You are on page 1of 56

Sahrana kap. M. Vojnovi}a i poginulih dobrovoqaca.

Sahrana dobrovoqaca u Kru{evcu 1943.


Na ~elu kapetan Bora Grujin.

129

Sahrana u Kru{evcu 1943. godine.

Dimitrije Qoti} govori na jednom pogrebu.

130

Sahrana dobrovoqaca III bataqona u [apcu 1943.

Sahrana pripadnika SDS i dobrovoqaca u Kru{evcu, 1943.

Nar. Drag. Mohor

Dobrovoqac Qubi{a

Brana Radovi}

M. Stankovi},
S. ]uruvija, P. Bogi}evi}.

Vodnik Pera Senkovi}


131

Nikola Dodo{ i Vid Lazi}, III bataqon.


Sahrana dobrovoqaca i stra`ara SDS, 1943.

Qoti} govori na sahrani D. Markovi}a, k-ddta III bataqona.

132

Dobrovoqci iz Kru{evca: (stoje) Bo`idar ^emeriki},


Slobodan @ivadinovi}, Miodrag @ivi}, Dragi{a Vasi} i
Stojan Marinkovi}, (sede) ppor. Vlasta \or|evi},
ppor. Stojan Vuksi} i narednik Stojan Marinkovi}.

Du{an ]osi}, V bataqon.

Dobrovoqci 20. ~eta, V bataqon 1943.


Srpski dobrovoqac

133

19. ~eta V bataqona. Po~ekovina jula 1943.


20. ~eta V bataqona. Po~ekovina jula 1943.

20. ~eta u mar{u 1943.

134

Zakletva III bataqona, [abac, 1943.

Dobrovoqci III bataqona u mar{u, 1943.

Dobrovoqci III bataqona na terenu.

Dobrovoqci I bataqona u mar{u.

135

Srpski dobrovoqci u borbi odbrane Srbije.

136

Vod kowice II bataqona, 1943.

137

Dobrovoqci na Po`areva~koj stanici, 1943.

Stojan Prodanovi}

138

Dobrovoqac i I. Jovanovi}.

Petar @ivanovi}

Jovan @. Jovi}

Vlada Lazarevi}, Vesna


Belimarkovi} i Pera Luki}.

Ranko Popadi}

Vodnik, vojni muzi~ar,


Voja Stankovi}.
Dragan Rankovi}

Nikola Qoti}, I puk.

139

Dobrovoqci u mar{u.

Maj. Marisav Petrovi}, k-ddt. II puka.


Mladost u igri.

140

A. Radoj~i} i M. Masalovi}, Babaji}, 1943.

Jawatovi}, Ve~erinovi}, Despotovi}, Konti}, Buq.

Aleksa \uri} (sredina) sa zemqacima.

Slavko Konti}, Bogdan Male{evi} i Nikola Buq.

141

142

\or|e Popovi} i Slavko Konti}.

Mirko Jovi~i} i Mijomir Igwatovi}, V bataqon.

Srpski dobrovoqci, III bataqon.

Dobrovoqci, IV bataqon.

Por. Z. Milutinovi}

Mirko Sto{i}, I puk.

Ugqe{a Milanovi}

Aleksa Stepanovi}

Ppor. Jefta Vujakovi}

Dobrovoqac Milija

Radivoje Jovanovi}

Sava Jankovi}

143

144

Dobrovoqci na Oplencu, maja 1943.

Rada Pavlovi} sa dobrovoqcima u Kru{evcu.

Vodnik S. Vuksi}, IV bataqon sa vodom u Ariqu 1943.

Dobrovoqci u Po`arevcu.

Milan Ni~ota (desno) u patroli.

Dobrovoqci sa ~lanicama Belih Orlova.

Dobrovoqa~ka patrola, I bataqona.

Dobrovoqci sa ~etnicima.

145

Du{an Vavi}

Mi{a Glava{ki

146

Kap. Vojislav Jawanin

Milan Ni~ota, II bataqon

Du{an \or|evi}-""Levi"

Dobrovoqac [kori}, III bat.

Nar. Qubisav Brankovi}, III puk

Nar. A. Samarxi}-M
Muka, III puk

Iva Matkovi}, S. ]osi}, B. Radoji~i}.

Aleksandar Lovre, II bat.

Bo`idar Najdanovi}

Polazak u akciju.

Nikola @ivanovi}

@ikica Milenkovi}

147

Por. Davor Bona~i}

Q. Petrovi}

Grupa. Tre}i s leva, Slovenac, Boris Baudek.

148

Por. Mile Vujnovi}

Miodrag-B
Bata Mitrovi}

Prota Danilo Milanovi} se~e slavski kola~.

Petar @ivanovi}

Dobrovoqci II bataqona.

\. Jawatovi}

Ppor. Radenko @ivkovi}


streqan u Zagrebu.
Miodrag Bo`i}

Milan Raki}
149

Kap. Bora Grujin sa grupom.

Vlasta Mili}

150

Dobrovoqci u Kru{evcu.

Grupa stare{ina iz III bataqona.

Mile Radosavqevi}

Grupa dobrovoqaca.

Drugovi, II bataqon.
Sledovawe sti`e, II bataqon.

151

Dobrovoqac

Boris Baudek, Stojan Vuksi},


Tirnani} (kle~i).

@ika Lazovi}, dobrovoqac i


Miroslav Kesi}.

@ivorad Davidovi}

152

Dobrovoqac, II bat.

Prvoslav Nikoli} "Priba"

Kap. M. Najdanovi}, ppor. Simi},


por. D. Anti}, kap. A. Karapanxi}.
Dowi red: kap. S. Aleksandri},
kap. M. Markovi}, por. M. Prelog.
Svi iz Centra za obuku.
Cvetin @ivanovi}

Dobrovoqac, I bat.

153

Vodnici II bat. Luta i Veqkovi}.

154

Pavle Kosi} i Milinko Novakovi}.

Dobrovoqci I bat.

Dva mlada dobrovoqca.

Dobrovoqci II bat.
\oka sa Savom Jankovi}em, Po`arevac, 1943.

155

Miladin Masalovi}

Ppor. Mileta Levaji} i ppor. Slobodan


Beli} sa ~etni~kim narednikom.

Sredwo{kolski te~aj 1943/44.

Mom~ilo Lukovi}

156

Slavko Trnini}, "Glumac"

Stoje: vodnici Du{an @ivkovi}


i An|elko Dra{kovi}.

Na jednom kursu 1943.

157

Dobrovoqci III bat.

Dobrovoqci III bataqona u


Bawi Koviqa~i: Milija, Brana
Maksimovi}, Ostoja Trkuqa,
Ika Avramovi} (~u~i).
Strahiwa-B
Bata Pajki}, III bat.

158

Dobrovoqci III bat. Miloje


Ili} u sredini.

Stevan Raja~i}, \or|e Bosanac i


Du{an Zagorac.

\or|e Bosanac i Miloje Ili} (gore).

159

M. Jovi~i} i R. Gligorijevi}.

Milan Mi{uli} i Boban Radoji~i}.

160

Bata Pajki}, Aca Bojovi}, Sofija Grujin,


Vesna Belimarkovi}, Nada ]osi},
Du{ko Gli{i} i Aleksandar ]osi}.

D. \uri} i M. Ni~ota.

Stoje: Dragan Despotovi}, Milan


Ve~erinovi} i Slobodan Beli}, III bat.

Tri bogoslova (V bat.): Desimir Lukovi},


Desimir Babi} i Radomir Jovanovi}.

161

Petko Simonovi}

@ika Lazovi}, vodnik ^ete za vezu.

Gen. Kosta Mu{icki,


k-ddt. Srpskih dobrovoqaca.

Sini{a Jankovi}, V puk.

162

Du{an @ivkovi}, {tab SDK.

17. ~eta V bataqona, leta 1943.

Aleksandar Stoji}, III \a~ki, poginuo


kao komandir ~ete III puka u odbrani
[apca, oktobra 1944. godine.
Milan Virovitica, Slovenac.
Pre{ao u pravoslavqe i od Frawe
postao Milan. Dobrovoqac od 1941.
Ubijen u Ko~evju.
Sava \ukanovi}, III puk.

163

Grupa iz I bataqona.

An|elko Dra{kovi}

Dobrovoqci u Bogati}u, 1944.

164

^eta Sredwo{kolskog te~aja na mar{u


kroz Beograd, prole}a 1944.

Zakliwawe Srpskih dobrovoqaca i


Srpskih stra`ara, 1944.

165

Tatalovi}, Jeli~i} (l) i Dobrosavqevi} (d).

Potpukovnik R. Tatalovi}

Kap. M. Markovi}
166

Ppor. Bata Dini}

Gen. Mu{icki obilazi I puk.

Ppor. S. Vuksi}

Gen. Mu{icki odlikuje por. D. Gli{i}a zlatnim Obili}em.

Nar. Vule ]iri}

167

Sremska Akcija 1944. Sa l/d tre}i,


gen. Sveta \uki}, maj. Oreq i
dobr. por. Milenko Popovi}

U mar{u

168

Vodnik Miodrag Stojkovi}

Nar. Ranko Popadi}

@. Petrovi}, III puk.

169

Kap. Sre}ko Aleksandri}


Dobrovoqac Reqi}

170

Biv{i dobrovoqac Miran Pirih,


kao ppor. Slov. Domobranaca sa
suprugom Vlastom.

Nar. Stoki}, Mihailo Kruni} i VasilijeVaja Ostoji}, na polo`aju Varde 1944. god.

Kap. Milan \or|evi}-K


Kapetan~e,
kap. Miladin Pre~anica i
por. Voja Mandi}, IV puk.

Ve`ba u garnizonu.
171

Sr|a Danilovi} i desetari, 1944.

172

D. Kne`i} i M. Jankovi}.

Ppor. Mi}a Majerhofer

Dobrovoqci u zimskoj akciji.

Dobrovoqci u juri{u.

Baca~ko odeqewe.

173

16. ~eta IV bataqona u mar{u, Smederevo 1944.

Vodnik Vlada ]osi}, IV puk.

12. ~eta u mar{u, Kru{evac.

174

Dobrovoqac Jovica

II bataqon V puka ulazi u Kur{umliju, maja 1944.

Mirko La|evac i
Mirko Jovi~i}.

Nikola Stojanovi}

Por. Laza Mihajlovi}

175

II bataqon V puka ulazi u Kur{umliju, maja 1944.

176

Dobrovoqci u mar{u.

177

Bora Draga{evi}
Ppor. Dragoslav Dimitrijevi}
Ppor. Nikodije Petrovi}

178

Borisav Antunovi}

Ppor. Neboj{a Grbi}

Stevan Piro}anac

@ivojin Stojkovi}-]
]ata

Branko Stepanovi}

Miodrag Brki}

Vladan Vujovi}

Dobrovoqac Ika

179

180

Srpski dobrovoqac

Por. Lazar Lazi}

Kap. Mijat Bardak

Dragan Mirjanovi}

Borisav Vasiqevi}

@arko Mitrovi}

Bogoqub Stojkovi}

Poru~nik Dragi{a

Ppor. Milo{ Vojinovi} i pratioc.

Lazar Mati} (desno).

Por. Bo{ko Borojevi} (desno).

181

Ppor. Dragomir Mateji}-G


Gane

182

Ppor. Du{an Doj~inovi}

Ppor. Miloje Ili}-K


Kaplar Miloje

Gen. Mu{icki i maj. Marisav Petrovi}, k-ddt. II puka,


na smotri {kolske omladine u Kragujevcu, 1944. godine.

183

Dobrovoqci IV puka. U sredini kap. Milan Stojanovi}.

184