You are on page 1of 6

l÷jXáYiñöT ATïOþñYqï¼êt

hïEï oñJñhêt, AEïY Yœï.

hñdçöŒ¯êiïjù OYñj±Jï÷kêhïšt h¯ñù AlïöT Qðlï¼ñª hñdçŒÖú amk&ù QEŸqñù. hšñ QEohòpŸöq A÷d&ïOþñ ÷Eê¼ñ÷œêw AYðl ajïÎhêi Hjñ gòYJêkù. ÷ljñJw¼ú lkïi BröhêªñhïkëêŒ , öOsïi Hjñ Ojï¦ù hê¦hñÈ QEY. Jrïƒ Hjñ Eòšêûú JêkhêXú Cø QEYiñöT Jêkù. Cø JêkŒïEñÈïv ÷kêJŒïöus dk gêLŸqïv Eïªêiï öJêûñ lª dXlñù DTñdçñù ETdçñù mðkŸqñù. AbñEïJohòpŸqñöT &h÷iê hjáêa÷iê oùih÷hê lá¹ïJöq AùLðJjï¼ñª mðk÷hê dêkï¼êŒ, dri ohòpŸqñöT oêhòpá÷fêblñù ÷oîplñù YáêLmðklñù D÷d&ïOþñJrïƒ Hjñ ohòpù.

CŸöEöiêö¼iñÈ Hjñ ohòphêXú E˜öqª YïjïOþsï÷lêöTiêXú Qðlï¼ñªöYËïkñù Eêˆïv ET¼ñª lïOï¦hêi dk JêjáŸ÷qiñù Cø dÊêŒkŒïv hEoæïkê¼êu ±hï¼êsñöûËïkñù C¼rïƒ B×Jqïv ETª Oïk oùglŸöq CŸöE ÷Eê¼ï BmôoïOþú hïûêYïjï¼êu JrïiêŒYñöJêûêXú Cø Jñsïdçú. CŒjù Hjñ ohòpŒïEú DûêJêlñª jê^ðilñù oùoãêjïJlñhêi AdOiŸw, oôiù YJjêöY YêŸê÷Eê YEïöi YïjñŒê÷Eê DÈ dri÷Yêê BbñEïJ÷hê Bi lïglŸöqêªñù ööJlmhïkëêŒYñöJêûú lqöj oò&ïOþïökëËïv ATïhñTï ArñJï÷dçê÷i¼êlñª Hjñ jðYïiï÷k¼ú JêjáŸw EðŸñªñ Fª ÷Yêªkñù Cø JñsïdçïEú Hjñ JêjXhêXú.

Cø ``öOsïi'' ohòpŒïv ETª öOsïi JêjáŸqñöT Oñjñ¼ù CŸöE dsiêù:

Hªú, öOŸs gòohjŒïEú dïñX ‹KáêdïOþñöJêûú Hjñ lïgêLù oùoúJêjïJ‹ltŒJt hêtOú 7 Eú, jê¦ïQêÜYê ohjù öoÆ÷ˆsïišïªñ hñªïv ETŒñªñ.

jûú, jê¦ï öölJï ohjdçkïv BXñù öd¯ñhêiï ohj¼êjêi Cjñd÷Yêqù öOsñdç¼êt OïjïOþñù oùoêjïOþñù CTÀú dñJ lkïOþñù ênhêiïiïjï¼ñªYñù AYïv Hªñjûú ÷dt CTÀú öJˆïdçïTï¼ñªYñù HqïOþñ Eïªú LòVhêiï dJtŒï jpoáê#Jlñù Amëðklñhêi AlYjX÷ŒêöT ÷amêgïhêEï d¦lñù ööJjqï, dðdçïw OêEkñù ‹÷&dXù öOàñªñ.

hòªú, dï÷š aïloù QEêbïdYáhpïqê A÷oêoï÷inu ‹ltŒJjêi £ðJw ohjdçkïEñ hñªïv Oòkñù ölÈlñhêiï öOªú ATïOþñlêjïŒqï¼ñªñ.

Eêkú, A÷Ydçšï, ohj¼êjñöT ödjñhêšöŒdšïiñù oï.dï.F˜ïöus Hqïƒñ÷Eêˆ/hƒdç¦ öömkïiïkñÈ ‹YïJjXöŒdçšïiñù dk Agï‹êiŸqñù ‹YïJjXŸqñù Dijñªñ.

dklïniŸw HªïOþú JòTï¼ñrƒú JïT¼ñª Hjñ ‹mîhêiYñöJêûêlXù, dkt¼ñù Bmi¼ñrdçhñûêiï. dkjñù djoáhêiï ‹YïJjïOþïkë. oôJêjáoùgênXŸqïv,dkjñù oï.dï.F˜ïöus lýŒï÷JTïöE YÈïdçsiñª÷YêöTêdçù Yöª ohj¼êjñöT ``DŒjlêaïŒhïkëêŒ'' ödjñhêšöŒiñù lïhtmïOþñ. CŒjöhêjñ Løjl÷hsïi ohjŒïEú AEñ÷iêQáhkëêŒ kêMl÷ŒêöTiñÈ ödjñhêšù ohjöŒ AdJðtŒïödTñŒêu m¦ñ¼w¼ú Alojöhêjñ¼ï Fªú Oïkt dsƒñ.ohj¼êt ohjYÔŸqñöT gêLhêiïöˆËïkñù CŒjù AdJTŸöq hñuJòˆïJêXñJiñù QêÜYdêkï¼ñJiñù öOàXhêiïjñªñ Fªú hšñ Oïkt AEñgêldòtlù Agï‹êiödçˆñ.Hê÷jê ohjŒïEñù AYï÷usYêi Hjñ gêniñù láêJjXlñù Döûªñù AYú öYšïOþñÈ GYñ ödjñhêšlñù ohjöŒ añtfködçTñŒñJ÷i DÈò Fªñù höšêjñ Agï‹êiù Dûêiï. ÷lösêjñ o÷>pù, lá¹ïoôêYÔáù, láYoí ohjjðYïJw YñTŸïi BmiŸöq hñ÷ªêˆñ lÀêEñÈ mjïiêi ÷laï÷iê o>tg÷hê Biïjñªïkë CYú Fªñù AYú Cø BmiŸ÷qiñù ohj÷Œiñù Hjñ÷dêök añtfködçTñŒñJ÷i DÈò FªñhêXú.QEêbïdYá hpïqê A÷oêoï÷inöus ATïOþñYqïöidšï lqöjöiêªñù djoá‹YïJjXŸw Jûïkë. Cø ohjù DitŒñª ATïzêE ‹mîŸ÷qêTú AEñgêlhñÈlt¼ñ÷dêkñù C¦ibïJù o÷>pŸqñù lï÷iêQïdçñù Bmi¼ñrdçlñù Dûêiïˆñöûªú lá¹ù. C¼êjáŸw hšñ Oïk ATïzêE o÷>pŸqï÷k¼ú Eö˜ öJêûñ÷dêJñªñ. Hªú. FñöJêûêXú, FŸöEiêXú CŸöEöiêjñ ohjù lªYú ? FêXú AYïöus dÊêŒkù ? jûú . CŒjù ohjŸöq AgïhñKðJjï¼ñªYïv Hjñ QEêbïdYá ot¼êjïEú Bmi¼ñrdçlñù oï.dï.F˜ïEú C¦ibïJù dYtOþiñù DûêlñªYïöus JêjXù FêXú? hòªú . ohjŸöqdšïiñù ohjjðYïJöqdçšïiñù Ehñ¼ñÈ bêjXJw Föêö¼iêXú? ohjù öOàêEñÈ ÷iêLáYJw Föêö¼iêöXªñù AùLðÇYohjjðYïJw êö¼iêöXªñù EïtlOï¼ödçˆïˆñ÷ûê? Eêkú. oaêOêjù AOþT¼ù mñŠï, Amëðkù ogáY FªïŸöEiñÈ JêjáŸöqdçšï Hjñ ``BbñEïJ'' ohòpöhª Eïkiïv E˜ñöT bêjXJw Föêö¼iêXú? ClïTñöŒ jê^ðidêtˆï‹ltŒEŒïv £ðJqñöT zêElñù, Alt Eïtlpï¼ñª ÷QêkïJqñù Föêö¼iêXú?

gòhïiñöT AlJêmïJw

oêhòpáE÷lê<êE ‹zêEŸqñù jê^ði CTYñd&lñù ÷JjqohòpöŒ BbñEïJhê¼ñªYïEêiï ETŒïi ‹ltŒEŸqïv gòlñThêf‡ŸqñöT ödêqïöOþrñŒiïjñªñ hñKálïniù.AŸöE gòdjïnãjXù ÷JjqlïJoEŒïöus ‹bêE EêrïJ¼këêiïŒðtªñ. Jrïƒ hòªú dYïšêûêiï ÷JjqŒïv AYñlöjiñûêiïjñªYïv Eïªú láYáoíhêiï dñYïi dk ÷OêaáŸw Ditªñ ljêu YñTŸï. AYñlöj AÌmájêiñù dêtmôlv¼jï¼ödçˆñù Eïªïjñª lïlïb lïgêLŸw YŸqñöT oôYôù hñ÷ªêˆñ lOþñöJêûú , gòhï, oôŒú, ‹ÇYï, jê^ðiêbïJêjù, oùoãêjù hYù öökùLïJY, Blïnãêjù Fªïliïv AlJêmù

DªiïOþñöJêûú hñKá bêjiï÷k¼ú lªñ. hvoáöŒêrïkêqïJw, BaïlêoïJw, aqïYt, öökùLïJ EáòEd&Ÿw, öökùLïJ öYêrïkêqïJw,£ðJw FªïŸöE dk lïgêLŸw CŸöE hñ÷ªêˆñ lªñ. CYïv Gšlñù m¹hêiï DitªYú gòhïiñöT AlJêmïJw Böjêö¼ Fª ÷OêaáhêXú.

* FrñdYñJqïv gòhïiïv hEñná÷jêöTêdçùYöª Fkëê QðlQêkŸw¼ñù YñkáêlJêmhñöûªú djïzïYïlêaïJw lêaïOþñ.

* 1986 v B´¼wö¼êdçù öd´¼w¼ñù dïYêlïöus gòoôŒïv

AlJêmhñöûªú ÷hjï÷sêiï lêaïOþñ. gòhïiïkñÈ AlJêmù £ðiñöT ATïzêEêlJêmhêöXªú £ðlêaïJqñù oùMTEJqñù m¹ïiêiï lêaïOþñ YñTŸï.

* öYê¯òsñJqïv BaïlêoïJw, AEáêbðEödçˆ gòhï YïjïöJ¼ïˆXöhªñù

AŠôêEïOþñ Qðlï¼êu Blmáhêi gòhï kgï¼Xöhªñù lêaïOþñ.

* jûêiïjêhê÷ûêöT, dñs÷œê¼ñJqïkñù ÷OjïJqïkñù dri dŒú öousú

JñTïJïTdçú gòhïiïkñù dˆïJQêYï ÷JêqEïJqïkñù öSŸï öSjñŸï Qðlï¼ñª hEñnát ATïzêEQðlïY oøJjáŸw BlmáödçˆñYñTŸï.

* AYñ÷dêök C÷Y JêkŒú lïJoEŒïEñ÷lûï JñTïöiêrï¼ödçTñªljñù

láêloêiïJhkïEðJjXŒïEú Cjiêiljñù AljñöT gòhïiïkñÈ AlJêmù OònJjñ÷TYï÷E¼êw ‹bêEhêöXªú lêaïOþñ YñTŸï. öEvliv EïJŒv, JôêsïJw, CnéïJ¼qŸw,dñr_Jj hXv lêjv, eëêšú Eït˜êXù YñTŸïi ‹ltŒEŸqêv fêbï¼ödçˆ lïgêLŸqñù C÷Y lêaù DªiïOþñYñTŸï.

ödêYñlïglhêi gòhïiñöT AlJêmŒïkñù AYïöus Dd÷iêLŒïkñù hñuLXE Jï÷ˆûYú Bt¼êXú FªYêXú Cªú ÷JjqŒïv ET¼ñª ohjŸqñöT ATïzêE ÷Oêaáù.dñYïi lïJoE dŠYïJw¼êiï lu÷YêYïv gòhï BlmáödçTñªlt, Foú÷ššñJw, sïiv Foú÷ššñJêt YñTŸïiljñù ATïzêE QðlïYoøJjáŸw BlmáödçTñªljñù Y˜ïkêXú ‹bêE ööljñbáù.CYú YïJOþñù jê^ðihêi ‹Yïo‡ïiêXú.

jê^ðidçêtˆïJqñöT dYtOþ

Cø ohjŸqñöT Hjñ ‹bêE ‹÷YáJY Alöiêªñù Yöª jê^ðidêtˆïJqñöT ÷E¥YôŒïv oùMTïdçï¼ödçˆlikë FªñÈYêXú. höšêªú, Cø ohjŸw, YïJOþñù ‹ê÷amïJhêi ‹mîŸ÷qêTú ‹YïJjïOþñöJêûú AYêYïTŸqïök QEŸw YñTŸïlOþliñù lqtªñlªliñhêx FªñÈYêXú.CŒjù ‹mîŸöq GöšTñ¼ê÷Eê QEŸqñöT BlmáŸöq hEoæïkê¼ï YŸqñöT jê^ði EiŸw jòdödçTñŒê÷Eê ClïTñöŒ jê^ðidçêtˆïJw Yàêsêiïkë. AYêiYú Eêˆïök Gšlñù ‹bêE ‹mîŸöq DwödçTñŒïö¼êûú jê^ðiEïkdêTñJw jòdödçTñŒñlêu ‹bêEjê^ðiJ&ïJw hñYïtªïkë. djïzïYï, £ð, EáòEd&ù Fªïlöidšï djïhïYhêi Oïk Jòˆï÷Oþt¼kñJw YŸqñöT jê^ði AQûiïv ljñŒïiöYêrïOþêv Cø lïniŸöq CTYñd& dêtˆïJqñù ATïzêE jê^ðilïmJkEŒïöus gêLhê¼ïiïkë.JêkpjXödçˆ jê^ði lïmJkEŸqñù djïLXEJqñhêXú AljñöT ‹ltŒEŸöq Eït¯iïOþYú. Alt AlLXïOþ A÷Y ‹mîŸqñù ohjŸqñhêXú Cªú m¹ïiêt„ïOþú Eïv¼ñªYú. AYñöJêûñYöª Cø ohjŸöq AgïhñKðJjï¼êEñÈ ÷mnï CªöŒ ‹hñK jê^ði ‹zêEŸw¼ú Enéhêiïjï¼ñªñ.

÷JjqŒïök gòdjïnãjXŒïEú÷E¥YôùöJêTñŒ JháòXï‚ú dêtˆïJw¼ú Cø ‹mîù AgïhñKðJjï¼ñªYïkñù djïpêjù JöûŒñªYïkñù DÈ jê^ði DŒjlêaïŒù ‹bêEhêXú. C÷dçêw Alt¼ú C¼êjáŒïv gjXdjhêi DŒjlêaïŒlñhñûú. Cø DŒjlêaïŒù GöšTñ¼ñªYïEñ dJjù YŸqñöT dYtOþJöq AdJôhêi ‹YïJjXŸqïkòöT ‹JTïdçï¼ñªYïöus Hjñ DaêpjXhêXú jê¦ïQêÜYêohjöŒ oï.dï.Fù ÷Ejïˆ jðYï.

ohjŸqñöT gêniñù láêJjXlñù

öOŸsgòohjŒïv ÷Ejïˆú döËTñ¼êŒljñù GöYËïkñù jê^ðidçêtˆïJ÷qêTú ÷Otªú Eïv¼êŒljñù Bi Jñ÷s BqñJw ohj÷ŒêTñÈ AljñöT dïñX Asïiï¼êu ÷lûïiêXú Cø QêÜYê ohjù ETŒïiYú. öOŸs ohjŒïEú ödêYñohòpŒïv EïªñÈ Hjñ dïñXohjhêiïjñªñ CYú. láYoíhêi ohjjðYï÷iê lá¹ïoôêYÔá ‹KáêdE÷hê Biïjñªïkë ohj¼êjñöT D÷‰máù. Cø ohjŒïv döËTñŒlöj Atbjê¦ïJrïƒú Ds¼öhêrïOþïjñªú Hqïƒñ÷Eê¼ï Oï¦ðJjïOþú AtZlñù o>tglñù hêšï AlYjïdçïOþú Amëðkhê¼ïi ööJjqï_dðdçïw OêEkêXú ohj¼êt¼ñ÷hv Cø D÷‰máù lOþñöJˆïiYñù AYïöE OtOþêlïnihê¼ï hêšïiYñù. ödêYñzkŒú oôêgêlïJhêiï ETª ödjñhêšöŒ djoáödçTñŒñªYïkòöT Alt AYïEú jpoáêYúhJY o˜êEïOþñ. ohjŒïöus láêJjXöŒdšïiñÈ E˜ñöT bêjXJw Föêö¼iêXú?÷Oêjiñù J¯ðjñù lïitdçñhêXú E˜ñöT ohjOjï¦ù E˜ïv Al÷mnïdçïOþ ohjfïùfŸw.ölkëñlïqï¼ñª dñjñnuhêjñù Jjiñª £ðJqñhêXú Ehñ¼ú hê¥JJw.BE>ù ödêYñzkŒú, ohjjùLŒú ‹÷YáJïOþñù Ehñ¼ú EïnïŠhêXú.ohjLøjlŒïEú lïjñŠlñhêXú. jê¦ï FªYú Ehñ¼ú EïLòVlñù JêhgjïYlñhêi ohihêXú.AYú hêEáhêi ohjŸw¼ú ÷iêQïOþ ohihkë.ödêYñzkŒú oôêgêlïJhêi oçtmŸqñù ÷oîp‹JTEŸqñù ETŒñªYú djïpêoáhêXú.Al ohj÷laïJqïv dêTïkë. Cø djœjêLY bêjXJöq Dd÷iêLödçTñŒïiêXú ohjöŒ lïJkhêiï Oï¦ðJjïOþú djoáödçTñŒï AdJðtŒïödçTñŒêu ±hïOþYú. CŒjù bêjXJw dk Aqlïv dêtˆï¼ñÈïv hê¦hkë ödêYñohòpŒïkñù m¹hêiYñöJêûêXú ohjöŒ AEñgêl÷ŒêöT JêXñªlt¼ñ ÷dêkñù Bmi¼ñrdçhñûêiYú.

÷kêJŒú hEñnájñöT FkëêŒjù BlïnãêjŸqïkñù dñYñgêlñJYôù lªñ Jrïƒïˆñù ödêYñzkŒú £ðdñjñn AJkù A‹o¹hê¼ïi Hjñ Ykhñs hšñEêTñJqïv Dûêiï¼rïƒïˆñù dri láêJjXŒïEñ dñsŒñ JT¼ê÷Eê dñYñgên Inéï¼ñlê÷Eê Ehñ¼ú Jrïiñªïökëªú hê¦hkë, E˜ñöT mðkŸw ñTjêŒ öOsñdç¼êöj Æòmï¼ñªYú Ehñ¼ú lï÷EêalñhêXú. gêlñJYôdjhêi ElðJjXŒïEú CEïiñù E˜w YàêsêiïökëËïv E˜ñöT ljñùJêk jê^ði‹ltŒEù AloêEï¼êŒ Hjñ Hqïƒñ÷Eêˆù hê¦hêiïŒðjñù.

mñŠïJkmù

jê¦ïQêÜYêohjŒïEñ dï÷šªú QEêbïdYáhpïqê A÷oêoï÷inu ‹ltŒJt Oòkñù OêXJölÈlñhêiï öOªú öoÆ÷ˆsïišïEñ hñªïök ohjdçv ATïOþñYqïOþñ ``mñŠï''iê¼ïi oùglhêXú Cø YñTtOþiïv A÷Ÿišù Amëðklñù AdJTJjlñù Biï ÷YêªñªYú. Arñ¼ñJw ATïOþñlêjï

lýŒïiê¼ñª dXï £ðJw¼ñÈYêöXª bêjX Dsdçï¼ñª ‹lýŒïiêiï÷dçêiï CYú. Cø ‹lýŒïiñöT jê^ði lïl&Jöq YïjïOþsïiñªYïkñÈ CljñöT ‹êdíï¼ñslú ÷dTïdçï¼ñªYêXú.ödêYñzkŸqïv BXïöEiñù öd¯ïöEiñù AJšïEïtŒï oôYÔlïEïhiŸw YTƒú £ðiñöT Hjñ lá¹ïöiª EïkEïvdçïöE Eï÷nbï¼ñJiñù öökùLïJYöi EïiÔï¼ñJiñù öOàñª dri Bx÷JêÁiñöT YÔù gùLïiêiï ETdçê¼êEñÈ AbïJgêjù JòTï Cø £ðJw GöšTñŒñ.CTYñd&jê^ði‹ltŒEŒïkñù JñTñùfŒïEñÈïök A÷Y ÷QêkïJw Yöª £ðJw Cªñù EïtlpïOþñöJêûïjï¼ñªYïöus Hjñ JêjXù Cø YïjïOþsïlïkëêÁiêXú. AYñ÷dêök, mñŠïJkmù Fª ‹lýŒï oòOïdçï¼ñª l÷jXáQêYï÷fêbù JêXêYïjï¼ñJ oêŠáhkë.Alt¯jñù lálzÀñ dñsŒñÈljñù Dûê¼ïi AmñŠï hêšêEñÈ mñŠïJkmù. QêYï÷hv÷¼êÁöÀYïöj ohjù öOÂñöJêûú öJˆïdçTñŒ Hjñ ‹zêEù AlöjYïtŒ olt¯YiñöT gêniñù fïùfŸqñù ÷OnéJqñù Cªñù Dd÷iêLï÷¼ûïljñªYïöus aiEðiY lqöj lkñYêXú.

jê^ði÷fêbŒïöus ElðJjXù.

gòhïiïkñù ödêYñlïglŸqïkñù DÈ AlJêmù,ödêYñ CT÷Œiñù oôJêjá CT÷Œiñù JñsïOþñÈ JêrúOþdçêTú,oaêOêjù,, mëðkêmëðkŸw,

£ðdñjñnf‡Ÿw,hêbáh‹ltŒEù,£ðJqñöT jê^ði dËêqïŒù

Eïjlbï JêjáŸöq¼ñsïOþú oï.dï.F˜ïEñÈ JêkpjXödçˆ bêjXJqñ÷Tiñù Cø lïniŸöq AgïhñKðJjï¼êEñÈ ÷mnï¼ñslïöusiñù öYqïlêiï Cø oùglù EïkEïv¼ñù.E÷lê<êElñù AYïEñ ÷mnhñÈ jê^ðilñù DûêJïöiTñŒ

dñ÷jêLhE ödêYñ÷fêbù Cªú Adjáêdíhêiïjï¼ñªñ. Cø jê^ðiödêYñ ÷fêböŒ ElðJjï¼ñJiêXú CªöŒ Blmáù. dri iñ¹ïJqïv Eïªñ öJêûú dñYïi ‹mîŸöq ÷EjïTêu Jrïiïkë. QðlïYŒïöus oYáŸöq¼êw dûñ dUïOþñsdçïOþ dêUŸqêXú ‹bêEù Fª lêmï hêšïlOþú ElðJjXŒïEú YàêsêiïökëËïv ATïhñTï ÎlïOþú lqhêlñJöiª h¯ïöus ÷dêùlrï Yöª E˜öqiñù JêŒïjï¼ñªñûú.

CŸöEiñÈ

*********************************************************************