แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 2

เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
ตอนที่ 1 จงอธิบายมาพอสังเขป
ขอ 1. ใหนักศึกษาอธิบายความหมายและลักษณะของเงินสดมาพอสังเขป....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขอ 2. หลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดมีอะไรบางจงอธิบายมาพอสังเขป................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขอ 3. ขั้นตอนเงินสดยอยมีกี่ขั้นตอนอะไรบาง..................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขอ 4. การจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารมีกี่วิธีอะไรบาง.........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอ 5. การจัดทํางบประมาณมีประโยชนตอกิจการอยางไรบางทําไมถึงตองมีการจัดทํางบประมาณ
เงินสด..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

ตอนที่ 2 จัดทําลงในแบบฟอรมบัญชีใหที่ถูกตอง
ขอ 1. ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับเงินสดยอยของบริษทั ชลสิทธิ์ จํากัด
25x1 ม.ค. 1 จายเช็คตั้งวงเงินสดยอย 3,000 บาทโดยใชระบบ Imprest System
9 จายคาพาหนะ
200 บาท
10 จายคาวัสดุสํานักงาน
300 บาท
15 จายคาโทรศัพท
1,100 บาท
20 จายคาน้ําคาไฟ
550 บาท
25 จายคาปากกา
50 บาท
27 จายคาพาหนะ
200 บาท
31 พนักงานรวบรวมใบสําคัญเบิกชดเชยเงินสดยอยโดยอนุมัติจายเช็คให
ในวันเดียวกัน
ใหทํา บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเงินสดยอย
ขอ 2. ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับเงินสดยอยของบริษทั สินทวี จํากัด ซึ่งใชวิธีการเงินสดยอยตาม
วิธี Imprest System มีดังนี้
25x1 ต.ค. 1 ตั้งวงเงินสดยอยโดยจายเช็คใหผูรักษาเงินสดยอย 5,000 บาท
30 ผูรักษาเงินสดยอยมาขอเบิกชดเชยเงินสดยอย และไดจายเช็คใหไปตาม
หลักฐาน
ใบสําคัญดังนี้
คาโทรศัพท
1,400 บาท
คาไฟฟา
500 บาท
คาพาหนะ
400 บาท
คารับรองลูกคา
500 บาท
คาวัสดุสํานักงาน
300 บาท
คาน้ําประปา
400 บาท
พ.ย. 1 กิจการไดลดวงเงินสดยอยเปน
4,000 บาท
30 ผูรักษาเงินสดยอยนําหลักฐานใบสําคัญมาเบิกชดเชยแตยังไมไดจา ยใหดังนี้
คาวัสดุสํานักงาน
400 บาท
คาไฟฟา
600 บาท
คาน้ําประปา
500 บาท
คาพาหนะ
750 บาท
คานายหนา
700 บาท

คาใชจายเบ็ดเตล็ด
550 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 3. ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับเงินสดยอยของบริษทั ใจดี จํากัด ซึ่งใชวิธีการเงินสดยอยวิธี
Imprest System
25x1 ธ.ค. 1 ตั้งวงเงินสดยอยโดยจายเช็คใหผูรักษาเงินสดยอยไป 3,500 บาท
31 ผูรักษาเงินสดยอยมาขอเบิกชดเชยเงินสดยอยและไดจายเช็คใหไปตาม
หลักฐานใบสําคัญดังนี้
คาโทรศัพท
1,000 บาท
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
400 บาท
คาพาหนะ
300 บาท
คารับรอง
500 บาท
คาน้ําคาไฟ
700 บาท
25x2 ม.ค. 1 ผูรักษาเงินสดยอยขอเพิ่มวงเงินอีก 1,000 บาทจึงไดจายเช็คใหไป
31 ผูรักษาเงินสดยอยไดนําหลักฐานใบสําคัญมาขอเบิกชดเชยมีรายการดังนี้
คารับรอง
720 บาท
คาพาหนะ
800 บาท
คาโทรศัพท
500 บาท
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
300 บาท
คาน้ําคาไฟ
1,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน
580 บาท
พนักงานรักษาเงินสดไดจายเงินสดตามรายการที่ขอเบิกในวันนีเ้ รียบรอยแลว
ใหทํา บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดยอยในสมุดรายวันทัว่ ไป
ขอ 4. วันที่ 1 มีนาคม 25x1 รานชลวิทย ไดรับสําเนาเงินฝากธนาคารกรุงไทยมหาชนจํากัด แสดง
ยอดเงินฝากคงเหลือ 76,565 บาท และมียอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการคงเหลือ
75,500 บาท จากการตรวจสอบพบขอแตกตางดังนี้
1. ธนาคารนําเช็คสั่งจายของรานบานสายมาหักบัญชีของกิจการจํานวน 2,700 บาท
2. เงินฝากธนาคารระหวางทางที่ธนาคารยังมิไดลงบัญชีจํานวน 3,500 บาท
3. เช็คสั่งจายแลวแตยังไมมีผนู ําไปขึ้นเงินที่ธนาคาร มีดังนี้
เช็คเลขที่ 2000 จํานวน 4,800 บาท
เช็คเลขที่ 2010 จํานวน 5,000 บาท
4. ธนาคารคิดคาธรรมเนียม 735 บาท กิจการยังไมไดบนั ทึกบัญชี
5. จายเช็คชําระหนี้รานบานเย็น 3,100 บาท แตพนักงานบันทึกเปน 1,300 บาท

ใหทํา 1. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารวิธีหายอดที่ถูกตอง
2. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 5. บริษัท สายเสมอจํากัด ไดรับใบแจงยอดเงินฝากธนาคารเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25x1 จํานวน
700,000 บาท และบัญชีเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ มียอดคงเหลือ 632,000 บาท
จากการเปรียบเทียบรายการพบขอแตกตางดังตอไปนี้
1. เช็คสั่งจายไปแลว ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 629,800 บาท
2. ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตัว๋ ใหกจิ การและบันทึกเงินฝากใหจํานวน 153,200 บาท
มูลคาหนาตั๋ว 150,000 บาท ดอกเบี้ย 4,000 บาท และหักคาธรรมเนียม 800 บาท
3. เงินฝากระหวางทาง 300,000 บาท
4. เช็คคืนที่ธนาคารเรียกเก็บไมไดจํานวน 250,000 บาท
5. คาธรรมเนียมธนาคาร 10,000 บาท
6. ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารให 15,000 บาท
7. ธนาคารจายคาน้ําคาไฟแทนกิจการไป 20,000 บาท
8. ธนาคารนําเช็คของบริษัทกิจมาหักเงินในบัญชีเงินฝากของกิจการ 150,000 บาท
ใหทํา 1. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไปหายอดเงินฝากกิจการ
2. งบพิสูจนยอดเงินกิจการไปหายอดเงินฝากธนาคาร
3. งบพิสูจนยอดที่ถกู ตอง
ขอ 6. บริษัทสายฟาจํากัดไดรับแจงยอดเงินฝากธนาคารเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 25x1 ซึ่งแสดงยอดเงิน
ฝากธนาคาร101,730.90 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสมุดบัญชีของกิจการแลวพบขอแตกตาง ดังนี้
1. ธนาคารนําเช็คของคนอื่นมาหักบัญชี 55,201.60 บาท
2. ธนาคารยังไมไดเพิ่มบัญชีเงินฝากใหกิจการจํานวน 22,500 บาท
3. เช็คของลูกหนีน้ ําฝากธนาคารแตเก็บไมได ธนาคารสงกลับคืนมา 18,000 บาทแต
กิจการยังไมไดลงบัญชี
4. บริษัทสั่งจายเช็คชําระหนี้ใหเจาหนี้จํานวน 34,800 บาท แตกิจการลงบัญชี
38,400 บาท
5. กิจการสั่งอายัดเช็คแตผูรับเช็คยังนําไปขึน้ เงินได 60,000 บาท
6. เช็คสั่งจายแตยงั ไมมีผูนําไปขึน้ เงิน 93,203.80 บาท
7. ธนาคารคิดคาธรรมเนียมโดยหักบัญชีของกิจการ 7,700 บาท
8. กิจการสั่งจายเช็คจํานวน 195,000 บาท เปนคาซื้ออุปกรณธนาคารคืนมาเพราะ
ลายเซ็นผูสั่งจายไมเหมือน
ใหทํา 1. งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไปหายอดเงินฝากของกิจการ
2. งบพิสูจนยอดที่ถูกตอง

3. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 7. เปนขอมูลของบริษัทยูนิคอม จํากัด
1. ยอดเงินสดยกมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 25x1 จํานวน 4,000 บาท
2. ยอดขายสดและขายเชื่อมีดังนี้
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ขายสด
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
ขายเชื่อ
10,000 12,000 14,000 15,000 16,000
เงื่อนไขการขายเชื่อ
- 60% รับชําระเดือนที่ขาย
- 20% รับชําระเดือนที่ 2 ถัดจากเดือนที่ขาย
- 10% รับชําระเดือนถัดไปอีก
- 10% คาดวาจะเก็บไมได
3. ยอดซื้อเชื่อประมาณ 75% ของยอดขายทัง้ หมดในแตละเดือนโดยแบงชําระเปน
งวด ๆ ละ 2 เดือน เริ่มจากเดือนที่ซื้อในอัตราเทา ๆ กัน รวม 2 งวด
4. บริษัทมีคาใชจายประจําเดือนละเทา ๆ กันทุกเดือน จํานวน 9,000 บาท
5. บริษัทไดรับดอกเบี้ยจากธนาคารเดือนละ 5,000 บาท
ใหทํา งบประมาณเงินสดสําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 25x1พรอมงบประกอบงบประมาณ
ขอ 8. ตอไปนี้เปนขอมูลบริษัทพรรณพรจํากัดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณเงินสดสําหรับ
ไตรมาสแรกของ ป 25x1 ดังนี้
1. ยอดเงินสดยกมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 จํานวน 45,000 บาท
2. ตอไปนี้เปนยอดขายสดและขายเชื่อที่เปนจริงและประมาณของป 25x0และ25x1
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ขายสด
20,000 22,000 24,000 26,000 28,000
ขายเชื่อ
40,000 42,000 45,000 46,000 48,000
เงื่อนไขการเก็บเงินจากลูกหนี้ 2/10, n/90 โดยเรียกเก็บชําระดังนี้
- 60% เก็บไดในเดือนที่ขายและไดสวนลด
- 30% เก็บในเดือนถัดจากเดือนที่ขาย
- 10% เก็บในเดือนถัดไปอีก
3. ยอดซื้อเชื่อมีจํานวน 70% ของยอดขาย เงื่อนไขซื้อเชื่อ 2/10, n/60 โดยบริษัท
จายเงินมัดจําลวงหนา 1 เดือน จํานวนเดือนละ 1,000 บาท เสมอสวนที่เหลือ
แบงชําระเปน 60% ในเดือนที่ซื้อและที่เหลือ 40% ชําระในเดือนถัดไป
4. บริษัทมีคาใชจายตาง ๆ ดังนี้

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เงินเดือน
25,000 25,000 25,000
คาเชา
12,000 12,000 12,000
5. คานายหนา 5% ของยอดขายแบงจาย 70% ในเดือนทีข่ ายที่เหลือชําระเดือนถัดไป
6. บริษัทมีรายไดจากการใหเชาที่ดินเดือนละ 10,000 บาท
ใหทํา งบประมาณเงินสดสําหรับไตรมาสแรกของป 25x1 พรอมงบประกอบงบประมาณ
ขอ 9. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัท ดิษิตา จํากัด ในไตรมาสสุดทายของป 25x1
1. เงินสดยกมาจากไตรมาสกอน 5,000 บาท
2. ขอมูลซื้อขายในแตละเดือนมีดังนี้
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ขาย
54,000 58,000 62,000 70,000
ซื้อ
38,000 41,000 43,000 45,000
ดอกเบี้ยรับ
1,500 1,500
1,500 1,500
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
1,000 1,000
1,000 1,000
3. ประมาณ 60% ของยอดขายเปนยอดขายสดที่เหลือเปนยอดขายเชื่อเงื่อนไขรับ
ชําระเงิน 2/10, n/90
- 80% เก็บไดในเดือนที่ขายและไดสวนลด
- 18% เก็บไดถัดจากเดือนที่ขาย
- 2% เปนหนีส้ ูญ
4. ยอดซื้อเชื่อ 80% ของยอดซื้อในแตละเดือนที่เหลือคือซื้อสดกิจการมีนโยบาย
จายชําระหนี้ดงั นี้
- 60% ชําระเดือนที่ซื้อ
- 40% ชําระเดือนที่ 2 ถัดจากเดือนที่ซื้อ
5. กิจการจายคานายหนา 10% ของยอดขายแตละเดือน และจายคาเชาเดือนละ
20,000 บาท
6. กิจการซื้ออุปกรณสํานักงานเดือน พฤศจิกายน 3,000 บาท
7. กิจการมีนโยบายใหกูเงินเพิ่มถายอดเงินสดไมพอจายโดยใหกไู ดครั้งละ
5,000 บาท และจายดอกเบีย้ ในเดือนถัดไปในอัตรา 12% ตอป
ใหทํา งบประมาณเงินสดสําหรับไตรมาสแรกของป 25x1 พรอมงบประกอบงบประมาณ