You are on page 1of 4

Masa Lalu Aksi

Manusia
Sumber

Kronologi

Konsep Kajian
sejarah

Ruang
(Tempat)

Penulisan

Kaedah
sejarah

Pengkaji/Penyelidikan

Persoalan
Sumber

Tajuk

Kemahiran

Penyelidikan
Sejarah

Ketertipan dan Etika

Kaedah
sejarah

Motif dan
Objektif/Matlamat

Isu yang
difokuskan
Permasalahan
Kajian

Sesuatu yang
konkrit

Skop Ruang
(Tempat)

Hipotesis

Tajuk Kajian
Sejarah

Objektif

Skop Masa

Senario dahulu
Arus Perkembangan
Yang berlaku

Senario
Semasa

Rumusan

Permasalahan
Kajian (tesis)

Sejauhmana faktor
dominan menjadi
punca membentuk
senario semasa

Faktor-faktor yang
membawa
perubahan senario
dahulu ke senario
semasa

Faktor Dominan atau


faktor yang berterusan
mempengaruhi
perubahan atau ada
faktor katalis