You are on page 1of 3

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA INGGERIS 2015

SK WANGSA MAJU ZON R10

Strategi 1 : Melaksanakan aktiviti yang pelbagai dan menarik minat ahli .

Bil
1.

2.

Bil

Projek /
Program

Tanggungjawab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

OBJEKTIF

KPI

Pelan
Kontingensi

Scrabble

Guru pemimpin

FebruariOktober 1
jam

Bilik SAL

Meningkatkan
perbendaharaan kata

100%
penyertaan ahli
B.Inggeris
SKWMZR10

Praktikal dan
tugasan
kumpulan

Mnyanyikan
Lagu B.Inggeris

Guru pemimpin
Ahli

1 jam

Bilik SAL

Meningkatkan
perbendaharaan kata
dan tatabahasa

100%
penyertaan ahli
Persatuan
B.Inggeris
SKWMZR10

Pertandinga
n antara
kumpulan.

Objektif

KPI

Projek /
Program

Tanggungjawab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Pelan
Kontingensi

3.

Bercerita dalam
B.inggeris

Guru Penasihat

1 jam
FebOktober

Peruntukan
Kokurikulu
m

Ahli menguasai
kemahiran
menggunakan laras
bahasa dengan
tepat.

100%
penyertaan ahli
PPIM
SKWMZR10

Demonstrasi
dan tugasan
individu

4.

Aktiviti
Perkemahan
anjuran sekolah

PK KOKO
Penyelaras koko
Guru pemimpin

Sept
3 hari 2
malam

Peruntukan
kokurikulum
/ bayaran
2
penyertaan

Menguasai asasasas dalam


perkhemahan,
meningkatkan tahap
kecekapan,membent
uk disiplin dan ciri
kepimpinan.

70%
penyertaan ahli
rsarSKWMZR1
0

Perkhemaha
n di tapak
perkhemaha
n pusat
kegiatan
kokurikulum.