You are on page 1of 1

URI NG KUMPAS

1.Palas na itinataas habang nakalahad -Nagpapahiwatig ito ng dakilangdamdamin "Kami'y nananalig
sa iyongkapangyarihan, Dakilang Bathala."
2.Nakataob na palad at biglang ibababa -Nagpapahayag ito ng marahas nadamdamin. "Huwag kayong
padala sasimbuyo ng inyong damdamin."
3. Palad na bukas at marahangibinababa - Ito'y nagpapahiwatig ngmababang uri ng kaisipan
odamdamin."Ibig kong malinawan ang mgabagay na may kinalaman sa naganapna kaguluhan.."

4. Kumpas na pasuntok o kuyom angpalad - nagpapahayag ito ngpagkapoot o galit at
pakikipaglaban."Ipagtatanggol natin ang ating bayanlaban sa mga mapagsamantala."
5. Paturong kumpas - Ang kumpas naito'y nagpapakilala ng panduduro,pagkagalit at
panghahamak."Sino kang huhusga sa amingpagkatao?"

6. Nakabukas na palad na magkalayoang mga daliri at unti-unting ititikom -nagpapahiwatig ng
matimpingdamdamin ang uring ito."Hindi ko akalaing ang kasiglahangipinamalas niya sa'kin ay
balatkayolamang, mahinang-mahina na palasiya dahil sa taglay na karamdaman."
7. Ang palad ay bukas, paharap sanagsasalita - Ito'y pagtawag ngpansin sa alinmang bahagi
ngkatawan ng nagsasalita."Ang puso ko'y tigib ng kaligayahansa mga sandaling ito sapagkatkapiling
ko ang aking mga mahal sabuhay."
8. Nakaharap sa madla, nakabukasang palad - Ipinahihiwatig nito angpagtanggi, pagkabahala
atpagkatakot."Matitiis ko ang pagdaralita sukdangmagdildil ng asin huwag ka lamangmalayo sa aking
piling, aking ama."
9. Kumpas na pahawi o pasaklaw -Ito'y nagpapahayag ng pagsaklaw ngisang diwa, tao o pook."Nilupig
ang bayan, inalis ang mgakarapatan ng mga mamamayan atsila ang nangugsiupo sa trono
ngkapangyarihan."
10. Marahang pagbababa ng dalawangkamay- Ito'y ginagamit sapagpapahiwatig ng kabiguan
okawalan ng lakas."Wala na! Wala na ang pag-asanaming makaahon sa karalitaangmalaong panahon
na namingkinasasakdalan."