se nediferencirano svetlo u petodimenzionalnu aksiatonalnu liniju. Iz
aksiatonalnog okretinog mesta reza, na povrini koe, stvara se petodimenzionalni
aksialni sistem kruenja. Aksialni sistem se tada proiruje na sve telesne elije i aktivira
tamonja okretita.
Na prvom i drugom nivou svetlosnog tela jo uvek se telo kupa u svetlosti. Nasuprot
tome e na treem nivou svetlo, kroz aksialni sistem, biti fokusirano u svaku eliju.
Mitohondrije prepoznaju svetlo kao hranu i produciraju vie ATP-a. Kako elije
primaju svetlost kao korisnu energiju sve manje pretvaraju ATP u ADP. Jer aksialni
sistem energije iz Naddue, pothranjen u celularnim mestima okretanja, producira ovu
zvunu i svetlosnu frekvenciju, koja menja broj okretaja atoma (naroito kod atoma
vodonika) molekul elije. Kada se broj okretaja atoma ATP-molekule povea nastaju
nove funkcije. Tri fosfatne grupe, koje ine drak ATP-molekula, postaju antenama za
nediferencirano svetlo, a simetrina glava molekula postaje prizma, koja otvara svetlo u
fini spektar boja, tako da to moe biti korieno od jo spavajueg DNS kodiranja.
Pre nego to je aktivirano svetlosno telo funkcionie RNS (ribo nuklearna kiselina) u
elijama samo kao glasnik u jednom smeru. Ona nosi uputstva aktivnih 7 procenata DNSa u druge delove elije tako npr. naredbu, koji od proteina trebaju biti sintetizovani.
Na treem nivou svetlosnog tela RNS je glasnik u oba smera. Sada svetlo, koje je preko
ATP antene (prizme) ulo u korisnu frekvenciju boja,moe prenositi nazad u DNS lanac.

152

Sa svakim novim nivoom svetlosnog tela bude se zaspali genetski kodovi i prenose
informacije dalje, preko RNS-a, koje ih prenosi na ostatak elije.
To je vrlo slino CD tehnici. Na svakom CD-u mogu biti pothranjene enormne koliine
informacija.Zamisli kako je pothranjena neizmerna koliina informacija u crvenom
spektru i neizmerna koliina podataka u plavom spektru. Crveni laserski zrak dodiruje
povrinu i iitava sve crvene informacije. Poto jo nita ne zna o plavom spektru, sada
ide sa plavim laserom preko CD-a i svi podaci stoje na raspolaganju. Svetlo tj.
frekvencije boja ita informacije u DNS-u na slian nain. Tako dugo dok spektar boja
nije prenesen ne moe znati ta je sve unutra sadrano. Svaki nivo svetlosnog tela
poseduje svoju vlastitu boju tj. svoju tonalnu signaturu. Tako Duh postie laganu
promenu fizikog tela.
Jednosmerno prenoenje informacija od DNS-a do RNS-a i kruenje energije ATPADP-a bila su zatvoreni sistemi koji su osiguravali degeneracije. Jedina zaista mogua
promena bila je propadanje. Kroz aktiviranje svetlosnog tela mogu se u potpunosti razviti
otvoreni sistemi u kojima telu stoje na raspolaganju beskonane energije i beskonane
informacije. Izmeu tvog tela i tvog Duha zapoeo je dialog.
Na prva dva nivoa svetlosnog tela jo je mogue preokrenuti proces, jer ATP i RNS nisu
jo postigle nove funkcije. Od treeg je ve u toku napredna mutacija koja vie ne moe
biti zaustavljena. To je razlog zato su stanovnitvo i sama planeta bili aktivirani.
Aktiviranje treeg nivoa svetlosnog tela dogodilo se iz jednostavnog razloga: Kako ovaj
proces nebi mogao biti naruen.
Ovim aktiviranjem bilo je takoe omogueno mesto povezivanja izmeu ove i drugih, iz
fizikih nivoa, uzalih planeta koje ih sve dri u sinkronicitetu. Jer ne uzlazi samo ova
naa planeta nego i celokupna dimenzija i celokupni astralni nivo! Kada je to zakljueno
vie ne postoji fiziki i astralni nivo. Sveukupni proces se naziva "udah" Izvora.
U naem modelu Izvor (Taka Prvobitnosti, Sve-to-Jeste,Bog) manifestuje kroz udah i
izdah stvaralaku snagu i to kroz vrlo lagani izdah i vrlo brzi udah.Postavlja se
pitanje,zato igra zguivanja nivoa odvojenosti traje milijarde godina da bi se ponovo, u
vremenu od dvadesetak godina, sasvim okrenula.Zamisli da si ti Jedno i odluuje
spoznati mirijarde moguih lica onoga to ti moe biti, kroz prostranstvo progresivne
individulnosti. To je poput rastegljive gumene trake.
Postie sve vie i vie individualnosti, traka je sve vie i vie napeta do take u kojoj je
postigla svoju maksimalnu rastegljivost. Ti si se udaljio od svoje Jednosti to je najvie
mogue, a napetost je nezamislivo visoka. Dakle okrene se i pusti gumenu traku tvoju
odvojenost. I ta se dogodi? Brzo, poput metka, vraa se u svoju jednost.
Na ovoj planeti postoji igra odvojenosti koja je u meuvremenu isprobala svaku moguu
izmenu uloga i svaku interakciju. Svaka karmika povezanost koja je mogla biti istraena
je istraena. Zbog toga je zapoelo uzdizanje. Vreme je da se ide kui.

153

Svetlosni radnici su ljudi koji ovde asistiraju u prelaznom Teams-u u ovom procesu
svetlosti. Zbog toga ste ovde. Neki od vas su ovde bili za vreme celokupnog ciklusa.
Neki su asistirali pri stvaranju ove igre i odluili ostati ovde i videti kako to funkcionie.
Kada bi vreme posmatrao linearno tada bi se naao s one strane njega i svih paralelnih
vremena, aktivirao bi se i sam bi bio svetlost. Jedna planeta ne uzlazi u jednom jedinom
momentu, nego od momenta svog stvaranja. I to je razlog zato ovde imamo toliko
mnogo ivota. Neki od nas dolaze tek sada kako bi pomogli i to je takoe u redu.
etvrti nivo svetlosnog tela
Na etvrtom nivou svetlosnog tela ulazi u takozvanu mentalnu fazu. To oslobaa jednu
masivnu promenu u hemiji i elektromagnetizmu tvog mozga. Ako u to vreme ima jo
regulatorne kristale u tvom eterinom telu oni bi mogli biti vrlo neprijatni. Posledice toga
mogle bi biti glavobolje, smetnje u vidu i sluhu i bolovi u podruju grudi.
Ovi kristali spreavaju da se svetlosne linije, unutar petodimenzionalne plave prozirnosti,
ne mogu spojiti. Bolovi u grudima nastaju jer se tvoje srce, u procesu svetlosnog tela, sve
vie otvara dubljim nivoima. Kada se otvore odreeni delovi mozga poinje se
preobraavati tvoja sveukupna mo vida i sluha. Na etvrtom nivou poinje jedno sasvim
novo funkcionisanje. Obe sfere mozga htele bi istovremeno delovati, no ako ih bilo ta
poeli zadrati onda je mogue da se to prilino neugodno oseti. Veina ljudi osea da se
neto elektrino dogaa u njihovom mozgu. Moda moe doslovce osetiti elektricitet
preko temena ili kako ti prolazi du kime.
Dobija prvi probni ukus nelinearne misli, a to moe biti ili radosno ili zastraujue.
Obino se, na etvrtom nivou svetlosti, u tvom ivotu pojavi neko ko kae: Najvanije
je u ivotu ne oklevajui slediti svoj Duh. Odjednom tvoje mentalno telo kae: Moda
neto drugo ima kontrolu. ini mi se, da je ja svakako nemam. Tada poinje sebe
drugaije gledati i iznenada ti nije vie tako sigurno ta je realno a ta ne. Tvoj Duh, u
svakom sluaju, alje kroz tvoje energetsko telo mnogo snanije, opsenije slike realiteta
i mustri.
Na etvrtom nivou dobija pojam o tome da postoji Duh. Iznenada dobija impulse iz
dosad nepoznatog podruja i pomilja da bi te impulse trebao slediti. Tvoje mentalno
telo vie: Molim vas trenutak! to to znai? Ono naravno eli zadrati kontrolu nad
svetom i prilino se loe osea, jer sluti da e se sve promeniti. Sve to se pre smatralo
realnim sada se menja.
Moda na mahove ima sposobnost vidovitosti ili telepatije. Gotovo u svakom oveku
postoji, u to vreme, sposobnost uivljavanja.Meutim, mentalno telo eli sve to ponovo
potisnuti. Ono osea da je opasno ako se emocionalno telo otvori. Sa stanovita
mentalnog tela dovodi te emocionalno telo u ivotnu opasnost. Ti mahovi sposobnosti
uivljavanja mogu biti vrlo neugodni, a istovremeno takoe vrlo razvedrujui. Ja sam
spojen sa svim. Ovde postoje ljudi koje sam moda ve pre poznavao. Od nekuda te
poznajem. Vrlo si mi blizak. Moda sluti da postoji smisao zbog ega si ovde.

154

Peti nivo svetlosnog tela


Na tom nivou mentalno telo kae: Moda u pokuati slediti Duh. Ne znam jo dali bi
sve trebao verovati ali pokuau. Tada se ono zapoinje ogledavati za uporitem.
Vrlo esto ljudi vide sami sebe u jednom vidu vizije, u jednom drugom obliku delovanja.
Faze snova se menjaju. Moe se seati vie snova. Neki ljudi dostiu, na petom nivou,
ak i lucidne snove.
Neki ljudi iznenada veruju da su poludeli jer imaju iskustva sa nelinearnim misaonim
procesima. Sasvim spontano, ne obraajui panju na detalje, iznenada obuhvataju
Sveukupnost. Ali mentalno telo ponovo kae: Trenutak molim, ja to ne mogu
kontrolisati. Dali emo to preiveti? Dakle ono sumnja u to to se dogaa. Postoji li
Duh? Verojatno da. No bolje je da to ispitam inae emo svi morati umreti. Iz mentalnog
tela se podiu vrlo mnogo uzoraka preivljavanja. Ono poinje menjati svoja kretanja i
odbacuje stare uzorke.
Jedan drugi deo tebe je jednostavno poput srenog malog deteta koje klie: Ura, idemo
u svetlost! ali mentalno telo je prilino zlovoljno. I tako vidi obe strane tvog Bia i
primeuje da mora doneti odluku.
Polako dobija predstavu o tome, da si neto vie, nego to si do sada verovao,dok
mentalno telo kae: Ali ne, to nije istina! i ponovo zalupi vratima.Ipak,ona se ponovo
otvore. Ti prolazi kroz proces u kojem se sve otvara i ponovo zatvara, a to se moe
oseati vrlo deprimirajue. Ali ono to Duh zaista treba jeste da tvoje mentalno telo
odustane od kontrole. Samo tako moe postati aktivno utelovljeni Duh, koji je u svakoj
dimenziji potpuno svestan.
Na petom nivou bie takoe svestan da mnoge tvoje slike realnosti uopte nisu tvoje
vlastite. Iznenada e ti biti jasno: Ja to radim tano kao moj otac. Moj otac je bio
zanovetalo i ja sam tano takav. To nije moja energija. Ili: Moje dete je upravo
prevrnulo boicu za mleko i galamim na njega,isto kao to je i moja majka galamila na
mene. To nije moja energija. To nije ono to ja zaista elim.
Bie svestan da u sebi nosi slike realnosti koje nisu tvoje vlastite. Tada poinje
mentalno sortiranje i pita se: Ko sam ja?
Svaki ovek sprema, u svom energetskom polju, slike o tome koje stvari su sada takve.
One dolaze od roditelja, dede i bake, od brae, prijatelja i partnera. Celokupna slika je
neprestano aktualizovana. Ako si svestan da se te slike nalaze u tvom energetskom polju
moe se zbog njih oseati vrlo ogranienim.
Sada ve osea sve te predivne promene u tvom telu, a istovremeno si okruen od tih
slika i osea se kao da si zatvoren u stakleni kavez. I tako zapoinje proces ienja:
Neto uzimam od ovog ali nita od onog, malo od ovog, malo od onog. Kroz to e biti
sve vie i vie svestan vlastite energije i onog to ti zaista pripada. I ako ima neku misao
ili neku sliku o neemu to ima treba se samo upitati: Kopiram li upravo mog oca ili

155

sam to stvarno ja? U poetku moe to za neke ljude biti zastraujue, kada se po prvi put
pogledaju u ogledalo i kau: O ne, zaista liim na moju majku iako sam se zaklela da
nikad neu biti takva.To je samo privremeno, te slike e nestati iz tvojih polja.
esti nivo svetlosnog tela
Na tom nivou moe aktivno i svesno oslobaati slike realiteta iz tvojih polja. Odavde te
tvoj duh dovodi u kontakt sa ljudima koji rade sa procesom svetlosnog tela. Moda e ti
duh ak dobacivati knjige. Dali si ve kada doiveo da su ti u knjiari sa police knjige
doslovce pale u ruke? To iskustvo moe imati u bilo koje vreme. To je najdraa metoda
duha nekome preporuiti itanje. Na taj nain dobije druge slike realiteta i nove
informacije. Stie vee razumevanje o tvom vlastitom realitetu i o tome kako ti u njemu
funkcionie.
U petom ili estom nivou svetlosnog tela poinje oseati stvari kao propusne. Moda
osea, u tvojoj meditaciji, da su tvoje ruke propusne. Moda ima neka druga udna
iskustva, na primer, ako dotie neki zid i ini ti se da on poputa. Moda ima udarce
multidimenzionalnih oseaja, nelinearnih misli i oseaj da nita nije realno. To moe biti
veliki ok za one tipove mentalnog tela, koji bi uvek eleli imati sve u najboljem redu.
Odjednom vidite celokupnu sliku. Tada se morate vratiti nazad i videti kako ste tamo
dospeli. Neki od vas pritom imaju vrlo intenzivna iskustva. Sada mentalno telo zapoinje
spoznavati na sasvim novi nain.
Kako je esti nivo svetlosnog tela, za mnoge ljude, vrlo neprijatan mnogi ljudi ovde
naputaju planetu. elim li zaista biti ovde? Moram li sve ovo smee zaista gledati?
Moram li zaista uestvovati u tom procesu? Mnogi ljudi se odlue za suprotno. I to je u
redu.Oni e u jednom drugom ivotu proi kroz taj proces.Ko u tim okolnostima ne
napusti planetu najverovatnije e proi kroz ceo proces.
Budi ljubazan sa tvojim blinjima. To je vrlo bolan stadijum u kom e sveukupni oseaj
identiteta biti ponovo struktuiran. Kada sretne ljude moda e te pitati: ta to samo
radi, kad izgleda jednostavno izvrsno! Daj ljudima informaciju da planeta ide u
svetlost i da se mi nalazimo u procesu uzdizanja. Ili im kai koji bi ih ljudi mogli
posavetovati. Ili ponudi svoj telefonski broj, da bi osoba o tome, ako eli, mogla
razgovarati. Podri ljude oko sebe.
Po obiaju doivljava, na estom nivou, fazu nove procene koja moe biti vrlo
neprijatna. Dali elim biti ovde? elim li iveti? Da li elim prolaziti kroz sve ovo? To
moe dirnuti vrlo dubko. Mrzi svoj posao, mrzi svoj ivot, mrzi jednostavno
istovremeno sve i svakoga.
Na estom nivou si ustanovio da su mnogi ljudi otili iz tvog ivota. Moda e promeniti
svoje zvanje, oeniti se ili razvesti. Tvoj se krug prijatelja potpuno promenio, tvoj
sveukupni smisao ivota se promenio i nauie da se ne boji promena. Ako se na ovom
mestu zatvori moe taj proces potrajati i do jedne godine i tvoj e ivot za to vreme biti
prilino jadan.Veina ljudi vrlo brzo naui opustiti se i pustiti da stvari protiu.

156

Novi ljudi ulaze u tvoj ivot koji su mnogo bolje usklaeni za zadatak (koji je takoe i
tvoj) nego to si ti to sam ikada bio. Vi ste u radnim grupama na ovoj planeti i ovi ljudi su
oni sa kojima treba raditi. Nestanak ljudi koji su, zbog karmikih razloga ili obaveza,
bili u tvom ivotu moe biti poneto zastraujue ali ako duboko udahne i kae:
elim ti sve najbolje i najlepe u tvom ivotu. Ponovo emo se videti, videe da e
ljudi, koje sada treba da sretne vrlo brzo poeti da ulaze u tvoj ivot. To ubrzava celu
stvar i donosi takoe mnogo radosti.
Izmeu estog i sedmog nivoa svetlosnog tela prolazi kroz uobiajeno iskustvo koje se
naziva opadanje duha . To znai da jedan vei, u viim dimenzijama egzistirajui, deo
tebe dolazi u tvoje telo. Kroz to se menja tvoja itava okolina.
Ranije si bio miljenja: Moda postoji duh i moda u pokuati da ga sledim sada si ga
promenio u: Ja znam, sa svakom elijom mog bia, da sam delujui duh na ovoj
planeti. I sada poinje uiti ta to znai biti neizmeran duh. Za to vreme je po prilici
treina strukture svetlosnog tela aktivirana u eterikoj plavoj prozirnosti. esto sam sebe
doivljava kao bljetavo svetlo to je vrlo uzbuujue. Na estom nivou svetlosnog tela
esto se menjaju oi ljudi. Moe zapaziti kako iz njih zrai jedno duboko svetlo.
Ti i ljudi u tvojoj okolini zapoinjete opaati na jedan nelinearni nain i imate mahove
telepatije i komunikacije na dosad nesvesnom nivou. U sutini uvek si i bio telepata,
vidovnjak i multidimenzionalan, ali tvoje mentalno telo i tvoj mozak su to jednostavno
isfiltrirali i potisnuli. Dakle, roletne su podignute i moe spoznati ono to je oduvek i
bilo prisutno. Dolazi se do take gde se stvari opet oseaju normalno i nee vie postojati
veliko aaah . Nee vie postojati sijalica, koja e pregoreti, nego samo jo Ja sam
ovde. Ja sam potpuno ovde. Sada. Tvoj ivot e biti jedan radostan ples s duhom.
Celokupna planeta i njeni stanovnici, u ovom momentu, prolaze kroz duboku fazu nove
procene. Polarizacija energija se dogaa na sve viim nivoima, kao da se jaina tona sve
vie pojaava. Planetarna polarizacija je intenzivnija. Videete da vi koji ivite Nebo na
Zemlji, stojite rame uz rame sa onima koji imaju Pakao na Zemlji.
Sva su bia neizmerni, multidimenzionalni boanski majstori.
Uite se saoseajnosti, ali isto tako nemojte se vezivati. Dozvoli da se brinem za tebe!
Saoseanje je kada sve uinimo kako bi neko mogao uiniti sledei korak prema napred.
To neki put moe znaiti, nekome neno povui tepih ispod nogu, ili moe znaiti nekog
probuditi ili ga podsetiti na njegove odgovornosti. I to esto znai voleti ga u potpunosti.
Sa svim probuenim i jo spavajuim delovima. Misli na to da su oni u prvom delu misije
jo uspavani i potuj one koji jo spavaju. Mnogi svetlosni radnici se boje ljudi koji jo
spavaju ili im zameraju ili ne mogu da ih razumeju..Sasvim prirodno e razviti smisao za
slubu duhu i svemu to ivi. Bie to ekstatino. Ali nemoj zaboraviti kako je ili kako e
biti za mnoge ljude teak ovaj period. Pogledaj na stepen nove procene i razumee zato
se za ovaj stepen kae da on odreuje, dali je neko proao kroz proces ili ne. To je mesto
na kom mnogi ljudi izau ili potpuno uu u program.

157

nastavie se...
Sopstvena mudrost tela
23. mart 2012 2:31
Prvu holografsku sliku uradio je naunik Denis Gabor. Za to svoje otkrie dobio je 1971.
godine Nobelovu nagradu.
Hologram je posebna laserska slika (laserski svetlosni zapis) iji svaki pojedinani deo
sadri u sebi obavetenje o celini slike. Njegova praktina pojava je potkrepila stavove
onih naunika koji smatraju da svaka stvar u sebe ukljuuje i sve druge stvari, pa prema
tome i jeste sve ostalo zapravo, da svaki deli vasione nosi upisano obavetenje o celini
i da se ceo svemir ponaa kao jedinstveni veliki hologram.
SVE U JEDNOM
Sa udesnim predoseajima Tesla je ovo nauno gledite izneo jo 1900. godine. On o
tome kae:
Kad govorimo o oveku mislimo na pojam oveanstva u celini i pre nego to
primenimo naune metode u ispitivanju njegovog kretanja, moramo to da prihvatimo kao
fiziku injenicu. Ali, da li neko moe danas tvrditi da svi milioni pojedinaca i svi
bezbrojni tipovi karaktera ine jednu sveukupnost, jedinku?
Iako smo slobodni da mislimo i delamo, mi se drimo zajedno neodvojivim vezama kao
zvezde na nebu. Mi ne vidimo te veze ali ih oseamo. Poseem se po prstu i to me zaboli:
taj prst je deo mene. Vidim povreenog prijatelja, a to i mene zaboli: moj prijatelj i ja
smo jedno. A sada vidim pobeenog neprijatelja, hrpu materije, za koju me je najmanje
briga od svega na svetu, ali to me ipak rastuuje. Zar to ne pokazuje da je svaki od nas
samo jedan deo celine?
Vekovima se ova zamisao proklamovala u savreno mudrom uenju religije... Budisti to
izraavaju na jedan nain, hriani na drugi, ali i jedni i drugi kau isto: Mi smo svi
jedno. Metafiziki dokazi, meutim, nisu i jedini koje moemo da iznesemo u prilog ovoj
zamisli. Nauka takoe priznaje povezanost izdvojenih pojedinaca iako ne sasvim u istom
smislu kao to priznaje da su Sunce, planete i meseci sazvea jedno telo i nema sumnje
da e se to potvrditi ogledima u budunosti kada se naa sredstva i metode ispitivanja
fizikih i drugih stanja i pojava, usavre... Tu se isto tako moe nai delimino
objanjenje za mnoge od onih izvanrednih pojava naslea, koje su uinak bezbrojnih
vekova slabog ali stalnog uticaja...
Stoga sve to postoji, organsko ili neorgansko, ivo ili neivo, osetljivo je na spoljne
nadraaje. Nema nikakve granice, nikakvog prekida neprekidnosti, niti posebnog i
odreenog pokretaa ivota. Isti zakon upravlja celokupnom materijom, ceo univerzum je
iv... .
SOPSTVENA PAMET TELA

158

Iz ovakvog naunog pogleda na svet, iji je utemeljitelj, kao to se vidi, i Nikola Tesla,
razvio se kvantno-holistiki nain leenja. On objedinjuje mnogo razliitih pristupa u
jedinstvenom, na energiji zasnovanom obrascu leenja. Bolest se posmatra kao posledica
poremeaja kvantno-energetskog polja tela. Umesto da suzbija sporadine znake
poremeaja (bol, upala, krvni pritisak...) kvantno-holistika medicina vraa energetski
sklad u organizmu i tako uklanja same uzronike bolesti to dovodi do prirodnog,
spontanog isceljenja.
Kvantna medicina pronie u samo srce kvantnih procesa u organizmu i primenom
holistikog pristupa usmerava na leenje oveka kao celine, a ne samo bolesti kao
posledice poremeaja te celine.
To se ini unoenjem potrebne energije ili nadraajima onih satreperavanja (rezonanci)
koje uspostavljaju skladan protok energija to dovodi do isceljenja i snaenja organizma.
Za takav unos energije poseban znaaj imaju elektrina i magnetna polja
(elektromagnetizam), zatim jonska sredina i njihova meudejstva sa energijom
organizma, kao i sa sadrajima svesti iji se uticaj, preko modanih zraenja, iri po
celom telu.
Pored toga, odreeno elektrino i magnetno delovanje dovodi do poremeaja u
elektromagnetnom polju kod elija izazivaa bolesti (virusi, bakterije, gljivice...) to
dovodi do njihovog slabljena i unitenja, a time i izleenja organizma.
Unos i nadraaj pomenutih energija mogu se vriti spolja i unutar tela posebno iz
mozga.
Kad se pravilna raspodela energija u telu vri iz mozga, onda stanja svesti i misaoni
obrasci imaju vrednost svojevrsnih misaono-energetskih pilula za kvantno uklanjanje
uzroka bolesti i isceljenja.
Ovakvo leenje oslobaa isceliteljske moi celokupnog tela koje, kako to smatra Nikola
Tesla, ima sopstvenu pamet da osvesti svoje zdravstveno stanje i znanje da brani,
obnavlja i lei sebe.
Gotovo sve Tesline zamisli o primeni elektromagnetizma u leenju su prihvaene i
razvijaju se u savremenoj kvantno-holistikoj medicini, kao to su, na primer, razni oblici
mikrotalasne rezonantne terapije.
Koristei injenice, a i svoje udesne predoseaje o buduim otkriima, Tesla je jedan od
najznaajnijih utemeljitelja kvantno-holistike medicine ije zlatno doba tek dolazi.
Opravdano je oekivati da e ona dati neke od konanih odgovora po pitanju isceljenja,
podmlaivanja i produetka telesnog ivota uz istovremeni napredak due ka spasenju i
besmrtnosti. I u tome se vidi jedan od mnogih Teslinih aneoskih uinaka.
Najvei deo svojih zamisli o leenju elektromagnetizmom Tesla je izneo na predavanju
odranom u Elektroterapeutskom udruenju u Bafalu, 13. septembra 1898. godine. Iz
navedenih razloga predlaemo da 13. septembar bude dan posveen kvantnoj medicini.
Spasoje Vlaji

159

Nove frekvencije leenja - M.Daren Gregor


10. decembar 2011 3:17
Jeste li primetili u kojoj smo se meri mi i svet oko nas promenili? Svake godine
zadivljujue napreduju tehnologija, medicina i nae razumevanje sveta prirode.
oveanstvo kao celina napreduje veoma brzo. Samo bacite pogled na sve promene
svesti koje su se desile u poslednjih 20 godina.
Duhovnost je postala odomaena re. Svuda se moe uti o dobrobitima alternativne
medicine i holistike prakse. Iskustva bliske smrti, ivot posle smrti, aneli, uda i
sinhronicitet postali su popularne teme TV emisija i fimova. Knjige za pomo samom
sebi bazirane na duhovnosti neprestano su na vrhu lista bestselera. Ljudi ele da se
poveu sa aspektom univerzuma koji ide izvan fizike ravni. Nalazimo se usred
ohrabrujue nove promene na planeti koja nam doputa da prodremo u neverovatne nove
frekvencije leenja i evolucije.
Ove zadivljujue frekvencije, nazvane Rekonektivne isceljujue frekvencije prvi je otkrio
i poeo da koristi dr. Erik Perl, veoma uspean kiropraktiar u Los Anelesu. Dr Perl i
njegov tim sada neumorno putuju po svetu, uei ljude kako da lee sebe i druge, na svim
nivoima uma, tela i duha. Ova izleenja su se prvo manifestovala kroz njega jednog dana
kada su, posle 12 godina praktikovanja, njegovi pacijenti odjednom poeli da objavljuju
udesna izleenja uroenih anomalija, sindroma hroninog umora, artritisa i jo nekih. Ne
svi, ali puno njih. Dovoljno da svet pone da uvia da se neto vrlo stvarno deava. Do
izleenja je dolazilo bez ikakvog fizikog dodira pacijenata. On je jednostavno samo
drao svoje ruke blizu njih!
Ove frekvencije bile su istraivane i potvrene od strane uglednih doktora i medicinskih
istraivaa irom sveta koji su pokualii da objasne njihovu mo, izvor i funkciju. Geri
varc, doktor nauka, Vilijam Tiler, doktor nauka i Konstantin Korotkov, doktor nauka, svi
veoma istaknuti, renomirani naunici, trenutno predvode nove programe istraivanja ovih
frekvencija.
Drugi naunici sugeriu da moe biti da su ove frekvencije sada po prvi put na planeti i
da bi one mogle da nose potencijal da nam pomognu da eliminiemo bolesti na svim
nivoima. Govori se da ove frekvencije mogu da pomognu izleenju od takvih bolesti kao
to je rak, AIDS, cerebralna paraliza, depresija, zavisnosti i artritis, tek da pomenemo
neke. Ove frekvencije deluju na svim nivoima, fiziolokim i psiholokim, verovatno da
utiu na nae elije i DNK tako da dovode kako do fizikog tako i do mentalnog
izleenja.
Dr Perl objanjava da nam frekvencije doputaju da leimo na nivoima viim nego to
smo ikada mogli da iskusimo. On ui da se isceljenje ne sastoji samo u uklanjanju
simptoma, bolesti, boli, slabosti i drugih smetnji normalnom funkcionisanju, ve
prvenstveno u uspostavljanju ravnotee i celovitosti u osobi na svim nivoima. U biti, to je
istinsko isceljenje. tavie, izgleda da svako na planeti nosi u sebi sposobnost da prima

160

ove frekvencije i da ih koristi kako bi mogao isceliti druge i sebe, kada jednom budu
doli u dodir sa njima. Meutim, prvo se sa njima mora doi u dodir. Nije ih mogue tek
tako pokupiti.
Ove neverovatno jake, opipljive i inteligentne frekvencije su tema Dr Perlovog
internacionalnog bestselera, Rekonekcija: Lei druge, lei sebe, (The Reconnection: Heal
Others, Heal Yourself) izdate do sada na preko 36 jezika. Prema Dr Perlu, Rekonektivno
leenje je ujedno i staro i novo. Staro je zato to je od Univerzuma, te je stoga oduvek
postojalo, pa ipak istovremeno ono je novo jer ga nije bilo na planeti do sada.
Dobrobiti ovih monih frekvencija nisu ograniene samo na leenje ljudi. ivotinje je
takoe mogue izleiti. Rene Koltson, praktikant rekonektivnog leenja primenjivao ih je
na trkake konje i razne druge ivotinje ve vie godina sa iznenaujuim rezultatima.
Nedavno, Rene je bio pozvan da radi sa psom zvani Meda koji je patio od tumora toliko
velikog da je dlaka nad tim tumorskom ispupenjem stajala sasvim uspravno. Tumor je
ometao Medu prilikom hodanja ili ak ustajanja. ena koja se brinula o Medi nije ak
mogla ni da ga mazi jer je izgledalo kao da ga povreuje time. Kada je pozvala Renea
mislila je da je kraj blizu.
Posle prve seanse, Meda vie nije patio. Odjednom je poeo ponovo da uiva kada ga
neko dotakne. Tumor se smanjio upola. Nakon jo dve sesije leenja, Medin tumor postao
je samo deli svoje originalne veliine i nastavio je da se smanjuje.
Do danas, Perl i njegov tim Rekonekcije obuili su ovom novom nivou leenja preko
70000 ljudi u vie od 70 zemalja. Iako meu njima ima nekoliko hiljada lekara,
medicinskih sestara, kiropraktiara i/ili uitelja iscjeljitelja, veina ih ipak potie iz sfera
koje nemaju veze sa zdravstvenom zatitom ukljuujui inenjere, nastavnike, domaice,
studente, prodavce, advokate, vladine slubenike,poznate linosti, pa ak i osobe
kraljevskog roda! Dolaze iz najrazliitijih domena ivota, svih uzrasta i sposobni su ovo
delovanje preneti na najviem nivou. I oni, kao i njihovi klijenti, izvetavaju o
isceljenjima od najrazliitijih oboljenja, slinih onima koje je dr Perl imao sa svojim
pacijentima.
Rad sa ovim frekvencijama je esto iskustvo koje menja ivot.
Tokom seminarskog vikenda, vi ste ispunjeni frekvencijama i esto nastavljate da imate
iskustvo lekovitih vibracija i kad se seminar zavri. Kada se energija jednom pokrene,
vae sopstveno isceljenje i dalje napredovanje nastavljaju svojim vlastitim ritmom tokom
celog ivota.
Izvor: The Reconnection - New Frequencies of Healing
by M. Darren Gregor (March 2010)
Objavljeno u www. newdawnmagazine.com - may/june 2009, i u Wisdom Magazine's
Web Edition - http://wisdom-magazine.com - july 2009

161

Nastanak bolesti - dr.Ljubia Stojanovi


1. decembar 2011 20:58
Kako od negativnih misli i stresova dolazi do bolesti?
Negativne misli se ire od mozga kao energetski talas, oblika lopte koji postaje sve vei i
u trenutku stie do kraja kosmosa.
Na povrini ove energetske lopte nalazi se informacija o sadraju nae misli. Prolazei
kroz telo i auru ova energija se sjedinjuje sa jednim delom sive bioenergije iz aure,
stvarajui treu vrstu energije - energetski ele koji ometa protok bele bioenergije.
Stres stvara energetski talas u obliku izduenog balona ija je posledica, takoe
energetski ele.
Posle velikog broja negativnih misli i stresova naslage energetskog elea postaju
dovoljno velike da smanjuju ili u potpunosti prekidaju protok bele bioenergije kroz
akupunkturne kanale i kanalie.
Pored toga, pojava energetskog elea na mestima u auri koja odgovaraju odreenim
organima spreava odvoenje vikova bele bioenergije. To sve dovodi do ometanja
normalnog protoka bele bioenergije kroz auru i do odstupanja od zakona bioenergije.
Naime, raspored bele bioenergije u svakoj taki aure vie nije podjednak, nego je u nekim
delovima dolo do smanjenja, a u drugim do njenog poveanja.
Pored toga dolazi i do smanjenja bele bioenergije i u energetskom stabilizatoru, kao i do
promene frekvencije energija aure. Smanjenje bele bioenergije u nekim delovima aure
dovodi do otputanja vikova sive bioenergije, to njen ukupni nivo u auri smanjuje ispod
optimuma.
Energetski ele tetno utie na rad informacione funkcije to, takoe doprinosi
pogoranju stanja u auri. Energetski ele, dakle prouzrokuje ozbiljna odstupanja aure od
svoje normalne funkcije koja je garant naeg psihofizikog zdravlja.
Kako se ovo loe stanje aure reflektuje na nae telo?
Telo reaguje na loe stanje u auri tako to pojedini organi iji su odgovarajui delovi aure
znatno oteeni eleom, smanjuju svoju funkciju, a kasnije dolazi i do pojave bolesti.
Prvi materijalni dokaz o buduoj bolesti je pogoranje odnosa izmeu anjona i katjona u
organu i njegovoj okolini, a sve dotle se tok bolesti ogledao samo u energetskim
promenama.
Pored negativnih misli i stresova koji ine 80% uzronika hroninih bolesti, preostalih
20% se odnosi na tetno delovanje tuih negativnih misli, tetna zraenja iz zemlje,
kosmosa, tetno delovanje okoline i promene vremena.
Tu spadaju i povrede, promrzline, opekotine koje, za razliku od svih opisanih uzroka
bolesti, svojom pojavom dovode do oteenja u auri.
Vrsta bolesti od koje e neki organi oboleti zavisi od toga da li je mesto suenja protoka
bele bioenergije u akupunkturnom meridijanu blie ili dalje od povrine aure.
Intenzitet bolesti uvek zavisi od intenziteta suenja protoka bele bioenergije. U zavisnosti
od toga u kom je od 12 meridijana dolo do smanjenja protoka, bolest e bitli organske ili
psihike prirode.

162

Koji e organ oboleti, pored oteenja odgovarajueg dela aure zavisi i od toga iz kog
organa nee biti odvedeni vikovi bele bioenergije, zbog smanjenja usisne moi
meridijana koji pored njega protie.
U sluaju akutnih bolesti, utlcaj stresova i negativnih misli ogleda se u tome to oni
dovode do smajenja funkcije organa ili do oboljenja od hroninih bolesti, sto smanjuje
njihovu otpornost i olakava pojavu akutnih bolesti, kao to su infekcije ili nazeb.
Nastanak malignih bolesti je vrlo specifian. One se mogu pojaviti samo ako je zapuen
ogranak meridijana koji odgovara tom organu, a istovremeno i glavni mendijan za taj
organ, barem na mestu koje se nalazi odmah po ulasku tog ogranka.
Pored toga neophodno je da bude na priblino istom .mestu zapuen i centralni meridijan
za psihike bolesti. To prouzrokuje tako lose funkcionIsanje organa da u njemu u velikom
broju poinju da se razmnoavaju virusi raka.
Ove viruse ima svaki ovek, ali se oni razmnoavaju u velikom broju samo ako doe do
tako tekih zapuenja meridijana i vrlo loeg tunkcionisanja organa. Pod uticajem toksina
ovaj organ se toliko menja da postaje nezavisan i pretvara se u parazita. On poinje da
stvara svoju auru, koja nastaje za oko est meseci.
Stanje neke bolesti se, zbog svoje sloenosti ne moe izraziti u ciframa, nego samo
opisno. Meutim, nivo funkcionisanja nervnog sistema je mogue izraziti u procentima u
odnosu na idealni. Sto je ovaj nivo nii, to postoje vee mogunosti za nastanak hroninih
i akutnih bolesti, jer on upravo govori o nivou oteenja aure od stresova i negativnih
misli.
Sveta znanja, dakle ne samo da u potpunosti demistifikuju pojavu bolesti, nego i detaljno
opisuju uzroke i ceo tok bolesti, definiui ak i zavisnosti od uzroka vrstu, intenzitet i
prirodu bolesti, uraunavajui tu i maligne bolesti.
ta je uzrok bolesti?
Veina ljudi kad im se pojavi neki problem, umesto da trae nain kako da ga razree,
trae u mislima krivca odgovornog za ono to im se desilo i upuuju mu sve svoje
negativne misli. Taj, dakle pogrean nain miljenja, dovodi do pojave negativnih misli
koje oteuju auru i time stvaraju hronina oboljenja i pogodno tlo za akutne bolesti.
Negativne misli i stresovi ine vie od etiri petine uzroka bolesti, dok se preostali deo
odnosi na razne povrede i tetna zraenja.
Energetski oblak je tokom viemesenog prenoenja znanja dr Stojanoviu objasnio
nastanak i razvoj hroninih bolesti, poev od detaljnog opisa negativnih misli i stresa,
zatim naina njihovog tetnog delovanja na auru, pa do mehanizma koji od ovih oteenja
dovodi do odstupanja od zakona bioenergije, odnosno do bolesti, obuhvatajui i odgovor
na pitanje:
U kojim sluajevima nastaje organsko, odnosno psihiko oboljenje, kao i od ega zavisi
vrsta oboljenja i njegov intenzitet?

163

Glavni uzroci bolesti


Bolest u preko 80% sluajeva predstavlja posledicu poremeaja energetske strukture aure.
Kako dolazi do ovih poremeaja? Nae misli koje emituje mozak predstavljaju energetski
talas. On moe biti koristan, indiferentan ili tetan za energetsku strukturu aure.
Korisne misli su kreativne, stvaralake, pozitivne, one ne predstavljaju nikakvo zlo, niti
pretnju za oteenje bilo ije aure, a posebno ljudske.
Neutralne nisu ni pozitivne, ni negativne i nemaju gotovo nikakav znaaj za razvoj ljudi.
Negativne ili tetne misli podstiu razna negativna oseanja. Ona mogu biti agresivna,
kao to su mrnja, borba za vlast, ili pasivna kao alost, tuga, nezadovoljstvo sobom,
poslom, nesrena ljubav, strah.
tetnost je vea kod agresivnih misli, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet.
Tako strah za ivot, mada spada u pasivne negativne misli, moe dostii najvii mogui
intenzitet, to prouzrokuje najvea oteenja aure.
Stres, pored negativnih misli, predstavlja glavnog uzronika oteenja aure. U momentu
stresa javlja se misao o ugroenosti: opasnosti, o nesrei, koju osoba doivljava ili e
doiveti. NjegovI tetni efekti se mogu podeliti na dva dela: prvi se javljaju u momentu
nastanka stresa i mogu biti vrlo intenzivni, a drugi kasnije tokom produenog delovanja
kada se javljaju u obliku negativnih misli. Postoje velike razlike u tetnosti stresova i one
zavise od intenziteta, vrste i trajanja.
Najtee vrste stresa su one koje doive bebe pri tekim poroajima i koje nastaju kod
tekih fizikih muenja i bolova prouzrokovanih boleu.
Izvor negativnih misli i oseanja moe biti autonoman ili posledica stresa. Kod
autonomnog osoba svojim nainom miljenja stvara negativne misli i oseanja. Meutim,
kod stresa su te misli posledica produenog stresa, kao to je strah, oseaj ugroenosti,
tuga i alost, mrnja, netrpeljivost.
Stetne misli, bez obzira kog su porekla, emituju se iz mozga kao talas i oteuju
energetsku strukturu aure.
NEGATIVNE MISLI
Generalno gledano, Negativne misli oteuju auru i stvaraju najvei broj organskih i
psihikih bolesti. Meutim, njihovo delovanje nije uniformno, pa ga je potrebno
analizirati.
Sve negativne misli moemo podeliti na etiri grupe: nezadovoljstvo, borba za vlast, tuga
i alost i strah za ivot.
1.Nezadovoljstvo

164

U prvu grupu spadaju negativne misli koje se tiu te same osobe: nezadovoljstvo sobom,
poslom koji radi, odnosom sa okolinom. Sve one nose zajedniku karakteristiku
-nezadovoljstvo.
Ove negativne misli su po svojim tetnim efektima najblae poto nisu usmerene ni
protiv koga drugog, nego upravo predstavljaju prelaz izmeu pozitivnih i negativnih
misli;
Sama njihova pojava govori o traenju reenja, traenju novih pozitivnijih puteva za
reenje statusa te osobe. One zbog toga, pored negativne komponente, imaju i pozitivnu,
kreativnu komponentu i ponekad mogu da preu graninu crtu i postanu pozitivne,
kreativne, stimulativne.
2.Borba za vlast
Drugu grupu ini borba za vlast, koja obuhvata lepezu negativnih emocija koje slue toj
svrsi. Tu spadaju netrpeljivost prema svima koji toj osobi stoje na putu, ak i prema
onima koji joj ne pomau u tom njenom nastojanju, mrnja prema onima koji
predstavljaju glavne prepreke na tom putu, posebno prema linosti koja je na vrhu, na
onom mestu na koje osoba eli da stigne i da je smeni.
Prema tom vrhu usmereni su i zavist i ljubomora. Pri tome neprekidno tinja strah da e je
neko ili neto osujetiti u tom njenom pohodu. U toku uspona javljaju se negativne misli
vezane za potencijalne mogunosti koje se mogu realizovati kada se doe na vlast, poev
od osvete, potinjavanja onih ispod, oduzimanje privilegija ili materijalnih dobara onima
koji su nii do dovoenja svojih pristalica, a ako se na vlast konano doe, tada nastupa
realizacija svih ovih negativnih potencijala.
Da bi se vlast ouvala, realizuju se razne negativne misli od nipodatavanja, smenjivanja,
proganjanja, kanjavanja onih koji prete da e je skinuti sa trona, ne izuzimajui ni
ubistva pojedinaca, pa ak i masovna.
Javlja se mrnja prema svemu onome to joj ne slui, ne poltronie, ne ulaguje se. Pri
tome, strah od opasnosti da bude skinuta sa vlasti uvlai se u kosti. Ona svoj ivot ne
moe zamisliti bez vlasti.
Ako je, ipak, jednog dana izgubi, a to se obino deava, nikad ne trai razloge u sebi,
nego svu krivicu svaljuje na druge, stvarajui time nepodnoljivu mrnju prema svima
koji su uestvovali. ili su mogli uestvovati u njenom svrgavanju. Tada se javlja velika
tuga i patnja pri pomisli na staru vlast.
Ove misli su izuzetno razorne, jer potpuno okupiraju linost tokom dugog niza godina ili
gotovo itavog ivota.
3.Tuga i alost
Treu grupu ine negativne misli koje obuhvataju tugu i alost za izgubljenim dragim
osobama i nostalgiju za rodnim krajem. tetnost ovih misli je izuzetno velika. Pored
visokog intenziteta, one proimaju duu osobe i gotovo da nema asa kada nisu prisutne.

165

Te osobe gube volju za ivotom i radom, povlae se u sebe. Tano je da vreme lei, ali
ove negativne misli traju vrlo dugo. Mnoge osobe, sa vrlo intenzivnom tugom i alou,
ne poive dugo od poetka pojave ovih negativnih misli.
4.Strah za ivot
etvrtu grupu ine misli koje predstavljaju strah za egzistenciju, strah za ivot. To su
misli koje se javljaju pri raznim bolnim doivljajima, posebno pri muenjima, najjaim
bolovima kod najteih bolesti i uasima koje doivljavaju teki psihiki bolesnici.
Tu spadaju i strahovi koji se javljaju kod beba pri poroaju. Ukoliko je poroaj teak i
bebin ivot ugroen, ona to doivljava kao pribliavanje smrti. Ove negativne misli
predstavljaju krike i vapaje, sa ijim se tetnim intenzitetom ne mogu porediti nijedne
druge.
One izazivaju najvea razorna dejstva u auri i pored toga to, po pravilu, ne traju dugo,
ali je njihov intenzitet neuporedivo najjai.
Frekvencija negativne misli
Sve negativne misli imaju isti energetski sastav bez obzira kojoj grupi pripadale. Njihovo
razorno dejstvo zavisi od: * intenziteta * duine trajanja * frekvencije ili uestalosti, a ne
od od grupe kojoj pripadaju. Meutim, uticaj grupe se, ipak, ogleda u tome to su ova tri
elementa karakteristina za svaku grupu.
Maksimalni intenzitet i niska frekvencija se nikad ne javljaju u prvoj grupi, niti se
maksimalna duina trajanja moe javiti u etvrtoj. Pored toga, pravac prostiranja polja
stresa zavisi od toga kojoj grupi pripada negativna misao, koja se javlja kao posledica
stresne informacije, to odreuje organe koji e oboleti. Stoga se, ipak, moe rei da su
bolesti na odreeni nain povezane, odnosno zavisne od vrste negativnih misli.
Mada su sve negativne misli energetski talasi iste vrste, one se razlikuju po frekvenciji.
Uzrok tome lei u ponaanju naeg mozga, koji negativne misli emituje na razliitim
frekvencijama: to su misli negativnije, to je frekvencija nia.
Najviu frekvenciju modanih talasa imaju negativne misli prve grupe od 16 do 18 Hz, a
najniu etvrte grupe od 6,25 do 9 Hz.
Tabelarni pregled frekvencija emitovanja negativnih misli nezadovoljstvo 16-18 Hz
borba za vlast 9-14 Hz tuga i alost 8-11 Hz srah za ivot 6,25 Hz
Ova razlika u nivou frekvencije energetskih talasa negativnih misli dovodi do razlike u
intenzitetu njihove tetnosti, jer to je frekvencija nia, to e oteenje aure biti dublje, pa
e tetne posledice biti vee.
Mehanizam delovanja stresa i negativnih misli

166

Zato nastaju negativne misli?


One nastaju kao rezultat zabrinutosti za egzistenciju, za ivot, za nain ivota, svoj i
svoje okoline. Pomisao o nekoj teti, bilo koje vrste, koja moe da zadesi ili je zadesila
osobu, posledica je razmiljanja ili informacija o stvarnom dogaaju ili stvarnoj
opasnosti. One su reakcija na neka stanja, ali pogrena reakcija, jer umesto da se trai
izlaz iz te krizne situacije, trae se za to krivci i njima se upuuje osveta.
Svaka misao, pa i negativna, energetski gledano predstavlja talas koji se emituje iz mozga
i ima oblik lopte ili sfere, koja se pri udaljavanju sve vie poveava. irei se munjevitom
brzinom, talas prolazi kroz telo i auru i trenutno stie ak do kraja svemira.
Ako misao samo jednom proleti kroz glavu, onda je to jednokratno emitovanje talasa,
koji odmah potom iezava, ali ukoliko se misao stalno nalazi u glavi, ako se stalno misli
na jednu istu stvar, tada se talas kontinualno emituje, sve dok misao traje.
Talas negativne misli, prolazei kroz auru i telo, neutralie sivu bioenergiju prilikom
kontakta sa njom. Ako se radi o vie istovremeno emitovanih, razliitih, tetnih misli,
doi e do oteenja aure na vie mesta. Kod ponavljanja iste negativne misli oteenja se
produbljuju i proiruju.
Energetski ele
Neutralisanje ili unitavanje sive bioenergije zavisi e od intenziteta tog talasa i njegovog
trajanja. On, naravno ne uniti, pri prolazu svu sivu bioenergiju, nego svaki od tih talasa
unitava jedan deli, u skladu sa njegovim intenzitetom. Rezultat meusobnog delovanja
ove tetne energije, bez obzira na to da li potie od talasa negativnih misli ili polja
stresova, i sive bioenergije iz nae aure, predstavlja treu vrstu energije koja se zadrava
na mestu gde se nalazila siva Bioenergija.
Posmatano u meditaciji izgledala je kao energetski ele, gusta i lepljiva. Energetski ele
ne deluje agresivno ni na jednu energiju u auri, ali njegova pojava u njoj predstavlja
najvee zlo, jer ne samo da govori o tome da je dolo do unitenja dela preko potrebne
sive bioenergije, nego dovodi i do blokade kretanja bele bioenergije i oteenja
informacionih signala. Negativne misli deluju na isti nain u auri i. telu, neutraliui
jedan deo sive bioenergije i stvarajui energetski ele.
Ovo smanjenje sive stvara disproporciju njenog odnosa sa belom bioenergijom i dovodi
do usporavanja ili ak zaustavljanja kretanja bele bioenergije kroz kanale prema
energetskom stabilizatoru.
Prekid odvoenja bele bioenergije uz istovremeno dovlaenje novih koliina koje se
izbacuju iz stabilizatora, dovodi do njenog nagomilavanja u nekim delovima aure, a time
i do stvaranja jo vee disproporcije izmeu sive i bele bioenergije i jo veeg
usporavanja cirkulacije bele.

167

Istovremeno ostali delovi aure i tela dobijaju neto manje bele bioenergije od neophodne,
to dovodi do generalnog otputanja ili oslobaanja sive bioenergije u slobodan prostor,
proporcionalno nedostajuoj beloj bioenergiji, koja ju je do tada vezivala za sebe.
Glavni problem koji se javlja usled negativnih misli jeste usporavanje ili potpun prekid
protoka bele bioenergije iz pojedinih delova aure ka energetskom stabilizatoru. Posledica
toga je odstupanje od zakona bioenergije i pojava bolesti.
Prvi zakon
Zbog smanjenog priliva bele bioenergije, u pojedinim delovima aure, u odnosu na
potrebni, dolazi do oslobaanja odgovarajueg dela sive bioenergije, koji naputa auru i
odlazi u slobodan prostor, poto se ova energija u auri moe zadrati samo ukoliko je
povezana sa belom bioenergijom u tano utvrenom odnosu. Odlazak dela sive
bioenergije dovodi do smanjenja njenog ukupnog nivoa ispod optirnalnog, za celu auru,
to predstavlja odstupanje od prvog zakona bioenergije.
Drugi zakon
Smanjeni priliv bele bioenergije u Energetski stabilizator dovodi u njemu do pada uea
ove energije ispod optimalne od 14,97 %, predviene drugim zakonom bioenergije, to
prouzrokje njegov slabiji rad, odnosno smanjenje koliine rasprene bele bioenergije u
auri, u odnosu na potrebnu.
Trei zakon
Zbog blokade kanala bele bioenergije od strane energetskog elea, nema odvoenja
njenih vikova iz pojedinih delova aure, pa na tim mestima dolazi do njenog
nagomilavanja; slabiji rad energetskog stabilizatora ne obezbeuje rasprivanje dovoljne
koliine bele bioenergije, pa se u' nekim delovima aure javlja smanjenje u odnosu na
potrebnu koliinu. Posledica ovih pojava je odstupanje, u oba sluaja, od treeg zakona
bioenergije koji zahteva da odnos sive i bele bioenergije u svakoj taki aure i tela, bude
90,1: 9,9.
Negativna misao, koja se javlja kao rezultat razmiljanja, ili je vezana za ono to stres
donosi, dovodi do sputanja frekvencije modanih talasa u odreenoj meri. to je
negativna misao, odnosno stres fatalniji po osobu, sputanje frekvencije modanih talasa
je vee.
Dakle, stresna situacija ili razmiljanje, koje dovodi do negativnih rnisli, sniava
frekvenciju rada mozga, a modani talas, koji predstavlja nau misao vezanu za ovo
stanje, sastoji se od energije koja oteuje energetsku strukturu aure i tela.
To oteenje bie na onoj frekvenciji na koju se rad mozga spustio, odnosno Energetski
talas naih tetnih misli otetie energetsku strukturu aure na onoj frekvenciji na kojoj se
on sam nalazi.

168

Razni nivoi frekvencija stresova i negativnih misli proizvee razna oteenja energetske
strukture aure i tela. Sto je ta frekvencija nia, dejstvo je razornije.
Objanjenje za ovu pojavu nalazi se u injenici da ljudska Aura istovremeno postoji ne
samo na 20,6 Hz, nego i na niim frekvencijama.
Sto je frekvencija energetskog talasa negativne misli nia, to je njegovo delovanje
razornije, jer utie na sastav aure na niim frekvencijama, koji pri razvoju aure prethodi
viim frekvencijama, pa su i tetne posledice mnogo vee.
Donje frekvencije predstavljaju njenu osnovu i oteenja aure na tim frekvencijama imaju
neuporedivo tetnije dejstvo po auru na 20,6 Hz nego da se to desilo negde u viim
slojevima.
To se moe uporediti sa situacijom kada odrastao ovek dobije neko oboljenje i kada bi
taj ovek to oboljenje dobio jo kao dete. Posledice bi bile znatno tetnije kada bi se ta
bolest vukla jo iz detinjstva.
To je mogue ilustrovati i pretpostavkom da je neko otiao u prolost, neto tamo uradio i
onda se vratio u sadanjost. Posledice toga akta bi izmenile sadanjost.
Jo bolji primer je kada se u jednoj viespratnoj zgradi oteti deo konstrukcije na nekom
od gornjih spratova, opasnost po zgradu e biti daleko manja nego kada se oteti neki od
donjih spratova.
Najnia mogua frekvencija negativnih misli je 6,25 Hz i one ostavljaju oteenja aure
upravo na toj frekvenciji.
Neutraliui sivu bioenergiju na toj frekvenciji, one dovode, ne samo do prekida tokova
bele' bioenergije, nego i do zastoja u razvoju celokupnih sistema. Prenoenje ovih
oteenja na vie frekvencije dovee do veih odstupanja i u funkcionisanju i u
konstrukciji aure.
Sva ta odstupanja od normale su samo tetna. Negativne misli oteuju auru
svakodnevno, tokom celog ivota, na vie frekvencija, iji rezultat predstavlja pogoranje
zdravlja.
Dr. Ljubia Stojanovi
Tajna veza emocije i organa
30. novembar 2011 10:16
Ono to oseamo odraava se na naem telu. To moemo videti brzim testom kada smo
ljuti, ubrzano diemo; kad smo u strahu, stisnemo se. No, ta povezanost ide i mnogo
dublje, odraava se na srcu, bubrezima, jetri...
Ako uzmemo udbenik za kinesku medicinu, u prvim odlomcima naiiemo na priu o
zdravlju isprianu s aspekta drugaijeg od onoga na koji smo navikli kad poseujemo
lekara. Kad sednemo u ordinaciju u lokalnom domu zdravlja s visokom temperaturom i

169

upaljenim grlom, lekar nas nee upitati da li esto potiskujemo emocije. Lek s kojim e
veina biti zadovoljna nije savet da uravnoteimo energiju i razmislimo da li inimo
dobro kad konstantno brinemo. Navikli smo na jednostavna reenja u vidu svemonih
tabletica uz obeanje sebi da neemo vie piti hladno, kao da nae zdravlje samo od toga
zavisi.
Ljudska energija
Kako pristupiti zdravlju na drugaiji nain? Alternativna medicina posmatra oveka kao
celinu tela, uma i duha. U celokupnosti naeg postojanja ne moemo da napravimo jasnu
podelu pomenutog trojstva, ma kako ono izgledalo omeeno vidljivim granicama poput
koe ili opni meu organima. Krvni sudovi, limfni i nervni sistem kao i sistem
energetskih meridijana, isprepliui se i komunicirajui, povezuju i najudaljenije delove
naeg tela. Primer za to je refleksoterapija kojom se pritiscima na odreene take na
stopalima utie na udaljene organe i jaa zdravlje. Uprkos velikom napretku dijagnostike,
merni instrumenti i nauka ne mogu nam pomoi da razjasnimo vezu izmeu pritisaka
prstiju vetog terapeuta na stopalo i rezultata npr. boljeg rada jetre ili eluca. Problem je
u nepoznavanju jednog od glavnih elemenata koji odreuje zdravlje ljudske energije.
Ona se, izmeu ostalog, ogleda i u emocijama. Emocije su na specifian odnos prema
sebi, drugim ljudima, predmetima, situacijama ili pojavama. Doivljavamo ih kao
sastavni, nedeljivi deo nas. Identifikujui se s njom, esto postajemo ta emocija. Za osobu
koju esto vidimo u emociji ljutnje rei emo da je takva naprosto po prirodi, jer je nae
iskustvo s njom takvo. No ako smo mi ta osoba, imaemo oseaj da smo se razljutili jer
nas je neto razljutilo. Ono to ne primeujemo je da to se ee ljutimo, sve nas je lake
razljutiti. Otkud to? Znai li to da se emocije gomilaju u naem telu pa smo svaki put sve
kraeg fitilja? Gde se one skladite?
Emocija je energetski dogaaj koji uzrokuje porast energije u odreenom delu tela, u
zavisnosti o kojoj emociji je re. Emocija kao takva zapravo se smatra disbalansom koji
ometa rad tela. Vano je istai da se srea i oseaj blagostanja definiu kao ravnotea, a
ne kao emocija, dok ostale, negativne, emocije podrazumevaju strah, ljutnju, brigu,
depresiju. Razliite duhovne prakse pokuavaju da nas dovedu upravo u stanje ravnotee,
no insistiranje na odsutnosti emocija moe nas lako zbuniti i odbiti.
esta je zabluda kako je biti u ravnotei neto dosadno, monotono i zatupljujue. Stanje
ravnotee zapravo je odsutnost negativnih emocija, to naravno nije mogue postii u
svakom trenutku, ali svest o tetnosti nakupljanja tih emocija pomoi e nam da ih lake
reavamo. Biti u ravnotei znai biti srean i zadovoljan bez spoljanjeg podsticaja, a
zauzvrat, ne bavei se vie sobom, na um i duh postaju kreativni.
to smo svesniji da negativne emocije iscrpljuju nae organe i um, biemo vie
motivisani da pronaemo drugaiji put u reavanju, na primer, sukoba. to svest vie
bude rasla, lake emo izbegavati stvaranje takvih emocija. To, meutim, ne treba
poistovetiti sa potiskivanjem emocija.

170

Da li svetlimo iznutra?
29. novembar 2011 10:24

Emisija biofotona u ljudskoj krvi


Nita nije rizinije nego uzdrmati temelje zvanine nauke. To je na svojoj koi osetio
biofiziar Fric-Albert Pop (1938), koji je poetkom 70-tih godina prolog veka bio
kombinacija naunog genija i pustolovnog junaka iz holivudskih filmova.
Diplomirao je eksperimentalnu fiziku 1966. na Univerzitetu u Vircburgu, doktorat iz
teorijske fizike dao u rekordnom roku, a postdiplomski rad za sticanje univerzitetske
profesure umesto za pet, zavrio je za malo vie od dve godine. Do svoje 33. godine
ovenao se brojnim nagradama i naunim priznanjima.
Mladalakog izgleda filmske zvezde, uz to najbolji maevalac na univerzitetu, Pop je
vaio za udo od oveka.
Od samog poetka svojih studija na Univerzitetu u Vircburgu, Fric-Albert bio je
zainteresovan za uticaj elektromagnetnog zraenja na ive organizme. Prvi eksperimenti
sa benzo(a)pirenom, smrtonosnim jedinjenjem, doveli su ga do saznanja da ono najpre
apsorbuje svetlost, a zatim je emituje na drugoj frekvenciji. Pokuaj sa benzo(e)pirenom,
koji je skoro identian, ali zbog male razlike u molekularnoj strukturi nije opasan za
oveka, otkrio je da svetlost kroz tu hemikaliju prolazi neizmenjena.
Pop je nastavio ispitivanje sa jo 37 hemikalija, od kojih su neke bile kancerogene, i
uskoro je bio u stanju da nepogreivo ustanovi da li neka materija prouzrokuje rak svi
takvi materijali su primali ultraljubiastu svetlost, apsorbovali je i menjali njenu
frekvenciju. Kancerogeni su reagovali samo na svetlost talasne duine od 380
nanometara, a sistem takozvane fotopopravke, (kada se neka elija bombarduje
ultraljubiastom svetlou tako da se uniti 99 odsto, ukljuujui i njen DNK, a zatim se
veoma brzo moe skoro u potpunosti oporaviti ako se osvetljava istom talasnom duinom
vrlo slabog intenziteta), takoe je najdelotvorniji na 380 nanometara!
Pop je zakljuio da podudarnost nije sluajna i da u telu mora da postoji nekakva svetlost
odgovorna za fotopopravke. Kancerogeno jedinjenje oigledno izaziva rak zato to
trajno blokira tu svetlost i menja njenu talasnu duinu, pa sistem fotopopravke vie ne
moe da deluje. Zdrav organizam emituje manje, a oboleli vie fotona.
Naunik je bio duboko ubeen da je na putu da otkrije lek za rak! Pojednostavljeno
reeno, treba otkloniti svetlosnu blokadu i omoguiti da se odigra proces fotopopravke!
Pop je o tome napisao i objavio obimnu studiju koja je, naravno, izazvala veliku panju.

171

Nemaki centar za istraivanje raka u Hajdelbergu pozvao ga je da pripremi predavanje


za petnaest vodeih svetskih specijalista za ovu bolest.
KAKO DOKAZATI SVETLOST?
Prezentacija Fric-Alberta Popa neslavno se zavrila, jer je imala samo jednu slabu taku:
pretpostavku da telo nekako proizvodi slabu svetlost talasne duine od 380 nanometara.
Da ona postoji, rekli su, ve bi je neko uoio. Traili su dokaz, a on nije mogao da im ga
prui, jer nisu postojali aparati koji bi takvu svetlost registrovali.
Ubrzo nakon toga, jedan Popov student, Bernhard Rut, koji je teoriju o svetlosti u telu
smatrao apsurdnom, prihvatio se da konstruie eksperimentalnu opremu i dokae da nema
svetlosti. Dogodilo se suprotno. Aparat koji je napravio, nalik velikom rendgenskom
detektoru, bio je veoma osetljiv i mogao je da meri veoma slaba svetlosna zraenja. Ta
sprava je i danas jedna od najboljih u toj oblasti. Prvi eksperiment izveli su 1976. godine
sa krastavcima, koji su emitovali fotone iznenaujue visokog intenziteta. Rut je to
pripisao hlorofilu, pa su potom odgajili krompir u tami, da bi onemoguili fotosintezu.
Uprkos tome, svetlost je bila jo jaa.
Pop je shvatio da efekat nije posledica fotosinteze. Svetlost je u biljkama prisutna kao
izvor energije koju koriste tokom fotosinteze. "Mi sa biljnom hranom", zakljuio je, "u
organizam unosimo fotone i zatim ih skladitimo. Njihova energija se raspri i postaje
pokretaka snaga za sve molekule u naem telu. Danas znamo da je ovek u sutini
svetlosno bie, kae profesor biofizike, i na laboratorijskim dokazima da ivi organizmi
sadre male svetlosne estice biofotone, temelji svoju teoriju. Po njoj, biofotonici, DNK
predstavlja jedno od glavnih skladita svetlosti u tkivu i izvora biofotonskih emisija. One
ine savren komunikacioni sistem za prenos informacija do brojnih elija u celom
organizmu. Svakoga sekunda u svakoj eliji dogodi se u proseku oko sto hiljada
hemijskih reakcija i svetlosni talasi pruili su odgovor na pitanje kako telo moe da
obavlja niz sloenih zadataka pomou razliitih delova istovremeno. Pop je dokazao u
svojim eksperimentima da su te slabe svetlosne emisije sposobne da diriguju itavim
telom. One moraju da imaju slab intenzitet, jer se te komunikacije odvijaju na kvantnom
nivou!
Kada je Pop poeo da objavljuje svoj otkria, nauna zajednica obruila se na njega svom
estinom. Studentima na njegovom univerzitetu onemoguavali su da prouavaju
biofotonske emisije. Kada mu je 1980. istekao ugovor za mesto asistenta, morao je da
napusti to mesto. Na laboratoriju je bila pripremljena racija da bi mu se zaplenila oprema,
ali poto je Pop o tome na vreme bio obaveten, kod jednog studenta je u podrumu sakrio
fotonski broja. Otpremninu nisu hteli da mu isplate, karijera mu je bila unitena i nije
imao anse za zaposlenje. Bio je oenjen i imao troje male dece.
Proveo je dve godine radei za jednu privatnu farmaceutsku kompaniju a zatim, uz
pomo mentora profesora Voltera Nagla, uporno nastavio istraivanja na Univerzitetu
Kajzerslautern. Ali, morao i odatle da ode jer su profesori tvrdili da naruava ugled
Univerziteta. Najzad, dobio je posao u Centru za tehnologiju u Kajzerslauternu i narednih
25 godina okupljao istomiljenike iz redova naune zajednice iz svih krajeva sveta, da bi

172

konano osnovali Meunarodni institut za biofiziku u mestu Nojs kod Dizeldorfa. U ekipi
su, pored ostalih, atomski fiziar sa Bostonskog univerziteta i atomske istraivake
laboratorije CERN u enevi, dva kineska biofiziara i drugi. Uvaeni naunici iz celog
sveta napokon su poeli da se slau s njim, a kada je 2008. napunio sedamdeset godina,
ugledni svetski univerziteti poeli su da mu alju ponude i ugovore za profesuru.
RAZGOVARAMO LI POMOU FOTONA?!
Da li znate da ak i kada mislite da ste u mraku, vi plivate u okeanu svetlosti? Ovom
reenicom poinje emisija iz dokumentarne televizijske serije Nauka i spiritualnost,
posveena profesoru Fric-Albert Popu. Iako je svaki nagovetaj o zraenju kao
meuelijskoj komunikaciji bio potpuno odbaen sredinom dvadesetog veka, Pop nije
hteo da odustane i tokom serije ispitivanja u potpuno mranoj sobi koja je vrio na jednoj
zdravoj 27-godinjoj devojci merio je fotone koji su izlazili na njenoj ruci i elu. Bio je
iznenaen ablonom koji je zapazio: svetlosne emisije sledile su bioloke ritmove od 7,
14, 32, 80 i 270 dana kada su bile identine. Emisije leve i desne ruke bile su u korelaciji
kada je desna emitovala vie fotona, emisija se pojaavala i na levoj. Dakle, levica je
znala ta radi desnica!
Teko je ukratko navesti sva znaajna otkria do kojih su profesor biofizike i osniva
nove naune grane biofotonike i njegovi saradnici doli tokom istraivanja u Nojsu. Ono
to zvui tako fantastino, a toliko poznato iz drevnih duhovnih tekstova koji se bave
duhovnim prosvetljenjem (!), poelo je zapaanjem da vodene buve upijaju emitovanu
svetlost jedna od druge! Test na ribama pomou fotomultiplikatora potvrdio je isto. ak
su i bakterije naprosto gutale fotone iz sredine u koju su bile stavljene.
Pop je doao na ideju da talasna, odnosno svetlosna rezonanca, ne slui samo za
komuniciranje unutar tela, nego i izvan njega. Razmena fotona, pomislio je, moe da
odgovori na neke do sada nerazjanjene zagonetke iz ivotinjskog sveta, na primer,
postizanje koordinacije u jatima ptica ili sposobnosti ivotinja da nau put do kue.
Biolog Rupert eldrejk, koji je takoe lan Popovog tima, prikupio je oko 2700 primera
oiglednog telepatskog ponaanja kod kunih ljubimaca, kao i brojna istraivanja sa
njihovim vlasnicima.
Slino se deava i sa ljudima, jer ako primamo fotone od drugih ivih bia, te
informacije, zakljuili su istraivai u Nojsu, moemo da upotrebimo da bismo sopstvenu
unutranju svetlost doveli u ravnoteu. Da li bi to moglo da bude objanjenje za
isceliteljsko delovanje pojedinaca, pa ak i vidovitost, telepatiju i sline fenomene koje
nauka svrstava u takozvane paranormalne pojave? Podsvesna komunikacija meu
nama, prema tome, mogue je da se odvija uz pomo razmene biofotona koji sadre
raznovrsne informacije, a udaljenost ne predstavlja neku naroitu prepreku, s obzirom da
se ona deava na subatomskom nivou u vidu talasa.
IMELOM PROTIV RAKA

173

Pop je zakljuio da, ako neke kancerogene hemikalije mogu da poremete biofotonske
emisije u telu, onda bi neke druge mogle ponovo da uspostave dobru komunikaciju meu
njima. Zapoeo je eksperimente sa veim brojem neotrovnih materija koje bi mogle da
pomognu u leenju raka, pitajui se da li bi odreeni biljni ekstrakti imali sposobnost da
promene prirodu biofotonskih emisija kancerogenih elija.
U svim sluajevima, meutim, te materije su dodatno poveavale broj fotona u elijama
tumora i inile ih jo smrtonosnijim za telo. Izuzetak je bila biljka imela, koja je
pomagala telu da uravnotei emisiju elija tumora, odnosno da je vrati u normalno stanje.
Na uzorcima od raka obolelog tkiva jedne 30-godinje ene, koja je kao sluaj u
poslednjoj fazi ve bila otpisana, uz saglasnost njenog lekara da napusti sve druge naine
leenja, Fric-Albert Pop isprobao je ekstrakt imele. Nakon godinu dana, svi njeni
laboratorijski nalazi ponovo su bili praktino normalni! Naravno, teko je a ne postaviti
pitanje - da li je imela sluajno bila sveta biljka koju su potovali druidski svetenici?!
Profesor Pop se pozabavio i homeopatijom, pretpostavljajui da ona predstavlja jo jedan
primer usisavanja fotona i upijaa rezonance. Kako se homeopatija zasniva na tezi da
se jednako lei jednakim, ako maligna frekvencija u telu moe da proizvede odreene
simptome, tada i homeopatski rastvor moe da privue a zatim i upije nepravilne
vibracije, ime telu pomae da se vrati u normalu.
Zahvaljujui radu i viedecenijskoj upornosti profesora Fric-Alberta Popa, pred
naunicima su se otvorile brojne istraivake mogunosti, a da li e i koje biti uspene,
pokazae vreme. Preostaje da i drugi eksperimentalno dokau da li je njegova teorija o
DNK i biofotonskoj emisiji ispravna i da telesnim funkcijama upravljaju kvantni procesi,
u ta on ni najmanje ne sumnja. Lin MekTagart, nagraivana novinarka i autorka
bestselera ta je to to vam lekari ne govore, posvetila je nauniku poglavlje u svojoj
sada ve kultnoj knjizi Polje"

ovek energetsko ispoljenje


23. novembar 2011 1:35
Elementi Eliksira Mladosti
Sve na ovom svetu je energija zgusnuta do take vidljivosti, odnosno take vrstine.
Tvom unutranjem oku dostupno je vidjenje prelaznog oblika energije, oblik zgusnute
svetlosti koji jo nema vrstinu. Svetlosni oblici koje ponekad vidja predstavljaju
astralne matrice koje jo nisu ispoljene i koje ne moraju uvek da se ispolje.
ovekovo telo je materijalna kopija astralne matrice. Astralno telo je telo od zgusnute
svetlosti. Zato ga jo zovu Svetlosno telo. U hermetikim naukama poznato je da fiziko
telo nije jedino telo kojim ovek funkcionie, mada je ono jedino vidljivo svim ljudima.
Pored fizikog, ovek se ispoljava kroz Astralno telo, koje smo ve pomenuli, Mentalno
telo ili telo intelekta i Spiritualno telo ili telo duha. Sva tela postoje istovremeno, kao to

174

recimo u prostoru istovremeno postoje svetlo, zvuk i materija, a da se pri tome ne meaju
i ne smetaju jedni drugima. Preko ovih tela ovek komunicira sa svojom okolinom, bilo
da su u pitanju drugi ljudi ili je komunikacija sa viim sferama.
Kao to rekoh, sva tela postoje istovremeno, povezana su medjusobno i suptilinim
prelivanjima utiu jedna na druga.
Kako Astralno telo utie na fiziko telo?
Fiziko telo se oblikuje i regenerie prema modelu Astralnog tela, koje je izabrano
prilikom odluke Duha da se materijalizuje reinkarnacijom. Svaki ovek u svojoj svesti
nosi model svog fizikog izgleda. To bi u stvari predstavljalo Astralno telo, mada je retko
kada potpuno svestan toga. Medjutim i mnogi drugi procesi se odvijaju mimo fokusa
svesti, koju nazivamo razum, tako da ovek uglavnom nije svestan svoje Astralne
matrice. Dovodjenjem Astralne matrice u fokus, ovek moe voljom da je promeni, mada
je to proces koji zahteva vreme. Osoba koja je debela na primer, dui vremenski period
posmatrala je sebe u ogledalu i pratei proces fizikog uveavanja tela, istovremeno je
menjala i svoju Astralnu matricu. Debeli obino, negoduju u sebi zbog svog izgleda, ali
negodovanje je takodje unoenje emocija u sliku, to samo pojaava njeno delovanje.
Ako takva osoba eli da oslabi, potrebno je da svesno stvara novu sliku svog tela i
umesto u ogledalu sebe treba da posmatra na fotografiji. ak moe da uzme bilo ije telo,
fotografija cele figure iz novina je dovoljna i da umesto glave osobe sa slike stavi svoju
fotografiju. Duim posmatranjem i uivljavanjem u sliku i Astralna matrica e se na kraju
promeniti, u skladu sa eljenim. Dijeta deluje po slinom principu. Osoba koja dri dijetu
odredjenim nainom ishrane, u svojoj svesti neprekidno ima sliku sebe kao vitke osobe i
njeno telo na kraju izgleda vitko.
Isto se deava sa starenjem. Ljudi se mire da TREBA da ostare, pa im se to i dogadja.
Preko Astralnog tela dobija se vitalna energija potrebna za funkcionisanje ivota.
Smanjenjem priliva energije dolazi do smanjenja aktivnosti. Stari ljudi uglavnom nemaju
dovoljno energije u sebi i zbog toga su vrlo malo ili ni malo aktivni. Smanjen priliv
energije takodje dovodi do smanjenog funkcionisanja elija, odnosno tela, a sve to
udrueno sa slikom sebe kao stare i oronule osobe, dovodi i do takvog izgleda. Starost
vidljiva na prvi pogled je kategorija vezana iskljuivo za oveka. Kod ivotinja je to ve
redji sluaj, jer ivotinje nemaju svest o svojoj svesti i samim tim ne mogu voljom da
utiu na nju, to ovek ve moe, svesno ili nesvesno, ali moe.
Zato je onda nastala starost?
Kada se prvi ovek umorio od ispoljavanja, reio je da prestane da se obnavlja i njegovo
telo je poelo da se sui i da stari. Drugi ljudi videvi da je mogue odbiti priliv energije i
regeneraciju, uvideli su mogunost odmora od ispoljenja, te je tako stvorena smrt.
Znai mladost predstavlja neprekidnu elju za obnavljanjem energije?
Upravo tako. Fiziko telo, preko Astralnog tela dobija energiju kojom funkcionie.
Astralno telo predstavlja akumulator energije. Da bi se istroeni, akumulator obnovio,
da bi se napunio, potrebno mu je vreme i direktan kontakt sa izvorom energije, preko

175

Mentalnog i Spiritualnog tela. Sva tela funkcioniu istovremeno, ali poto je dnevna svest
dominantna i troi veliki deo energije za pokretanje fizikog tela, oveku je potreban san
kao mirovanje. Za vreme sna dnevna svest se, figurativno reeno, pomera u stranu i na
scenu, kao dominantna svest, stupa svest Astralnog tela. Suptilnim prelivanjima Astralno
telo se puni energijom, koju zatim predaje dnevnoj svesti i fizikom telu.
Objasni mi logiku snova. Kako sanjamo i kako se seamo snova ako budna svest spava?
Za vreme sna budna svest je privremeno odstranjena, ali zato je Astralna svest
dominantna. Astralni svet je svet mogunosti ispoljenja. Zbog toga je u snu mogue da
recimo vidi lik nepoznate osobe, a to je u stvari osoba koju poznaje. Astralni svet u sebi
sadri sve mogunosti ispoljavanja, od koji se samo neke, ak veoma mali broj, ispolji na
materijalnom planu. Sanjanje je jednostavno boravak u Astralnom svetu.
Pamenje snova mogue je zbog veze izmedju budne svesti i Astralne svesti. Poto su sva
tela sadrana medjusobno, medju njima postoje komunikacione veze. Ko eli da se seti
svojih snova, moe voljom da ojaa komunikacioni kanal izmedju budne i Astralne svesti
i da se seti svih detalja.
Znai spavanje je neophodno, radi akumuliranja ivotne energije koja je neophodna za
dnevne aktivnosti.
ta je sa onim prvim ovekom koji nije hteo da se ispoljava? ta ako neko to hoe mnogo
rano, ne eli da bude dnevno aktivan, recimo zbog lenjosti?
Vitalna ivotna energija je svakome data. ovek moe da odlui da se ne regenerie, ali
postoji odredjena koliina energije koja je svakome data na poetku i koja moe da se
potroi tek protokom odredjenog broja godina ili preteranom aktivnou. Ljudi koji su
hiperaktivni, a malo ili nimalo se svesno regeneriu, veoma brzo ostare. Tanije, veoma
brzo potroe bonus koji im je dat. Ostaje im na kraju mala koliina energije, tek toliko da
vegetiraju, ili umiru mladi. Oni koji ostanu u ivotu sa malom koliinom vitalne energije,
u dui su zapravo mrtvi. Nemaju volje za ivotom, a ipak ive ekajui u stvari smrt.
Koliina line energije jasno se vidi u ovekovim oima.
Ono to odlikuje mladost je energija koja vrca unaokolo. Tenja da se ivot proivi to
vie, sakupljanje iskustava, jer svest je stvorena upravo zbog sticanja iskustava, radi
obogaivanja sebe same.
Koliina energije koja je data na rodjenju i koja u prvim godinama ivota slui za rast i
uveavanje fizikog tela, u mladosti slui za prikupljanje iskustava. Energija u ispoljenju
tei da se ostvari u svim formama. Sa pubertetom poinje nagli rast fizikog tela, a sa
postepenim prestankom ispoljenja energije kroz materiju tela, poinje ispoljenje enerije
kroz emocije. Zato su mladalake emocije tako burne. Po zavretku puberteta energija
kulminira kroz strast, aktivira se njeno seksualno ispoljavanje i to u stvari predstavlja
vrhunac nematerijalnog ispoljenja energije. Strast se materijalizuje zaeem, a onda se
ostatak ivotne energije troi na podizanje podmlatka.
Vitalna ivotna energija koristi se za stvaranje materije tela i jednim delom, akumulira
se u tkivu. U doba mladosti pojaan priliv energije dovodi do ubrzanog rasta tela i do
razbuktavanja emocija, jer se sa pubertetom kanali za dovod energije naglo poveavaju.

176

esto se deava da je priliv energije vei nego to telo moe da ga primi, odnosno, vei je
priliv energije, nego to je rast tela. Akumulirana energija tako pritiskom stvara bol, sve
dok se ne pretvori u novo tkivo.
Kod odraslog oveka takodje se vri regeneracija elija organizma, putem energije koja
se prima. U sluaju pojaane fizike aktivnosti pojaan je i priliv energije, radi obavljanja
datog posla. Na primer, u sluaju sportskog treninga dolazi do poveanja mase miia,
odnosno tkiva, zbog kontinuirano pojaanog napora. Bol u miiima koji se javlja na
poetku napora, nazvan upalom miia, u stvari predstavlja pritisak energije u tkivu,
odnosno pritisak energije koja tei da se materijalizuje tj. pretvori u miinu masu. Kao
potvrda tome, dodatna aktivnost miia i pored bola koji se osea, umanjuje taj isti bol,
jer se deo akumulirane energije troi.
Bonus vitalne energije je dat na rodjenju i on je konstantan. Medjutim, poto ovek ima
energetski kredit, on mora svake noi da uzme novu porciju energije za sledei dan.
Nemogue je svu koliinu energije dobiti odmah, jer tada bi energija postala statina,
odnosno pretvorila bi se u materiju.
Poto postoje kanali za dovod energije, mogue je da se putem tih kanala uzme dodatna
energija, koja je na neki nain slobodna raspoloiva. Ta energija moe se iskoristiti za
dodatne aktivnosti. Takodje, veliki deo energije ostaje vezan u traumama, strahovima, ali
i prijatnim uspomenama. Restimulacijom tih delova zarobljene energije u emocijama
dobija se dodatna energija.
ta je sa samoubicama, mladim ljudima koji odlue da sebi oduzmu ivot. ta je sa
njihovom energijom, ako im je data koliina energije za recimo sedamdeset godina
ivota?
Niko se ne ubija zbog prevelike aktivnosti fizikog tela. Emocije troe dobar deo
energije, naroito patnja i sva ona skala raspoloenja koja ide uz patnju. Samoubica je
svu raspoloivu energiju akumulirao u negativne emocije, odnosno optereujue emocije.
Ne kae se uzalud pod teretom patnje. Kada bi patnja mogla materijalno da se ispolji,
bila bi izuzetno teka, tj. njena specifina teina bila bi mnogo vea od specifine teine
bilo koje materije.
Suze, na primer, predstavljaju materijalizovane emocije, jer suze se javljaju kod graninih
ispoljenja emocija, bilo da je u pitanju tuga ili radost. Pri plakanju se troi ogromna
koliina energije koja je dostigla kritinu taku i materijalizovala se kroz tenost. Posle
plakanja sledi olakanje.
ta je sa mojom vitalnom energijom, obzirom da je imam u ogromnoj koliini?
Za Eliksirom mladosti poela si da traga pre desetak godina. Seti se, to je bilo onda kada
si shvatila da si mrtva, a imala si tek 26 godina. Tada se neto u tebi pobunilo, elja za
ivotom potisnuta na rub svesti. Od tada si poela da iri kanale za prijem energije, a
ulaskom u praksu metafizike ti kanali postali su jo prohodniji. Otuda viak energije
kako kae. Ti nema viak energije, ima je onoliko koliko ti treba i koliko je eli.
Viak koji osea je zapravo pritisak, jer uzima vie nego to tvoj energetski omota
moe da primi. irenjem Astralnog tela taj pritisak se malo smanjuje, ali ma koliko irila
svoju Auru, ti uliva jo energije i proces ide u beskonano.

177

A oseaj od sino? Zato mi se svest suava u taku?


Ulazi u sfere Nesaznajnog, otvorila si svest...
Po tvom savetu.
U redu, po mom savetu. Otvorila si svest i prevelika koliina energija uliva se u nju.
Budna svest je slaba da odoli tom naletu i suava se, pomerajui se, potisnuta Primarnom
energijom. Ta primarna energija tei da se ispolji. Prvi stepen ispoljenja energije su
emocije, zatim zvuk ili vibracija zatim re kao oblik (slika) zvuka pa tek za tim materija.
Kada se Primarna energija ulije u svest oveka, ona trai model ispoljenja. Poto je
seksualna energija najjaa energija u oveku, Primarna energija se preliva i ispoljava kroz
nju, kao kroz prvi ventil. Svesni prijem Primarne energije zato dovodi do ekstatinog
stanja svesti u seksualnom vidu ili, ako nema seksualne aktivnosti, do stanja visoke
inspiracije. Inspiracija i jeste kontakt sa Primarnom energijom, koja po svojoj prirodi eli
da se ispolji.
Znai magina re za transformaciju primarne energije moe da bude re: Inspiracija.
Upravo tako. Kada si ve otvorila svoju svest za prijem energije, tada zamisli formu u
koju se inspiracija ispoljava i pretoi energiju u tu formu. A zatim povei inspiraciju i
stvaranje, pa povei stvaranje i realizaciju. Ne zaboravi realizaciju, jer ako ne prizemlji
energiju u odredjenu formu, ve sve ostavi na misaonom planu obogatie Mentalni i
Astralni plan i postae veoma matovita, ali bez rezultata.
Reena je moja dugogodinja enigma! Ja sam znala da treba da nadjem formu za
ispoljenje, ali sam znanje koristila pogreno, formu sam pokuavala da dam kroz
imenovanje oseaja.
Da, ali ko je jo imao koristi od sedenja na mravinjaku ili vulkana pred erupcijom?
Sad konano zna da ono to uzme mora da ispolji. To je univerzalni zakon. Obini
ljudi energiju materijalizuju u patnju. Oni uzvieni materijalizuju je kroz inspiraciju i
delo umetnikog stvaranja. Iskoristi gravitaciju energije, koja je Kosmiki zakon i stvaraj,
materijalizuj na bilo koji nain, jer primarna energija tome i slui da se ostvari, da se
ispolji.
ene imaju mnogo vei energetski rezervoar nego mukarci, jer njihova uloga je da
radjaju novu materiju nove ljude. ene su bile mnogo srenije dok su svoj
reproduktivni ciklus obavljale do kraja, radjajui decu sve do klimakterijuma.
Civilizacijskim promenama u svesti oveanstva, ene su smanjile broj radjanja ali nisu
mogle da smanje energetski rezervoar, a onda se energija materijalizuje kroz patnju, a
zatim kroz bolest. Zato mukarci mnogo manje pate i u proseku su zdraviji od ena.
Energija MORA da se materijalizuje i ona to ini mimo ovekove volje.
Mislila sam da nemam mnogo pitanja, a ipak se setim poneeg. Ipak u jo uvek ostati
kod teme Energetsko ispoljenje ovek. Kakav je tok energije medju ljudima, jer sva
komunikacija se obavlja preko energetskih talasa. Naroito me interesuje cirkulacija
energije medju polovima mukarac ena?

178

Energija je u veitom kretanju, odnosno u neprekidnom ispoljavanju. Za vreme sna ovek


uzima odredjenu koliinu Primarne energije, koja mu je potrebna za dnevne aktivnosti
tela i svesti. Otprilike polovina primljene energije koristi se za rast i regeneraciju
materije, te ouvanje ivotnih funkcija, a druga polovina data je svesti i njenom
ispoljenju. Ljudi su okrueni energetskim omotaem i neprekidno emituju energiju oko
sebe. Primarna energija je prola kroz filter svesti ali pazi ne kroz filter razuma,
razum je samo jedna od manifestacija svesti, ve kroz istu svest koja obuhvata svesni i
nesvesni, odnosno emotivni i intelektualni deo, da uprostimo analizu. Kao to rekoh,
Primarna energija prolazi kroz filter celokupne svesti i ve je modifikovana linom
notom osobe kroz koju se ispoljava. Lina energija je ono to zrai oko oveka i preko
koje ovek saznaje i upoznaje okolinu. Moe ak vizuelno da predstavi sebi kako
energetski zrak opipava okolinu, slino hobotnici.
Pri prvom susretu dve osobe, ije se energije ne uklapaju i dopunjuju medjusobno, veoma
oprezno opipavaju onu drugu osobu ispitujui joj kvalitet energije. Otuda zbunjenost
i stidljivost pri prvom susretu.
Zato se energije ne uklapaju uvek kada sve potiu od iste, primarne energije?
Svako ima svoju linu notu. Sazvuje dve note moe biti harmonino i neharmonino,
ba kao u muzici. Dve osobe koje imaju istovetnu notu istovetno i zvue, naravno samo u
sluaju istih osoba, energetski svesno istih osoba ili da uprostimo, ista je ona osoba
koja JESTE, ona koja je svesna sebe i svoje unutranje volje, odnosno unutranje linosti.
Sazvuje dve istovetne note, odnosno osobe, daje vrhunski sklad. One obino imaju ista
ili slina razmiljanja ukus i tome slino. I privlaenje dve takve osobe, bez obzira na pol,
daje vrst emotivni odnos, baziran na dubokom prijateljstvu. Komunikacija izmedju njih,
bazirana na razmeni energije, je ista i jasna i takve osobe veoma esto uspostavljaju
telepatski kontakt medju sobom. Razumevanje je apsolutno, konflikti su retki, ak i u
sluaju da se miljenja o neemu razlikuju.
Dve note mogu da se uklapaju, slino terci u muzici i takve dve osobe mogu da
funkcioniu zajedno, ali i ne moraju. Nema one neodoljive privlanosti i unutranje
potrebe za drutvom te druge osobe. One nemaju potrebu jedna za drugom, ali kada su
zajedno dobro se oseaju. Medjutim, mogu da opstanu zajedno samo ako shvate
sopstvenu razliitost i potuju razliitost onog drugog.
Ja bih rekla da je mnogo upravo takvih medjuljudskih odnosa gde dve osobe daju
sazvuje, iako se razlikuju medju sobom, a ivot upropauju trudom da zvue istovetno.
Upravo tako. I trea varijanta je kakofonija, gde se osobe apsolutno odbijaju.
Paradoksalno je, ali ovo je najistiji odnos. Susret dve osobe koje se nikako ne uklapaju
daje obostranu antipatiju i takve osobe se trude da izbegnu prisustvo one druge. Tu je
odnos ist i nema konflikta. Konflikt se javlja najee kod istovetnih osoba. Zvui
paradoksalno, ali vratimo se na energetski iste osobe, one osobe koja je svesna
sopstvenosti.
ista volja je retko gde prisutna u apsolutnom vidu, jer uticaj vaspitanja i okoline ini da
se ista volja pod uticajem razuma potisne u stranu. Razum je orudje svesti i kao to

179

razumom od malih nogu potiskujete istu volju u stranu, tako se razumom dolazi do volje
u periodu formiranja linosti, tanije civilizacijske linosti. Psiholozi su ovu linost
nazvali persona.
Da bi osoba X dosla do iste svesti, potrebno je da razumom odstrani nauene osobine i
naueno razmiljanje i tek tada moe da BUDE. Proces vaspitanja je veoma bolan, ali
deca ga se jedva seaju, jer razum je sav usmeren na kreiranje zadovoljavajue linosti, a
te kreacije skladite se u navike, a ne u seanja, jer navike imaju, vei znaaj u svesti.
Proces oienja ide u kontra smeru, ali je opet bolan.
Moe li to bez bola?
U sluaju civilizovanog oveka ne moe. Tanije, kada decu ne bi vaspitavali ve ih
jednostavno pustili da se ispolje, ne bi imalo potrebe za kasnijim ienjem svesti. Ovako
se vraate istim putem nazad. I poto je to bio put bola i povratak je bolan.
Uprljana razumska svest teko moe da sagleda sebe u istom vidu. Uprljana nauenim,
nauila je la o sebi i samim tim i sebe vidi lano. Poznato je da prosean ovek ima
dobro miljenje o sebi, a loe o drugima. ista svest vidi isto i sebe i oko sebe.
Medjutim, izuzetno mali broj ljudi na zemlji ima apsolutno istu svest. Svest ljudi
razlikuje se samo u stepenu istoe. Figurativno reeno, ista svest je kao zlato, a ljudi
predstavljaju zlatnu rudu. Zlata ima u tragovima negde vie negde manje.
ista svest daje onu unutranju notu o kojoj smo govorili maloas.
Razumska svest pak, daje Sekundarnu notu, a upravo ona ini vidljivi deo linosti
izgradjen vaspitanjem. I dok je Lina nota ono to ovek sutinski jeste, Sekundarna nota
je ono to je postao. Prvi utisak koji se o oveku stvara je utisak pod uticajem Sekundarne
note. Sekundarna nota je na prvi pogled Primarna nota, jer prilikom opisivanja neke
linosti opisuje se njeno miljenje i ponaanje, a upravo to sainjava Sekundarnu notu.
Ona je prilino stalna i uslovljena je navikama, odnosno vaspitanjem, medjutim voljom
se moe promeniti. Sve ono to misli o sebi, pod uticajem razuma, sadrano je u
Sekundarnoj noti, stoga je mogua njena promena.
Kako?
Sekundarna nota je modifikacija line note. Spoznajom odredjenog dela linosti koji je
drutveno ili lino neprihvatljiv, mogua je njegova promena. ovek obino formira
odredjeni ablon osobine ili linosti kakav bi eleo da bude i dugotrajnim ulaganjem
energije u njega, ablon poinje da deluje kao sastavni deo linosti. Tipian primer za to
je formiranje linosti u pubertetu, kada adolescent pone da imitira svog idola i
vremenom zaista poprimi, ne samo osobine koje mu se dopadaju, ve i gestove i mimiku.
U periodu izgradjivanja Sekundarne note ponaanje izgleda vestako onima koji proces
posmatraju sa strane, to on zaista i jeste, ali vremenom se savreno uklopi u model
eljene linosti. Problem je u tome to se osoba tom prilikom udaljava od sopstvene
sutine, odnosno od Line note.
Vratimo se konfliktima. Rekli smo da se najee javljaju kod istovetnih nota. ista svest,
makar prisutna u neznatnom tragu, prepoznaje istovetnu notu u drugoj osobi ali takodje
osea i uprljanost one druge osobe. Zato dolazi do pobune. Poto svoju svest posmatra i

180

procenjuje kroz razumsku svest, ne moe sebi da prizna sopstvenu uprljanost, jer time
rui kompletnu konstrukciju linosti. Ali jako eli da se ista svest ispolji u apsolutnom
vidu i to kod one druge osobe. Najee se kod drugih ljudi vidi ono to ne volimo kod
sebe i otuda konflikt. Toliko o svesti.
Dobro, to je u redu, ali ta se deava sa onim ostatkom oveanstva koje svet posmatra
kroz prizmu razumske svesti?
Oni pate.
A razmena energije? Ne bih rekla da energija trai dozvolu za razmenu, jer da je tako
ljudi bi veoma retko komunicirali medjusobno.
Energija ne trai dozvolu da se ispoljava, jer je to njena primarna sutina. Ljudi
komuniciraju medjusobno, ime vre energetsku razmenu, a iz te razmene nastaje itava
skala medjuljudskih odnosa.
ovek dobija dovoljnu koliinu energije za svoje ispoljenje, a interna preraspodela je
donekle preputena njegovoj volji. Neko e energiju koja pripada svesti potroiti na
kreativnost i stvaranje i to je najpozitivniji vid utroka. Dalje, energija svesti moe da se
utroi na fiziko ispoljenje, bilo kroz rad ili jednostavno fizike aktivnosti tela koje nisu
regeneracija, na sportske aktivnosti recimo, jer ve takvo ispoljenje je in svesti, odnosno
in volje. Energija svesti takodje moe da se upotrebi za pamenje ili matanje, a najgori i
naalost najei vid akumuliranja je kroz nezadovoljstvo, patnju, strahove ili bolest. Ve
smo govorili o specifinoj teini patnje i bolesti kao energetskoj neravnotei.
Energija svesti je raspoloiva u svakom trenutku i spremna na ispoljenje. Energija svesti
ini onaj energetski omota pomou kojega se ljudi medjusobno prepoznaju, bilo da
prepoznaju unutranju notu druge osobe sa kojom se tek upoznaju, ili da prepoznaju
poznatu energiju poznate osobe.
Oni ljudi koji su akumulirali preveliku koliinu energije u patnju, svoju raspoloivu
energiju obino i dalje ulau u patnju. Nedostatak line energije, energije svesti, oseaju
kao nedostatak ivotne energije, to je tano, pa pokuavaju da je uzmu po svaku cenu od
drugih osoba u svojoj okolini. Takve osobe su energetski vampiri i malo ko se u
njihovom prisustvu osea dobro. Ovde vie nisu u pitanju line note, takve osobe odbijaju
ve samim svojim prisustvom. Jedini mogui zadovoljavajui kontakt je susret izmedju
dva energetska vampira i to kada udrue sopstvenu raspoloivu energiju, radi ouvanja
patnje. Slikovit primer su ekaonice ambulanti.
Lina Rekonekcija - dobrobiti aktivacije DNK
3. novembar 2011 10:28
Dobrobiti aktivacije DNK
Pregled potencijalne dobrobiti koja proizlazi iz aktivacije DNK dat je u daljnjem tekstu.
Razliite osobe razliito doivljavaju aktivacije, ali je injenica da su hiljade ljudi
doiveli pozitivne, stalne i velike promene koje se mogu ponoviti.
Ve tokom same aktivacije dolazi do spontanih isceljenja, a odnose se ponajvie na
akutne fizike i emocionalne poremeaje. Sve ukazuje na to da aktivacija DNK deluje na

181

fiziko telo pomaui mu da se preusmeri zdravijem nainu ivota. Iz izvetaja i


svedoenja ljudi koji su proli aktivaciju, vidi se da dolazi do znaajne detoksifikacije na
oba nivoa - fizikom i emocionalnom.
Radi se o vanom procesu ienja koji poinje s aktivacijom a traje nekoliko nedelja, a
periodino i nekoliko godina sve dok ne bude okonan.
Aktivacija ubrzava psiholoku budnost i potie suptilne promene. Rezultati pokazuju da
su pojedinci smireniji te se stoga bolje usmeravaju u svakodnevnom ivotu i lake nalaze
smislenu svrhu svoga ivota.
Iako se ini da se veina izvetaja odnosi na pozitivne promene fizikog stanja, ipak su
znaajnije one koje se odnose na oslobaanje oseaja, intelektualnu bistrinu i poboljanje
meuljudskih odnosa. Ono to doista fascinira je jedan aspekt aktivacije DNK koji se
odnosi na brzinu njenoga delovanja; aktivacija je gotovo automatska!
Aktivacije DNK zaista pridonose jasnijoj orijentaciji u ivotu i linoj sudbini! Ubrzavaju
ovladavanje sobom i otvaraju vrata uvidima,o tome, KO ste vi, ustvari! Na ovoj ste
planeti kako biste oseali, stvarali i delili s drugima. Veliki je izazov hrabro pogledati u
sebe, otkriti unutranje prepreke na putu, a zatim ih otklanjati. Samospoznaja je klju
vae slobode. A aktivacije DNK idu u sr tih istina o sebi.
Ukratko,saimamo ono to su hiljade ljudi izvestili. Radi se o postojanim i pozitivnim
promenama saetima u etiri glavne kategorije:
Telesne
Telo se isti
Kosa i nokti bre rastu
Osoba se osea i izgleda mlae
Raste nivo energije
Sanjaju se jasnovidni snovi
Rada se elja za boljom prehranom
Poveava se komunikacija unutar tela
Raste potreba da pijete sveu vodu
Dolazi do sposobnosti breg samoisceljivanja tela
Psiholoke i emocionalne
Poveano samopouzdanje
Poviena mo percepcije
Istanani oseaj prepoznavanja istine
Precizna upotreba jezika
Manje stresa i briga
Otrije pamenje i bre manifestovanje eljenog
Obnovljen oseaj kompetentnosti
Vae veze i odnosi

182

Lake i bre prihvatanje i deljenje novih oseaja


Otputanje proivljenih i potisnutih sadraja
Bistrije sagledavanje znaenja neke veze
Otkrivanje dublje veze s drugima
Privlaenje srodnih dua i lanova duhovne porodice
Samootkrivanje
Automatska sposobnost suoavanja sa istinom o sebi
Pronalaenje smislenih i jasnih odgovora na ivotne izazove
Transformisanje neizvesnosti u izvesnost i istinu
Sposobnost koncentracije na ovde i sada
Dugorone dobrobiti o kojima su primljeni izvetaji:
Oslobaanje duboko potisnutog emocionalnog stresa
Oslobaanje od oklevanja, sumnji i strahova
Neodoljiva potreba za fizikim i emocionalnim ienjem
Oiglednije traenje i nastojanje da se sledi lini sveti put
Bolje razumevanje svrhe ivota
Jasnija slika o sopstvenoj jedinstvenosti
Ostvarenje ljubavi prema sebi i samopouzdanje
Razumevanje injenice da nam Svemir ogleda nae probleme kako bismo ih
identifikovali i eliminisali
Svest o vremenima koja se menjaju i uslovima u kojima ivimo.
Aktivacije DNK deluju poput katalizatora koji potie eliju da se vrati u istije i zdravije
stanje, to vodi zdravijem i srenijem telu. Proces ienja elije poinje eliminacijom
stresa,nakupljenog kroz godine i godine ivota. Stres i emocionalne krhotine obino ine
najvei deo otpada, ali se taj otpad aktivacijom lako eliminie i isti iz tela.Proces
ienja i eliminacije tee automatski dalje nakon aktivacije DNK.
Kad govorimo o zdravlju i podmlaivanju, sve vie je pouzdanih informacija koje
ukazuju na to da izreka um vlada materijom poinje u trenutku kad DNK dobije
uputstvo da neto obavi.
Dr. Deepak Chopra, autor nekoliko svetskih bestselera, posvetio je u svojoj knjizi
Ageless Body, Timeless Mind itavo poglavlje DNK i sudbina objanjavanju
mogunosti toga da na svesnost utiu neki hormoni unutar molekularnih procesa DNK.
U daljnjem tekstu tvrdio je: Na svakom je pojedincu odgovornost za promenu svesti.
Najvii oblik inteligencije podrazumeva sposobnost komunikacije.Kad komuniciramo
prisiljeni smo biti svesni svoje namere.

183

A kad svoju nameru podignemo do najviih vrhunaca znanja, poinje proces stvaranja.
Namera je najvii oblik stvaranja.
Namera iz srca je vera na delu. Klju ivota je u naoj sposobnosti,da se sluimo svojom
namerom pa tako utiemo na promenu u sebi.
Leenje due i tela
25. januar 2012 11:22
Rekonektivno isceljivanje je jedinstveno - novo leenje iji se rezultati prouavaju u
bolnicama i na univerzitetima irom sveta, pod nadzorom uvenih naunika kao to su
dr.Konstantin Korotkov sa Univerziteta u Sankt Peterburgu, dr.Geri varc sa Univerziteta
u Arizoni, dr.Vilijam Tiler sa Univerziteta Stenford. Prema dr.Tileru, frekvencije
rekonekcije donose isceljenje izvan onoga to je klasino poznato kao energetsko
isceljivanje - u irem spektru energije, svetlosti i informacija.
Naunici su zakljuili da ove frekvencije imaju potencijal da nam pomognu u
eliminisanju bolesti na svim nivoima: fizikom, emotivnom, mentalnom i duhovnom.
Brojna su svedoenja pacijenata o isceljenjima i od najteih bolesti: rak, cerebralna
paraliza, uroeni deformiteti, multipla skleroza samo su neke od njih.
Ovo je vibracija koja nas podsea KO smo i vraa nas u prirodno, zdravo stanje.
Rekonekcija je, zapravo, vie od isceljivanja, to je naa evolucija, sveobuhvatni proces
ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija, a to je sve
potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike.
Ove zapanjujue frekvencije, prvi je otkrio i primenio dr Erik Perl, uspean lekar iz Los
Anelesa. Isceljenja pacijenata dosad su dokumentovana u est knjiga, meu kojima je i
svetski bestseler Rekonekcija. Dr Perl i njegov tim neumorno putuju svetom, uei ljude
kako da iscele sebe i druge, na svim nivoima uma, tela i duha. Rekonekcija nije samo
proces isceljivanja, takoe donosi dublji unutranji mir i sposobnost boljeg izbora pri
odluivanju.
Oslobaa nas strahova i oseaja krivice, poveava kreativnost, smanjuje se anksioznost.
Poveava se sposobnost da dajete i primate ljubav a postie se balansiranje endokrinog
sistema koji kontrolie metabolizam kao i uzdizanje mentalnog, fizikog i duhovnog
nivoa na vie energetske frekvencije.
Isceljivanje je vraanje organizma u ravnoteu. Svaki poremeaj zdravstvenog stanja
predstavlja kombinaciju fizikog, mentalnog, duhovnog i emotivnog. Rekonekcija nas
vraa nazad u stanje oivljenosti, iskustvo koje moemo nazvati seanjem na celinu, kada
smo bili fiziki i intuitivno povezani sa svim tokovima prirodnih zakona. To je
usklaivanje sa energetskim linijama (meridijanima) na naem telu, a istovremeno sa
energetskom mreom koja pokriva Zemlju, a isto tako i Kosmos.

184

Dovoljno je odraditi tri tretmana koji pouzdano pokreu proces iju dinamiku sami
odreujemo naim izborom, da dopustimo usklaivanje sa sobom i ivotom.
OVO JE BUDUNOST ISCELJIVANJA U KOJU SMO ZAKORAILI VE SADA!
Dr.Eric Pearl - Opiranje sopstvenom izleenju
2. maj 2011 13:29
Ekskluzivni intervju sa Dr Erikom Perlom - Poarevac, Press Konferencija, 28. 04. 2011.
JASMINA DAVID Raki: Gospodine Perl, zato je, po Vaem miljenju, opiranje ljudi
sopstvenom izleenju tako esto? Zato je strah veine ljudi od bilo kakve promene, ak i
kada je ona pozitivna, toliko jak? Zato je status quo, ak i kada su bol i patnja u pitanju,
ono za ta se najvei broj ljudi, svesno ili podsvesno, odluuje?
Dr ERIK PERL: Kada je neko bolestan to u svakom sluaju predstavlja njegovo
ogranienje. Ali nije re samo o tome. Nekada, onaj ko je bolestan, dobija vie panje ili
ljubavi od drugih a moda je upravo to ono to mu je vanije, ak i od zdravlja i
isceljenja. S druge strane, kada je neko bolestan to prua priliku nekome iz najblie
bolesnikove okoline da bude potrebniji i znaajniji nego to bi inae bio. Ovakva osoba,
negujui bolesnika, ustvari potvruje svoju neophodnost, znaaj i sposobnost da
kontrolie druge, u ovom sluaju bolesnika, i iz toga se stvara oseaj moi.
JASMINA DAVID Raki: Drugim reima, razlozi za izbegavanje sopstvenog izleenja i
razlozi za izbegavanje izleenja nekog ko nam je blizak a bolestan uslovljeni su
potrebama ega, sebinou, strahom od gubitka panje i ljubavi s jedne strane, a znaaja i
kontrole s druge?
Dr ERIK PERL: Naalost, nekima moe biti dobro samo dok je drugima loe...
JASMINA DAVID Raki: Kada razmiljam o rekonekciji, doivljavam je kao proces koji
je, u svojoj sri, spiritualan. I sami ste rekli da je takozvano fiziko isceljenje puko
uklanjanje simptoma i da kao takvo, izolovano od drugih aspekata isceljenja
(emocionalnog, mentalnog i spiritualnog) ustvari i ne postoji. Rekonekcija je po Vama
dovoenje nas samih u stanje balansa i ponovnog povezivanja sa naom pravom
(Svetlosnom) Sutinom. Uz to, istraivanja koja su sprovoena, dovela su do zakljuka
da rekonekcija takoe predstavlja aktiviranje nae unapreene DNK strukture, koja i dalje
evoluira.
Postoji li mogunost da ovoj vrsti evolutivnog razvoja ljudske vrste bude pruen otpor od
strane odreenog broja ljudskih jedinki i zato bi se to moglo dogoditi?
Dr ERIK PERL: Znate, mnogo je sujete u takozvanom isceliteljskom svetu, kao da su
vani ego ovog ili onog iscelitelja a ne sam proces isceljenja. S druge strane, postoji velik

185

otpor meu nekim grupama medicinskih radnika, jer ta e biti sa njima ako svi
budemo mogli da leimo jednog dana, druge i sebe?! Bie potpuno besplatno ili
neuporedivo jeftinije, a to ve rui neke koncepte na koje su svi navikli.
JASMINA DAVID Raki: Dakle, hoete da kaete da se sve svodi na interesnu sferu i
opsednutost vlastitim egom: da se bude "iznad nekog", da se ima kontrola?
Dr ERIK PERL: Nekim isceliteljima i duhovnjacima smeta injenica da bi svim
ljudskim jedinkama mogla da bude pruena mogunost da podignu vibracije sopstvene
svesnosti do podjednako visokog, naprednog niova, da se tako sami isceljuju i da sami
ine mnoge druge, jo velianstvenije stvari.
Ako sve ljudske jedinke postanu iscelitelji i duhovnjaci, potreba za nekom malom,
nedodirljivom, izolovanom, posebno potovanom i posebno plaenom (na ovaj ili onaj
nain) grupom ljudi prestae da postoji.
JASMINA DAVID Raki: Razlozi zbog kojih, dakle, nekim isceliteljima i
"duhovnjacima" smeta rekonektivno leenje su, u sutini, veoma... niski?!
Dr ERIK PERL: Nazovite to kako hoete.
JASMINA DAVID Raki: Da li to znai da je, s obzirom na nain rezonovanja koji ste
upravo opisali, veina ljudskih jedinki jo uvek na veoma niskom stupnju duhovnog
razvoja?
Dr ERIK PERL: (nekoliko sekundi uti, razmilja, na kraju kae): To je dobro pitanje. U
isto vreme, ini se da je tako, ali je takoe izvesno da se u ljudskoj vrsti, ba u ovom
periodu, neto menja, od DNK-a pa nadalje, da se dogaa svojevrsna evolucija. Tako,
istovremeno, konstatacija da je ljudska vrsta jo uvek na niskom stupnju duhovnog
razvoja ne moe biti dalje od istine.
JASMINA DAVID Raki: Gospodine Perl, recite mi neto o Svetlu koje stalno pominjete,
i Informacijama i...
Dr ERIK PERL: (smei se, odjednom mu se ini da je zasut pitanjima) : Polako!
Dozvolite da prethodno zaokruim odgovore na sva Vaa pitanja, a spomenuu i Svetlo u
tom kontekstu.
Kada se svi, nakon ovog fizikog ivota, budemo sreli u Svetlu, biemo najdublje
zahvalni ne samo onima koji su nam pruali ljubav i podrku, ve i onima sa kojima se
nismo slagali i koje nismo voleli zato to su nam postavljali mnoga ogranienja, a
izgledalo je i da stvaraju mnoge limitirajue okolnosti po nas. Biemo ih zahvalni zato
to su nam pomogli da - upravo zahvaljujui mnogobrojnim ogranienjima i limitirajuim
okolnostima koje su pred nas postavili iste prevaziemo i iskoristimo ih u svrhu
sopstvene spoznaje i sopstvenog rasta.

186

Tada emo svim osobama koje smo upoznali u ovom fizikom telu - bilo da je re o
osobama koje su nam pruile mnogo prijatnih trenutaka ili o osobama koje su nas dobro
namuile - moi da kaemo:
Hvala Vam to ste svoju ulogu u mom ivotu odigrali tako savreno...
"Neka bude svetlost..."
Nauna istraivanja - Ljudsko telo svetluca
4. april 2011 0:37
Japanski istraivai potvruju: Kao i sve ivo i ljudsko telo zrai
Ljudsko telo doslovno svetluca, ukratko su japanski istraivai objasnili rezultate
svojih istraivanja. Ispitali su vie mukaraca sa takozvanim CCD kamerama. To se
postiglo zahvaljujui specijalnim ipovima ohlaenim na -150C i posebnim sistemom
soiva.
Osobe su bile snimane u vremenskom periodu 10h do 22h. Pokazala se emisija svetla od
500 do 700 nanometara to je za ljudsko oko bilo vidljivo kao zeleno i crveno. Kod svih
uesnika lice je vie zrailo od ostalih delova tela. Takoe se pokazao i dnevni periodini
ritam, svetlo je oko 10 sati bilo najslabije dok je oko 16 bilo najjae.
Masako Kobajai, Daisuke Kukui i Hitoi Okimara ove fenomene objanjavaju sa
razliitim hemijskim reakcijama razmene materija u telu, pri kojima svetlosna energija
biva prenesena kroz fluorofore. To su elemantarne estice, koji prema ovim naunicima
oslobaaju svetlo pri prelasku iz stanja vie energije u stanje nie energije.
Ovi naunici upuuju objanjavajui ovu povezanost na studije pronalazaa biofotona
Fric Albert Popa, i doli do istog ubeenja: Svi ivui organizmi isijavaju ekstremno
slabu svetlost.
Pop se jo od 80-ih bavi fenomenom biofotona. Dovodi ih i vezu sa vitalnou i
zdravljem organizma i razvio je metode kojima moe da proceni i analizira razliite
odnose isijavanja.
Tako elije raka, prema njegovom iskustvu, zrae drugaije nego zdrave, homeopatska
sredstva menjaju svetlenje biolokih elija na drugi nain i neki duhovni iscelitelji postiu
pri svojim tretmanima biofotonsko zraenje, koje je i do 1000 puta iznad normalnog
nivoa.
Dokazi japanskih naunika su tim vredniji, s obzirom da je Pop za svoja otkria da sve
ive elije zrae, bio predloen za Nobelovu nagradu koju nije primio ve je naalost
proglaen u naunim krugovima za ezoteristu u pogrdnom smislu.
Rekonekcija - Dr.William Tiller - intervju
8. oktobar 2010 21:07
Mnogo sam pisao o Rekonekciji Dr. Perla, na mom sajtu se nalazi i diskusija koju sam
imao sa Erikom tokom zadnjih nekoliko godina. Mi pratimo njegove konferencije...

187

Mozete li podeliti sa nama njegov rad i kako se odnosi na ono sto vi radite?
Razvio sam uredjaj kojim mozemo izmeriti energetski sadrzaj prostora u odnosu na
normalno stanje stvarnosti, posto se prostor takoreci uzdize uz ovaj proces svesnosti.To je
uredjaj kojim mozemo ne samo da podignemo vrata ili zavesu simetricnog stanja prostora
ili svemira, vec i uredjaj kojim mozemo da izmerimo enrgetski sadrzaj prostora u odnosu
na normalnu, uobicajenu stvarnost.
On je to saznao i pitao me da li mogu doci na jednu njegovu konferenciju u Sedoni, na
kraju sam ipak pristao, Sedona je samo sat i po udaljena od moje laboratorije. Tako da
smo pratili taj program i prvo sto smo nasli je da je prostor vec bio u stanju viseg nivoa
stvarnosti, najmanje sest sati pre pocetka programa. Tada jos niko nije bio tamo ali vec se
nesto desilo. Nedelju dana nakon programa to je nestalo, normalna stvarnost se vratila.
Kada smo merili stanje prostora ono je raslo polako tokom poducavanja i razlika izmedju
pocetka i vrhunca programa pri kraju je veoma znacajna u energiji. Da vam to objasnim
metaforicno, kada bi imao normalno stanje prostora, koliko bi trebao da ga zagrejem da
dobijem ovakve rezultate? A odgovor je: morao bi da ga zagrejem vise od 300 stepeni
Celzijusevih, to je ogromno. Medjutim temperatura prostorije nije se promenila vise od 510 stepeni. Ono sto mi se ukazuje iz toga jeste da to nije energetski efekat vec efekat
entropije. Ono sto to znaci jeste da tokom tog programa dolazi do razmene informacija,
informacije se kreiraju, a kada se informacije formiraju entropija opada, ovo se vec zna
vise od 60 godina.
U sustini, u procesu lecenja Rekonekcijom Erika Perla ljudi ugradjuju strukturu u sebe,
tako da informacija raste u univerzumu , sto znaci da se termodinamicka entropija
smanjuje, a to znaci da priroda samu sebe obnavlja. Iz starih podataka iz 1920-tih znali
smo da se normalna entropija u svim prirodnim procesima se uvecavala, zato smo mislili
da ce se univerzum ohladiti i sve ce umreti, ali to vise nije istina jer ako ugradite
unutrasnju strukturu u ljude i prostor onda se informacija kreira a kada se informacija
formira entropija se smanjuje, sto znaci da mi ljudi u ovom procesu ocuvavamo
informaciju, obnavljamo termodinamicki potencijal univerzuma. Smatram da je to deo
razloga zasto su ljudi ovde, na ovoj planeti.
Ono to smo jo primetili u nasim istrazivanjima Rekonekcije jeste da, kada god publika
obraca paznju na to sta se dogadja na podijumu, termodinamicka pred-energija se
pojacava a kada ljudi pricaju jedni sa drugima ili setaju okolo termodinamicka energija se
smanjuje, temperatura u prostoriji se vrlo malo menja, to je u osnovi entropijski proces.
Vidimo jasno, kao dan, da ta promena postoji i mozemo je izmeriti.
Pratili smo pet Rekonektivnih radionica. Predavao sam na tri od tih pet, zadnji put u
Amsterdamu u novembru. Tako da je nesto tamo i veoma je svojstveno i efektno.
Mozemo svi da se izlecimo time, svi imamo tu sposobnost jer akupunkturne tacke i
meridijani i cakre, kao visi nivo dimenzija univerzuma, to su sve poduplane fizicke
stvarnosti, tako da fokusirana i zadrzana ljudska usmerena paznja nam omogucava da
radimo ovakve stvari.

188

Neki ljudi su darovitiji nego drugi, a neki moraju vise da rade na tome da razviju ove
sposobnosti, to nije drugacije od sporta ili muzike ili bilo kojeg drugog ljudskog talenta.
-Sama cinjenica da smo izleceni i da mozemo da lecimo, da li to utice na jos nesto drugo?
Lecimo prostor, lecimo ovaj svet...
-Da, to sam htela da vidim da li sam dobro razumela.. Hemikalije ce postati beskorisne?
Uslovno receno da, ali ne tako, moci cemo ih manifestovati sami, u osnovi vrhovni
instrument je ljudsko bice.

189