You are on page 1of 1

cp n vn lm th no t c Ikhlaas (chn khit: s thanh khit trong

nh tm v s chn tht) trong vic tm ti v hc hi kin thc, Shaykh Muhammad ibn


Saalih al Uthaymeen rahimahullaah pht biu:
V th, nu ai ni vi anh: Lm th no c c Ikhlaas trong vic tm ti v hc
hi kin thc? (Hy tr li h) iu c th t c qua nhng vn sau y:
1 chnh l trong vic tm ti kin thc, nh tm ca bn l phi tun theo nhng
mnh lnh ca Allaah bi v Allaah taala ra lnh v vn (tm ti, hc hi kin thc) ny:
Ngi phn:
Bi th, nn bit rng qu tht, khng c Thng no khc xng ng c tn
th ngoi tr Allaah. V hy cu xin (Ngi) tha th ti li cho Ngi (Muhammad)
Soorah Muhammad (47) aayah 19
V Ngi sallAllaahu alaihi wa sallam khuyn khch (chng ta) theo ui kin thc;
v tch cc theo ui mt vn no i hi chng ta phi yu thch, tha lng v nm
vng c n
2 Chnh l trong vic tm ti kin thc, bn nh tm duy tr Shareeah ca Allaah, bi
v s duy tr, gn gi Shareeah ca Allaah c c qua s hc hi, tm ti (kin thc); v iu
(s duy tr Shareeah ca Allaah) t c qua vic (n) c gn gi trong tm lng (ca con
ngi), qua vic ghi li, bin chp li cc tp sch.
3 Trong vic hc hi kin thc, bn nh tm bo v v ng h Shareeah, bi nu
khng phi v nhng con ngi ca kin thc, Shareeah c l khng c bo v v cng
chng c ai chu bnh vc n.
V chnh v th bn s thy nhng gng mu nh Shaykh ul Islaam ibn Taymiyyah v
nhng ai n t nhm ngi ca kin thc chng li v ngn cn nhng ngi thc hin
Bidah cng nh sn lc nhng sai st v bn cht v b trong nhng vic lm Bidah ca h.
Chng ta thy rng h (nhng con ngi ca kin thc v s hiu bit) t c rt nhiu
iu tt p.
4- Trong vic hc hi kin thc, nh tm ca bn l thc hin theo Shareeah ca Thin
s Muhammad sall Allaahu alayhi wa sallam bi v bn khng th no theo ui c
Shareeah ca Ngi cho n khi bn c kin thc v n.
(Sharh hilyah taalib il ilm p14 of Shaykh Muhammad ibn Saalih al Uthaymeen rahimahullaah )

Dch gi: Nasser ibn Najam

Chu trch nhim chuyn Vit ng: Faatihah Kim Anh

Ngun: www.islamthebasics.com
www.islamthestudyguides.com
www.islamthedefinitions.com
www.islamcanban.blogspot.com