suttogó TRACY HOGG mindent és MELINDA BLAU megold

Alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek

A

FORDÍTOTTA SZABÓ OLIMPIA A F O R D Í T Á S T SZAKMAILAG ELLENŐRIZTE D R . PAKSY L Á S Z L Ó

A suttogó TRACY HOGG mindent és MELINDA BLAU megold
Alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek

EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008

TRACY H O G G WITH

MELINDA BLAU: SOLVES ALL YOUR PROBLEMS

T H E BABY WHISPERER

(BY T E A C H I N G Y O U H O W T O A S K T H E R I G H T Q U E S T I O N S ) . SLEEPING, F E E D I N G , A N D BEHAVIOR - B E Y O N D T H E BASICS F R O M I N F A N C Y T H R O U G H T O D D L E R H O O D . ATRIA B O O K S , AN I M P R I N T OF S I M O N A N D SCHUSTER, INC., 2005 ALL RIGHTS RESERVED.

és Sophie-nak, szerető lányaimnak (TH); Henrynek, drága unokámnak (MB); a többi kisbabának és kisgyermeknek, akiket szerethetünk, és akik nem bánják, ha nem vagyunk tökéletesek

Sarának

C O P Y R I G H T © 2005 BY TRACY H O G G A N D M E L I N D A BLAU A SZERZŐ FÉNYKÉPÉT A GERSON PHOTOGRAPHY KÉSZÍTETTE. HUNGARIAN TRANSLATION © SZABÓ OLIMPIA, 2006

A S Z E R Z Ő K T Ő L AZ A S U T T O G Ó TITKAI

EURÓPA I.

KÖNYVKIADÓNÁL

MEGJELENT:

A C S E C S E M Ő G O N D O Z Á S A ÉS NEVELÉSE A S U T T O G Ó T I T K A I II. A KISGYERMEK NEVELÉSE

Köszönetnyilvánítás

E l ő s z ö r a m a g a m é n a k é r z e t t k i s b a b á k és k i s g y e r m e k e k szü­ l e i n e k s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i a t ö r t é n e t e i k e t , az e g y ü t t ­ m ű k ö d é s ü k e t és a h o n l a p o m r a küldött üzeneteiket. Hálás köszönetem Melinda Blaunak és Henrynek, nem­ csak a z é r t , m e r t K i s a n g y a l l e t t , h a n e m m e r t ő volt a m i k ü ­ l ö n l e g e s k a b a l á n k . S e n k i n e m o n d j a , h o g y kísérleti n y ú l k é n t használtuk. Végül k ö s z ö n ö m a családomnak, hűséges b a r á t a i m n a k és elsősorban az én M á m i m n a k mindazt a szeretetet, ú t m u t a ­ t á s t é s e r ő t , a m e l y n a p o n t a á m u l a t b a ejt. Tracy Hogg Los Angeles, Kalifornia

A m i k o r 1 9 9 9 ő s z é n L o s A n g e l e s b e n k i s z á l l t a m egy r e p ü l ő ­ g é p b ő l , h o g y m e g i s m e r k e d j e m T r a c y H o g g - g a l , ő egy sze­ r é n y h á z h o z v i t t a Valleyben, a h o l m e g v i s e l t fiatal a n y a nyi­ t o t t n e k ü n k ajtót, é s valósággal o d a d o b o t t T r a c y n e k egy o r ­ d í t ó h á r o m h e t e s c s e c s e m ő t . „ M e g ő r ü l ö k , ú g y fáj a m e l l e m . N e m t u d o m , m i t csináljak - m o n d t a , m i k ö z b e n k ö n n y e k potyogtak a szeméből. - Óránként-kétóránként akar szopn i . " T r a c y az arcához emelte a b a b á t , és „ss...ss...ss...", sut­ t o g o t t a fülébe, m i r e p i l l a n a t o k o n b e l ü l e l h a l l g a t o t t . A z u t á n az a n y u k á h o z f o r d u l t , és azt m o n d t a : „ N a , a k i s b a b á d a k ö ­ vetkezőket mondja neked." Az elmúlt öt évben tucatnyi hasonló jelenetnek lehettem tanúja, amelyben Tracy beviharzik a lakásba, ráhangolódik a k i s b a b á r a vagy kisgyerekre, m a j d r ö g t ö n a p r o b l é m a lé­ nyegére tapint. Élvezettel és folyamatos csodálattal n é z t e m a m u n k á j á t , hogy leírhassam, és k ö z b e n őt m a g á t is megis­ merhessem. K ö s z ö n ö m , Tracy, hogy beengedtél az életed-

Köszöntenyilvánítás

be, és a h a n g o d lehettem. H á r o m könyv múlva m á r b a r á t ­ n ő k voltunk, és m a g a m is gyakorlott suttogó l e t t e m - amit H e n r y n rögtön ki is p r ó b á l h a t t a m . Ez a könyv n e m születhetett volna m e g Eileen C o p e , a Lowenstein Irodalmi Ügynökség rettenthetetlen munkatár­ s á n a k j ó z a n s á g a és h o z z á é r t é s e n é l k ü l , aki m e g i n t a t e r v e ­ z e t t ő l a kész könyvig p á s z t o r o l t m i n k e t ; és B a r b a r a L o w e n ­ s t e i n n é l k ü l , aki m i n d i g s z á r n y a l v a i r á n y í t , végszavaz é s n é ­ ha noszogat m i n k e t , hogy j o b b a n teljesítsünk. L e k ö t e l e z e t t j e vagyok s z e r k e s z t ő n k n e k a z A t r i a B o o k s n á l , T r a c y B e h a r n a k , aki o s z t o z o t t e k ö n y v j ö v ő j é b e v e t e t t h i t ü n k b e n é s s e g í t e t t , h o g y j o b b legyen, v a l a m i n t W e n d y W a l k e r n e k é s B r o o k e S t e t s o n n a k , akik s í n e n t a r t o t t a k m i n ­ ket. M i n d i g végül, de sosem u t o l s ó s o r b a n , hálás vagyok r o k o ­ n a i m é s b a r á t a i m t á g a b b c s a l á d j á n a k , akik m i n d e n k ö r ü l ­ m é n y e k k ö z ö t t m e l l e t t e m á l l n a k . T i t u d j á t o k , kikre g o n d o ­ lok. Northampton, Melinda Blau Massachusetts

Bevezetés

A suttogástól a problémamegoldásig
Legfontosabb titkom

A suttogástól a problémamegoldásig

Suttogóból „Mindent Megold Tracy"

K e d v e s a n y u k á k é s a p u k á k , k i s b a b á k é s kisgyerekek, ö r ö m ­ m e l é s a l á z a t t a l o s z t o m m e g sok t e k i n t e t b e n l e g f o n t o s a b b titkomat: hogyan oldjunk meg bármilyen problémát. Mindig büszke voltam arra, hogy segíthettem a szülőknek megérteni és g o n d o z n i a g y e r m e k e i k e t , és m i n d i g m e g t i s z t e l t e t é s n e k é r z e m , h a egy c s a l á d b e e n g e d a z é l e t é b e . N a g y o n i n t i m é s értékes tapasztalatokkal gazdagodom. Szerzőként ugyanak­ k o r k ö z s z e r e p l ő v é is v á l t a m . E l s ő két könyvem* 2 0 0 l - e s és 2002-es megjelenése óta számos olyan k a l a n d b a n és megle­ p e t é s b e n volt r é s z e m , a m e l y e k r ő l yorkshire-i k i s l á n y k o r o m ­ b a n n e m i s á l m o d t a m . S z o k á s o s személyes k o n z u l t á c i ó i m m e l l e t t s z e r e p e l t e m a r á d i ó b a n és a t é v é b e n . B e u t a z t a m az o r s z á g o t és a világot, m e g i s m e r k e d t e m n a g y s z e r ű szülőkkel és gyerekekkel, akik m e g n y i t o t t á k e l ő t t e m az o t t h o n u k a t és a szívüket. E z r e k k e l b e s z é l t e m a h o n l a p o m o n , a m i k o r elolvas­ t a m és megválaszoltam az e-mailjeiket, és c s a t l a k o z t a m h o z ­ zájuk a c s e v e g ő s z o b á k b a n . De ne aggódjon, kedves Olvasó. N é p s z e r ű s é g e m ellenére u g y a n a z vagyok, aki v o l t a m , u g y a n ú g y h ú z o m a z igát. B i z o ­ n y o s é r t e l e m b e n a z o n b a n mégis v á l t o z t a m : m á r n e m c s a k s u t t o g ó vagyok, h a n e m M i n d e n t M e g o l d T r a c y is. Ö n n e k é s a többi olvasómnak köszönhetően. U t a z á s a i m során, a h o n l a p o m r a és az elektronikus posta­ l á d á m b a sok k ö s z ö n ő l e v e l e t é s m e g e r ő s í t é s t k a p t a m o l y a n a n y u k á k t ó l é s a p u k á k t ó l , akik k ö v e t t é k a t a n á c s a i m a t . D e s e g é l y k é r ő levelekkel is e l á r a s z t o t t a k a z o k , akik k é s ő n vet• T r a c y H o g g - M e l i n d a B l a u : A suttogó titkai I. A csecsemő gondozása és nevelése. E u r ó p a K ö n y v k i a d ó , 2 0 0 3 . Tracy H o g g - M e l i n d a Blau: A Európa Könyvkiadó, 2 0 0 4 . suttogó titkai II. A kisgyermek nevelése.

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

ték m e g a z első k ö n y v e m e t . S z e r e t n é k n a p i r e n d r e s z o k t a t n i a k i s b a b á j u k a t , a h o g y a n j a v a s l o m , d e n e m t u d j á k , vajon u g y a n a z o k a z alapelvek v o n a t k o z n a k - e egy n y o l c h ó n a p o s ­ r a , m i n t egy ú j s z ü l ö t t r e . N e m é r t i k , a z ő g y e r m e k ü k m i é r t n e m csinálja azt, a m i t a t ö b b i e k . Vagy m é l y e n r ö g z ü l t alvá­ si, evési vagy m a g a t a r t á s - p r o b l é m á v a l k ü s z k ö d n e k - eset­ leg, s z e n t ég, m i n d e z e k e g y s z e r r e j e l e n t k e z n e k . A k á r m i le­ g y e n is a b a j , a k é t s é g b e e s e t t r e f r é n s z i n t e m i n d i g u g y a n a z : „ H o l k e z d j e m , T r a c y - m i t csináljak e l ő s z ö r ? " Azt s e m ér­ tik, h o g y egyes m ó d s z e r e i m a z ő g y e r e k ü k n é l m i é r t n e m vál­ n a k b e (lásd a 1 9 - 2 4 . o l d a l t ) . M o s t m á r t ö b b éve ilyen k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o m , é s lát­ t a m j ó n é h á n y igen n e h é z e s e t e t : egy h á r o m h ó n a p o s iker­ p á r egyik t a g j á n a k o l y a n súlyos refluxa volt, h o g y alig m a ­ radt m e g valami a gyomrában, és soha n e m aludt többet h ú s z p e r c n é l , s e n a p p a l , s e éjszaka; egy t i z e n k i l e n c h ó n a p o s egy falat szilárd é t e l t n e m e v e t t , m e r t s z i n t e ó r á n k é n t a k a r t s z o p n i ; egy k i l e n c h ó n a p o s b a b á n o l y a n n y i r a e l h a t a l m a s o ­ d o t t a s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s , h o g y az a n y u k á j a j ó f o r m á n le se t e h e t t e az ö l é b ő l ; egy k é t é v e s k i s g y e r m e k a n n y i t hiszti­ z e t t és v e r t e a fejét a f ö l d h ö z , h o g y a c s a l á d ki s e m m e r t e t e n n i a lábát o t t h o n r ó l . E z e n és az ezekhez h a s o n l ó g o n d o k megoldása n y o m á n váltam M i n d e n t Megold Tracyvé - és e z é r t t u d o m , h o g y b ő v e b b e n e l kell m a g y a r á z n o m a z előző könyveimben b e m u t a t o t t módszereket és alapelveket. E b b e n a k ö n y v b e n s z e r e t n é m Ö n t k é z e n fogni, e l o s z l a t n i a félelmeit és m e g m u t a t n i , hogyan lehet m a g a b i z t o s a b b szülő. U g y a n a z t akarom m e g t a n í t n i Ö n n e k , amit én t a n u l ­ t a m egy é l e t e n á t t a r t ó s u t t o g á s b ó l , é s v á l a s z o l o k a k é r d é ­ seire. Az a célom, hogy m e g t a n í t s a m úgy g o n d o l k o d n i , a h o ­ g y a n é n g o n d o l k o d o m . M e g p r ó b á l o m e l ő r e l á t n i a z összes p r o b l é m á t , amivel s z e m b e s ü l h e t , d e p e r s z e m i n d e n gyer­ m e k é s m i n d e n c s a l á d m á s egy kicsit. A m i k o r egy szülő k o n k r é t p r o b l é m á v a l f o r d u l h o z z á m , t u d n o m kell, h o g y a n zajlik a c s a l á d és a b a b a vagy k i s g y e r m e k é l e t e , e z é r t m i n d i g fölteszek l e g a l á b b egy, de i n k á b b egy s o r k é r d é s t , e g y r é s z t a gyermekről magáról, másrészt arról, hogy hogyan próbálták

a s z ü l ő k r e n d e z n i a h e l y z e t e t . C s a k e z u t á n d o l g o z o m ki az a k c i ó t e r v e t . A c é l o m m o s t az, h o g y Ön b e l e l á s s o n a fejem­ be, és m e g s z o k j a , h o g y k é r d é s e k e t t e g y e n föl ö n m a g á n a k . Idővel Ön is n e m c s a k hogy suttogóvá, de kitűnő p r o b l é m a ­ m e g o l d ó v á , M i n d e n t M e g o l d ó A n y á v á vagy A p á v á válik m a j d . M i k ö z b e n ezt a könyvet olvassa, s z e r e t n é m , h a n e m feledkezne m e g erről a fontos alapelvről:

T u l a j d o n k é p p e n m i n d e n p r o b l é m a egy-egy tüzetes figyelmet igénylő f e l ­ a d a t vagy találékony m e g o l d á s r a váró helyzet. Ha jó kérdéseket tesz f ö l , megtalálja a jó válaszokat.

Azonos hullámhosszon
H a olvasta a z e l ő z ő k ö n y v e i m e t , m á r t u d j a , h o g y a s u t t o g á s alapja a figyelem, a tisztelet és a k o m m u n i k á c i ó a g y e r m e k ­ kel. Ez azt j e l e n t i , h o g y o l y a n n a k fogadjuk el a g y e r m e k e t , a m i l y e n - a személyiségével és a b o g a r a i v a l e g y ü t t ( n e m sértésnek s z á n o m , kedvesem; m i n d a n n y i u n k n a k vannak kü­ l ö n c vonásai) -, és ő h o z z á igazítjuk a nevelési m ó d s z e r e i n k e t . Azt m o n d j á k , a z o n r i t k a g y e r m e k n e v e l é s i s z a k e m b e r e k közé t a r t o z o m , akik a gyerek s z e m s z ö g é b ő l n é z i k a v i l á g o t . H á t , valakinek ezt is kell, n e m igaz? E l ő f o r d u l t , h o g y k e z d ő szülők b o l o n d n a k néztek, amikor b e m u t a t k o z t a m a négyna­ pos kisbabájuknak. I d ő s e b b gyerekek szüleinek pedig le s z o k o t t e s n i a z álluk, a m i k o r „ l e f o r d í t o m " n e k i k n y o l c h ó ­ n a p o s b a b á j u k b á n a t o s sírását, a m i é r t egyszer csak s z á m ű z ­ t é k a c s a l á d i á g y b ó l , m e r t ők - a s z ü l ő k - m e g e l é g e l t é k a d o l g o t : „ H é , A n y a é s A p a , a n n a k i d e j é n t i a k a r t á t o k így. M o s t a z é r t sírok, m e r t azt s e t u d o m , m i a kiságy, azt m e g végképp n e m , h o g y a n aludjak m o s t két meleg test közelsége nélkül." A z é r t is f o r d í t o m le a b a b a n y e l v e t , m e r t a s z ü l ő k hajla­ m o s a k megfeledkezni róla, hogy a karon ülő pici b a b á n a k vagy a s z é l v é s z k é n t k ö z l e k e d ő k i s g y e r m e k n e k is v a n n a k ér-

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

zései é s v é l e m é n y e . M á s k é p p e n f o g a l m a z v a , n e m c s a k a z s z á m í t , a m i t a f e l n ő t t e k a k a r n a k . H á n y s z o r l á t t a m ilyen h e l y z e t e t : a z a n y u k a azt m o n d j a a kisfiának, „ U g y a n m á r , Billy, n e m i s kell n e k e d A d a m a u t ó j a " . S z e g é n y kis Billy m é g n e m t u d beszélni, de ha t u d n a , fogadni m e r n é k , hogy rávágná: „ D e h o g y n e m , Anya. M i t gondolsz, mi m á s é r t tép­ t e m k i a k e z é b ő l ? " A n y u k a a z o n b a n n e m hallja m e g . Vagy elveszi Billytől az a u t ó t , vagy m e g p r ó b á l j a r á b e s z é l n i , h o g y ö n k é n t adja vissza. „ L é g y j ó kisfiú, a d d s z é p e n vissza." H á t , e z e n a p o n t o n m á r vissza is s z á m o l h a t n é k a h i s z t i k i t ö r é s é i g . N e é r t s e n félre, n e m azt m o n d o m , h o g y mivel B i l l y n e k kell az az a u t ó , n y u g o d t a n e r ő s z a k o s k o d h a t A d a m m e l - t á ­ volról s e m . U t á l o m a z e r ő s z a k o s e m b e r e k e t , d e h i g g y e el, n e m Billy hibája lesz, ha ő is azzá válik ( e r r ő l a n y o l c a d i k f e j e z e t b e n esik s z ó ) . C s a k azt a k a r o m m o n d a n i , h o g y a k k o r is m e g kell h a l l g a t u n k a g y e r e k ü n k e t , amikor olyasmit mond, amit nem akarunk hallani. A z o k a készségek, a m e l y e k e t egy c s e c s e m ő s z ü l e i n e k t a n í ­ t o k - a t e s t b e s z é d megfigyelése, a s í r á s o k é r t e l m e z é s e , a t u ­ d a t o s t ü r e l e m , amellyel e l e m e z z ü k a h e l y z e t e t , m i e l ő t t cse­ l e k s z ü n k - , u g y a n o l y a n f o n t o s a k m a r a d n a k k é s ő b b is, m i ­ közben a baba kisgyermekké, majd gyermekké cseperedik. (És ne feledkezzünk m e g róla, hogy a kamaszok valójában n a g y o b b t e s t b e b ú j t k i s g y e r m e k e k , vagyis n e m á r t k o r á n m e g t a n u l n i a leckét.) E b b e n a k ö n y v b e n újra m e g újra e s z é ­ be f o g o m i d é z n i a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k e t a r á h a n ­ g o l ó d á s é s a t ü r e l e m m e g k ö n n y í t é s é r e t a l á l t a m ki. Akik m á r i s m e r n e k , t u d j á k , h o g y s z e r e t e m a r ö v i d í t é s e k e t és a m o z a i k ­ szavakat, a m i l y e n p é l d á u l a 4 É (étkezés, é b r e n l é t , é d e s á l o m , az én i d ő m ) és a STOP-módszer ( m e g á l l o k , fülelek, figyelek, é r t é k e l e k ) az első k ö n y v e m b ő l , vagy az ÁBCD ( á l l j o n félre, b á t o r í t s o n , csökkentsen és dicsérjen) a m á s o d i k b ó l , hogy csak n é h á n y a t e m l í t s e k . E z e k e t n e m a z o k o s k o d á s k e d v é é r t t a l á l o m ki. A z t s e m h i s z e m , h o g y a r ö v i d í t é s e k és a m o z a i k s z a v a k egy c s a p á s r a leegyszerűsítik a gyereknevelést. T a p a s z t a l a t b ó l t u d o m , h o g y szülőnek lenni n e m egyszerű. K ü l ö n ö s e n kezdő szülőnek

n e m , aki azt s e m t u d j a , h o l áll a feje. S e g í t s é g r e m i n d e n k i ­ n e k s z ü k s é g e v a n , n e m csak a k i a l v a t l a n a n y u k á n a k . O l y a n e s z k ö z ö k e t i g y e k s z e m a k e z é b e a d n i , a m e l y e k jól j ö h e t n e k a fejvesztett k a p k o d á s i d e j é n . A 4É (az első fejezet t é m á j a ) p é l d á u l a jó n a p i r e n d e l e m e i r e e m l é k e z t e t . Azt is t u d o m , h o g y b o n y o l u l t a b b á válik az élet, a h o g y a b a b a n ő , és gyarapodik a család. A b b a n szeretnék segíteni, h o g y az é l e t ü k z ö k k e n ő m e n t e s e n h a l a d j o n a m a g a ú t j á n m á r a m e n n y i r e l e h e t s é g e s ez, m i k ö z b e n kisgyerekek v a n n a k l á b a l a t t . A g y e r m e k é v e l vagy g y e r m e k e i v e l f o l y t a t o t t m i n ­ d e n n a p i h u z a k o d á s b a n könnyű megfeledkezni a jó t a n á ­ csokról, és a régi hibákba esni. M e r t h o g y a n t u d n a higgad­ t a n g o n d o l k o d n i , amikor a baba torkaszakadtából üvölt, m e r t b ü s z k é n vigyorgó kétéves bátyja a z ő k o b a k j á n p r ó b á l ­ t a k i a l e g ú j a b b világító filctollait? N e m m e h e t e k e l m i n ­ d e n k i h e z , d e h a é s z b e n tartja ezeket a h a s z n o s r ö v i d í t é s e k e t é s m o z a i k s z a v a k a t , t a l á n ú g y érzi m a j d , h o g y o t t állok Ö n m e l l e t t , és e m l é k e z t e t e m r á , m i t is kell c s i n á l n i a .

Türelem és tudatosság
A t ü r e l e m és a t u d a t o s s á g k é t o l y a n t u l a j d o n s á g , a m e l y b á r ­ milyen korú gyermek nevelésében hasznos. Amikor a szülők m e g k e r e s n e k egy p r o b l é m á v a l , á l t a l á b a n a n a g y h á r m a s alvás, evés, v i s e l k e d é s - t é m a k ö r é b ő l , a javasolt „gyógysze­ r e k " k ö z ö t t m i n d i g s z e r e p e l l e g a l á b b a z egyik, d e i n k á b b m i n d k e t t ő . A t ü r e l e m és a t u d a t o s s á g a z o n b a n n e m c s a k a b a j o k o r v o s l á s á b a n tesz j ó s z o l g á l a t o t , h a n e m a m i n d e n n a ­ p o k b a n is. J á t é k k ö z b e n , b e v á s á r l á s k o r , g y e r e k t á r s a s á g b a n és számos más, hétköznapi helyzetben hatékonyabb az az a n y u k a és a p u k a , aki r e n d e l k e z i k ezekkel a t u l a j d o n s á g o k k a l . N i n c s o l y a n s z ü l ő , aki m i n d i g t ü r e l m e s é s t u d a t o s , d e m i ­ n é l t ö b b e t gyakoroljuk, a n n á l i n k á b b a v é r ü n k k é válik, a n n á l m a g á t ó l é r t e t ő d ő b b n e k t ű n i k . G y a k o r l a t teszi a m e s t e r t . E b b e n a könyvben m i n d u n t a l a n türelemre és tudatosságra f o g o m i n t e n i , e z é r t m o s t h a d d szóljak r ó l u k b ő v e b b e n .

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

Türelem. C s a k a t ü r e l m e s s z ü l ő neveli jól a g y e r m e k é t , m e r t a gyermeknevelés göröngyös, látszólag soha véget n e m érő út, amelyen érdemes előretekinteni. Ami ma nagy p r o b ­ l é m á n a k t ű n i k , egy h ó n a p m ú l v a távoli e m l é k k é fakul, csak­ hogy az a d o t t pillanatban erről hajlamosak vagyunk megfe­ ledkezni. Számtalanszor láttam rá példát: szorongatott h e l y z e t é b e n a szülő a k ö n n y e b b n e k t e t s z ő u t a t választja, ké­ s ő b b a z o n b a n r á e s z m é l , h o g y veszélyes z s á k u t c á b a j u t o t t , Így kezdődik az „ötletszerű nevelés" (erről t ö b b e t k é s ő b b ) . N e m r é g i b e n p é l d á u l egy o l y a n a n y u k á v a l d o l g o z t a m , aki egyetlen m ó d s z e r t ismert gyermeke lecsillapítására: meg­ s z o p t a t t a . T i z e n ö t h ó n a p o s kislánya n e m t u d o t t e g y e d ü l e l a l u d n i , és é j s z a k á n k é n t n é g y s z e r - ö t s z ö r is a cicit k ö v e t e l ­ t e . A h a l á l o s a n e l c s i g á z o t t a n y u k a é r e t t n e k l á t t a az i d ő t az e l v á l a s z t á s r a , n e m elég a z o n b a n a k a r n i . T ü r e l e m i s kell h o z ­ zá, h o g y átvészelje az átállás i d ő s z a k á t . H a g y e r e k v a n a h á z n á l , v a n felfordulás is. E z é r t t ü r e l e m (és l e l k i e r ő ) s z ü k s é g e s a h h o z is, h o g y l e g a l á b b a r e n d e t ­ l e n s é g e t , a f o l t o k a t , az u j j l e n y o m a t o k a t elviseljük. A k i b ő l h i á n y z i k , n e h e z e b b e n fogja k i b í r n i g y e r m e k e első n é h á n y é l e t é v é t . M e l y i k gyerek t u d e l s ő r e ú g y i n n i p o h á r b ó l , h o g y n e m b o r í t j a egy r é s z é t a p a d l ó r a ? I d ő v e l csak a szájából c s o ­ r o g m a j d ki n é h á n y c s e p p , a t ö b b i a m e g f e l e l ő h e l y r e k e r ü l , de n e m megy máról h o l n a p r a , az pedig végképp kizárt, h o g y sose t ö r t é n j é k „ b a l e s e t " . Az asztali i l l e m e t , a p o h á r b a t ö l t é s t , a m o s a k o d á s t m i n d m e g kell t a n u l n i a , a m i j ó c s k á n i g é n y b e veszi a szülő t ü r e l m é t , a k á r c s a k az, h o g y s z a b a d j á r a e r e s s z e a t i l t o t t t á r g y a k k a l teli n a p p a l i b a n . A s z ü l ő t ü r e l m e t l e n s é g e a k a r a t l a n u l is k é n y s z e r e s viselke­ d é s t v á l t h a t ki m á r a n a g y o n kicsi g y e r m e k b ő l is. A k é t é v e s T a r a p é l d á s a n m e g t a n u l t a a leckét h i p e r p e d á n s a n y u k á j á ­ t ó l , C y n t h i á t ó l . N á l u k a z t á n j ó f o r m á n fel s e t ű n t , h o g y egy g y e r e k i s lakik a h á z b a n . N e m c s o d a . C y n t h i a egy n e d v e s t ö r l ő v e l folyton a s a r k á b a n j á r t , m e g t ö r ö l t e az a r c á t , felta­ karította, amit kiöntött, azonnal visszarakta a játékokat a d o b o z u k b a , ha Tara letette őket. N o s , az alma n e m esett m e s s z e a fájától: T a r a első s z a v a i n a k egyike a „ p i s z k o s z "

volt. E z t a k á r a r a n y o s n a k i s t a l á l h a t n á n k , d e T a r a n e m m e r t e g y e d ü l t ú l m e s s z i r e m e r é s z k e d n i , é s sírt, h a m á s g y e r e k h o z z á é r t . M o n d h a t j a e r r e , h o g y szélsőséges e s e t . L e h e t , d e igazságtalan dolog megtiltani a gyerekünknek, amit általá­ b a n a gyerekek csinálnak: néha bepiszkolják m a g u k a t és r o s s z fát t e s z n e k a t ű z r e . E g y n a g y s z e r ű a n y u k a m e s é l t e n e ­ k e m , h o g y ő a gyerekeivel r e n d s z e r e s e n t a r t o t t h o n „ m a l a c ­ v a c s o r á t " , a m i k o r kézzel e s z n e k . É s a m i m e g l e p ő : h a e n g e ­ d é l y t a d u n k a g y e r e k e i n k n e k a v a d u l á s r a , n e m is m i n d i g m e n n e k olyan messzire, m i n t várnánk. A t ü r e l e m kivált a k k o r k u l c s f o n t o s s á g ú , a m i k o r r o s s z szo­ kásokat szeretnénk megszüntetni. Persze minél idősebb a gyerek, a n n á l t o v á b b t a r t . É l e t k o r t ó l f ü g g e t l e n ü l igaz a z o n ­ b a n , h o g y a v á l t o z á s h o z i d ő kell - n e m l e h e t s i e t t e t n i . D e h a d d m o n d j a m ezt: k ö n n y e b b m o s t t ü r e l m e s n e k l e n n i , r á ­ szánni az időt gyerekeink nevelésére, és m e g m o n d a n i nekik, m i t v á r u n k t ő l ü k . G o n d o l j a csak m e g , kit k é r n e m e g szíve­ s e b b e n , h o g y t a k a r í t s o n össze m a g a u t á n , egy k é t é v e s t vagy egy t i n é d z s e r t ? Tudatosság. A t t ó l a p i l l a n a t t ó l k e z d v e , h o g y a g y e r m e k e l ő s z ö r vesz l é l e g z e t e t e z e n a v i l á g o n , t ö r e k e d n i e kell a m e g i s m e r é s é r e . M i n d i g n é z z e a d o l g o k a t az ő s z e m s z ö g é b ő l is. E z t á t v i t t é r t e l e m b e n is, szó s z e r i n t i s é r t e m : g u g g o l j o n le m e l l é . N é z z e m e g , h o g y fest a világ a b b ó l a n é z ő p o n t b ó l . T e g y ü k föl, h o g y első a l k a l o m m a l viszi t e m p l o m b a . G u g ­ goljon le; ezt l á t n i az a u t ó s ü l é s b ő l vagy a b a b a k o c s i b ó l . S z a g o l j o n b e l e a l e v e g ő b e . K é p z e l j e el, m i l y e n n e k érzi a g y e r m e k k é n y e s o r r a a t ö m j é n vagy a g y e r t y á k illatát. F ü l e l ­ j e n . M e n n y i r e h a n g o s a g y ü l e k e z e t k ö z ö s imája, a k ó r u s é n e k e , a z o r g o n a zenéje? N e m l e h e t , h o g y t ú l sok a b a b a fü­ l é n e k ? N e m azt a k a r o m m o n d a n i , h o g y kerüljék a z i s m e r e t ­ l e n h e l y e k e t . E l l e n k e z ő l e g : helyes ú j l á t n i v a l ó k k a l , h a n g o k ­ kal é s e m b e r e k k e l m e g i s m e r t e t n i . D e h a i d e g e n h e l y e n r e n d s z e r e s e n sírva f a k a d , Ö n t u d a t o s s z ü l ő k é n t m e g é r t i , h o g y azt m o n d j a : „ S o k e z n e k e m . L a s s a b b a n vezess b e a n a g y v i l á g b a " , vagy „ I n k á b b egy h ó n a p m ú l v a jöjjünk viszs z a " . A t u d a t o s s á g m e g k ö n n y í t i a r á h a n g o l ó d á s t , és h o z z á -

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

segít a h h o z , h o g y idővel m e g i s m e r j e a g y e r m e k é t , és b í z z o n a vele k a p c s o l a t o s m e g é r z é s e i b e n . T u d a t o s s á g a z is, h o g y cselekvés e l ő t t v é g i g g o n d o l j a , a m i t t e n n i s z á n d é k o z i k , é s h o g y e l ő r e t e r v e z . N e várja m e g , h o g y b e ü s s ö n a m e n n y k ő , főleg h a v a n r ó l a t a p a s z t a l a t a . H a p é l ­ d á u l t ö b b k ö z ö s játék u t á n azt látja, h o g y a z Ö n g y e r m e k e és a l e g j o b b b a r á t n ő j e g y e r m e k e folyton veszekszik, és m i n ­ dig sírás a v é g e , k e r e s s e n n e k i m á s i k j á t s z ó t á r s a t - m é g ak­ k o r is, ha az ő a n y u k á j á t n e m kedveli a n n y i r a . A k ö z ö s j á t é k l é n y e g e a játék. Ne e r ő l t e s s e rá a g y e r m e k é r e olyasvalaki t á r s a s á g á t , akit ő n e m k ü l ö n ö s e b b e n s z e r e t vagy akivel n e m j ö n n e k k i jól. H a Ö n a b a r á t n ő j é v e l s z e r e t n e t a l á l k o z n i , hív­ jon inkább bébiszittert. A t u d a t o s s á g azt j e l e n t i , h o g y Ö n figyel r á , m i t m o n d a g y e r m e k n e k , m i t tesz vele - és k ö v e t k e z e t e s . A k ö v e t k e z e t ­ l e n s é g u g y a n i s összezavarja. H a t e h á t a z egyik n a p kijelenti: „ A n a p p a l i b a n n e m e s z ü n k " , m á s n a p viszont ügyet s e m vet r á , h o g y egy egész z a c s k ó c h i p s e t elmajszol a k a n a p é n , a szavai v é g ü l k i ü r e s e d n e k . A g y e r e k n e k egyik f ü l é n b e , a m á ­ s i k o n ki. L e h e t é r t e h i b á z t a t n i ? Végül t u d a t o s s á g , h o g y m i n d i g a g y e r m e k r e n d e l k e z é s é r e áll. A szívem s z a k a d m e g , a m i k o r egy s z ü l ő t h i d e g e n hagyja a k i s b a b á j a vagy n a g y o n kicsi g y e r m e k e sírása. A sírás az el­ s ő nyelv, a m e l y e t b e s z é l . H a b e c s u k j u k a f ü l ü n k e t , azt ü z e n ­ jük: „ N e m é r d e k e l s z . " A z e l h a n y a g o l t c s e c s e m ő v é g ü l m á r n e m i s sír, d e n e m i s fejlődik. T a l á l k o z t a m s z ü l ő k k e l , akik azért hagyták sírni a kisbabájuk, hogy megedződjék ( „ N e m a k a r o m e l k é n y e z t e t n i " vagy „ E g y kis sírás jót t e s z n e k i " ) . És l á t t a m a n y á k a t , akik s z é t t á r t á k a k a r j u k a t , é s azt m o n d t á k : „ M o s t a t e s t v é r é v e l f o g l a l k o z o m - v á r j o n egy k i c s i t . " A z t á n a b a b a csak v á r és vár. Arra nincs elfogadható magyarázat, ha valaki nem figyel a gyermekére. G y e r m e k e i n k azt igénylik, h o g y figyeljünk rájuk, e r ő s e k és b ö l c s e k l e g y ü n k , i r á n y t m u t a s s u n k n e k i k . M i v a g y u n k a leg­ j o b b t a n á r a i k , a z első n é h á n y é v b e n a z e g y e t l e n t a n á r a i k . T a r t o z u n k n e k i k annyival, h o g y t ü r e l m e s é s t u d a t o s s z ü l ő ­ k é n t v i s e l k e d ü n k - h o g y a l e g j o b b a t h o z h a s s á k ki m a g u k b ó l .

De miért nem válik be?
A „ M i é r t n e m válik b e ? " m e s s z e a z egyik l e g g y a k o r i b b kér­ d é s , a m e l l y e l a s z ü l ő k h o z z á m f o r d u l n a k . H a p é l d á u l egy anyuka szeretné rászoktatni az újszülöttjét, hogy két óránál tovább aludjon egyvégtében, rávenni a h é t h ó n a p o s kisba­ báját, h o g y s z i l á r d é t e l t e g y e n , vagy l e s z o k t a t n i k é t é v e s kis­ g y e r m e k é t a v e r e k e d é s r ő l , s o k s z o r h a l l o m a régi választ: „ I g e n , d e . . . " „ I g e n , azt m o n d t a d , h o g y n a p k ö z b e n n e h a g y ­ j a m sokáig a l u d n i , h o g y éjszaka j o b b l e g y e n , d e . . . " „ I g e n , azt m o n d t a d , h o g y i d ő b e telik, d e . . . " „ I g e n , azt m o n d t a d , h o g y v i g y e m ki a s z o b á b ó l , a m i k o r e r ő s z a k o s k o d n i k e z d , d e . . . " Biztos vagyok b e n n e , hogy Ö n érti, m i r e g o n d o l o k . S u t t o g á s o m m ó d s z e r e i igenis beválnak. M a g a m is h a s z ­ n á l t a m ő k e t t ö b b ezer b a b á n á l , a világ m i n d e n t á j á n o k t a t ­ t a m a s z ü l ő k n e k . É n n e m varázsló vagyok. T u d o m , m i t csi­ n á l o k , é s g y a k o r l a t o m v a n b e n n e . Azt i s t u d o m p e r s z e , h o g y egyes g y e r e k e k k e l n e h e z e b b , m i n t m á s o k k a l - így v a n ez a f e l n ő t t e k k e l is. A fejlődés b i z o n y o s i d ő s z a k a i , p é l d á u l a fogzás vagy a d a c k o r s z a k b e k ö s z ö n t e , m e g v i s e l i k a s z ü l ő k e t is, a k á r c s a k a b e t e g s é g e k (az Ö n é vagy a g y e r m e k é ) . De s z i n t e b á r m i l y e n p r o b l é m a m e g o l d h a t ó azzal, h o g y v i s s z a t é r ü n k a z a l a p o k h o z . E g y p r o b l é m a r e n d s z e r i n t a s z ü l ő k t e t t e i vagy a h o z z á á l l á s u k m i a t t m a r a d m e g t a r t ó s a n . E z t a l á n szigo­ r ú a n h a n g z i k , de ne felejtse el, h o g y én a gyermeke é r d e k e i t k é p v i s e l e m . H a t e h á t Ö n a z é r t olvassa ezt a k ö n y v e t , m e r t le akarja s z o k t a t n i v a l a m i l y e n r o s s z b e i d e g z ő d é s r ő l , vagy s z e r e t n é v i s s z a á l l í t a n i a c s a l á d b é k é j é t , d e s e m m i s e m válik be - m é g az én javaslataim sem -, őszintén kérdezze m e g m a g á t ó l , h o g y v o n a t k o z i k - e Ö n r e v a l a m e l y i k a z a l á b b i állí­ t á s o k k ö z ü l . H a b á r m e l y i k igaz Ö n r e , a saját v i s e l k e d é s é n vagy g o n d o l k o d á s á n kell v á l t o z t a t n i a , h a k i akarja p r ó b á l n i a módszereimet. Nem alakított ki napirendet, hanem a gyermek után megy. H a olvasta a z első k ö n y v e m e t , t u d j a , h o g y m e g g y ő z ő d é s e s híve vagyok a n a p i r e n d n e k . ( H a n e m o l v a s t a , m i n d e n t m e g ­ t u d az első fejezetből, a m e l y teljes e g é s z é b e n a 4 É - r ő l szól.)

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

A z a z i d e á l i s , h a m é g a z n a p b e v e z e t i , a m i k o r hazaviszi a k ó r h á z b ó l a kis c s o m a g o t . H a a k k o r n e m , h á t n y o l c h e t e s e n , h á r o m h ó n a p o s a n vagy m é g k é s ő b b . D e sok s z ü l ő n e k m e g ­ gyűlik vele a baja, és a n n á l n e h e z e b b , m i n é l i d ő s e b b a b a b a . Ilyenkor keresnek meg e n g e m elkeseredett telefonhívással vagy a z a l á b b i h o z h a s o n l ó e - m a i l b e n : A 8 és fél h e t e s Sofia az első g y e r e k e m . N e m t u d o m b e ­ állítani a n a p i r e n d r e , m e r t olyan kiszámíthatatlan. Leg­ i n k á b b az evéssel és az alvással v a n b a j o m . K é r l e k , adj tanácsot. Ez k l a s s z i k u s e s e t e a n n a k , h o g y a b a b a k e z é b e a d j u k a g y e p ­ lőt. Sofia n e m k i s z á m í t h a t a t l a n , h a n e m k i s b a b a . H o n n a n t u d h a t n á ? M o s t született. F o g a d n i m e r n é k , hogy az anyuka a z é r t n e m t u d j a k i s z á m í t a n i , m e r t a n y o l c é s fél h e t e s l á n y a u t á n m e g y - és m i t t u d h a t egy c s e c s e m ő az e v é s r ő l és az al­ v á s r ó l ? C s a k a m i t m e g t a n í t a n a k n e k i . E z a z a n y u k a azt m o n d j a , szeretné, ha volna napirendjük, de n e m ragadja m a g á h o z a z i r á n y í t á s t . (Az első fejezetben m o n d o m el, h o g y m i t k e l l e n e t e n n i e . ) Az i d ő s e b b c s e c s e m ő n é l és a kisgyer­ m e k n é l ugyanilyen fontos a n a p i r e n d betartása. A szülőnek az a d o l g a , h o g y u t a t m u t a s s o n a g y e r e k e i n e k , ne ő m e n j e n u t á n u k . Ő jelöli ki a v a c s o r a , a lefekvés i d ő p o n t j á t . Ötletszerűen nevel. A h o g y M á m i m m o n d o g a t t a m i n d i g : Kezdd úgy, ahogyan folytatni akarod. Á m d e n e h é z h e l y z e t ­ b e n egy szülő sajnos bármit m e g t e s z , csak h o g y e l h a l l g a s s o n a b a b a vagy l e c s i l l a p o d j o n a kisgyerek. Ez a „ b á r m i " szo­ k o t t r o s s z s z o k á s s á fajulni, a m i t k é s ő b b m e g kell s z ü n t e t n i és ez az ötletszerű nevelés. Ha például a tízhetes T o m m y n e m t u d e l a l u d n i , m e r t a z a n y u k á j a n e m v e t t e é s z r e idejé­ b e n a z á l m o s s á g jeleit - e z e k l á t t á n kell l e t e n n i a l u d n i - , a z a n y u k á j a fel-alá sétál vele, r i n g a t j a , csitítgatja. É s m i t g o n ­ d o l , m i t ö r t é n i k ? E z m ű k ö d i k . T o m m y elalszik a z ö l é b e n . M á s n a p , a m i k o r n y ű g ö s a k i s á g y á b a n , m e g i n t fölveszi, h o g y m e g n y u g t a s s a . T a l á n n e k i m a g á n a k is jólesik - o l y a n f i n o m , h a a z e m b e r h e z o d a s i m u l egy p i c i t e s t . G a r a n t á l h a t o m

azonban, hogy h á r o m h ó n a p múlva, ha n e m h a m a r a b b , T o m m y a n y u k á j a k é t s é g b e lesz esve, é s n e m fogja é r t e n i , m i é r t „ u t á l j a a k i s á g y á t " a fia, m i é r t „ n e m h a j l a n d ó a l u d n i , csak ha ringatják". És ez n e m T o m m y hibája. Anyuka akara­ t a e l l e n é r e a r r a n e v e l t e , h o g y a z elalvás s z o r o s a n összefügg a r i n g a t á s s a l és az ő m e l e g t e s t é v e l . T o m m y m o s t azt hiszi, h o g y e n n e k e z a r e n d j e . A n y a i segítség n é l k ü l n e m j u t e l á l o m o r s z á g b a , é s a z é r t n e m szereti a k i s á g y á t , m e r t s e n k i s e m t a n í t o t t a m e g n e k i , h o g y a n é r e z z e m a g á t b e n n e jól. Nem figyel a gyermek jelzéseire. E l k e s e r e d e t t a n y u k a hív: „Régebben tartotta a napirendet, most meg nem. Hogyan s z o k t a s s a m rá v i s s z a ? " A m i k o r a régebben igen, most meg nem v a l a m i l y e n v á l t o z a t á t h a l l o m , a z n e m c s a k azt j e l e n t i , h o g y a s z ü l ő k a b a b a k e z é b e adják a z i r á n y í t á s t , h a n e m á l t a l á b a n azt is, h o g y i n k á b b az ó r á t n é z i k (vagy a saját é r d e k ü k e t ) , m i n t m a g á t a b a b á t ( e r r ő l b ő v e b b e n lásd a 3 7 . o l d a l t ) . N e m figyelik a t e s t b e s z é d é t , n e m h a n g o l ó d n a k rá a s í r á s á r a . E z e k a k k o r i s f o n t o s a k , a m i k o r m á r b e s z é l . P é l d á u l egy e r ő s z a ­ koskodásra hajlamos gyerek sem egyszerűen csak b e m e g y egy s z o b á b a , és n e k i á l l ü t l e g e l n i a t á r s a i t . F o k o z a t o s a n j u t el o d á i g , h o g y k i t ö r j ö n . A b ö l c s s z ü l ő m e g t a n u l j a f e l i s m e r n i a z i n t ő jeleket, é s m é g a r o b b a n á s e l ő t t m á s i r á n y b a t e r e l i a z energiáját. Nem számol azzal, hogy a kisgyerek folyamatosan változik. A „ r é g e b b e n " szó a k k o r is e l h a n g z i k , ha a s z ü l ő n e m veszi é s z r e , h o g y m e g é r e t t az i d ő v a l a m i l y e n v á l t o z t a t á s r a . Az a n é g y h ó n a p o s b a b a , aki a z első h á r o m h ó n a p r a t e r v e z e t t n a ­ p i r e n d (lásd a z első fejezetet) s z e r i n t k é n y t e l e n é l n i , n y ű g ö s lesz. E g y e r ő s t e s t a l k a t ú , r é g e b b e n jól alvó h a t h ó n a p o s éj­ s z a k á n k é n t fel fog é b r e d n i , h a n e m k a p szilárd t á p l á l é k o t . Az igazság az, h o g y a g y e r m e k n e v e l é s b e n csak a v á l t o z á s ál­ l a n d ó ( e r r ő l a t i z e d i k fejezetben lesz s z ó ) . Könnyű megoldást keres. M i n é l i d ő s e b b a g y e r m e k , a n n á l n e h e z e b b leszoktatni az ötletszerű nevelés következményé­ r ő l , m o n d j u k , h o g y éjszaka f e l é b r e d é s e n n i k é r , vagy n e m h a j l a n d ó v é g i g ü l n i egy é t k e z é s t a z e t e t ő s z é k é b e n . S o k s z ü l ő csodában reménykedik. Elaine például abban kért tanácsot,

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

h o g y h o g y a n f o g a d t a s s a el s z o p t a t o t t kisbabájával a c u m i s ü v e g e t , k é s ő b b a z o n b a n váltig á l l í t o t t a , h o g y n e m v á l t b e a m ó d s z e r e m . A z első k é r d é s e m m i n d i g ez: „ M e n n y i i d e i g próbálkoztál?" Elaine bevallotta: „ M e g p r ó b á l t a m a délelőt­ t i e t e t é s n é l , d e a z t á n f e l a d t a m . " M i é r t h a g y t a a b b a ilyen h a ­ mar? Azonnal eredményt remélt. Emlékeztettem a türelem erényére. Nem kötelezte el magát igazán a változtatás mellett. E l a i n e n e l az volt a m á s i k b a j , h o g y csak fél szívvel c s i n á l t a . „ F é l ­ t e m , h o g y Z e d é h e s lesz, h a k i t a r t o k " , m a g y a r á z k o d o t t . D e m i n t oly s o k s z o r , m á s i s m e g h ú z ó d o t t a h á t t é r b e n . Azt m o n d t a , h o g y s z e r e t n é , h a a férje i s t u d n á e t e t n i a z ö t h ó n a ­ p o s Z e d e t , p e d i g v a l ó j á b a n n e m a k a r t l e m o n d a n i e r r ő l a ki­ v á l t s á g á r ó l . H a m e g p r ó b á l u n k o r v o s o l n i egy p r o b l é m á t , a k a r n u n k is kell a s i k e r t - és l e g y e n b e n n ü n k elég h a t á r o ­ z o t t s á g é s k i t a r t á s , h o g y végigvigyük. D o l g o z z o n k i egy t e r ­ vet, és tartson ki mellette. Ne t é r j e n vissza a r é g i m ó d s z e r é ­ h e z , n e p r ó b á l j o n k i ú j a b b a k a t . H a k i t a r t egy m e g o l d á s m e l ­ l e t t , s i k e r ü l n i fog... feltéve, h o g y n e m hagyja a b b a . L e g y e n á l l h a t a t o s . N e m t u d o m e l é g s z e r h a n g s ú l y o z n i : Az új mód­ szerrel ugyanolyan következetes legyen, mint a régivel. T é n y , h o g y egyes g y e r e k e k a v é r m é r s é k l e t ü k m i a t t j o b b a n el­ l e n á l l n a k a v á l t o z t a t á s n a k , m i n t m á s o k (lásd a m á s o d i k fe­ jezetet); de c s a k n e m mindegyik tiltakozik, ha a n a p i r e n d j ü ­ k e t a k a r j u k á t a l a k í t a n i ( a f e l n ő t t e k i s ! ) . H a a z o n b a n m i el­ s z á n j u k m a g u n k a t , és n e m c s e r é l g e t j ü k a s z a b á l y o k a t , a g y e r m e k is m e g fogja s z o k n i az új r e n d s z e r t . A s z ü l ő k n é h a ö n m a g u k a t c s a p j á k b e . Állítják, h o g y k é t h é t e n k e r e s z t ü l p r ó b á l k o z t a k egy m ó d s z e r r e l - p é l d á u l a felvesz/letesz t e c h n i k á m m a l (lásd a h a t o d i k fejezetet) - , d e h i á b a . T u d o m , h o g y e z n e m l e h e t igaz, m e r t a felvesz/letesz egy h é t u t á n m i n d e n k é p p e n e r e d m é n y t h o z , b á r m i l y e n vér­ mérsékletű babánál. És valóban, amikor rákérdezek, kide­ r ü l , h o g y i g e n , h á r o m - n é g y n a p i g c s i n á l t á k a felvesz/leteszt, m ű k ö d ö t t is, d e n é h á n y n a p m ú l v a , a m i k o r a b a b a h a j n a ­ li h á r o m k o r felébredt, n e m folytatták. E l k e s e r e d é s ü k b e n valami mással kísérleteztek. „Úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy sírni

h a g y j u k - v a n n a k , akik ezt javasolják." É n n e m ; a b a b a olyankor úgy érzi, hogy m a g á r a hagyták. És akkor n e m ­ csak elbizonytalanodik a szabályok változása m i a t t , h a n e m fél is. H a n e m fogja v é g i g c s i n á l n i , e l s e k e z d j e . H a e g y e d ü l n e m t u d j a v é g i g c s i n á l n i , kérjen e r ő s í t é s t - szóljon a férjének, az é d e s a n y j á n a k , a z a n y ó s á n a k vagy egy j ó b a r á t n ő j é n e k . K ü ­ l ö n b e n f ö l ö s l e g e s e n sírja ki a lelkét az a s z e g é n y b a b a , a v é ­ ge úgyis az lesz, h o g y átviszi m a g á h o z a saját á g y á b a ( e r r ő l b ő v e b b e n lásd a z ö t ö d i k - h e t e d i k f e j e z e t e t ) . Olyasmivel próbálkozik, ami nem felel meg a családnak vagy Önnek. A m i k o r n a p i r e n d e t , vagy egy r o s s z s z o k á s m e g s z ü n ­ t e t é s é r e v a l a m i l y e n m ó d s z e r t javasolok, á l t a l á b a n m e g t u ­ d o m á l l a p í t a n i , h o g y a z a n y u k á n a k vagy a p u k á n a k é r d e m e s - e p r ó b á l k o z n i a vele - az egyikük f e g y e l m e z e t t e b b , a m á s i k n a k v i s z o n t vajból v a n a szíve, vagy a m i m é g r o s s z a b b , a „ s z e ­ gény g y e r m e k e m " s z i n d r ó m a áldozata (lásd a 3 1 3 . oldalt). N é m e l y a n y u k á k e l i s árulják m a g u k a t , a m i k o r azt m o n d ­ ják: „ N e m a k a r o m , h o g y sírjon." É n s e m m i t s e m a k a r o k r á e r ő l t e t n i egy k i s b a b á r a , sőt e l l e n z e m , h o g y s í r n i hagyják. Azt i s h e l y t e l e n n e k t a r t o m , h o g y e g y e d ü l állítsák ki, m é g h a c s a k n a g y o n r ö v i d i d ő r e is. A g y e r m e k n e k s z ü k s é g e v a n a f e l n ő t t s e g í t s é g é r e , a m i t n e k ü n k m i n d i g m e g i s kell a d n u n k . Ez különösen akkor e m b e r t p r ó b á l ó feladat, amikor az öt­ letszerű nevelés következményeit igyekszünk „visszacsinál­ n i " . H a e l l e n é r z é s e i n k v a n n a k egy b i z o n y o s m ó d s z e r i r á n t , e s e t l e g n e h é z n e k találjuk, vagy b e l e s e k e z d j ü n k , vagy t a l á l ­ j u n k v a l a m i l y e n á t h i d a l ó m e g o l d á s t , p é l d á u l a z t , h o g y egy i d e i g a p a r t n e r ü n k r e b í z z u k (aki l é l e k b e n e r ő s e b b ) , vagy se­ gítséget k é r ü n k az édesanyánktól, az a n y ó s u n k t ó l , b a r á t ­ nőnktől. Nincs megoldás, mert nincs probléma. N e m r é g egy n é g y h ó ­ n a p o s b a b a s z ü l e i t ő l k a p t a m e-mailt: „ A kisfiunk á t a l u s s z a az éjszakát, de csak h a t s z á z n y o l c v a n g r a m m o t eszik. A k ö n y ­ v e d b e n azt í r o d , h o g y k i l e n c s z á z - e z e r g r a m m o t k e l l e n e e n ­ nie. H o g y a n vegyük rá, hogy t ö b b e t egyen?" H á n y anyuka o d a a d n á a j o b b karját, ha a c s e c s e m ő j e á t a l u d n á az éjsza-

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

k á t ! I t t m i n d ö s s z e a r r ó l v a n szó, h o g y e z a kisfiú n e m o l y a n , m i n t a m i l y e n n e k egy n é g y h ó n a p o s b a b á t l e í r t a m . L e h e t , hogy az átlagosnál vékonyabb testalkatú. Ha a gyermekor­ v o s u k n e m t e t t e szóvá a s ú l y á t , a t a n á c s o m p u s z t á n a n n y i , h o g y n y u g o d j o n m e g , és figyelje a fiát. L e h e t , h o g y n é h á n y h é t múlva éjszakánként elkezd felébredni, a m i valószínűleg a n n a k lesz a jele, h o g y n a p k ö z b e n t ö b b t á p l á l é k o t igényel. Egyelőre azonban nincs probléma. Irreális elvárásokat támaszt. Egyes szülőknek téves elkép­ zeléseik v a n n a k a r r ó l , h o g y m i t j e l e n t gyereket n e v e l n i . E z e k a szülők többnyire nagyon sikeresek a szakmájukban, kitű­ nő v e z e t ő k , o k o s a k és k r e a t í v a k , és a s z ü l ő v é v á l á s t is c s a k egy n a g y h o r d e r e j ű e s e m é n y n e k t e k i n t i k , a m i b e n t ö k é l e t e ­ s e n i g a z u k v a n . C s a k h o g y t ö b b i s a n n á l , m e r t ó r i á s i felelős­ séggel jár: egy e m b e r k é n e k kell g o n d j á t v i s e l n i ü k . H a gyer­ m e k ü n k születik, n e m folytathatjuk úgy az é l e t ü n k e t , m i n t ­ ha mi s e m t ö r t é n t volna. A c s e c s e m ő éjszaka is e n n i kér. A kis­ gyermeket n e m feltétlenül lehet ugyanolyan h a t é k o n y a n i r á n y í t a n i , m i n t a m u n k á n k a t . N e m p r o g r a m o z h a t ó kis g é p . G o n d o s k o d á s t , állandó készenlétet és t ö m é r d e k szeretetet igényel. Önnek kell i s m e r n i e , m é g a k k o r is, h a m á s vigyáz r á , és ez i d ő t és e n e r g i á t e m é s z t föl. De azt se felejtse el, h o g y b á r m i l y e n - jó vagy r o s s z - i d ő s z a k á t éli is j e l e n pilla­ n a t b a n a g y e r m e k e , el fog m ú l n i . A h o g y a n az u t o l s ó fejezet­ b ő l k i d e r ü l , é p p a m i k o r azt hiszi, h o g y m i n d e n r e n d b e n van... m i n d e n megváltozik.

sze igaz, h o g y általánosságban egy-egy a d o t t i d ő p o n t b a n é r i k el a fejlődés egyes á l l o m á s a i t , de r e n d s z e r i n t a z o k k a l s i n c s b a j , akik k é s ő b b . Á m mivel a n n y i a n k é r t e k k o n k r é t u ­ m o k a t é s r é s z l e t e s e b b eligazítást, e b b e n a k ö n y v b e n é l e t k o ­ r o k s z e r i n t f o g l a l o m össze a t a n á c s a i m a t , és é l e t k o r o k h o z igazítom a módszereket - születéstől h a t h e t e s korig, h a t h e ­ tes k o r t ó l n é g y h ó n a p o s k o r i g , n é g y h ó n a p o s k o r t ó l h a t h ó ­ n a p o s k o r i g , h a t h ó n a p o s k o r t ó l k i l e n c h ó n a p o s k o r i g , ki­ l e n c h ó n a p o s k o r t ó l egyéves k o r i g , egyéves k o r t ó l k é t é v e s k o r i g , k é t é v e s k o r t ó l h á r o m é v e s k o r i g . Azt s z e r e t n é m elér­ ni, hogy Ön jobban megértse, hogyan gondolkodik gyerme­ k e é s h o g y a n látja a világot. N e m m i n d e g y i k f e j e z e t b e n t é ­ r e k ki az összes k o r c s o p o r t r a - ez a t t ó l függ, m i l y e n t é m á r ó l v a n é p p e n s z ó . P é l d á u l az első f e j e z e t b e n , a m e l y a 4É-vel foglalkozik, c s a k a z első ö t h ó n a p o t t á r g y a l o m , m e r t a s z ü ­ lőknek ekkor van a legtöbb kérdésük a napirenddel kapcso­ l a t b a n , ezzel s z e m b e n a n e g y e d i k fejezetet, a m e l y n e k a kis­ gyermek táplálása a témája, a hat h ó n a p o s korral kezdem, m e r t a k k o r v e z e t j ü k b e a szilárd é t e l t . Láthatja, hogy a korcsoportokat m e g l e h e t ő s e n tágra hagy­ t a m . Az volt ezzel a c é l o m , h o g y b e l e f é r j e n e k az e g y é n i e l t é ­ r é s e k . T o v á b b á azt s e m s z e r e t n é m , h a o l v a s ó i m b e n e v e z n é ­ n e k a „fejlődési v e r s e n y f u t á s b a " , a z a z ö s s z e h a s o n l í t g a t n á k az egyik g y e r e k fejlődését vagy p r o b l é m á i t egy m á s i k g y e r e ­ kéivel, vagy a g g ó d n i k e z d e n é n e k , h a a z ő g y e r m e k ü k n e m e g é s z e n o l y a n , a m i l y e n n e k a z a d o t t k o r c s o p o r t leírása sze­ r i n t l e n n i e k e l l e n e . N a g y o n sok olyan j á t s z ó c s o p o r t o t l á t t a m , a m e l y b e n a gyerekek nagyjából egykorúak voltak. Anyukáik r e n d s z e r i n t a k ó r h á z b a n vagy a s z ü l é s r e felkészítő t a n f o l y a ­ m o k o n i s m e r k e d t e k össze. Ü l n e k , beszélgetnek, d e l á t o m , h o g y figyelik e g y m á s gyerekeit, ö s s z e h a s o n l í t j á k ő k e t , g o n ­ d o l k o d ó b a e s n e k . H a n e m m o n d j á k i s ki, é n s z i n t e h a l l o m , mi jár a f e j ü k b e n : Miért kisebb Claire Emmanuelnél, aki csak két héttel idősebb nála? És hogy lehet az, hogy Emmanuel már felhúzza magát - Claire miért nem csinálja még? E l ő s z ö r is, egy h á r o m h ó n a p o s b a b a é l e t é b e n k é t h é t i g e n n a g y i d ő élete egyhatoda! M á s o d s z o r , az életkori táblázatokat t a n u l -

Erről a könyvről... és a fejlődési versenyfutásról
Ez a k ö n y v az olvasók k é r d é s e i r e válaszol. Azt is k é r t é k t ő ­ lem, hogy részletesebben magyarázzak el bizonyos módsze­ reket és különféle p r o b l é m á k megoldásait. S o k a n szeretné­ n e k k o n k r é t é l e t k o r i b o n t á s o k a t l á t n i . Akik o l v a s t á k a z e l ő ­ z ő k ö n y v e i m e t , t u d j á k , h o g y n e m vagyok n a g y híve a z efféle t á b l á z a t o k n a k , s o h a n e m i s v o l t a m . A c s e c s e m ő e l ő t t álló k i h í v á s o k a t n e m l e h e t n e t t kis c s o p o r t o k b a s z e d n i . A z p e r -

A suttogástól a problémamegoldásig

A suttogástól a problémamegoldásig

m á n y o z ó szülők nagyobb elvárásokat t á m a s z t a n a k gyerme­ k ü k fejlődésével k a p c s o l a t b a n . H a r m a d s z o r , m i n d e n gyer­ m e k m á s . L e h e t , h o g y C l a i r e k é s ő b b fog j á r n i , m i n t E m m a n u e l (vagy n e m - ezt ilyen z s e n g e k o r b a n n e m l e h e t m e g á l ­ lapítani), de lehet, hogy k o r á b b a n kezd majd beszélni. Azt t a n á c s o l o m , h o g y mindegyik k o r c s o p o r t l e í r á s á t ol­ vassa el, m e r t a k o r á b b i g o n d o k t o v á b b é l h e t n e k - n e m r i t ­ ka, h o g y ö t - h a t h ó n a p o s k o r b a n ü t i fel a fejét egy o l y a n p r o b l é m a , a m e l y a két h ó n a p o s b a b á k r a j e l l e m z ő . E g y é b ­ k é n t i s e l k é p z e l h e t ő , h o g y a z Ö n g y e r m e k e e l ő r é b b t a r t egy b i z o n y o s t e r ü l e t e n , e z é r t é r d e m e s t á j é k o z ó d n i a d o l g o k vár­ ható alakulásáról. H i s z e k a b b a n is, h o g y v a n n a k o p t i m á l i s é l e t k o r o k egy-egy k é s z s é g m e g t a n í t á s á r a - p é l d á u l h o g y á t a l u d j a az éjszakát, hogy az egyébként szoptatott baba megtanuljon cumisüvegb ő l i n n i , h o g y e t e t ő s z é k b e n ülve e g y e n . K ü l ö n ö s e n a kis­ g y e r m e k k o r k ü s z ö b é n f o n t o s , h o g y ne szalasszuk el a legked­ vezőbb időszakokat, különben hatalmi harcba torkollhatnak e r ő f e s z í t é s e i n k . T e r v e z z ü n k e l ő r e . H a a z egyes f e l a d a t o k a t , p é l d á u l az öltözködést és a szobatisztaságra szoktatást n e m j á t é k n a k vagy k e l l e m e s é l m é n y n e k t e k i n t i a g y e r m e k , a k k o r n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l e l l e n k e z n i fog.

és e - m a i l e k b e n m e g v á l t o z t a t t a m a n e v e k e t és e g y é b s z e m é ­ lyes jellegű r é s z l e t e k e t . Ö s s z e g y ű j t ö t t e m a l e g g y a k o r i b b p a ­ naszokat, és m e g i s m e r t e t e m Ö n t azokkal a kérdésekkel, a m e l y e k segítségével fel s z o k t a m t á r n i a p r o b l é m á k h á t t e ­ r é t . A h o g y v a n n a k s z a k é r t ő k , akik „ á t v i l á g í t j á k " a v á l l a l a t o ­ k a t , h o g y lássák, m i é r t n e m m ű k ö d i k t ö k é l e t e s e n , n e k e m i s m e g kell t u d n o m , kik j u t n a k s z e r e p h e z a c s a l á d é l e t é b e n , hogyan viselkednek, és mi m i n d e n t ö r t é n t az adott problé­ ma megjelenése előtt. U t á n a e l m o n d o m , mit kellene m á s ­ k é p p e n csinálniuk, hogy megváltozzon a helyzet. E b b e n a könyvben abba engedek bepillantást, ahogyan én gondolko­ d o m a c s e c s e m ő v e l és a k i s g y e r m e k k e l k a p c s o l a t o s g o n d o k ­ ról, ahogyan kidolgozom a megoldási tervet - e n n e k isme­ r e t é b e n Ö n i s m i n d e n p r o b l é m á t m e g o l d h a t a saját c s a l á d ­ jában. M i n t k o r á b b a n emlí­ t e t t e m , az a célom, hogy Ön is úgy tudjon g o n d o l k o d n i , a h o g y a n é n , é s ö n á l l ó a n or­ vosolhassa a nehézségeket.
E b b e n a k ö n y v b e n az általam föltett

tűkkel

kérdéseket úgynevezett

félkövér be­

szedtük, h o g y kiugorjanak a

szövegből.

Elöljáróban
E b b e n a könyvben a legkülönfélébb témák kerülnek szóba, m i v e l i g y e k s z e m k i t é r n i a z összes l e h e t s é g e s p r o b l é m á r a . M i n d e g y i k fejezet p r o b l é m á k k a l foglalkozik, d e m i n d e g y i k fejezetnek m á s a szerkezete, hogy Ön m i n é l j o b b a n m e g é r t ­ hesse a lényeget és beleláthasson abba, én h o g y a n közelítem m e g a z egyes g y e r m e k n e v e l é s i h e l y z e t e k e t . M i n d e g y i k fejezetben v a n n a k az a d o t t t é m á h o z kapcsoló­ d ó a d a l é k o k : t é v h i t e k , listák, f o n t o s i n f o r m á c i ó k k a l szolgáló keretes részek, m e g t ö r t é n t esetek és reflektorfénybe állított témák. Az esettanulmányokban, valamint a h o n l a p o m r a vagy s z e m é l y e s e n n e k e m k ü l d ö t t é s itt k ö z ö l t ü z e n e t e k b e n

A könyvben szereplő példákban igyekeztem egyenlő a r á n y b a n s z e r e p e l t e t n i k i s l á n y o k a t é s kisfiúkat. N e m t e h e t ­ t e m meg ugyanezt az anyukákkal és apukákkal, m e r t az e-mailek, f ó r u m o s ü z e n e t e k é s t e l e f o n h í v á s o k t ö b b s é g e a n y u k á k t ó l é r k e z i k , és ez az e g y e n l ő t l e n s é g e l a p o k o n is t ü k r ö z ő d i k . A p u k a , h a Ö n olvassa ezt a k ö n y v e t , t u d n i a kell, hogy n e m szándékosan szorítottam háttérbe. T u d o m , hogy m a n a p s á g ( s z e r e n c s é r e ) sok a p u k a kiveszi a r é s z é t a gyer­ meknevelésből, sőt az Egyesült Államokban körülbelül húsz százalékuk o t t h o n m a r a d a csecsemőjével. Ö n n e k köszön­ h e t ő e n r e m é l e m , h o g y egy n a p o n t ö b b é n e m m o n d h a t j u k azt, h o g y a z a p u k á k n e m o l v a s n a k g y e r m e k n e v e l é s s e l foglal­ kozó könyveket! E z t a k ö n y v e t elolvashatja az első o l d a l t ó l az u t o l s ó i g , de m e g t e h e t i azt is, h o g y p u s z t á n a z Ö n t é r d e k l ő p r o b l é m á k a t l a p o z z a föl. H a v i s z o n t n e m olvasta a k o r á b b i k ö t e t e i m e t , m i n d e n k é p p e n azt t a n á c s o l o m , h o g y olvassa e l l e g a l á b b a z első k é t fejezetet, a m e l y e k a g y e r m e k n e v e l é s r e v o n a t k o z ó fi-

A suttogástól a problémamegoldásig

l o z ó f i á m r ó l s z ó l n a k , és azt e l e m z i k , m i é r t j e l e n t k e z n e k foly­ t o n p r o b l é m á k . A h a r m a d i k - t i z e d i k fejezet a r r a a h á r o m fő t é m á r a összpontosít, amely a legtöbb bosszúságot okozza a s z ü l ő k n e k : az evésre, az alvásra és a v i s e l k e d é s r e . Sok olvasómtól hallottam, hogy m é g a t a n á c s a i m n á l is t ö b b r e é r t é k e l i k a h u m o r é r z é k e m e t . H u m o r b a n ez a k ö t e t is b ő v e l k e d i k . V é g t é r e is, h a elfelejtünk n e v e t n i , h a n e m ö r ü ­ l ü n k a n y u g a l o m és a siker k ü l ö n l e g e s p i l l a n a t a i n a k ( m é g h a c s a k ö t p e r c i g t a r t a n a k is), a k k o r v a l ó b a n e l v i s e l h e t e t l e n t e h e r k é n t n e h e z e d i k r á n k a g y e r m e k n e v e l é s eleve b o n y o l u l t feladata. N é m e l y j a v a s l a t o m t a l á n m e g l e p i m a j d , é s n e m b í z i k a si­ k e r b e n , d e s z á m o s p é l d á v a l b i z o n y í t o m , h o g y m á s csalá­ d o k b a n nagyon is beváltak. Akkor miért ne p r ó b á l k o z h a t n a m e g v e l ü k Ö n is?

EGY

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)
A csecsemő napirendjének kialakítása

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É áldásos hatása
V a l ó s z í n ű l e g Ö n n e k i s v a n v a l a m i l y e n b e v e t t reggeli m e n e t ­ r e n d j e . N a g y j á b ó l u g y a n a k k o r kel, a z t á n l e z u h a n y o z i k vagy m e g i s s z a a kávéját, esetleg r ö g t ö n felül a s z o b a b i c i k l i r e vagy leviszi a k u t y á t egy r ö v i d s é t á r a . A k á r m i t c s i n á l is, b i z o n y á ­ ra m i n d e n n a p egyformán kezdődik. Ha valami megakaszt­ ja a d o l g o k s z o k á s o s m e n e t é t , t ö n k r e m e h e t az egész n a p j a . É s l e f o g a d o m , h o g y v a n n a k m á s n a p i r i t u á l é i is. E g y a d o t t i d ő p o n t b a n szokott vacsorázni. Talán kialakult valamilyen esti s z e r t a r t á s a is, p é l d á u l a p i h e n t e t ő alvás r e m é n y é b e n m a g á h o z öleli a k e d v e n c p á r n á j á t (vagy a p a r t n e r é t ! ) . De t e g y ü k fel, h o g y k é n y t e l e n m á s k o r v a c s o r á z n i , vagy a z o t t ­ h o n á t ó l t á v o l , i d e g e n á g y b a n a l u d n i . N e m b o r í t j a fel a z é l e t r i t m u s á t , n e m z a v a r o d i k össze reggel, a m i k o r f e l é b r e d ? P e r s z e m i n d e n k i m á s - m á s m é r t é k ű r e n d s z e r e s s é g e t igé­ nyel. A skála egyik v é g é n a z o k a t találjuk, a k i k n e k az egész n a p j u k k i s z á m í t h a t ó . A m á s i k v é g é r e e s n e k a s z a b a d lelkek, akik s e m m i t s e m t e r v e z n e k m e g e l ő r e . D e m é g n e k i k i s v a n ­ nak m i n d e n n a p o s rituáléik. H o g y miért? M e r t az állatok t ö b b s é g é h e z h a s o n l ó a n az e m b e r is a k k o r érzi m a g á t a leg­ j o b b a n , ha tudja, h o g y a n és m i k o r elégülnek ki a szükségletei, és mire számíthat a következő pillanatban. M i n d a n n y i u n k ­ n a k s z ü k s é g ü n k v a n b i z o n y o s fokú á l l a n d ó s á g r a . U g y a n e z v o n a t k o z i k a c s e c s e m ő r e és a k i s g y e r m e k r e is. M i n d e n a n y u k á n a k azt j a v a s l o m , h o g y a k ó r h á z b ó l való h a ­ z a é r k e z é s u t á n h a l a d é k t a l a n u l a l a k í t s o n k i egy r u g a l m a s n a ­ pirendet. Ezt nevezem én „4É"-nek, amelyben kiszámítha­ t ó a n követik e g y m á s t u g y a n a z o k az e s e m é n y e k , m i n t a fel­ n ő t t e k életében, csak rövidebb egységekben: az Étkezés, az É b r e n l é t , a m i k o r a b a b a elfoglalja m a g á t v a l a m i v e l , a z É d e s á l o m , a m i k o r É n azt c s i n á l h a t o m , a m i t a k a r o k . A n a p i r e n d nem k ő b e v é s e t t t ö r v é n y , h i s z e n a c s e c s e m ő é l e t é t n e m iga­ zíthatjuk az órához. I n k á b b rituálék olyan sorozata, amely tagolja a n a p o t és r e n d e t t e r e m t a c s a l á d é l e t é b e n , a m i a z é r t fontos, m e r t m i n d a n n y i a n , csecsemők, gyerekek és felnőt­ t e k e g y a r á n t a k k o r h o z z u k a legjobb f o r m á n k a t , h a vala-

A4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

m e n n y i r e b e l e l á t u n k a j ö v ő b e . Ez m i n d e n k i n e k j ó t t e s z : a b a b a t u d j a , mi lesz a k ö v e t k e z ő l é p é s ; a t e s t v é r e k , ha v a n ­ n a k , t ö b b figyelmet k a p n a k A n y á t ó l é s A p á t ó l - akik s z i n t é n n y u g o d t a b b a k , m e r t jut i d e j ü k ö n m a g u k r a is. Én m á r akkor is a 4É-hez tartottam m a g a m , amikor m é g n e m t a l á l t a m n e k i n e v e t . T ö b b m i n t h ú s z éve f o g l a l k o z o m ú j s z ü l ö t t e k k e l és c s e c s e m ő k k e l , és m á r a k e z d e t k e z d e t é n logikusnak t ű n t , hogy kialakítsak nekik valamilyen n a p i r e n ­ d e t . Igénylik, h o g y r e n d e t v i g y ü n k az é l e t ü k b e - és ezt a r e n d e t f e n n is t a r t s u k . A t a n u l á s l e g h a t é k o n y a b b f o r m á j a az i s m é t l é s . A jól á t g o n d o l t n a p i r e n d f o n t o s s á g á t a z o k n a k a s z ü l ő k n e k i s e l m a g y a r á z t a m , akik t a n á c s é r t f o r d u l t a k h o z ­ z á m , h o g y a z u t á n i s e n n e k s z e l l e m é b e n folytassák, a m i k o r m á r n e m dolgozom nekik. N y o m a t é k o s a n hangsúlyoztam, h o g y evés u t á n n e hagyják r ö g t ö n e l a l u d n i a b a b á t , h a n e m foglalják el valamivel, n e h o g y ö s s z e k a p c s o l j a az evést az elalvással. M i v e l a z „ é n " c s e c s e m ő i m élete e n n y i r e kiszá­ m í t h a t ó é s n y u g o d t volt, t ö b b s é g ü k jól evett, egyre h o s z s z a b b ideig j á t s z o t t a k ö n á l l ó a n , é s elalvás e l ő t t n e m k e l l e t t ő k e t m e g e t e t n i vagy e l r i n g a t n i , m e r t m a g u k t ó l i s e l a l u d t a k . S o k gyerek szüleivel k é s ő b b i s k a p c s o l a t b a n m a r a d t a m , így é r t e s ü l t e m róla, hogy kisgyermek- és óvodás k o r u k b a n u g y a n c s a k h a s z n u k r a vált a n a p i r e n d , m a g a b i z t o s a k voltak, és t u d t á k , h o g y s z ü k s é g e s e t é n szüleik a s e g í t s é g ü k r e siet­ n e k . M a g u k a szülők k o r á n m e g t a n u l t á k é r t e l m e z n i gyer­ m e k ü k jelzéseit, m e r t g o n d o s a n figyelték a t e s t b e s z é d é t és a k ü l ö n f é l e sírásait. M i n t h o g y s z i n t e o l v a s t a k a g o n d o l a t a i ­ b a n , úgy érezték, hogy ügyesebben tudják kezelni az elke­ rülhetetlen nehézségeket. A m i k o r t á r s s z e r z ő m m e l a z első k ö n y v e m e t í r t u k , kitalál­ t u k a „ 4 É " r ö v i d í t é s t . É t k e z é s , é b r e n l é t , é d e s á l o m - ez az élet t e r m é s z e t e s r e n d j e - , v é g ü l p e d i g , a j á n d é k k é p p e n , egy kis s z a b a d i d ő a s z ü l ő n e k . A 4É-vel n e m a b a b a d i k t á l ; mi i r á n y í t u n k . G o n d o s a n figyeljük, r á h a n g o l ó d u n k , de mi je­ löljük ki a d o l g o k m e n e t é t , őt p e d i g s z e l í d e n b á t o r í t j u k , h o g y kövesse a z i r á n y m u t a t á s u n k a t , a m e l y r ő l t u d j u k , h o g y h a s z n á r a válik: eszik, k o r á h o z m é r t e n „ j á t s z i k " , u t á n a p e d i g

egy n a g y o t alszik. G y e r m e k ü n k e t n e k ü n k kell v e z e t n ü n k . Mi határozzuk m e g a tempót. A 4É ö n b i z a l m a t ad a s z ü l ő k n e k , kivált a k e z d ő k n e k , és j o b b a n megértik gyermekük viselkedését, m e r t h a m a r a b b t a n u l n a k m e g k ü l ö n b s é g e t t e n n i a k ü l ö n f é l e j e l e n t é s ű sírá­ s o k k ö z ö t t . A h o g y egy a n y u k a í r t a n e k e m : „ A férjem, é n é s h a t h ó n a p o s Lily l á n y u n k r e j t é l y n e k s z á m í t u n k a b a b a - m a ­ ma c s o p o r t u n k b a n , m e r t mi átalusszuk az éjszakákat, és p r o b l é m a m e n t e s a g y e r e k ü n k . " E l m o n d t a , h o g y L i l y n é l tíz­ hetes k o r á b a n vezették be a 4É-t. E n n e k k ö s z ö n h e t ő e n , írta az a n y u k a , „ é r t j ü k a jelzéseit, és v a n egy r u g a l m a s n e m szigorú - n a p i r e n d ü n k , a m i t ő l k i s z á m í t h a t ó , kezel­ hető és boldog az életünk". Számtalanszor tapasztal­ t a m u g y a n e z t . A z o k a szülők, akik k o r á n bevezetik a 4 É - t , h a m a r a b b megértik, hogy a n a p egy a d o t t i d ő p o n t j á b a n m i t a k a r h a t a kisbabájuk. T e ­ gyük fel, h o g y evett (az első É ) , negyed órát ébren töltött (a második É ) , majd nyűgös­ k ö d n i kezd. A l i g h a n e m ál­ m o s ( a h a r m a d i k É ) . Vagy h a egy ó r á t a l u d t (a h a r m a d i k É ) , mialatt Ön remélhetőleg l o p o t t m a g á n a k egy kis sza­ badidőt (a negyedik É ) , és m o s t felébredt, a k k o r n i n c s m i t t a l á l g a t n i . M é g a k k o r is, h a n e m sír ( b á r h a h a t h e t e s ­ n é l fiatalabb, valószínűleg sír), b i z t o s r a v e h e t ő , h o g y é h e s . É s ezzel k e z d ő d i k elöl­ ről a 4 É . Mi a 4É lényege?
A 4É ésszerűen tagolja a g y e r m e k és a s z ü l ő napját. A ciklusok e g y m á s után i s m é t l ő d n e k . Az első h á r o m É szoros k a p c s o l a t b a n áll egy­ mással - ha az egyik megváltozik, változik a t ö b b i is. A b a b a fejlődik az e l k ö v e t k e z e n d ő h ó n a p o k b a n , a t e v é k e n y s é g e k sorrendje a z o n b a n m a r a d a régi: Étkezés. A n a p evéssel k e z d ő d i k , a m i hat h ó ­ napos k o r b a n már n e m p u s z t á n f o l y é k o n y t á p l á l é k b ó l áll. Ha a b a b a napirend szerint é l , kisebb a k o c k á z a t a a n n a k , h o g y túl s o k a t vagy túl keveset eszik. Ébrenlét. A c s e c s e m ő j á t é k a eleinte a b b a n merül ki, h o g y g ü g y ö g , kalimpál és a t a p é t a h u l l á m o s vonalait n é z e g e t i . A h o g y a z o n b a n fejlődik, t ö b b e t igényel a k ö r n y e z e t é t ő l , és t ö b b e t m o z o g . A n a p i r e n d segítségével elke­ rülhető, h o g y t ú l s á g o s a n kifárassza m a g á t . Édes álom. A b a b a alvás k ö z b e n növekszik. Ha n a p k ö z b e n eleget alszik, éjszaka ritkáb­ b a n f o g f e l é b r e d n i , m e r t csakis ellazultan le­ het n y u g o d t a n a l u d n i . Én. Ha a b a b á n a k nincs napirendje, m i n d e n nap m á s k é p p e n alakul, s e m m i t s e m lehet előre t u d n i . Ő n y ű g ö s lesz, ö n p e d i g e g y percre s e m f o g t u d n i leülni.

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

írja le!
A z o k a s z ü l ő k , akik n a p l ó t v e z e t n e k g y e r m e k ü k m i n d e n ­ napjairól, sikeresebben tudják kialakítani és b e t a r t a n i a n a ­ p i r e n d e t . E m e l l e t t é l e s e b b s z e m ű megfigyelők. A z a d o t t pil­ l a n a t b a n ú g y t ű n h e t , h o g y a jegyzetelés c s a k p ú p a z e m b e r h á t á n ( t u d o m , enélkül is rengeteg teendője v a n ! ) , de ha mindent leír, j o b b a n átlátja a h e l y z e t e t . K ö n n y e b b e n felis­ m e r i a k i a l a k u l ó b a n lévő s z o k á s o k a t , j o b b a n m e g é r t i a z al­ v á s , evés é s é b r e n l é t összefüggéseit. F o g a d n i m e r n é k r á , h o g y a z o k o n a n a p o k o n , a m i k o r a b a b a j o b b a n eszik, n e m o l y a n n y ű g ö s , és n y u g o d t a b b a n is alszik.

pirend nélkül m i n d e n felborulhat a b a b a életében - n é h a e g y s z e r r e . A m e g o l d á s c s a k n e m m i n d i g a 4É. A szülőktől a z o n b a n t u d o m , hogy a 4É n e m feltétlenül e g y s z e r ű . L á s s u n k egy r é s z l e t e t C a t h y l e v e l é b ő l , aki a z egy h ó n a p o s Carl és a h u s z o n k é t h ó n a p o s N a t a l i e anyukája. Jó példa arra a bizonytalanságra és t ö b b olyan nehézségre, amelyekkel a szülők szembesülnek: A k i s l á n y o m , N a t a l i e , n a g y o n jól alszik ( e s t e h é t t ő l r e g ­ gel h é t i g , e g y e d ü l alszik el, n a p k ö z b e n is). M á r n e m e m ­ l é k s z e m , h o g y c s i n á l t u k vele, C a r l h o z v i s z o n t j ó l e n n e valamilyen m i n t a n a p i r e n d , m o s t a n t ó l a következő n é ­ h á n y h ó n a p r a . S z o p i k , é s a t t ó l félek, h o g y a k a r a t l a n u l i s r á s z o k t a t o m a r r a , h o g y a m e l l e m e n a l u d j o n el, n é h a p e ­

Ha nem boldogul a napirenddel
A m i k o r e k ö n y v m e g í r á s á h o z k é s z ü l ő d t e m , á t n é z t e m a fel­ j e g y z é s e i m e t t ö b b ezer o l y a n c s e c s e m ő r ő l , a k i k k e l s z e m é ­ lyesen foglalkoztam, valamint azoknak a szülőknek a kérdé­ seit, a k i k a k ö z e l m ú l t b a n t e l e f o n o n , e - m a i l b e n v a g y a h o n ­ l a p o m o n f o r d u l t a k h o z z á m t a n á c s é r t . A z o k a t a jellegzetes buktatókat kerestem, amelyek a napirend bevezetésekor út­ ját állják a jó s z á n d é k ú és lelkes s z ü l ő k n e k . A s z ü l ő k t ö b b s é ­ g é n e k n e m a n a p i r e n d l é t j o g o s u l t s á g á v a l volt g o n d j a . T ö b b ­ n y i r e a z egyes É-kkel g y ű l t m e g a b a j u k . O l y a n o k a t k é r d e z ­ t e k , h o g y „ M i é r t csak ilyen r ö v i d i d e i g e s z i k ? " ( é t k e z é s ) , „ M i é r t nyűgös, miért n e m érdeklik a játékai?" (ébrenlét) vagy „ M i é r t é b r e d fel t ö b b s z ö r is é j s z a k á n k é n t ? " ( é d e s á l o m ) . E b b e n a k ö t e t b e n e h h e z h a s o n l ó k é r d é s e k g a r m a d á j á r a vá­ laszolok, és konkrét p r o b l é m á k megoldására is javaslatokat t e s z e k - a h a r m a d i k és n e g y e d i k fejezetek az e v é s t t á r g y a l ­ ják, az ö t ö d i k - h e t e d i k fejezetek az alvással f o g l a l k o z n a k . Azt i s m e g kell v i z s g á l n u n k a z o n b a n , h o g y a n k a p c s o l ó d i k ö s s z e a h á r o m t e v é k e n y s é g - ez a fejezet e r r ő l szól. Az evés k i h a t az alvásra és az é b r e n l é t r e ; az é b r e n l é t k i h a t az e v é s r e és az alvásra; az alvás k i h a t az é b r e n l é t r e és az e v é s r e - és természetesen m i n d a h á r o m kihat Önre. Kiszámítható na-

dig n e m t u d o m e l d ö n t e t n i , h o g y f á r a d t , é h e s vagy szél­ g ö r c s e v a n - e . Ö r ü l n é k egy á l t a l á n o s n a p i r e n d n e k , h o g y t u d j a m , h o l k e l l e n e t a r t a n o m vele, m e r t a n ő v é r é v e l i s sokat kellene foglalkoznom, amikor é b r e n van! T r a c y a [ z első] k ö n y v é b e n c s a k á l t a l á n o s s á g b a n í r a z első h á ­ rom É időtartamáról, amiből n e m t u d o m megállapítani, h o g y h á n y ó r á t számoljak rájuk n a p p a l é s éjszaka. C a t h y egy s z e m p o n t b ó l m á r j ó ú t o n jár. L e g a l á b b t u d j a , h o g y k ö v e t k e z e t l e n , é s n e m é r t i C a r l jelzéseit. Jól sejti, h o g y az ő p r o b l é m á j á r a a n a p i r e n d a m e g o l d á s . És s o k m á s s z ü l ő ­ h ö z h a s o n l ó a n , akik olvastak a 4 É - r ő l , c s a k egy kis b i z t a t á s ­ ra és további magyarázatra van szüksége. N e m sokkal azután, hogy beszéltünk, m i n d e n sínre került, m e r t Carl m é g csak egy h ó n a p o s volt, elég kicsi a h h o z , h o g y h a m a r megszokja a z ú j n a p i r e n d e t . E z e n k í v ü l a m i k o r k i d e r ü l t , hogy 3 1 7 5 g r a m m a l született, m á r t u d t a m , hogy két étkezés k ö z ö t t k i fog b í r n i k é t é s f é l - h á r o m ó r á t ( e r r ő l b ő v e b b e n k é ­ sőbb). M i u t á n Cathy bevezette nála a 4É-t, máris jobban t u d t a , m i k o r m i r e van szüksége. (Egy négyhetes c s e c s e m ő m i n t a n a p i r e n d j é t lásd a 4 2 . o l d a l o n . ) A n a p i r e n d m i n d e g y i k c s e c s e m ő n e k jót t e s z , v a n n a k a z o n b a n o l y a n o k , akik e r e d e n d ő v é r m é r s é k l e t ü k m i a t t h a -

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

m a r a b b és készségesebben megszokják, m i n t mások. C a t h y első g y e r m e k e , N a t a l i e r e n d k í v ü l k ö n n y e n k e z e l h e t ő é s j ó k e d é l y ű b a b a volt - a h o z z á h a s o n l ó k a t n e v e z e m én K i s a n g y a l o k n a k . E z a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y o l y a n jól a l u d t , és C a t h y m á r n e m is emlékszik rá, milyen módszerrel érték e l n á l a . A kis C a r l a z o n b a n é r z é k e n y e b b gyerek, akit é n M i ­ m ó z á n a k hívok, é s akit m á r egy h ó n a p o s k o r á b a n m e g z a ­ v a r t , h a a s z e m é b e v i l á g í t o t t egy l á m p a vagy h a a n y u k a s z o p t a t á s k ö z b e n a k á r c s a k egy kicsivel is lejjebb t a r t o t t a a fejét, m i n t m á s k o r . A m i n t a m á s o d i k fejezetben kifejtem, a v é r m é r s é k l e t d ö n t i el, h o g y m i n k é n t r e a g á l a c s e c s e m ő gya­ k o r l a t i l a g b á r m i r e , a m i vele 4É - de csak nappal
A 4É nem v o n a t k o z i k az éjszakákra. Ha m e g ­ fürdette a b a b á t , kenjen b ő v e n p o p s i k e n ő ­ csöt a f e n e k é r e . Ne ébressze f ö l , h o g y m e g ­ legyen az ébrenlét ideje. Ha azért é b r e d f ö l , mert éhes, etesse m e g , d e utána h a l a d é k t a ­ lanul altassa el újra. M é g a pelenkáját se cse­ rélje ki, csak ha hallotta, h o g y kakilt, vagy (tápszeres babánál) érzi a szagát.

a n n a k az a v é g e , h o g y ő is m e g a b a b a is n y ű g ö s lesz. M e r l e , egy o k l a h o m a i a n y u k a e l k e s e r e d é s é b e n í r t n e k e m , m i u t á n „hiába kísérletezett a 4É szerinti időbeosztással". R ö g t ö n g y a n ú s l e t t az időbeosztás szó, a m e l y e t én s o s e m h a s z n á l o k . „ M i n t h a m i n d e n n a p m á s v o l n a a z i d ő b e o s z t á s u n k - folytat­ ta Merle. - T u d o m , hogy valamit rosszul csinálok, de m i t ? " A következetes napirend n e m u g y a n a z , m i n t az i d ő b e o s z ­ t á s . Az u t ó b b i k ö t ö t t i d ő p o n t o k a t j e l e n t , m í g a 4É l é n y e g e az, h o g y m i n d e n egyes n a p t a r t j u k m a g u n k a t a t e v é k e n y s é ­ gek egy a d o t t s o r r e n d j é h e z - é t k e z é s , é b r e n l é t és alvás. N e m u r a l k o d n i a k a r u n k a gyereken", h a n e m irányítani. A z e m b e r - és t u l a j d o n k é p p e n a t ö b b i faj is - ú g y t a n u l , h o g y újra m e g újra m e g c s i n á l v a l a m i t . E z t sulykolja a k ö v e t k e z e ­ tes n a p i r e n d . M e r l e - h e z h a s o n l ó a n sok szülő a z é r t é r t i félre a n a p i r e n d lényegét, m e r t sokszor az ő életük is i d ő p o n t o k h o z kötődik, Így a m i k o r a n é g y h ó n a p o s n á l f i a t a l a b b c s e c s e m ő n e k h á ­ r o m ó r á s n a p i r e n d e t javasolok - m o n d j u k , 7, 10, 1 3 , 16, 19 é s 2 2 ó r á t - , a z ilyen a n y u k a azt g o n d o l j a , h o g y e z e k a z i d ő ­ p o n t o k s z e n t e k é s s é r t h e t e t l e n e k . É s p á n i k b a esik, a m i k o r a z egyik n a p 1 0 . 1 5 - k o r alszik a b a b a , m á s n a p v i s z o n t 1 0 . 3 0 - k o r . C s a k h o g y a c s e c s e m ő é l e t é t n e m l e h e t a z ó r a já­ r á s á h o z k ö t n i , főleg a z első h a t h é t b e n . V a n n a k n a p o k , a m i ­ kor m i n d e n a terv szerint, z ö k k e n ő m e n t e s e n halad, m á s k o r viszont n e m . Ha a baba helyett az órát nézzük, n e m vesszük észre az á r u l k o d ó jeleket ( p é l d á u l a m i k o r a h a t h e t e s c s e c s e ­ mő először ásít vagy a h a t h ó n a p o s a s z e m é t d ö r z s ö l i , a m i azt jelenti, h o g y e l á l m o s o d o t t - erről b ő v e b b e n lásd a 2 3 0 - 2 3 1 . oldalt). Akkor aztán túlpörög, n e m t u d elaludni, és persze n e m a k a r a n a p i r e n d h e z i g a z o d n i , m e r t m á s o k a z igényei. A 4É l e g f o n t o s a b b szabálya az, h o g y figyeljük a c s e c s e m ő jelzéseit - az é h s é g é t , a f á r a d t s á g é t , a t ú l p ö r g ö t t s é g é t -, m e r t ezek m i n d e n i d ő p o n t n á l t ö b b e t s z á m í t a n a k . H a t e h á t egy n a p v a l a m i v e l k o r á b b a n é h e z i k m e g vagy fárad el, m i n t h o g y eljött v o l n a az „ i d e j e " az e t e t é s n e k vagy a l e f e k t e t é s ­ nek, ne t á n t o r í t s o n el m i n k e t az i d ő p o n t . Használjuk a jó­ z a n e s z ü n k e t . H i g g y e el, k e d v e s O l v a s ó , m i n é l ü g y e s e b b e n

történik.

Egyes

babák

azt

igénylik, h o g y c s e n d legyen, a m i k o r esznek, sötét legyen a s z o b á b a n , a m i k o r alsza­ n a k , é s n e érje ő k e t t ú l s o k inger, amikor é b r e n vannak. Különben túlpörögnek, rend. és csakugyan felborul a napi­

A n é g y h ó n a p o s n á l f i a t a l a b b c s e c s e m ő k n é l n é h a a z é r t je­ lentkeznek nehézségek a n a p i r e n d kialakításakor, m e r t a s z ü l ő k n e m veszik figyelembe a b a b a s ú l y á t ( l á s d a 4 3 - 4 7 . oldalt) vagy s z ü l e t é s é n e k e s e t l e g e s sajátos k ö r ü l m é n y e i t , p é l d á u l h o g y k o r a s z ü l ö t t v o l t ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 4 5 . ol­ d a l o n ) vagy b e s á r g u l t ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 4 6 . o l d a l o n ) . N é h á n y s z ü l ő a 4 É a l k a l m a z á s á t i s félreérti. P é l d á u l szó s z e r i n t veszik a „ h á r o m ó r á n k é n t i " e t e t é s t , c s o d á l k o z n a k , vajon hogy fogja átaludni az éjszakát, ha fölébresztik m e g e t e t n i , é s miféle elfoglaltsággal l e h e t n e l e k ö t n i a z éjsza­ ka k ö z e p é n . ( S e m m i l y e n n e l - h a g y n i kell a l u d n i ; l á s d a k e ­ retes részt ezen az oldalon.) A 4É a k k o r s e m e g y s z e r ű , ha a s z ü l ő k a b a b a jelzései h e ­ lyett az ó r á t figyelik. A n a p i r e n d nem e g y e n l ő a m e n e t r e n d ­ d e l . N e m g y ő z ö m eleget h a n g s ú l y o z n i : egy csecsemő életét nem lehet az órához igazítani. Ha valaki m é g i s m e g p r ó b á l j a ,

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Azt szoktam javasolni az anyukáknak, hogy a kórházból hazatérve vezessenek az alábbihoz hasonló naplót (a honlapomról is letölthető), hogy pontosan nyomon követhessék, mikor és mennyit eszik a baba, mikor mit csinál, meddig alszik, és mit tesz magáért Ön. A négy hónaposnál idősebb baba naplójá­ ból már ki lehet hagyni a „kaki" és „pisi" oszlopokat.

Édes álom Mennyi ideig? Pihenés? Teendők? Vélemények? Megjegyzé­ sek?

értelmezi g y e r m e k e sírásait és t e s t b e s z é d é t , a n n á l h a t é k o ­ n y a b b a n tudja irányítani és m e g o l d a n i a felmerülő problé­ mákat.

Én

c

Az induláshoz: irányelvek kor szerint
A h o g y a c s e c s e m ő n ö v e k s z i k , egy kicsit n e h e z e b b é válik b e ­ v e z e t n i a n a p i r e n d e t , főleg h a k o r á b b a n s e m t ö r e k e d t ü n k r á . É s m i v e l a z e l s ő k ö t e t j ó r é s z t a z első n é g y h ó n a p p a l fog­ lalkozott a 4É-vel kapcsolat­ b a n , a z i d ő s e b b b a b á k szülei néha alább nem A felét találnak kapasz­ kérdések olyanoktól leg­ ka­ kodókat.

Ébrenlét Mit csinált és Fürdés? mennyi ideig?

A csecsemő fejlődése
A csecsemő kezdetben tökéletesen gyámol­ talan kis lény, idővel azonban mindjobban uralni tudja a testét. Napirendjét befolyásolni fogja fejlődése, amely fejtől lefelé az alábbi hozzávetőleges sorrendben megy végbe:
Születéstől 3 hónapos korig: A vállától fölfe­

p o m , a k i k vagy egy k e v é s b é rendszerezett Pisi például másféle Kaki Azután és az módszerrel, „igény szerinti" követ­ a 4É-t,

4É napló

e t e t é s s e l p r ó b á l k o z t a k , vagy napirendet felfedezték tek, de n e m jártak sikerrel. n e m tudják, h o g y a n ve­ Idősebb valóban babáknál a 4É

lé, beleértve a száját is; megtartja és fölemeli a fejét, segítséggel ül. 3-6 hónapos korban: Deréktól fölfelé, vagyis a törzse, a válla, a feje, a keze; hasáról a há­ tára fordul, tárgyért nyúl és megragadja, se­ gítség nélkül is majdnem ül. 6-12 hónapos korban: A lábától fölfelé, az izmai és a koordinációja; segítség nélkül ül, hátáról a hasára fordul, feláll, kúszik, mászik, végül egyéves kor körül vagy később, jár. csecsemőkkel

zessék b e . Bal mellen? másképpen műkö­

d i k . S z á m u k r a a z 5 8 - 6 6 . ol­ Mennyit Jobb mellen? (ha üvegből eszik/Mennyi ideig (ha szopik)? dalon napi bontásban muta­ tok be

egy m i n t a n a p i r e n d e t . T é n y , h o g y a

kapcsolatban sem lehet általánosítani. A m i n t a Bevezetés­ ben elmagyaráztam, különböző életkorokban más-más gon­ dok jelentkeznek. E b b e n az áttekintésben az alábbi életko­ r o k a t vizsgáljuk m e g :

Étkezés Mikor?

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Születéstől Hathetes

hathetes

korig korig korig

kortól négy hónapos

Négy hónapos Hat hónapos Kilenc

kortól hat hónapos kortól kilenc kortól

hónapos korig

hónapos

M i n d e g y i k é l e t s z a k a s z r ó l a d o k egy á l t a l á n o s j e l l e m z é s t , sor­ ra v e s z e m a l e g g y a k o r i b b p a n a s z o k a t és l e h e t s é g e s o k a i k a t . M é g h a a p a n a s z o k l á t s z ó l a g a z e t e t é s r e vagy a l t a t á s r a v o ­ n a t k o z n a k is, a m e g o l d á s k u l c s a , l e g a l á b b i s r é s z b e n , m i n d i g a r u g a l m a s n a p i r e n d b e v e z e t é s e , h a k o r á b b a n n e m volt n a ­ p i r e n d , vagy ha volt, a k k o r az á t a l a k í t á s a . A „ L e h e t s é g e s o k " o s z l o p b a n a z á r ó j e l b e n lévő s z á m o k m á s fejezetek a z o n oldalait jelzik, ahol részletesen elmagyarázom az adott problémával kapcsolatos tennivalókat (hogy ne ismételjem önmagamat). F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y m e n n y i i d ő s a z Ö n g y e r m e k e , ol­ vassa e l a t ö b b i é l e t k o r r ó l l e í r t a k a t is, m e r t m i n t n e m győ­ z ö m e l e g e t h a n g s ú l y o z n i , a megoldás nem pusztán az életkor­ tól függ. A g y e r e k e k n e m e g y f o r m á k , a h o g y a f e l n ő t t e k s e m . E l ő f o r d u l h a t , h o g y egy h a t h ó n a p o s b a b á n á l u g y a n a z o k a g o n d o k m u t a t k o z n a k , m i n t egy h á r o m h ó n a p o s n á l , f ő k é n t a k k o r , h a k o r á b b a n n e m volt n a p i r e n d j e . ( É s h a ezt n e m is­ m é t l e m elégszer, e könyv m e g j e l e n é s e u t á n ilyen leveleket fogok k a p n i : „Az é n g y e r e k e m n é g y h ó n a p o s , d e n e m azt csinálja, a m i t l e í r s z . . . " )

t e l e i t . A m í g ő alszik, Ön is p i h e n , és a m i k o r f e l é b r e d , kez­ d ő d i k elölről a z egész. D e a z első h a t h é t e g y b e n a z alkal­ m a z k o d á s ideje is. Az ú j s z ü l ö t t e l ő t t e a k é n y e l m e s , k l i m a t i zált é s v é d e t t a n y a m é h b e n élt, a h o l a h é t h é t n a p j á n n a p i h u s z o n n é g y ó r á b a n evett, m o s t m e g á t k e r ü l t egy l á r m á s szobába, ahol állandó a jövés-menés. Táplálékát a mellbim­ b ó b ó l vagy a z e t e t ő c u m i b ó l k é n y t e l e n m e g s z e r e z n i . A z Ö n é l e t é b e n i s d r á m a i v á l t o z á s állt b e . B i z o n y á r a u g y a n o l y a n elveszett, m i n t a k i s b a b á j a , főleg h a m o s t s z ü l t e l ő s z ö r . H a p e d i g v a n m á r egy-két g y e r e k e , ő k n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l folyton láb alatt vannak, p a n a s z k o d n a k , hogy az a b ő g ő m a ­ sina m i n d e n k i t kisajátít m a g á n a k . A c s e c s e m ő e k k o r a száján kívül m é g n e m i g e n irányít s e m m i t , azzal s z o p i k é s k o m m u n i k á l . L é t e z é s e a z e v é s b e n , szopásban és sírásban merül ki. S z á m á r a a sírás jelenti a közlés egyedüli formáját. Átlagosan napi egy-öt órát sír. A k e z d ő s z ü l ő k t ö b b s é g e m i n d e n percet ötször annyi­ n a k érez. ( T u d o m , m e r t m e g ­ k é r t e m a szülőket, hogy csuk­ ják be a s z e m ü k e t , m a j d ka­ zettáról lejátszottam nekik kétpercnyi csecsemősírást. A z u t á n m e g k é r d e z t e m , sze­ r i n t ü k m e n n y i ideig t a r t o t t . A többség kétszer-háromszor h o s s z a b b n a k vélte!) S z e r i n t e m s o h a n e m sza­ b a d h a g y n i , h o g y a b a b a „ki­ sírja" m a g á t ! M i n d i g m e g kell p r ó b á l n u n k m e g f e j t e n i , m i t a k a r m o n d a n i . A z újszü­ lött szüleinek rendszerint azért okoz nehézséget a 4 É , m e r t félreértik a b a b a jelzéA sírás
Ha egy hathetes vagy annál fiatalabb b a b a sír, sokkal k ö n n y e b b kitalálni, mit akar, ha tudjuk, hol tart é p p e n a n a p i r e n d j é b e n . Kér­ dezze meg önmagától: Eljött az etetés ideje? (éhes) Pisis v a g y kakis a pelenkája? (rossz a k ö z ­ érzete vagy fázik) Régóta fekszik u g y a n a b b a n a helyzet­ ben? (ráunt a látványra) Fél óránál r é g e b b e n v a n é b r e n ? (fáradt) Sokan v a n n a k körülötte, v a g y túl n a g y a nyüzsgés a k ö r n y e z e t é b e n ? (túl sok inger éri) Fintorog és f e l h ú z z a a lábát? (szélgörcs) Etetés k ö z b e n v a g y utána akár e g y ó r á n keresztül vigasztalhatatlanul sír? (reflux) Bukik? (reflux) Túl meleg/túl h i d e g v a n a szobájában, alul/túlöltöztettük? (fázik/melege van)

Az első hat hét: az átállás időszaka
A 4 É b e v e z e t é s é n e k ideális i d ő p o n t j a a z első h a t h é t . E k k o r t ö b b n y i r e h á r o m ó r á s c i k l u s o k a t j e l e n t . A b a b a eszik, evés u t á n „ j á t s z i k " , a z t á n m e g t e r e m t j ü k a p i h e n t e t ő alvás felté-

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Egy négyhetes baba mintanapirendje
7.00 7.45 Etetés. Tegye tisztába; kicsit játsszon és beszélgessen vele; figyelje az á l m o s s á g jeleit. 8.15 Bugyolálja b e , és fektesse a kiságyába. Ez az első délelőtti alvás; 1 5 - 2 0 percig tarthat, a m í g elalszik. 8.30 10.00 10.45 11.15 11.30 13.00 13.45 14.15 14.30 16.00 16.45 17.15 17.30 18.00 19.00 19.30 19.30 20.00 A m í g ő alszik, aludjon Ön is. Etetés. M i n t 7.45-kor. A m á s o d i k délelőtti alvás. ö n i s alszik, vagy legalább p i h e n . Etetés. M i n t 7.45-kor. Délutáni alvás. ö n i s alszik, vagy legalább p i h e n . Etetés. M i n t 7.45-kor. 4 0 - 5 0 perces rövid alvás, h o g y kibírja a fürdetést. Csináljon valamit a m a g a ö r ö m é r e . Első „ l á n c e t e t é s " . Fürdetés, pizsamaosztás, éneklés vagy más esti rituálé. Ú j a b b rövid alvás. ö n megvacsorázik. M á s o d i k „ l á n c e t e t é s " . U t á n a játék nélkül r ö g t ö n fektesse le, Ön p e d i g élvezze a rövid estét! 2 2 . 0 0 - 2 3 . 0 0 „ Á l o m e t e t é s " , majd remélje a l e g j o b b a k a t ! M E G J E G Y Z É S : A fenti n a p i r e n d e t n é g y h ó n a p o s k o r i g j a v a s l o m - az i d ő p o n t o k r u ­ g a l m a s betartásával - , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y s z o p i k - e vagy t á p s z e r t k a p a b a b a . A f i a t a l a b b b a b á k s z á m á r a r ö v i d e b b a z é b r e n l é t i d ő s z a k a , a z i d ő s e b b e k n e k egyre h o s s z a b b . N y o l c h e t e s k o r t á j é k á n célszerű e g y b e o l v a s z t a n i a k é t „ l á n c e t e t é s t " (nagyjából 1 7 . 3 0 v a g y 6 ó r a körül). A z „ á l o m e t e t é s t " hét h ó n a p o s k o n g f o l y t a s s u k - kivéve, ha jól alszik, és a n é l k ü l is kibírja. (A láncetetés és á l o m e t e t é s m a g y a r á z a ­ tát lásd a 1 2 6 - 1 2 7 . oldalon.)

seit. N e m c s o d a : h i r t e l e n itt t e r e m egy i s m e r e t l e n kis lény, aki csak a sírás nyelvét beszéli, a m i t m i n e m é r t ü n k . E l e i n t e nehéz kihámozni belőle, mit is akar közölni. A sírás n e m r i t k á n h a t h e t e s k o r b a n t e t ő z i k , e k k o r r a a z o n ­ b a n a z éles s z e m ű s z ü l ő r e n d s z e r i n t elsajátítja a nyelvet. F i ­ gyeli a b a b a m o z g á s á t , és s o k s z o r m á r a z e l ő t t cselekszik, h o g y r á z e n d í t e n e . D e azt i s t u d j a , h o g y a z é h s é g m i a t t sír-e ( k ö h ö g é s r e e m l é k e z t e t ő , t o r o k b ó l jövő h a n g , e l e i n t e r ö v i d , a z t á n egyre h o s s z a b b , k i t a r t ó lá, l á l á ) , vagy f á r a d t ( h á r o m r ö v i d p a n a s z h a n g , a m i t e r ő s sírás k ö v e t , m a j d k é t g y o r s lé­ legzetvétel é s h o s s z a b b , m é g e r ő s e b b s í r á s ) . K i i s m e r t e m á r magát a babát is - elvégre egyes g y e r e k e k t a p i n t a t o s a b b a n jelzik é h s é g ü k e t , m i n t m á s o k . V a n n a k , akik c s a k h a l k a n n y ö ­ s z ö r ö g n e k , k i d u g j á k a n y e l v ü k e t vagy f e l p ö n d ö r í t i k a k é t szélét, m á s o k v i s z o n t g y o m r u k első k o r d u l á s a k o r m é l t a t l a n ­ kodva bömbölnek. G a r a n t á l h a t o m , h o g y h a k é s e d e l e m n é l k ü l kialakít egy n a p i r e n d e t , h a m a r a b b és p o n t o s a b b a n ki fogja t a l á l n i a sírás o k á t . Az is segít, ha b e l e p i l l a n t a n a p l ó b a . T e g y ü k fel p é l d á u l , h o g y r e g g e l h é t k o r evett. H a t í z - t i z e n ö t p e r c m ú l v a sírni kezd, és n e m lehet m e g n y u g t a t n i , szinte biztosra vehe­ tő, hogy nem éhes. Sokkal valószínűbb, hogy emésztési p r o b l é m a zavarja (lásd a 1 4 4 - 1 5 1 . o l d a l t ) , vagyis ez ü g y b e n kell t e n n i v a l a m i t - n e m p e d i g t o v á b b e t e t n i , a m i t ő l c s a k m é g rosszabbul érezné magát. A 44. oldalon megtalálja a gyakori p a n a s z o k a t .

Napirend súly szerint
A m i k o r egy h a t h e t e s n é l fiatalabb b a b a a n y u k á j á n a k t á m a d ­ n a k n e h é z s é g e i a 4É-vel, m e g s z o k t a m k é r d e z n i : Időre szüle­ tett a baba? M é g ha i g e n n e l válaszol is, m e g k é r d e z e m : Mek­ kora súllyal született? A n a p i r e n d az átlagos - 2900-3600 gramm - súlyú ú j s z ü l ö t t e k n e k v a n kitalálva, akik k é t e t e t é s között általában kibírnak h á r o m órát. H a a z Ö n kisbabája e n n é l t ö b b e t vagy k e v e s e b b e t n y o m , a l a k í t a n i kell a n a p i -

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

GYAKORI PANASZOK
N e m t u d o m beállítani a h á r o m ó r á s ciklust. Húsz percig s e m t u d o m é b r e n tartani.

LEHETSÉGES OKOK
Ha a b a b a születési súlya k i s e b b 2 9 0 0 g r a m m n á l , eleinte talán c s a k u g y a n k é t ó r á n ­ ként kell ennie (lásd a „ N a p i r e n d súly sze­ rint" c í m ű táblázatot a 4 7 . oldalon). Ha aludni akar, ne próbálja é b r e n tartani.

r e n d e n . A m i n t a 47. oldal „ N a p i r e n d súly s z e r i n t " cí­ m ű t á b l á z a t á b ó l k i t ű n i k , egy á t l a g o s súlyú c s e c s e m ő álta­ lánosságban huszonöt-negy­ v e n p e r c a l a t t végez a z evés­ sel ( a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y szo­ pik vagy c u m i s ü v e g b ő l , illetv e m o h ó n vagy k é n y e l m e s e n eszik-e). Az é b r e n l é t ( a m i a tisztába tevést is foglalja) magában har­ időtartama

Különleges körülmények: korai érkezés
A kórházak t ö b b s é g é b e n kétórás ciklusokra állítják be a koraszülötteket, a m í g el n e m érik a 2 5 0 0 g r a m m o t . (Csak az ilyen vagy e n n é l n a g y o b b súlyú b a b á k a t lehet hazavinni.) Ez jó hír a szülőknek, hiszen mire a b a b a h a ­ zakerül, m á r m e g s z o k t a a napirendet. C s a k ­ h o g y a koraszülöttek e m é s z t ő r e n d s z e r e m é g n a g y o n kicsi és n e m elég fejlett, ezért hajla­ m o s a b b a k a zavarokra, például a refluxra ( 1 4 6 - 1 4 9 . oldal) és a sárgaságra (lásd a kere­ tes részt a 4 6 . oldalon). Természetesen érzé­ k e n y e b b e k is. A kis súlyú újszülöttek is hajla­ m o s a b b a k rá, h o g y evés k ö z b e n elaludjanak, ezért erre k ü l ö n é r d e m e s odafigyelni, és fel kell ébreszteni őket. A l v á s u k h o z is g o n d o s a n teremtsünk m e g f e l e l ő feltételeket: b u g y o l á l ­ juk be, és csendes, m e l e g , sötét s z o b á b a n fektessük le őket. Ne felejtsük el, h o g y m é g n e m kellett volna megszületniük, ezért a l u d n i akarnak, és aludniuk is kell.

Etetés k ö z b e n általában elalszik, egy óra múlva viszont é h e s n e k tűnik.

Ez gyakori b i z o n y o s b a b á k n á l - ha k o r a s z ü ­ lött volt, besárgult, kis súllyal született vagy egyszerűen csak á l o m s z u s z é k . Lehet, h o g y t ö b b s z ö r kell etetni, d e etetés k ö z b e n m i n ­ d e n k é p p e n é b r e n kell tartani ( 1 3 2 - 1 3 3 . ) . S z o p t a t o t t b a b á n á l az is o k a lehet, h o g y az a n y u k a rosszul teszi mellre, vagy nincs elég teje ( 1 3 5 - 1 4 3 . ) .

m i n c - n e g y v e n ö t p e r c . A z al­ vás ( b e l e é r t v e a z e l a l v á s h o z szükséges percet) 7-kor, nagyjából tizenöt óra. Az ló­ másfél-két 10-kor,

K é t ó r á n k é n t akar e n n i .

H a 2 9 0 0 g r a m m n á l n a g y o b b a súlya, talán n e m eszik h a t é k o n y a n . Ügyeljen rá, h o g y ne „ n a s s o l j o n " (131.). S z o p t a t o t t b a b á n á l az is o k a lehet, h o g y az a n y u k a rosszul teszi mell­ re, vagy nincs elég teje ( 1 3 5 - 1 4 3 . ) .

ilyen b a b a eszik, m o n d j u k , 13-kor, k o r é s 19-kor, v a l a m i n t 2 1 k o r és 2 3 - k o r (így k i i k t a t h a ­

Folyton a s z o p ó r e f l e x e t l á t o m nála, azt hi­ s z e m , h o g y éhes, d e h a m e g e t e t e m , csak ke­ veset eszik.

Lehet, h o g y n e m e l é g ü l ki a s z o p á s i igénye, ezért az e t e t ő c u m i n vagy a m e l l b i m b ó n cumizik (134.). V a g y csak nassol (131.). Ellenőrizze, mennyi teje v a n (138.).

tó a hajnali 2 ó r a i e t e t é s i lásd a „ T ö m j e m e g ! " c í m ű r é s z t a 1 2 6 . é s 2 4 8 . o l d a l a k o n ) . D e ezek c s a k javasolt i d ő p o n t o k . Ha az Ön gyermeke n e m 13.00 órakor, h a n e m 12.30-kor é b r e d föl e b é d e l n i , e t e s s e m e g . Az átlagosnál n a g y o b b súllyal - m o n d j u k , 3 6 0 0 - 4 5 0 0 g r a m ­ m a l - született b a b á k r e n d s z e r i n t egy kicsit ü g y e s e b b e n és n é ­ h a valamivel t o v á b b esznek. E n n e k ellenére rájuk i s v o n a t k o ­ zik a fenti h á r o m ó r á s ciklus. A k o r és a súly k é t k ü l ö n b ö z ő d o ­ log - a 3 6 0 0 g r a m m o s vagy a n n á l s ú l y o s a b b b a b a is csak ú j ­ szülött m é g , és h á r o m ó r á n k é n t kell e n n i e . S z e r e t e k az ilyen b a b á k k a l d o l g o z n i , m e r t n á l u k m á r a z első k é t h é t b e n e l l e h e t é r n i , hogy é j s z a k á n k é n t t o v á b b a l u d j a n a k e g y h u z a m b a n . A k o r a s z ü l ö t t e k vagy az e g y s z e r ű e n c s a k p i c i b a b á k ki­ s e b b súllyal s z ü l e t n e k . N e k i k m é g n e m felel m e g a h á r o m ­ ó r á s n a p i r e n d . A z ő szüleik á l t a l á b a n a r r a p a n a s z k o d n a k , hogy a kórházból hazatérve n e m tudják bevezetni a 4É-t, m e r t evés u t á n „ m é g h ú s z p e r c r e s e m t u d o m é b r e n t a r t a -

N e m alszik rendszeresen.

Lehet, h o g y túl sok inger éri, m e r t a kelleté­ nél t o v á b b van é b r e n ( 2 5 4 - 2 5 8 . ) . V a g y Ö n n e m elég következetes a b b a n , h o g y é b r e n tegye a z á g y á b a ( 2 3 0 - 2 3 7 . ) .

N a p k ö z b e n jól alszik, éjszaka viszont s o k s z o r felébred.

Felcserélte a n a p p a l t az éjszakával, és a nap­ pali alvások miatt n e m t u d p i h e n n i éjszaka (226-228.).

S o s e m t u d o m , miért sír.

Lehet, h o g y M i m ó z a vagy M o r c o s t í p u s ú (lásd a m á s o d i k fejezetet), v a g y valamilyen testi p r o b l é m a v a n , p é l d á u l szélgörcs, reflux vagy hasfájás ( 1 4 4 - 1 5 1 . ) . A k á r m i o k o z z a , Ö n is és ő is j o b b a n járnak, ha van napirendje.

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Az alábbi táblázat a súlyhoz igazított napirendet mutatja. (Négy hónapos kor után már a kis súllyal született babák többsége is kibír négy órát két evés kö­ zött.) A számolást Önre bízom. Jegyezze föl, mikor szokott felébredni a baba, és a súlya, valamint a „Hányszor?" oszlop információja alapján hozzávető­ leges időtartamokat írjon mellé. Legyen rugalmas - az időpontoknál sokkal fontosabb a kiszámíthatóság és a rendszer. A „Meddig?" a 4É egyes betűinek időtartamára vonatkozik; a „Hányszor?"-ból kiderül, hányszor ismétlődik a 4É. Az egyszerűség kedvéért kihagytam az utolsó É-t, az Én-t. Ha a baba súlya meghaladja a 3600 grammot, Ön sokkal hamarabb kapja vissza éjszakai nyu­ galmát, mint egy kisebb súlyú csecsemő szülei. Ha a baba súlya kevesebb 3000 grammnál, Önnek nemigen lesz ideje magára, főleg az első hat hétben. De tartson ki - ez megváltozik, ha a baba eléri a 3200 grammot, és még jobb lesz, ahogy megtanulja elszórakoztatni magát, mert Ön akkor is végezheti a munkáját, amikor ő ébren van.

l ö n b e n t ú l s o k i n g e r é r i , é s s í r n i fog. A m i n t s i k e r ü l m e g ­ n y u g t a t n i , újra m e g é h e z i k , m e r t a sírással e n e r g i á t h a s z n á l t el. É s v é g k é p p n e m é r t j ü k , m i k o r m i é r t sír. É h e s ? F á r a d t ? Fáj a hasa? A kisebb babák éjszakánként eleinte m a x i m u m négy órát a l s z a n a k e g y v é g t é b e n , vagyis az első h a t h é t b e n legalább k é t s z e r m e g kell e t e t n i ő k e t . D e a z i s b e l e f é r , h a e g y s z e r r e c s a k h á r o m ó r á t a l s z a n a k . E n n i ü k kell. A p i c i b a b á k n a k k e z ­ d e t b e n sok evésre és alvásra van szükségük ahhoz, hogy G o n d o l j u n k csak hízzanak.

3600 gramm fölött Meddig? Hányszor?

A v á l a s z e g y s z e r ű . Sehogy - ne p r ó b á l j á k s z ó r a k o z t a t n i } k ü ­

5-6 órát alszanak. Eleinte 5-10 perc; 3000 grammosan 20 perc; kb. 3200 grammos kortól fokozatosan nyújtsuk 45 percre. Édes álom Ébrenlét perc (beleértve a tisztába tételt, öltöztetést és a napi egyszeri fürdetést).
20-45

11-től hajnali 4-5-ig

n i " , vagy

„ e l a l s z i k evés

közben".

Hogyan tartsák ébren?

A 4É nappal 3 órán­ ként ismétlődik. Hathetes kor után ezek a babák általá­ ban megvannak a hajnali 1 vagy 2 órai etetés nélkül, és este

renlét aludni

idejét másfél

öt-tíz aztán órán

percre hagyjuk keresz­

korlátozzuk,

tül. Amikor ébren van, ne várjuk el tőle, h o g y gügyög­ j ö n - és ne is s z ó r a k o z t a s -

2200-3000 gramm Meddig? Hányszor?

A napirend kialakítását nemcsak a születési súly befolyásolja, hanem például a sárgaság is. A sárgaság azért alakul ki, mert a baba szervezetéből nem ürül ki a bilirubin, a na­ rancssárga színű epefesték. Mindene besár­ gul -a bőre, a szeme, a tenyere, a talpa. A mája ilyenkor egy autómotorhoz hasonlít, amely még nem tudott rendesen beindulni. Addig a baba nagyon fáradt, és folyton alud­ ni akar. Még véletlenül se higgyük azt, hogy „jó alvó" lesz a gyerekünk. Ne hagyjuk vég nélkül aludni, kétóránként ébresszük fel en­ ni, mert a táplálék fogja kitakarítani a szerve­ zetéből a sárgaságot. Ez az állapot általában két-három napig tart - szoptatott babáknál kicsit tovább, mint a tápszereseknél. Akkor múlt el, ha a bőre megint rózsaszínes árnya­ latú, és a szeme sem sárga már.

a k i s m a l a c o k r a : e s z n e k , egy kicsit r ö f ö g n e k é s j á r k á l n a k , majd alszanak. szülött állat hogy gyarapítsa M i n d e n új­ így a csinálja, s ú l y á t és

Napirend súly szerint

3000-3600 gramm Meddig? Hányszor?

spóroljon az energiájával. A 3000 g r a m m n á l kisebb babát ként kezdetben etessük: kétórán­ har­ egyen

24-40 perc

minc-negyven percig, az éb­

s u k , h o g y a l e h e t ő l e g k e v e s e b b i n g e r érje. H a k é t ó r á n k é n t e s z i k é s e l e g e t alszik, g y a r a p o d n i fog a s ú l y a . K é s ő b b b i z o ­ n y o s a n t o v á b b bírja m a j d e v é s n é l k ü l , é s f o k o z a t o s a n n ö v e l ­ h e t j ü k a z é b r e n t ö l t ö t t i d ő t . M í g s z ü l e t é s e k o r c s a k tíz p e r c i g bírt ébren maradni, 3000 grammos korában m á r húsz per­ cig, 3 2 0 0 g r a m m o s k o r á b a n p e d i g n e g y v e n ö t p e r c i g . F o k o ­ z a t o s a n tágítsuk a kétórás ciklust, hogy 3 0 0 0 - 3 2 0 0 g r a m ­ m o s k o r á r a átálljon a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r e .

Étkezés

Súly

30-40

perc

A 4É nappal 2 órán­ ként ismétlődik, amíg a baba el nem éri a 3000 grammot; utána 3 óránként. Kezdetben az ilyen babák éjszakánként csak 4 órát bírnak ki evés nélkül.

A 4É nappal 2 1/2-3 óránként ismétlődik (az átlagsúly alsó értékéhez közelítő babáknál); éjszaka 4-5 óra alvás az első 6 hétben, utána fokozatosan elhagy­ juk a hajnali 1 vagy 2 órai etetést.

Különleges körülmények: sárgaság

25-35

perc (beleértve a tisztába tételt, öltöztetést és a napi egyszeri fürdetést).
20-45

perc

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Hathetes kortól négy hónapos korig: váratlan ébredések
Az első h a t h e t e t - a klasszikus g y e r m e k á g y a s i d ő s z a k o t k ö v e t ő n a g y j á b ó l két é s fél h ó n a p b a n m i n d e n k i m e g n y u g ­ szik egy kicsit. A szülő m a g a b i z t o s a b b , é s r e m é l h e t ő l e g n e m o l y a n hajszolt. A c s e c s e m ő n ö v e k s z i k - e k k o r r a á l t a l á b a n a kis súllyal s z ü l e t e t t b a b á k is u t o l é r i k a t ö b b i e k e t -, és r i t ­ k á b b a n alszik e l e t e t é s k ö z b e n . N a p k ö z b e n t o v á b b r a i s h á ­ r o m ó r á n k é n t eszik, d e k e z d k i t o l ó d n i a k ö v e t k e z ő evés i d ő ­ pontja, ahogy közeledik a negyedik h ó n a p (amikortól négy­ ó r á n k é n t eszik; lásd a k ö v e t k e z ő é l e t s z a k a s z t az 5 0 . o l d a l o n ) . N a p k ö z b e n t o v á b b v a n é b r e n , éjszaka p e d i g v a l ó s z í n ű l e g t o v á b b alszik, p é l d á u l 2 3 - t ó l h a j n a l i 5-ig vagy 6-ig. B i z o ­ n y á r a h a t h e t e s k o r a k ö r ü l sírt a l e g t ö b b e t , a z u t á n e g y r e k e ­ vesebbet. E b b e n az időszakban az alábbiak a leggyakoribb p a n a ­ szok: GYAKORI PANASZOK
C s a k h á r o m - n é g y órát alszik éjszaka.

M i n t l á t h a t ó , ez a h i r t e l e n és ( l e g a l á b b i s a s z ü l ő s z á m á r a ) é r t h e t e t l e n p r o b l é m a a h a r m a d i k É-hez, az alváshoz k ö t ő ­ dik. A b a b a n a p k ö z b e n é s éjszaka e g y a r á n t r e n d s z e r t e l e n ü l é s n e h e z e n alszik e l - kivált a k k o r , h a n i n c s n a p i r e n d j e . A szülők feladták a r e m é n y t , hogy valaha kialhatják m a g u ­ kat. E l ő f o r d u l p e r s z e , h o g y a c s e c s e m ő t az é h s é g é b r e s z t i fel - üres hassal n e m t u d aludni -, de korántsem mindig erről v a n szó. L e h e t s é g e s , h o g y a j ó s z á n d é k ú s z ü l ő a z ö t l e t s z e r ű nevelés m a g v a i t veti el. E z a t t ó l függ, h o g y h o g y a n p r ó b á l j a megoldani ezeket a problémákat. T e g y ü k fel p é l d á u l , h o g y egy éjszaka f e l é b r e d t , Ö n p e d i g ú g y p r ó b á l t a m e g n y u g t a t n i , h o g y m e g s z o p t a t t a vagy m e g ­ etette cumisüvegből. Ez nagyszerűen bevált, úgyhogy Ön azt g o n d o l t a : Mmmm, ez jó módszer. A b a b á n a k is t e t s z e t t . C s a k h o g y Ö n a k a r a t l a n u l i s a r r a t a n í t o t t a , h o g y a visszaalv á s h o z s z o p n i a kell. H i g g y e e l n e k e m , h o g y a m i k o r h a t h ó ­ n a p o s é s s o k k a l s ú l y o s a b b lesz, é s éjszaka m é g m i n d i g t ö b b ­ ször e n n i a k a r , Ö n k e s e r v e s e n m e g b á n j a m a j d ezt a d ö n t é ­ sét. ( É s m é g s z e r e n c s é s n e k t a r t h a t j a m a g á t , h a a k k o r m e g ­ oldja a p r o b l é m á t - s z á m t a l a n szülő f o r d u l h o z z á m , a k i n e k m á r m a j d n e m k é t é v e s a g y e r e k e , d e éjszaka m é g m i n d i g t ö b b s z ö r f e l é b r e d , h o g y a n y u k a m e l l é n a l u d j o n vissza!)

LEHETSÉGES OKOK
N a p k ö z b e n n e m eszik eleget, és este, lefek­ tetés előtt m e g kell „ t ö m n i " (lásd a 1 2 6 - 1 2 7 . és a 2 4 8 . oldalt).

R é g e b b e n öt-hat órát aludt éjszaka, de m o s t g y a k r a b b a n f e l é b r e d , és m i n d i g máskor. N a p k ö z b e n a l k a l m a n k é n t csak f é l - h á r o m n e ­ g y e d órát alszik.

Fejlődési ugrás zajlik ( 1 5 1 - 1 5 6 . és 2 5 0 - 2 5 2 . ) , és n a p k ö z b e n t ö b b e t kellene ennie. ön félreérti a jelzéseit, és n e m fekteti le ide­ j é b e n , a m i k o r a fáradtság első jelei mutat­ k o z n a k (230.), vagy túl h a m a r b e m e g y h o z ­ z á , a m i k o r m e g é b r e d , ezért n e m t u d ö n á l ­ lóan visszaaludni ( 2 3 9 - 2 4 0 . ) .

M i n d e n éjszaka u g y a n a b b a n a z i d ő b e n é b ­ r e d , de alig eszik, ha m e g e t e t e m .

H a m i n d i g u g y a n a k k o r é b r e d fel, a k k o r szin­ te kizárt, hogy éhes. V a l ó s z í n ű l e g rossz szo­ kás ( 2 4 2 - 2 4 3 . ) .

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Már dolgozik, Anyuka?
A b a b a h á r o m - h a t h ó n a p o s kora k ö z ö t t sok a n y u k a visszatér a m u n k a h e l y é r e , vagy félállásban helyezkedik e l . V a n , a k i n e k muszáj d o l g o z n i a , v a n , a k i n e k hiányzik a m u n k a . A k á r m i áll is a döntés h á t t e r é b e n , a változás f e n n a k a d á s t o k o z h a t a n a p i ­ rendben. M e g s z o k t a a baba a napirendet, mire Ön m u n k á b a állt? Az aranyszabály az, h o g y ne legyen egyszerre túl sok változás. Ha tudja, m i k o r m e g y vissza d o l g o z n i , legalább egy h ó n a p p a l előtte vezesse be a 4É-t. Ha már visszament, talán é r d e m e s kivennie két hét s z a b a d s á g o t , h o g y sínre tegye a d o l g o k a t . Ki felügyel a babára az Ön távollétében? Megérti-e a bébiszitter a napirend fontosságát, tartja-e hozzá magát? M á s k é p p viselkedik-e a b a b a a bébiszitterrel, mint Ö n n e l ? A 4É csak a k k o r m ű k ö d i k , ha betartják. Lehet, h o g y a bébiszit­ ter n e m tartja m a g á t az Ön által m e g h a t á r o z o t t n a p i r e n d h e z - ez a b b ó l derülhet ki, h o g y a b a b a nyűgös, a m i k o r Ön ö l b e veszi. M á s f e l ő l viszont az is e l k é p z e l h e t ő , h o g y a bébiszitter j o b b a n betartja a napirendet, mint Ö n . Némely szülő, f ő l e g , ha furdalja a lelkiismeret, e n g e d m é n y e k e t tesz: „ Ó , h a d d m a r a d j o n m é g é b r e n egy kicsit, egész nap n e m l á t o m . " M e n n y i r e veszi ki a részét A p u k a a g y e r m e k n e v e l é s b ő l ? Hajlandó-e Ön na­ g y o b b teret e n g e d n i neki? T a p a s z t a l a t a i m szerint egyes a n y u k á k e l m é l e t b e n a n a p i r e n d hívei u g y a n , a g y a k o r l a t b a n a z o n b a n k ö v e t k e z e t l e n e k , p a r t n e r ü k viszont, aki talán k e v e s e b b i d ő t tölt o t t h o n , j o b b a n tartja m a g á t h o z z á . Történt-e más nagy változás a család életében? A c s e c s e m ő n e k van egy h a t o ­ dik é r z é k e . M é g n e m értjük, h o g y a n h a n g o l ó d i k rá a környezetére. Tudjuk p é l d á u l , h o g y a depressziós anyukák c s e c s e m ő i m a g u k is t ö b b e t sírnak. Egy m u n k a h e l y v á l ­ tás, egy költözés, egy új házi k e d v e n c , egy családtag b e t e g s é g e - b á r m i , ami f e l b o ­ rítja a családi élet egyensúlyát - a b a b a napirendjét is m e g z a v a r h a t j a .

k e z d t á r g y a k u t á n . T a n u l á t f o r d u l n i , vagy m á r t u d is. Segít­ séggel e g é s z e n e g y e n e s h á t t a l ü l , ú g y h o g y m á s s z e m s z ö g b ő l látja a világot. E g y r e j o b b a n r ö g z ü l n e k b e n n e a m i n t á k és szokások. Egyre ügyesebben megállapítja, h o n n a n jönnek a h a n g o k , m e g t a l á l j a a k a p c s o l a t o t ok és o k o z a t k ö z ö t t , e z é r t j o b b a n lekötik azok a játékok, amelyek m o z o g n a k és reagál­ n a k a z é r i n t é s é r e . A z e m l é k e z e t e i s s o k a t fejlődött. E v á l t o z á s o k m i a t t a n a p i r e n d j é n e k is v á l t o z n i a kell - ezt jelzi a „ 4 / 4 " s z a b á l y o m , a m i a „ n é g y h ó n a p o s b a b a / n é g y ­ órás n a p i r e n d " rövidítése. E b b e n a korban a többség m á r át t u d állni a n é g y ó r á s n a p i r e n d r e . L o g i k u s is: n a p k ö z b e n egy­ r e t ö b b e t v a n é b r e n , é j s z a k á n k é n t p e d i g h o s s z a b b ideig al­ szik e g y h u z a m b a n . K o r á b b a n a z é r t é b r e d t föl reggel, m e r t e n n i akart, m o s t viszont valószínűleg csak megszokásból, a b e l s ő órája m i a t t , n e m p e d i g a z é r t , m e r t é h e s . T ö b b s é g ü k v a l a m i k o r h a j n a l i 4 és 6 ó r a k ö z ö t t é b r e d föl, g ü g y ö g m a g á ­ n a k é s játszik egy kicsit, a z u t á n újra elalszik. M á r h a a s z ü l ő n e m siet b e h o z z á , a m i á l t a l á b a n a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s kez­ d e t é t jelzi. B i z o n y á r a ü g y e s e b b e n i s eszik m á r , h ú s z - h a r m i n c p e r c a l a t t k i ü r í t i a c u m i s ü v e g e t vagy az a n y a m e l l e t . Az első É ( é t k e z é s ) t e h á t , b e l e é r t v e a t i s z t á b a t e v é s t is, legföljebb h á ­ romnegyed óráig tart. A második É (ébrenlét) azonban na­ gyot v á l t o z i k : s o k k a l t o v á b b v a n é b r e n a b a b a , á l t a l á n o s s á g ­ b a n n é g y h ó n a p o s k o r b a n másfél ó r á t , a m i h a t h ó n a p o s k o r r a k é t ó r á r a n y ú l i k . D é l e l ő t t a t ö b b s é g k é t ó r á t alszik, d e h a másfél ó r a u t á n f e l é b r e d is, r e n d s z e r i n t kibírja azt a p l u s z fél ó r á t a k ö v e t k e z ő e t e t é s i g . D é l u t á n k e t t ő vagy fél h á r o m t á j b a n i s m é t e l á l m o s o d i k , é s n a g y j á b ó l másfél ó r á t alszik. A következő oldal táblázatából kiderül, h o g y a n változik a n a p i r e n d négy h ó n a p o s korban. Egy étkezés kimarad, m e r t a b a b a t ö b b e t eszik e g y s z e r r e , a h á r o m n a p k ö z b e n i a l v á s b ó l p e d i g k e t t ő lesz ( d e m e g m a r a d a k é s ő d é l u t á n i r ö v i d a l v á s ) , e z é r t n ő a z é b r e n t ö l t ö t t i d ő . ( H a g o n d j a t á m a d a z átállással a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r ő l a n é g y ó r á s r a , segít a r é s z l e t e s leírás az 5 8 - 6 6 . o l d a l o n . )

Négy hónapos kortól hat hónapos korig: a „4/4" és az ötletszerű nevelés kezdetei
A csecsemő most m á r éberebb, és többet k o m m u n i k á l az őt k ö r ü l v e v ő világgal, m i n t k o r á b b a n . N e felejtsük el, h o g y fe­ l ü l r ő l lefelé fejlődik, vagyis e l ő s z ö r a s z á j á n a k lesz u r a , a z u t á n a n y a k á n a k és a t ö r z s é n e k , a k a r j á n a k és a k e z é n e k , v é g ü l p e d i g a l á b á n a k (lásd a k e r e t e s r é s z t a 3 9 . o l d a l o n ) . E b b e n a k o r b a n m á r k ö n n y e d é n m e g t a r t j a a fejét, é s n y ú l n i

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

Háromórás napirend
Étkezés: 7 . 0 0 ébredés és evés Ébrenlét: 7 . 3 0 vagy 7 . 4 5 (az evés hosszától f ü g g ő e n ) Édes álom: 8.30 (másfél óra alvás) Én: Ön d ö n t Étkezés:1O.OO Ébrenlét: 1 0 . 3 0 vagy 1 0 . 4 5 Édes álom: 1 1 . 3 0 (másfél óra alvás) Én: Ön d ö n t Étkezés: 13.00 Ébrenlét: 1 3 . 3 0 vagy 13.45 Édes álom: 1 4 . 3 0 (másfél óra alvás) Én: ö n d ö n t Étkezés: 14.00 Ébrenlét: 1 4 . 3 0 vagy 1 4 . 4 5 Édes álom: 15.00 vagy 1 6 . 0 0 , illetve rö­ vid (kb. 40 perces) alvás a kettő k ö z ö t t Én: Ön d ö n t Étkezés: 1 9 . 0 0 (láncetetés 19-kor és 2 1 kor, ha fejlődési ugrás zajlik) Ébrenlét: fürdés

Négyórás napirend
Étkezés: 7.00 ébredés és evés Ébrenlét: 7.30

következetesen t a r t s u k az étkezés/ébrenlét/édes álom sor­ rendet (most már négyóránként). N e m véletlen, hogy e b b e n az életkorban a szülők többsé­ g é n e k a n a p i r e n d d e l gyűlik m e g a baja: GYAKORI PANASZOK
Olyan h a m a r v é g e z az evéssel, h o g y attól félek, n e m eszik eleget. És ez a napirendet is felborítja.

Édes álom: 9 . 0 0 (másfél-két órás alvás) Én: ö n d ö n t Étkezés: 11.00 Ébrenlét: 11.30 Édes álom: 13.00 (másfél-két óra) Én: Ön d ö n t Étkezés: Ébrenlét: 15.00 15.30 M i n d i g más i d ő p o n t b a n eszik és alszik.

LEHETSÉGES OKOK
Az evéssel valószínűleg s e m m i baj - h a t é k o ­ nyan eszik, a m i n e m ritkaság e b b e n az élet­ k o r b a n . M i n t már m o n d t a m , talán az a p r o b l é m a , h o g y egy kisebb b a b a napirendjét követi - h á r o m ó r á s ciklusokat n é g y ó r á s a k helyett (a váltásról lásd az 5 8 - 6 6 . oldalt). Bizonyos f o k ú eltérés teljesen normális. De ha a b a b a nassol és rövideket alszik m i n d k e t t ő az ötletszerű nevelés k ö v e t k e z m é ­ nye -, a k k o r n e m jut rendesen t á p l á l é k h o z és n e m piheni ki m a g á t . Ki kell alakítani számára a négy h ó n a p o s c s e c s e m ő n e k m e g f e l e l ő n a p i r e n d e t ( 5 8 - 6 6 . oldal).

Édes álom: 17.00 vagy 1 8 . 0 0 , illetve rövid alvás a kettő k ö z ö t t Én: Ön d ö n t Étkezés: 19.00 (láncetetés 19-kor és 2 1 kor, de csak ha fejlődési ugrás zajlik) Ébrenlét: fürdés Édes álom: 1 9 . 3 0 lefekvés Én: Ö n é az este! Étkezés: 2 3 . 0 0 á l o m e t e t é s (hét-nyolc h ó n a p o s k o r i g , vagy a m í g m e g n e m szokta a szilárd ételt) Éjszakánként t ö b b s z ö r f e l é b r e d , és n e m tudom eldönteni, hogy megetessem-e vagy s e m . H a rendszertelen i d ő p o n t o k b a n é b r e d fel, a k k o r éhes, és t ö b b e t kell e n n i e n a p k ö z b e n ( 2 4 7 - 2 5 3 . oldal); h a m i n d i g u g y a n a z o k b a n a z i d ő p o n t o k b a n , a k k o r e z rossz s z o k á s ( 2 4 2 - 2 4 3 . oldal). Lehet t o v á b b á , h o g y ideje áttérni a négyórás n a p i r e n d r e . Átalussza az éjszakát, de ö t k o r f e l é b r e d , és játszani akar. Talán túl h a m a r b e m e g y h o z z á , a m i k o r hajnalban m e g é b r e d , és ezzel akaratlanul is azt tanítja neki, h o g y ilyen k o r á n kell felkelnie ( 2 3 9 - 2 4 0 . oldal). F é l - h á r o m n e g y e d óránál t o v á b b n e m alszik vagy egyáltalán n e m hajlandó elaludni. Alvás előtt túl sok inger éri ( 3 1 6 - 3 1 9 . oldal); vagy nincs napirendje, esetleg n e m m e g f e l e l ő a napirendje ( 2 8 5 - 2 9 2 . oldal) vagy m i n d k e t t ő .

Édes álom: 1 9 . 3 0 lefekvés Én: Ö n é az este Étkezés: 2 2 . 0 0 vagy 2 3 . 0 0 álometetés

A f e n t i e k az ideális n a p o k r a v o n a t k o z n a k . A b a b a n e m f e l t é t l e n ü l fogja t i s z t e l e t b e n t a r t a n i e z e k e t a z i d ő p o n t o k a t . N a p i r e n d j é t b e f o l y á s o l h a t j a a súlya - l e h e t , h o g y egy pici c s e c s e m ő n é g y h ó n a p o s k o r á b a n h á r o m é s fél ó r á s c i k l u s o ­ k a t visel el, d e ö t h ó n a p o s a n , vagy l e g k é s ő b b h a t h ó n a p o s a n m á r n e k i s e m o k o z g o n d o t a h á r o m ó r á s n a p i r e n d - , vala­ m i n t a v é r m é r s é k l e t e , h i s z e n v a n n a k j o b b é s r o s s z a b b al­ vók. I d ő n k é n t a k á r a saját n a p i r e n d j é t ő l is e l t é r h e t i t t - o t t t i ­ z e n ö t p e r c e t . A z egyik n a p k e v e s e b b e t alszik d é l e l ő t t , d é l ­ u t á n v i s z o n t t o v á b b , vagy fordítva. A r r a kell figyelni, h o g y

A f e n t i e k e n kívül t o v á b b é l n e k a z o k a p r o b l é m á k is, a m e ­ lyeket k o r á b b a n e l h a n y a g o l t u n k . A z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s e d ­ d i g e l v e t e t t m a g j a i m o s t evési é s alvási z a v a r o k f o r m á j á b a n s z ö k k e n n e k s z á r b a ( e z é r t h a k i h a g y t a , m o s t f e l t é t l e n ü l ol-

A 4 É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

vassa el az e l ő z ő , a „ H a t h e t e s k o r t ó l n é g y h ó n a p o s k o r i g " c í m ű r é s z t ) . A s z ü l ő k t ö b b f é l e p r o b l é m á v a l találják s z e m b e magukat, és n e m látnak tisztán a zűrzavarban. E n n e k néha e g y s z e r ű e n a z a z o k a , h o g y g y e r m e k ü k n a g y o b b l e t t , ő k vi­ s z o n t elfelejtették h o z z á i g a z í t a n i a n a p i r e n d e t . N e m t u d j á k , h o g y m á r n e m h á r o m - , h a n e m n é g y ó r á n k é n t kell e t e t n i ü k , h o g y h o s s z a b b i d ő t t ö l t é b r e n , vagy h o g y a n a p k ö z b e n i al­ vás u g y a n o l y a n f o n t o s , m i n t az éjszakai. M á s s z ü l ő k n é l az a baj, hogy n e m következetesek. E l l e n t m o n d ó tanácsokat k a p t a k a k ö n y v e k b ő l , b a r á t n ő k t ő l , az i n t e r n e t r ő l vagy a t é ­ v é b ő l , k i p r ó b á l t á k ezt a m ó d s z e r t , azt a m ó d s z e r t , állan­ d ó a n v á l t o z t a t t á k a s z a b á l y o k a t , h á t h a v a l a m e l y i k beválik. L e h e t , h o g y a n y u k a k ö z b e n v i s s z a m e n t d o l g o z n i i s (lásd a z 5 0 . o l d a l t ) . Ez is, és m á s v á l t o z á s o k is f e l b o r í t h a t j á k a c s e ­ csemő napirendjét. A p r o b l é m a azért tűnik súlyosabbnak e b b e n az é l e t k o r b a n , m e r t h o s s z a b b ideje áll f e n n , és - sok e s e t b e n - a b a b á n a k s o h a s e m m i l y e n n a p i r e n d j e n e m volt. A n é g y h ó n a p o s (vagy i d ő s e b b ) b a b á k s z ü l e i n e k egy k u l c s ­ k é r d é s t s z o k t a m f e l t e n n i : Van-e a babának valamilyen napi­ rendje? H a a válasz „ n e m " , vagy é p p e n „ v a l a m i k o r v o l t " , a k k o r l e s z ö g e z e m , h o g y ez e s e t b e n a 4É az első l é p é s . E fe­ jezet v é g é n , a z 5 8 - 6 6 . o l d a l o n l é p é s r ő l l é p é s r e l e í r o m , h o g y lásson hozzá a napirend bevezetéséhez.

m e n n y i s é g é v e l k a p c s o l a t b a n (ezekre a n e g y e d i k f e j e z e t b e n v á l a s z o l o k ) . N e m i s c s o d a : a c s e c s e m ő e l e i n t e v a l ó s á g o s kis zabagép, nyolc h ó n a p o s kora körül a z o n b a n változni kezd az anyagcseréje. Rendszerint vékonyabbá válik, elveszti b a b a h á j á t , a m e l y a z é r t r a k ó d o t t r á , h o g y l e g y e n ereje m o ­ zogni. E b b e n a korban étrendjében fontosabb a minőség, mint a mennyiség. Ilyentájt t ű n i k el a r ö v i d k é s ő d é l u t á n i alvás, és a t ö b b s é g b e é r i két n a p k ö z b e n i alvással - ideális e s e t b e n m i n d k e t t ő egy-két ó r a t a r t a m ú . Az alvás nem t a r t o z i k k e d v e n c i d ő t ö l ­ téseik k ö z é . A h o g y egy h é t h ó n a p o s b a b a a n y u k á j a f o g a l m a ­ z o t t : „Azt h i s z e m , S e t h a z é r t n e m a k a r a l u d n i , m e r t a n n y i r a é r d e k l i a világ, és m á r ü g y e s e b b e n k ö z l e k e d i k . Mindent lát­ ni a k a r ! " Ez így v a n , h i s z e n m o s t a t e s t i fejlődés áll a k ö z é p ­ p o n t b a n . N y o l c h ó n a p o s k o r á b a n m á r felül, m o z g á s a ö s s z e r e n d e z e t t e b b é válik. S o k k a l ö n á l l ó b b , főleg h a s o k s z o r al­ k a l m a nyílik a s z a b a d j á t é k r a . A leggyakoribb panaszok nagyjából ugyanazok, mint n é g y - h a t h ó n a p o s k o r b a n - a k ü l ö n b s é g csak az, h o g y a s z o k á s o k m é l y e b b e n r ö g z ü l t e k , é s v a l a m i v e l n e h e z e b b vál­ t o z t a t n i r a j t u k . A z evési é s alvási p r o b l é m á k a t k o r á b b a n n é ­ h á n y n a p alatt m e g lehetett volna s z ü n t e t n i , m o s t viszont meglehetősen nehéz, bár n e m lehetetlen megszabadulni tő­ lük. C s a k egy kicsit t o v á b b t a r t a m e g o l d á s u k . E z e k e n kívül a következetlenség jelenti a legnagyobb

Hat hónapos kortól kilenc hónapos korig: legyünk következetesek
A n a p i r e n d m o s t a n r a egészen megváltozik, b á r továbbra is n é g y ó r á s c i k l u s o k b ó l áll - és j o b b á r a u g y a n a z o k k a l a p r o b ­ l é m á k k a l f o r d u l n a k h o z z á m a szülők, m i n t v a l a m i v e l k o r á b ­ b a n . C s a k h o g y h a t h ó n a p o s k o r b a n eljön egy ó r i á s i fejlődé­ si u g r á s is. I l y e n k o r szokás b e v e z e t n i a szilárd é t e l t , h é t h ó ­ n a p o s k o r t á j é k á n p e d i g e l h a g y n i a z á l o m e t e t é s t ( 1 6 0 . ol­ d a l ) . E g y kicsit t o v á b b t a r t az e t e t é s - és t ö b b u t á n a a m o s n i v a l ó - , h i s z e n a b a b a a z e v é s n e k egy e g é s z e n ú j m ó d ­ ját t a n u l j a . A s z ü l ő k n e k r e n g e t e g a k é r d é s ü k a s z i l á r d étel

g o n d o t . E g y e s d é l e l ő t t ö k ö n a b a b a t o v á b b alszik, m á s k o r m e g a d é l u t á n i alvás h ú z ó d i k el, m e g i n t m á s k o r p e d i g telje­ s e n k i m a r a d v a l a m e l y i k alvás. A z egyik n a p f a r k a s é t v á g g y a l eszik, m á s n a p v i s z o n t fintorogva f o r d u l el. V a n n a k a n y u k á k , akik n e m z a v a r t a t j á k m a g u k a t , m á s o k a h a j u k a t t é p i k . A t ú l ­ élésnek két kulcsa van: ha a b a b a n e m tartja m a g á t a n a p i ­ r e n d h e z , l e g a l á b b Ö n t a r t s a b e . A m á s i k az, h o g y e m l é k e z ­ z e n a g y e r e k n e v e l é s egyik a l a p e l v é r e : amikor azt hiszi, hogy most már nem érheti meglepetés, minden megváltozik ( l á s d a t i ­ z e d i k fejezetet). A h o g y egy h é t h ó n a p o s c s e c s e m ő a n y u k á j a (aki a k ó r h á z b ó l való h a z a é r k e z é s n a p j á n b e v e z e t t e a 4 É - t ) m o n d t a : „Azt a z egyet m e g t a n u l t a m , h o g y a g y e r e k e k m é g

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

a k k o r is k ü l ö n b ö z n e k , ha u g y a n a z a n a p i r e n d j ü k - egysze­ r ű e n azt kell c s i n á l n i , a m i a b a b á n a k i s m e g n e k e m i s j ó . " A h o n l a p o m r a é r k e z ő levelekből v i l á g o s a n k i d e r ü l , h o g y a m i a z egyik a n y u k á n a k r é m á l o m , azzal a m á s i k t ö k é l e t e s e n e l é g e d e t t l e n n e . A z egyik 4 É - s r o v a t o m b a n egy k a n a d a i a n y u k a a r r ó l p a n a s z k o d o t t , h o g y nyolc h ó n a p o s lányával „ e l f a j u l t " a h e l y z e t . M i n t l e í r t a , a kislány 7-kor é b r e d , 8-kor g a b o n a p é p e t é s g y ü m ö l c s ö t reggelizik, 11-kor c u m i s ü v e g e t k a p , a z t á n fél k e t t ő i g alszik, m a j d z ö l d s é g e t é s g y ü m ö l c s ö t eszik. F é l n é g y k o r c u m i s ü v e g , v a c s o r a ( g a b o n a p é p , z ö l d s é g és g y ü m ö l c s ) fél h a t k o r , fél n y o l c k o r m é g egy u t o l s ó c u m i s ­ ü v e g , v é g ü l , k ö r ü l b e l ü l fél k i l e n c k o r , lefekvés. Az a n y u k a p r o b l é m á j a : a b a b a n a p k ö z b e n csak egyszer alszik. „ K i c s ú ­ s z o t t a k e z e m b ő l az i r á n y í t á s " , p a n a s z o l t a , és k ö n y ö r ö g v e kérte a többi anyukát: „Segítsetek!" K é t s z e r is e l o l v a s t a m a levelét, m e r t problémát a k k o r s e m l á t t a m v o l n a , h a a z é l e t e m függ t ő l e . I g e n , a b a b a n ő t t , egy­ r e t o v á b b t u d o t t é b r e n m a r a d n i . D e s z é p e n e v e t t , j ó tíz é s fél ó r á t a l u d t éjszaka, n a p k ö z b e n p e d i g k é t és fél ó r á t . Azt gondoltam: gyerekért. Egyes anyukák a fél karjukat odaadnák egy ilyen M i v e l a k i l e n c h ó n a p o s és a n n á l i d ő s e b b b a b á k

Kislányomat két h ó n a p o s korában m á r m e g p r ó b á l t a m r á s z o k t a t n i a 4 É - r e , de a n n y i g o n d u n k volt az alvással, és olyan gyakran kell szoptatnom, hogy feladtam. M o s t , hogy i d ő s e b b , m e g i n t m e g p r ó b á l n á m , d e szeret­ n é m m e g i s m e r n i m á s b a b á k n a p i r e n d j é t is. Az érdekesség kedvéért megnéztem, milyen napirendeket küldtek el a h a t - k i l e n c h ó n a p o s csecsemők anyukái. Ahogy e g y m á s m e l l é t e t t e m ő k e t , m e g l e p ő e n h a s o n l í t o t t a k egy­ m á s r a . N a g y j á b ó l ilyenek voltak: 7.00 7.30 9 . 0 0 vagy 9 . 3 0 11.15 11.30 13.00 13.30 1 4 . 0 0 vagy 1 4 . 3 0 16.00 16.15 19-00 É b r e d é s és etetés Ébrenlét D é l e l ő t t i alvás S z o p t a t á s vagy c u m i s ü v e g (tízórai) Ébrenlét E b é d (szilárd étel) Ébrenlét D é l u t á n i alvás S z o p t a t á s vagy c u m i s ü v e g ( u z s o n n a ) Ébrenlét É b r e n l é t , b e l e é r t v e a f ü r d e t é s t és az esti rituálét, amelyhez hozzátartozik a szop­ t a t á s vagy a c u m i s ü v e g , a m e s e és a b e takargatás. A fenti n a p i r e n d t i p i k u s n a k t e k i n t h e t ő u g y a n , d e p e r s z e sok v a r i á c i ó létezik a t é m á r a : n é m e l y c s e c s e m ő k e b b e n a z élet­ k o r b a n i s h a j n a l i ö t k o r k e l n e k , é s k a p n a k egy c u m i t vagy c u m i s ü v e g e t . V a n , aki n a p k ö z b e n s o k k a l k e v e s e b b e t alszik a z ideális m á s f é l - k é t ó r á n á l , vagy c s a k egyszer alszik n a p ­ k ö z b e n , a m i t ő l i g e n n y ű g ö s é s s z ü l ő t p r ó b á l ó lesz a z u t á n a k ö v e t k e z ő j á t é k i d ő . É s sajnos egyes b a b á k m é g e b b e n a k o r ­ b a n i s t ö b b s z ö r f e l é b r e d n e k éjszaka. Ú g y h o g y n e m c s u p á n a n a p p a l o k r a kell figyelnünk. N e m g y ő z ö m e l e g e t h a n g s ú ­ lyozni, h o g y nem az időpontok adják a 4É lényegét.

egyre h o s s z a b b időt kibírnak é b r e n , m á r n i n c s szükségük a d é l e l ő t t i a l v á s r a , h a n e m b e é r i k egy h o s s z a b b d é l u t á n i v a l , ami akár h á r o m ó r á s is lehet. U t á n a esznek, játszanak, m e g i n t e s z n e k , m e g i n t j á t s z a n a k , m a j d i r á n y a z ágy. A z egyik n a p k ö z b e n i alvás k i m a r a d á s a á t m e n e t i l e g m e g z a v a r ­ hatja a b a b á t , de az is lehet, hogy semmilyen g o n d o t n e m o k o z . H a n y ű g ö s , m e r t n e m elég n e k i egy n a p k ö z b e n i al­ v á s , a l u d j o n k é t s z e r , vagy a felvesz/letesz m ó d s z e r e m m e l ( 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l ) nyújtsa m e g a t ú l s á g o s a n r ö v i d e g y s z e r i alvást. O l y a n s z ü l ő k t ő l is sok ü z e n e t érkezik a h o n l a p o m r a , akik k o r á b b a n m á r m e g p r ó b á l k o z t a k a 4É-vel vagy v a l a m i l y e n m á s n a p i r e n d d e l , é s e h h e z a z é l e t k o r h o z e l é r k e z v e i s m é t ki­ p r ó b á l n á k . Álljon itt egy t i p i k u s levél:

1 7 . 3 0 vagy 1 8 . 0 0 V a c s o r a (szilárd étel)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É kilenc hónapos kor után
V a l a m i k o r k i l e n c h ó n a p o s és egyéves k o r k ö z ö t t a b a b a elér­ kezik o d a , h o g y kibír ö t ó r á t két e t e t é s k ö z ö t t . A k á r c s a k a c s a l á d t ö b b i t a g j á n a k , n e k i is elég a n a p i h á r o m s z o r i é t k e ­ z é s , p l u s z a t í z ó r a i és az u z s o n n a . K é t és f é l - h á r o m ó r á t t ö l t é b r e n , nagyjából t i z e n n y o l c h ó n a p o s k o r t ó l - e g y e s e k n é l h a m a r a b b , m á s o k n á l k é s ő b b - p e d i g csak d é l u t á n alszik egy n a g y o t . Változik t e h á t a z É-k s o r r e n d j e a 4 É - b e n , m e r t kiesik a d é l e l ő t t i alvás, de a n a p i r e n d e t t ő l m é g n a p i r e n d m a r a d . N e m biztos, hogy m i n d e n n a p egyformán alakul, d e e g y é b k é n t is a k i s z á m í t h a t ó s á g és az i s m é t l é s a l é n y e g .

2. Az átállás megkönnyítésére használja a felvesz/letesz mód­ szeremet. H a n é g y h ó n a p o s n á l i d ő s e b b b a b á k n á l o k o z g o n d o t a n a p i r e n d b e t a r t á s a , a k k o r r é s z b e n , h a n e m tel­ jes e g é s z é b e n alvási n e h é z s é g e k á l l n a k a h á t t é r b e n . I l y e n ­ k o r s z o k t a m m e g i s m e r t e t n i a k é t s é g b e e s e t t és s z k e p t i k u s s z ü l ő k e t a felvesz/letesz m ó d s z e r e m m e l , a m e l y e t c s a k r i t ­ k á n javaslok f i a t a l a b b b a b á k n á l ( e k u l c s f o n t o s s á g ú a l t a t á s i m ó d s z e r t a h a t o d i k fejezetben m u t a t o m b e ) . 3. Négy hónapos kor után a napirend bevezetését szinte min­ dig az ötletszerű nevelés nehezíti. M i v e l a s z ü l ő k m á r m e g ­ p r ó b á l k o z t a k m á s m ó d s z e r e k k e l vagy a z o k keverékével, a b a b a összezavarodott. És az esetek t ö b b s é g é b e n rossz s z o k á s t v e t t föl, p é l d á u l m e l l e n alszik el, éjszaka t ö b b s z ö r is felébred. Egy idősebb csecsemő n a p i r e n d r e szoktatása

A 4É bevezetése négy hónapos vagy idősebb korban
H a a z Ö n g y e r m e k e n é g y h ó n a p o s vagy e n n é l i d ő s e b b , é s e d d i g n e m volt n a p i r e n d j e , a k k o r legfőbb ideje, h o g y le­ g y e n , d e n á l a m á s k é p p e n kell b e v e z e t n i , m i n t egy f i a t a l a b b csecsemőnél. E n n e k h á r o m fontos oka van: 1. A ciklus négyórás. N e m m i n d e g y i k s z ü l ő i s m e r i fel, h o g y a n a p i r e n d e t a b a b a m e g v á l t o z o t t i g é n y e i h e z kell i g a z í t a n i . H a t é k o n y a b b a n eszik, e g y r e t ö b b i d ő t t ö l t é b r e n , e n n e k e l l e n é r e h á r o m ó r á n k é n t e t e t i k - a szülő g y a k o r l a t i l a g viszsza akarja f o r g a t n i a z ó r a k e r e k é t . D i a n e é s B o b h a t h ó n a ­ p o s Harryje például ú j a b b a n felébredt éjszakánként. A jó s z á n d é k ú szülők t e h á t éjszaka i s m e g e t e t t é k . Ú g y g o n d o l ­ t á k - é s n e m i s t é v e d t e k - , h o g y fejlődési u g r á s h o z é r k e ­ z e t t , e z é r t n a p k ö z b e n t ö b b t á p l á l é k o t igényel, t e h á t m e ­ g i n t h á r o m ó r á n k é n t e t e t t é k , m i n t fiatalabb k o r á b a n . C s a k ­ h o g y e h h e z a m ó d s z e r h e z a h á r o m h ó n a p o s b a b á k n á l fo­ l y a m o d u n k , n e m a h a t h ó n a p o s o k n á l , akiktől elvárható, hogy négyóránként egyenek és átaludják az éjszakát. ( N a p k ö z b e n kell t ö b b e t e n n i ü k a z egyes é t k e z é s e k alkal­ mával; erről bővebben lásd a 156-159. oldalt a h a r m a d i k fejezetben.)

ezért mindig t ö b b kitartást és fáradságosabb m u n k á t , né­ mi önfeláldozást és tántoríthatatlan következetességet igényel. N e felejtse el, h o g y l e g a l á b b n é g y h ó n a p k e l l e t t e rossz s z o k á s o k r ö g z ü l é s é h e z . A h h o z n e m kell e n n y i i d ő , h o g y m e g s z a b a d u l j u n k t ő l ü k , feltéve, hogy a napirendhez. Minél idősebb a baba, Ön tartja magát annál nehezebb

m e g v á l t o z t a t n i a s z o k á s a i t , főleg a k k o r , h a m é g m i n d i g f e l é b r e d éjszaka, é s k o r á b b a n m e g s e m p r ó b á l t u n k r e n d ­ szert vinni az életébe. Mivel m i n d e n csecsemő egyéniség, és m i n d e n család­ n a k m á s h o g y zajlik a z é l e t e , csak ú g y s e g í t h e t e k , h a p o n ­ tosan t u d o m , mit csináltak eddig a szülők. Ha Ön eddig e l j u t o t t e b b e n a k ö n y v b e n , m á r sejtenie kell, m i l y e n kér­ d é s e k e t t e s z e k fel a z o k n a k a s z ü l ő k n e k , akik e d d i g n a p i ­ r e n d nélkül éltek: AZ ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN: Milyen gyakran eszik a baba? Meddig tart egy etetés? Mennyi tápszert vagy anyatejet eszik egy nap? Kap-e már szilárd ételt (ha hat hónapos kor kö­ rüli)? A „ N a p i r e n d súly s z e r i n t " ( 4 7 . o l d a l ) és az „ E t e t é s i l x l " ( 1 2 8 . o l d a l ) t á b l á z a t o k csak t á j é k o z t a t ó jellegűek, d e h a s o n l í t s a ő k e t össze a z Ö n ö k g y a k o r l a t á v a l . H a g y e r m e k e h a t h ó n a p o s vagy i d ő s e b b , a k k o r n e m i d e á l i s , h a h á r o m -

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

ó r á n k é n t vagy g y a k r a b b a n eszik. H a t ú l h a m a r v é g e z a z evéssel, a k k o r l e h e t , h o g y c s a k n a s s o l ; h a t ú l s o k á i g nyújtja, a k k o r t a l á n csak c u m i n a k h a s z n á l j a a z a n y a m e l l e t vagy a z etetőcumit. És ha négy h ó n a p o s koráig nincs napirendje, az i s l e h e t s é g e s , h o g y n a p k ö z b e n t ú l keveset eszik, e z é r t k é r e n n i éjszaka is. H a t h ó n a p o s k o r u t á n r e n d s z e r i n t m á r n e m e l e g e n d ő s z á m á r a a folyékony t á p l á l é k , és v a l a m i t a r t a l m a ­ s a b b a t is igényel. A 4É b e v e z e t é s e e l ő t t é r d e m e s elolvasnia a h a r m a d i k fejezetet. AZ ÉBRENLÉTTEL KAPCSOLATBAN: Aktívabb, mint ko­ rábban volt? Átfordul már? Mivel tölti a napjait - játszik a sző­ nyegen, baba-mama csoportba jár, a tévé előtt ül? A k t í v a b b b a b á t n e h e z e b b n a p i r e n d r e szoktatni, főként akkor, ha ko­ r á b b a n s e m volt r e n d s z e r a z é l e t é b e n . A r r a i s figyeljen, h o g y n e s z e r v e z z e n n e k i t ú l sok p r o g r a m o t , m e r t h a t ú l s o k i n g e r é r i , n e h e z e b b e n lazul el lefekvés e l ő t t , és e n n i s e m eszik o l y a n jól. AZ ÉDES ÁLOMMAL KAPCSOLATBAN: Alszik-e legalább hat órát egyhuzamban éjszakánként - négy hónapos kortól várjuk el -, vagy még mindig felébred enni? Hánykor ébred reggel, és Ön rögtön bemegy-e hozzá, vagy hagyja, hogy önál­ lóan eljátsszon a kiságyában? Jól alszik-e napközben, és meny­ nyit? Napközben beteszi-e a kiságyába, vagy hagyja, hogy ki­ merülésig játsszon, és ott aludjon el, ahol éppen van? E z e k k e l a k é r d é s e k k e l a r r a d e r í t e k fényt, h o g y m e g t a n u l t a - e a b a b a megnyugtatni önmagát, és el tud-e aludni egyedül; hogy Ön vagy ő irányítja az elalvást. Ha ő, az sajnos p r o b l é m á k a t okoz. AZ „ÉN IDŐMMEL" KAPCSOLATBAN: Stresszesebb-e az Ön élete most, mint általában? Beteg? Depressziós? Segít-e a partnere, a családja, a barátnői? N e m kevés l e l k i e r ő és k i t a r ­ t á s kell a h h o z , h o g y r e n d e t v i g y ü n k a k á o s z b a . H a Ö n n i n c s jó f o r m á b a n , e l ő s z ö r a saját é l e t é t szedje r e n d b e . S z i n t e le­ h e t e t l e n e l l á t n i egy c s e c s e m ő t , h a a z e m b e r ú g y érzi, h o g y ő m a g a i s g o n d o s k o d á s r a s z o r u l . H a n i n c s s e g í t s é g e , szervez­ z e m e g . A legjobb, h a f o l y a m a t o s a n m e g t u d j a o s z t a n i vala-

kivel a m u n k á t , de az is j o b b a s e m m i n é l , ha l e g a l á b b kisír­ hatja m a g á t valakinek a vállán. H a első a l k a l o m m a l p r ó b á l k o z i k a n a p i r e n d d e l , t a r t s a s z e m e l ő t t , h o g y j ó m u n k á h o z i d ő kell - h á r o m n a p , egy h é t , sőt k e t t ő ; m á r ó l h o l n a p r a n e m m e g y . E g y ú j r e n d s z e r bevezetése bármilyen korú babából ellenállást vált ki. S z á m t a l a n szülővel d o l g o z t a m e g y ü t t , e z é r t t a p a s z t a l a t b ó l t u d o m , h o g y v a n n a k , akik c s o d á t v á r n a k . N e m elég h a n g o z ­ tatni, hogy n a p i r e n d r e akarom szoktatni a gyerekemet, ten­ n i i s kell é r t e . I r á n y í t a n i Ö n n e k kell, l e g a l á b b i s a d d i g , a m í g a b a b a b e l e n e m t a n u l a z ú j r e n d b e . É s n é h á n y h é t r e fel kell áldoznia bizonyos dolgokat, például a szabadidejét. Sokan h a l l a n i s e m a k a r n a k e r r ő l , m i n t a z a z a n y u k a , aki saját b e ­ vallása s z e r i n t „ b á r m i t " h a j l a n d ó volt m e g t e n n i , h o g y n a p i ­ r e n d r e s z o k t a s s a a kisfiát, m é g i s folyton i l y e n e k e t k é r d e z e t t : „ M u s z á j m i n d e n n a p o t t h o n m a r a d n o m vele? N e m b a j , h a elviszem i d e - o d a , é s a z a u t ó s ü l é s é b e n alszik? M i k o r m e h e ­ t e k el vele o t t h o n r ó l ? S e g í t s . " Ne legyen ilyen r ö v i d l á t ó . A m i n t a c s e c s e m ő m e g s z o k t a a 4 É - t , Ö n n e k s e m kell fogolynak éreznie m a g á t . T e e n d ő i t iga­ zítsa a b a b a n a p i r e n d j é h e z . P é l d á u l m e g e t e t i , az é b r e n l é t i d e ­ jén p e d i g m e h e t n e k i n t é z n i ezt-azt. Vagy o t t h o n eszik és ját­ szik, de a b a b a k o c s i b a n vagy az a u t ó b a n alszik. (Ilyenkor vi­ s z o n t r ö v i d e b b ideig fog a l u d n i , főleg ha az a t í p u s , aki a z o n ­ nal felébred, a m i n t vége a t o l o g a t á s n a k vagy leáll a m o t o r ; az efféle n a p i r e n d - f e l f o r g a t ó t é n y e z ő k r ő l lásd a 2 2 8 . oldalt.) Az első n a p i r e n d b e v e z e t é s e k o r m é g i s az v o l n a az ideális, ha két ( d e l e g a l á b b egy) h é t r e Ön is és a p a r t n e r e is o t t h o n m a r a d n á n a k , h o g y a b a b a m e g s z o k h a s s a az új r e n d s z e r t . Ál­ dozzon rá elég időt. E k r i t i k u s á t m e n e t i i d ő s z a k a l a t t a b a b á ­ n a k k ö n n y e b b , h a i s m e r ő s k ö r n y e z e t b e n eszik, játszik é s al­ szik. I s m é t l e m , c s a k két h é t r ő l v a n szó, n e m é l e t e h á t r a l é v ő részéről. Igen, lehet, hogy a baba n y ű g ö s e b b , sőt sírósabb lesz e l e i n t e . F ő l e g a z első n é h á n y n a p lesz n e h é z , h i s z e n e d ­ dig egy e g é s z e n másfajta p r o g r a m s z e r i n t „ m ű k ö d ö t t " , a m i t most ki akar törölni belőle. De ha Ön kitart, n e m m a r a d el a siker.

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

G o n d o l j a csak m e g : a m i k o r n y a r a l n i m e g y ü n k , a z első napokban még nincs nyaralási hangulatunk. Eltart egy i d e i g , a m í g s e b e s s é g e t v á l t u n k , m a g u n k m ö g ö t t hagyjuk a m u n k a h e l y i és egyéb g o n d o k a t . U g y a n í g y v a n ez a c s e c s e ­ m ő n é l is. M é g a régi r e n d r e jár az agya. A m i k o r v á l t o z á s t észlel, azt m o n d j a ( a s í r á s á v a l ) : „ M i t ö r t é n t ? E z t n e m így s z o k t u k ! Ü v ö l t ö k , a h o g y a t o r k o m o n kifér, m é g s e m figyelsz rám!" A jó h í r az, h o g y a c s e c s e m ő e m l é k e z e t e v i s z o n y l a g r ö v i d . Ha ugyanolyan következetesek vagyunk az új renddel, m i n t a régivel v o l t u n k , idővel m e g s z o k j a . É s n é h á n y v a l ó b a n k e ­ m é n y n a p vagy h é t m ú l t á n sokkal k ö n n y e b b lesz m i n d e n n e m l e s z n e k t ö b b é r e n d s z e r t e l e n e t e t é s e k , éjszakai felébre­ dések, frusztráló pillanatok, amikor fogalmunk sincs, mit akarhat a baba. Azt s z o k t a m javasolni a s z ü l ő k n e k , h o g y l e g a l á b b öt n a ­ p o t s z á n j a n a k a 4 É b e v e z e t é s é r e (az é l e t k o r s z e r i n t i b o n t á s t lásd a t ú l o l d a l o n a k e r e t e s r é s z b e n ) . Ha m e g o l d h a t ó , egyi­ k ü k v e g y e n k i egy h é t s z a b a d s á g o t . A h o g y a z a l á b b k ö v e t k e ­ z ő t e r v e t olvassa, t a l á n m e g l e p i , h o g y elég s z i g o r ú a n t a r t a ­ n i a kell m a j d m a g á t a javasolt i d ő p o n t o k h o z , p e d i g k o r á b ­ b a n t ö b b s z ö r is a r r a i n t e t t e m , h o g y ne az ó r á h o z igazítsa az é l e t ü k e t . E b b e n a z á t m e n e t i i d ő s z a k b a n a z o n b a n ( d e csak e b b e n ! ) , igenis figyelnie kell az ó r á t , és sokkal r u g a l m a t l a ­ n a b b n a k kell l e n n i e , m i n t n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . M i u t á n a b a b a m e g s z o k t a a n a p i r e n d j é t , m á r n e m fog szá­ m í t a n i , h a fél ó r á t e l t é r e r r e vagy a r r a . K e z d e t b e n v i s z o n t i g y e k e z z e n b e t a r t a n i a javasolt i d ő p o n t o k a t .

A m á s o d i k n a p t ó l kezdve m i n d e n este akkor feküdjön le a l u d n i , a m i k o r a b a b a . P i ­ h e n t n e k kell l e n n i e , h o g y ki­ bírja az e l k ö v e t k e z ő n é h á n y napot (vagy t ö b b e t ) . A z é r t i d e á l i s , h a s z a b a d s á g o t vesz ki erre a h é t r e , m e r t akkor d é l u t á n is a l h a t . A l e g t ö b b d o l o g a z é l e t b e n úgyis vár­ h a t egy kicsit. E r ő t p r ó b á l ó n a p o k n a k néz elébe, de meg­ éri, h a a r r a g o n d o l , m e n n y i ­ vel k ö n n y e b b lesz a b a b á n a k is és Ö n n e k is, ha b e á l l t a napirend. A h a r m a d i k n a p : A nap hivatalosan reggel 7-kor

A 4E bevezetése. Mire vállalkoztam?
A z alábbi i d ő t a r t a m o k csak h o z z á v e t ő l e g e ­ sek; lehet, h o g y az Ön g y e r m e k é n é l keve­ sebbre vagy t ö b b r e lesz s z ü k s é g . Négy hónapostól kilenc hónaposig: Ebben

az é l e t k o r b a n a c s e c s e m ő k gyorsan fejlőd­ nek u g y a n , de a t ö b b s é g n é l a megfigyelés­ hez 2 nap, a n a p p a l o k és éjszakák ú j r a p r o g r a m o z á s á h o z p e d i g 3 - 7 nap szükséges. Kilenc hónapostól egyévesig: 2 nap megfi­

gyelés; 2 nap ordítás, mialatt Ön m e g p r ó b á l ­ ja á t p r o g r a m o z n i a n a p p a l o k a t és éjszaká­ kat; 2 nap „Jaj, i s t e n e m , h a l a d u n k " ; az 5. n a p o n viszont úgy érezheti, h o g y ott v a n , a h o n n a n elindult. Tartson ki, és a 2. hét vé­ gére sínre kerül az életük.

k e z d ő d i k . Ha a b a b a alszik, é b r e s s z e föl - a k k o r is, ha r e n d ­ s z e r i n t 9-ig h ú z z a a l ó b ő r t . Ha h a j n a l i 5-kor kel, a fel­ vesz/letesz m ó d s z e r r e l (281-285. oldal) p r ó b á l j a visszaal­ t a t n i . H a m e g s z o k t a a k o r a i kelést - p l á n e h a Ö n i l y e n k o r kiveszi a k i s á g y á b ó l , és játszik vele -, t i l t a k o z n i fog. L e h e t , h o g y egy ó r á n k e r e s z t ü l vagy m é g t o v á b b g y a k o r o l n i fogják a felvesz/leteszt. S e m m i e s e t r e se vegye m a g á h o z az ágyá­ ba - sok szülő k ö v e t i el ezt a h i b á t , ha a gyerek h a j n a l o k h a j ­ nalán ébred. Vegye ki a k i s á g y á b ó l , és e t e s s e m e g . E z u t á n j á t s s z o n . E g y 1 1 négy h ó n a p o s csecsemő általában 1 /4- /2 órát bír ki ébren; egy h a t h ó n a p o s k é t ó r á t ; egy k i l e n c h ó n a p o s k é t - h á r o m ó r á t . E z a z Ö n g y e r m e k é r e i s v o n a t k o z i k . E g y e s s z ü l ő k azt m o n d j á k : „Az e n y é m n e m m a r a d f e n n a d d i g . " N e k i k azt szoktam tanácsolni, hogy m i n d e n á r o n tartsák ébren - ha kell, l e j t s e n e k n e k i f á t y o l t á n c o t . É n e k e l j e n e k , b o h ó c k o d j a ­ n a k , fütyüljenek, d o b o l j a n a k . A z 5 2 . oldal n é g y ó r á s n a p i r e n d j é t követve, k ö r ü l b e l ü l h ú s z p e r c c e l a d é l e l ő t t i elalvás k í v á n a t o s i d ő p o n t j a e l ő t t , m o n d -

A terv
A z e l s ő k é t n a p . M o s t m é g n e csináljon s e m m i t ; két na­ p i g c s a k figyeljen. M i n d e n r e . O l v a s s a el újra a k é r d é s e i m e t ( 5 9 - 6 0 . oldal), és próbálja m e g elemezni a n a p i r e n d hiá­ n y á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t . írja fel az e t e t é s e k i d ő p o n t j á t , a n a p k ö z b e n i é s éjszakai alvás h o s s z ú s á g á t s t b .

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

juk, 8 . 1 5 - k o r tegye a k i s á g y á b a . A b b a n a h i h e t e t l e n ü l sze­ rencsés esetben, ha Ö n n e k alkalmazkodó gyermeke van, az átlagosnak számító húsz perc alatt á l o m b a szenderül, és m á s f é l - k é t ó r á t alszik. A t ö b b s é g n e k a z o n b a n n e m lesz í n y é r e a d o l o g , és Ö n n e k a felvesz/leteszhez kell f o l y a m o d ­ n i a . Ha k i t a r t , és jól csinálja - a b b a n a p i l l a n a t b a n leteszi, a h o g y e l h a l l g a t o t t - , h ú s z - n e g y v e n p e r c u t á n e l fog a l u d n i . I g e n , n é m e l y c s e c s e m ő k k e l m é g e n n é l i s t o v á b b t a r t ; é n csi­ n á l t a m m á r e g y - m á s f é l ó r á n á t is, amivel m a j d n e m a teljes alvásidőt elhasználtam. D e ahogy m o n d a n i szokták: „ N é h a r o s s z a b b , m i e l ő t t j o b b lesz." E h h e z a m ó d s z e r h e z k i t a r t á s , t ü r e l e m é s h i t kell: végül m i n d e n jóra f o r d u l . H a a felvesz/leteszt k e l l e t t c s i n á l n i a , s z á m í t s o n r á , h o g y u t á n a csak n e g y v e n p e r c i g alszik a b a b a ( n e felejtse el, h o g y m a j d n e m ugyanennyi ideig t a r t o t t , amíg elaludt). H a e n n é l k o r á b b a n é b r e d , m e n j e n b e h o z z á , é s kezdje e l ö l r ő l a fel­ vesz/leteszt. E z é r t e l m e t l e n n e k t ű n h e t . H a n e g y v e n p e r c e t a l u d t a másfél ó r á b ó l , v a l ó s z í n ű l e g ú j a b b n e g y v e n p e r c i g kell m a j d a l t a t n i , é s u t á n a

b o l d o g a n elvan, a k k o r n e 19-kor, h a n e m 1 8 - k o r vagy 1 8 . 3 0 - k o r fektesse le. Ha 2 1 - k o r f e l é b r e d , csinálják a fel­ vesz/leteszt. 2 2 é s 2 3 k ö z ö t t legyen egy á l o m e t e t é s (az á l o m ­ e t e t é s r é s z l e t e s m a g y a r á z a t á t lásd a 1 2 6 - 1 2 7 . és a 2 4 7 - 2 4 8 . oldalakon). H a j n a l i 1-kor vagy 2-kor jó eséllyel fel fog é b r e d n i . K e z ­ d ő d h e t a felvesz/letesz. L e h e t , h o g y Ö n m á s f é l ó r á n keresz­ t ü l fogja e m e l g e t n i , m é g i s h á r o m ó r á t alszik. H a s z ü k s é g e s , csinálja egész éjszaka, reggel 7-ig, a m i k o r is k e z d ő d i k a n e ­ gyedik n a p . Negyedik nap. A k k o r is é b r e s s z e föl 7-kor, ha m é g alszik, Ö n p e d i g n e m lát a f á r a d t s á g t ó l . A t e e n d ő k u g y a n a z o k , m i n t a h a r m a d i k n a p o n , de a fel­ vesz/letesz m o s t m á r n e m n e g y v e n ö t p e r c e t - m á s f é l ó r á t fog i g é n y b e v e n n i , h a n e m t a l á n csak egy fél ó r á t . V a l ó s z í n ű l e g t o v á b b is alszik. A cél az, h o g y l e g a l á b b m á s f é l - m á s f é l ó r á t aludjon délelőtt és d é l u t á n . Ám belefér n é m i rugalmasság. H a 1 1 / 4 ó r á t a l u d t , d e v i d á m a n é b r e d , vegye ki. H a v i s z o n t csak egy ó r á t , j o b b , ha m e g i n t a felvesz/letesz m ó d s z e r h e z f o l y a m o d i k , m e r t a l e g t ö b b c s e c s e m ő h a m a r elfelejti az új m ó d i t , h a m e g s z o k j a a r ö v i d a l v á s o k a t . H a f á r a d t , fektesse le egy kis i d ő r e 17-kor is. Ötödik nap. M o s t m á r m e n n i e kell m i n d e n n e k , m i n t a ka­ r i k a c s a p á s . L e h e t , h o g y s z ü k s é g e s m é g egy kis felvesz/le­ tesz, d e m o s t m á r sokkal r ö v i d e b b i d e i g t a r t . E l k é p z e l h e t ő , h o g y egy h a t h ó n a p o s b a b á n á l m i n d ö s s z e h é t n a p o t vesz igénybe az egész - k é t n a p megfigyelés, öt n a p ú j r a p r o g r a m o z á s . Egy k i l e n c h ó n a p o s n á l a k á r k é t h é t i g i s e l n y ú l h a t (az én p r a x i s o m b a n ez volt a l e g h o s s z a b b ) , m e r t a c s e c s e m ő o l y a n n y i r a m e g s z o k t a m á r a saját r e n d j é t , h o g y s o k k a l j o b ­ b a n ellenáll a v á l t o z á s n a k , m i n t egy f i a t a l a b b b a b a . A s z ü l ő k a z é r t s z o k t a k e l b u k n i , m e r t a z t hiszik, h o g y e n ­ n e k s o s e m lesz v é g e . V e r o n i c a ö t n a p i g d o l g o z o t t a z ö t h ó ­ n a p o s S a m m e l , u t á n a p e d i g e l volt r a g a d t a t v a a t t ó l , h o g y n y u g o d t a n m e g i h a t o t t v a c s o r a u t á n egy p o h á r b o r t a férjé­ vel, n e m k e l l e t t a t t ó l félniük, h o g y a fiuk m e g z a v a r j a ő k e t . " E l s e m h i s z e m , h o g y ilyen g y o r s a n s i k e r ü l t . " V e r o n i c á n a k

Tévhit: aludni csak fáradtan lehet

m á r csak tíz p e r c

marad.

Higgyen n e k e m : ha be akar­ ja á l l í t a n i a n a p i r e n d j é t , ak­ k o r így csinálja. A 11 ó r a i etetésre akkor is ébressze föl, h a t é n y l e g c s a k tíz p e r ­ c e t a l u d t , k ü l ö n b e n kiesik a ritmusból.

Négy és hat h ó n a p o s kor k ö z ö t t sok csecse­ mő k é s ő d é l u t á n , a k á r öt ó r a k o r is alszik 3 0 - 4 0 percet. A szülők ilyenkor félnek, h o g y emiatt m a j d n e m alszik éjszaka. Éppen ellen­ k e z ő l e g : minél t ö b b e t pihen a b a b a n a p k ö z ­ b e n , annál n y u g o d t a b b lesz az éjszakája.

M i u t á n evett, játsszon, majd 12.40 körül, h ú s z perccel a d é l u t á n i alvás k e z d e t é n e k i d ő p o n t j a ( 1 3 ó r a ) e l ő t t k e r ü l j ö n ágyba. Elképzelhető, hogy m o s t húsz p e r c alatt á l o m b a m e ­ r ü l . H a n e m alszik l e g a l á b b 1 1 / 2 ó r á t , m e g i n t j ö h e t a fel­ vesz/letesz. 15-kor m i n d e n k é p p e n é b r e s s z e föl, é s e t e s s e meg. Ez meglehetősen kimerítő, úgyhogy délután m á r bizonyá­ r a h u l l a f á r a d t a c s e c s e m ő ( m e g Ö n is). Ő evés u t á n játszs z o n , Ö n p e d i g figyelje a jeleket, m i k o r á l m o s o d i k el. H a ásítozik, 1 7 é s 1 8 k ö z ö t t a l h a t egy kicsit. H a n e m á l m o s , é s

A 4É nem feltétlenül könnyű (de beválik!)

i s azt m o n d t a m , a m i t a t ö b b i a n y u k á n a k : „ A z é r t s i k e r ü l t , m e r t u g y a n o l y a n k ö v e t k e z e t e s voltál az új napirenddel, m i n t a régivel." D e f i g y e l m e z t e t t e m , h o g y n é h a a c s e c s e ­ m ő k , kivált a fiúk (akik t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t , és ezt a k é t n e m különbségeire vonatkozó kutatások is megerősítették, á l t a l á b a n r o s s z a b b u l a l s z a n a k ) , egy h é t i g p é l d á s a n viselik m a g u k a t , a z t á n é j s z a k á n k é n t újból f e l é b r e d n e k , vagy t ú l k e ­ veset a l s z a n a k n a p k ö z b e n . I l y e n k o r a s z ü l ő k t é v e s e n azt h i ­ szik, h o g y m e g b u k o t t a t e r v e m . D e a r e n d d e l u g y a n o l y a n k ö v e t k e z e t e s n e k kell l e n n ü n k , m i n t k o r á b b a n a k á o s s z a l . H a visszaesést t a p a s z t a l , csinálja újra a felvesz/leteszt. G a ­ r a n t á l h a t o m , hogy m i n d e n alkalommal r ö v i d e b b ideig t a r t majd, hiszen a baba m á r ismeri. A n a p i r e n d n a g y o n f o n t o s . E z t újra m e g újra e l f o g o m m o n d a n i ebben a könyvben. Azért szentelek neki annyi időt és figyelmet, m e r t a l e g g y a k o r i b b g y e r m e k n e v e l é s i p r o b l é ­ m á k s o k s z o r a r e n d s z e r és az á l l a n d ó s á g h i á n y á r a v e z e t h e ­ t ő k vissza. E z p e r s z e n e m azt j e l e n t i , h o g y h a b e v e z e t t ü n k egy j ó n a p i r e n d e t , a k k o r n e m j e l e n t k e z h e t n e k evéssel, al­ vással é s viselkedéssel k a p c s o l a t o s g o n d o k ( a m e l y e k e t rész­ letesen tárgyalok a harmadik-nyolcadik fejezetekben). M é g i s k ö n n y e b b m e g o l d á s t t a l á l n i rájuk, h a r e n d v a n a z életünkben.

KETTŐ

Még a csecsemőnek vannak érzelmei
A hangulat felmérése az első évben

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Látogatóban egy régi barátnőnél
A n y o l c h ó n a p o s T r e v o r a h á t á n fekve játszik a n a p p a l i sző­ n y e g é n , m i k ö z b e n anyukájával, S e r e n á v a l l e g i n k á b b a r r ó l b e s z é l g e t ü n k , h o g y m e k k o r á t n ő t t a fia, é s m i c s o d a k ü l ö n b ­ séget j e l e n t h a t h ó n a p . A k k o r i s m e r k e d t e m m e g velük, a m i ­ k o r T r e v o r e g y n a p o s volt. Az volt a d o l g o m , h o g y segítsek m e g t a n u l n i a s z o p t a t á s t . T r e v o r t v i s z o n y l a g e g y s z e r ű volt n a p i r e n d r e szoktatni, m e r t az általam M i n t a b a b á k n a k neve z e t e t t c s e c s e m ő k k ö z é t a r t o z o t t , akik k ö n n y e n k e z e l h e t ő k , és m i n d e n t ú g y c s i n á l n a k , a h o g y a k ö n y v e k az a d o t t élet­ k o r n á l leírják (a M i n t a b a b á k r ó l és a t ö b b i t í p u s r ó l l á s d a 7 6 - 8 5 . o l d a l t ) . A r á k ö v e t k e z ő h a t h ó n a p b a n a z összes t e s t i és szellemi m é r f ö l d k ö v e t a kellő i d ő b e n é r t e el. És a m i n t az a l á b b i é l e t k é p b ő l k i d e r ü l , é r z e l m i fejlődése i s m e g f e l e l ő e n zajlott. M i a l a t t S e r e n á v a l b e s z é l g e t e k , T r e v o r a s z ő n y e g e n , az áll­ v á n y o n függő j á t é k o k k a l s z ó r a k o z t a t j a m a g á t . T í z p e r c m ú l ­ t á n kis „ n y e h , n y e h " h a n g o k a t h a l l a t - m é g n e m sír, c s a k jelzi anyjának, h o g y m á s j á t é k r a vágyik. „ A , e l u n t a d m a g a d , k i n c s e m ? - k é r d e z i t ő l e S e r e n a , m i n t h a c s a k o l v a s n a fia gondolataiban. (Valójában a jelzéseit olvassa.) Akkor m a j d ide ü l t e l t e k . " T r e v o r felnéz az anyjára, ö r ü l a figyelmé­ n e k , é s m i u t á n ú j h e l y r e k ö l t ö z t e t t é k , b o l d o g a n játszik t o ­ v á b b egy m á s i k j á t é k k a l . S e r e n á v a l t o v á b b t r é c s e l ü n k , a k ö ­ zelben ücsörgő T r e v o r pedig érdeklődve kísérletezik az ölé­ b e n t a r t o t t színes l a b d á b ó l k i p r é s e l h e t ő r e c s e g ő h a n g o k k a l . S e r e n a m e g k é r d e z i , i n n é k - e egy t e á t , a m i r e é n , l é v é n ízigv é r i g a n g o l , i g e n t m o n d o k . S e r e n a feláll, e l i n d u l az ajtó fe­ lé, d e a m i k o r o d a é r , T r e v o r sírva f a k a d . „ E r r e g o n d o l t a m m o n d j a S e r e n a ; ez volt az oka, h o g y felhívott. - Ú j a b b a n m i n t h a a z egész világ k ö r ü l ö t t e m f o r o g n a . N a g y o n z o k o n veszi, h a k i m e g y e k a s z o b á b ó l " , teszi h o z z á s z i n t e b o c s á n a t ­ kérően. H é t - k i l e n c h ó n a p o s k o r t ó l k e z d v e a c s e c s e m ő világa c s a k u g y a n a k ö r ü l a s z e r e t e t t s z e m é l y - t ö b b n y i r e az a n y u k a - k ö r ü l forog, aki g o n d j á t viseli. A l e g t ö b b b a b a fél, ha az

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

anyja e l m e g y ; n é m e l y e k c s a k kicsit, m á s o k a t v i s z o n t n a g y o n m e g v i s e l i . T r e v o r e b b e n is e l ő í r á s o s a n fejlődik. Ez a r ö v i d történet azonban n e m pusztán a szeparációs szorongásról szól ( a m e l y r ő l a 1 0 8 - 1 1 2 . o l d a l o n b ő v e b b e n szó l e s z ) . E g y olyan területet érint, amelynek a szeparációs szorongás csak kis r é s z é t k é p e z i : a c s e c s e m ő é r z e l m i é l e t é t .

g u s n a k l e n n ü n k a h h o z , h o g y ezzel e g y e t é r t s ü n k . C s a k n é z ­ z ü n k körül. G o n d o l j u n k felnőtt ismerőseinkre. U g y e , van o l y a n k ö z ö t t ü k , aki v é g t e l e n ü l i n t e l l i g e n s , m é g s e m h ú z z a s o ­ káig egyetlen m u n k a h e l y e n s e m , m e r t „lelki p r o b l é m á i " vannak? Ugye, hallott m á r tehetséges művészekről és bri­ liáns t u d ó s o k r ó l , akik n e m k é p e s e k kijönni e m b e r t á r s a i k k a l ? Várjunk csak, Tracy, g o n d o l j a t a l á n m o s t Ö n , m i k ö z b e n h a t h e t e s , n é g y h ó n a p o s vagy n y o l c h ó n a p o s g y e r m e k é r e n é z . Nem korai még egy kicsit érzelmekről beszélni? E g y á l t a l á n n e m . N e m l e h e t elég k o r á n e l k e z d e n i . A z ú j ­

Van érzelmi élete a csecsemőnek?
S o k s z ü l ő m e g l e p ő d i k , a m i k o r a z első életév é r z e l m i m é r ­ f ö l d k ö v e i r ő l b e s z é l e k . A r r a odafigyelnek, h o g y m i t eszik é s m e n n y i t alszik a b a b a , és azt is t u d j á k , n é h a a g g ó d n a k is m i a t t a , h o g y m i l y e n á l l o m á s a i v a n n a k a t e s t i és s z e l l e m i fej­ l ő d é s n e k . Azt a z o n b a n k e v e s e b b e n t u d j á k , e z é r t n e m i s m i n d e n k i t ö r ő d i k vele, h o g y m i l y e n f o n t o s a c s e c s e m ő ér­ zelmi egészsége, azok a készségek, amelyek segítségével u r a l k o d n i t u d a h a n g u l a t a i n , e m p á t i á t érez m á s o k i r á n t , va­ l a m i n t jó kapcsolatok kialakítására és m e g t a r t á s á r a képes t á r s a s l é n n y é v á l h a t . A z é r z e l m i fittség n e m m a g á t ó l é r t e t ő ­ dik - m e g kell t a n u l n i . És nem lehet elég korán elkezdeni. Az érzelmi fittség vagy lelki egészség megalapozása u g y a n o l y a n f o n t o s , m i n t a z ö n á l l ó elalvás m e g t a n í t á s a , a t á p l á l é k m e n n y i s é g é n e k és m i n ő s é g é n e k f e l ü g y e l e t e , a t e s t i és s z e l l e m i fejlődés ö s z t ö n z é s e . Ez a c s e c s e m ő h a n g u l a t a i t és viselkedését jelenti, az „érzelmi intelligenciát", hogy D a n G o l e m a n pszichológus 1995-ben megjelent szakkifejezését h a s z n á l j a m , nyomán vált amely könyve* népszerűvé.

s z ü l ö t t első é r z e l m i m e g n y i l v á n u l á s a az, h o g y felsír a s z ü l ő ­ s z o b á b a n . É r z e l m i fejlődése - a z e s e m é n y e k r e a d o t t r e a k ­ ciói, á l t a l á n o s h a n g u l a t a , ö n f e g y e l m e z ő é s f r u s z t r á c i ó t ű r ő k é p e s s é g e , aktivitási szintje, é r z e l m e i n e k h e v e s s é g e é s b e f o ­ l y á s o l h a t ó s á g a , t á r s a s készségei, v i s e l k e d é s e i s m e r e t l e n hely­ zetekben - ugyanolyan biztosra vehető, m i n t testi ügyesedése és s z e l l e m i g y a r a p o d á s a .

Az érzelmek „érzése"
A csecsemő érzelmi életét, akárcsak a miénket, a limbikus r e n d s z e r irányítja, az a g y n a k az a kis r é s z e , a m e l y e t „ é r z e l ­ m i a g y n a k " i s n e v e z n e k . N e féljen, m o s t n e m a n a t ó m i a l e c k e következik. A z i g a z a t megvallva, a r é s z l e t e k b e m e n ő t u d o ­ m á n y o s f e j t e g e t é s e k t ő l k e r e s z t b e áll a s z e m e m ! Ö n n e k c s a k a n n y i t kell t u d n i a , h o g y a m i k o r g y e r m e k e m e g s z ü l e t e t t , a z é r z e l m e k é r z é s é h e z s z ü k s é g e s agyi e l e k t r o m o s h á l ó z a t o k n a g y j á b ó l felével r e n d e l k e z e t t . A l i m b i k u s r e n d s z e r a l u l r ó l fölfelé fejlődik, e z é r t a z alsó l i m b i k u s s t r u k t ú r á k é r n e k m e g először. A z a g y n a k e b b e n a z alsó r é s z é b e n t a l á l h a t ó a m a n ­ dula alakú amygdala, az érzelmek vezérlőközpontja. Az a m y g d a l a riasztja a z agy t ö b b i r é s z é t , h a t ö r t é n i k v a l a m i , a m i r e é r d e m e s r e a g á l n i . M á s k é p p e n f o g a l m a z v a , itt k e l e t ­ keznek a primitív érzelmek - például a spontán menekülési r e a k c i ó , a m e l y m e g s z a p o r á z z a a p u l z u s t és fokozza az a d r e ­ n a l i n t e r m e l é s t . A felső l i m b i k u s r e n d s z e r n é g y - h a t h ó n a p o s

G o l e m a n e b b e n a könyvében a kutatók t ö b b évtizednyi m u n k á j á t összegzi, a m e l y n e k s o r á n a z „ i n t e l l i g e n c i a " sokfé­ l e t í p u s á t vizsgálták, n e m csak azt, a m e l y a k i v é t e l e s k o p o ­ nyák sabb, sajátja. Számtalan tanulmány bizonyítja, hogy az összes t í p u s k ö z ü l t a l á n az é r z e l m i i n t e l l i g e n c i a a l e g f o n t o ­ m e r t e r r e é p ü l m i n d e n m á s készség é s k é p e s s é g . D e n e m kell t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k a t b ú j n u n k vagy p s z i c h o l ó • D a n i e l G o l e m a n : Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, B u d a p e s t , 1 9 9 7 .

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

kor között i n d u l fejlődésnek; ekkor az érzelmek m á r t u d a t o ­ s u l n a k is. B á r a z agy é r é s e m é g s e r d ü l ő k o r b a n i s t a r t , m o s t c s a k azt vizsgáljuk, a m i a z első é l e t é v b e n t ö r t é n i k ( a n y o l c a ­ dik f e j e z e t b e n a k i s g y e r m e k k o r t t e k i n t j ü k á t ) . Négy hónapos kor előtt. A f e j l ő d é s b e n lévő agy m á r m o s t is m ű k ö d i k . Az újszülött érzelmei születéskor m é g akaratla­ n o k és n é m i k é p p i r á n y í t h a t a t l a n o k - ha p é l d á u l fáj a h a s a , eltorzul az arca. N é h á n y h é t e n belül azonban m á r m o s o ­ lyog, é s u t á n o z n i k e z d i Ö n t , a m i a n n a k a jele, h o g y m á r r á ­ h a n g o l ó d i k az Ön é r z e l m i s t í l u s á r a . Sír, ha k é n y e l m e t l e n ü l érzi m a g á t vagy f á r a d t ; m o s o l y o g , g u r g u l á z i k é s g ü g y ö g , h a j ó k e d v ű vagy i z g a t o t t . E g y r e t o v á b b t u d m á s o k s z e m é b e nézni, társaságban mosolyog, és m á r érti az egyszerű, de annál fontosabb összefüggést: ha sírok, ölbe vesznek. A z u t á n r á j ö n a r r a is, h o g y sírással é s a r c j á t é k k a l m a g á r a v o n h a t j a a figyelmet, h o g y kielégítsék a v á g y a i t . A m i k o r a szülei r e a g á l n a k a „ k é r é s e i r e " , m e g t a n u l b í z n i b e n n ü k ; h a sokat mosolyognak rá, k ö t ő d n i kezd hozzájuk. Ne felejtse el, h o g y s z á m á r a a sírás az é r z e l m e k és szük­ s é g l e t e k kifejezésének e g y e d ü l i m ó d j a . A sírása n e m azt je­ l e n t i , h o g y Ö n rossz s z ü l ő . P u s z t á n azt közli: „ S e g í t s e t e k , m e r t é n m é g kicsi vagyok, n e m t u d o m e g y e d ü l m e g c s i n á l ­ n i . " Az első h a t - n y o l c h é t b e n sír a l e g t ö b b e t , és eléggé összezavarja a k e z d ő s z ü l ő t . B e l e t e l h e t n é h á n y h é t b e , h o g y különbséget tudjunk tenni az éhség, u n a l o m , fáradtság és f á j d a l o m m i a t t i sírások k ö z ö t t . S o k k a l k ö n n y e b b é r t e l m e z n i a sírást, ha a t e s t b e s z é d é r e is r á h a n g o l ó d u n k . És a m i n t az első f e j e z e t b e n m a g y a r á z t a m , m é g k ö n n y e b b a k k o r , h a v a n n a p i r e n d ü n k , m e r t akkor az i d ő p o n t és az é p p e n aktuális É eligazít m i n k e t a z é r z e l m e i r ő l . A c s e c s e m ő t e h á t bájos és v é g t e l e n ü l l e n y ű g ö z ő , sír és p a ­ n a s z k o d i k , de a t u d ó s o k azt gyanítják, h o g y m é g n e m érzi az é r z e l m e k e t . K é t - é s h á r o m n a p o s ú j s z ü l ö t t e k k e l v é g e z t e k egy k í s é r l e t e t , a m e l y b e n e c e t e s , illetve c u k r o s vizet k ó s t o l t a t t a k velük. Arckifejezésükből (összeráncolták az egyértelműen kiderült az undor a orrukat, hunyorogtak, kinyújtották

t á k a s z e m ö l d ö k ü k e t ) . D e a z a g y t e v é k e n y s é g e t vizsgáló m ű ­ szerek n a g y o n kis aktivitást jeleztek a l i m b i k u s r e n d s z e r b e n , az a g y n a k a z o n r é s z é b e n , a h o l az é r z e l m e k e t érezzük. T a l á n vigaszt nyújt az a tény, h o g y a b a b a sírása reflex, és n e m fog e m l é k e z n i a f á j d a l o m r a . E n n e k e l l e n é r e n e m javas­ l o m , h o g y h a g y j u k , „ h a d d sírja k i m a g á t " . E g y á l t a l á n n e m . Ez ellenkezik gyermeknevelési filozófiámmal. Én é p p e n az e l l e n k e z ő j é b e n h i s z e k : ha m i n d i g r e a g á l u n k a „ k é r é s e i r e " , a sírás n e m i d é z elő t a r t ó s k á r o s o d á s t . É p p e n e z é r t s z o k t a m c u m i t javasolni a z ú j s z ü l ö t t e k n e k (lásd a 2 5 2 . o l d a l t ) , m e r t a z a b b a n segít, h o g y m e g n y u g t a s s á k ö n m a g u k a t , a m i k u l c s ­ f o n t o s s á g ú é r z e l m i készség. Sokkal lényegesebb azonban, h o g y Ön r e a g á l j o n a s í r á s á r a . A k u t a t á s o k b ó l k i t ű n i k , h o g y ha a szülő h e l y e s e n é r t e l m e z i a k ü l ö n f é l e s í r á s o k a t , és m e g ­ felelően r e a g á l , a c s e c s e m ő z ö k k e n ő m e n t e s e b b e n t é r át a k u t a t ó k által „ n e m síró k o m m u n i k á c i ó " kifejezéssel jelölt szakaszba, amely valamikor tizenkét és tizenhat hetes kor k ö z ö t t m e g y v é g b e . E k k o r r a a b a b a m á r m e g s z o k t a ezt a vi­ lágot, és k e v e s e b b e t sír. E m e l l e t t k ö n n y e b b m e g f e j t e n i a sí­ rását, és m e g n y u g t a t n i . Négy hónapos és nyolc hónapos kor között. Amikor működ­ n i k e z d a felső l i m b i k u s r e n d s z e r , h a t a l m a s v á l t o z á s o k m e n ­ n e k v é g b e az a g y b a n . A c s e c s e m ő l a s s a n felismeri a s o k a t l á t o t t a r c o k a t , h e l y e k e t és t á r g y a k a t , j o b b a n é r d e k l i a k ö r ­ nyezete, akár m á s gyerekek társaságának is örül. Észreveszi a család házi kedvencét. Vérmérsékletétől függően, amelyre k é s ő b b t é r e k ki, e b b e n a z i d ő s z a k b a n t ö b b e t n e v e t , m i n t sír. L á t h a t ó t e h á t , h o g y k e z d érezni, és é r z e l m e i t a r c j á t é k á v a l és g ü g y ö g é s é v e l is t u d a t j a , n e m csak a sírásával. Érzelmi élete ö s s z e t e t t e b b é válik. Egyes csecsemőknél m á r ilyen fiatal k o r b a n t a p a s z t a l h a t j u k , h o g y h a k e z d e t l e g e ­ s e n is, d e f e g y e l m e z n i t u d j á k a z é r z e l m e i k e t . H a p é l d á u l elalvás e l ő t t egy kicsit fészkelődik é s b e s z é l m a g á n a k , s z o p ­ ja a c u m i j á t , vagy m a g á h o z szorítja a k e d v e n c j á t é k á t , t a k a ­ r ó j á t , m a j d ö n á l l ó a n elalszik, a k k o r m á r k e z d i m e g t a n u l n i , h o g y a n helyezze k é n y e l e m b e és n y u g t a s s a m e g ö n m a g á t . A ki­ egyensúlyozott babáknál ez h a m a r a b b megtörténik, de a

n y e l v ü k e t ) , illetve az élvezet ( k i n y i t o t t á k a szájukat, felvon-

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

t ö b b i érzelmi készséghez h a s o n l ó a n az ö n m e g n y u g t a t á s t is t a n u l n i kell. A h o g y k é s ő b b m a j d fogjuk a k e z é t , a m i k o r jár­ ni t a n u l , a b b a n szintén a segítségére lehetünk, hogy m e g t e ­ gye az é r z e l m i fejlődés első l é p é s e i t . D e m o s t m á r a k k o r i s k ö n n y e b b l e c s i l l a p í t a n i , h a egyelő­ r e n e m t u d j a k o n t r o l l á l n i a z é r z e l m e i t . A s z ü l ő p u s z t a látvá­ n y a vagy h a n g j a i s elég l e h e t . L e h e t , h o g y c s a k u n a l m á b a n sír, a m i k o r t ú l sokáig h a g y j u k u g y a n a b b a n a h e l y z e t b e n vagy u g y a n a z o n a h e l y e n , e s e t l e g d ü h é b e n , ha elveszik a já­ t é k á t , vagy egyik h e l y r ő l a m á s i k r a viszik. E g y e s c s e c s e m ő k ­ n é l h a t á r o z o t t a n m e g m u t a t k o z h a t n a k a m a k a c s s á g jelei is: a h a t h ó n a p o s b a b a p é l d á u l sír, é s a m e l l k a s á h o z h ú z z a a z ök­ leit. M á r m a n i p u l á l n i i s t u d . F l ö r t ö l a f e l n ő t t e k k e l , h o g y m a g á r a vonja a f i g y e l m ü k e t , figyeli az a r c u k a t , h o g y m i l y e n h a t á s t vált ki b e l ő l ü k a nyafogásával, és s z i n t e ö n e l é g ü l t m o s o l y t e r ü l szét a z a r c á n , a m i k o r v é g r e ö l b e veszik. T á r s a s é l e t e i s a k t í v a b b á válik. Jelzi, m e l y é t e l e k e t , t e v é ­ k e n y s é g e k e t é s e m b e r e k e t kedveli. N e m c s a k h a n g o k a t u t á ­ n o z , h a n e m a z Ö n h a n g l e j t é s é t is. N i n c s í n y é r e , h a k o r l á ­ tozzák szabad mozgását, és tiltakozik, ha csak meglátja az e t e t ő s z é k e t vagy a b a b a k o c s i j á t , a m i b e n b e s z o k t á k c s a t o l n i . N a g y o n érdekli a többi csecsemő, b á r játszani m é g n e m t u d v e l ü k . Ha o l y a n a v é r m é r s é k l e t e , fél a m o z g é k o n y a b b g y e r e ­ k e k t ő l vagy a z i d e g e n e k t ő l . „Vigyél i n n e n " , m o n d j a , a m i k o r fejét a v á l l u n k b a fúrja (vagy s í r ) . M á r n e m p u s z t á n érzi a z é r z e l m e i t ( h a Ö n m i n d i g r e a g á l t a z i g é n y e i r e ) , d e azt i s el­ várja, h o g y r e a g á l j u n k rájuk. Nyolc hónapos és egyéves kor között. Az ilyen k o r ú c s e c s e ­ m ő t ö b b e t érez é s é r t , m i n t a m e n n y i t k ö z ö l n i t u d , á m h a g o n d o s a n figyeljük, s z i n t e látjuk, a h o g y f o r o g n a k a k e r e k e k a z a g y á b a n , é s egész n a p n y o m o n k ö v e t h e t j ü k p o z i t í v é s n e ­ gatív é r z e l m e i h u l l á m z á s á t . M á r a k t í v a b b tagja a c s a l á d n a k , és végtelenül örül az Ön társaságának. Ha szólunk hozzá, m e g f o r d u l , m i n t aki azt m o n d j a : „ T e s s é k ? " R á j ö n , h o g y ő m á s o k t ó l k ü l ö n á l l ó lény. L e h e t , h o g y s z e r e t i n é z e g e t n i m a ­ gát a t ü k ö r b e n - rámosolyog a tükörképére, megsimogatja vagy m e g p u s z i l j a . J o b b a n k ö t ő d i k Ö n h ö z é s m á s c s a l á d t a -

gokhoz, idegenek jelenlété­ ben tartózkodó, és Önhöz bú­ jik, a m í g fel n e m o l d ó d i k . K ü l ö n b s é g e t t u d t e n n i gye­ rek é s f e l n ő t t k ö z ö t t . Ü g y e ­ sen utánoz. És jobb az em­ l é k e z e t e , m e r t a g y á n a k az a r é s z e , a h i p p o c a m p u s , csak­ n e m teljesen kifejlődik h é t ­

Mit szeretnél?
A babanyelvi k o m m u n i k á c i ó szülőt és cse­ c s e m ő t egyaránt p r ó b á r a tesz. M i n d i g é r d e ­ mes m e g k é r n i , h o g y mutassa meg, mit sze­ retne. De k e v e s e b b e t kell találgatnunk, ha van n a p i r e n d ü n k . Ha d ü h ö d t e n veri a h ű t ő ­ szekrény ajtaját, és négy ó r a telt el a reggeli ó t a , a k k o r bizonyára é h e s !

tíz h ó n a p o s k o r k ö z ö t t . A jó h í r az, h o g y e m l é k s z i k az a r c o k ­ r a , a felolvasott m e s é k r e . A rossz h í r , h o g y ha m o s t v á l t o z t a ­ t u n k a napirendjén, m i n d e n újdonság ellen szenvedélyesen tiltakozik. N é h á n y c s e c s e m ő t a z i s r e t t e n e t e s e n zavar, h o g y k o m m u n i k á c i ó s készségei egyelőre e l m a r a d n a k s z e l l e m i k é ­ pességeitől, így a z t á n n e m tudja kifejezni m a g á t . E b b e n a kor­ b a n j e l e n t k e z h e t az agresszivitás vagy az ö n p u s z t í t á s (a p a d l ó ­ h o z veri a fejét). G y a k o r i a nyafogás, a m i t s e m m i e s e t r e se bátorítsunk. E g y é r t e l m ű t e h á t , h o g y az első é l e t é v v é g é n a c s e c s e m ő m á r g a z d a g é r z e l m i é l e t e t él. D e n e m ú g y s z ü l e t i k a világra, h o g y t u d j a k e z e l n i a f r u s z t r á c i ó j á t , le t u d j a c s i l l a p í t a n i ö n ­ m a g á t és m e g o s z t o z i k m á s o k k a l a j á t é k a i n - ezek m i n d az é r z e l m i fejlődés á l l o m á s a i . Tudatosan m e g kell t a n í t a n u n k rá. Egyes s z ü l ő k t ú l sokáig v á r n a k vele, és a k k o r a rossz szo­ kásokat, p é l d á u l a krónikus hisztit, m á r n e h e z e b b kigyom­ lálni. M á s o k a k i s e b b ellenállás ú t j á t választják, n e m is sejt­ ve, h o g y v i s e l k e d é s ü k k e l é p p e n a z e l l e n k e z ő j é t t a n í t j á k a n ­ nak, amit el szeretnének érni. Engednek a gyereknek, m o n d v á n , hogy „ M i t számít ez m é g ? " így kezdődik az ötlet­ szerű n e v e l é s . G o n d o l j o n Pavlov k u t y á j á r a , a m e l y n e k a c s e n g ő h a n g j á r a ö s s z e f u t o t t a nyál a s z á j á b a n , m e r t e t e t é s e l ő t t m i n d i g ezt a h a n g o t h a l l o t t a . A c s e c s e m ő is ilyen. G y o r s a n összefüggést talál a saját v i s e l k e d é s e é s a z Ö n r e a k c i ó j a k ö z ö t t . H a t e h á t Ö n m a csak n e v e t , a m i k o r m é r g e s k i l e n c h ó n a p o s c s e c s e ­ m ő j e a földre b o r í t j a a t á n y é r j á t , m e r t n e m a k a r t ö b b e t e n ­ n i , g a r a n t á l h a t o m , h o g y h o l n a p m e g i n t ezt fogja c s i n á l n i , é s

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

várja, h o g y Ö n n e v e s s e n . D e k é t l e m , h o g y Ö n m á s o d s z o r i s o l y a n v i c c e s n e k találja m a j d . Vagy t e g y ü k fel, h o g y Ö n sze­ r e t n é , h a egyéves g y e r m e k e k e z e t m o s n a , d e a m o s d ó felé m e n e t sírva fakad. A, nem nagy ügy - ma nem mosunk kezet. Ö n t a l á n n e m látja a z összefüggést, d e egy-két n a p m ú l v a , a m i k o r a b o l t b a n a p é n z t á r n á l á l l n a k s o r b a n , és a g y e r e k a s t r a t é g i a i l a g e l h e l y e z e t t c u k o r k á k felé n y ú l , Ö n v i s z o n t n e ­ m e t m o n d , ő m á r t u d n i fogja, m i t t e g y e n . S í r n i fog, é s h a ezzel n e m é r célt, m é g h a n g o s a b b a n sír, a m í g Ö n b e n e m adja a d e r e k á t . A c s e c s e m ő é r z e l m i fejlődését u g y a n o l y a n f o n t o s s e g í t e n i , m i n t a m á s z á s á t vagy a b e s z é d t a n u l á s á t . A n y a f o g á s r a és e g y é b é r z e l m i á l l a p o t o k r a a d o t t r e a k c i ó n k b i z o n y o s fokig m e g h a t á r o z z á k , h o g y miféle é r z e l m e k r e s z á m í t h a t u n k kis­ g y e r m e k k o r b a n . N e v á r j o n a z e l v i s e l h e t e t l e n hisztizésig, in­ k á b b h i g g y e n n e k e m . A z é n M á m i m m i n d i g azt m o n d o g a t t a : úgy kezdd, ahogy folytatni akarod. Másképpen fogalmazva: e g y s z e r ű e n ne e n g e d j ü k , h o g y r ö g z ü l j e n e k a r o s s z s z o k á s o k . T u d o m , m o n d a n i könnyű. Némelyik csecsemő nehezebben kezelhető, m i n t mások, de mindegyik tanítható. A dolog nyitja az, h o g y ha i s m e r j ü k a g y e r e k ü n k e t , a k k o r t e s t r e s z a b ­ h a t j u k a s t r a t é g i á n k a t . A k ö v e t k e z ő k b e n a v é r m é r s é k l e t és n e v e l é s k ö z ö t t i kényes egyensúllyal f o g l a l k o z u n k .

lete - ez az adottsága. De ezzel m é g n e m ér v é g e t a t ö r t é n e t . Az ikerkutatásokból kiderült, hogy n o h a ők azonos geneti­ kai á l l o m á n n y a l r e n d e l k e z n e k , f e l n ő t t k o r u k r a m é g s e m t e l ­ j e s e n e g y f o r m a a s z e m é l y i s é g ü k , a m i b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y a k ö r n y e z e t - a nevelés - é p p e n o l y a n f o n t o s s z e r e p h e z j u t . Vizsgáljuk m e g az a d o t t s á g és a n e v e l é s s z e r e p é t . A c s e c s e m ő s n ő v é r e k , g y e r m e k o r v o s o k , b é b i s z i t t e r e k és m á s o k , akik a n n y i ú j s z ü l ö t t e t l á t t a k , m i n t é n , m e g e r ő s í t h e ­ tik, h o g y a c s e c s e m ő k m á r s z ü l e t é s ü k k o r s e m e g y f o r m á k . V a n n a k , akik é r z é k e n y e k , é s s o k a t s í r n a k , m á s o k a t s z i n t e teljesen h i d e g e n hagyja, a m i k ö r ü l ö t t ü k zajlik. V a n n a k , akik f e l t é t l e n b i z a l o m m a l t e k i n t e n e k a világra, m á s o k g y a n a k o d ­ va m é r e g e t i k a k ö r n y e z e t ü k e t . A z első k ö n y v e m b e n m á r b e m u t a t t a m a z ö t v é r m é r s é k l e t i alaptípust, nak, akiket Kisangyal-nak, Mintababá-nak, Mimózá­ Talpraesett-nek és Morcos-nak n e v e z t e m el. Az ú j s z ü l ö t ­

t e k v i s e l k e d é s é v e l foglalkozó egyes s z a k e m b e r e k é s k u t a t ó k h á r o m - n é g y t í p u s t í r n a k le, m á s o k k i l e n c e t . M e g i n t m á s o k egy a d o t t s z e m p o n t b ó l , p é l d á u l a z a l k a l m a z k o d á s u k m é r t é ­ ke vagy a k t i v i t á s u k szintje s z e r i n t o s z t á l y o z z á k a c s e c s e m ő ­ ket. E z e n k í v ü l ők m á s névvel illetik az egyes t í p u s o k a t . A lé­ nyeggel a z o n b a n a t ö b b s é g e g y e t é r t : a v é r m é r s é k l e t - a m e ­ lyet n e v e z n e k „ s z e m é l y i s é g n e k " , „ t e r m é s z e t n e k " é s „ b e á l l í ­ t o t t s á g n a k " is - az a n y e r s a n y a g , amellyel a c s e c s e m ő világra jön. A v é r m é r s é k l e t k i h a t a r r a , h o g y h o g y a n alszik, eszik és r e a g á l a b a b a az őt k ö r ü l v e v ő világra. A v é r m é r s é k l e t m e g k e r ü l h e t e t l e n tény. A h h o z , h o g y e g y ü t t t u d j u n k élni g y e r m e k ü n k v é r m é r s é k l e t é v e l , e l ő b b m e g kell i s m e r n ü n k . V i s s z a g o n d o l t a m az általam m e g i s m e r t gyere­ k e k r e , é s m i n d e g y i k t í p u s h o z k i v á l a s z t o t t a m valakit: Aliciát (Kisangyal),Trevort (Talpraesett) és (Mintababa),Tarát Gabriellát (Morcos). Az (Mimóza), Samuelt rövi­ alábbiakban

A csecsemő vérmérséklete
A csecsemő érzelmi beállítottságát, részben legalábbis, bio­ lógiai t é n y e z ő k - g e n e t i k a i ö r ö k s é g e és a g y á n a k k é m i á j a h a t á r o z z á k m e g . A saját c s a l á d f á n k o n l á t h a t j u k , h o g y a n a d ó d i k t o v á b b a v é r m é r s é k l e t egyik g e n e r á c i ó r ó l a m á s i k r a , m i n t valami érzelmi vírus. Ön is biztosan m o n d o t t m á r o l y a t a k i s b a b á j á r ó l , h o g y „ p o n t o l y a n szelíd, m i n t é n " vagy „ é p p e n o l y a n félénk, m i n t a z a p j a " . Vagy a n a g y m a m a je­ gyezte m e g : „ G r e t c h e n a n a g y a p j á t ó l ö r ö k ö l t e ezt a z ag­ r e s s z i v i t á s t " , vagy „ez a D a v y p o n t o l y a n m o r c o s , m i n t S u e n é n i " . A csecsemővel kétségkívül veleszületik a v é r m é r s é k -

d e n j e l l e m z e m ő k e t . T é n y , h o g y egyes t í p u s o k k a l k ö n n y e b b , m i n t m á s o k k a l . (Az ezt k ö v e t ő r é s z b e n azt i s l e í r o m , m i b e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l egy-egy k o n k r é t t é r e n . ) T a r t s a s z e m e l ő t t , h o g y ezek a m i n i p o r t r é k az uralkodó j e l l e m v o n á s o k a t é s v i s e l k e d é s i f o r m á k a t e m e l i k ki. L e h e t , h o g y v a l a m e l y i k

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

t í p u s b a n Ön is ráismer a gyermekére, de lehet, h o g y két tí­ pus keveredik b e n n e . Kisangyal. A m o s t n é g y é v e s Alicia p o n t o s a n o l y a n , a m i ­ l y e n n e k a n e v e m u t a t j a : m i n d e n s z ü l ő á l m a , aki k ö n n y e n al­ k a l m a z k o d i k a k ö r n y e z e t é h e z és b á r m i l y e n v á l t o z á s h o z . Ba­ b a k o r á b a n r i t k á n sírt, é s o l y a n k o r s e m volt n e h é z k i t a l á l n i , m i baja. A d a c k o r s z a k n á l a j ó f o r m á n é s z r e v é t l e n ü l j ö t t é s m e n t - összefoglalva: vele s z i n t e p r o b l é m a m e n t e s az élet, m e r t alapvetően jó természetű és kiegyensúlyozott. ( N e m v é l e t l e n ü l hívják egyes k u t a t ó k „ k ö n n y ű " - n e k ezt a t í p u s t . ) N e m m i n t h a s o h a n e m h ú z n á fel m a g á t , d e e g y s z e r ű e l t e ­ r e l n i a figyelmét vagy m e g n y u g t a t n i . P i c i k o r á b a n n e m za­ v a r t a s e m a zaj, s e m az e r ő s fény. Az a n y u k á j a b o l t r ó l b o l t r a j á r h a t o t t vele, n e m kellett h i s z t i t ő l t a r t a n i a . K e z d e t t ő l fogva jól a l u d t . C s a k b e t e t t é k a k i s á g y á b a , és b o l d o g a n c u m i z v a s z e n d e r e d e t t el, m á s segítség alig-alig k e l l e t t n e k i . R e g g e ­ l e n k é n t m a g y a r á z o t t a z á l l a t a i n a k , a m í g valaki b e n e m m e n t h o z z á . T i z e n n y o l c h ó n a p o s k o r á b a n készséggel k ö l t ö z ö t t á t a n a g y l á n y á g y b a . M á r c s e c s e m ő k é n t is t á r s a s lény volt, m i n d e n k i r e m o s o l y g o t t . M o s t i s a z o n n a l feltalálja m a g á t ú j helyzetekben, az ó v o d á b a n és társaságban. Az sem okozott neki m e g r á z k ó d t a t á s t , hogy az elmúlt évben megszületett a kisöccse. Anyukájának ő lett a jobbkeze. Mintababa. A h é t h ó n a p o s T r e v o r , akivel e fejezet elején t a l á l k o z h a t o t t , a fejlődés m i n d e n á l l o m á s á t a m e g f e l e l ő i d ő ­ b e n é r t e el. A z első fejlődési u g r á s h a t h e t e s k o r á b a n j e l e n t ­ k e z e t t , h á r o m h ó n a p o s k o r á t ó l alussza á t a z éjszakát, ö t h ó ­ n a p o s a n f o r d u l t át, h é t h ó n a p o s a n felült, é s f o g a d n i m e r ­ n é k , h o g y egyéves k o r á b a n m á r j á r n i fog. Á l t a l á b a n n y u ­ g o d t , b á r a k a d n a k n y ű g ö s i d ő s z a k a i - a h o g y a k ö n y v e k is írják. D e m é g o l y a n k o r i s v i s z o n y l a g egyszerű l e c s i l l a p í t a n i . Ha lassan és fokozatosan ismertetik m e g az újdonságokkal - ami mindegyik típusnál alapszabály ő n e m e m e l kifo­ g á s t e l l e n ü k . E d d i g m i n d e n „ e l s ő " , p é l d á u l a z első f ü r d e t é s , az első szilárd falat b e k a p á s a , az első n a p a b é b i s z i t t e r r e l , m e g l e h e t ő s e n e s e m é n y t e l e n ü l zajlott. T r e v o r h ú s z p e r c - a z „ á t l a g o s " i d ő - a l a t t alszik el, és ha m o c o r o g , egy kis s i m o -

g a t á s t ó l é s n é h á n y k e d v e s szótól m e g n y u g s z i k . N y o l c h e t e s k o r á t ó l lefoglalta m a g á t az ujjaival vagy egy e g y s z e r ű játék­ kal; a z ó t a m i n d e n h ó n a p p a l egyre ö n á l l ó b b é s egyre t o v á b b játszik e g y e d ü l . M é g csak h é t h ó n a p o s , e z é r t e g y e l ő r e n e m „ j á t s z i k " m á s c s e c s e m ő k k e l , d e n e m fél t ő l ü k . E g é s z e n jól viseli a k ö r n y e z e t v á l t o z á s t - a c s a l á d m á r m e g l á t o g a t t a az E g y e s ü l t Á l l a m o k t ú l s ó v é g é b e n élő n a g y s z ü l ő k e t . A m i k o r hazaértek, kellett neki n é h á n y n a p , hogy visszazökkenjen a régi k e r é k v á g á s b a , d e e z n o r m á l i s n a k s z á m í t , h a egy b a b a több időzónán keresztülutazik. Mimóza. A k é t é v e s T a r a m i n d ö s s z e 2 7 2 0 g r a m m a l , az á t ­ l a g o s n á l v a l a m i v e l k i s e b b súllyal s z ü l e t e t t , és k e z d e t t ő l fog­ v a r e t t e n t ő é r z é k e n y volt. H á r o m h ó n a p o s k o r á r a m e g h í ­ z o t t , d e t o v á b b r a i s é r z é k e n y m a r a d t , é s n a g y o n h a m a r fel­ z a k l a t t a b á r m i . Ö s s z e r e z z e n t a zajokra, a z e r ő s fénytől h u ­ n y o r o g v a e l f o r d í t o t t a a fejét. S o k a t és l á t s z ó l a g ok n é l k ü l sírt. A z első n é h á n y h ó n a p b a n csak a k k o r a l u d t el, h a b e b u ­ gyolálták, v a l a m i n t elég m e l e g és s ö t é t volt a s z o b á j á b a n . A l e g k i s e b b zajra f e l r i a d t , és n e h e z e n a l u d t vissza. T a r á n á l m i n d e n ú j d o n s á g o t csak r e n d k í v ü l l a s s a n é s f o k o z a t o s a n le­ h e t b e v e z e t n i . R e n g e t e g k u t a t á s foglalkozik a h o z z á h a s o n l ó csecsemőkkel, akiket „gátlásosnak" és „ l o b b a n é k o n y n a k " is n e v e z n e k . A g y e r e k e k k ö r ü l b e l ü l 15 s z á z a l é k a ilyen. A vizs­ g á l a t o k b ó l k i d e r ü l t , h o g y az ő s z e r v e z e t ü k k ü l ö n b ö z i k a többiekétől, m e r t nagyobb mennyiségben termel kortizolt és n o r a d r e n a l i n t . E z e k a s t r e s s z h o r m o n o k váltják ki az úgy­ n e v e z e t t m e n e k ü l é s i / v é d e k e z é s i r e a k c i ó t , e z é r t a z ilyen c s e ­ c s e m ő k intenzívebben tapasztalják m e g a félelmet és m á s é r z e l m e k e t . T a r á r a illik ez a j e l l e m z é s . K i s b a b a k é n t t a r t o t t az i d e g e n e k t ő l , és az anyja v á l l á h o z s z o r í t o t t a az a r c á t . K i s ­ g y e r m e k k é n t b á t o r t a l a n , félénk é s ó v a t o s . M i n d e n ú j h e l y ­ z e t b e n az anyjába k a p a s z k o d i k . A j á t s z ó c s o p o r t b a n , a h o v á c s u p a szelíd g y e r e k jár, egy kicsivel o l d o t t a b b a n viselkedik, de az a n y u k á j á t n e m i g e n e n g e d i ki a s z o b á b ó l . N a g y o n sok t ü r e l m e s b á t o r í t á s kell h o z z á , h o g y k i b ú j j o n a c s i g a h á z á b ó l . R e m e k ü l k é p k i r a k ó z i k , és n a g y o n ügyes az e l m é l y ü l t figyel­ m e t igénylő j á t é k o k b a n - ez a t u l a j d o n s á g a e l ő n y é r e válik

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

majd az iskolában. A M i m ó z á k általában jó t a n u l ó k , talán a z é r t , m e r t j o b b a n fekszik n e k i k a m a g á n y o s m u n k a , m i n t az, h o g y o s z t á l y t á r s a i k k a l a z i s k o l a u d v a r o n r o h a n g á l j a n a k . Talpraesett. A négyéves S a m u e l n e k v a n egy fiú i k e r t e s t v é ­ r e . A c s a l á d i s m e r ő s e i s z e r i n t S a m a „ v a d a b b " gyerek. E z t m á r s z ü l e t é s e is e l ő r e v e t í t e t t e : a szülés e l ő t t i u l t r a h a n g v i z s ­ gálat m e g m u t a t t a , h o g y a t e s t v é r e lejjebb fekszik, m é g i s Sam született elsőként. Valahogy kifurakodott Alexander sírással jelezte a szüleinek, hogy m e l l e t t . E z a z ó t a i s j e l l e m z ő r á . Agresszív, n a g y h a n g ú . P i c i korától kezdve hangos „Gyertek ide... most r ö g t ö n ! " T á r s a s helyzetekben, például c s a l á d i ö s s z e j ö v e t e l e k e n és az ó v o d á b a n m i n d i g ő a k a r a k ö ­ z é p p o n t b a n lenni. Nyughatatlan, imád m i n d e n t , ami h a n ­ g o t a d , m o z o g é s villog. S o h a n e m a l u d t jól, é s m é g m o s t , n é g y é v e s e n is ú g y kell b e k ö n y ö r ö g n i az ágyba. K i t ű n ő étvá­ gya v a n , m a s s z í v kis fickó, d e n e m b í r sokáig ü l n i a z asztal­ n á l . V a k m e r ő , m i n d e n r e felmászik. N e m c s o d a , h o g y gyak­ r a n veszélybe sodorja m a g á t . N é h a h a r a p é s l ö k d ö s ő d i k . É s kiveri a h i s z t i t , h a n e m kapja m e g vagy n e m elég g y o r s a n , a m i t akar. A k u t a t ó k t i z e n ö t százalékra b e c s ü l i k az ilyen gye­ r e k e k a r á n y á t , akiket „ a g r e s s z í v n a k " , „ i m p u l z í v n a k " vagy „forrófejűnek" hívnak. A Talpraesettek n e h e z e n kezelhetők. D e v e z e t ő n e k s z ü l e t e t t e k , csak m e g f e l e l ő e n kell ő k e t i r á n y í ­ t a n i . Ő k l e h e t n e k a s p o r t j á t é k o k c s a p a t k a p i t á n y a i a z iskolá­ b a n , f e l n ő t t k o r u k b a n p e d i g felfedezők é s v á l l a l k o z ó k k e r ü l ­ h e t n e k k i k ö z ü l ü k , akik félelem n é l k ü l h a t o l n a k o l y a n t e r ü ­ l e t e k r e vagy k e z d e n e k o l y a n t e v é k e n y s é g e k b e , a m e l y e k t ő l m á s o k v i s s z a r i a d n a k . A n e h é z s é g e t az j e l e n t i , h o g y m e g f e l e ­ lő i r á n y b a t e r e l j ü k ezt az e l k é p e s z t ő e n e r g i á t . Morcos. G a b r i e l l a m é g c s a k h á r o m é v e s , m é g i s ú g y n é z ki, m i n t aki f o l y t o n m e g v a n s é r t v e . B a b a k o r á b a n s z i n t e l e h e ­ t e t l e n volt m o s o l y t c s a l n i a z a r c á r a . F á r a s z t ó volt p e l e n k á z ni és ö l t ö z t e t n i . M e g f e s z í t e t t e m a g á t a p e l e n k á z ó a s z t a l o n , n e m m a r a d t n y u g t o n , i n g e r l é k e n y lett. E l e i n t e n e m t ű r t e , h o g y b e b u g y o l á l j á k , é s m é l t a t l a n k o d v a , s o k á i g sírt. S z ü l e i s z e r e n c s é r e a z első n a p o n b e v e z e t t é k a n a p i r e n d e t , d e h a

csak kicsit is e l t é r t e k t ő l e , ő h a n g o s sírással jelezte f e l h á b o ­ rodását. Anyukája szoptatta, de Gabriella nagyon n e h e z e n t a n u l t a m e g a s z o p á s helyes t e c h n i k á j á t . H a t h ó n a p o s k o r á ­ b a n fel is a d t á k , a n n y i g o n d volt vele. A szilárd é t e l e k e t is l a s s a n s z o k t a m e g , m a s e m eszik v a l a m i jól. Elfogy a t ü r e l ­ m e , ha az étel n e m t e r e m előtte a b b a n a m i n u t u m b a n , ami­ k o r m e g é h e z i k , é s p o n t o s a n úgy, a h o g y s z e r e t i . V á l o g a t ó s , s e m m i l y e n hízelgéssel n e m l e h e t r á v e n n i , h o g y m á s t i s m e g ­ k ó s t o l j o n . T á r s a s h e l y z e t e k b e n csak a k k o r b a r á t s á g o s , h a é p p e n úgy tartja kedve, de jellemző rá, hogy előbb felmér m i n d e n új h e l y z e t e t . I g a z s á g s z e r i n t a l e g s z í v e s e b b e g y e d ü l játszik, é s n e m s z e r e t i , h a m á s g y e r e k e k t ú l s á g o s a n közel m e n n e k h o z z á . A m i k o r G a b r i e l l a s z e m é b e n é z e k , egy ö r e g lelket l á t o k - m i n t h a m á r j á r t v o l n a e b b e n a v i l á g b a n , d e egy c s e p p e t s e m ö r ü l , h o g y vissza k e l l e t t t é r n i e . V i s z o n t iga­ zi e g y é n i s é g , a k i n e k m e g v a n a m a g á h o z való e s z e , és n e m fél h a s z n á l n i . A M o r c o s g y e r e k e k t ü r e l e m r e s z o k t a t j á k szü­ leiket. H a t é k o n y a n v é d e l m e z i k a s z e m é l y e s t e r ü k e t . E g y s z e ­ rűen n e m lehet erőltetni őket - ez később a b b a n nyilvánul­ h a t m a j d m e g , h o g y r e n d k í v ü l k i t a r t ó a k . G y e r e k k é n t é s fel­ n ő t t k é n t e g y a r á n t n a g y o n ö n á l l ó k , t u d n a k vigyázni m a g u k ­ ra, é s n e m u n a t k o z n a k .

Az öt típus hétköznapjai
A v é r m é r s é k l e t k u l c s s z e r e p e t játszik a b b a n , h o g y m i k é n t t e ­ lik egy g y e r m e k n a p j a . Az a l á b b i r ö v i d j e l l e m z é s e k sok-sok é v m e g f i g y e l é s é n a l a p u l n a k . D e csak t á j é k o z a t ó jellegűek, n e g o n d o l j a , h o g y a z Ö n k i s b a b á j á n a k i s így vagy ú g y kelle­ ne viselkednie. KISANGYAL EVES: Általában jól eszik, és szívesen m e g k ó s t o l új (szilárd) ételeket.

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

TEVÉKENYSÉGEK: K ö z e p e s e n aktív, pici k o r á t ó l k e z d v e el­ játszik e g y e d ü l . Jól t ű r i a v á l t o z á s o k a t , és b á r h o v á m a g u n k ­ kal v i h e t j ü k . N a g y o n b a r á t s á g o s , s z e r e t t á r s a s á g b a n l e n n i , é s n e m o k o z s z á m á r a n e h é z s é g e t a j á t é k o k o n való o s z t o z á s , c s a k h a egy m á s i k g y e r e k a g r e s s z í v a n k ö z e l e d i k h o z z á . ALVÁS: K ö n n y e n é s e g y e d ü l elalszik, m á r h a t h e t e s k o r á b a n s o k a t alszik e g y h u z a m b a n . N é g y h ó n a p o s a n j ó k é t ó r á t s z u n d í t d é l e l ő t t , másfél ó r á t d é l u t á n , és - n a g y j á b ó l n y o l c h ó n a p o s koráig - negyven percet késő délután. HANGULAT: R e n d s z e r i n t k ö n n y e n k e z e l h e t ő , j ó k e d v ű , n e m ­ i g e n zavarják s e m az i n g e r e k , s e m a v á l t o z á s o k . H a n g u l a t a i k i e g y e n s ú l y o z o t t a k é s k i s z á m í t h a t ó k . Jelzései e g y é r t e l m ű e k , e z é r t k ö n n y e n é r t e l m e z h e t ő k . Vagyis a z é h s é g jeleit n á l a n e ­ héz összetéveszteni a fáradtságéval. ÍGY SZOKTÁK JELLEMEZNI: A n g y a l i a n v i s e l k e d i k . F e l s e m t ű n i k , h o g y gyerek v a n a h á z n á l . I l y e n g y e r e k b ő l ö t ö t is szül­ nék. Igazán szerencsések vagyunk.

HANGULAT: A K i s a n g y a l h o z h a s o n l ó a n k i e g y e n s ú l y o z o t t , n e m szeszélyes, de o d a kell figyelnünk az é h s é g , a f á r a d t ­ ság, a t ú l p ö r g é s és e g y e b e k jeleire. ÍGY SZOKTÁK JELLEMEZNI: M i n d e n t a k ö n y v e k b e n l e í r t i d ő b e n c s i n á l . K e d v e s b a b a , csak a k k o r n y ű g ö s , h a s z ü k s é g e v a n v a l a m i r e . N e m fárasztja k i a z e m b e r t .

MIMÓZA EVÉS: K ö n n y e n f r u s z t r á l t t á válik, és b á r m i el t u d j a v e n n i a k e d v é t az evéstől - az á r a m l á s s e b e s s é g e , a t e s t h e l y z e t , a s z o b a h ő m é r s é k l e t e . A s z o p t a t o t t M i m ó z á n a k n e h e z é r e es­ h e t m e g t a n u l n i a helyes s z o p á s i t e c h n i k á t és r á é r e z n i a r i t ­ musra. Megmakacsolhatja magát, ha valami megváltozik, vagy t ú l h a n g o s a n b e s z é l n e k h o z z á . A szilárd é t e l t e l e i n t e visszautasítja - k i t a r t ó n a k kell l e n n ü n k vele. TEVÉKENYSÉGEK: I g e n ó v a t o s a n fogadja az új j á t é k o k a t , új h e l y z e t e k e t , új a r c o k a t , e z é r t i l y e n k o r sok s e g í t s é g e t igé­ nyel. A h o g y a k k o r is, a m i k o r v a l a m i újat t a n u l , p é l d á u l k ú s z n i , ü l n i s t b . Á l t a l á b a n kevéssé aktív, b á t o r í t a n i kell. Délelőtt r e n d s z e r i n t kevésbé érzékeny, és j o b b a n szeret ket­ t e s b e n j á t s z a n i valakivel, m i n t c s o p o r t o s a n . N e d é l u t á n r a hívjunk hozzá játszótársat. ALVÁS: R e n d k í v ü l f o n t o s , h o g y b e b u g y o l á l j u k és kizárjuk az i n g e r e k e t . H a n e m v e s s z ü k észre i d e j é b e n a z á l m o s s á g je­ leit, a n n y i r a elfárad, h o g y l e g a l á b b k é t s z e r a n n y i i d e i g t a r t e l a l t a t n i . D é l e l ő t t á l t a l á b a n h o s s z a n alszik, d é l u t á n v i s z o n t kevesebbet. HANGULAT: N é m e l y i k M i m ó z a m á r a s z ü l ő s z o b á b a n n y ű ­ g ö s , a h o l n a g y o n zavarja az e r ő s fény. E l é g g é i n g e r l é k e n y , túlérzékeny, a külső ingerek könnyen kihozzák a sodrából.

MINTABABA EVÉS: N a g y o n h a s o n l ó a K i s a n g y a l é h o z , b á r l e h e t , h o g y a szilárd é t e l t l a s s a b b a n c é l s z e r ű b e v e z e t n i . TEVÉKENYSÉGEK: K ö z e p e s e n aktív. M i v e l m i n d e n t a kellő i d ő b e n csinál, n e m okoz nehézséget az életkorának megfe­ lelő j á t é k o k kiválasztása. V a n n a k k ö z ö t t ü k i g a z á n b e l e v a l ó g y e r e k e k , d e t a r t ó z k o d ó b b a k is. ALVÁS: Á l t a l á b a n s z ü k s é g e v a n a teljes h ú s z p e r c r e - r e n d ­ s z e r i n t e n n y i i d ő kell egy f á r a d t c s e c s e m ő n e k a h h o z , h o g y á l o m b a m e r ü l j ö n . H a n a g y o n f e l p ö r g ö t t , t ö b b i d ő t kell szánni a megnyugtatására.

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

ÍGY SZOKTÁK JELLEMEZNI: Igazi b ő g ő m a s i n a . A l e g k i s e b b d o l o g i s felzaklatja. N e m s z e r e t t á r s a s á g b a n l e n n i . F o l y t o n az ö l e m b e n ü l , vagy a l á b a m b a k a p a s z k o d i k .

MORCOS EVÉS: R e t t e n t ő t ü r e l m e t l e n . A s z o p t a t o t t M o r c o s n e m sze­ r e t v á r n i a tej m e g i n d u l á s á r a ; n é m e l y i k ü k s z í v e s e b b e n eszik ü v e g b ő l . E t e t é s e m i n d k é t e s e t b e n s o k á i g t a r t , a m i kifáraszt­ ja. N e h e z e n szokja m e g a szilárd t á p l á l é k o t , u t á n a v i s z o n t csak u g y a n a z t a z é t e l t h a j l a n d ó m e g e n n i . TEVÉKENYSÉGEK: Nem kimondottan aktív, szívesebben

TALPRAESETT EVÉS: N a g y o n h a s o n l í t a K i s a n g y a l h o z , de a s z o p t a t o t t T a l p ­ r a e s e t t t ü r e l m e t l e n n é v á l h a t . H a l a s s a n folyik a t e j , e l e n g e d i a m e l l e t , m i n t h a azt k é r d e z n é : „ H é , m i é r t n e m j ö n m á r ? " E l ő f o r d u l h a t , h o g y a tej igazi b e i n d u l á s á i g c u m i s ü v e g b ő l kell p ó t l á s t a d n i n e k i . TEVÉKENYSÉGEK: Tele v a n e n e r g i á v a l , izgága, n a g y o n ak­ tív. A z ó v a t o s s á g r ó l m e g f e l e d k e z v e s z i n t e b á r m i l y e n hely­ zetbe beleveti magát, és n e m i g e n uralkodik az ösztönein. M i n d e n r e g y o r s a n r e a g á l , k o r t á r s a i v a l agresszív l e h e t . D é l ­ előtt rendszerint készségesebben együttműködik, ezért ne d é l u t á n vigyük g y e r e k t á r s a s á g b a , h o g y e s t é r e m e g n y u g o d ­ hasson. ALVÁS: N e m c s a k h o g y utálja, h a b e b u g y o l á l j á k , d e m i n d e n vizuális i n g e r t i s m e g kell s z ü n t e t n i . N e m i g e n a k a r l e f e k ü d ­ ni, m e r t semmiről sem szeretne lemaradni. L e h e t , hogy dél­ e l ő t t k e v e s e b b e t alszik, d e s z e r e n c s é s e s e t b e n d é l u t á n p ó ­ tolja. F o n t o s , h o g y e s t é n k é n t p i h e n t e n f e k ü d j ö n le. HANGULAT: M i n d e n t a z o n n a l akar. Ö n f e j ű , s o k a t „ b e s z é l " é s g y a k r a n m a k a c s , h a n g u l a t a szeszélyesen v á l t o z i k , h a m a r elszomorodik, de aztán ugyanilyen h a m a r derül jókedvre. L é t e l e m e a m o z g á s , de h a j l a m o s túlzásba vinni, a m i t hiszti k ö v e t . H a m á r hisztizik, n e h é z l e c s i l l a p í t a n i . A fejlődéssel j á r ó v á l t o z á s o k a t is n e h e z e n viseli. ÍGY SZOKTÁK JELLEMEZNI: T ö b b e m b e r e s b a b a . M i n d i g r o s s z b a n t ö r i a fejét. N e m t u d o k l é p é s t t a r t a n i vele. N e m is­ m e r i a félelmet.

játszik e g y e d ü l , és i n k á b b a s z e m é t és fülét aktivizálja, m i n t a testét. Ha belemélyedt valamilyen tevékenységbe, zokon veszi, h a m e g z a v a r j á k ; n e h e z é r e esik befejezni v a l a m i t , é s másba kezdeni. ALVÁS: N e m k ö n n y e n j ö n á l o m a s z e m é r e . E m i a t t s o k s z o r n a g y o n elfárad, é s á l o m b a sírja m a g á t . R e n d s z e r i n t egyszer­ r e csak keveset t u d a l u d n i , n e g y v e n - n e g y v e n p e r c e k e t , e z é r t kialakul az ö r d ö g i k ö r (lásd a 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l t ) . HANGULAT: A h o g y a f o r r á s b a n lévő tej m e l l e t t o t t kell áll­ n u n k , h o g y k i n e fusson, j o b b , h a a M o r c o s é r z e l m e i t i s fo­ lyamatosan szemmel tartjuk. A n a p i r e n d legapróbb változá­ sa is k i b i l l e n t h e t i az e g y e n s ú l y á b ó l : egy k i h a g y o t t alvás, az ingergazdag játék, a túl nagy társaság. N a p i r e n d nélkül k á o s z az é l e t e , és v é g ü l a c s a l á d n a k s i n c s n y u g t a t ő l e . ÍGY SZOKTÁK JELLEMEZNI: S a v a n y ú j ó s k a . J o b b a n s z e r e t e g y e d ü l j á t s z a n i . Ú g y é r z e m , folyton c s a k a r r a v á r o k , h o g y m i k o r hisztizik m e g i n t . M i n d i g m i n d e n n e k ú g y kell l e n n i e , a h o g y ő akarja.

Nevelés: hogyan tudjuk legyőzni az adottságokat?
A v é r m é r s é k l e t n e m életfogytig t a r t ó b ü n t e t é s . B á r a z a d o t t ­ ságokat a természet határozza meg, a baba tapasztalatai az ú j s z ü l ö t t k o r b a n k e z d ő d ő nevelés - u g y a n i l y e n súllyal es-

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

n e k l a t b a . M á s k é p p e n f o g a l m a z v a , a c s e c s e m ő é r z e l m i éle­ tét két tényező határozza meg: a vérmérséklete, amely m á r a születését követő n a p o k b a n m e g m u t a t k o z i k ; valamint az é l e t t ö r t é n e t e - az e s e m é n y e k , a t a p a s z t a l a t o k és legfőkép­ p e n a z ő t g o n d o z ó e m b e r e k . M i v e l a fiatal agy m é g alakít­ h a t ó , a s z ü l ő k j ó t é k o n y a n b e f o l y á s o l h a t j á k g y e r m e k e i k vér­ m é r s é k l e t é t , d e r o n t h a t n a k i s rajta. E z t t u d j u k , m e r t s z á m o s vizsgálat b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a s z ü l ő k m a g a t a r t á s a csak­ u g y a n m ó d o s í t h a t j a az e l e k t r o m o s h á l ó z a t o k k i a l a k u l á s á t a baba agyában. Például a depressziós anyák csecsemői m á r é l e t ü k első é v é b e n i n g e r l é k e n y e b b é , z á r k ó z o t t a b b á v á l h a t ­ nak, és kevesebbet mosolyognak, m i n t a n e m depressziós anyák kisbabái. A b á n t a l m a z o t t csecsemők limbikus rend­ szere is különbözik a n e m b á n t a l m a z o t t csecsemőkétől. E z e k szélsőséges p é l d á i a n n a k , a h o g y a n a k ö r n y e z e t k é t ­ s é g e t k i z á r ó a n h a t á s s a l l e h e t a v é r m é r s é k l e t r e . Az agy for­ máihatósága árnyaltabb m ó d o n is megnyilvánulhat. L á t t a m Mimóza babákat, akik f é l é n k s é g ü k e t kinőve magabiztos, b a r á t s á g o s t i n é d z s e r e k k é é r t e k . L á t t a m M o r c o s o k a t , akik f e l n ő t t e k , és m e g t a l á l t á k a m a g u k k ü l ö n l e g e s h e l y é t . És sok T a l p r a e s e t t e t i s m e r e k , a k i k b ő l n e m b a j k e v e r ő , h a n e m fele­ lősségteljes v e z e t ő lett. De a f o r d í t o t t j a is igaz. B á r m i l y e n t í p u s ú gyerek v e s z é l y b e n f o r o g , h a a szülei n e m figyelnek rá. A Kisangyal elsárkányosodik, a M i n t a b a b a szörnyeteggé válik. R e n g e t e g e-mailt k a p o k , a m e l y így k e z d ő d i k : „ A gyere­ k e m régebben Kisangyal volt..." Mi történt? Olvassuk el Y a n c y s z o m o r ú t ö r t é n e t é t , aki e g é s z s é g e s e n , 3 6 0 0 g r a m m a l s z ü l e t e t t . A n y u k á j a , A m a n d a , a h a r m i n c a s évei v é g é n j á r ó s z ó r a k o z t a t ó i p a r i jogász. A z egyetem elvégzése után sok m o d e r n n ő h ö z h a s o n l ó a n a m u n k á j á n a k élt. C s a k a z l e b e ­ g e t t a s z e m e e l ő t t , h o g y m i e l ő b b ü z l e t t á r s l e g y e n az ügyvé­ di i r o d á b a n , így a h ú s z a s és h a r m i n c a s évei k i z á r ó l a g a m u n k á r ó l szóltak. M i u t á n valóra v á l t o t t a ezt a z á l m á t , é s H o l l y w o o d legfényesebb csillagai k ö z ü l n e m egyet t u d h a ­ t o t t ügyfelei k ö z ö t t , m e g i s m e r k e d e t t M a t t - t e l , egy m á s i k ügyvéddel. Összeházasodtak, és m i n d k e t t e n úgy gondolták,

h o g y „ m a j d e g y s z e r " gyerekeik i s l e s z n e k , ú g y h o g y a m i k o r A m a n d a h a r m i n c h é t é v e s e n felfedezte, h o g y t e r h e s , m i n d e n k é t e l y é t félretéve azt m o n d t a : „ H á t , vagy m o s t , vagy s o h a . " A m a n d a ugyanolyan h a t é k o n y a n szervezte a „gyerekpro­ j e c t e t " , m i n t a h o g y a jogi ü g y e k e t i n t é z t e a c é g é n é l . M i r e m e g s z ü l e t e t t Yancy, teljesen b e r e n d e z t e a g y e r e k s z o b á t , a konyhaszekrény polcain tápszerek és cumisüvegek sorakoz­ t a k . S z o p t a t n i a k a r t , d e m i n d e n e s h e t ő s é g r e felkészült... biztos, ami biztos. Úgy tervezte, hogy h a t hét u t á n megy vissza d o l g o z n i . Yancy s z e r e n c s é r e n a g y o n készséges b a b a volt. „ M i n t egy a n g y a l k a " , m o n d o g a t t á k a szülők az első n a p o k b a n . Jól a l u d t , jól evett, é s t ö b b n y i r e e l é g e d e t t k i s f i ú n a k l á t s z o t t . A m i k o r A m a n d a a t e r v e z e t t i d ő b e n v i s s z a m e n t d o l g o z n i , reg­ gel és este m e g s z o p t a t t a , a k e t t ő k ö z ö t t p e d i g a b é b i s z i t t e r etette tápszerrel. A harmadik h ó n a p b a n azonban A m a n d a kiborult. „ N e m t u d o m , mi t ö r t é n t - mesélte n e k e m könynyek k ö z ö t t a t e l e f o n b a n . - M á r n e m alszik o l y a n jól. R é ­ gebben kibírta tizenegytől hatig, m o s t viszont kétszer-há­ r o m s z o r i s f ö l é b r e d . M e g i n t s z o p t a t n o m kell éjszaka, m e r t é h e s n e k l á t o m , és t ő l e m n e m fogadja el a c u m i s ü v e g e t . Én ki vagyok m e r ü l v e , ő m e g a n n y i r a m e g v á l t o z o t t . " A m a n d a h a m a r m u n k á b a állt, é s f u r d a l t a a l e l k i i s m e r e t , h o g y n e m t ö l t t ö b b i d ő t a fiával. A h e l y e t t , h o g y k ö v e t k e z e ­ t e s e n b e t a r t o t t a v o l n a a Yancy s z ü l e t é s e k o r b e v e z e t e t t n a p i ­ r e n d e t , u t a s í t o t t a a b é b i s z i t t e r t , h o g y ne fektesse le a b a b á t , m e r t még m e g akarta szoptatni, m i u t á n hazajött az irodá­ ból. Így aztán Yancy n e m hétkor, h a n e m r e n d s z e r i n t nyolck o r - k i l e n c k o r k e r ü l t ágyba. A n a p i r e n d v á l t o z á s á v a l k e z d e t t e l m a r a d n i a l á n c e t e t é s és az á l o m e t e t é s . Y a n c y n y u g t a l a n u l a l u d t , m e r t m i r e lefektették, h a l á l o s a n e l f á r a d t . É s a m i k o r é j s z a k á n k é n t f e l é b r e d t , A m a n d a a l e g k ö n n y e b b u t a t válasz­ totta - a szoptatást -, mert n e m tudta, mi mást tehetne. C s a k h o g y a g y o r s m e g o l d á s m e g v e t e t t e az ö t l e t s z e r ű n e v e ­ lés alapjait. És a K i s a n g y a l h a m a r o s a n egy v i g a s z t a l h a t a t l a n u l síró M o r c o s r a e m l é k e z t e t e t t . V a l ó b a n m e g v á l t o z o t t m e r t m e g v á l t o z o t t a n a p i r e n d j e . R á s z o k o t t a z éjszakai szo-

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

p á s r a . É s n a p k ö z b e n , a m i k o r a z anyja d o l g o z o t t , a c u m i s ­ üveget is visszautasította. Az anyamellet várta. (Egyes ba­ b á k é h s é g s z t r á j k b a k e z d e n e k ; lásd a k e r e t e s r é s z t a 1 6 7 . ol­ dalon.) Yancyt a z a l a p v e t ő e n j ó t e r m é s z e t é n e k k ö s z ö n h e t ő e n n e m volt n e h é z visszatéríteni a megfelelő n a p i r e n d h e z . A m a n d a beleegyezett, hogy legalább két hétig k o r á b b a n hazajön, hogy visszacsinálhassuk az ötletszerű nevelés következmé­ n y e i t . M i v e l Yancy é j s z a k á n k é n t r e n d s z e r t e l e n ü l é b r e d t , gya­ n í t o t t a m , h o g y fejlődési u g r á s zajlik n á l a . D e a z éjszakai e t e ­ tések helyett inkább a nappali kalóriabevitel növelését tar­ t o t t a m h e l y e s n e k , e z é r t h a r m i n c milliliterrel m e g t o l d o t t u k mindegyik nappali tápszeradagját, továbbá visszatértünk a 17 és 19 órai l á n c e t e t é s h e z , és a 23 órai á l o m e t e t é s h e z . A le­ fekvés idejét i s m é t 19 ó r á b a n j e l ö l t e m ki. A r r a is ü g y e l t ü n k , h o g y n a p k ö z b e n n e a l u d j o n t ö b b e t ö s s z e s e n k é t é s fél ó r á ­ n á l , k ü l ö n b e n éjszaka látjuk k á r á t . A z első éjszaka s z ö r n y ű volt, m e r t m e g í g é r t e t t e m A m a n ­ d á v a l , h o g y h a Yancy f e l é b r e d , n e m e t e t i m e g . E l m a g y a r á z ­ t a m , hogy a megnövelt kalóriabevitel miatt a szokásosnál t ö m ö t t e b b p o c a k k a l fekszik le, t e h á t n e m l e h e t é h e s . H á ­ r o m s z o r é b r e d t föl, é s A m a n d a m i n d h á r o m s z o r c u m i v a l é s a susog-ütöget m ó d s z e r e m m e l (234. oldal) n y u g t a t t a meg. A z n a p éjszaka s e n k i s e m a l u d t v a l a m i s o k a t . D e a m á s o d i k é j s z a k á n , m i u t á n n a p k ö z b e n jól evett é s jól a l u d t , Y a n c y c s a k egyszer é b r e d t föl, é s a z előző n a p i n e g y v e n ö t p e r c h e ­ lyett m i n d ö s s z e tíz a l a t t s i k e r ü l t v i s s z a a l t a t n i . A h a r m a d i k éjszakát m á r á t a l u d t a , é s láss c s o d á t ! M a t t é s A m a n d a v i s s z a k a p t á k a k i s a n g y a l u k a t és n y u g a l m u k a t . A szülők szerencsére n e m c s a k r o n t a n i , h a n e m javítani is tudnak gyermekük vérmérsékletén. Rengeteget segíthetünk a f é l é n k s é g l e k ü z d é s é b e n , az agresszivitás l e v e z e t é s é b e n , az ö n f e g y e l e m m e g t a n u l á s á b a n és a t á r s a s h e l y z e t e k b e n é r z e t t félelem f e l o l d á s á b a n . B e t t y p é l d á u l t u d t a é s e l f o g a d t a , h o g y h a r m a d i k gyermeke, Ilana a M i m ó z a és a M o r c o s keveréke. A m i k o r I l a n a felsírt a s z ü l ő s z o b á b a n , r á n é z t e m a z a n y u k á ­ j á r a , é s azt m o n d t a m : „ A z t h i s z e m , e z itt egy M o r c o s b a b a . "

E l é g s z ü l é s n é l s e g é d k e z t e m é s elég b a b á t k í s é r t e m h a z a , ú g y h o g y t u d o m , a k ü l ö n b s é g e k a z első p i l l a n a t o k b a n m e g ­ m u t a t k o z n a k : a M i m ó z á k és a M o r c o s o k ú g y v i s e l k e d n e k , m i n t akik m e g s e m a k a r t a k s z ü l e t n i . A h o g y I l a n a n ő t t , egyre n y i l v á n v a l ó b b á vált, h o g y n e m t é v e d t e m . F é l é n k , g y a k r a n z s é m b e s b a b a volt, a k i n é l b á r ­ m e l y i k p i l l a n a t b a n e l t ö r h e t e t t a m é c s e s . B e t t y , aki a k é t m á ­ sik gyerekével e l e g e t t a p a s z t a l t , m a g a i s l á t t a , h o g y I l a n a va­ l ó s z í n ű l e g n e m lesz egy v i d á m , fesztelen gyerek. D e n e m sajnálkozott, n e m próbálta megváltoztatni a természetét, h a n e m e l f o g a d t a o l y a n n a k , a m i l y e n volt. K i a l a k í t o t t n e k i egy m e g f e l e l ő n a p i r e n d e t , á l m á h o z n y u g o d t f e l t é t e l e k e t b i z ­ tosított, n y o m o n követte érzelmei hullámzását. N e m eről­ tette, hogy idegenekre mosolyogjon, n e m produkáltatta. N e m aggódott amiatt, hogy Ilana mindig utolsóként p r ó ­ b á l t a k i a z ú j d o l g o k a t , vagy n é h a k i s e m p r ó b á l t a ő k e t . É s z ­ r e v e t t e , h o g y u g y a n a k k o r kreatív é s o k o s , e z é r t i n k á b b e z e ­ k e t a t u l a j d o n s á g a i t fejlesztette. S z á m t a l a n f a n t á z i a j á t é k o t j á t s z o t t vele, r e n g e t e g e t m e s é l t n e k i , így a z t á n I l a n a h i h e t e t ­ l e n ü l n a g y s z ó k i n c s r e t e t t szert. B e t t y t ü r e l m e m e g h o z t a g y ü m ö l c s é t . I s m e r ő s ö k t á r s a s á g á b a n I l a n a cserfes i s t u d l e n n i , feltéve, h o g y h a g y n a k n e k i i d ő t a f e l o l d ó d á s r a . Nemsokára óvodába megy. Még mindig gátlásosnak m o n d h a t ó , d e m e g f e l e l ő k ö r n y e z e t b e n kibújik a c s i g a h á z á ­ ból. N a g y szerencséje, hogy az anyukája is egyengeti az ú t ­ ját. M á r b e s z é l t lánya l e e n d ő ó v ó n ő j é v e l , é s e l m o n d t a n e k i a t u d n i v a l ó k a t . M i v e l B e t t y i s m e r i a l á n y á t , t u d j a , h o g y az első n é h á n y h é t n e m lesz k ö n n y ű I l a n a s z á m á r a . D e b i z t o s ­ r a v e s z e m , h o g y egy ilyen g o n d o s k o d ó é s éles s z e m ű a n y u ­ kával az o l d a l á n ezzel a f e l a d a t t a l is m e g t u d m a j d b i r k ó z n i . S z á m o s e s e t b e n l á t o m , h o g y a t ü r e l m e s é s t á j é k o z o t t szü­ lők meg tudják zabolázni azokat a személyiségjegyeket, amelyek m á s családban problémákat okoznának. Lilian pél­ d á u l m á r K a t h a s z ü l e t é s e e l ő t t s e j t e t t e , h o g y n a g y o n aktív és öntudatos l á n y a lesz. K a t h a egyfolytában rugdosott, m i n t h a c s a k azt a k a r t a v o l n a t u d a t n i : „ S z i a , a n y a , itt va­ gyok, k é s z ü l j ! " S z ü l e t é s e u t á n n e m i s o k o z o t t c s a l ó d á s t . T i -

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

p i k u s T a l p r a e s e t t volt, aki k ö v e t e l t e az anyja m e l l é t , és r ö g ­ t ö n sírt, h a n e m folyt elég g y o r s a n a t e j . M i v e l j o b b a n s z e r e ­ t e t t é b r e n l e n n i , m i n t a l u d n i - m é g e l m u l a s z t v a l a m i t - , til­ t a k o z o t t a lefekvés ellen, és á l t a l á b a n kibújt a b u g y o l á l á s b ó l . L i l i a n s z e r e n c s é r e a z első n a p t ó l n a p i r e n d r e s z o k t a t t a . A h o g y a z ö r ö k m o z g ó c s e c s e m ő b ő l kisgyerek l e t t , aki m á r k i l e n c h ó n a p o s a n j á r t , d é l e l ő t t ö n k é n t b ő v e n nyílt l e h e t ő s é ­ ge l e v e z e t n i az e n e r g i á j á t . S o k i d ő t t ö l t ö t t e k a s z a b a d b a n , ami persze könnyű a napsütötte Dél-Kaliforniában. Dél­ u t á n o n k é n t nyugalmasabb tevékenységeket folytattak, m e r t Lilian t u d t a , milyen n e h e z e n higgad le a lánya. K ü l ö n ö s e n n e h é z időszakot jelentett, a m i k o r megszületett a kistestvér. K a t h a p e r s z e n e m ö r ü l t , h o g y o s z t o z n i a kell a z a n y u k á j á n . Lilian a z o n b a n „nagylány" helyeket k ü l ö n í t e t t el neki a h á z b a n („ahová a baba n e m m e h e t " ) , és kettesben is töltött i d ő t e n e r g i k u s n a g y o b b i k lányával. K a t h a m o s t ö t é v e s , t o ­ vábbra is merész és kalandvágyó, ugyanakkor udvarias és e g é s z e n j ó m a g a v i s e l e t ű , m e r t a szülei m i n d i g r e n d r e u t a s í ­ tották és h a t á r t szabtak a viselkedésének, amikor n e m tu­ d o t t u r a l k o d n i m a g á n . E m e l l e t t ü g y e s e n s p o r t o l - az a sok mászás és labdázás n e m múlt el nyomtalanul. Lilian n e m r i n g a t t a m a g á t a b b a n a z i l l ú z i ó b a n , h o g y e l s ő s z ü l ö t t lánya i d ő v e l kinövi a v é r m é r s é k l e t é t . I n k á b b azzal d o l g o z o t t , a m i v o l t - ezt a s t r a t é g i á t m i n d e n s z ü l ő n e k m e l e g e n a j á n l o m .

b á t v á r ó p á r , a k á r a z első, a k á r a s o k a d i k g y e r m e k ü k é r k e ­ zik, elképzeli, m i l y e n lesz, és m i l y e n t e r ü l e t e n nyújt m a j d kiemelkedő teljesítményt. Álmodozásaink rendszerint ön­ m a g u n k a t t ü k r ö z i k . A t e n i s z e z ő lelki s z e m é v e l m á r látja, a h o g y a p á l y á n e g y ü t t ü t i k a l a b d á t . A jogász e l k é p z e l i , m i ­ lyen o k o s lesz, h o v á fog j á r n i i s k o l á b a , é s m i c s o d a m a g a s ­ r ö p t ű eszmecseréket folytatnak majd. A z igazi g y e r e k p e r s z e s o k s z o r m e g s e m közelíti a z á l o m ­ k é p e t . E g y kis t ü n d é r r e s z á m í t o t t a k , d e egy i z g ő - m o z g ó , ü v ö l t ő k i s ö r d ö g ö t k a p t a k , akitől n e m l e h e t v a c s o r á z n i , n e m lehet aludni. Ilyenkor emlékeztetem őket: „ K i s b a b á t o k van. A k i s b a b á k s í r n a k . C s a k így t u d j á k kifejezni m a g u k a t . " M é g a K i s a n g y a l n a k és a M i n t a b a b á n a k is i d ő kell, h o g y m e g ­ szokja a világot, a m i n e m m e g y n é h á n y n a p a l a t t . A h o g y a b a b a n ö v e k s z i k , és n y i l v á n v a l ó b b á v á l n a k b i z o ­ nyos é r z e l m i jegyek - m o g o r v a s á g , é r z é k e n y s é g , i z g é k o n y ­ ság -, a s z ü l ő k h a j l a m o s a k ö n m a g u k a t , a p a r t n e r ü k e t vagy a nagyapjukat látni b e n n e . Ha Ön is duzzad a tettvágytól, és r o k o n s z e n v e s n e k találja a z e n e r g i k u s e m b e r e k e t , a k k o r így dicsekszik: „Az é n C h a r l i e - m p o n t o l y a n h a t á r o z o t t , m i n t amilyen én vagyok." De ha Ön n e m i g e n kedveli azokat a vo­ n á s o k a t , a m e l y e k a T a l p r a e s e t t g y e r e k e t jellemzik, a k k o r va­ l ó s z í n ű l e g é p p e n e l l e n k e z ő l e g r e a g á l : „Jaj, r e m é l e m , h o g y C h a r l i e n e m lesz o l y a n agresszív, m i n t a z apja. N e m s z e r e t ­ n é m , ha neki is zsarnoki természete l e n n e . " Természetes, h o g y b i z o n y o s c s a l á d i j e l l e m v o n á s o k a t f e l f e d e z ü n k a gyer­

Miért nem látnak egyes szülők?
A K a t h á h o z h a s o n l ó g y e r e k e k t e r m é s z e t ü k n é l fogva n e h e ­ z e b b e n k e z e l h e t ő k , m i n t m á s o k , d e m i n d e g y i k c s a k jól j á r n a egy o l y a n a n y u k á v a l , m i n t L i l i a n , aki i s m e r i é s elfogadja g y e r m e k e s z e m é l y i s é g é t , a h h o z igazítja a n a p o t , é s h a szük­ s é g e s , a n n a k m e g f e l e l ő e n fegyelmez. T e r m é s z e t e s e n e z vol­ n a a z ideális. A s z ü l ő k a z o n b a n n e m m i n d i g látják, é s n é h a n e m i s akarják l á t n i , a m i a s z e m ü k e l ő t t v a n . M i u t á n a k ó r h á z b ó l hazaviszik a k i s b a b á j u k a t , l á t á s u k a t i d ő n k é n t e l h o m á l y o s í t j á k a z elvárásaik. S z i n t e m i n d e n b a -

m e k ü n k b e n , de n e m látunk a jövőbe. M é g ha tulajdonságai emlékeztetnek is a m a g u n k , a p a r t n e r ü n k vagy egy e l l e n s z e n ­ ves r o k o n u n k o l y a n t u l a j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k n e m ö r ü ­ l ü n k , n e m t u d h a t j u k , m i l y e n e m b e r lesz b e l ő l e . Külön egyé­ niség, más hatások érik, és más életutat jár be. És a m i a legfon­ tosabb: ha a Talpraesett gyereket megtanítjuk rá, hogy ural­ kodjon az indulatain és építő módon hasznosítsa az e n e r g i á j á t , n e m f e l t é t l e n ü l válik b e l ő l e z s a r n o k . Ha n e m a v a l ó s á g b a n é l ü n k , h a n e m a f é l e l m e i n k e t vagy a v á g y a i n k a t vetítjük ki, a n n a k a gyerek látja k á r á t . A s u t t o g á s egyik a l a p s z a b á l y a így szól:

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

C h l o e l á n y o m n e m t ű r i , h o g y ö l b e v e g y e m . A m i k o r föl­ A gyermekeddel foglalkozz, ne azzal az álomképpel, ame­ lyet róla alkottál. G r a c e , aki m a g a i s m e g l e h e t ő s e n félszeg n ő , a z é r t h í v o t t fel, m e r t a g g a s z t o t t a , h o g y M a c k a n n y i r a fél a z i d e g e n e k t ő l . M i n t a t e l e f o n b a n e l m e s é l t e , h é t h ó n a p o s fia „ p o n t o l y a n , m i n t amilyen én voltam az ő k o r á b a n " . Amikor azonban ta­ l á l k o z t a m M a c k k e l , egy M i n t a b a b á t l á t t a m , aki n é m i k é p p t a r t a z i s m e r e t l e n e k t ő l . N é h á n y p e r c n y i b a r á t k o z á s u t á n vi­ szont b o l d o g a n ült az ö l e m b e . „ N e m t u d o m elhinni, hogy az ö l e d b e n ül - m o n d t a G r a c e , a k i n e k l e e s e t t az álla a c s o ­ d á l k o z á s t ó l . - S e n k i m á s s a l n e m ilyen b i z a l m a s . " A m i k o r m e g k é r t e m G r a c e - t , h o g y ő s z i n t é n vizsgálja m e g a saját v i s e l k e d é s é t , k i d e r ü l t az igazság: ő n e m e n g e d t e , h o g y M a c k rajta kívül m á s h o z is közel k e r ü l j ö n . F o l y t o n a n y o m á b a n volt, é s m i n d e n k i t távol t a r t o t t t ő l e , m e r t azt h i t ­ t e , h o g y csakis ő t u d j a , m i l y e n r o s s z , h a valaki e n n y i r e é r z é ­ keny. S z e r i n t e e g y e d ü l ő t u d j a m e g v é d e n i a fiát, és e g y e d ü l ő t u d b á n n i vele. M é g a p u k á t i s h á t t é r b e t o l t a . É s m i n d e n ­ n e k a t e t e j é b e , sok m á s a g g o d a l m a s s z ü l ő h ö z h a s o n l ó a n , a g y e r e k j e l e n l é t é b e n b e s z é l t a félelmeiről. A , m o n d j a m o s t Ö n , d e h á t M a c k m é g csecsemő. N e m ér­ t i , m i r e g o n d o l G r a c e , a m i k o r azt m o n d j a : „ S e n k i m á s h o z n e m ilyen b i z a l m a s . " S z a m á r s á g ! A c s e c s e m ő a b b ó l t a n u l , h o g y m á s o k a t figyel é s h a l l g a t . M é g a k u t a t ó k s e m t u d j á k , m i k o r k e z d i m e g é r t e n i , a m i t lát é s h a l l . Azt a z o n b a n t u d ­ juk, h o g y m e g é r z i szülei h a n g u l a t á t ; azt i s t u d j u k , h o g y m á r jóval a z e l ő t t m e g é r t sok m i n d e n t , h o g y b e s z é l n i t u d n a . Ak­ k o r m i é r t v i s e l k e d ü n k vele úgy, m i n t h a s ü k e t v o l n a ? A m i k o r M a c k azt hallja, „ S e n k i m á s h o z n e m ilyen b i z a l m a s " , azt szűrheti le belőle, hogy senki mással nincs biztonságban. Egy másik gyakori hiba, amit azok a szülők szoktak elkö­ v e t n i , akik n e m tisztelik g y e r m e k ü k é r z e l m i b e á l l í t o t t s á g á t , hogy viselkedését m á s gyerekekéhez próbálják igazítani. Ez sokszor megtörténik, amikor a csecsemő önállósodni kezd. K i t ű n ő e n p é l d á z z a ezt a h o n l a p o m r a é r k e z e t t egyik levél. veszem, rögtön le akar mászni a földre. M o s t m á r na­ gyon ügyesen mászik, úgyhogy állandóan azt akarja g y a k o r o l n i . N é h a v á g y o m r á , h o g y h o z z á m b ú j j o n , vagy l e g a l á b b m e g ü l j ö n a z ö l e m b e n , a m í g é n e k e l e k vagy m e ­ sélek n e k i , d e e g y s z e r ű e n n e m k ö t i l e a z ilyesmi. N e m egy „ r a g a d ó s " gyerek, s ő t . N a g y o n ö n á l l ó , m i n d i g azt akarja c s i n á l n i , a m i h e z k e d v e v a n . M á s n a k i s v a n ö n á l ­ ló g y e r e k e , aki utálja, ha ö l b e veszik? Chloét kilenc-tizenegy hónaposra saccolom. Egyértelműen Talpraesett baba. Az anyuka problémája abból fakadt, hogy a T a l p r a e s e t t b a b á k fiatalabb k o r u k b a n e l t ű r i k a d é d e l g e t é s t , d e k o r l á t o z á s n a k érzik, a m i k o r m á r ö n á l l ó a n k ö z l e k e d ­ n e k . E n n e k a z a n y u k á n a k b e l e kell t e h á t n y u g o d n i a , h o g y a b a r á t n ő i é t ő l e l t é r ő e n a z ő gyereke n e m s z e r e t ö l b e n ü c s ö ­ r ö g n i é s n é z e l ő d n i . L e h e t , h o g y i d ő n k é n t , főleg e s t é n k é n t , m e s e e l ő t t , n é h á n y p e r c r e elviseli a s z e r e t g e t é s t . E g y é b k é n t p e d i g el kell f o g a d n i , h o g y ilyen, főleg a m i k o r a világ felfe­ dezésével v a n elfoglalva. E g y ö t h e t e s M i m ó z a kisfiú anyukája T e n n e s s e e á l l a m b ó l hasonló p r o b l é m á r ó l írt. „A férjemmel szeretjük a társasá­ got, és g y a k r a n e l j á r u n k a b a r á t a i n k h o z . A m i k o r l e g u t ó b b v e n d é g s é g b e n v o l t u n k , K e i t h n a g y o n r o s s z u l viselte. M é g a gyerekszobába is bevittük, hogy megnyugodjon, de n e m h a g y t a a b b a a sírást. M i t t a n á c s o l s z ? " N o s , k e d v e s e m , azt h i s z e m , K e i t h m é g t ú l fiatal egy ilyen n a g y k a l a n d h o z . M e r t az ő s z e m s z ö g é b ő l n é z v e „ n a g y " : a u t ó v a l u t a z i k , egy i d e g e n h á z b a n tölti a z e s t é t , a h o l a z a r e n g e t e g n a g y e m b e r g ü g y ö g m e g b e s z é l n e k i . O l y a n n a k kell e l f o g a d n o d , a m i l y e n , leg­ alábbis egyelőre, m é g a k k o r is, h a e t t ő l r a b n a k é r z e d m a g a d . H i s z e n m é g c s a k ö t h e t e s , a z é g s z e r e l m é r e ! H a g y j n e k i egy kis i d ő t . A z u t á n f o k o z a t o s a n fejleszd az e r ő s s é g e i t , és azok­ ra a jó t u l a j d o n s á g a i r a figyelj, a m e l y e k e t e r ő s í t e n i a k a r s z . E n n e k e l l e n é r e n é m e l y g y e r e k e k e g y s z e r ű e n n e m kedvelik annyira a társaságot, m i n t mások, és n e m t u d n a k kibújni a bőrükből.

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

B i z o n y o s t í p u s ú s z ü l ő k m e g i s s é r t ő d n e k g y e r m e k ü k vi­ s e l k e d é s e m i a t t , és ez t o v á b b b o n y o l í t j a a h e l y z e t e t . D o r a j u t e s z e m b e , aki a z é r t h í v o t t fel, m e r t v a l a h á n y s z o r ö l b e a k a r t a v e n n i E v a n t , aki M o r c o s b a b a volt, a kisfiú r á ü t ö t t . D o r a ezt e l u t a s í t á s k é n t é r t e l m e z t e , é s m e g b á n t ó d o t t . L é v é n m a g a i s elég é r z é k e n y lélek, i l y e n k o r n é h a csak m é g j o b b a n v á g y o t t az ö l e l é s r e , m á s k o r v i s z o n t a l e g s z í v e s e b b e n vissza­ ü t ö t t v o l n a (jelzem, E v a n csak h é t h ó n a p o s v o l t ) . „ H o g y f e g y e l m e z z e m m e g ? " , k é r d e z t e . A h e l y z e t az, h o g y egy h é t h ó n a p o s c s e c s e m ő n e k m é g n e m elég fejlett a z agya ahhoz, hogy megértse ok és okozat összefüggését. Evan a z é r t ü t ö t t a z anyjára, m e r t azt a k a r t a a t u d o m á s á r a h o z n i : „ T e g y é l l e . " E z z e l n e m a z t m o n d o m , h o g y a z i l y e s m i t szó n é l k ü l k e l l e n e h a g y n i . F o g j a le a k e z é t , és u t a s í t s a r e n d r e : „ N e m v e r e k s z ü n k " , b á r e n n e k igazi é r t e l m é t m a j d c s a k h a t h ó n a p m ú l v a é r t i m e g ( e r r ő l b ő v e b b e n l á s d a n y o l c a d i k fe­ jezetet).

b a n használatos „jósági fokkal" jellemezték, hogy m e n n y i r e v a n egy h u l l á m h o s s z o n a s z ü l ő és a gyerek. Vagyis az egész­ séges f e j l ő d é s b e n n e m c s a k a k i s b a b a v é r m é r s é k l e t é n e k v a n s z e r e p e , h a n e m a vele s z e m b e n t á m a s z t o t t e l v á r á s o k n a k is a n n a k , h o g y o l y a n n a k látjuk-e g y e r m e k ü n k e t , a m i l y e n n e k s z ü l e t e t t , és h o g y n e m c s a k a m a g u n k , h a n e m az ő igényeit is s z e m e l ő t t t a r t j u k - e . Az a l á b b i a k b a n a s z ü l ő k t í p u s a i t m u ­ t a t o m b e , é s b á r n e m s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s megfigyelése­ k e n a l a p u l n a k , a t ö b b ezer szülővel s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i m a l a p j á n m e g l e h e t ő s e n világos k é p e t k a p t a m a r r ó l , h o g y a n v i s z o n y u l n a k a c s e c s e m ő k öt c s o p o r t j á h o z . A magabiztos s z ü l ő r u g a l m a s és n y u g o d t , jól kijön b á r m e ­ lyik t í p u s ú c s e c s e m ő v e l . E l s ő g y e r m e k e s z ü l e t é s e k o r á l t a l á ­ b a n alkalmazkodik az életében jelentkező változásokhoz, és n e m i g e n viselik m e g a h u l l á m h e g y e k és h u l l á m v ö l g y e k . N e m g ö r c s ö s , bízik a z ö s z t ö n e i b e n , é s n a g y o n ü g y e s e n ér­ t e l m e z i g y e r m e k e jelzéseit. M i v e l r e n d s z e r i n t n y u g o d t é s t ü r e l m e s , jól e l b o l d o g u l a M o r c o s s a l , h a j l a n d ó m e g a d n i a többletfigyelmet a M i m ó z á n a k , rendelkezik a Talpraesett ne­ veléséhez s z ü k s é g e s á l l ó k é p e s s é g g e l é s k r e a t i v i t á s s a l . M i n ­ d e n k i r ő l a l e g j o b b a t feltételezi, e z é r t g y e r m e k é b e n is a leg­ e l ő n y ö s e b b t u l a j d o n s á g o k a t keresi. B á r v a n v é l e m é n y e a kü­ lönféle g y e r m e k n e v e l é s i elvekről, n y i t o t t az új ö t l e t e k r e , és g y o r s a n felismeri, h a a m a g a m o t i v á c i ó i t vetíti k i a r r a , a m i t a gyermeke csinál. A tudományos s z ü l ő m i n d e n t k ö n y v e k b ő l olvas ki. I d ő n ­ k é n t ö n m a g á t h o z z a n e h é z h e l y z e t b e , m e r t n e m fogadja el, ha gyermeke eltér a n o r m á t ó l . Amikor valamilyen p r o b l é m a adódik, könyvekben, m a g a z i n o k b a n , az i n t e r n e t e n keresi p o n t o s a n u g y a n a z t az e s e t e t és a m e g o l d á s r e c e p t j é t . A h o n ­ lapom f ó r u m á n arról panaszkodik, hogy a kisbabája n e m csinálja ezt vagy a z t . A t i p i k u s h o z s z e r e t n é i g a z í t a n i , de n e m feltétlenül azért, m e r t az a jó a b a b á n a k , h a n e m m e r t az a „ n o r m á l i s " . Az ilyen s z ü l ő s z á m á r a a M i n t a b a b a az ideális, aki m i n d e n t a k k o r c s i n á l , a m i k o r a k ö n y v e k írják. Jól kijön a k ö n n y e n a l k a l m a z k o d ó K i s a n g y a l l a l is. M i v e l azonban a „ t u d o m á n y o s " szülőnek elsősorban az i d ő p o n t o k

Jósági fok
E v a n és D o r a t ö r t é n e t e n e m megy ritkaságszámba. A szülők sokszor azért n e m é r t i k g y e r m e k ü k lelki b e á l l í t o t t s á g á t , m e r t annyira eltér az övékétől. C h l o e e s e t é b e n m a g a az a n y u k a is kissé a k a r a t o s n a k t ű n i k , és a t e s t i k ö z e l s é g i r á n t i vágya m i a t t e g y s z e r ű e n n e m látja t i s z t á n C h l o e igazi s z e m é ­ lyiségét. A z a z igazság, h o g y Ö n n e k , k e d v e s O l v a s ó , é s a z összes t ö b b i s z ü l ő n e k m e g v a n a m a g a v é r m é r s é k l e t i „ s t í l u ­ s a " . Ö n i s volt c s e c s e m ő , Ö n i s a z e l ő z ő e k b e n l e í r t ö t k a t e ­ g ó r i a v a l a m e l y i k é b e , vagy k e t t ő , e s e t l e g t ö b b k e v e r é k é b e t a r t o z o t t . A z ó t a t ö b b f é l e h a t á s é r t e , de a v é r m é r s é k l e t e é r z e l m i stílusa - m é g m i n d i g s z e r e p e t játszik a b b a n , a h o ­ g y a n a t ö b b i e m b e r h e z v i s z o n y u l é s a h o g y a n k ü l ö n f é l e hely­ z e t e k b e n viselkedik. K é t n e v e s p s z i c h i á t e r , Stella C h e s s é s A l e x a n d e r T h o m a s , akik m á r 1 9 5 6 - b a n ú t t ö r ő jellegű k u t a t á s o k a t v é g e z t e k a csecsemők vérmérséklete terén, a természettudományok-

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

f o n t o s a k , l e h e t , h o g y n e m veszi észre a c s e c s e m ő jelzéseit. Ezért n e m t u d ráhangolódni sem a túlérzékeny Mimózára, s e m a z önfejű T a l p r a e s e t t r e . K ö r b e - k ö r b e jár, k ü l ö n f é l e n a ­ pirendeket és módszereket próbál ki attól függően, hogy ép­ p e n m i l y e n könyvet olvas vagy m e l y i k i s k o l á t k ö v e t i . Szá­ m á r a t a l á n a M o r c o s a l e g r o s s z a b b p á r o s í t á s , a k i t az ú j a b b é s ú j a b b v á l t o z á s o k csak m é g j o b b a n f e l z a k l a t n a k . A „ t u d o ­ m á n y o s " s z ü l ő n e k a k u t a t á s és a p r o b l é m a m e g o l d á s az erőssége. Hihetetlenül nyitott a tanácsokra. A túlérzékeny szülő m a g a is m i m ó z a . T a l á n b á t o r t a l a n is, ami megnehezíti számára, hogy kapcsolatot alakítson ki m á s s z ü l ő k k e l , és s e g í t s é g e t kérjen t ő l ü k . A c s e c s e m ő s z ü l e ­ t é s é t k ö v e t ő n a p o k b a n a t ú l é r z é k e n y anya s o k a t s í r t , és al­ k a l m a t l a n n a k érzi m a g á t az a n y a s á g r a . A t ú l é r z é k e n y a p a fél k é z b e v e n n i a b a b á t . A K i s a n g y a l l a l és a M i n t a b a b á v a l többnyire nincs gondja, b á r ha a c s e c s e m ő n e k rossz napja v a n , a m i m i n d e g y i k g y e r e k k e l m e g e s i k , h a j l a m o s azt h i n n i , h o g y ő c s i n á l t r o s s z u l v a l a m i t . R o s s z u l t ű r i a zajt, n e m bírja elviselni a sírást, e z é r t r i t k á n jár jól egy M i m ó z á v a l vagy egy M o r c o s s a l . A f r u s z t r á c i ó és a sírás n á l a s z i n t e a l a p á l l a p o t . A M o r c o s r o s s z k e d v é t k r i t i k á n a k veszi. H a l l o t t a m m á r szü­ lők szájából, h o g y „ S o s e m o s o l y o g , m e r t u t á l m i n k e t " . L e g ­ i n k á b b a T a l p r a e s e t t e l gyűlik m e g a baja, aki h a m a r r á j ö n , h o g y ő a f ő n ö k . É r z é k e n y s é g é n e k e l ő n y ö s o l d a l a az, h o g y rendkívüli m ó d o n rá t u d hangolódni a gyermekére. Az energikus szülő f o l y t o n j ö n - m e g y , f o l y t o n c s i n á l vala­ mit. K é p t e l e n nyugton ülni, néha bosszantja, hogy a baba m i a t t vissza kell fognia a z i r a m o t ; l e h e t h i r t e l e n h a r a g ú is. N e m k é r a t a n á c s o k b ó l . B á r sok ilyen s z ü l ő t ő l k a p o k segély­ kérő telefont, általában letorkolnak, hogy „Igen, d e . . . "

T a l p r a e s e t t e l h a t a l m i h a r c b a b o n y o l ó d i k . R e n d s z e r i n t kicsit m e r e v , és hajlik a s z é l s ő s é g e k r e , p é l d á u l s í r n i hagyja a b a b á t ahelyett, hogy fokozatosan, kíméletesebb módszerrel orvo­ s o l n á a z alvással k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . M e g l e h e t ő s e n r i d e g , csak a saját é r d e k e i t t a r t j a s z e m e l ő t t , e z é r t á l t a l á b a n m i n d e n t f e h é r n e k vagy f e k e t é n e k lát. N e m i g e n b o l d o g u l a 4É-vel, m e r t a n a p i r e n d szó s z á m á r a egyet j e l e n t a k o r l á t o ­ zással. M á s f e l ő l v i s z o n t n a g y o n kreatív, sokféle é l m é n y b e n részesíti a g y e r m e k é t , és b á t o r í t j a a felfedezésre, a k o c k á z a t ­ vállalásra. A z akaratos s z ü l ő n e k m e g g y ő z ő d é s e , h o g y m i n d e n t t u d , és k i b o r u l , ha a c s e c s e m ő n e m a v á r t n a k m e g f e l e l ő e n visel­ kedik. Előítéletei vannak, gyakran m a k a c s , n e h e z e n köt kompromisszumot. Folyamatosan mérgelődik és panaszko­ dik. A K i s a n g y a l b a n és a M i n t a b a b á b a n is m e g t a l á l j a a h i ­ b á t , é s j ó f o r m á n c s a k azzal foglalkozik, a m i t n e m c s i n á l , vagy s z e r i n t e r o s s z u l c s i n á l . I d e g e s í t i a M i m ó z a sírása. F á ­ rasztja, h o g y a T a l p r a e s e t t e t folyton n y u g t a t g a t n i a kell, vagy s z a l a d g á l n i a u t á n a . R o s s z n é v e n veszi a M o r c o s c s ö k ö n y ö s ­ ségét é s h o g y o l y a n r i t k á n m o s o l y o g , t a l á n m e r t ö n m a g á r a e m l é k e z t e t i . R ö v i d e n szólva: a z ilyen s z ü l ő m i n d i g talál va­ l a m i b í r á l n i - é s kifogásolnivalót, a k á r m i l y e n g y e r e k e v a n is. M é g s ú l y o s a b b h i b a , h o g y a b a b á t a füle h a l l a t á r a ó c s á r o l j a , amivel azt éri el, h o g y szegény v a l ó b a n o l y a n n á válik, a m i ­ l y e n n e k lefesti. Az a k a r a t o s szülő p o z i t í v u m a a r e n d í t h e t e t ­ len k i t a r t á s . H a f e l i s m e r egy p r o b l é m á t , n y i t o t t a javaslatok­ r a , és a k k o r is végigviszi a t e r v e t , ha n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k . Ne felejtse el, h o g y a fentiek á l t a l á n o s í t ó , s a r k í t o t t j e l l e m z é ­ sek. S e n k i r e s e m illenek p o n t o s a n ; t ö b b s é g ü n k r e m i n d e g y i k ­ b ő l igaz v a l a m i . D e h a ő s z i n t é n m a g u n k b a n é z ü n k , t u d j u k , h o g y á l t a l á b a n m i l y e n e k v a g y u n k . N e m m o n d o m , h o g y szü­ l ő k é n t n e m k ö v e t h e t ü n k e l h i b á k a t . E l v é g r e e m b e r e k va­ g y u n k . N e m t u d j u k félretolni a s z ü k s é g l e t e i n k e t , é s m e g v a n a g y e r e k t ő l f ü g g e t l e n é l e t ü n k , é r d e k l ő d é s i k ö r ü n k (és e z így helyes). Azért m u t a t t a m be a lehetséges párosításokat, hogy Ön tisztábban lásson, és tudja, mi m ó d o n befolyásolhatja

vagy

„ M i l e n n e , h a . . . " M i v e l m i n d e n h o v á m a g á v a l viszi a b a b á t , m é g a k i e g y e n s ú l y o z o t t K i s a n g y a l t és M i n t a b a b á t is ki t u d ­ ja h o z n i a s o d r á b ó l , vagy a m i m é g r o s s z a b b , m e g f o s z t j a a b i z t o n s á g é r z e t é t ő l . S o k s z o r n e m látja a n y i l v á n v a l ó t : h o g y m e k k o r a s z e r e n c s é j e v a n egy ilyen gyerekkel, a k i n m á s k a p ­ va k a p n a . A M i m ó z a felbőszíti, a M o r c o s b o r ú s k e d é l y é t vagy h a j t h a t a t l a n s á g á t s z e m é l y e elleni t á m a d á s n a k veszi, a

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

g y e r m e k e lelki e g é s z s é g é t a z Ö n stílusa. H a n e m lát t ú l a m a g a ö n ö s é r d e k e i n , a m i k o r vágyai é s e l v á r á s a i n e m egyez­ t e t h e t ő k össze kisbabája v é r m é r s é k l e t é v e l é s k é p e s s é g e i v e l , a k k o r s ú l y o s a n k á r o s o d h a t az ő é r z e l m i fejlődése, k ü l ö n ö ­ sen a bizalom kialakulása.

nőttekkel, m i n t azoknak a gyerekeknek, akiknél hiányoznak az e r ő s k o r a i k ö t ő d é s e k , m e r t első k a p c s o l a t a i k b ó l azt a t a ­ p a s z t a l a t o t s z ű r t é k le, h o g y n e m b í z h a t n a k m e g m á s o k b a n . A b i z a l o m é p í t é s e azzal k e z d ő d i k , h o g y m e g é r t j ü k és elfo­ gadjuk kisbabánk vérmérsékletét. M i n d e n gyereknek más a z i n g e r k ü s z ö b e , m i n d e n gyerek m á s k é p p e n r e a g á l a külvi­ lágra. Egy ismeretlen helyzetben például a Kisangyal, a M i n t a b a b a és a T a l p r a e s e t t v a l ó s z í n ű l e g g y o r s a n feltalálja m a g á t , a M i m ó z a és a M o r c o s v i s z o n t s í r n i fog. A T a l p r a ­ e s e t t r e , a M o r c o s r a és a M i m ó z á r a rá v a n n a k írva az érzel­ m e i k , de h a n g o s szóval is t u d a t j á k . A K i s a n g y a l és a M i n t a ­ b a b a viszonylag h a m a r lecsendesedik, a M i m ó z a , a Talpra­ esett és a M o r c o s a z o n b a n vigasztalhatatlannak t ű n h e t . Függetlenül attól, hogy hogyan nyilvánulnak meg a baba é r z e l m e i , s o h a n e kicsinyelje l e é s n e p r ó b á l j a m e g m á s í t a n i ő k e t ( „ Á , n i n c s m i t ő l f é l n i " ) . A z ilyesmit r e n d s z e r i n t a z é r t szoktuk bevetni, m e r t zavarnak minket gyermekünk inten­ zív é r z e l m e i és é r z e l m i m e g n y i l v á n u l á s a i . A c s e c s e m ő - s ő t az ú j s z ü l ö t t - é r z e l m e i n e k t a g a d á s a h e ­ lyett magyarázzuk meg, m i t érez ( „ D r á g á m , a z é r t sírsz, m e r t n a g y o n f á r a d t v a g y " ) . N e f o g l a l k o z z u n k azzal, h o g y m e g é r ­ ti-e; e l ő b b - u t ó b b m e g é r t i . U g y a n i l y e n f o n t o s , h o g y r e a g á l á ­ s u n k a t az ő e g y é n i i g é n y e i h e z i g a z í t s u k - a M i m ó z á t b e b u ­ gyoláljuk és lefektetjük, de a T a l p r a e s e t t e t és a M o r c o s t n e m , m e r t ők n e m tűrik a korlátozottság érzését. Az érzelmi m e g n y i l v á n u l á s o k r a a d o t t helyes r e a k c i ó i n k s o r á v a l é p í t j ü k ki a b i z a l m á t . M i n d e g y i k c s e c s e m ő igényli, h o g y r e a g á l j u n k a s í r á s á r a , és m e g s z ü n t e s s ü k az o k á t , de a M i m ó z á v a l , a T a l p r a e s e t t e l és a M o r c o s s a l n e h e z e b b a d o l g u n k . Velük k a p c s o l a t b a n az a l á b b i a k r a figyeljen: Mimóza. Védje a személyes t e r é t . N é z z e n k ö r ü l a k ö r n y e z e ­ t é b e n , és p r ó b á l j a az ő é r z é k e n y szemével, fülével és b ő r é v e l elképzelni a világot. B á r m i l y e n érzékszervi i n g e r - egy csik­ l a n d ó s cetli a r u h á j á b a n , a h a n g o s t é v é , az erős fényű m e n y nyezeti l á m p a - felboríthatja a lelki egyensúlyát. Új helyze­ t e k b e n a d j o n m e g n e k i m i n d e n segítséget, d e igyekezzen h a -

Bizalom: a lelki egészség kulcsa
A csecsemő érzelmi élete k e z d e t b e n „ p r i m i t í v " érzelmek ré­ v é n n y i l v á n u l m e g , e l s ő s o r b a n k ü l ö n f é l e s í r á s a i b a n és a t e s t b e s z é d é b e n ; ezek a k o m m u n i k á c i ó és a k a p c s o l a t t e r e m ­ t é s első f o r m á i , a m e l y e k a z Ö n h ö z való egyre e r ő s ö d ő k ö t ő ­ d é s é t jelzik. G ő g i c s é l é s é v e l t u l a j d o n k é p p e n b e s z é l g e t n i p r ó b á l , h o g y elnyerje é s m e g t a r t s a a z Ö n s z e r e t e t é t ( a t u d ó ­ sok ezt „ e l ő b e s z é l g e t é s n e k " hívják). A t á r s a s és az é r z e l m i k a p c s o l a t b a n a z o n b a n k e t t ő n áll a vásár, e z é r t n a g y o n fon­ tos, hogy Ön hogyan reagál. Amikor visszamosolyog rá, vagy c s i l l a p í t a n i igyekszik p a n a s z o s s í r á s á t , a b a b a t u d j a , hogy számíthat Ö n r e , és ez a bizalom kezdete. Ha ebből a m e g v i l á g í t á s b ó l n é z z ü k , b e l á t h a t ó , m i é r t jó a s í r á s : a b a b a t u d j a , h o g y Ö n r e a g á l n i fog. S z á m o s vizsgálat b e b i z o n y í t o t ­ t a , h o g y a z e l h a n y a g o l t c s e c s e m ő k végül m á r n e m s í r n a k . N i n c s értelme, ha úgysem megy oda hozzájuk senki. A b i z a l o m veti m e g a c s e c s e m ő lelki e g é s z s é g é n e k a l a p ­ jait, h o g y az e l k ö v e t k e z e n d ő é v e k b e n m e g é r t h e s s e a saját é r z e l m e i t , m e g t a n u l h a s s a fegyelmezni ö n m a g á t é s t i s z t e l n i m á s o k érzelmeit. És mivel az érzelmek előnyösen, de ép­ penséggel h á t r á n y o s a n is befolyásolhatják értelmi képessé­ geit és k ü l ö n l e g e s a d o t t s á g a i t , a b i z a l o m a t a n u l á s és a t á r ­ sas k é s z s é g e k m e g a l a p o z á s á b a n is k u l c s s z e r e p e t játszik. H o s s z ú távú kísérletek sora m e g m u t a t t a , hogy a t a r t a l m a s és m e g b í z h a t ó kapcsolatokkal bíró gyerekek iskoláskorban n e m c s a k jobb magaviseletűek, h a n e m m a g a b i z t o s a k , kíván­ csiak a világra és m e g is akarják i s m e r n i ( m e r t b i z t o n s á g b a n érzik m a g u k a t , t u d j á k , h o g y s z á m t h a t n a k a s z ü l e i k r e ) . E m e l l e t t j o b b a k o m m u n i k á c i ó j u k a k o r t á r s a i k k a l és a fel-

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

t á r o z o t t a n viselkedni, k ü l ö n b e n csak m e g e r ő s í t i a félelmeit. F ű z z ö n m a g y a r á z a t o t m i n d e n h e z , a m i t csinál - a p e l e n k á z á s tól kezdve a s é t á r a való felkészülésig -, a k k o r is, ha Ön sze­ r i n t m é g ú g y s e m érti. Ú j h e l y z e t e k b e n m a r a d j o n m e l l e t t e , d e hagyja, h o g y ő i r á n y í t s o n : a k á r m é g m e g is l e p h e t i Ö n t . K e z ­ d e t b e n csak egy-két (szelíd) b a b á v a l járjanak össze. Talpraesett. Ne várja el t ő l e , h o g y sokáig egy h e l y b e n ü l ­ j ö n . Az ilyen gyerek m á r p i c i k o r á b a n is j o b b a n igényli a változatosságot (testhelyzet, környezet), m i n t a többiek. Bőven biztosítson számára lehetőséget a szabad játékra és k ö r n y e z e t e b i z t o n s á g o s felfedezésére, d e n e hagyja, h o g y t ú l p ö r ö g j ö n . N e felejtse el, h o g y h a j l a m o s t ú l z á s o k b a e s n i , ha n a g y o n elfárad. Figyelje a jeleket, h o g y m e g e l ő z h e s s e a hisztit, amelyet a Talpraesettnél a legnehezebb leszerelni. H a a figyelemelterelés n e m válik b e , a m i k o r m á r g ö r b ü l le­ felé a szája, vigyük el a h e l y s z í n r ő l , a m í g m e g n e m nyugszik. B e s z é l j ü n k a r o k o n o k k a l és a b é b i s z i t t e r r e l , h o g y m e g é r t s é k és elfogadják e n e r g i k u s s á g á t . Morcos. B é k é l j ü n k m e g a t é n n y e l , h o g y ő n e m m o s o l y o g vagy n e v e t a n n y i t , m i n t m á s c s e c s e m ő k . A d j u n k n e k i l e h e ­ t ő s é g e t a r r a , h o g y ne c s a k a t e s t é t , h a n e m a s z e m é t és a fü­ lét is h a s z n á l h a s s a . A m i k o r játszik, h ú z ó d j u n k a h á t t é r b e , és engedjük, hogy ő válasszon m a g á n a k játékot. Az ismeretlen j á t é k o k és h e l y z e t e k f r u s z t r á l h a t j á k vagy f e l b o s s z a n t h a t j á k . V i g y á z z u n k a v á l t á s o k k a l . Ha ideje a b b a h a g y n i a j á t é k o t és a l u d n i m e n n i , f i g y e l m e z t e s s ü k ( „ M i n d j á r t e l p a k o l j u k a já­ t é k o k a t " ) , azután adjunk neki m é g néhány percet, hogy be­ j e l e n t é s ü n k e t m e g e m é s s z e . E l e i n t e csak egy-két gyerekkel barátkozzon.

P a u l a és S a n d y b a r á t n ő k voltak, a fiaik, B r a d , C h a r l i e és Anthony mind tíz-tizenkét hónaposak. Igazában persze m é g n e m „ j á t s z o t t a k " e g y m á s s a l . Ki-ki elfoglalta m a g á t , m i k ö z b e n a z a n y u k á k b e s z é l g e t t e k . A z efféle c s o p o r t o k szá­ m o m r a m i n i l a b o r a t ó r i u m o k , m e r t l e h e t ő s é g e m nyílik m e g ­ figyelni a g y e r e k e k és az a n y u k á k v i s e l k e d é s é t . B r a d , a tíz h ó n a p o s M i ­ móza n e m akart csatlakozni a többiekhez az erről a „ p r o b l é m á r ó l " m á r beszélt nekem anyukája. Csak n y a f o g o t t , és a k e z é t n y ú j t o ­ g a t t a M a r t h á n a k , h o g y ve­ gye ö l b e . M i n é l j o b b a n p r ó ­ bálta meggyőzni Martha

A m i t nem szabad
A szülők az alábbi hibák elkövetésével s z o k ­ ták m e g i n g a t n i csecsemőjük (és i d ő s e b b gyerekük) beléjük vetett bizalmát. • N e m f o g a d j á k el - sőt tagadják - az érzé­ seit ( „ S z e r e t e d a kutyákat. H a g y d a b b a a sírást"). Erőltetik az evést, a m i k o r a gyerek m á r jóllakott ( „ C s a k m é g ezt az egy f a l a t o t " ) . • Rá akarják beszélni, h o g y g o n d o l j a m e g m a g á t („Jaj, kicsim, Billy azért jött, h o g y veled j á t s s z o n " ) . • N e m k o m m u n i k á l n a k vele. ( M á r a k k o r is „ p á r b e s z é d e t " kell folytatni vele, a m i k o r m é g n e m t u d beszélni.) • Előzetes felkészítés nélkül új helyzet elé ál­ lítják, p é l d á u l j á t s z ó c s o p o r t b a viszik, és e l ­ várják, h o g y feltalálja magát. • M e g s z ö k n e k előle o t t h o n r ó l , h o g y ne c s i ­ náljon jelenetet (például m u n k á b a v a g y esti p r o g r a m r a menet). • M o n d a n a k valamit ( „ N e m kapsz c s o k i t " ) , aztán az ellenkezőjét csinálják (mégis a d ­ nak neki, ha sír).

(„Jaj, B r a d . S z e r e t e d C h a r lie-t és A n t h o n y t . N é z d csak, milyen szépen játszanak"), ő a n n á l h a n g o s a b b a n nyafo­ gott. M a r t h a a b b a n remény­ kedett, hogy ha ügyet sem vet rá, majdcsak meggon­ dolja m a g á t , és e l m e g y ját­ szani a m á s i k k é t kisfiúval. Beszélgetett tovább a barát­ nőivel. sem De egyik Brad módszer tovább vált be.

nyafogott, végül sírva fakadt. M a r t h a erre mégiscsak ölbe v e t t e , d e B r a d e k k o r m á r vi­ g a s z t a l h a t a t l a n volt.

Ha megrendül a bizalom
A z egyik d é l u t á n m e g h í v t a k , h o g y figyeljek m e g egy j á t s z ó ­ c s o p o r t o t . A z a n y u k á k c s a k n e m sokkal k o r á b b a n k e z d t e k h e t e n t e k é t s z e r ö s s z e j á r n i , d e a g g ó d v a l á t t á k , h o g y a „gye­ rekek n e m jönnek ki egymással". A h á r o m anyuka, M a r t h a ,

M i n d e k ö z b e n a Talpraesett Charlie izgatottan szaladgált egyik j á t é k t ó l a m á s i k i g . E g y s z e r csak m e g p i l l a n t o t t egy l a b ­ d á t , a m i t e g y s z e r ű e n m u s z á j volt m e g s z e r e z n i e , e z é r t m e g ­ p r ó b á l t a e l v e n n i A n t h o n y t ő l , aki v i s z o n t ú g y k a p a s z k o d o t t b e l é , m i n t h a a z é l e t e függne t ő l e . Végül C h a r l i e m e g l ö k t e A n t h o n y t , aki h a n y a t t e s e t t , és ő is r á z e n d í t e t t . M i k ö z b e n

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

S a n d y a z ö l é b e k a p t a , a b a r á t n ő i r e v e t e t t p i l l a n t á s á b ó l ezt o l v a s h a t t a m ki: már megint. P a u l a , C h a r l i e a n y u k á j a azt s e t u d t a , h o v á l e g y e n szégye­ n é b e n . N y i l v á n n e m e z volt a z első ilyen eset. Ö l b e a k a r t a venni Charlie-t, hogy megfékezze, ő a z o n b a n hallani sem a k a r t r ó l a . H u z a k o d t a k egy i d e i g , é s C h a r l i e e g y r e h a n g o s a b b a n t i l t a k o z o t t . P a u l a m e g p r ó b á l t a lelkére b e s z é l n i , d e a fia e l e r e s z t e t t e a füle m e l l e t t . Így kell m e g i n g a t n i egy g y e r e k b i z a l m á t ! E l ő s z ö r is, B r a d s z ö r n y e n é r e z t e m a g á t e b b e n a t ö m e g b e n (egy M i m ó z a sze­ m é b e n m á r két másik gyerek is t ö m e g n e k s z á m í t ) . M á s o d ­ s z o r , egy T a l p r a e s e t t e t ( p l á n e h a fel v a n p ö r ö g v e ) m e g f é k e z ­ n i vagy a z e s z é r e a p e l l á l n i o l y a n , m i n t egy p o h á r vízzel ol­ t a t n i a z égő h á z a t . M i t t e h e t t e k v o l n a ezek a z a n y u k á k , h o g y ú g y m a r a d j a n a k u r a i a h e l y z e t n e k , h o g y k ö z b e n n e m ingatják m e g g y e r m e ­ kük bizalmát? Ahogy M a r t h á n a k elmagyaráztam, t u d n i a kellett volna - m á r a játék kezdete előtt -, hogy B r a d „ p r o b ­ l é m á j a " n e m fog m a g á t ó l m e g o l d ó d n i . A k ö v e t k e z ő k e t t e ­ h e t t e v o l n a : m e g n y u g t a t j a a fiát ( „ N e m b a j , s z í v e m , n e m kell j á t s z a n o d , h a n e m a k a r s z " ) . H a g y j a , h o g y ö l é b e n ü l j ö n a d d i g , amíg fel nem oldódik. N e m m o n d o m , h o g y n e m biz­ t a t h a t j a egy kicsit. D e n e m

á l t a l á b a n h a m a r kifogy a b é k e t ű r é s b ő l , e z é r t a „ v a d u l á s " el­ ső jelére k ö z b e k e l l e t t v o l n a l é p n i e . A h e l y z e t elfajulásának első jelei k ö z é t a r t o z i k , h o g y a g y e r m e k h a n g o s a b b a n b e ­ szél, é l é n k e b b a kéz- é s l á b m o z g á s a , nyafog. N e m l e t t v o l n a s z a b a d e n g e d n i e , h o g y C h a r l i e - n e l h a t a l m a s o d j a n a k a z ér­ z e l m e i ; j o b b a n t e t t e v o l n a , h a m é g i d e j é b e n kiviszi a s z o b á ­ b ó l , h o g y elkerüljék a z ö s s z e t ű z é s t , é s l e c s i l l a p o d h a s s o n . H a a b a b a , kivált a T a l p r a e s e t t , m á r hisztizik, n i n c s é r t e l m e ész­ é r v e k k e l e l ő h o z a k o d n i vagy lefogni a k e z é t . H a n g s ú l y o z ­ t a m , h o g y a ha kiviszi a szo­ b á b ó l (kiállítja), a z n e m b ü n ­ tetés, h a n e m az indulatok kezelésének eszköze. E b b e n a k o r b a n a c s e c s e m ő agya még nem képes összefüg­ gést t a l á l n i o k é s o k o z a t k ö ­ z ö t t , vagyis n e m t u d u n k b e ­ szélni nem a a fejével! Ha Paula verekedést próbálja

A rettegett orvosi rendelő
A c s e c s e m ő k t ö b b s é g e már a g y e r m e k o r v o s i rendelő látványától sírva f a k a d . N e m c s o d a . Ez az a hely, a h o l vakító f é n y b e n pucérra vetkőztetik ő k e t , és tűt d ö f n e k beléjük! Ön n e t a r t o z z o n a z o n a n y u k á k közé, akik m e n ­ tegetőzni próbálnak, amikor gyermekük az orvos láttán üvölteni k e z d , mint akit nyúz­ nak: „ N e m s z o k o t t így viselkedni." A z efféle h a z u g s á g o k k a l s e m m i b e veszi a b a b a érzé­ seit. H e l y e s e b b e n jár el, ha • Az első oltás előtt elviszi párszor a b a b á t az o r v o s h o z , h o g y m e g i s m e r k e d j e n a környe­ zettel. • Őszintén megmondja: „ T u d o m , hogy n e m szeretsz i d e j ö n n i , de itt m a r a d o k v e l e d . " • M e g k é r d e z i az asszisztenst, m i k o r f o g j a megvizsgálni az orvos a babát, és csak az utolsó pillanatban vetkőzteti le. A d d i g h a d d üljön a z Ö n ö l é b e n . • Vizsgálat k ö z b e n a b a b a fejénél áll, és b e ­ szél h o z z á . • A szuri közeledtével n e m m o n d ilyesmit: „Jaj, ez a csúnya d o k t o r néni/bácsi." M o n d j a m e g a z igazságot: „ M u s z á j . A z é r t k a p o d , h o g y n e legyél b e t e g . " • G y e r m e k o r v o s t vált, ha úgy érzi, h o g y a je­ lenlegi tárgyként kezeli a babát - n e m b e ­ szél h o z z á , n e m néz a s z e m é b e .

m e g a k a d á l y o z n i , h a n e m sze­ l í d e n k é z e n fogja és kivezeti a s z o b á b ó l a fiát, m o n d h a ­ t o t t v o l n a n e k i v a l a m i ilyes­ m i t : „ M e n j ü n k á t egy m á s i k szobába, és mesélek neked. H a egy kicsit m e g n y u g o d ­ tál, visszajöhetünk, és m e ­ gint játszhatsz." A M i m ó z a B r a d idővel és a maga tempójában bátrabbá, b a r á t k o z ó b b á válhat, m e g t a ­ nul együtt játszani a töb­ b i e k k e l - de c s a k a k k o r , ha n e m fél, ha b i z t o n s á g b a n érzi magát. A Talpraesett Charlie m e g t a n u l h a t j a , h o g y n e m sza­ bad másokat b á n t a n i - de

Ne hagyjuk magára a bánatával
Ha a c s e c s e m ő t (vagy kisgyermeket) elragad­ ták az indulatai, sose hagyjuk m a g á r a . M é g n e m tudja kezelni az érzelmeit, n e k ü n k kell segítetnünk b e n n e . Ha s(r, verekszik, c s a p k o d vagy bármi más m ó d o n kivetkőzik ö n m a g á ­ b ó l , szinte m i n d i g segít a kivonulás, k ü l ö n ö ­ sen a k k o r , ha más gyerekek is vannak a kör­ n y e z e t é b e n . Ezzel egyrészt kivonjuk a figye­ lem k ö z é p p o n t j á b ó l , másrészt az ő figyelmét is eltereljük, ami az egyik legjobb módja az érzelmek semlegesítésének. M i n d i g m a g y a ­ rázzuk m e g neki, h o g y mit érez, m é g a k k o r is, ha egyelőre n e m érti. Lehet, hogy most m é g kicsi h o z z á , de n e m s o k á r a felfogja majd.

türelmetlenülj hanem re,

ahogy tette, bátorítva. játékra,

kedvesen egy

M o n d j u k , leül m e l l é a föld­ rámutat amelyről tudja, hogy szereti. A k k o r is ki kell v á r n i a , h o g y magától csatlakozzon a töb­ biekhez, ha úgy tűnik, hogy fél évig t a r t , a m í g e l h a t á r o z ­ za m a g á t . Paulának is m e g m o n d t a m , hogy előre kellett volna gon­ dolkodnia. T u d t a , hogy Charlie-ban b u z o g az energia, és

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

c s a k a k k o r , h a m i n d i g m e g f é k e z i k , a m i k o r elveszti a z ö n ­ u r a l m á t . C s a k j ó n é h á n y h ó n a p m ú l v a fogja i g a z á n m e g é r ­ t e n i , m i t j e l e n t az, h o g y „ m e g n y u g o d n i " , d e m á r elég i d ő s a h h o z , hogy t a n u l n i kezdjen. M a r t h á n a k és P a u l á n a k biz­ t o n s á g i h á l ó n a k kell t e k i n t e n i e m a g á t , n e m r e n d ő r n e k . H a a c s e c s e m ő m é g n e m elég i d ő s a h h o z , h o g y f e g y e l m e z n i tudja ö n m a g á t , megnyugvást jelent számára a t u d a t , hogy a n y a k ö z b e l é p , é s segít n e k i l e h i g g a d n i . L á t j a , h o g y a n y á r a l e h e t s z á m í t a n i , a m i k o r egy h e l y z e t ijesztő vagy m e g h a l a d j a az ő k é p e s s é g e i t . Azt is m o n d t a m az anyukáknak, elsősorban M a r t h á n a k és P a u l á n a k , h o g y o k u l j a n a k a t a p a s z t a l a t a i k b ó l - jegyezzék m e g , m i vált k i g y e r m e k ü k b ő l e r ő s i n d u l a t o k a t , é s m i t ő l n y u g s z i k m e g . L e g k ö z e l e b b r e m é l h e t ő l e g m é g a b a j o k kifej­ l ő d é s e előtt b e a v a t k o z n a k . De a l e g f o n t o s a b b t a n u l s á g az, h o g y a gyerek é r z e l m e i t n e m l e h e t m e g m á s í t a n i . A s z ü l ő n e k az a d o l g a , h o g y felismerje ő k e t , m e g m a g y a r á z z a a gyerek­ n e k , d e n e c s i n á l j o n b e l ő l e n a g y ü g y e t , é s főleg ő r i z z e m e g a nyugalmát. A találkozókat n e m d é l u t á n o n k é n t , h a n e m i n k á b b a dél­ e l ő t t i alvás u t á n é r d e m e s t a r t a n i , a m i k o r a b a b á k p i h e n t e b ­ b e k , é s b ő v e n elég h e t i egy a l k a l o m r a k o r l á t o z n i , m e r t a k e t t ő m é g sok a z egy é v a l a t t i g y e r e k e k n e k . T o v á b b á l e h e t , hogy az anyukák jó b a r á t n ő k , de tekintettel l e h e t n é n e k a g y e r e k ü k r e is: „ T é n y l e g e z e k a kisfiúk a l e g j o b b j á t s z ó t á r s a k a s z á m á r a ? " Charlie nyilván h i g g a d t a n is t u d viselkedni, de alaptermészete miatt akkor is túl vad az érzékeny Bradnek. M é g a M i n t a b a b a Anthony számára sem a legideálisabb t á r s a s á g . I g a z , egy d é l e l ő t t t a r t o t t t a l á l k o z ó n v a l ó s z í n ű l e g a jobbik oldalát mutatja, m i n t délután, de talán számára is j o b b l e n n e , h a h o z z á h a s o n l ó a n aktív gyerekkel j á t s z h a t n a , é s n e m ő l e n n e a z e g y e t l e n T a l p r a e s e t t . É s h a egy t o r n a t e ­ r e m b e n vagy j á t s z ó t é r e n j ö n n e k össze, fölös e n e r g i á j u k a t i s k ö n n y e b b e n levezethetik.

Tizenkét tipp a bizalom építéséhez
A n y o l c a d i k f e j e z e t b e n f o g l a l k o z o m azzal, h o g y m i k é n t se­ g í t h e t a szülő egyéves k o r fölött az o l y a n szélsőséges é r z e l ­ m e k megelőzésében, amelyek semmissé tesznek m i n d e n jó tulajdonságot és tehetséget. Az érzelmek m e g é r t é s é r e és ke­ zelésére a l a p u l ó lelki egészség a z o n b a n ú j s z ü l ö t t k o r b a n , a biztos kötődéssel kezdődik. A bizalom építésének tucatnyi m ó d j a létezik: 1. Hangolódjék rá a babára. Fejtse m e g a s í r á s á t és a t e s t b e ­ s z é d é t , h o g y m e g é r t s e , m i é r t sír, é s m i l y e n h a n g u l a t b a n v a n . A m i k o r sír, k é r d e z z e m e g ö n m a g á t ó l : „ I s m e r e m a g y e r e k e m e t ? " G y a k r a n f o r d u l elő, h o g y n a g y o n aktív, ér­ zékeny, r o s s z k e d v ű , sírós, n y ű g ö s ? M i n e m j e l l e m z ő rá? Ha n e m tudja leírni gyermeke érzelmi alaptermészetét, a k k o r n e m figyel eléggé a jelzéseire, a m i azt i s m a g a u t á n vonhatja, hogy a b a b a valamilyen t é r e n szükséget szen­ ved. 2. Vezesse be a 4É-t (lásd az első fejezetet). M i n d e g y i k t í p u s ú c s e c s e m ő a k k o r érzi jól m a g á t , h a k i s z á m í t h a t ó é s n y u ­ g o d t az é l e t e , de a M i m ó z á n a k , a T a l p r a e s e t t n e k és a M o r c o s n a k k ü l ö n ö s e n f o n t o s a n a p i r e n d . A z egyes t e v é ­ k e n y s é g e k v á l t á s á t - az é t k e z é s t , a lefekvést, a f ü r d é s t , a j á t é k o k e l p a k o l á s á t - kísérje m i n d i g u g y a n a z a r i t u á l é , hogy a b a b a tudja, m i k o r mi következik. 3. Beszélgessen a babával. E z t én p á r b e s z é d k é n t k é p z e l e m el, n e m az Ön monológjaként. Beszélgetés közben m i n d i g n é z z e n a s z e m é b e , az első n a p t ó l k e z d v e . S z a v a k k a l vála­ szolni u g y a n m é g h o s s z ú h ó n a p o k i g , egy évig vagy t o v á b b s e m fog, d e ö r ö m m e l hallgatja, é s g ü g y ö g é s s e l vagy sírás­ sal r e a g á l . 4. Tartsa tiszteletben a személyes terét. M i n d i g m a g y a r á z z a el, m i t fog c s i n á l n i vele, a k k o r is, h a a k o r a m i a t t m é g n e m é r t i . A m i k o r p é l d á u l t i s z t á b a teszi, m o n d j a a z t : „ M o s t f ö l e m e l e m a l á b a d a t , é s k a p s z egy ú j p e l e n k á t . " H a l e v e g ő z n i i n d u l n a k : „ M o s t e l m e g y ü n k a p a r k b a , e z é r t föl

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

kell v e n n e d a m e l e g t é l i k a b á t o d a t . " F ő l e g az o r v o s i r e n ­ d e l ő b e k é s z ü l ő d v e f o n t o s a m a g y a r á z a t és a m e g n y u g t a ­ t á s : „ A d o k t o r n é n i / b á c s i m e g fog vizsgálni. O t t m a r a d o k veled." (Lásd „A rettegett orvosi r e n d e l ő " c í m ű keretes részt a 103. oldalon.) 5. Mindig reagáljon, ha sír, és már akkor nevezze meg számára az érzelmeit, amikor még talán nem is érti. A sírásával a köz­ érzetéről számol be. Ismertesse meg korán az érzelmeket a z o n o s í t ó szavakkal, vagyis m i n d i g jelölje m e g a sírása o k á t ( „ É h e s vagy - h á r o m órája n e m e t t é l " vagy „ C s a k f á r a d t vagy, és a l u d n i s z e r e t n é l " ) . 6. Igazodjon a baba érzelmeihez. Ha p é l d á u l a M i m ó z a m i n ­ d i g sírva fakad, ha Ön b e k a p c s o l j a a z e n é t a kiságyára s z e r e l t f o r g ó n vagy a j á t é k á l l v á n y o n , a k k o r a z t p r ó b á l j a közölni: „Ez n e k e m sok." Nézegesse zene nélkül. 7. Tapasztalja ki, hogy mi nyugtatja meg az Ön gyermekét. A c s e c s e m ő k t ö b b s é g é n é l u g y a n n a g y s z e r ű e n beválik a b e b u g y o l á l á s , de a M o r c o s n á l és a T a l p r a e s e t t n é l é p p e n e l l e n k e z ő h a t á s t vált ki. A s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r ( 2 3 4 . ol­ d a l ) á l t a l á b a n segít e l a l u d n i a b a b á n a k , ám l e h e t , h o g y a M i m ó z a t o l a k o d ó n a k találja. A figyelem e l t e r e l é s e szinte mindegyik típusnál m ű k ö d i k , de a Talpraesettet, a M o r ­ c o s t és a M i m ó z á t e s e t l e g csak ú g y l e h e t m e g n y u g t a t n i , ha egy i d ő r e kivonjuk a t ú l sok i n g e r t j e l e n t ő t e v é k e n y ­ ségből. 8. Figyeljen rá, hogy a csecsemő kezdettől fogva eleget egyen. H a Ö n n e k p r o b l é m á i v a n n a k a s z o p t a t á s s a l , é s e könyv javaslatai s e m s e g í t e n e k , m i e l ő b b f o r d u l j o n s z o p t a t á s i t a ­ n á c s a d ó h o z . A m í g az a n y u k a t a n u l j a a s z o p t a t á s t , a b a b a s z e n v e d ; a K i s a n g y a l és a M i n t a b a b a n y ű g ö s k ö d i k , de kü­ l ö n ö s e n a M i m ó z á t , a T a l p r a e s e t t e t és a M o r c o s t viseli meg. 9. Tartsa be az alvásidőket. Ha a c s e c s e m ő k i a l u s s z a m a g á t , érzelmileg könnyebben megbirkózik bármivel. Főleg a M i m ó z a ágyát c é l s z e r ű c s e n d e s h e l y r e t e n n i é s e l s ö t é t í t e ­ ni a szobáját, a m i k o r alszik.

10. Engedje, hogy a csecsemő felfedezze a környezetét és él­ vezze önállóságát. A m i k o r ő játszik, Ön g o n d o l j o n az Á B C D - r e (lásd a k e r e t e s részt e z e n az o l d a l o n ) . Figyelje m e g , m i t s z e r e t c s i n á l n i , é s n e s i e t t e s s e . H a vissza a k a r m á s z n i az Ön ö l é b e , ne u t a s í t s a vissza. A M i m ó z a és a M o r c o s b á t r a b b , ha tudja, hogy m i n d i g visszatérhet Ö n ­ höz. ÁBCD 11. A programokat olyankorra időzítse, amikor a baba a legjobb formájában van. Biztosan e l s z a b a d u l n a k az indulatai, ha túlságosan elfárad vagy t ú l s á g o s a n sok i n g e r éri. A t e n n i v a ­ lók i n t é z é s é n e k , a l á t o ­ gatásoknak és játszócso­ p o r t o k n a k a tervezése­ k o r vegye f i g y e l e m b e a csecsemő vérmérsékletét és a n a p s z a k o t . Az alvás i d ő p o n t j á n a k közelébe n e szervezzen baba-mama foglalkozást. E g y M i m ó ­ zát n e m s z e r e n c s é s egy Talpraesettel összehoz­ n i , kivált h a m á r i d ő s e b ­ bek, és t u d n a k közleked­ ni, ütni és lökdösni. 12. A bébiszitter ismerje és tartsa tiszteletben a baba vérmérsékletét. H a b é b i A g y e r m e k n e v e l é s b e n az az egyik l e g n e h e ­ z e b b d o l o g , h o g y ott legyünk mellette, ne­ h o g y baja essék, u g y a n a k k o r e n g e d j ü k ö n ­ állósodni. E kényes egyensúly m e g t a l á l á s á ­ ban segít a z „ Á B C D " . Á l l j o n félre: Ne cselekedjen e l h a m a r k o d o t ­ t a n . Először állapítsa m e g , miért sir, vagy miért k a p a s z k o d i k Ö n b e . Bátorítsa: Engedje, h o g y ö n á l l ó a n f e d e z z e föl az ujjait vagy az új játékát. Úgyis szólni f o g , ha segítséget igényel. C s ö k k e n t s e n : Ön bizonyára tudja, m e n n y i az elég s z á m á r a . K o r l á t o z z a az ingereket, az ébren töltött időt, a játékai s z á m á t és a vá­ lasztási lehetőségeit. Ha szükséges, lépjen közbe. Dicsérje: Az első perctől kezdve az erőfeszí­ tést dicsérje, ne az e r e d m é n y t ( „ M i l y e n ügyesen b e d u g t a d a k a r o d a t a kabát ujjá­ b a ! " ) . De ne vigyük t ú l z á s b a . ( A k á r h o g y vág is az esze, nem ő „a l e g o k o s a b b gyerek a vi­ l á g o n " . ) A m e g f e l e l ő e n a d a g o l t dicséret nemcsak a z ö n b e c s ü l é s t növeli, h a n e m m o t i ­ vál is.

s z i t t e r t fogad, t ö l t s e n e k h á r m a s b a n n é h á n y n a p o t , h o g y kiderüljön, m i k é n t viszonyul hozzá a c s e c s e m ő . N e m várhatja el tőle, hogy azonnal megszeresse az idegeneket (lásd a „ F é l e l e m az i d e g e n e k t ő l " c í m ű részt a 4 9 1 o l d a ­ lon).

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Elhúzódó szeparációs szorongás: amikor a kötődés elbizonytalanít
A b i z a l o m é p í t é s és a r á h a n g o l ó d á s k u l c s f o n t o s s á g ú készsé­ gek. S o k s z ü l ő a z o n b a n t ú l z á s b a viszi a d o l g o t , k ü l ö n ö s e n a z o k , akik s z e p a r á c i ó s p r o b l é m á k m i a t t f o r d u l n a k h o z z á m . A m i k o r e l m e s é l i k , h o g y a n telik egy á t l a g o s n a p j u k , szá­ m o m r a világossá válik, h o g y s z e r i n t ü k az a jó s z ü l ő , aki egy­ folytában ölben hurcolja a gyermekét, megengedi, hogy a s z ü l ő k á g y á b a n a l u d j o n , é s s o h a , d e s o h a n e m hagyja s í r n i . A z első n y i k k a n á s r a i n t é z k e d n e k , n e m várják m e g , h o g y ki­ derüljön, hogy valóban s e g é l y k é r é s t h a l l a n a k , vagy csak normális babahangot. Ha é p p e n n e m ölben tartják, akkor is ott téblábolnak körülötte. N e m m e r n e k k i m e n n i a szobá­ b ó l , m e r t a k k o r sírva f a k a d . A m i k o r felhívnak, m á r o d a a z éjszakai n y u g a l m u k , n i n c s s z a b a d idejük, n i n c s e n e k b a r á ­ taik. És m é g ideológiát is találnak a viselkedésükhöz: „ D e mi a szeretetteljes nevelésben h i s z ü n k " , m i n t h a valamilyen vallásról v o l n a szó. A c s e c s e m ő n e k v a l ó b a n é r e z n i e kell, h o g y s z e r e t i k és biz­ t o n s á g b a n v a n ; m e g kell t a n u l n i a m e g é r t e n i a saját é r z é s e i t é s olvasni m á s o k a r c á r ó l . C s a k h o g y e z a z ú g y n e v e z e t t szere­ t e t t e l j e s nevelés n é h a elfajul. A c s e c s e m ő a k k o r érzi úgy, h o g y s z e r e t i k , h a m e g é r t i k . T a r t h a t j a Ö n a k a r j á b a n egész n a p , alhat az Ön mellén és az ágyában tinédzserkoráig, de h a Ö n n e m i s m e r i e l ö n á l l ó l é n y n e k , n e m h a n g o l ó d i k rá, n e m adja m e g n e k i , a m i t igényel, a k k o r n i n c s a n n y i ö l b e n hurcolászás és babusgatás, amitől biztonságban érezné ma­ g á t . A k u t a t á s o k s z i n t é n ezt igazolják: az ilyen g y e r e k e k va­ lójában kevésbé k ö t ő d n e k , m i n t azok, akiknek az édesanyja kellő i d ő b e n r e a g á l , d e n e m fojtja m e g a s z e r e t e t é v e l . Ez valamikor a hetedik és kilencedik h ó n a p között m u t a t ­ kozik m e g a legszembeszökőbben, amikor szinte m i n d e n c s e c s e m ő átéli a normális szeparációs szorongást, az elválástól való f é l e l m e t . E b b e n a z é l e t k o r b a n m á r fejlett a n n y i r a a z e m l é k e z e t e , h o g y m e g é r t s e , m i l y e n f o n t o s s z á m á r a a z anyja,

a z agya v i s z o n t m é g n e m é r e t t a n n y i r a , h o g y u g y a n a k k o r azt i s b e l á s s a , h o g y a m i k o r a n y a elmegy, n e m t ű n i k e l ö r ö k r e . H a a szülő a m e g f e l e l ő szavakkal, v i d á m h a n g o n ( „ S e m m i b a j , itt v a g y o k " ) m e g n y u g t a t j a , é s t ü r e l m e s h o z z á , a n o r m á ­ lis s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s egy-két h ó n a p a l a t t e l m ú l i k . D e lássuk, m i t ö r t é n i k a k k o r , h a a s z ü l ő r o s s z u l é r t e l m e z i a s z e r e t e t e t . A c s e c s e m ő s o h a s e m t a p a s z t a l j a m e g a fruszt­ rációt, n e m tanul m e g önállóan megnyugodni. Játszani sem t u d ö n á l l ó a n , m e r t a z a n y u k a vagy a z a p u k a a m a g a k ö t e l e s ­ s é g é n e k érzi a s z ó r a k o z t a t á s á t . A m i k o r a b a b a elérkezik a n o r m á l i s s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s k e z d e t é h e z , és sír a szülei u t á n , a z o k n y o m b a n o t t t e r e m n e k , é s ezzel m e g e r ő s í t i k a fé­ l e l m e i t . „ I t t vagyok. I t t v a g y o k " , g ü g y ö g i k . H a e z egy-két h é t n é l t o v á b b t a r t , k i a l a k u l az, a m i t én elhúzódó szeparációs szorongásnak hívok. E j e l e n s é g egyik l e g d r á m a i b b p é l d á j a egy k i l e n c h ó n a p o s angliai kislány, T i a volt, a k i n e k a n y u k á j a k é t s é g b e e s e t t e n kérte a segítségemet. Amikor találkoztam a családdal, m e g i s é r t e t t e m , m i é r t . N e m kevés évet d o l g o z t a m e g y ü t t szü­ lőkkel, d e m é g s o s e m t a l á l k o z t a m a z e l h ú z ó d ó s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s ilyen súlyos esetével. A z n e m kifejezés, h o g y T i a „ r a g a d ó s " volt. „ A t t ó l a p e r c t ő l k e z d v e , h o g y f e l é b r e d e k m a g y a r á z t a B e l i n d a - , ö l b e n kell t a r t a n o m . L e g f e l j e b b egy­ két p e r c i g játszik e g y e d ü l . É s h a n e m v e s z e m föl, csak sír é s sír, v é g ü l p e d i g k á r t tesz m a g á b a n , vagy h á n y . " B e l i n d a felidézte azt az e s e t e t , a m i k o r a n a g y m a m á é k t ó l j ö t t e k h a z a kocsival. T i a e l volt k e s e r e d v e , m e r t n e m a z anyja ö l é b e n , h a n e m az a u t ó ü l é s é b e n kellett ülnie. Sírt. Belinda p r ó b á l t a m e g n y u g t a t n i , d e e t t ő l c s a k m é g h a n g o s a b b a n sírt. „ N e m á l l h a t t a m m e g p e r c e n k é n t . D e a m i k o r h a z a é r t ü n k , teljesen összehányta magát." B e l i n d a a b a r á t n ő i segítségével p r ó b á l t t e n n i v a l a m i t . A m í g ő k i m e n t a s z o b á b ó l , á t a d t a v a l a m e l y i k ü k n e k a lán y á t . D e m á r egy k é t p e r c e s távollét i s h i s z t é r i k u s z o k o g á s t v á l t o t t ki b e l ő l e . B e l i n d a m i n d e n a l k a l o m m a l f e l a d t a , és a megszokott módszerhez folyamodott: „Amint ölbe veszem azonnal abbahagyja."

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Bonyolította a helyzetet, hogy T i a éjszakánként is t ö b b ­ ször felébredt; ha csak kétszer, az m á r jónak számított. M a r t i n a z e l m ú l t h a t h ó n a p b a n igyekezett t e h e r m e n t e s í t e n i a feleségét, c s a k h o g y T i a vele n e m é r t e b e , a z anyját a k a r t a . N a p k ö z b e n T i a vagy a n y a k á b a n l ó g o t t , vagy o r d í t o t t , a m i ­ kor letette, úgyhogy Belinda nemcsak hogy halálosan kime­ r ü l t , d e s e m m i e g y é b b e l s e m t u d o t t foglalkozni, a legkevés­ b é J a s m i n e - n e l , h á r o m é v e s n a g y o b b i k l á n y á v a l . A férjéről m á r n e m i s b e s z é l v e . N e m a k a d t egy b é k é s vagy i n t i m pilla­ natuk. A h o g y B e l i n d á t é s T i á t figyeltem, n é h á n y p e r c a l a t t rájöt­ t e m , h o g y B e l i n d a a k a r a t l a n u l igazolja a síró T i a félelmeit, a m i k o r ilyen g y a k r a n ö l b e veszi. E z z e l t u l a j d o n k é p p e n azt h o z z a a t u d o m á s á r a : „ I g a z a d v a n , n é l k ü l e m n e m vagy biz­ t o n s á g b a n . " A z t á n o t t volt m é g a z alvás p r o b l é m á j a , e l ő s z ö r a z o n b a n a s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s s a l kellett f o g l a l k o z n u n k . M o n d t a m B e l i n d á n a k , h o g y a m i k o r a k o n y h á b a n tesz­ vesz, tegye le T i á t , de b e s z é l j e n h o z z á . A k k o r is, jól h a l l h a ­ t ó a n , ha ki kell m e n n i e a k o n y h á b ó l . A r r a is m e g k é r t e m , h o g y h a g y j o n fel a „ s z e g é n y k i c s i k é m " s t í l u s ú h a n g h o r d o ­ zással. Beszéljen v i d á m a n , m e g n y u g t a t ó a n : „Látod, Tia? N e m m e n t e m el." A m i k o r T i a m é g i s sír u t á n a , s e m m i eset­ r e s e vegye ö l b e , h a n e m e r e s z k e d j e n l e h o z z á n é g y k é z l á b r a , h o g y jól lássák e g y m á s t . M e g s i m o g a t h a t j a , m e g ö l e l h e t i , d e n e m v e h e t i föl. Ezzel i s u g y a n a z t m o n d j a : „ N i n c s s e m m i b a j , itt vagyok v e l e d . " H a T i a k e z d m e g n y u g o d n i , k ö s s e l e a figyelmét egy játékkal, énekléssel vagy bármi egyébbel, hogy megfeledkezzen a félelméről. M e g í g é r t e m , h o g y h a t n a p m ú l v a újra e l m e g y e k . H á r o m n a p m ú l v a felhívtak. Ú g y t ű n t , n e m s o k r a m e n n e k a t a n á ­ c s a i m m a l . B e l i n d a m é g j o b b a n k i m e r ü l t , é s h a m a r kifogyott a figyelemelterelő ötletekből. J a s m i n e m é g elhanyagoltabbn a k é r e z t e m a g á t , é s s o k a t h i s z t i z e t t , h o g y így vonja m a g á ­ r a anyja figyelmét. B e l i n d a é s M a r t i n t e h á t n e m i g e n l á t t a jelét j a v u l á s n a k , n e k e m a z o n b a n m á s o d i k l á t o g a t á s o m al­ kalmával r ö g t ö n feltűnt, hogy T i a alakul, k ü l ö n ö s e n a n a p ­ paliban. A konyhában viszont, ahol Belinda a legtöbb időt

töltötte, továbbra is rette­ netesen érezte magát. A kü­ l ö n b s é g a k ö v e t k e z ő volt: a n a p p a l i b a n a s z ő n y e g e n ját­ szott, rengeteg játék között ( a m e l y e k jól e l t e r e l t é k a fi­ g y e l m é t ) , a k o n y h á b a n vi­ szont egy j á t s z ó a s z t a l b a n ült. O t t n e h e z e b b volt l e k ö t n i , m e r t m á r m e g u n t a , é s egy­ általán n e m találta érdek­ feszítőnek a rászerelt forg a t t y ú k a t , g ö r g ő k e t é s egye­ b e k e t . E m e l l e t t b e z á r v a érez­ t e m a g á t . N e m elég, h o g y e l v á l a s z t o t t á k az anyjától jóllehet mindössze p á r lé­ pésre -, de m e g sem t u d o t t mozdulni. Azt j a v a s o l t a m , h o g y ve­ g y e n e k a k o n y h á b a egy n a g y j á t s z ó s z ő n y e g e t , és vigyék be oda T i a kedvenc játékait. B e l i n d a v e t t egy új j á t s z ó ­ asztalt is, z o n g o r a b i l l e n t y ű k ­ kel és m i n d e n f é l e g o m b o k ­ kal, a m e l y e k e l n y e r t é k T i a tetszését. Le is k ö t ö t t e ez az új játék. Anya u g y a n t o v á b b ­ ra sem vette ölbe, de m o s ­ tantól legalább odamászha­ tott hozzá. És egyre t o v á b b játszott önállóan. H á t r a v o l t m é g a z éjszakai alvás k é r d é s e . T i a s o s e m volt

Mit tehetünk a szeparációs szorongás ellen?
Ha a g y e r m e k e v a l a m i k o r h é t - k i l e n c h ó n a ­ pos kora körül egyszer csak n y a f o g n i k e z d , a m i k o r ö n k i m e g y a s z o b á b ó l , vagy n e h é z ­ ségei t á m a d n a k az alvással, a k k o r v a l ó s z í n ű ­ leg elérkezett a szeparációs s z o r o n g á s i d ő ­ s z a k á h o z . Nincs e b b e n s e m m i rendkívüli, a c s e c s e m ő k t ö b b s é g e átéli, a m i k o r rájönnek, h o g y az anyjuk t ő l ü k f ü g g e t l e n lény. Ez az állapot n e m f o g sokáig tartani, h a m e g f o ­ gadja a t a n á c s a i m a t . • Üljön le mellé, ha sír, ölelje m e g , nyugtas­ sa m e g s z a v a k k a l , de ne vegye ö l b e . • • N y u g o d t a n , v i d á m a n reagáljon a sírására. Ügyeljen rá, milyen h a n g o n beszél - ne t ü k r ö z z e vissza a c s e c s e m ő félelmét. • A m i n t a b a b a m e g n y u g o d o t t egy kicsit, kösse le valamivel a figyelmét. • Az a l v á s p r o b l é m á k a t s o h a ne a „ h a d d sír­ ja ki m a g á t " m ó d s z e r r e l (Ferber-módszernek is nevezik) próbálja m e g o l d a n i . Ez l e r o m b o l j a a c s e c s e m ő Ö n b e vetett bizalmát, m e r t beigazolja a félelmét: Ö n m a g á r a hagyta. • B ú j ó c s k á z z o n vele, h o g y m e g é r t s e : ha Ön eltűnik n é h á n y percre, attól m é g vissza­ jön. • Tegyen rövid sétákat a ház k ö r ü l , h o g y a csecsemő fokozatosan megszokhassa az Ö n távollétét. • Ha ön e l m e g y o t t h o n r ó l , a b a b a a p a r t n e ­ rével v a g y a bébiszitterrel kísérje ki az aj­ t ó h o z , é s integessenek e g y m á s n a k . V a l ó ­ színűleg végig ordítani f o g - ez normális, h a n e m t u d elszakadni ö n t ő l . D e m e g kell vetni a b i z a l o m alapjait.

a l v ó " , és sok m á s a n y u k á h o z h a s o n l ó a n B e l i n d a is a leg­ " Jó könnyebb utat választotta: h ó n a p o k o n keresztül hagyta,

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

h o g y a v á l l á n a l u d j o n el. T i a m o s t m á r csakis így t u d o t t e l a l u d n i . A m i k o r B e l i n d a l á t t a , h o g y m é l y e n alszik, n a g y o n l a s s a n felállt, és á t t e t t e a k i s á g y á b a , a m e l y . . . n a , h o l volt? T e r m é s z e t e s e n a s z ü l ő k h á l ó s z o b á j á b a n . Van t e h á t egy kis­ lány, aki n a p k ö z b e n a t t ó l r e t t e g , h o g y a z a n y u k á j a elhagyja. Éjszaka Anya? Az többé. T i a kiságyát v i s s z a k ö l t ö z t e t t ü k a s z o b á j á b a , é s h o g y a p u ­ ka is v i s s z a k e r ü l j ö n a c s a l á d i é l e t b e , m e g t a n í t o t t a m n e k i a felvesz/letesz m ó d s z e r t ( 2 8 1 - 2 8 5 . o l d a l ) . K ö z b e n ezt k e l l e t t m o n d o g a t n i a a l á n y á n a k : „Jól v a n , m i n d j á r t e l a l s z o l . " Volt n é h á n y á t s í r t éjszakájuk, r e n g e t e g t ü r e l e m k e l l e t t h o z z á , d e M a r t i n kitartott. N é h á n y n a p alatt m e g t a n í t o t t á k egyedül elaludni és t ö b b é - k e v é s b é - á t a l u d n i a z éjszakát ( m i n d e r r ő l b ő v e b b e n l á s d a h a t o d i k fejezetet); m á r c s a k egyszer é b r e d t föl, de a s z ü l ő k n a g y m e g r ö k ö n y ö d é s é r e e l ő f o r d u l t a z is, h o g y egy­ szer s e m . N a p k ö z b e n i s j o b b a n a l u d t . M i v e l m á r n e m volt a n n y i r a f á r a d t , a s z e p a r á c i ó s p r o b l é m á k is k e v é s b é s ú l y o s a n jelentkeztek. E g y h ó n a p m ú l v a m i n t h a egy m á s i k c s a l á d h o z l á t o g a t t a m v o l n a el. M á r n e m T i a k ö t ö t t e l e B e l i n d a m i n d e n p e r c é t , ju­ t o t t ideje J a s m i n e - r e is. M a r t i n , aki k o r á b b a n n e m t a l á l t a a h e l y é t , i s m é t teljes j o g ú s z ü l ő n e k é r e z h e t t e m a g á t . É s v é g r e m e g i s m e r h e t t e a k i s e b b i k l á n y á t is. fölébred, ő vállán és mit lát? Hogy kerültem hogy ide? Hol van látom szoktam aludni. Biztos, sosem

s a b b , h o g y e g y e n s ú l y t t e r e m t s ü n k : érje a b a b á t m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű é s t í p u s ú i n g e r , d e g o n d o s k o d j u n k a r r ó l is, hogy legyen alkalma lehiggadni és ellazulni. N a g y o b b korá­ b a n m á r m a g a i s t u d n i fogja, m i k o r sok a j ó b ó l , vagy m i k o r n i n c s m á r ereje j á t s z a n i - a m i f o n t o s e l e m e a lelki egészsé­ g é n e k - , d e k e z d e t b e n n e k ü n k kell i r á n y í t a n u n k . A z ö n á l l ó j á t é k t a n í t á s á n á l ü g y e l n i kell a r r a , h o g y n e vi­ gyük t ú l z á s b a a s e g í t s é g e t . M e g t e r e m t j ü k a l e h e t ő s é g e k e t , hogy biztonságban kísérletezhessen és kalandozhasson, u g y a n a k k o r v i g y á z u n k , n e h o g y m i jelöljük k i m i n d e n m o z ­ dulatát és osszuk be m i n d e n pillanatát. Az alábbi, életkor s z e r i n t i irányelvek e b b e n s e g í t e n e k . Újszülött kortól hathetes korig. E b b e n a z s e n g e k o r b a n c s a k az evést és alvást várja el a b a b á t ó l - t ö b b r e n e m k é p e s . E t e t é s k ö z b e n h a l k a n beszéljen h o z z á , n e h o g y e l a l u d j o n . Evés u t á n l e h e t ő l e g n e g y e d ó r á i g t a r t s a é b r e n , h o g y m e g t a ­ nulja e l v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l a z evést é s a z alvást. D e n e es­ s e n p á n i k b a , h a e l s z e n d e r ü l . E g y e s b a b á k k e z d e t b e n csak ö t p e r c e t b í r n a k ki é b r e n , de ez f o k o z a t o s a n n y ú l i k . A m i a já­ t é k o k a t illeti, l e g i n k á b b csak a z Ö n é s m á s e m b e r e k a r c á r a kíváncsi. A n a g y k i r á n d u l á s az l e h e t , ha m e g l á t o g a t j a a n a g y m a m á é k a t , vagy Ö n e g y s z e r ű e n k ö r b e v i s z i a l a k á s b a n vagy a k ö r n y é k e n . Ú g y b e s z é l j e n h o z z á , m i n t h a é r t e n e m i n ­ d e n szót: „ L á t o d , ezt a c s i r k é t f o g o m m e g s ü t n i v a c s o r á r a . " „ N é z d azt a s z é p fát az a b l a k e l ő t t . " E g y e l ő r e n i n c s s z ü k s é g a színes k é p e s k ö n y v e k r e . I n k á b b f e k t e s s ü k az a b l a k m e l l é , h o g y n é z e l ő d h e s s e n , vagy a k i s á g y á b a a j á t é k f o r g ó alá. Hathetes kortól tizenkét hetes korig. M o s t m á r l e g a l á b b n e ­ gyed ó r á t ö n á l l ó a n játszik, d e v i g y á z z o n , n e h o g y t ú l s á g o s a n kifárassza m a g á t . P é l d á u l n e f e k ü d j ö n t o v á b b t í z - t i z e n ö t P e r c n é l a j á t é k á l l v á n y a l a t t . Élvezi, ha a p i h e n ő s z é k b e n fek­ h e t , d e n e a v i b r á l ó , r i n g a t ó , h i n t á z t a t ó fajtát h a s z n á l j á k ! C s a k f e k ü d j ö n b e n n e , é s n é z e l ő d j ö n . É s n e b á m u l t a s s a vele a t é v é t , m e r t a b b ó l d ő l n e k a k á r o s és fölösleges i n g e r e k . Vi­ gye m a g á v a l , h a m o s , főz vagy a z e-mailjeit olvassa. T o v á b b ­ ra is beszéljen h o z z á ; m a g y a r á z z a el, m i t c s i n á l , és k é r d e z ­ gesse őt is. ( „ N a , és te m i t csinálsz? L á t o m , egy kicsit elfá-

Önálló játék: a lelki egészség sarokköve
S o k s z ü l ő k é r d e z i t ő l e m : „ M i v e l k ö s s e m le a g y e r m e k e ­ m e t ? " K i c s i g y e r e k e k e s e t é b e n teljesen fölösleges a k é r d é s . Ők ritkán „ u n a t k o z n a k " , hacsak n e m arra szoktatták őket, h o g y a f e l n ő t t e k t ő l várják a s z ó r a k o z t a t á s t . M a n a p s á g a n n y i a z o l y a n játék, a m e l y c s ö r ö g , z ö r ö g , v i b r á l , fütyül, é n e k e l , b e s z é l , h o g y g y a k r a b b a n l á t o k o l y a n c s e c s e m ő t , akit t ú l sok i n g e r ér, m i n t aki u n a t k o z i k . M i n d e n e s e t r e a z a l e g f o n t o -

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

r a d t á l . " ) N e m l e h e t elég k o r á n m e g t a n í t a n i a r r a , h o g y a p i ­ henés jó dolog. Három hónapos kortól hat hónapos korig. Ha nem telepe­ d e t t r á t ú l s á g o s a n a c s e c s e m ő j é r e , a k k o r m o s t m á r nagyjá­ b ó l egy ó r a h ú s z p e r c e t t ö l t é b r e n ( b e l e é r t v e a z e t e t é s t i s ) . T i z e n ö t - h ú s z p e r c e t játszik ö n á l l ó a n , a z u t á n n y ű g ö s k ö d n i k e z d . M i v e l e k k o r m á r k ö z e l e d i k az a l v á s i d ő , az a l e g j o b b , ha a kiságyában nyugszik m e g . Ha m é g n e m hajlandó önál­ l ó a n j á t s z a n i , a z r e n d s z e r i n t azt j e l e n t i , h o g y Ö n v a l a m i l y e n f o r m á b a n ö t l e t s z e r ű e n n e v e l i , vagyis Ö n t ő l várja el a s z ó r a ­ koztatást. Ez Ö n n e k a szabadidejébe kerül, neki az önállósá­ g á b a , a m i o d a vezet, h o g y m i n d e n t é r e n e l b i z o n y t a l a n o d i k . T o v á b b r a is kerülje a t ú l s á g o s a n s o k i n g e r t . E b b e n az i d ő s z a k b a n a s z ü l ő k , n a g y s z ü l ő k , n a g y n é n i k és s z o m s z é d o k ö r ö m é r e m á r láthatóan reagál a környezetére. A nagyi bo­ h ó c k o d i k n e k i , ő p e d i g r á m o s o l y o g , s ő t r á n e v e t . D e egyszer c s a k elsírja m a g á t . A z t p r ó b á l j a m o n d a n i : „ M o s t m á r h a g y ­ j a t o k b é k é n , vagy f e k t e s s e t e k le. E l e g e t l á t t a m N a g y i m a n ­ d u l á i t ! " J o b b a n u r a a t ö r z s é n e k , a fejének, a k a r j á n a k , e z é r t n e m c s a k fekszik a j á t é k á l l v á n y a l a t t , h a n e m n y ú l k á l is a já­ tékok u t á n . E n n e k a nagy mozgékonyságnak a z o n b a n meg­ v a n a h á t u l ü t ő j e is: l e h e t , h o g y a szájába t ö m i a k e z é t , és ök­ lendezik; meghúzza a saját fülét; megkarmolja magát. M i n d e g y i k c s e c s e m ő szurkálja ö n m a g á t . A s z ü l ő k m e g h a ­ lálra r é m ü l n e k tőle. O d a s z a l a d n a k hozzá, és olyan gyorsan felkapják, h o g y t é n y l e g fáj n e k i az a s z ú r á s , r á a d á s u l m e g ­ ijed e t t ő l a n a g y s i e t s é g t ő l . Ne e s s e n á l d o z a t u l a „ s z e g é n y k i c s i k é m " s z i n d r ó m á n a k ( l á s d a 3 1 3 . o l d a l o n ) . T u d a s s a ve­ le, h o g y a z ilyesmi n e m o k o s d o l o g , d e n e c s i n á l j o n b e l ő l e n a g y ü g y e t : „ T e kis b u t a ! I g e n , ez fáj - a ú ! " Hat hónapos kortól kilenc hónapos korig. Á t l a g o s a n k é t ó r á t v a n é b r e n , a m i b e b e l e t a r t o z i k a z evés is. F é l ó r á n k e r e s z t ü l vagy t o v á b b kell t u d n i a e l s z ó r a k o z t a t n i a ö n m a g á t , d e n e hagyja s o k á i g u g y a n a b b a n a t e s t h e l y z e t b e n - p é l d á u l a b é ­ b i ü l é s é b ő l fektesse a k i s á g y á b a a játékforgója alá. Ha m á r fel t u d ü l n i , ü l t e s s e j á t s z ó a s z t a l b a . S z e r e t t á r g y a k k a l b a b r á l ­ n i . É s m i n d e n t a szájába vesz, a m a c s k a f a r k á t is. M o s t m á r

elő l e h e t v e n n i a k é p e s k ö n y v e k e t , m o n d ó k á z n i é s é n e k e l n i , p é l d á u l azt, h o g y „ B o r s ó t f ő z t e m " vagy „ N y u s z i ü l a fű­ ben". E b b e n a k o r b a n m á r é r t e n i k e z d i a k a p c s o l a t o t a viselke­ d é s e é s a z azt k ö v e t ő e s e m é n y e k s o r a k ö z ö t t ; k ö n n y e n r ö g ­ z ü l h e t n e k t e h á t a rossz szokások. A m i k o r a szülők arra p a ­ n a s z k o d n a k , h o g y g y e r m e k ü k öt-tíz p e r c n y i j á t é k u t á n sírva követeli, h o g y vegyék ö l b e , é n azt m o n d o m : „ A k k o r s e v e d d föl." K ü l ö n b e n e z t t a n u l j a m e g : h a ezt a h a n g o t a d o m ki, M a m a ö l b e vesz. N e m a r r ó l v a n s z ó , h o g y v é g i g g o n d o l n á : Aha, tudom, hogy csavarjam Mamát az ujjam köré. Nem tu­ datosan manipulálja Ö n t . . . legalábbis egyelőre. T e h á t ne vegye ö l b e , h a n e m ü l j ö n l e m e l l é , é s n y u g t a s s a m e g : „ J ó l v a n , n e sírj. I t t vagyok. T u d s z t e e g y e d ü l j á t s z a n i . " Terelje e l a figyelmét egy s í p o l ó vagy m á s é r d e k e s j á t é k k a l . Ez azonban csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor n e m a z é r t sír, m e r t f á r a d t vagy t ú l n a g y k ö r ü l ö t t e a n y ü z s ­ gés - z ú g a p o r s z í v ó , j á t s z a n a k a t e s t v é r e i , szól a t é v é , a m a g n ó . H a a z e l ő b b i r ő l v a n s z ó , fektesse le. H a a z u t ó b b i ­ ról, k ö l t ö z t e s s e á t a h á l ó s z o b á j á b a . H a n i n c s saját szobája, k ü l ö n í t s e n el n e k i egy b i z t o n s á g o s h e l y e t a n a p p a l i b a n vagy az önök hálószobájában, ahová visszavonulhat. Ú g y is m e g l e h e t n y u g t a t n i , h a kivisszük s é t á l n i , é s k ö z b e n h a l k a n b e ­ s z é l ü n k h o z z á ( „ N é z d c s a k a fákat, m i l y e n s z é p e k " ) . B á r m i ­ lyen i d ő b e n j ó t t e s z n e k i a friss levegő. T é l e n m é g k a b á t o t s e m kell a d n i rá - c s a k bugyolálja be egy t a k a r ó b a . M o s t kell „ b e v e z e t n i " a t á r s a s á g i é l e t b e is. B á r az ilyen korú csecsemők igazában még n e m „játszanak" egymással, m á r lehet szervezni délelőtti játszócsoportot. A m e r i k á b a n sok a n y u k a m á r a k ó r h á z b a n tagja lesz v a l a m i l y e n m a m a ­ c s o p o r t n a k , d e ezek i n k á b b a z a n y u k á k i g é n y e i t elégítik ki, n e m a b a b á k é t . A c s e c s e m ő k szívesen n é z e g e t i k e g y m á s t , és m i n d e n k é p p e n h a s z n u k r a válik a t á r s a s á g . D e n e várjuk e l t ő l ü k , h o g y m e g o s z t o z z a n a k a j á t é k o k o n , vagy h o g y u d v a ­ r i a s a k l e g y e n e k . E n n e k k é s ő b b j ö n e l a z ideje. Kilenc hónapos kortól tizenkét hónapos korig. M o s t m á r n a ­ g y o n ö n á l l ó n a k kell l e n n i e , e l v á r h a t ó t ő l e , h o g y legalább

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

Még a csecsemőnek is vannak érzelmei

negyvenöt percig szépen eljátsszon m a g á b a n , és m e g o l d j o n b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k a t . K é p e s s é g e i u g r á s s z e r ű e n fejlőd­ nek. A megfelelő s o r r e n d b e n ráteszi a karikákat a toronyra, b e d o b j a a f o r m á k a t a f o r m a d o b o z b a . R e m e k elfoglaltság a vizezés és a h o m o k o z á s . Jó j á t é k e s z k ö z ö k a n a g y d o b o z o k és p á r n á k , a k á r c s a k a l á b a s o k , fedők, f a k a n a l a k . M i n é l t ö b b e t játszik ö n á l l ó a n , a n n á l k e v é s b é fogja b á n n i , h o g y n e m látja Ö n t . E h h e z p e r s z e a z kell, h o g y t u d j a : m e g b í z h a t Ö n b e n , m e r t vissza fog j ö n n i . E b b e n a z é l e t k o r b a n a g y e r e k e k n e k m é g nincs időérzékük, ezért n e m számít, hogy Ön öt percre vagy ö t ó r á r a m e n t el. H a azt h a l l o m egy a n y u k á t ó l , h o g y „ N e m játszik egye­ d ü l " , „Azt akarja, h o g y o t t üljek vele; s e m m i t s e m t u d o k c s i n á l n i t ő l e " vagy „ M á s i k g y e r e k n e k a k ö z e l é b e s e e n g e d " , r ö g t ö n a h ó n a p o k óta t a r t ó ötletszerű nevelés valamilyen f o r m á j á r a g y a n a k s z o m . A b a b a sírt, a n y u k a p e d i g a z o n n a l ölbe kapta, ahelyett hogy önálló játékra b á t o r í t o t t a volna. G y a k o r l a t i l a g h o z z á n ő t t , é s n e m e n g e d t e kifejlődni a z ö n á l ­ l ó s á g á t . P é l d á u l n e m v i t t e j á t s z ó t é r r e , j á t s z ó h á z b a , azaz a c s e c s e m ő n e m t a p a s z t a l h a t o t t m e g m á s helyzeteket és kör­ n y e z e t e t , c s a k az o t t h o n b i z t o n s á g á t , és fél a t ö b b i gyerek­ t ő l . Vagy a n y u k a d o l g o z i k , és furdalja a l e l k i i s m e r e t , a m i é r t m á s r a bízza a g y e r m e k é t . B ű n t u d a t o s a n v i s e l k e d i k , a m i k o r reggel elmegy: „ N e h a r a g u d j , d r á g á m . A n y á n a k dolgoznia kell. F o g o k n e k e d h i á n y o z n i ? " H a a g y e r m e k m á r egyéves, é s m é g m i n d i g n e m játszik e g y e d ü l , f e l t é t l e n ü l vigye k i s e b b g y e r e k t á r s a s á g b a . E m e l l e t t itt a z ideje, h o g y e l p a k o l j u k a b a b a j á t é k o k a t . N e m s z e r e t olyasmivel játszani, a m i m á r n e m jelent kihívást a számára. Ha u n j a a j á t é k a i t , a f e l n ő t t e k t ő l várja el a s z ó r a k o z t a t á s t . É s h a t o v á b b r a i s s z o r o n g a z elválástól, Ö n n e k f i n o m a n m e g kell p r ó b á l n i a leválni r ó l a , é s e l ő s e g í t e n i a z ö n á l l ó s o ­ d á s á t (lásd a „ M i t t e h e t ü n k a s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s e l l e n ? " c í m ű k e r e t e s részt a 1 1 1 . o l d a l o n ) . D e vizsgálja m e g ö n m a ­ g á t is, p é l d á u l h o g y h o g y a n viselkedik o l y a n k o r , a m i k o r r á ­ b í z z a az a p u k á r a , a n a g y m a m á r a vagy a b é b i s z i t t e r r e . N e m kelti-e azt a b e n y o m á s t , h o g y ő k csak m á s o d r a n g ú p ó t l é -

kok? N y i l v á n jót t e s z a n y a i ö n b e c s ü l é s é n e k a t u d a t , h o g y gyermeke számára Ön a legfontosabb személy, de ezért h o s s z ú t á v o n ( é r z e l m i l e g ) m i n d k e t t e n n a g y á r a t fizetnek. Azt se felejtse el, h o g y egy c s e c s e m ő n e k a j á t é k n e m t r é ­ f a d o l o g . A t a n u l á s m a g v a i a lelki e g é s z s é g b e n g y ö k e r e z n e k . Ú j s z ü l ö t t k o r b a n vetjük e l ő k e t , é s a z ö n á l l ó j á t é k i d ő n ö v e ­ lésével az é r z e l m i k é s z s é g e k e t is csiszoljuk - h o g y le t u d j a k ö t n i m a g á t ; h o g y félelem n é l k ü l fedezze föl m a g á n a k a vi­ lágot. A játék a tárgyak m a n i p u l á s á r a tanítja a csecsemőt. T a n u l n i is m e g t a n u l : h o g y elviselje a f r u s z t r á c i ó t , ha vala­ m i t n e m sikerül r ö g t ö n elsőre m ű k ö d é s r e b í r n i ; h o g y t ü r e l ­ m e s legyen; h o g y g y a k o l a t teszi a m e s t e r t . H a b á t o r í t j u k , é s a z t á n f é l r e á l l u n k , h o g y m e g i s m e r h e s s e a v i l á g o t , felfedező és t u d ó s lesz b e l ő l e , o l y a n kisgyerek, aki ö n á l l ó a n elfoglalja magát, és sohasem mondja, hogy „ u n a t k o z o m " .

HÁROM

A csecsemő folyékony étrendje
Táplálkozás az első hat hónapban

A csecsemő folyékony étrendje

Enni jó!
A c s e c s e m ő é l e t é n e k első h a t h ó n a p j á b a n a 4É első É-je fo­ l y é k o n y t á p l á l é k b ó l áll - a n y a t e j b ő l , t á p s z e r b ő l , vagy m i n d ­ k e t t ő b ő l . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a z evés f o n t o s a b a b á n a k . Tudjuk, hogy az életben maradáshoz m i n d e n élőlénynek t á p l á l é k r a v a n s z ü k s é g e . N e m m e g l e p ő t e h á t , h o g y a z evés­ sel k a p c s o l a t o s k é r d é s e k s z á m á t csak a z alvásra v o n a t k o z ó ­ k é előzi m e g a h o z z á m i n t é z e t t t e l e f o n o k b a n , e - m a i l e k b e n , valamint a h o n l a p o m o n . És ha Ön eddig eljutott e b b e n a k ö n y v b e n , m á r azt i s t u d j a , h o g y a z a l v á s p r o b l é m á k ö s s z e ­ f ü g g h e t n e k az evési p r o b l é m á k k a l - és f o r d í t v a . A k i p i h e n t c s e c s e m ő j o b b a n eszik; a j ó l l a k o t t c s e c s e m ő j o b b a n alszik. H a Ö n a s z e r e n c s é s e k közé t a r t o z i k , k i s b a b á j a a z első n a ­ p o k t ó l k e z d v e jól eszik. A c s e c s e m ő k kis z a b a g é p e k , egy­ folytában táplálkoznak. Általában nagyjából h a t h ó n a p o s korig egyre t ö b b e t e s z n e k , u t á n a v i s z o n t k e v e s e b b folyé­ kony táplálékot igényelnek. N é h á n y szülő arra panaszkodik, h o g y „ R é g e b b e n h á r o m ó r á n k é n t e v e t t " , vagy „ E d d i g n a p i

A választás szabadsága
Választás kérdése, ki h o g y a n eteti a csecsemőjét. T á m o g a t o k m i n d e n anyukát, aki szoptatni akar, és hiszek a b b a n , h o g y az anyatejnek áldásos hatásai vannak, de leginkább a n n a k v a g y o k híve, h o g y az a n y u k a á t g o n d o l t a n , az e l ő n y ö k e t és h á t r á ­ nyokat mérlegelve - és lelkifurdalás nélkül - m a g a d ö n t s ö n arról, h o g y a n etet. Ne erőltessen olyasmit, ami b o l d o g t a l a n n á , sőt frusztrálttá teszi. V a n n a k nők, akik azért n e m s z o p t a t h a t n a k , mert c u k o r b e t e g e k , antidepresszánst s z e d n e k , vagy más testi ok a k a d á l y o z z a ő k e t . M á s o k nem akarnak. A szoptatás n e m fér össze a vérmérsékle­ t ü k k e l , vagy túl stresszes s z á m u k r a , esetleg valamiért n e m m e g o l d h a t ó . M e g i n t m á ­ sok rossz tapasztalatokat szereztek az első g y e r m e k ü k k e l , és n e m kívánnak újra m e g p r ó b á l k o z n i vele. A k á r m i legyen is az o k a , n e m t r a g é d i a . M a n a p s á g a tápszerek már tartalmaznak m i n d e n t á p a n y a g o t , amire a c s e c s e m ő n e k s z ü k s é g e van. A szoptatás jelenleg f é n y k o r á t éli. A Pediatrics [ G y e r m e k g y ó g y á s z a t ] m a g a z i n által 2 0 0 1 - b e n végzett felmérés szerint az anyukák hetven százaléka szoptat, a m i k o r h a ­ z a m e n n e k a k ó r h á z b ó l . Körülbelül a felük hat h ó n a p múlva a b b a h a g y j a ; a t ö b b i e k a b a b a egyéves koráig vagy t o v á b b folytatják. (A 1 4 3 . o l d a l o n térek ki arra, h o g y miért t a r t o m jó m e g o l d á s n a k az etetés „ v e g y e s " módját - ha valaki s z o p t a t is, és a c u m i s üvegből is etet.)

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

1 0 0 0 g r a m m o t evett, m o s t m e g csak 6 5 0 - 7 0 0 - a t " . H á t , kedvesem, most már nagyobb! Az idő haladtával a napirend is m e g v á l t o z i k . E m l é k e z z e n csak: a 4/4-es a r a n y s z a b á l y sze­ r i n t n é g y h ó n a p o s k o r t ó l a z első É (az é t k e z é s ) n a p k ö z b e n n é g y ó r á n k é n t i s m é t l ő d i k (lásd a z 5 1 . o l d a l t ) . M i n d a szoptató, mind a cumisüvegből etető anyukák ha­ s o n l ó k é r d é s e k e t f o g a l m a z n a k m e g (főleg k e z d e t b e n ) : H o n ­ n a n t u d o m , h o g y e l e g e t eszik? M i l y e n g y a k r a n e t e s s e m ? H o n n a n t u d o m , h o g y é h e s ? M e n n y i t egyen? M i t j e l e n t az, h a e t e t é s u t á n egy órával é h e s n e k t ű n i k ? Ö s s z e z a v a r o m az­ zal, h a s z o p t a t o m is, m e g c u m i s ü v e g b ő l i s e t e t e m ? M i é r t sír evés u t á n ? H o g y l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a hasfájást, a szél­ g ö r c s ö t és a refluxot - és h o n n a n t u d o m , h o g y v a n - e vala­ m e l y i k a g y e r e k e m n e k ? E z e k r e és az evéssel k a p c s o l a t o s e g y é b k é r d é s e k r e ez a fejezet adja m e g a v á l a s z t . I t t (és a k ö v e t k e z ő n é g y fejezetben) r é s z b e n v i s s z a t é r n e k az első fe­ jezetben tárgyalt gyakori p r o b l é m á k . De én m o s t m e g t a n í ­ t o m Ö n n e k , h o g y h o g y a n á l l a p í t s a m e g a baj o k á t , é s h o ­ g y a n oldja m e g ő k e t . S z á m o s t a n á c s o t é s t i p p e t k í n á l o k .

s z o p t a t , a r r a ügyeljen, h o g y a b a b a m e g f e l e l ő m ó d o n vegye a szájába a m e l l b i m b ó t , és b i z o n y o s o d j o n m e g a r r ó l is, h o g y v a l ó b a n folyik-e a tej. Az e t e t é s n e m o k v e t l e n ü l e g y s z e r ű feladat, akár szoptat, akár üvegből etet. A k e z d ő a n y u k á k l e g n a g y o b b g o n d j a az, h o g y : „ E l e g e t eszik a k i s b a b á m ? " E n n e k e l d ö n t é s é r e az egyik l e g b i z t o s a b b m ó d s z e r az, h a n y o m o n követjük a s ú l y g y a r a p o d á s á t . A n g ­ l i á b a n egy m é r l e g g e l k ü l d j ü k h a z a a k ó r h á z b ó l az a n y u k á ­ kat, é s azt javasoljuk n e k i k , h o g y h á r o m n a p o n t a m é r j é k m e g a c s e c s e m ő t . A n a p i t i z e n ö t - ö t v e n ö t g r a m m súlygyara­ p o d á s á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő . D e h a csak h é t g r a m m o t hízik, a t t ó l m é g egészséges l e h e t - csak kis s ú l y ú b a b a . Az a leg­ j o b b , ha m e g k é r d e z i a g y e r m e k o r v o s u k a t (és figyeli a veszély­ re u t a l ó jeleket, a m e l y e k e t a k e r e t e s r é s z b e n talál e z e n az oldalon). Az idősebb csecsemők már ko­ súlygyarapodása

Mikor kell aggódni az újszülött súlya miatt?
Ha ez m e g n y u g t a t j a , mérje a b a b a súlyát, de ne m i n d e n n a p . N o r m á l i s n a k tekintjük, ha az első két h é t b e n elveszti születési súlya tíz százalékát. Az a n y a m é h b e n a k ö l d ö k z s i n ó ­ ron keresztül f o l y a m a t o s a n t á p l á l é k h o z j u ­ tott, most viszont egy külső forrásból - ö n ­ től - kapja az élelmet. De f o r d u l j o n gyer­ m e k o r v o s h o z és - ha s z o p t a t - szoptatási t a ­ nácsadóhoz, ha gyermeke • születési súlyának t ö b b m i n t tíz százalékát elveszti; • két h é t e n belül n e m nyeri vissza születési súlyát; • két hét alatt s e m haladja m e g születési s ú ­ lyát.

r á n t s e m ilyen e g y s z e r ű kér­ dés. H a Ö n valamilyen t á b ­ lázatból ellenőrzi, t a r t s a szem e l ő t t , h o g y ezek a z á t l a g o t

Eleget eszik a kisbabám? Mennyi a normális?
M i n d e n k i k o n k r é t u m o k a t akar - m e n n y i t és m e n n y i idő a l a t t e g y e n a c s e c s e m ő ? A 1 2 8 - 1 2 9 . o l d a l o n lévő „ E t e t é s i l x l " c í m ű t á b l á z a t végigkalauzolja a z első k i l e n c h ó n a p o n . A kilencedik h ó n a p b a n a c s e c s e m ő n e k a folyékony táplálék m e l l e t t m á r t ö b b f é l e szilárd é t e l t is kell e n n i e ( l á s d a n e g y e ­ dik fejezetet). M i u t á n a k ó r h á z b ó l h a z a t é r a k i s b a b á v a l , a 4E első É-je, a z é t k e z é s sok k í s é r l e t e z g e t é s s e l j á r h a t ; k é t l é p é s e l ő r e , egy vissza. H a Ö n ü v e g b ő l e t e t , t a l á n m á s f é l e a l a k ú vagy k i s e b b e t e t ő c u m i v a l kell p r ó b á l k o z n i a , a m e l y j o b b a n beleillik a b a ­ b a szájába. Vagy h a kicsi a b a b a , é s e t e t é s k ö z b e n k ö p k ö d vagy fulladozik, é r d e m e s lassú á r a m l á s t b i z t o s í t ó e t e t ő c u mira váltani - ennél n e m a gravitáció, h a n e m a csecsemő s z a b á l y o z z a az anyatej vagy a t á p s z e r á r a m l á s á t . Ha Ön

veszik

alapul.

Vannak

na­

g y o b b , é s v a n n a k k i s e b b cse­ csemők. Az ötvenes években k é s z ü l t régi s ú l y t á b l á z a t o k a t tápszeres c s e c s e m ő k r e szá­ m o l t á k ki, e z é r t a m e n n y i ­ b e n Ö n s z o p t a t , n e ijedjen m e g , ha a kisbabája e l m a r a d a jelzett é r t é k t ő l . A s z o p t a ­ tott csecsemők rendszerint lassabban híznak, m i n t a táp­

szeres b a b á k , l e g a l á b b i s a z első h a t h é t b e n . A z a n y a t e j m i ­ n ő s é g e az a n y u k a e g é s z s é g é t ő l és é t r e n d j é t ő l függ - ha p é l ­ d á u l n e m fogyaszt elég s z é n h i d r á t o t , a k k o r a teje n e m hizlal annyira, m i n t a tápszer, amelynek mindig ugyanakkorra a tápértéke. Továbbá a 2700 g r a m m n á l kevesebbel született

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

baba

súlygyarapodási görbéje

alacsonyabb

ívű

lesz, m i n t

egy n a g y o b b s z ü l e t é s i s ú l y ú b a b á é . A m i n t az első f e j e z e t b e n k i f e j t e t t e m , a k i s e b b c s e c s e m ő k é r t e l e m s z e r ű e n kevesebbet esznek, és k e z d e t b e n gyakrab­ b a n kell e t e t n i ő k e t . N é z z e á t újra a „ N a p i r e n d súly s z e r i n t " c í m ű t á b l á z a t o t a 4 7 . o l d a l o n , é s g o n d o l j a végig, h o g y vajon t e k i n t e t b e veszi-e g y e r m e k e s z ü l e t é s i s ú l y á t , é s n i n c s e n e k - e i r r e á l i s e l v á r á s a i a r r ó l , h o g y m e n n y i t is k e l l e n e e n n i e . A k o ­ r a s z ü l ö t t e k és a 3 0 0 0 g r a m m n á l k i s e b b súllyal s z ü l e t e t t cse­ c s e m ő k egyszerűen n e m t u d n a k sokat enni egyszerre - n e m fér a g y o m r u k b a . Ő k e t k é t ó r á n k é n t kell t á p l á l n i . H o g y lássa is, m i r ő l b e s z é l e k , t ö l t s ö n m e g egy n e j l o n z a c s k ó t a n n y i víz­ zel, a m e n n y i a n y a t e j e t vagy t á p s z e r t á l t a l á b a n elfogyaszt a gyermeke (ez v a l ó s z í n ű l e g 30-60 milliliter vagy gramm* lesz), majd tartsa a pocakja mellé. N a p n á l világosabb, hogy t ö b b n e k e g y s z e r ű e n n i n c s hely. N e várja e l t ő l e , h o g y o l y a n é t v á g y a l e g y e n , m i n t egy 3 2 0 0 g r a m m o s b a b á n a k . P e r s z e a születési súlyától függetlenül n a p r ó l n a p r a nő a ka­ p a c i t á s a . S z á m o l n i kell az egyéb t e r ü l e t e k e n b e k ö v e t k e z ő fej­ lődésével és a „játéktevékenységével" is. T e h á t ne h a s o n l í t s a a saját egy h ó n a p o s b a b á j á t a n ő v é r e négy h ó n a p o s b a b á j á h o z . A z t se felejtse el, h o g y a t á b l á z a t csak hozzávetőleges útmu­ tató. A c s e c s e m ő étvágyát m i n d e n n a p különféle t é n y e z ő k b e ­ folyásolják, p é l d á u l az, h o g y r o s s z u l a l u d t , vagy t ú l sok inger é r t e . A k i s b a b á k is o l y a n o k , m i n t m i , f e l n ő t t e k : egyes n a p o ­ kon m e g c s a p p a n az étvágyunk - ha, mondjuk, elfáradtunk vagy rossz p a s s z b a n v a g y u n k . A „ r o s s z p a s s z o s " n a p o k o n a b a b a i s k e v e s e b b e t fog e n n i . M á s f e l ő l v i s z o n t m e g n ő a z ét­ vágya, ha é p p e n fejlődési u g r á s zajlik n á l a (lásd a 1 5 1 . ol­ d a l t ) , a m e l y első í z b e n h a t - n y o l c h e t e s k o r k ö r ü l v á r h a t ó . E m e l l e t t a z é l e t k o r i b e o s z t á s o k é s egyéb c s o p o r t o s í t á s o k n é ­ m i k é p p önkényesek. L e h e t , hogy két időre született hathetes c s e c s e m ő k ö z ü l az egyiket i n k á b b n y o l c h e t e s n e k , a m á s i k a t viszont inkább négyhetesnek m o n d a n á n k a táblázat alapján.
* Az anyatej, a tápszer és a víz e s e t é b e n a milliliterben és g r a m m b a n m e g a d o t t értékeket az egyszerűség kedvéért egyenlőnek tekintjük.

N é z z ü n k m e g egy levelet a h o n l a p o m r ó l . A z á r ó j e l b e n lé­ vő, dőlt b e t ű s megjegyzések tőlem s z á r m a z n a k ! A kisfiam, H a r r y h a t h e t e s , a súlya 6 1 2 4 g r a m m . M i n ­ dig h á r o m ó r á n k é n t akar enni, mondta, kérdezem a én a 170 g r a m m t á p s z e r t . a szomszédasszony, a a N e k e m azt m o n d t á k , h o g y ez n a g y o n sok [Ugyan ki barátnői, pénztárosnő boltban? Láthatjuk, hogy gyermekorvosát

n e m említi], m e r t n a p i m a x i m u m 9 0 0 g r a m m o t v o l n a s z a b a d e n n i e , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y m e n n y i a súlya. [Hogy lehetne figyelmem kívül hagyni a súlyát?] A leg­ több, amit m e g szokott enni, az 1070-1130 g r a m m . N e m tudjuk, hogy tanítsuk meg neki, mikor éhes, és m i k o r a k a r c s a k a jó érzés m i a t t c u m i z n i . E z egy n a g y o n o k o s a n y u k a , aki a h e l y e t t h o g y a z ö s z t ö n e i r e hallgatna, túlságosan sokat ad mások véleményére. Abban igaza v a n , h o g y n e m étellel n y u g t a t j u k m e g a c s e c s e m ő t , d e a kisfiára k e l l e n e figyelnie, n e m a b a r á t n ő i r e . S z e r i n t e m a 1 0 7 0 - 1 1 3 0 g r a m m n e m sok egy n a g y b a b á n a k . N e m t u ­ d o m , m e k k o r a súllyal s z ü l e t e t t , d e ú g y s a c c o l o m , h o g y a fejlődési t á b l á z a t o k h e t v e n ö t p e r c e n t i l i s e k ö r ü l l e h e t e t t . C s a k 1 7 0 - 2 3 0 g r a m m a l eszik t ö b b e t a n n á l , m i n t a m e n n y i t a s z e r i n t a b i z o n y o s valaki s z e r i n t „ s z a b a d v o l n a " . Ez c s a k körülbelül húsz százalékkal t ö b b , d e H a r r y n e k m e g v a n h o z ­ zá a súlya. És a r r ó l s i n c s s z ó , h o g y c s a k n a s s o l (lásd a k e r e ­ tes részt a 1 3 1 . o l d a l o n ) , m e r t két étkezés k ö z ö t t kibír h á r o m órát. Lehetséges, hogy a nyolchetes korhoz közeledve akár 2 3 0 g r a m m o t i s eszik m a j d . T o v á b b á a z s e m k i z á r t , h o g y azok k ö z é a c s e c s e m ő k k ö z é t a r t o z i k , a k i k n é l v a l a m i v e l k o ­ r á b b a n é r d e m e s b e v e z e t n i a szilárd t á p l á l é k o t ( l á s d a k e r e ­ tes r é s z t a 1 8 4 . o l d a l o n ) . E n n e k a z a n y u k á n a k azt ü z e n e m : " N i n c s s e m m i p r o b l é m a - n e hallgass m á s o k r a ! " A t a n u l s á g a k ö v e t k e z ő : a gyereket n é z z ü k . M i n d i g m a g a a b a b a a f o n t o s , n e m a n o r m a . A k ö n y v e k és a t á b l á z a t o k ( b e ­ leértve azt is, a m e l y e t a 1 2 8 . o l d a l o n talál) á t l a g o k a t v e s z n e k alapul. Sajnos, az anyukák n é h a olyannyira a számok és m á -

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

sok véleményének bűvkörébe

kerülnek, hogy

az

erdőtől

n e m látják a fát. A n n y i kivétel létezik a s z a b á l y alól - v a n b a b a , aki l a s s a b b a n vagy g y o r s a b b a n eszik; v a n , aki n a g y ­ e v ő , m á s m e g m a d á r é t k ű . A z egyik b a b a e r ő s c s o n t ú , a m á ­ sik v é k o n y t e s t a l k a t ú . H a t e h á t egy c s e c s e m ő n a g y o n é h e s ­ n e k t ű n i k , kibír h á r o m ó r á t k é t e t e t é s k ö z ö t t , é s súlya a h e t ­ v e n ö t p e r c e n t i l i s b e esik, a k k o r vajon n e m a z a l o g i k u s , h o g y t ö b b e t a d u n k n e k i e n n i ? M é g azt i s k i m e r e m j e l e n t e n i , h o g y n e m l e h e t túletetni, h a a z é t k e z é s e k k ö z ö t t kibír h á ­ r o m - n é g y ó r á t . H a Ö n i s m e r i a g y e r m e k é t , m e g é r t i a jelzé­ seit, t á j é k o z ó d i k a fejlődés á l t a l á n o s j e l l e m z ő i r ő l és j ó z a n u l f e l m é r i , h o l t a r t é p p e n , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g t u d n i fogja, m i a legjobb neki. Bízzon ö n m a g á b a n !

e s e t b e n - o l y a n n y i r a ellazul, h o g y b ü f i z t e t é s n é l k ü l vissza­ fektethetjük aludni. A m e g t ö m é s t r ö g t ö n a z első n a p t ó l k e z d v e j a v a s l o m , d e a z első n y o l c h é t b e n b á r m i k o r e l k e z d h e t j ü k m i n d k é t m ó d ­ szert, az á l o m e t e t é s t pedig hét-nyolc h ó n a p o s korig (akkor­ tájt a b a b a e t e t é s e n k é n t 1 7 0 - 2 2 0 m i l l i l i t e r f o l y a d é k o t fo­ gyaszt, és elég sok szilárd t á p l á l é k o t is e s z i k ) . E g y e s c s e c s e ­ mőket nehezebb m e g t ö m n i , mint másokat. Lehet, hogy a l á n c e t e t é s t elfogadják, a z á l o m e t e t é s t v i s z o n t n e m . H a a z Ön k i s b a b á j a is ilyen, és v á l a s z t a n i a kell, a k k o r csak az álometetésre koncentráljon. A l á n c e t e t é s t ne e r ő l t e s s e . P é l d á u l etesse m e g 18-kor, f ü r d e s s e m e g és fektesse le a s z o k o t t r i ­ t u á l é s z e r i n t , m a j d 19-kor e t e s s e m e g újra - e l k é p z e l h e t ő , h o g y e k k o r c s a k k e v e s e t fog e n n i . A z u t á n 2 2 - k o r vagy 2 3 k o r (ha Ö n vagy a p a r t n e r e é b r e n v a n m é g i l y e n k o r ) p r ó b á l ­

„Megtömés"
B i z t o s a n n e m fog é h e z n i a b a b a , h a n a p k ö z b e n , vagyis este 11-ig t ö b b e t k a p e n n i . A z á l t a l a m „ m e g t ö m é s n e k " n e v e z e t t m ó d s z e r r e l t ö b b t á p l á l é k k e r ü l a p o c a k j á b a , e z é r t éjszaka t o v á b b t u d a l u d n i e g y h u z a m b a n . A m e g t ö m é s a fejlődési u g r á s o k i d e j é n i s h a s z n o s - ezek k é t - h á r o m n a p o s i d ő s z a ­ k o k , a m i k o r a b a b á n a k a s z o k á s o s n á l n a g y o b b az étvágya (lásd a 1 5 1 - 1 5 6 . oldalt). A m e g t ö m é s k é t r é s z b ő l áll: a láncetetésből, a m e l y kétó r á n k é n t i e t e t é s t j e l e n t k o r a e s t e , 17-kor é s 19-kor, vagy 18-kor és 2 0 - k o r ; v a l a m i n t az álometetésből, a m e l y n e k vala­ m i k o r 2 2 é s 2 3 ó r a k ö z ö t t j ö n e l a z ideje ( a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y m e d d i g m a r a d fent Ö n vagy a p a r t n e r e ) . A z á l o m e t e ­ t é s szó s z e r i n t azt j e l e n t i , h o g y á l m á b a n e t e t j ü k m e g a cse­ c s e m ő t . N e beszéljen h o z z á , n e g y ú j t s o n l á m p á t . C u m i s ­ ü v e g g e l k ö n n y e b b , m e r t csak h o z z á é r i n t j ü k a z e t e t ő c u m i t a s z á j á h o z , é s e t t ő l b e i n d u l a szopóreflex. S z o p t a t o t t b a b á n á l valamivel n e h e z e b b feladat. M i e l ő t t mellre tesszük, simo­ g a s s u k az alsó ajkát a kisujjunkkal vagy a c u m i j á v a l , h o g y k i v á l t s u k a s z o p ó r e f l e x e t . Az á l o m e t e t é s u t á n - m i n d k é t

kozzon m e g az álometetéssel - de m i n d e n k é p p e n 23 óra e l ő t t . N e adja föl egy-két este u t á n . N e m v á r h a t ó e l a c s e ­ csemőtől, hogy h á r o m n a p n á l rövidebb idő alatt megszokja az új r e n d s z e r t ; v a n n a k b a b á k , a k i k n é l egy egész h é t i g is el­ t a r t h a t . C s o d á k n i n c s e n e k , d e a k i t a r t á s t r e n d s z e r i n t siker koronázza.

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Gondok az első hat hétben
A z első h a t h é t b e n a k k o r i s l e h e t n e k n e h é z s é g e k a z e t e t é s ­ sel, h a a b a b a m e g f e l e l ő e n fejlődik. E b b e n a z i d ő s z a k b a n ezek a l e g g y a k o r i b b p a n a s z o k : Etetés közben elalszik, egy akar enni. [ m e l l k e r e s ő reflex], azt hiszem, keveset eszik. sír. óra múlva pedig éhesnek látom.

Mekkora súllyal született a baba? M i n d i g t e k i n t e t b e ve­ s z e m a s z ü l e t é s i s ú l y á t , v a l a m i n t a szülés k ö z b e n vagy k ö z ­ v e t l e n ü l u t á n a fellépő k ö r ü l m é n y e k e t . H a k o r a s z ü l ö t t volt, kis súllyal s z ü l e t e t t vagy b á r m i l y e n m á s p r o b l é m a j e l e n t k e ­ z e t t , v a l ó s z í n ű l e g k é t ó r á n k é n t kell e n n i e . H a v i s z o n t s z ü l e ­ tésekor 3 5 0 0 g r a m m n á l t ö b b e t n y o m o t t , m é g s e m bír ki két ó r á t a z e t e t é s e k k ö z ö t t , a k k o r v a l a m i m á s r ó l v a n szó. Vagy a r r ó l , h o g y a z egyes e t e t é s e k a l k a l m á v a l n e m j u t elég t á p l á ­ l é k h o z , vagy a r r ó l , h o g y evés h e l y e t t c u m i z i k , é s c s a k n a s s o l - a n a s s o l ó b a b a e g y s z e r r e csak k e v e s e t eszik, és s o h a s e m tölti m e g r e n d e s e n a g y o m r á t (lásd a z a l á b b i k e r e t e s r é s z t ) .

Kétóránként

Folyton kidugja a nyelvét hogy éhes, de Etetés közben minden vagy

etetésnél csak

röviddel utána

Csak nassol?
A c s e c s e m ő rászokhat arra, h o g y s o s e m tölti m e g r e n d e s e n a g y o m r á t , h a n e m m i n ­ d e n etetéskor csak keveset eszik. Hogyan szokik rá? Ha nincs napirendje, a s z o p ó r e f l e x láttán az a n y u k a azt hiszi, hogy éhes. A h e l y e t t h o g y c u m i t kínálna neki két é t k e z é s k ö z ö t t , m e g e t e t i . Ez az e l ­ ső hat h é t b e n s z o k o t t k e z d ő d n i , de h ó n a p o k i g eltarthat, ha a b a b a rászokik a nas­ solásra. Honnan lehet tudni? A b a b a súlya 3 0 0 0 g r a m m vagy t ö b b , két etetés k ö z ö t t m é g ­ sem bír ki 2
1/ 2

A z ilyen jellegű p r o b l é m á k r e n d s z e r i n t m e g o l d ó d n a k , h a a b a b a a s z ü l e t é s i s ú l y á n a k m e g f e l e l ő n a p i r e n d s z e r i n t él. F o n t o s a z is, h o g y Ö n m e g t a n u l j o n k ü l ö n b s é g e t t e n n i a z Olvassa el a tápszer útmutatóját!
Ismerek a n y u k á k a t , akik az előírtnál t ö b b tápszert kevernek az üvegbe, h o g y g y o r s a b ­ b a n h í z z o n vagy t ö b b t á p a n y a g h o z jusson a b a b a . Például n e m egy evőkanál tápszert a d ­ nak hatvan milliliter vízhez, h a n e m kettőt. A tápszer a d a g o l á s á t n a g y o n p o n t o s a n ki­ számolják a gyártók. Ha Ön kevesebb vizet ad h o z z á , a b a b a kiszáradhat vagy s z é k r e k e ­ dése lehet, ezért tartsa be az ú t m u t a t ó előírásait.

é h s é g , illetve az e g y é b o k o k m i a t t i sírása k ö z ö t t , é s h o g y a b a b a r e n d e s e n egyen, ne csak „ n a s s o l j o n " (lásd a k ö ­ vetkező oldalon). M é g en­ n é l is f o n t o s a b b , h o g y felis­ merje, ha valamilyen p r o b ­ lémával, például refluxszal, hasfájással szélgörccsel vagy

-3 órát, vagy s o s e m eszik t ö b b e t 50 g r a m m n á l , ha ü v e g b ő l etetjük, il­

letve tíz percnél t o v á b b , ha szopik. Mi a teendő? Ha s z o p i k , ellenőrizzük, h o g y helyesen tesszük-e mellre, vagy mérjük le, m e n n y i tejünk van (lásd a 1 3 9 . oldalt), h o g y e z e k e t a p r o b l é m á k a t kizárhassuk. És ne felejtsük e l , h o g y e g y a l k a l o m m a l csak egy m e l l b ő l s z o p t a s s u k , mert csak így jut h o z z á a zsírosabb utótejhez (lásd a 1 3 7 . oldalt). Ha két ó r a m ú l v a sír, adjunk ne­ ki c u m i t , h o g y kibírja m é g e g y kicsit - az első n a p o n csak tíz p e r c i g , a m á s o d i k o n ti­ z e n ö t percig. Így a tej m e n n y i s é g e is m e g n ö v e k s z i k . Ha a cumival is t o v á b b sír, egy­ szerűen k e v e s e b b nassot k a p j o n - r ö v i d e b b ideig s z o p t a s s u k , v a g y 30 milliliterrel kevesebbet t ö l t s ü n k az ü v e g b e -; a k ö v e t k e z ő etetésnél p ó t o l n i fogja a h i á n y z ó a d a g o t . Ez i g é n y b e v e h e t h á r o m - n é g y napot, de ha kitartunk, m e g t a n u l r e n d e s e n e n n i . . . f ő l e g a k k o r , ha m é g az első hat h é t b e n o d a f i g y e l ü n k rá.

küzd, és ne etesse túl, m e r t akkor a p a n a s z o k csak súlyos­ bodnak.

K ö n n y ű n e k e m , hiszen a szó s z o r o s é r t e l m é b e n t ö b b ezer c s e c s e m ő v e l f o g l a l k o z t a m , s o k k a l n e h e z e b b a z o n b a n egy k i a l v a t l a n , k e z d ő s z ü l ő n e k ! H o g y Ö n i s k ö n n y e b b e n k i t a l á l h a s s a , m i baja a b a b á n a k , é s mi a t e e n d ő , álljanak itt a z o k a k é r d é s e k , a m e l y e k e t a szü­ lőknek szoktam feltenni, u t á n u k pedig a m e g o l d á s részletes magyarázata.

Ön üvegből etet, vagy szoptat? Az ü v e g n é l e g y s z e r ű a d o l o g , m e r t látjuk, m e n n y i fogy. H a a b a b a l e g a l á b b 3 0 0 0 g r a m m súlyú, é s 6 0 - 1 4 0 g r a m m / m i l l i l i t e r a n y a t e j e t / t á p s z e r t fo-

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

gyaszt, e t e t é s u t á n egy ó r á v a l m é g i s é h e s n e k t ű n i k , a k k o r rosszul értelmezzük a sírását. N a g y valószínűséggel csak szopni akar valamit. Adjunk neki cumit. Ha továbbra is é h e s n e k látjuk, l e h e t s é g e s , h o g y n e m eszik e l e g e t e g y s z e r r e . S z o p t a t o t t b a b a e s e t é b e n a n n a k a l a p j á n kell m e g b e c s ü l ­ n ü n k a fogyasztását, h o g y mennyi időt t ö l t m e l l e n . H a t h e t e s korig a csecsemők többsége m i n d e n alkalommal legalább t i z e n ö t - h ú s z percig szopik - ha ennél rövidebb ideig, akkor a l i g h a n e m csak n a s s o l . D e m e g kell b i z o n y o s o d n u n k r ó l a , hogy helyesen tesszük-e mellre, és elegendő mennyiségű-e a t e j ü n k . (A s z o p t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n l á s d a 1 3 5 - 1 4 4 . ol­ dalt.) Milyen gyakran etet? Az á t l a g o s vagy n a g y o b b b a b á n a k eleinte 2
1/ 2

a s z o p t a t o t t b a b á k . A s z o p t a t o t t b a b á k ú g y tíz p e r c c e l az evés m e g k e z d é s e u t á n á l m o s o d n a k el, m e r t b e l a k t a k a „ l e ­ v e s b ő l " , a tej o x y t o c i n n e v ű h o r m o n b a n g a z d a g elejéből, é s ez a h o r m o n ú g y h a t rájuk, m i n t az a l t a t ó (lásd a „ H a az anyatejen címke v o l n a . . . " című keretes részt a 137. olda­ l o n ) . A k o r a s z ü l ö t t és b e s á r g u l t ú j s z ü l ö t t e k is g y a k r a n e l b ó ­ biskolnak, mielőtt végeztek volna. N e k i k nagy szükségük v a n az alvásra, de a t á p l á l é k r a is, e z é r t fel kell é b r e s z t e n i őket. Az m é g n e m a világ vége, ha a b a b a egyszer-egyszer elal­ szik evés k ö z b e n . D e h a e g y m á s u t á n h á r o m n á l t ö b b s z ö r f o r d u l elő, f e n n á l l a veszélye, h o g y r á s z o k i k a n a s s o l á s r a . R á a d á s u l ha a s z o p á s t összekapcsolja az alvással, n e h e z e b b lesz m e g t a n í t a n i a r r a , h o g y e g y e d ü l a l u d j o n el. É s a k k o r n e ­ héz, bár n e m lehetetlen, bármilyen n a p i r e n d e t kialakítani. ( L á s d a 1 4 1 - 1 4 2 . o l d a l t a r r ó l , h o g y a n a l a k u l ki ez az ö r d ö ­ gi k ö r a s z o p t a t o t t c s e c s e m ő k n é l . ) Etetés u t á n próbáljuk é b r e n t a r t a n i , akár csak öt percre is. K ö r k ö r ö s e n s i m o g a s s u k a t e n y e r é t ( s o h a n e c s i k l a n d o z ­ z u k a t a l p á t ) vagy e m e l j ü k álló h e l y z e t b e (ki fog p a t t a n n i a s z e m e , m i n t egy j á t é k b a b á n a k ! ) . L e f e k t e t h e t j ü k a p e l e n k á z ó r a , t i s z t á b a t e h e t j ü k , d e a z i s jó, h a c s a k b e s z é l ü n k h o z z á n é h á n y p e r c i g . M i u t á n ágyba f e k t e t t ü k , k ö r ö z z ü n k a karjá­ val és b i c i k l i z t e s s ü k a l á b á t . T í z - t i z e n ö t p e r c n é l t o v á b b ne é b r e s z t g e s s ü k , m e r t e n n y i i d ő alatt m á r felszívódott a szer­ v e z e t é b e a z o x y t o c i n . T e k i n t s ü k úgy, h o g y e l é r k e z ü n k a 4 É h a r m a d i k É-jéhez, a z é d e s á l o m h o z . A k ö v e t k e z ő e t e t é s n é l p r ó b á l k o z z u n k újra. L e g y ü n k á l l h a t a t o s a k . M e g kell t a n u l ­ nia h a t é k o n y a n e n n i . G y a k r a n az o k o z z a a p r o b l é m á t , h o g y a s z ü l ő n e m szíve­ sen é b r e s z t i föl a g y e r e k é t . „ D e h á t f á r a d t , h a d d a l u d j o n . S z e g é n y k é m , egész éjszaka fent v o l t . " É s vajon m i é r t volt fent egész éjszaka, m i é r t k ö v e t e l t e , h o g y e t e s s é k m e g ? M e r t n a p k ö z b e n n e m e v e t t eleget. H a n e m l é p ü n k i d e j é b e n , r á ­ szokik, h o g y evés h e l y e t t n a s s o l j o n , é s n é g y h ó n a p o s k o r á ­ b a n m a j d a z o n s i r á n k o z u n k , h o g y s o h a n e m a l u s s z a á t a z éj­ szakát.

ó r á n k é n t kell e n n i e , n e m r i t k á b b a n , n e m gyak­

r a b b a n - m é g a n a g y b a b á k n a k s e m . ( J a v a s l o m t o v á b b á az esti m e g t ö m é s t ; lásd a 1 2 6 - 1 2 7 . o l d a l t . ) H a a z a p a n a s z , h o g y „ Ó r á n k é n t e n n i a k a r " , a k k o r vagy t ú l s á g o s a n r ö v i d ideig t a r t a z e t e t é s (lásd l e j j e b b ) , vagy n e m j u t elég t á p l á l é k h o z a z egyes e t e t é s e k s o r á n , é s a k k o r t ö b b e t kell k a p n i a . A z ü v e g b ő l e t e t é s n é l e z i g e n e g y s z e r ű : m i n d e n é t k e z é s t t o l d j u n k m e g h a r m i n c m i l l i l i t e r r e l . H a a b a b a szo­ p i k , a p r o b l é m a f a k a d h a t a b b ó l , h o g y Ö n n e k n i n c s elég t e ­ je, vagy a b b ó l , h o g y n e m m e g f e l e l ő e n teszi m e l l r e , e z é r t n e m t u d rendesen szopni. E n n e k az is következménye lehet, h o g y k é t - h á r o m h é t m ú l t á n k e v e s e b b tej t e r m e l ő d i k . H a a b a b a e g y s z e r r e csak tíz p e r c i g szopik, a z a n y a s z e r v e z e t e azt g o n d o l j a , h o g y n e m i s kell a n n y i tejet e l ő á l l í t a n i a , e z é r t c s ö k k e n a „ h o z a m " , és v é g ü l e l a p a d (a tej m e n n y i s é g é r ő l l á s d a 1 3 5 - 1 4 2 . o l d a l t ) . A z t s e m z á r h a t j u k ki, h o g y fejlődé­ s i u g r á s zajlik, b á r a z első h a t h é t b e n e z n e m i g e n f o r d u l elő (lásd a 1 5 1 - 1 5 6 . oldalt). Általában meddig tart egy-egy etetés? Az első h a t - n y o l c h é t b e n egy á t l a g o s súlyú b a b a e t e t é s e h ú s z - n e g y v e n p e r c i g t a r t . H a p é l d á u l 10-kor k e z d e n n i , 1 0 . 4 5 - r e végez, é s 1 1 . 1 5 - k o r m á r á g y b a n v a n , h o g y másfél ó r á t a l u d j o n . A z ü v e g b ő l t á p l á l t b a b á k i s e l a l s z a n a k n é h a evés k ö z b e n , d e h a e l é r t é k a 3 0 0 0 g r a m m súlyt, e r r e k e v é s b é h a j l a m o s a k , m i n t

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Van-e alkalma szopni két etetés között? A c s e c s e m ő igény­ li a szopást, k ü l ö n ö s e n az első h á r o m h ó n a p b a n , így ezzel a k é r d é s s e l m e g t u d o m , nyílik-e r á a l k a l m a . S o k a n y u k á t i s m e ­ rek, aki n e m „ h i s z " a c u m i b a n . N e k e m s e m tetszik, h a egy kétéves gyerek cumival a szájában közlekedik. De m o s t cse­ c s e m ő k r ő l v a n szó. A c u m i v a l (lásd a 2 5 2 . o l d a l t ) a n n a k ve­ h e t j ü k elejét, h o g y a m e l l ü n k e t (vagy az e t e t ő c u m i t ) c u m i z z a a végtelenségig. Ezzel az i d ő t is kitolhatjuk két e t e t é s k ö z ö t t . A szoptatott babának külön hasznos, m e r t m i u t á n kiürítette a m e l l e t , m é g szeret e l i d ő z n i rajta, h o g y c u m i z h a s s o n . Sokat sír-e evés után vagy a rá következő egy órában? Az éhes újszülött abbahagyja a sírást, a m i k o r e t e t n i k e z d i k . M e g m o n d t a , m i t a k a r - e n n i - , é s m e g i s k a p t a . H a evés k ö z b e n vagy r ö v i d d e l u t á n a i s sír, a n n a k m á r n e m a z é h s é g az oka, h a n e m valami más. Először az Ön testében keresen­ dő p r o b l é m á k a t kell k i z á r n i , p é l d á u l h o g y kevés a teje vagy e l z á r ó d o t t egy t e j c s a t o r n a . H a Ö n r e n d b e n v a n , a k k o r a b a ­ b á n a k v a l ó s z í n ű l e g fáj a h a s a , szélgörcse v a n , n e t á n reflux k í n o z z a (lásd a 1 4 6 - 1 4 9 . o l d a l t ) . Mennyi időt tölt ébren? Ne felejtse el, h o g y m o s t ú j s z ü l ö t ­ t e k r ő l , vagyis h a t h e t e s vagy a n n á l fiatalabb c s e c s e m ő k r ő l b e s z é l ü n k . A z é b r e n t ö l t ö t t i d ő n e m „ i g a z i " j á t é k k a l telik m é g . E t e t é s u t á n n é m e l y b a b á k , kivált a kis s ú l y ú a k , csak öt-tíz percet tudnak ébren maradni. Nézzük meg a három­ h e t e s L a u r e n e s e t é t , aki 2 7 2 1 g r a m m a l , v a l a m i v e l a z á t l a g a l a t t i súllyal s z ü l e t e t t . „ N é h á n y n a p j a p r ó b á l k o z u n k a 4 É vel - í r t á k a g g ó d ó szülei. - A k ö v e t k e z ő a g o n d u n k . T í z p e r c a l a t t végez a szopáassal, h a r m i n c p e r c i g é b r e n t a r t j u k , a z t á n m á r n a g y o n f á r a d t , e z é r t lefektetjük. C s a k h ú s z - h a r m i n c p e r c e t alszik. E k k o r m é g c s a k másfél ó r á n á l t a r t u n k , vagyis a 4É szerint nagyon k o r á n van m é g a következő etetéshez. M i t c s i n á l j u n k vele a f e n n m a r a d ó i d ő b e n ? " H a Ö n v o l n a a s u t t o g ó , m i t javasolna? A l e í r á s b ó l k i d e r ü l , h o g y a kis L a u r e n n e m eszik r e n d e s e n . É n a n n a k i s u t á n a ­ j á r n é k , h o g y a z a n y u k á j á n a k v a n - e elég teje. Vagyis m e g m é ­ r e t n é m , h o g y m e n n y i t t u d lefejni egy-egy m e l l é b ő l (lásd a 1 3 8 . o l d a l t ) . T o v á b b á a félórás é b r e n l é t r e n g e t e g i d ő egy kis

súlyú h á r o m h e t e s n e k . C s o d a - e , h a n a g y o n kifárad? A z é r t n e m alszik t ö b b e t h ú s z - h a r m i n c p e r c n é l , m e r t é h e s . T e g y ü k át ezt a p é l d á t a f e l n ő t t világba: ha c s a k egy szelet vajas k e ­ n y e r e t e s z e m , u t á n a k o c o g o k a f u t ó g é p e n , m a j d l e d ő l ö k egy kis i d ő r e , b i z t o s , h o g y é h e s e n fogok f e l é b r e d n i . U g y a n e z t ö r t é n i k L a u r e n n e l is - n e m eszik a n n y i t , h o g y kibírja a „já­ t é k o t " , és n e m tudja kipihenni magát, m e r t üres a pocakja. A s z ü l e i n e k e l ö l r ő l kell k e z d e n i ü k : n y ú j t a n i az e v é s i d ő t , c s ö k k e n t e n i a z é b r e n l é t idejét. U t á n a b i z o n y o s a n j o b b a n fog e n n i és t o v á b b fog a l u d n i .

Szoptató anyukáknak: a helyes mellre tétel és a tej mennyisége
A n ő i test m a g a a c s o d a . Ha Ön egészséges, és t e h e r b e esik, a t e s t e felkészül a t e j t e r m e l é s r e , és a m i k o r m e g s z ü l e t i k a b a ­ b a , m i n d e n k é s z e n áll a r r a , h o g y m e g k a p h a s s a , a m i r e szük­ sége v a n . E z egy t e r m é s z e t e s folyamat, d e n e m m i n d e n n ő é s n e m m i n d e n ú j s z ü l ö t t érez r á a z o n n a l , e l l e n t é t b e n azzal, a m i t egyes könyvek állítanak. N a g y o n sok n ő n e k v a n n a k n e ­ hézségei. O t t h o n m é g a z o k n a k s e m m i n d i g m e g y , a k i k n e k s z o p t a t á s i t a n á c s a d ó segített a k ó r h á z b a n . É s e n n e k n e m a z a z oka, h o g y a z a d o t t n ő a l k a l m a t l a n vagy rossz anya. A m i k o r a k e z d ő a n y u k á k az első h a t h é t b e n - a h i v a t a l o s g y e r m e k á g y a s i d ő s z a k b a n , a m i k o r m i n d e n k i m é g csak szok­ ja az új h e l y z e t e t (a b a b a a világot, az a n y u k a a b a b á t ) úgynevezett szoptatási problémákkal fordulnak hozzám, az ok r e n d s z e r i n t vagy a rossz mellre tétel, a z a z a b a b a szája n e m úgy t a p a d a m e l l r e , h o g y a l e h e t ő l e g t ö b b tejet kiszívhassa b e l ő l e , vagy az elégtelen mennyiségű tej. Ez a k é t p r o b l é m a p e r s z e össze is függhet. Ha a b a b a m e g f e l e l ő e n veszi a szá­ jába a m e l l e t , és s z o p n i k e z d i , az a n y u k a agya ezt az ü z e n e ­ t e t kapja: „ A b a b a é h e s . G y e r ü n k , t e r m e l j t ö b b t e j e t . " D e h a n e m érkezik ilyen ü z e n e t , n e m t e r m e l ő d i k elég t e j . A m i n t a z „ E t e t é s i l x l " t á b l á z a t á b ó l (lásd 1 2 8 . o l d a l t ) ki­ derül, a szoptatott újszülöttek számára m á s k é n t alakul az

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

első n é h á n y n a p , m e r t a t e j t e r m e l é s b e i n d u l á s á i g a m e l l c o l o s t r u m o t (lásd a k e r e t e s r é s z t a 1 3 7 . o l d a l o n ) v á l a s z t ki. A c o l o s t r u m á l d á s o s h a t á s a i n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a ér­ d e k é b e n az első n a p o n egész nap s z o p t a s s o n , ö t - ö t p e r c i g m i n d k é t m e l l b ő l . A m á s o d i k n a p o n k é t ó r á n k é n t , tíz-tíz p e r ­ cig m i n d k é t m e l l b ő l , a h a r m a d i k n a p o n 2 1 / 2 ó r á n k é n t , t i z e n ­ öt-húsz percig mindkét mellből. Amíg a baba a colostru­ m o t kapja, rengeteg energiáját felemészti a szopás. N a g y o n s ű r ű , o l y a n , m i n t h a m é z e t p r ó b á l n á n k á t n y o m n i egy t ű v e l szúrt lyukon. Ez különösen a 2500 g r a m m n á l kisebb újszülöttöknek nehéz. K e z d e t b e n azonban rendkívül fontos a gyakori szoptatás, m e r t minél gyorsabban indul be a tej, an­ n á l k i s e b b az esélye a n n a k , h o g y e l z á r ó d i k a t e j c s a t o r n a . Amint beindul a teje, egy etetésnél csak egy mellből szoptas­ son. M á s k é p p e n f o g a l m a z v a : a d d i g ne v á l t s o n a m á s i k m e l l ­ r e , a m í g a z egyiket k i n e m ü r í t e t t e . E g y e s s z a k é r t ő k s z e r i n t tíz p e r c u t á n m e l l e t kell v á l t a n i , ezzel a z o n b a n n e m é r t e k egyet. A k ö v e t k e z ő o l d a l ( „ H a a z a n y a t e j e n c í m k e v o l n a . . . " ) k e r e t e s r é s z é b ő l k i d e r ü l , m i é r t . A z anyatej h á r o m r é s z b ő l áll. H a ü v e g b e n fél ó r á i g s z o b a h ő m é r s é k l e t e n állni hagyjuk, legalulra vízszerű folyadék süllyed, középen kékesfehér a n y a g lesz, legfelül p e d i g s ű r ű , s á r g á s , k r é m s z e r ű v a l a m i . A s z o p t a t á s első p e r c é b e n a vízszerű folyadék - a m i t én „ l e ­ v e s n e k " h í v o k - j ö n a m e l l b ő l . H a t e h á t Ö n tíz p e r c m ú l t á n m e l l e t vált, a b a b a n e m c s a k h o g y elalszik, d e d u p l a a d a g o t k a p a levesből, az u t á n a következő tápláló, k r é m e s részek­ ből viszont semennyit. Az

Ügyeljen rá, hogy helyesen tegye mellre a babát. V á s á r o l j o n egy d o b o z k e r e k s e b t a p a s z t , vagy a csík a l a k ú t vágja m é r e t ­ r e úgy, h o g y m á s f é l - k é t c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű k ö r ö k e t k a p ­ j o n . S z o p t a t á s e l ő t t r a g a s s z o n föl egyet k é t és fél c e n t i m é ­ t e r r e l a m e l l b i m b ó j a fölé, egy m á s i k a t p e d i g u g y a n e n n y i v e l alá. F e k t e s s e a b a b á t egy k e m é n y p á r n á r a vagy s z o p t a t ó p á r n á r a , a z u t á n vegye a karjára úgy, h o g y a feje az Ön m e l l é v e l egy m a g a s s á g b a n legyen (így n e m kell e r ő l t e t n i e a n y a k á t ) . A h ü v e l y k u j j á t tegye a felső k ö r r e , a m u t a t ó u j j á t az alsó k ö r r e , é s f i n o m a n s z o r í t s a össze. M a j d g y e n g é d e n h ú z ­ za o d a a b a b a fejét, és tegye a szájába a m e l l b i m b ó t . F i g y e l ­ je m e g a t ü k ö r b e n , vagy kérje m e g a p a r t n e r é t , az é d e s a n y ­ ját ( m é g h a a n n a k i d e j é n n e m s z o p t a t o t t is) vagy egy b a r á t ­ n ő j é t , h o g y n é z z e m e g , h o g y a n h e l y e z k e d i k el a b a b a szája a m e l l b i m b ó n . A k k o r jó, ha a b a b a n a g y r a nyitja a száját, pontosan szemből tapad a mellre, mintegy k a r i m á t ké­ p e z v e rajta, és a teljes b i m ­ bóudvart (a mellbimbó kö­ rüli b a r n á s s z í n ű r é s z t ) b e ­ kapja. A k k o r n e m jó, h a a z alsó ajka begyűrődik, vagy ha csak a b i m b ó t veszi a szá­ jába, és látszik a b i m b ó u d ­ var. H a a z Ö n ujjai n e m a s e b t a p a s z k ö r ö k ö n helyezked­ n e k el, k é t és fél c e n t i v e l a mellbimbó fölött és alatt, akkor a baba bóudvart. Biztosan rosszul teszi m e l l r e a b a b á t , ha jelez az Ön t e s t e . A n n y i a n y u k á t lát­ t a m , akik a k í n o k kínját áll­ ják ki - fáj, s ő t vérzik a esetleg n e m

Ha az anyatejen címke volna...
A tápszerről p o n t o s a n tudjuk, mit tartalmaz, mert feltüntetik a c s o m a g o l á s á n . Az anyatej viszont a c s e c s e m ő v e l együtt változik. A z alábbi ö s s z e t e v ő k b ő l áll: Colostrum: Az első h á r o m - n é g y n a p b a n a b a b a ezt a sűrű, sárgás a n y a g o t kapja, amely valóságos e n e r g i a b o m b a . M e g v a n b e n n e a z újszülött e g é s z s é g é n e k m e g ő r z é s é ­ hez szükséges összes antitest. A „leves": A m i n t b e i n d u l a tejelválasztás, az első ö t - t í z percnyi a d a g egy t e j c u k o r b a n g a z d a g f o l y a d é k , a m e l y a b a b a szomját csil­ lapítja. M a g a s o x y t o c i n t a r t a l m a miatt úgy hat, mint az altató - ez az o k a a n n a k , h o g y a szoptatás k e z d e t e után tíz perccel a b a b a (és az anyuka) néha elalszik. A tej eleje: A k ö v e t k e z ő ö t - t í z p e r c b e n m a ­ gas fehérjetartalmú rész érkezik. Ez a c s o n ­ tok és az agy fejlődését segíti. A tej vége: T i z e n ö t - t i z e n n y o l c perc m ú l v a j ö n az anyatej zsíros, sűrű föle. K a l ó r i á b a n g a z d a g , tőle hízik a b a b a .

Melyik oldal következik?
Egy a n y u k a ezt írja: „ M i n d i g elfelejtem, m e ­ lyik m e l l e m b ő l s z o p t a t t a m . M i t csináljak?" M i t n e m felejt el egy kimerült a n y u k a ? Egy biztosítótűvel jelölje m e g a pólóján vagy a melltartóján, h o g y melyik o l d a l o n szoptatott. Javaslom t o v á b b á , h o g y k e z d e t b e n vezessen naplót, a m e l y b e n följegyzi, h o g y mikor m e ­ lyik m e l l é b ő l és m e d d i g szoptatott. Így a z t á n e m l é k e z e t z a v a r esetén tisztábban lát m a j d .

így s z o p t a t o t t c s e c s e m ő k ­ nek tehát n e m jut desszert, és g y a k r a n ők azok, akik e t e ­ t é s u t á n egy ó r á v a l é h e s e k , k é s ő b b p e d i g n a s s o l ó k k á vál­ nak. Emésztési p r o b l é m á i k is l e h e t n e k , m i v e l a tej eleje gazdag tejcukorban, amely t ú l z o t t m e n n y i s é g b e n hasfá­ jást o k o z h a t .

t u d j a b e k a p n i a z egész b i m ­

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

m e l l b i m b ó j u k . Ő k p e r s z e azt g o n d o l j á k , h o g y a g y e r m e k ü ­ k é r t s z e n v e d n e k . A világ l e g j o b b a n y u k á i a k a r n a k l e n n i , p e ­ d i g a s z o m o r ú igazság e g y s z e r ű e n az, h o g y n e m jól s z o p t a t ­ n a k . Ha a s z o p t a t á s r o s s z é r z é s t kelt, h a l l g a s s o n a t e s t é r e . Az n o r m á l i s , ha az első k é t - h á r o m n a p b a n fáj egy kicsit a m e l l b i m b ó j a , d e h a e z e l h ú z ó d i k vagy s ú l y o s b o d i k , a k k o r v a l a m i t b i z t o s a n r o s s z u l c s i n á l . H a s z o p t a t á s k ö z b e n csíp vagy fáj, a k k o r n e m m e g f e l e l ő e n teszi m e l l r e a b a b á t . H a ki­ s e b e s e d i k a m e l l b i m b ó j a , a k k o r az ujjait t a r t j a r o s s z h e l y e n . Az egész t e s t r e k i t e r j e d ő t ü n e t e k - láz, h i d e g r á z á s , éjszakai i z z a d á s - , a fájdalmas vagy d u z z a d t m e l l o l y a n p r o b l é m á k a t j e l e z h e t , m i n t a m e l l k e m é n y e d é s vagy a t e j c s a t o r n a e l z á r ó ­ d á s a , a m e l y e k mastitis-szá, vagyis e m l ő g y u l l a d á s s á fajulhat­ n a k . Ha a láza vagy m á s t ü n e t e k egy h é t n é l t o v á b b fennállnak, H o g y a n növelhetjük a tej mennyiségét?
A lényeg a tejöblök ingerlése, amit vagy fejéssel, vagy szoptatással érhetünk el. Fejés nélkül: Ha n e m akar fejni, az első né­ hány n a p b a n k é t ó r á n k é n t s z o p t a s s o n . Ettől be f o g indulni a teje. A szoptatás ingerli a tejöblöket, a m i tejtermelésre b u z d í t ó ü z e n e ­ tet küld az a g y b a . Ezután a b a b a be fogja ér­ ni a két és f é l - h á r o m óránkénti szoptatással, mert e l e g e n d ő t á p l á l é k h o z jut. Ha a követ­ k e z ő négy n a p o n belül n e m nyújtja m e g m a ­ gától a szoptatás időtartamát, ügyeljen rá, h o g y ne nassoljon (lásd a 1 3 1 . oldalt). Fejéssel: K ö z v e t l e n ü l szoptatás után fejjen, vagy egy óra m ú l v a . Ha k é t ó r á n k é n t szoptat, furcsának t ű n h e t , h o g y utána m é g fejnie is kell, de ezzel teljesen kiüríti a mellét. A k ö ­ v e t k e z ő szoptatás t ö b b tej termelésére uta­ sítja majd az agyat, mert a b a b a n e m az elő­ ző etetésből m e g m a r a d t tejet issza. H á r o m n a p m ú l t á n m i n d k é t módszerrel f o ­ k o z ó d n i a kell a tejtermelésnek.

n e m c s a k a b a b a súlya g y a r a p o d i k , h a n e m m e g f e l e l ő m é r ­ t é k b e n f o l y t a t ó d i k a t e j t e r m e l é s is. S z é l s ő s é g e s e s e t e k b e n , p é l d á u l h a a b a b a k o r a s z ü l ö t t , vagy i d ő r e s z ü l e t e t t u g y a n , d e k i s e b b 2 2 0 0 g r a m m n á l , vagy v a l a m i l y e n o k b ó l a k ó r h á z ­ ban kell maradnia, ugyancsak azt szoktam javasolni az a n y u k á n a k , h o g y fejjen k é t s z o p t a t á s k ö z ö t t , n e h o g y e l a p a d ­ j o n a teje (lásd a k e r e t e s részt a k ö v e t k e z ő o l d a l o n ) . Ez m e g ­ erőltető ugyan, de megéri, ha szoptatni szándékozik. Ha aggódik a teje mennyisége miatt,* mérje meg a „hozamát". Ha az anyuka n e m tudja e l d ö n t e n i , hogy a kisbabája nassol, vagy n e k i n i n c s elég teje, a „ h o z a m m é r é s t " s z o k t a m javasol­ ni, amit o t t h o n , Yorkshire-ben, a gazdaságban csináltunk. N a p o n t a egyszer, s z o p t a t á s előtt t i z e n ö t p e r c c e l fejje le m i n d ­ két m e l l é t , h o g y lássa, m e n n y i j ö n ki. H a p é l d á u l h a t v a n millilitert fejt le, a k k o r úgy s z á m o l h a t , h o g y a b a b a nagyjából k i l e n c v e n m i l l i l i t e r t t u d o t t v o l n a kiszívni. ( A s z o p á s h a t é k o ­ n y a b b , m i n t a fejés b á r m i l y e n m ó d s z e r r e l . ) U t á n a ezt a le­ fejt anyatejet adja ü v e g b e n a b a b á n a k . H a a z ü v e g e t m é g n e m s z o k t a m e g , adja f e c s k e n d ő b ő l vagy p i p e t t á b ó l . E m e l ­ lett m e l l r e is t e h e t i , h o g y k i ü r í t s e b e l ő l e a m a r a d é k o t , és e z u t á n igya m e g azt, a m i t lefejt. Figyeljen oda, hogy Ön eleget aludjon és helyesen táplálkoz­ zék. A t á p s z e r egyik e l ő n y e az anyatejjel s z e m b e n az, h o g y n e m változik a z ö s s z e t é t e l e . A z v a n b e n n e , a m i r á v a n írva. Az a n y a t e j e t m e g v á l t o z t a t j a az anya é l e t m ó d j a . A k i a l v a t l a n ­ ság m i a t t c s ö k k e n h e t a m e n n y i s é g e , s ő t a k a l ó r i a t a r t a l m a is. F o n t o s az é t r e n d is. K é t s z e r e s é r e kell n ö v e l n i e a folyadék­ b e v i t e l é t - igyon m e g n a p i k é t liter vizet vagy m á s i t a l t . N a ­ pi ö t s z á z k a l ó r i á v a l t ö b b e t kell e n n i e - 50 s z á z a l é k á t s z é n ­ h i d r á t o k , 2 5 - 3 0 s z á z a l é k á t zsírok é s fehérjék t e g y é k k i - , h o g y p ó t o l j a azt az e n e r g i á t , a m e l y e t a s z e r v e z e t e a tej t e r ­ m e l é s é r e és l e a d á s á r a h a s z n á l fel. Vegye figyelembe az élet­ k o r á t , a s z o k á s o s t e s t s ú l y á t és a m a g a s s á g á t is. L e h e t , h o g y a z á t l a g o s n á l t ö b b r e vagy k e v e s e b b r e v a n s z ü k s é g e . H a b i * A tejtermelés fokozása érdekében megpróbálkozhat azzal, hogy pisztáciát, diót, kókuszt vagy s ü t ő t ö k ö t eszik - feltéve, h o g y n e m allergiás rájuk.

forduljon orvoshoz. Szopta­ tási t a n á c s a d ó v a l i s é r d e m e s konzultálnia, hogy megta­ nulja a m e l l r e t é t e l helyes módját. Ha a baba 2500 grammnál kisebb súllyal született, az első négy nap után is gyakrabban etesse. A kis s ú l y ú újszülöt­ t e k n é l g y a k o r i a k a tej m e n y nyiségével k a p c s o l a t o s p r o b ­ l é m á k , m e r t a z a n y a szerve­ zete egy legalább 3 0 0 0 g r a m ­ m o s b a b a táplálására van beprogramozva. Ha tehát a b a b a n e m s z o p i k elég e r ő ­ s e n vagy n e m szív k i a n n y i tejet, a m e n n y i t egy n a g y o b b csecsemő t u d n a , akkor az anya s z e r v e z e t e e n n e k m e g ­ felelően c s ö k k e n t i a tejter­ melést. A m e g o l d á s a kétóránkénti szoptatás, amitől

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

z o n y t a l a n , beszéljen a n ő g y ó g y á s z á v a l vagy egy t á p l á l k o z á s i s z a k e m b e r r e l . N e m r é g i b e n felhívott a z első g y e r m e k e s , h a r ­ m i n c ö t éves M a r i a , m e r t n y o l c h e t e s k i s b a b á j a , aki p e d i g m i n d e n gond nélkül beállt a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r e , m o s t m e g i n t másfél ó r á n k é n t eszik. M i n t k i d e r ü l t , a p r o b l é m á t a n y u k a s z é n h i d r á t m e n t e s é t r e n d j e o k o z t a . Aki r á a d á s u l n a ­ p o n t a két órát t o r n á z o t t . A m i k o r m e g m o n d t a m neki, hogy v a l ó s z í n ű l e g e l a p a d t a teje, v a l a m i l y e n g y o r s m ó d s z e r t k é r t a r r a , h o g y m e g i n t e l e g e n d ő legyen. D e m i n t e l m a g y a r á z t a m n e k i , a z n e m elég, m e r t t ú l s á g o s a n aktív é l e t m ó d o t folytat a s z o p t a t á s h o z . A t e j t e r m e l é s fokozása m e l l e t t t ö b b e t kell p i ­ h e n n i e , és s z é n h i d r á t o k a t is k é n y t e l e n f o g y a s z t a n i , h o g y a teje minőségén is javítson. Szükség esetén tápszert is adjon a szoptatás mellett. Az egyik ü g y f e l e m n e k , P a t r í c i á n a k azt m o n d t a az o r v o s a , h o g y a kis A n d r e w súlya n e m g y a r a p o d i k , r á a d á s u l a l u s z é k o n y é s közö­ nyös. P a t r í c i a tejének m e n n y i s é g é r ő l n e m é r d e k l ő d ö t t a z or­ vos, e z é r t l e m é r t ü k a „ h o z a m o t " (lásd a 139. o l d a l t ) . K i d e ­ r ü l t , h o g y csak 3 0 millilitert t u d o t t lefejni. P a t r í c i á t igencsak megrázta a dolog. „ D e én szoptatni a k a r o m " , m o n d t a . En­ n e k ellenére muszáj volt t á p s z e r p ó t l á s t a d n i a A n d r e w - n a k , legalábbis a d d i g , a m í g n e m lett t ö b b teje, a m i t fejéssel akar­ t u n k e l é r n i . Egy h é t e n b e l ü l m á r n ő t t i s a m e n n y i s é g , úgy­ hogy A n d r e w kevesebb tápszert és t ö b b anyatejet k a p o t t . A m á ­ s o d i k h é t e n m á r el is h a g y t u k a t á p s z e r t , de j a v a s o l t a m , hogy a leszívott anyatejet t o v á b b r a is üvegből adja, h o g y a p u k a is t u d j o n e t e t n i . ( M i n d i g ezt javaslom; lásd a 1 4 3 . o l d a l t . )

Problémára utal, ha a szoptatás rendszeresen nem tart tovább tíz-tizenöt percnél. A m i k o r egy s z o p t a t ó a n y u k a azt m o n d j a , „ H a t h e t e s k i s b a b á m csak tíz p e r c i g s z o p i k " , r ö g t ö n t u d o m , hogy valami nincs rendjén. De mielőtt bármilyen következ­ t e t é s t l e v o n n é k , k i kell z á r n o m , h o g y n e m a h e l y t e l e n m e l l ­ re t é t e l vagy a tej e l é g t e l e n m e n n y i s é g e o k o z z a : Megnézted már, hogy mennyi tejet tudsz lefejni? Fájnak a mellbimbóid? Kemény a melled? A m á s o d i k és h a r m a d i k k é r d é s r e a d o t t „ i g e n " válasz a h e l y t e l e n m e l l r e t é t e l r e u t a l h a t . A z a n y u k a m o s o l y o g v a s z e n v e d , p e d i g v a l ó s z í n ű l e g e l z á r ó d t a k a tejcsa­ t o r n á i . E k k o r a j á n l o k egy s z o p t a t á s i t a n á c s a d ó t , vagy é n m a g a m k o n z u l t á l o k vele. A z első h a t h é t b e n sok s z o p t a t ó a n y u k a itt s z o k t a e l r o n t a ­ n i : n e m hagyják elég ideig m e l l e n a b a b á t , h o g y r e n d e s e n m e g t ö m h e s s e a h a s á t . Egy fiatal ú j s z ü l ö t t n é l , főleg ha kicsi a súlya, ez h o s s z ú t á v o n súlyos p r o b l é m á k h o z v e z e t h e t . Ve­ gyük Y a s m i n n a k , a n é g y h e t e s L i n c o l n a n y u k á j á n a k az ese­ t é t . A z é r t h í v o t t fel, m e r t g o n d j a i v o l t a k L i n c o l n n a l . N e m h í z o t t , n a p k ö z b e n á l t a l á b a n h ú s z - h u s z o n ö t , m a x i m u m negy­ v e n ö t p e r c e t a l u d t , é s Y a s m i n , t a l á n m o n d a n o m s e m kell, e l n e m tudta képzelni, hogyan szoktathatná napirendre. „Úgy é r z e m m a g a m , m i n t h a egy v a d l o v o n ü l n é k a r o d e ó n , é s b á r ­ melyik p i l l a n a t b a n leeshetnék. N e m vagyok u r a a h e l y z e t n e k . " N á l u k t ö l t ö t t e m egy d é l e l ő t t ö t , é s m e g k é r t e m , h o g y csi­ n á l j o n m i n d e n t úgy, m i n t h a o t t s e m v o l n é k . E g y ó r á n b e l ü l l á t t a m , mi a b a j . N a g y j á b ó l a s z o p t a t á s t i z e d i k p e r c é b e n Lincoln szeme kezdett lecsukódni. Yasmin feltételezte, hogy jóllakott, és e l j u t o t t a k a 4É h a r m a d i k É-jéhez, az é d e s á l o m ­ h o z , e z é r t l e f e k t e t t e . M e g s e m f o r d u l t a fejében, h o g y L i n ­ c o l n csak előtejet s z o p o t t ; n e m j u t o t t el a tej zsíros v é g é h e z , amely körülbelül a szoptatás tizenötödik p e r c é b e n kezd folyni. L i n c o l n t e h á t afféle o x y t o c i n m á m o r b a k e r ü l t ! T í z p e r c m ú l v a f e l é b r e d t . E g y r é s z t felszívódott a z o x y t o c i n , m á s r é s z t alig volt v a l a m i a g y o m r á b a n . M i n t h a p u s z t á n egy p o h á r s o ­ vány tejet ivott v o l n a . Y a s m i n e k k o r h a n g o s a n g o n d o l k o ­ d o t t : „ H á t , m o s t evett - m i baja l e h e t ? " M e g n é z t e a p e l e n ­ káját, b e b u g y o l á l t a , és a s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r r e l p r ó b á l t a

FONTOS EMLÉKEZTETŐ: A fejő anyukák egy része lefa­ gyasztja a tej egy részét, biztos, ami biztos. De ne tároljon háromnapi adagnál többet, hacsak nem készül kórházi ke­ zelésre vagy hosszabb távollétre. Ahogy a baba nő és vál­ tozik, úgy változik az anyatej összetétele is, nem biztos te­ hát, hogy az előző hónapban lefejt tej is megfelel az igé­ nyeinek!

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

újra e l a l t a t n i . L i n c o l n a z o n b a n t o v á b b sírt, é s h ú s z - h a r ­ m i n c perc múlva sem hagyta abba. M i é r t ? M e r t é h e s volt. Y a s m i n felvette, járkált vele, r i n g a t t a . H ú s z - h a r m i n c p e r c ­ nyi sírás u t á n a z o n b a n egy ú j s z ü l ö t t a n n y i r a k i m e r ü l , h o g y a k á r m i t c s i n á l n a k vele, elalszik. A k á r c s a k L i n c o l n . D e n e m a l u d t sokáig - és ez kergette őrületbe Yasmint. Ú g y húsz perc múlva felébredt, Yasmin pedig n e m t u d t a , m i t csinál­ j o n vele. „ H á t , csak egy órája e v e t t , é s h á r o m ó r á t , d e l e g a l á b b két és felet ki k e l l e n e b í r n i a - p a n a s z o l t a . - T r a c y , s e g í t e n e d kell." V i s s z a p e r g e t t e m n e k i a z e s e m é n y e k e t , é s e l m a g y a r á z ­ t a m , h o g y a p r o b l é m a a b b ó l f a k a d , h o g y L i n c o l n n e m eszik r e n d e s e n . Y a s m i n m e g é r t e t t e , és a t o v á b b i a k b a n m i n d i g fel­ é b r e s z t e t t e (lásd a 1 3 2 - 1 3 4 . oldalt) L i n c o l n t , ha evés k ö z b e n elaludt. A m i k o r m á r r e n d e s e n evett, g y a r a p o d á s n a k indult, és persze j o b b a n is aludt. E t ö r t é n e t t a n u l s á g a az, h o g y figyelni kell az e t e t é s i d ő ­ tartamára. De szeretném ismételten emlékeztetni arra, h o g y m i n d e g y i k b a b a m á s . Van, aki k e z d e t t ő l fogva h a t é k o ­ n y a n eszik. S u e M i c h i g a n b ő l p é l d á u l ezt í r t a : A k i s l á n y o m h á r o m h e t e s , és v á l t o t t m e l l b ő l ö s s z e s e n öt percig szopik m i n d e n etetésnél. Nagyjából h á r o m ó r á n ­ k é n t eszik, d e ú g y h a l l o t t a m , h o g y l e g a l á b b tíz p e r c i g kellene ennie. N e k e d mi a véleményed? L e h e t , h o g y a t e l á n y o d g y o r s a n eszik, S u e . Sokféle gyere­ k e t l á t t a m m á r , o l y a n o k a t is, akik h á r o m n e g y e d ó r á n ke­ r e s z t ü l e s z n e k - é l v e z k e d n e k , m e g a t i é d h e z h a s o n l ó k a t , akik n e m v e s z t e g e t i k az i d e j ü k e t . I t t az a l é n y e g e s , h o g y kibír h á ­ r o m ó r á t k é t e t e t é s k ö z ö t t , a m i b ő l látszik, h o g y n e m n a s s o l . H a n e m s z o k a t l a n u l kis súllyal s z ü l e t e t t , a k k o r azt kell felté­ t e l e z n ü n k , h o g y e n n y i i d ő a l a t t i s e l e g e n d ő t á p l á l é k h o z jut. ( S u e - n a k a z é r t azt t a n á c s o l n á m , h o g y egy m e l l b ő l s z o p t a s ­ s o n ; lásd a 1 3 6 . o l d a l t . )

A suttogó legjobb tanácsa: mell és üveg!
A s z o p t a t ó a n y u k á k n a k m i n d i g azt s z o k t a m t a n á c s o l n i , h o g y tanítsák m e g a b a b á t ü v e g b ő l is e n n i . S z e r i n t e m ezt a k k o r é r d e m e s e l k e z d e n i , a m i k o r az a n y u k a m á r he­ lyesen mellre tudja t e n n i , és a teje is beindult, vagyis á l t a l á b a n k é t - h á r o m hetes kor körül. Ekkor n a p o n t a l e g a l á b b egyszer ü v e g b ő l etesse. Legyen e b b ő l is rituálé m o n d j u k , este a p u k a etet, vagy d é l u t á n a n a g y m a m a . A b a b a e b b e n a k o r b a n m é g k ö n n y e n a l k a l m a z k o d i k . T u d o m , h o g y e z s z ö g e s e l l e n t é t b e n áll a z z a l , a m i t m á s o k javasolnak. V a n n a k , akik azt m o n d j á k , h o g y az a n y u k a k i z á r ó l a g s z o p t a s s o n , vagy legalább várjon hat h ó n a p o s korig az ü v e g g e l , k ü l ö n b e n a b a b a összezavarodik, esetleg e l a p a d a tej. B u t a s á g ! Én egyik p r o b l é m á v a l s e m t a l á l k o z t a m . Egyébként n e m csak a b a b a e g é s z s é g é r ő l van itt szó. ö n n e k a saját igényeit és az életstílusát is s z á m í t á s b a kell vennie. V a n n a k a n y u k á k , akik k i z á r ó l a g s z o p t a t n i akarnak - lehet, h o g y Ön is közéjük tartozik -, de t e k i n t s e n a j ö v ő b e . Tegye föl m a ­ gának az alábbi kérdéseket. Ha l e g a l á b b egyre i g e n n e l válaszolt, é r d e m e s m e g f o n ­ tolnia, h o g y az első n é h á n y h é t b e n bevezesse-e az üveget. (Ha erről már lekésett, olvassa el az „ Á t t é r é s a szoptatásról a c u m i s ü v e g r e " c í m ű részt a 1 6 2 - 1 6 6 . oldalon.) Szeretné, ha más is etetné a babát - apuka, n a g y m a m a , a bébiszitter? Ha a c s e c s e m ő n e m c s a k s z o p i k , h a n e m ü v e g b ő l is t u d e n n i , az a n y u k á n kívül m á s o k is m e g tudják etetni. Ezzel ők is k ö z e l e b b kerülhetnek h o z z á . Tervezi Ö n , h o g y a b a b a e g y é v e s kora előtt teljes v a g y félállásban vissza­ megy d o l g o z n i ? Ha i g e n , és a b a b a n e m s z o k t a m e g az üveget, a k k o r lehetséges, hogy éhségsztrájkot f o g tartani (lásd a keretes részt a 1 6 7 . o l d a l o n ) . Tervezi Ö n , h o g y e g y é v e s kora előtt b ö l c s ő d é b e v a g y h a s o n l ó i n t é z m é n y b e adja a babát? Az i n t é z m é n y e k t ö b b s é g e n e m vesz föl o l y a n c s e c s e m ő t , akit n e m lehet ü v e g b ő l etetni. Most, h o g y elkezdett szoptatni, biztos benne, h o g y folytatni akarja? S z á m ­ talan olyan e-mailt k a p o k , a m e l y b e n az a n y u k á k „ e n g e d é l y t " kérnek, h o g y a b a b a hathetes, h á r o m vagy hat h ó n a p o s k o r á b a n a b b a h a g y h a s s á k a szoptatást. Az elvá­ lasztásnak nincs k ő b e vésett, o p t i m á l i s i d ő p o n t j a . De k ö n n y e b b lesz az á t m e n e t , ha a b a b a már m e g s z o k t a az üveget. Egy évig, v a g y annál kevesebb ideig tervez szoptatni? N y o l c - t í z h ó n a p o s kor­ ban n e h é z bevezetni az üveget. A b a b a ellenkezni f o g .

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Fájdalmas evés: emésztési zavarok
A c s e c s e m ő n e m kész e m b e r k é n t s z ü l e t i k - e m é s z t ő r e n d ­ s z e r é n e k m é g fejlődnie kell. A g y o m o r - b é l r e n d s z e r i , szak­ szóval g a s z t r o - i n t e s z t i n á l i s p r o b l é m á k b a n az a l e g r o s s z a b b , h o g y o l y a n e s e m é n y e k e t é s é r z e l m e k e t i n d í t a n a k el, a m e ­ lyek csak súlyosbítják a h e l y z e t e t , és ö n m a g u k b a n is n e h e ­ zen kezelhetők. Az anyuka és az apuka gyakran tehetetlen­ n e k érzik m a g u k a t , m e r t n e m t u d j á k , m i o k o z z a a bajt. Ö n ­ m a g u k b a n keresik a h i b á t , és ez az e l b i z o n y t a l a n o d á s a z t á n k i h a t a v i s e l k e d é s ü k r e is. F e s z ü l t t é v á l n a k , e t e t é s k ö z b e n idegesek, nyugtalanok.

újszülött emésztőrendszere m é g nagyon éretlen. M a g z a t korában kilenc h ó n a p o n keresztül intravénásan jutott táplá­ l é k h o z , m o s t v i s z o n t ö n á l l ó a n kell e n n i e , e z é r t a z első h a t hétben nehézségekkel szembesülhet. A s z é l g ö r c s , a reflux és a hasfájás (kólika) m á s - m á s p r o b ­ léma, de a kezdő szülő n e m i g e n tudja m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ő k e t e g y m á s t ó l . S ő t a „ h a s f á j á s " szót n é h a a g y e r m e k o r v o ­ sok i s g y ű j t ő f o g a l o m k é n t h a s z n á l j á k m i n d a h á r o m r a , t ö b ­ bek között azért, m e r t maguk a szakemberek sem tudják p o n t o s a n , mi okozza. Az alábbiakban összegyűjtöttem m i n d a z t , amit jelen pillanatban t u d u n k . SZÉLGÖRCS

A síró játék
A baj o k á n a k f ö l t á r á s á h o z a sírásról teszek f ö l kérdéseket. E z e k b ő l persze csak a k é p e g y része állítható össze. Ismernem kell a c s e c s e m ő születési súlyát, evési és al­ vási szokásait, az ébren töltött idő jellegzetességeit - így k i z á r h a t o m az éhséget, a f á r a d t s á g o t , a túl sok ingert, vagy, az esetek t ö b b s é g é b e n , e h á r o m együttes jelen­ létét. M i k o r szokott sírni? Ha evés u t á n , a k k o r valószínűleg s z é l g ö r c s vagy reflux az o k a . H a m i n d e n n a p percre p o n t o s a n u g y a n a k k o r sír, a k k o r e l k é p z e l h e t ő , h o g y has­ fájásról (kólikáról) van szó (ha a másik két emésztési zavart kizártuk). Ha mindig m á s k o r sír, a k k o r lehet, hogy ilyen a vérmérséklete - b i z o n y o s t í p u s ú b a b á k többet sírnak az á t l a g n á l . Sírás k ö z b e n mit csinál a testével? Ha a két lábát a m e l l k a s á h o z h ú z z a , minden b i z o n n y a l szélgörcse van. Ha m e r e v a teste és ívbe feszíti a hátát, a k k o r valószínű­ leg reflux, de az is lehet, h o g y így zárja ki a külvilágot. M i t ő l nyugszik m e g ? Ha b ü f i z é s vagy lábának bicikliztetése u t á n a b b a h a g y j a a sí­ rást, a k k o r v a l ó s z í n ű l e g g á z - vagy l é g b u b o r é k (szél) t á v o z o t t b e l ő l e . Ha a felültetés segít - például a u t ó s ü l é s b e n , p i h e n ő s z é k b e n vagy h i n t á b a n -, a k k o r vélhetőleg reflux. A m o z g á s , folyó víz vagy porszívózás hangja talán eltereli a hasfájós b a b a fi­ g y e l m é t , de az esetek t ö b b s é g é b e n n e m i g e n t u d u n k k ö n n y í t e n i a f á j d a l m á n .

MI AZ? A b a b a evés k ö z b e n levegőt is nyel. N é m e l y c s e c s e ­ m ő k élvezik azt az é r z é s t , a m e l y e t a n y e l é s vált ki, e z é r t a m i k o r n e m e s z n e k , levegőt n y e l n e k . A p u f f a d á s t o k o z ó lég­ b u b o r é k o k u g y a n o l y a n fájdalmat o k o z n a k n e k i , m i n t egy f e l n ő t t n e k , m e r t a b e l e k b e n m e g r e k e d t levegőt a szervezet n e m b o n t j a le. C s a k szellentéssel vagy büfizéssel t u d t á v o z n i . MIK A JELEI? G o n d o l j o n a r r a , Ö n m i t é r e z h a s o n l ó h e l y z e t ­ b e n . A b a b a v a l ó s z í n ű l e g m i n d k é t l á b á t felhúzza a m e l l k a ­ s á h o z . E l t o r z u l a z a r c a . S í r á s á n a k jellegzetes h a n g m a g a s s á ­ g a é s h a n g s z í n e v a n ; r ö v i d s z ü n e t e k k e l sír, é s k ö z b e n m i n t ­ h a l i h e g n e , m i n t aki b ö f ö g n i s z e r e t n e . L e h e t , h o g y forgatja a s z e m é t , és (a sírás s z ü n e t e i b e n ) m o s o l y r a e m l é k e z t e t ő ki­ fejezés jelenik m e g a z a r c á n ( e z é r t m o n d j a a n a g y m a m a , h o g y a m i t Ö n a z első m o s o l y á n a k h i s z , v a l ó j á b a n c s a k a szélgörcs m i a t t i f i n t o r ) . MI A T E E N D Ő ? Büfiztetés k ö z b e n a t e n y e r ü n k élével m a s s z í ­ r o z z u k fölfelé a b a l o l d a l á t ( a b o r d á i a l a t t i p u h a r é s z t , a h o l a g y o m r a v a n ) . H a e z n e m segít, ú g y v e g y ü k a v á l l u n k r a , h o g y a karjai lelógjanak a h á t u n k o n , a l á b a i p e d i g lefelé m u ­ t a s s a n a k . Így e g y e n e s út nyílik a levegő e l ő t t . M a s s z í r o z z u k fölfelé, m i n t h a a t a p é t a alól a k a r n á n k k i n y o m n i a l é g b u b o -

Amikor landóan" nakszom: azonos az

egy szülő a r r a p a n a s z k o d i k , h o g y g y e r m e k e „ál­ sír, r ö g t ö n v a l a m i l y e n e m é s z t é s i p r o b l é m á r a gya­ s z é l g ö r c s r e , refluxra vagy hasfájásra ( a m i n e m előző k e t t ő v e l , a m e l y e k k e l n é h a ö s s z e k e v e r i k ) . A z

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

r é k o t . Vagy a h á t á r a fektetjük, f e l h ú z z u k m i n d k é t l á b á t , és f i n o m a n bicikliztetjük. A p u k i z á s t ú g y s e g í t h e t j ü k e l ő , h o g y ö l b e vesszük, és a f e n e k é t ü t ö g e t j ü k , h o g y é r e z z e , h o l kell n y o m n i a . H a s i f á j d a l m á t ú g y e n y h í t h e t j ü k , h o g y a r c c a l lefe­ lé a k a r u n k r a fektetjük, és a t e n y e r ü n k k e l f i n o m a n n y o m j u k a h a s á t . U g y a n e z t a h a t á s t é r h e t j ü k el, ha egy t ö r ü l k ö z ő t tíz c e n t i széles övvé h a j t o g a t u n k , és a h a s a k ö r é t e k e r j ü k . C s a k v i g y á z z u n k , h o g y n e legyen n a g y o n s z o r o s . REFLUX MI AZ? A c s e c s e m ő „ g y o m o r é g é s e " , a m i t a k á r h á n y á s is kí­ s é r h e t . Szélsőséges e s e t e k b e n k o m p l i k á c i ó k j e l e n t k e z n e k , é s a b a b a v é r r e l színezett folyadékot ö k l e n d e z h e t vissza. A gyo­ m o r é g é s a f e l n ő t t s z á m á r a is r e n d k í v ü l f á j d a l m a s , de m é g rettenetesebb a csecsemőnek, m e r t n e m tudja, mi történik vele. E v é s k ö z b e n az é t e l a szájból a n y e l ő c s ő b e k e r ü l . Ha az e m é s z t ő r e n d s z e r m e g f e l e l ő e n m ű k ö d i k , a g y o m o r s z á j nyitá­ sát és z á r á s á t végző i z o m , a z á r ó i z o m b e e n g e d i , és b e n t is t a r t j a az é t e l t . Ha a g y o m o r - b é l r e n d s z e r teljesen kifejlődött, a n y e l é s n e k m e g v a n a m a g a r i t m u s a , és a z á r ó i z o m e n n e k ü t e m é b e n nyit-zár. A c s e c s e m ő k o r i refluxnál a z o n b a n a zá­ r ó i z o m m é g éretlen, és nyitás u t á n n e m zár tökéletesen. Az é t e l visszajön, sőt vele e g y ü t t n é m i g y o m o r s a v is, a m i égeti a baba nyelőcsövét. M I K A J E L E I ? A z elvétve e l ő f o r d u l ó b u k á s ( n é m i g y o m o r ­ t a r t a l o m visszaérkezése) m i a t t szükségtelen aggódni. M i n d ­ egyik c s e c s e m ő n é l j e l e n t k e z i k n é h a - n é h a reflux, e l s ő s o r b a n evés u t á n . Van, a k i n é l g y a k r a b b a n , é s v a n , a k i n e k egysze­ r ű e n é r z é k e n y e b b a z e m é s z t ő r e n d s z e r e . Reflux g y a n ú j a ese­ t é n a k ö v e t k e z ő k e t s z o k t a m k é r d e z n i : Szülés közben a nyaka köré tekeredett a köldökzsinór? Koraszülött volt? Besárgult? Kis súllyal született? Császármetszéssel született? Van olyan gyerek vagy felnőtt családtag, akinek refluxa van? Ha b á r m e ­ lyik k é r d é s r e „ i g e n " a válasz, a k k o r n a g y o b b a reflux való­ színűsége.

A

refluxos

csecsemőnek

n e h e z é r e esik az evés. F u l l a ­ d o z i k , k i k ö p i az é t e l t , m e r t a záróizma n e m nyit, ezért a t á p l á l é k be s e m j u t a g y o m ­ r á b a . Vagy az is l e h e t , h o g y h a evés u t á n felültetik, ak­ kor néhány perc sőt elteltével hány, bukik, sugárban

Tévhit Ha nem bukik, akkor nem reflux
A reflux divatjamúlt d i a g n ó z i s a bukást és/vagy sugárhányást feltételezett. M a már a z o n b a n tudjuk, h o g y e tünetek nélkül is je­ lentkezhet a f á j d a l o m és a p r o b l é m a . E f é l ­ reértés miatt a refluxot i d ő n k é n t most is has­ fájásként diagnosztizálják. Sok g y e r m e k o r v o s már u g y a n ú g y gyanakszik refluxra, m i n t has­ fájásra, a régi iskola hívei a z o n b a n t o v á b b r a is a u t o m a t i k u s a n kólikát m o n d a n a k , ha a b a b a sírásának nincs nyilvánvaló o k a (lásd a „ H a s f á j á s " c í m ű részt a 1 4 9 . oldalon). M á s o k a hasfájás egyik fajtájának tartják a refluxot. Ezzel m a g y a r á z z á k , h o g y n é h á n y c s e c s e m ő n é l a hasfájás négy h ó n a p o s kor körül „ c s o d á s m ó d o n " m e g s z ű n i k . Ekkor kezd m e g e r ő s ö d n i a z á r ó i z o m - minél t ö b ­ bet d o l g o z i k , a n n á l e r ő s e b b lesz -, és a b a b a j o b b a n eszik, mert k ö n n y e b b e n e m é s z t .

mert a záróizom n e m zárt, m i u t á n az étel a g y o m o r b a került. hogy Néha akár egy az történik, evés órával

u t á n i s n e d v e s t ú r ó állagú hányadékot látunk, mert a g y o m o r g ö r c s ö l , és kerül a szájba. a felül lévő g y o m o r t a r t a l o m vissza­ Robbanás­ szerű p u k i k a t is h a l l h a t u n k .

A szélgörcsös b a b á h o z h a s o n l ó a n a refluxos b a b a is n y e l h e t levegőt, de a r e f l u x n á l a nyelést kis c i n c o g ó h a n g kíséri. A refluxos b a b á t g y a k r a n n e h é z b ü f i z t e t n i . E g y m á s i k á r u l ­ k o d ó jel az, ha c s a k ü l ő h e l y z e t b e n vagy vállra véve érzi jól m a g á t . H a m e g p r ó b á l j u k lefektetni, h i s z t é r i k u s a n sír, e z é r t fogok m i n d i g g y a n ú t , ha a szülő azt m o n d j a : „ L e g j o b b a n a h i n t á b a n s z e r e t l e n n i " vagy „ C s a k a z a u t ó s ü l é s é b e n t u d elaludni". A z ö r d ö g i k ö r a z é r t a l a k u l ki, m e r t m i n é l f e s z ü l t e b b a b a ­ b a , m i n é l t ö b b e t sír, a n n á l k ö n n y e b b e n a l a k u l k i g ö r c s , é s akkor a nyelőcsövébe visszaáramlik a gyomorsav, amitől m é g b o r z a s z t ó b b a n érzi m a g á t . Ö n m i n d e n t r ü k k ö t k i p r ó ­ b á l , a m i t a k ö n y v e k í r n a k , de egyik s e m segít. V a l ó s z í n ű l e g rossz t r ü k k ö k k e l p r ó b á l k o z i k . H a földobálja, k ö n n y e b b e n visszajön a g y o m o r s a v . H a ú g y véli, h o g y b i z o n y á r a b ü f i z n i e kell, és m e g p a s k o l j a a h á t á t , azzal m e g i n t csak átsegíti a g y o m o r s a v a t a fejletlen z á r ó i z m o n . Igyekszik v a l a m i l y e n m a ­ g y a r á z a t o t t a l á l n i a p r o b l é m á r a - á l t a l á b a n a hasfájás vagy

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

s z é l g ö r c s s z á m l á j á r a írják -, és e s z é b e s e m j u t a reflux, a m i ­ n e k m e g v a n a m a g a kezelési m ó d j a . Ö n t e h á t n e m é r t i a d o l g o t , és felhagy a n a p i r e n d d e l , m e r t n e m é r t i a b a b a jel­ z é s e i t . Ő k ö z b e n k i m e r ü l . A sok sírástól ( a m e l y r e n g e t e g e n e r g i á t f ö l e m é s z t ) i s m é t m e g é h e z i k , Ö n p e d i g újra e t e t n i p r ó b á l j a . E r r e a z t á n a b a b a m e g i n t r o s s z u l érzi m a g á t , b u ­ kik, és k e z d ő d i k elölről az egész. MI A TEENDŐ? Ha a g y e r m e k o r v o s hasfájásra fogja, kérje ki egy g y e r m e k - g a s z t r o e n t e r o l ó g u s v é l e m é n y é t is, k ü l ö n ö s e n akkor, ha a családban m á s n a k is v a n n a k gyomor-bélrend­ szeri p r o b l é m á i . A reflux ö r ö k l ő d i k . D i a g n o s z t i z á l á s á h o z s o k s z o r e l e g e n d ő a c s a l á d i b e t e g s é g e k s z á m b a v é t e l e és egy a l a p o s vizsgálat. Á l t a l á b a n l a b o r v i z s g á l a t o k a t is e l v é g e z n e k . S z é l s ő s é g e s e s e t e k b e n , vagy ha az o r v o s a r e f l u x b ó l f a k a d ó k o m p l i k á c i ó k t ó l t a r t , e g y é b v i z s g á l a t o k r a is s o r k e r ü l h e t b á r i u m i z o t ó p o s kontrasztanyaggal végzett r ö n t g e n r e , ultra­ h a n g r a , e n d o s z k ó p i á r a , a n y e l ő c s ő p H - é r t é k é n e k vizsgálatá­ r a . A s z a k o r v o s d ö n t i el, h o g y v a l ó b a n refluxa v a n - e a b a b á ­ n a k , m e g á l l a p í t j a a s ú l y o s s á g á t , és r e n d s z e r i n t azt is fel t u d ­ ja b e c s ü l n i , h o g y m e d d i g fog f e n n á l l n i . Ő írja elő a gyógys z e r e z é s t és az egyéb t e e n d ő k e t . A refluxra általában gyógyszereket rendelnek: csecse­ m ő k n e k kifejlesztett s a v k ö t ő k e t és g ö r c s o l d ó k a t . A d o l o g ­ n a k ez a r é s z e az o r v o s k e z é b e n v a n . V a n n a k a z o n b a n egyéb l e h e t ő s é g e k is a z o n kívül, h o g y a b a b á t a u t ó z n i v i s s z ü k vagy r á s z o k t a t j u k a r r a a nyavalyás h i n t á r a : Emelje meg a kiságy matracát. E g y h e n g e r p á r n a vagy n é ­ h á n y k ö n y v (vagy b á r m i m á s ) segítségével t á m a s s z a 4 5 fo­ k o s s z ö g b e , h o g y a fejrésze m a g a s a b b r a k e r ü l j ö n . A refluxos b a b a m e g t á m a s z t v a és b e b u g y o l á l v a érzi m a g á t a l e g j o b b a n . Büfiztetés közben ne ütögesse. Az ü t ö g e t é s t ő l h á n y n i vagy s í r n i k e z d h e t , a m i elindítja a z ö r d ö g i k ö r t , m e r t egy eleve gyulladt területet (a nyelőcsövet) ingerel. I n k á b b körkörö­ s e n m a s s z í r o z z a fölfelé a h á t a b a l o l d a l á t . A k é t karja lógjon le h á t u l az Ön válláról, hogy akadálytalan legyen az út a n y e l ő c s ö v é b e n . H a h á r o m p e r c u t á n n e m büfizik, hagyja

a b b a . H a m e g r e k e d t b e n t a levegő, a b a b a n y ű g ö s lesz. F i ­ n o m a n d ö n t s e e l ő r e , é s e t t ő l m i n d e n b i z o n n y a l kijön a b u ­ borék. Nagy gonddal etesse. Ne etesse t ú l , ne e t e s s e t ú l g y o r s a n (ami könnyebben m e g t ö r t é n h e t , ha üvegből kap enni). Ha ü v e g b ő l eszik, é s h ú s z p e r c n é l h a m a r a b b végez, f e l t e h e t ő l e g t ú l n a g y lyuk v a n a c u m i n . Váltson k i s e b b l y u k ú r a , a m e l y b ő l l a s s a b b a n folyik a z étel. H a evés u t á n n y ű g ö s , c u m i v a l n y u g ­ t a s s a m e g , n e e t e s s e m e g újra, m e r t a t t ó l csak r o s s z a b b u l fogja é r e z n i m a g á t . Ne siesse el a szilárd étel bevezetését. Egyes szakemberek s z e r i n t a refluxos b a b á n a k h a t h ó n a p o s k o r n á l h a m a r a b b kell szilárd ételt a d n i , ezzel a z o n b a n é n n e m é r t e k egyet (lásd „A reflux és a szilárd é t e l " c í m ű k e r e t e s r é s z t a 1 8 1 . o l d a l o n ) . H a n a g y o n tele v a n a g y o m r a , c s a k j o b b a n fáj. H a fájdalmat é r e z , a b b a h a g y j a az evést. Őrizze meg a nyugalmát. N y o l c h ó n a p o s k o r k ö r ü l á l t a l á ­ b a n javul a reflux, m e r t a z á r ó i z o m f e j l e t t e b b , és a c s e c s e m ő t ö b b szilárd t á p l á l é k o t eszik. A t ö b b s é g egyéves k o r r a k i n ö ­ vi; a l e g s ú l y o s a b b e s e t e k b e n kétéves k o r i g is e l h ú z ó d h a t , de ez r i t k a . E z e k b e n a súlyos e s e t e k b e n Ö n n e k e g y s z e r ű e n el kell f o g a d n i a , h o g y g y e r m e k e n e m ú g y eszik, m i n t a t ö b b i e k - l e g a l á b b i s e g y e l ő r e . A d d i g is k ö v e s s e n el m i n d e n t , h o g y ő jól érezze m a g á t , Ö n p e d i g a b b ó l m e r í t s e n vigaszt, h o g y e l ő b b - u t ó b b ki fogja n ő n i . HASFÁJÁS (KÓLIKA) MI AZ? M é g az o r v o s o k s e m é r t e n e k egyet a hasfájás m i b e n ­ létét vagy m e g h a t á r o z á s á t i l l e t ő e n . A t ö b b s é g k ü l ö n f é l e t ü ­ netek együttesének tekinti, amelyet látszólag fájdalomtól és ingerlékenységtől kísért hangos, túlzott és vigasztalhatatlan sírás jellemez. M á s o k o l y a n g y ű j t ő f o g a l o m n a k t a r t j á k , a m e l y a k ö v e t k e z ő k e t öleli fel: emésztési problémák (ételallergia, szélg o r c s vagy r e f l u x ) , idegrendszeri problémák ( h i p e r é r z é k e n y ség vagy l o b b a n é k o n y v é r m é r s é k l e t ) és kedvezőtlen környe­ zeti tényezők ( i d e g e s vagy n e m t ö r ő d ö m s z ü l ő k , feszült csalá-

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

di légkör). Hasfájósnak m o n d o t t csecsemőknél fennállhat e p r o b l é m á k b á r m e l y i k e - vagy m i n d e g y i k e - , d e n e m feltét­ lenül m i n d e g y i k ü k hasfájós. Egyes gyermekorvosok még m i n d i g a r é g i 3/3/3-szabályt a l k a l m a z z á k : h á r o m ó r a folya­ m a t o s sírás, h e t i h á r o m n a p o n , h á r o m e g y m á s t k ö v e t ő h é ­ t e n á t , a m i statisztikailag a c s e c s e m ő k k ö r ü l b e l ü l h ú s z szá­ zalékára érvényes. B a r r y L e s t e r g y e r m e k o r v o s é s kólikas z a k é r t ő „ s í r á s z a v a r n a k " nevezi a hasfájást. E g y s z e r ű e n fo­ g a l m a z : „Az a g y e r e k v a l a m i é r t s z o k a t l a n m ó d o n sír, é s b á r m i legyen is az o k a , k i h a t az egész c s a l á d r a . " L e s t e r szin­ t é n ú g y véli, h o g y csak k ö r ü l b e l ü l tíz százalék s z e n v e d való­ di hasfájástól, a m i n e k jellemzője a súlyos r o h a m o k b a n je­ l e n t k e z ő , t ö b b ó r á n á t t a r t ó h a n g o s sírás, r e n d s z e r i n t m i n ­ d e n n a p u g y a n a b b a n az i d ő b e n , látszólag m i n d e n ok nélkül. Úgy tűnik, az elsőszülöttek fogékonyabbak a hasfájásra, m i n t az ő k e t k ö v e t ő t e s t v é r e k . Á l t a l á b a n a s z ü l e t é s t k ö v e t ő tizedik n a p - h a r m a d i k hét közötti időben kezdődik, és há­ r o m - n é g y h ó n a p o s korig tart, amikor többnyire magától megszűnik. MIK A JELEI? A „ h a s f á j ó s s á g " g y a n ú j á n á l e l ő s z ö r k i z á r o m a s z é l g ö r c s és a reflux l e h e t ő s é g é t . E z e k e t u g y a n a hasfájás változatainak tekintik, de legalább enyhíthetők, ami a has­ fájásról n e m m o n d h a t ó el. Az az egyik f o n t o s k ü l ö n b s é g a hasfájás és a reflux k ö z ö t t , h o g y a hasfájós c s e c s e m ő k a sí­ rás ellenére híznak, a refluxosok többsége v i s z o n t fogy. E m e l l e t t a refluxos b a b a sírás k ö z b e n á l t a l á b a n ívbe feszíti a h á t á t ; a s z é l g ö r c s n é l felhúzza m i n d k é t l á b á t ; és m i n d k e t ­ t ő r e j e l l e m z ő , h o g y evés u t á n legfeljebb egy ó r á v a l j e l e n t ­ k e z n e k , m í g a hasfájás n e m f e l t é t l e n ü l k ö t ő d i k é t k e z é s h e z . E g y e s ú j a b b vizsgálatok a r r a m u t a t n a k , h o g y a h a s f á j á s n a k t u l a j d o n k é p p e n n i n c s is k ö z e h a s i f á j d a l m a k h o z ( n o h a a „ k ó l i k a " a g ö r ö g colon s z ó b ó l s z á r m a z i k , a m e l y v a s t a g b e l e t j e l e n t ) . I n k á b b a r r ó l l e h e t szó, h o g y a c s e c s e m ő n e m k é p e s m e g b i r k ó z n i az érzékszerveit érő hatásokkal.

MI A TEENDŐ? A baj az, h o g y m i n d e g y i k b a b a sír. Sír, ha é h e s vagy m é r g e s , h a m e g v á l t o z i k v a l a m i . „ M e g g y ó g y í t o t ­ t a m " m á r ú g y n e v e z e t t hasfájós b a b á k a t e g y s z e r ű e n azzal, h o g y b e v e z e t t e m egy n a p i r e n d e t , m e g t a n í t o t t a m a szüleit a jelzései é r t e l m e z é s é r e , v á l t o z t a t t a m a z e t e t é s t e c h n i k á j á n (üveges t á p l á l á s n á l m á s f é l e e t e t ő c u m i t k e r e s t ü n k , s z o p t a ­ t á s n á l a b a b a t e s t h e l y z e t é n v á l t o z t a t t u n k , m á s k é p p e n büfizt e t t ü n k ) , é s m e g s z ü n t e t t ü k a z ételallergia k o c k á z a t á t ( a t á p ­ szer cseréjével). Világos a z o n b a n , h o g y e z e k b e n a z e s e t e k ­ b e n n e m hasfájással á l l t u n k s z e m b e n . A g y e r m e k o r v o s felírhat v a l a m i l y e n e n y h e n y u g t a t ó c s e p ­ p e t , t a n á c s o l h a t j a a b a b á r a h a t ó i n g e r e k k o r l á t o z á s á t vagy a figyelmének e l t e r e l é s é t célzó k ü l ö n f é l e t r ü k k ö k e t , p é l d á u l h o g y n y i s s u k m e g a c s a p o t , k a p c s o l j u k be a p o r s z í v ó t vagy h a j s z á r í t ó t . V a n n a k , akik s z e r i n t g y a k r a b b a n kell s z o p t a t n i , ezt azonban határozottan ellenzem, mert ha valóban gyo­ m o r p r o b l é m á k h ú z ó d n a k meg a háttérben, akkor a túletetés csak r o n t a h e l y z e t e n . T é n y az, h o g y a hasfájásra j e l e n l e g n e m létezik „ e l l e n s z e r " . N i n c s m i t t e n n i , t ú l kell é l n i . E g y e s szülők j o b b a n bírják, m i n t m á s o k . H a Ö n n e m kifejezetten „ m a g a b i z t o s " s z ü l ő (lásd a 9 4 - 9 8 . o l d a l t ) , a k k o r s o k a t fog k í n l ó d n i a hasfájós k i s b a b á v a l . E b b e n az e s e t b e n kérjen erősítést. F o g a d j o n el m i n d e n segítséget. Pihenjen sokat, h o g y n e r o p p a n j o n össze.

Hathetes kortól négy hónapos korig: fejlődési ugrások
Az e t e t é s i g o n d o k n a g y részét e l s i m í t o t t u k t e h á t . A b a b a m o s t m á r r e m é l h e t ő l e g k i s z á m í t h a t ó b b a n viselkedik, j o b b a n eszik és alszik - p e r s z e csak akkor, ha n e m k í n o z z á k g y o m o r ­ b é l r e n d s z e r i p r o b l é m á k , vagy n e m n a g y o n é r z é k e n y a k ö r ­ nyezeti h a t á s o k r a . Ö n r e m é l h e t ő l e g m e g b é k é l t a v é r m é r s é k ­ letével, é s j o b b a n eligazodik rajta. T u d j a , h o g y a n szeret e n n i , m i t ő l érzi jól m a g á t evés u t á n és úgy á l t a l á b a n . A h o z z á m ér­ kező p a n a s z o k e b b e n a z é l e t k o r b a n két a l a p t é m á r a v e z e t h e ­ t ő k vissza:

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Éjszaka Régebben de

csak

három-négy

órát hajlandó

aludni egyhuzamban.

egy a n y u k a . - Éjszaka n e m a d h a t o k n e k i szilárd é t e l t . " Az ilyen e s e t e k e t Ö n n e k kell m e g í t é l n i e . T ö b b folyékony t á p l á ­ l é k o t n e m a d h a t n e k i , d e n y i l v á n v a l ó a n t ö b b e t kell e n n i e . S z o p t a t o t t c s e c s e m ő k n é l a fejlődési u g r á s t n e m s z a b a d ö s s z e t é v e s z t e n i a h e l y t e l e n m e l l r e t é t e l l e l vagy a tej e l é g t e ­ len m e n n y i s é g é v e l ; e z e k n e k is k ö v e t k e z m é n y e l e h e t az éj­ szakai f e l é b r e d é s , d e á l t a l á b a n h a t h e t e s k o r e l ő t t . A n n a k el­ d ö n t é s é b e n , h o g y v a l ó b a n fejlődési u g r á s r ó l v a n - e szó, ez a k é r d é s segít: Mindig ugyanakkor, vagy mindig máskor ébred föl? H a m i n d i g m á s k o r , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g fejlődési u g r á s t l á t u n k . A k ö v e t k e z ő e-mail egy t i p i k u s h e l y z e t e t fest le: Héthetes Oliviámnál nemrég vezettem be a 4É-t, amit i g a z á n jól f o g a d o t t . D e a z ó t a n i n c s k é t e g y f o r m a éjsza­ k á n k . R é g e b b e n hajnali h á r o m n e g y e d h á r o m k o r é b r e d t fel. U j a b b a n v i s z o n t n i n c s b e n n e s e m m i r e n d s z e r , p e ­ dig n a p k ö z b e n m i n d i g nagyjából u g y a n a k k o r eszik é s alszik. N a p l ó t v e z e t ü n k , d e t é n y l e g s e m m i olyat n e m látunk, amit éjszakánként m á s k é p p e n csinálnánk. N é h a hajnali e g y k o r é b r e d , m á s k o r m e g alszik fél ötig. M i t csináljunk, hogy m e g i n t kihúzza legalább h á r o m n e g y e d háromig, m i n t régen? Egy ilyen e s e t b e n a z o n n a l t u d o m , h o g y fejlődési u g r á s zaj­ lik, m e r t Olivia m i n d i g is jól evett, jól a l u d t , és a szülei ösz­ t ö n ö s e n b e á l l í t o t t á k egy jó n a p i r e n d r e . Az is eloszlatja a kétségeket, hogy míg k o r á b b a n h á r o m n e g y e d h á r o m k o r éb­ redt, amióta bevezették a 4É-t, „nincs b e n n e semmi rend­ s z e r " . M i v e l e z a z egész t ö r t é n e t e s e n a k k o r k e z d ő d ö t t , a m i ­ kor e l k e z d t é k a 4 É - t , a szülők é r t h e t ő m ó d o n azt h i t t é k , h o g y ez a h i r t e l e n t á m a d t alvászavar v a l a m i k é p p e n az új n a ­ p i r e n d d e l függ össze. A v a l ó s á g b a n a z o n b a n Olivia csak é h e s . És anyuka m e g a p u k a azért n e m j ö n n e k rá, m i t csinálnak r o s s z u l , m e r t n e m ő k a h i b á s a k , h a n e m Olivia s z e r v e z e t e okozza a g o n d o t ! N é z z ü n k egy o l y a n b a b á t , aki s o s e m a l u d t jól. É j s z a k á n ­ k é n t m é g m i n d i g k é t s z e r f e l é b r e d . L e h e t , h o g y n á l a i s fejlő-

öt-hat órát átaludt, most viszont többször felébred,

mindig máskor.

A s z ü l ő k a b b a n a h i t b e n t e l e f o n á l n a k , h o g y az alvással v a n g o n d , p e d i g e b b e n a z é l e t k o r b a n m i n d k é t p r o b l é m a a z evés­ sel függ össze. A n y o l c h e t e s c s e c s e m ő k t ö b b s é g e - az én c s e c s e m ő i m - l e g a l á b b ö t , s ő t h a t ó r á t a l u s z n a k á t éjszaka. Ez t e r m é s z e t e s e n függ a s z ü l e t é s i súlytól és a v é r m é r s é k l e t ­ től is, d e m i n d k é p p e n efelé kell h a l a d n i , a r r a s z o k t a t v a ő k e t , h o g y m i n é l t o v á b b a l u d j a n a k . A z éjszakai f e l é b r e d é s ­ n e k g y a k r a n a fejlődési ugrás az o k a : az az egy-két napig tartó időszak, amikor a baba szervezete több táplálékot igényel. ö r e g s u t t o g ó n a k e r r e a h e l y z e t r e is v a n n é h á n y t r ü k k j e : H a a c s e c s e m ő á t l a g o s vagy a n n á l n a g y o b b s ú l y ú , é s m é g soha n e m a l u d t t o v á b b e g y h u z a m b a n h á r o m - n é g y ó r á n á l , e l ő s z ö r is m e g k é r d e z e m : Napközben hányszor és milyen hosszan alszik? E l k é p z e l h e t ő , h o g y a n a p p a l i alvás az éjsza­ kai p i h e n é s r o v á s á r a m e g y (ezzel a t é m á v a l a 2 2 5 - 2 2 6 . ol­ d a l o n f o g l a l k o z o m , a h o l azt t a n á c s o l o m , h o g y n a p k ö z b e n s o h a n e hagyjuk e g y s z e r r e k é t ó r á n á l t o v á b b a l u d n i ) . H a n a p p a l n e m alszik s o k a t , éjszaka m é g s e m h ú z z a t o v á b b h á ­ rom-négy óránál, akkor n a p k ö z b e n valószínűleg t ö b b e t kell e n n i e , é s e s t e tele h a s s a l f e k ü d j ö n le. H a e d d i g n e m p r ó b á l ­ ta a m e g t ö m é s t (lásd a 1 2 6 . és 1 2 8 . o l d a l a k a t ) , m o s t m e l e ­ gen ajánlom. A m á s o d i k e s e t b e n , vagyis h a e d d i g ö t - h a t ó r á t a l u d t éj­ szaka, m o s t v i s z o n t r e n d s z e r t e l e n ü l fel-felébred, b i z o n y á r a fejlődési u g r á s h o z é r k e z e t t . A z elsőt h a t - n y o l c h e t e s k o r k ö ­ r ü l s z o k t u k t a p a s z t a l n i , m a j d nagyjából h a v o n t a - h a t h e t e n t e i s m é t l ő d i k . Ö t h ó n a p o s k o r b a n a fejlődési u g r á s á l t a l á b a n a n n a k a jele, h o g y ideje b e v e z e t n i a szilárd é t e l t . A n a g y o b b b a b á k n á l h a m a r a b b j e l e n t k e z h e t n e k a fejlődé­ si u g r á s o k , és ez összezavarhatja a s z ü l ő k e t . „A kisfiam n é g y h ó n a p o s , 8,16 kiló, m i n d e n e t e t é s n é l 2 2 0 g r a m m o t eszik, egyszer-kétszer m é g i s f e l é b r e d é j s z a k á n k é n t - p a n a s z o l t a A jó

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

d é s i u g r á s zajlik, de az is l e h e t , h o g y egy n a g y o n r o s s z szo­ kás k i a l a k u l á s a v a n f o l y a m a t b a n , a m i t a s z ü l ő k c s a k b á t o r í ­ t a n a k , ha megetetik, a m i k o r felébred. H o n n a n tudjuk, hogy m o s t melyik? E l á r u l j a az é b r e d é s e k „ r e n d j e " : a r o s s z s z o k á s m i a t t felébredők szinte m i n d i g u g y a n a b b a n az i d ő p o n t b a n k u k o r é k o l n a k - a k á r ó r á t l e h e t n e igazítani h o z z á j u k . A r e n d ­ szertelenül é b r e d ő b a b á k valószínűleg éhesek. De leginkább a z v e z e t n y o m r a , h o g y m e n n y i t eszik, h a i l y e n k o r m e g e t e t i k : fejlődési ugrás idején egy teljes adagot bekebelez, mert szüksége van a megnövelt adagra. De ha mindössze 40-50 g r a m m o t eszik, a k k o r n e m é h e s , csak rossz s z o k á s t v e t t föl ( e r r ő l b ő v e b b e n lásd a 2 4 2 - 2 4 3 . o l d a l t ) . A fejlődési u g r á s idején alkalmazandó recept minden életkorban ugyanaz: n a p k ö z b e n t ö b b e t egyen, és ha eddig n e m volt, e z u t á n legyen egy á l o m e t e t é s is. T á p s z e r e s b a b á k ­ nál h a r m i n c milliliterrel emeljük m e g a n a p i a d a g o t . Szop­ t a t o t t b a b á k n á l valamivel b o n y o l u l t a b b a dolog, m e r t a szoptatás gyakoriságát kell növelnünk. Tehát például há­ r o m ó r á s n a p i r e n d esetén 21/2 ó r á n k é n t szoptasson. Egy idő­ s e b b b a b á n á l p e d i g , aki m á r a 4/4-es n a p i r e n d e t követi, m o s t újra 3 mintha
1/ 2

p o n ) , m á r akkor ordított, amikor délelőtt bevittem a szobá­ jába l e f e k t e t n i . T e g n a p e s t é t ő l t ö b b e t i s eszik, g y a n í t o m , h o g y egy fejlődési u g r á s m i a t t . L e h e t , h o g y m o s t a s z o b á j á t is a fejlődési u g r á s m i a t t u t á l j a ? " H o g y n e . A kis D a v i d azt m o n d j a (az o r d í t á s á v a l ) : „ N e m a k a r o k a l u d n i . M é g é h e s vagyok. E t e s s m e g ! " H a n e m k a p e n n i , az é h s é g e t egy i d ő u t á n ö s s z e f ü g g é s b e h o z z a a s z o b á ­ jával. A c s e c s e m ő m é g ö s z t ö n l é n y , d e k ü l ö n f é l e j e l e n s é g e k összekapcsolásával gyorsan t a n u l . Ha Ö n t a szobájába kül­ denék, mielőtt befejezhette volna a vacsoráját, nyilván Ön sem akarna b e m e n n i !

Reflektorfényben
Ha túl későre hagyjuk az álometetést
Janet azért hívott f e l , mert a fia hajnali 4 . 3 0 - k o r vagy 5-kor m i n d i g f e l é b r e d t . „ P e ­ dig c s i n á l o m az á l o m e t e t é s t " , v é d e k e z e t t . A baj az volt, h o g y éjfél és 1 ó r a k ö z ö t t etette a négy h ó n a p o s Kevint. A kora és a súlya ( 3 6 2 8 g r a m m a l született) miatt e l ­ várható lett v o l n a , h o g y öt, sőt hat órát aludjon e g y v é g t é b e n . Janet a z o n b a n a túl késői álometetéssel m i n d i g m e g b o l y g a t t a az álmát. Elvégre n e m c s a k a c s e c s e m ő , h a n e m a f e l n ő t t is rosszul alszik, ha n a g y o n kimerült, v a g y megzavarják éjszaka. Ha sokáig f e n n m a r a d u n k , n e m alszunk m é l y e n , é s s o k a t f o r g o l ó d u n k . Janet ráadásul a hajnali ébredések alkalmával is m e g e t e t t e , amivel v a l ó s á g g a l belesulykolta ezt a rossz szokást. (Ne felejtse el: ébredés ó r a m ű p o n t o s s á g g a l = s z o k á s ; rendszertelen ébredés = éhség.) A z t j a v a s o l t a m , h o g y az á l o m e t e t é s t f o k o z a t o s a n h o z z a előre 2 2 re vagy 2 2 . 3 0 - r a , de h a j n a l b a n ne etesse m e g (erről b ő v e b b e n lásd a 2 5 1 - 2 5 2 . o l ­ dalt a z ö t ö d i k fejezetben). Emellett n a p k ö z b e n m i n d e n é t k e z é s n é l 3 0 milliliterrel emelje m e g a z a d a g o t .

ó r á n k é n t . E z n e m m i n d e n k i s z á m á r a világos. sikerült rászoktatnom a

A f l o r i d a i J o a n i e p é l d á u l a z t k é r d e z t e : „ N e m o l y a n ez, visszafejlődnénk? V é g r e n é g y ó r á s n a p i r e n d r e . " A v á l a s z o m az, h o g y ez c s a k átmeneti i n t é z k e d é s . H a g y a k r a b b a n s z o p t a t , a t e s t e t u d n i fogja, h o g y t ö b b tejet kell t e r m e l n i e a n é g y h ó n a p o s M a t t h e w s z á m á r a , és n é h á n y n a p múlva m á r ki tudja elégíteni m e g n ö v e k e d e t t igényét. A fejlődési u g r á s f e l b o r í t h a t j a az esti r i t u á l é t , v a l a m i n t a n a p k ö z b e n i alvást is, n e m csak a z éjszakait. S o k s z ü l ő tisz­ t á b a n v a n a fejlődési u g r á s o k i s m é t l ő d ő j e l e n t k e z é s é v e l , d e m é g ő k s e m m i n d i g j ö n n e k r á , h o g y ezek a n e h é z s é g e k vagy az ú g y n e v e z e t t „ k i s á g y - f ó b i a " is az evésre v e z e t h e t ő k vissza. A h a t h e t e s David anyukája h á r o m napja vezette be a 4E-t. A z első k é t n a p o n , í r t a , „ c s o d a t ö r t é n t . T a r t o t t u k m a g u n k a t a n a p i r e n d h e z , és a n n y i r a b ü s z k e v o l t a m , h o g y m i n d i g a k i s á g y á b a n alszik e l ( c u m i v a l ) . M a v i s z o n t ( a h a r m a d i k n a -

H a a kisbabája ellenáll a z á l o m e t e t é s n e k , t a l á n é r d e m e s felülvizsgálni a m e g e l ő z ő e t e t é s e k r e n d j é t . E g y C h r i s t i a n n e v ű kislegény k i l e n c h e t e s volt, a m i k o r a g o n d j a i m r a bíz­ ták. A k á r h o g y e r ő l t e t t ü k , 2 3 - k o r s e m a z a n y u k á n a k , s e m n e k e m n e m volt h a j l a n d ó e n n i . E v e t t 1 7 - k o r é s 2 0 - k o r , a 2 3 órai á l o m e t e t é s i g t e h á t csak h á r o m ó r a t e l t el. C h r i s a k k o r m á r m a j d n e m n é g y kilót n y o m o t t , n e m volt m e g l e p ő t e h á t , h o g y 2 3 - k o r m é g n e m m a r d o s t a a z é h s é g . H a j n a l i 1-kor azonban farkaséhesen ébredt. Úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy m ó d o -

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

sítjuk a d é l u t á n i és esti e t e t é s e k r e n d j é t . 17-kor az a d d i g i 2 0 0 milliliter h e l y e t t c s a k 6 0 - a t k a p o t t ; a 2 0 ó r a i e t e t é s t e l ő r e h o z t u k 19-re, egy ó r á v a l k o r á b b r a , és a s z o k á s o s 2 2 0 milliliter helyett m i n d ö s s z e 170-et a d t u n k neki. M á s k é p p e n f o g a l m a z v a : 190 m i l l i l i t e r t e l v e t t ü n k az esti a d a g j á b ó l . E v é s u t á n f ü r d ö t t , é s m i r e a z anyukája m e g m a s s z í r o z t a , b e b u ­ gyolálta é s l e f e k t e t t e , C h r i s eléggé e l f á r a d t . A z á l o m e t e t é s t 2 3 - k o r k a p t a (vagyis n é g y ó r a t e l t e l a z u t o l s ó é t k e z é s e ó t a ) , és láss c s o d á t - 2 2 0 m i l l i l i t e r t k e b e l e z e t t b e . E k k o r ú g y vél­ tük, hogy n a p p a l is t ö b b e t kíván, ezért 30 milliliterrel meg­ t o l d o t t u k m i n d e n étkezés adagját. A t o v á b b i a k b a n az álom­ e t e t é s t ő l reggel 6.30-ig k i h ú z t a . Tartsa észben, hogy az álometetés ne legyen később 23 óránál, különben m á r b e n n e járunk az éjszakában, és éppen ezt s z e r e t n é n k e l k e r ü l n i . A m e n n y i t m e g e s z i k éjszaka, a n n y i ­ val k e v e s e b b e t fogyaszt n a p p a l , é s e l j u t h a t o d a , h o g y éjsza­ ka az é h s é g é b r e s z t i föl. Az p e d i g c s a k u g y a n visszafejlődés. N e s z o k t a s s u k o l y a n n a p i r e n d r e , a m e l y egy h a t h e t e s b a b á ­ n a k való.

Soha

nem

ugyanabban

az

időpontban

eszik.

Olyan hamar végez az evéssel, hogy attól félek, nem eszik eleget. És ez a napirendet is felborítja. Mintha már nem érdekelné az evés. Előre félek az étkezésektől. B i z t o s a n sejti m á r , mi az első k é r d é s e m a fenti p a n a s z o k valamilyekével h o z z á m f o r d u l ó a n y u k á k h o z : Van a babának na­ pirendje? Ha a válasz „ n e m " - és á l t a l á b a n ez a helyzet azok­ nál a c s e c s e m ő k n é l , akik s o h a n e m u g y a n a b b a n a z i d ő p o n t ­ b a n e s z n e k -, a k k o r n e m a b a b a a h i b á s . A s z ü l ő k n e k kell r e n d e t t e r e m t e n i ü k . Némi r u g a l m a s s á g t e r m é s z e t e s e n n o r ­ mális. D e h a f o l y a m a t o s a n h o l e k k o r , h o l a k k o r eszik, fo­ g a d n i m e r n é k , h o g y a l u d n i s e m alszik jól. K e l l n e k i egy jól átgondolt napirend. (Lásd a „A 4É bevezetése négy h ó n a ­ p o s vagy i d ő s e b b k o r b a n " c í m ű részt a z 5 8 - 6 6 . o l d a l o n . ) Ha az a n y u k a azt m o n d j a , h o g y van n a p i r e n d j ü k , a követ­ kező k é r d é s e m : Mennyi idő telik el két étkezés között? Ha k é t óra, a k k o r t u d o m , h o g y a b a b a csak n a s s o l , m e r t n i n c s az a négy h ó n a p o s vagy e n n é l i d ő s e b b c s e c s e m ő , a k i n e k ilyen g y a k r a n k e l l e n e e n n i e . A kis M a u r á n á l ez is volt a b a j . M á r m a j d n e m ö t h ó n a p o s volt, m é g i s k é t ó r á n k é n t k a p o t t e n n i , m é g éjszaka is. E g y b a r á t n ő t a n á c s á r a g a b o n a p e l y h e t t e t t e k a c u m i s ü v e g é b e , h o g y „ k i h ú z z a vele az é j s z a k á t " - ez n e m k i m o n d o t t a n b ö l c s n é p i b ö l c s e s s é g (lásd a „ T é v h i t " c í m ű k e r e t e s részt a 1 8 3 . o l d a l o n ) . M i v e l M a u r a m é g n e m k a p o t t szilárd t á p l á l é k o t , ezzel c s a k azt é r t é k el, h o g y s z é k r e k e d é s e lett, e g y é b k é n t p e d i g t o v á b b r a is f e l é b r e d t , és az anyja m e l ­ lét k ö v e t e l t e . E h e l y e t t azt t a n á c s o l t a m a s z ü l e i n e k , Jessicán a k é s Bilinek, h o g y t ö m j é k m e g M a u r á t 18-kor, 2 0 - k o r é s 2 2 - k o r , éjszaka p e d i g a k k o r s e e t e s s é k m e g , h a k i s b a l t á k p o ­ t y o g n a k a z é g b ő l . M a u r a v é g t é r e i s m á r n e m ú j s z ü l ö t t volt, csak a szülei m e g t a n í t o t t á k n a s s o l n i . Az első éjszaka 22 és hajnali 5 k ö z ö t t p e r s z e t ö b b s z ö r is o r d í t o t t , Jessica és Bill a z o n b a n állták a s a r a t . A p u k a a felvesz/letesz m ó d s z e r e m ­ m e l ( h a t o d i k fejezet) m i n d e n a l k a l o m m a l v i s s z a a l t a t t a . D e

Négy hónapostól hat hónapos korig: már ügyesebben eszik
Az é t k e z é s t e k i n t e t é b e n ez viszonylag n y u g o d t i d ő s z a k - fel­ téve, hogy van n a p i r e n d ü n k . Ha nincs, akkor m é g mindig m e g k e s e r í t h e t i az é l e t ü n k e t a k o r á b b i p r o b l é m á k egy része, c s a k m o s t n e h e z e b b k e z e l n i ő k e t . A z ilyen k o r ú b a b a i s sír, h a é h e s , d e v é r m é r s é k l e t é t ő l (és a z Ö n r e a g á l á s á t ó l ) füg­ gően m á r n e m annyira kétségbeesetten. N é m e l y csecsemők akár m á r önállóan is eljátszanak reggelenként, és n e m éb­ resztik szüleiket „ E n n i kérek!" bömböléssel. E z t a kort az alábbi p r o b l é m á k szokták jellemezni. Első ránézésre talán különbözőnek tűnhetnek, pedig m i n d a há­ r o m m e g o l d h a t ó azzal, h o g y b e v e z e t j ü k a n a p i r e n d e t , vagy a m á r m e g l é v ő t a fejlődő b a b a i g é n y e i h e z igazítjuk.

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

m i n d h á r m u k n a k s z ö r n y ű éjszakájuk volt, főleg a n y u k á n a k , aki azt h i t t e , h o g y m o s t é h e z t e t i k a g y e r e k ü k e t . H a j n a l i 5 k o r a z o n b a n ő is m e g g y ő z ő d h e t e t t az i g a z a m r ó l , m e r t M a u r a h o s s z ú i d ő ó t a , vagy t a l á n é l e t é b e n először, teljes fél ó r á n k e r e s z t ü l s z o p o t t . É s a n a p t ö b b i r é s z é b e n is, m é g h o z z á n é g y ó r á n k é n t . A m á s o d i k éjszakájuk v a l a m i v e l k ö n n y e b b e n telt. M a u r a kétszer é b r e d t föl, és a p u k a m i n d a kétszer vissza­ a l t a t t a , reggel p e d i g k i h ú z t a 6-ig. A z ó t a s i n c s vele s e m m i g o n d . Azt j a v a s o l t a m a s z ü l e i n e k , h o g y az á l o m e t e t é s t t a r t ­ sák m e g h a t h ó n a p o s k o r á i g , a szilárd é t e l b e v e z e t é s é i g . H a egy ilyen k o r ú c s e c s e m ő t o v á b b r a i s h á r o m ó r á n k é n t eszik, a z n e m f e l t é t l e n ü l j e l e n t i azt, h o g y n a s s o l , d e gyaní­ t o m , h o g y a szülei egy f i a t a l a b b b a b á n a k való e t e t é s i r e n d e t k ö v e t n e k . N y ú j t s á k m e g n é g y ó r á s r a . D e f o k o z a t o s a n . Egy ilyen fiatal b a b á t ó l t i s z t e s s é g t e l e n d o l o g e l v á r n i , h o g y m i n ­ d e n á t m e n e t n é l k ü l p l u s z egy ó r á t kibírjon é t l e n . E z é r t négy n a p o n k e r e s z t ü l m i n d i g n e g y e d - n e g y e d órával k é s ő b b etes­ s ü k . E b b e n a z é l e t k o r b a n a z a jó, h o g y m á r k ö n n y e b b elte­ r e l n i a figyelmét. L e k ö t i , h a j á t s z u n k vele, b o h ó c k o d u n k n e ­ ki, elvisszük levegőzni. A c u m i is m e g t e s z i , de a z t elsősor­ b a n fiatalabb csecsemőknél szoktuk bevetni, ha késleltetni a k a r j u k az étkezés i d ő p o n t j á t . A „ t ú l g y o r s " evésre p a n a s z k o d ó s z ü l ő k s z i n t é n megfe l e d k e z n e k a r r ó l , h o g y a b a b a fejlődik. E b b e n a k o r b a n m á r h a t é k o n y a b b a n eszik. L e h e t s é g e s t e h á t , h o g y b e t e r m e l i a s z o k á s o s m e n n y i s é g e t , c s a k r ö v i d e b b i d ő a l a t t . E z p e r s z e at­ t ó l i s függ, h o g y szopik-e, a m i t i d ő t a r t a m b a n m é r ü n k , vagy tápszert kap, amit milliliterben számolunk. A t á p s z e r e s b a b á n á l e g y s z e r ű a h e l y z e t : p o n t o s a n látjuk, h á n y m i l l i l i t e r t iszik m e g . í r j u k n é h á n y n a p i g . Négyóránként 1 4 0 - 2 3 0 m i l l i l i t e r t kell e n n i e . Az esti á l o m e t e t é s t is bele­ s z á m o l v a , a z egy n a p ö s s z e s e n 7 4 0 - 1 0 0 0 m i l l i l i t e r t tesz ki. A szoptatott babánál e b b e n a korban körülbelül húsz per­ cig t a r t a z e t e t é s , m e r t m o s t m á r e n n y i i d ő a l a t t i s kiszívja azt a 1 4 0 - 1 7 0 gramm/milliliter anyatejet, amellyel koráb-

b a n csak h á r o m n e g y e d óra alatt végzett. H a Ö n biztos­ ra a k a r m e n n i , m é r j e le a „ h o z a m á t " (139-140. oldal). A tej mennyisége ilyenkor m á r nemigen jelent problé­ mát. A s z o p t a t o t t és a t á p s z e ­ res b a b á k n á l i s h a t h ó n a p o s k o r k ö r ü l é r k e z i k el a szilárd étel bevezetésének ideje, m e r t mozgékonyságuk miatt már fejezetet).

Túl sovány, vagy csak t ö b b e t m o z o g ?
G y a k o r i , h o g y a m i k o r a b a b a már ö n á l l ó a n helyet változtat, elveszti érdeklődését az evés iránt. A t ö b b m o z g á s miatt s o k a n k a r c s ú b b á is válnak. A h o g y k e z d eltűnni róla a b a b a h á j , egyre i n k á b b kisgyerekes külsőt ölt. Testi felépítésétől f ü g g ő e n (amit a szüleitől ö r ö ­ köl), elkopik az édes kis B u d d h a - p o c a k j a . Ha tehát k ü l ö n b e n e g é s z s é g e s , a k k o r nincs o k a z a g g o d a l o m r a . H a ö n t mégis nyugtalanít­ ja, h o z z a s z ó b a a g y e r m e k o r v o s u k n a k .

n e m e l e g e n d ő s z á m u k r a a folyékony t á p l á l é k (lásd a n e g y e d i k Arra a panaszra, hogy „mintha m á r n e m érdekelné az e v é s " , c s a k azt t u d o m m o n d a n i , h o g y e z é l e t k o r i sajátosság. N é g y é s h a t h ó n a p o s k o r k ö z ö t t a c s e c s e m ő ó r i á s i t fejlődik. K í v á n c s i b b és m o b i l i s a b b . Az evést a k k o r is u n a l m a s n a k t a ­ lálja, h a k ü l ö n b e n ü g y e s e n eszik, h i s z e n a n n y i ú j c s o d á t le­ h e t felfedezni a z ő t k ö r ü l v e v ő v i l á g b a n . R é g e b b e n p u s z t á n az a n y a m e l l vagy a c u m i s ü v e g b o l d o g g á t e t t e . E v é s k ö z b e n t a l á n r á p i l l a n t o t t a kiságyára szerelt j á t é k f o r g ó r a , de kit ér­ dekel az m á r ? El t u d j a f o r d í t a n i a fejét, t u d n y ú l n i t á r g y a ­ kért, t e h á t n e m feltétlenül a táplálkozást tartja a legfonto­ s a b b t e v é k e n y s é g n e k . Ö n ö k i s á t é l h e t n e k egy-két o l y a n h e ­ t e t , a m i k o r teljességgel k e z e l h e t e t l e n é s k i b í r h a t a t l a n . E z e k ellen t u d u n k t e n n i . E t e s s e olyan h e l y e n , a h o l v i s z o n y l a g ke­ vés d o l o g vonja el a figyelmét. Fogja a karját a saját h ó n a alá, h o g y n e m a t a s s o n . H a n a g y o n aktív, b u g y o l á l j a b e d e ­ réktól lefelé, h o g y n e m o c o r o g h a s s o n a n n y i t . B o r í t s o n szí­ nes m i n t á s k e n d ő t a saját vállára, h o g y l e g y e n m i t n é z n i e . E l i s m e r e m , n é h a s e m m i s e m segít, é s e g y s z e r ű e n t ú l kell él­ ni ezt az i d ő s z a k o t - de k ö z b e n á m u l v a látja, h o g y m e n n y i t fejlődik.

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Hat hónapostól kilenc hónapos korig és azon túl: az ötletszerű nevelés veszélyei
M e n n y i t fejlődött! Kisbabája kilépni készül a nagyvilágba, l e g a l á b b i s a m i a z evést illeti. Illetve m a j d n e m . M o s t i s le­ h e t n e k m é g p r o b l é m á k a folyékony t á p l á l é k k a l - h a k o r á b ­ b a n n e m o l d o t t a m e g ő k e t - , á m a figyelem k ö z é p p o n t j á b a n e g y r e i n k á b b a „ n a g y o k é t e l e " áll. A z é t r e n d e t m á r n e m ki­ z á r ó l a g f o l y a d é k teszi ki. M e g t a n u l e l ő s z ö r p é p e t , m a j d ki­ sebb darabkákat, végül ugyanolyan „felnőtt" ételt enni, m i n t a c s a l á d t ö b b i tagja. (Az á t m e n e t t e l k a p c s o l a t o s összes t u d n i v a l ó t m e g t a l á l j a a k ö v e t k e z ő fejezetben.)

hagyásakor ugyanannyival megtoldjuk a nappali etetések mennyiséget, a m e n n y i t az álometetésből elveszünk, külön­ b e n a b a b a éjszaka m e g é h e z i k , és f e l é b r e d . Erre az életkorra az alábbi panaszok jellemzők még: Éjszaka továbbra is felébred, és enni akar.

Szeretném üvegből etetni, de nem fogadja el. Már csőrös poharat használunk, de csak vizet vagy narancs­ lét hajlandó inni belőle, tejet nem. A hat h ó n a p o s kor u t á n jelentkező p r o b l é m á k , beleértve

Hogyan hagyjam el az álometetést?
Az á l o m e t e t é s t hét h ó n a p o s kor körül hagyjuk el, h á r o m n a p o s e g y s é g e k b e n . N k ö z b e n visszaadjuk azt a m e n n y i s é g e t , amit éjszaka elveszünk. 1-3. nap: Az első reggeli etetést toldja m e g 30 milliliterrel, és u g y a n e n n y i t vegyen el az a z n a p éjszakai á l o m e t e t é s b ő l . Ha s z o p t a t , a h i á n y z ó m e n n y i s é g pótlása érde­ k é b e n térjen vissza a l á n c e t e t é s h e z . Az á l o m e t e t é s t (amely m o s t m á r 30 ml-lel ke­ vesebb) h o z z a előre egy órával, vagyis 23 ó r a helyett 2 2 . 3 0 - k o r l e g y e n . 4-6. nap: Toldja m e g 30 milliliterrel az első etetést, 30 milliliterrel a másodikat, az á l o m e t e t é s b ő l p e d i g v e g y e n el 60 millilitert. Az á l o m e t e t é s (60 ml-lel kevesebb) 22 órakor legyen. 7-9. n a p : Toldja m e g 30 milliliterrel az első etetést, 30 milliliterrel a másodikat, 30 milliliterrel a h a r m a d i k a t , az á l o m e t e t é s b ő l p e d i g vegyen el 90 millilitert, és hozza előre 21.30-ra. 70-73. (álometetés21 órakor), 14-16. (álometetés 20.30-kor), 17-19. (álometetés meg az 20-kor) és 20-23. (álometetés 19.30-kor) napok: H á r o m n a p o n k é n t toldja

a f e n t i e k e t is, f e l t e h e t ő l e g az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s k ö v e t k e z m é ­ nyei. A szülő n e m ú g y k e z d t e , a h o g y a n folytatni akarja. Vagy e g y s z e r ű e n n e m g o n d o l t a végig a d o l g o k a t . Vegyük a z első p a n a s z t . H a egy h a t h ó n a p o s vagy i d ő s e b b c s e c s e m ő - d e l á t t a m é n m á r t i z e n k i l e n c h ó n a p o s t i s - éj­ szaka m é g m i n d i g e n n i kér, az a z é r t v a n , m e r t a s z ü l ő k ilyen­ kor m e g e t e t i k , m é g h a csak keveset ( 5 0 - 6 0 m i l l i l i t e r t ) eszik is. M i n t m o n d t a m , a k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n t ö r t é n ő é b ­ r e d é s é h s é g e t jelez. H a t h ó n a p o s k o r b a n e z r i t k a , csak ak­ kor f o r d u l elő, ha fejlődési u g r á s zajlik, vagy ideje b e v e z e t n i a szilárd é t e l t . D e h a ó r a m ű p o n t o s s á g g a l é b r e d , a k k o r e z b i z o n y a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s jele. H a i l y e n k o r i s e n n i k a p , h a m a r r á s z o k i k a z éjszakai n a s s o l á s r a , é s e m i a t t n a p p a l ki­ s e b b a z étvágya. E z t a p r o b l é m á t t e h á t v a l ó j á b a n alvási szo­ kások okozzák, és n e m az evéssel függ össze. Éjszaka ne e t e s ­ se m e g , h a n e m f o l y a m o d j o n a felvesz/ letesz m ó d s z e r e m h e z (lásd a h a t o d i k fejezetet). A jó h í r az, h o g y i d ő s e b b b a b á k a t könnyebb leszoktatni erről, m e r t a babahájuk miatt könnyeb­ b e n kibírják k é t é t k e z é s k ö z ö t t . A második és h a r m a d i k panasz szintén az ötletszerű n e ­ velésre v e z e t h e t ő vissza. M i n t t u d j a , é n a z t t a r t o m h e l y e s ­ nek, ha a b a b á t m á r kéthetes k o r á b a n megtanítjuk cumis­ ü v e g b ő l i n n i (lásd a k e r e t e s részt a 1 4 3 . o l d a l o n ) . Az a n y u ­ kák k ü l ö n f é l e o k o k m i a t t - b a r á t n ő k v é l e m é n y e , e z t olvas-

e t e t é s e k e t 30 milliliterrel, és u g y a n e n n y i t v e g y e n el az á l o m e t e t é s b ő l . A végén 1 9 . 3 0 - k o r lesz az á l o m e t e t é s , 5 0 - 6 0 milliliter.

Az á l o m e t e t é s t h é t h ó n a p o s kor körül é r d e m e s elhagyni ( l á s d a k e r e t e s r é s z t e z e n az o l d a l o n ) , a m i k o r a b a b a m á r s z i l á r d é t e l t eszik. Ha folytatjuk az á l o m e t e t é s t , a szilárd é t e l b e v e z e t é s e ellen d o l g o z u n k , m e r t a m e n n y i v e l t ö b b fo­ l y é k o n y t á p l á l é k o t eszik, a n n y i v a l k e v e s e b b szilárd é t e l t kí­ ván. De a m i n t a keretes részből is kitűnik, az á l o m e t e t é s el

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

t á k - ezt „ t ú l s á g o s a n k o r a i n a k " t a r t j á k . A z t á n h á r o m , h a t vagy tíz h ó n a p m ú l v a k a p o m a k é t s é g b e e s e t t t e l e f o n o k a t : „ B e vagyok zárva, m e r t s e n k i m á s n e m t u d j a m e g e t e t n i " , „ E g y h é t m ú l v a vissza kell m e n n e m d o l g o z n i , d e félek, h o g y é h e n fog h a l n i " , vagy „A férjem s z e r i n t u t á l j a a gyerek, m e r t t ő l e n e m fogadja e l a c u m i s ü v e g e t " . E r r e g o n d o l t a z én Mámim, a m i k o r azt m o n d t a , h o g y k e z d d úgy, a h o g y f o l y t a t n i a k a r o d . Az a n y u k a jó e l ő r e m e g n e h e z í t h e t i a saját dolgát, ha n e m gondolkodik el idejében: „ H m m . . . milyen lesz a z é l e t ü n k n é h á n y h ó n a p m ú l v a ? Azt a k a r o m , h o g y é n legyek az egyetlen a c s a l á d b a n - a v i l á g o n -, aki m e g t u d j a etetni a gyereket, amíg m e g n e m t a n u l p o h á r b ó l i n n i ? " U g y a n e z v o n a t k o z i k a c s ő r ö s p o h á r r a is. T i p i k u s n a k t e ­ kinthető, hogy amikor az anyuka erre a felnőttesebb m ó d ­ s z e r r e s z o k t a t j a a c s e c s e m ő t , n e m tejet vagy t á p s z e r t , h a ­ n e m valami m á s t itat a csőrös pohárból. Általában narancs­ l é t , m e r t ú g y véli, h o g y é d e s , furcsa íze m i a t t s z í v e s e b b e n m e g i s s z a , m i n t a z u n a l o m i g i s m e r t tejet. Vagy vizet a d , m e r t n e m akarja e l v e n n i az é t v á g y á t a sok c u k o r r a l ( e g y e t é r t e k ) . De a k i s b a b a o l y a n , m i n t Pavlov kutyája. M e g i s s z a ezt a furcsa italt, á m n é h á n y h ó n a p m ú l v a , a m i k o r tejet k í n á l n a k n e k i , e l f i n t o r o d i k : „ H é , A n y a , m i t képzelsz? A tejet n e m eb­ ből s z o k t a m i n n i . " É s e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő e n visszauta­ sítja. (A m e g o l d á s t l á s d a 1 7 0 . o l d a l o n . ) H a Ö n m o s t , a m i k o r ezt a k ö n y v e t olvassa, m é g n e m e s e t t e b b e a h i b á b a , kerülje is el. N e m kell a saját k á r á n t a n u l n i a . H a m á r elkésett, olvasson tovább. L e h e t , hogy küzdelmek várják, d e n i n c s m é g veszve m i n d e n .

b á t , d e a k k o r is, h a csak a saját é l e t é t s z e r e t n é m e g k ö n n y í ­ t e n i azzal, h o g y egy-két s z o p t a t á s t kivált a z ü v e g b ő l t ö r t é n ő e t e t é s s e l . M i n d k é t e s e t b e n s z á m o l n i a kell a fenti k é t t é n y e ­ zővel. M i n é l i d ő s e b b a c s e c s e m ő , a n n á l n e h e z e b b e n szokja m e g a z ü v e g e t , h a k o r á b b a n k i z á r ó l a g s z o p o t t . C s e r é b e vi­ szont az Ön teste k ö n n y e b b e n alkalmazkodik a változáshoz, m e r t g y o r s a b b a n a p a d el a teje ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 1 6 4 . o l d a l o n ) . U g y a n a k k o r a z o n b a n s o k a n y u k á t lelkileg viseli m e g , h o g y k e v e s e b b s z e r s z o p t a t , é s p l á n e az, h a t e l j e s e n a b ­ bahagyja. E l ő s z ö r n é z z ü k a b a b á t . A m ó d s z e r u g y a n a z a b b a n az e s e t b e n is, h a m é g s o h a s e m evett ü v e g b ő l , é s a k k o r is, h a h ó n a p o k k a l k o r á b b a n e v e t t m á r , d e m o s t a n á r a a jelek sze­ r i n t elfelejtette. S z á m t a l a n e-mailt é s t e l e f o n t k a p o k o l y a n a n y u k á k t ó l , a k i k ilyen p r o b l é m á v a l k ü z d e n e k . A z a l á b b i le­ vél a h o n l a p o m f ó r u m á r a é r k e z e t t : S z i a s z t o k , n e k e m egy h a t h ó n a p o s kisfiam v a n . M e g t u d j a m o n d a n i valaki, h o g y s z o k t a s s a m r á a c u m i s ü v e g ­ re? A s z o p t a t á s t n e m a k a r o m a b b a h a g y n i , d e n é h a p i ­ h e n n i s z e r e t n é k . N e m fogadja e l a z ü v e g e t , t i z e n k é t h e t e k í n l ó d u n k vele. S z i n t e m i n d e n t k i p r ó b á l t a m m á r , különféle p o h a r a k a t , üvegeket, anyatejet, t á p s z e r t stb. Tizenkét h e t e ! Az rengeteg energia és frusztráció - m i n d az anyuka, m i n d a b a b a részéről. E n n e k az a n y u k á n a k nyilván­ v a l ó a n n e m s ü r g ő s . K é p z e l j e el, m i l e n n e , h a m u n k á b a kel­ lene állnia, m i n t oly s o k a k n a k ! E m l é k s z e m p é l d á u l B a r t anyu­ kájára, G a i l r e , aki h á r o m h ó n a p i g s z o p t a t o t t , a z t á n felhí­ vott: „ H á r o m h é t m ú l v a v i s s z a m e g y e k d o l g o z n i , d e szeret­ n é k reggel, d é l u t á n é s este s z o p t a t n i , a t ö b b i e t e t é s t p e d i g üvegből elintézni." F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y végleg a b b a akarja-e h a g y n i a s z o p t a t á s t , vagy csak n é h a s z e r e t n e ü v e g b ő l e t e t n i , azt t a n á ­ c s o l o m , h o g y g o n d o l j a át a d ö n t é s é t , és ha t é n y l e g ez a s z á n d é k a , t a r t s o n ki m e l l e t t e , és k é s z ü l j ö n föl egy-két r á z ó s n a p r a . H a g y e r m e k e h a t h ó n a p o s vagy i d ő s e b b , p e r s z e egy-

Áttérés a szoptatásról a cumisüvegre: az elválasztás első lépései
K é t d o l o g t ó l függ, h o g y m i t ö r t é n i k a k k o r , a m i k o r m e g p r ó ­ b á l á t á l l n i az ü v e g b ő l való e t e t é s r e : a b a b a r e a k c i ó j á t ó l és az Ö n é t ő l (az Ö n lelkére é s t e s t é r e g y a k o r o l t h a t á s t ó l ) . A z át­ t é r é s a k k o r is h a s z n o s , ha teljesen el akarja v á l a s z t a n i a b a -

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Ha kevesebbszer akar szoptatni
Hogy csináljam?
Ha az a n y u k a vagy teljesen fel akar hagyni a szoptatással, v a g y c s u p á n a gyakorisá­ g á t szeretné c s ö k k e n t e n i , f e l m e r ü l a kérdés: vajon mi f o g t ö r t é n n i a mellével. Az a l á b b i terv a z o n a z előfeltevésen a l a p u l , h o g y a c s e c s e m ő e l f o g a d j a a z üveget, ö n p e d i g a t o v á b b i a k b a n csak n a p o n t a kétszer szeretne s z o p t a t n i , reggel és m u n k a i d ő u t á n . Ha Ön teljesen el akarja választani a b a b á t , folytassa a s z o p t a t á s o k kiiktatá­ sát. A teste e g y ü t t m ű k ö d i k m a j d , de ö n n e k is segítenie kell. Fejje le a tejét. Ezzel elejét veheti a n n a k , h o g y b e g y u l l a d j o n a m e l l e . A következő 12 n a p b a n szoptassa m e g a b a b á t reggel és a m á s o d i k s z o p t a t á s i d ő p o n t j á u l kije­ lölt a l k a l o m m a l (például m u n k a után). N a p k ö z b e n , a k o r á b b i s z o p t a t á s o k időpont­ j á b a n fejjen (kézzel vagy mellszívóval). Az első 3 n a p o n m i n d e n a l k a l o m m a l 15 per­ c i g . A 4 - 6 . n a p o n csak 10 p e r c i g ; a 7 - 9 . n a p o n 5 p e r c i g ; a 1 0 - 1 2 . n a p o n p e d i g már csak 2-3 p e r c i g . Ekkorra a melle m á r csak a m á s o d i k s z o p t a t á s idejére telik m e g , ezért n e m kell t ö b b e t fejnie. A két szoptatás között viseljen szoros melltartót. A megfelelően kiválasztott sport­

Hogyan szoktassam le a cumisüvegről?
S o k a n azt a t a n á c s o t kapják, h o g y egy-, l e g k é s ő b b másfél éves k o r körül szoktassák le a b a b á t a c u m i s ü v e g r ő l , de szerintem b ő v e n ráérnek kétéves k o r b a n . N e m a világ vége, ha lefekvés előtt cuclizik n é h á n y percig a n y u k a vagy a p u k a ö l é b e n . A kisgyerekek t ö b b s é g e nagyjából kétéves k o r b a n ö n k é n t l e m o n d róla. Ha t o v á b b ­ ra is r a g a s z k o d i k h o z z á , a n n a k általában az az o k a , h o g y c u m i helyett használja p é l d á u l azért d u g j á k a szájába, h o g y ne n y a f o g j o n a b o l t b a n v a g y t á r s a s á g b a n . V a g y csak így t u d e l a l u d n i . Egyes szülők azért teszik a k i s á g y á b a , h o g y reggel e g y kicsit t o v á b b alhassanak, a m i n e m p u s z t á n rossz s z o k á s t alakít ki, h a n e m veszélyes is, mert a b a b a m e g f u l l a d h a t . Emellett ha egy gyerek e g é s z n a p c u c l i z h a t , eltelik a f o l y a d é k k a l , és k e v e s e b b e t eszik. • Legyenek szabályok - csak lefekvés előtt vagy csak a h á l ó s z o b á b a n c u m i s ü v e gezhet. • Ha e l m e n n e k o t t h o n r ó l , vigyenek m a g u k k a l rágcsálnivalót, h o g y ne az üveg le­ g y e n az egyetlen élelemforrás, a hisztiket p e d i g más m ó d o n szerelje le (lásd a nyolcadik fejezetet). • T e g y e n róla, h o g y ne l e g y e n olyan kellemes a cuclizás. Ejtsen e g y a p r ó vágást a Mintha labdát hajítana. cucli (etetőcumi) nyílásán. N é g y n a p múlva ejtsen m é g e g y vágást, az e l ő z ő r e nagyjából m e r ő l e g e s e n , h o g y egy X-et k a p j o n . Egy hét elteltével v á g j o n ki az Xből két h á r o m s z ö g e t , m a j d újabb e g y hét m ú l v a vágja ki a másik h á r o m s z ö g e t is. Egy n é g y s z ö g a l a k ú , nagy nyílás m a r a d u t á n a , és így m á r egyáltalán n e m lesz é l ­ vezetes s z o p i z n i b e l ő l e .

melltartó segít a testének, h o g y felszívja a tejet. Naponta háromszor-ötször végezzen felkargyakorlatokat.

Ez is a tej felszívódását segíti. Ha s z ü k s é g e s , 4 - 6 ó r á n k é n t v e g y e n be fájdalomcsilla­ pítót. A b a b a nyolc h ó n a p o s k o r a u t á n már ritkán k e m é n y e d i k be a m e l l ; hamarabb leáll a tejtermelés, mint, m o n d j u k , a b a b a h á r o m h ó n a p o s k o r á b a n .

b ő i v á l t h a t c s ő r ö s p o h á r r a is. D e h a a c u m i s ü v e g m e l l e t t dönt... Olyan etetőcumit válasszon, amely a leginkább hasonlít az Ön mellbimbójára. A s z o p t a t á s n é m e l y e l k ö t e l e z e t t hívei a r r a h i v a t k o z v a u t a s í t j á k el a c u m i s ü v e g b e v e z e t é s é t h á r o m vagy h a t h ó n a p o s kor előtt (attól függően, hogy melyik iskolához tartoznak), hogy az „megzavarja" a babát. Ha valami meg­ zavarja, a k k o r az az áramlás, n e m az e t e t ő c u m i . K e r e s s e n egy j ó e t e t ő c u m i t , é s h a a b a b a elfogadja, n e v á l t o g a s s a . Elég neki megszokni az üveget; kár lenne arra kényszeríte­ ni, hogy m é g különféle etetőcumikkal is kísérletezzen. Ha v i s z o n t fulladozik, ö k l e n d e z i k vagy k ö p k ö d t ő l e , a k k o r lassú á r a m l á s t b i z t o s í t ó e t e t ő c u m i t vegyen, a m e l y b ő l c s a k a k k o r j ö n a folyadék, ha a b a b a szívja. A h a g y o m á n y o s t í p u s b ó l a k k o r i s folyik, h a m á r n e m szívja. Az első üveget akkor adja, amikor a baba a legéhesebb. N e m é r t e k egyet a z o k k a l , akik s z e r i n t a k k o r kell e l k e z d e n i , a m i ­ kor n e m n a g y o n éhes. M i m á s motiválná, h a n e m a z éhség? S z á m í t s o n r á , h o g y Ö n i z g u l n i fog, a b a b a p e d i g e l l e n á l l , é s n y u g t a l a n lesz. Soha ne erőltesse. N é z z e a gyerek s z e m é v e l . K é p z e l j e el, m i t érezhet, m i u t á n h ó n a p o k i g a meleg anyamellből szopott, és egyszer csak egy h i d e g , g u m i e t e t ő c u m i t d u g n a k a szájába. H o g y k e l l e m e s e b b legyen ( l e g a l á b b i s a h ő m é r s é k l e t e ) , fo­ l y a s s o n rá m e l e g v i z e t . T e g y e a b a b a s z á j á b a , és m o z g a s s a az alsó a j k á n , a m i b e i n d í t j a a s z o p ó r e f l e x e t . H a ö t p e r c m ú l t á n s e m fogadja el, hagyja a b b a , k ü l ö n b e n v é g l e g m e g u n d o r o ­ dik t ő l e . Várjon egy ó r á t , é s p r ó b á l j a újra.

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

Az

első

napon

óránként próbálkozzon.

Legyen

kitartó.

Ha

valaki t i z e n k é t h e t e , d e a k á r csak n é g y h e t e k í n l ó d i k vele, a k k o r v a l a m i t r o s s z u l c s i n á l . V a l ó s z í n ű l e g azt t ö r t é n i k , h o g y egy-két n a p i g - vagy egy-két p e r c i g - k í s é r l e t e z i k vele, a z t á n feladja. A m i k o r m e g i n t f o g o l y n a k érzi m a g á t , vagy fél a bébiszitterre hagyni a babát, megint nekirugaszkodik. Ha n e m k ö v e t k e z e t e s é s k i t a r t ó , n e m i s fog m e n n i . Szoktasssa rá az apuka, a nagymama, egy barátnő vagy a bébiszitter. L e h e t , h o g y Ö n t ő l n e m fogadja el az ü v e g e t , m á s ­ t ó l v i s z o n t i g e n . K e z d e t b e n t e h á t p r ó b á l k o z h a t vele m á s , d e c s a k k e z d e t b e n . A c u m i s ü v e g e s e t e t é s b e n az a j ó , h o g y r u ­ galmasságot biztosít. Ha például olyan helyen van, ahol n e m akar szoptatni, n e m rendelheti oda telefonon apukát vagy a n a g y m a m á t . H a a b a b a m á r m e g t a n u l t c u m i s ü v e g b ő l e n n i , Ö n i s kínálja n e k i . Számítson rá - és ne tántorítsa el -, hogy a baba éhségsztrájkba kezd. H a visszautasítja a z ü v e g e t , n e s z o p t a s s a m e g . H i g g y e e l n e k e m , h o g y n e m fog é h e n h a l n i , b á r m i n d e n a n y u k a et­ től r e t t e g . L e h e t , h o g y h á r o m - n é g y óra m ú l v a m é g i s cuclizik egy keveset. I s m e r t e m o l y a n c s e c s e m ő k e t , akik egész n a p s z t r á j k o l t a k , v á r t á k , h o g y anya hazajöjjön, de ők a kivételek k ö z é t a r t o z n a k (és ő k s e m h a l t a k é h e n ) . H a Ö n k i t a r t , a b a ­ b a h u s z o n n é g y ó r á n b e l ü l t ú l t e s z i m a g á t a c u m i s ü v e g okoz­ t a t r a u m á n . N é h á n y a n a z i d ő s e b b e k k ö z ü l , főleg a M o r c o ­ sok, k é t - h á r o m n a p r a i s m e g m a k a c s o l h a t j á k m a g u k a t . A későbbiekben naponta legalább egyszer üvegből etesse. Gya­ k o r i h i b a , h o g y a z a n y u k a n e m e t e t ü v e g b ő l n a p o n t a leg­ a l á b b egyszer. A c s e c s e m ő m i n d i g vissza t u d t é r n i a z első­ k é n t m e g i s m e r t m ó d s z e r h e z . H a t e h á t s z o p i k , d e a z anyu­ k á n a k egy h é t r e , m o n d j u k , k ó r h á z b a kell m e n n i e , é s e z alatt az i d ő a l a t t ü v e g b ő l e t e t i k a b a b á t , u t á n a u g y a n o l y a n jól fog s z o p n i , m i n t e l ő t t e . R i t k á b b a n f o r d u l e l ő , h o g y először ü v e g b ő l t a n u l m e g e n n i , é s csak a z u t á n s z o p n i , d e e b b e n a z e s e t b e n a z ü v e g b ő l való evés k é s ő b b s e m fog g o n d o t o k o z n i neki. A m á s o d i k k é n t t a n u l t m ó d s z e r r e a z o n b a n csak akkor e m l é k s z i k , h a r e n d s z e r e s e n gyakorolja. S o k a n y u k a p a n a -

Reflektorfényben
Az átállás
Janna t é v é p r o d u c e r volt, és m i n d e n d é l b e n h a r m i n c m é r f ö l d e t a u t ó z o t t a m u n k a ­ helyéről, h o g y m e g s z o p t a s s a a hét h ó n a p o s Justint. A m i k o r m á r f o g y t á n volt a t ü ­ relme és az ereje, rá akarta szoktatni a c u m i s ü v e g r e . A t a n á c s o m r a egy reggel m e g ­ szoptatta Justint, a déli a d a g o t p e d i g lefejve a bébiszitterre bízta. Justin a z o n b a n n e m f o g a d t a el az üveget, és éhségsztrájkba kezdett. V a l a h á n y s z o r J a n n a hazatele­ fonált, h o g y a f e j l e m é n y e k r ő l érdeklődjék, hallotta a h á t t é r b e n , h o g y Justin sír. „ Ú g y g o n d o l t a m , éhezik. A z t h i s z e m , é l e t e m b e n n e m s z e n v e d t e m annyit, m i n t a z o n a n a p o n . " A m i k o r d é l u t á n n é g y k o r h a z a m e n t , a fia m é g m i n d i g n e m evett. Janna o d a k í n á l t a neki a z üveget, d e h i á b a . „Jól v a n , m o s t n e m vagy é h e s " , m o n d ­ ta neki J a n n a . H a t k o r végre e l f o g a d t a . U t á n a J a n n a felhívott, és m e g k é r d e z t e : „ E s ­ te m e g s z o p t a t h a t o m ? " „ N e m - válaszoltam -, k ü l ö n b e n h o l n a p is sztrájkolni f o g . " Két n a p i g csak ü v e g b ő l etette, u t á n a visszatérhettek az esti s z o p t a t á s h o z .

szolja, h o g y „ R é g e b b e n t u d o t t ü v e g b ő l e n n i , d e m o s t a n r a m i n t h a elfelejtette v o l n a . " H á t p e r s z e h o g y elfelejtette - n a ­ gyon r é g e n volt. E b b e n a z e s e t b e n újra m e g kell r á t a n í t a n i .

„De az én gyerekem...": veszteségérzet és bűntudat az elválasztás miatt
A z elválasztás m e g k e z d é s é v e l k a p c s o l a t b a n m é g egy t a n á ­ csot a d h a t o k : csak a k k o r vágjon b e l e , ha igazán akarja. J a n n a p é l d á u l (lásd a k e r e t e s r é s z t e z e n a z o l d a l o n ) n e m csak Justin éhezése m i a t t szenvedett. Egyrészt, persze, furdalta a lelkiismeret amiatt, hogy „kínozza", másrészt, fogadni m e r ­ n é k , n e k i m a g á n a k i s k é t s é g e i v o l t a k afelől, h o g y helyes-e megfosztania a szopástól. Sok szoptató anyuka gyötrődik hasonló dilemmák miatt. A s z o p t a t á s fontos érzelmi kérdéssé v á l h a t az anya s z á m á r a , f ő k é n t akkor, ha vágyni kezd a s z a b a d a b b élet u t á n . A s z o p t a ­ tás m o s t a n i divatja m i a t t s o k a n m á r a k k o r R o s s z A n y á n a k (nagy R-rel) érzik m a g u k a t , ha csak e s z ü k b e j u t az elválasz­ tás. E z k e t t ő s c s a p d a : egyfelől b ű n t u d a t u k t á m a d , másfelől hiányzik n e k i k a s z o p t a t á s , m i u t á n e l v á l a s z t o t t á k a b a b á t .

A csecsemő folyékony étrendje

A csecsemő folyékony étrendje

A h o n l a p o m fórumán n e m r é g i b e n t ö b b reagálás is érke­ z e t t egy o l y a n a n y u k a levelére, a k i n e k k i l e n c h ó n a p o n k e ­ r e s z t ü l v o l t a k n e h é z s é g e i a s z o p t a t á s s a l , m e r t k e v é s volt a teje, és a kisfia n e m szívesen s z o p o t t . E l t ö k é l t e , h o g y „leg­ a l á b b egy é v i g " kibírja, e z é r t f u r d a l t a a l e l k i i s m e r e t , a m i é r t „ e g y kis s z a b a d s á g r a " v á g y o t t , é s afelől é r d e k l ő d ö t t , h o g y „ m á s i s j á r t - e így". S z e g é n y k é m ! H a t u d n á , h á n y a n j á r n a k h a s o n l ó c i p ő b e n ! Ö r ö m m e l l á t t a m , h o g y a z a n y u k á k gya­ korlatilag ugyanazt válaszolták neki, amit én is m o n d t a m volna. N é h á n y példa: Végső soron te döntesz. Te t u d o d , mi a legjobb n e k e d m e g a gyerekednek. A k i l e n c h ó n a p i s n a g y s z e r ű . A k á r m e d d i g s z o p t a t vala­ ki, a z m á r ö n m a g á b a n i s n a g y t e l j e s í t m é n y , é s t i s z t e l e k m i n d e n a n y u k á t , aki m e g p r ó b á l j a , m é g h a c s a k r ö v i d i d e i g csinálja is. N e k e m i s vegyes é r z é s e i m voltak. E g y r é s z t s z e r e t t e m volna a lehető legtovább szoptatni. Másrészt hiányzott a s z a b a d s á g , é s ö n m a g a m a k a r t a m l e n n i , R o s a , n e m csak M a r i n a s z o p t a t ó anyukája. A m i k o r e l v á l a s z t o t t a m , h i á n y ­ z o t t a közelség. D e m e g i n t n o r m á l i s m e l l e m l e t t . N e m c s ö p ö g t e m folyton. N e m kellett m e l l t a r t ó b a n a l u d n o m . És m á r n e m volt tilos a f é r j e m n e k az a t e r ü l e t ! Sok anyuka számára csodálatos élmény a szoptatás, m a g a m is t á m o g a t o m . De egyszer ez is v é g e t ér. T a l á n e n y h í t a lelki­ f u r d a l á s á n , h a t u d a t o s í t j a m a g á b a n , h o g y n e m c s a k a z é r t vá­ laszt el, m e r t u n j a , h o g y c s ö p ö g a m e l l e és a m u n k a h e l y é n is fejnie kell, h a n e m a z é r t is, m e r t a kisbabája m e g n ő t t , és át­ l é p egy m á s i k s z a k a s z b a . E g y a n y u k a , aki a n y o l c a d i k h ó n a p v é g é n h a g y t a a b b a a s z o p t a t á s t , így e m l é k e z e t t vissza rá: „ M a j d ' m e g s z a k a d t a szívem, a m i k o r e l ő s z ö r k í n á l t a m a lá­ n y o m n a k a cumisüveget... és elfogadta. U t ó l a g visszagon­ d o l v a , n e k e m sokkal n e h e z e b b volt a z a z i d ő s z a k , a m í g csak

készültem rá, m i n t amikor tényleg elválasztottam. M i u t á n e l f o g a d t a m , h o g y a c u m i s ü v e g a) u g y a n o l y a n jó m e g o l d á s , és b) n e m helyettesít e n g e m , m i n d e n a helyére került."

Csőrös pohár: most már nagylány/nagyfiú vagyok!
A m i k o r a szilárd é t e l b e v e z e t é s é t f o n t o l g a t j a , g o n d o l j o n ar­ r a is, h o g y m e g t a n í t s a a b a b á t c s ő r ö s p o h á r b ó l i n n i . E z a z á t m e n e t a k ö z ö t t , h o g y m e l l b i m b ó b ó l vagy e t e t ő c u m i b ó l szívja ki a folyékony t á p l á l é k o t , és a k ö z ö t t , h o g y nagylány/ nagyfiú m ó d j á r a iszik. Ez s z i n t é n h o z z á t a r t o z i k a fejlődésé­ h e z , h i s z e n m á r n e m e t e t i k , h a n e m ö n á l l ó a n eszik. M i n t k o ­ r á b b a n e m l í t e t t e m , v a n n a k a n y u k á k , akik r ö g t ö n a c s ő r ö s p o h a r a t adják. M á s o k e l ő b b c u m i s ü v e g b ő l t a n í t j á k m e g i n ­ n i (ki h a m a r a b b , k i k é s ő b b ) , c s a k a z u t á n v e s z n e k c s ő r ö s p o ­ h a r a t , és felváltva h a s z n á l j á k a k e t t ő t . A m i k o r egy a n y u k a a r r a p a n a s z k o d i k , h o g y „ E g y s z e r ű e n n e m t u d o m r á s z o k t a t n i a c s ő r ö s p o h á r r a " , e l t ű n ő d ö m , va­ j o n k o m o l y a n m e g p r ó b á l t a - e , miféle h i b á k a t k ö v e t el, é s n e m a z o n n a l i e r e d m é n y t vár-e. É s m i n t m i n d i g , k é r d e z e k : Mennyi idős a baba? H a t h ó n a p o s k o r t ó l a k k o r is f o n t o s a c s ő r ö s p o h á r , ha a c s e c s e m ő s z o p n i is t u d , és ü v e g b ő l is eszik. P r ó b á l k o z h a t p a p í r - vagy m ű a n y a g p o h á r r a l is, de a c s ő r ö s p o h a r a t a z é r t t a r t o m j o b b n a k , m e r t a kis l y u k a k sza­ b á l y o z z á k a f o l y a d é k á r a m l á s á t . F o g h a t j a a b a b a is, a m i t ő l ö n á l l ó b b n a k érzi m a g á t . ( N é g y - ö t éves k o r i g ne a d j o n a k e ­ zébe ü v e g p o h a r a t . E l é g g y e r e k e t l á t t a m a s ü r g ő s s é g i o s z t á ­ lyon, a k i n e k ü v e g s z i l á n k állt a szájába vagy a n y e l v é b e . ) Milyen gyakran próbálta? H á r o m - n é g y h é t e n k e r e s z t ü l na­ ponta kell g y a k o r o l n i a , k ü l ö n b e n s o k k a l k é s ő b b fogja m e g ­ szokni. Kipróbált több típust? R i t k a az o l y a n b a b a , aki a z o n n a l el­ fogadja. H a e l ő s z ö r a z Ö n g y e r m e k é n e k s e m t e t s z e t t , g o n ­ d o l j o n a r r a , h o g y m é g i s m e r e t l e n és új a s z á m á r a . T ö b b f é l e c s ő r ö s p o h á r k a p h a t ó - o l y a n is, a m e l y n e k n e m c s ő r e , h a ­ n e m szívócsöve v a n . A s z o p t a t o t t b a b a a z u t ó b b i v a l t a l á n

A csecsemő folyékony étrendje

k ö n n y e b b e n b o l d o g u l . Vegyen v a l a m i l y e t , é s l e g a l á b b egy h ó n a p o n k e r e s z t ü l azzal p r ó b á l k o z z o n . N e v á l t o g a s s a ő k e t . Hol ül közben a baba? S o k a n b e ü l t e t i k az e t e t ő s z é k é b e , a k e z é b e adják, é s elvárják, h o g y t u d j a , m i h e z k e z d j e n vele. I n k á b b vegye ö l b e Ö n n e k h á t t a l , vezesse k é t kis k e z é t a p o ­ h á r füleire, és s e g í t s e n a szájához e m e l n i . L e g y e n t ü r e l m e s , de olyankor próbálkozzon, amikor a baba jókedvében van. Naponta mennyi folyadékot igyon?
Ha m á r napi h á r o m a l k a l o m m a l eszik szilárd ételt, n a p o n t a legalább 4 5 0 ml anyatejet vagy tápszert kell innia (nagy b a b á k n á l 9 0 0 ml-ig). Ezt a mennyiséget célszerű sok kis részletben a d n i , például étkezés u t á n , és s z o m j o l t ó n a k , h a sokat m o z g o t t . A d d i g n e válassza el a babát, a m í g kizárólag anyatejet fogyaszt. Előbb tanítsa m e g csőrös p o h á r b ó l , de l e g a l á b b c u m i s ü v e g b ő l inni.

NÉGY

Mennyi - és milyen - italt tölt a pohárba? S o k a n itt kö­ vetnek el hibát: nagyon megtöltik a p o h a r a t , ezért a ba­ b a n e m bírja f ö l e m e l n i . K e z ­ d e t n e k b ő v e n elég nagyjából h a r m i n c m i l l i l i t e r víz, anya­ tej vagy t á p s z e r . A g y ü m ö l c s ­ levek k e r ü l e n d ő k , m e r t cuk­ rot tartalmaznak. Továbbá fennáll a veszély, h o g y a ba-

Az étel nem csak táplálék
A szilárd ételek

b a k é s ő b b i s csak é d e s f o l y a d é k o t lesz h a j l a n d ó i n n i b e l ő l e . De t e g y ü k fel, h o g y Ön m á r elkövette ezt a h i b á t . A kisba­ bája ü g y e s e n iszik c s ő r ö s p o h á r b ó l , de n e m tejet. I l y e n k o r is végtelen türelemre van szükség, k ü l ö n b e n a b a b a méregbe g u r u l , m i n d e n e s t ü l e l m e g y a kedve a c s ő r ö s p o h á r t ó l , akár k i i s s z á r a d h a t (főleg h a m á r n e m szopik, é s ü v e g b ő l sem iszik). E l e i n t e kínáljon n e k i két p o h a r a t . A z egyikbe t ö l t s ö n h ú s z - h a r m i n c millilitert a m e g s z o k o t t italból - p é l d á u l gyü­ m ö l c s l é t vagy vizet -, a m á s i k b a h a t v a n milliliter anyatejet. M i u t á n ivott egy k o r t y o t a vízből, vegye el t ő l e , és adja o d a a tejet. H a n e m kell n e k i , n e e r ő l t e s s e , h a n e m egy ó r a m ú l v a p r ó b á l j a újra. K ö z b e n vegye ö l b e , m é g a k k o r is, h a egyéb­ ként az etetőszékében is t u d inni. M i n t a legtöbb dolog taní­ t á s a k o r , legyen k i t a r t ó és kedves, és igyekezzen m u l a t s á g o s é l m é n y n e k b e á l l í t a n i . N e akarjon azonnal e r e d m é n y t látni. N e m c s a k az elválasztás, h a n e m az is vegyes é r z e l m e k e t válthat ki Önből, hogy gyermeke i m m á r csőrös pohárból iszik. M á r n e m pici b a b a . E z r e n d j é n v a n - a l e g t ö b b anyu­ k a átéli. E n g e d j e f e l n ő n i , é s élvezze m i n d e n p i l l a n a t á t .

Az étel nem csak táplálék

A nagy út az etetéstői az evésig
A c s e c s e m ő k elképesztő kis lények. N é h a teljesen lenyűgöz a fejlődésük. Álljunk m e g egy pillanatra, és n é z z ü k m e g , m i l y e n c s o d á l a t o s h a l a d á s m e g y végbe p é l d á u l a táplálkozás t e r é n . (Segít a 1 7 5 - 1 7 7 . oldal táblázata, amely az első h á r o m életév állomásait, az etetésről az evésre való á t t é r é s t részletezi.) Az összkomfortos a n y a m é h b e n a magzat a hét hét napján, a n a p h u s z o n n é g y ó r á j á b a n táplálkozik. A k ö l d ö k z s i n ó r o n keresztül a legcsekélyebb erőfeszítés nélkül m i n d e n t m e g k a p Ö n t ő l , a m i r e szüksége v a n . Ö n n e k , anyuka, p e d i g m é g n e m kell ag­ g ó d n i a , h o g y van-e elég teje vagy megfelelő s z ö g b e n tartja-e az üveget. Ez a g o n d t a l a n időszak a z o n b a n véget ér a születés­ sel, és m i n d k e t t ő j ü k n e k k e m é n y e n m e g kell d o l g o z n i u k azért, hogy a megfelelő i d ő b e n a megfelelő m e n n y i s é g e t egye, és ne terhelje t ú l érzékeny e m é s z t ő r e n d s z e r é t . A z első n é h á n y h ó n a p b a n a c s e c s e m ő í z l e l ő b i m b ó i m é g n e m fejlődnek ki. K í m é l ő é t r e n d j e a n y a t e j b ő l vagy t á p s z e r ­ ből áll, a m e l y e k b ő l h o z z á j u t m i n d e n s z ü k s é g e s t á p a n y a g ­ h o z . B á m u l a t o s i d ő s z a k ez. M i n t k o r á b b a n m o n d t a m , a z ú j ­ s z ü l ö t t o l y a n , m i n t a k i s m a l a c - csak eszik, eszik és eszik. N i n c s m é g egy i d ő s z a k a z é l e t é b e n , a m i k o r ilyen t e m p ó b a n g y a r a p o d i k a súlya. A m i n e m i s b a j : h a Ö n m o s t h e t v e n ki­ ló, és u g y a n o l y a n ü t e m b e n h í z n a , m i n t a k i s b a b á j a , egy év m ú l v a nagyjából k é t s z á z kilót n y o m n a ! M i n d k e t t ő j ü k n e k i d ő b e telik, a m í g r á t a l á l n a k a megfelelő r i t m u s r a , de a l e g t ö b b szülő idővel r á j ö n , h o g y a c s e c s e m ő etetése viszonylag egyszerű d o l o g . A z t á n , k ö r ü l b e l ü l h a t h ó ­ n a p o s k o r k ö r ü l - é p p e n a m i k o r Ö n m á r l a z í t a n a - , itt a z ideje b e v e z e t n i a szilárd t á p l á l é k o t . E g y f o n t o s l é p é s m e g t é ­ t e l é b e n kell s e g í t e n i e a b a b á n a k : h o g y m e g t a n u l j o n ö n á l l ó a n enni. Ez n e m megy máról holnapra, és lehet, hogy rögös az odáig v e z e t ő ú t . E b b e n a fejezetben e c s o d á l a t o s f o l y a m a t ö r ö m e i t é s n e h é z s é g e i t vesszük s z á m b a . D o l g o z n i k e z d e n e k a c s e c s e m ő í z l e l ő b i m b ó i , ú j é l m é n y e k e t h o z t e h á t a z evés, a m i a z ő é s a z Ö n é l e t é t e g y a r á n t é r d e k e s e b b é teszi. H a Ö n Pozitívan és sok-sok t ü r e l e m m e l viszonyul e h h e z az i d ő s z a k -

Az étel nem csak táplálék

h o z , élvezettel s z e m l é l h e t i m a j d , a h o g y a n g y e r m e k e a z ú j é t e l e k e t p r ó b á l g a t j a é s igyekszik m i n d i n k á b b ö n á l l ó a n e n n i . Az elválasztás és a szilárd ételek b e v e z e t é s e t o v á b b á ú g y is ö s s z e k a p c s o l ó d i k , h o g y m i n d k e t t ő a c s e c s e m ő fejlődését jel­ zi. G o n d o l j a csak m e g : k e z d e t b e n ö l b e n , c s a k n e m vízszintes, k i s z o l g á l t a t o t t h e l y z e t b e n Ö n e t e t i . A z t á n , a h o g y testileg e r ő s ö d i k é s m o z g á s a ö s s z e r e n d e z e t t e b b é válik, m á r fészkelő­ d i k , forgatja a fejét, eltolja m a g á t ó l Ö n t vagy a c u m i s ü v e g e t - vagyis kifejezésre j u t t a t j a az a k a r a t á t . H a t h ó n a p o s k o r á ­ b a n egészen ügyesen ül, és m e g r a g a d mindenféle tárgyakat egy k a n a l a t , a c u m i s ü v e g e t , az Ön m e l l é t -, azaz nyilvánva­ lóvá válik, h o g y t e v é k e n y részt óhajt vállalni az e v é s b ő l . Ön e n n e k örül, de éppenséggel el is szomoríthatja. Sok a n y u k á n a k v a n n a k vegyes é r z e l m e i a z e l v á l a s z t á s s a l k a p c s o ­ l a t b a n , a m i a k á r lelki v á l s á g o t i s o k o z h a t . N e m akarják, h o g y „ t ú l " h a m a r f e l n ő j ö n a k i s b a b á j u k . V a n , aki kilenc-tíz h ó n a p o s k o r i g v á r a szilárd étel b e v e z e t é s é v e l , m e r t n e m akarja „ s i e t t e t n i " . M e g é r t e m a z é r z é s e i k e t , d e e z e k a z anyu­ k á k s z o k t a k a z t á n felhívni, h o g y g o n d v a n t i z e n ö t h ó n a p o s ( s ő t i d ő s e b b ) g y e r m e k ü k evésével. V i s s z a u t a s í t j a a szilárd é t e l t , vagy „ r o s s z e v ő " . N e m h a j l a n d ó m e g m a r a d n i a z e t e ­ t ő s z é k é b e n , vagy e g y é b h a t a l m i h a r c o k b a b o n y o l ó d i k a z a s z t a l n á l . A m i n t e b b ő l a fejezetből k i d e r ü l , e p r o b l é m á k egy r é s z e h o z z á t a r t o z i k a k i s g y e r m e k k o r h o z . M á s r é s z ü k e t az á l t a l a m a „ r o s s z é t k e z é s i s z o k á s o k " g y ű j t ő k a t e g ó r i á b a so­ r o l t j e l e n s é g e k o k o z z á k . Vagyis az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s egyik válfajáról v a n szó: a s z ü l ő k vagy n e m veszik é s z r e , h o g y a g y e r e k r o s s z s z o k á s t v e t t föl, vagy észreveszik u g y a n , de n e m t u d n a k m i t t e n n i e l l e n e . O k o z h a t j a a z o n b a n a z is, h o g y a szülők n e m engedik felnőni. Ú g y h o g y é b r e s z t ő , k e d v e s e m , és n é z z e n s z e m b e a való­ sággal. S z a k a d j o n el a b a b a k o r t ó l , és hagyja, h o g y g y e r m e k e megtanuljon önállóan enni. Tény, hogy neki ez nehezebb lesz, m i n t k o r á b b a n b á r m i , Ö n t ő l p e d i g m i n d e n e d d i g i n é l t ö b b t ü r e l m e t igényel. C s e r é b e v i s z o n t o l y a n g y e r m e k e lesz, aki s z e r e t e n n i , ö r ö m m e l kísérletezik, é s p o z i t í v k é p z e t e k e t társít az étkezéshez.

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

A helyes étkezési szokások kialakítása
A helyes étkezési szokások - hogy a megfelelő i d ő p o n t o k ­ b a n m e g f e l e l ő m e n n y i s é g e t eszik - a s z ü l e t é s n a p j á t ó l k e z d ­ ve f o n t o s a k . Az e l ő z ő f e j e z e t b e n e l m a g y a r á z t a m , h o g y a r o s s z é t k e z é s i s z o k á s o k r e n d s z e r t e l e n evést, s í r á s t , szélgör­ csöt és egyéb emésztőrendszeri zavarokat o k o z h a t n a k . E n ­ n e k e l l e n é r e a s z ü l ő k t ö b b s é g e azt t a p a s z t a l j a , h o g y a m i n t ( n é m i segítséggel) r á t a l á l n a k a h e l y e s ú t r a , az e l s ő h e t e k és h ó n a p o k t u l a j d o n k é p p e n egyszerűek. A szilárd ételek beve­ zetésével a z o n b a n újabb nehézségekkel szembesülnek. I d ő s e b b b a b á k n á l a helyes étkezési szokások kialakítása négy dolgon múlik: sén, a napirenden és a a gyermek viselkedésén, az Ön viselkedé­ táplálék minőségén. Az általam ismert

l i t / e b é d e t / v a c s o r á t " , a m í g ő n e m t u d b e s z é l n i . H i g g y e el, h o g y ö r ö m é t t e r e m b e v i n n i azt a g y e r e k e t , aki m á r o t t h o n e l s a j á t í t o t t a a z asztali v i s e l k e d é s s z a b á l y a i t . D e h a o t t h o n k i m á s z h a t az e t e t ő s z é k é b ő l vagy f ö l t e h e t i a l á b á t az asztal­ ra, m á s h o l m i é r t viselkedne m á s k é p p e n ? Az Ön viselkedése. A gyerek a szüleit u t á n o z z a . Ha Ön vá­ logat, ha k u t y a f u t t á b a n eszik, a g y e r m e k e is ezt fogja c s i n á l ­ ni. K é r d e z z e m e g ö n m a g á t ó l : Fontos nekem az evés? Odafi­ gyelek rá, hogy mit és hogyan teszek a családom elé, és én ho­ gyan fogyasztom el? Ha n e m , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g csak össze­ csap valami ételt, és tálalni sem tálal étvágygerjesztően. Vagy u n a l m a s a n főz. Vagy folyton f o g y ó k ú r á z i k , és n a g y o n m e g v á l o g a t j a , h o g y m i t eszik. T a l á n m e r t k ö v é r gyerek volt, é s c s ú f o l t á k m i a t t a . I s m e r e k a n y u k á k a t , akik z s í r b a n vagy s z é n h i d r á t b a n s z e g é n y é t r e n d e n t a r t j á k a g y e r e k ü k e t . Ez a gyerek s z á m á r a e g é s z s é g t e l e n : ő m é g m á s f é l e t á p a n y a g o k a t igényel, m i n t egy f e l n ő t t . E z e n t ú l m e n ő e n , h a b i z o n y o s é t e ­ leket (vagy t e s t a l k a t o k a t ) „ r o s s z n a k " n e v e z ü n k a gyerek előtt, l e h e t , h o g y k é s ő b b súlyos t á p l á l k o z á s i p r o b l é m á i l e s z n e k . Az evés t e r ü l e t é n is e n g e d n i kell, h o g y k í s é r l e t e z h e s s e n . Sajnos sok szülő n e m t ű r i a z ilyesmit. H a Ö n á l l a n d ó a n t ö ­ rölgeti a száját, és m e g j e g y z é s e k e t tesz, h o g y m a l a c m ó d r a eszik, a gyerek fejében n a g y o n h a m a r r o s s z k é p z e t e k t á r s u l ­ n a k m a j d az é t k e z é s e k h e z . Napirend: T u d o m , m á r a k ö n y ö k é n j ö n ki ez a szó, de n e m lehet megkerülni. H a Ö n következetes a b b a n , hogy m i k o r és h o l e s z n e k , a gyerek é r e z n i fogja, h o g y n e m c s a k az evés f o n t o s , h a n e m ő m a g a is. A z é t k e z é s l e g y e n ö n á l l ó p r o g r a m , n e k é t t e l e f o n h í v á s k ö z ö t t , s e b t é b e n b o n y o l í t s a le. É s h a m e g o l d h a t ó , egy h é t e n l e g a l á b b k é t s z e r v a c s o r á z z o n e g y ü t t a c s a l á d . A c s e c s e m ő n e k és a k i s g y e r m e k n e k Ön a s z e r e p modellje. M é g jobb, ha testvérei is v a n n a k - a n n á l t ö b b pél­ d á b ó l t a n u l h a t . Ü g y e l j e n a v á l a s z t é k o s asztali b e s z é d r e is. Ha p é l d á u l a g y e r m e k a k e n y e r e s k o s á r é r t n y ú l t , fogja m e g a kezét, é s t a n í t s a m e g , m i t m o n d u n k i l y e n k o r : „ K é r e k egy szelet k e n y e r e t . " H a Ö n e b b e n i s k ö v e t k e z e t e s , g y e r m e k e t u d n i fogja, m i k a z e l v á r á s o k , m i r e m e g t a n u l b e s z é l n i .

l e g g y a k o r i b b evési p r o b l é m á k m i n d ezek v a l a m e l y i k é h e z , esetleg t ö b b h ö z is k ö t ő d n e k . A következőkben alaposan szemügyre vesszük őket. A gyermek viselkedése. M i n d e n c s a l á d b a n l é t e z n e k asztali i l l e m s z a b á l y o k . Ön mit tekint elfogadhatónak, illetve elfogad­ hatatlannak? Ö n n e k kell v é g i g g o n d o l n i a , h o g y m i t e n g e d m e g , és ezt k ö z ö l n i e is kell a g y e r e k k e l - de n e m t i n é d z s e r ­ k o r á b a n , h a n e m most. A k k o r kezdje, a m i k o r a b a b á t első al­ k a l o m m a l ülteti az etetőszékébe. A C a r t e r család például m e g l e h e t ő s e n e n g e d é k e n y . S o s e m u t a s í t j á k r e n d r e a gyere­ keket, ha játszanak az étellel, a M a r t i n i c s a l á d b a n viszont i l y e n k o r e l k ü l d i k ő k e t az a s z t a l t ó l . És ez v o n a t k o z i k a kilenc h ó n a p o s P e d r ó r a is, akit a b b a n a p i l l a n a t b a n k i v e s z n e k a z e t e t ő s z é k é b ő l , ha s z é t k e n i vagy d o b á l j a az é t e l t . E z t a visel­ k e d é s t ú g y é r t e l m e z i k , h o g y befejezte a z evést. „ A z étel n e m j á t é k - m o n d j á k n e k i . - A z é r t ü l ü n k az a s z t a l n á l , hogy együnk." L e h e t , hogy P e d r o n e m érti p o n t o s a n (de lehet, hogy igen), amit m o n d a n a k neki, de gyorsan megtanulja, hogy az etetőszék n e m a játék, h a n e m az evés helye. U g y a n e z v o n a t k o z i k a z i l l e m r e is. H a h o z z á m h a s o n l ó a n Ö n is f o n t o s n a k t a r t j a az e t i k e t t e t , a k k o r k i m o n d j a a g y e r e k h e ­ lyett, h o g y „ k é r e m " , „ k ö s z ö n ö m " é s „ K ö s z ö n ö m a regge-

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

A gok),

táplálék az

minősége.

A

gyerek b e f o g a d ó k é p e s s é g é t viszont igen, legalábbis

és

az a

azt s z ű r n é le b e l ő l e , h o g y az a b i z o n y o s é t e l n e m jó vagy u n d o r í t ó , d e j u t a l m a t k a p , h a m e g e s z i . Ü z e n e m m i n d e n k i n e k : kínáljatok ú j d o n s á g o k a t ! E l fogtok á m u l n i , m i r e r á n e m k a p egy gyerek. A m i fiunk az elmúlt néhány napban vöröshagymát, paprikát, t o f u t , c s í p ő s m e x i k ó i salsát, i n d i a i kaját, k á p o s z t á t , la­ zacot, kínai zöldséges tekercset, m a g o s kenyeret, padli­ z s á n t , m a n g ó t é s szusit e v e t t ! E fejezet o l v a s á s a k o r g o n d o l j o n m i n d i g a n é g y k u l c s f o n t o s ­ ságú d o l o g r a : a gyerek v i s e l k e d é s é r e , az Ön v i s e l k e d é s é r e , a n a p i r e n d r e és a táplálék minőségére. Életkorokra b o n t v a (négy-hat hónapos, hat hónapos-egyéves, e s e m é n y e k egy-egy i d ő s z a k b a n , és e g y - k é t éves, k é t - h á r o m éves kor) fogom s o r r a v e n n i , m e l y e k a jellegzetes melyek a leggyakoribb g o n d o k . M i n t m i n d i g , javaslom, h o g y mindegyik részt olvassa el, m e r t a m i a z egyik gyereknél h a t h ó n a p o s k o r b a n j e l e n t k e ­ zik, egy m á s i k n á l esetleg egyéves k o r b a n o k o z p r o b l é m á t .

é t v á g y á t n e m t u d j u k b e f o l y á s o l n i (ezek g e n e t i k a i a d o t t s á ­ ételválasztékot ebben z s e n g e k o r b a n . L e h e t , h o g y v á l o g a t ó s , s ő t furcsa a z ízlése, d e v é g ü l csak r a j t u n k m ú l i k , h o g y m i t t e s z ü n k e l é b e . H a Ö n e g y é b k é n t is ügyel az egészséges t á p l á l k o z á s r a , b i z o n y á r a t u d j a , mivel kínálja. H a n e m , k é r e m , t á j é k o z ó d j é k . É s e z n e m csak a r r a a z i d ő s z a k r a v o n a t k o z i k , a m i k o r a g y e r m e k e m é g csecsemő. Amikor - nagyjából kétéves k o r á b a n - m á r u g y a n a z t eszi, a m i t Ö n , e g y s z e r ű b b n e k t ű n i k m a j d b e u g r a n i egy g y o r s é t t e r e m b e , a h o l a j á n d é k o k a t o s z t o g a t n a k . Á m h a ez t ú l s á g o s a n s o k s z o r e l ő f o r d u l , a gyerek s z e r v e z e t e látja k á r á t . Segít, h a é t e l n a p l ó t vezet, m e r t j o b b a n t u d a t o s u l , h o g y m i k o r m i t e s z n e k . Beszéljen a g y e r m e k o r v o s u k k a l . Ö t ­ l e t e k e t m e r í t h e t a r e f o r m k o n y h á t vivő b a r á t n ő k t ő l , vagy vá­ logathat a könyvtár szakkönyvei közül. S z e r e t n é m h a n g s ú l y o z n i azt is, h o g y a g y e r m e k n e k az evés t e k i n t e t é b e n s z i n t é n v a n n a k j ó n a p j a i , m e g o l y a n o k is, a m i k o r a z étel a z u t o l s ó , a m i é r d e k l i . L e h e t , h o g y egy h ó n a ­ p o n át i m á d valamit, a z u t á n t ö b b e t m e g k ó s t o l n i sem haj­ l a n d ó . Vagy v á r a t l a n u l m e g k í v á n v a l a m i t , a m i t k o r á b b a n m i n d i g v i s s z a u t a s í t o t t . N e e r ő l t e s s e , é s legyen szíves e l t ű r ­ n i , h a n e m eszik. K í n á l j a m i n d e n f é l é v e l , a h o g y e n n e k a ti­ zenkilenc h ó n a p o s kisfiúnak az anyukája: D e x t e r n e k m i n d e g y , m i t főzök, vagy m e l y i k é t t e r e m b e m e g y ü n k . N e m nagyétkű, de szinte b á r m i t megeszik é s t u d o m , h o g y a z é r t , m e r t k e z d e t t ő l fogva a l e g k ü l ö n ­ félébb é t e l e k e t a d t u k n e k i . S o h a n e m e r ő l t e t t ü n k s e m ­ m i t , c s a k m e g k í n á l t u k azzal, a m i t m i e t t ü k , é s h a a k a r ­ ta, evett belőle, ha n e m akarta, otthagyta. P é l d a erre a brokkoli: utálta az üveges bébibrokkolit, h ú s s z o r t e t t e m a tányérjára, de mindig m e g m a r a d t (néha belekóstolt, n é h a n e m ) , a z t á n egy n a p m e g e t t e , é s m o s t i m á d j a . Az evésből n e m csinálunk nagy ügyet. Sose m o n d j u k n e k i , h o g y „légy j ó f i ú , e d d m e g a z u b o r k á t " , vagy „ h a m e g e s z e d a k á p o s z t á t , k a p s z egy csokis k e k s z e t " , m e r t

Négy hónapostól hat hónapos korig: a felkészülés
N é g y h ó n a p o s k o r k ö r ü l sok szülő m á r e l t ö p r e n g a szilárd étel b e v e z e t é s é n . P r o b l é m á t e k k o r m é g n e m j e l e n t , i n k á b b csak k é r d é s e k f o g a l m a z ó d n a k m e g : Mikor Milyen Hogy Hogy kezdjem? ételekkel? tanítsam etessem? meg rágni? A reflux és a szilárd étel
N é h á n y g y e r m e k o r v o s szilárd ételeket javasol a refluxos b a b á k n a k . A z z a l érvelnek, h o g y a n e h e z e b b étel k ö n n y e b b e n m e g m a r a d a g y o m o r b a n . A refluxszal h o z z á m f o r d u l ó s z ü l ő k n e k azt s z o k t a m javasolni, h o g y kérjék ki g a s z t r o - e n t e r o l ó g u s tanácsát, aki e l d ö n t i , hogy elég érett-e már a b a b a g y o m r a a szilárd ételek f e l d o l g o z á s á r a . H a n e m , a k k o r székrekedést i d é z h e t ü n k e l ő , vagyis az egyik g y o m o r p r o b l é m á t egy másikra cseréljük.

Ezek jórészt a b a b a érettsé­ g é n m ú l n a k . N y e l v k i ö l t ő ref­ lexszel születik, a m e l y az el-

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

s ő i d ő k b e n a b b a n segít n e k i , h o g y r á t a p a d j o n a m e l l b i m b ó ­ r a , é s h a t é k o n y a n s z o p j o n . E z a reflexe n é g y - h a t h ó n a p o s k o r b a n t ű n i k el, é s e k k o r m á r s ű r ű b b állagú é t e l t i s l e t u d nyelni, például pépes gyümölcsöt és zöldséget. Egyes társa­ d a l m a k b a n a szilárd étel b e v e z e t é s e k o r az a n y a „ e l ő r á g j a " (megcsócsálja) csecsemője ételét. Mi szerencsések vagyunk - n e k ü n k v a n t u r m i x g é p ü n k , és k é s z e n is v e h e t ü n k b é b i ­ ételt. A n é g y h ó n a p o s b a b a v a l ó s z í n ű l e g m é g n e m elég é r e t t . É n (sok g y e r m e k o r v o s s a l e g y ü t t ) azt g o n d o l o m , h o g y j o b b félni, m i n t m e g i j e d n i , é s i n k á b b v á r n i h a t h ó n a p o s korig. A m a g y a r á z a t egyszerű: e n n é l fiatalabb k o r b a n a c s e c s e m ő e m é s z t ő r e n d s z e r e m é g n e m elég fejlett, n e m t u d j a feldol­ g o z n i a szilárd é t e l e k e t . E z e n k í v ü l az ilyen k o r ú b a b á k t ö b b s é g e ü l n i s e m t u d m é g , fekvő h e l y z e t b e n p e d i g n e h e ­ z e b b szilárd é t e l t e n n i . Ü l v e h a t é k o n y a b b a p e r i s z t a l t i k a , vagyis a z e m é s z t ő c s a t o r n a g y ű r ű z ő m o z g á s a , a m e l y n e k r é ­ v é n p é l d á u l az étel a n y e l ő c s ő b ő l a g y o m o r b a k e r ü l . G o n ­ d o l j o n ö n m a g á r a : n e m k ö n n y e b b s z é k e n ülve e n n i a k r u m p l i p ü r é t , m i n t fekve? F i a t a l a b b b a b á n á l t o v á b b á a z allergiák k i a l a k u l á s á n a k is n a g y o b b a veszélye, ú g y h o g y é r d e m e s biz­ tosra menni. Gondolni a z o n b a n l e h e t r á , és kell is figyelni az é r e t t s é g r e u t a l ó jeleket. Tegye föl m a g á n a k e z e k e t a k é r d é s e k e t : Nagyobb a z étvágya mostanában? H a n e m b e t e g é s n e m fogzik (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 0 0 . o l d a l o n ) , a k k o r a gyako­ r i b b evés f e l t e h e t ő l e g a r r a u t a l , h o g y t ö b b t á p a n y a g r a van szüksége, m i n t a m e n n y i h e z a kizárólag folyékony é t r e n d b ő l h o z z á j u t . Á l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t ó , h o g y egy n é g y - h a t h ó n a p o s b a b a n a p o n t a 9 0 0 - 1 0 0 0 milliliter a n y a t e j e t vagy t á p s z e r t fogyaszt. E g y nagy, izgága c s e c s e m ő , főleg ha a m o z g á s a i s gyors ü t e m b e n fejlődik, n e m f e l t é t l e n ü l éri b e p u s z t á n folyadékkal. T a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t egy á t l a g o s sú­ lyú b a b á n á l a m o z g á s c s a k ö t - h a t h ó n a p o s k o r t ó l befolyá­ solja a t á p l á l é k i g é n y t , k o r á b b a n n e m . D e h a a z Ö n g y e r m e ­ ke nagyobb az átlagnál - például négy h ó n a p o s korában

7200-7700

grammot nyom

m i n d e n étkezésnél puk­ k a d á s i g eszi m a g á t , és a je­ lek s z e r i n t m é g s e m elég n e ­ ki, a k k o r é r d e m e s f o n t o l ó r a v e n n i a szilárd é t e l b e v e z e ­ tését. Kér enni éjszaka? Ha éj­ szaka egy teljes a d a g o t b e ­

Tévhit
S e m m i f é l e t u d o m á n y o s bizonyíték n e m t á ­ masztja alá azt a k ö z k e l e t ű nézetet, h o g y a szilárd ételtől t o v á b b alszik a b a b a . V a l ó b a n jó, ha tele a p o c a k , de n e m g a b o n a f é l é k k e l kell m e g t ö l t e n i . Az anyatej vagy a tápszer ki­ válóan m e g f e l e l , és n e m k o c k á z t a t u n k emésztési g o n d o k a t vagy allergiát.

k e b e l e z , a k k o r b i z o n y á r a a z é h s é g é b r e s z t i föl. E g y n é g y h ó ­ n a p o s n a k a z o n b a n m á r n e m illik éjszaka e n n i e , e z é r t n e szoktassa vissza (lásd M a u r a t ö r t é n e t é t a 1 5 7 . o l d a l o n ) . Nap­ közben k a p j o n t ö b b e t , és ha ez s e m elég, v a l ó s z í n ű l e g n e k i is szilárd é t e l r e v a n s z ü k s é g e . Eltűnt már a nyelvkiöltő reflexe? E z t a reflexet látjuk, a m i ­ kor o l d a l t f e l p ö n d ö r í t i a nyelvét, vagy kidugja, h á t h a talál va­ lami e n n i v a l ó t . Ez k e z d e t b e n a s z o p á s t segíti, k é s ő b b v i s z o n t m e g a k a d á l y o z z a , h o g y a szilárd étel a szájába j u t h a s s o n . H o g y lássa, h o l t a r t a fejlődésben a z Ö n g y e r m e k e , t e g y e n egy k a n a l a t a szájába, és figyelje m e g , m i t csinál. Ha m é g m e g v a n a nyelvkiöltő reflexe, akkor a u t o m a t i k u s a n ki fogja tolni a szájából a k a n a l a t . De e reflex visszafejlődése u t á n is kell n é m i idő a h h o z , h o g y megszokja a k a n á l b ó l való evést. E l e i n t e t a l á n s z o p n i próbálja m a j d , a h o g y a m e l l b i m b ó t . Figyeli Önt, amikor Ön eszik, mintha azt kérdezné: „Hé, én miért nem kapok belőle?" M á r egy n é g y h ó n a p o s is figyelni kezdheti, hogy mi eszünk, a többséget hat h ó n a p o s kortól é r d e k l i . A k á r a száj r á g ó m o z g á s á t is u t á n o z h a t j a . E z t é r d e ­ mes komolyan venni, és megkínálni néhány teáskanál pépes étellel. Tud már önállóan ülni? A szilárd étel b e v e z e t é s é h e z f o n t o s , h o g y viszonylag jól t a r t s a a fejét és a t ö r z s é t . K e z d e t b e n p i ­ henőszékben egyen, később pedig ültesse át az etetőszékbe. Nyúl tárgyakért, a szájába veszi őket? E z e k a z o k a készsé­ gek, a m e l y e k a k é z b e f o g h a t ó é t e l e k f o g y a s z t á s á h o z s z ü k s é ­ gesek.

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

Reflektorfényben
Szilárd étel hat hónapos kor előtt?
N é g y h ó n a p o s k o r b a n ritkán t a n á c s o l o m a szilárd étel bevezetését, de a k a d n a k ki­ vételek. Jack n é g y h ó n a p o s k o r á b a n 8 1 6 0 g r a m m o t n y o m o t t , a szülei is erős testal­ k a t ú a k és m a g a s a k voltak - az anyukája 175 c m , az apukája 1 9 6 c m . Jack négy­ ó r á n k é n t 2 2 0 ml tápszert vágott b e , ú j a b b a n éjszakánként is f e l é b r e d t , és megivott e g y e g é s z ü v e g g e l . Összesen m a j d n e m 1 1 0 0 ml-t evett egy n a p , t ö b b egyszerűen n e m is fért a g y o m r á b a , de ennyi s e m volt e l é g neki. S z á m o m r a ez e g y é r t e l m ű e n azt jelentette, hogy szilárd ételt i g é n y e l . Ez az igény m á s k é p p e n is m e g m u t a t k o z h a t . Például éjszaka u g y a n n e m é b r e d föl, d e h á r o m órával egy teljes a d a g elfogyasztása után m e g i n t éhes. N e m térünk a z o n ­ b a n vissza a h á r o m ó r á s napirendre, mert az egy négy h ó n a p o s n a k való, h a n e m be­ vezetjük a szilárd ételt, mint J a c k n é l . N é g y h ó n a p o s k o r b a n a szilárd étel teljesen p é p e s legyen. És a l e g f o n t o s a b b , hogy csak kiegészítésnek tekintsük; hat h ó n a p o s korig n e m helyettesítheti az anyatejet vagy tápszert.

rolja ( d e m e g is egye ő k e t ! ) ezt az új t u d o m á n y á t ( l á s d a k e ­ retes részt a 192. o l d a l o n ) . E z a féléves i d ő s z a k r e n d k í v ü l i i z g a l m a s , m e r t n a g y kísér­ l e t e z g e t é s folyik - é p p e n e z é r t n é h á n y s z ü l ő n e k e g y b e n r e n d k í v ü l f r u s z t r á l ó is. A b a b a új ízekkel i s m e r k e d i k , r á g n i t a n u l (vagy l e g a l á b b i s a z ínyével m o r z s o l n i ) . A m i n t e l k e z d i a kezébe venni az ételt, kénytelen m i n d i n k á b b összerendez­ ni a m o z d u l a t a i t , h o g y b e t a l á l j o n a szájába. E l e i n t e legin­ k á b b a fülébe, a h a j á b a teszi az é t e l t , vagy az előkéje vályú­ j á b a n , illetve a f ö l d ö n gyűjti, a m i é r t a k u t y a lesz h á l á s . M i n d e k ö z b e n Ön legyen találékony, t ü r e l m e s - és gyors (hogy elkapja a r e p ü l ő t á r g y a k a t ) . H ú z z o n e s ő k ö p e n y t vagy búvárruhát, hogy szárazon maradjon! A v i c c e t félretéve, e b b e n az i d ő s z a k b a n is r e n g e t e g s z ü l ő keres m e g a k é r d é s e i v e l . E g y h é t h ó n a p o s b a b a a n y u k á j a megjegyezte: „Szoptatási t a n á c s a d ó r e n g e t e g van, de n e k e m m e g a b a r á t n ő i m n e k m o s t egy s z i l á r d é t e l - t a n á c s a d ó r a v o l n a s z ü k s é g ü n k . " A h o z z á m f o r d u l ó k z ö m e a s z i l á r d étel b e v e ­

Hat hónapos kortól tizenkét hónapos korig: segítség! Jöjjön már egy szilárdétel-tanácsadó!
E b b e n a korban a csecsemők előbb-utóbb - a többség hat h ó n a p o s a n - elkezdenek szilárd ételt enni. T ö b b e t mozog­ n a k , v a n , aki 9 0 0 g r a m m / m i l l i l i t e r vagy t ö b b anyatejjel/táp­ s z e r r e l s e m éri b e . F o k o z a t o s a n , n é h á n y h ó n a p a l a t t eljut­ n a k o d a , h o g y n a p o n t a h á r o m s z o r szilárd t á p l á l é k o t k a p ­ n a k . É b r e d é s u t á n , é t k e z é s e k k ö z ö t t é s lefekvés e l ő t t t o ­ v á b b r a i s s z o p n a k vagy c u m i s ü v e g b ő l e s z n e k . N y o l c - k i l e n c h ó n a p o s korukra m á r többféle ételt k i p r ó b á l n a k - gabona­ féléket, g y ü m ö l c s ö t , z ö l d s é g e t , c s i r k é t , h a l a t - , é s r e m é l h e ­ t ő l e g ízlik n e k i k . E g y é v e s k o r r a a szilárd é t e l a folyékony t á p l á l é k felét kiváltja. N a g y j á b ó l u g y a n e b b e n az i d ő b e n ó r i á s i t fejlődik a b a b a k é z ü g y e s s é g e is, a m i azt j e l e n t i , h o g y össze t u d j a h a n g o l n i az ujjai m o z g á s á t , és f ö l e m e l a p r ó b b t á r g y a k a t . T a l á n az a k e d v e n c foglalatossága, h o g y ö s s z e s z e d e g e t i a s z ö s z ö k e t a szőnyegről. Bátorítsuk, hogy kézbe fogható ételeken gyako-

zetése m i a t t s z o r o n g , vagy m á r b e v e z e t t é k u g y a n , d e n e m haladnak. A legjellemzőbb problémák: Nem tudom, hogy kezdjek a hozzá - milyen táplálék étellel, és aránya? az én gyere­ hogyan.

Mi legyen

szilárd és folyékony

A könyveim táblázatai alapján kem nem eszik eleget.

úgy látom, hogy

Nem akar szilárd ételt enni (ennek különféle változatai létez­ nek, például becsukja a száját, hogy a kanalat se lehessen be­ letenni; öklendezik; köpköd). Félek, hogy allergiás lesz, mert úgy tudom, ez gyakran meg­ történik a szilárd étel bevezetése után. H a Ö n v a l a m e l y i k b e n m a g á r a i s m e r , a k k o r m o s t k é z e n fo­ g o m , és én leszek a s z i l á r d é t e l - t a n á c s a d ó j a . S z o k á s s z e r i n t

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

egy s o r k é r d é s s e l k e z d j ü k . M e g v á l a s z o l á s u k u t á n t i s z t á b b a n fogja l á t n i , h o l kezdje, vagy m i n v á l t o z t a s s o n . E l m o n d h a ­ t o m , hogy ebben a szakaszban csaknem m i n d e n k i n e k van­ n a k k é r d é s e i , sőt k o n k r é t p r o b l é m á i . Ú g y h o g y n i n c s egye­ d ü l . S o k k a l k ö n n y e b b m o s t kiigazítani a h i b á k a t , h o g y n e r ö g z ü l j e n e k az Ön vagy a b a b a rossz s z o k á s a i . Mennyi idős korban v e z e t t e be a szilárd é t e l t ? M i n t k o r á b ­ b a n e l m o n d t a m , é n h a t h ó n a p o s k o r t ó l j a v a s o l o m . E z t iga­ zolja a z is, h o g y s o k s z o r k e r e s n e k m e g h a t , h é t , s ő t nyolc h ó n a p o s c s e c s e m ő k szülei, akik k o r á b b a n , p é l d á u l n é g y h ó ­ n a p o s k o r b a n vezették b e . Egy ideig m i n d e n r e n d b e n m e n t , a z t á n a b a b a egyszer c s a k m e g m a k a c s o l t a m a g á t , é s t ö b b é n e m f o g a d o t t e l szilárd é t e l t . G y a k r a n , d e n e m m i n d i g , e z e g y b e e s i k a fogzással, egy m e g f á z á s s a l , vagy m á s n y ű g ö s időszakkal. A szülők ilyesmiket szoktak mesélni: „Pedig m á r o l y a n jól e v e t t . G a b o n a f é l é k e t , g y ü m ö l c s ö t é s z ö l d s é g e t ka­ p o t t . M o s t v i s z o n t a szilárd é t e l h e z h o z z á s e m n y ú l . " A z e s e t e k t ö b b s é g é b e n a k ö v e t k e z ő t ö r t é n t : a szilárd étel beveze­ tésével p á r h u z a m o s a n a szülő csökkentette a szopás/cumisü v e g e z é s g y a k o r i s á g á t . S i e t t e t t e a fejlődést. É s h a egy b a b á t m e g f o s z t a n a k a s z o p i z á s l e h e t ő s é g é t ő l , vagyis l é n y e g é b e n t ú l s á g o s a n h a m a r elválasztják, n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l hiá­ n y o z n i fog n e k i , e z é r t t ö b b e t követeli a c u m i s ü v e g e t vagy az anyja m e l l é t . L e g y e n t ü r e l m e s , kínálja t o v á b b r a is a szilárd ételeket. És m e l l e t t e szoptassa is, vagy etesse c u m i s ü v e g b ő l . H a Ö n rugal­ m a s , ő s e m fog h é t - t í z n a p n á l t o v á b b m a k a c s k o d n i . A szilárd ételt s o h a ne erőltesse, de éjszaka akkor se etesse meg, ha éhes­ n e k látja. I n k á b b n a p p a l kínálja szilárd étellel. N e essen pá­ n i k b a . H a é h e s , e l ő b b - u t ó b b m e g fogja k ó s t o l n i . Koraszülött volt a b a b a ? H a i g e n , a k k o r h a t h ó n a p o s a n i s k o r a i m é g a szilárd étel b e v e z e t é s e . G o n d o l j o n a r r a , h o g y a s z ü l e t é s é t ő l s z á m í t o t t k o r a n e m a z o n o s a fejlettsége szerinti korával, m á r p e d i g ez u t ó b b i számít. T e h á t ha például két h ó n a p p a l k o r á b b a n született, a n a p t á r szerinti h a t h ó n a p o s k o r á b a n a fejlettsége m é g csak egy n é g y h ó n a p o s b a b á é n a k felel m e g . Ú g y i s f o g a l m a z h a t n é k , h o g y é l e t e első k é t h ó -

n a p j á b a n m é g az a n y a m é h b e n lett volna a helye, n e m a kin­ t i v i l á g b a n . M o s t u t o l kell é r n i e ö n m a g á t . B á r a k o r a s z ü l ö t ­ tek többsége másfél, de legkésőbb kétéves korára külsőre s e m m i b e n sem különbözik az időre született gyerekektől, h a t h ó n a p o s k o r á b a n a z e m é s z t ő r e n d s z e r e m é g n i n c s felké­ szülve a szilárd é t e l e k b e f o g a d á s á r a . T é r j e n vissza a folyé­ k o n y é t r e n d r e , a z t á n h é t é s fél-nyolc h ó n a p o s a n p r ó b á l k o z ­ z o n újra. Milyen a vérmérséklete? G o n d o l j a végig, h o g y a n viselke­ dik új h e l y z e t e k b e n vagy a fejlődés egy-egy m é r f ö l d k ö v é n e k e l é r é s e k o r . A v é r m é r s é k l e t m i n d i g k i h a t a r e a k c i ó i r a , köz­ t ü k a r r a is, h o g y m i k é n t fogadja a z ú j é t e l e k e t . E h h e z igazít­ sa a szilárd étel b e v e z e t é s é t . A Kisangyal á l t a l á b a n n y i t o t t az ú j d o n s á g o k r a . Ha foko­ z a t o s a n vezeti b e a z ú j é t e l e k e t , n e m l e s z n e k p r o b l é m á i . A Mintababa kicsivel l a s s a b b a n szokja m e g , de a t ö b b s é g a „könyv szerint" halad. A Mimóza e l e i n t e visszautasítja. M i v e l é r z é k e n y a fényre és az é r i n t é s r e , l o g i k u s , h o g y k e z d e t b e n a t t ó l a f u r c s a s á g t ó l is i d e g e n k e d i k , a m i t a s z á j á b a n é r e z . Vele n a g y o n l a s s a n kell h a l a d n i . S o s e e r ő l t e s s e , d e legyen á l l h a t a t o s . A Talpraesett r e n d s z e r i n t t ü r e l m e t l e n , de kalandvágyó. C s a k a k k o r ü l t e s s e a z e t e t ő s z é k é b e , h a m á r m i n d e n t a z asz­ talra k é s z í t e t t , a r e p ü l ő t á r g y a k p e d i g azt jelzik, h o g y befeje­ z e t t n e k t e k i n t i az evést. A Morcos n e h e z e n szokja m e g a s z i l á r d é t e l t , a z t á n p e d i g az ismeretlen ételektől húzódozik. Ha valamit megszeret, újra m e g újra azt k é r i . Mennyi ideje próbálkozik a szilárd étellel? L e h e t , h o g y n e m is a b a b á v a l v a n a baj - t a l á n Ön t á m a s z t t ú l n a g y e l v á r á s o ­ kat. A szilárd étel evése e g é s z e n m á s , m i n t a m i k o r a c u m i s ­ ü v e g b ő l vagy az a n y a m e l l b ő l kell kiszívni a t á p l á l é k o t . K é p ­ zelje el, m i l y e n l e h e t h ó n a p o k i g tejet vagy t á p s z e r t i n n i , az­ t á n egyszer csak v a l a m i félig folyós m a s s z a k e r ü l a szájába. Egyes g y e r e k e k n é l a k á r k é t - h á r o m h ó n a p i g i s e l t a r t , a m í g megszokják. Ön n e m t e h e t m á s t azonkívül, hogy kitart, és megőrzi a nyugalmát.

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

Mit ad a babának? A szilárd étel b e v e z e t é s e f o k o z a t o s fo­ l y a m a t , a m e l y azzal k e z d ő d i k , h o g y m a j d n e m t e l j e s e n folyé­ k o n y é t e l t a d u n k , é s a k k o r é r v é g e t , a m i k o r a b a b a m á r kéz­ b e f o g h a t ó é t e l t , ö n á l l ó a n eszik. H a t h ó n a p o n k e r e s z t ü l fek­ ve t á p l á l k o z o t t , m o s t a n y e l ő c s ö v é n e k is m e g kell s z o k n i a a t e s t h e l y z e t v á l t o z á s á t . T a n á c s o m az, h o g y g y ü m ö l c c s e l kezdjen, a körte k ö n n y e n e m é s z t h e t ő . Egyes szakemberek g a b o n a p é p e k e t j a v a s o l n a k , én a z o n b a n a t á p é r t é k e m i a t t a g y ü m ö l c s ö t s z e r e t e m . K e v é s a z o l y a n b a b a , aki b á r m i l y e n szilárd é t e l t a z o n n a l m e g s z e r e t . K e z d e t b e n c s a k egy t e á s k a ­ nállal adjon, és sokszor próbálkozzon. A m i n t a 1 7 5 - 1 7 7 . o l d a l „Az e t e t é s t ő l az e v é s i g " c í m ű t á b l á z a t á b ó l k i t ű n i k , a f o l y a m a t n a g y o n l a s s a n , n a g y o n fo­ k o z a t o s a n m e g y v é g b e . A szilárd étel b e v e z e t é s é n e k első két h e t é b e n reggelire é s e b é d r e k a p két k i s k a n á l k ö r t é t , é b r e ­ d é s k o r és lefekvés e l ő t t t o v á b b r a is szopik vagy c u m i s ü v e g b ő l eszik. H a n i n c s s e m m i l y e n k e l l e m e t l e n t ü n e t , a m á s o d i k h é t e n reggelire kínáljon egy m á s i k ételt, p é l d á u l s ü t ő t ö k ö t , a bevált körtét pedig vacsorára. A h a r m a d i k h é t e n jöhet a h a r m a d i k étel - m o n d j u k , a l m a -, de m i n d i g r e g g e l i r e . A ba­ b a m o s t m á r h á r o m f é l e s z i l á r d a t eszik. A n e g y e d i k h é t e n b e l e h e t v e z e t n i a k r u m p l i t , és e b é d r e is a d h a t u n k szilárd ételt, a mennyiséget pedig növeljük h á r o m - n é g y kiskanálra, a ba­ ba s ú l y á t ó l és é t v á g y á t ó l f ü g g ő e n . A k ö v e t k e z ő n é g y h é t b e n m e g p r ó b á l k o z h a t u n k rizzsel, ő s z i b a r a c k k a l , b a n á n n a l , sár­ g a r é p á v a l , z ö l d b o r s ó v a l , z ö l d b a b b a l , szilvával. V á s á r o l h a t kész b é b i é t e l t , de o t t h o n is e l k é s z í t h e t i . Ha a c s a l á d t ö b b i tagja k r u m p l i t és z ö l d s é g f é l é k e t k a p , a kicsi s z á m á r a e z e k e t p é p e s í t s e . Ne keverje az é t e l e k e t . A cél az ízé r z é k e l é s fejlesztése. H o n n a n t u d h a t n á , h o g y m i ízlik neki, h a m i n d e n t ö s s z e k e v e r n e k neki? E z p e r s z e n e m j e l e n t i azt, h o g y n e m ö n t h e t i l e a p é p e s k r u m p l i t egy kis a l m a s z ó s s z a l , ha ú g y j o b b a n fogy, de l á t o k a n y u k á k a t , akik a c s a l á d n a k k é s z í t e t t csirkét, rizst és z ö l d s é g e t b e ö n t e t i k a m i x e r b e , és e g y ü t t adják a b a b á n a k . M i n d e n e s t e u g y a n a z t a kotyvalék o t tálalják n e k i . G y e r e k e t e t e t ü n k , n e m k u t y á t .

H a m a g a akarja elkészíteni a b a b a é t e l é t , k é r d e z z e m e g ö n m a g á t ó l : „ M e n n y i t i d ő t a k a r o k - és t u d o k - r á s z á n n i ? " H a n i n c s r á ideje, a z s e m b a j . A p é p e s i d ő s z a k c s a k n é h á n y h ó n a p i g t a r t . N e m lesz s e m m i baja, h a kész b é b i é t e l t eszik. A nagy bébiételgyártók ma m á r biogazdaságokból vásárol­ ják az a l a p a n y a g o k a t , és k e v e s e b b a d a l é k a n y a g o t h a s z n á l ­ n a k . Olvassa el a c í m k é k e t . H a s o k a k h o z h a s o n l ó a n Ö n t i s a z aggasztja, h o g y „ e l e ­ g e t " eszik-e a b a b a , s z á n j o n egy h e t e t a m é r i c s k é l é s r e . I g e n , k o r á b b a n e g y s z e r ű b b volt k i s z á m o l n i , m e r t c s a k össze kel­ lett a d n i , h o g y h á n y g r a m m / m i l l i l i t e r a n y a t e j e t / t á p s z e r t ivott m e g . D e h o n n a n l e h e t t u d n i , h o g y m e n n y i a n é g y kis­ k a n á l a l m a vagy k r u m p l i ? Á t kell s z á m o l n i m i l l i l i t e r r e . H a o t t h o n készíti a b a b a é t e l t , fagyassza le j é g k o c k a t a r t ó b a n , m e r t így k ö n n y e b b m é r n i - egy k o c k a n a g y j á b ó l megfelel h a r m i n c m i l l i l i t e r n e k (lásd a k e r e t e s r é s z t ) - és t á r o l n i . ( H a m i k r o h u l l á m ú s ü t ő b e n olvasztja ki és m e l e g í t i , legyen óva­ t o s : m i n d i g kavarja m e g , és e l l e n ő r i z z e a h ő m é r s é k l e t é t , m i e l ő t t a c s e c s e m ő szájába teszi.) A k é s z e n v e t t b é b i é t e l l e l i s k ö n n y ű . H a egy egész üveggel m e g e s z i k , e g y s z e r ű e n n é z ­ z e m e g a c í m k é n , h o g y m e k k o r a ű r t a r t a l m ú a z üveg. H a csak egy fél vagy n e g y e d üveggel s z o k o t t elfogyni, azt szá­ molja, h o g y h á n y k a n á l l a l evett, m a j d ezt s z á m í t s a á t millili­ terre. Ugyanez vonatkozik a kézbe fogható ételekre. Ha például vesz egy n e g y v e n d e k á s c s i r k e m e l l e t , és n é g y e g y f o r m a sze­ letre vágja, a k k o r m i n d e n szelet tíz d e k a , é s így t o v á b b , minden további darabolás­ nál (feltéve, h o g y e g y f o r m a A szilárd étel milliliterben nagyságú d a r a b o k b a vág­ ja!), így s z á m o l h a t ó ki, vagy 1 j é g k o c k a = 30 milliliter legalábbis b e c s ü l h e t ő m e g a 3 kiskanál = 1 e v ő k a n á l = 15 milliliter sajt és más kézbe fogható 2 e v ő k a n á l = 30 milliliter ételek súlya. M i n d e z t a l á n 1 üveg kész bébiétel = a m e n n y i a c í m k é n fölöslegesnek t ű n i k , s ő t b o ­ szerepel nyolultnak (ha ugyanúgy

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

h a d i l á b o n áll a s z á m t a n n a l , m i n t é n ) . L e g i n k á b b a z o k n a k a s z ü l ő k n e k s z o k t a m javasolni, akik a z é r t a g g ó d n a k , m e r t g y e r m e k ü k 1 5 - 2 0 s z á z a l é k o t v e s z í t e t t a s ú l y á b ó l (egy kis s ú l y i n g a d o z á s n o r m á l i s ) , vagy a s z o k á s o s n á l k e v e s e b b az energiája ( m e l y e s e t b e n azt is javaslom, h o g y b e s z é l j e n e k a g y e r m e k o r v o s u k k a l vagy egy d i e t e t i k u s s a l ) . A lényeg az, h o g y a c s e c s e m ő k i e g y e n s ú l y o z o t t , g y ü m ö l ­ c s ö k b ő l , z ö l d s é g e k b ő l , t e j t e r m é k e k b ő l , h ú s o k b ó l é s teljes é r t é k ű g a b o n a f é l é k b ő l álló é t r e n d e t k a p j o n . D e n e felejtse el, h o g y a b a b a g y o m r a m é g elég p i c i . Az a d a g o t ú g y szá­ m o l h a t j a ki, h o g y m i n d e n életévre egy-két e v ő k a n á l n y i ételt s z á m í t - egyéves k o r b a n egy-két e v ő k a n á l ; k é t é v e s k o r b a n k e t t ő - n é g y e v ő k a n á l ; h á r o m é v e s k o r b a n h á r o m - h a t evőka­ nál. Egy „étkezés" általában két-három adagot jelent. Le­ h e t , h o g y az Ön g y e r m e k e , a s ú l y á t ó l és az é t v á g y á t ó l füg­ g ő e n , k e v e s e b b e t vagy jóval t ö b b e t eszik. Visszautasítja a kanalat? A k a n a l a t az alsó ajkára, illetve c s a k egy kicsivel b e l j e b b t e g y e . Ha m é l y e n b e d u g j a a szájá­ b a , ö k l e n d e z n i fog. É s egy-két ilyen é l m é n y u t á n k e l l e m e t ­ l e n k é p z e t e k e t t á r s í t h o z z á , é s n e m óhajtja m e g i s m é t e l n i . H a Ö n kíváncsi rá, m i l y e n é r z é s , kérje m e g a p a r t n e r é t vagy egy b a r á t n ő j é t , h o g y Önt e t e s s e így! H a n i n c s rossz é l m é n y e a k a n á l l a l k a p c s o l a t b a n , h a m a r o ­ s a n m á r t a r t a n i i s ő akarja m a j d . E n g e d j e . D e e k k o r m é g n e várja el t ő l e , h o g y r e n d e l t e t é s s z e r ű e n h a s z n á l j a . Az is előké­ s z ü l e t a z ö n á l l ó evésre, h a csak játszik vele. A m i p e r s z e ide­ g e s í t ő is l e h e t , m e r t m i n d i g ő akarja fogni. E z é r t azt javas­ l o m , hogy m i n d i g legyen kéznél h á r o m - n é g y kanál. Az egyikkel Ön e t e t , a m á s i k k a l ő h a d o n á s z i k , a t ö b b i p e d i g a t a r t a l é k . N é h á n y a t úgyis elhajigál. Gyakran fuldoklik vagy öklendezik? Az első i d ő b e n e n n e k l e h e t az az o k a , h o g y Ön t ú l m é l y r e betolja a k a n a l a t a szá­ j á b a (lásd f ö n t e b b ) , t ú l sok ételt vesz a k a n á l r a , vagy túl g y o r s a n e t e t - lapátolja e g y m á s u t á n az a d a g o k a t , és a b a b á ­ n a k n i n c s ideje e l n y a m m o g n i és lenyelni. Az is l e h e t , hogy

n e m elég p é p e s a z étel. A c s e c s e m ő m i n d e n e s e t r e h a m a r le­ vonja a k ö v e t k e z t e t é s t : „ E z n e m t ú l k e l l e m e s . I n k á b b üveg­ ből e s z e m . " A z ö k l e n d e z é s é r t a z o n b a n n e m f e l t é t l e n ü l a z Ön t ü r e l m e t l e n s é g e vagy rossz t e c h n i k á j a a h i b á s . Egyes gyerekek, főleg a M i m ó z á k , l a s s a b b a n szokják m e g a szilárd étel állagát. Velük m é g t ü r e l m e s e b b n e k kell l e n n i (lásd a 8 3 . o l d a l t ) . H a a b a b a ö k l e n d e z i k , vagy s z e m l á t o m á s t n e m élve­ zi az első szilárd f a l a t o k a t , hagyja a b b a . P r ó b á l j a m e g n é ­ hány n a p múlva. Legyen kitartó, de soha ne erőltesse. Ha m á r túljutott a kezdeti nehézségeken, és gyermeke kézbe f o g h a t ó é t e l t eszik, i d ő n k é n t m é g m i n d i g ö k l e n d e z h e t vagy f u l l a d o z h a t , főleg h a i s m e r e t l e n é t e l t k a p . E z t ú g y c s ö k k e n t h e t i m i n i m á l i s r a , h a n e m sieti e l a k é z b e f o g h a t ó é t e l e k e t , é s ügyel r á , h o g y m i t a d n e k i . A h o n l a p o m f ó r u m á ­ ra p é l d á u l ezt í r t a egy a n y u k a : Ellie l á n y o m m á r m a j d n e m h a t h ó n a p o s , ú g y h o g y las­ s a n k é z b e f o g h a t ó ételt fogok n e k i a d n i . Ú g y h a l l o t t a m , b á r m i o l y a s m i t a d h a t o k n e k i , a m i k ö n n y e n p é p e s s é vá­ lik a szájában, p é l d á u l k e s k e n y c s í k o k r a v á g o t t száraz pirítóst. H á t , b á r k i t ő l h a l l o t t a is, az i l l e t ő n e k igaza volt a p é p e s s é vá­ lással k a p c s o l a t b a n , de a száraz p i r í t ó s t ó l egy h a t h ó n a p o s b a b a m é g k ö n n y e n m e g f u l l a d h a t . E l ő s z ö r is, a s z á r a z p i r í t ó s morzsálódik, a morzsákat pedig belélegezheti a légcsövébe, vagy m e g a k a d h a t n a k a t o r k á n . M á s o d s z o r , egy h a t h ó n a p o s c s e c s e m ő m é g fiatal a k é z b e f o g h a t ó é t e l e k h e z . E l ő b b m e g kell t a n u l n i a segítség n é l k ü l ü l n i , a m i n y o l c - k i l e n c h ó n a p o s kor k ö r ü l v á r h a t ó . É s , m i n t e m l í t e t t e m , egy-két h ó n a p a h ­ h o z is s z ü k s é g e s , h o g y megszokja a szájába k e r ü l ő p é p e t , és csak u t á n a c é l s z e r ű m á s f é l e állaggal p r ó b á l k o z n i . G y a k o r o l ­ nia kell, h o g y a s z á j p a d l á s á r a tolja, és a nyelvével p é p p é d o l g o z z a (lásd a k e r e t e s részt a k ö v e t k e z ő o l d a l o n ) .

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

h a n , é s p e r s z e e g y s z e r ű b b s z o p t a t n i vagy b e t ö l t e n i a t á p ­

Kézbe fogható ételek
Mikor? 8-9 h ó n a p o s k o r k ö r ü l , a m i k o r m á r ö n á l l ó a n ül az e t e t ő s z é k é b e n . Hogyan? Eleinte t e g y ü k az e t e t ő s z é k tálcájára. Lehet, h o g y c s a k s z é t n y o m j a és s z é t k e n i . N e m baj; ez is h o z z á t a r t o z i k a t a n u l á s h o z . Ne t e g y ü k helyette a szájába n e m ez a c é l . Inkább e g y ü n k b e l ő l e mi is egy kicsit. A c s e c s e m ő m i n k e t u t á n o z . Ha m a r f e l f o g j a , mit várunk tőle, f ő l e g a k k o r , ha étvágygerjesztő a falat. A k é z b e f o g h a t ó ételt etetés előtt kínáljuk. N e m számít, h a n e m eszi m e g . C s a k t e g y ü k elébe m i n d e n é t k e z é s elején, é s e l ő b b - u t ó b b m e g f o g j a k ó s t o l n i . Mit? Ha n e m tudja e l d ö n t e n i , mi lenne jó, próbálja ki Ö n . Az é t e l n e k k ö n n y e n szét kell e s n i e a s z á j b a n , ne legyen éles, szúrós, m o r z s á s , ami a t o r k á r a f u t h a t . Játssza azt, h o g y n i n c s e n e k f o g a i , tolja az ételt a nyelvével a s z á j p a d l á s á r a , és n y o m j a szét. L e g y e n t a l á l é k o n y . M é g a (valamivel s ű r ű b b r e készített) p é p e s k r u m p l i v a g y a nagy d a r a b o s túró i s m i n ő s ü l h e t k é z b e f o g h a t ó ételnek. A t t ó l f ü g g , ö n m e k k o r a koszt bír elviselni. Az érett g y ü m ö l c s s z i n t é n kiváló, de é r d e m e s n a g y o b b d a r a b o k r a vagy szeletekre v á g n i , mert csúszós. Ha é t t e r e m b e m e n n e k , vigyen o t t h o n r ó l a babának e n n i v a l ó t , de ha v á g y a k o z v a n é z i , a m i t Ö n ö k e s z n e k (és az á t m e g y a fenti vizsgán), h a d d próbálja ki. Eheti b á r m i l y e n n e m z e t ételeit. M i n é l t ö b b e t hagyja ö n á l l ó a n en­ ni, a n n á l g y o r s a b b a n t a n u l , é s a n n á l j o b b a n élvezi. N é h á n y t o v á b b i l e h e t ő s é g : A g a b o n a p e h e l y n e k nevezett reggeli eledelek (de k e z d e t b e n kerülje a z o k a t , ame­ lyek v a l ó b a n pehely alakúak). K ü l ö n f é l e f o r m á j ú olasz tészták ( m a k a r ó n i , rotelli, tortellini) - ö n t s ö n rá pépes zöld­ séget, h o g y ízesebb és t á p l á l ó b b l e g y e n . K o k t é l baromfivirsli. C s í k o k r a v á g o t t csirke- vagy p u l y k a h ú s . K o n z e r v t o n h a l vagy más f ő t t hal (maradék az önök vacsorájából). Avokádódarabok. F é l p u h a sajtok, p é l d á u l c h e d d a r . J ó p o f a szendvicsek - vágja le a k e n y é r héját, s ü t e m é n y f o r m á k k a l készítsen minden­ féle a l a k z a t o k a t , é s kenje m e g ő k e t c u k o r m e n t e s lekvárral, h u m u s s z a l , krémsajttal, t ú r ó v a l . M e l e g s z e n d v i c s n e k is m e g c s i n á l h a t j a . Z s e m l e , kifli a fenti k e n c é k k e l .

s z e r t a c u m i s ü v e g b e , m i n t az étellel p i s z m o g n i . E z e n k í v ü l , mint az előző fejezetben rámutattam, néhány szoptató a n y u k a a z é r t h a l o g a t j a a z elválasztást, m e r t élvezi g y e r m e k e testi közelséget. Ha az anyuka visszament dolgozni, és ezért furdalja a l e l k i i s m e r e t , s o k s z o r úgy p r ó b á l j a „ k i e n g e s z t e l n i " a b a b á t , h o g y m e g s z o p t a t j a , a m i n t h a z a é r . A baj csak az, hogy a csecsemő ismétléssel tanul, és szereti t u d n i , m i k o r m i k ö v e t k e z i k . Ö s s z e z a v a r o d i k , h a a z egyik n a p h á r o m s z o r eszik szilárd é t e l t , a m á s i k o n v i s z o n t c s a k egyszer vagy k é t ­ szer. É s h a ö s s z e z a v a r o d o t t , a k k o r azt k ö v e t e l i , a m i t i s m e r , és a m i m e g n y u g t a t j a - a s z o p á s t .

Reflektorfényben
Egy anyuka, aki ódzkodott a szilárd ételtől
Lisa, 28 éves szociális m u n k á s , a kis Jenna hat h ó n a p o s k o r á b a n m e n t vissza d o l ­ g o z n i . V o l t egy nagyszerű bébiszittere, mégis b ű n t u d a t m a r d o s t a , amiért m a g á r a hagyja a lányát. A bébiszitter r ö g t ö n javasolta, h o g y adjanak J e n n á n a k szilárd ételt. Lisa, aki s z o p t a t o t t , e l ő s z ö r é l é n k e n tiltakozott: „ S z e r i n t e m m é g kicsi h o z z á . J o b b neki a z anyatej, ú g y h o g y fejni f o g o k , e b é d s z ü n e t b e n p e d i g m i n d i g hazajövök m e g ­ s z o p t a t n i . " H á r o m hét m ú l v a J e n n a é j s z a k á n k é n t f e l é b r e d t , és e n n i kért. Lisa kér­ dőre v o n t a a bébiszittert, h o g y n e m hagyja-e Jennát n a p k ö z b e n túl s o k á i g a l u d n i . A bébiszitter azt válaszolta, h o g y u g y a n a n n y i t alszik, m i n t r é g e b b e n . „ A z a p r o b l é ­ m a - t e t t e h o z z á -, h o g y m á r n e m elég neki az a n y a t e j . " Lisa k o n z u l t á l t a g y e r m e k ­ o r v o s u k k a l , és v o n a k o d v a beleegyezetett, h o g y a bébiszitter elkezdje a szilárd étel bevezetését. J e n n a , aki Kisangyal volt, a z o n n a l ráérzett a d o l o g ízére, és n é h á n y hét múlva már t ö b b f é l e ételt evett - valamint, egy c s e p p e t s e m m e g l e p ő m ó d o n , átaludta az éjszakákat. Lisának hiányzott a szoptatás, de b e é r t e a z z a l , h o g y é b r e ­ dés után és lefekvés előtt m e g s z o p t a t t a - ezek lettek a k ü l ö n l e g e s „ a n y a - l á n y a " percek.

Következetesen szilárd ételt ad neki vagy időnként megszoptatja/cumisüvegből eteti, mert az kényelmesebb/szeret szoptatni/bűntudata van? Ha i g e n , a k k o r a k a r a t á n kívül Ön szab o t á l j a a szilárd étel b e v e z e t é s é t . M a n a p s á g m i n d e n k i ro-

Evés után szokott-e hányni, vannak-e kiütései, megy-e a ha­ sa, szokatlanul laza-e a széklete? Ha igen, milyen szilárd étele­ ket kapott, és milyen gyakran? L e h e t , h o g y így r e a g á l , sőt al­ lergiája v a n v a l a m i l y e n é t e l t í p u s r a . Ő n e m fog k a p c s o l a t o t t a l á l n i a szilárd é t e l és a rossz k ö z é r z e t k ö z ö t t , de ha n e m érzi jól m a g á t , h a fáj valamije, n e m lesz k e d v e ú j d o n s á g o k -

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

kal k í s é r l e t e z n i . E z é r t i n t e m m i n d i g t ü r e l e m r e a s z ü l ő k e t a szilárd étel b e v e z e t é s e k o r . E l ő s z ö r egyféle é t e l t p r ó b á l j o n ki, n e m t ö b b e t . E g y h é t e n k e r e s z t ü l (vagy tíz n a p i g , h a é r z é ­ k e n y a b a b a ) reggelire adja ezt az é t e l t . Ha ez a l a t t az egy h é t alatt n e m okoz semmilyen kellemetlenséget, a második h é t t ő l d é l b e n kínálja, r e g g e l i r e p e d i g p r ó b á l j o n k i egy ú j é t e l t . H a á t m e n n e k e z e n a v i z s g á n , a d h a t j a ő k e t e g y ü t t is. Az új é t e l t a z é r t r e g g e l ta­ nácsolom kipróbálni, mert ha p r o b l é m á t okoz, legalább n e m a b a b a - és az Ön - éj­ szakai is nyugalmát zavarja m e g . Ezzel a m ó d s z e r r e l azt könnyebb kinyomozni, hogy melyik étel a b ű n ö s . Ha az Ön gyermeke Mi­ móza, akinek érzékeny a s z e r v e z e t e , vagy a c s a l á d b a n előfordul különösen lergiákra. allergia, óvatos, Az legyen mert a

Egyéves kortól kétéves korig: rossz étkezési szokások és a kajalimpia
Az első s z ü l e t é s n a p t á j é k á n n e h e z e b b felelni a r r a a k é r d é s ­ re, h o g y „ M e n n y i t e g y e n a g y e r e k ? " , e g y r é s z t m e r t e k k o r m á r jelentősen eltérhetnek egymástól a gyerekek m é r e t e i és igényei, m á s r é s z t m e r t i l y e n k o r lassul a n ö v e k e d é s ü t e m e . Csökken az étvágyuk, hiszen nincs szükségük annyi táplá­ lékra, m i n t egyéves k o r a l a t t , a m i k o r h i h e t e t l e n fejlődés m e n t v é g b e . A m i n t egy egyéves k i s g y e r m e k a n y u k á j a í r t a a h o n l a p o m o n : „ B r i t a n n y jelenleg m i n d e n t m e g e s z i k , p e d i g két h é t t e l e z e l ő t t r á s e m a k a r t n é z n i s e m m i r e , ú g y h o g y e z m o s t n a g y újság n e k ü n k . " B r i t a n n y a n y u k á j a j ó k é p e t v á g o t t kislánya szeszélyeihez, é s n e m e r ő l t e t t e . S o k s z ü l ő a z o n b a n p á n i k b a esik: „ M i é r t n e m eszik a n n y i t , m i n t r é g e b b e n ? " Ilyenkor elmagyarázom, hogy más dolga van, és egyébként s e m kell u g y a n a n n y i t e n n i e . Egyéves k o r b a n a fogzás is h a ­ tással l e h e t az é t v á g y á r a (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 0 0 . o l d a ­ l o n ) . A lényeg az, h o g y e b b e n a k o r b a n s z i n t e m i n d e n gye­ rek k e v e s e b b e t eszik. Ugyanakkor remélhetőleg b ő v ü l t s z á m á r a a z é t e l e k vá­ lasztéka. S o k m i n d e n t m e g ­ k ó s t o l t - és m o s t m á r m e g is eszi ő k e t -, b e l e é r t v e a kéz­ be f o g h a t ó é t e l e k e t . Van, aki csak egyéves k o r á t ó l , m á s kilenc h ó n a p o s k o r t ó l eszik szilárdat. De a t ö b b s é g jól halad. A gyermekorvosok t ö b b s é g e egyéves k o r t ó l ja­ vasolja a t e h é n t e j b e v e z e t é ­ sét (lásd a k e r e t e s r é s z t a

Amit a nagylányok/nagyfiúk isznak
A g y e r m e k o r v o s o k t ö b b s é g e egyéves kor k ö ­ rül javasolja az áttérést az anyatejről vagy tápszerről a tehéntejre. F o k o z a t o s a n csinálja, é p p e n úgy, a h o g y a n egy új szilárd étellel, és figyelje, n e m vált-e ki valamilyen kellemet­ lenséget. Először reggelire adjon teljes (zsí­ ros) tehéntejet. Ha s e m m i l y e n t ü n e t - has­ m e n é s , kiütés, hányás - n e m m u t a t k o z i k , n é h á n y n a p vagy egy hét elteltével (a b a b a é r z é k e n y s é g é t ő l f ü g g ő e n ) , d é l u t á n , végül p e d i g este is ezt kínálja. V a n n a k , akik a te­ héntejet k e z d e t b e n anyatejjel vagy tápszerrel keverik. Ezt e l l e n z e m , mert megváltoztatja az anyatej vagy a tápszer összetételét.

Tej

b a b a is f o g é k o n y l e h e t az al­ elmúlt húsz évben drámaian megnőtt a

Megfelelő üzemanyag = megfelelő súlygyarapodás
A gyermekorvosnál tett rendszeres látogatások alkalmával a gyermeket megvizsgálják, súlyát és magasságát lemérik, h o g y növekedése megfelel-e a korának. Szóljon az orvosnak, ha a változik a gyermek energiaszintje. Egy-más­ fél éves kor között az alacsony energiaszint a n ­ nak lehet a jele, hogy n e m megfelelő az elfo­ gyasztott szilárd ételek és a folyadékok aránya, vagy hogy n e m olyan ételeket kap, amelyek erőt adnának neki. Idősebb korban jelentheti azt, hogy n e m jut elég fehérjéhez, amely elen­ gedhetetlen az aktív é l e t m ó d h o z .

g y e r m e k k o r i allergiák e l ő f o r d u l á s a ; s z a k é r t ő k b e c s l é s e sze­ r i n t a g y e r e k e k ö t - n y o l c százaléka s z e n v e d t ő l e . A baba álla­ pota nem fog javulni, ha sokszor eszik az allergiát okozó ételből - rosszabbul lesz tőle. Ú g y h o g y g o n d o s a n v e z e s s e n n a p l ó t ar­ r ó l , h o g y m i k o r m i l y e n ú j ételt k í n á l t . H a g y a k o r i vagy sú­ lyos t ü n e t e k j e l e n t k e z n e k , t á j é k o z t a t n i t u d j a m a j d a gyer­ mekorvosukat.

194. o l d a l o n ) , v a l a m i n t a f o k o z o t t ó v a t o s s á g o t igénylő é t e ­ lekét, m i n t a m i l y e n a tojás é s a m a r h a h ú s , m e r t e k k o r m á r c s ö k k e n az allergiák k i a l a k u l á s á n a k veszélye (kivéve azt az e s e t e t , ha v a n allergiás a c s a l á d b a n ) .

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

N a p o n t a ötször étkezik, ezekből h á r o m étkezés főként szilárd é t e l b ő l áll, k e t t ő n a g y j á b ó l 2 2 0 m i l l i l i t e r f o l y a d é k b ó l étkezésenként (ami napi 4 4 0 millilitert jelent). M á s k é p p e n fogalmazva: folyadékbevitele felét most már szilárd étel váltja ki. H a v i s z o n t t o v á b b r a i s b e d ö n t 9 0 0 - 1 0 0 0 milliliter a n y a t e j e t , t á p s z e r t vagy t e h é n t e j e t (egyéves k o r t ó l ) , a k k o r a folyadék c s ö k k e n t é s é v e l és a szilárd étel m e n n y i s é g é n e k n ö ­ velésével kell h e l y r e á l l í t a n i a z e g y e n s ú l y t . H a m i n d e n terv s z e r i n t h a l a d , t i z e n n é g y h ó n a p o s k o r t ó l k i a l a k u l é s (az Ö n segítségével) egyre j o b b a n fejlődik az ö n á l l ó evés alapját je­ l e n t ő koordinációs készsége. A dolgok persze n e m m i n d i g a t e r v s z e r i n t a l a k u l n a k . Az e r r e a k o r r a j e l l e m z ő p r o b l é m á k k é t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : a r o s s z étkezési s z o k á s o k r a és a r r a , a m i t én „kajalimpiának" hívok Rossz étkezési szokások. Ha egy ezt egy kicsit k é s ő b b m a ­ egyévesnél idősebb kis­ gyarázom meg (a 201-206. oldalon). g y e r e k m é g m i n d i g j o b b a n szereti a c u m i s ü v e g e t a szilárd é t e l e k n é l , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g v a l a m i l y e n rossz é t k e z é s i szo­ kással á l l u n k s z e m b e n , és ez a r o s s z szokás g y a k r a n egy ko­ r á b b i p r o b l é m á r a v e z e t h e t ő vissza, amellyel n e m foglalkoz­ t a k , vagy n e m o l d o t t á k m e g . E z é r t jórészt u g y a n a z o k a t a k é r d é s e k e t t e s z e m föl, m i n t a fiatalabb g y e r e k e k szüleinek: Mikor kezdte a szilárd étel bevezetését? Mit kap a gyermek? Mióta próbálkozik a szilárd étel bevezetésével? Következete­ sen kínálja szilárd étellel? H a Ö n t ú l s á g o s a n k o r á n k e z d t e , e k k o r t a l á n e z ü t vissza, a m i n t a 1 8 6 . o l d a l o n (a „ M e n n y i i d ő s k o r b a n v e z e t t e be a szilárd ételt?" című részben) elmagyaráztam. Ha csak mos­ t a n á b a n , vagy h a n e m k í n á l t a k ö v e t k e z e t e s e n , a k k o r p u s z ­ t á n egy kicsivel t ö b b t ü r e l e m r e v a n szükség. A szilárd étel bevezetése h a t h ó n a p o s kortól ideális, ám lehet, hogy az Ön g y e r m e k e l a s s a b b a n szokja m e g . C s a k azt t a r t s a s z e m előtt, h o g y cél a folyadékfogyasztás felének szilárd étellel t ö r t é n ő kiváltása. Adja t e h á t ö s s z e , h á n y m i l l i l i t e r t iszik reggelire, e b é d r e é s v a c s o r á r a , m a j d ezt számolja á t szilárd é t e l r e . H a p é l d á u l a kis D o m i n i c á l t a l á b a n 180 m i l l i l i t e r folyadékot reggelizik, k a p j o n u g y a n e n n y i t szilárd é t e l b e n - m o n d j u k ,

6 0 milliliter g a b o n a p é p e t , 6 0 milliliter g y ü m ö l c s ö t é s 6 0 milliliter b é b i j o g h u r t o t (a m e n n y i s é g e k á t s z á m o l á s á t lásd a 189. o l d a l k e r e t e s r é s z é b e n ) . A h á r o m f ő é t k e z é s k o r először m i n d i g a szilárd é t e l t adja. A teljes elválasztásig, a m e l y a l e g t ö b b c s a l á d b a n másfél éves k o r b a n t ö r t é n i k m e g , a c u m i s ü v e g vagy a s z o p t a t á s a főétkezések k ö z ö t t i n a s s le­ gyen. H a m á r m e g s z o k t a a szilárd ételt, az étkezések idején c s ő r ö s p o h á r b a n kí­ n á l h a t n e k i vizet vagy tejet, hogy evés u t á n s z o m j á t olt­ hassa. N é h a n e m is általában a szilárd étel j e l e n t i a g o n d o t ,

A hörcsögmanőver
V a n n a k gyerekek, akik a n e m s z e r e t e m ételt a szájukban tartják. Ezt én „ h ö r c s ö g m a n ő ­ v e r n e k " h í v o m , és g y a k r a n követi ö k l e n d e ­ zés. Ha Ön azt látja, h o g y csak gyűjti a szájá­ b a n az ételt, szóljon rá, h o g y köpje ki. Egy hétig ne adja ezt az ételt, aztán p r ó b á l k o z ­ z o n újra.

h a n e m egy b i z o n y o s étel - m o n d j u k , az ő s z i b a r a c k . Ha a gyermek az ételek tekintetében n e m szereti az újdonságo­ kat, vagy v á l o g a t ó s , és b i z o n y o s d o l g o k a t v i s s z a u t a s í t , az azért van, m e r t e b b e n a k o r b a n m á r m e g m u t a t k o z i k , hogy m i t szeret, é s m i t n e m . D e l e h e t a z é r t is, m e r t e s e t l e g csak egy kicsivel t ö b b i d ő r e v a n s z ü k s é g e , h o g y m e g s z o k j a az új ízeket é s á l l a g o k a t , t e h á t é r d e m e s k i t a r t ó a n ( d e r u g a l m a ­ san) k í n á l n i az i s m e r e t l e n é t e l e k e t is. Aztán csakugyan vannak válogatós g y e r e k e k , akik s e m most, sem később n e m esznek m e g b á r m i t . És a k a d n a k o l y a n o k is, akik e g y s z e r ű e n n e m k í v á n n a k a n n y i t , m i n t m á ­ sok. A m i az egyik gyerek s z á m á r a „ n o r m á l i s " , a m á s i k n a k l e h e t kevés vagy sok. H a a z Ö n g y e r m e k e n e m akarja m e g ­ e n n i a z elé t e t t összes é t e l t , n e e r ő l t e s s e . K ü l ö n b e n n e m t a ­ nulja m e g , m i k o r lakik jól. Tapasztalataim szerint ha jó a napirendje, jól is eszik. A vá­ l o g a t ó s m é g új szilárd é t e l e ­ ket is h a j l a n d ó m e g k ó s t o l n i . Elég, ha két teáskanálnyit kínál b e l ő l e - l e g a l á b b b e l e ­ dugja a nyelvét.

Nem szabad!
Egy 9-11 h ó n a p o s b a b a száját szétfeszíteni annyi sikerrel kecsegtet, m i n t h a egy c á p a f o ­ gai k ö z ü l a k a r n á n k kiszedni a halat. Ha a gyerek n e m nyitja ki a száját a falat előtt, n a ­ g y o n k é r e m , n y u g o d j o n bele, h o g y jóllakott, és n e m kér t ö b b e t .

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

Az én aranyszabályom szerint négy egymást követő na­ p o n adja a z ú j ételt. H a a gyerek n e m eszi m e g , p r ó b á l j a m e g m é g egyszer, d e h a a k k o r s e m kell n e k i , c s a k egy h é t m ú l v a k í s é r l e t e z z e n m e g i n t . A k k o r s e a g g ó d j o n , h a csak ke­ vés é t e l t s z e r e t (lásd a „ k e d v e n c é t e l e k " c í m ű r é s z t a 2 0 7 . o l d a l o n ) - a f e l n ő t t e k k ö z ö t t is v a n n a k ilyenek. De ú g y ve­ s z e m é s z r e , h o g y ha a s z ü l ő k m a g u k is v á l t o z a t o s a n étkez­ n e k , és a g y e r m e k ü k n e k is sokféle ételt k í n á l n a k ( d e n e m e r ő l t e t n e k s e m m i t ) , v é g ü l b e l ő l e is előbújik a k í s é r l e t e z ő kedv. T o v á b b á a z o n s e l e p ő d j ö n m e g , h a k é t h ó n a p i g i m á d ­ ja a k r u m p l i t , u t á n a v i s z o n t h o z z á se n y ú l . S o d o r t a s s a m a ­ g á t az á r r a l . H a a g y e r m e k n e m h a j l a n d ó szilárd ételt e n n i , azt i s m e g ­ k é r d e z e m : Fölébred éjszaka szopni vagy cumisüvegből enni? A f o l y a d é k b e v i t e l , k ü l ö n ö s e n az éjszakai, e l v e h e t i az étvágyát a szilárd é t e l e k t ő l ( e z é r t e l l e n z e m , h o g y a kisgyerek c u m i s ­ ü v e g g e l k ö z l e k e d j é k ) . S a j n o s s z á m t a l a n s z ü l ő t i s m e r e k , aki­ n e k egyéves vagy i d ő s e b b g y e r m e k e t o v á b b r a is eszik éjsza­ k á n k é n t - s ő t a l e g r o s s z a b b e s e t b e n , egész éjszaka. C s o d á l ­ k o z n a k , m i é r t n e m kéri a szilárd é t e l t , p e d i g n e m kell hozzá egyetemi d i p l o m a : h a jóllakik anyatejjel vagy t á p s z e r r e l , n e m m a r a d hely a szilárd é t e l e k n e k ! C s o d a , h o g y étkezések i d e j é n n e m é h e s , vagy n e m k ü l ö n ö s e b b e n é r d e k l i a szilárd étel? T e l e v a n . E m e l l e t t , h a éjszaka eszik ( m é g h a é h e s is), a k k o r a k a r a t l a n u l is v i s s z a t é r n e k a h u s z o n n é g y ó r á s n a p i ­ r e n d h e z (az i d ő s e b b c s e c s e m ő k e t és a k i s g y e r m e k e k e t a fel­ vesz/letesz m ó d s z e r r e l l e h e t l e s z o k t a t n i az éjszakai evésről; l á s d a h a t o d i k fejezetet). Sokat nassol? Ha i g e n , a k k o r m e g i n t csak jóllakik az étke­ z é s e k k ö z ö t t . Ez a p r o b l é m a az első vagy m á s o d i k é l e t é v b e n s z o k o t t j e l e n t k e z n i . Vagy az a b a j , h o g y t ú l s o k a t n a s s o l , vagy az, h o g y n e m a m e g f e l e l ő n a s s o k a t kapja. N e m vagyok e l l e n e , h o g y i d ő n k é n t ilyen-olyan k e k s z e t k a p j o n , d e é n in­ k á b b egészséges d o l g o k a t n y o m n é k a k e z é b e , p é l d á u l gyü­ m ö l c s ö t vagy s a j t d a r a b k á k a t . N e m e n t e g e s s ü k , h a n e m akar enni ( „ F á r a d t " , „Rossz napja van", „Jön a foga", „ N e m s z o k o t t ilyen l e n n i " ) , i n k á b b m e n j ü n k e l é b e a b a j n a k , és ik-

t a s s u k ki a t á p l á l ó n a s s o k n a g y r é s z é t , k ü l ö n ö s e n a z o k a t , amelyek üres kalóriákat tartalmaznak. H a m é g e m l é k s z i k , b e s z é l t e m r ó l a , h o g y egyes b a b á k , k ü ­ l ö n ö s e n a s z o p t a t o t t b a b á k , n a s s o l ó k k á v á l h a t n a k - csak tíz p e r c i g e s z n e k a h e l y e t t , h o g y h á r o m - n é g y ó r á n k é n t legyűr­ n é n e k egy r e n d e s a d a g o t (lásd a k e r e t e s r é s z t a 1 3 1 . o l d a ­ l o n ) . U g y a n e z m e g t ö r t é n h e t k é s ő b b is, h a a k i s g y e r m e k egész n a p c h i p s e t vagy k e k s z e t r o p o g t a t . H a n e m eszik r e n ­ d e s e n n a p o n t a h á r o m s z o r , a d j o n m a g á n a k h á r o m n a p o t ar­ ra, h o g y r á s z o k t a s s a . E n n e k é r d e k é b e n t a r t a n i a kell m a g u ­ kat a n a p i h á r o m s z o r i é t k e z é s h e z , és k ö z ö t t ü k tilos a n a s s (lásd l e n t a k e r e t e s r é s z t ) .

Félre a nassal!
Ezzel a háromnapos tervvel a nassoló kisgyermeket rendesen evővé változtathatjuk:
Reggel hétkor, a m i k o r f e l é b r e d , m e g k a p j a a c u m i s ü v e g e t , vagy s z o p i k . Reggelire, 9 óra körül, i n k á b b csak n a s s o l , s e m m i n t rendesen eszik - a h o g y m e g s z o k t a . De m á ­ tól n e m Így lesz, mert a m i k o r 1 0 . 3 0 körül f o g y n i k e z d az ereje, Ön n e m piskótát, g y ü m ö l c s ö t vagy e g y e b e t ad neki, h a n e m leköti a f i g y e l m é t . Például kiviszi a játszó­ térre. G a r a n t á l o m , h o g y e b é d r e t ö b b e t f o g e n n i , mert f a r k a s é h e s lesz. H a n a g y o n nyűgös, kicsit k o r á b b a n is e b é d e l h e t n e k . A délutáni alvás után hagyják ki az u z s o n n á t . Ezt sok s z ü l ő a g g o d a l o m m a l f o g a d j a . „ M i t ő l lesz ereje, h a n e m kap e n n i ? N e m f o g h i á n y o z n i n e k i ? " A v á l a s z o m az, h o g y egyáltalán n e m . Ne feledje, h o g y ez legfeljebb három napig tart. N e m f o g é h e n halni. A k k o r kap e n n i , a m i k o r eljön az ideje. Higgye e l . Ö n t s o k k a l j o b b a n m e g fogja viselni, m i n t őt. A cél lebegjen a s z e m e előtt: n e m vár i n k á b b e g y órát, h o g y aztán r e n d e s e n e g y e n , m i n t h o g y t o v á b b r a is csak nassoljon? Ha Ön n e m adja fel, g y e r m e k e a h a r m a d i k n a p o n - az esetek t ö b b ­ s é g é b e n h a m a r a b b - a f ő é t k e z é s e k idején csipegetés helyett el f o g t ü n t e t n i e g y rendes a d a g o t .

Ezzel n e m azt a k a r o m m o n d a n i , h o g y a n a s s o l á s e l í t é l e n ­ dő. A vékonyabb testalkatú gyerekek t u l a j d o n k é p p e n t ö b b k a l ó r i á h o z j u t h a t n a k á l t a l a , m i n t a f ő é t k e z é s e k b ő l (lásd a "Jó h í r a v á l o g a t ó s g y e r e k e k n e k [és s z ü l e i k n e k ] " c í m ű k e r e ­ tes r é s z t a 2 0 9 . o l d a l o n ) . A kis g y o m r o t g y a k r a b b a n kell

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

m e g t ö l t e n i . I l y e n k o r a n a s s o k (a t á p l á l ó k ) i n k á b b kis é t k e ­ z é s e k e t j e l e n t e n e k . Figyelje m e g g y e r m e k e evési s z o k á s a i t . H a n e m s z o k t a m e g e n n i a z a d a g j á t , é s súlya a z alsó p e r c e n t i l i s b e esik, a k k o r l e h e t , h o g y n i n c s s e m m i p r o b l é m a . De ilyenkor sem árt, ha m a g a s a b b kalóriatartalmú nassot k a p , p é l d á u l a v o k á d ó t , sajtot, fagylaltot. É s k é r d e z z e m e g a g y e r m e k o r v o s u k t ó l , h o g y n e m k e l l e n e - e g y a k r a b b a n étkez­ n i e . A kis a d a g o k b a n k í n á l t m e g f e l e l ő é t e l e k r e m e k e n e r g i a ­ f o r r á s k é n t s z o l g á l n a k , és l e k ö t i k a figyelmét a s z u p e r m a r k e ­ t e k b e n . A m i k o r a g y e r m e k m á r t á r s a s á g i é l e t e t él, a n a s s e g y é b k é n t s e m t i l t h a t ó m e g . M i n d e n a n y u k á n á l v a n . Akár­ m e n n y i r e ügyel Ö n a r r a , h o g y g y e r m e k e c s a k egészséges é t e l t e g y e n , m i n é l t ö b b e t forog m á s g y e r e k e k k ö z ö t t , a n n á l t ö b b f é l e n a s s a l találkozik, e g é s z s é g t e l e n e k k e l is. V i g y e n m a ­ gával Ö n is, h o g y felügyelhesse, m i t eszik, é s n e m u t o l s ó ­ sorban azért, hogy ne kéregessen m á s anyukáktól! E b b e n az é l e t k o r b a n az is A fogzás csökkentheti az étvágyat
A f o g z á s n a k jele lehet az alábbiak k ö z ü l bár­ melyik vagy mindegyik: piros arc, p e l e n k a ­ kiütés, nyálfolyás, ujjrágás, orrfolyás vagy a n á t h á é h o z h a s o n l ó tünetek, láz, n a g y o n sár­ ga (koncentrált) vizelet. R ö g t ö n kiköpi az e t e t ő c u m i t vagy a m e l l b i m b ó t , mert fáj az ínye. Nincs étvágya, mert kellemetlen s z á m á ­ ra az evés. Az ujjunkkal kitapinthatjuk a d u dort, vagy piros foltot látunk. Szoptatás k ö z ­ b e n akár érezni is lehet az áttörő f o g élét. Időtartama: H á r o m n a p o s s z a k a s z o k b a n zajlik le - a fog(ak) áttörését közvetlenül m e g e l ő z ő időszak, a f o g a k kibújása (ez a legrosszabb h á r o m nap), és a lecsengés. Teendő: Kenje be az ínyét a g y e r m e k o r ­ vos/gyógyszerész által javasolt kenőccsel vagy f o l y a d é k k a l . Segít, ha a b a b a rág vagy s z o p o g a t valamit, például lehűtött rágókát, h i d e g kiflit vagy h i d e g t ö r ü l k ö z ő t .

őrá i s á t r a g a d a s z o r o n g á s . É s n e m v a l a m i k e l l e m e s ú g y e n ­ nie, hogy közben tudja: muszáj teljesítenie. L á t t a m m á r olyan g y e r e k e k e t , akik e m i a t t u t a s í t o t t á k vissza az új é t e l e ­ ket, vagy e g y á l t a l á n n e m v o l t a k h a j l a n d ó k e n n i . Kajalimpia. A Gyakran rendetlenkedik étkezéskor? k é r d é s ­ re a d o t t v á l a s z b ó l m e g t u d o m , részt vesz-e a g y e r e k a „kajalimpián". E b b e a kategóriába az alábbi p a n a s z o k sorolhatók: Szaladgálnom kell utána, hogy egyen.

Nem hajlandó megülni az etető székében, vagy megpróbál ki­ mászni belőle. enni.

Meg sem próbál önállóan Nem

tűri meg magán az előkét.

k é r d é s , h o g y Személyes sér­ tésnek veszi-e Ön, ha a gyer­ meke nem eszik? Egyéves k o r a l a t t a n e m evés r i t k á n fakad dacból. A csecsemő ezzel m é g n e m t u d j a m a n i ­ p u l á l n i a szüleit. Valami m á s ­ r ó l v a n szó t e h á t , p é l d á u l a r r ó l , h o g y j ö n a foga (lásd a k e r e t e s r é s z t e z e n az olda­ lon), n e m aludta ki magát, b e t e g , vagy e g y s z e r ű e n ilyen napja van. Egyéves kor u t á n a z o n b a n fölfedezi, h o g y a n e m evést f e g y v e r k é n t h a s z ­ nálhatja Ö n ellen. H a Ö n sokat aggodalmaskodik ami­ a t t , h o g y m i t eszik, g a r a n t á l ­ h a t o m , hogy tizenöt hóna­ p o s k o r á b a n vagy m á r e l ő b b

Folyton ledobálja az ételt - vagy a fejére borítja. Az evés t a n u l á s a egybeesik azzal az i d ő s z a k k a l , a m i k o r a g y e r m e k m á s t e r ü l e t e n i s óriásit fejlődik. S o k gyerek m á r jár e b b e n a k o r b a n . Aki m é g n e m , a z kúszik vagy m á s z i k . É s m i n d e g y i k v é g t e l e n ü l kíváncsi. A k e d v e n c f o g l a l a t o s s á g o k s o r á b a n n e m az evés áll az első h e l y e n . Ki a k a r egy h e l y b e n m e g ü l n i , a k á r tíz p e r c r e is, a m i k o r a n n y i é r d e k e s d o l g o t lát­ ni? És ki akarja m e g e n n i az ételt, a m i k o r sokkal i z g a l m a s a b b e l d o b á l n i és s z é t k e n n i ? Az egy-két éves g y e r e k e k c s a l á d j á b a n a z é t k e z é s e k e m b e r t p r ó b á l ó , sokszor k u d a r c b a fulladó p r ó ­ b á l k o z á s o k - és h a t a l m a s s z e m é t d o m b m a r a d u t á n u k . A kis­ gyermeküket megzabolázni n e m t u d ó szülők panaszai a g y e r m e k n ö v e k v ő ö n á l l ó s á g á t , ü g y e s e d é s é t , é s kétéves k o r felé k ö z e l e d v e , a k a r a t o s s á g á t t ü k r ö z i k . Az, h o g y v i s s z a u t a s í t egy b i z o n y o s ételt, sokkal i n k á b b t u l a j d o n í t h a t ó a n n a k , h o g y h a t a l m á n a k h a t á r a i t p u h a t o l j a , m i n t s e m h o g y n e m ízlik n e ­ ki. Á l t a l á b a n j o b b á t m e n e t i l e g l e m o n d a n i a r r ó l a b i z o n y o s ételről, m i n t b e l e m e n n i a h a t a l m i h a r c b a . ( A k ö v e t k e z ő ét­ kezésnél a d j u n k h e l y e t t e v a l a m i h a s o n l ó a n t á p l á l ó t . )

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

A z a l a p s z a b á l y o k a t m á r egyéves k o r b a n l e l e h e t f e k t e t n i . H a l l o m , a h o g y Ö n t i l t a k o z i k : „ D e h á t a szabályok m é g t ú l k o r a i a k ! " Ez n e m igaz, k e d v e s e m . Most kell e l k e z d e n i , a d a c k o r s z a k e l ő t t , m e r t a k k o r b á r m i h a t a l m i h a r c c á fajulhat. Amikor a következőkben a kajalimpiából eredő problé­ m á k r ó l olvas, e m l é k e z z e n vissza a r r a a n é g y ( d e l e g a l á b b h á r o m ) d o l o g r a , a m i t a h e l y e s étkezési s z o k á s o k k a l k a p c s o ­ l a t b a n í r t a m ( 1 7 8 . o l d a l ) . A gyerek v i s e l k e d é s e c s a k a k k o r fog m e g v á l t o z n i , h a Ö n tesz r ó l a . Az Ön v i s e l k e d é s e k u l c s f o n t o s s á g ú . A gyerek viselkedésé­ r e v o n a t k o z ó fenti d ő l t b e t ű s p a n a s z o k m i n d e g y i k e arról á r u l k o d i k , h o g y a gyerek az ú r . Ez m á r az a n y u k a vagy az a p u k a megfogalmazásából kiderül, m e r t úgy kezdik a m o n ­ d a t o t , h o g y „Az é n g y e r e k e m n e m a k a r . . . " , „Az é n gyere­ kem n e m hajlandó..." Tény, hogy most m á r közeledünk a dackorszakhoz, de m é g sincs rendjén, hogy az étkezéseket a gyerek i r á n y í t s a . E z a z Ö n d o l g a . ( A d a c k o r s z a k n a k s e m kell r é m á l o m n a k l e n n i e ; l á s d a n y o l c a d i k fejezetet.) Ahhoz, hogy hogy orvosolhas­ a

sunk neki két előkét, és kérdezzük m e g tőle: „Melyiket te­ gyük fel?" H a v i s z o n t s z a l a d g á l n i kell u t á n a , h o g y e g y e n , t a ­ lán t ú l sok v á l a s z t á s t k í n á l u n k n e k i . S o k szülő azt i s m e g ­ kérdezi a gyerektől, hogy „Akarsz e n n i ? " Ez n e m kérdés. E g y s z e r ű e n j e l e n t s ü k ki: „ M o s t e n n i f o g u n k . " A z evés n e m s z a b a d o n v á l a s z t h a t ó t e v é k e n y s é g . H a eljött a v a c s o r a i d ő , és n e m e t m o n d , akkor is ültessük asztalhoz. Ha éhes, enni fog. D e h a játszik vagy r e n d e t l e n k e d i k , v e g y ü k k i a z e t e t ő ­ s z é k é b ő l , és k ü l d j ü k el az a s z t a l t ó l . L e g y e n k é t „ d o b á s a " , a m á s o d i k u t á n a z o n b a n n i n c s m e s e , k i kell v á r n i a a k ö v e t k e ­ z ő é t k e z é s t , a m i k o r b i z t o s a n é h e s lesz. Az, h o g y b a b r á l a z étellel, n e m a k a r b e ü l n i a z e t e t ő s z é k é ­ be vagy föl a k a r állni b e n n e , b i z o n y o s m é r t é k i g é l e t k o r i sa­ játosság. E z e k n a g y r é s z é t s z i n t e l e h e t e t l e n m e g a k a d á l y o z ­ ni. Azt a z o n b a n m e g f i g y e l t e m , h o g y k e v e s e b b ilyen g o n d d a l s z e m b e s ü l n e k a z o k a z a n y u k á k , akik a z a s z t a l n á l r e n d s z e r e ­ sen b e s z é l g e t n e k a g y e r e k ü k k e l . Ez u g y a n i s l e k ö t i és az evésre irányítja a figyelmét: „ H o l v a n a k r u m p l i ? " , „A b o r ­ sónak zöld a színe". Mosolyogjunk rá, beszéljünk hozzá, di­ csérjük m e g , m i l y e n ü g y e s e n eszik. A m i k o r a b b a h a g y j a a z evést, vagy a m i k o r látjuk, h o g y fel a k a r állni a s z é k é b e n , r a ­ gadjuk m a g u n k h o z a k e z d e m é n y e z é s t : „ L á t o m , b e f e j e z t e d az ebédet. M e n j ü n k , m o s s u n k kezet." H a egy gyerek f e l t ű n ő e n s o k a t i z e g - m o z o g vagy s z e m l á t o ­ m á s t n e m érzi m a g á t jól a z e t e t ő s z é k é b e n , m i n d i g azt gyaní­ t o m , h o g y a szülei t ú l s á g o s a n s o k a t v á r n a k el t ő l e . Az etető­ székében kell megvárnia, hogy Ön elkészítse az ennivalóját? Ha igen, mennyit kell várnia? Egy m o z g é k o n y kisgyerek s z á m á r a ö t p e r c i s egy ö r ö k k é v a l ó s á g n a k t ű n i k . E l ő s z ö r csinálja m e g az é t e l é t , és k é s z í t s e n m i n d e n kelléket az a s z t a l r a , csak a z t á n ültesse o d a . Az evés végeztével is benne hagyja az etetőszéké­ ben? H a evés u t á n i s k é n y t e l e n o t t ü c s ö r ö g n i , b ö r t ö n n e k fogja é r e z n i az e t e t ő s z é k é t . N e m r é g i b e n egy o l y a n a n y u k á v a l d o l g o z t a m , aki a d d i g n e m a k a r t a k i v e n n i a székből t i z e n ­ nyolc h ó n a p o s kisfiát, a m í g m i n d e n t m e g n e m evett a t á ­ nyérjáról. A gyerek p e r s z e u t á l t a azt a széket; ha b e l e a k a r t á k ü l t e t n i , visított, m i n t akit n y ú z n a k , é s r o s s z u l evett.

Nincs játék! Nincs trükközés!
N é h á n y szülő j á t é k o t csinál az evésből, a z u t á n m e g c s o d á l k o z i k , ha b o h ó c k o d i k a gyerek. H a Ö n például „ r e p ü l ő g é p e s e t " ját­ szik, vagyis a kanálra vett ételt „ b e r e p í t i " a gyerek szájába, ne lepődjön m e g , ha k é s ő b b ő is repteti az ennivalót, csak kanál nélkül. T r ü k k ö k h ö z sem szabad folyamodni. M a j d eszik, ha éhes. M a j d eszik, ha az ínyére való ételt tesznek elébe. De nem f o g enni, ha trük­ kökkel próbáljuk rávenni. Ha hízelgéssel, sőt erőszakkal igyekszünk újabb falatokat lenyom­ ni a torkán, kellemetlen érzéseket f o g társítani az evéshez. És ha azt látja, hogy felbosszant minket a n e m evése, hamarosan arra is rájön: „ A h a , ezt fegyverként használhatom."

suk ezeket a problémákat, meghatározhassuk érdemes szabályokat, meg­

vizsgálnunk az étkezések m e ­ n e t é t ( r i t u á l é j á t ) , h á t h a ta­ lálunk valamit, a m i t j o b b len­ ne másképpen c s i n á l n i . F o n ­ t o s k e r e t e t a d n i é s kijelölni a h a t á r o k a t , kivált tizennyolc h ó n a p o s k o r e l ő t t , m e r t ál­ t a l á b a n akkor kezdődik az igazán idegtépő időszak. Ebben a lényeg, az életkorban az hogy egészséges

e g y e n s ú l y t t e r e m t s ü n k : en-

g e d j ü k k í s é r l e t e z n i , u g y a n a k k o r l e g y ü n k t i s z t á b a n azzal, m i t v á r h a t u n k t ő l e . H a p é l d á u l n e m a k a r é l ő k é t v i s e l n i , alakít­ s u k ú g y a h e l y z e t e t , h o g y n e k i is legyen b e l e s z ó l á s a . M u t a s -

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

Van t e h á t o l y a n gyerek is, aki a világ m i n d e n k i n c s é é r t n e m ü l b e a s z é k é b e , a n y u k a p e d i g m i n d e n a l k a l o m m a l el­ k e s e r e d i k vagy m é r e g b e g u r u l . És vagy vállalja a c s a t á r o ­ z á s t , a m i t ő l a gyerek m é g j o b b a n m e g m a k a c s o l j a m a g á t ; vagy feladja, é s m e n e t k ö z b e n p r ó b á l j a e t e t n i . A n n y i p é l d á t l á t t a m e z u t ó b b i r a : a n y u k a egy k a n á l l a l a k e z é b e n r o h a n g á l a gyerek u t á n , h á t h a sikerül a szájába c s e m p é s z n i e . De az ilyen a n y u k a s e m m i jóra n e s z á m í t s o n . S o k k a l célraveze­ t ő b b , ha v é g i g g o n d o l j a , miért utálja a gyerek e n n y i r e az ete­ t ő s z é k é t , m a j d o k o s a n újra m e g b a r á t k o z t a t j a vele. Ú g y h o g y m e g k é r d e z e m : Mennyi idős korában ültette be először? Tu­ dott már önállóan ülni? Ha legalább húsz percen keresztül n e m t u d m é g ö n á l l ó a n ü l n i , a k k o r elfárad, é s k é n y e l m e t l e n ­ n e k találja. N e m c s o d a , h o g y utálja. F o n t o s t i s z t e l e t b e n t a r t a n i a gyerek v o n a k o d á s á t vagy fé­ l e l m e i t . Ha r ú g k a p á l , ívbe feszíti a h á t á t vagy s z e r e t n e ki­ m á s z n i , m i k ö z b e n Ö n b e ü l t e t i , a z o n n a l vegye ki: „ L á t o m , m é g n e m a k a r s z e n n i . " N e g y e d ó r a m ú l v a p r ó b á l j a m e g új­ r a . N é h a az a p r o b l é m a , h o g y a s z ü l ő n e m a l a k í t o t t ki r i t u á ­ lét a t e v é k e n y s é g e k v á l t á s á h o z - e b b e n az e s e t b e n a h h o z , h o g y befejezik a j á t é k o t , é s e n n i k é s z ü l ő d n e k . N e m helyes c s a k úgy k i r a g a d n i a j á t é k a i k ö z ü l , é s m i n d e n á t m e n e t nél­ k ü l a s z é k é b e ü l t e t n i . A h o g y a lefekvés g o n d o l a t á t szoknia kell (az esti r i t u á l é r ó l lásd a k ö v e t k e z ő f e j e z e t e t ) , az étke­ z é s r e is föl kell k é s z ü l n i e . Beszéljen h o z z á . ( „ E b é d i d ő van! É h e s vagy? P a k o l j u k el a k o c k á k a t , és m o s s u n k k e z e t . " ) Ad­ j o n n e k i n é h á n y p i l l a n a t o t , h o g y felfogja a szavak é r t e l m é t , majd cselekedjen: segítsen neki elrakni az építőkockákat, u t á n a p e d i g kezet m o s n i . M i e l ő t t a s z é k é b e e m e l i , figyel­ meztesse: „ N a , most beteszlek a székedbe." A l e g t ö b b g y e r e k n e k e n n y i i s elég. D e h a a z Ö n g y e r m e k e m á r - m á r f ó b i á s a n i r t ó z i k a z e t e t ő s z é k é t ő l , m e r t c s u p a rossz e m l é k e fűződik h o z z á , kezdje elölről. L e g y e n m e g i n t élvezet a z evés. K e z d e t n e k e t e s s e m e g i n t a z ö l é b e n . F o k o z a t o s a n haladjanak a párhuzamos megoldásig, amikor például a c s a l á d i e b é d l ő a s z t a l m e l l e t t egy g y e r e k a s z t a l n á l , kisszékből eszik. N é h á n y h é t m ú l v a újra m e g p r ó b á l k o z h a t a z e t e t ő -

székkel, d e h a m o s t i s e l l e n á l l á s b a ü t k ö z i k , a k k o r l e h e t , h o g y m á s f é l e s z é k e t kell v e n n i e , vagy szerelje le az e t e t ő s z é k tálcáját, h o g y a gyerek k ö z v e t l e n ü l az e b é d l ő a s z t a l r ó l e h e s ­ sen. Tizennyolc h ó n a p o s kor körül a gyerekek többsége m á r s z í v e s e b b e n eszik e g y ü t t a c s a l á d t ö b b i tagjával. A közös családi étkezések á l t a l á b a n n e m c s a k a b b a n segíte­ nek, hogy n y u g o d t a b b a n üljön az asztalnál, h a n e m az ö n á l l ó ­ ságot i s ösztönzik. H a g y e r m e k e n e m kíván egyedül e n n i , g o n d o l k o z z o n el a z o n , hogy mi e b b e n az Ön s z e r e p e : Mit érez azzal kapcsolatban, hogy gyermeke önállóan eszik? Ön kutya­ futtában szokott étkezni? Zavarja Önt, ha evés után sokat kell takarítania? E l s z o m o r í t , a m i k o r azt l á t o m , h o g y egy kétéves gyerek m á r fel t u d n á u g y a n s z ú r n i a villájára az ételt, de túlsá­ gosan hajszolt vagy t ú l s á g o s a n „ a n á l i s " szülei n e m e n g e d i k m e g neki. Ha Ön t ü r e l m e t l e n , vagy evés közben folyton t ö r ö l ­ geti a gyerek száját vagy az etetőszéke tálcáját, ő n e m sok élve­ zetet fog találni b e n n e . M i é r t a k a r n a ö n á l l ó a n enni? E m e l l e t t el kell j u t n i a a fejlődés egy b i z o n y o s fokára. Ha t e h á t egy szülő a r r a p a n a s z k o d i k , h o g y g y e r m e k e n e m a k a r ö n á l l ó a n e n n i , m e g k é r d e z e m : Mit ért azon, hogy „önállóan enni"? T a l á n t ú l z o t t i g é n y e k e t t á m a s z t . A l e g t ö b b egyéves gyerek kézzel m á r ö n á l l ó a n eszik, d e k a n á l l a l m é g n e m . H a az Öné m é g kézzel s e m eszik, t e g y e n m e g f o g h a t ó é t e l e k e t a tányérjára. E l ő b b - u t ó b b r á fog j ö n n i , m i t c s i n á l j o n velük. A k a n á l vagy villa h a s z n á l a t a e n n é l jóval ö s s z e t e t t e b b fel­ a d a t . G o n d o l j a c s a k m e g : n e m kis k é z ü g y e s s é g é s k o o r d i n á ­ ció ( a m o z d u l a t o k ö s s z e h a n g o l á s a ) kell h o z z á , h o g y m e g ­ t a r t s a a k a n a l a t , az étel alá c s ú s z t a s s a , fölemelje a n é l k ü l , hogy k i f o r d u l n a a k e z é b ő l , és végül a szájába t e g y e . A t ö b b ­ ség k ö r ü l b e l ü l t i z e n n é g y h ó n a p o s k o r i g m é g m e g p r ó b á l n i sem t u d j a . A d j o n a k e z é b e k a n a l a t , h o g y j á t s z h a s s o n vele. Használni m é g n e m tudja, de Ö n t ő l m i n d e n k é p p e n el akar­ ja m a j d v e n n i . I d ő v e l be fog t a l á l n i vele a szájába. A m i k o r ezt látja, egyre t ö b b s z ö r t e g y e n v a l a m i t a k a n a l á r a - l e h e t ő ­ leg o l y a s m i t , a m i r á r a g a d . Az étel n a g y r é s z e az ő vagy az Ön h a j á b a n fog k i k ö t n i , e n n e k e l l e n é r e b i z t o s í t s o n n e k i le­ h e t ő s é g e t a k í s é r l e t e z é s r e , m é g a k k o r is, ha s o s e m találja

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

m e g a száját. V a l a m i k o r t i z e n n é g y - t i z e n n y o l c h ó n a p o s k o r a k ö z ö t t s i k e r ü l n i fog. M i n d e z e k e l l e n é r e p e r s z e a z összes gyerekkel e l ő f o r d u l i d ő n k é n t , h o g y s z á n d é k o s a n k a l a p k é n t viseli a t á n y é r j á t . H a ez rendszeresen megtörténik, megkérdezem: Nevetett Ön, amikor a gyerek először művelte ezt? T u d o m , h o g y a k k o r n e m csinált belőle ügyet, m e r t annyira édes és ellenállhatat­ l a n volt. Ö n k é n t e l e n ü l is e l n e v e t t e m a g á t . A baj az, h o g y az Ö n r e a g á l á s a m é g a n n á l i s n a g y o b b ö r ö m m e l t ö l t ö t t e el, m i n t az, h o g y a fejére b o r í t o t t a a t á n y é r t . Azt g o n d o l j a : Jé! Ez szuper. Anyának nagyon tetszik, amikor ezt csinálom. Úgy­ h o g y m e g i s m é t l i , c s a k h o g y a m á s o d i k , h a r m a d i k é s negye­ dik a l k a l o m m a l Ö n m á r n e m találja a n n y i r a e l l e n á l l h a t a t ­ l a n n a k . Ö n egyre d ü h ö s e b b , a gyerek egyre k e v é s b é érti. Két nappal ezelőtt tetszett neki most miért nem nevet? Ez van: a gyerek szeret dob á l ó z n i - e r ő s n e k érzi magát tőle. S z á m á r a m i n d e g y , hogy l a b d á t vagy virslit hajigál. Ha m é g n i n c s egyéves, ne csinál­ j o n belőle n a g y ügyet - n e m az volt vele a gyerek célja, hogy felhívja m a g á r a a figyel­ m e t - , d e tegye világossá,

Kétéves kortól hároméves korig: kedvenc ételek és más bosszantó hóbortok
A kisgyermek m o s t m á r m i n d e n t m e g e h e t - és kell is e n n i e -, a m i t a c s a l á d t ö b b i tagja k a p . Az a s z t a l n á l é t k e z i k az e t e t ő ­ s z é k é b e n , és é t t e r e m b e n is t u d n i a kell v i s e l k e d n i . A l e g n a ­ gyobb p r o b l é m á k kétéves kor körül jelentkeznek, a m i k o r bármi hatalmi harcba torkollhat. A dackorszak kezdődhet d a c o s a n vagy g o n d t a l a n u l . S o k m ú l i k a g y e r e k v é r m é r s é k l e ­ t é n , d e a z o n is, a h o g y a n Ö n k o r á b b a n k e z e l t e a f e l m e r ü l ő problémákat. A h a r m a d i k születésnap közeledtével szeren­ csére k ö n n y e b b é válik az élet. A z e r r e a z é l e t k o r r a j e l l e m z ő p r o b l é m á k k é t t í p u s r a oszt­ h a t ó k : n e m , vagy csak b i z o n y o s é t e l e k e t h a j l a n d ó e n n i ; é s rendetlenkedik az asztalnál, ami a k o r á b b a n n e m m e g o l d o t t g o n d o k t o v á b b é l é s é t jelzi. A z a l á b b i a k b a n m i n d k é t t í p u s t n a g y í t ó alá vesszük. A „ n e m , vagy c s a k b i z o n y o s é t e l e k e t h a j l a n d ó e n n i " k a t e ­ g ó r i á b a ilyesmik t a r t o z n a k : Nem Szinte Csak eszik jól. semmit sem eszik.

A kenyeret törje, ne a tányért!
A n n y i esze m i n d e n k i n e k van, h o g y ne t ö r h e ­ tő tányért t e g y e n a gyerek elé. Persze tányér s e m feltétlenül kell, f ő l e g ha az étel úgyis m i n d i g a f ö l d ö n végzi. K a p h a t ó olyan m ű ­ a n y a g tányér, a m i n e k t a p a d ó k o r o n g van a z alján. Ha a kisgyermek már elég erős (és elég okos) a h h o z , h o g y feltépje, tegye az ételt az e t e t ő s z é k e tálcájára.

h o g y n e m t ű r i a z ilyesmit. Ahogy egy a n y u k a m o n d t a h é t hó­ n a p o s kisfiának, aki sajtkockákat p o t y o g t a t o t t a földre: „Lá­ t o m , s z e r i n t e d a p a d l ó n v a n a helyük." Ha Ön m é g n e m látta „a t á n y é r o m a k a l a p o m " mutat­ v á n y t , n e bízza e l m a g á t . E l j ö n a z is. D e fogadja r e z z e n é s t e ­ l e n a r c c a l . C s a k m o n d j a azt: „ N e m . A z é t e l t n e m a fejünkre t e s s z ü k . A z ételt m e g e s s z ü k . " É s vegye e l t ő l e . H a egyszer m á r h á l á s k ö z ö n s é g e volt e n n e k a m ű s o r s z á m n a k , u g y a n e z t m o n d h a t j a , de számítson rá, hogy jó n é h á n y alkalommal m e g i s m é t l ő d i k , m i e l ő t t a r e n d r e u t a s í t á s n a k foganatja lesz. Biztosíthatom, hogy ha m o s t n e m lép, akkor a következő é l e t s z a k a s z b a n , két- é s h á r o m é v e s k o r k ö z ö t t s o k k a l cifrább h e l y z e t e k k e l kell m a j d s z e m b e n é z n i e .

nassot eszik. folytat.

Éhségsztrájkot Csak Mindig

bizonyos sorrendben eszi meg az ételeket. ugyanazt akarja enni.

Kiveri a hisztit, ha a borsó hozzáér a krumplihoz. M i n d i g tisztázom a szülőkkel, hogy m i t é r t e n e k azon, hogy "jól eszik". S o k a t ? M i n d e n t ? A jól e v ő g y e r e k k i n e k - k i n e k m á s t j e l e n t . H a t e h á t a s z ü l ő a z elfogyasztott é t e l m e n n y i s é -

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

g e m i a t t a g g ó d i k , azt t a n á c s o l o m , h o g y figyeljen, é s k é r d e z ­ z e m e g m a g á t ó l , h o g y m i t lát. Ez valami új szokás, vagy mindig így evett? Az e m b e r e k nemcsak k ü l s ő l e g vagy v é r m é r s é k l e t ü k b e n különböznek, h a n e m m á s k é p p e n is esznek. A vérmérsékletben, otthoni k ö r ü l m é n y e k b e n és a t á p l á l k o z á s h o z való v i s z o n y b a n m e g ­ m u t a t k o z ó e g y é n i k ü l ö n b s é g e k m i n d - m i n d befolyásolják a k i s g y e r m e k evési s z o k á s a i t . Van, aki k e v e s e b b e t eszik az át­ l a g n á l , v a n , aki n e m s z e r e t i a m a r k á n s vagy ú j í z e k e t . M á s o k i m á d n a k enni, de lehet, hogy testalkatuk miatt éppenséggel kevesebbel laknak jól. Megint másoknak t ö b b s z ö r van „rossz e v ő " napjuk, m i n t a többieknek. E b b e n az életkorban Önnek már meglehetősen pontos k é p é n e k kell l e n n i e a r r ó l , h o g y m i l y e n a g y e r m e k e , és mi te­ k i n t h e t ő nála n o r m á l i s n a k . Ha m i n d i g n e h é z volt rábírni az e v é s r e , vagy h a k e v e s e b b e t evett m á s o k n á l , n e állítsa irreális e l v á r á s o k elé. E g y s z e r ű e n ilyen. Az is teljesen r e n d j é n van, h a m a n e m eszik a n n y i t , m i n t a m e n n y i t t e g n a p e v e t t - le­ h e t , h o g y h o l n a p t ö b b e t fog. H a a g y e r m e k o r v o s u k egészsé­ g e s n e k látja, a k k o r b í z z a ezt a g y e r e k r e . H a Ö n k e l l e m e s kö­ r ü l m é n y e k k ö z ö t t f i n o m é t e l e k e t tálal, é s s z e m m e l l á t h a t ó ­ lag é r t é k e l i a jó k o s z t o t , v a l ó s z í n ű l e g a g y e r m e k e is j o b b a n eszik, m i n t a k k o r , h a Ö n á r g u s s z e m m e l figyel é s s z o r o n g v a s z á m o l j a a b e k a p o t t f a l a t o k a t . C l a r a D a v i s a c s e c s e m ő k és kisgyermekek ételpreferenciájának vizsgálatára szakosodott g y e r m e k o r v o s é v t i z e d e k k e l e l ő b b f o l y t a t o t t , m a m á r klasszi­ k u s n a k s z á m í t ó k u t a t á s a i m e g m u t a t t á k , h o g y m á r a csecse­ mő is a z o k a t az é t e l e k e t választja ki az e l é b e r a k o t t t á l c á r ó l , a m e l y e k r e egy egészséges s z e r v e z e t n e k s z ü k s é g e v a n . (Talán é r d e k l i , h o g y ezek u g y a n a z o k v o l t a k , a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g az Ön h u s z o n e g y e d i k s z á z a d i g y e r m e k é n e k is a k e d v e n c e i k ö z é t a r t o z n a k : t e j , t o j á s , b a n á n , a l m a é s n a r a n c s . A legke­ v é s b é a z ö l d s é g f é l é k e t , ő s z i b a r a c k o t , a n a n á s z t , m á j a t és ve­ sét k e d v e l t é k - a m i n e m o k o z n a g y m e g l e p e t é s t ! ) Ha régebben jobban evett, mint most, mi más történt még? Most tanult meg felmászni a bútorokra? Beteg? Jön a foga?

Stressznek van kitéve? E z e k közül bármelyik elronthatja egy gyerek é t v á g y á t . Társasági eseményt jelent-e számára az evés? A c s a l á d i a s z t a l n á l t ö r t é n ő é t k e z é s ki­ tűnő tapasztalatszerzés számára, a gyermek feltéve,

Jó hír a válogatós gyerekeknek (és szüleiknek)
Kutatási e r e d m é n y e k szerint a 4 - 5 éves gye­ rekek 3 0 % - a vagy válogatós, vagy keveset eszik. Egy n e m r é g i b e n Finnországban végzett vizsgálat arra a megállapításra jutott, h o g y a szülőknek „ n i n c s o k u k k o m o l y a g g o d a l o m ­ r a " . T ö b b mint 5 0 0 olyan gyerek szüleit kér­ dezték m e g , akiknek hét h ó n a p o s koruk ó t a n y o m o n követték a fejlődését. Ebben a k u t a ­ tásban az minősült rossz evőnek, aki a szülei szerint „ g y a k r a n " vagy „ n é h a " túl keveset evett. Ötéves k o r b a n a rossz evők általában valamivel a l a c s o n y a b b a k és kisebb súlyúak voltak a t ö b b i gyereknél, de a születési súlyuk is kisebb volt, ami arra utal, h o g y m i n d i g is kevesebbet igényeltek. M á s k é p p e n f o g a l ­ mazva: a rossz evők a méreteikhez képest v o l t a k é p p e n n e m esznek kevesebbet a t ö b ­ bieknél. Egyetlen k ü l ö n b s é g e t találtak csak: a rossz evők t ö b b kalóriát nyertek nassból, mint rendes ételből, ezért az ő szüleiknek f o ­ k o z o t t a b b a n é r d e m e s odafigyelniük arra, hogy egészséges nassokkal lássák el őket.

hogy senki sem noszogatja: „Egyél! Egyél! Egyél!" M é g szerencsésebb, csoport idejére ha gyerek­ társaságban ehet. A játszó­ iktassanak b e egy k ö n n y ű e b é d e t vagy uzsonnát. Meglepő m ó d o n m é g a rossz e v ő t is j o b b a n érdekli a z étel, h a m á s gye­ r e k e t e n n i lát. ( M i n d k é t al­ k a l m a t h a s z n á l j u k ki az asz­ tali e t i k e t t t a n í t á s á r a . ) Tényleg semmit sem eszik? A s z ü l ő k m e g s z o k t a k feled­

kezni a f o l y a d é k o k r ó l és az é t k e z é s e k k ö z ö t t f o g y a s z t o t t n a s s o k r ó l . E g y - k é t n a p i g írjon föl m i n d e n t , a m i a g y e r e k szájába k e r ü l , é s m e g fog l e p ő d n i . L e h e t , h o g y s o k a t n a s s o l . H a i g e n , a k k o r eszik - csak é p p e n n e m azt, a m i t é t k e z é s e k idején k a p . E z e n l e h e t v á l t o z t a t n i ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 199. o l d a l o n ) . A m i k o r azt h a l l o m egy s z ü l ő t ő l , h o g y „ C s a k nassot hajlandó e n n i " , a legszívesebben m e g k é r d e z n é m : "És ki adja n e k i a n a s s o t - egy g o n o s z b o s z o r k á n y ? " Az Ön felelőssége, h o g y m i t eszik a gyerek, és o d a kell rá figyelnie. E b b e n az é l e t k o r b a n a z o k a k i s g y e r m e k e k is k ü l ö n c szo­ k á s o k a t v e h e t n e k föl, akik a n n a k i d e j é n g o n d n é l k ü l h o z z á ­ szoktak a szilárd é t e l e k h e z . Van, aki c s a k egy b i z o n y o s é t e l t hajlandó megenni. M á s nemcsak hogy válogatós, h a n e m m é g h ó b o r t o s is. A szülei m e g i d e g e s e k .

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

A k i s g y e r m e k e k h a j l a m o s a k az efféle szeszélyekre, visel­ k e d é s ü k b e n és az ételek megválasztásában egyaránt. Kivá­ l a s z t a n a k egy vagy n é h á n y é t e l t , és h o s s z ú i d e i g csak azt eszik, s e m m i m á s t n e m f o g a d n a k el. E z é r t o l y a n f o n t o s , h o g y egészséges e n n i v a l ó t k í n á l j u n k n e k i k ; a k e d v e n c kaja l e g a l á b b t á p l á l ó is. E l ő f o r d u l h a t a z is, h o g y egy i d ő u t á n r á u n n a k , é s a z t á n sokáig é p p e n ezt n e m h a j l a n d ó k m e g e n ­ n i . S o p h i e , a k i s e b b i k l á n y o m volt ilyen - s ő t m o s t is ilyen. Á l t a l á b a n tíz n a p i g favorizált egy-egy é t e l t . U t á n a egy ideig n o r m á l i s a n evett, é s a m i k o r m á r k e z d t e m azt h i n n i , h o g y kinőtt ebből a korszakból, új kedvencet talált m a g á n a k . So­ p h i e , aki m o s t t i z e n n y o l c éves, t u l a j d o n k é p p e n egész életé­ b e n így evett, és - ha j o b b a n m e g g o n d o l o m - az a l m a n e m esik m e s s z e a fájától. M a g a m is r a g a s z k o d o m b i z o n y o s éte­ l e k h e z , d e a h h o z m á r t ú l ö r e g vagyok, h o g y a z é n a n y u k á m e m i a t t idegesítse m a g á t . L e h e t , hogy az ilyesmi szintén öröklődik, bár n e m hallottam olyan t u d o m á n y o s kutatásról, amely bizonyította volna! Az é t e l m á n i á k n á l is j o b b a n aggasztja a s z ü l ő k e t az ételek­ h e z k ö t ő d ő h ó b o r t o s v i s e l k e d é s . I l l u s z t r á c i ó k é n t álljon itt egy r é s z l e t egy olyan levélből, a m e l y a h o n l a p o m f ó r u m á r a é r k e z e t t egy a n y u k á t ó l — n e v e z z ü k C a l l i e - n a k -, aki a két és fél éves kisfiáról írt. C a l l i e s z e r i n t D e v o n „ i m á d n i v a l ó kis­ f i ú " , „ k e d v e s , a r a n y o s é s j ó k e d v ű " , d e „ e g y r e elviselhetetle­ n e b b " , amit az asztalnál művel.

s o r r e n d b e n h a j l a n d ó e n n i - az egyik kisfiú p é l d á u l r a g a s z ­ k o d o t t h o z z á , h o g y m i n d e n é t k e z é s t egy falat b a n á n n a l kezdjen. Vagy s z i g o r ú s z a b á l y o k a t „ í r n a k e l ő " a z e l é b ü k k e ­ r ü l ő ételekkel k a p c s o l a t b a n - m o n d j u k , n e m é r h e t n e k egy­ m á s h o z a z egyes fajták, e s e t l e g csak egy a d o t t t á n y é r b a n vagy t á l k á b a n l e h e t felszolgálni ő k e t . A v a r i á c i ó k v é g t e l e n e k és e g é s z e n e g y e d i e k . Az okokat csak t a l á l g a t n i l e h e t . E m b e ­ rek v a g y u n k , m e g v a n n a k a m a g u n k h ó b o r t j a i . L e h e t , h o g y ezek i s ö r ö k l ő d n e k . C s a k a n n y i t m o n d h a t o k b i z t o s r a , h o g y a g y e r e k e k t ö b b s é g e k i n ö v i . . . idővel. A d d i g fölösleges a g g ó d n i . S ő t . H a C a l l i e t ú l n a g y ü g y e t csinál a b b ó l , h o g y D e v o n i r t ó z i k a t ö r ö t t é t e l e k t ő l , vagy m i n d e n á r o n l e akarja szoktatja r ó l a , l e h e t , h o g y é p p e n a z ellenkezőjét éri el: m é g r o s s z a b b lesz a h e l y z e t . Az e r r e a k o r o s z t á l y r a é r k e z ő p a n a s z o k m á s i k c s o p o r t j á t az é t k e z é s e k n é l t a n ú s í t o t t v i s e l k e d é s teszi ki. Kritikán ban? aluli a viselkedése - mi engedhető meg ebben a kor­

Nem bír megülni a fenekén mának").

(ezt hívom

én

„sajtkukac szindró­

Dobálja az ételt, ha nem kér többet, vagy nem szereti. Sokszor hisztizik bármilyen apróság felbosszantja. spagettiszósszal raj­

Ha k e t t é t ö r i k az étele - p é l d á u l a b a n á n vagy a m ü z l i ­ szelet - , n e m h a j l a n d ó m e g e n n i . E g y s z e r ű e n n e m ér­ t e m , m i é r t . A r r a g o n d o l t a m , h o g y látja, h o g y a felnőt­ teké n e m törik ketté, amikor ilyesmiket esznek. M á s g y e r e k e is csinálja ezt vagy v a l a m i h a s o n l ó f u r c s a s á g o t ? M á s gyereke is csinálja ezt? S o k a k é . A C a l l i e - n a k válaszoló a n y u k á k b e s z á m o l t a k r ó l a , h o g y a gyerek o r d í t , h a t ö r ö t t k e k s z e t k a p ; egy m á s i k n e m n y ú l h o z z á a „ k e v e r t " é t e l h e z , a m i l y e n a r a g u vagy az e g y t á l é t e l ; egy h a r m a d i k c s a k a pirí­ t ó s t e t e j é t eszi m e g , a z alját n e m . Van, aki c s a k egy b i z o n y o s Az a s z t a l n á l j e l e n t k e z ő m a g a v i s e l e t i g o n d o k egy r é s z e a n a p k ö z b e n is m e g m u t a t k o z ó általános viselkedési problé­ mák folyománya, csak étkezéskor, főként é t t e r e m b e n , ahol mások is tanúi, jobban szemet szúrnak. Ez rögtön kiderül, ha r á k é r d e z e k : Ez új magatartás, vagy régóta tart? Ha régóta tart, milyen más helyzetekben jelentkezik még? Mi szokta ki­ váltani? Á l t a l á b a n n e m ú j d o n s á g r ó l v a n s z ó . A z ö t l e t s z e r ű Szándékosan disznóólat csinál, például a zol az asztalra (vagy a kistestvérére).

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

n e v e l é s k ö v e t k e z m é n y e : a g y e r e k r e n d e t l e n k e d i k , a s z ü l ő vi­ s z o n t siet, vagy szégyelli, e z é r t szó n é l k ü l hagyja, vagy e n ­ ged szól). M o n d j u k t e h á t , h o g y a g y e r m e k s p a g e t t i s z ó s s z a l rajzol az a s z t a l r a . Ön m i t csinál? Ha azt g o n d o l j a : Na és - majd letör­ löm, és egy szóval s e m u t a s í t j a r e n d r e , a k k o r a h e l y t e l e n k e d é s figyelmen kívül h a g y á s á v a l azt h o z z a a t u d o m á s á r a , h o g y e z így r e n d b e n v a n . D e m i t ö r t é n i k n é h á n y h é t m ú l v a , a m i k o r v e n d é g s é g b e m e n n e k a n a g y s z ü l ő k h ö z , és a N a g y i k e l e n g y é j é b ő l s z á r m a z ó a b r o s z t festi össze? H a d d szögez­ z e m le: n e m a gyerek a h i b á s , h a n e m Ö n . Ö n n e k kell m e g ­ t a n í t a n i a , h o g y a s p a g e t t i s z ó s z n e m ujjfesték. A legelső al­ k a l o m m a l m e g kellett v o l n a m o n d a n i a : „Az é t e l a r r a való, h o g y m e g e g y ü k . N e m játék. H a n e m kérsz t ö b b e t , b e t e h e ted a tányérodat a mosogatóba." Vagy vegyük azt az e s e t e t , h o g y a g y e r m e k e m o z g é k o n y , s z e r e t i f ö l t e n n i a l á b á t az a s z t a l r a , és o t t d o b o l a m a g n ó b ó l szóló d a l r i t m u s á r a . K é p z e l j e e l u g y a n e z t egy é t t e r e m b e n . Ö n n y i l v á n h e l y b e n e l s ü l l y e d n e . L e g y e n k ö v e t k e z e t e s é s ki­ t a r t ó . Ha a gyerek n e m m e g f e l e l ő e n v i s e l k e d i k - az asztalra teszi a l á b á t , a villát az o r r á b a dugja, d o b á l j a az ételt -, a z o n n a l közölje vele, h o g y e z tilos: „Az a s z t a l n á l n e m [csi­ n á l j u k ezt vagy a z t ] . " H a n e m hagyja a b b a , állítsa föl a z asz­ t a l t ó l . Öt p e r c m ú l v a visszajöhet. A mi k ö v e t k e z e t e s és ki­ t a r t ó m a g a t a r t á s u n k r é v é n t a n u l j a m e g , h o g y m i t v á r h a t el, és mi mit várunk el tőle. U g y a n e z v o n a t k o z i k a z étel d o b á l á s á r a is. A z m á s , h a egy t i z e n n é g y h ó n a p o s g y e r e k kísérletezik a m o z d u l a t o k k a l és a d o b á l á s s a l ; a b b ó l s z ü k s é g t e l e n n a g y ü g y e t c s i n á l n i (lásd a 2 0 6 . o l d a l t ) . D e h a egy k é t - vagy h á r o m é v e s g y e r e k így p r o ­ vokálja a szüleit, n e k i m e g kell m o n d a n i , h o g y e z n e m h e ­ lyes, é s m o s t csináljon r e n d e t m a g a u t á n . T e g y ü k fel pél­ d á u l , h o g y csirke v a n e b é d r e , d e a z Ö n k é t é v e s g y e r m e k e h a n g o s „ N e m ! " - e t kiált, m a j d elkezdi a p a d l ó r a hajigálni a c s i r k e d a r a b k á k a t . A z o n n a l vegye el előle a t á n y é r t , és szóla g y e r e k k ö v e t e l é s é n e k ( e r r ő l s o k k a l b ő v e b b e n lásd a n y o l c a d i k fejezetet, a m e l y a k i s g y e r m e k „ m e g s z e l í d í t é s é r ő l "

jon r á : „Az é t e l t n e m d o b á l j u k . " Vegye ki a s z é k é b ő l . Öt p e r c m ú l v a folytathatja a z evést. L e g y e n k é t „ d o b á s a " , d e a m á s o d i k u t á n t e k i n t s e b e f e j e z e t t n e k a z evést. E z t a l á n s z i g o r ú a n h a n g z i k , d e higgye e l n e k e m , h o g y a z ilyen k o r ú g y e r m e k m á r ü g y e s e n m a n i p u l á l j a a szüleit. L á t ­ t a m a n y u k á k a t , akik r ö p t é b e n i g y e k e z t e k e l k a p n i a f a l a t o ­ kat, d e s o s e m i n t e t t é k r e n d r e a g y e r e k ü k e t . H e l y e t t e m e g ­ k é r d e z t é k : „ I n k á b b egy kis sajtot e n n é l ? " E z idővel m a k a c s p r o b l é m á v á fajul, é s a g y e r m e k m á r n e m c s a k é t e l t d o b á l , h a n e m j á t é k o k a t é s e g y é b , p o t e n c i á l i s a n veszélyes t á r g y a k a t i s (lásd B o t ö r t é n e t é t a 4 1 5 . o l d a l o n ) . M i n d e n é t k e z é s n é l így kell eljárni, a m í g a b b a n e m hagyja. A baj az, h o g y a szü­ l ő n e k elfogy az ereje, és feladja. I n k á b b e g y s z e r ű e n ö s s z e t a ­ karít. N a g y o n g y a k o r i p r o b l é m a ez, é s v é g ü l súlyossá válik, m e r t s e h o v á s e m l e h e t elvinni a g y e r e k e t . N e m ö r ü l ö k , h a egy é t t e r e m b e n o l y a n g y e r e k e t l á t o k , aki n e m t u d viselked­ n i . G a l a c s i n o k a t g y ú r a k e n y é r b ő l , d o b á l j a az é t e l t , a szülei pedig ügyet sem vetnek rá - majd a p i n c é r összeszedi. N e m érdekli ő k e t , m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é t k e z n e k . A z ilyen s z ü l ő k azzal s z o k t a k v é d e k e z n i : „ D e h á t m é g csak k é t é v e s - n e m t u d j a , m i t s z a b a d , é s m i t n e m . " D e k i fogja n e k i m e g t a n í t a n i - és m i k o r ? M a j d j ö n egy jó t ü n d é r ? N e m , ez a szülő d o l g a , és i d e j é b e n kell e l k e z d e n i ( e r r ő l b ő ­ v e b b e n lásd a n y o l c a d i k fejezetet). A r e n d e t l e n k e d é s t i d ő n k é n t m e g o l d j a , ha a s z ü l ő j o b b a n odafigyel a g y e r e k jelzéseire. A h i s z t i n é l p é l d á u l m e g szok­ t a m k é r d e z n i : Tudomásul veszi, hogy nem kér többet? N é h a s z e r e t n é n e k b e l e d i k t á l n i „ m é g egy f a l a t o t " , n o h a a gyerek nyafog, elfordítja a fejét, r ú g k a p á l . A s z ü l ő n e m adja föl, és k e z d ő d i k a hiszti. E h e l y e t t j o b b a n t e n n é , h a a z o n n a l e l e n ­ g e d n é az a s z t a l t ó l . Így is el l e h e t v e t n i a k é s ő b b s ú l y o s a b b á v á l ó t á p l á l k o z á s i P r o b l é m á k m a g v a i t , e z é r t ügyeljen r á , m i t t a n í t ö n k é n t e l e ­ n ü l is az evéssel k a p c s o l a t b a n . Ha e r ő l t e t i az evést, a g y e r e k n e m fogja t u d n i , m i k o r lakik jól. S o k t ú l s ú l y o s f e l n ő t t gye­ rekkorában jutalomként édességet kapott, és megdicsérték, h a egy m o r z s á t s e m h a g y o t t a t á n y é r j á n : „ M i l y e n ügyes

Az étel nem csak táplálék

Az étel nem csak táplálék

vagy, h o g y m i n d e n t m e g e t t é l ! " A s z ü l ő szívéhez az e v é s e n keresztül vezetett az út. Ha Ö n n e k táplálkozási problémái v a n n a k , p é l d á u l á l l a n d ó a n f o g y ó k ú r á z i k , vagy u n d o r o d i k b i z o n y o s é t e l e k t ő l , f o n t o s , h o g y ezt t u d a t o s í t s a m a g á b a n , é s k e r e s s e n segítséget, h o g y n e adja ő k e t t o v á b b a g y e r m e k é ­ nek. A g y e r e k t á p l á l á s a a k k o r is sok stresszel jár, ha n e k ü n k m a g u n k n a k s e m m i p r o b l é m á n k a z evéssel. Azt s z e r e t n é n k , h o g y egészséges legyen. T e r m é s z e t e s , h o g y a g g ó d u n k , a m i ­ k o r n e m eszik. N é h a t u d u n k t e n n i e l l e n e , n é h a n e m . M i n ­ d e n e s e t r e n e k ü n k , s z ü l ő k n e k kell i r á n y í t a n u n k . A megfele­ l ő e n t á p l á l t c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k s z é p e n eljátszik és jól alszik. A mi felelősségünk, hogy ellássuk a szükséges „ ü z e m a n y a g g a l " , u g y a n a k k o r t i s z t e l e t b e n kell t a r t a n u n k a z e g y é n i t u l a j d o n s á g a i t , a k á r a h ó b o r t j a i t is. H o g y r á l á t á s a le­ g y e n a d o l g o k r a , l a p o z z o n a k ö v e t k e z ő o l d a l r a , „A kisgyer­ m e k c s o d a é t r e n d j é " - h e z . A z o k o n a n a p o k o n , a m i k o r agyon­ izgulja m a g á t , a m i é r t a g y e r e k n e m eszik e l e g e t , olvassa el ezt a h u m o r o s írást, a m e l y e t t ö b b g y e r m e k n e v e l é s s e l foglal­ k o z ó h o n l a p o n is k ö z z é t e t t e k . A n é v t e l e n s z e r z ő - akinek b i z o n y o s a n k i s g y e r m e k e v a n - az é t r e n d e t h i b á z t a t j a a z é r t , h o g y a n n y i a s o v á n y gyerek!

MÁSODIK NAP Reggeli S z e d d föl a földről a t e g n a p esti pirítóst, és e d d m e g . Igyál m e g fél ü v e g vaníliasűrítményt vagy 1 kiskanál olívaolajat. Fél t u b u s „Pikáns p i n k " rúzs és 1 m a r é k (tetszőleges ízesítésű) száraz kutyaeledel. ízlés szerint 1 j é g k o c k a . N y a l o g a s s egy nyalókát, a m í g ragacsos n e m lesz, vidd ki az u d ­ varra, d o b d a k u k á b a . Halászd ki, és m o s t n y a l o g a s d tisztára. A z u t á n vidd be a s z o b á b a , és hajítsd a s z ő n y e g r e . Vacsora 1 d a r a b kavics vagy 1 szem nyers b a b , amit a bal o r r l y u k a d b a d u g s z . Önts szőlőlevet a k r u m p l i p ü r é r e ; kanállal e d d m e g .

Ebéd

Uzsonna

HARMADIK NAP Reggeli 2 palacsinta r e n g e t e g c s o k i ö n t e t t e l , egyél m e g 1 -et, a k e z e d e t t ö r ö l d a h a j a d b a . 1 p o h á r tej; idd m e g a felét, a m a r a d é k b a á l ­ lítsd bele a másik palacsintát. Reggeli után s z e d d föl a s z ő n y e g ­ ről a t e g n a p esti nyalókát, s z o p o g a s d le róla a s z ö s z ö k e t , majd tedd a legszebb fotelba. 3 szál g y u f a , vajas-lekváros kenyér. K ö p j t ö b b falatot a p a d l ó r a . Ö n t s 1 p o h á r tejet az asztalra, és s z ü r c s ö l d f e l . 1 kehely fagylalt, 1 marék chips, egy kis m á l n a s z ö r p . Ivás k ö z ­ ben nevess, és p r ó b á l d kifröcskölni az o r r o d o n keresztül.

Ebéd

Vacsora

UTOLSÓ NAP Reggeli N e g y e d t u b u s (tetszőleges ízű) f o g k r é m , kis d a r a b s z a p p a n , 1 o l í v a b o g y ó . Önts egy t á l k á b a k u k o r i c a p e l y h e t , rá 1 p o h á r tejet és fél csésze c u k r o t . Ha a k u k o r i c a p e h e l y m á r szottyadt, idd le róla a tejet, a pelyhet p e d i g a d d a k u t y á n a k . Ebéd Edd fel a k e n y é r m o r z s á k a t a k o n y h a k ő r ő l és az e b é d l ő padlójá­ ról. K e r e s d m e g a nyalókát, és nyald el az e g é s z e t . A spagettit s z ó r d a kutya hátára, a f ü l é b e dugj egy h ú s g o l y ó t . A p u d i n g o t ö n t s d az ü d í t ő b e , és szívószállal idd m e g . IGÉNY SZERINT ISMÉTELHETŐ!

A kisgyermek csodaétrendje
Kipróbálása
ELSŐ N A P Reggeli Rántotta 1 t o j á s b ó l , 1 szelet lekváros pirítós. K é z z e l egyél 2 fa­ lat tojást; a t ö b b i t borítsd a f ö l d r e . Harapj e g y e t a pirítósból, a lekvárt k e n d szét az a r c o d o n és a r u h á d o n . Ebéd 4 (tetszőleges színű) filctoll, 1 marék chips, 1 p o h á r tej (csak 3 korty, a t ö b b i t borítsd ki). Vacsora Lefekvés előtt 1 rúd száraz r o p i , 2 kisebb p é n z é r m e , 4 korty állott szénsavas üdítő. Dobj 1 szelet pirítóst a k o n y h a padlójára.

előtt

kérdezd

meg

gyermekorvosodat

Vacsora

ÖT

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást
Az alvás tanítása az első három hónapban

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Alszik, mint a mormota?
„Öthetes „Hathetes „Egy szont „Az ször kislányom kisbabám nem akar a nem kiságyában alszik." remekül alszik, éjszaka vi­ aludni."

nappal

hónapos nem." én

kisfiam

napközben

kisfiam

három

hónapos,

de

éjszakánként

még

több­

fölébred." kisfiam öthetes csak a mellkasomon hogy hajlandó elaludni." de ordít,

„ Tízhetes „Figyelem amikor

kislányomat, a

mikor fárad el,

beteszem

kiságyába." csak a kocsiban alszik, ezért a kis­

„Nyolchetes ágyába

kislányom az

tettük

autósülését."

Elektronikus p o s t a l á d á m m i n d e n n a p megtelik a fentiekhez h a s o n l ó t a r t a l m ú levelekkel. A t ö b b s é g h á r o m h ó n a p o s vagy f i a t a l a b b b a b á k s z ü l e i t ő l érkezik. A „ T á r g y " m e z ő b e i l y e s m i k e t í r n a k : „ S e g í t s é g ! " , „ T a n á c s t a l a n v a g y o k " vagy „ E g y k i a l v a t l a n a n y u k á t ó l " . N e m l e p m e g : a k ó r h á z b ó l való h a z a é r k e z é s t ő l fogva az alvás o k o z z a a l e g t ö b b n e h é z s é g e t . M é g a z o n s z e r e n c s é s e k is s o k a t s ó h a j t o z n a k , a k i k n e k a kis­ b a b á j a t e r m é s z e t é n é l fogva jól alszik: „Vajon m i k o r fogja á t a l u d n i a z é j s z a k á k a t ? " A z alvás a z é r t i s n a g y o n f o n t o s , m e r t k ö r ü l ö t t e forog a c s e c s e m ő é l e t e . Alvás k ö z b e n n ö v e ­ kedik. H a f á r a d t , n e m eszik é s n e m játszik. N y ű g ö s , f o g é k o ­ nyabb az emésztési problémákra és más betegségekre. S z i n t e m i n d e n alvási n e h é z s é g egy t ő r ő l f a k a d : a s z ü l ő k n e m tudják, hogy az alváshoz szükséges készségeket m e g kell tanítaniuk a b a b á n a k - h o g y a n a l u d j o n el e g y e d ü l , és h o g y a n a l u d j o n vissza, h a f e l é b r e d . É s a h e l y e t t h o g y ő k irá­ n y í t a n á n a k a z első h á r o m h ó n a p b a n , a m i k o r a j ó alvási s z o -

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

kásokat meg lehet alapozni, inkább a baba u t á n m e n n e k , és a k a r a t l a n u l is hagyják k i a l a k u l n i a r o s s z alvási s z o k á s o k a t . A n g o l n y e l v t e r ü l e t e n e z é r t r é s z b e n egy n é p s z e r ű t é v h i t h i b á z t a t h a t ó . A m i k o r egy f e l n ő t t azt m o n d j a , „ ú g y a l u d t a m , m i n t egy c s e c s e m ő " (I slept like a baby), azt é r t i rajta, h o g y r e m e k ü l - a s z e m e c s u k v a volt, az éjszaka e s e m é n y t e l e n ü l t e l t , é s k i p i h e n t e n , e n e r g i á t ó l d u z z a d v a é b r e d t . M i l y e n rit­ kán fordul elő! M i , felnőttek általában forgolódunk, kime­ g y ü n k a f ü r d ő s z o b á b a , m e g n é z z ü k az ó r á t , és b o s s z a n k o ­ d u n k , h o g y reggel f á r a d t a n f o g u n k fölkelni. É s t u d j a , mit? A k i s b a b a u g y a n í g y v a n vele. H a a z a n g o l nyelv i g a z á n p o n ­ t o s v o l n a , a z „ ú g y alszik, m i n t egy c s e c s e m ő " azt j e l e n t e n é , hogy „negyvenöt percenként felébredtem". Tény, hogy a b a b a n e m s z o r o n g ügyfelek m i a t t , n e m gyakorolja a m á s n a ­ pi értekezleten tartandó beszámolóját, de alvásának ritmu­ sa h a s o n l ó a m i é n k h e z . Az ö v é is n e g y v e n ö t p e r c e s ciklu­ s o k b ó l áll, é s m é l y , s z i n t e k ó m a s z e r ű alvási s z a k a s z o k válta­ k o z n a k a f e l ü l e t e s e b b REM (rapid eye movement - gyors s z e m m o z g á s ) s z a k a s z o k k a l . A REM fázisban az agy aktív, és i l y e n k o r á l t a l á b a n á l m o d u n k . K o r á b b a n azt g o n d o l t á k , hogy a csecsemő n e m álmodik, de újabb kutatások bebizo­ n y í t o t t á k , h o g y alvását á t l a g o s a n ö t v e n - h a t v a n h a t százalék­ b a n a REM szakasz j e l l e m z i , a m i s o k k a l t ö b b , m i n t egy fel­ n ő t t n é l , akinél a REM á t l a g o s a n csak t i z e n ö t - h ú s z százalé­ k o t t e s z ki. É j s z a k á n k é n t t e h á t a c s e c s e m ő is s o k s z o r feléb­ red, akárcsak mi. Ha n e m tanították m e g rá, hogyan a l u d j o n vissza, a k k o r sír, a m i v e l l é n y e g é b e n azt közli: „ G y e ­ r e , segíts. N e m t u d o m , h o g y kell v i s s z a a l u d n i . " É s h a a szü­ lei s e m t u d j á k , e l ü l t e t i k a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s m a g v a i t . A z első h á r o m h ó n a p b a n j e l e n t k e z ő a l v á s p r o b l é m á k a t ú g y c s o p o r t o s í t h a t j u k , h o g y vagy nem akar elaludni ( a m i b e b e l e t a r t o z i k a k i s á g y t ó l való v o n a k o d á s ) , vagy gyakran fel­ ébred - e s e t l e g m i n d k e t t ő . A k ö v e t k e z ő o l d a l o n a leggyako­ ribb alvásproblémákat és lehetséges okaikat tárgyalom, és m i n d e g y i k n é l javaslok egy tervet a m e g o l d á s r a . P e r s z e m i n d ­ egyik p r o b l é m a egyedi, m e r t az Ön c s a l á d j á t é r i n t i és az Ön k i s b a b á j á n á l j e l e n t k e z i k , vagyis n e m egy, d e a k á r tíz könyv-

b e n s e m v o l n a l e h e t s é g e s s o r r a v e n n i m i n d e n l é t e z ő vál­ tozatot. Egymillió c s e c s e m ő n é l egymillióféle p r o b l é m a adódhat. De a b b a n segíthetek, hogy sok m i n d e n t elmagyarázok, és m e g m u t a t o m , hogyan működik az én agyam. Talán jobban m e g é r t i , h o g y é n h o g y a n e l e m z e m a z első h á r o m h ó n a p b a n j e l e n t k e z ő a l v á s p r o b l é m á k a t , és a z u t á n Ön is m e g o l d h a t j a a m a g á é t . ( N e felejtse el, h o g y e z e n p r o b l é m á k n a g y r é s z e m e g m a r a d h a t i d ő s e b b b a b á k n á l is, n é g y h ó n a p o s k o r e l ő t t a z o n b a n sokkal k ö n n y e b b e n kezelhetők.) R e m é l e m , hogy a többlettudás révén rájön majd, hol fordult balra, amikor pedig egyenesen kellett volna tovább h a l a d n i a , és kisbabá­ jának megkönnyíthetjük az álomországba vezető utat.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást
Az alvásproblémák bármilyen korban t ö b b okra vezethetők vissza. N e m c s a k a z s z á m í t , h o g y m i t ö r t é n i k éjszaka, h a n e m az is, a m i az egész n a p f o l y a m á n lezajlott. És s z á m í t a cse­ c s e m ő v é r m é r s é k l e t e , vala­ m i n t a s z ü l ő k v i s e l k e d é s e is. Az alvás más kultúrákban Lehetséges például, hogy a z é r t é b r e d fel éjszakán­ Az alvási s z o k á s o k azt a kultúrát tükrözik, a m e l y b e n kialakultak. N e k ü n k bizonyára ként, m e r t napközben túl azért olyan f o n t o s , h o g y a g y e r e k ü n k á t a l u d sokat alszik, túl keveset ja az éjszakákat, m e r t m i n k e t reggel vár a eszik, t ú l s o k i n g e r é r i vagy m u n k a . E g y ü t t m ű k ö d é s t várunk el a kisba­ túl fáradt. De elképzelhető b á n k t ó l . M á s k u l t ú r á k b a n a z o n b a n a csecse­ mő n e m z ö k k e n t i ki ennyire a felnőttek éle­ az is, h o g y az ö t l e t s z e r ű n e ­ tét. A Kalahári sivatag v a d á s z ó - g y ű j t ö g e t ő velés a h i b á s - vagy az is, a törzsében, a kung szanoknál például állandó fentiek mellett. Például a t e s t k ö z e l s é g b e n él az anyjával, nappal a h á ­ b a b a h a j n a l i n é g y k o r feléb­ tára kötözve, éjszaka a k ö z ö s f e k v ő h e l y e n . red, elkeseredett anyukája A z anya nagyjából n e g y e d ó r á n k é n t , kis a d a ­ g o k b a n szoptatja. H a n y ű g ö s , a z o n n a l reagál pedig m e g s z o p t a t j a . Vagy rá, nincs ideje igazán rázendíteni. N e m m e g ­ m a g á h o z veszi az á g y á b a , és lepő tehát, h o g y o t t senki s e m f o g l a l k o z i k vele alszik reggelig. L e h e t , azzal, h o g y átalussza-e az éjszakát a k i s b a b a . hogy m é g csak négyhetes,

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

d e egy c s e c s e m ő h a m a r m e g s z o k i k egy b i z o n y o s r e n d s z e r t , é s a t t ó l fogva s z á m á r a a z elalvás a z t j e l e n t i , h o g y szopik, vagy á t t e s z i k a s z ü l ő k á g y á b a . D e a z i s l e h e t , h o g y a m a éjszakai „ p r o b l é m á t " m á s o k o z ­ za, m i n t a t e g n a p éjszakait. M a a z é r t é b r e d föl, m e r t fázik, h o l n a p a z é r t , m e r t é h e s , n é h á n y n a p m ú l v a p e d i g fáj vala­ mije. L á t h a t j a , h o v á a k a r o k k i l y u k a d n i . A z éjszakai f e l é b r e d é ­ sek m e g o l d á s a o l y a n , m i n t egy k i r a k ó j á t é k - m e g kell keres­ ni és a h e l y ü k r e kell i l l e s z t e n i a d a r a b k á k a t . U t á n a p e d i g tervet készíteni a megoldásra.

az elalvást/visszaalvást a t t ó l a p e r c t ő l t a n í t a n i a kell, h o g y h a z a j ö n n e k a k ó r h á z b ó l , b á r az e r e d m é n y l e g j o b b e s e t b e n is csak n é g y - h a t h e t e s k o r b a n fog m e g m u t a t k o z n i . E z a t ö b b i k ö z ö t t a b a b a v é r m é r s é k l e t é t ő l és a s ú l y á t ó l függ. E z e n a t é ­ r e n i s legyen r e a l i s t a . H a a b a b a m á r e l m ú l t h a t h e t e s , é s h u ­ z a m o s a b b i d ő s z a k o k a t átalszik, 4 - 5 - k o r vagy 6-kor t a l á n m é g m i n d i g e n n i kér. F e l n ő t t m é r c é v e l m é r v e ö t - h a t ó r a al­ vás aligha m i n ő s í t h e t ő úgy, h o g y á t a l u s s z a a z éjszakát! E z ellen n e m i g e n l e h e t m i t t e n n i , l e s z á m í t v a a z t , h o g y Ö n k o ­ r á n lefekszik, e g y é b k é n t p e d i g a z l e b e g a s z e m e e l ő t t , h o g y elég h a m a r t ú l f o g n a k e s n i e z e n a z első i d ő s z a k o n . E b b e n a f e j e z e t b e n az a c é l o m , h o g y s e g í t s e k Ö n n e k r e á ­ lisan f e l m é r n i g y e r m e k e alvási k a p a c i t á s á t , b e m u t a s s a k j ó néhány lehetséges helyzetet, és m e g t a n í t s a m úgy gondol­ k o d n i , a h o g y a n é n s z o k t a m . H a g y e r m e k e n e h e z e n alszik e l vagy éjszaka v á r a t l a n u l f e l é b r e d , vegye s o r r a az összes el­ k é p z e l h e t ő o k o t , figyelje a b a b á t , és i d é z z e föl a saját csele­ kedeteit. A könnyebbség kedvéért hat csoportra osztottam azokat a t é n y e z ő k e t , a m e l y e k a z első h á r o m h ó n a p b a n befolyásol­ h a t j á k az alvást (lásd a k e r e A hat alvásnehezítő tényező tes r é s z t ) . M i n d a h a t c s o ­ p o r t összefügg, n é h a össze Ha a b a b a n e m akar elaludni vagy f e l é b r e d , is k a p c s o l ó d i k e g y m á s s a l , és a n n a k o k a vagy m a g á b a n a b a b á b a n kere­ jóval négy h ó n a p o s k o r u t á n , s e n d ő , vagy a b b a n , a m i t a s z ü l ő csinál (vagy k i s g y e r m e k k o r b a n , s ő t saj­ n e m csinál). nos később is fennállhatnak, Lehet, h o g y a szülő ezért nagyon fontos, hogy . . . n e m alakított ki napirendet. Ö n i s t i s z t á b a n l e g y e n ve­ ...helytelen altatási rituálét követ lük, f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y mennyi idős m o s t a gyerme­ ...ötletszerűen nevel. ke. H á r o m t é n y e z ő a z Ö n vi­ Lehet, h o g y a c s e c s e m ő s e l k e d é s é h e z k ö t ő d i k , vagyis ...éhes a h h o z , h o g y m i t csinált (vagy ...túl s o k inger érte, és/vagy n a g y o n f á r a d t n e m c s i n á l t ) a b a b a jó alvá­ ...fájdalmat érez, rosszul érzi m a g á t vagy b e ­ sa é r d e k é b e n : a n a p i r e n d hiá­ teg. nya, a n e m m e g f e l e l ő lefek-

Ne egyedül csinálja!
A kialvatlanság a szülő p r o b l é m á j a , n e m a c s e c s e m ő é . A z újszülöttnek teljesen m i n d ­ egy, h o g y hány órát alszik éjszaka. N e m neki kell ellátnia a háztartást, n e m neki kell m u n ­ k á b a m e n n i e . Az ő s z á m á r a r e n d b e n v a n , h o g y a n a p h u s z o n n é g y ó r á b ó l áll. ö n vi­ szont kerítsen segítséget, f ő k é n t az első hat h é t b e n . V á l t o g a s s á k egymást a partnerével, h o g y ne kizárólag Ö n r e háruljon az éjszakai etetés. De ne napi váltásban osszák fel a m u n k á t . M i n d e n k i legyen „ s z o l g á l a t b a n " két éjszaka, aztán kapjon két éjszaka s z a ­ b a d s á g o t , h o g y kialhassa magát. H a Ö n e g y e d ü l á l l ó a n y u k a , hívja el az édesanyját vagy e g y barátnőjét. Ha éjszakára n e m t u d ­ nak m a r a d n i , legalább n a p k ö z b e n tartsák e g y kicsit a f r o n t o t , a m í g Ön l e d ő l .

Tovább

bonyolítja

a

ké­

p e t , h o g y az „ á t a l u s s z a az é j s z a k á t " kifejezés kinek-ki­ nek mást jelent. Időnként k i d e r ü l , h o g y a h o z z á m for­ dulók gyermekének semmi­ féle problémája n i n c s - csak túl sokat várnak tőle. N e m ­ r é g i b e n egy ú j s z ü l ö t t anyu­ kája panaszkodott: „Két ó r á n á l e g y s z e r ű e n n e m al­ szik t ö b b e t , á l l a n d ó a n fent vagyok... Hát, M i k o r fogja már ilyen az anyaság! átaludni az éjszakát?" H o z z á t a r t o z i k a kialvatlan­

s á g (az Ö n é ) . E g y n y o l c h e t e s b a b a a n y u k á j a ezt í r t a : „ A z t s z e r e t n é m , h a e s t e h é t t ő l reggel hétig a l u d n a . M i t javasolsz?" Azt javaslom, hogy a anyuka t é r j e n j o b b b e l á t á s r a . Legyen realista: az első h ó n a p o k b a n a b a b a m é g n e m a l u s s z a át az egész éjszakát. Az első h a t h é t b e n a t ö b b s é g k é t s z e r f e l é b r e d - h a j n a l i 2-3-kor, vagy 5-6-kor - , m e r t pici g y o m r u k b a e g y s z e r ű e n n e m fér a n n y i , h o g y e n n é l t o v á b b k i h ú z z á k . S z ü k s é g ü k is v a n a k a l ó r i á k r a a n ö v e k e d é s h e z . Először a hajnali két órai etetés kiiktatásán dolgozzon. De

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

vési r i t u á l é és az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s . H á r o m p e d i g a b a b á h o z k ö t h e t ő : é h s é g , túl sok inger/erős fáradtság és fájdalom/diszkomfortérzés/betegség. N e m egyszerű d o l o g r á j ö n n i , m e l y i k t é n y e z ő a b ű n ö s , fő­ leg éjszaka, a m i k o r a s z ü l ő e g y é b k é n t s e m a l e g j o b b f o r m á ­ ját h o z z a - p l á n e , ha n e m is egy t é n y e z ő r ő l v a n s z ó ! M é g ne­ kem, a s u t t o g ó n a k is egy s o r k é r d é s t kell f ö l t e n n e m , hogy s e g í t e n i t u d j a k , k ü l ö n b e n c s a k s ö t é t b e n t a p o g a t ó z o m . Az­ t á n a válaszok alapján összerakom a képet, hogy megtalál­ j a m az alvászavar o k á t - vagy o k a i t -, végül k i g o n d o l o k egy t e r v e t , h o g y a b a b a m e g t a n u l j o n a l u d n i . B i z t o s vagyok b e n ­ n e , h o g y h a Ö n m e g é r t i , h o g y a n alszik egy c s e c s e m ő é s m i m i n d e n l e h e t r á befolyással, Ö n i s u g y a n o l y a n j ó n y o m o z ó ­ v á válik m a j d , m i n t é n . A következőkben egyenként sorra veszem a h a t tényezőt; a „ g y a n ú j e l " c í m ű k e r e t e s r é s z e k b e n azt í r o m le, h o g y mi­ lyen p a n a s z o k s z o k t a k k a p c s o l ó d n i h o z z á ; a t e r v p e d i g azt r é s z l e t e z i , h o g y m i k é n t o l d h a t ó m e g a h e l y z e t . A t é m á k egy részével m á r f o g l a l k o z t u n k v a l a m e l y i k előző f e j e z e t b e n - a n a p i r e n d f o n t o s s á g á v a l az e l s ő b e n , az é h s é g vagy fájdalom j e l e i n e k felismerésével és a velük k a p c s o l a t o s t e e n d ő k k e l a h a r m a d i k b a n . H o g y n e ismételjem ö n m a g a m a t , bizonyos e s e t e k b e n c s a k a m e g f e l e l ő o l d a l s z á m o t j e l z e m . M o s t azon­ b a n i s m é t t e r í t é k r e k e r ü l n e k , m e r t m i n d e g y i k h a t á s s a l van az alvásra.

1-es számú tényező: a napirend hiánya
Az a l v á s p r o b l é m á k k a l h o z z á m f o r d u l ó s z ü l ő k t ő l e l ő s z ö r is azt k é r d e z e m : Számon tartja, hogy mikor eszik, alszik és ébred föl a baba? H a n e m , a k k o r g y a n í t o m , h o g y vagy n i n c s n a p i ­ r e n d j ü k , vagy n e m t a r t j á k h o z z á m a g u k a t . Nincs napirend. Az é d e s álom a harmadik É a 4 É b e n . A z első h á r o m h ó n a p ­ ban általában n e m annyira m a g a a z alvás o k o z g o n d o t , hanem a napirend betartá­ sa. Az á t l a g o s s z ü l e t é s i sú­ lyú, n é g y h ó n a p o s n á l fiata­ labb kulcsa csecsemőknél a a siker napi­ háromórás
A z alábbi p a n a s z o k rendszerint arra utalnak, hogy legalábbis r é s z b e n a napirend hiánya o k o l h a t ó az alvásproblémáért: Nehezen alszik el. óránként felébred. de egész éjszaka fent

1-es számú gyanújel

Éjszakánként

r e n d b e n rejlik. N e m á l l í t o m ,

Napközben jól alszik, van.

h o g y a 4 É - s b a b á k n a k s o s i n c s g o n d j u k az alvással - elvégre v a n m é g ö t m á s i k t é n y e z ő . D e á l t a l á b a n jól i n d u l a z a b a b a , a k i n e k a z első n a p t ó l k e z d v e n a p i r e n d j e v a n . A T E R V : H a Ö n ö k n e k n i n c s n a p i r e n d j ü k , olvassa e l újra az első fejezetet, és k ö v e t k e z e t e s e n t a r t s a m a g á t és a b a b á t a z e s e m é n y e k k i s z á m í t h a t ó s o r r e n d j é h e z . H a volt n a p i r e n d ­ jük, d e v a l a m i é r t e l t é r t e k t ő l e , vezesse b e újra. F e k t e t é s k o r m i n d i g kövesse a n é g y l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á l é m a t (lásd „Az a l t a t á s " c í m ű részt a 2 3 0 - 2 3 7 . o l d a l o n ) . T a r t s a é s z b e n , h o g y a n a p i r e n d n e m s z i g o r ú i d ő p o n t o k a t j e l e n t . A b a b á t kell fi­ gyelnie, n e m a z ó r á t . L e h e t , h o g y a z egyik n a p d é l e l ő t t tíz­ kor fekszik, m á s k o r m e g n e g y e d tizenegykor. Ha a s o r r e n d ál­ l a n d ó - evés, ébrenlét/játék, alvás -, és m i n d e g y i k t ö b b é - k e ­ vésbé a z o n o s i d ő p o n t b a n t ö r t é n i k , a k k o r n e m l e h e t n a g y baj. A nappalok és éjszakák fölcserélődése. A n a p i r e n d h i á n y á b ó l e r e d ő g o n d o k k ö z ü l ez az egyik l e g g y a k o r i b b . A m i k o r a b a ­ b a m e g s z ü l e t i k , a n a p j a h u s z o n n é g y ó r á b ó l áll, é s n e m is­ m e r i a k ü l ö n b s é g e t a n a p p a l o k és az éjszakák k ö z ö t t . Mi ta­ nítjuk meg n e k i azzal, h o g y r e n d s z e r e s e n f ö l é b r e s z t j ü k e n n i . A m i k o r azt h a l l o m , h o g y egy c s e c s e m ő éjszaka h u z a m o s a b b

Tanács az Olvasónak
Ha valamilyen alvásprobléma miatt Ö n n e k sürgős segítségre v a n szüksége, először csak l a p o z z a át a k ö v e t k e z ő 37 oldalt, és csak a gyanús t é n y e z ő h ö z t a r t o z ó „gyanúj e l " c í m ű keretes részeket olvassa el. (A t é n y e z ő k e t m e g s z á m o z t a m u g y a n , de a sor­ r e n d n e k nincs jelentősége.) Keresse m e g azt a helyzetet (vagy helyzeteket), amely a l e g j o b b a n hasonlít arra, amit az Ön g y e r m e k e csinál, és a rá v o n a t k o z ó részt olvassa e l . A m i k o r például azt h a l l o m egy s z ü l ő t ő l , h o g y „ N e m akar a kiságyában a l u d n i ' , a z o n n a l t u d o m , hogy az ötletszerű nevelés valamelyik formájáról van szó. De mivel az a l v á s p r o b l é m á k n a k rendszerint t ö b b o k u k v a n , egy-egy gyanújel - p é l d á u l : „ne­ h e z e n alszik e l " - t ö b b helyen is szerepelhet. Ezért fontos, h o g y g o n d o s a n elolvassa és megértse m i n d a hat tényezőt. Tekintse gyorstalpaló t a n f o l y a m n a k .

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

i d ő t t ö l t é b r e n , vagy s o k s z o r felébred, á l t a l á b a n azt gyaní­ t o m , h o g y a szülők n a p k ö z b e n n e m v i s e l k e d n e k k ö v e t k e z e t e ­ s e n . E z l e g i n k á b b n y o l c h e t e s vagy a n n á l fiatalabb b a b á k n á l f o r d u l elő. H o g y b i z t o s a n t u d j a m , fölcseréli-e a n a p p a l o k a t és az éjszakákat, m e g k é r d e z e m : Hányszor és meddig alszik napközben? Összesen mennyit alszik nappal? Az első h e t e k ­ b e n a z egyik l e g n a g y o b b b u k t a t ó az, h a a b a b á t n a p k ö z b e n 5
1/ 2

l ó r i a m e n n y i s é g h e z . Így é b r e s s z e föl: b o n t s a ki a b u g y o l á l á s b ó l , vegye ö l b e , m a s s z í r o z z a a kis k e z é t ( n e m a l á b á t ! ) , és a h á l ó s z o b á b ó l vigye o l y a n h e l y i s é g b e , a h o l v a n v a l a m i é l e t . Ü l t e s s e föl - e t t ő l az e g y s z e r ű t r ü k k t ő l ( m a j d n e m m i n d i g ) kinyílik a s z e m e . N e m b a j , h a n e h é z f e l é b r e s z t e n i . C s a k p r ó b á l g a s s a . E l ő b b - u t ó b b s i k e r ü l n i fog. H a m á r c s ö k k e n t a n a p k ö z b e n i alvás m e n n y i s é g e , éjszaka t o v á b b fog a l u d n i , Ö n p e d i g f o k o z a t o s a n - h á r o m n a p o s e g y s é g e k b e n - n e g y e d ó r á v a l kezdje i s m é t m e g n y ú j t a n i a nappali alvások hosszát. D e n a p k ö z b e n soha n e aludjon t ö b b e t m á s f é l - k é t ó r á n á l : ez a m e g f e l e l ő a l v á s m e n n y i s é g a négy h ó n a p o s és fiatalabb babák számára. I t t az e g y e t l e n kivétel a k o r a s z ü l ö t t ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 2 2 8 . o l d a l o n ) vagy kis s ú l y ú b a b a . E g y e s kis s ú l y ú b a b á k n a p k ö z b e n e l e i n t e s z i n t e f o l y a m a t o s a n ö t s z ö r fél ó r á t alsza­ n a k , c s a k e n n i é b r e d n e k föl, é s a k ö v e t k e z ő e t e t é s i g m e g i n t a l s z a n a k . M é g n e m bírják t o v á b b é b r e n , Ö n p e d i g n e m t e ­ h e t m á s t , k i kell b í r n i a v a l a h o g y e z t a n é h á n y h e t e t . D e h a m á r e l é r t e a szülés e r e d e t i l e g kiírt i d ő p o n t j á t , f o n t o s , h o g y n a p k ö z b e n Ö n f o k o z a t o s a n nyújtsa a z é b r e n t ö l t ö t t i d ő h o s s z á t . I t t egy t i p i k u s h e l y z e t : A kisfiam, R a n d y , ö t h é t t e l k o r á b b a n s z ü l e t e t t . M o s t öthetes. Körülbelül h á r o m h e t e s kora óta a te módsze­ r e d e t h a s z n á l j u k , d e e z e n a h é t e n a z éjféli e t e t é s u t á n n y ű g ö s , és n e m alszik el a h a j n a l i 3 ó r a i e t e t é s i g . A n a p ­ palok nagy részét m é g átalussza, n é h a - n é h a 15 percet é b r e n v a n . F ö l c s e r é l i a n a p p a l o k a t a z éjszakákkal? M i t csináljak??? E g é s z h é t e n ú g y é r z e m m a g a m , m i n t egy zombi! Az a n y u k á n a k igaza v a n : R a n d y c s a k u g y a n fölcserélte a n a p ­ p a l o k a t a z éjszakákkal. A n a p k ö z b e n i n a p i r e n d r ő l n e m í r t , csak a n n y i t , h o g y „ A n a p p a l o k n a g y r é s z é t m é g á t a l u s s z a " , a m i b i z t o s jele a n n a k , h o g y m e g l o p j a P é t e r t , h o g y kifizesse Pált. Mivel egyszerre csak negyed órát tölt é b r e n , nyilván elalszik e t e t é s k ö z b e n . L e h e t t o v á b b á , h o g y n e m eszik h a t é -

ó r á n á l t o v á b b hagyják a l u d n i . E z k i z ö k k e n t i a n a p i r e n d

r i t m u s á b ó l , é s p e r s z e h o g y egész éjszaka k u k o r é k o l . T u l a j ­ d o n k é p p e n a n a p p a l b ó l c s i n á l éjszakát, és az éjszakából n a p p a l t . Ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy „meg­ lopja P é t e r t (az éjszakai al­ Tévhit Alvó csecsemőt nem szabad felébreszteni
Biztosan Ön is hallotta ezt a m o n d á s t . S z a ­ m á r s á g ! A c s e c s e m ő n e k 24-órás belső órája v a n . N e m tudja, h o g y a n kell aludni; n e m is­ meri a k ü l ö n b s é g e t a nappalok és az éjsza­ kák k ö z ö t t . Ö n n e k kell m e g t a n í t a n i a . A l v ó c s e c s e m ő t n e m c s a k h o g y s z a b a d felébresz­ t e n i , h a n e m n é h a e g y e n e s e n k ö t e l e z ő is, mert csakis így lehet végül napirendre szok­ tatni.

v á s ) , h o g y kifizesse P á l t (a nappali alvás)". TERV: Ha f ö l c s e r é l ő d t e k a nappalok és az éjszakák, n y ú j t s a m e g a n a p p a l i éb­ r e n l é t idejét. É b r e s s z e föl a b a b á t , ha n a p k ö z b e n két és fél ó r á n á l t ö b b e t alszik. H a átalszik egy e t e t é s t , éjszaka lesz kénytelen pótolni a hiányzó táplálékot. Ennek

e l l e n é r e á l l a n d ó a n ezt hal­ l o m : „ D e h á t k e g y e t l e n s é g f e l é b r e s z t e n i egy alvó k i s b a b á t ! " N e m , k e d v e s e m , n e m k e g y e t l e n s é g - így t a n u l m e g k ü l ö n b ­ s é g e t t e n n i a n a p p a l é s a z éjszaka k ö z ö t t . H a Ö n i s hisz eb­ b e n a régi „alvó c s e c s e m ő " m í t o s z b a n , j o b b , h a elfelejti. K e z d e t b e n n é h á n y n a p o n k e r e s z t ü l jegyezze föl, hogy m e n n y i t alszik. H a n a p k ö z b e n ö t ó r á n á l t o v á b b d u r m o l e g y h u z a m b a n , vagy k é t s z e r - h á r o m s z o r h á r o m ó r á t , akkor n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l fölcserélte a n a p p a l o k a t az éjszakák­ kal. E z é r t újra be kell v e z e t n i e a 4 É - t , m é g p e d i g a követke­ z ő k é p p e n : a z első h á r o m n a p b a n n e e n g e d j e , h o g y n a p k ö z ­ b e n n e g y v e n ö t p e r c n é l - e g y ó r á n á l t o v á b b a l u d j o n . E z le­ szoktatja a t ú l s á g o s a n h o s s z ú n a p p a l i a l v á s r ó l , és biztosítja, h o g y r e n d s z e r e s e t e t é s e k r é v é n j u s s o n h o z z á a s z ü k s é g e s ka-

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

k o n y a n , vagy a n y u k á n a k n i n c s elég teje - ezek b á r m e l y i k e o k o z h a t j a a z éjszakai é b r e n l é t e t . R a n d y k o r a s z ü l ö t t volt u g y a n , é s m é g m i n d i g t ö b b alvást igényel, m i n t egy i d ő r e s z ü l e t e t t b a b a (lásd a k e r e t e s r é s z e k e t a 4 5 . és e z e n az o l d a ­ l o n ) , d e a r r a k e l l e n e ö s z t ö n ö z n i , h o g y éjszaka a l u d j o n t ö b ­ b e t . Azt n e m t u d o m , m e n n y i m o s t a súlya, azt v i s z o n t i g e n , h o g y e l é r t e azt a z i d ő p o n t o t , a m i k o r s z ü l e t n i e k e l l e t t v o l n a , és g y a n í t o m , h o g y n a p k ö z b e n l e g a l á b b a k é t és fél ó r á s n a ­ p i r e n d e t m á r k i b í r n á . A z a n y u k á n a k m o s t m e g kell nyújta­ n i a a n a p k ö z b e n é b r e n t ö l t ö t t i d ő h o s s z á t , m é g a k k o r is, h a e z c s a k p l u s z tíz p e r c e t j e l e n t m i n d e n e t e t é s u t á n . Azt java­ solnám, hogy dolgozzon ezen h á r o m napig-egy hétig, és ha R a n d y é b r e n m a r a d , f o k o z a t o s a n nyújtsa t o v á b b e l ő b b ti­ z e n ö t , m a j d h ú s z p e r c r e . V é g ü l P á l t ( a n a p p a l i alvás) kezdi Koraszülöttek Aludjon, aludjon és még aludjon
A m i n t az e l ő z ő fejezetben (186. oldal) e l m a ­ g y a r á z t a m , a koraszülött c s e c s e m ő naptári kora - amit születése napjától s z á m o l u n k n e m a z o n o s a fejlettsége szerinti korával. A k o r a s z ü l ö t t n e k rengeteg alvásra van szük­ sége. Szinte f o l y a m a t o s a n aludnia kell. Egy négy héttel k o r á b b a n érkezett b a b á n a k n e m kellene m é g a világon lennie élete első négy h e t é b e n . Nyolchetes kisbabáját tehát n e h a ­ sonlítsa a testvérééhez, aki nyolchetesen már 5-6 órát aludt e g y h u z a m b a n éjszakánként, és azt se várja el tőle, h o g y etetés után h ú s z percig é b r e n m a r a d j o n . A z ö n g y e r m e k e más. Neki a kétórás napirend a m e g f e l e l ő , legalábbis a m í g el n e m éri az eredetileg kiírt i d ő p o n t o t , a m i k o r születnie kellett v o l n a . Neki csak az a „ d o l g a " , hogy egyen és a l u d ­ j o n . A z Ö n napjai azzal telnek, h o g y m e g e t e ­ ti, b e b u g y o l á l j a , és csendes, elsötétített s z o ­ b á b a n visszateszi a l u d n i . Ha már elérte vagy túlhaladta a kiírt i d ő p o n t o t , és legalább 3 0 0 0 g r a m m o t n y o m , áttérhetnek a h á r o m ­ órás napirendre.

m u s á t . Legalább két h é t e n keresztül tartsa m a g á t a n a p i ­ r e n d h e z , figyelje a b a b a jelzéseit, és találjon ki egy jó a l t a t á si rituálét. Ha az alvásproblémák fogyatkozni kezdenek vagy teljesen m e g i s s z ű n n e k , a k k o r Ö n t u d n i fogja, h o g y a z e d d i g i e k n é l kicsivel t ö b b á l l a n d ó s á g o t igényel. H a Ö n f é l - vagy egész á l l á s b a n n e m o t t h o n d o l g o z i k , a napirend betartása n e m pusztán Ö n ö n múlik. Lehet, hogy h a z a t é r v e , vagy a m i k o r a g y e r m e k é r t m e g y , azt t a p a s z t a l j a , h o g y ö l b e véve sír, vagy n y ű g ö s . Biztosan tudja, hogy aki a babára vigyáz - a partnere, a nagymama, a bébiszitter, a gon­ dozónő -, betartja a kijelölt napirendet? Elmagyarázta neki? H a b é b i s z i t t e r e v a n , m a r a d j o n vele o t t h o n egy h e t e t , é s m u ­ tassa be a n a p i r e n d e t , b e l e é r t v e a lefekvés e l ő t t i r i t u á l é t . Ha a b é b i s z i t t e r n e m h á z h o z j ö n , h a n e m Ö n viszi h o z z á a b a ­ bát, esetleg valamilyen nappali g o n d o z ó i n t é z m é n y b e h o r d ­ ja, szánja r á a z i d ő t , h o g y m e g m u t a s s a neki/a g o n d o z ó k n a k , h o g y a n b á n i k Ö n a b a b á v a l , é s m i t s z o k t a k c s i n á l n i lefekvés e l ő t t . A d j o n n e k i egy n o t e s z t , a m i b e felírhatja a rossz és jó „ p a s s z o k " idejét: p é l d á u l „ n e m a l u d t j ó l " , vagy „ n e m a k a r t e n n i " . A g o n d o z ó i n t é z m é n y é n e k t ö b b s é g é b e n ez egyébként is szokás - ha az Ö n é b e n n e m , vagy n e m vállalják, a k k o r rosszul v á l a s z t o t t . A k á r h á z h o z j ö n a b é b i s z i t t e r , a k á r Ö n vi­ szi v a l a h o v á a b a b á t , i d ő n k é n t t e g y e n e l ő r e b e n e m j e l e n t e t t látogatásokat. ( A n a p i r e n d e t f e l b o r í t ó e s e m é n y e k r ő l lásd m é g a 4 7 1 - 4 7 3 . o l d a l t a tizedik f e j e z e t b e n . )

m a j d m e g l o p n i , h o g y kifi­ zesse P é t e r t (az éjszakai al­ v á s ) , vagyis j o b b a n fog alud­ ni éjszakánként. E m e l l e t t híz­ ni is fog, n ö v e k s z i k g y o m r á ­ nak befogadóképessége, ami s z i n t é n h o z z á j á r u l m a j d ah­ h o z , hogy éjszaka egyre hoszszabb ideig aludjon. Ami felborítja a napirendet. A s z ü l ő k n é h a a saját é r d e ­ k ü k b e n t é r n e k el a n a p i ­ r e n d t ő l . Magával hurcolja a babát, amikor az ügyeit inté­ zi? Az első h ó n a p o k b a n fon­ tos betartania a napirendet, m e r t aludni tanítja a babát. A k u l c s a következetességTERV: N e m azt m o n d o m , h o g y ki se tegye a l á b á t a la­ kásból. De a b a b a talán a z é r t alszik e l n e h e z e n , m e r t n e m t u d j a k ö v e t n i az Ön rit-

Ha betartja a napirendet, erre számíthat
A z alábbiak olyan e g é s z s é g e s c s e c s e m ő k r e v o n a t k o z n a k , akik a z első n a p t ó l k e z d ­ ve n a p i r e n d szerint éltek. Lehet, h o g y az ön kisbabájának n e m p o n t o s a n így telik a napja. Ez f ü g g a súlyától, vérmérsékletétől és attól, h o g y ön k ö v e t k e z e t e s e n ügyele a helyes alvási s z o k á s o k kialakítására. Egyhetes korban: Napközben: Etetés 3 ó r á n k é n t ; 3 ó r á n k é n t 1 1 / 2 ó r a alvás. Este: Láncetetés 17-kor és 19-kor, á l o m e t e t é s 23-kor. Ébredés: 4 . 3 0 - k o r vagy 5-kor.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Egy h ó n a p o s korban: Napközben: Etetés 3 ó r á n k é n t ; 3 ó r á n k é n t 1
1/ 2

( p é l d á u l a M o r c o s ) , i z e g - m o z o g (a T a l p r a e s e t t ) vagy m á s
ó r a alvás.

a k a r a t l a n m o z g á s o k a t t e s z . V a n n a k , akik t á g r a nyitják a sze­ m ü k e t (szintén a Talpraesettre jellemző), m á s o k ajtónyikorg á s r a vagy e g é r c i n c o g á s r a e m l é k e z t e t ő h a n g o t a d n a k . H a t ­ h e t e s k o r k ö r ü l , a m i k o r m á r a fejét is m o z g a t n i t u d j a , elfor­ d u l h a t Ö n t ő l vagy a j á t é k á t ó l , vagy ö l b e véve a z Ö n v á l l á b a

Este: Láncetetés 17-kor és 19-kor, á l o m e t e t é s 2 3 - k o r . Ébredés: 5-kor vagy 6-kor. N é g y h ó n a p o s korban: Napközben: Etetés 3 ó r á n k é n t ; h á r o m s z o r 1 késő délután. Este: V a c s o r a 19-kor, álometetés 2 3 - k o r . Ébredés: 7-kor.
1/ 2

-2 óra alvás, és 45 perces rövid alvás

fúrja az a r c á t . A lényeg az, h o g y Ö n n e k h a l a d é k t a l a n u l cse­ l e k e d n i e kell. H a k é s l e k e d i k , vagy a b b a n a r e m é n y b e n p r ó bálja t o v á b b é b r e n t a r t a n i , h o g y a k k o r m a j d t o v á b b al­ szik ( a m i s z i n t é n csak tév­ h i t ) , sokkal n e h e z e b b lesz m e g t a n í t a n i n e k i a z elalvás­

írja le!
A z o k n a k a s z ü l ő k n e k , akik n e m i g a z o d n a k el a k i s b a b á j u k o n , azt s z o k t a m javasolni, h o g y vezessenek á l o m n a p l ó t . Ez fejleszti a m e g f i ­ gyelőképességet. Négy n a p o n át ne csak azt írja le, hogy m i k o r és mennyit alszik, h a n e m azt is, h o g y mit csinál előtte Ö n , mit csinál a b a b a és hogy néz ki. M e g í g é r h e t e m , h o g y k i b o n t a k o z n a k majd b i z o n y o s állandó jegyek (minták), és talán m é g arra is rájön, h o g y miért n e m alszik jól.

2-es számú tényező: a nem megfelelő altatási rituálé
A z elalvás n e m egy e s e m é n y . S o k k a l i n k á b b egy o l y a n folya­ m a t , a m e l y a k k o r k e z d ő d i k , a m i k o r a c s e c s e m ő e l ő s z ö r ásít, é s a k k o r fejeződik b e , a m i k o r csukva m a r a d a s z e m e . É s eh­ h e z s e g í t s é g e t igényel. E l ő s z ö r azt kell é s z r e v e n n i , h o g y m i ­ k o r k e z d á l m o s o d n i , a z u t á n p e d i g a b b a n kell s e g í t e n i n e k i , hogy elaludjon. Az álmosság jelei. Fon­

hoz szükséges készségeket. Az altatás. Ha Ön idejé­ b e n felismeri a f á r a d t s á g je­ leit, a k k o r s e m t e h e t i be a b a b á t e g y e n e s e n a kiságyá­ ba. A tevékenységek váltásá­ hoz kell néhány átmeneti

2-es számú gyanújel
Az alábbi p a n a s z o k arra utalnak, h o g y a b a ­ ba alvásproblémájának hátterében legalábbis részben a n e m megfelelő altatási rituálé áll: Nehezen Elalszik, alszik de el.

tos i s m e r n ü n k őket. Ön tudja, hogy mit csinál és hogy néz ki a kisbabája, amikor álmos? Azonnal cselekszik? H a elkésik, sokkal nehezebb elal­

tatni. TERV: E g y e s csecse­ felébred. m ő k - általában a Kisa n g y a l o k és a M i n t a b a b á k - t e r m é s z e t ü k n é l fogva j o b b a n alszanak, m i n t mások. De az ő szüleiknek is é r d e m e s résen l e n n i ü k , m e r t m i n d e g y i k b a b a e g y é n i s é g . Figyelje m e g t e ­ h á t , h o g y az Ön gyermeke m i t c s i n á l , a m i k o r f á r a d t . Az ú j ­ s z ü l ö t t m é g csak a száját k é p e s i r á n y í t a n i , e z é r t n á l a az ásí­ t á s a l e g s z e m b e t ű n ő b b jel. D e l e h e t , h o g y e m e l l e t t n y ű g ö s
tíz perc-fél óra múlva hirtelen

p i l l a n a t , m é g a k k o r is, ha a d d i g csak a falat n é z t e . Hogyan szokta ágyba tenni? Bebugyolálja? M e l l e t t e m a r a d , ha n e h e ­ z e n alszik el? Az a l t a t á s r i t u á l é j á b ó l - a d o l g o k k i s z á m í t h a ­ tó, minden alkalommal megismétlődő sorrendjéből - meg­ t a n u l j a a b a b a , h o g y m i k o r mi következik, a b e b u g y o l á l á s t ó l p e d i g k é n y e l m e s e n é s b i z t o n s á g b a n érzi m a g á t . R á fog j ö n ­ n i , h o g y m i n d k e t t ő u t á n alvás k ö v e t k e z i k , m i n t h a c s a k azt m o n d a n á n k neki: „Ideje alacsonyabb sebességre váltani. M o s t a l u d n i f o g u n k . " A z e g é s z e n fiatal k o r b a n b e v e z e t e t t a l t a t á s i vagy m e g n y u g v á s i r i t u á l é n e m c s a k a z e l a l v á s h o z s z ü k s é g e s k é s z s é g e k r e t a n í t j a m e g , h a n e m m e g a l a p o z z a azt a b i z a l m a t is, a m e l y jóval k é s ő b b , a s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s idején j ö n m a j d jól. A h á r o m h ó n a p o s n á l fiatalabb c s e c s e m ő n é l a lefekvéshez készülődés általában n e m t a r t tovább negyed óránál. Van­ n a k a n y u k á k , akik csak b e m e n n e k a b a b a s z o b á j á b a , össze­ h ú z z á k a s ö t é t í t ő f ü g g ö n y t , b e b u g y o l á l j á k és visszafektetik a

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

b a b á t , aki egy i d e i g g ü g y ö g , m a g y a r á z vagy v a l a m i h a s o n l ó t csinál, majd álomba merül. Tapasztalataim szerint a z o n b a n a c s e c s e m ő k t ö b b s é g e a s z ü l ő m e g n y u g t a t ó j e l e n l é t é t igény­ li a h h o z , h o g y a „ j á t é k r ó l " alvásra v á l t s o n . N é m e l y e k n e k j e l l e m z ő e n a M i m ó z á n a k és a T a l p r a e s e t t n e k - m é g e n n é l is t ö b b r e van szükségük. TERV: Az én n é g y l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á l é m a k ö v e t k e z ő k ­ b ő l áll: az alvás feltételeinek megteremtése (a s z o b a e l ő k é s z í t é ­ s e ) , bebugyolálás (a b a b a e l ő k é s z í t é s e az a l v á s h o z ) , megnyug­ vás a szülő vállán ( c s e n d b e n , s i m o g a t á s és e g y e b e k n é l k ü l ) és, ha s z ü k s é g e s , a susog-ütöget módszer ( n é m i s e g í t s é g , hogy a nyugtalan baba elaludjon). Az alvás feltételeinek megteremtése. A babát az ingergazdag k ö r n y e z e t b ő l vigye a s z o b á j á b a , a h o l c s e n d és n y u g a l o m v a n . H ú z z a össze a függönyt, esetleg k a p c s o l j o n b e a n d a l í ­ t ó , h a l k z e n é t . A z elalvás e l ő t t i p e r c e k b é k é s e n , visszafogot­ t a n teljenek. Bebugyolálás. Eleink bepólyázták a csecsemőket. A primi­ tív k u l t ú r á k t ö b b s é g e m o s t is ezt teszi. A k ó r h á z b a n is b e ­ bugyolálták a babát, és Ön is megcsinálhatja o t t h o n . Még a z e l ő t t bugyolálja b e , h o g y a k i s á g y á b a fekteti. H o g y m i é r t h a s z n o s a b e p ó l y á z á s vagy b e b u g y o l á l á s ? H á ­ r o m h ó n a p o s k o r e l ő t t a c s e c s e m ő m é g n e m t u d j a irányíta­ ni a k e z é t és a l á b á t . S z e m b e n a f á r a d t f e l n ő t t e k k e l , akik m o z d u l a t l a n u l h e v e r n e k , a c s e c s e m ő felélénkül, keze-lába m o z o g , k a l i m p á l . É s m é g n e m t u d j a , h o g y a végtagjai h o z z á t a r t o z n a k . Az ő s z e m é v e l n é z v e a k ö r n y e z e t é n e k részei - za­ varják, elvonják a figyelmét. E b b e n az é r t e l e m b e n t e h á t a b e b u g y o l á l á s s a l is a k ü l s ő i n g e r e k e t zárjuk ki. L e g a l á b b h á ­ r o m - n é g y h ó n a p o s k o r i g j a v a s l o m , b á r v a n n a k b a b á k , akik­ n e k h é t - n y o l c h ó n a p o s k o r u k i g jót tesz. Az Egyesült Államokban az anyukák többségének meg­ m u t a t j á k a k ó r h á z b a n , h o g y a n kell b e b u g y o l á l n i az újszü­ l ö t t e t , d e s o k a n f e l h a g y n a k vele, a m i n t h a z a é r n e k . H a Ö n i s k ö z é j ü k t a r t o z i k (vagy n e m jegyezte m e g ) , itt egy kis i s m é t ­ lés, a m i a k k o r h a s z n o s , h a n e m h a g y o m á n y o s p ó l y á t h a s z ­ n á l : t e r í t s e n k i egy p u h a t a k a r ó t ( a n é g y s z ö g l e t ű v e l b o l d o -

gul a l e g k ö n n y e b b e n ) úgy, h o g y az egyik s a r k a ( f e l ü l n é z e t ­ b ő l ) Ö n t ő l a l e g t á v o l a b b k e r ü l j ö n . E z t a s a r k o t h a j t s a vissza m a g a felé, h o g y s z é p e g y e n e s v o n a l a t k a p j o n . F e k t e s s e rá a b a b á t úgy, h o g y a n y a k a e z e n a v o n a l o n l e g y e n , vagyis a fe­ je ne a t a k a r ó n n y u g o d j o n . A b a l karját n e g y v e n ö t fokos s z ö g b e n fektesse a m e l l k a s á r a , a t a k a r ó j o b b s a r k á t hajtsa rá, és d u g d o s s a be a t e s t e b a l o l d a l a alá. A t a k a r ó alsó sar­ kát hajtsa vissza k i n y ú j t o t t k é t l á b á r a . V é g ü l a t a k a r ó b a l s a r k á t t e r í t s e a m e l l k a s á r a és a j o b b karjára, m a j d tűrje be a j o b b o l d a l a alá. N e legyen n a g y o n laza. N é h á n y szülő a z é r t n e m b u g y o l á l , m e r t a t t ó l fél, h o g y a b a b a n e m t u d b e n n e lé­ legezni és n e m t u d j a m o z g a t n i a l á b á t , a k u t a t á s o k s z e r i n t a z o n b a n a helyes b u g y o l á l á s n e m j e l e n t veszélyt. É p p e n el­ l e n k e z ő l e g : e z a z ősi m ó d s z e r segít a b b a n , h o g y n y u g o d t a b ­ b a n aludjon. E g y s z e r eljön az az i d ő , a m i k o r m á r n e m fekszik t e ­ hetetlen kis csomagként, h a n e m k i s z a b a d í t j a a karját. A szülő ilyenkor elpanaszol­ ja: „ M á r n e m t ű r i , h o g y b e ­ bugyoláljam szabadulni akar belőle." Ilyenkor meg­ k é r d e z e m : Ön mit csinál, ami­ kor kibújik a bugyolálásból? Egy anyuka - n e m teszem az én ügyfelem, hozzá

„Utálja, ha bebugyolálom!"
N e m t u d o m elégszer h a n g s ú l y o z n i , milyen f o n t o s a bebugyolálás. N é h á n y szülő elvből elutasítja, mert n e m akarják korlátozni a c s e ­ c s e m ő m o z g á s á t . Lehet, h o g y m a g u k is klausztrofóbiások, ezért a saját félelmeiket vetítik ki rá. A z z a l érvelnek, h o g y „ A z én lá­ n y o m utálja, ha b e b u g y o l á l o m - l á t o m rajta, mert vadul c s a p k o d a karjával és a l á b á v a l . " Pedig e z n e m t u d a t o s m o z g á s . Rendszerint azért csinálja, mert n a g y o n fáradt és/vagy túl sok inger érte, ezért n e m t u d m e g n y u g o d n i és elaludni. A bebugyolálással e h h e z segítjük h o z z á . H á r o m h ó n a p o s kor körül azért hagy­ juk el a bebugyolálást, mert e k k o r m á r a s z á ­ jába veszi az ujját. Ám egyes b a b á k n á l ez csak öt h ó n a p o s a n vagy k é s ő b b történik m e g ! ( A m i m e g i n t csak azt igazolja, h o g y is­ m e r n ü n k kell a g y e r m e k ü n k e t . )

szigetelőszalagot hogy

használt!

De r e n d s z e r i n t az a válasz, „ T ö b b e t n e m bugyo­ l á l o m b e " . P e d i g i n k á b b azt kellene t u d a t o s í t a n i u k m a -

g u k b a n , h o g y idővel mindenképpen t ö b b e t m o z o g , a k á r b e van bugyolálva, akár nincs. Egyes csecsemők m á r négyhete­ s e n n a g y o n m o z g é k o n y a k . J o b b a n u r a i a fejüknek és a k a r ­ j u k n a k . H a k i s z a b a d u l a b u g y o l á l á s b ó l , bugyolálja b e újra ( h a k é r h e t e m , szigetelőszalag n é l k ü l ) . K é s ő b b , n é g y h ó n a -

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

p o s k o r k ö r ü l , k í s é r l e t e z h e t azzal, h o g y a z egyik karját sza­ b a d o n hagyja, így k o r l á t o z á s n é l k ü l f ö l f e d e z h e t i a k e z é t és az ujjait. Megnyugvás a szülő vállán. M i u t á n b e b u g y o l á l t a , fektesse a v á l l á r a , és c s e n d b e n ü l j ö n vele k ö r ü l b e l ü l öt p e r c i g . K i c s i b a b á n á l az a l e g j o b b , ha az a r c a az Ön n y a k a felé f o r d u l , h o g y l e h e t ő l e g s e m m i t s e l á s s o n ( n e zavarják vizuális inge­ r e k ) . N e r i n g a s s a , n e j á r k á l j o n vele. T u d o m , t u d o m , t ö b b ­ n y i r e ezt s z o k t a c s i n á l n i . E z t látja a filmekben, ezt csinálja a b a r á t n ő j e , p e d i g a z o l d a l s ó i r á n y ú r i n g a t á s c s a k felélénkíti, a h e l y e t t h o g y m e g n y u g t a t n á . H a p e d i g h i n t á z t a t j a vagy túl g y o r s a n járkál vele, a k á r m e g i s i j e d h e t . Ö n n e k azt kell érez­ n i e , h o g y a t e s t e ellazul, t a l á n m e g - m e g r á n d u l . I l y e n k o r m e r ü l á l o m b a . I d e á l i s e s e t b e n m é g azelőtt c é l s z e r ű a kis­ á g y á b a t e n n i , h o g y e l a l u d t . E z n e m m i n d e g y i k b a b á v a l old­ h a t ó m e g , d e e z l e g y e n a cél. M i e l ő t t leteszi, m o n d j a neki azt: „ M o s t alszol egy kicsit. Á l m o d j s z é p e k e t . " Puszilja m e g , és fektesse a k i s á g y á b a . L e h e t , h o g y a s z a v a k a t n e m é r t i , d e a h a n g u l a t o t b i z o n y o s a n érzi. H a b é k é s n e k t ű n i k , hagyja m a g á r a , h o g y e g y e d ü l a l u d j o n el. H a m a g á t ó l m e g t u d n y u g o d n i , nem kell megvárnia, hogy elaludjon. Az O r s z á ­ gos Alvás A l a p í t v á n y ( N a t i o n a l S l e e p F o u n d a t i o n ) által 2 0 0 4 - b e n v é g z e t t , „Alvás A m e r i k á b a n " e l n e v e z é s ű közvéle­ m é n y - k u t a t á s e r e d m é n y e i s z e r i n t ( a m e l y e k r e a h e t e d i k feje­ z e t b e n m é g v i s s z a t é r ü n k ) az ö n á l l ó elalvás segíti a jó alvást. A z é b r e n ágyba t e t t c s e c s e m ő k é s k i s g y e r m e k e k á l t a l á b a n t o v á b b a l s z a n a k e g y h u z a m b a n , é s h á r o m s z o r k i s e b b a való­ s z í n ű s é g e a n n a k , h o g y a z éjszaka f o l y a m á n k é t s z e r - h á r o m ­ szor felébrednek. Susog-ütöget módszer. Ha a b a b a egy kicsit n y ű g ö s vagy s í r n i k e z d , a m i k o r Ö n lefekteti, a k k o r f e l t e h e t ő l e g m á r ál­ m o s , de a m e g n y u g v á s h o z n é m i fizikai segítségre v a n szüksé­ ge. I l y e n k o r s z o k t á k e l k e z d e n i a s z ü l ő k az ö t l e t s z e r ű n e v e ­ lést. R i n g a t j á k , h i n t á z t a t j á k vagy v a l a m i l y e n kellékkel nyug­ tatják m e g . É n a s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r t j a v a s l o m : s u s o g j o n a f ü l é b e ( „ s s . . . s s . . . s s . . . " ) , és k ö z b e n ü t ö g e s s e a h á t á t . Én m i n d i g ezt a m ó d s z e r t h a s z n á l o m a z o k n á l a h á r o m h ó n a -

p o s n á l f i a t a l a b b c s e c s e m ő k n é l , akik n e h e z e n a l s z a n a k e l egyedül. Ez azért nyugtatja m e g őket, m e r t fejlődésüknek e b b e n a szakaszában m é g n e m t u d n a k egyszerre h á r o m d o ­ l o g r a f i g y e l n i . N e m t u d n a k a sírásra k o n c e n t r á l n i , m i k ö z ­ b e n susognak a fülükbe és ütögetik őket. I n k á b b ez u t ó b ­ biak érdeklik, és végül abbahagyja a sírást. De fontos, hogy az a l á b b i a k s z e r i n t csinálja: A b a b a a k i s á g y á b a n f e k ü d j ö n , vagy vegye a vállára, ha nagyon nyugtalan. Ütögesse a háta közepét k i t a r t ó a n és rit­ m i k u s a n - a h o g y a n a z ó r a t i k t a k o l . A z ü t ö g e t é s elég h a t á r o ­ z o t t legyen, d e v i g y á z z o n , h o g y n e a z o l d a l á t , n e a p o p s i j á t és v é g k é p p ne a d e r e k á t ü t ö g e s s e , m e r t a k k o r a veséit t a l á l ­ ja el. Ü t ö g e t é s k ö z b e n hajoljon o d a a füléhez, és lassan, megle­ h e t ő s e n h a n g o s a n susogja b e l e , h o g y „ s s . . . ss... s s . . . " N y ú j t s a el az s h a n g o t , h o g y ú g y h a n g o z z é k , m i n t a s ü v í t ő levegő vagy a t e l j e s e n k i n y i t o t t v í z c s a p , n e m p e d i g m i n t a m i k o r a v o n a t l a s s ú si-hu-hu-ját u t á n o z z a . E n n e k az az ér­ t e l m e , h o g y m a g a b i z t o s n a k t ű n j é k , m i n t h a csak azt m o n d a ­ ná: „Látod? T u d o m , mit csinálok." F o n t o s , hogy se az ü t ö ­ g e t é s , s e a h a n g n e legyen n a g y o n b á t o r t a l a n , n a g y o n h a l k vagy p u h a . I l y e n k o r n e m m e g v e r i , é s n e m i s k i a b á l r á ; c s a k segít n e k i . V i g y á z z o n a r r a is, h o g y ne e g y e n e s e n a fülébe su­ sogjon, k ü l ö n b e n á t s z a k a d h a t a d o b h á r t y á j a . I n k á b b a füle mellett s u s o g j o n . A m i k o r hallja, h o g y m é l y e b b e n lélegzik, és é r z i , h o g y a t e s t e ellazul, g y e n g é d e n fektesse le, és f o r d í t s a egy kicsit va­ l a m e l y i k o l d a l á r a , h o g y hozzáférjen a h á t á h o z . N é h á n y s z ü ­ l ő felpanaszolja, h o g y n e h é z ü t ö g e t n i a m á r fekvő b a b a h á ­ t á t , e z é r t i n k á b b a vállát vagy a m e l l k a s á t ü t ö g e t i k . S z e r i n ­ t e m e z n e m o l y a n h a t é k o n y . E z é r t a z o l d a l á r a fektesse, é s t o v á b b r a i s a h á t á t ü t ö g e s s e . H a b e v a n b u g y o l á l v a , viszony­ lag k ö n n y ű m e g f o r d í t a n i , é s egy p á r n á v a l vagy ö s s z e t e k e r t törülközővel m e g is lehet t á m a s z t a n i a hasa előtt. (Rögzítse a t ö r ü l k ö z ő m i n d k é t v é g é t , h o g y ne nyíljon szét. Ilyenkor jó s z o l g á l a t o t t e s z a s z i g e t e l ő s z a l a g , feltéve, h o g y n e m r a g a s z t ­ ja a t ö r ü l k ö z ő t a b a b á h o z ! ) Ü t ö g e t é s k ö z b e n a m á s i k k e z e -

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

m e t a vállára s z o k t a m t e n n i . H a j o l j o n l e h o z z á , é s s u s o g j o n h o z z á . N e vegye föl. H a a s z o b á b a n n i n c s elég s ö t é t , tegye a k e z é t a s z e m e elé ( n e r á ) , h o g y kizárja a vizuális i n g e r e k e t . Ha m á r a k i s á g y b a n v a n , a s u s o g - ü t ö g e t a r r a is jó, h o g y ne kívánkozzon ki belőle. M i u t á n m e g n y u g o d o t t , m é g kö­ rülbelül hét-tíz percig ü t ö g e t e m . Akkor sem h a g y o m abba, ha c s e n d b e n van. A d d i g folytatom, amíg teljesen biztosra n e m v e h e t e m , h o g y k i z á r ó l a g e r r e figyel, é s a k k o r f o k o z a t o ­ s a n l a s s í t o m az ü t ö g e t é s r i t m u s á t . Végül a s u s o g á s t is a b b a ­ h a g y o m . H a sír, vegye m e g i n t ö l b e , fektesse a v á l l á r a , é s folytassa a m ó d s z e r t . Ha m e g n y u g o d o t t , tegye vissza az á g y b a , és s u s o g j o n - ü t ö g e s s e n . Ha újra sír, vegye ö l b e , és n y u g t a s s a m e g újra. H a e l c s e n d e s e d e t t , l é p j e n h á t r a a k i s á g y á t ó l , é s várjon n é h á n y p e r c i g , h o g y elalszik-e vagy m e g i n t f e l r i a d , a m i elő­ f o r d u l h a t . E m l é k e z z e n r á , h o g y egy c s e c s e m ő h ú s z p e r c a l a t t h a l a d végig az elalvás h á r o m s z a k a s z á n - f e l t ű n n e k az álmosság jelei ( Ö n e k k o r m e g t e r e m t i az alvás f e l t é t e l e i t ) ; ezt k ö v e t i a révület ( a m i k o r ü v e g e s , „ h é t m é r f ö l d e s " t e k i n t e t t e l m e r e d a s e m m i b e ; e k k o r r a Ö n m á r b e b u g y o l á l t a ) ; é s végül a határ (kezd e l s z e n d e r e d n i ) . Az u t o l s ó szakasz a l e g n e h e ­ z e b b - Ö n n e k i s m e r n i e kell a g y e r m e k é t . Ha a b b a a t í p u s b a t a r t o z i k , a m e l y i k n e h e z e n alszik el, s z ü k s é g l e h e t a susogütöget módszerre. Sokszor az történik, hogy becsukja a szemét, Ön pedig azt g o n d o l j a : „ H u r r á , e l a l u d t ! " A b b a h a g y j a a s u s o g á s t - ü t ö g e t é s t , és kilopózik a s z o b á b ó l , e k k o r a z o n b a n a gyerek tes­ te m e g r á n d u l , kinyílik a s z e m e - és úgy is m a r a d . Ha Ön t ú l s á g o s a n h a m a r távozik, a k ö v e t k e z ő másfél ó r á b a n e z tíz­ p e r c e n k é n t m e g i s m é t l ő d i k . É s m i n d e n a l k a l o m m a l elölről kell k e z d e n i e a z egészet, a m i teljes h ú s z p e r c e t vesz igény­ b e . (Vagy m é g t ö b b e t , h a a z Ö n kisbabája M i m ó z a , T a l p r a ­ e s e t t vagy M o r c o s , akik h a m a r a b b e l f á r a d n a k , d e n e h e z e b ­ ben nyugszanak meg.) M i n d i g figyelmeztetem a szülőket, hogy ne hagyják abba t ú l k o r á n - e z g y a k o r i h i b a . E g y ö t h e t e s b a b a a n y u k á j a ezt í r t a n e k e m : „ A m i k o r K e n t a h a r m a d i k s z a k a s z b a é r , kinyit-

ja a s z e m é t , és f e l é b r e d . C s a k ú g y t u d o m v i s s z a a l t a t n i , h o g y ütögetem és susogok neki. N e m t u d o m , hogy tanítsam meg rá, hogy egyedül jusson túl a h a r m a d i k szakaszon. Eleinte n e m sír, csak a m i k o r m a g á r a hagyjuk." H á t , k e d v e s e m , K e n t egyelőre n e m t u d e g y e d ü l t ú l j u t n i rajta, d e a s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r t u l a j d o n k é p p e n egy alvást t a n í t ó e s z k ö z , é s e l ő b b u t ó b b ő is m e g fogja t a n u l n i . Szánja r á a z i d ő t , é s m o n d o g a s s a m a g á n a k : „Vele m a r a ­ d o k , a m í g kell, és segítek n e k i . " A k k o r alszik m é l y e n , ha a s z e m g o l y ó j a m á r n e m jár i d e - o d a a s z e m h é j a a l a t t , lélegzése l a s s a b b és f e l ü l e t e s e b b , a t e s t e p e d i g teljesen elernyed, m i n t h a beleolvadna a m a t r a c b a . Ha Ön mellette tölti a tel­ jes h ú s z p e r c e t (vagy t ö b b e t , a b a b á t ó l f ü g g ő e n ) , a k k o r m e g k a p j a a 4 É n e g y e d i k É-jét, a z „ é n i d ő m e t " . N e m kell bejárkálnia hozzá, ami idegőrlőbb, m i n t mellette ücsörögni. R á a d á s u l h a vele m a r a d , megfigyelheti, h o g y a n zajlik l e n á ­ l a a h á r o m szakasz, a m i b ő l s o k a t t a n u l h a t r ó l a , é s ú j a b b készséggel g y a r a p o d i k a s u t togási r e p e r t o á r j a . 3-as számú gyanújel
Az alábbi p a n a s z o k arról á r u l k o d n a k , h o g y a

3-as számú tényező: az ötletszerű nevelés
E könyv b e v e z e t ő j é b e n h a n g ­ súlyoztam, milyen fontos a gyermeknevelésben a türe­ l e m és a t u d a t o s s á g . Az öt­ letszerű nevelés é p p e n ezek h i á n y á b ó l fakad. Ön a leg­ kényelmesebb megoldáshoz folyamodik, m e r t nincs tü­ relme a hosszú távon m ű k ö ­ dő, de időigényesebb m ó d ­ szerhez. Talán b ű n t u d a t a is v a n , m e r t azt hiszi, h o g y csakis egy r o s s z s z ü l ő n e k le-

baba alvásproblémájáért legalább részben az ötletszerű nevelés felelős: Csak akkor alszik el, tem/a mellkasomra ha ringatom/megete­

fektetem stb.

Fáradtnak látom, sírni kezd. Minden ébred. éjszaka

de amint le akarom tenni,

ugyanabban

az

időpontban

Megetetem, amikor éjszaka eszik valamit. Napközben nem gyed óránál. alszik

felébred,

de alig

többet

fél-háromne­

Hajnali ötkor kezdi a

napot.

Nem akar a kiságyában aludni. Felébred, ha a cumi kiesik a szájából.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

het rosszul

alvó g y e r m e k e .

Ezért aztán elkeseredésében

m e g g o n d o l a t l a n u l cselekszik, m e r t n e m t u d j a , m i m á s t t e ­ h e t n e . A csecsemőhöz n e m mellékelnek használati utasítást. Függőség kellékektől. A „kellék" olyan tárgy vagy cselekvés, a m e l y h e z az alvás m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n folyamodik a szü­ lő. K ö z p o n t i szerepet játszik az ötletszerű nevelés k ü l ö n b ö z ő f o r m á i b a n . A m i k o r a szülők altatási szokásairól é r d e k l ő d ö m , ilyen k é r d é s e k e t is felteszek: Rendszeresen úgy altatja, hogy ölbe veszi, ringatja, hintáztatja vagy sétál vele? Megszoptatja vagy cumisüveget ad neki, hogy megnyugodjon? A mellkasán, a hintában vagy az autósülésében alszik el? Az ágyába veszi? H a Ö n b á r m e l y i k r e „ i g e n n e l " válaszol, akkor kelléket használ, é s g a r a n t á l h a t o m , h o g y e z m é g sok k e s e r ű s é g e t fog o k o z n i . A r i n g a t á s , sétáitatás és a u t ó z á s a m o z g a t á s kellékei. Ön pedig e m b e r i kellék, ha az elalvás elősegítésére megszoptatja, a mell­ kasára vagy a karjára fekteti, az ágyába veszi. A k e l l é k e k t ő l való függőséget k é t s é g b e e s é s é b e n idézi elő a s z ü l ő . H a j n a l i h á r o m k o r sír a b a b a , a p u k a t e h á t föl-alá sé­ tál vele. S z i n t e v a r á z s ü t é s r e e l h a l l g a t , é s elalszik. H a m i n d ­ össze n é h á n y e g y m á s t k ö v e t ő éjszakán a l k a l m a z is egy kellé­ ket, a b a b a gyorsan rászokik, és nélküle n e m t u d lecsende­ s e d n i vagy e l a l u d n i . E g y h ó ­ Kellék kedvenc tárgy n a p múlva az a p u k a m á r unja a s é t á l g a t á s t , de k é n y t e l e n csinálni, m e r t , m i n t m o n d j a : „A lányom m á s h o g y n e m haj­ landó elaludni." I s m e r t e m egyszer egy kis­ fiút, X a v i e r - t , aki m i n d e n t e k i n t e t b e n v i d á m , egészsé­ ges k i s b a b a volt, eltekintve a t t ó l , h o g y a n a p p a l i b a n lé­ vő k a n a p é t t e k i n t e t t e az ágyá­ n a k . A szülei ö l b e n vagy ringatva-sétálgatva altatták. Ami­ kor végül elaludt, a kanapé­ ra fektették, m e r t féltek, hogy

f e l é b r e d , ha t ú l m e s s z i r e viszik vagy b e t e s z i k a k i s á g y á b a . M e r t o l y a n k o r fel i s é b r e d t , m é g h o z z á t ö b b s z ö r . E n n e k a z volt a m a g y a r á z a t a , h o g y é b r e d é s k o r n e m t u d t a , h o l v a n , h i ­ szen u t o l s ó e m l é k e a z volt, h o g y a n y u k a vagy a p u k a karjá­ b a n fekszik. É s n e m t u d t a azt s e m , h o g y a n a l u d j o n vissza. M i r e é n m e g i s m e r t e m , t i z e n n é g y h e t e s volt, a szülei p e d i g t ö b b m i n t száz n a p j a n e m a l h a t t á k k i m a g u k a t ! F e l f o r d u l t az életük. Éjszakára n e m m e r t é k bekapcsolni a m o s o g a t ó ­ vagy m o s ó g é p e t , n e m h í v h a t t a k v e n d é g e k e t , é s p e r s z e a r o ­ m a n t i k á r a s e m j u t o t t idejük. A s z ü l ő n é h a a m a g a ö r ö m é r e f o l y a m o d i k egy k e l l é k h e z . Az az a n y u k a , aki s z e r e t i b a b u s g a t n i vagy s z o p t a t n i a k i s b a ­ báját, s e m m i k i v e t n i v a l ó t n e m t a l á l a b b a n , h o g y egy kis „plusz szeretgetéssel" nyugtassa m e g a nyűgös újszülöttet. Én a legteljesebb m é r t é k b e n t á m o g a t o m az ölelgetést, babusgatást és szeretgetést, de vigyázzon, h o g y m i t és m i k o r c s i n á l , és ezzel m i t „ m o n d " a b a b á n a k . A baj az, h o g y a m i ­ kor a p u k a á l o m b a sétáltatja vagy a n y u k a m e g s z o p t a t j a , a g y e r m e k ezt a k ö v e t k e z t e t é s t vonja le: „ A h a , t e h á t így kell e l a l u d n o m . " Az újszülött h a m a r rászokik a kellékre. És há­ r o m - n é g y h ó n a p o s k o r á b a n sírni fog, h a ezt a k e l l é k e t m e g ­ vonják t ő l e , és sírva követeli vissza. TERV: G o n d o l j a végig a s z o k á s a i k a t , a m í g n e m k é s ő . Ö t h ó n a p o s k o r b a n i s ú g y akarja m a j d e l a l t a t n i , h o g y m e g s z o p ­ tatja vagy s é t á l g a t vele? T i z e n e g y h ó n a p o s a n ? K é t é v e s e n ? A d d i g akarja a s z ü l ő i á g y b a n a l t a t n i , a m í g ő m e g n e m unja? J o b b m o s t elkerülni a kelléket, m i n t k é s ő b b elvenni, amikor sokkal n e h e z e b b .

A kellék n e m u g y a n a z , m i n t a k e d v e n c tárgy - a k ü l ö n b s é g a b b a n rejlik, h o g y ki r e n d e l k e ­ zik a f ö l ö t t a b i z o n y o s tárgy fölött: a szülő vagy a c s e c s e m ő . A kelléket a szülő választja és irányítja. A k e d v e n c t á r g y h o z , p é l d á u l e g y t a k a r ó h o z vagy egy plüssállathoz, a gyerek ragaszkodik. A kellékek általában a születést k ö v e t ő h e t e k b e n jelennek m e g ; k e d v e n c tár­ gyat csak hat h ó n a p o s kor körül vagy ké­ s ő b b választ a b a b a . A c u m i lehet m i n d k e t t ő . Ha a b a b a f e l é b r e d , a m i k o r kiesik a szájából, és a s z ü l ő n e k kell visszatennie, a k k o r kellék. Ha nélküle is t o ­ v á b b alszik vagy visszateszi m a g á n a k , a k k o r k e d v e n c tárgy.

Reflektorfényben
A cumi is kellékké válhat...
•••ha Ö n n e k kell lennie a másik v é g é n ! Egy hét h ó n a p o s c s e c s e m ő anyukája ezt ír­ t a n e k e m : „ A m i k o r H e a t h e r n é l »az á l m o s s á g jeleit« l á t o m , m e g n y u g t a t o m , é s m e g p r ó b á l o m lefektetni, a h o g y a k ö n y v e d b e n í r o d . D e a m i n t l e f e k t e t e m v a g y a m i n t kiesik a c u m i a s z á j á b ó l , f e l é b r e d , és sír. N e m akarja, h o g y v i s s z a t e g y e m a c u miját. N e m h a g y o m sírni, h a n e m ö l b e v e s z e m , v i g a s z t a l o m , m e g n é z e m , nincs-e v a -

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

lami p r o b l é m a , u t á n a visszateszem. D e m e g i n t sír... é s e z így m e g y ó r á k o n keresz­ t ü l . Főleg n a p k ö z b e n . M i t csináljak? H a g y j a m , h o g y kisírja m a g á t ? V a g y a z kegyet­ l e n s é g , a h o g y a k ö n y v b e n is í r o d ? " A m i k o r a c s e c s e m ő a szülő segítsége nélkül is megtalálja és beteszi a szájába a c u ­ mit, a k k o r a c u m i k e d v e n c tárgy. H e a t h e r e s e t é b e n a z o n b a n kellék. A gyanújel itt az, h o g y „...és e z így m e g y ó r á k o n k e r e s z t ü l " . N e m arról v a n s z ó , h o g y H e a t h e r tu­ d a t o s a n v é g i g g o n d o l n á : Szuper, csak kiköpöm a cumit, mire Mama berohan, és öl­ be vesz. H a n e m i n k á b b arról, h o g y a n y u k a a k a r a t á n kívül arra s z o k t a t t a Heathert, h o g y elvárja a c u m i szájba adását és az ö l b e vevést. T u d o m á n y o s vizsgálatok igazol­ ták, h o g y ha újszülötteknek állandó s o r r e n d b e n képeket m u t a t n a k egy televízió kép­ e r n y ő j é n , egy i d ő m ú l t á n m á r tudják, h o g y k ö v e t k e z n e k e g y m á s u t á n a képek. Ese­ t ü n k b e n a n y u k a n e m c s a k vizuális, h a n e m tapintási ingert i s a d , H e a t h e r p e d i g szá­ mít a d o l g o k a d d i g m e g s z o k o t t rendjére. A z t j a v a s o l t a m , h o g y t e g y e el a cumit. Tartsa m a g á t a négylépéses altatási rituáléhoz, vagyis töltsön e g y kicsivel t ö b b időt H e a t h e r á g y á n á l , és várja m e g , a m í g elalszik.

a h e t e d i k f e j e z e t e t ) . Az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s a z o n b a n az első h ó n a p o k b a n kezdődik. A m i k o r a szülő úgy fogalmaz, hogy „ N e m hagyja, h o g y . . . " vagy „ N e m h a j l a n d ó . . . " , á l t a l á b a n a r r ó l v a n szó, h o g y a s z ü l ő n e m u r a t ö b b é a h e l y z e t n e k , é s a h e l y e t t h o g y ő m u t a t n a i r á n y t a b a b á n a k , a b a b a irányítja őt. T o v á b b i k u l c s k é r d é s e k t e h á t : Mit csinál, amikor a baba éj­ szaka fölébred vagy napközben nem alussza végig az idejét? Gyorsan bemegy hozzá? Játszik vele? Átveszi a szülői ágyba? Ön m o s t a n r a m á r tudja, hogy n e m vagyok híve a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r n e k . D e a s z ü l ő k n e k n é h a m e g s e m f o r d u l a f e j ü k b e n , h o g y a f e l r i a d á s n e m a z o n o s a felébre­ déssel. H a a fenti k é r d é s e k k ö z ü l b á r m e l y i k r e „ i g e n n e l " vá­ laszolt, a k k o r t a l á n i d ő e l ő t t o d a m e g y a b a b á h o z , é s t u l a j ­ d o n k é p p e n m e g z a v a r j a vagy félbeszakítja a z á l m á t . L e h e t , hogy egyébként m a g á t ó l visszaaludna, és m e g n y ú l n á n a k a

H a Ö n m á r b e l e e s e t t e b b e a c s a p d á b a , a k k o r vigasztalásk é p p e n e l m o n d h a t o m , h o g y a z első h ó n a p o k b a n g y o r s a n m e g s z ü n t e t h e t ő k a r o s s z s z o k á s o k . A kellék h e l y e t t folya­ m o d j o n a négylépéses altatási rituáléhoz ( 2 3 2 - 2 3 7 . oldal). H a s z ü k s é g e s , a l k a l m a z z a a s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r t is. L e h e t , h o g y kell h o z z á h á r o m n a p , h a t n a p , s ő t egy h é t n é l i s t ö b b i d ő , de ha Ön k i t a r t ó , a k k o r ő is felhagy azzal a rossz szo­ k á s s a l , a m e l y e t Ön a l a k í t o t t ki. A gyors reagálás veszélyei. A c s e c s e m ő alvási r i t m u s a , vagy­ is h o g y s o k s z o r és/vagy m i n d e n éjszaka u g y a n a b b a n az i d ő ­ p o n t b a n ébred-e, általában megmutatja n e k e m , hogy hol követik el a h i b á t a szülők. T u d n o m kell, h o g y Hányszor éb­ red föl éjszaka? E g y jó n a p i r e n d r e b e á l l í t o t t ú j s z ü l ö t t legfel­ j e b b k é t s z e r é b r e d föl. H a ó r á n k é n t vagy k é t ó r á n k é n t é b r e d , és k i z á r h a t j u k az é h s é g e t vagy a fájdalmat, a k k o r n a g y való­ s z í n ű s é g g e l Ön az o k a . Ha m á r e l m ú l t h a t h e t e s , fejlettebb az agya, és összefüggéseket k e z d t a l á l n i a d o l g o k k ö z ö t t . Ha t e ­ h á t Ö n egy a d o t t m ó d o n r e a g á l a z éjszakai f e l é b r e d é s e i r e p é l d á u l átviszi a szülői á g y b a -, a k k o r ezt f o l y a m a t o s a n el­ várja, é s h a n g o s a n tiltakozik, h a n e m t ö r t é n i k m e g . N e é r t s e n félre. A c s e c s e m ő n e m t u d a t o s a n m a n i p u l á l j a Ö n t - l e g a l á b b i s e g y e l ő r e ( a m a n i p u l á l á s r ó l b ő v e b b e n lásd

„ r ö v i d n a p p a l i a l v á s o k " vagy m e g s z ű n n é n e k a „ g y a k o r i éj­ szakai f e l é b r e d é s e k " . U g y a n e z v o n a t k o z i k a r r a is, ha a gyer­ m e k h a j n a l b a n k e z d i a n a p o t . A s z ü l ő o t t k ö v e t i el a h i b á t , h o g y a z o n n a l b e m e g y h o z z á : „Jó r e g g e l t ! N a g y o n h i á n y o z ­ tál." Hajnali öt óra van! TERV: Figyeljen, r e a g á l j o n a s í r á s á r a , de ne s z a l a d j o n be a z első n y i k k a n á s r a . M i n d e n c s e c s e m ő h a l l a t h a n g o k a t , a m i k o r az alvás m é l y s z a k a s z á b ó l a f e l ü l e t e s e b b e t é r á t ; is­ merje m e g , m i l y e n h a n g o k a t h a l l a t i l y e n k o r a z Ö n k i s b a b á ­ ja. O l y a n , m i n t h a m a g á b a n b e s z é l n e . D e e z nem sírás, é s ál­ t a l á b a n visszaalszik. T e h á t n e r o h a n j o n b e a s z o b á j á b a , a m i n t m e g h a l l j a a h a n g j á t . H a p e d i g h a j n a l i ö t k o r vagy fél hatkor felébred, és Ön tudja ( m e r t feltételezem, hogy jó na­ pirendjük van, és Ön n y o m o n követi a n a p k ö z b e n i etetések rendjét), hogy éhes, szótlanul etesse m e g , bugyolálja be, és fektesse vissza. H a s z ü k s é g e s , h a s z n á l j a a s u s o g - ü t ö g e t módszert. Ne hagyjon rá időt, hogy teljesen felébredjen. És a m i k o r reggel b e m e g y h o z z á , ügyeljen a h a n g j á r a . N e úgy beszéljen, m i n t aki m a g á r a h a g y t a a s z e g é n y g y e r e k e t . I n ­ k á b b dicsérje m e g : „ N é z z e n e k o d a ! É b r e n fekszik, é s egye­ d ü l i s m i l y e n jól é r z i m a g á t . Ü g y e s v a g y ! "

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Mindig

ugyanabban

az

időpontban

ébred.

Ebben

a

könyv­

b e n ezt r e n d s z e r e s é b r e d é s k é n t i s e m l e g e t e m . A c s e c s e m ő k ­ n e k u g y a n ú g y k i a l a k u l n a k alvási szokásaik, m i n t a felnőt­ t e k n e k . A k ü l ö n b s é g az, h o g y mi r á n é z ü n k az ó r á r a , és fel­ s ó h a j t u n k : „ S z e n t ég, fél öt - m i n t t e g n a p é j s z a k a " , azzal a m á s i k o l d a l u n k r a f o r d u l u n k , é s v i s s z a a l s z u n k . S z i n t é n ezt csinálja n é m e l y i k c s e c s e m ő , m á s o k v i s z o n t s í r n a k , é s m á r f u t n a k is be h o z z á a szüleik. E z z e l p e d i g a k a r a t l a n u l rögzítik b e n n e a s z o k á s t . A r e n d s z e r e s f e l é b r e d é s r e az a l á b b i k é r d é s ­ sel d e r í t e k fényt: Minden éjszaka ugyanabban az időpontban ébred föl? H a i g e n , é s e z e g y m á s u t á n t ö b b m i n t k é t éjszaka f o r d u l e l ő , a k k o r egy rossz s z o k á s fejlődik k i é p p e n . F o g a d ­ n i m e r n é k , h o g y Ö n b e m e g y a b a b á h o z , é s v a l a m i l y e n kel­ l é k h e z f o l y a m o d i k . M o n d j u k , r i n g a t j a vagy m e g s z o p t a t j a . L e h e t , h o g y e t t ő l elalszik, d e e z csak gyorssegély. I t t m e g o l ­ dásra van szükség. TERV: T í z e s e t b ő l kilenc­ szer n e m a z é r t é b r e d föl r e n d s z e r e s e n , m e r t é h e s (ha­ csak n e m fejlődési u g r á s zaj­ lik; lásd a 1 5 1 - 1 5 6 . és a 2 5 0 . o l d a l a k a t ) . E z é r t h a szüksé­ ges, bugyolálja be újra, ad­ jon neki cumit, hogy meg­ n y u g o d j o n , és a s u s o g - ü t ö get m ó d s z e r r e l a l t a s s a viszsza. ( M e g j e g y z é s : Ha a b a b a h á r o m h ó n a p o s n á l fiatalabb és n e m c u m i f ü g g ő - lásd a keretes részt a 2 3 9 - 2 4 0 . olda­ lon -, akkor ajánlom neki a cumit, mert ebben a korban

Le kell szoktatnia a f e l é b r e d é s r ő l . T e g y ü k föl, h o g y k i z á r h a t ­ juk az o l y a n o k o k a t , m i n t a f á j d a l o m vagy rossz k ö z é r z e t . É h e s s e m l e h e t , m e r t n a p k ö z b e n m e g n ö v e l t e a z a d a g j á t , es­ t é n k é n t p e d i g m e g t ö m i (lásd m é g a z é h s é g r ő l szóló r é s z t a 2 4 7 - 2 5 3 . o l d a l o n ) . A k ö v e t k e z ő m ó d s z e r t „ é b r e d j , h o g y al­ h a s s " t e c h n i k á n a k n e v e z e m : n e várja m e g , h o g y f e l é b r e d ­ jen, h a n e m állítsa b e a v e k k e r t egy ó r á v a l k o r á b b r a , m i n t a m i k o r nyafogni s z o k o t t , és Ön ébressze föl (lásd a k e r e t e s részt a z előző o l d a l o n ) . V a l ó s z í n ű l e g n e m fog t e l j e s e n föléb­ r e d n i , de a s z e m g o l y ó j a b i z t o s a n i d e - o d a jár m a j d a s z e m ­ héja a l a t t , m o t y o g , m e g - m e g m o c c a n , a h o g y egy f e l n ő t t is, h a alvás k ö z b e n m e g z a v a r j á k . Csinálja ezt h á r o m e g y m á s t k ö v e t ő éjszakán. M á r hallom is a hitetlenkedését: „Te m e g ő r ü l t é l ! " Tisztá­ b a n vagyok vele, h o g y a z „ é b r e d j , h o g y a l h a s s " m ó d s z e r el­ s ő h a l l á s r a k é p t e l e n s é g n e k t ű n i k , p e d i g t é n y l e g beválik! A m i azt illeti, e l ő f o r d u l h a t , h o g y e g y e t l e n éjszaka elég a rossz szokás e l f e l e d t e t é s é h e z , e n n e k e l l e n é r e azt t a n á c s o ­ l o m , h o g y ismételje m e g m é g k é t s z e r . H a n i n c s e r e d m é n y , i s m é t vegye s o r r a a l e h e t s é g e s o k o k a t , h á t h a v a l a m i m á s é b ­ reszti föl r e n d s z e r e s e n . H a m i n d e n t k i z á r t , m é g l e g a l á b b h á r o m éjszaka csinálja m e g ezt a t r ü k k ö t . A bizalom megrendülése. Az a l v á s p r o b l é m á k m i a t t h o z z á m forduló szülők nagy része kipróbált m á r ilyen-olyan m ó d ­ s z e r e k e t . A k ö v e t k e z e t l e n s é g is az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s egyik formája. N e m t i s z t e s s é g e s folyton m ó d o s í t a n i a s z a b á l y o ­ kat. Az én a l t a t á s i t e c h n i k á i m a k ö z é p u t a t képviselik, a c s e ­ c s e m ő é s a s z ü l ő igényeit e g y a r á n t kielégítik. N e m látvá­ n y o s , n e m i s s z é l s ő s é g e s ; csak k ö v e t k e z e t e s s é g s z ü k s é g e l t e ­ tik h o z z á . M á s c s e c s e m ő n e v e l é s i s z a k é r t ő k e x t r é m e b b alta­ tási m ó d s z e r e k hívei; a skála egyik v é g é n a k ö z ö s c s a l á d i ágyat p r o p a g á l ó k á l l n a k , a m á s i k v é g é n p e d i g a z o k , akik a k é s l e l t e t e t t választ javasolják, a m e l y e t n e v e z n e k F e r b e r m ó d s z e r n e k vagy k o n t r o l l á l t s í r á s n a k i s (egyre h o s s z a b b ideig kell s í r n i h a g y n i a b a b á t ) . T e r m é s z e t e s e n m i n d e g y i k m e g k ö z e l í t é s n e k v a n n a k előnyei, é s s e r e g n y i s z ü l ő t t a l á l n i , akik s z e n t ü l e s k ü s z n e k az egyikre vagy a m á s i k r a . Ha vala-

Ébredj, hogy alhass? Tracy, te viccelsz!
A szülők rendszerint m e g r ö k ö n y ö d n e k , a m i ­ kor az „ é b r e d j , h o g y alhass" technikát javas­ l o m a rendszeres ébredésre. Állítsa be a vek­ kert egy órával k o r á b b r a , mint a m i k o r a b a ­ ba é b r e d n i s z o k o t t , és ha c s ö r ö g , m e n j e n be a s z o b á j á b a . F i n o m a n rázza m e g , egy kicsit masszírozza a hasát, d u g j o n cumit a szájába - ezek m i n d segítenek, h o g y féléber állapot­ ba kerüljön. Ezután m e n j e n ki. A b a b a vissza f o g a l u d n i . Így ön irányít, és n e m pusztán r e m é n y k e d i k b e n n e , hátha csodás m ó d o n m a g á t ó l f e l h a g y ezzel a szokásával. ( N e m fog.) A z z a l , h o g y egy órával k o r á b b a n f ö l é b ­ reszti, k i z ö k k e n t i a rossz ritmusból.

n e m i g e n a l a k u l ki r á s z o k á s ; lásd a 2 5 2 . o l d a l t . ) M i n d e n f e l e ingert csökkentsen a m i n i m u m r a . N i n c s ringatás, nincs ráz o g a t á s . C s a k a k k o r tegye t i s z t á b a , h a kakis vagy teljesen elázott a pelenkája. Csinálja a négylépéses altatási rituálét, és maradjon mellette addig, amíg mély álomba n e m merül.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

melyik Ö n n e k is bevált, nagyszerű. De gyanítom, hogy azért olvassa ezt a fejezetet, m e r t a k i s b a b á j a m é g m i n d i g n e m al­ szik r e n d e s e n . É s h a k e z d e t b e n a z Ö n á g y á b a n vagy s z o b á ­ j á b a n a l u d t , u t á n a p e d i g egyik n a p r ó l a m á s i k r a k i l a k o l t a t t a o n n a n , akkor esetleg a bizalom megrendülésével is számol­ n i a kell. H a a z t h a l l o m egy s z ü l ő t ő l , h o g y a c s e c s e m ő j e „ n e m sze­ r e t a l u d n i " vagy „ n e m s z e r e t i a k i s á g y á t " , m i n d i g m e g k é r ­ d e z e m ezt is: Hol alszik? Bölcsőben? Kiságyban? Egyedül van a szobában, a testvéreivel, esetleg az Ön szobájában? Ha egy gyerek vonakodik az ágyába m e n n i , szinte m i n d i g az h ú z ó ­ dik m e g a h á t t é r b e n , h o g y a s z ü l ő k n e m ú g y k e z d t é k , a h o ­ g y a n folytatni a k a r t á k . F ö l t e s z e m a k é r d é s e i m e t : A baba születése óta közös ágyban alszanak? Ha Ön e r r e „ i g e n n e l " válaszol, akkor gyanítom, hogy n e m mérlegelte a praktikus s z e m p o n t o k a t , é s n e m d ö n t ö t t e el, h o g y m i k o r k ö l t ö z t e t i á t saját á g y b a . H a p e d i g k e z d e t b e n a k i s á g y á b a n a l u d t , é s Ö n m o s t csak a z é r t veszi a m a g á é b a , m e r t így k é n y e l m e s e b b éj­ szaka, akkor kétségkívül ötletszerűen nevel. E g y i k szélsőséget s e m t á m o g a t o m . Azt g o n d o l o m , h o g y a z e g y ü t t alvás n e m teszi l e h e t ő v é , h o g y a g y e r m e k m e g t a ­ n u l j a az ö n á l l ó e l a l v á s h o z és a l v á s h o z s z ü k s é g e s készségeket (és Ö n ö k n e k sincs a l k a l m u k a z i n t i m e g y ü t t l é t r e ) , h a p e d i g h a g y j u k , h o g y a gyerek e g y e d ü l sírjon, m e g r e n d ü l a s z ü l ő b e vetett bizalma. Ezért alapvetően fontosnak t a r t o m , hogy az első n a p t ó l kezdve t a n í t s u k a saját á g y á b a n ( m i n d e g y , hogy b ö l c s ő b e n vagy k i s á g y b a n ) ö n á l l ó a n e l a l u d n i é s a l u d n i . H a Ö n ö k közös á g y b a n a l s z a n a k , é s e z Ö n t ( v a l a m i n t a p a r t n e r é t ) n e m zavarja, és a b a b a jól alszik, a k k o r m i n d e n a l e g n a g y o b b r e n d b e n v a n . V a n n a k szülők, a k i k n e k e z tökéle­ t e s e n megfelel - a n y u k a és a p u k a k ö z ö s e n h o z t á k m e g ezt a d ö n t é s t , és m e g o s z t j á k az éjszakai t e e n d ő k e t . Az ilyen szülők r i t k á n f o r d u l n a k h o z z á m , m e r t g y e r m e k ü k n e k n i n c s alvás­ p r o b l é m á j a . V a n n a k a z o n b a n o l y a n szülők is, akik a z é r t vá­ lasztják ezt a m e g o l d á s t , m e r t azt h a l l o t t á k , h o g y ha a b a b a k ü l ö n alszik, a k k o r n e m fog k ö t ő d n i h o z z á j u k . (Az é n véle­ m é n y e m s z e r i n t a k ö t ő d é s alapja a n a p i h u s z o n n é g y órai

szeretetteljes g o n d o s k o d á s é s r á h a n g o l ó d á s . T u d n i a kell, h o g y h a Ö n n e m a g y e r m e k é v e l alszik, a t t ó l m é g k ö t ő d h e t Ö n h ö z . ) M á s o k a saját ö r ö m ü k r e veszik m a g u k h o z az ágyba. Vagy h a l l o t t a k r ó l a , t e t s z e t t nekik, á m n e m g o n d o l j á k végig, n e m m é r l e g e l i k , h o g y é l e t v i t e l ü k m e l l e t t vajon megfelel-e m i n d e n k i n e k . S o k s z o r az egyik fél l e l k e s e b b , és rábeszéli a m á s i k a t . S z á m o s o k a l e h e t a n n a k , h o g y m é g s e m válik b e . E k k o r a m á s i k v é g l e t t e l p r ó b á l k o z n a k , és egy távoli szo­ b á b a s z á m ű z i k a c s e c s e m ő t , aki m é g n e m t u d j a m e g n y u g ­ t a t n i ö n m a g á t . É s p e r s z e tiltakozik. O r d í t , m i n t akit n y ú z ­ nak: Hé, hová kerültem? Hová tűntek azok a jó meleg testek? A szülők sem állnak a helyzet magaslatán, m e r t fogalmuk s i n c s , h o g y a n c s i l l a p í t s á k le. Az ilyen e s e t e k b e n m e g kell k é r d e z n e m : Hagyták már egyedül, hogy kisírja magát? A síró g y e r e k e t s z e r i n t e m n e m szabad magára hagyni, még öt percre sem. N e m tudja, hová lett a z anyja, é s m i é r t v a n h i r t e l e n e g y e d ü l . H o g y egy h a ­ s o n l ó h e l y z e t e t h o z z a k , o l y a n ez, m i n t h a r a n d e v ú t b e s z é l n e m e g a b a r á t j á v a l , a m i n ő k é t e g y m á s k ö v e t ő n a p o n n e m je­ lenik m e g . N e m b í z n a t ö b b é b e n n e . M i n d e n k a p c s o l a t a l a p ­ ja a b i z a l o m . É g n e k áll a h a j a m , a m i k o r a s z ü l ő k m e s é l i k , h o g y egy ó r á n , k é t ó r á n k e r e s z t ü l h a g y t á k e g y e d ü l s í r n i a c s e c s e m ő j ü k e t . E g y e s k i s b a b á k v é g t e l e n ü l fel t u d j á k zaklat­ n i m a g u k a t , o l y a n e r ő s e n é s o l y a n sokáig s í r n a k , h o g y h á n y ­ h a t n a k is. M á s o k e g y s z e r ű e n csak e n e r g i á t h a s z n á l n a k el, m é g inkább túlpörgetik magukat, a végén m é g m e g is éhez­ nek, és akkor szülő-gyerek egyaránt összezavarodik és kime­ r ü l . S o k o l y a n b a b a i s v a n , aki a t t ó l k e z d v e , h o g y s í r n i h a g y ­ t á k , k r ó n i k u s a n r o s s z u l alszik, é s m i n d e n f e k t e t é s k o r h a d a ­ k o z n i kell vele, a k á r a saját ágyától is fél. M i n d e k ö z b e n a n a ­ p i r u t i n f e n e k e s t ü l felfordul - r e n d s z e r n y o m o k b a n s e m l e l h e t ő fel a b a b a n a p j á b a n . K i m e r ü l t , r o s s z k e d v ű , evés köz­ b e n elalszik, és se n e m lakik jól, se n e m alussza ki m a g á t . H a Ö n e l ő b b a z egyik v é g l e t t e l , a z t á n a m á s i k k a l kísérle­ t e z e t t , és a k i s b a b á j a m o s t n y ű g ö s , b i z a l m a t l a n és t o v á b b r a s e m alszik jól, Ö n k é n y t e l e n v i s s z a l é p n i a z első m e z ő r e . L e ­ g y e n egy jó n a p i r e n d j ü k , és h a s z n á l j a a n é g y l é p é s e s a l t a t á s i

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

rituálét (230-237. oldal). De könyörögve kérem, tartson ki m e l l e t t e . L e s z n e k n a p p a l o k é s éjszakák, a m i k o r n e m a t e r v ­ nek megfelelően alakulnak a dolgok, és lehet, hogy eltart h á r o m n a p i g , egy h é t i g vagy egy h ó n a p i g , a m í g m i n d e n a helyére zökken. De ha megfogadja a t a n á c s a i m a t , és követ­ k e z e t e s , a k k o r s i k e r ü l n i fog. A k é p p e r s z e b o n y o l u l t a b b , h a h a g y t a , h a d d sírja k i m a ­ g á t a b a b a , aki m o s t m á r r e t t e g a t t ó l , h o g y elhagyják. Ú g y ­ h o g y e l ő s z ö r a b i z a l m á t kell v i s s z a s z e r e z n i e . A z o n n a l m e n ­ j e n o d a h o z z á , a m i n t m e g n y i k k a n , é s lássa el. M á s k é p p e n f o g a l m a z v a : m i n d e n e d d i g i n é l j o b b a n h a n g o l ó d j o n r á , é s le­ gyen hozzá sokkal figyelmesebb. F u r c s a m ó d gyakran n e h e ­ z e b b m e g v i g a s z t a l n i azt a b a b á t , aki e l v e s z t e t t e a szüleibe v e t e t t b i z a l m á t . E l ő s z ö r o t t h a g y j á k , m o s t m e g n e m - össze­ z a v a r o d i k . O l y a n n y i r a m e g s z o k t a a sírást, h o g y a k k o r is vi­ g a s z t a l h a t a t l a n , h a Ö n s o k k a l f i g y e l m e s e b b e n k e z d visel­ k e d n i vele. TERV: K é s z ü l j ö n föl r á , h o g y h e t e k b e t e l h e t , a m í g vissza­ n y e r i k i s b a b á j a b i z a l m á t , m é g a k k o r is, h a m i n d ö s s z e h á ­ r o m - n é g y h e t e s . (Az i d ő s e b b c s e c s e m ő é s a k i s g y e r m e k bi­ z a l m á n a k h e l y r e á l l í t á s á v a l a k ö v e t k e z ő két fejezet foglalko­ zik; a z a l á b b i m ó d s z e r n y o l c h ó n a p o s k o r i g h a s z n á l h a t ó . ) E g y é r t e l m ű e n mutassa m e g neki, hogy mindig számíthat Ö n r e . M i n d e g y i k l é p é s h á r o m n a p o t - e g y h e t e t v e h e t igény­ b e , a m í g a n n y i r a m e g n e m bízik Ö n b e n , h o g y m á r n e m fél a k i s á g y á b a n , az egész f o l y a m a t p e d i g h á r o m - n é g y h é t i g is el­ t a r t h a t . ( N a g y o n ijedt é s b i z a l m a t l a n b a b á n á l m é g azt i s megcsináltam, hogy b e m á s z t a m hozzá a kiságyába! Lásd a „Sosem aludt jól" című esettanulmányt a 3 0 5 . oldalon.) G o n d o s a n figyelje az á l m o s s á g jeleit. Az első jelnél kezd­ je el a n é g y l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á l é t , kiegészítve a s u s o g - ü t ö ­ g e t m ó d s z e r r e l . Bugyolálja b e , és a f a l n a k vagy a k a n a p é n a k t á m a s z k o d v a ü l j ö n le vele a f ö l d r e . A m i k o r m e g n y u g o d o t t , n e a k i s á g y á b a fektesse, h a n e m egy v a s t a g , v i s z o n y l a g ke­ m é n y p á r n á r a , a m e l y e t a saját t é r d é r e h e l y e z . M a r a d j o n ve­ le, folytassa a s u s o g á s t - ü t ö g e t é s t , a m í g m é l y á l o m b a n e m m e r ü l . Várjon m é g l e g a l á b b h ú s z p e r c i g , m a j d e r e s s z e l e a

p á r n á t a földre. Üldögéljen a p á r n a mellett, hogy a b a b a lássa Ö n t , a m i k o r f e l é b r e d . M e d i t á l j o n , o l v a s s o n , fülhallga­ t ó v a l h a l l g a s s o n z e n é t vagy h a n g o s k ö n y v e t , e s e t l e g n y ú l j o n el m e l l e t t e , és s z u n d í t s o n egyet. E g é s z éjszaka m e l l e t t e kell m a r a d n i a . K é n y t e l e n m e g h o z n i ezt a z á l d o z a t o t , h o g y visszaszerezze a b i z a l m á t .

Reflektorfényben
A kiságyfóbia megszüntetése
N e m r é g i b e n Dale-nek d o l g o z t a m , aki rendszeresen félreértette hathetes kisbabája jelzéseit. Biztosra vette, h o g y a kis Efram alvásproblémák miatt sír éjszakánként. A ki­ alvatlan Dale végső k é t s é g b e e s é s é b e n a „ h a d d sírja ki m a g á t " m ó d s z e r h e z f o l y a ­ m o d o t t , a m i csak súlyosbította a g o n d o k a t . Két átsírt éjszaka u t á n E f r a m rettegett a k i s á g y á b a n . Ezenkívül sovány is volt, amit Dale a s z o r o n g á s á n a k tulajdonított. De t a n á c s o m r a lemérte, h o g y m e n n y i teje v a n , és kiderült, h o g y nincs e l é g - Efram te­ hát éhes volt. M e g n ö v e l t ü k Dale „ h o z a m á t " (lásd a keretes részt a 131. oldalon), de m e g m o n d t a m neki, h o g y Efram félelmeivel és bizalomvesztésével is f o g l a l k o z n i a kell. Egy h ó n a p i g eltartott, a m í g az ö l é b e n tartott párnáról a kiságyába költöztet­ hette (Lásd a „ T E R V " c í m ű részt a 2 4 6 . oldalon), de E f r a m k ö v é r e b b , b o l d o g a b b kisfiú lett.

A m á s o d i k h é t e n u g y a n í g y járjon el, de a p á r n á t eleve a földre tegye, ne az ö l é b e , és a m i k o r a b a b a m e g n y u g o d o t t , fektesse rá. M o s t i s m a r a d j o n m e l l e t t e . A h a r m a d i k h é t e n Ön egy f o t e l b a n ü l j ö n , a p á r n á t p e d i g a kiságyba tegye. A m i ­ kor ráfekteti, a k e z é t nyug­ t a s s a a h á t á n , jelezve, h o g y n e m m e n t el. H á r o m n a p o n át álljon m e l l e t t e a d d i g , a m í g m é l y e n n e m alszik. A n e g y e ­ dik n a p o n , h a e l a l u d t , vegye el a kezét, de t o v á b b r a is áll­ jon a kiságy m e l l e t t . H á r o m n a p múlva kimehet a szobá­ b ó l , h a e l a l u d t , d e azonnal m e n j e n vissza, h a sír. V é g ü l , a n e g y e d i k h é t e n , m á r el kell

4-es számú gyanújel
A z alábbi p a n a s z o k arra utalnak, h o g y legalábbis részben az éhség felelős a csecse­ m ő alvásproblémáiért: Éjszakánként többször is sírva ébred, teljes adagot bevág. Éjszakánként csak egyhuzamban. három-négy órát alszik és egy

Régebben minden éjszaka öt-hat órát aludt egyvégtében, most viszont többször felébred.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

é r n i e , h o g y a p á r n a h e l y e t t a m a t r a c r a f e k t e t h e s s e . H a tilta­ kozik, egy h é t i g m é g h a s z n á l j a a p á r n á t , és u t á n a p r ó b á l k o z ­ zon ismét. U n a l m a s n a k é s f á r a s z t ó n a k h a n g z i k ? Az. D e h a n e m p r ó ­ bálja k i g y ó g y í t a n i a k i s á g y f ó b i á b ó l , csak r o s s z a b b lesz, és az e l k ö v e t k e z ő n é h á n y é v b e n g y e r m e k e el s e m fog m o z d u l n i a szoknyája m e l l ő l . J o b b most v i s s z a n y e r n i a b i z a l m á t .

Az

éhség jeleinek felismerése.

Az

éhes

csecsemőt

mindig

m e g kell e t e t n i . D e k ü l ö n ö s e n a z első h e t e t e k b e n g y a k o r i p r o b l é m a , h o g y a s z ü l ő m i n d e n sírást az é h s é g j e l é n e k vél. E z é r t s z e n t e l t e m o l y a n n a g y t e r j e d e l m e t a k ü l ö n f é l e sírá­ s o k n a k és a t e s t b e s z é d n e k az első k ö n y v e m b e n . A sírást ki­ válthatja é h s é g vagy fájdalom (szélgörcs, reflux vagy hasfá­ jás m i a t t ) . D e l e h e t , h o g y n a g y o n f á r a d t , m e l e g e v a n vagy fázik. ( L á s d a s í r á s r a v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t a 4 1 . és a 1 4 4 . o l d a l a k o n . ) E z é r t f o n t o s m e g i s m e r n i a b a b a jelzéseit. Mi­ lyen a hangja, és hogy néz ki, amikor sír? Ha odafigyel, t u d n i fogja ( m é g m i e l ő t t r á z e n d í t ) , h o g y ü r e s - e a p o c a k j a , m e r t o l y a n k o r m e g n y a l j a a száját, m a j d k i d u g j a és c s ü c s ö r í t i a nyelvét ( m e l l k e r e s ő reflex), a fejét p e d i g o l d a l r a fordítja. E b b e n a z é l e t k o r b a n m é g fiatal u g y a n a h h o z , h o g y a z ö k l é t a szájába vegye, és azt rágja vagy s z o p o g a s s a , de l e h e t , h o g y az „ e t e t é s i h á r o m s z ö g " felé n y ú l - e n n e k a c s ú c s á b a n az o r ­ ra t a l á l h a t ó , és a szája v o n a l a adja az alsó s z á r a t . C s a p k o d a karjával, és igyekszik e l t a l á l n i az e t e t é s i h á r o m s z ö g e t , de p e r s z e h i á b a . H a i l y e n k o r n e m s z o p t a t j á k m e g vagy n e m kap cumisüveget, h a n g o t ad igényének. Köhögésszerű to­ r o k h a n g o t hallat, aztán sírni kezd, először szaggatottan, m a j d j ö n a k i t a r t ó lá, lá, lá. Éjszaka p e r s z e n e m l á t u n k . H a l l a n i a z o n b a n h a l l u n k , é s n é m i gyakorlattal Ön is m e g tudja majd különböztetni az egyes s í r á s o k a t . Ha b i z o n y t a l a n , e l ő s z ö r adja a szájába a c u ­ m i t ( h a Ö n vegyes é r z e l m e k k e l viseltetik a c u m i i r á n t , ol­ vassa el az ezzel k a p c s o l a t o s v é l e m é n y e m e t e fejezet 2 5 2 2 5 3 . o l d a l á n ) . H a e t t ő l m e g n y u g s z i k , bugyolálja b e , é s fek­ tesse vissza. H a n e m kell n e k i a c u m i , a k k o r é h e s vagy fáj valamije. Mindig más időpontban ébred föl éjszakánként? A m i n t k o ­ r á b b a n elmagyaráztam, a rendszertelen ébredés szinte m i n ­ dig é h s é g r e u t a l . H a Ö n n e m t u d j a b i z t o s a n , h o g y v a l ó b a n r e n d s z e r t e l e n ü l é b r e d - e , írja föl n é h á n y é j s z a k á n k e r e s z t ü l . D e e g y é b s z e m p o n t o k a t i s m é r l e g e l n i e kell: Folyamatosan gyarapodik? Ez a h a t h e t e s n é l i d ő s e b b cse­ csemőnél fontos, különösen akkor, ha az anyuka életében

4-es számú tényező: az éhség
A c s e c s e m ő t az é h s é g is f e l é b r e s z t h e t i á l m á b ó l . Ez ellen is tudunk tenni. Megtömés. A k á r ó r á n k é n t , a k á r l e g a l á b b k é t s z e r é b r e d föl egy éjszaka, m e g k é r d e z e m : Milyen gyakran eszik napközben? A v á l a s z b ó l azt t u d o m m e g , h o g y eleget eszik-e a h h o z , h o g y k i h ú z z a a z éjszakát. N é g y h ó n a p o s k o r e l ő t t h á r o m ó r á n k é n t kell e t e t n i , kivéve a k o r a s z ü l ö t t e k e t (lásd a k e r e t e s részeket a 4 5 . é s 2 2 8 . o l d a l a k o n ) . H a e n n é l r i t k á b b a n e t e t , a k k o r le­ h e t , h o g y a b a b a n e m j u t elég t á p l á l é k h o z , e z é r t m e g é h e z i k éjszaka. Az ú j s z ü l ö t t n e k m é g n e m fér sok étel a g y o m r á b a , ezért h á r o m - n é g y ó r á n k é n t éjszaka i s f e l é b r e d . E z n a g y o n megvi­ seli a s z ü l ő k e t , de é l e t k o r i sajátosság. A cél az, h o g y k é s ő b b f o k o z a t o s a n ö t - h a t ó r á r a n y ú j t s u k a z éjszakai e t e t é s e k kö­ z ö t t i i d ő t , úgy, h o g y e l ő s z ö r a hajnali k é t ó r a i t hagyjuk el. Ha a b a b a h a t h e t e s vagy i d ő s e b b - e t t ő l a k o r t ó l k e z d v e le­ h e t k i h a g y n i az egyik e t e t é s t -, a k é r d é s e m ez: Mikor ébred föl az utolsó esti etetés után? Ha t o v á b b r a is h a j n a l i 1-2 óra k ö r ü l , a k k o r n e m jut elég k a l ó r i á h o z . TERV: Az éjszakai alvások m e g n y ú j t á s á n a k e b b e n a kor­ b a n a z a feltétele, h o g y n a p k ö z b e n h á r o m ó r á n k é n t etes­ sünk. E z e n k í v ü l lefekvés előtt m é g „megtömjük" (lásd a 1 2 6 - 1 2 8 . o l d a l t ) , a m i t l á n c e t e t é s ( s o r o n kívüli esti etetések) előz m e g é s egy á l o m e t e t é s k ö v e t ( 2 2 — 2 3 ó r a k o r , a m i alatt i g y e k s z ü n k nem f e l é b r e s z t e n i ) .

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

e l ő s z ö r s z o p t a t . G y a k r a n h a t h e t e t i s i g é n y b e vesz, h o g y a tej m e n n y i s é g e b e á l l j o n a m e g f e l e l ő s z i n t r e . A s ú l y g y a r a p o ­ d á s e l m a r a d á s a jele l e h e t a n n a k , h o g y a b a b a n e m k a p ele­ g e t , vagy a z é r t , m e r t a z a n y u k á n a k m é g m i n d i g n i n c s elég teje, vagy a z é r t , m e r t a b a b a n e m t u d m e g f e l e l ő e n s z o p n i . TERV: Szóljon a g y e r m e k o r v o s u k n a k , ha a k i s b a b á j a n e m g y a r a p o d i k f o l y a m a t o s a n . M é r j e l e a h o z a m á t , h o g y lássa, v a n - e e l e g e n d ő teje (lásd a 1 3 8 . o l d a l t ) . Ha a b a b a folyton k i k ö p i a m e l l b i m b ó t , m a j d újra beveszi, a k k o r l e h e t s é g e s , h o g y l a s s a n folyik a t e j . E b b e n az e s e t b e n „ e d d z e " a m e l l é t , h o g y m e g g y o r s í t s a a z á r a m l á s t : m i e l ő t t a b a b á t m e l l r e teszi, k é t p e r c i g p u m p á l j a a m e l l é t mellszívóval. Ha a b a b a ügyet­ l e n ü l szopik, n é z é s s é m e g egy s z o p t a t á s i t a n á c s a d ó v a l , h o g y m e g f e l e l ő e n veszi-e a szájába a m e l l b i m b ó t ( 1 3 6 . o l d a l ) , vagy n i n c s - e v a l a m i l y e n a n a t ó m i a i r e n d e l l e n e s s é g e . Fejlődési ugrások. L e h e t s é g e s , h o g y egy i d e i g t ö k é l e t e s e n m e n t a szoptatás. Lehetséges, hogy kifogástalan a napirend­ jük. D e h a t h e t e s e n , t i z e n k é t h e t e s e n , m a j d k é s ő b b k ü l ö n b ö ­ z ő r e n d s z e r e s s é g g e l fejlődési u g r á s o k j e l e n t k e z n e k . N é h á n y n a p o n k e r e s z t ü l n a g y o b b a b a b a étvágya, és i l y e n k o r éjsza­ ka is e n n i kér, n o h a k o r á b b a n öt-hat órát a l u d t egyhuzam­ b a n . S z á m t a l a n hívást k a p o k két, h á r o m és négy h ó n a p o s c s e c s e m ő k s z ü l e i t ő l : „ K i s a n g y a l b a b á n k volt, m o s t viszont k i s ö r d ö g l e t t b e l ő l e . K é t s z e r i s f e l é b r e d éjszaka, é s kiüríti m i n d a k é t m e l l e m e t . N e m b í r eleget e n n i . " M e g k é r d e z e m : Éjszakánként a l u d t valaha is ö t - h a t ó r á t e g y v é g t é b e n ? Ha i g e n , m o s t v i s z o n t m i n d e n nyilvánvaló o k n é l k ü l felébred, a k k o r b i z t o s r a v e s z e m , h o g y fejlődési u g r á s áll a h á t t é r b e n . Egy példa: D a m i a n t i z e n k é t h e t e s . K é t h e t e n a p k ö z b e n a kiságyá­ b a n a l t a t o m . Á l t a l á b a n k ö n n y e n elalszik, é s c s a k egy­ m á s f é l ó r a m ú l v a é b r e d föl. É p p m a egy h e t e a n n a k , h o g y az éjszakákat is a k i s á g y á b a n t ö l t i . S í r á s n é l k ü l elalszik, d e k é t - h á r o m ó r á n k é n t f e l é b r e d . B e b u g y o l á ­ l o m , a szájába a d o m a c u m i t , elalszik. Éjféltájban n y ö ­ szörög, bemegyek hozzá: kiszabadult a bugyolálásból, a

c u m i j á t k i k ö p t e . V i s s z a t e s z e m a c u m i t , e r r e elalszik. Óvatosan bugyolálom, és remélem, hogy többet n e m é b r e d föl. D e e z így m e g y m e g á l l á s n é l k ü l ! H a n e m m e ­ gyek b e h o z z á , sír. N e m t u d o m , m i t csináljak! S e g í t s ! E z klasszikus e s e t e a n n a k a z a l v á s p r o b l é m á n a k , a m e l y v a l ó ­ j á b a n evési p r o b l é m a . D e mivel a z a n y u k a l e r a g a d a n n á l a t é n y n é l , h o g y n e m r é g a l t a t t a vissza a b a b á t , m e g s e m f o r d u l a fejében, h o g y esetleg é h e s . Az ébreszt g y a n ú t , h o g y D a m i a n k é t - h á r o m ó r á n k é n t felébred, a m i etetési r e n d e t sugall. A biz­ t o n s á g k e d v é é r t felteszem a z összes é h s é g k é r d é s t , k ö z t ü k azt, h o g y s z o p t a t - e a z a n y u k a - t a l á n n i n c s e l é g teje. E n n e k a z a n y u k á n a k m i n d e n e s e t r e azt javasolnám, h o g y n a p k ö z b e n n ö ­ velje m e g D a m i a n a d a g j á t . S o k s z ü l ő e k k o r k ö v e t i e l a z első h i b á t . M i v e l vagy n e m i s m e r i k föl a fejlődési u g r á s t , vagy n e m t u d j á k , mi i l y e n k o r a t e e n d ő , e t t ő l k e z d v e éjszaka is e t e t n e k a h e l y e t t , h o g y nap­ közben n ö v e l n é k a k a l ó r i a b e v i t e l t . És ha v i s s z a t é r n e k az éj­ szakai e t e t é s h e z , ö t l e t s z e r ű e n k e z d e n e k n e v e l n i . TERV: A t u d a t o s n e v e l é s a lényeg. Figyelje, m e n n y i t eszik a b a b a n a p p a l , m e n n y i t éjszaka. H a ü v e g b ő l e t e t , é s m i n d i g elfogy a z egész a d a g , a d j o n t ö b b e t . T e g y ü k föl, h o g y n a p i ö t s z ö r s z á z h ú s z m i l l i l i t e r t eszik, és a m i k o r éjszaka f e l é b r e d , m é g s z á z h ú s z a t b e t e r m e l . E z azt j e l e n t i , h o g y n a p p a l kell százhúsz milliliterrel t ö b b e t ennie. D e n e m i k t a t u n k b e m é g egy e t e t é s t . M i n d e n e t e t é s t m e g t o l d u n k h ú s z - h u s z o n ö t m i l ­ liliterrel. E g y kicsit b o n y o l u l t a b b a d o l o g , h a s z o p t a t , m e r t vala­ h o g y t u d a t n i a kell a t e s t é v e l , h o g y t e r m e l j e n t ö b b tejet. H á ­ r o m napig ezen dolgozzon. Kétféleképpen csinálhatja: A ) Fejjen egy ó r á v a l m i n d e n s z o p t a t á s u t á n . M é g h a csak h a r m i n c - h a t v a n m i l l i l i t e r t sikerül i s lefejnie, ö n t s e c u m i s ü v e g b e , és egészítse ki vele a k ö v e t k e z ő s z o p t a t á s t . Ha ezt h á r o m napig m i n d e n etetés u t á n megcsinálja, a teste t u d n i fogja, h o g y a b a b á n a k t ö b b tejre v a n s z ü k s é g e . B) A b a b a m i n d e n e t e t é s n é l ü r í t s e ki az egyik m e l l é t , a z u t á n tegye át a m á s i k r a . M i u t á n azt is k i ü r í t e t t e , tegye

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

vissza a z e l s ő r e . N e higgye, h o g y teljesen ü r e s : a t e s t e m i n ­ dig tejtermeléssel reagál a b a b a szopására (ezért t u d n a k két csecsemőt táplálni a szoptatós dajkák). Néhány percig s z o p j o n a z első m e l l b ő l , a z t á n m é g n é h á n y p e r c i g m e g i n t a m á s o d i k b ó l . í g y t o v á b b t a r t a s z o p t a t á s , de az agy ezzel a módszerrel is megkapja az üzenetet, hogy termeljen több tejet. A cumi. A m i k o r egy a n y u k a azt m o n d j a : „ E g é s z éjszaka e n n i a k a r " , m i n d i g sejtem, hogy összetéveszti az éhséget a c s e c s e m ő n e k azzal a z ö s z t ö n ö s igényével, h o g y s z o p j o n . E z é r t m e g k é r d e z e m : Van cumija? V a n n a k , akik s z e r i n t csak a k k o r kell c u m i t a d n i , h a a b a b a k ü l ö n k é n y e z t e t é s t igényel, s z e r i n t e m v i s z o n t jóval t ö b b e s e t b e n l e h e t h a s z n á l n i . A c u m i t ó l m e g n y u g s z i k . N a g y o n kevés c s e c s e m ő válik c u m i f ü g g ő v é ( l á s d a k e r e t e s r é s z t a 2 3 9 - 2 4 0 . o l d a l o n ) , és a k k o r le is b e s z é l e m róla a szülőket. De tapasztalataim szerint a babák t ö b b s é g e k ö n n y e b b e n elalszik, h a k ö z b e n s z o p h a t , é s a k k o r s e m é b r e d föl, h a n é m i i d ő m ú l t á n kiesik a szájából a c u m i . H a n a p k ö z b e n k o r á b b a n é b r e d a m e g s z o k o t t n á l vagy éjsza­ ka felriad, a c u m i v a l az is k i d e r í t h e t ő , h o g y é h e s - e , vagy p u s z t á n s z o p n i akar. N é m e l y i k szülő szenvedélyesen tiltakozik ellene: „ N e m a k a r o m , h o g y a g y e r e k e m k é s ő b b c u m i v a l a s z á j á b a n közle­ k e d j e n a z u t c á n " , m o n d t a egy a n y u k a . E z z e l m e s s z e m e n ő e n e g y e t é r t e k . E g y n é g y h ó n a p o s vagy i d ő s e b b c s e c s e m ő t m á r n e m s z o k t a t n é k r á , h a k o r á b b a n n e m volt c u m i j a . D e a szó­ b a n forgó „ g y e r e k " k é t h e t e s volt - m é g m e s s z e a t t ó l , h o g y az u t c á n közlekedjen. A leszoktatást h á r o m - n é g y h ó n a p o s k o r t ó l s z o k t a m javasolni, vagy k é s ő b b (főleg ha a c u m i z á s a k i s á g y r a k o r l á t o z ó d i k ) , d e a z e n n é l f i a t a l a b b b a b á k igénylik, hogy sokat szophassanak. Az ujjukat m é g n e m tudják be­ v e n n i a szájukba, e z é r t c s a k a c u m i n y u g t a t j a m e g ő k e t . A c u m i t e l l e n z ő s z ü l ő k az első h ó n a p o k b a n r o s s z szoká­ s o k a t a l a k í t h a t n a k ki. Ha a b a b a a c u m i s ü v e g e n vagy az a n y a m e l l e n c u m i z h a t , a k k o r vagy n e m fog h a t é k o n y a n e n n i , vagy t ú l g y a k r a n eszik. Az e l ő b b i e s e t g y a n ú j e l e a z , ha a szü-

lő arra panaszkodik: „ N e m t u d o m levenni a m e l l e m r ő l egy ó r á n k e r e s z t ü l s z o p i k . " P e r s z e , m e r t n e m i s eszik, h a ­ n e m c s a k c u m i z i k . U g y a n í g y , elalvás e l ő t t i s azzal n y u g t a t j a m a g á t , h o g y ö s z t ö n ö s e n s z o p n i k e z d . É h e s n e k tűnik, p e d i g c s a k a l u d n i k é s z ü l . A n y u k a p e d i g f é l r e é r t i a jelet, é s o d a a d ­ ja n e k i a c u m i s ü v e g e t vagy a m e l l é t . E t t ő l a b a b a m e g n y u g ­ szik u g y a n , d e n e m eszik s o k a t , m e r t n e m i s volt é h e s - c s a k s z o p n i s z e r e t e t t v o l n a . M i n d k é t eset p é l d a a z ö t l e t s z e r ű n e ­ velés k i a l a k u l á s á r a . Az a b a b a , aki egy ó r á n k e r e s z t ü l eszik, n a s s o l ó v á válik. A z p e d i g , akit r e n d s z e r e s e n á l o m b a s z o p ­ t a t n a k , vagy a c u m i s ü v e g g e l alszik el, k é s ő b b is c s a k így t u d majd elaludni. T é n y , h o g y egyes b a b á k e l e i n t e v i s s z a u t a s í t j á k a c u m i t , a m i n t az alábbi e-mailből kiderül: Ö t h e t e s k i s l á n y o m , Lili n a g y o n é b e r b a b a . S z o p i k , egy kicsit é b r e n v a n , d e csak a k k o r h a j l a n d ó e l a l u d n i , h a előtte megint szo p t a t o m néhány percig. A c u m i t n e m fogadja el, é s m á r m i n d e n t m e g p r ó b á l t a m , d e ú g y t ű ­ n i k , c s a k a s z o p t a t á s válik b e . T u d s z s e g í t e n i ? B i z t o s í t h a t o m , h o g y h a elalvás e l ő t t m i n d i g m e g s z o p t a t j a Lilit ( a m i az ö t l e t s z e r ű nevelés egyik k ü l ö n ö s e n g y a k o r i for­ m á j a ) , n é h á n y h ó n a p m ú l v a , vagy m á r k o r á b b a n , m e g fogja bánni. Gondoljon arra, hogy m i n d e n csecsemőnek átlago­ s a n h ú s z p e r c kell a z e l a l v á s h o z , egy n a g y o n é b e r b a b á n a k m é g t ö b b is. TERV: Az a n y u k a a k k o r ajánlja föl a c u m i t , a m i k o r Lili m é g n e m készül aludni, és próbálkozzon különféle típusok­ kal, k e z d v e azzal, a m e l y i k a l e g j o b b a n h a s o n l í t a m e l l b i m ­ b ó j á r a . D e n e c s a k b e d u g j a a szájába, h a n e m h e l y e z z e i s e l b e n n e . N e a n y e l v é r e t e g y e , m e r t a k k o r a b a b a nyelve szét­ l a p u l , é s n e m t u d j a m e g t a r t a n i a c u m i t a z ajkaival. F e k t e s s e inkább a szájpadlására. É r d e m e s kitartónak lenni - addig p r ó b á l k o z z o n , a m í g Lili e l n e m fogadja.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

5-ös számú tényező: túl sok inger
H a a b a b á t t ú l sok i n g e r é r i vagy túlfárasztja m a g á t , n e h e ­ z e n t u d e l a l u d n i , a z u t á n n y u g t a l a n u l alszik, é s h a m a r fel i s é b r e d . E z é r t olyan fontos, hogy elkezdjük az altatási rituá­ lét, a m i n t m e g l á t j u k a z első á s í t á s t vagy a z e l s ő g ö r c s ö s m o z d u l a t o t ( l á s d a 2-es s z á m ú t é n y e z ő t ; v a l a m i n t a z á l m o s ­ ság jeleit a 2 3 0 . o l d a l o n ) . Alvásproblémák napközben. A napközbeni alvási szokások s o k a t e l á r u l n a k a r r ó l , h o g y s z e r e p e t játszik-e a t ú l sok inger vagy a n a g y m é r t é k ű f á r a d t s á g az éjszakai a l v á s p r o b l é m á k ­ b a n . Mostanában kevesebbet alszik napközben, vagy mindig is kevesebbet aludt negyven percnél? Ha m i n d i g r ö v i d e k e t a l u d t , a k k o r l e h e t , h o g y e g y s z e r ű e n ilyen a b i o r i t m u s a . H a n e m n y ű g ö s , é s éjszaka jól alszik, a k k o r m i n d e n r e n d b e n v a n . D e a n a p k ö z b e n i alvás r e n d j é n e k m e g v á l t o z á s a sokszor a r r a u t a l , h o g y t ú l sok i n g e r é r i . E z é r t a z t á n v a l ó s z í n ű l e g éj­ s z a k a s e m t u d j a m e g f e l e l ő e n k i p i h e n n i m a g á t . J u s s o n eszé­ b e , h o g y jól a l u d n i c s a k p i h e n t e n l e h e t . A f e l n ő t t e k n é l e z m á s k é p p e n van: ha kimerül­

össze Ön

húsz-negyven is

percet de

alszanak napközben. Ha az gyermeke ilyen, kiegyensúlyozottnak amikor ébren van, tűnik, éjszaka

Kezdje most
A csendes játék
M a n a p s á g a s z ü l ő k m i n d e n t elkövetnek, hogy g y e r m e k ü k minél o k o s a b b legyen; hogy m i e l ő b b felismerje a színeket és m e g ­ n é z z e az összes o k t a t ó f i l m e t , a m i t k a p n i le­ het. N e m c s o d a , ha t ú l p ö r ö g . A felgyorsult iramot úgy lassíthatjuk, ha csendes játékra is lehetőséget t e r e m t ü n k , már a c s e c s e m ő s z á ­ mára is. N a p k ö z b e n is legyenek visszafogott tevékenységek - például nézze a játékállvá­ nyát, bújjon o d a valamelyik c s a l á d t a g h o z vagy ölelje m a g á h o z az egyik állatkáját. Az ilyesmire k i t ű n ő terep a kiságy. Ilyenkor azt is megtanulja, h o g y ott játszani is lehet, n e m csak alvásra jó. Ez a k é s ő b b i h ó n a p o k b a n h o z z a majd m e g a g y ü m ö l c s é t , a m i k o r m o z ­ g é k o n y a b b á válik (lásd a keretes részt a 3 0 2 . oldalon).

p e d i g jól alszik, a k k o r e n n y i elég i s n e k i . ( S a j n á l o m , t u ­ d o m , h o g y jól j ö t t v o l n a az a n é h á n y s z a b a d ó r a ! ) H a vi­ szont ébredés u t á n nyűgös, éjszaka p e d i g n y u g t a l a n a z álma vagy felébred, többet akkor kellene napközben

a l u d n i a . V a l ó s z í n ű l e g t ú l sok i n g e r éri, é s a m i k o r elalvás u t á n h ú s z p e r c c e l vagy k é ­ s ő b b a z á l o m m é l y szaka­ s z á h o z érkezik, m e g r á n d u l a

t e s t e , és e t t ő l f e l é b r e d . A s z ü l ő g y a k r a n a k a r a t l a n u l m a g a is súlyosbítja a h e l y z e t e t azzal, h o g y i l y e n k o r r ö g t ö n b e m e g y hozzá, ahelyett hogy hagyná magától visszaaludni. TERV: Vizsgálja m e g , m i m i n d e n t c s i n á l n a k n a p k ö z b e n , főleg d é l u t á n . N e l e g y e n t ú l sok v e n d é g e s k e d é s , n e m e n j e ­ n e k s o k h e l y r e , n e m a r a d j a n a k sokáig. Lefekvés e l ő t t k e r ü l ­ jék a t ú l s á g o s a n é l é n k t e v é k e n y s é g e k e t - m é g a n a g y o n é l é n k s z í n e k vagy a t ú l z á s b a vitt c s i k l a n d o z á s is t ú l p ö r g e t ­ h e t i a c s e c s e m ő t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s , h o g y m e g n y ú j t s a a z al­ tatási rituálét ( 2 3 0 - 2 3 7 . oldal), és használja a susog-ütöget m ó d s z e r t . N e felejtse el, h o g y a t ú l p ö r g ö t t b a b á n a k g y a k r a n kétszer o l y a n h o s s z ú idő kell a lehiggadáshoz. N e m á l o m b a m e r ü l , h a n e m egy r á n d u l á s s a l á l o m b a z u h a n , é s e z a h i r t e ­ len m o z d u l a t is elég lehet ahhoz, hogy fölébressze. M a r a d ­ jon mellette addig, amíg biztosra n e m veheti, hogy mélyen alszik. (Az i d ő s e b b b a b á k n a p k ö z b e n i a l v á s p r o b l é m á i r ó l lásd a 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l t . ) Ha Ön nem figyelt az álmosság jeleire. T a p a s z t a l a t a i m sze­ r i n t a s z ü l ő k n é h a szándékosan n e m r e a g á l n a k a z á l m o s s á g

5-ös számú gyanújel
A z alábbi p a n a s z o k gyakran arra utalnak, h o g y az alvásproblémát legalábbis részben a túl sok inger o k o z z a : Nehezen Gyakran alszik el. vagy nyugtalanul alszik, és

t ü n k , akkor úgy elalszunk, m i n t akit l e ü t ö t t e k - és p ó ­ t o l n i i s t u d j u k , a m i t kihagy­ t u n k -, a fáradt csecsemő viszont felpörög. (Ezért n e m m ű k ö d i k az a m ó d s z e r , hogy tovább ébren tartjuk, hátha k é s ő b b é b r e d föl.) G y a k r a n k a p o k a követke­ z ő h ö z h a s o n l ó e-maileket: „ A kisfiam h á r o m h ó n a p o s . A m i k o r n a p k ö z b e n lefekte­ t e m , m i n d i g sír, vagy elal­ szik u g y a n , d e t í z - h ú s z p e r c m ú l v a f e l é b r e d . M i t csinál­ jak?" Egyes c s e c s e m ő k n y o l c ­ tizenhat h e t e s k o r u k t ó l m i n d -

felébred,

sokat sír éjszaka. Délután Elalszik, teste, nem akar aludni. de néhány perc múlva megrándul a

és felriad. és ami­ feléb­

Napközben nem nagyon akar aludni, kor végre elalszik, red. Amióta felébred. játszócsoportba járunk, 30-40 perc múlva

éjszakánként

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

j e l e i r e . Gyakran szokta ébren tartani a babát abban a remény­ ben, hogy ha később fekszik, akkor tovább alszik? Ez az egyik l e g k á r t é k o n y a b b t é v h i t a z alvással k a p c s o l a t b a n . H a n e m fekteti le, a m i k o r e l á l m o s o d i k , a k k o r a b a b a túlfárasztja vagy t ú l p ö r g e t i m a g á t , é s n e m c s a k h o g y k e v e s e b b e t fog a l u d n i , h a n e m a z a k e v e s e b b i s z a k l a t o t t a b b a n telik m a j d . TERV: T a r t s a m a g á t a n a p i r e n d h e z . Figyelje a c s e c s e m ő jel­ zéseit. M i n d k e t t e n j o b b a n j á r n a k , h a m i n d i g i d e j é b e n lefek­ szik. I d ő n k é n t p e r s z e el l e h e t t é r n i a m e g s z o k o t t ó l , v a n n a k a z o n b a n kisbabák, akiket felzaklatnak a változások. Legyen tisztában gyermeke vérmérsékletével. Ha M i m ó z a , Morcos vagy T a l p r a e s e t t , a k k o r csak a l e g i n d o k o l t a b b e s e t b e n térjen el a n a p i r e n d t ő l . Szokta-e azért ébren tartani, hogy Ön ne legyen egyedül, vagy hogy Ön és/vagy apuka még láthassa, amikor hazajön a munkából? M e g é r t e m , h o g y a d o l g o z ó s z ü l ő k n e k r o s s z érzés egész n a p távol l e n n i a g y e r m e k ü k t ő l . D e t u l a j d o n k é p p e n ö n z ő dolog elvárni, hogy a csecsemő igazodjék a felnőttek m u n k a b e o s z t á s á h o z . N e k i a l u d n i a kell. H a é b r e n tartják, v a l ó s z í n ű l e g a m ú g y s e m é l v e z h e t i k a vele t ö l t ö t t i d ő t , m e r t f á r a d t é s n y ű g ö s lesz. H a Ö n vagy a p u k a t ö b b i d ő t s z e r e t n e vele t ö l t e n i , jöjjön h a z a h a m a r a b b , vagy m á s k o r s z a k í t s o n r á i d ő t . S o k d o l g o z ó a n y u k a csak a z é r t kel k o r á b b a n , h o g y le­ g y e n ideje a reggeli r i t u á l é r a . Az a p u k á k p e d i g átvállalhat­ ják a z á l o m e t e t é s t . D e a k á r h o g y a n oldják i s m e g , n e fosszák m e g a g y e r e k e t az alvástól. Alvászavarok a fejlődés miatt. A c s e c s e m ő a saját fejlődése m i a t t i s t ú l p ö r ö g h e t . F u r c s a m ó d o n m é g a z a l v á s b a n i s aka­ d á l y o z h a t j a . Van valami új testi tudománya - például elfordítja a fejét, akaratlagosan mozgatja az ujjait, átfordul? Sokszor h a l l o k ilyen p a n a s z o k a t : „ A kiságy k ö z e p é r e f e k t e t e m , elal­ szik, d e n é h á n y ó r a m ú l v a sír. A m i k o r b e m e g y e k h o z z á , azt l á t o m , h o g y b e s z o r u l t a s a r o k b a . L e h e t , h o g y b e ü t ö t t e a fe­ j é t ? " L e h e t . Vagy egy m á s i k p a n a s z : „ A d d i g jól a l u d t , amíg n e m t u d o t t á t f o r d u l n i . " A z t ö r t é n i k , h o g y a s z ü l ő lefekteti v a l a m e l y i k o l d a l á r a , de k i s z a b a d í t j a a karját a b u g y o l á l á s -

b ó l , és az o l d a l á r ó l a h á t á r a f o r d u l . A baj az, h o g y visszafor­ d u l n i m é g n e m t u d , é s e t t ő l f e l é b r e d . Vagy m i v e l e b b e n a korban m é g egyáltalán n e m tudja összehangolni a mozgá­ sát, c s a p k o d a karjával, r u g d o s a lábával, vagyis zavarja ö n ­ m a g á t . Ha k i s z a b a d u l a karja a b u g y o l á l á s b ó l , m e g h ú z z a a saját fülét és h a j á t , m e g n y o m j a a s z e m é t - és n e m é r t i , ki b á n t j a . U j j a c s k á i s z ó r a k o z o t t a n k a r m o l á s s z á k a l e p e d ő t , és erre a zajra r i a d . K e z d a r r a is r á j ö n n i , h o g y m i n d e n f é l e h a n ­ g o k a t t u d k i a d n i , a m i egyszer s z ó r a k o z t a t j a , m á s s z o r v i s z o n t bosszantja. TERV: I z g a l m a s l á t n i , a h o g y egyre j o b b a n u r á v á válik a t e s t é n e k . A fejlődést n e m l e h e t , n e m i s s z a b a d m e g á l l í t a n i . L e s z n e k o l y a n i d ő s z a k o k , a m i k o r ez a k a d á l y o z z a az alvást. Ha az átfordulás gyakran p r o b l é m á t okoz, támasszuk meg két o l d a l r ó l a t e s t é t egy-egy k e m é n y p á r n á v a l vagy ö s s z e t e ­ kert törülközővel. N a p k ö z b e n elkezdheti tanítani, hogy t u d v i s s z a f o r d u l n i , d e e z a k á r két h ó n a p i g i s e l t a r t h a t ! E z e n p r o b l é m á k egy r é s z é t e g y s z e r ű e n t ú l kell élni. A b e b u g y o l á ­ lás sok m i n d e n t m e g o l d . Sűrűbb programok. A n a p f o l y a m á n a b a b a a s z o k á s o s t e ­ v é k e n y s é g e k t ő l is elfárad: t i s z t á b a teszik; n é z e g e t i a k ö r n y e ­ z e t é t ; hallgatja, h o g y u g a t a k u t y a , c s e n g a c s e n g ő , z ú g a porszívó. H á r o m - n é g y óra körül m á r fáradt. M i n d e h h e z te­ gyük m é g h o z z á azt a t ö m é r d e k l e h e t ő s é g e t , a m e l y e k b ő l a z a n y u k á k m a n a p s á g v á l o g a t h a t n a k . S o k e z m é g egy p i c i b a ­ b á n a k . Mennyi inger éri napközben? Vannak új tevékenysé­ gek? Ha igen, rosszul alszik azokon a napokon? Az a l v á s p r o b ­ l é m á é r t g y a k r a n a t ú l sok i n g e r felelős ( „ J á t s z ó c s o p o r t b a já­ r u n k " ) . H a n a g y o n s z e r e t egy b a b a - m a m a c s o p o r t o t vagy z e n é s foglalkozást, a k k o r t a l á n n e m é r d e m e s l e m o n d a n i r ó ­ l a c s a k a z é r t , m e r t a z n a p r o s s z a b b u l alszik. D e h a egy t e v é ­ kenység egynél t ö b b n a p o n á t felforgatja a z alvási r e n d j é t , a k k o r újra kell g o n d o l n i a d o l g o t . A h i p e r é r z é k e n y M i m ó z a s z á m á r a n e m f e l t é t l e n ü l jó ö t l e t a b a b a j ó g a vagy a b a b a ez, b a b a az. Várjon n é h á n y h ó n a p i g , c s a k a z u t á n p r ó b á l k o z z o n újra. E g y a n y u k a n e m r é g i b e n azt m e s é l t e , h o g y kisfia „ v é ­ g i g s í r t a a f o g l a l k o z á s t " . Ez legyen i n t ő jel.

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

T E R V : Ha a t ú l sok t e v é k e n y s é g k i h a t a b a b a alvására, délután két-három óra u t á n m á r ne menjenek el otthonról. T u d o m , e z n e m m i n d i g o l d h a t ó m e g . L e h e t , h o g y e l kell h o z n i a z oviból a n a g y o b b t e s t v é r t . I l y e n k o r vagy m á s h o z z a el a t e s t v é r t , vagy fogadja el, h o g y a kicsi elalszik a b a b a k o ­ csiban/autóban, és n e m piheni ki magát annyira, m i n t az ágyában. Az a d o t t helyzetben ez elkerülhetetlen. Aludjon az a u t ó b a n , és ezzel le v a n t u d v a a d é l u t á n i alvás. Ha n y ű g ö s a z a u t ó ü l é s b e n - v a n n a k c s e c s e m ő k , akik n e m s z e r e t n e k o t t a l u d n i - , h a z a é r v e n y u g t a s s a m e g , é s p r ó b á l j a r á v e n n i , hogy késő d é l u t á n , vacsora előtt aludjon h á r o m n e g y e d órát. Ez n e m veszi e l a z éjszakai á l m á t . S ő t j o b b a n fog a l u d n i t ő l e .

refluxa v a n - és m á s k é p p e n kell m e g n y u g t a t n i is (lásd a 144-151. oldalt). F o n t o s é s z b e n t a r t a n i , h o g y e b b e n a k o r b a n a sírás csak r i t k á n v e z e t h e t ő vissza az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s r e - i n k á b b ar­ ról l e h e t szó, h o g y s z ü k s é g e v a n v a l a m i r e . B á r az is igaz, h o g y h a a b b a n a p i l l a n a t b a n s í r n i k e z d , a m i n t leteszik, ak­ k o r c s a k u g y a n az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s állhat a háttérben. M o s t m á r m e g s z o k t a , h o g y m i n d i g ö l b e n alszik el. D e o k a l e h e t a reflux is. F e k v ő h e l y z e t b e n a g y o m o r s a v visszafolyik a n y e l ő c s ő b e , és m a r j a . Csak az autóülésben, a pihenőszékben vagy a hintában alszik el? A m i n t a 1 4 7 . o l d a l o n l e í r t a m , a reflux egyik gyanújele az, ha a b a b a c s a k ü l ő h e l y z e t b e n t u d e l a l u d n i . Ezzel az a b a j , h o g y megszokja a függőleges h e l y ­ z e t e t , é s m á s h o g y m á r n e m m e g y a z alvás. T E R V : H a azt gyanítja, h o g y v a l a m i l y e n e m é s z t ő r e n d s z e r i p a n a s z n e h e z í t i az elalvást vagy o k o z z a a f e l é b r e d é s t , olvas­ sa el újra a 1 4 4 - 1 5 1 . o l d a l t , h o g y k ü l ö n b s é g e t t u d j o n t e n n i a szélgörcs, a hasfájás és a reflux k ö z ö t t . I t t m i n d e g y i k or­ v o s l á s á r a k í n á l o k j a v a s l a t o k a t (lásd m é g „ A reflux ö r d ö g i k ö r e " c í m ű r é s z t e fejezet v é g é n , a 2 7 1 . o l d a l o n ) . H o g y n e szokjon rá a r r a , h o g y a h i n t á b a n , az a u t ó b a n vagy a kiságyá­ ba tett a u t ó ü l é s é b e n aludjon, inkább próbálja a kiságyában kényelembe helyezni. Emelje m e g a m a t r a c á t és m i n d e n felületet, a m e l y r e rá s z o k t a f e k t e t n i , p é l d á u l a p e l e n k á z ó asztal lapját. E z e n k í v ü l h a j t s o n egy t ö r ü l k ö z ő t h á r o m rész­ b e , tekerje a b a b a d e r e k a k ö r é , és így bugyolálja b e . Az ö s s z e h a j t o g a t o t t t ö r ü l k ö z ő által kifejtett e n y h e n y o m á s sok­ kal b i z t o n s á g o s a b b a n e n y h í t i a b a b a f á j d a l m a i t alvás köz­ b e n , m i n t h a a h a s á r a f e k t e t n é k , a m i h e z a refluxos b a b á k szülei s z o k t a k f o l y a m o d n i . Székrekedés. A z i d ő s e m b e r e k h e z h a s o n l ó a n , akik n a p ­ h o s s z a t csak ü c s ö r ö g n e k és t é v é t n é z n e k , a fiatal c s e c s e m ő k is keveset m o z o g n a k , e z é r t h a j l a m o s a k a s z é k r e k e d é s r e , a m i zavarja az á l m u k a t . Hányszor kakil egy nap? Ha a válasz az, h o g y „ H á r o m n a p j a n e m volt s z é k l e t e " , azt i s m e g kell kér­ d e z n e m : Tápszert kap vagy szopik?, m i n d k é t e s e t b e n m á s s z á m í t „ n o r m á l i s n a k " . H a egy t á p s z e r e s b a b á n a k h á r o m

6-os számú tényező: a rossz közérzet
Ez n e m szorul m a g y a r á z a t r a : sír, ha éhes vagy fáradt, de akkor is sír, ha fáj valamije, ha rossz a közérzete ( m e l e g e v a n vagy fázik), ha b e t e g . A kérdés az, h o g y m i k o r melyik m i a t t sír. A Mint rossz közérzet jelei. leszö­

6-os számú gyanújel
Az alábbi p a n a s z o k arra utalnak, h o g y az al­ v á s p r o b l é m á t legalábbis részben a

annyiszor

geztem már, a napirend segít k i t a l á l n i , m i é r t sír a baba. mit De figyelni is amikor sír? kell. Milyen a hangja, és csinál, H a á l m á b a n vagy elal­ vás e l ő t t f i n t o r o g , ha a t e s t e m e g f e s z ü l , ha fel­ h ú z z a a l á b á t vagy ha vadul hadonászik, ak­ k o r ezek a jelek akár kü­ l ö n , a k á r e g y ü t t azt je­

közérzet o k o z z a :
Nehezen alszik el. Éjszaka Elalszik, Csak sokszor felébred.

rossz

de néhány perc múlva felébred. például a hintában

ülő helyzetben,

vagy az autóülésében Fáradtnak látszik, ni, sír.

tud elaludni.

de amint le akarom fektet­

l e z h e t i k , h o g y fáj valamije. A fájdalom m i a t t i sírás hangja é l e s e b b és m a g a s a b b , m i n t ha az é h s é g m i a t t sír. A fájdalom m i a t t i sírások i s k ü l ö n f é l é k l e h e t n e k . P é l d á u l h a szélgörcs k í n o z z a , m á s k é p p e n n é z k i é s m á s k é p p e n sír, m i n t h a

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

napig nincs széklete, elképzelhető, hogy székrekedése van. Ez a p r o b l é m a ritkábban jelentkezik szoptatott babáknál, akik s z i n t e m i n d e n e t e t é s u t á n k a k i l n a k , a z t á n m e g h á r o m ­ négy napig n e m produkálnak semmit. Ez normális. Az összes a n y a t e j felszívódott, zsírsejtekké a l a k u l t . E g y s z o p t a ­ t o t t b a b á n á l a k k o r g y a n a k o d h a t u n k s z é k r e k e d é s r e , h a nyil­ v á n v a l ó ok n é l k ü l sír, a t é r d é t a m e l l k a s á h o z h ú z z a és s z e m ­ l á t o m á s t k e l l e m e t l e n ü l érzi m a g á t . E m e l l e t t l e h e t , h o g y p u f f a d t a h a s a , k e v e s e b b e t eszik, és/vagy s ö t é t e b b sárga és e r ő s e b b s z a g ú a vizelete, a m i a r r a u t a l h a t , h o g y e n y h é n ki­ száradt. TERV: T á p s z e r e s b a b á n a k a d j o n n a p o n t a ö s s z e s e n legalább száztíz milliliter vizet vagy vízzel h í g í t o t t (egy egységnyi aszaltszilva-léhez h á r o m aszaltszilva-lét e g y s é g n y i vizet).

átázott a pelenkája? A pisi k i h ű l , és l e h ű t i az egész t e s t é t . Egyes csecsemők a z o n b a n m é g télen is túlmelegszenek. M á s b a b á k n a k n y á r o n n y i r k o s a k e z ü k , l á b u k , fejük. Ö k ö l b e szorítják a k e z ü k e t , lábujjaikat a t a l p u k alá g ö r b í t i k . TERV: E m e l j e m e g vagy c s ö k k e n t s e a h ő m é r s é k l e t e t a g y e r e k s z o b á b a n . H a a b a b a fázik, t e r í t s e n r á m é g egy t a k a ­ r ó t vagy egy m e l e g e b b e t . A r u g d a l ó z ó alá a d j o n rá z o k n i t . H a r e n d s z e r e s e n kibújik a b u g y o l á l á s b ó l , v e g y e n n e k i g y a p ­ j ú b é l é s ű h á l ó z s á k o t , a m e l y egész éjszaka m e l e g e n t a r t j a . H a m e l e g e v a n vagy n y i r k o s , a k k o r s e tegye s o h a a z á g y á t l é g k o n d i c i o n á l ó k é s z ü l é k vagy v e n t i l á t o r alá vagy m e l l é . H a odakint nagyon meleg van, a ventilátort a nyitott ablakba állítsa, h o g y b e h o z z a a levegőt, de ne k ö z v e t l e n ü l a b a b á r a fújja. (A r o v a r c s í p é s r o s s z a b b , m i n t a m e l e g . Vegyen szú­ n y o g h á l ó t az a b l a k r a . ) A p i z s a m á j a alá ne a d j o n b o d y t . V é ­ k o n y a b b t a k a r ó t t e r í t s e n r á . H a egyik s e m segít, p r ó b á l j a m e g azt, a m i t a kis F r a n k k e l c s i n á l t u n k , a k i n e k o l y a n jól m ű k ö d ö t t a b e l s ő kályhája, h o g y m i n d e n éjszaka á t i z z a d t a a p i z s a m á j á t . P u c é r a n , csak p e l e n k á b a n b u g y o l á l t u k b e .

E g y s z e r r e h ú s z - h a r m i n c m i l l i l i t e r t a d j o n , egy ó r á v a l a n a p ­ k ö z b e n i étkezés u t á n . (Figyeljen a r r a is, h o g y e l ő í r t m e n n y i ­ s é g ű vizet keverjen a t á p s z e r h e z ; l á s d a k e r e t e s r é s z t a 130. o l d a l o n . ) Az is segít, ha b i c i k l i z t e d a l á b á t . A s z o p t a t o t t b a b á k r a u g y a n e z v o n a t k o z i k . É r d e m e s azon­ b a n v á r n i egy h e t e t , h o g y k i d e r ü l j ö n , v a l ó b a n s z é k r e k e d é s e v a n - e . Ha aggódik, beszéljen a g y e r m e k o r v o s u k k a l , aki majd e l d ö n t i , fennáll-e v a l a m i l y e n m á s p r o b l é m a . Rossz közérzet pisis pelenka miatt. T i z e n k é t h e t e s k o r előtt ez r i t k á n zavarja a b a b á t , főleg ha e r ő s e n n e d v s z í v ó p a p í r ­ p e l e n k á t kap. Vannak a z o n b a n olyan b a b á k - elsősorban a M o r c o s é s a M i m ó z a - , akik e r r e m á r ilyen f i a t a l o n i s érzé­ k e n y e k , és s í r n a k vagy f e l é b r e d n e k , ha n e d v e s a p e l e n k á j u k . TERV: Tegye tisztába, bugyolálja be és n y u g t a s s a m e g , majd fektesse vissza. B ő v e n k e n j e n r á p o p s i k r é m e t , kivált éjszaka, h o g y ne csípje a b ő r é t a pisi. Melege van/fázik. T i z e n k é t h e t e s k o r e l ő t t a c s e c s e m ő m é g n e m t u d j a s z a b á l y o z n i a t e s t h ő m é r s é k l e t é t . L á t s z i k raj­ t a , h o g y fázik-e, m e l e g e v a n - e . Ébredéskor mindig tapogassa meg - izzadt, nyirkos, hideg? T a l á n t ú l m e l e g vagy t ú l h i d e g van a szobájában, k ü l ö n ö s e n évszakváltáskor. Tapogassa m e g a k e z é t - l á b á t . Tegye a k e z é t az o r r á r a vagy a h o m l o k á ­ r a . Ha h i d e g , a k k o r fázik. Ébredéskor nagyon nedves vagy

Hat tényező: melyikkel kezdjem?
M i n t m o n d t a m , a h a t t é n y e z ő fenti s o r r e n d j é n e k n i n c s je­ lentősége. Soknak a hátterében egymást átfedő problémák állnak. H a p é l d á u l n i n c s n a p i r e n d , r e n d s z e r i n t á l l a n d ó alta­ tási r i t u á l é sincs. H a a b a b á t t ú l sok i n g e r éri vagy t ú l p ö r g e ­ t i m a g á t , g y a n í t h a t ó , h o g y e z é r t v a l a m i l y e n fokú ö t l e t s z e r ű n e v e l é s a felelős. Az a l v á s p r o b l é m á k a t az e s e t e k t ö b b s é g é ­ b e n legalább kettő, ha n e m h á r o m - n é g y tényező okozza logikus t e h á t a szülő kérdése: „És akkor m o s t melyikkel foglalkozzam először?" I r á n y m u t a t á s k é n t öt egyszerű t a n á c s o t a d h a t o k : 1. Függetlenül attól, hogy milyen más tényezők okoznak problé­ mát és milyen lépések szükségesek még, tartsa magát a napi­ rendjükhöz és az állandó altatási rituáléhoz — ha nincsenek,

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

vezesse be őket. S z i n t e m i n d e n o l y a n e s e t b e n , ha a gyer­ m e k n e h e z e n alszik el vagy g y a k r a n f e l é b r e d , a n é g y l é p é ­ ses a l t a t á s i r i t u á l é t j a v a s l o m . M a r a d j o n m e l l e t t e , a m í g mély álomba n e m merül. 2. Mielőtt toztasson toztatása az éjszakai problémával foglalkozik, Éjszaka az nem éjszakai napközben a legjobb problémát vál­ for­ is

és egyes r é s z l e t e k e t m e g v á l t o z t a t t a m ) . Ha v é g i g o l v a s t a ezt a fejezetet (és n e m a v é g é n k e z d t e , a h o g y é n s z o k t a m n é h a ! ) , m i n d e g y i k e s e t l e í r á s b a n felfigyel m a j d a z á r u l k o d ó m e g f o ­ g a l m a z á s r a , és v e l e m e g y ü t t m e g o l d h a t j a a g o n d o k a t .

bizonyos

dolgokon.

Mikor elég a segítségből?
E m l é k s z i k , az első h ó n a p o k b a n megtanítjuk a b a b á t e l a l u d ­ n i . H e t e k i g , s ő t egy h ó n a p i g i s e l t a r t h a t , a m í g m e g v á l t o z i k egy r o s s z s z o k á s vagy m e g n y u g s z i k a félőssé vált c s e c s e m ő ,

m á n k b a n vagyunk. Egyes n a p k ö z b e n i szokások megvál­ egyébként sokszor megoldja, és nincs több t e e n d ő . 3. Először a legégetőbb problémával foglalkozzon. Gondolkoz­

k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a Ö n k o r á b b a n m á s m ó d s z e r e k k e l i s kí­ s é r l e t e z e t t . A s z ü l ő i d ő n k é n t e l b i z o n y t a l a n o d i k , és H a i l e y anyukájához h a s o n l ó a n t u d n i szeretné, „hol végződik a mi dolgunk, és hol kezdődik az övé". O l v a s t u k a k ö n y v e d e t , és n a g y o n t e t s z e t t , főleg m i u t á n

z o n . H a p é l d á u l a z é r t é b r e d föl a b a b a , m e r t fejlődési ug­ r á s zajlik vagy Ö n n e k n i n c s elég teje, az a l e g f o n t o s a b b , h o g y t ö b b e t k a p j o n e n n i . H a fáj valamije, e l ő s z ö r ezt kell megszüntetni. 4. Legyen türelmes és tudatos szülő. Az alvásproblémák

n e m j ö t t e k b e a k ü l ö n f é l e „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d ­ szerek. J a v a s l a t a i d n a k h á l a , k i l e n c h e t e s k i s l á n y u n k a t , Haileyt m o s t le tudjuk fektetni n a p k ö z b e n - a m i régeb­ b e n n e m m i n d i g s i k e r ü l t - , é j s z a k á n k é n t p e d i g végigal­ szik 6-7 ó r á t . K é p z e l h e t e d , m e n n y i r e m e g k ö n n y e b b ü l ­ tünk. V a n o l y a n is, h o g y a z o n n a l elalszik. D e á l t a l á b a n n y ö s z ö r ö g egy kicsit, és c s a p k o d a kezével-lábával. E t ­ t ő l a c s a p k o d á s t ó l vagy n e m t u d e l a l u d n i , vagy n e m sokkal később felébred. E z e k b e n a n e h e z e b b idősza­ k o k b a n d e r é k t ó l lefelé b e s z o k t u k b u g y o l á l n i (vagy t e l ­ jesen, ha t ú l p ö r g e t t e m a g á t ) , és mellette m a r a d u n k , „ s u s o g u n k " neki és ütögetjük a pocakját. Ez á l o m b a s z o k t a r i n g a t n i . D e a t t ó l félünk, h o g y e s e t l e g m e g s z o k ­ ja, h o g y n a p k ö z b e n c s a k a m i s e g í t s é g ü n k k e l t u d e l a l u d n i . E s t e m i n d e n p r o b l é m a n é l k ü l elalszik. M i k o r h a g y j u k a b b a ? M e n j ü n k ki, h a n e m sír, d e m é g teljesen é b r e n v a n , é s p r ó b á l e l a l u d n i ? M i t c s i n á l j u n k , h a m e g i n t sír? N e h é z e l d ö n t e t n i , h o l v é g z ő d i k a m i d o l ­ g u n k , é s h o l k e z d ő d i k a z övé.

m e g o l d á s á h o z t ü r e l e m és t u d a t o s s á g szükséges. A türe­ l e m a h h o z kell, h o g y kivárja a z e r e d m é n y t . M i n d e n vál­ t o z t a t á s r a legalább h á r o m n a p o t s z á n j o n , vagy t ö b b e t , h a m e g r e n d ü l t Ö n b e n a b a b a b i z a l m a . A t u d a t o s s á g itt tájé­ k o z o t t s á g o t j e l e n t , vagyis t u d n i a kell, h o g y a n jelzi az ál­ m o s s á g o t a g y e r m e k e , és m i k é n t r e a g á l a b e v e z e t e t t új szabályokra. 5. Számítson némi visszaesésre. S o k s z o r h a l l o m ezt a p a n a s z t :

„Egy ideig m i n d e n tökéletesen m e n t , d e ú j a b b a n megint f e l é b r e d h a j n a l i n é g y k o r . " Ez n a g y o n g y a k o r i (főleg a kis­ f i ú k n á l ) . K e z d j e elölről a z e g é s z e t . D e k ö n y ö r ö g v e k é r e m , n e v á l t o z t a s s a m e g a s z a b á l y o k a t ! H a r á s z á n t a m a g á t va­ l a m e l y i k m ó d s z e r e m k i p r ó b á l á s á r a , csinálja v é g i g , é s h a s z ü k s é g e s , ismételje m e g . Az én g o n d o l k o d á s o m is ezeken az irányelveken alapul, a m i t a t o v á b b i a k b a n m e g t ö r t é n t e s e t e k k e l s z e r e t n é k illuszt­ r á l n i . A h o z z á m é r k e z e t t e - m a i l e k b ő l v á l o g a t t a m (a n e v e k e t

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

E g y fiatal b a b á t ó l sose t a g a d j u k m e g a s e g í t s é g e t . N e ag­ g ó d j u n k a m i a t t , h o g y „ e l k é n y e z t e t j ü k " , i n k á b b figyeljük a jelzéseit és e l é g í t s ü k ki az igényeit. És m i n d i g á l l j u n k a r e n ­ d e l k e z é s é r e . A fenti p é l d á b a n a s z ü l ő k nem viszik t ú l z á s b a a s e g í t s é g e t - kell is s e g í t e n i ü k H a i l e y n e k az e l a l v á s b a n . G y a ­ n í t o m , h o g y a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r e k m e g r e n g e t ­ t é k a b i z a l m á t . N e m veszi b i z t o s r a , h o g y a szülei b e m e n n e k h o z z á . Az p e d i g , h o g y „ n y ö s z ö r ö g egy kicsit, és c s a p k o d a kezével-lábával", arra utal, hogy túlságosan elfáradt, talán t ú l sok i n g e r i s érte. L e h e t , hogy az anyuka túlzottan i n g e r g a z d a g t e v é k e n y s é g g e l k ö t i le a n a p k ö z b e n i alvások e l ő t t , és n e m a l a k í t o t t ki m e g f e l e l ő r i t u á l é t a t e v é k e n y s é g e k v á l t á s á h o z , e s e t ü n k b e n lefekvés e l ő t t . J a v a s o l n á m t o v á b b á , h o g y mindig bugyolálják b e , és ne csak d e r é k t ó l lefelé. (Jus­ son eszébe, hogy a h á r o m h ó n a p o s n á l fiatalabb b a b a még n e m t u d j a , h o g y a keze és a l á b a ő h o z z á t a r t o z i k . Ha fáradt, jár m i n d e n e , m i n t a c s é p h a d a r ó , és ez r e t t e n t ő e n zavarja!) A l e í r á s b ó l az t ű n i k ki, h o g y H a i l e y b i z t o n s á g é r z e t r e és t ö b b n y u g t a t g a t á s r a vágyik. H a a szülei n e m szánják r á m o s t az i d ő t , k é s ő b b fogják m e g i n n i a levét.

l é m á m v a n : 1. E s t e 8-9 k ö r ü l m á r f á r a d t , de félek lefek­ t e t n i , m e r t a k k o r éjszaka felébreszt. Á l t a l á b a n 5-7 ó r á t t u d o k a l u d n i t ő l e . E g y i k éjszaka 7 ó r á t a l u d t , u t á n a 9 et. D e a z ó t a m e g i n t h a j n a l i 4-kor é b r e d . Szóval lefek­ t e s s e m - e e s t e 8-kor, h á t h a n e m é b r e d fel? N e m t ú l biz­ t a t ó . 2. Ez a h a j n a l i 4 és fél 5 k ö z ö t t i f e l é b r e d é s . Adjak neki cumit, hogy visszaaludjon, és ha n e m megy, etes­ s e m m e g ? Rá fog s z o k n i az éjszakai evésre? És ha a c u ­ mi a jó m e g o l d á s , akkor m e d d i g p r ó b á l j a m visszaaltat­ ni? T í z n a p m ú l v a teljes m u n k a i d ő b e n v i s s z a m e g y e k d o l g o z n i , é s r e t t e g e k , h o g y s e ő , s e é n n e m fogjuk t u d ­ ni kialudni magunkat. H ú ! M a g a m i s k i m e r ü l t e m , m i r e végigolvastam. Világos, h o g y S a n d o r anyukája v é g t e l e n ü l e l v a n k e s e r e d v e . P e d i g azt írja, h o g y a t i z e n e g y h e t e s kisfiú a l u d t m á r h é t é s k i l e n c ó r á t is. A z s z e r i n t e m e g é s z e n jó. I s m e r e k a n y u k á k a t , akik ö l n i t u d ­ n á n a k egy ilyen g y e r e k é r t ! E n n e k az anyukának az a gondja, hogy S a n d o r „azóta m e ­ g i n t " h a j n a l i n é g y k o r é b r e d , a m i a z anyukának r o s s z . G y a ­ n í t o m , h o g y S a n d o r n á l fejlődési u g r á s v a n f o l y a m a t b a n . E l ­ j u t o t t o d a , h o g y átalszik h o s s z ú ó r á k a t , a m i a r r a e n g e d k ö ­ vetkeztetni, hogy a pocakjába m á r belefér annyi táplálék, amivel k i h ú z h é t ó r á t . E z t a k k o r j e l e n t h e t n é m k i b i z t o s a n , h a t u d n á m , m i t ö r t é n i k n a p k ö z b e n - m e n n y i t eszik, t á p ­ s z e r t k a p - e vagy s z o p i k . S z e r i n t e m a z é r t é b r e d föl, m e r t éhes. ( H a mindig azonos i d ő p o n t b a n ébred, az általában az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s k ö v e t k e z m é n y e , d e v a n n a k kivételek, amelyeket arról lehet felismerni, hogy a b a b a egyéb m ó d o n i s jelzi a z é h s é g é t . ) H a S a n d o r é h e s , m e g kell e t e t n i , m a j d a t t ó l kezdve n a p k ö z b e n kell m e g n ö v e l n i a k a l ó r i a b e v i t e l é t . Ha éjszakánként rendszeresen enni kap, kialakul a rossz s z o k á s , é s a k k o r t é n y l e g lesz p r o b l é m a . Ebből az e-mailből a z o n b a n más is kiderül, és ha S a n d o r a n y u k á j a n y u g o d t szívvel s z e r e t n e m u n k á b a állni, a k k o r a teljes k é p e t kell m e g v i z s g á l n i a . S z á m o m r a e g y r é s z t n y i l v á n ­ való, h o g y a fiának n i n c s n a p i r e n d j e . K ü l ö n b e n n e m m a -

Ha a szülő előbbre tartja a saját érdekeit
A s z ü l ő t n é h a o l y a n n y i r a lefoglalják a saját i g é n y e i , hogy n e m látja a fától az e r d ő t . Elfelejti, h o g y a g y e r m e k e m é g c s a k csecsemő, és n e k i kell m e g t a n í t a n i a a l u d n i , de u t á n a s e m b i z t o s , h o g y e g y v é g t é b e n t i z e n k é t ó r á t alszik. E z e k b e n az e s e t e k b e n sokkal i n k á b b az a p r o b l é m a , h o g y a szülő a saját é r d e k e i t s z e r e t n é é r v é n y r e j u t t a t n i vagy a b a b á n a k kel­ lene őhozzá igazodnia, lehetőleg különösebb kényelmetlen­ ségek n é l k ü l . A k ö v e t k e z ő a n y u k a újra m u n k á b a a k a r állni, k ö v e t k e z é s k é p p e l v á r n á a k i s b a b á j á t ó l , h o g y az ő n a p i r e n d ­ jét k ö v e s s e . S a n d o r fiam 1 1 h e t e s , é s m o s t k e z d t e m k i p r ó b á l n i vele a m ó d s z e r e d e t . K ö r ü l b e l ü l n é g y n a p t e l t el, és k é t p r o b -

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

r a d n a f e n n este 8-9-ig. A n y u k a fektesse l e 7-kor, 1 1 - k o r p e ­ dig e t e s s e m e g (ez lesz a z á l o m e t e t é s , a m i t v a l ó s z í n ű l e g a d ­ dig é r d e m e s c s i n á l n i a , a m í g S a n d o r szilárd é t e l t n e m kezd e n n i ) . C s a k h o g y a n y u k a egy kicsit t ü r e l m e t l e n , é s irreális elvárásai vannak. S a n d o r m á r m a j d n e m h á r o m h ó n a p o s , é s m i n é l i d ő s e b b egy b a b a , a n n á l t o v á b b t a r t m e g v á l t o z t a t n i egy r o s s z s z o k á s t . A n y u k á t felzaklatja, h o g y m i n d ö s s z e négy nap múltán nem tapasztal javulást. V a n n a k c s e c s e m ő k , akiknek t ö b b idő szükséges hozzá. (Továbbá azt sem tu­ d o m , m i t é r t a z o n , h o g y „ m o s t k e z d t e m k i p r ó b á l n i vele a m ó d s z e r e d e t " - n e m t ű n i k úgy, h o g y S a n d o r n a p j a i a 4É je­ g y é b e n t e l n e k . ) H a k i p r ó b á l egy m ó d s z e r t , csinálja végig t ü r e l e m m e l . A m i a m u n k á b a állást illeti, azt is m e g k é r d e z ­ n é m tőle, hogy szoptat-e, és ha igen, megtanította-e már S a n d o r t c u m i s ü v e g b ő l e n n i , v a l a m i n t h o g y k i fog felügyelni r á . M á s s a l is foglalkoznia k e l l e n e , n e m csak a saját k i m e ­ rültségével.

b e n v a n , el is alszik, de a z t á n f e l é b r e d , n y ű g l ő d i k és fészkelődik. T ö b b m i n t egy h e t e m á r á t f o r d u l , é s köz­ b e n kibújik a b u g y o l á l á s b ó l . A n n y i r a felzaklatja m a g á t , h o g y t ö b b m i n t egy ó r á n k e r e s z t ü l kell f e l v e n n e m / l e ­ t e n n e m , m i r e visszaalszik. N é h a vissza s e m alszik, csak i z e g - m o z o g , a m í g el n e m j ö n a k ö v e t k e z ő e t e t é s ideje. M i t csináljak? E z eléggé m e g v i s e l , p e d i g á l t a l á b a n o l y a n jó kisfiú. E l ő s z ö r is, a felvesz/letesz s ú l y o s b í t h a t j a a h e l y z e t e t , m e r t a b a b a t ú l p ö r ö g , ha folyton mozgatjuk. L e h e t , hogy az anyu­ ka n e m is csinálja jól. P é l d á u l fölveszi, és hagyja, h o g y a k a r j á b a n a l u d j o n el. A m i k o r a z t á n leteszi, a b a b a f e l é b r e d , így i s k e z d ő d h e t a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s . Azt j a v a s o l n á m , h o g y térjen vissza az a l a p o k h o z , és a l k a l m a z z a a n é g y l é p é s e s alta­ tási r i t u á l é t . E l v é g r e I v a n e l e i n t e c s e n d b e n v a n , c s a k k é ­ sőbb kezd m o c o r o g n i . E b b ő l arra következtetek, hogy eb­ b e n a b i z o n y o s tíz p e r c b e n á t h a l a d az elalvás k e z d e t i szaka­ szain, e k k o r a z o n b a n a n y u k a k i m e g y a s z o b á b ó l . M a r a d j o n

Három hónapos kor előtt ne alkalmazza a felvesz/letesz módszert
A felvesz/letesz m ó d s z e r (lásd a k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n ) túl s o k i n g e r t j e l e n t egy h á r o m h ó n a p o s n á l f i a t a l a b b c s e c s e m ő ­ n e k , e z é r t r i t k á n válik b e . E g y é b k é n t i s o l y a n e s z k ö z , amelylyel ö n m a g a m e g n y u g t a t á s á t t a n í t j u k a b a b á n a k , a m i t korai e l k e z d e n i h á r o m h ó n a p o s k o r e l ő t t . I l y e n k o r c s a k a su­ s o g / ü t ö g e t m ó d s z e r h e l y e s . H a egy szülő ilyen z s e n g e kor­ b a n f o l y a m o d i k a felvesz/leteszhez, á l t a l á b a n az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s és e g y é b t é n y e z ő k is á l l n a k a h á t t é r b e n , vagyis a s z ü l ő k é t s é g b e e s é s é b e n m i n d e n t m e g p r ó b á l , a m i e s z é b e jut, c s a k azt n e m t u d j a , h o g y g y e r m e k e m é g n e m eléggé é r e t t hozzá: T r a c y m e g h a t á r o z á s a i szerint az én fiamat l e g i n k á b b Kisa n g y a l n a k m o n d a n á m . I v a n nagyjából n é g y h e t e s . A n a p ­ p a l i f e k t e t é s e k k ö r ü l b e l ü l f e l é b e n ú g y tíz p e r c i g c s e n d -

m e l l e t t e m é g tíz p e r c i g , a m í g m é l y á l o m b a n e m m e r ü l . H a a kiságy m e l l e t t áll, é s m e g ü t ö g e t i I v a n h á t á t , a m i k o r kinyitja a s z e m é t , a s z e m é t p e d i g eltakarja a kezével, h o g y ne l á s s o n s e m m i t , g a r a n t á l o m , h o g y vissza fog a l u d n i , é s n e m é b r e d föl. D e v a l a h á n y s z o r m e g s z a k a d a z elalvás f o l y a m a t a , m i n ­ dig elölről kell k e z d e n i e . H a m o s t n e m szánja r á a z i d ő t , I v a n n e m sokáig lesz K i s a n g y a l !

Csak sorjában
A m i n t e fejezet elején k i f e j t e t t e m , s o k a l v á s p r o b l é m a t ö b b o k r a v e z e t h e t ő vissza. A s z ü l ő k t e r m é s z e t e s e n k é t s é g b e v a n ­ n a k esve. Van, aki t u d j a , h o g y v a l a h o l e l r o n t o t t a ; v a n , aki n e m . M i n d e n e s e t r e l e g e l ő s z ö r azt kell e l d ö n t e n i , h o g y m i ­ vel k e z d j ü k . M a u r e e n levelét olvasva a z á l l a t o r v o s i l ó j u t o t t eszembe:

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

D y l a n 7 h e t e s , é s m i n d i g r o s s z u l a l u d t . K e z d e t t ő l fogva f ö l c s e r é l t e a n a p p a l o k a t a z éjszakákkal. M á r a z első n a p u t á l t a b ö l c s ő j é b e n a l u d n i , és i d ő v e l ez c s a k r o m l o t t . T ö b b m i n t egy ó r á t sírt b e n n e , é s a z s e m s e g í t e t t , h a f ö l v e t t e m , l e t e t t e m . M i n d i g k ü z d a z elalvás e l l e n , é s h a e g y á l t a l á n elalszik, 5 , 10, 1 5 p e r c m ú l v a f e l é b r e d , a z t á n n e m t u d visszaaludni. Éjjel-nappal ölben akar lenni, és a k k o r jól is alszik. K e z d elfajulni a h e l y z e t - m o s t m á r az a u t ó b a n és a b a b a k o c s i b a n s e m alszik jól, m e r t foly­ t o n felriad (ez a z e g y e t l e n b i z t o s p o n t a z é l e t ü n k b e n ) . Tetszik n e k e m a te filozófiád, és s z e r e t n é m D y l a n t ön­ á l l ó s á g r a , p i h e n t e t ő alvásra s z o k t a t n i . S o k j a v a s l a t o d ­ dal m e g p r ó b á l k o z t a m , de D y l a n n é l valahogy n e m jön­ n e k b e . (Azt h i s z e m , l e g i n k á b b a T a l p r a e s e t t t í p u s jel­ l e m z é s e illik r á . ) S z e r e t n é m , h a l e n n e v a l a m i l y e n alvási r e n d j e , ő v i s z o n t h a t á r o z o t t a n ellenáll. M a u r e e n a l e v e l é b e n végig s z á n d é k o s s á g o t t u l a j d o n í t D y l a n v i s e l k e d é s é n e k ( „ k ü z d a z elalvás e l l e n " , „ a z t a k a r j a " , „ u t á l t " , „ h a t á r o z o t t a n e l l e n á l l " ) . N e m vállalja a felelősséget a z é r t , a m i v e l ő m a g a b e f o l y á s o l t a (vagy n e m b e f o l y á s o l t a ) a fia vi­ selkedését. Az e l v á r á s a i is t ú l z o t t a k egy kissé. Azt írja: „ K e z d e t t ő l fogva fölcserélte a n a p p a l o k a t az é j s z a k á k k a l . " M i n d e n új­ szülött h u s z o n n é g y órás n a p i r e n d d e l kezdi, h o n n a n is tud­ n á k , h o g y n e m így h e l y e s , h a a szüleik n e m t a n í t j á k m e g n e ­ kik? ( L á s d a 2 2 6 - 2 2 8 . o l d a l t . ) M a u r e e n felpanaszolja, h o g y D y l a n „ n e m t u d v i s s z a a l u d n i " , d e h á t ú g y v e s z e m észre, hogy erre sem t a n í t o t t a m e g senki! Arra viszont igen, hogy ölben aludjon. A levél l e g á r u l k o d ó b b r é s z e m é g i s az, h o g y „ T ö b b m i n t egy ó r á t sírt b e n n e " . H a ilyen s o k á i g h a g y t á k s í r n i , m e g i n ­ gatták a bizalmát. N e m csoda, hogy ennyire nyugtalan. R á a d á s u l a szülei m i n d e n f é l e kellékekkel i g y e k e z n e k alvásra b í r n i - ö l b e veszik, b a b a k o c s i b a fektetik, a u t ó z n i viszik. N e m lep m e g , h o g y k e z d elfajulni a h e l y z e t . A b b ó l , h o g y

„ h a e g y á l t a l á n elalszik, 5 , 10, 1 5 p e r c m ú l v a f e l é b r e d " , azt s z ű r ö m le, h o g y t ú l p ö r g e t i m a g á t . M á s k é p p e n f o g a l m a z v a : k e z d e t t ő l fogva f i g y e l m e n kívül hagyják D y l a n jelzéseit. A sírásával ü z e n a s z ü l e i n e k , akik n e m r e a g á l n a k a „ k é r é s e i r e " . H a kifejezésre j u t t a t t a , h o g y „ M á r a z első n a p u t á l t a b ö l c s ő j é b e n a l u d n i , é s idővel e z csak r o m l o t t " , m i é r t n e m k e r e s t e k m á s m e g o l d á s t ? Egyes b a b á k , főleg a T a l p r a e s e t t e k és a M i m ó z á k , r e n d k í v ü l é r z é ­ k e n y e k a k ö r n y e z e t ü k r e . A m o d e r n b ö l c s ő h ö z á l t a l á b a n vé­ kony, c s ú s z ó s m a t r a c t a r t o z i k , é s l e h e t , h o g y D y l a n kényel­ m e t l e n ü l é r e z t e m a g á t b e n n e . F o g a d n i m e r n é k , h o g y egyre r o s s z a b b lett a k ö z é r z e t e , a h o g y g y a r a p o d o t t a súlya és m i n d t ö b b e t v e t t észre a k ö r n y e z e t é b ő l . Összefoglalva m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y D y l a n szülei egyik m ó d s z e r t a m á s i k u t á n p r ó b á l t á k ki, a h e l y e t t h o g y a kisfiú­ kat f i g y e l t é k v o l n a . G y a n í t o m , h o g y M a u r e e n a felvesz/leteszt i s b e v e t e t t e ( „ S o k j a v a s l a t o d d a l m e g p r ó b á l k o z t a m " ) , a m i k o r a i m é g egy ilyen p i c i b a b á n a k . É s h o g y h o l kezdje? Világos, h o g y s z ü k s é g v a n egy á t g o n d o l t n a p i r e n d r e - h a n a p k ö z b e n h á r o m ó r á n k é n t felébreszti e n n i , h e l y r e á l l a n a p ­ p a l o k é s éjszakák r e n d j e . D e l e g e l ő s z ö r i s k i kell k ö l t ö z t e t ­ ni a bölcsőből, amely valószínűleg kényelmetlen D y l a n n e k , u g y a n a k k o r vissza kell n y e r n i a b i z a l m á t . A 2 4 6 . o l d a l o n le­ írt p á r n a m ó d s z e r r e l n a g y o n l a s s a n j u s s o n e l o d a , h o g y b e ­ t e h e t i a k i s á g y á b a . S z ü k s é g lesz a n é g y l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á ­ l é r a is - t e r e m t s e m e g az alvás f e l t é t e l e i t , b u g y o l á l j a b e , n y u g t a s s a m e g a v á l l á n , s u s o g j o n - ü t ö g e s s e n -, de nemcsak éjszaka, hanem alszik. T ö b b t é n y e z ő j e l e n t k e z i k a k k o r is, h a n i n c s n a p i r e n d , é s a s z ü l ő k a b a b a u t á n m e n n e k . A b a b a ö s s z e z a v a r o d i k - sose t u d j a , m i k o r m i fog t ö r t é n n i . A s z ü l ő k p e d i g n e m t u d j á k m e g b í z h a t ó a n é r t e l m e z n i a jelzéseit. E n n e k súlyos k ö v e t ­ kezményei lehetnek, hiszen a családban eluralkodik a káosz, a k a p k o d á s , és n e m c s a k az éjszakai p i h e n é s n e k m e g y a r o ­ v á s á r a ( o d a az Ö n ö k n y u g a l m a , a b a b á é és a t e s t v é r e i é , ha minden altatás alkalmával. És v a l a k i n e k m i n ­ dig o t t kell m a r a d n i a D y l a n ágya m e l l e t t , a m í g m é l y e n n e m

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

v a n n a k ) , de d r á m a i és negatív m ó d o n megváltoztathatja a b a b a s z e m é l y i s é g é t , a m i n t J o a n e-mailjéből l á t h a t j u k , aki h a t h e t e s k i s l á n y á r ó l írt. F o g a d n i m e r n é k , h o g y Ellie K i s a n g y a l n a k s z ü l e t e t t , d e igen h a m a r M o r c o s lesz b e l ő l e : ...Jól eszik ( c u m i s ü v e g b ő l ) , é b e r é s m o s o l y g ó s , d e n e m ­ igen t u d o k eligazodni a z o n , h o g y m i k o r á l m o s . Ú g y ér­ z e m , a n a p n a g y része azzal telik, h o g y a l t a t n i p r ó b á l o m . A k á r egy egész ó r á n k e r e s z t ü l n y u g t a t g a t o m , ü t ö g e t e m stb., u t á n a v i s z o n t csak h ú s z p e r c i g alszik. E z a z é r t ag­ gaszt, m e r t a n a p n a g y r é s z é b e n fáradt é s m o r c o s . É j s z a k a á l t a l á b a n jól alszik, és azt h i s z e m , b e á l l t az éjszakák é s n a p p a l o k r i t m u s á r a . H é t vagy h a t ó r á t á t t u d a l u d n i , é s u t á n a m e g i n t alszik egy j ó n a g y o t . N é h a v a n o l y a n , h o g y este 6-7 és reggel 6-7 k ö z ö t t c s a k két­ szer kell m e g e t e t n i . N a p p a l m i é r t n e m alszik t o v á b b ? M o r c o s a n , f á r a d t a n é b r e d , g y a k r a n sír. Ü t ö g e t e m é s m a s s z í r o z o m a hasát, h a l k a n beszélek hozzá. Eljut az elalvás h a r m a d i k s z a k a s z á i g , m a g á t ó l e l i s s z e n d e r e d i k , a z u t á n h i r t e l e n felriad, é s j á t s z a n i akar. M i n t aki egy ó r á t p i h e n t . M i t csináljak, h o g y n a p k ö z b e n t o v á b b aludjon? P r ó b á l o m b e v e z e t n i a 4 É - t , d e evés k ö z b e n s o k s z o r á l m o s , m e r t keveset a l u d t a z e l ő z ő é t k e z é s - é b r e n l é t ­ édes álom ciklusban. E n g e m gyermekágyi depresszióval k e z e l n e k . A n n a k i d e j é n a m o s t h á r o m é v e s A l l i s o n n a l is depressziós voltam. Allison n a p k ö z b e n h á r o m n e g y e d ­ ó r á k a t a l u d t , éjszaka v i s z o n t jól a l u d t . Vele is n a g y o n sok i d ő e l m e n t a z a l t a t á s r a . V é g ü l r á h a g y t a m . Ö r ü l t ü n k , hogy négy-öt h ó n a p o s korától tizennyolc h ó n a p o s ko­ ráig éjszakánként 12-15 órát hagyott m i n k e t aludni. M o s t r e n d s z e r e s e n 11-12 ó r á t alszik. N e m p a n a s z k o d h a t o m . M á r k e z d i e l h a g y n i a n a p p a l i alvást. H a b á r J o a n azt írja, h o g y „ p r ó b á l o m b e v e z e t n i a 4 É - t " , nyil­ v á n v a l ó , h o g y a kislánya u t á n megy. K i m a r a d k é t e t e t é s , a m i k o r éjszaka o l y a n h o s s z a n alszik. E g y h a t h e t e s b a b á n a k

n a p k ö z b e n m é g h á r o m ó r á n k é n t kell e n n i e . N a g y s z e r ű , h o g y é j s z a k á n k é n t h a t - h é t ó r á t átalszik, d e n e m v o l n a sza­ b a d h a g y n i , h o g y u t á n a m e g i n t a l u d j o n „egy j ó n a g y o t " . N y i l v á n v a l ó , h o g y „ n a p p a l m i é r t n e m alszik t o v á b b " . T i ­ z e n k é t - t i z e n n é g y ó r á t d u r m o l t . E z r e n d b e n v a n egy h á r o m ­ é v e s n é l , d e Ellie m é g c s e c s e m ő . J o a n n a k m e g v a n n a k a m a ­ ga lelki bajai, és h á l á s , a m i é r t a l h a t h a j n a l b a n , de m e g is fi­ zeti a z á r á t . Ellie „ m o r c o s a n , f á r a d t a n é b r e d , g y a k r a n s í r " , m e r t éhes. M i n d e n k ü l ö n t e e n d ő n é l k ü l j o b b a n fog a l u d n i n a p p a l , h a a z a n y u k á j a éjszaka felébreszti e n n i . M á s k é p p e n fogal­ m a z v a : be kell v e z e t n i e a 4 É - t - e t e t é s 7-kor, 10-kor, 1 3 kor, 16-kor, 19-kor, á l o m e t e t é s 2 3 - k o r . Ellie alvási szoká­ sait i s m e r v e k i j e l e n t h e t e m , h o g y m á s n a p reggel 7-ig fog aludni. J o a n n e k a kislányát kell figyelnie. T u d o m á s u l kell v e n n i e , h o g y Ellie ilyen. É r d e k e s , h o g y o t t v a n e l ő t t e egy f o n t o s i n ­ f o r m á c i ó a k i s l á n y á r ó l , csak n e m t u d j a ö s s z e r a k n i a k é p e t . Ellie a m á s o d i k g y e r e k e , é s h a n e m t é v e d e k , s o k t e k i n t e t b e n h a s o n l í t a n ő v é r é r e , A l l i s o n r a , aki n a p k ö z b e n h á r o m n e ­ g y e d ó r á k a t a l u d t , éjszaka v i s z o n t h a g y t a p i h e n n i a szüleit. J o a n azt írja, h o g y „ v é g ü l r á h a g y t a " A l l i s o n r a ezt a z alvás­ r e n d e t , Ellie-vel v i s z o n t n e m teszi. K i m e r e m j e l e n t e n i , hogy n e m lenne olyan morcos, ha n a p k ö z b e n h á r o m ó r á n ­ k é n t k a p n a e n n i , éjszaka p e d i g egy j ó n a g y o t a l u d n a . A m i a n a p k ö z b e n i a l v á s o k a t illeti, l e h e t s é g e s , h o g y a n ő v é r é h e z h a s o n l ó a n E l l i e - n e k i s e l e g e n d ő h á r o m n e g y e d ó r a . É s e z el­ len n i n c s m i t t e n n i .

A reflux ördögi köre
S z á m t a l a n e - m a i l t k a p o k , a m e l y b e n a s z ü l ő k állítják, h o g y a k i s b a b á j u k „ s o h a n e m alszik" vagy „ á l l a n d ó a n fent v a n " . V a n n a k k ö z t ü k o l y a n o k , a k i k n é l m e g á l l a p í t o t t á k a refluxot, és az o k o z n e h é z s é g e t a s z ü l e i k n e k , h o g y j a v í t s a n a k a n n y i t a baba közérzetén, hogy aludni tudjon. M á s o k n e m is tudják,

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

h o g y g y e r m e k ü k s z e n v e d , é n a z o n b a n b i z o n y o s j e l e k b ő l rá­ jövök, h o g y n e m e g y s z e r ű e n „ r o s s z a l v ó " , h a n e m fájdalmai v a n n a k . T é n y , h o g y a reflux, k ü l ö n ö s e n h a s ú l y o s , f e n e k e s ­ t ü l felforgatja a c s a l á d é l e t é t . A n a p i r e n d e t is n e h é z b e t a r t a ­ n i . E z e k b e n az e s e t e k b e n l e g e l ő s z ö r a f á j d a l m a t kell csilla­ p í t a n i . É r d e k e s m ó d o n m é g a z o k a s z ü l ő k s e m m i n d i g ve­ szik észre, h o g y m i n d e n m i n d e n n e l összefügg, akik p e d i g t u d j á k , h o g y refluxos a k i s b a b á j u k . E z t p é l d á z z a az a l á b b i e - m a i l , a m e l y e t V a n e s s a , egy „ ö t h e t e s kisfiú e l k e s e r e d e t t anyukája" írt: T ö b b altatási m ó d s z e r e d e t kipróbáltuk m á r , d e n e m j á r t u n k sikerrel. T i m o t h y t a z o n n a l b e t e s s z ü k a kiságyá­ b a , a m i n t látjuk rajta a f á r a d t s á g jeleit. Az első 2 éjsza­ ka, a m i k o r ezt c s i n á l t u k , 5 ó r á t a l u d t e g y h u z a m b a n . E z a m ú l t h é t e n volt, d e a z ó t a n e m i s m é t l ő d ö t t m e g . M i n t h a l e r a g a d n a a 3 . s z a k a s z b a n . Ásít, h é t m é r f ö l d e s e n n é z , é s a m i k o r m á r m a j d n e m elalszik, m e g r á n d u l a t e s t e , é s felriad. K e z d i elölről a z egészet. E l k e z d s í r n i , nyugtatgatjuk, megnyugszik, de aztán kezdődik megint az ördögi kör. K e z d b o r z a s z t ó a n fárasztóvá válni, és ó r á k i g t a r t . M o s t a n a p k ö z b e n i a l v á s o k n á l is r o s s z a b b a helyzet. Igyekszünk tartani m a g u n k a t a n a p i r e n d h e z , de f o g y t á n a t ü r e l m ü n k . T i m o t h y n a k súlyos refluxa is v a n , é s h a t ú l s o k a t sír, a m i t p r ó b á l u n k e l k e r ü l n i , a k k o r h á n y . L é g y szíves, segíts!! ( M e g c s i n á l t u k a k ö n y v e d b e n lévő t e s z t e t , a m i s z e r i n t T i m a T a l p r a e s e t t és a M i m ó z a keveréke.) E l ő s z ö r is, sok m á s s z ü l ő h ö z h a s o n l ó a n V a n e s s a és a párja n e m m a r a d n a k elég i d e i g T i m m e l l e t t . E z főleg a M i m ó z á ­ n á l és a T a l p r a e s e t t n é l f o n t o s , ez a kislegény p e d i g a k e t t ő k e v e r é k e . V a l a k i n e k o t t kell l e n n i e m e l l e t t e , a m i k o r felriad. De a reflux o k o z t a f á j d a l o m m a l is f o g l a l k o z n i u k kell: e m e l ­ j e n e k m e g m i n d e n f e l ü l e t e t , a m e l y r e rá s z o k t á k f e k t e t n i - a kiságyat é s a p e l e n k á z ó a s z t a l t is. H a e d d i g n e m t e t t é k , for-

d u l j a n a k a g y e r m e k o r v o s u k h o z vagy g y e r m e k g a s z t r o - e n t e r o l ó g u s h o z , aki felírhat s a v k ö t ő t és/vagy f á j d a l o m c s i l l a p í t ó t . Ha egy k i s b a b á n a k fájdalmai v a n n a k , először azt kell e n y h í ­ t e n i , úgy, h o g y egy k e m é n y p á r n á v a l (vagy a k á r egy n a g y l e ­ x i k o n n a l ! ) n e g y v e n ö t fokos s z ö g b e n m e g d ö n t i k a m a t r a c á t , bebugyolálás előtt „ d e r é k k ö t ő t " tesznek rá, és beadják neki a megfelelő gyógyszert (lásd a 1 4 6 - 1 4 9 . o l d a l t ) . A világ összes a l t a t á s i m ó d s z e r e k u d a r c o t vall, ha a c s e c s e m ő n e k fáj vala­ mije. M e g d ö b b e n t ő n e k t a l á l o m , h o g y sok s z ü l ő c s a k a legvégső e s e t b e n látja s z ü k s é g e s n e k a g y ó g y s z e r e z é s t : Én amiatt aggódom, hogy tízhetes G r e t c h e n lányom azért n e m t u d aludni, m e r t elnyúlnak az etetések és úgy általában n a g y o n gázosak a belei. T ö b b n a p o n ke­ r e s z t ü l p r ó b á l k o z t a m a m ó d s z e r e i d d e l (pl. a v é g t e l e n ­ ségig ü t ö g e t t e m / s u s o g t a m n e k i ; m e g e m e l t e m a m a t r a ­ cát; gyakran büfiztettem; minimálisra c s ö k k e n t e t t e m a vizuális é s h a n g i n g e r e k e t ) , d e n e m m e n t e m v e l ü k s e m ­ m i r e . N e m i g a z á n t u d o m , m i t csináljak m é g . F o l y t a s ­ s a m úgy, a h o g y e d d i g c s i n á l t a m , vagy v a n v a l a m i , a m i e l k e r ü l t e a figyelmemet?? Ki vagyok m e r ü l v e , és m á r a r r a g o n d o l o k , h o g y G r e t c h e n t a l á n m é g t ú l kicsi a h ­ hoz, hogy „manipuláljam", pedig nagyon is egyetértek T r a c y n e k azzal a m a n t r á j á v a l , h o g y „ k e z d d úgy, a h o g y folytatni a k a r o d " . A jelenlegi h e l y z e t h o s s z ú t á v o n egyi­ künk számára sem tartható... G r e t c h e n n e k kétséget kizáróan emésztőrendszeri problé­ m á j a - v a l ó s z í n ű l e g refluxa v a n , m e r t az e l n y ú l ó e t e t é s e k és a b e l e k á l t a l á n o s g á z o s s á g a e r r e u t a l ó jellegzetes i n t ő jelek. M i v e l a l e h e t ő s é g e k felvázolásakor az a n y u k a a z t k é r d e z i , h o g y „ é r d e m e s - e ezzel g y e r e k o r v o s h o z f o r d u l n i " , t a l á n e s z é b e s e m j u t , h o g y e l ő s z ö r a fájdalmat kell c s i l l a p í t a n i , csak u t á n a j ö h e t b á r m i m á s . E m é s z t ő r e n d s z e r i p r o b l é m á k l e g h a l v á n y a b b g y a n ú j a e s e t é n a g y e r m e k o r v o s az első g o n ­ d o l a t u n k legyen, n e v é g s ő m e n t s v á r .

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

Hat dolog, amely megnehezítheti az alvást

E l s ő s o r b a n a refluxos b a b á n á l kell a r r a ü g y e l n i , h o g y a b ­ b a h a g y j u k a n y u g t a t g a t á s t , a m i n t ő is a b b a h a g y t a a sírást. K ü l ö n b e n m á r ö t l e t s z e r ű e n n e v e l ü n k . A m e g n y u g t a t á s so­ r á n akkor se folyamodjunk kellékekhez, ha kifogytunk min­ d e n ö t l e t b ő l . T é n y , h o g y b i z o n y o s kellékek - az a u t ó ü l é s , a p i h e n ő s z é k , a h i n t a , a vállra vétel - javít a b a b a k ö z é r z e t é n , m e r t a feje m a g a s a b b r a k e r ü l a t e s t e t ö b b i r é s z é n é l . M e g é r ­ t e m , h o g y v é g s ő e l k e s e r e d é s é b e n a szülő b á r m i t b e v e t , a m i ­ t ő l a c s e c s e m ő j o b b a n érzi m a g á t , ám a k k o r is s z ü k s é g e lesz a r r a a k e l l é k r e , ha m á r r é g m e g s z ű n t a reflux o k o z t a fájda­ l o m . I t t egy t i p i k u s p é l d a : K i l e n c h e t e s k i s l á n y o m n a k , T a r á n a k refuxa v a n , e g y h e ­ t e s k o r a ó t a a p i h e n ő s z é k é b e n alszik. C s a k o t t , vagy a vállamon t u d o t t aludni, m e r t annyit bukott. M o s t már n a g y o b b (6860 g r a m m ) , gyógyszert kap, és szeretném, ha á t k ö l t ö z n e a k i s á g y á b a . Az o r v o s u n k a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r t javasolta, d e a l á n y o m a t t ó l h i s z t é ­ riás r o h a m o t k a p o t t . K i z á r t , h o g y ezt m é g egyszer m e g ­ p r ó b á l j a m . A k ö n y v e d b e n o l v a s t a m az „ ö t l e t s z e r ű n e ­ v e l é s r ő l " , é s t u d o m , h o g y p o n t o s a n ezt c s i n á l o m . H o g y s z o k t a s s a m r á , h o g y a h á t á n a l u d j o n , a z t á n p e d i g a kis­ á g y á b a n ? Visítva megfeszíti m a g á t , h a a h á t á r a f e k t e t e m le a l u d n i . Az ő r ü l e t b e k e r g e t m i n k e t a f é r j e m m e l . H á l á s lennék bármilyen segítségért. B i z o n y á r a Ön is azt t a n á c s o l n á a s z ü l ő k n e k , h o g y szoktas­ sák le T a r á t a p i h e n ő s z é k b e n vagy a v á l l o n v a l ó alvásról. N e g y v e n ö t fokos s z ö g b e n emeljék m e g a m a t r a c á t ; így ah­ h o z h a s o n l ó a n fogja é r e z n i m a g á t , m i n t h a a p i h e n ő s z é k e ­ b e n f e k ü d n e . M i v e l m e g p r ó b á l k o z t a k a „ h a d d sírja k i m a ­ g á t " , m á s n é v e n a F e r b e r - m ó d s z e r r e l , b i z o n y á r a m i n d e n al­ t a t á s n á l t o v á b b kell m a j d a z ágya m e l l e t t m a r a d n i u k . C s a k ú g y s z e r e z h e t i k vissza a b i z a l m á t , h a a d d i g n e m hagyják m a g á r a , a m í g m é l y e n n e m alszik (lásd a 2 4 4 - 2 4 8 . o l d a l t ) . De e n n e k az e s e t n e k a k a p c s á n h a d d hívjam fel a figyelmet egy m á s i k f o n t o s d o l o g r a is: T a r á n á l e g y h e t e s k o r á b a n diag-

n o s z t i z á l t á k a r e f l u x o t , a z ó t a két h ó n a p t e l t el. V a l ó s z í n ű l e g m e g k é t s z e r e z t e s z ü l e t é s i súlyát. A s a v k ö t ő vagy f á j d a l o m ­ csillapító e r e d e t i l e g felírt adagja m o s t m á r t a l á n k e v é s n e k b i z o n y u l . M e g kell k é r d e z n i ü k a g y e r m e k o r v o s u k a t , n e m szükséges-e n ö v e l n i a z a d a g o t . N o s , h o g y m e n t ? T u d t a e l e m e z n i a fenti e s e t e k e t ; k i t a l á l t a , miket kellene m é g kérdezni a szülőktől; t u d o t t volna megol­ d á s i t e r v e t javasolni? M o s t m á r j o b b a n átlátja a saját h e l y ­ z e t é t ? T u d o m , n e h é z egyszerre m e g e m é s z t e n i e n n y i infor­ m á c i ó t , de ez a jó egy k ö n y v b e n . Ú j r a m e g újra elő l e h e t v e n n i . H i g g y e el, ez a t u d á s átsegíti m a j d az e l k ö v e t k e z ő h ó ­ n a p o k és évek n e h é z s é g e i n . És e z e n a t u d á s o n a l a p u l az összes j a v a s l a t o m é s m ó d s z e r e m . M i n é l ü g y e s e b b e n b o n t j a összetevőire a p r o b l é m á k a t most, amikor gyermeke h á r o m h ó n a p o s vagy k i s e b b , a n n á l f e l k é s z ü l t e b b e n n é z h e t a cse­ c s e m ő k o r h á t r a l é v ő r é s z e és a k i s g y e r m e k k o r elé, a m e l y e k ­ kel a k ö v e t k e z ő k é t fejezetben f o g l a l k o z o m .

HAT

Felvesz/letesz
Az alvás tanítása négy hónapos kortól egyéves korig

Felvesz/letesz

Az ötletszerű nevelés egy súlyos esete
J a m e s ö t h ó n a p o s volt, a m i k o r m e g i s m e r t e m , é s m é g s o s e m a l u d t a saját á g y á b a n - s e m n a p k ö z b e n , s e m éjszaka. K i z á ­ r ó l a g a z a n y u k á j a m e l l e t t , a szülei á g y á b a n t u d o t t a l u d n i . C s a k h o g y rajta kívül e z s e n k i s z á m á r a n e m t ű n t i d e á l i s n a k . J a c k i e , a z a n y u k á j a , m a g a i s k é n y t e l e n volt m i n d e n e s t e n y o l c k o r n y u g o v ó r a t é r n i , t o v á b b á d é l e l ő t t é s d é l u t á n Jam e s s z e l e g y ü t t l e f e k ü d n i . A szegény a p u k a , M i k e m u n k a u t á n lábujjhegyen lépett be hozzájuk. „ H a az e m e l e t e n ég a villany, t u d o m , h o g y m é g é b r e n v a n - m e s é l t e . - H a n e m ég, a k k o r ú g y kell b e o s o n n o m , m i n t egy b e t ö r ő n e k . " J a c k i e és M i k e a l e l k ü k e t k i t e t t é k a fiukért, mégsem a l u d t jól. É j ­ s z a k á n k é n t s o k s z o r f e l é b r e d t , é s csak a k k o r a l u d t vissza, h a Jackie m e g s z o p t a t t a . „ T u d o m , h o g y n e m é h e s - i s m e r t e e l Jackie, amikor először találkoztunk. - Csak a társaság ked­ v é é r t é b r e s z t föl." A z egyévesnél f i a t a l a b b , alvási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő b a b á k egy r é s z é h e z h a s o n l ó a n J a m e s p r o b l é m á j a i s egy h ó ­ n a p o s k o r á b a n k e z d ő d ö t t . Mivel „ n e m a k a r t " elaludni, a szülei felváltva r i n g a t t á k a h i n t a s z é k b e n . í g y e l a l u d t , de a m i n t letették, kinyitotta a szemét. Az elkeseredett anyuka egy i d ő u t á n á t t é r t a r r a , h o g y a m e l l k a s á n a l t a s s a . A t e s t m e ­ leg p e r s z e j ó l e s e t t J a m e s n e k . A z e l c s i g á z o t t a n y u k a l e d ő l t vele az ágyra, a h o l m i n d k e t t e n á l o m b a m e r ü l t e k . A kiságyat n e m h a s z n á l t á k t ö b b é . V a l a h á n y s z o r J a m e s f e l é b r e d t , Jackie a m e l l k a s á r a f e k t e t t e , és r e m é l t e , h o g y visszaalszik. „ M i n ­ dent elkövettem, hogy halogassam az elkerülhetetlent, jobban aludt vagyis h o g y m e g e t e s s e m . " D e t e r m é s z e t e s e n v é g ü l m i n d i g megszoptatta. Napközben persze James m e g v i s e l t e a z éjszakai h e r c e h u r c a . Bizonyára Ön is r á i s m e r t az ötletszerű nevelés iskolapél­ d á j á r a . A szó s z o r o s é r t e l m é v e l ezrével k a p o m az e - m a i l e k e t n é g y h ó n a p o s vagy i d ő s e b b b a b á k s z ü l e i t ő l , akik a r r a p a ­ naszkodnak, hogy kisbabájuk...

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

...éjszakánként ...lehetetlenül ...napközben ...nem tud

még korán

mindig kezdi a

többször felébred, napot,

g e n d ő ahhoz, hogy rászokjon valamilyen kellékre. A megol­ dáshoz mindegyik esetben hozzátartozik a megfelelő napi­ r e n d b e v e z e t é s e . A h á r o m h ó n a p o s vagy i d ő s e b b b a b á k n a ­ p i r e n d j é n e k k i a l a k í t á s á h o z vagy h e l y r e á l l í t á s á h o z m e g t a n í ­ t o m a s z ü l ő k n e k a „felvesz/letesz" m ó d s z e r t . H a g y e r m e k e jól alszik, é s m e g f e l e l ő a n a p i r e n d j e , n i n c s s z ü k s é g a felvesz/leteszre. De n y i l v á n a z é r t olvassa ezt a fe­ j e z e t e t , m e r t n e m így v a n . Ez a fejezet k i z á r ó l a g a felvesz/le­ tesz m ó d s z e r r e l foglalkozik: m i a l é n y e g e , é s h o g y a n m ó d o ­ sul az egyes é l e t k o r o k b a n . K i e m e l e k n é h á n y jellegzetes alvás­ p r o b l é m á t , é s m i n d e g y i k k o r c s o p o r t b a n b e m u t a t o k a való é l e t b ő l v e t t e s e t e k e t , a m e l y e k b e n a felvesz/leteszt h a s z n á l ­ t u k . A fejezet vége felé (a 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l o n ) k ü l ö n k i t é r e k a n a p k ö z b e n i alvás k é r d é s é r e , a m e l y f ü g g e t l e n a z é l e t k o r t ó l . Végül, mivel s o k s z ü l ő a r r a p a n a s z k o d i k , h o g y a felvesz/le­ tesz az ő k i s b a b á j á n á l n e m m ű k ö d i k , azt is m e g v i z s g á l o m , hol szoktak hibázni.

rövideket önállóan

alszik, elaludni.

Az első é l e t é v b e n a fenti h e l y z e t e k és k ü l ö n f é l e v á l t o z a t a i k a l e g á l t a l á n o s a b b p r o b l é m á k . H a a s z ü l ő k n e m t e s z n e k elle­ n ü k , súlyosabbá válnak, és m e g m a r a d n a k kisgyermekkor­ b a n , s ő t k é s ő b b is. A z é r t v á l a s z t o t t a m J a m e s e s e t é t , m e r t jól p é l d á z z a a z összes ilyen jellegű g o n d o t ! Egy h á r o m - n é g y h ó n a p o s csecsemőnek m á r állandó napi­ r e n d j é n e k kell l e n n i e , é s e l v á r h a t ó t ő l e , h o g y n a p k ö z b e n é s éjszaka e g y a r á n t a saját á g y á b a n a l u d j o n . T u d n i a kell ö n á l ­ l ó a n e l a l u d n i , é s v i s s z a a l u d n i , h a f e l é b r e d . A l u d j a á t a z éj­ s z a k á t - azaz l e g a l á b b teljes h a t ó r á t . S o k g y e r m e k a z o n b a n n e m h o g y n é g y h ó n a p o s a n , d e n y o l c h ó n a p o s a n , egyévesen, s ő t k é s ő b b s e m felel m e g e z e k n e k a z e l v á r á s o k n a k . É s a m i ­ k o r a szüleik m e g k e r e s n e k , a J a c k i e - é h e z h a s o n l ó t ö r t é n e t e ­ k e t m e s é l n e k . K i f o g y t a k a z ö t l e t e k b ő l , t u d j á k , h o g y valahol r o s s z i r á n y t v á l a s z t o t t a k , d e f o g a l m u n k s i n c s , h o g y a n térje­ n e k vissza a h e l y e s ú t r a . Ha egy a l v á s p r o b l é m á t s z e r e t n é n k m e g o l d a n i - kivált i d ő s e b b b a b á n á l - , a z egész n a p o t s z e m ü g y r e kell v e n n ü n k . A fenti g o n d o k m i n d e g y i k e a k ö v e t k e z e t l e n , n e m l é t e z ő vagy n e m m e g f e l e l ő n a p i r e n d r e v e z e t h e t ő vissza ( p é l d á u l h a egy ö t h ó n a p o s b a b á v a l egy h á r o m h ó n a p o s n a k való n a p i r e n d e t k ö v e t n e k ) . B i z o n y o s fokig p e r s z e s z e r e p e t játszik b e n n ü k a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s is. Á l t a l á b a n m i n d e n eset u g y a n a z t a m e g j ó s o l h a t ó pályát futja b e . A z első n é h á n y h ó n a p b a n a b a b a r o s s z u l vagy összevissza alszik. A s z ü l ő k g y o r s m e g o l d á s t k e r e s n e k . Az á g y u k b a veszik, vagy a b é b i h i n t á b a n , a k o c s i b a n altatják, esetleg ö n m a g u k o n - anyuka megszoptatja, apuka a kilomé­ t e r e k e t rója vele. E g y k i s b a b á n a k k é t - h á r o m a l k a l o m ele-

Mi a felvesz/letesz módszer?
A felvesz/letesz az alvásra v o n a t k o z ó k ö z é p u t a s filozófiám s a r o k k ö v e . E g y s z e r r e a l v á s t a n í t ó eszköz é s p r o b l é m a m e g o l ­ d ó m ó d s z e r . H a ezt h a s z n á l j a , kisbabája n e m fog függni s e Ö n t ő l , se m á s kelléktől, de n e m is m a r a d m a g á r a . N e m e g y e d ü l kell m e g k ü z d e n i e a h e l y z e t t e l - m e l l e t t e m a r a d u n k , t e h á t n e m a k ü l ö n f é l e „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r e k r e hagyatkozunk. A felvesz/leteszt h á r o m h ó n a p o s k o r t ó l egyéves k o r i g h a s z ­ n á l o m , o l y a n b a b á k n á l , akik n e m t u d n a k e g y e d ü l e l a l u d n i d e n é h a egyéves k o r u t á n is, a k ü l ö n ö s e n n e h é z e s e t e k n é l é s a k k o r , ha a g y e r m e k n e k s o h a n e m volt m é g n a p i r e n d j e . A fel­ vesz/letesz n e m h e l y e t t e s í t i a n é g y l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á l é t ( 2 3 2 - 2 3 7 ) ; i n k á b b afféle végső m e n t s v á r . L e g t ö b b s z ö r a z ötletszerű nevelés m i a t t van rá szükség. H a Ö n a z é r t f o l y a m o d i k k e l l é k e k h e z , m e r t g y e r m e k e sok­ s z o r f e l é b r e d vagy n e m t u d e l a l u d n i , k u l c s f o n t o s s á g ú , h o g y

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

m i e l ő b b elhagyja ő k e t , m e r t ezek a s z o k á s o k m é l y e n r ö g z ü l ­ n e k , és idővel m é g k e z e l h e t e t l e n e b b é válik a h e l y z e t . A kis J a n i n e p é l d á u l két h ó n a p o s k o r á b a n a z a n y u k á j a s z e r i n t „csak a babakocsijában" t u d o t t aludni, újabban p e d i g „ki­ z á r ó l a g a k k o r , h a elviszem a u t ó z n i " ( J a n i n e e s e t é r ő l b ő v e b ­ b e n l á s d a 2 8 4 . o l d a l t , egy j o b b m e g o l d á s r ó l p e d i g a 2 5 9 . o l d a l t ) . Az összes t í p u s ú f ü g g ő s é g h e z h a s o n l ó a n a kellékfüg­ g ő s é g is s ú l y o s b o d i k az i d ő m ú l á s á v a l . E z t e l ő z h e t j ü k m e g a felvesz/letesszel. A r r a h a s z n á l o m , h o g y • m e g t a n í t s a m n a p p a l és éjszaka ö n á l l ó a n e l a l u d n i a kellék­ függő b a b á t ; • i d ő s e b b b a b á k n á l b e v e z e s s e m a n a p i r e n d e t , vagy visszaál­ l í t s a m , ha a s z ü l ő k e l t é r t e k t ő l e ; • segítsek a b a b á n a k a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r ő l a négyórás n a p i r e n d r e való á t á l l á s b a n ; • megnyújtsam a túlságosan rövid nappali alvásokat; • s e g í t s e k a b a b á n a k r e g g e l e n k é n t t o v á b b a l u d n i , feltéve, h o g y n e m a b i o r i t m u s a m i a t t é b r e d h a j n a l b a n , h a n e m va­ l a m i o l y a s m i m i a t t , a m i t a szülei c s i n á l n a k . A felvesz/letesz n e m v a r á z s ü t é s r e h o z e r e d m é n y t . S o k ke­ mény munka szükséges hozzá (ezért szoktam javasolni, h o g y a s z ü l ő k h a n g o l j á k össze az e r ő f e s z í t é s e i k e t és válto­ g a s s á k e g y m á s t ; lásd a 3 2 6 . o l d a l t , v a l a m i n t a k e r e t e s részt a 2 2 2 . o l d a l o n ) . Végtére is m e g v á l t o z i k az e d d i g i gyakorlat. Amikor tehát kellék n é l k ü l fekteti le a b a b á t , v a l ó s z í n ű l e g s í r n i fog, m e r t m e g s z o k t a a régi r e n d s z e r t - a s z o p t a t á s t , a cumisüveget, a ringatást, hintáztatást, sétáitatást stb. Azon­ n a l t i l t a k o z n i fog, m e r t n e m é r t i , m i t ö r t é n t . Ö n e k k o r föl­ veszi, jelezve, h o g y l e g a l á b b Ön t u d j a , m i t c s i n á l . A m ó d ­ s z e r t a b a b a é l e t k o r á h o z , t e s t i e r e j é h e z és m o z g é k o n y s á g á ­ h o z kell i g a z í t a n i ( e n n e k r é s z l e t e i t a z é l e t k o r s z e r i n t i b o n t á ­ s o k b a n találja). A felvesz/letesz lényege e g y s z e r ű : H a a b a b a sír, Ö n b e m e g y h o z z á . E l ő s z ö r szavakkal p r ó ­ bálja m e g n y u g t a t n i , m i k ö z b e n k e z é t p u h á n a z ő h á t á r a t e ­ szi. H a t h ó n a p o s k o r i g h a s z n á l h a t ó a s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r

is; i d ő s e b b b a b á k n á l a z o n b a n ez a m ó d s z e r - főleg a h a n g megzavarja az elalvás f o l y a m a t á t , e z é r t csak a h á t á r a t e s s z ü k a k e z ü n k e t , h o g y érezze a j e l e n l é t ü n k e t . H a n e m n y u g s z i k m e g , vegye ö l b e . D e a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i n t a b b a h a g y j a a sírást (egy kicsivel s e m k é s ő b b ) , visszateszi az á g y á b a . A c é l u n k u g y a n i s az, h o g y m e g n y u g t a s s u k , n e m p e ­ dig h o g y e l a l t a s s u k - az az ő d o l g a . Ha v i s z o n t sír, és ívbe feszíti a h á t á t , r ö g t ö n tegye le. S í r ó b a b á v a l s o h a n e k ü z d ­ j ö n . A k e z é t a z o n b a n tegye h a t á r o z o t t a n a h á t á r a , e b b ő l ugyanis tudja, hogy m é g ott van. M a r a d j o n mellette. Be­ széljen h o z z á : „ M o s t a l v á s i d ő v a n , kis szívem. M i n d j á r t elalszol." A k k o r is tegye le a m a t r a c á r a , ha a b b a n a p i l l a n a t b a n sír­ n i k e z d , a m i n t Ö n l e v e t t e a válláról, vagy h a f é l ú t o n , m é g a l e v e g ő b e n z e n d í t r á . A z u t á n , h a t o v á b b sír, vegye föl m e ­ gint. E n n e k az az é r t e l m e , hogy megnyugtatjuk, biztonság­ é r z e t e t a d u n k , é s m e g e n g e d j ü k n e k i , h o g y k i m u t a s s a a z ér­ z e l m e i t . A v i s e l k e d é s ü n k k e l l é n y e g é b e n azt m o n d j u k n e k i : „ S í r h a t s z , d e M a m a / P a p a itt v a n veled. T u d o m , h o g y n e h é z el/visszaaludni, d e s e g í t e k . " H a sír, vegye föl m e g i n t . N e fogja le, h a megfeszíti m a g á t . R é s z b e n a z é r t k ü s z k ö d i k é s h á n y k o l ó d i k , m e r t így p r ó b á l e l a l u d n i . N e legyen b ű n t u d a t a , ezzel n e m á r t n e k i . É s n e ve­ gye s z e m é l y e s s é r t é s n e k - n e m h a r a g s z i k Ö n r e . C s a k fruszt­ rált, m e r t n e m t a n u l t m e g a l u d n i . D e Ö n o t t v a n m e l l e t t e , é s segít n e k i . C s a k p i h e n n i s z e r e t n e , és á l m a t l a n éjszakáikon a f e l n ő t t e k is f o r g o l ó d n a k . A felvesz/letesz á t l a g o s a n h ú s z p e r c e t vesz i g é n y b e , de el­ t a r t h a t egy ó r á n k e r e s z t ü l vagy t o v á b b is. N e m e m l é k s z e m , m i a r e k o r d o m , d e egyes k i s b a b á k k a l t ö b b m i n t s z á z s z o r i s m e g c s i n á l t a m . S o k s z ü l ő n e m bízik a m ó d s z e r b e n . B i z t o s r a veszik, h o g y a z ő b a b á j u k n á l n e m m ű k ö d i k . N e m eszköznek t e k i n t i k a felvesz/leteszt. E l s ő s o r b a n az a n y u k á k s z o k t á k m e g k é r d e z n i : „ D e h a n e m s z o p t a t h a t o m m e g , m i t csinál­ jak? H o g y n y u g t a s s a m m e g ? " B e s z é l h e t h o z z á , é s c s i n á l h a t m á s t is. A k á r hiszi, a k á r n e m , a z Ö n h a n g j a a l e g h a t á s o s a b b eszköz. H a h a l k , k e d v e s h a n g o n újra m e g újra e l i s m é t l i n e -

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

ki, h o g y „ M i n d j á r t elalszol, d r á g á m " , t u d n i fogja, h o g y n e m m a r a d m a g á r a . S e g í t s é g e t k a p az e l a l v á s h o z . A felvesz/let e s s z e l a l t a t o t t b a b á k egy i d ő m ú l t á n a m e g n y u g v á s t t á r s í t ­ ják az anyjuk h a n g j á h o z , és föl s e m kell v e n n i ő k e t . P u s z t á n a t t ó l e l c s e n d e s e d n e k , h o g y hallják szüleik k e d v e s szavait. Ha h e l y e s e n végzi a felvesz/leteszt - fölveszi, a m i k o r sír, d e a b b a n a p i l l a n a t b a n leteszi, a m i k o r e l h a l l g a t o t t - , a b a ­ b á n a k l a s s a n e l p á r o l o g a m é r g e , é s k e v e s e b b e t sír. L e h e t , h o g y k é t n y ö s z ö r g é s k ö z ö t t s z i p o g . E z e k a felületes levegő­ v é t e l e k , a m e l y e k n a g y s í r á s t k ö v e t n e k , s z i n t e m i n d i g azt jel­ zik, h o g y m á r közel az á l o m . Ön csak t a r t s a a k e z é t a b a b a h á t á n . K e z e s ú l y á b ó l é s m e g n y u g t a t ó szavaiból t u d n i fogja, hogy n e m hagyták egyedül. Ne ütögesse, ne susogjon, ne menjen ki a szobából... amíg biztosan n e m tudja, hogy mé­ lyen alszik (lásd a 2 3 6 . o l d a l t ) . A felvesz/letesz célja a m e g n y u g t a t á s és a b i z a l o m é p í t é s e . Akkor is é r d e m e s időt és energiát szánni rá, ha ötvenszer, s z á z s z o r , s ő t s z á z ö t v e n s z e r kell m e g c s i n á l n i , h i s z e n c s e r é b e a b a b a m e g t a n u l e l a l u d n i , Ö n p e d i g visszakapja a s z a b a d ­ i d e j é t . H a n e m így g o n d o l j a , a k k o r e z a k ö n y v n e m Ö n n e k v a l ó . N i n c s e n e k gyors, k ö n n y ű m e g o l d á s o k . A felvesz/letesz n e m veszi elejét a s í r á s n a k . De a n n a k i g e n , h o g y a b a b a r e t t e g j e n az e g y e d ü l l é t t ő l , m e r t Ön vele marad, és megvigasztalja, ha sír. N e m a z é r t sír, m e r t utálja Ö n t vagy m e r t Ö n r o s s z a t t e s z vele. A z é r t sír, m e r t Ö n m o s t egy m á s i k m ó d s z e r r e l p r ó b á l j a e l a l t a t n i , é s e z f r u s z t r á c i ó t vált ki b e l ő l e . A c s e c s e m ő m i n d i g sír, ha v á l t o z t a t u n k a dol­ g o k m e g s z o k o t t r e n d j é n . D e s í r á s á n a k oka i l y e n k o r a fruszt­ r á c i ó , é s e z e g é s z e n m á s , m i n t a m i k o r a z é r t sír, m e r t egye­ dül hagyták, ami kétségbeesettebb, ijedtebb, szinte primitív j a j o n g á s , é s a z a z ü z e n e t e , h o g y valaki a z o n n a l m e n j e n b e hozzá. T é r j ü n k vissza J a n i n e - h e z , akit n e m r é g e m l í t e t t e m . N e m t e t s z e t t n e k i , h o g y elalvás e l ő t t az a n y u k á j a e g y s z e r csak fel­ h a g y o t t a kellékekkel, a b a b a k o c s i v a l és az a u t ó z á s s a l . J a n i n e csak sírt é s sírt, a m i v e l l é n y e g é b e n azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l s z , Anya? N e m így s z o k t u n k e l a l u d n i . " N é h á n y fel-

vesz/leteszes éjszaka u t á n a z o n b a n m á r a kellékek n é l k ü l el tudott aludni. A felvesz/letesz csak a k k o r h a t é k o n y , ha i g a z o d i k a b a b a é l e t k o r á h o z . E l v é g r e egy n é g y h ó n a p o s c s e c s e m ő m á s f é l e b á n á s m ó d o t igényel, m i n t egy t i z e n e g y h ó n a p o s . L o g i k u s t e h á t , h o g y a felvesz/leteszt a v á l t o z ó i g é n y e k h e z és t u l a j ­ d o n s á g o k h o z igazítsuk. A következő négy részben - h á r o m ­ négy h ó n a p o s kor, négy h ó n a p o s kortól h a t h ó n a p o s korig, hat h ó n a p o s k o r t ó l nyolc h ó n a p o s korig, nyolc h ó n a p o s k o r t ó l egyéves k o r i g - r ö v i d e n á t t e k i n t e m , m i l y e n e k a gye­ r e k e k egy-egy é l e t k o r b a n , é s h o g y a n v á l t o z n a k a l v á s p r o b l é ­ m á i k . (Az egyéves k o r u t á n i a l v á s p r o b l é m á k k a l a h e t e d i k fe­ jezet foglalkozik.) N e m m e g l e p ő , h o g y s o k p r o b l é m a , p é l ­ d á u l az éjszakai f e l é b r e d é s e k és a m e g r ö v i d ü l t n a p k ö z b e n i alvások, m a k a c s n a k b i z o n y u l n a k . Ö s s z e g y ű j t ö t t e m a z o k a t a k u l c s k é r d é s e k e t is, a m e l y e k r é v é n j o b b a n b e l e l á t h a t o k egyegy h e l y z e t b e . T e r m é s z e t e s e n m á s k é r d é s e k e t i s fel s z o k t a m t e n n i az alvási s z o k á s o k r ó l , evésről, j á t é k r ó l és e g y e b e k r ő l , d e m o s t a b b ó l i n d u l o k ki, h o g y h a Ö n i d á i g e l j u t o t t a könyv­ ben, akkor m á r p o n t o s a n tudja, milyen mélységekbe nyúlok le. ( M i n t k o r á b b a n , m o s t i s a r r a b i z t a t o m , h o g y olvassa e l mindegyik é l e t k o r i leírást. A b e n n ü k s z e r e p l ő k é r d é s e k ak­ kor is plusz információt szolgáltathatnak arról, hogy m i é r t n e m alszik jól a z Ö n kisbabája, h a m á r i d ő s e b b a z a d o t t korcsoportnál.) Ezt követően pedig elmagyarázom, hogyan lehet az életkorhoz igazítani a felvesz/letesz módszert. M i n d e g y i k r é s z t egy-egy e s e t t a n u l m á n y k ö v e t , a m e l y jól s z e m l é l t e t i , h o g y a n a l k a l m a z h a t ó a felvesz/letesz k ü l ö n f é l e h e l y z e t e k b e n és a fejlődés k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n .

Három-négy hónapos korban: váltson napirendet
Talán meglepi, hogy a szokásos „ h á r o m h ó n a p o s kortól h a t h ó n a p o s k o r i g " t e r j e d ő i d ő s z a k h e l y e t t itt m i n d ö s s z e egy h ó n a p r a ö s s z p o n t o s í t u n k . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , h o g y a negyedik h ó n a p b a n változáshoz érkezünk. A babák többsé-

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

ge i l y e n k o r m á r át t u d állni a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r ő l a n é g y ó r á s n a p i r e n d r e ( é r d e m e s újra á t n é z n i a z első fejezet 5 2 . o l d a l á n lévő t á b l á z a t o t ) . H á r o m h ó n a p o s a n n a p k ö z b e n h á r o m s z o r a l u d t , é s e s t e egy r ö v i d e t , n é g y h ó n a p o s a n m á r c s a k k é t s z e r , é s este egy r ö v i d e t . E d d i g ö t é t k e z é s volt (7kor, 10-kor, 13-kor, 16-kor és 19-kor), plusz az á l o m e t e t é s , m o s t a n t ó l csak négy lesz (7-kor, 11-kor, 15-kor és 19-kor), p l u s z a z á l o m e t e t é s . Evés u t á n csak f é l - h á r o m n e g y e d ó r á t tu­ d o t t é b r e n m a r a d n i , h a m a r o s a n m á r j ó két ó r á t vagy t ö b b e t . Ez a n e g y e d i k h ó n a p b e l i v á l t o z á s e g y b e e s i k egy fejlődési u g r á s s a l ( l á s d a 1 5 1 - 1 5 6 . és a 2 5 0 - 2 5 1 . o l d a l a k a t ) . A ko­ r á b b i fejlődési u g r á s o k k a l e l l e n t é t b e n a z o n b a n e z a m o s t a n i n e m c s a k azzal jár, h o g y n a p k ö z b e n a b a b á n a k t ö b b e t kell e n n i e , h a n e m azzal is, h o g y megnyújtjuk az é t k e z é s e k k ö z ö t ­ t i i d ő t . E z e l l e n t m o n d á s n a k t ű n h e t , d e j u s s o n e s z é b e , hogy a b a b a gyomra ekkor m á r nagyobb, ügyesebben és többet eszik e g y s z e r r e , m i n t k o r á b b a n . S z ü k s é g e i s v a n t ö b b r e , hi­ s z e n egyre m o z g é k o n y a b b , é s t o v á b b bírja é b r e n . H a n e m a l a k í t u n k a n a p i r e n d j é n vagy h a e d d i g e g y á l t a l á n n e m volt napirendje, e b b e n a h ó n a p b a n „váratlanul" sok alvásprob­ léma jelentkezik, amelyek ugyanilyen váratlanul m e g is s z ű n n e k , ha az új i g é n y e k h e z igazítjuk vagy v é g r e bevezet­ j ü k a n a p i r e n d e t . É s h a n e m j ö v ü n k r á , h o g y fejlődési u g r á s zajlik, h a n e m éjszaka is m e g e t e t j ü k a b a b á t , a m i k o r feléb­ red, akkor „ v á r a t l a n u l " a n n a k a b a b á n a k is alvásproblémái l e s z n e k , aki e d d i g á t a l u d t a a z éjszakákat. A h á r o m h ó n a p o s csecsemő mozgása m é g erősen korláto­ z o t t , d e u g r á s s z e r ű e n fejlődik. M á r a k a r a t l a g o s a n tudja m o z g a t n i a fejét, karját és a l á b á t . T a l á n át is f o r d u l . É b e ­ r e b b e n figyeli a k ö r n y e z e t é t . Ha m e g i s m e r t ü k a különféle sírásait és a testbeszédét, m o s t m á r különbséget t u d u n k t e n n i az é h s é g , a f á r a d t s á g , a f á j d a l o m és a t ú l p ö r g ö t t s e g k ö z ö t t . A z é h e s c s e c s e m ő t t e r m é s z e t e s e n m i n d i g m e g kell e t e t n i . D e a f á r a d t és/vagy f r u s z t r á l t b a b á t m e g kell t a n í t a n i el- és v i s s z a a l u d n i . L e h e t , h o g y sírás k ö z b e n megfeszíti a h á t á t . H a n i n c s b e b u g y o l á l v a , l e h e t , h o g y k a l i m p á l a lábá­ val, és a m a t r a c h o z c s a p k o d j a ő k e t .

Gyakori gondok. Ha a b a b á n a k n i n c s n a p i r e n d j e vagy n e m állt át a h á r o m ó r á s r ó l a n é g y ó r á s r a , a k k o r jó eséllyel fel fog é b r e d n i éjszaka, n a p k ö z b e n csak r ö v i d e k e t alszik, h a j n a l o k h a j n a l á n kél - vagy m i n d e g y i k e t csinálja. Ha a s z ü l ő k a c s e ­ csemő u t á n m e n n e k ahelyett, hogy ők irányítanának, olyan e-maileket kapok, m i n t amilyet e n n e k a négy h ó n a p o s ba­ b á n a k az anyukája írt: Justinának nincs semmilyen napirendje. Napközben n é h á n y m e g n y u g t a t ó szóval e l t u d o m a l t a t n i , d e a leg­ n a g y o b b c s e n d b e n s e m alszik t ö b b e t fél ó r á n á l , é s ál­ mosan ébred. A z e-mail t o v á b b i r é s z é b e n a z a n y u k a a r r a p a n a s z k o d i k , h o g y Justina m i a t t „ n e h é z b e t a r t a n i a 4É-féle n a p i r e n d e t " , ami valójában n e m a baba, h a n e m az ő problémája. N e k i kell i r á n y í t a n i a . És ha a s z ü l ő k e m e l l e t t m é g k e l l é k e t is h a s z n á l n a k az a l t a t á s h o z - ö n m a g u k a t vagy v a l a m i l y e n m o z ­ g a t á s t -, azzal c s a k súlyosbítják a h e l y z e t e t . E b b e n a k o r b a n , a h o g y a b a b a az alvás egy m é l y e b b sza­ k a s z á b a l é p , e l e r n y e d a t e s t e (és a szája), e z é r t a c u m i kiesik a szájából. Van, aki i l y e n k o r alszik t o v á b b , m á s v i s z o n t f e l é b r e d . U t ó b b i a k s z á m á r a a c u m i kellék ( l á s d a 2 3 9 - 2 4 0 . oldalt). Ez körülbelül hét h ó n a p o s korig folytatódhat, akkor u g y a n i s a b a b a m á r a s z ü l ő segítsége n é l k ü l is vissza t u d j a t e n n i a c u m i j á t . D e h a a d d i g Ö n m i n d i g v i s s z a d u g j a a szájá­ b a , az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s egy g y a k o r i fajtáját sulykolja. I n ­ k á b b hagyja a c u m i t , a h o l v a n , é s m á s m ó d o n n y u g t a s s a meg a babát. (Ha eddig n e m adott neki cumit, akkor most m á r jobb, ha n e m is ad.) Kulcskérdések. Van a babának napirendje? Ha n i n c s , a k k o r v e z e s s e n be (lásd a 5 8 - 6 6 . o l d a l t ) . Háromórás napirendet kö­ vetnek? H a i g e n , a k k o r m o s t s e g í t e n i e kell a b a b á n a k , h o g y átálljon egy n é g y ó r á s r a . A f o l y a m a t u g y a n a z , m i n t a m i k o r n é g y h ó n a p o s k o r b a n vezetjük b e a 4 É - t (ezt n a g y o n részle­ t e s e n e l m a g y a r á z o m a 2 9 0 . o l d a l o n ) . Rövidebbeket alszik napközben? Ez is j e l e z h e t i , h o g y át kell t é r n i e egy n é g y ó r á s

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

n a p i r e n d r e . Nagyjából négy h ó n a p o s kortól a csecsemők akár két órát is é b r e n t ö l t h e t n e k . Egyesek h a m a r a b b jutnak e l i d e , m á s o k k é s ő b b , d e h a t o v á b b r a i s h á r o m ó r á n k é n t esz­ n e k , k e v e s e b b i d e j ü k j u t a n a p p a l i a l v á s o k r a (lásd a t á b l á z a ­ tot az 52. oldalon, ahol egymás mellett szerepel a h á r o m - és n é g y ó r á s n a p i r e n d ) . N a p k ö z b e n egyre k e v e s e b b e t fognak a l u d n i , m é g a k k o r is, h a e d d i g ezzel s e m m i p r o b l é m a n e m volt. E z á l t a l á b a n n a g y o n f o k o z a t o s a n m e g y v é g b e , é s sok s z ü l ő csak a k k o r k a p é s z b e , a m i k o r a b a b a n a p k ö z b e n m i n d ­ ö s s z e h á r o m n e g y e d ó r á t vagy m é g k e v e s e b b e t alszik egyhu­ z a m b a n (lásd a 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l t ) . H a Ö n r é s e n v a n , m á r a legelején é s z r e v e h e t i a f o l y a m a t k e z d e t é t . Ne e n g e d j e foly­ tatódni. Inkább váltson négyórás napirendre. G y a k r a b b a n kér e n n i - mondjuk, délelőtt 10 órakor kellene etetnie, de m á r korábban n a g y o n éhesnek tű­ n i k ? A m i k o r éjszaka f ö l é b r e d , egy teljes a d a g o t megeszik? H a i g e n , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g fejlődési u g r á s zajlik. E b b e n a z e s e t b e n is át kell állni a n é g y ó r á s n a p i r e n d r e . Álljon ellen a k í s é r t é s n e k , h o g y g y a k r a b b a n m e g e t e s s e . I n k á b b kövesse a 2 5 0 - 2 5 1 . o l d a l r é s z l e t e s t e r v é t , vagyis a d j o n n e k i t ö b b e t r e g g e l 7-kor, m a j d h á r o m - n é g y n a p a l a t t m i n d e n e t e t é s n é l f o k o z a t o s a n növelje az a d a g o t - t ö l t s ö n h a r m i n c milliliter­ rel t ö b b e t a z ü v e g b e vagy s z o p t a s s o n m i n d k é t m e l l é b ő l , a m i e l ő s e g í t i , h o g y t ö b b teje t e r m e l ő d j é k . H a a b a b a n e m kéri a p l u s z é t e l t , a k k o r m é g n e m j ö t t e l a váltás ideje, d e m o s t a n ­ t ó l g o n d o s a n figyelje, m e n n y i t eszik. N é g y - n é g y és fél hó­ n a p o s k o r á b a n m á r kibír n é g y ó r á t k é t e t e t é s k ö z ö t t . A kivé­ tel a k o r a s z ü l ö t t , aki a n a p t á r s z e r i n t n é g y h ó n a p o s , de ha h a t h é t t e l k o r á b b a n é r k e z e t t , a k k o r fejlődése s z e m p o n t j á b ó l i n k á b b k é t és fél h ó n a p o s n a k t e k i n t h e t ő (lásd a 1 8 6 . oldalt és a k e r e t e s r é s z t a 2 2 8 . o l d a l o n ) .

Hajnali rigók
Kinek rossz?
N e m r é g i b e n t a l á l k o z t a m a 8 h ó n a p o s Oliver anyukájával. Oliver jó 2 ó r á k a t aludt n a p k ö z b e n , este 6-kor f e k ü d t le, és 5.30-kor é b r e d t . A n y u k á n a k n e m volt ínyére ez a korai kelés, ezért, m i n t m o n d t a , „ E g y ideje k é s ő b b f e k t e t e m l e " . Oliver jó k e d é l y ű kis f i c k ó volt, jó n a p i r e n d d e l , ú j a b b a n viszont estére igencsak m o g o r v a lett. A n y u k a azt szerette volna t u d n i , m o s t mitévő legyen, hiszen a k é s ő b b i fektetés s z e m l á t o ­ mást n e m m ű k ö d ö t t , és a kisfiú, aki k o r á b b a n s o h a n e m e l l e n k e z e t t a f e k t e t é s n é l , most n e m t u d o t t e l a l u d n i . „ P r ó b á l j u k ki a » h a d d sírja ki m a g á t « m ó d s z e r t ? " , kér­ dezte. S e m m i esetre s e m . Vállalnia kellett a felelősséget azért, h o g y p r o b l é m á t c s i ­ nált ott, a h o l n e m is volt. A c s e c s e m ő n e k m e g v a n a m a g a belső órája. Ha 11½, órát alszik - m o n d j u k este 6-tól reggel 5.30-ig -, a k k o r neki ennyire v a n s z ü k s é g e , f ő l e g a k k o r , ha n a p k ö z b e n is jól alszik. M e g lehet próbálni k é s ő b b r e tolni a lefekvést, például 6.30-ról 7-re - n e g y e d ó r á s e g y s é g e k b e n , h o g y ne f á r a d j o n ki n a g y o n . De lehet, h o g y a belső órája miatt ez n e m f o g megfelelni n e k i , és a k k o r m a r a d a 6 órai fektetés. Ha reggel ön fáradt, mert utál ilyen k o r á n f ö l k e l n i , a k k o r este f e k ü d j ö n le hamarabb!

Reggelenként korábban ébred? A c s e c s e m ő k e b b e n a k o r ­ b a n n e m f e l t é t l e n ü l követelik a reggelijüket a b b a n a pilla­ n a t b a n , a m i n t f e l é b r e d n e k - v a n , aki i g e n , v a n , aki n e m , a k á r c s a k a f e l n ő t t e k . E g y r é s z ü k g ü g y ö g , n é z e l ő d i k , és ha senki sem megy be hozzájuk, visszaalszanak. Ilyenkor n a ­ g y o n f o n t o s , h o g y h e l y e s e n é r t e l m e z z ü k a jelzéseit. H a a z é r t sír, m e r t é h e s , m e g kell e t e t n i . U t á n a a z o n b a n k é s e d e l e m n é l k ü l tegye vissza a l u d n i . Ha n e m alszik vissza, j ö h e t a fel­ vesz/letesz. A h o g y n a p k ö z b e n t ö b b e t eszik, és a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r ő l á t t é r a n é g y ó r á s r a , v a l ó s z í n ű l e g r ö g z ü l n i fog é b r e d é s é n e k i d ő p o n t j a . D e t e g y ü k fel, h o g y n e m e v e t t m e g egy teljes a d a g o t . Ö n e b b ő l t u d j a , h o g y n e m l e h e t e t t n a ­ g y o n é h e s , és c s a k a jóérzés m i a t t f a l a t o z o t t . Korábban min­ dig bement hozzá, és megetette? Ha i g e n , a k k o r c s a k n e m biztosra vehető, hogy ez n e m m á s , m i n t rossz szokás. Ne e t e s s e m e g , h a n e m csinálja a felvesz/leteszt. A felvesz/letesz ebben az életkorban. A m i k o r b e m e g y h o z z á , l e h e t , h o g y a z e l ő z ő b e k e z d é s b e n l e í r t a k o n kívül újra b e i s kell b u g y o l á l n i a . D e a k i s á g y á b a n bugyolálja b e . H a n e m al-

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

szik vissza a m e g n y u g t a t ó szavaktól és n é m i ü t ö g e t é s t ő l , ve­ gye f ö l . T a r t s a ö l b e n , a m í g a b b a n e m hagyja a sírást, d e n e m t o v á b b n é g y - ö t p e r c n é l . A k k o r i s tegye vissza, h a k ü z d , m e g f e s z í t i a h á t á t vagy eltolja m a g á t Ö n t ő l . M e g i n t a kis­ ágyában, a susog-ütöget módszerrel próbálja megnyugtatni. H a n e m megy, vegye föl i s m é t . H á r o m - n é g y h ó n a p o s kor­ b a n a felvesz/letesz á t l a g o s a n h ú s z p e r c a l a t t h o z e r e d ­ m é n y t . Az a s z e r e n c s e , h o g y ha a b a b a rossz s z o k á s o k a t vett i s fel a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s m i a t t , v a l ó s z í n ű l e g m é g n e m rög­ z ü l t e k t ú l m é l y e n . A z e g y e t l e n kivétel az, h a m e g p r ó b á l k o z ­ t a k a „ h a d d sírja ki m a g á t " m ó d s z e r r e l , és ezzel m e g r e n d í ­ tették a bizalmát.

Az első három nap. E z t az i d ő s z a k o t a n n a k szentelje, h o g y megfigyeli a b a b a h á r o m ó r á s n a p i r e n d j é t : m e n n y i t eszik, m e n n y i t alszik. E g y h á r o m h ó n a p o s c s e c s e m ő á l t a l á b a n n a ­ p o n t a ö t s z ö r é t k e z i k : 7-kor, 10-kor, 1 3 - k o r , 1 6 - k o r é s 1 9 kor. A 2 9 3 . o l d a l alján egy „ i d e á l i s " n a p s z e r e p e l , de kevés b a b á n a k telik így a n a p j a . (A 4 É - b ő l c s a k az é t k e z é s t , az é b ­ r e n l é t e t é s a z é d e s á l m o t t ü n t e t t e m fel, a z e g y s z e r ű s é g k e d ­ véért kihagytam az „én i d ő m e t " . ) Negyedik-hetedik nap. E t e s s e m e g a b a b á t r e g g e l 7-kor, a m i k o r f e l é b r e d , a z é b r e n l é t idejét n y ú j t s a m e g t i z e n ö t p e r c c e l , így a n e g y e d i k n a p t ó l kezdve m i n d e g y i k e t e t é s n e ­ g y e d ó r á v a l k é s ő b b k e z d ő d i k - p é l d á u l a m á s o d i k e t e t é s 10 óra h e l y e t t 1 0 . 1 5 - k o r , a h a r m a d i k 13 ó r a h e l y e t t 1 3 . 1 5 - k o r . N a p k ö z b e n t o v á b b r a i s h á r o m s z o r alszik ( 1 ½ , 1 ½ é s 2 ó r á t ) , v a l a m i n t k é s ő d é l u t á n egy 3 0 - 4 5 p e r c e s r ö v i d e t , d e a z alvá­ sok közötti i d ő s z a k m e g n y ú l i k egy kicsit, és m é g t o v á b b fog n y ú l n i . M á s k é p p e n fogalmazva, egyre h o s s z a b b ideig lesz é b r e n . Az a l v á s o k idejét a felvesz/letesszel nyújtjuk. Nyolcadik-tizenegyedik nap. T o v á b b r a is reggel 7-kor, é b ­ r e d é s k o r e t e s s e , d e nyújtsa m e g a d é l e l ő t t i é b r e n l é t idejét ú j a b b t i z e n ö t p e r c c e l , így t i z e n ö t p e r c c e l m e g i n t k é s ő b b r e t o l ó d i k m i n d e g y i k e t e t é s e - az e r e d e t i 10 ó r a i m o s t 1 0 . 3 0 kor, a 13 ó r a i 1 3 . 3 0 - k o r s t b . lesz. N é h á n y n a p i g hagyja ki a késői d é l u t á n i r ö v i d alvást is, h o g y m e g n y ú l h a s s o n a m á s i k h á r o m alvás - d é l e l ő t t nagyjából 1½ és 1½ ó r a , d é l u t á n 2 ó r a i d ő t a r t a m r a . A k é s ő d é l u t á n i alvás k i h a g y á s a m i a t t el­ k é p z e l h e t ő , h o g y a b a b a e s t é r e n a g y o n elfárad. E b b e n a z esetben ne 19.30-kor, h a n e m m á r 18.30-kor térjen nyugo­ vóra. Tizenkettedik-tizenötödik (vagy még több) nap. Mostantól fél órával nyújtsa m e g a d é l e l ő t t i é b r e n l é t i d ő s z a k á t , így m i n d e g y i k e t e t é s fél ó r á v a l k é s ő b b r e t o l ó d i k - az e r e d e t i 10 órai 11 ó r á r a , a 13 ó r a i 14 ó r á r a , és így t o v á b b . T o v á b b r a se hagyja a l u d n i k é s ő d é l u t á n , h o g y a n a p k ö z b e n i alvások m é g h o s s z a b b a k l e g y e n e k : d é l e l ő t t k ö r ü l b e l ü l 2 , illetve 1 ½ ó r a , d é l u t á n 1½ óra. Ezek a n a p o k lesznek a legnehezebbek, de t a r t s o n ki. Ha a b a b á t m e g v i s e l i a k é s ő d é l u t á n i alvás k i m a -

Négy hónapos korban: változtassunk napközben, hogy nyugalmasabb legyen az éjszaka
H a a n é g y h ó n a p o s (vagy i d ő s e b b ) c s e c s e m ő h á r o m ó r á s n a ­ p i r e n d e t k ö v e t , a k k o r n a p k ö z b e n r e n d s z e r t e l e n ü l alszik, éj­ szaka p e d i g s o k s z o r f e l é b r e d . H a m a g á t ó l n e m áll á t , segíte­ n i kell n e k i . ( H a k i s b a b á j á n a k n i n c s n a p i r e n d j e , l a p o z z o n a 5 8 - 6 6 . oldalra, ahol m e g i s m e r h e t i a 4É bevezetésének m ó d ­ ját.) A következő tervet, amely k i m o n d o t t a n négy h ó n a p o s c s e c s e m ő k n e k k é s z ü l t , h á r o m n a p o s e g y s é g e k b e n valósítjuk m e g . A l e g t ö b b g y e r e k n é l beválik, d e n e a g g ó d j o n , h a a z Ö n k i s b a b á j a l a s s a b b a n j u t c é l b a . A t á b l á z a t ( 2 9 3 . o l d a l ) sze­ r i n t p é l d á u l egy e t e t é s h a r m i n c p e r c i g t a r t , d e l e h e t , hogy a z Ö n b a b á j a n e g y v e n ö t p e r c i g eszik. H a m á r r á s z o k o t t a h á r o m n e g y e d órás nappali alvásokra, akkor elképzelhető, h o g y l a s s a b b a n áll át a r r a , h o g y t o v á b b a l u d j o n . A lényeg az, h o g y f o l y a m a t o s a n a m e g f e l e l ő i r á n y b a h a l a d j o n . A t á b ­ l á z a t o t L i n c o l n t ö r t é n e t e k ö v e t i , egy e s e t t a n u l m á n y , amely­ b ő l k i d e r ü l , h o g y a n s e g í t e t t ü n k egy n é g y h ó n a p o s k i s b a b á ­ n a k e b b e n az á t á l l á s b a n , és m i k é n t h a s z n á l t u k a felvesz/le­ teszt n a p k ö z b e n i alvásainak megnyújtására.

Felvesz/letesz Felvesz/letesz r a d á s a , m o s t i s k o r á b b a n fektesse le. H a l á n c e t e t é s t csinál, M á r l á t o m i s a leveleket, a m e l y e k e t ezek u t á n fogok k a p ­ n i : „ D e T r a c y , h i s z e n azt m o n d t a d , h o g y tilos e t e t é s s e l al­ t a t n i ! " Ez igaz. Az „ á l o m b a e t e t é s " - a m i k o r a b a b a csak az e t e t ő c u m i v a l vagy a n y u k a m e l l é v e l a s z á j á b a n t u d e l a l u d n i az ötletszerű nevelés egyik leggyakoribb v á l t o z a t a . Az á l o m b a e t e t e t t b a b a függővé válik e t t ő l a k e l l é k t ő l , és éjsza­ ka is s o k s z o r f e l é b r e d . C s a k h o g y n a g y k ü l ö n b s é g v a n az á l o m b a e t e t é s , v a l a m i n t az elalvás előtti és az á l o m e t e t é s kö­ z ö t t ( a m i k o r a b a b a n i n c s i s é b r e n ) , mivel a z u t ó b b i k e t t ő 12-15. nap Evés: 7 Ébren: 7.30 Alvás: 9 (2 óra) Evés: 11 Ébren: 11.30 Alvás: 12.45 (1 ½ óra) Evés: 14.15 Ébren: 14.45 Alvás: 15.30 ( 1 ½ ó r a ) Én az e t e t é s , f ü r d e t é s , fektetés s o r r e n d e t j a v a s l o m , de a für­ d e t é s s e l is l e h e t k e z d e n i . Ez a b a b á t ó l függ. V a n n a k csecse­ m ő k , a k i k e t a f ü r d é s felélénkít, e z é r t ő k e t j o b b e l ő b b m e g ­ f ü r d e t n i , a z u t á n e t e t n i ; m á s o k e l á l m o s o d n a k , a k á r e l i s al­ s z a n a k e t e t é s k ö z b e n . Ö n n e k kell r á j ö n n i e , h o g y a kisbabá­ j á n a k m e l y i k s o r r e n d felel m e g . De a lényeg az, h o g y a 19 a z a z i s m é r v e , h o g y a b a b a csak úgy t u d megetetik. A cél. A reggeli és d é l e l ő t t i e t e t é s e k k o r m á r a megfelelő i d ő p o n t b a n t ö r t é n i k - 7-kor é s 11-kor. Ú j a b b h á r o m na­ p o n , egy h é t e n k e r e s z t ü l (vagy t o v á b b ) a d é l u t á n i etetés r e n d j é t alakítsa át. Tolja t i z e n ö t - h a r m i n c p e r c c e l k é s ő b b r e ó r a ) , illetve 17 ó r a k o r (a cél a 18 vagy 19 ó r a ) k e z d ő d n e k . Elképzelhető, hogy a hosszabb ébrenlét miatt a babának s z ü k s é g e lesz a k é s ő d é l u t á n i alvásra. H a e z e n a z ú t o n ha­ l a d , a n a p i ö t s z ö r i é t k e z é s b ő l végül n é g y lesz ( 7 - k o r , 11­ k o r , 15-kor és 19-kor, p l u s z az á l o m e t e t é s ) , a n a p i h á r o m ­ s z o r i alvás p e d i g ú g y oszlik m e g , h o g y k é t ó r á t alszik dél­ Evés: / Ébren: 7.30 Alvás: 8.30 (1½ óra) Evés: 10 Ébren: 10.30 Alvás: 11.30 (1½ óra) Evés: 13 Ébren: 13.30 Alvás: 14.30 (1½ óra) e l ő t t , két ó r á t k o r a d é l u t á n és egy r ö v i d e t k é s ő d é l u t á n a h o g y a n a k ö v e t k e z ő o l d a l i t á b l á z a t u t o l s ó o s z l o p á b a n látja. 1-3. nap A z é b r e n t ö l t ö t t i d ő s z a k o t i s k é t ó r á s r a nyújtjuk. 4-7. nap Evés: 7 Ébren: 7.30 Alvás: 8.45 (1 ½ óra) Evés: 10.15 Ébren: 10.45 Alvás: 12.15(1 ¼óra) Evés: 13.15 Ébren: 14 Alvás: 14.45 (2 óra) a k é t d é l u t á n i e t e t é s t , a m e l y e k m o s t 1 4 . 1 5 - k o r (a cél a 15 elaludni, ha 8-11. nap Evés: 7 Ébren: 7.30 Alvás: 9 (1 ½ óra) Evés: 10.30 Ébren: 11 Alvás: 12.30 (1 / óra) Evés: 13.45 Ébren: 14.15 Alvás: 15 (2 óra) órai etetés n e m egyenlő az ötletszerű neveléssel, amelynek
4

Ébren: 16.30 Alvás: rövid alvás ( ½ - ¾ óra) Evés és ébren: 19, etetés és fürdetés

Alvás: 19.30 Evés: 23, álometetés

Evés: 16

Ébren: 16.45 Ébren: 17 Ébren: fürdés Alvás: rövid alvás ( ½ - ¾ óra) Alvás: NINCS! 3) Alvás: 18.30 vagy 19 Evés és ébren: 19.15, Evés, ébren, alvás: lefekvés Evés: 23, álometetés és etetés és fürdetés 18.30-kor vagy 19-kor, etetés és fürdés után Alvás: 19.30 Evés: 23, álometetés Evés: 23, álometetés

a b b a n segít, h o g y n e é b r e d j e n föl j ó ö t - h a t ó r á n k e r e s z t ü l .

3

Evés: 16.15

Evés: 16.30

Evés: 17

A cél Evés: 7 Ébren: 7.30 Alvás: 9 (2 óra) Evés: 11 Ébren: 11.30 Alvás: 13 (2 óra) Evés: 15 Ébren: 15.30 Alvás: 17-kor vagy 18-kor ( ½ - ¾ „ óra) Evés, ébren, alvás: lefekvés 19.30-kor, etetés és fürdés után Evés: 23, álometetés

a k k o r 7-kor, a l t a t á s e l ő t t a d j o n n e k i e n n i .

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

Négy hónapos kori esettanulmány: áttérés a négyórás napirendre
M a y azért fordult hozzám, m e r t a család n e m t u d o t t aludni a h á r o m és fél h ó n a p o s L i n c o l n t ó l . „ N e m alszik el e g y e d ü l , és visszaaludni sem t u d - magyarázta May. - Ha é b r e n te­ s z e m a k i s á g y á b a , a v é g t e l e n s é g i g sír - n e m e g y s z e r ű e n nya­ fog, h a n e m ü v ö l t . O d a m e g y e k h o z z á , m e r t n e m h i s z e k a » h a d d sírja k i magát« m ó d s z e r b e n , d e n e h é z l e c s i l l a p í t a n i . A c u m i s ü v e g é n kívül n e m fogad e l s e m m i t . N a p k ö z b e n n é ­ h a alszik, d e s o s e m l e h e t t u d n i , h o g y m i k o r é s m e d d i g . N é ­ h a e g y á l t a l á n n e m alszik. N e m alussza á t a z éjszakát. M i n ­ d e n éjszaka m á s i d ő p o n t o k b a n é b r e d . Alszik ö t - h a t ó r á t , f e l é b r e d , eszik 170 m i l l i l i t e r t , é s u t á n a k ö r ü l b e l ü l m é g két ó r á t alszik. D e v a n , h o g y c s a k 3 0 - 6 0 m i l l i l i t e r t eszik - so­ s e m t u d o m e l ő r e . " M a y és a férje k i m e r ü l t e k , elfogyott a t ü ­ relmük. „ T ö k é l e t e s e l l e n t é t e T a m i k á n a k , aki m o s t négy­ éves, h á r o m h ó n a p o s k o r á t ó l á t a l u d t a a z éjszakát, é s n a p ­ k ö z b e n i s jól a l u d t . E g y s z e r ű e n n e m t u d o m , m i t csináljak." A m i k o r m e g k é r d e z t e m M a y t , h o g y m i l y e n g y a k r a n eszik L i n c o l n , azt válaszolta, h o g y h á r o m ó r á n k é n t , d e s z á m o m r a r ö g t ö n nyilvánvaló volt, h o g y L i n c o l n n a k n i n c s n a p i r e n d j e . E m e l l e t t fejlődési u g r á s is zajlott n á l a - r e n d s z e r t e l e n i d ő ­ p o n t o k b a n é b r e d t , é s ö t - h a t ó r a alvás u t á n b e v á g o t t 170 millilitert. A fejlődési ugrás azonnal intézkedést kívánt: L i n c o l n n a p k ö z b e n kapott t ö b b e t enni. A n a p i r e n d hiányá­ val is f o g l a l k o z n u n k kellett, m e r t ez volt az o k a a n n a k , hogy M a y n e m i g e n t u d t a é r t e l m e z n i L i n c o l n jelzéseit. É s o t t volt m é g n é m i ö t l e t s z e r ű n e v e l é s is. L i n c o l n k é t k e l l é k t ő l füg­ g ö t t - az a n y u k á j á t ó l és a c u m i s ü v e g é t ő l . A 4E-féle n a p i ­ r e n d a z é h s é g d o l g á t i s m e g o l d j a , é s segít M a y n e k r á h a n g o ­ l ó d n i kisfia sírásaira és t e s t b e s z é d é r e . M i v e l L i n c o l n m á r m a j d n e m n é g y h ó n a p o s volt, azt t ű z t ü k ki c é l u l , h o g y a h á r o m ó r á s n a p i r e n d r ő l átálljon a n é g y ó r á s n a p i r e n d r e . A felvesz/leteszt k é s z ü l t ü n k h a s z n á l n i , de figyel­ m e z t e t t e m M a y t , h o g y n a g y j á b ó l l e g a l á b b k é t h e t e s folya­ m a t r a s z á m í t s o n . L i n c o l n k é t h é t h í j á n volt n é g y h ó n a p o s ,

t e h á t n e m v e h e t t e m b i z t o s r a , h o g y a z o n n a l á t t u d állni a teljes n é g y ó r á s p e r i ó d u s o k r a , e z é r t f o k o z a t o s a n n y ú j t o t t u k a z é t k e z é s e k k ö z ö t t i i d ő t , m e g a z é r t is, m e r t k o r á b b a n o l y a n r e n d s z e r t e l e n ü l e v e t t . A 2 9 1 - 2 9 2 . o l d a l o n leírt t e r v e t java­ soltam, amelyet hasonló esetek százaiban használtam m á r : h á r o m n a p o n k é n t L i n c o l n m i n d i g egy kicsivel - az első h á ­ r o m n a p b a n n e g y e d ó r á v a l , a m á s o d i k h á r o m n a p b a n össze­ s e n félórával - k é s ő b b k a p o t t e n n i . E z z e l a p l u s z i d ő s z a k k a l az é b r e n l é t h o s s z á t n y ú j t o t t u k . A c é l u n k az volt, h o g y a n a ­ pi négyszer negyven perc helyett n a p k ö z b e n két hosszút és egy r ö v i d e t a l u d j o n . M a y n e k n a p l ó t kellett vezetnie az etetésekről, ébrenlétek­ r ő l , n a p k ö z b e n i é s éjszakai alvásokról. F i x i d ő p o n t k é n t je­ l ö l t ü k ki a reggel 7 ó r a i kelést, az esti 19 vagy 1 9 . 3 0 - a s le­ fekvést és a 23 ó r a i á l o m e t e t é s t . Az e t e t é s e k és a n a p k ö z b e n i alvások r e n d j e n e g y e d - illetve félórás e g y s é g e k b e n fokoza­ tosan későbbre tolódott, hiszen megnöveltük az ébrenlétek i d ő t a r t a m á t . Kizárólag az ilyen h e l y z e t e k b e n t a n á c s o l o m az i d ő p o n t o k szigorú betartását (az ó r a figyelését), t o v á b b á o l y a n k o r , h a egy n é g y h ó n a p o s vagy i d ő s e b b b a b a s z á m á r a első a l k a l o m m a l (lásd az 5 8 - 6 6 . o l d a l t ) vezetjük be a n a p i ­ r e n d e t . A z i d ő p o n t o k h o z való i g a z o d á s k ü l ö n ö s e n a k k o r h a s z n o s , ha a s z ü l ő k n e m t u d j á k é r t e l m e z n i a b a b a jelzéseit. E b b e n a z s e n g e k o r b a n a szülő á l t a l á b a n az e t e t é s t választ­ ja, h a n e m t u d j a e l d ö n t e n i , h o g y a c s e c s e m ő é h e s - e vagy fáradt. E l m o n d t a m M a y n e k , h o g y mivel L i n c o l n e d d i g ilyen r e n d s z e r t e l e n ü l a l u d t , csak r e m é l h e t j ü k , h o g y i g a z o d i k a z ú j m ó d i h o z . Rá kell s z o k t a t n u n k . E k k o r j ö n jól a felvesz/letesz. E z z e l a m ó d s z e r r e l fogja m e g n y ú j t a n i L i n c o l n n a p p a l i alvá­ sait ( h a p é l d á u l m á s f é l ó r a h e l y e t t c s a k n e g y v e n p e r c i g al­ szik), v i s s z a a l t a t n i éjszaka és, h a s z ü k s é g e s , r e g g e l , h a t ú l korán ébred. L i n c o l n t e r m é s z e t e s e n ellenállt. A z első n a p 7-kor é b r e d t - k i t ű n ő kezdet. M a y megetette. 8.30-kor m á r ásítozott, és kicsit f á r a d t n a k l á t s z o t t , d e t a n á c s o m r a M a y n e m f e k t e t t e le, h a n e m é b r e n t a r t o t t a 8.45-ig, mivel n é g y ó r á s n a p i r e n d e t

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

a k a r t u n k beállítani. É b r e n is m a r a d t , de aztán csak h á r o m ­ n e g y e d ó r á t a l u d t , m e r t egyrészt r ö v i d a l v á s o k h o z volt szok­ va, m á s r é s z t n a g y o n e l f á r a d t a h o s s z a b b é b r e n l é t t ő l . A l a p e l ­ v e m u g y a n , h o g y a z á l m o s b a b á t m i n d i g l e kell f e k t e t n i , e z a z o n b a n k ü l ö n l e g e s h e l y z e t volt, h i s z e n L i n c o l n b e l s ő ó r á ­ ját akartuk átállítani. N a g y o n ingatag az az egyensúly, amelyre törekszünk - ne t a r t s u n k é b r e n túl sokáig, nehogy t ú l p ö r ö g j ö n , d e elég i d e i g a h h o z , h o g y egy kicsit n ö v e l h e s ­ s ü k a z é b r e n l é t idejét. N é g y h ó n a p o s k o r b a n a t i z e n ö t - h a r ­ m i n c perces hosszabbítás általában kivitelezhető lenni. Az volt a c é l u n k , h o g y L i n c o l n l e g a l á b b másfél ó r á t , a fo­ lyamat végére pedig két órát aludjon n a p k ö z b e n . Amikor tehát 9.30-kor felébredt, megmutattam Maynek a fel­ vesz/leteszt. L i n c o l n n e m k é r t b e l ő l e . M a y m a j d n e m egy ó r á n keresztül csinálta. Akkor m á r közeledett az etetés ide­ je, e z é r t l e á l l í t o t t a m . M a y kivitte a s z o b á b ó l , d e n a g y o n visszafogott és csendes tevékenységgel kellett elfoglalnia, h i s z e n L i n c o l n n a k m é g a l u d n i a kellett v o l n a . M o n d a n o m s e m kell, h o g y tíz ó r a k o r , a k ö v e t k e z ő e t e t é s i d ő p o n t j á b a n m á r f á r a d t é s n y ű g ö s volt. A sok sírástól a z o n b a n m e g é h e ­ z e t t , és jól e v e t t . M a y e l ő t t m o s t az a n a g y f e l a d a t állt, hogy é b r e n t a r t s a 11.30-ig, a k ö v e t k e z ő alvásig. S i k e r ü l t . E t e t é s k ö z b e n tette tisztába, és a m i n t észrevette, hogy lecsukódik a s z e m e , kivette a szájából az e t e t ő c u m i t , és f e l ü l t e t t e . A cse­ c s e m ő k t ö b b s é g e n e m t u d a l u d n i ilyen t e s t h e l y z e t b e n , é s k i p a t t a n a s z e m ü k , m i n t egy j á t é k b a b á n a k . 1 1 . 1 5 - k o r L i n c o l n h u l l a f á r a d t volt. M a y elvégezte a négy­ l é p é s e s a l t a t á s i r i t u á l é t , é s c u m i s ü v e g n é l k ü l f e k t e t t e ágyba. M e g i n t a felvesz/leteszhez k e l l e t t f o l y a m o d n i a . E z ú t t a l ke­ v e s e b b s z e r v e t t e fel és t e t t e le, L i n c o l n m é g i s c s a k 1 2 . 1 5 k o r a l u d t el. „ N e a l u d j o n t o v á b b 1 3 ó r á n á l - f i g y e l m e z t e t ­ t e m M a y t . - J u s s o n e s z e d b e , h o g y m o s t állítjuk b e egy j ó napirendre." M a y nemigen bízott a sikerben, de elkeseredésében n e m volt m á s l e h e t ő s é g e , k ö v e t t e a z ú t m u t a t á s a i m a t . M á r h á r o m n a p m ú l v a változás m u t a t k o z o t t . L i n c o l n m e s s z e j á r t m é g szokott

u g y a n a céltól, d e m á r h a m a r a b b e l a l u d t . M a y t a r t o t t a m a ­ gát a t e r v h e z , és b á r voltak n a p o k , a m i k o r visszaesést t a p a s z ­ talt, e g y é r t e l m ű e n l á t h a t t a , h o g y j ó i r á n y b a h a l a d n a k : L i n ­ c o l n k o r á b b a n csak n a s s o l t , m o s t v i s z o n t m i n d e g y i k e t e t é s ­ n é l t ö b b e t evett. És r ö v i d e b b ideig t a r t o t t a felvesz/letesz is. M a y iszonyatosan kimerült, n e m gondolta volna, hogy ilyen n e h é z lesz. A n a p l ó j á b a n a z o n b a n f e h é r e n f e k e t é n o t t s o r a k o z t a k a javulás a p r ó jelei. B e l ő l ü k m e r í t e t t e r ő t . L i n ­ coln régebben hajnali 2.30-kor felébredt, m o s t viszont az álometetéssel kibírta 4.30-ig, és a c u m i segítségével r á h ú ­ Eltartott z o t t m é g egy ó r á t . 5 . 3 0 - k o r evett, és m í g k o r á b b a n fel is kelt u t á n a , m o s t a felvesz/letesszel v i s s z a a l u d t . n e g y v e n p e r c i g , u t á n a v i s z o n t 7-ig n e m é b r e d t föl. S ő t a l u d t v o l n a t o v á b b is. M a y k í s é r t é s t é r z e t t , h o g y hagyja (és ő m a ­ g a i s a l h a s s o n ! ) , d e f i g y e l m e z t e t t e m , h o g y ú g y kezdje, a h o ­ g y a n folytatni akarja. H a 7-nél t o v á b b e n g e d i a l u d n i , felbo­ r u l t v o l n a a z ú j n a p i r e n d , é s m i n d e n e d d i g i verejtékes m u n ­ ka kárba veszett volna. L i n c o l n a t i z e n n e g y e d i k n a p t ó l t ö b b e t volt é b r e n n a p k ö z ­ b e n , é s l e g a l á b b egy ó r á k a t a l u d t . L e f e k v é s k o r m á r n e m k ö ­ v e t e l t e a c u m i s ü v e g e t , és a felvesz/leteszt is el l e h e t e t t h a g y ­ n i . A m i k o r i d ő e l ő t t f ö l é b r e d t , a v i s s z a a l t a t á s á h o z elég volt annyi, hogy M a y rátette a kezét.

Négy hónapos kortól hat hónapos korig: a régi problémák továbbélése
A t e s t i ü g y e s e d é s is o k o z h a t a l v á s z a v a r o k a t . A b a b a t ö b b r e k é p e s a kezével, karjával, lábával - t á r g y a k é r t n y ú l , m e g t a r t ­ ja ő k e t -, a t e s t e is e r ő s e b b . F e l t é r d e l , e l ő r e t o l j a m a g á t a kiságyában. A m a t r a c közepére tesszük le a l u d n i , n é h á n y ó r a m ú l v a v i s z o n t a z ágy v a l a m e l y i k s a r k á b a n találjuk. A m i ­ k o r f r u s z t r á l t , e s e t l e g m e g p r ó b á l f e l t é r d e l n i és f ö l e m e l n i a t e s t é t . A m i k o r f á r a d t , h á r o m - n é g y jól e l k ü l ö n í t h e t ő c r e s c e n d o - f u t a m b a n sír: egyre h a n g o s a b b a n , egyre k é t s é g b e ­ e s e t t e b b e n , eléri a c s ú c s o t , m a j d f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t i a

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

Tévhit
Ha később fekszik, tovább alszik
M e g d ö b b e n t , hány olyan szülő p a n a s z k o d i k arra, h o g y a b a b a korán é b r e d , akinek a g y e r m e k o r v o s azt tanácsolta, hogy „Tartsa ébren egy kicsit t o v á b b " . Pedig ez azt vonja m a g a u t á n , h o g y kimerülten kerül á g y b a . A c s e c s e m ő t a k k o r kell lefektetni, amikor megjelennek rajta a fáradtság jelei. Külön­ ben nyugtalanul f o g a l u d n i , és reggel így is, úgy is a m e g s z o k o t t i d ő p o n t b a n é b r e d .

h a n g e r ő t . A m i k o r az ötlet­ szerű nyeit és nevelés következmé­ vagy magát, ha a orvosoljuk

A mantrasírás
Ha a b a b a már h á r o m - n é g y h ó n a p o s , Ö n n e k már illik értenie a jelzéseit - a testbe­ szédét, a k ü l ö n f é l e sírásait - és ismernie a személyiségét. Hallania kell a k ü l ö n b s é ­ get az igazi s e g é l y k é r ő sírás és a k ö z ö t t , amit én „ m a n t r a s í r á s n a k " nevezek, ami azt jelenti, h o g y elalvás előtt ö n m a g a m e g n y u g t a t á s á r a fel-felsír. A mantrasírásnál nem avatkozunk be. M e g n é z z ü k , h o g y sikerül-e e g y e d ü l m e g n y u g o d n i a . Az igazi se­ gélykérő sírásnál vegyük ölbe, mert Így közli, h o g y „ V a l a m i b a j o m v a n " . A felvesz/letesz sikere részben attól f ü g g , hogy felismerjük-e a k ü l ö n b s é g e t a mantrasírás és a s e g é l y k é r ő sírás k ö z ö t t . M i n d e n c s e c s e m ő mantrasírása m á s . Fi­ gyelje m e g , milyen a z ö n g y e r m e k é é . A m i k o r testileg f á r a d t , p i s l o g é s ásít; h a n a ­ g y o n fáradt, keze-lába c s a p k o d . A sírása „ v á á . . . v á á . . . v á á " - n a k h a n g z i k . ÉS m i n t egy mantrát, t ö b b s z ö r elismétli, de a h a n g e r ő és h a n g m a g a s s á g n e m változik. Eb­ ben k ü l ö n b ö z i k az igazi sírástól, amely egyre h a n g o s a b b á válik.

n e m v e t t ü k észre a jelzéseit, túlfárasztotta testbeszéd-repertoár szá­

m o s e l e m é t l á t h a t j u k : ölbe véve h á t r a f e s z í t i m a g á t vagy lefelé t o l a l á b á v a l . Gyakori ugyanazok gondok. élnek Sokszor tovább,

amelyeket korábban nem o l d o t t u n k m e g . P é l d á u l ha a saját m o z g á s a é b r e s z t i föl, és n e m t a n u l t m e g ö n á l l ó a n v i s s z a a l u d n i . E g y e s s z ü l ő k ilyen­ k o r k o r á b b a n b e v e z e t i k a szilárd é t e l t , vagy k e k s z e t á z t a t n a k a c u m i s ü v e g b e t ö l t ö t t i t a l b a . P e d i g a k ö z h i e d e l e m m e l ellen­ t é t b e n a szilárd ételtől n e m alszik j o b b a n a b a b a ( l á s d a ke­ r e t e s r é s z t a 1 8 3 . o l d a l o n ) , és az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s b ő l faka­ d ó g o n d o k a t s e m oldja m e g . A j ó alvást t a n u l n i kell, n e m h o z z a m e g a t e l e p o c a k . A t ú l s á g o s a n r ö v i d n a p p a l i alvások e b b e n a k o r b a n is g o n d o t o k o z h a t n a k , ha a b a b a így szokta meg, és n e m tanították m e g önállóan visszaaludni. Kulcskérdések. U g y a n a z o k a t a k é r d é s e k e t t e s z e m föl, m i n t a k o r á b b i é l e t s z a k a s z b a n . M i v e l s o k s z o r a n a p k ö z b e n i alvás o k o z z a a l e g n a g y o b b g o n d o t , m e g k é r d e z e m ezt is: Mindig rövideket aludt, vagy csak mostanában kezdte? Ha csak m o s ­ t a n á b a n k e z d t e , egyéb k ö r ü l m é n y e k r e i s r á k é r d e z e k - h o ­ g y a n t e l n e k a n a p o k , m i k o r és m e n n y i t eszik, v a n n a k - e új s z e m é l y e k és t e v é k e n y s é g e k az é l e t é b e n (lásd m é g a „ N é ­ h á n y szó a n a p k ö z b e n i a l v á s r ó l " c í m ű r é s z t a 3 1 6 . o l d a l o n ) . H a n e m t ö r t é n t e k lényeges v á l t o z á s o k , t o v á b b é r d e k l ő d ö m : Alvás után nyűgös és nyugtalan? Éjszaka jól alszik? Ha n a p ­ k ö z b e n k i e g y e n s ú l y o z o t t és éjszaka jól alszik, a k k o r lehet, h o g y e g y s z e r ű e n ilyen a b i o r i t m u s a - n e m igényel t ö b b al­ vást. Ha n a p k ö z b e n n y ű g ö s , a k k o r a felvesz/letesszel kell m e g n y ú j t a n i a z alvásidejét, m e r t n y i l v á n v a l ó a n t ö b b p i h e ­ nésre van szüksége.

A felvesz/letesz ebben az életkorban. Ha a fejét a m a t r a c b a fúrja, j o b b r a - b a l r a forgatja, n é g y k é z l á b r a áll vagy h á n y j a veti m a g á t , m é g n e vegye ö l b e . C s a k m e g r ú g n á vagy m e g ­ h ú z n á a haját. I n k á b b beszéljen hozzá t o v á b b r a is halk, m e g n y u g t a t ó h a n g o n . Ha m u s z á j f ö l v e n n i , csak két-három percig tartsa ölben. A k k o r is tegye le, ha m é g sír. A z t á n vegye ö l b e m e g i n t , d e u g y a n ú g y járjon el, m i n t a z e l ő b b . H a e b ­ b e n a z é l e t k o r b a n a k a r u n k v á l t o z t a t n i egy s z o k á s o n , a b a b a fizikai k ü z d e l e m b e b o n y o l ó d i k , és a s z ü l ő k l e g g y a k o r i b b h i ­ bája az, h o g y t ú l s o k á i g t a r t j á k ö l b e n ( l á s d S a r a h t ö r t é n e t é t a 3 0 0 - 3 0 2 . o l d a l o n ) . H a k ü z d Ö n n e l , t e g y e le. A k ü z d e l e m a b b a n n y i l v á n u l m e g , h o g y p é l d á u l e l ő r e vagy lefelé fúrja a fejét, a kezével és a lábával eltolja m a g á t Ö n t ő l . Ön i l y e n k o r m o n d j a azt: „ J ó , a k k o r lefektetlek." N e m v a l ó s z í n ű , h o g y e t t ő l a b b a h a g y j a a sírást, m e r t h a r c o s k e d v é b e n v a n . Ö n t e ­ h á t r ö g t ö n vegye i s ö l b e m e g i n t . D e t e g y e vissza, h a „ d u l a ­ k o d i k " . Várja m e g , h o g y l e c s i l l a p o d i k - e e g y e d ü l , é s e s e t l e g r á k e z d a m a n t r a s í r á s r a (lásd a k e r e t e s r é s z t e z e n az o l d a l o n ) . F e k t e s s e a h á t á r a , fogja m e g a kis k e z é t , és b e s z é l j e n h o z z á : „ N a , n a , n y u g o d j m e g , sss. M i n d j á r t elalszol. N i n c s s e m m i baj. T u d o m , hogy n e h é z . "

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

A z ö t h ó n a p k ö r ü l i b a b á k szülei s o k s z o r e l p a n a s z o l j á k : „ Ö l b e v e t t e m , m e g n y u g o d o t t . D e a m i k o r vissza a k a r o m fektetni, m á r ú t k ö z b e n rázendít megint, pedig m é g le se tet­ t e m . M i t c s i n á l j a k ? " T e g y e le, vegye el r ó l a a k e z é t , és m o n d j a azt: „ M o s t m e g i n t ö l b e veszlek." K ü l ö n b e n azt t a ­ nítja n e k i , h o g y s í r n i a kell, h o g y fölvegyék. T e h á t fejezze b e a m o z d u l a t o t , és teljesen tegye be a k i s á g y á b a . C s a k u t á n a vegye föl m e g i n t .

Az első k é t éjszaka jól a l u d t , u t á n a k e z d e t t f e l é b r e d n i . - E l ­ hallgatott, majd h i r t e l e n r á m nézett. - Ja igen, és félállásban dolgozni kezdtem - hétfőtől szerdáig." E z r e n g e t e g v á l t o z á s egy ö t h ó n a p o s c s e c s e m ő é l e t é b e n . D e l e g a l á b b m i n d k é t szülő részt a k a r t v á l l a l n i a p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . H é t v é g é n kezdtük, a m i k o r egyikük s e m dol­ g o z o t t . D e azt i s t u d n o m kellett, k i vigyáz S a r a h - r a h é t f ő t ő l s z e r d á i g . B á r m i l y e n p r o b l é m a m e g o l d ó m ó d s z e r csak a k k o r válik b e , h a k ö v e t k e z e t e s e n végrehajtják, n a p p a l é s éjszaka, hétközben és hétvégén. Mivel m u n k a n a p o k o n R o n a anyu­ kája vállalta a b é b i s z i t t e r k e d é s t , j a v a s o l t a m , h o g y ő is le­ g y e n jelen. B á r S a r a h e g y e l ő r e k i z á r ó l a g é j s z a k á n k é n t é b ­ r e d t föl, félő volt, h o g y a v á l t o z á s o k m i a t t k é s ő b b m a j d n a p ­ k ö z b e n s e m alszik jól. Azt t a r t o t t a m a l e g j o b b n a k , h a m i n d ­ h á r m u n k n a k elmagyarázom a tervet... biztos, ami biztos. M i v e l S a r a h m e g s z o k t a , h o g y éjszaka a m a m a siet a segít­ s é g é r e , azt j a v a s o l t a m , h o g y Ed kezdje a felvesz/leteszt, p é n ­ t e k é s s z o m b a t éjszaka. R o n á n a k i l y e n k o r tilos b e m e n n i e a g y e r e k s z o b á b a . Ő m a j d a k ö v e t k e z ő k é t éjszaka lesz „ s z o l ­ g á l a t b a n " . „ H a azt g o n d o l o d , h o g y n e m f o g o d t u d n i m e g ­ állni - m o n d t a m -, a k k o r az lesz a l e g j o b b , ha n e m is alszol i t t h o n . Éjszakára költözz át az a n y u k á d h o z . " A z első éjszaka m e g v i s e l t e E d e t , aki e d d i g á t a l u d h a t t a a z éjszakákat, illetve l e g a l á b b á g y b a n m a r a d h a t o t t , a m i k o r Sa­ r a h f e l é b r e d t . A z éjszakai ü g y e l e t á l t a l á b a n R o n á r a m a r a d t . De most Ed is tenni akart valamit. T ö b b m i n t hatvanszor k e l l e t t ö l b e v e n n i e a l á n y á t , d e b ü s z k e volt m a g á r a , h o g y vé­ gül alvásra b í r t a . A k ö v e t k e z ő éjszaka m i n d ö s s z e tíz p e r c a l a t t s i k e r ü l t . V a s á r n a p reggel, a m i k o r f e l h í v t a m ő k e t , R o n a b e v a l l o t t a , h o g y n e m h i t t e v o l n a , h o g y E d ilyen ü g y e s lesz a felvesz/letesszel. A n n y i r a ö r ü l t a s i k e r é n e k , h o g y azt javasol­ t a n e k i , vállaljon m é g egy éjszakát. M i n t k i d e r ü l t , v a s á r n a p éjszaka S a r a h n y ö s z ö r g ö t t egy kicsit, d e m a g á t ó l vissza­ a l u d t . P a p á n a k b e s e m kellett m e n n i e h o z z á . A k ö v e t k e z ő h á r o m éjszakát á t a l u d t a . C s ü t ö r t ö k ö n éjsza­ k a a z o n b a n m e g i n t f e l é b r e d t . D e m i v e l e l ő r e figyelmeztet­ t e m ő k e t , h o g y e l k é p z e l h e t ő n é m i visszaesés - a r e n d s z e r e s

Négy-hat hónapos kori esettanulmány: túl sokáig van ölben
R o n a azért telefonált, m e r t n e m boldogult az öt h ó n a p o s S a r a h - v a l , aki élete első n é g y h ó n a p j á b a n r e m e k ü l a l u d t . „ M i n d i g f ö l v e t t e m , ha sírt - m e s é l t e a n y u k a . - Ú j a b b a n a z o n b a n éjféltájban f e l é b r e d , é s f e n n v a n egy ó r á t . K i - b e járkálok. Megnyugszik, de pár perc múlva m e g i n t sír." M e g k é r t e m R o n á t , h o g y i d é z z e föl az első a l k a l m a t , a m i k o r S a r a h éjszaka f e l é b r e d t . „ H á t , n a g y o n m e g l e p ő d t ü n k , m e r t egyáltalán n e m vallott rá, ezért m i n d k e t t e n , Ed is m e g én is, r o h a n t u n k m e g n é z n i , h o g y m i baja. S z ö r n y ű é r z é s volt." E l m a g y a r á z t a m , h o g y a c s e c s e m ő igen h a m a r r á j ö n : ha így sírok, Mama vagy Papa beszalad hozzám (ebben az eset­ b e n M a m a é s P a p a ) . É s h a m a r r á s z o k i k a r r a , h o g y csakis va­ l a m i l y e n kellék segítségével a l u d j o n e l - p é l d á u l h a m a m a vagy p a p a ö l b e veszi. E z m e g i n t e l l e n t m o n d á s n a k t ű n h e t . H i s z e n én a j á n l o t t a m a felvesz/letesz m ó d s z e r t . A baj csak az, h o g y s o k szülő a k e l l e t é n é l t o v á b b n y u g t a t g a t j a a b a b á t , és e l h ú z ó d i k a „felvesz" r é s z . K ü l ö n ö s e n e b b e n az é l e t k o r ­ b a n f o n t o s n a g y o n , h o g y a l t a t á s k o r n e t a r t s u k t ú l s o k á i g öl­ ben a babát. M e g f i g y e l t e m azt is, h o g y h a egy szülő azt m o n d j a , „ ú j a b ­ b a n " , a k k o r v a l a m i t ö r t é n t . O l y a s m i , a m i k i h a t a b a b a alvá­ s á r a . E z é r t azt t u d a k o l t a m R o n á t ó l , t ö r t é n t - e v a l a m i l y e n változás az életükben. M i n t kiderült, n e m is kevés. „A mi s z o b á n k b ó l a saját s z o b á j á b a k ö l t ö z t e t t ü k - m o n d t a R o n a . -

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

é b r e d é s e k esetében szinte m i n d i g -, legalább n e m érte őket meglepetésként. R o n a m e n t be hozzá, de csak h á r o m s z o r kellett felvennie/letennie. N é h á n y hét múlva az éjszakai f e l é b r e d é s m á r csak távoli e m l é k volt.

Hat hónapos kortól nyolc hónapos korig: az ügyesedő baba
T e s t i l e g m o s t m á r sokkal ü g y e s e b b a k i s b a b a . N e m s o k á r a ö n á l l ó a n felül vagy m á r ül is, t a l á n álló h e l y z e t b e is felhúz­ za m a g á t . A n e g y e d i k h ó n a p v é g é r e , de l e g k é s ő b b a szilárd é t e l b e v e z e t é s é n e k idejére é j s z a k á n k é n t j ó h a t - h é t ó r á t kell á t a l u d n i a . A z á l o m e t e t é s t h é t - n y o l c h ó n a p o s k o r t á j é k á n le­ h e t e l h a g y n i , a m i k o r e t e t é s e n k é n t 1 7 0 - 2 3 0 m i l l i l i t e r folya­ d é k o t m e g i s z i k a jó a d a g szilárd étel u t á n . F o n t o s , h o g y az á l o m e t e t é s t n e h i r t e l e n h a g y j u k a b b a , k ü l ö n b e n e z i s alvás­ p r o b l é m á k a t o k o z h a t . M i e l ő t t t e h á t m e g v o n j u k a z éjszakai á l o m e t e t é s t , n a p k ö z b e n f o k o z a t o s a n növeljük a k a l ó r i a b e v i ­ t e l t (lásd a k e r e t e s részt a 1 6 0 . o l d a l o n , a m e l y b e n lépésről lépésre leírom az álometetés fokozatos megszüntetésének módját). Gyakori gondok. A testi ü g y e s s é g fejlődése és a m o z ­ gás m e g z a v a r h a t j a a kisba­ b a á l m á t . A m i k o r felébred (ahogy m i n d e n k i más), és n e m alszik r ö g t ö n vissza, le­ h e t , h o g y felül, s ő t feláll. D e h a a leülés t u d o m á n y á t m é g n e m s a j á t í t o t t a el, szorult­ s á g á b a n s í r n i fog. A t t ó l füg­ g ő e n , h o g y Ö n h o g y a n keze­ li a h e l y z e t e t , ö t l e t s z e r ű n e -

é l e t k o r b a n a fogzással és az o l t á s o k k a l is s z á m o l n i kell. M i n d k e t t ő felboríthatja a z alvás r e n d j é t . T o v á b b á egyes cse­ csemők m á r hét h ó n a p o s a n megtapasztalják a szeparációs s z o r o n g á s t , a m e l y i n k á b b a n a p k ö z b e n i alvást s z o k t a m e g ­ z a v a r n i , s e m m i n t az éjszakait - de ez r e n d s z e r i n t k é s ő b b je­ l e n t k e z i k (lásd a „ N y o l c h ó n a p o s k o r t ó l egyéves k o r i g " cí­ mű részt a 3 0 8 . o l d a l o n ) . Kulcskérdések. Éjszakánként mindig ugyanabban az időpont­ ban ébred vagy mindig máskor? Éjszakánként csak egyszer-két­ szer? Sír? Ön azonnal bemegy hozzá? M á r e l m a g y a r á z t a m , h o g y a r e n d s z e r t e l e n ( m i n d i g m á s i d ő p o n t b a n való) é b r e ­ dés á l t a l á b a n a r r a u t a l , h o g y vagy fejlődési u g r á s zajlik, vagy n e m jut a n n y i t á p l á l é k h o z n a p k ö z b e n , a m e n n y i v e l ki­ h ú z h a t n á a z éjszakát. A z a r a n y s z a b á l y az, h o g y h a éjsza­ k a f e l é b r e d , n a p k ö z b e n t ö b b e t kell e n n i e ( 2 5 1 - 2 5 2 . o l d a l ) . A r e n d s z e r e s ( m i n d i g a z o n o s i d ő p o n t b a n való) é b r e d é s vi­ szont szinte m i n d i g az ötletszerű nevelésről árulkodik ( 2 4 3 . oldal). Minél idősebb a baba, annál nehezebb leszoktatni r ó l a . H a é j s z a k á n k é n t csak egyszer é b r e d föl, p r ó b á l j a k i a z „ é b r e d j , h o g y a l h a s s " m ó d s z e r e m e t a z ö t ö d i k fejezetből (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 4 2 . o l d a l o n ) : a h e l y e t t , h o g y r e t t e g v e várja a b a b a m e n e t r e n d s z e r ű h a j n a l i n é g y ó r a i é b r e d é s é t , m e n j e n b e h o z z á egy órával k o r á b b a n , é s é b r e s s z e föl! H a é j s z a k á n k é n t többször f e l é b r e d , a n n a k n e m a b e l s ő órája az o k a , h a n e m az, h o g y Ö n a z első n y i k k a n á s á r a vagy m o c c a ­ n á s á r a b e s z a l a d h o z z á . H a e z t ö b b h ó n a p j a t a r t , csak a felvesz/letesszel t u d j a l e s z o k t a t n i róla. Abban a pillanatban el­ kezdik az altatási rituálét, amint fáradtnak látja? H a t h ó n a p o s k o r r a m á r m e g i s m e r h e t t e a z á l m o s s á g jeleit. H a a z u t á n i s nyűgös, hogy Ön m á s környezetbe vitte, akkor fáradt. Ugyanúgy altatja, ahogyan korábban? Mindig ilyen volt a ba­ ba? Régebben mitől nyugodott meg? Ha ez új j e l e n s é g , fölte­ szek egy sor k é r d é s t a n a p j u k r ó l - m i l y e n a n a p i r e n d j e , m i t c s i n á l n a k , a m i k o r é b r e n v a n , m e g v á l t o z o t t - e v a l a m i . Ki­ hagyja-e az egyik nappali alvást? E b b e n az é l e t k o r b a n n a p ­ k ö z b e n m é g k é t s z e r kell a l u d n i a , vagyis l e h e t , h o g y n e m p i ­ h e n i ki m a g á t . Nagyon aktív, önállóan közlekedik (kúszik, má-

Nem félünk a kiságytól
Ha a baba húzódozik a kiságyától, tegye be játszani alvásidőn kívül. Pakoljon be hozzá játékokat (alvás előtt azonban vegye ki őket), játsszanak bújócskát. Eleinte maradjon ön is a szobában. Foglalja el magát, például rend­ rakással, de mindvégig beszéljen a babához. Amikor már lekötik a játékai, és rájön, hogy a kiságya nem börtön, hanem tulajdonkép­ pen kellemes hely, magára hagyhatja. De ne vigye túlzásba - és sose hagyja benne, ha sír.

velés v e h e t i k e z d e t é t . De az is e l k é p z e l h e t ő , h o g y a szilárd é t e l b e v e z e t é s e m i a t t fáj a h a s a . ( E z é r t t a n á c s o s m i n d i g del­ e l ő t t b e v e z e t n i a szilárd é t e l t ; l á s d a 1 9 4 . o l d a l t . ) E b b e n az

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

szik, kapaszkodva álló helyzetbe húzza magát)? Miket csinál, amikor ébren van? L e h e t , h o g y lefekvések e l ő t t , de d é l u t á ­ n o n k é n t m i n d e n k é p p e n nyugalmasabb tevékenységeket k e l l e n e ű z n i e . Eszik már szilárd ételt? Mi a legújabb étel? Csak délelőtt vezet be új ételt? ( L á s d a 1 9 4 . o l d a l t . ) Az új ételek megfeküdhetik a gyomrát.

ta f i n o m a n a k e z é t , de ne s u s o g j o n n e k i , ne is ü t ö g e s s e . Az ilyen k o r ú b a b á t az e l a l v á s b a n zavarja a h a n g és a m o z d u l a t . Ha m e g i n t sír, nyújtsa felé a két karját, és várja m e g , a m í g ő i s kinyújtja a z ö v é t . Beszéljen h o z z á h a l k a n , c s i t í t ó a n . H a Ön felé nyújtja a karját, újra vegye ö l b e , és csinálja a f e n t i e ­ ket. A m i k o r k e z d m e g n y u g o d n i , p r ó b á l j a ki, h o g y h á t r á b b lép a z á g y á t ó l , h o g y n e lássa Ö n t . V a n n a k c s e c s e m ő k , akik n e h e z e b b e n a l s z a n a k el, ha látják a s z ü l ő t - t ú l s á g o s a n le­ köti a f i g y e l m ü k e t .

Próbálja ki otthon... vagy inkább ne
Ha egy b a b a rosszul érzi m a g á t a kiságyában vagy egy m e l e g test nélkül n e m t u d elaludni, néha b e m á s z o m h o z z á (lásd Kelly történetét a 3 0 6 . oldalon), vagy legalább a felsőtestem­ mel mellé f e k s z e m . H a ö n n e h e z e b b 6 5 kiló­ nál, ne m á s s z o n be a kiságyba. És hölgyeim (főleg az alacsony termetűek), használjanak h o z z á kisszéket - a mellük beakadhat a rács­ b a ! Figyelem: lehet, hogy a b a b a eltolja ö n t , a m i k o r m e g p r ó b á l mellé f e k ü d n i . N e m baj. M á s s z o n ki. M o s t már tudja, hogy az ön gyermekénél ez a m ó d s z e r n e m válik be.

A

felvesz/letesz Amikor

ebben a

az

életkorban.

szülők

azt m e s é l i k , h o g y „ H a fölve­ s z e m , m é g d ü h ö s e b b " , álta­ lában a hat-nyolc hónapos b a b á r ó l van szó, m e r t e b b e n k o r b a n m á r fizikailag is együttműködni t u d ellenkezni. Ezért Ön is igyekezzen vele. N e e g y s z e r ű e n fölkap­ ja az á g y á b ó l , h a n e m nyújt­ sa felé a karját, és várja m e g , a m í g ő is kinyújtja az övét. M o n d j a azt: „ G y e r e anya/

Hat-nyolc hónapos kori esettanulmány: sosem aludt jól
„ K e l l y m i n d e n este e l ő t t ü v ö l t , m i n t akit n y ú z n a k ! M i é r t csinálja ezt velem??? M i t a k a r a t u d o m á s o m r a h o z n i ? ? ? " S h a n n o n n e m j u t o t t d ű l ő r e nyolc h ó n a p o s kislányával. Kelly a z u t ó b b i n é h á n y h ó n a p b a n k i b í r h a t a t l a n u l viselke­ d e t t f e k t e t é s k o r . „ A z t m á r k i p r ó b á l t a m , h o g y fölveszem, é s ha m e g n y u g o d o t t , visszafektetem. De amikor leteszem, m é g j o b b a n felhúzza m a g á t . " S h a n n o n b e v a l l o t t a , h o g y e s t é n ­ k é n t m o s t m á r e l ő r e r e t t e g , sőt Kelly ú j a b b a n a n a p k ö z b e n i alvások e l ő t t is így viselkedik. „ M i n d i g így o r d í t elalvás e l ő t t , m i n d e g y , h o g y az á g y á b a n , az a u t ó b a n vagy a kocsijá­ b a n van-e. T u d o m , hogy fáradt, m e r t dörzsöli a szemét és húzgálja a fülét. B e s ö t é t í t e m a szobáját, c s a k h a l v á n y fény ég. P r ó b á l t a m éjjeli l á m p á v a l és a n é l k ü l , z e n é v e l és z e n e n é l k ü l . . . Végképp n e m t u d o m , m i t c s i n á l h a t n é k m é g . - O l ­ v a s t a a z első k ö n y v e m e t , e z é r t h o z z á t e t t e : - N e m ö t l e t s z e ­ r ű e n n e v e l e m . S o h a n e m r a j t a m vagy a z á g y a m b a n alszik el. Á l o m b a szokta s í r n i m a g á t . " Talán én sem t u d t a m volna mit kitalálni, de S h a n n o n t ö b b fontos információval is ellátott. P é l d á u l azt m o n d t a , h o g y „ S z ü l e t é s e ó t a i l y e n " . B á r azt g o n d o l t a , h o g y n e m ö t ­ l e t s z e r ű e n nevel, s z á m o m r a e g y é r t e l m ű volt, h o g y Kelly t ú l z o t t m é r t é k b e n r á utalja m a g á t . A z ö l b e v é t e l k e l l é k k é vált. A síró g y e r e k e t p e r s z e m e g kell v i g a s z t a l n i , c s a k h o g y

a p a ö l é b e . F ö l v e s z l e k . " A b b a n a p i l l a n a t b a n , a h o g y ölbe v e t t e , fektesse vízszintes h e l y z e t b e , é s m o n d j a azt: „Jól van, m i n d j á r t elalszol." N e r i n g a s s a . A z o n n a l tegye vissza. Csitítás közben ne nézzen a szemébe, k ü l ö n b e n ö s z t ö n ö s e n Ön­ re fog figyelni. L e h e t , h o g y s e g í t e n i e kell n e k i u r a l k o d n i a karján és a lábán. M é g n e m tudja leállítani m a g á t , ha csap­ k o d é s r u g d o s . S e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g e . A h a t h ó n a p o s ba­ bákat m á r n e m i g e n bugyoláljuk be, de szorosan beleteker­ h e t i egy t a k a r ó b a úgy, h o g y c s a k a z egyik karja m a r a d j o n szabadon. Talán könnyebben megnyugszik, ha Ön határo­ z o t t a n , de g y e n g é d e n t a r t j a ( e s e t l e g alkarját az ő t e s t é r e fekteti). Amikor kezd lehiggadni, valamilyen ö n m e g n y u g a t ó m ó d ­ szerhez folyamodik. Sírása m á r inkább a „ m a n t r a s í r á s r a " e m l é k e z t e t (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 9 9 . o l d a l o n ) . H a g y j a b é ­ k é n , m e r t m e g n y u g t a t á s n a k elég a z Ö n j e l e n l é t e . T a r t s a raj-

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

S h a n n o n túl sokáig t a r t o t t a ö l b e n K e l l y t . D i c s é r e t e s u g y a n , h o g y f e l i s m e r i a z á l m o s s á g jeleit, d e g y a n í t o t t a m , h o g y itt i s t ú l s o k á i g vár. H a egy n y o l c h ó n a p o s d ö r z s ö l i a s z e m é t é s h ú z g á l j a a fülét, m á r elég f á r a d t . A n y u k á n a k h a m a r a b b kell cselekednie. I d ő s e b b b a b á k n á l kis l é p é s e k k e l h a l a d u n k a cél felé. Azt javasoltam Shannonnak, hogy a felvesz/letesszel tanítsa m e g ö n á l l ó a n e l a l u d n i , e l ő s z ö r n a p k ö z b e n , u t á n a p e d i g es­ t é n k é n t . M á s n a p felhívott: „ T r a c y , m i n d e n t p o n t o s a n úgy csináltam, ahogy m o n d t a d , de most még rosszabb. Torka­ szakadtából üvölt. Nyilván n e m erre gondoltál." E z é r t a z t á n a B t e r v h e z f o l y a m o d t u n k , a m i g y a k r a n elő­ f o r d u l a z o k n á l a z i d ő s e b b b a b á k n á l , akikre s z ü l e t é s ü k óta r á h a g y j á k a rossz s z o k á s a i k a t , így a z o k m é l y e n r ö g z ü l n e k . A k ö v e t k e z ő n a p o n e l m e n t e m S h a n n o n é k h o z . A m i k o r elér­ k e z e t t az első n a p p a l i alvás ideje, v é g i g c s i n á l t u k a szokásos r i t u á l é t . U t á n a a z á g y á b a f e k t e t t e m K e l l y t . R ö g t ö n sírni k e z d e t t , a h o g y a z a n y u k á j a m e g j ó s o l t a , e z é r t a z t á n teljesen l e e n g e d t e m a kiságy r á c s á t , és b e m á s z t a m K e l l y m e l l é . Tel­ jes t e s t e m m e l m e l l é f e k ü d t e m . L á t n i a k e l l e t t v o l n a , milyen a r c o t v á g o t t - m e g S h a n n o n d ö b b e n e t é t is. A r c o m a t a z övé m e l l é f e k t e t t e m . N e m v e t t e m ö l b e . C s a k a h a n g o m m a l és a j e l e n l é t e m m e l n y u g t a t t a m m e g . Vele m a ­ r a d t a m a z u t á n is, h o g y l e c s i l l a p o d o t t é s e l a l u d t . A m i k o r másfél ó r a m ú l v a f e l é b r e d t , m é g m i n d i g o t t v o l t a m . S h a n n o n n e m értette: „Ez n e m együtt alvás?" Elmagya­ r á z t a m , h o g y a cél t e r m é s z e t e s e n az, h o g y K e l l y ö n á l l ó a n a l u d j o n , d e egyelőre n e m t u d j a , h o g y a n kell c s i n á l n i . Azt i s s e j t e t t e m , h o g y fél a k i s á g y á t ó l . K ü l ö n b e n m i é r t o r d í t a n a ? E z é r t volt f o n t o s , h o g y m a g a m e l l e t t l á s s o n , a m i k o r feléb­ r e d . Így azt is e l k e r ü l t ü k , h o g y egy f e l n ő t t á g y á b a n a l t a s s u k . I n k á b b én feküdtem az ő ágyába. A m i k o r a k é r d é s e i m m e l m é l y e b b r e á s t a m , S h a n n o n beis­ m e r t e , h o g y a z u t ó b b i n é h á n y h ó n a p b a n „ e g y s z e r vagy két­ s z e r " m e g p r ó b á l k o z o t t a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r r e l . T ö b b s z ö r a z é r t n e m , m e r t „ n e m vált b e " . E z p e r s z e m i n -

dent más megvilágításba helyezett. R ö g t ö n t u d t a m , hogy e b b e n a z á l d a t l a n h e l y z e t b e n l e g a l á b b a n n y i r a közrejátszik a b i z a l o m m e g r e n d ü l é s e , m i n t a rossz alvási s z o k á s . M é g h a S h a n n o n c s a k k é t s z e r h a g y t a i s s í r n i a l á n y á t , m i n d k é t alka­ l o m m a l m e r ő b e n m á s t csinált, m i n t addig. Sírni hagyta, u t á n a p e d i g v i s s z a t é r t a h h o z a m ó d s z e r h e z , h o g y ö l b e veszi, a m i r e ő m a g a s z o k t a t t a r á . Ezzel ö s s z e z a v a r t a K e l l y t , b á r n e m szándékosan. E n n é l is rosszabb, hogy - ugyancsak s z á n d é k á n kívül - s z e n v e d é s t o k o z o t t n e k i , a m i k o r e g y e d ü l kellett s í r n i a . E z e k b e n az e s e t e k b e n a felvesz/letesz is csak a k k o r h a t é ­ kony, ha e l ő b b visszanyerjük a b a b a b i z a l m á t . E b e s z é l g e t é s u t á n S h a n n o n belátta, hogy mégiscsak ötletszerűen nevelt, n e m i s kicsit. A m i k o r eljött a m á s o d i k n a p k ö z b e n i alvás ideje, először é n f e k ü d t e m b e a kiságyba, m a j d m e g k é r t e m S h a n n o n t , h o g y tegye a k a r o m b a K e l l y t . A z t á n l e f e k t e t t e m , és k i m á s z t a m a kiságyból. Kelly p e r s z e ü v ö l t e n i k e z d e t t . „Jól v a n , jól v a n - n y u g t a t g a t t a m h a l k , h a t á r o z o t t h a n g o n . N e m fogunk m a g a d r a hagyni. M i n d j á r t elalszol." K e z d e t ­ b e n r e t t e n e t e s e n s í r t , d e m i n d ö s s z e t i z e n ö t p e r c i g k e l l e t t si­ m o g a t n i a p o c a k j á t , h o g y e l a l u d j o n . A z n a p éjszaka S h a n n o n a felvesz/letesszel a l t a t t a vissza, a m i k o r f e l é b r e d t . R á j ö t t , h o g y ó r i á s i k ü l ö n b s é g v a n a k ö z ö t t , h o g y fölveszi é s ö l b e n t a r t j a , és h o g y fölveszi, de a b b a n a p i l l a n a t b a n le is teszi, a m i n t m e g n y u g o d o t t . B i z t a t t a m a r r a is, h o g y egyre h o s z s z a b b i d ő t a r t a m o k r a tegye b e a k i s á g y á b a j á t s z a n i . „ T e g y é l b e n e k i j á t é k o k a t . E r e z z e b e n n e jól m a g á t , a m i k o r é b r e n v a n . R á kell j ö n n i e , h o g y n e m o l y a n r é m e s h e l y [lásd a k e r e ­ tes r é s z t a 3 0 2 . o l d a l o n ] . I d ő v e l m a g á r a h a g y h a t o d m a j d , n e m fog h i s z t i z n i . " E g y h é t elteltével Kelly m á r ö r ö m m e l e l j á t s z o t t a z ágyá­ b a n . N a p k ö z b e n é s éjszaka e g y a r á n t j o b b a n a l u d t . I d ő n k é n t t o v á b b r a is f e l é b r e d t , és sírva h í v t a az a n y u k á j á t , de S h a n n o n l e g a l á b b m á r i s m e r t e a felvesz/letesz h e l y e s m ó d ­ ját, és elég g y o r s a n v i s s z a a l t a t t a .

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

Nyolc hónapos kortól egyéves korig: egymásra rakódó problémák
E b b e n a z é l e t k o r b a n sok c s e c s e m ő m á r m á s z i k , n é m e l y i k jár is, é s k a p a s z k o d v a m i n d e g y i k álló h e l y z e t b e h ú z z a m a g á t . H a n e m t u d n a k a l u d n i , kidobálják a k i s á g y u k b a n lévő játékokat. G a z d a g a b b az érzelmi é l e t ü k , j o b b az e m l é k e z e t ü k , m e g é r t i k ok és o k o z a t összefüggését. A s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s erre az é l e t k o r r a jellemző, b á r egyes b a b á k n á l m á r h é t h ó n a p o s kor­ b a n j e l e n t k e z h e t (lásd a 1 0 8 - 1 1 2 . o l d a l t ) . M i n d e g y i k b a b a m e g t a p a s z t a l j a k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n , m e r t m á r rájön­ n e k , h o g y v a l a m i e l t ű n t . S í r h a t n a k a k e d v e n c játék babájuk vagy t a k a r ó j u k u t á n . Azt is látják, h o g y anya k i m e n t a szobá­ b ó l , é s n e m tudják, visszatér-e m é g valaha. M o s t m á r arra i s figyelni kell, h o g y m i t l á t n a k a t é v é b e n , m e r t e m l é k e z e t ü k el­ r a k t á r o z z a a k é p e k e t , és r ó l u k á l m o d h a t n a k . Gyakori gondok. M i v e l m á r t ö b b az energiája - és szóra­ k o z t a t ó b b t á r s a s á g - , a s z ü l ő n é h a hajlik r á , h o g y k é s ő b b fektesse le. H é t - n y o l c h ó n a p o s k o r k ö r ü l a z o n b a n k o r á b b a n k í v á n k o z i k ágyba, főleg a k k o r , ha m á r kihagyja az egyik n a p k ö z b e n i alvást. A fogzás, az e s e m é n y d ú s a b b t á r s a s á g i élet és a félelmek m e g z a v a r h a t j á k éjszakai á l m á t , de ha r e n d s z e r e s e n felébred, akkor szinte m i n d i g az ötletszerű ne­ velés a felelős. N é h a a r o s s z s z o k á s o k p e r s z e h o s s z ú h ó n a ­ p o k a l a t t m é l y e n r ö g z ü l n e k ( „ S o s e m a l u d t v a l a m i jól, m o s t r á a d á s u l a foga is j ö n " ) . De újak is k i a l a k u l h a t n a k , ha éjsza­ ka a s z ü l ő b e s z a l a d és ö l b e veszi, a h e l y e t t h o g y m e g n y u g t a t ­ ná és m e g t a n í t a n á v i s s z a a l u d n i . Ha a b a b a sír, m e g kell vi­ g a s z t a l n i ; ha j ö n a foga, e n y h í t e n i kell a f á j d a l m á t - és m i n d k é t e s e t b e n b a b u s g a t n i kell egy kicsit. D e v a l a h o l m e g kell h ú z n i a h a t á r t , h o g y s e m m i t se v i g y ü n k t ú l z á s b a . A ba­ ba megérzi a sajnálatot, és nagyon h a m a r rájön, hogyan ma­ n i p u l á l h a t j a Ö n t . A z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s b ő l f a k a d ó alvásza­ varokat ebben a korban általában nehezebb megoldani, m i n t k o r á b b a n , m e r t a h o s s z ú ideje f e n n á l l ó p r o b l é m á k e g y m á s r a r a k ó d n a k (lásd a z A m e l i á r ó l szóló e s e t t a n u l m á n y t a 312. oldalon).

E b b e n az életkorban a n a p i r e n d is b o r u l h a t . L e h e t , hogy az egyik n a p alszik d é l e l ő t t , a k ö v e t k e z ő n v i s z o n t n e m . Vagy d é l u t á n n e m alszik. A z ilyen k o r ú c s e c s e m ő k t ö b b s é g e d é l ­ e l ő t t h á r o m n e g y e d ó r á t alszik, d é l u t á n t ö b b e t . V a n , aki k é t ­ szer másfél ó r á t alszik, m á s v i s z o n t egyszer h á r o m ó r á t . Ö n j o b b a n jár, h a ráhagyja, h i s z e n úgyis c s a k n é h á n y h é t i g t a r t ez a „ f e l f o r d u l á s " , ha v i s z o n t v a l a m i l y e n g y o r s m e g o l d á s h o z folyamodik, az ötletszerű nevelés kialakulását kockáztatja. (A n a p k ö z b e n i alvásról b ő v e b b e n lásd a 3 1 6 - 3 1 9 . o l d a l t . ) Kulcskérdések. Hogyan kezdődtek az éjszakai felébredések, és mit csinált Ön az első alkalommal? Minden éjszaka ugyanab­ ban az időpontban ébred föl? Ha ó r á t l e h e t n e i g a z í t a n i h o z ­ zá, a k k o r s z i n t e b i z t o s , h o g y e z egy r o s s z s z o k á s . H a a z é b ­ r e d é s e k r e n d s z e r t e l e n e k , é s főleg h a a b a b a k i l e n c h ó n a p o s k o r k ö r ü l jár, a k k o r t a l á n fejlődési u g r á s n a k t u l a j d o n í t h a ­ tók. Ha több napja tart. Ön mindig ugyanúgy reagál? Átveszi magához az ágyába? K é t - h á r o m n a p elég egy r o s s z s z o k á s k i a l a k u l á s á h o z . Megeteti, amikor felébred? Ha s o k a t eszik, a k k o r v a l ó s z í n ű l e g fejlődési u g r á s zajlik; h a n e m , a k k o r e z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s . Ezt csak Önnel csinálja vagy a partnerével is? S o k s z o r azt t a p a s z t a l o m , h o g y az egyik s z ü l ő a s z e p a r á ­ ciós s z o r o n g á s s a l m a g y a r á z z a , d e a m á s i k n e m é r t vele egyet; n é h a a z a n y u k a m e g v a n g y ő z ő d v e r ó l a , h o g y ő j o b ­ b a n t u d b á n n i a gyerekkel, m i n t a z a p u k a . E l kell d ö n t e n i , k i n e k a v é l e m é n y e legyen m é r v a d ó . T e r m é s z e t e s e n az a leg­ j o b b , ha a s z ü l ő k ö s s z e h a n g o l j á k az e r ő f e s z í t é s e i k e t , és k é t ­ n a p o n k é n t váltják e g y m á s t az éjszakai s z o l g á l a t b a n (lásd a 3 2 6 . o l d a l t és a k e r e t e s r é s z t a 2 2 2 . o l d a l o n ) , a m i h e z p e r s z e az szükséges, hogy fektetéskor m i n d k e t t e n o t t h o n legyenek, és egyetértsenek nevelési kérdésekben. De az is alvásprob­ l é m á k h o z v e z e t h e t , h a a z egyik szülő k ö v e t k e z e t l e n , p é l d á u l túl sokáig tartja ölben a babát, n e m tartja be az altatási ri­ t u á l é t vagy v a l a m i l y e n kelléket a l k a l m a z . Most, hogy a baba idősebb, később szokta lefektetni? Ha i g e n , a k k o r ezzel m e g ­ t ö r i a k i a l a k u l t r i t m u s t és felborítja az alvás r e n d j é t . Jönnek a fogai? Jól eszik? N é h a e g y s z e r r e t ö b b fog is j ö n . E g y e s cse­ c s e m ő k n a g y o n m e g s z e n v e d i k a fogzást - folyik az o r r u k ,

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

k i p i r o s o d i k a fenekük, n y u g t a l a n az á l m u k . S o k s z o r e n n i s e m a k a r n a k , éjszaka viszont felébreszti ő k e t az éhség. M á s o k n á l m i n d e n t ü n e t nélkül egyszer csak kibújik egy fogacska. Ha azt g y a n í t o m , h o g y a félelmei m i a t t n e m alszik jól a b a b a , m e g k é r d e z e m : Félrenyelt valamikor? Megijedt valamitől mostanában? Játszócsoportba jár? Ha igen, erőszakoskodott vele egy másik baba? Otthon változott-e valami - új bébiszitter, anyuka visszament dolgozni, költözés? Á l t a l á b a n v a n v a l a m i ú j d o n s á g . Videót vagy tévét néz? M á r e m l é k s z i k a k é p e k r e , a m e l y e k rossz á l m o k f o r m á j á b a n k í s é r t h e t i k . A kiságyából nagy ágyba költöztették? S o k a n ú g y vélik, h o g y egyéves kor t á j é k á n e n n e k m á r itt a z ideje, s z e r i n t e m a z o n b a n m é g ko­ rai (a kiságyból való k i k ö l t ö z é s r ő l lásd a k e r e t e s r é s z t a 3 4 6 . oldalon). A felvesz/letesz ebben az életkorban. Ha a b a b a sír, m e n j e n be h o z z á , de várja meg, amíg feláll. Egy nyolc h ó n a p o s gyak­ r a n ö n m a g á t ó l é s sokkal h a m a r a b b m e g n y u g s z i k , h a nincs ö l b e n . E z é r t ne vegye föl teljesen, csak ha n a g y o n ki v a n kel­ ve ö n m a g á b ó l . A tíz h ó n a p o s n á l i d ő s e b b b a b á k t ö b b s é g é n é l t u l a j d o n k é p p e n csak a letesz részt s z o k t a m c s i n á l n i (lásd a 3 5 3 . o l d a l t ) . H a h o z z á m h a s o n l ó a n Ö n i s alacsony, t a r t s o n a kiságy m e l l e t t egy s á m l i t - a r r ó l k ö n n y e b b f ö l e m e l n i . A kiságy m e l l e t t állva az egyik karjával kulcsolja át a tér­ d e i t , a m á s i k k a l ölelje át a h á t á t , és fektesse vissza a m a t r a c ­ r a úgy, h o g y a z a r c a n e Ö n felé n é z z e n ( n e Ö n t l á s s a ) . U t á ­ n a m i n d i g várja m e g , a m í g teljesen feláll, é s c s a k akkor e m e l j e m e g , de azonnal fektesse is vissza a fent leírt m ó d o n . K e z é t h a t á r o z o t t a n tegye a h á t á r a , és szavakkal n y u g t a s s a m e g : „Jól v a n , d r á g á m , m i n d j á r t elalszol." M i v e l e b b e n a z é l e t k o r b a n m á r a n n y i m i n d e n t m e g é r t , Ö n j o b b a n hagyat­ kozhat a beszédre, m i n t k o r á b b a n . M o s t a n t ó l nevezze is m e g a z é r z e l m e i t , m e r t ezt fogja t e n n i a k k o r is, h a m á r n e m h a s z n á l j a a felvesz/letesz m ó d s z e r t ( e r r ő l b ő v e b b e n lásd a nyolcadik fejezetet). „Nem hagylak itt, tudom, hogy félsz/fáradt vagy/nem t u d s z e l a l u d n i . " M e g i n t fel fog állni, és l e h e t , h o g y Ö n n e k s o k s z o r m e g kell i s m é t e l n i e a „gya­ k o r l a t o t " . E z a t t ó l függ, h o g y m e n n y i ideje t a r t a z a d o t t al-

v á s p r o b l é m á t kiváltó ö t l e t s z e r ű n e v e l é s . M i n d i g u g y a n a z o k ­ kal a szavakkal n y u g t a s s a m e g , és v a l a m i l y e n f o r m á b a n sze­ r e p e l j e n b e n n e a „ l e f e k v é s " vagy az „ a l v á s " szó is. F o n t o s , h o g y m e g t a n u l j a e z e k e t a szavakat. S e g í t s e n n e k i , h o g y kel­ l e m e s d o l o g n a k t e k i n t s e a z alvást. E g y i d ő m ú l t á n f á r a d n i fog. E k k o r m á r n e m áll föl, csak fölül. M i n d i g fektesse vissza. N y o l c h ó n a p o s k o r t á j é k á n m á r t u d j a , h o g y h a Ö n k i m e g y a s z o b á b ó l , e l ő b b - u t ó b b viszsza is j ö n . E b b e n az é l e t k o r b a n a felvesz/letesszel t e h á t az Ö n b e v e t e t t b i z a l m á t i s e r ő s í t i . N a p k ö z b e n i s t ö b b s z ö r szól­ j o n n e k i : „ M o s t k i m e g y e k a k o n y h á b a , d e m i n d j á r t visszajö­ vök." E b b ő l m e g t a n u l j a , h o g y h i h e t a s z a v á n a k . Ha a b a b á n a k m é g nincs valamilyen kedvenc tárgya, pél­ d á u l egy p u h a t a k a r ó vagy p l ü s s á l l a t k a , m o s t föl l e h e t kínál­ ni n e k i . A m i k o r fekszik, a d j o n a k e z é b e egy k i s e b b t a k a r ó t vagy á l l a t k á t e szavak kísé­ Gumimatracon retében: „Itt a kedvenc ta­ k a r ó d [vagy m o n d j a az állat Bizonyos e s e t e k b e n , a m i k o r a fel­ n e v é t ] " , é s ismételje: „ M i n d ­ vesz/leteszhez kell f o l y a m o d n o m , egy g u m i ­ j á r t elalszol." matracot is beviszek a b a b a s z o b á j á b a , h o g y A tíz, tizenegy, s ő t t i z e n ­ tábort üthessek a kiságyánál - a helyzettől f ü g g ő e n egy éjszaka, egy hétig vagy t o v á b b . k é t h ó n a p o s b a b á k szülei, C s i n á l t a m már h á r o m h ó n a p o s babával is, akik a felvesz/leteszt vagy va­ de általában i d ő s e b b b a b á k n á l vagy kisgye­ lamilyen m á s m ó d s z e r t hasz­ rekeknél van rá s z ü k s é g , h a : náltak, gyakran megkérde­ . . . m é g s o s e m aludt e g y e d ü l ; zik: „ M á r m e g t a n u l t egye­ ...eljött az elválasztás ideje, de éjszaka n e m d ü l e l a l u d n i , d e sír, h a n e m t u d m e g l e n n i cici n é l k ü l ; m a r a d o k vele elég sokáig. . . . k o r á b b a n n e m volt napirendje, é s n e m t u d M i t c s i n á l j a k ? " Ez a t ú s z ­ e g y e d ü l visszaaludni; h e l y z e t n e m sokkal j o b b , m i n t h a fel-alá k e l l e n e jár­ . . . m a g á r a hagyták, h o g y kisírja m a g á t , ezért n e m bízik b e n n e , h o g y valaki a segítségé­ k á l n i vele a s z o b á b a n . Ha a re siet. felvesz/letesszel m á r e l é r t e , h o g y e g y e d ü l i s elég h a m a r m e g n y u g s z i k , e l t a r t h a t m é g k é t h á r o m (vagy t ö b b ) n a p i g , a m í g a z s e m o k o z g o n d o t , h o g y Ön k i m e g y a s z o b á b ó l . Az első éjszaka, m i u t á n a b a b a m e g ­ n y u g o d o t t , álljon a k i s á g y á n á l . B i z o n y á r a fölemeli m a j d a

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

fejét, h o g y lássa, o t t van-e m é g . H a n a g y o n leköti a z Ö n je­ l e n l é t e , egy ideig álljon, de a z t á n guggoljon le, h o g y l e h e t ő l e g ne is lássa Ö n t . S e m m i k é p p se beszéljen h o z z á , ne n é z z e n a s z e m é b e . A d d i g m a r a d j o n vele, a m í g egészen b i z t o s a n m é ­ lyen n e m alszik. A m á s o d i k éjszaka ugyanígy járjon el, de tá­ v o l o d j o n el egy kicsit a kiságytól. M i n d e n éjszaka m e n j e n egy kicsit k ö z e l e b b az ajtóhoz, m í g végül kívül n e m találja m a g á t . Ha a b a b a fél az elválástól ( s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s ) , és Ö n b e k a p a s z k o d i k , n e h o g y letegye, hajoljon b e h o z z á a kis­ ágyba, é s úgy n y u g t a t g a s s a : „ S e m m i b a j , itt v a g y o k . " H a e g y r e j o b b a n sír, vegye föl m e g i n t . H a k o r á b b a n m á r m e g ­ p r ó b á l k o z o t t a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r r e l , s z á m í t s o n r á , h o g y az első éjszaka n a g y o n fog s í r n i . E n n e k az az oka, h o g y azt hiszi, Ö n m o s t i s k i fog m e n n i , e z é r t f o l y a m a t o s a n e l l e n ő r i z n i akarja, h o g y o t t v a n - e m é g . E z e k b e n a z esetek­ b e n b e v i s z e k a s z o b á b a egy g u m i m a t r a c o t , l e g a l á b b az első é j s z a k á r a . A m á s o d i k éjszaka m á r csak a felvesz/leteszt csi­ n á l o m . A h a r m a d i k éjszakán m á r n e m szokott p r o b l é m a l e n n i (lásd m é g a 3 5 5 . o l d a l t ) .

h ó n a p o k o n k e r e s z t ü l úgy a l t a t t a m n a p k ö z b e n , h o g y t o ­ logattam a babakocsijában, de e n n e k véget vetettem. Éjszaka p e d i g , h a n e m a l u d t vissza, a z á g y u n k b a vet­ t e m . D e ú j a b b a n m á r e z s e m válik b e , a m i á g y u n k b a n s e m alszik el. M o s t a n á b a n n a p k ö z b e n is és éjszaka is a l t a t ó z e n é r e r i n g a t o m el. A z esti lefekvési r i t u á l é t e h á t a m e s é l é s b ő l , a c u m i s ü v e g b ő l és a z e n é r e r i n g a t á s b ó l áll. N e m f ü r d e t e m m e g m i n d e n e s t e . E z baj? N e m r é g k e z d t e m a felvesz/letesz m ó d s z e r t . E t t ő l n é ­ h a m é g j o b b a n m e g d ü h ö d i k , é s a d d i g sír, a m í g n e m b í ­ r o m t o v á b b , é s m e g i n t ö l b e n , r i n g a t v a a l t a t o m el. P r ó ­ b á l o m m e g é r t e t n i a f é r j e m m e l , h o g y m e g kell t a n í t a ­ n u n k e g y e d ü l e l a l u d n i . Vagy t i z e n e g y h ó n a p o s k o r b a n m á r késő? Azt s e m t u d o m , h o g y adjak-e m é g n e k i c u ­ m i s ü v e g e t éjszaka. R é g e b b e n csak a z é r t é b r e s z t e t t föl, h o g y v i s s z a t e g y e m a szájába a c u m i t , és u t á n a r ö g t ö n v i s s z a a l u d t , d e m o s t m á r e z s e m elég. A z é r t i s n a g y o n n e h é z , m e r t a férjem egy p e r c n é l t o v á b b n e m bírja h a l l ­ g a t n i a s í r á s á t . O l y a n k o r i s m i n d i g ö l b e veszi, h a n e m sír, csak n y ű g ö s . Ő t i s n e v e l n i p r ó b á l o m . S e g í t s , o l y a n ügyefogyottnak érzem m a g a m !

Nyolc hónapos-egyéves esettanulmány: több probléma, egy terv
Patricia először e-mailben keresett m e g a tizenegy h ó n a p o s A m e l i á v a l k a p c s o l a t b a n . E z t k ö v e t ő e n t ö b b s z ö r i s beszél­ t e m vele és a férjével, D a n n e l k i h a n g o s í t o t t t e l e f o n o n . Azért választottam az ő esetüket, m e r t m e g m u t a t j a , milyen alatto­ m o s t u d l e n n i az ö t l e t s z e r ű n e v e l é s - az egyik r o s s z szokás a m á s i k r a é p ü l -, és h o g y a n b o n y o l í t j a t o v á b b a h e l y z e t e t va­ l a m i l y e n á t m e n e t i n e h é z s é g , p é l d á u l a fogzás. A r r a is jó pél­ d a , h o g y a n ássa alá a j o b b í t ó s z á n d é k o t a s z ü l ő k k ö z ö t t i összhang hiánya. A m e l i a két é s h a t h ó n a p o s k o r a k ö z ö t t e g y e d ü l e l a l u d t , é s á t a l u d t a a z éjszakákat. H a t h ó n a p o s k o r á b a n k i n ő t t az első foga, és a z ó t a n i n c s m e g á l l á s a l e j t ő n . S a j n o s ,

A z e l m ú l t h ó n a p o k b a n a kis A m e l i a m e g t a n u l t a , h o g y h a elég h a n g o s a n és k i t a r t ó a n sír, valaki ö l b e veszi és e l r i n g a t ­ ja. T a l á n az Ön s z e m e is m e g a k a d t az á r u l k o d ó régebben s z ó n . V a n t e h á t egy kislány, akit a z első n a p t ó l k e z d v e ö t l e t ­ s z e r ű e n n e v e l t e k a szülei. N o h a P a t r i c i a azt írja, h o g y „ v é ­ get v e t e t t " a b a b a k o c s i b a n való t o l o g a t á s n a k , k é s ő b b b e i s ­ m e r i , h o g y a férjével k e z d e t t ő l fogva s z i n t e m i n d i g r i n g a t v a altatják A m e l i á t . É s a h e l y z e t t o v á b b r o m l o t t , a m i ó t a j ö n ­ n e k a fogai. S ú l y o s b í t ó k ö r ü l m é n y , h o g y a n y u k a é s a p u k a n i n c s e n e k egy h u l l á m h o s s z o n . E b b e n a z e s e t b e n a p u k a az, aki a „ s z e g é n y g y e r m e k e m " s z i n d r ó m á t ó l s z e n v e d , a m i ak­ k o r áll e l ő , ha a s z ü l ő t b ű n t u d a t t a l t ö l t i el a g y e r e k sírása, és m i n d e n követ m e g m o z g a t , h o g y j o b b k e d v r e d e r í t s e . K e d v e l t e m ezt a h á z a s p á r t , m e r t o l y a n e l t ö k é l t e n igye­ k e z t e k m e g v á l t o z n i . A h i b á i k k a l is t i s z t á b a n v o l t a k . P a t r i c i a

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

tudta, hogy n e m tanította meg aludni Ameliát. T u d t a , hogy sok t e k i n t e t b e n ő is m e g a férje is ö t l e t s z e r ű e n n e v e l t e k . S z e r i n t e m m é g azt i s t u d t a , h o g y a z é r t m u t a t r á D a n h i b á i ­ r a ( „ O l y a n k o r i s m i n d i g ö l b e veszi, h a n e m sír, c s a k n y ű ­ g ö s " ) , h o g y n e k i ne legyen a n n y i r a k í n z ó lelkifurdalása a sa­ ját h i b á i m i a t t . D e i g a z á b a n n e m a férjét a k a r t a m e g t e n n i bűnbaknak. Sőt tulajdonképpen megkönnyebbült, amikor azt m o n d t a m : „ E l ő s z ö r is azt kell l e s z ö g e z n ü n k , h o g y ti ket­ t e n egy c s a p a t vagytok. N e m é r d e k e s , k i m i t c s i n á l t . Talál­ j u n k ki egy t e r v e t . " E l m a g y a r á z t a m , h o g y a felvesz/letesz lesz a m e g o l d á s , vagyis a b b a n a p i l l a n a t b a n vissza kell f e k t e t n i ü k A m e l i á t , a m i n t feláll. R é g e b b e n r i n g a t t á k , m o s t v i s z o n t m e g kell m u ­ t a t n i u k neki, hogyan feküdjön a kiságyában. „Magánkívül lesz - f i g y e l m e z t e t t e m ő k e t -, és n a g y o n , n a g y o n frusztrált. D e m i n d i g a r r a g o n d o l j a t o k , h o g y csak a sírásával h o z h a t j a a t u d o m á s o t o k r a : » N e m t u d o m , h o g y kell c s i n á l n i . M e g c s i ­ n á l n á t o k helyettem?«" Úgy láttam jónak, ha Patricia megy b e h o z z á . „ D a n , t e n a g y s z e r ű a p u k a vagy - j ó c s k á n kiveszed a részed a gyereknevelésből. De m a g a d m o n d t a d , hogy ne­ h e z e n viseled, h a A m e l i a sír. E z é r t a z t á n j o b b lesz, h a Anya m e g y be h o z z á , m e r t ő v a l ó s z í n ű l e g b í r n i fogja a kiképzést, te viszont k ö n n y e b b e n b e a d n á d a derekad. N e k e m úgy tű­ n i k , h o g y sok m á s s z ü l ő h ö z h a s o n l ó a n t e i s a t t ó l félsz, hogy h a n e m r e a g á l s z a sírásaira, a k k o r e l h a n y a g o l o d , vagy hogy n e m fog s z e r e t n i . " D a n beismerte, hogy igazam van. „Amikor Amelia meg­ s z ü l e t e t t , ú g y é r e z t e m , h o g y v a l a h o g y m e g kell v é d e n e m a világtól ezt a d r á g a k i n c s e t . H a sír, a z n e k e m o l y a n , m i n t h a c s e r b e n h a g y t a m v o l n a . " D a n n i n c s e g y e d ü l ; sok a p u k a - ki­ vált a lányos a p u k á k - é r e z rá k é s z t e t é s t , h o g y óvja-védje a g y e r m e k é t . D e A m e l i á n a k m o s t m e g k e l l e t t t a n u l n i a vala­ m i t , e z é r t egyezséget k ö t ö t t e m D a n n e l . M e g í g é r t e , hogy n e m fog b e a v a t k o z n i . P a t r i c i a felhívott a z első éjszaka u t á n . „Azt c s i n á l t a m , a m i t m o n d t á l , és D a n is b e t a r t o t t a a szavát. A m á s i k szobá-

b a n volt, m i n d e n t h a l l o t t . N e m jött át. D e s z e r i n t e m n e m aludt. N o r m á l i s n a k számít, hogy t ö b b m i n t százszor kellett f ö l v e n n e m ? M é g én is úgy é r e z t e m , h o g y k í n z o m ezt a sze­ g é n y g y e r e k e t . T ö b b m i n t egy ó r á t v o l t a m b e n t n á l a . " G r a t u l á l t a m Patriciának, hogy tartotta magát a tervhez, é s m e g n y u g t a t t a m , h o g y j ó ú t o n jár. „ M o s t azt t a n í t o d n e k i , h o g y a n kell e l a l u d n i . D e mivel k o r á b b a n azt t a n u l t a m e g t ő l e t e k , h o g y h a egy b i z o n y o s ideig sír, a k k o r ö l b e fogjátok v e n n i , m o s t n e m é r t i , m e d d i g kell m é g o r d í t a n i a , h o g y u g y a n e z t elérje." A h a r m a d i k éjszaka valamivel j o b b volt a h e l y z e t . A m e l i a m i n d ö s s z e n e g y v e n p e r c alatt e l c s e n d e s e d e t t . D a n c s o d á l t a felesége k i t a r t á s á t , P a t r i c i a a z o n b a n c s a l ó d o t t . „ E n n y i t ar­ ról, a m i t a z első k ö n y v e d b e n í r t á l , h o g y h á r o m n a p a l a t t csodát lehet t e n n i . " Elmagyaráztam, hogy sokszor valóban elég h á r o m n a p a c s o d á h o z , A m e l i a rossz s z o k á s a a z o n b a n igen m é l y e n r ö g z ü l t . A h a l a d á s t n é z z e - h o n n a n i n d u l t a k , és m o s t m e n n y i v e l k e v e s e b b i d ő kell A m e l i a e l a l t a t á s á h o z . A hatodik n a p o n Patricia ujjongott. „ C s o d a t ö r t é n t - m e ­ sélte. - T e g n a p e s t e k é t p e r c alatt e l a l u d t . E g y kicsit n y ű g l ő ­ d ö t t , a z t á n fogta a t a k a r ó j á t , b e f o r d u l t , é s m á r a l u d t is. D e m é g kellett h o z z á b e s z é l n e m , h o g y m e g n y u g o d j o n . " K i v á ­ lóan haladtak. M i n d e n gyereknek szüksége van megnyugta­ t á s r a , b i z t a t t a m . R i t k a a z o l y a n b a b a , akit csak b e t e s z n e k a z á g y á b a , és m á r h ú z z a is a l ó b ő r t . F i g y e l m e z t e t t e m , m i l y e n f o n t o s , h o g y b e t a r t s á k a z esti r i t u á l é t - o l v a s s a n a k n e k i m e ­ sét, öleljék-puszilják m e g , m a j d fektessék le. K é t h é t m ú l v a újra felhívott. A m e l i a n y o l c n a p j a z o k s z ó n é l k ü l l e f e k ü d t . M o s t a z volt a p r o b l é m a , h o g y a n y u k a é s a p u k a k é t e l k e d e t t b e n n e , h o g y e z így i s m a r a d . „ H a t i t a r t ­ játok magatokat a tervhez - m o n d t a m Patriciának -, garan­ t á l h a t o m , h o g y azt A m e l i a is m e g é r z i . Ö r ü l j e t e k a p i l l a n a t ­ n a k . A n n a k , a m i é p p e n v a n . H a visszaesik, l e g a l á b b t u d j á ­ tok, mi a t e e n d ő . A gyermeknevelésben v a n n a k n e h é z m e g k ö n n y ű i d ő s z a k o k . H a a k i s l á n y o t o k k i l e n c v e n k i l e n c száza­ l é k b a n jól alszik, egy s z á z a l é k b a n v i s z o n t n e k t e k kell r á b í r ­ n o t o k az elalvásra, a k k o r vele ilyen az é l e t . "

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

T e l t - m ú l t a z i d ő , P a t r i c i a egy h ó n a p m ú l v a i s m é t j e l e n t ­ k e z e t t . „ B ü s z k e vagyok m a g a m r a . A m e l i a f e l é b r e d t éjszaka. B i z t o s a n j ö n a foga, d e t u d t u k , m i t c s i n á l j u n k . A d t a m n e k i egy kis f á j d a l o m c s i l l a p í t ó t , vele m a r a d t a m , n y u g t a t g a t t a m . D a n s z k e p t i k u s volt, d e m i v e l a felvesz/letesz a n n y i r a b e ­ vált, n e m e l l e n k e z e t t . É s p e r s z e m o s t i s m ű k ö d ö t t . Ú g y h o g y m o s t m á r n e m félek, j ö h e t b á r m i . "

A t ú l sok i n g e r is veszélyes, e z é r t kell felkészíteni a b a b á t a z alvásra. N e m l e h e t m i n d e n á t m e n e t n é l k ü l á g y b a d u g n i . T a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t a s z ü l ő k t ö b b s é g e n a g y o n jól t u d j a , m i l y e n f o n t o s az esti r i t u á l é - f ü r d é s , a h a l k a l t a t ó d a l , a jóéjt-puszi - , á m m e g f e l e d k e z n e k r ó l a , h o g y n a p k ö z b e n i s végig kell c s i n á l n i u k v a l a m i h a s o n l ó t . N a p k ö z b e n a z alvás n e legyen s e t ú l r ö v i d , s e t ú l h o s s z ú , m e r t m i n d k e t t ő felborítja a n a p i r e n d e t . A f o l y a m a t o s a n fá­ r a d t k i s b a b a e g y s z e r ű e n nem tudja b e t a r t a n i a s z a b á l y o k a t . T ö k é l e t e s p é l d a e r r e G e o r g i n a e s e t e , aki T e n n e s s e e á l l a m ­ ból írt: O l v a s t a m a k ö n y v e d e t , és azt h i s z e m , D a n á n a k jót fog t e n n i a 4 É . E g y h é t m ú l v a lesz n é g y h ó n a p o s , d e e d d i g , sajnos, s e m m i l y e n n a p i r e n d j e s e m volt. N a p k ö z b e n egy kis segítséggel e l s z o k o t t a l u d n i , d e a k á r m i l y e n c s e n d v a n i s a s z o b á j á b a n , n e m alszik t ö b b e t h a r m i n c p e r c ­ n é l , é s m é g á l m o s , a m i k o r felébred. E z n a g y o n m e g n e ­ hezíti a 4É b e t a r t á s á t , m e r t é b r e d é s k o r n e m e t e t h e t e m m e g , h i s z e n a z e l ő z ő e t e t é s ó t a legfeljebb k é t ó r a t e l t el. Igazán hálás lennék bármilyen tanácsodért. D a n á t valóban n e m szabad megetetni, amikor a kelleténél h a m a r a b b f e l é b r e d - ez g y a k o r i h i b a . A 4É a k k o r fog olajo­ z o t t a n m ű k ö d n i , h a n a p k ö z b e n t ö b b e t alszik. G e o r g i á n a k r á kell s z á n n i a n é h á n y n a p o t , h o g y a felvesz/letesszel m e g ­ nyújtsa a z alvását. D a n a k o r á b a n egy c s e c s e m ő n e k d é l e l ő t t i s é s d é l u t á n i s l e g a l á b b másfél ó r á t s z ü k s é g e s a l u d n i a . H a csak félóráig h ú z z a , a k k o r G e o r g i n á n a k egy ó r á n k e r e s z t ü l kell c s i n á l n i a a felvesz/leteszt, m a j d a n a p i r e n d s z e r i n t foly­ t a t n i a n a p o t . Az első n a p o n l a s s a n fog e n n i - f á r a d t lesz -, d e a z t á n h o s s z a b b a k a t fog a l u d n i , é s m i n d e n a h e l y é r e k e ­ r ü l . ( G e o r g i n á n a k n é g y ó r á s n a p i r e n d e t kell b e v e z e t n i e ; lásd az 5 8 - 6 6 . oldalt.) S o k s z o r a z éjszakai alvás s e m z ö k k e n ő m e n t e s , h a a b a b a n a p k ö z b e n r o s s z u l alszik, d e s z i n t e m i n d i g n a p p a l k e z d j ü k a g o n d o k o r v o s l á s á t , m e r t a jó éjszakai alvás előfeltétele a jó

Néhány szó a napközbeni alvásról
Az előző részek m i n d e g y i k é b e n é r i n t e m ugyan a n a p k ö z b e ­ ni alvást, de a vele k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k - a b a b a n a p p a l n e m alszik, keveset vagy r e n d s z e r t e l e n ü l alszik - m i n d e g y i k életkorban jelentkezhetnek. A nappali édes álom azért na­ gyon fontos eleme a 4É-nek, m e r t ha a b a b a megfelelően k i p i h e n i m a g á t , j o b b a n eszik, é s t o v á b b alszik éjszaka. E z z e l k a p c s o l a t b a n a l e g g y a k o r i b b p a n a s z így h a n g z i k : „ N e m alszik t ö b b e t n e g y v e n ö t p e r c n é l . " N i n c s e n e b b e n s e m m i rejtélyes. A z e m b e r alvási ciklusai n a g y j á b ó l negy­ v e n ö t p e r c i g t a r t a n a k . V a n n a k c s e c s e m ő k , akik c s a k egy cik­ l u s t a l s z a n a k végig, és a h e l y e t t h o g y á t l é p n é n e k a követke­ zőbe, felébrednek. (Ez éjszaka i s m e g t ö r t é n h e t . ) L e h e t , hogy ilyenkor különféle b a b a h a n g o k a t hallatnak, sőt b e m u ­ t a t n a k egy r ö v i d m a n t r a s í r á s t (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 9 9 . ol­ d a l o n ) . Ha a szülő b e s z a l a d h o z z á j u k , m e g s z o k j á k a rövid alvást. A r ö v i d a l v á s n a k vagy az e g y á l t a l á n n e m a l v á s n a k az is oka lehet, hogy a b a b a nagyon fáradtan aludt el ( e b b e n az esetben az is előfordulhat, hogy m é g negyven percet sem a l s z i k ) . Vagy h o g y a s z ü l ő t ú l s o k á i g h a l o g a t t a a fektetést. A b a b a m á r á l m o s , ha ásít, d ö r z s ö l i a s z e m é t , húzgálja a fü­ lét, s ő t k a r m o l á s s z a az a r c á t . K ü l ö n ö s e n a n é g y h ó n a p o s és a n n á l i d ő s e b b b a b á k n á l kell a z o n n a l c s e l e k e d n i . H a a szülő n e m veszi észre a jeleket, a b a b a t ú l p ö r ö g , és n e m t u d j a ki­ pihenni magát.

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

M i k o r kell közbelépni?
Ennek e l d ö n t é s é b e n általában a megérzés és a j ó z a n ész segít. Ha Ön helyesen értelmezi kisbabája jelzéseit - remélhetőleg l e g k é s ő b b négy h ó n a p o s k o r á b a n -, a k k o r csak figyel­ nie kell: • Ha n é h a - n é h a k o r á b b a n ébred n a p k ö z b e n , de jó k e d é l y ű , a k k o r nincs t e e n d ő . • Ha k o r á b b a n é b r e d és sír, az általában azt jelzi, h o g y m é g pihennie kell. A fel­ vesz/letesszel segítsen neki visszaaludni. • Ha egymás után 2-3 napon keresztül k o ­ rábban é b r e d , legyen résen. Lehet, hogy rossz szokás v a n k i a l a k u l ó b a n . Ne legyen rendszer a 45 perces alvásokból. Fojtsa el csirájában: altassa vissza az „ébredj, h o g y alhass" vagy a felvesz/letesz módszerrel.

n a p p a l i alvás. M i e l ő t t n y ú j ­ t a n i k e z d e n é a b a b a alvá­ sait, h á r o m n a p i g v e z e s s e n naplót gyük tályba a nappalokról. Te­ föl, hogy a baba a 7hónapos korosz­

fáradtak! Mivel a napirend betartása ugyanolyan fontos, m i n t az alvásidő megnyújtása, etesse m e g , majd próbálja l e g a l á b b fél ó r á n át é b r e n t a r t a n i , m i e l ő t t újra lefekteti a m i k o r is v a l ó s z í n ű l e g m e g i n t a felvesz/leteszhez k é n y t e ­ len folyamodni, m e r t addigra a b a b a halálosan kimerül. A z o k a s z ü l ő k , akik a n a p i r e n d h e l y e t t a k i s b a b á j u k a t követik, n e m m i n d i g é r t i k a n a p k ö z b e n i alvással k a p c s o ­ l a t o s t a n á c s a i m a t . S z e r e t n é k m e g n y ú j t a n i az a l v á s i d ő t , a napirend betartásáról azonban megfeledkeznek, pedig az u g y a n o l y a n f o n t o s , h i s z e n a t t ó l lesz k e r e t e a n a p n a k . Az a n y u k a t e h á t m e g k é r d e z i : „ R e g g e l 7-kor kel, d e n é h a csak 8-kor eszik. O l y a n k o r k é s ő b b f e k t e s s e m l e ? " E l ő s z ö r is, a reggelit 7 . 1 5 - k o r , d e l e g k é s ő b b 7 . 3 0 - k o r kell a d n i . 9-kor, d e l e g k é s ő b b 9 . 1 5 - k o r fektesse le, m e r t a d d i g r a elfárad. É s a z a n y u k a t o v á b b k é r d e z : „ K ö z v e t l e n ü l lefekvés e l ő t t ne etessem meg?" N e . Négy hónapos kortól m á r n e m tart n e g y v e n ö t p e r c i g a z e t e t é s . Egyes b a b á k a k á r t i z e n ö t p e r c a l a t t kiürítik a m e l l e t vagy a c u m i s ü v e g e t . E v é s u t á n t e h á t egy kicsit m é g é b r e n m a r a d h a t . T é n y , h o g y a n a p p a l i alvás m e g n y ú j t á s a n e h é z feladat. T o v á b b t a r t (egy-két h é t ) , m i n t a j ó éjszakai alvás r e n d j é ­ n e k kialakítása ( n é h á n y n a p ) . E n n e k az a magyarázata, h o g y éjszaka t ö b b i d ő áll r e n d e l k e z é s ü n k r e . N a p k ö z b e n csak az a l v á s i d ő k e z d e t é t ő l a k ö v e t k e z ő e t e t é s i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n , á l t a l á b a n k i l e n c v e n p e r c i g d o l g o z h a t u n k raj­ t a . D e m e g í g é r h e t e m , h o g y m i n d e n egyes n a p o n h a m a ­ r a b b siker k o r o n á z z a m a j d a felvesz/leteszt, és a b a b a is t o v á b b fog a l u d n i . F e l t é v e p e r s z e , h o g y Ö n n e m adja fel t ú l h a m a r , é s n e m követi e l a z a l á b b t á r g y a l t h i b á k a t .

négy-hat

tartozik.

Reggel

k o r é b r e d , á l t a l á b a n 9-kor alszik először. H a végigcsi­ n á l t á k a h ú s z p e r c e s altatási r i t u á l é t ( 2 3 6 . o l d a l ) , és a b a ­ ba nagyjából negyven perc m ú l v a (kb. 10-kor) felébred, vissza kell a l t a t n i . ( A h a t ­ nyolc h ó n a p o s o k is körülbe­ lül 9-kor f e k s z e n e k le. A kil e n c - t i z e n k é t h ó n a p o s o k el­ s ő a l v á s á n a k k e z d e t e elto­

l ó d h a t 9 . 3 0 - r a . É l e t k o r t ó l f ü g g e t l e n ü l u g y a n a z o k a z alapel­ vek v o n a t k o z n a k a z a l v á s i d ő m e g n y ú j t á s á r a . ) K é t m ó d s z e r közül választhat: 1. Ébredj, hogy alhass. Ne várja m e g , a m í g f e l é b r e d , h a n e m

menjen be hozzá h a r m i n c perc múlva, m e r t akkortájt ér v é g e t a m é l y alvás s z a k a s z a . (Az alvás ciklusai á l t a l á b a n n e g y v e n p e r c e s e k . ) M i e l ő t t teljesen m a g á h o z t é r , f i n o m a n ü t ö g e s s e a d d i g , a m í g azt n e m látja, h o g y újra ellazul a t e s t e . E z t i z e n ö t - h ú s z p e r c i g e l t a r t h a t . H a v i s z o n t sírni kezd, a felvesz/letesszel altassa vissza. (Lásd még a 2 4 1 - 2 4 2 . oldalt.) 2. Felvesz/letesz. Ha e g y á l t a l á n n e m a k a r a l u d n i , h a s z n á l j a a felvesz/leteszt. És s z i n t é n így altassa vissza, ha elalvás u t á n negyven perccel felébred. N a g y o n is elképzelhető, h o g y a z első a l k a l o m m a l ( m i n d k é t e s e t b e n ) a z alvásra r e n d e l t i d ő teljes e g é s z é t a felvesz/letesz fogja k i t ö l t e n i , d e a k k o r m á r itt a k ö v e t k e z ő e t e t é s ideje. É s m i n d k e t t e n

A piszkos tizenkettő: tucatnyi hiba, amely sikertelenné teszi a felvesz/leteszt
Ha egy s z ü l ő m e g f o g a d j a a t a n á c s a i m a t , e l é r i a célját. Az első k ö n y v e m m e g j e l e n é s e ó t a m é g i s e z r é v e l k a p o m a z e - m a i l e k e t a felvesz/letesszel k a p c s o l a t b a n . A s z ü l ő k a b a r á t -

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

n ő j ü k t ő l h a l l o t t a k r ó l a , a h o n l a p o m r ó l i s m e r i k vagy olvas­ t á k a z első k ö n y v e m e t ( a m e l y b e n csak r ö v i d e n t á r g y a l t a m ) . I l y e n leveleket k ü l d e n e k : S e m m i t s e m é r t e k , é s n a g y o n e l vagyok k e s e r e d v e . H e i d i m o s t egyéves, é s n e m r é g ó t a p r ó b á l k o z u n k a fel­ vesz/letesszel. M i t csináljak, ha f e l é b r e d , és felül az á g y á b a n ? Beszéljek h o z z á ? Susogjak? Ü t ö g e s s e m vagy n e ? M e n j e k ki a s z o b á b ó l és jöjjek vissza ( a z o n n a l , vagy v á r j a m m e g , a m í g s í r ) , vagy álljak az á g y á n á l és c s i n á l ­ j a m a felvesz/leteszt?? H o g y h a g y j a m el az á l o m e t e t é s t ? 2 2 . 3 0 - k o r v a n . M i é r t é b r e d fel 5 . 3 0 - k o r vagy 6-kor? M i t csináljak?? T ü r e l m e t l e n ü l é s r e m é n y k e d v e v á r o m a s e g í t s é g e d e t . N a g y o n s z é p e n kérlek, válaszolj. Ez az „ e l k e s e r e d e t t a n y u k a " , a h o g y a levelét a l á í r t a , legalább b e i s m e r i , h o g y s e m m i t s e m é r t , é s f o g a l m a s i n c s , h o l kezdje. M á s o k h o s s z a n taglalják a b a b á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t ( „ N e m a k a r . . . " „ N e m h a j l a n d ó . . . " ) . Végül a levélíró - r e n d ­ s z e r i n t az a n y u k a - kijelenti: „ K i p r ó b á l t a m a felvesz/leteszt, de az én gyerekemnél n e m m ű k ö d i k . " Mivel ennyien panasz­ k o d t a k a felvesz/letesz állítólagos k u d a r c á r a , v i s s z a g o n d o l ­ t a m a r r a a t ö b b száz e s e t r e , a m e l y e k k e l h o s s z ú évek s o r á n t a l á l k o z t a m , és ö s s z e g y ű j t ö t t e m a l e g s z o k v á n y o s a b b h i b á k a t : 1. A baba még kicsi a felvesz/leteszhez. A m i n t az e l ő z ő fejezet­ b e n e l m a g y a r á z t a m , a felvesz/letesz n e m a l k a l m a s h á r o m h ó n a p o s n á l fiatalabb c s e c s e m ő s z á m á r a , m e r t t ú l p ö r g e t ­ h e t i . M e g v i s e l i a f o l y t o n o s m o z g a t á s . E m e l l e t t a sírással olyan sok kalóriát éget el, h o g y n e h é z m e g m o n d a n i , éhes-e, f á r a d t vagy fáj valamije. Ez az o k a a n n a k , h o g y a m ó d s z e r n e m i g e n válik b e h á r o m h ó n a p o s k o r e l ő t t . A s z ü l ő k in­ k á b b vizsgálják felül az a l t a t á s i r i t u á l é t ( á l l a n d ó n a k kell l e n n i e ) , é s n e v a l a m i l y e n kellékkel, h a n e m a s u s o g - ü t ö g e t módszerrel nyugtassák m e g a babát.

2. A szülők nem értik, MIRE JÓ a

felvesz/letesz

- ezért rosszul

csinálják. A s u s o g - ü t ö g e t m ó d s z e r a b a b a m e g n y u g t a t á s á ­ ra szolgál, a felvesz/letesszel p e d i g ö n m a g a m e g n y u g t a t á ­ s á t t a n í t j u k a b a b á n a k , h a a s u s o g - ü t ö g e t n e m elég. S o ­ s e m s z o k t a m r ö g t ö n a felvesz/leteszt j a v a s o l n i . E l ő s z ö r a kiságyában próbálják lecsendesíteni. Az altatási rituáléval kezdjék: s ö t é t í t s é k e l a s z o b á t , k a p c s o l j a n a k b e z e n é t , p u ­ szilják m e g és t e g y é k le a b a b á t . H i r t e l e n s í r n i k e z d . Mi a t e e n d ő ? Várjanak. Ne siessék el a d o l g o k a t . H a j o l j a n a k le a füléhez, és s u s o g j a n a k : ss... ss... ss... T a k a r j á k el a sze­ m é t , h o g y n e l á s s o n s e m m i t . H a h a t h ó n a p o s n á l fiata­ labb, ritmikusan ütögessék a hátát. (A hat h ó n a p o s n á l i d ő s e b b b a b a figyelmét elvonja a s u s o g - ü t ö g e t , d e n e m n y u g t a t j a m e g ; l á s d a 2 3 4 . o l d a l t . ) H a i d ő s e b b , csak t e ­ gyék a k e z ü k e t a h á t á r a . C s a k a k k o r f o l y a m o d j a n a k a felvesz/leteszhez, h a e t t ő l s e m n y u g s z i k m e g . A m i n t S a r a h t ö r t é n e t é b ő l ( 3 0 0 - 3 0 2 . oldal) kitűnik, egyes s z ü l ő k t ú l s o k á i g t a r t j á k ö l b e n a b a b á t . T o v á b b nyugtatgatják a szükségesnél. Egy h á r o m - n é g y h ó n a p o s t legfeljebb n é g y - ö t p e r c i g t a r t u n k ö l b e n , egy i d ő s e b b b a ­ b á t p e d i g egyre r ö v i d e b b ideig. N é h á n y b a b a a z o n n a l a b ­ b a h a g y j a a sírást, a m i n t fölveszik. A s z ü l ő p e d i g e l p a n a ­ szolja: „ A b b a h a g y j a , h a ö l b e v e s z e m , d e a b b a n a p i l l a n a t ­ b a n folytatja, a h o g y l e t e s z e m . " E b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t e k , h o g y t ú l s á g o s a n s o k á i g t a r t j a ö l b e n . R á s z o k t a t j a egy ú j kellékre: ö n m a g á r a ! 3. A szülők nem tudják, hogy a baba egész napját kell nézniük és átalakítaniuk. E g y a l v á s p r o b l é m a n e m o l d h a t ó m e g p u s z t á n az alvási s z o k á s o k felülvizsgálatával, s ő t az s e m elég, h a csak azt figyeljük m e g , m i t ö r t é n i k k ö z v e t l e n ü l fektetés e l ő t t . F o n t o s m é g , h o g y m i t eszik a b a b a , és fő­ k é n t az, h o g y m i m i n d e n t csinál. M a n a p s á g s z i n t e m i n d ­ egyik c s e c s e m ő t t ú l sok i n g e r éri. Annyiféle j á t é k e s z k ö z lé­ tezik, és a s z ü l ő k ú g y érzik, m e g is kell v e n n i ü k ő k e t - h i n ­ t á t , z e n é l ő széket, villogó é s z e n é l ő j á t é k á l l v á n y t . M i n d i g szól v a l a m i . C s a k h o g y egy c s e c s e m ő s z á m á r a a k e v e s e b b

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

t ö b b . M i n é l b é k é s e b b a h a n g u l a t , a n n á l j o b b a n alszik, a n ­ n á l t ö b b e t fejlődik az i d e g r e n d s z e r e . Ne felejtse el, h o g y egy k i s b a b a n e m tudja o t t h a g y n i a feje fölött lógó j á t é k o k a t . Ha é b r e n v a n , és egyszer csak n y ű g ö s h a n g o k a t h a l l a t , a szülő m i n d j á r t azt g o n d o l j a : „ A , u n a t k o z i k " , é s m e g r á z v a l a m i t a z a r c a e l ő t t . A m i k o r Ö n m e g h a l l j a a n y ű g ö s s é g első h a n g ­ jait, v a l a m i t t e n n i e kell. M i n é l g y o r s a b b a n lép - az első sí­ r á s n á l vagy a z első á s í t á s n á l - , a n n á l n a g y o b b eséllyel t u d ­ ja m a j d e l a l t a t n i a felvesz/letesz n é l k ü l . 4. A szülők nem figyelnek a baba jelzéseire és sírásaira, nem tudják értelmezni a testbeszédét. A felvesz/leteszt kinek-ki­ n e k a saját g y e r m e k é h e z kell i g a z í t a n i a . A m i k o r p é l d á u l azt m o n d o m egy n é g y h ó n a p o s b a b a s z ü l e i n e k , h o g y „ m a x i m u m négy-öt p e r c i g " tartsák ölben, az p u s z t á n becslés. Ha a b a b a e n n é l h a m a r a b b m é l y e b b e n lélegzik és e l e r n y e d a t e s t e , a k k o r le kell t e n n i . K ü l ö n b e n azt k o c ­ k á z t a t j á k , h o g y a s z ü k s é g e s n é l t o v á b b t a r t j á k ö l b e n . Azt is s z o k t a m m o n d a n i , h o g y vegyék föl, h a sír, d e e z csak a z igazi sírásra v o n a t k o z i k , a m a n t r a s í r á s r a n e m (lásd a ke­ r e t e s r é s z t a 2 9 9 . o l d a l o n ) . H a valaki n e m i s m e r i a kü­ l ö n b s é g e t a k e t t ő k ö z ö t t , a k k o r t ú l s á g o s a n g y a k r a n fel fogja v e n n i . Ha t ú l sok kelléket h a s z n á l , e l s i k k a d h a t a lé­ n y e g . S o k a n p é l d á u l a z é r t n e m t u d j á k , m i l y e n a frusztrált sírás h a n g j a , m e r t m i n d i g á l o m b a r i n g a t j á k vagy s z o p t a ­ t á s s a l n y u g t a t j á k m e g a b a b á t . N e m f e l t é t l e n ü l azért, m e r t n e m figyelnek r á . H a n e m m e r t r á s z o k n a k o l y a s m i r e , a m i rövid távon beválik, és későn k a p n a k észbe, amikor m á r n e m o l y a n k ö n n y ű v i s s z a c s i n á l n i . P e d i g a cél az, h o g y o l y a n s z o k á s o k a t é s m ó d s z e r e k e t t a n í t s u n k kisba­ b á n k n a k , amelyek hosszú távon megkönnyítik számára az elalvást. T é n y , h o g y m i v e l n e k e m ez a f o g l a l k o z á s o m , t u ­ d o m , m i t j e l e n t e n e k a c s e c s e m ő k arckifejezései, vagy az, a h o g y a n szétvetik a k a r j u k a t vagy a h o g y a l á b u k k a l csap­ k o d j á k a z ágyat. É n r ö g t ö n k ü l ö n b s é g e t t u d o k t e n n i a z ö n m e g n y u g t a t ó m a n t r a s í r á s é s a z igazi sírás k ö z ö t t , m e r t én m á r láttam m i n d e n elképzelhető helyzetet. Kérem,

k e d v e s olvasó, n e k á r h o z t a s s a m a g á t , h a Ö n n e k (aki c s a k egyetlen kisbabát tanulmányoz) valamivel tovább tart. 5. A szülők nem tudják, hogy a felvesz/leteszt a A felvesz/letesz módja baba életkorá­ korosztályon­

hoz kell igazítaniuk.

k é n t változik. E g y n é g y h ó n a p o s b a b á t n é g y - ö t p e r c i g öl­ b e n l e h e t t a r t a n i , egy h a t h ó n a p o s t m á r c s a k k é t - h á r o m p e r c i g , egy k i l e n c h ó n a p o s t p e d i g a z o n n a l vissza kell t e n ­ n i . E g y n é g y h ó n a p o s t m e g n y u g t a t a z ü t ö g e t é s , egy h é t h ó n a p o s t v i s z o n t zavar. (Lásd az előzőekben „ A fel­ vesz/letesz e b b e n a z é l e t k o r b a n " c í m ű r é s z e k e t . ) 6. A szülők érzelmei jelentenek akadályt, különösen a bűntuda­

tuk. A b a b a vigasztalásakor egyes szülők sajnálkozó h a n g o n b e s z é l n e k . Ez a „szegény g y e r m e k e m " s z i n d r ó m a egyik t ü ­ n e t e (lásd a 3 1 3 . o l d a l t ) . A felvesz/letesz n e m m ű k ö d i k , h a b a b a azt érzi, h o g y sajnálják. A m i k o r egy a n y u k a azzal j ö n h o z z á m , h o g y „Az egész az én hibám", azt gondolom: Ezt az anyukát bűntudat mardossa. P e d i g n é h a s e m m i köze a b a b a a l v á s p r o b l é m á i ­ h o z . N e m i r á n y í t h a t j a p é l d á u l a fogzást, b e t e g s é g e k e t , e m é s z t ő r e n d s z e r i p r o b l é m á k a t . „ H i b á t " a k k o r követ el, ha ötletszerűen nevel. Előfordul, hogy rosszra tanítjuk a g y e r m e k ü n k e t . A b ű n t u d a t a z o n b a n s e n k i n s e m segít, s e a b a b á n , se a s z ü l ő n . Ha t e h á t egy s z ü l ő o l y a s m i t c s i n á l , ami akadályozza a b a b a p i h e n t e t ő alvását, és beismeri: „Az é n b ű n ö m " , e g y s z e r ű e n azt m o n d o m : „ Ö r ü l ö k , h o g y rájöttél. M o s t pedig lépjünk tovább." A z a n y u k a n é h a azt i s m e g k é r d e z i : „ E z a z é r t v a n , m e r t v i s s z a m e n t e m d o l g o z n i , é s n a p k ö z b e n n e m t ö l t ö k vele elég i d ő t ? " Vagyis azt g o n d o l j a , h o g y h i á n y z i k a b a b á n a k , e z é r t k é s ő b b fekteti le, h o g y élvezhessék e g y m á s t á r s a s á ­ g á t . P e d i g i n k á b b a saját n a p i r e n d j é t k e l l e n e á t r e n d e z n i e , vagy l e g a l á b b m e g k é r n i a b é b i s z i t t e r t , h o g y i d e j é b e n fek­ t e s s e le a g y e r e k e t . Ha a s z ü l ő k e t furdalja a l e l k i i s m e r e t , a k i s b a b a n e m fog a r r a g o n d o l n i : Szuper, pontosan ezt akartam elérni, de

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

m e g é r z i a b ű n t u d a t u k a t , a m e l y rá is k i h a t . A b ű n t u d a t o s s z ü l ő á l t a l á b a n b i z o n y t a l a n é s t é t o v a is, n e m k é p e s kivá­ l a s z t a n i egy a d o t t m ó d s z e r t és k i t a r t a n i m e l l e t t e - a gye­ r e k b e n m i n d e z félelmet é b r e s z t . Mi lesz velem, ha a szü­ leim se tudják, mit csináljanak velem? Én csak egy pici baba vagyok! A felvesz/letesz c s a k a k k o r sikeres, ha a s z ü l ő k b ő l magabiztosság árad. Testbeszédükkel és hanghordozásuk­ kal azt kell t u d a t n i u k : „ N e f é l j . T u d o m , m i l y e n r o s s z u l ér­ zed m a g a d , de én majd segítek rajtad." A b ű n t u d a t o s szülők h a j l a m o s a b b a k feladni (lásd a 12-es p o n t o t a 3 3 0 . o l d a l o n ) , m e r t a t t ó l félnek, h o g y a felvesz/ letesszel b á n t j á k a g y e r e k e t vagy megfosztják a s z e r e t e t ü k ­ t ő l . B i z t o s a n t u d o m , h o g y a felvesz/letesz b e v á l i k , d e e h ­ h e z Ö n n e k a t a n í t á s e s z k ö z e k é n t kell h a s z n á l n i a , é s n e m ú g y g o n d o l n i a r á , m i n t b ü n t e t é s r e , a m e l y lelkileg károsít­ hatja a b a b á t vagy azt a z é r z é s t k e l t h e t i b e n n e , h o g y n e m s z e r e t i k . B ű n t u d a t o t s z i m a t o l o k a k k o r is, h a a s z ü l ő m e g ­ k é r d e z i : „ H á n y s z o r kell c s i n á l n o m ? " I g a z , ez a k é r d é s ar­ ra is u t a l h a t , h o g y az illető egy kicsit l u s t a vagy i g a z á b a n n e m is a k a r v á l t o z t a t n i a d o l g o k m e n e t é n , de azt is elárul­ ja, h o g y afféle g y ó g y s z e r n e k , m é g h o z z á f á j d a l m a s gyógy­ s z e r n e k t a r t j a a felvesz/leteszt. P e d i g n e m az. Vele t a n í t j u k m e g a b a b á n a k , h o g y n i n c s a b b a n s e m m i r o s s z , h a a saját á g y á b a n alszik el. A felvesz/leteszből ö n b i z a l m a t m e r í t , és látja, h o g y Ö n segít n e k i m e g t a n u l n i a z ö n á l l ó alváshoz szükséges készségeket.

8. A szülők nem veszik számításba a baba vérmérsékletét. A fel­ vesz/leteszt a k ü l ö n f é l e v é r m é r s é k l e t i t í p u s o k h o z is h o z z á kell igazítani. A b b a n a z é l e t k o r b a n , a m i k o r h a s z n á l n i kezd­ heti a m ó d s z e r t - négy h ó n a p o s kornál n e m előbb -, m á r elég p o n t o s a n t u d n i a kell, h o g y g y e r m e k e m i t s z e r e t é s m i n t n e m , m i t ő l p ö r ö g fel é s m i t ő l n y u g s z i k m e g . A K i s angyalt és a M i n t a b a b á t viszonylag k ö n n y ű elaltatni. A M o r ­ cos e r ő s z a k o s a b b l e h e t - á l t a l á b a n ő az, aki megfeszíti a h á t á t és eltolja m a g á t ó l a s z ü l ő t , a m i k o r f r u s z t r á l t . Azt g o n d o l h a t n á n k , h o g y ez i n k á b b a T a l p r a e s e t t r e j e l l e m z ő , de e r r e r á c á f o l n a k a t a p a s z t a l a t a i m . A T a l p r a e s e t t e l és a M i m ó z á v a l v a l ó s z í n ű l e g egy kicsit t o v á b b t a r t a felvesz/ letesz. M i n d k e t t ő s o k a t sír, és eléggé fel t u d j a z a k l a t n i m a ­ gát. Az ő f i g y e l m ü k e t b á r m i k ö n n y e n elvonja, p é l d á u l a b e s z ű r ő d ő e r ő s fény, a k o n y h a i szagok, a zajok, a t e s t v é ­ rek, e z é r t a z a v a r ó t é n y e z ő k e t m e g kell s z ü n t e t n i vagy leg­ alább a minimálisra csökkentetni. A m ó d s z e r m a g a a z o n b a n a l a p j á b a n véve u g y a n a z , füg­ g e t l e n ü l a b a b a v é r m é r s é k l e t é t ő l . C s a k fel kell k é s z ü l n i rá, hogy esetleg tovább tart. És a n n á l k ö n n y e b b , minél n y u g a l m a s a b b t e v é k e n y s é g g e l f o g l a l a t o s k o d o t t a b a b a le­ fekvés e l ő t t . N e m l e h e t e g y s z e r ű e n k i e m e l n i a játékáll­ v á n y alól, é s b e t e n n i a z á g y á b a . A z a l t a t á s i r i t u á l é b a é r d e ­ mes beépíteni legalább tizenöt-húsz percnyi megnyugvási i d ő s z a k o t (lásd a 2 3 0 - 2 3 7 . o l d a l t ) . A s z o b a e l s ö t é t í t é s e és a vizuális i n g e r e k kizárása e l s ő s o r b a n a M i m ó z a és a T a l p r a e s e t t s z á m á r a f o n t o s . N é h á n y b a b á n a k , kivált a M i ­ m ó z á n a k , a z esik n e h e z é r e , h o g y c s u k v a t a r t s a a s z e m é t . Nézelődik, n e m t u d kikapcsolni. Ilyenkor szoktuk látni, h o g y ü v ö l t a f á r a d t s á g t ó l , m é g s e m alszik el. A sírással próbálja „ m e g s z ü n t e t n i " a külvilágot. F i a t a l a b b k o r á b a n a s u s o g á s - ü t ö g e t é s elvonja a figyelmét a sírásról, és az é r i n ­ t é s r e , a h a n g r a irányítja. H a h a t h ó n a p o s n á l i d ő s e b b , c s a k a d d i g beszéljen h o z z á m e g n y u g t a t ó a n és csinálja a felvesz/ leteszt, a m í g m e g n e m nyugszik.

7. A szobában nem megfelelők a körülmények az alváshoz. A fel­ vesz/letesz k ö z b e n s e m m i s e m v o n h a t j a el a b a b a figyel­ m é t . R i t k á n válik b e , h a b e t ű z a n a p , e r ő s fényű l á m p a vi­ lágít vagy b ö m b ö l a z e n e a h á t t é r b e n . V a l a m i f é n y n e k p e r ­ sze l e n n i e kell; é g h e t egy h a l v á n y éjszakai l á m p a vagy b e ­ s z ű r ő d h e t világosság a z e l ő s z o b á b ó l . K ü l ö n b e n n e m látja, h o g y m i t csinál a b a b a (a t e s t b e s z é d é t ) , és d o l g a vé­ geztével n e m t u d n e s z t e l e n ü l k i o s o n n i a s z o b á b ó l . A m e ­ nekülési útvonal nemcsak látható, h a n e m akadálymentes is l e g y e n .

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

9. Az

egyik

szülő

nem

akar

változtatni.

A

felvesz/letesz

terv pedig számol előre n e m látható tényezőkkel, ezért v a n egy B t e r v is. És ha m i n d k é t s z ü l ő csinálja a fel­ vesz/leteszt, fel kell k é s z ü l n i ü k az e s e t l e g e s b u k t a t ó k r a . A z ö t h ó n a p o s T r i n a a n y u k á j á n a k , A s h l e y n e k a z e-mail­ je jól p é l d á z z a , h o g y a n s z a b o t á l h a t j á k el a k a r a t u k o n kí­ vül a d o l g o t a s z ü l ő k , és m i é r t adják föl n é h á n y a n o l y a n h a m a r (lásd a 12-es p o n t o t a 3 3 0 . o l d a l o n ) : M i u t á n öt h ó n a p o n keresztül ölben altattuk Trinát, most a felvesz/letesszel p r ó b á l k o z u n k . A m á s o d i k n a p volt a leg­ jobb. Csak húsz percig kellett ü t ö g e t n i a hasát, és elaludt. De most, az ötödik n a p o n , ott tartok, hogy feladom. Ma délelőtt egyáltalán n e m aludt. Altatni kezdem, aztán bejön a férjem, h o g y felváltson. T r i n a h i s z t é r i k u s a n sír, a m i k o r az apja fölveszi, és c s a k a k k o r c s i l l a p o d i k le, ha á t v e s z e m . Ez n o r m á l i s ? N a g y o n s z e r e t n é m , h a m e g t a n u l n a segítség n é l ­ kül e l a l u d n i , d e n e m t u d o m , m i t c s i n á l o k r o s s z u l . I g e n g y a k o r i h e l y z e t : a n y u k a elfárad, i n g e r ü l t t é válik, e z é r t a p u k a felváltja. C s a k h o g y a c s e c s e m ő figyelmét el­ vonja a p u k a f e l b u k k a n á s a . M é g h a u g y a n ú g y csinálja is, a h o g y a n a n y u k a , e z l é n y e g é b e n o l y a n , m i n t h a elölről kezdenék. Új személy jelent m e g , és m i n d a n n y i a n t u d ­ juk, h o g y a k i s b a b á k m á s k é p p e n v i s z o n y u l n a k a szüleik­ hez. Ö n m a g á b a n az is zavaró, hogy m i n d k é t szülő b e n t v a n a s z o b á b a n , k ü l ö n ö s e n a h a t h ó n a p o s vagy i d ő s e b b b a b á k s z á m á r a . E z é r t azt s z o k t a m j a v a s o l n i , h o g y m i n d ­ egyik szülő k é t e g y m á s t k ö v e t ő n a p o t vállaljon, h o g y a b a b a e g y s z e r r e c s a k a z egyikükkel t a l á l k o z z o n . B i z o n y o s e s e t e k b e n az a l e g j o b b , ha k i z á r ó l a g a p u k a csinálja a felvesz/leteszt, vagy l e g a l á b b az első n a p o k b a n m a g á r a vállalja. E z t o l y a n k o r s z o k t a m t a n á c s o l n i , h a a n y u k a fizikailag n e m bírja s o k s z o r f ö l e m e l n i é s l e t e n n i a b a b á t . Vagy ha a m ú l t b a n m á r p r ó b á l k o z o t t a fel­ vesz/letesszel, d e f e l a d t a . V a n n a k a n y u k á k , akik t u d j á k m a g u k r ó l , h o g y úgyis k u d a r c o t v a l l a n á n a k . T é r j ü n k viszsza egy kicsit J a m e s h e z , akivel e fejezet legelején t a l á l k o -

csakis a k k o r válik b e , h a m i n d k é t szülő e l k ö t e l e z i m a g á t mellette. N é h a az történik, hogy valamelyik szülőnek m á r elege v a n , é s v á l t o z t a t n i akar. P é l d á u l h e t e k ó t a n e m alszanak r e n d e s e n , és a p u k a végül azt m o n d j a : „Vala­ mit b i z t o s t u d u n k c s i n á l n i . M i n d e n éjszaka a mi á g y u n k ­ b a n k ö t ki." H a a z a n y u k a m é g n e m j u t o t t e l e r r e a p o n t ­ ra - s ő t élvezi, h o g y ö s s z e b ú j h a t a kisbabájával, és úgy véli, h o g y ezzel n a g y o b b b i z t o n s á g é r z e t e t a d n e k i - , ak­ k o r így tárja e l é m a h e l y z e t e t : „A férjem s z e r e t n é , h o g y a g y e r e k á t a l u d j a a z éjszakát, e n g e m t u l a j d o n k é p p e n n e m zavar." H a s o n l ó h e l y z e t á l l h a t elő a n a g y s z ü l ő k n é l t e t t l á t o g a ­ tás után. A nagymama tesz valamilyen megjegyzést: „ N e m kellene m á r átaludnia az éjszakát?", mire anyuka (aki a lelke m é l y é n e g y e t é r t vele, c s a k azt n e m t u d j a , h o ­ g y a n érje ezt el), elszégyelli m a g á t . Felhív, h o g y adjak t a ­ nácsot, de érzem a hangjából, hogy m é g n e m akar lépni, és ő m a g a s e m s z e r e t n e m e g v á l t o z n i . K ö r v o n a l a z o m a t e r v e t , a m i n t ü s t é n t v á l t o z t a t n i akar. „ D e m i n d e n csü­ t ö r t ö k ö n é s p é n t e k e n ezt m e g azt c s i n á l o m , m u s z á j o t t ­ h o n m a r a d n o m ? " Vagy egy sor e g y é b e l l e n v e t é s t tá­ m a s z t : „ D e h a é n n e m b á n o m , h o g y v e l e m alszik? D e m i v a n , h a h ú s z p e r c n é l t o v á b b sír? D e m i v a n , h a a n n y i r a felzaklatja m a g á t , h o g y h á n y ? " E k k o r m e g k é r d e z e m t ő ­ le: Tényleg változtatni akarsz? Milyen most az életed? Fe­ lejtsd el a férjedet és az édesanyádat - szerinted sem mehet így tovább? K é r e m a s z ü l ő k e t , h o g y l e g y e n e k ő s z i n t é k . E l ő á l l h a t o k én a világ legjobb m e g o l d á s a i v a l , de ha ezer ü r ü g y e t h o z n a k fel a r r a , h o g y ne csinálják, és váltig állít­ ják, h o g y ú g y s e m fog s i k e r ü l n i , a k k o r m i t g o n d o l , m i fog t ö r t é n n i ? T é n y l e g n e m fog s i k e r ü l n i . 10. A szülők nem hangolják össze az erőfeszítéseiket. A m i n t P a t ­ r i c i a é s D a n e s e t é b ő l ( 3 1 2 . oldal) k i t ű n t , egy alvási szo­ kás m e g v á l t o z t a t á s á h o z a s z ü l ő k n e k s z ü k s é g ü k v a n egy t e r v r e , k ü l ö n b e n n e m t u d j á k , m i t kell c s i n á l n i u k . Egy j ó

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

zott. A m i k o r e l m o n d t a m a tervet az anyukájának, beis­ m e r t e : „Azt hiszem, n e m fogom t u d n i megállni, hogy m e g ne szoptassam. N e m b í r o m hallgatni a sírását." Ő k r ó n i k u s b e r o h a n g á l ó volt, é s s o k á i g v o n a k o d o t t a t t ó l , h o g y a p u k á t i s s z e r e p h e z j u t t a s s a . A z ilyen e s e t e k b e n m é g t o v á b b m e g y e k , é s e g y e n e s e n azt t a n á c s o l o m a z a n y u k á n a k , h o g y m e n j e n e l o t t h o n r ó l , é s t ö l t s e a z éjsza­ kákat például rokonoknál. Az nek a apukák sokszor h a t é k o n y a b b a n gyermekem" csinálják a (lásd fel­ a vesz/leteszt, m i n t a z a n y u k á k , d e n é h a ő k i s á l d o z a t u l es­ „szegény szindrómának 313-316. oldalt). De m é g h a v a s a k a r a t t a l k i t a r t a n a k is,

s í r n i - , d e mivel Ö n m e l l e t t e v a n , n e m fogja ú g y é r e z n i , h o g y m a g á r a h a g y t á k . M i n t e m l í t e t t e m , b i z o n y o s vér­ mérsékleti típusok n e h e z e b b e n kezelhetők (a M i m ó z a , a T a l p r a e s e t t , a M o r c o s ) . M i n d e n h e l y z e t b e n r á kell s z á n ­ ni az i d ő t a v á l t o z á s r a , és t a n á c s o s s z á m í t a n i visszaesés­ r e . N e felejtse el, h o g y a b a b a h a l á l o s a n f á r a d t , e d d i g n e m volt n a p i r e n d j e , é s Ö n ö t l e t s z e r ű e n a l t a t t a . M o s t szélsőséges m ó d o n k é n y t e l e n h e l y r e ü t n i a h i b á t . H o g y o k o z - e vele s z e n v e d é s t é s f á j d a l m a t a b a b á n a k ? N e m , csak f r u s z t r á c i ó t , m e r t m o s t m e g v á l t o z i k az, a m i t m e g ­ s z o k o t t . S í r n i fog, m e g f e s z í t i a h á t á t , h á n y j a - v e t i m a g á t , mint a partra vetett hal. J ó m a g a m t ö b b ezer babával csináltam, és előfordult, h o g y egy ó r á n k e r e s z t ü l e l t a r t o t t , a m í g s i k e r ü l t e l a l t a t n i - a m i azt j e l e n t i , h o g y k i l e n c v e n s z e r vagy t ö b b m i n t százszor kellett f ö l v e n n i / l e t e n n i . H a o l y a n b a b á v a l t a l á l ­ k o z o m , m i n t a t i z e n e g y h ó n a p o s E m a n u e l , aki s z i n t e másfél ó r á n k é n t f e l é b r e d t e n n i , t a p a s z t a l a t b ó l t u d o m , h o g y egy este n e m lesz elég a v á l t o z á s h o z . A m i k o r az el­ ső este 22-kor felébredt, t u d t a m , hogy szerencsés eset­ b e n 2 3 - r a s i k e r ü l e l a l t a t n u n k . A k k o r p e d i g azt m o n d t a m a s z ü l e i n e k : „ H a j n a l i e g y k o r m e g i n t f e n t lesz." Így is t ö r t é n t . A n n a k v i s z o n t ö r ü l h e t t ü n k , h o g y b á r a z o n a z éj­ szakán n e m a l u d t tovább egyszerre két ó r á n á l , m i n d e n a l k a l o m m a l k e v e s e b b s z e r kellett f ö l v e n n i / l e t e n n i a h h o z , hogy visszaaludjon. Azért t u d o k jósolni, m e r t bőséges tapasztalattal ren­ d e l k e z e m . Az a l á b b i a k b a n ö s s z e g y ű j t ö t t e m a n é g y leg­ g y a k o r i b b j e l e n s é g e t , a m e l y e k e t a z évek s o r á n c s e c s e ­ m ő k e z r e i n é l figyeltem m e g . L e h e t , h o g y a z Ö n g y e r m e ­ k é r e egyik s e m illik p o n t o s a n , d e l e g a l á b b k é p e t k a p r ó ­ la, h o g y m i r e s z á m í t h a t . • Ha a b a b a e s t e elég g y o r s a n - m o n d j u k , h ú s z - h a r ­ m i n c p e r c e n b e l ü l - elalszik a felvesz/letesszel, a k k o r valószínűleg h á r o m órát kihúz egyvégtében. Ha tehát 19-kor k e z d i k , k ö r ü l b e l ü l 2 3 . 3 0 - k o r fog f e l é b r e d n i . A z

nekik sem mindig könnyű. James például annyira n e m volt h o z z á s z o k v a a h h o z , h o g y a z apja ö l é b e n legyen, h o g y m i e l ő t t e g y á l t a l á n e l k e z d h e t t ü k a felvesz/leteszt, k é t e s t é n á t e g y s z e r ű e n csak s z o k t a t t u k M i k e - h o z . A m i ­ kor M i k e először p r ó b á l t a vigasztalni, J a m e s m é g h a n g o s a b b a n sírt. A z anyját a k a r t a , m e r t ő t s z o k t a m e g . H a a p u k a vállalja szabad beavatkoznia. a felvesz/leteszt, Minden anyukának nem figyelmeztetni anyukát

s z o k t a m : „ A k k o r is a p u k á n a k kell m e g b i r k ó z n i a a hely­ z e t t e l , ha a b a b a feléd nyújtja a karját. Ha á t v e s z e d t ő l e , r o s s z s z í n b e n t ü n t e t e d föl a g y e r e k e l ő t t . " A p u k á n a k p e ­ d i g állnia kell a s a r a t . N e m t e h e t i m e g , h o g y egyszer c s a k m e g e l é g e l i a sírást, és hagyja az e g é s z e t a párjára. E b b e n a z a c s o d á l a t o s , h o g y h a k o r á b b a n alig-alig vette ki a r é s z é t a g y e r e k n e v e l é s b ő l , vagy ha a g o n d o k m e g o l ­ d á s á t a feleségére h a g y t a , a felvesz/letesz sikere u t á n m e g v á l t o z i k a k a p c s o l a t a a családjával. A n y u k a felnéz a p u k á r a , a p u k a p e d i g s i k e r é l m é n y r e tesz s z e r t . 11. A szülők irreális elvárásokat támasztanak. N e m g y ő z ö m e l é g s z e r m o n d a n i : a felvesz/letesz n e m t e s z c s o d á t . N e m „ g y ó g y í t j a " se a hasfájást, se a refluxot, n e m csillapítja a fogzás o k o z t a f á j d a l m a t , n e m szelídíti m e g a m a k a c s b a ­ b á t . P u s z t á n újraprogramozza a b a b a agyát, hogy alud­ j o n t o v á b b . E l e i n t e s z ö r n y e n f r u s z t r á l t lesz - s o k a t fog

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

első éjszaka 2 3 . 3 0 - k o r fogja c s i n á l n i a felvesz/leteszt, m a j d 5-kor vagy 5 . 3 0 - k o r m e g i n t . • H a E m a n u l h e z h a s o n l ó g y e r m e k e v a n , aki n y o l c h ó ­ n a p o s vagy i d ő s e b b , é s h ó n a p o k ó t a g y a k r a n felébred éjszakánként, Ön pedig az ötletszerű nevelés valami­ lyen formájával r e a g á l t r á , a k k o r t ö b b m i n t százszor kell m e g c s i n á l n i a a felvesz/leteszt. És m i u t á n v é g r e e l a l u d t , a z első a l k a l o m m a l n e m fogja t o v á b b h ú z n i k é t ó r á n á l . C s a k azt j a v a s o l h a t o m , h o g y Ö n i s a l u d j o n vissza, a m i l y e n g y o r s a n c s a k t u d , é s k é s z ü l j ö n föl rá, h o g y az első n é h á n y éjszaka t ö b b s z ö r is föl kell m a j d kelnie felvenni/letenni. • Ha a b a b a n a p k ö z b e n r ö v i d e k e t - h ú s z - n e g y v e n ö t p e r c e t - alszik, az első felvesz/letesz u t á n m i n d ö s s z e h ú s z p e r c e t alszik m a j d , m e r t n e m s z o k t a m é g m e g , h o g y n e g y v e n ö t p e r c n é l t o v á b b a l u d j o n . H a felébred, m e n j e n be h o z z á , és csinálja a felvesz/leteszt, a m í g viszsza n e m alszik vagy el n e m érkezik a k ö v e t k e z ő e t e t é s ideje. Azt v i s z o n t s o h a n e hagyja, h o g y á t a l u d j o n egy etetést. • Ha k o r á b b a n m e g p r ó b á l k o z o t t a „ h a d d sírja ki m a ­ g á t " m ó d s z e r r e l , a felvesz/letesz t o v á b b fog t a r t a n i ( n a p k ö z b e n is és éjszaka is), m e r t a b a b a fél. Előfor­ dulhat, hogy mielőtt kipróbálná a felvesz/leteszt, e l ő b b vissza kell n y e r n i e a b i z a l m á t . A felvesz/letesz v é g ü l beválik, és a k k o r átalszik k é t - h á r o m teljes éjsza­ k á t , Ö n p e d i g azt g o n d o l j a m a j d , h o g y s í n e n v a n n a k . A z t á n a h a r m a d i k éjszaka f e l é b r e d . I l y e n k o r s z o k t a m kapni a telefonokat: „Tracy, ez n e m jött be, megint felébred." Pedig ez csak azt jelenti, hogy Önnek m e g i n t a felvesz/leteszhez kell f o l y a m o d n i a . 12. A szülőknek elmegy a kedvük, és feladják. E g y r o s s z nap vagy r o s s z éjszaka u t á n ú g y é r e z h e t i , h o g y c s ő d ö t m o n -

d o t t a felvesz/letesz. P e d i g n e m így v a n , feltéve, h o g y n e m hagyja a b b a . Ki kell t a r t a n i a m e l l e t t e . E z é r t f o n t o s a jegy­ zetelés, m e r t így látja, m e n n y i t h a l a d t a k . Az is h a l a d á s , ha csak tíz p e r c c e l a l u d t t o v á b b , m i n t s z o k o t t . A k o n z u l t á ­ ciókra m a g a m m a l szoktam vinni a n o t e b o o k o m a t , és m e g m u t a t o m a s z ü l ő k n e k : „ E g y h e t e ezt c s i n á l t a a kis­ babátok." A haladás t u d a t a erőt ad. A Talpraesettel, a M i m ó z á v a l é s a M o r c o s s a l t o v á b b t a r t , d e n e adja fel. A m i k o r a l u d n i tanítjuk a b a b á t , n i n c s e n e k félmegol­ d á s o k . A l e g r o s s z a b b az, h a Ö n f é l ú t o n a b b a h a g y j a . C s i ­ nálja m é g egy i d e i g , b i z a k o d j o n . L e g y e n vele t i s z t á b a n , h o g y sokáig e l t a r t h a t . H i g g y e el, t u d o m , m i l y e n n e h é z é s fárasztó a felvesz/letesz, k ü l ö n ö s e n a z a n y u k á k n a k . N e m lep m e g t e h á t . . . Ha már az első este feladják. A m i k o r k é s ő b b m e g k é r d e ­ z e m , Mennyi ideig csináltad?, azt válaszolják: „ T í z - t i z e n ­ öt percig, aztán n e m b í r t a m tovább." T í z p e r c alatt n e m lehet átszoktatni. Az olyan babáknál, akiknél mélyen r ö g z ü l t a r o s s z s z o k á s , é n c s i n á l t a m m á r egy ó r á n á l i s t o ­ v á b b . H i g g y e el, a m á s o d i k a l k a l o m m a l n e m fog ilyen sokáig t a r t a n i . L á t o g a t á s a i m a l k a l m á v a l , a m i k o r m a g a m is c s i n á l o m a felvesz/leteszt (éjszaka és n a p p a l is), az a n y u k á k s o k s z o r bevallják: „ É n s o s e m b í r t a m h ú s z p e r ­ cig." Éjszaka: „ É n m á r r é g m e g s z o p t a t t a m v o l n a , h o g y e l a l u d j o n v é g r e . " N a p k ö z b e n : „ É n m á r r é g h a g y t a m vol­ n a a f e n é b e a z alvást, m é g h a t u d o m is, h o g y egész n a p n y ű g ö s lesz." H á t , a m i k o r é n i s o t t vagyok, i l y e s m i r ő l szó s e m l e h e t . E g y e d ü l a z o n b a n h a m a r a b b e l m e g y a z anyukák kedve. Egy éjszaka csinálják, aztán abbahagyják. Ha az ö t l e t ­ s z e r ű n e v e l é s b e n k ö v e t k e z e t e s volt, a k k o r a p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n i s u g y a n i l y e n k ö v e t k e z e t e s n e k kell l e n n i e . T é n y , h o g y s o k s z ü l ő t ú l s z i g o r ú n a k találja e g y n é m e l y t a n á c s o m a t - p é l d á u l h o g y é b r e s s z é k fel a b a b á t , h o g y tarthassák a napirendet. Ha n e m látnak azonnali ered­ m é n y t , ráadásul a lelkük mélyén egyébként s e m bíznak a módszer sikerében, akkor rögtön valami mással próbál-

Felvesz/letesz

Felvesz/letesz

k o z n a k . M i v e l egy m ó d s z e r m e l l e t t s e m t a r t a n a k ki, a b a b a ö s s z e z a v a r o d i k - és l á t s z ó l a g c s ő d ö t m o n d a fel­ vesz/letesz. Feladják egy kis haladás láttán. T e g y ü k föl, h o g y h ú s z ­ h a r m i n c percről sikerült egyórásra nyújtani a n a p k ö z b e ­ n i alvást. A z a n y u k a m á r e n n e k i s ö r ü l , p e d i g e n n y i n e m elég a n é g y ó r á s n a p i r e n d h e z . És a h o g y a b a b a n ő , és t ö b b k a l ó r i á t éget el, m o r c o s a b b és f á r a d t a b b lesz, a m o z g á s a ö s s z e r e n d e z e t l e n e b b , h a c s a k n e m alszik másfél órát. A kitartással megelőzhető, hogy a p r o b l é m a később visszatérjen. Erőfeszítéseiket újra megjelenik, nálják megint a siker koronázza, az de amikor a probléma nem csi­ ami gyakori felvesz/leteszt. alvászavaroknál,

A felvesz/letesz túlélésének stratégiái
Hogyan NE adjuk fel?
A h o g y m o n d a n i szokás, m i n d i g v a n remény. A z a l á b b i túlélési stratégiák talán segí­ tenek átvészelni a n e h é z pillanatokat. • M i e l ő t t b e l e k e z d , g o n d o l j a v é g i g a tervet. A felvesz/letesz rendkívül m e g t e r h e l ő , ha csak az egyik szülő csinálja. Iszonyúan n e h é z ! Főleg a k k o r ne kezdjen h o z z á e g y e d ü l , ha a saját vérmérséklete ismeretében f é l ő , h o g y egy p o n t o n túl n e m fogja bírni. Kérjen segítséget valakitől. Ha nincs p a r t n e r e , n i n c s e n e k kéznél a nagyszülők vagy a legjobb barátnője (lásd a 10-es p o n t o t a 3 2 6 . o l d a l o n és a ke­ retes részt a 2 2 2 . o l d a l o n ) , hívjon el olyasvalakit, aki l e g a l á b b lelki t á m o g a t á s t nyújthat. Ennek a s z e m é l y n e k n e m feltétlenül kell b á r m i t is csinálnia a b a b á v a l . A z i s segítség, h a Ö n k i p a n a s z k o d h a t j a m a g á t n e k i , é s e m l é k e z t e t i Ö n t , h o g y m i n d e r r e azért v a n s z ü k s é g , h o g y a b a b a m e g t a n u l j o n a l u d n i , és újra b é k e le­ gyen a h á z b a n . • P é n t e k e n kezdje a felvesz/leteszt, mert a k k o r ott az egész hétvége, és e g y s z e ­ rűbb beszervezni a p u k á t , n a g y m a m á t vagy a b a r á t n ő t . • A felvesz/letesz k ö z b e n használjon f ü l d u g ó t . N e m arra b i z t a t o m , hogy eressze el a füle mellett a b a b a sírását, de legalább egy kicsit t o m p í t a h a n g o n , és n e m vi­ seli m e g annyira. • Ne sajnálja a b a b á t . A z é r t csinálja a felvesz/leteszt, h o g y m e g t a n í t s a ö n á l l ó a n a l u d n i , ami nagy ajándék. • Ha kísértést érez, h o g y feladja, k é r d e z z e m e g m a g á t ó l : És mi lesz utána? Ha feladja, m i u t á n a b a b a negyven percet sírt, és visszatér a h ó n a p o k ó t a használt altatási m ó d s z e r h e z , a k k o r a b a b a teljesen f ö l ö s l e g e s e n k í n l ó d o t t negyven per­ cen keresztül! Ö n u g y a n o t t v a n , a h o n n a n elindult, a b a b a t o v á b b r a s e m t u d e g y e d ü l m e g n y u g o d n i , ráadásul Ö n t újabb k u d a r c é l m é n y érte.

H a n e m v a l a m i m á s s a l kí­

s é r l e t e z n e k . P e d i g a felvesz/letesszel h a m a r a b b visszaáll a r e n d , m e r t a b a b a emlékszik rá, és m i n d e n alkalommal r ö v i d e b b ideig t a r t a z a l t a t á s . Az alvásproblémákra persze nincs könnyű megoldás, d e é n m é g n e m t a l á l k o z t a m o l y a n b a b á v a l , a k i n n e segí­ t e t t v o l n a a felvesz/letesz. A 3 3 3 . o l d a l k e r e t e s r é s z é b e n a z o k a t a s t r a t é g i á k a t s o r o l o m fel, a m e l y e k m e g k ö n n y í t ­ hetik, hogy kitartson. Tartsa szem előtt, hogy ha ugyan­ o l y a n k ö v e t k e z e t e s az új m ó d s z e r r e l , m i n t a m i l y e n a r é ­ givel volt, a k k o r s i k e r ü l n i fog. D e t ü r e l m e s n e k kell len­ n i e , é s n e m s z a b a d f e l a d n i a . M e g l á t j a , n e m vész k á r b a a sok fáradság. Azt se felejtse el, h o g y e b b e n az é l e t k o r b a n az alvás­ p r o b l é m á k m é g sokkal d e s o k k a l k ö n n y e b b e n k e z e l h e ­ tők, m i n t később, kisgyermekkorban. Ha gyermeke még n i n c s egyéves, a k k o r is é r d e m e s elolvasnia a k ö v e t k e z ő fejezetet, h o g y lássa, m i v á r Ö n r e , h a m o s t n e m oldja m e g az alvással k a p c s o l a t o s g o n d o k a t . T a l á n ez a legjobb motiváció!

HÉT

„Még mindig nem alszik eleget"
Alvásproblémák egyéves kor után

„Még mindig nem alszik eleget"

Válság Amerikában
Az O r s z á g o s Alvás A l a p í t v á n y 2 0 0 4 - e s f e l m é r é s e s z e r i n t az a m e r i k a i c s e c s e m ő k é s k i s g y e r m e k e k n e m a l s z a n a k eleget. A z e r e d m é n y e k e t é p p e n az i d ő tájt p u b l i k á l t á k , a m i k o r az egy­ éves k o r u t á n i a l v á s p r o b l é m á k r ó l szóló fejezetet í r t u k . A k u t a ­ tás a születéstől a s e r d ü l ő k o r i g terjedő i d ő s z a k o t vizsgálta, de mi m o s t csak a k i s g y e r m e k e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k k a l foglal­ kozunk (kisgyermekkornak a tizenkét-harmincöt hónapos kor k ö z ö t t i i d ő s z a k o t t e k i n t e t t é k ) . A j e l e n t é s t olvasva k ö n n y ű b e l á t n i , m i l y e n f o n t o s az, h o g y m e g t a n í t s u k g y e r m e k e i n k e t a l u d n i és v i s s z a a l u d n i : • Az alvásproblémák jóval a csecsemőkor után is megmarad­

nak. N e m csak a c s e c s e m ő k és szüleik k i a l v a t l a n o k . A kis­ g y e r m e k e k h a t v a n h á r o m százaléka k ü z d a z a l v á s h o z k ö t h e ­ tő gondokkal. Ezek közé tartozik például, hogy a gyermek egy h é t e n l e g a l á b b n é h á n y a l k a l o m m a l h ú z z a a z i d ő t lefek­ v é s n é l ( 3 2 s z á z a l é k ) , e g y á l t a l á n n e m a k a r l e f e k ü d n i ( 2 4 szá­ zalék), és/vagy n a p k ö z b e n n a g y o n fáradt ( 2 4 százalék). A kis­ g y e r m e k e k c s a k n e m fele éjszaka l e g a l á b b egyszer f e l é b r e d ; 1 0 százalék t ö b b s z ö r f e l é b r e d , é s m i n d e n a l k a l o m m a l átla­ g o s a n m a j d n e m h ú s z p e r c i g v a n é b r e n . K ö r ü l b e l ü l 1 0 szá­ zalék n e g y v e n ö t p e r c i g vagy t o v á b b v a n é b r e n . • A csecsemők és kisgyermekek többsége későn kerül ágyba. A cse­ csemők (születéstől tizenegy h ó n a p o s korig) átlagosan 2 1 . 1 1 - k o r f e k s z e n e k le, a k i s g y e r m e k e k 2 0 . 5 5 - k o r . A kis­ g y e r m e k e k m a j d n e m fele 2 1 ó r a u t á n fekszik le. E z t a p r o b ­ lémát m a g a m is gyakran tapasztalom az ügyfeleim k ö r é b e n , a k i k n e k egy része a z é r t t a r t j a é b r e n a g y e r m e k é t , h o g y m u n k a u t á n t ö b b i d ő t t ö l t h e s s e n vele. M á s o k n á l a z a z o k a , hogy soha n e m fektették le gyermeküket idejében, és m o s t m á r h i á b a p r ó b á l k o z n a k . Azt j a v a s l o m , h o g y a g y e r m e k l e g a l á b b ö t é v e s k o r á i g 19-kor vagy 1 9 . 3 0 - k o r f e k ü d j ö n le, de a vizsgálat a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , h o g y a kisgyer­ m e k e k (és a c s e c s e m ő k ) m i n d ö s s z e 10 s z á z a l é k a k e r ü l ágy­ ba ebben az időpontban. Általánosságban mégis mindkét

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

c s o p o r t n e m sokkal reggel 7 u t á n é b r e d . N e m kell m a t e m a ­ t i k u s n a k l e n n i a h h o z , h o g y k i s z á m o l j u k , m i é r t n e m alsza­ n a k e l e g e t . ( N e m l e n n é k m e g l e p v e , h a k i d e r ü l n e , h o g y rész­ b e n e z é r t l á t n i a n n y i h i p e r a k t í v é s agresszív g y e r m e k e t . Egyiket sem az alváshiány okozza, de kétségkívül súlyosbít­ ja ő k e t . ) • Sok szülő nem látja tisztán gyermeke alvási szokásait. Ami­ kor m e g k é r d e z t é k őket, hogy hogyan aránylik egymáshoz az, a m e n n y i t g y e r m e k ü k v a l ó j á b a n alszik, é s a m e n n y i t sze­ r i n t ü k a l u d n i a kellene, k ö r ü l b e l ü l h a r m a d u k azt v á l a s z o l t a , h o g y g y e r m e k ü k k e v e s e b b e t alszik, m i n t a m e n n y i t k e l l e n e . C s a k h o g y egy m á s i k k é r d é s r e , h o g y vajon g y e r m e k ü k túlsá­ g o s a n kevés, t ú l s á g o s a n s o k vagy e l e g e n d ő i d e i g alszik-e, a s z ü l ő k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e - 85 százaléka - azt a v á l a s z t ad­ t a , h o g y g y e r m e k e e l e g e n d ő ideig alszik. É s a z a l v á s p r o b l é ­ m á k k i s g y e r m e k k o r i t o v á b b é l é s é n e k e l l e n é r e tíz s z ü l ő b ő l mindössze egy lát o k o t a g g o d a l o m r a . (Sejtésem szerint u g y a n a z a tíz százalék a g g ó d i k , a m e l y azt v á l a s z o l t a , h o g y g y e r m e k e é j s z a k á n k é n t n e g y v e n ö t p e r c e t vagy t ö b b e t tölt ébren!) A kutatók megállapításai ugyanarra a gyakori problémára v i l á g í t a n a k r á , amellyel én is n a p o n t a t a l á l k o z o m : a szülők m i n d a d d i g n e m f o g l a l k o z n a k a r o s s z alvási s z o k á s o k k a l , a m í g e l n e m j u t n a k t ű r ő k é p e s s é g ü k végső h a t á r á r a . Általá­ b a n a k k o r f o r d u l n a k h o z z á m , a m i k o r a z a n y u k a k é s z ü l újra m u n k á b a állni, é s t a r t t ő l e , h o g y h u l l a f á r a d t lesz egész n a p , vagy a m i k o r a g y e r m e k á l l a n d ó f e l é b r e d é s e i m i a t t ingerlé­ keny szülők között súlyosan megromlik a kapcsolat. • Eluralkodik az ötletszerű nevelés. Az összes k i s g y e r m e k csak­ n e m fele ( 4 3 százalék) e g y ü t t alszik v a l a m e l y i k vagy m i n d ­ két szülővel, é s n é g y k ö z ü l egy m á r alszik, a m i k o r ágyba t e ­ szik. E z m i n d k é t e s e t b e n azt j e l e n t i , h o g y a g y e r m e k n e m k é p e s ö n á l l ó a n e l a l u d n i . A s z ü l ő k fele hagyja, h o g y g y e r m e ­ k e e g y e d ü l v i s s z a a l u d j o n , h a éjszaka f e l é b r e d , 5 9 százalék v i s z o n t b e s z a l a d h o z z á , 4 4 százalék vele m a r a d , a m í g újra e l n e m alszik, 13 százalék átviszi a szülői ágyba, 5 s z á z a l é k p e -

dig e g y ü t t alszik vele. G y a n í t o m , h o g y a z u t ó b b i k é t s z á m m é g e n n é l i s m a g a s a b b . A m i k o r a b a b y c e n t e r . c o m egy o n line k ö z v é l e m é n y - k u t a t á s b a n m e g k é r d e z t e , h o g y ( s z ü l e t e n ­ d ő ) „ G y e r m e k e a z Ö n á g y á b a n fog a l u d n i / a l s z i k ? " , a s z ü l ő k t ö b b m i n t k é t h a r m a d a azt v á l a s z o l t a , h o g y „ n é h a " ( 3 4 szá­ zalék) vagy „ m i n d i g " ( 3 5 s z á z a l é k ) . T a l á n a z i n t e r n e t e s fel­ mérés névtelensége miatt válaszoltak őszintébben. A jó h í r az, h o g y a vizsgálat s z e r i n t a z o k a g y e r e k e k , aki­ ket megtanítottak ö n á l l ó a n a l u d n i , j o b b a n a l s z a n a k : n e m é b ­ r e d n e k t ú l k o r á n , n a p k ö z b e n a l s z a n a k , h i s z t i n é l k ü l lefek­ s z e n e k é s k ü l ö n ö s e b b n e h é z s é g e k n é l k ü l e l a l s z a n a k , é s ki­ s e b b v a l ó s z í n ű s é g g e l é b r e d n e k föl éjszaka. Akik p é l d á u l é b ­ r e n k e r ü l n e k ágyba, á l t a l á b a n t o v á b b a l s z a n a k ( 9 , 9 ó r á t ) , m i n t a k i k e t c s a k a k k o r t e s z n e k ágyba, a m i k o r m á r e l a l u d t a k (8,8 ó r á t ) , és c s a k n e m h á r o m s z o r kisebb a v a l ó s z í n ű s é g e a n ­ n a k , h o g y éjszaka t ö b b s z ö r f e l é b r e d n e k ( 1 3 százalék, illetve 3 7 s z á z a l é k ) . É s a z o k a s z ü l ő k , akik azt m o n d t á k , h o g y rit­ k á n vagy s o h a n e m várják m e g , h o g y a g y e r m e k e l a l u d j é k a m i azt jelzi, h o g y ö n á l l ó a n e l t u d a l u d n i - , á l t a l á b a n azt i s m o n d t á k , h o g y g y e r m e k ü k n e m é b r e d föl é j s z a k á n k é n t . A k i s g y e r m e k e k alvási s z o k á s a i r ó l j e l e n l e g ez a l e g n a ­ g y o b b vizsgálat, é s azt m u t a t j a u g y a n , h o g y egyes g y e r e k e k j ó alvási s z o k á s o k a t t a n u l n a k é s e l t u d n a k a l u d n i e g y e d ü l , kiugróan magas, 69 százalékuk a z o n b a n h e t e n k é n t néhány­ szor alvási n e h é z s é g e k k e l k ü z d . N e m m e g l e p ő , h o g y a z ő szüleik a k á r évi k é t s z á z ó r a a l v á s h á t r a l é k o t is ö s s z e g y ű j t h e t n e k . H a e n n y i s z ü l ő é s gyerek k i a l v a t l a n , a k k o r a z m i n d e n családtagot érint, és a kapcsolatokra óriási t e h e r nehezedik. A szülő mérges a gyerekre; a testvérek verekednek; a szülők v e s z e k e d n e k . A j e l e n t é s az a l v á s h i á n y és az alvási z a v a r o k egyéb o k a i k ö z ö t t e m l í t i a m o d e r n t á r s a d a l o m t e m p ó j á t . A z Alvás A l a p í t v á n y egyik tagja, d r . J o d i M i n d e l l , a S t . J o s e p h Egyetem alvászavarokra szakosodott pszichológiaprofesszo­ r a így f o g a l m a z : „ A t á r s a d a l m i n y o m á s n e m c s a k a f e l n ő t t e ­ k e t é r i n t i , h a n e m közvetve a g y e r e k e k e t is. F i g y e l m e z t e t é s ez, h o g y u g y a n ú g y o d a kell f i g y e l n ü n k g y e r m e k e i n k alvásá­ ra, m i n t az é b r e n töltött idejükre."

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

Én

egy m á s i k o k o t is i d e s o r o l n é k : sok s z ü l ő nem tanítja

meg a l u d n i a g y e r m e k é t . Á l t a l á b a n n e m t u d j á k , h o g y az al­ vás t a n u l t m ű v é s z e t , é s a r r a s z á m í t a n a k , h o g y k i s b a b á j u k e l ő b b - u t ó b b m a g á t ó l i s elsajátítja. É s m i r e e b b ő l a b a b á b ó l k i s g y e r m e k lesz, m á r n a g y a b a j , szülei p e d i g n e m sejtik, m i t r o n t o t t a k el, é s h o g y a n oldják m e g a g o n d o t . Az a l á b b következő két r é s z b e n a m á s o d i k életév (a fiatal kis­ g y e r m e k k o r ) és a h a r m a d i k életév (az i d ő s k i s g y e r m e k k o r ) a l v á s p r o b l é m á i t foglalom össze. T a l á n t ú l s á g o s a n t á g életkori bontásnak tűnik. Kisgyermekkorban is vannak ugyan néhány h ó n a p o n k é n t f i n o m fejlődési k ü l ö n b s é g e k , d e n e m befolyá­ solják s e m a g y e r m e k alvási szokásait, s e m a p r o b l é m á k álta­ l a m javasolt kezelésének m ó d j á t . U t á n a á t t e k i n t e m a k o r á b ­ b a n javasolt altatási m ó d s z e r e k e t , e l m a g y a r á z o m , m i k é n t iga­ z í t h a t ó k egy k i s g y e r m e k i g é n y e i h e z , m a j d b e m u t a t o k az e m ó d s z e r e k h a s z n á l a t á t p é l d á z ó tipikus e s e t e k e t .

a fejében, a m i r o s s z á l m o k a t o k o z h a t . E g y é v e s k o r b a n az al­ vás REM (gyors s z e m m o z g á s o s ) szakasza k ö r ü l b e l ü l h a r ­ m i n c ö t százalékra c s ö k k e n , d e a z é r t elég i d ő j u t a z á l m o k r a is. L e h e t n e k u g y a n r é m á l m a i ( a f é l e l m e t e s p i l l a n a t o k ú j r a é l é s e i ) , de e b b e n a k o r b a n j e l l e m z ő b b az ú g y n e v e z e t t li­ d é r c n y o m á s , a m e l y n e m a rossz á l m o k , h a n e m a fizikai e r ő ­ kifejtés és i n g e r e k k ö v e t k e z m é n y e (lásd a t á b l á z a t o t a 3 4 5 . o l d a l o n ) . A k i s g y e r m e k á l m á b a n újraéli e z e k e t a p i l l a n a t o ­ kat. S z i n t é n s z á m o l n i kell a c s a l á d t ö b b i tagjával: Van idősebb testvére, aki felzaklatja? A m i k o r j á r n i k e z d , a bátyja vagy n ő ­ v é r e élvezettel k í n o z z a - p e r s z e csak a m ó k a k e d v é é r t . Ez a z o n b a n m e g v i s e l i a k i s g y e r m e k e t , és éjszaka f e l é b r e d h e t miatta. K í v á n c s i b b és a k t í v a b b . Az egy- és k é t é v e s k o r k ö z ö t t i gyermeket általában úgy szokták jellemezni, hogy „ m i n d e ­ n ü t t ott v a n " . Akkor is t ö b b e t „fecseg" és m i n d e n t megért, h a m é g n e m b e s z é l egész m o n d a t o k b a n . H a r e g g e l e n k é n t a z á l l a t k á i n a k m a g y a r á z , a z azt jelenti, h o g y m e g t a n u l t a l e k ö t ­ n i ö n m a g á t . H a Ö n n e m siet b e h o z z á , m é g n é h á n y p e r c i g lustálkodhat az ágyában. H a egy k o r á b b a n jól alvó fiatal k i s g y e r m e k n e k h i r t e l e n a l v á s p r o b l é m á i t á m a d n a k , az egészségi á l l a p o t á b a n vagy a k ö r n y e z e t é b e n k e r e s e m a n y o m r a v e z e t ő jeleket: Változott valami a család napirendjében? Jön a foga? Újfajta tevékenysé­ gekbe kezdtek? Volt beteg mostanában? Játszócsoportba kez­ dett járni? Volt változás egy családtag munkájában, egészségé­ ben, időbeosztásában? T ö b b h é t r e vagy h ó n a p r a kell vissza­ g o n d o l n i ; felidézni, h o g y m i t ö r t é n t é s h o g y a n r e a g á l t u n k rá. G i n n y p é l d á u l n e m r é g i b e n a z é r t k e r e s e t t m e g , m e r t a t i ­ zenhat h ó n a p o s Ben újabban felébredt éjszakánként. Ami­ k o r f e l t e t t e m egy sor k é r d é s t , G i n n y váltig á l l í t o t t a , h o g y s e m m i s e m v á l t o z o t t . A z t á n egyszer c s a k , m i n t e g y m e l l é k e ­ s e n , azt m o n d t a : „ D e ö t vagy h a t h e t e n á t h á s volt, é s m o s t jut e s z e m b e , h o g y a z ó t a alszik r o s s z u l . " A m i k o r t o v á b b kér­ d e z ő s k ö d t e m , k i d e r ü l t , h o g y G i n n y a k k o r á t v e t t e a saját ágyába, hogy „ m e g n y u g o d j o n " .

Alvásproblémák kétéves korban
A m á s o d i k é l e t é v b e n az alvási n e h é z s é g e k egy r é s z é t a fejlő­ d é s é s a n a g y o b b ö n á l l ó s á g o k o z z á k . H a t e h á t egy szülő ar­ ra p a n a s z k o d i k , h o g y f e l b o r u l t az éjszakai vagy n a p p a l i al­ vás r e n d j e , m e g k é r d e z e m : Jár? Beszél? A g y e r m e k á l t a l á b a n n e m sokkal a z első s z ü l e t é s n a p j a u t á n t a n u l m e g j á r n i . D e i l y e n k o r m á r a k é s ő n j á r ó k n a k is m e g l e h e t ő s e n e r ő s a lá­ b u k . A m i n t a z előző fejezetben e l m o n d t a m , e z a z ú j t u d o ­ m á n y megzavarhatja a gyermek pihenését - k ü l ö n ö s e n ami­ k o r az első ö n á l l ó l é p é s e k e t teszi. V a n n a k g y e r e k e k , akik éj­ szaka alvás k ö z b e n felállnak a k i s á g y u k b a n , és k ö r b e j á r n a k . Aztán felébrednek, és n e m értik, hogy kerültek oda, és még leülni sem t u d n a k . A gyermeket felébreszthetik izomgör­ csök, v a l a m i n t a z is, h a azt á l m o d j a , h o g y elesik. G o n d o l j a c s a k m e g , h á n y s z o r esik e l n a p p a l . N e m t a n á c s o l o m , h o g y egy k i s g y e r m e k t é v é t vagy v i d e ó t n é z z e n , m e r t t ú l p ö r ö g h e t vagy ijesztő k é p e k r a g a d n a k m e g

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

A n a p p a l i alvás is n e h e z e b b e n megy. E b b e n az időszak­ ban szokott átállni a két másfél-két órás alvásról egy h o s s z ú r a (lásd a k e r e t e s r é s z t a 3 6 0 . o l d a l o n ) . Ez p a p í r o n elég e g y s z e r ű n e k t ű n i k , p e d i g r ö g ö s l e h e t a z o d a v e z e t ő ú t ! M o n d j u k , n é h á n y n a p i g kihagyja a d é l e l ő t t i alvást, a z t á n m i n d i g o k n é l k ü l visszatér h o z z á . É s e l l e n t é t b e n a csecse­ m ő v e l , a k i n é l a jó n a p p a l i alvások segítik a jó éjszakai al­ vást, egyévesnél i d ő s e b b k o r b a n a k é s ő d é l u t á n i alvás m e g ­ z a v a r h a t j a az éjszakait. Ha m e g s z o k t a a k é s ő i alvást, azt s z o k t a m javasolni, h o g y h o z z á k e l ő b b r e , é s l e g k é s ő b b fél n é g y k o r é b r e s s z é k föl a g y e r e k e t . K ü l ö n b e n n e m lesz elég ideje, h o g y j á t é k k a l levezesse a z e n e r g i á j á t . M i n d j á r t h o z z á is t e s z e m , h o g y m i n d i g v a n n a k kivételek a s z a b á l y alól: ha az e l ő z ő n a p o k b a n k e v e s e b b e t a l u d t a m e g s z o k o t t n á l , és p ó t o l n i a kell; h a b e t e g , é s t ö b b p i h e n é s r e v a n szüksége, m i n t j á t é k r a ; vagy h a Ö n e g y s z e r ű e n ú g y érzi, h o g y a z o n a b i z o n y o s n a p o n a z á t l a g o s n á l t ö b b alvást igényel, a k k o r p e r ­ sze hagyja valamivel t o v á b b a l u d n i . F e j l ő d é s é n e k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e az, h o g y m á r érti ok és okozat kapcsolatát. Ez megmutatkozik abban, aho­ g y a n játszik. É s e z a z o k a , h o g y sokkal h a m a r a b b r ö g z ü l n e k a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s f o r m á i . H a egy c s e c s e m ő t á l o m b a rin­ g a t n a k vagy s z o p t a t n a k , a z idővel nagyjából ú g y rögzül, a h o g y a n Pavlov szoktatta a kutyáját. M i e l ő t t e n n i a d o t t ne­ ki, m e g s z ó l a l t a t o t t egy c s e n g ő t , és a k u t y á n a k h a m a r o s a n m á r a csengés hallatán m e g i n d u l t a nyálelválasztása. M o s t a z o n b a n , mivel a g y e r m e k m á r é r t i az o k - o k o z a t i összefüg­ gést, a z ö t l e t s z e r ű n e v e l é s n e m e g y s z e r ű e n s z o k t a t á s k é r d é ­ se. B á r m i t tesz ( t u d a t o s a n vagy n e m t u d a t o s a n ) a szülő, a g y e r m e k agya e l r a k t á r o z z a , é s k é s ő b b f e l h a s z n á l h a t j a . L e ­ gyen résen, k ü l ö n b e n megmutatja a gyermeknek, hogyan manipulálhatja Önt! T e g y ü k fel, h o g y t i z e n ö t h ó n a p o s g y e r m e k e f e l é b r e d h a j ­ n a l i h á r o m k o r . T a l á n j ö n az egyik őrlőfoga vagy r o s s z a t ál­ m o d o t t . T ú l p ö r g e t t e m a g á t a j á t s z ó c s o p o r t b a n vagy túlját­ s z o t t a m a g á t a n a g y a p á v a l . D e l e h e t , h o g y e n n é l i s egysze­ r ű b b a m a g y a r á z a t : t ú l j u t o t t a m é l y alvás s z a k a s z á n , és vala-

m i l y e n h a n g vagy egy fénycsík f ö l k e l t e t t e k i e l é g í t h e t e t l e n kíváncsiságát. A kisgyermeket m i n d e n érdekli. Ezért amikor éjszaka f e l é b r e d , n e h e z e b b e n alszik vissza. F ő l e g h a e z a z első a l k a l o m a z é l e t é b e n , h o g y éjszaka felébred ( a m i i g e n kevéssé v a l ó s z í n ű ) , r e n d k í v ü l f o n t o s , h o g y Ön ne kezdjen ö t l e t s z e r ű n e v e l é s b e . Ha b e s z a l a d , és öl­ b e veszi azzal, h o g y „ M o s t k i v é t e l e s e n m e s é l e k n e k i , h o g y m e g n y u g o d j o n , " g a r a n t á l h a t o m , h o g y a k ö v e t k e z ő éjszaka m e g i n t felébred és m e g i n t meséltetni akar, sőt talán ennél i s m e s s z e b b r e m e g y m a j d : k é t m e s é t kér, i n n i a k a r , m é g egy j ó é j t - p u s z i é r t r i m á n k o d i k . H i s z e n m o s t m á r látja a z össze­ függést a k ö z ö t t , a m i t ő és Anya jön Ön c s i n á l . Ilyen hangot adtam. A harmadik vissza éjszakán akar már a bejött, és foglalkozott velem. hozzám, mesél, utána

g o n d o l k o d á s n é l k ü l t u d j a : Ezt a hangot adom, ezért Anya be­ ringat. Amikor tenni kiságyba, megint ezt a kicsit. hangot adom, és utána megint ringat egy

Ön pedig beleragadt a csapdába, amit manipulatív

kisgyermeke állított Ö n n e k . K ö n n y ű m e g á l l a p í t a n i , m e l y i k szülő e s e t t e b b e a c s a p d á ­ b a . M e g k é r d e z e m : Napközben szokott hisztizni? Ha egy kis­ gyerek m e g t a n u l j a a manipulálás m ű v é s z e t é t , egész n a p gyakorolja. A kis z s a r n o k o k t ö b b s é g e m i n d e n a d a n d ó alka­ l o m m a l k ö v e t e l ő z i k - é t k e z é s n é l , ö l t ö z k ö d é s n é l , m á s gye­ rekkel való j á t é k k ö z b e n (a m a g a t a r t á s - p r o b l é m á k r ó l l á s d a k ö v e t k e z ő fejezetet). És azt se felejtse el, h o g y ez a d a c k o r ­ szak. A k i s g y e r m e k e r ő s n e k érzi m a g á t , m i u t á n m e g t a n u l t a a „ N e m ! " szót, é s b o l d o g a n h a s z n á l j a . P e r s z e ha a s z ü l ő k k e z d e t t ő l fogva ö t l e t s z e r ű e n n e v e l n e k , az o l y a n a l v á s p r o b l é m á k , m i n t a k o r a i é b r e d é s , az éjszakai f e l é b r e d é s , a r e n d s z e r t e l e n n a p k ö z b e n i alvás és a kellékfüg­ g ő s é g n e m a n n y i r a a fejlődés á l l o m á s a i h o z , h a n e m m é l y e n r ö g z ü l t rossz s z o k á s o k h o z k a p c s o l ó d n a k . E z t k é t k u l c s k é r ­ d é s s e l á l l a p í t o m m e g : Átaludta valaha is az éjszakát? és Min­ dig nehéz volt lefektetni? Ha az első k é r d é s r e „ n e m " , a m á ­ s o d i k r a p e d i g „ i g e n " a válasz, a k k o r t u d o m , h o g y ez a gyer­ m e k n e m tanult m e g egyedül sem elaludni, sem visszaalud­ n i . E k k o r egy s o r k é r d é s s e l fel kell t á r n o m a r é s z l e t e k e t és

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

h o g y m i l y e n kelléket h a s z n á l n a k a szülők, p é l d á u l : Most ho­ gyan szokta lefektetni? Hol alszik a gyerek? Szopik még? Ha igen, akkor szopás közben szokott elaludni? Sajnálja, amikor éj­ szaka sír? Besiet hozzá? Átveszi a saját ágyába? Amikor kisebb volt. Ön ki tudott jönni a szobájából, amikor ő még ébren volt? Mennyit és hol alszik napközben? Próbálkozott már a „hadd sír­ ja ki magát" módszerrel? E z e k a k é r d é s e k azt is s e g í t e n e k fel­ m é r n i , hogy milyen m é r t é k ű az ötletszerű nevelés. Vannak e g é s z e n e l k e s e r í t ő e s e t e k , a m i l y e n r ő l p é l d á u l a z a l á b b i , tá­ v o l r ó l s e m e g y e d i e-mail szól: H u s z o n k é t h ó n a p o s kislányom n e m tanult m e g egyedül e l a l u d n i , ú g y h o g y m i n d e n éjszaka vele kell a l u d n o m , é s m o s t m e g i n t t e r h e s vagyok. Ú g y é r z e m , a férjem n e m segít. S z e r i n t e m n e m a m e g f e l e l ő d o l g o k a t m o n d j a a l á n y u n k n a k , aki c s a k r a j t a m t u d a l u d n i . K é r l e k , segíts!! Sajnos se anyuka, se apuka n e m tudja, m i t csináljanak, ami g y a k o r i . H a egy k i s g y e r m e k k é t é v e n k e r e s z t ü l o t t é s ú g y al­ hatott, ahol és ahogyan akart, és n e m tanult m e g önállóan e l a l u d n i , n a g y o n r é s z l e t e s e n ki kell d o l g o z n u n k a t e r v e t a l a p v e t ő t o v á b b á , h o g y m i n d k é t s z ü l ő e g y e t é r t s e n vele, é s n e e l l e n t é t e s i r á n y b a h a l a d j a n a k vagy v i t a t k o z z a n a k rajta. Ha r á a d á s u l m e g i n g o t t a g y e r e k n e k a s z ü l ő b e v e t e t t bizal­ m a , m é g b o n y o l u l t a b b a k é p , m e r t e g y e d ü l n e m érzi m a g á t b i z t o n s á g b a n . I l y e n k o r a b i z a l o m visszaszerzése az első lé­ p é s (lásd a 2 4 3 . é s 3 5 5 . o l d a l a k a t ) .

Miért kiabál álmában a kisgyermek?*
Rémálom Mi ez?
Az alvás REM (gyors szemmozgásos) szakaszában bekövetkező lelki (pszichológiai) jelenség, a közmondásos „rossz" álom, amelynek során a gyermek új­ raél valamilyen kellemetlen ér­ zést, élményt vagy megrázkód­ tatást. Az agya aktív, de a teste (szemének gyors mozgását le­ számítva) nyugodt. Általában az éjszaka második felében, amikor intenzivebb a REM szakasz. Kiabálva/sírva ébred, de magá­ nál van, amikor ön bemegy hozzá, vagy nem sokkal később felébred. Később valószínűleg emlékezni fog rá - a rossz ál­ mok évekig kísérthetik. Nyugtassa meg, és biztassa, hogy meséljen az álomról, ha emlékszik a részletekre. Ne be­ csülje le a félelmét - az ő szá­ mára az álom nagyon is valósá­ gos. Ölelgesse, puszilgassa, sőt mellé is fekhet egy időre, de ne vigye magával a saját ágyába.

Lidércnyomás
Kisgyermekkorban éjszakai felrettenésnek hívják (a valódi lidércnyo­ más a serdülőkorra jellemző, és rit­ ka), és az alvajáráshoz hasonlóan élettani (fiziológiai) jelenség. A gyermek nem tér át az alvás mély szakaszából a REM (gyors szemmozgásos) szakaszba, hanem megreked a kettő között. A teste aktív, de az agya nem. Általában az alvás első 2-3 órájá­ ban - az éjszaka első harmadában.

Mikor fordult elő?

Milyen hangot ad a gyermek és hogy néz ki?

Rémült sírással kezdődik. A szeme nyitva van, a teste merev, esetleg hideg veríték üt ki rajta vagy kipi­ rul az arca. Előfordulhat, hogy nem ismeri fel Önt, amikor be­ megy hozzá, és később semmire sem emlékszik. Ne ébressze föl, azzal csak meg­ nyújtaná a dolgot, amely az esetek többségében körülbelül 10 percig tart (lehet 1 perc, de 40 perc is). Ez az ön számára megrázóbb, mint neki, ezért Ön próbáljon megnyugodni, és kivárni a végét. Csak szavakkal nyugtatgassa, de arra ügyeljen, hogy a gyermek ne üsse meg magát semmiben. Igyekezzen állandó napirendet biz­ tosítani a számára, és ne hagyja, hogy túlfárassza magát. Ha ezek az események gyakran előfordul­ nak, vagy ha van alvajáró a család­ ban, beszéljen a gyermekorvosuk­ kal vagy egy alvásspecialistával.

Ilyenkor mi a teendő?

Hogyan előzhető meg?

Gondolja végig, mi okozhat szá­ mára stresszt vagy félelmet, és ezeket kerüljék napközben. Mindig végezzék el a lefekvési és altatási rituálét. Ha a gyer­ mek „szörnyektől" fél, tegyen az ágya mellé éjszakai fényt, és nézzen be az ágy alá.

• A „rémálom/lidérces á l o m " és a „lidércnyomás/éjszakai felrettenés" (gyermekeknél: pavor nocturnus, felnőtteknél: incubus, night terror) neuroló­ giai és pszichiátriai szakkifejezések.

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

Kiságyból a nagyágyba
Ne h a m a r k o d j a el az á t k ö l t ö z é s t (próbáljon legalább kétéves k o r á i g várni), viszont ne h a l o g a s s a túl s o k á i g , ha újra g y e r m e k e t vár. L e g a l á b b h á r o m h ó n a p p a l a kistestvér születése előtt kezdje s z o k t a t n i a g o n d o l a t h o z . B e s z é l g e s s e n a gyerekkel a n a g y á g y b a való á t k ö l t ö z é s r ő l , és vonja be a d o l o g b a : „ S z e r i n t e m m á r elég nagy vagy a h h o z , h o g y n e k e d is olyan ágyat v e g y ü n k , amilyen A n y á n a k és A p á n a k v a n . V á l a s z t a s z m a g a d n a k új á g y n e m ű t ? " Ha a g y e r m e k két­ évesnél f i a t a l a b b , k e z d e t b e n feltétlenül legyen leesésgátló az ágy o l d a l á n . Ne v á l t o z t a s s o n a n a p i r e n d e n és a lefekvési rituálén a k k o r se, ha a gyerek már n a g y á g y b a n alszik. M o s t m é g f o n t o s a b b a k ö v e t k e z e t e s s é g . Ha felkel az á g y á b ó l és á t m e g y az Ön(ök) s z o b á j á b a , a z o n n a l - és d é d e l g e t é s nélkül - küldje vissza. Ne é r e z z e n lelkifurdalást, h o g y betartatja a „lefekvés után nincs k i m á s z k á l á s " sza­ bályt, és ha s z ü k s é g e s , szereljen föl kiskaput. Ha a gyerek k o r á n k e l ő , és régebben e l f o g l a l t a m a g á t , m o s t viszont hajnalok hajnalán megjelenik az Ö n ( ö k ) szobájában, v e g y e n neki egy saját vekkert - ha c s ö r ö g vagy világit, kijöhet. Tegye b i z t o n s á g o s s á a szobáját (ha e d d i g n e m tette) - tüntesse el az útból a veze­ t é k e k e t , t e g y e n v a k d u g ó t az a l j z a t o k b a , az alsó f i ó k o k r a p e d i g zárat, h o g y ne t u d ­ j o n f e l m á s z n i rajtuk. Ne k o c k á z t a s s o n , f ő l e g ha a g y e r m e k m é g nincs h á r o m é v e s . Tolja az ágyat a fal­ h o z , és legalább az első n é h á n y h ó n a p r a szereljen leesésgátlót az ágy oldalára.

lanul nagy a testéhez képest, ezért lezuhanhat, amikor átha­ jol a kiságy r á c s á n . K é t é v e s k o r a k ö r ü l r á j ö n , h o g y ha rááll v a l a m i r e , k i t u d m á s z n i . É s éjszaka egyszer csak m e g j e l e n i k az Ön ágya m e l l e t t . E b b e n a k o r b a n s z o k t á k a s z ü l ő k f o n t o ­ lóra v e n n i , h o g y á t k ö l t ö z t e t i k egy n a g y á g y b a (lásd a k e r e t e s részt a 346. o l d a l o n ) . S z e r i n t e m é r d e m e s addig halogatni, a m e d d i g l e h e t - l e g a l á b b kétéves k o r i g , h a n e m t o v á b b - , m e r t ezzel j ó e s e t b e n e l o d á z h a t ó k a z éjszakai k ó b o r l á s o k . (Az e g y e t l e n kivétel az, ha a gyerek f ó b i á s a n fél a kiságyá­ tól; lásd a 3 5 5 - 3 5 7 . o l d a l t . ) Mit csinál Ön, amikor a gyereke éjszaka átmegy Önhöz? H a h e t e n t e e g y s z e r - k é t s z e r m e g e n ­ gedi, m e g n é z h e t i m a g á t . Mivel az idősebb kisgyermek rendkívül érzékeny környe­ z e t é n e k v á l t o z á s a i r a , m i n d i g m e g k é r d e z e m : Változott valami a család életében? K i s t e s t v é r s z ü l e t é s e , h a l á l e s e t , a s z ü l ő k k a p c s o l a t á n a k p r o b l é m á i és/vagy válás, új p a r t n e r , új bébiszitter, n e h e z e b b e n kezelhető társasági helyzetek - bár­ m e l y i k m e g z a v a r h a t j a a z á l m á t , főleg h a n e m t a n u l t m e g ö n á l l ó a n el- és v i s s z a a l u d n i . E b b e n a k o r b a n m á r a t á r s a k is j o b b a n érdeklik, és m i n t k o r á b b a n h a n g s ú l y o z t a m , a közös játék is h a t á s s a l v a n az alvására. Játszócsoportba kezdtek jár­ ni, vagy a játszócsoport mellett más szervezett csoportba is, például gyerektornára, zenebölcsibe stb.? A részletekre is g o n d o l j o n : Mivel foglalkoznak a játszócsoportban? Milyen feladatokat kell végeznie? Milyen a többi gyerek? Egy k o r á b ­ b a n jól alvó g y e r e k e t is m e g v i s e l h e t a t ú l sok stressz (egy k i s g y e r m e k p é l d á u l m é g n e járjon t a n ó r á k r a , n e legyen „ t o r n a e d z ő j e " ) , főleg a k k o r , h a csúfolják vagy e r ő s z a k o s a n v i s e l k e d n e k vele (lásd Alicia t ö r t é n e t é t a k ö v e t k e z ő fejezet­ ben, a 395-397. oldalon). A szülőket m o s t m é g j o b b a n megviselik az alvásproblé­ m á k . A g y e r m e k m á r b e s z é l , t e h á t t u d vizet k é r n i , m é g egy m e s é t , m é g egy p u s z i t - vég n é l k ü l érvel és v i t a t k o z i k . S o k s z ü l ő kifogy a b é k e t ű r é s b ő l , p e d i g k o r á b b a n m é g m e n t s é g e ­ ket t a l á l t a k : „ M é g n e m é r t i " vagy „ N e m t e h e t r ó l a " . H a a s z o k á s m é l y e n r ö g z ü l t , és a szülő n e m ú g y r e a g á l , a h o g y a n a gyerek elvárja, a k k o r d ü h é b e n a kiságyat r á z z a . T a l á n n a p -

Alvásproblémák hároméves korban
A k é t é v e s k o r i a l v á s p r o b l é m á k n a g y része h á r o m é v e s e n is m e g m a r a d h a t , a m i k o r a k i s g y e r m e k m i n d e n e d d i g i n é l job­ b a n érzékeli és é r t i a k ö r ü l ö t t e zajló e s e m é n y e k e t . J o b b a n é r i n t i k a c s a l á d b a n és a k ö r n y e z e t é b e n t ö r t é n ő v á l t o z á s o k , k í v á n c s i b b . M i n d e n v e n d é g r ő l azt hiszi, h o g y h o z z á j ö t t ját­ s z a n i . S e m m i r ő l n e m a k a r l e m a r a d n i . H a k o r á b b a n n e m za­ v a r t á k a zajok, m o s t f e l é b r e s z t h e t i k . T e s t i l e g is ü g y e s e b b . Kimászik a kiságyából, és átmegy az Ön(ök) szobájába? Egyes g y e r e k e k m á r t i z e n n y o l c h ó n a p o ­ san képesek erre a mutatványra, bár n e m feltétlenül tudato­ s a n . K é t é v e s k o r e l ő t t a k i s g y e r m e k feje t o v á b b r a is a r á n y t a -

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

k ö z b e n i s hisztizik. A z i d ő s e b b k i s g y e r m e k m á r n a g y o n i s t u d a t á b a n v a n a n n a k , h o g y egy b i z o n y o s v i s e l k e d é s s e l elér­ h e t i , h o g y a szülei o t t t e r e m j e n e k m e l l e t t e . H a egy k é t - h á r o m éves g y e r m e k n e k v a n n a k a l v á s p r o b l é ­ m á i , m i n d i g f o n t o s f e l t á r n i az e l ő z m é n y e k e t . Átaludta vala­ ha az éjszakát? N a g y o n s o k e s e t b e n vissza kell t é r n i a kiin­ d u l ó p o n t r a . Végig kell g o n d o l n i az é r z e l m i e l ő z m é n y e k e t is. H a a m ú l t b a n i s k ö v e t e l ő z ö t t , a k k o r m o s t a n r a t o t á l i s zsar­ nokká érett. Ez többféle m ó d o n megnyilvánulhat: a padló­ h o z v e r i a fejét, l ö k d ö s ő d i k , verekszik, h a r a p , m á s haját h ú z ­ za, r u g d o s ó d i k , a földre veti m a g á t , ö l b e véve megfeszíti a testét. Ha a szülők n e m a megfelelő m ó d o n lépnek közbe, a m i k o r é b r e n v a n (lásd a 4 0 9 - 4 1 8 . o l d a l t ) , éjszaka m é g roszs z a b b lesz a h e l y z e t , m e r t o l y a n k o r f á r a d t . Az i d ő s e b b k i s g y e r m e k m a n i p u l á c i ó s t ö r e k v é s e i t a szülők sokszor szeparációs szorongásnak vélik, amely általában hét-kilenc h ó n a p o s kor között kezdődik, és tizenöt-tizen­ n y o l c h ó n a p o s k o r t á j é k á n t ű n i k el, feltéve, h o g y a szülők kedvesen és m e g é r t ő e n reagálnak rá, és n e m az ötletszerű n e v e l é s v a l a m i l y e n formájával p r ó b á l j á k e n y h í t e n i a gyer­ m e k f é l e l m e i t . E z é r t h a egy kétéves gyerek s z ü l e i t ő l azt hal­ l o m , h o g y „ A s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s m i a t t é b r e d föl éjsza­ k a " , tíz e s e t b ő l k i l e n c s z e r a r r ó l v a n szó, h o g y a gyerek m e g ­ t a n u l t a m a n i p u l á l n i ő k e t . A z a l v á s p r o b l é m á t n e m a félelem o k o z z a , h a n e m az, h o g y a n o r m á l i s s z e p a r á c i ó s s z o r o n g á s i d ő s z a k á b a n ö t l e t s z e r ű e n n e v e l t é k . ( L á s d a 1 0 8 - 1 1 2 . és a 2 3 7 - 2 4 8 . oldalakat.) De ne essünk át a ló másik oldalára. E b b e n az életkorban i s v a n n a k igazi félelmek, m e r t a g y e r m e k m á r a n n y i m i n ­ d e n t m e g é r t . Átlátja, m i t ö r t é n i k k ö r ü l ö t t e : h o g y testvére fog s z ü l e t n i , h o g y Anya és A p a m é r g e s e k e g y m á s r a , h o g y a j á t s z ó c s o p o r t b a n egy m á s i k gyerek elveszi t ő l e a j á t é k á t , h o g y a Némó nyomában m e s e f i l m b e n a kis h a l a t elszakítják az apukájától. Sok m i n d e n mély n y o m o t hagy b e n n e . N e m ­ r é g i b e n h a l l o t t a m egy j ó p o f a t ö r t é n e t e t egy k é t és fél éves kisfiúról, aki l á t t a , h o g y a z a p u k á j a első e m e l e t i l a k á s u k m i n d e n a b l a k á r a z á r a t szerel. A p u k a e l m a g y a r á z t a , h o g y

a z é r t csinálja, „ n e h o g y bejöjjenek a b e t ö r ő k " . A z n a p éjsza­ ka h a j n a l i h á r o m k o r a kisfiú ezt k i a b á l t a á l m á b a n : „ B e t ö r ő k j ö n n e k ! B e t ö r ő k j ö n n e k ! " N e k e m i s volt egy n a g y o n h a s o n ­ ló esetem az idősebbik lányommal, amikor hároméves lehe­ t e t t . G o n d o l t a m , m e g n é z z ü k e g y ü t t a z E.T.-t, a m i a k k o r i ­ b a n i g e n n é p s z e r ű volt. É n n e m t a r t o t t a m á r t a l m a s n a k , d e Sarát utána hónapokig rémálmok gyötörték, amelyekben kis E . T . - k sorjáztak be a m a c s k a a j t ó n . M i v e l egy h á r o m é v e s n e k m á r t ö b b s z ö r m e g e n g e d i k , h o g y t é v é t n é z z e n vagy s z á m í t ó g é p e s játékokat játsszon, n e m meglepő, hogy rosszakat álmodik. Ezért fontos m i n d e n t m e g s z ű r n i , a m i v e l t a l á l k o z h a t . P r ó b á l j a az ő s z e m é v e l n é z ­ ni. Biztos, hogy élvezni fogja a Bambi-t vagy a Némó nyomában-t? N e m fog m e g r é m ü l n i a t t ó l , h o g y a f ő h ő s a n y u ­

káját m i n d a k é t f i l m b e n m e g ö l i k ? Figyeljen a r r a is, m i l y e n m e s é k e t olvas n e k i . A h á t b o r z o n g a t ó t ö r t é n e t e k m e g r a g a d ­ h a t n a k a fejében. Ha a tévé és a s z á m í t ó g é p részei az é l e t é ­ n e k , lefekvés e l ő t t n e f e l e d k e z z e n m e g a m e g n y u g v á s i r i t u á ­ léról. É n a m a g a m r é s z é r ő l azt t a r t o m h e l y e s n e k , h a e s t e m á r n e m n é z t é v é t é s n e m játszik a s z á m í t ó g é p e n .

Az altatás módszerei kisgyermekkorban
A z e d d i g leírt a l t a t á s i t e c h n i k á k n é m i m ó d o s í t á s s a l kisgyer­ m e k k o r b a n is b e v e t h e t ő k . Álljon itt n é h á n y e m l é k e z t e t ő , a való é l e t b ő l v e t t p é l d á k k a l illusztrálva. A l a p széli kis „ d o ­ b o z o k " szövege segít e l i g a z o d n i a k ü l ö n f é l e t í p u s ú g o n d o k között.
„ Újabban

A rituálékra továbbra is szükség van, de ahogy lefekvés előtt." a gyermek növekszik, lehet, hogy változtatni kell rajtuk. L o l a a t i z e n k i l e n c h ó n a p o s fia m i a t t t e l e f o n á l t : » C a r l o s ú j a b b a n n y ű g ö s lefekvés e l ő t t . " F ö l t e t t e m n é h á n y k é r d é s t az é l e t ü k r ő l , és k i d e r ü l t , h o g y a c s a l á d n e m r é g i b e n G u a t e m a l á b a utazott, ahol Lola született, ezenkívül Carlos zenebölcsibe kezdett járni. Elmagyaráztam az anyukának, h o g y m i n d e z n y o m o t h a g y a fiában. A z u t a z á s s o r á n e l t é r -

nyűgös

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

tek a megszokott napirendtől, a zenebölcsi pedig a társasá­ g i élet egy e g é s z e n ú j szintjét h o z t a m e g . D e m i v e l C a r l o s m o s t m á r a k t í v a b b , a fektetési r i t u á l é n t a l á n e g y é b k é n t i s v á l t o z t a t n i kell. Az ilyen k o r ú g y e r e k e k n a g y r é s z é n e k jót tesz, h a 18-kor vagy 1 8 . 3 0 - k o r m á r ágyba k e r ü l . E b b e n a z é l e t k o r b a n r á a d á s u l a f ü r d e t é s t ú l is p ö r g e t h e t i ő k e t , t e h á t C a r l o s t vagy k o r á b b a n f ü r d e s s é k - p é l d á u l 1 6 - k o r vagy 17k o r , v a c s o r a e l ő t t - , vagy reggel, é s este csak t ö r ü l j é k végig egy n e d v e s k e n d ő v e l . L o l a e l ő s z ö r t i l t a k o z o t t : „ D e a z é r t van este a fürdés, hogy a p u k a csinálhassa." H á t , persze ők d ö n t e n e k . D e ő s z i n t e v o l t a m : „ R e n d b e n v a n , d e a k k o r fo­ g a d d el, h o g y a m a g a d é r d e k é t n é z e d , n e m a g y e r e k é t . " Sze­ r e n c s é r e C a r l o s , a M i n t a g y e r e k a l a k í t h a t ó volt, L o l a p e d i g t a l á l é k o n y . Azzal állt e l ő , h o g y a p u k a reggel z u h a n y o z z a le. C a r l o s n a k n a g y o n t e t s z e t t , é s ezzel ú j r i t u á l é k e z d ő d ö t t apukával. Ügyeljen rá, hogy a lefekvési rituálé mindig ugyanaz legyen, A lefekvési és próbálja megelőzni vele az esetleges problémákat.

g o t t , n e m sírt, a m i k o r l e f e k t e t t é k - , c s a k n e m a l u d t . . . Valaki azt m o n d t a , h o g y mivel egész n a p o l y a n t ü n e m é ­ nyes kislány, l e h e t , h o g y e s t é r e m á r n e m m a r a d ereje szót f o g a d n i , e z é r t alszik el olyan n e h e z e n . Azt h i s z e m , p o n t o s a n ez volt a h e l y z e t . . . E l ő s z ö r i s b e v e z e t t e m egy k ö v e t k e z e t e s n a p i r e n d e t : két m e s e k ö n y v n é z e g e t é s e , egy p u s z i , k é t r ö v i d m e s e a z á g y b a n , egy d a l k ö z ö s é n e k l é s e , é s e n n y i . Azt i s m o n d ­ t á k , h o g y t a l á n n e h e z e n d o l g o z z a fel a n a p e s e m é n y e i t . Ez eszembe sem jutott! Eleinte a könyvnézegetés előtt c s i n á l t u k , d e t ú l h o s s z ú r a n y ú l t , ú g y h o g y m o s t a lefek­ v é s h e z való k é s z ü l ő d é s k ö z b e n beszéljük m e g , m i m i n ­ den történt aznap. Mire rákerül a pizsama és b e m e ­ g y ü n k a s z o b á j á b a , m i n d e n t m e g is t á r g y a l t u n k . Az u t o l s ó újítás az volt, h o g y p u h a kis fészket c s i n á l t a m a kiságyában. Azt m á r k o r á b b a n megfigyeltem, hogy a m u n ­ k a h e l y e m e n m i n d i g j o b b a n alszik. A z o t t a n i a l t a t ó s z o ­ b á b a n k i s e b b a kiságya, m i n t a m i i t t h o n v a n , és m a g a a s z o b a is sokkal k i s e b b . A M i m ó z á n a k T r a c y is azt javasolja, h o g y a n y a m é h ­ szerű k ö r n y e z e t b e n a l u d j o n , e z é r t egy n a g y o n p u h a szarvasbőr u t á n z a t ú takarót terítettem a matracára, a m i b e a z o n n a l b e l e s z e r e t e t t . B e t e t t e m h o z z á egy b á ­ r á n y b ő r á g y t a k a r ó t is, a m i a k k o r a volt, h o g y a fél kis­ ágyat b e f e d t e . Levágtam belőle, hogy ne legyen t ú l h o s s z ú , d e a z é r t o t t h o n o s é s a n y a s z a g ú . É s k a p o t t egy kis (úgy 1 5 x 1 5 - ö s ) d í s z p á r n á t , a m i az egyik o l d a l á n szarvasbőrutánzat, a másikon pedig szőrös. T ö b b s z ö r k é r t e m á r , h o g y fektessek m e l l é egy ö s s z e t e k e r t t a k a r ó t is. É p p e n úgy, m i n t b a b a k o r á b a n , a m i k o r ö s s z e t e k e r t törülközőkkel támasztottam meg. Úgy n é z ki, m i n t egy b e g u b ó z o t t pici s z i t a k ö t ő l á r v a , de imádja! Az egyik este elég nyugi volt, úgyhogy felajánlottam, hogy feküdjön az ö l e m b e n , amíg el n e m alszik. K ö r ü l b e l ü l ö t p e r c m ú l v a b e a k a r t m e n n i a kis­ á g y á b a . Az a g y e r e k , aki öt évig v e l e m a l u d t egy ágy­ b a n , é s MINDENNÉL j o b b a n s z e r e t e t t ö l b e n l e n n i !

r i t u á l é b a t e r m é s z e t e s e n b e l e t a r t o z i k a m e s é l é s , az ölelés és a p u s z i . E z e n k í v ü l , mivel a g y e r m e k m á r a n n y i m i n d e n t m e g é r t , b e s z é l g e t n i is l e h e t vele, a m i n t a r r a J u l i e , a h u s z o n ­ h á r o m h ó n a p o s M e g a n a n y u k á j a rájött. Julie m a g á v a l viszi M e g a n t a munkahelyére, és elismeri, hogy „gyakran n e m l e h e t k i s z á m í t a n i , h o g y a n telik m a j d a n a p u n k " . Julie annyi­ r a t a l á l é k o n y é s o l y a n n a g y s z e r ű m e g l á t á s a i v a n n a k , hogy h o s s z ú leveléből k ö z r e a d o k n é h á n y r é s z l e t e t . T u d t a , hogy m i l y e n a kislánya ( s z e r i n t e M i m ó z a ) , r á é r z e t t az igényeire, m e g h a l l g a t t a é s v é g i g g o n d o l t a m á s o k t a n á c s a i t , v é g ü l ideá­ lis r i t u á l é t h o z o t t össze a k i s l á n y á n a k : N é h á n y h é t t e l e z e l ő t t a k i s l á n y o m alvás­ problémáiról írtam. Próbáltam megtaníta­ napközben rend­ ni önállóan elaludni, de az lett belőle, szertelenül alszik." h o g y m i n d e n este k é t ó r á n k e r e s z t ü l é n e ­ kelt, n e v e t g é l t , b e s z é l t ! R é g e b b e n r e n d s z e r e s e n m á s ­ fél-két é s fél ó r á t a l u d t , m o s t a n á b a n v i s z o n t c s a k negy­ v e n p e r c e t . N e m volt n y ű g ö s n a p k ö z b e n - n e m nyafo„ Sokára alszik el;

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

N e m b i z t o s , h o g y m á s n a k e t t ő l j o b b lesz, d e a z biz­ t o s , h o g y M e g a n k i s e b b , b i z t o n s á g o s a b b a l v ó h e l y r e vá­ gyott, és hogy megbeszélhesse a n a p i eseményeket. És mivel n a p k ö z b e n annyira kiszámíthatatlan az élete, örül n e k i , h o g y este juk bírni! M e g a n é k esti rituáléja n e m feltétlenül a l k a l m a s a z Ö n gyer­ m e k é n e k , é s csak azt a k a r t a m m e g m u t a t n i vele, h o g y m e n n y i ­ re el lehet találni a gyerek igényeit, ha r á h a n g o l ó d u n k .
„Lefekvés éjszaka előtt felébred."

A kiságyból a n a g y á g y b a való k ö l t ö z é s k o r ( l á s d a 3 4 6 . ol­ dalt) különösen fontos a korábbi rituálé következetes betar­ t á s a . M i n d e n u g y a n o l y a n l e g y e n - kivéve p e r s z e az ágyat. É r d e k e s , h o g y s o k g y e r e k e g y á l t a l á n n e m kel föl éjszaka a nagyágyból. M i n t h a továbbra is úgy tekintenék, hogy rá­ csok gátolják b e n n e . V a n n a k p e r s z e o l y a n o k , akik i g e n : ki­ p r ó b á l j á k , h o g y vajon az új ággyal új s z a b a d s á g j o g o k jár­ n a k - e . A n a p i r e n d k ö v e t k e z e t e s b e t a r t á s a - lefekvés a m e g ­ szokott i d ő p o n t b a n , ugyanaz a rituálé, a megbeszélt számú m e s e - azt az ü z e n e t e t h o r d o z z a , h o g y c s a k az ágy ú j , a sza­ bályok a régiek. is Ne szaladjon be hozzá, ha álmában felsír.
, Felsír éjszaka.

mindig m i n d e n ugyanúgy történik.

M o s t j ö n n e k a z őrlőfogai, ú g y h o g y r e m é l e m , így k i fog­

A nak,

lefekvési és

rituálé

segítségével

elébe

húzza az időt;

m e h e t ü n k a z e s e t l e g e s éjszakai p r o b l é m á k ­ m é g elalvás előtt m e g s z ü n t e t h e t j ü k őket. A huszonegy h ó n a p o s Jason például

Rendkívül fontos, hogy kisgyermekkorban is folytassa a b a b a k o r b a n ( r e m é l h e t ő l e g ) e l k e z d e t t g y a k o r l a ­ t o t : v á r j o n egy kicsit, m i e l ő t t k ö z b e l é p . H a a g y e r m e k n e m sír, n e m e n j e n b e h o z z á . A k k o r se, h a hallja, h o g y b e s z é l . V a l ó s z í n ű l e g m a g á t ó l visszaalszik. H a sír, p r ó b á l j a m e g á l l a ­ p í t a n i , h o g y m a n t r a s í r á s t vagy v a l ó d i s e g é l y k é r ő sírást h a l l (lásd a k e r e t e s r é s z t a 2 9 9 . o l d a l o n ) . Ha az e l ő b b i t , v á r j o n . H a a z u t ó b b i t , m e n j e n b e h o z z á , d e n e szóljon egy s z ó t s e m , ne keltse föl az é r d e k l ő d é s é t . A felvesz/leteszből marad a letesz. M i v e l a k i s g y e r m e k e t m á r n e h e z e b b f ö l e m e l n i , m i n t egy c s e c s e m ő t , é s a m a t r a c i s lejjebb k e r ü l t , ne e m e l g e s s e - csak a l e t e s z r é s z t csinálja. M á s k é p p e n f o g a l m a z v a : várja m e g , a m í g a g y e r e k feláll (a t ö b b s é g m á r a m ú g y i s áll, m i r e a s z ü l ő b e m e g y h o z z á ) , d e ne vegye ö l b e . E g y s z e r ű e n fektesse vissza. A m e g s z o k o t t szavakkal n y u g t a s s a m e g , é s tegye h o z z á : „ M o s t a l s z u n k . " E z a m ó d s z e r t e r m é s z e t e s e n t ö b b i d ő t vesz i g é n y b e a z o k ­ nál a gyerekeknél, akiket ötletszerűen neveltek. M é g akkor is t ö b b időt szánjon az ötletszerű nevelés „visszacsinálásá­ r a " , ha tudja, m i t csinált rosszul. Betsy például p o n t o s a n t u d t a , hol r o n t o t t a el Noah-val. E-mailjének tárgyához a k ö v e t k e z ő t í r t a : „ A l v á s k o r a 18 h ó n a p o s az úr a h á z n á l . " K l a s s z i k u s eset a z övék, a m e l y b e n t ö b b p r o b l é m a k ö r i s fel­ színre kerül: az elnyúló ötletszerű nevelés káros hatásait t o ­ v á b b súlyosbítják a g y e r m e k n ö v e k v ő t e s t i ereje és fejlődő

h a j n a l i n é g y k ö r ü l azzal é b r e d t , h o g y „ S z o m j a s v a g y o k " . M a r y a n n s z e r e n c s é r e a m á s o d i k e s e t u t á n felhívott, m e r t g y a n í t o t t a , h o g y rossz s z o k á s k e z d k i a l a k u l n i . Azt t a n á c s o l ­ t a m n e k i , h o g y m i n d e n e s t e k é s z í t s e n o d a J a s o n kiságyába egy kis vizet c s ö p ö g é s m e n t e s c s ő r ö s p o h á r b a n . „ E z is le­ g y e n r é s z e az esti r i t u á l é n a k - m a g y a r á z t a m . - A jóéjt-puszi e l ő t t e m l é k e z t e s d , h o g y »És itt v a n a vized, ha f e l é b r e d s z és s z o m j a s vagy.«"
„Rosszakat álmodik."

Egy

másik

családban

a

kétéves

Olivia

r o s s z a k a t á l m o d o t t . A j a v a s l a t o m az volt, h o g y a m i k o r a p u k a lefekteti, c s a p j o n nagy

felhajtást G o o g i e , a kis s z ő r ö s r ó k a k ö r ü l , a m e l y Olivia ked­ v e n c állatkája volt. A „jó é j s z a k á t " e l ő t t a p u k a a z t á n m á r c s a k azt m o n d t a : „ N e félj, Liv. G o o g i e itt v a n , é s vigyáz r á d . " Ö n i s g o n d o l j a végig, m i s e g í t e n e a z Ö n g y e r m e k é n e k . G y ő z z e m e g r ó l a , h o g y e g y e d ü l i s kibírja a z éjszakát. H a va­ lami másból merít megnyugvást, például hogy benéznek az ágya alá, n e m l a p u l n a k - e o t t s z ö r n y e k , a k k o r feltétlenül n é z z e n b e alá. R e m e k ö t l e t a n a p e s e m é n y e i n e k m e g b e s z é ­ lése is, m e r t segít f e l d o l g o z n i a g y e r m e k f é l e l m e i t . H a ő m é g n e m i g e n b e s z é l , Ö n vegye s z á m b a h e l y e t t e , m i m i n d e n történt aznap.

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

é r t e l m i k é p e s s é g e i , v a l a m i n t egy b e t e g s é g és a k ó r h á z i t a r ­ tózkodás: M i v e l N o a h - t ö t l e t s z e r ű e n n e v e l t e m , csak akkor hajlandó elaludni, ha r i n g a t o m . Ha m á r á g y b a n v a n , „ n é h a " m a g á t ó l i s vissza t u d a l u d n i . I d ő n k é n t h a l l j u k éjszaka, h o g y u g a t é s b e s z é l , a z t á n n a g y c s e n d . D e v a n , a m i k o r sírva é b r e d . É s h a egyszer f e l é b r e d , l e h e t e t l e n v i s s z a t e n n i a k i s á g y á b a ! A b b a n a p i l l a n a t b a n s í r n i k e z d , a m i n t fel a k a r o k állni a s z é k r ő l . N a p k ö z b e n i a l v á s n á l is ezt csi­ nálja. N a g y j á b ó l 1 8 h ó n a p j a m e g y így. M i t javasolsz? M a j d n e m 1 2 kiló, é s a m i k i s á g y u n k o l d a l a o l y a n m a ­ g a s , h o g y alig l e h e t b e h a j o l n i rajta. B e t e g v o l t (kiszára­ dás miatt kórházba került, 4 napja j ö t t ü n k h a z a ) , de az o r v o s m a azt m o n d t a , h o g y m á r teljesen jól v a n . A k k o r f e d e z t e m fel T r a c y k ö n y v e i t , a m i k o r J a s o n k ó r h á z b a n volt. M i l y e n j ó lett v o l n a , h a 1 7 h ó n a p p a l e z e l ő t t elol­ vasom az elsőt!!! E z n y i l v á n v a l ó a n egy e l h a n y a g o l t régi p r o b l é m a , amelyet egyéb p r o b l é m á k tovább bonyolítottak. Betsy érdekes m ó ­ d o n azt írja, h o g y e z t i z e n n y o l c h ó n a p j a „ m e g y így". P e d i g n e m m a g á t ó l m e g y így, h a n e m e r r e t a n í t o t t á k N o a h - t a szü­ lei: Ha sírok, beszaladnak és ringatnak. M o s t , h o g y N o a h m a j d n e m t i z e n k é t kiló, a r i n g a t á s m á r n e m i s o l y a n ö r ö m t e ­ li a s z á m u k r a . (Az v i s z o n t a j a v u k r a í r a n d ó , h o g y n e m vet­ ték az ágyukba.) Az ötletszerű nevelés következménye most m á r n e m p u s z t á n az, h o g y N o a h r á s z o k o t t a r i n g a t á s r a , ha­ n e m a z is, h o g y t u d a t o s a n m a n i p u l á l j a ő k e t . E z é r t itt egy k é t r é s z b ő l álló t e r v s z ü k s é g e s : N o a h - t r i n g a t á s n é l k ü l fek­ t e t i k le, és ha sír, a l e t e s z h e z f o l y a m o d n a k . Vele m a r a d n a k a s z o b á b a n , d e n e m b e s z é l n e k h o z z á . S e m m i szín a l a t t n e m veszik ö l b e , egyrészt m e r t e h h e z m á r t ú l n e h é z , m á s r é s z t e z a korábbi ötletszerű neveléshez tartozik. Szavakkal nyugtat­ ják m e g : „ S e m m i b a j , N o a h , m i n d j á r t e l a l s z o l . " E g y i l y e n korú gyerek m á r m i n d e n t m e g é r t . És jóllehet ez tizennyolc

h ó n a p j a m e g y így, B e t s y t , h a i g a z á n e l t ö k é l i m a g á t , kelle mes meglepetés érheti. Ha megrendült Önben a gyerek bizalma, alud­ jon mellette egy gumimatracon - és csak később
„Nem a szobából."

enged ki

„Csak ringatva alszik el; nem tud egyedül visszaaludni."

kezdje a letesz módszert. N e m t u d o m e l é g s z e r m o n d a n i : ha g y e r m e k e b a b a k o r á b a n e l v e s z t e t t e a b i z a l m á t Ö n b e n , kis­ gyermekkorában általában súlyosbodik az alvásproblémája, és t ö b b i d ő t vesz i g é n y b e a m e g o l d á s . A g y e r e k a r r a s z á m í t , h o g y Ö n kimegy, e z é r t folyton e l l e n ő r z i , h o g y o t t v a n - e m é g . S ú l y o s e s e t e k b e n , a m i k o r f ó b i á s a n fél a kiságytól, t o r ­ k a s z a k a d t á b ó l ü v ö l t . I l y e n k o r beviszek a s z o b á j á b a egy gu­ m i m a t r a c o t , és l e g a l á b b az első éjszakán vele a l s z o m . A m a t ­ r a c o t a kiságy m e l l é t e g y e . Ha az a l v á s p r o b l é m a új k e l e t ű , l e h e t , h o g y a k ö v e t k e z ő este m á r n i n c s is s z ü k s é g az o t t al­ v á s r a . S o k s z o r k é t éjszaka i s m e g t e s z i . D e h a a p r o b l é m a n a g y o n régi, azt j a v a s l o m , h o g y h á r o m é j s z a k á n k é n t h ú z z a m i n d t á v o l a b b a g u m i m a t r a c o t a kiságytól (és k ö z e l e b b az ajtóhoz). M i n d e g y i k e s e t m á s egy kicsit. N é h a á t m e n e t i m e g o l d á s ­ k é n t á t ü l ö k egy s z é k r e . Vagyis h a a m a t r a c o t m á r k i v i h e t e m a s z o b á b ó l , egy s z é k e n ü l ö k a kiságy m e l l e t t , a m í g a gyer­ m e k e l n e m alszik. A z ezt k ö v e t ő e s t é k e n egyre t á v o l a b b vi­ s z e m a széket. (A való é l e t b ő l vett r é s z l e t e s p é l d á t , E l l i o t t t ö r t é n e t é t lásd a 3 5 7 . o l d a l o n . ) Ha a kisgyermek soha a nem aludt a kiságyá­ Ha ban, akkor rögtön nagyágyba szoktassa.
„ Éjszaka felkel az ágyból."

a gyermeknek krónikus alvásproblémái van-

n a k , é s Ö n csak m o s t , t i z e n ö t , t i z e n n y o l c vagy a k á r h u s z o n ­ n é g y h ó n a p o s k o r á b a n k e z d i t a n í t a n i n e k i a z ö n á l l ó alvást, m á r n e m i g e n van é r t e l m e a kiságyába szoktatni. É r d e m e s a n a g y á g y a t m e g s z e r e t t e t n i vele (lásd a 3 4 6 . o l d a l t ) . Vigye m a g á v a l a b o l t b a , a m i k o r kiválasztja s z á m á r a az ágyat vagy l e g a l á b b az á g y n e m ű t . H a d d v á l a s s z o n ő v a l a m i t , a m i n a k e d v e n c figurája vagy s z í n e v a n . A z n a p e s t e k ö z ö s e n ágyaz­ z a n a k m e g . Az első éjszaka a l u d j a n a k e g y ü t t . Ő a n a g y ­ fiú/nagylány á g y o n , Ö n egy g u m i m a t r a c o n . A z t á n f o k o z a t o ­ s a n vigye m e s s z e b b a m a t r a c o t , m í g n e m m á r n i n c s r á szük-

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

ség, m e r t elég, h a n é h á n y este m e l l e t t e ü l egy s z é k e n , a m í g e l n e m alszik. Végül e l a l u d n i i s e g y e d ü l fog. H a éjszaka át­ m e g y a z Ö n s z o b á j á b a , a k k o r k e d v e s e n , d e b e s z é d n é l k ü l kí­ sérje vissza a saját á g y á b a . Ha ez n e m segít, s z e r e l j e n fel egy k i s k a p u t a s z o b á j á r a , és h a n g s ú l y o z z a , h o g y a saját á g y á b a n kell m a r a d n i a . H a csak egyszer i s o d a e n g e d i m a g á h o z , ga­ r a n t á l h a t o m , h o g y k é t s z e r o l y a n súlyos g o n d o t c s i n á l m a g á ­ n a k . A n a g y o n n e h é z e s e t e k b e n azt t a n á c s o l o m , h o g y játé­ kos f e l a d a t n a k állítsák be a d o l g o t , és j u t a l m a z z á k m e g a g y e r m e k e t , h a a h e l y é n m a r a d (lásd A d a m t ö r t é n e t é t a 366-369. oldalon). A s z ü l ő i l e l e m é n y n e k n i n c s h a t á r a , h a a r r ó l v a n szó, h o g y a g y e r e k e t a saját á g y á b a kell s z o k t a t n i . A k é t é v e s L u k e jut e s z e m b e , aki csak a szülei á g y á b a n volt h a j l a n d ó a l u d n i , de o t t is csak a k k o r , ha f o g h a t t a anya vagy a p a fülét. Az a n y u ­ ka egy i d ő u t á n r á j ö t t , h o g y az ő á g y u k o n kívül a n a p p a l i k a n a p é j á n is elalszik ö n á l l ó a n . Ú g y h o g y ezt a k a n a p é t átvit­ t é k a g y e r e k s z o b á b a , a h o l e g y é b k é n t egy v a d o n a t ú j , nagyfiús ágy v á r t a g a z d á j á r a . L u k e rá s e m n é z e t t , a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n v i s z o n t k é s z s é g e s e n a l u d t a k a n a p é n , m e r t azt is­ m e r t e , és ott biztonságban érezte magát.
„ Retteg a kiságyától."

n e l . S a m a n t h á t m á r n e m volt é r d e m e s v i s s z a s z o k t a t n i a kis­ á g y á b a , i n k á b b a n a g y á g g y a l kellett m e g b a r á t k o z n i a . Ha a gyerek átjön Önhöz, ne engedje meg neki, hogy bebújjon az Ön ágyába. H a l a d é k t a l a n u l kísérje vissza a saját szobájá­ b a . N a p k ö z b e n is l e g y e n h a t á r o z o t t . S z ö g e z z e le azt a sza­ bályt, hogy kopognia kell a szülők szobájának ajtaján. M i l l i ó s z á m k a p o m a k é r d é s e k e t a z o k t ó l a s z ü l ő k t ő l , akik s z e r i n t a n a p i r e n d és a s z a b á l y o k k á r o s a k a g y e r e k s z á m á r a . S z e r i n t e m ez b a d a r s á g ! A h o g y a g y e r e k n ö v e k s z i k , m e g kell t a n í t a n i n e k i , h o g y m i n d i g k o p o g n i illik. J á r j o n elöl a jó p é l ­ d á v a l , és Ön is k o p o g j o n az ő ajtaján. E z z e l a h a t á r o k t i s z t e ­ l e t é r e t a n í t j a . É s h a csak ú g y b e r o n t , szóljon r á : „ K o p o g á s nélkül n e m jöhetsz be Anya szobájába." Ha a g y e r m e k f ó b i á s a n fél a k i s á g y á t ó l és vissza kell sze­ r e z n i a b i z a l m á t , n é h á n y éjszakán e s e t l e g vele kell a l u d n i , d e n e m ö r ö k k é . A m a t r a c csak á t m e n e t i e s z k ö z , h o g y biz­ t o n s á g b a n érezze m a g á t . Az e s e t e k t ö b b s é g é b e n p e r s z e e l ő z m é n y e v a n a g y e r e k éj­ szakai v á n d o r o l á s á n a k . Á l t a l á b a n a r é g ó t a t a r t ó ö t l e t s z e r ű n e v e l é s h ú z ó d i k m e g a h á t t é r b e n . K i s g y e r m e k k é n t egysze­ r ű e n z a v a r ó b b n a k tűnik a j e l e n l é t e . Azt is m e g f i g y e l t e m , h o g y egyes s z ü l ő k ö n m a g u k a t i s b e c s a p j á k . A m i k o r p é l d á u l e l o l v a s t a m S a n d r a e-mailjét, t u d t a m , h o g y n e m m o s t ala­ k u l t ki a p r o b l é m á j u k : E l l i o t t n e m a k a r e g y e d ü l a l u d n i . S z ó sze­ „ Éjszaka átjön r i n t vele e g y ü t t kell l e f e k ü d n ü n k a k é t s z e ­ hozzám." mélyes m a t r a c á r a , ami a földön van. P á r ó r á n k é n t felébred ellenőrizni, és d ü h ö s e n é r t ü n k jön, h o g y m e n j ü n k vissza h o z z á . S E G Í T S ! S z e r e t n é k k e t t e s ­ b e n a l u d n i a f é r j e m m e l , egy kis n y u g a l o m r a v á g y o m ! Bezárni sem tudjuk, m e r t tolóajtó van a szobájában, a m i t k i t u d n y i t n i . D e ő s z i n t é n szólva a b b a n s e m va­ gyok b i z t o s , h o g y e l v i s e l n é n k a s í r á s á t , m e r t n é g y h ó n a ­ p i g hasfájós volt, é s folyton b ő g ö t t . H o g y l é p j ü n k k i e b ­ ből az ördögi körből? M i n d i g is é b e r e n aludt. Segítsen valaki!

N é h a azt t a p a s z t a l o m , h o g y a s z ü l ő k előtt n e m áll össze a k é p , a m i k o r a g y e r e k h i r t e l e n „ r e t t e g n i k e z d a k i s á g y á t ó l " , h o g y a tizen­ hónapos Samantha anyukáját, Leslie-t idézzem.

nyolc

L e s l i e m e g e s k ü d ö t t r á , h o g y a z e l m ú l t k é t h ó n a p b a n a lánya „ á t a l u d t a " a z éjszakákat. „ B á r h o l m á s h o l elalszik, d e a m i n t a kiságyába tesszük, hisztérikusan b ö m b ö l , aztán öklende­ zik és h á n y . " A „ r e t t e g " és „ h i s z t é r i k u s a n " szavak leplezték le. R ö g t ö n s e j t e t t e m , h o g y S a m a n t h a szülei m e g p r ó b á l k o z ­ t a k a „ h a d d sírja k i m a g á t " m ó d s z e r r e l . T ö b b s z ö r is. „ I g e n , s z o k t u k c s i n á l n i , é s n é h a b e i s válik, m á s k o r v i s z o n t n e m " , m e s é l t e L e s l i e , n e m is sejtve, h o g y ő b o n y o l í t o t t a kislánya problémáját. S a m a n t h á t t r a u m a érte, és tizennyolc hónapos k o r b a n n e h e z e b b v i s s z a á l l í t a n i a l e r o m b o l t b i z a l m a t . A gye­ r e k s z e m é b e n a k i s á g y n a k a z é r t v a n n a k r á c s a i , h o g y elvá­ l a s s z á k az anyjától, m a g a a kiságy p e d i g e g y e n l ő a b ö r t ö n -

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

Ú g y t ű n h e t , h o g y S a n d r a és a férje a t a n á c s a i m a t m e g f o ­ g a d v a n e m hagyják, h o g y a t i z e n n y o l c h ó n a p o s E l l i o t t v e l ü k a l u d j o n . D e vajmi k e v e s e t t e t t e k a z é r t , h o g y E l l i o t t önállóan a l u d j o n . B i z o n y á r a Ö n i s t ö b b á r u l k o d ó k i j e l e n t é s t talált S a n d r a l e v e l é b e n , é s t u d n a m i t k é r d e z n i t ő l e . E l ő s z ö r is, m i é r t van kétszemélyes m a t r a c a Elliottnak? F o g a d o k , hogy r é g e b b e n valaki vele a l u d t . L e h e t , h o g y c s a k a n y u k a , akire m o s t a p u k a is igényt t a r t . A lényeg az, h o g y a s z ü l ő k szok­ tatták rá. E b b e n az esetben n e m javasolom a g u m i m a t r a c o t , hiszen e g y é b k é n t is vele a l u d t a k . A h e l y e t t , h o g y az ő á g y á b a n vagy a k á r egy m á s i k á g y o n az ő s z o b á j á b a n a l u d n á n a k , r ö g t ö n a székes v á l t o z a t o t kell a l k a l m a z n i u k . L e f e k v é s k o r b e v i s z n e k egy s z é k e t , é s e l m a g y a r á z z á k : „ M a m a [vagy P a p a - m i n d e n ­ k é p p e n az, aki b i z t o s a b b a n k i t a r t ! ] itt m a r a d v e l e d , a m í g e l n e m a l s z o l . " H á r o m n a p m ú l v a , a lefekvési r i t u á l é k e z d e t e e l ő t t , h o g y E l l i o t t ne lássa, h ú z z á k k ö z e l e b b a s z é k e t az aj­ t ó h o z . H á r o m n a p o n k é n t m i n d i g egy kicsivel kijjebb viszik. És aki e s t é n k é n t E l l i o t t o t altatja, m e g n y u g t a t j a : „ I t t va­ g y o k . " É s a m i k o r m á r ú g y látják, h o g y kivihetik a széket, m e g m o n d j á k n e k i : „ M a e s t e kiviszem a széket, d e itt m a r a ­ d o k , a m í g e l n e m alszol." É s b e t a r t j á k a s z a v u k a t , m e r t n é ­ m á n állnak n e m messze az ágyától. Ha a székre m á r nincs szükség, remélhetőleg egyedül elalszik. Ha mégis fölkel vagy k é s ő b b f e l é b r e d , visszakísérik a s z o b á j á b a , lefektetik, é s azt m o n d j á k n e k i : „ T u d o m , h o g y m é r g e s vagy, d e m i n d ­ járt elalszol." U t á n a pedig valamivel távolabb megállnak, és megnyugtatják: „Itt vagyok." De ügyelnek rá, hogy ne néz­ z e n e k a s z e m é b e , n e b e s z é l g e s s e n e k vele, é s s e m m i l y e n m á s m ó d o n n e hagyják m a g u k a t m a n i p u l á l n i . Végül n e m m o n ­ d a n a k s e m m i t , csak visszafektetik a z ágyba. H a t á r o z o t t n a k kell l e n n i ü k . E l l i o t t n e m a t t ó l fog a s z o b á j á b a n m a r a d n i , h o g y rázárják a z ajtót. E g y k i s k a p u t v i s z o n t v e h e t n e k , hogy ne kóboroljon át hozzájuk.
„Attól félek, hogy

Olvasson S a n d r a sorai között (357. oldal), és szenteljen kü­ l ö n figyelmet e n n e k a m o n d a t n a k : „ D e ő s z i n t é n szólva a b ­ b a n s e m vagyok b i z t o s , h o g y e l v i s e l n é n k a s í r á s á t , m e r t n é g y h ó n a p i g hasfájós volt, é s folyton b ő g ö t t . " S z á m o m r a n y i l v á n v a l ó , t a l á n m e r t a n n y i hasfájós b a b a anyukájával foglalkoztam, hogy S a n d r a m é g mindig n e m tette túl m a g á t E l l i o t t é l e t é n e k első n é g y h ó n a p j á n . M i n t h a a t t ó l r e t t e g n e , h o g y e l ö l r ő l k e z d ő d i k m i n d e n . G y a n í t o m azt is, h o g y a m i a t t a z első n é g y h ó n a p m i a t t a l u d t n y u g t a l a n u l k é s ő b b is, m e r t a szülei n e m t u d t á k , h o g y a n t a n í t s á k m e g a l u d n i . N y u g t a l a n s á g á t a n n a k t u l a j d o n í t o t t á k , h o g y „ é b e r e n al­ szik". M o s t , t i z e n n y o l c h ó n a p o s k o r á b a n v i s z o n t m á r e l v a n n a k k e s e r e d v e : E z m o s t m á r ö r ö k k é így lesz? A m ú l t t ó l való félelem m e g g á t o l h a t j a , h o g y a j e l e n b e n s i k e r r e v i g y ü n k egy t e r v e t . A b ű n t u d a t , a h a r a g és a s z o r o n g á s a s z ü l ő e l l e n d o l g o z i k . E z é r t i s s z o k t a m azt m o n d a n i : „Az a k k o r volt, e z meg most van. A m ú l t o n n e m t u d u n k változtatni, de a kárt helyrehozhatjuk... ha igazán akarjuk." Az „ébredj, hogy alhass"módszeremmel nyújt­ „ Túl korán kel, sa meg az alvás idejét. Az „ é b r e d j , h o g y al­ és már délelőtt h a s s " (lásd a „ M i n d i g u g y a n a b b a n a z i d ő ­ elfárad." p o n t b a n é b r e d " c í m ű részt é s a k e r e t e s r é s z t a 2 4 2 . o l d a l o n ) a k i s g y e r m e k n é l is m ű k ö d i k . G y a k r a n aján­ l o m a s z ü l ő k n e k , ha a gyerek k o r á n kel vagy é j s z a k á n k é n t m i n d i g u g y a n a b b a n a z i d ő p o n t b a n f e l é b r e d . B i z o n y o s ese­ t e k b e n a z „ é b r e d j , h o g y a l h a s s " a t e r v első l é p é s e . P é l d á u l K a r e n , a tizenhét h ó n a p o s M a c és a négyhetes Brock anyu­ kája azt k é r d e z t e , h o g y a n s z o k t a s s a á t M a c e t k é t n a p k ö z b e ­ n i alvásról e g y r e . D e a m i k o r k i d e r ü l t , h o g y M a c m i n d e n reggel h a t k o r kél, m á r t u d t a m , h o g y e l ő s z ö r ezzel kell fog­ l a l k o z u n k . K ü l ö n b e n n e m bírja k i d é l u t á n egyig, é s t ú l fá­ r a d t lesz a h h o z , h o g y egy j ó n a g y o t a l u d j o n . E l s ő k é n t t e h á t azt k e l l e t t e l é r n ü n k , h o g y reggel t o v á b b a l u d j o n . C s a k u t á ­ na l e h e t e t t fokozatosan o d é b b t o l n i a d é l e l ő t t i a l v á s á t (lásd a k ö v e t k e z ő r é s z t ) . Azt t a n á c s o l t a m K a r e n n e k , h o g y m e n j e n b e M a c h e z h a j n a l i ö t k o r , é s é b r e s s z e föl. „ R e n d b e n - v á g t a rá azonnal, ami meglepett, hiszen a legtöbb szülő furcsán

ez örökké így lesz."

Ha gyermeke mindig rosszul aludt, vizsgálja meg és vegye figyelembe az előzményeket, de ne hagyja magát befolyásolni a saját félelmeitől

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

n é z r á m , a m i k o r ezt hallják. A z t á n h o z z á t e t t e : - I l y e n k o r úgyis é b r e n vagyok a kicsi m i a t t . " Azt j a v a s o l t a m t e h á t , h o g y tegye t i s z t á b a M a c e t , d e a z t á n r ö g t ö n fektesse vissza azzal, h o g y „ N a g y o n k o r á n v a n . A l u d j m é g . " T u d t a m , h o g y M a c n e m fog teljesen f ö l é b r e d n i . Vissza fog a l u d n i , l e h e t , h o g y egy kicsit n y ű g ö s e n , de l e g a l á b b leszokik a h a j l a n i ke­ lésről. A cél az volt, h o g y h é t i g a l u d j o n , h o g y l e g y e n ereje végigjátszani a délelőttöt.
„ Azt szeretném, napközben kétszer, egyszer nem aludna." ha

Amikor M a c reggelenként már tovább aludt, tervünk má­ s o d i k részével f o l y t a t t u k (lásd a k e r e t e s r é s z t ) . K o r á b b a n d é l e l ő t t fél t í z k o r f e k ü d t le, K a r e n m o s t v i s z o n t i g y e k e z e t t tízig é b r e n t a r t a n i , vagy h a a z n e m m e n t , l e g a l á b b h á r o m ­ n e g y e d tízig. M a j d h á r o m n a p m ú l v a t i z e n ö t - h a r m i n c p e r c ­ cel m e g i n t o d é b b t o l t a a lefekvés idejét. M a c t í z ó r a i z o t t , aludt, u t á n a ebédelt. N e m m e n t máról h o l n a p r a . Egy h ó n a ­ p i g t a r t o t t , é s sok o l y a n n a p volt, a m i k o r m i n d e n t é r e n viszs z a e s e t t - t ú l k o r á n kelt, d é l e l ő t t n a g y o t a l u d t . E z n o r m á l i s j e l e n s é g , é s n e m c s a k a z é r t , m e r t ú j n a p i r e n d r e állt át, h a ­ n e m m e r t n e m olyan rég született testvére, és m é g n e m emésztette m e g az új helyzetet. Legyen ugyanolyan következetes az új rend­ del, mint a régivel. Ha valamilyen m ó d o n ö t ­
„Már az első este feladtuk."

Fokozatosan

vezesse

be

a

változásokat.

Egyes s z ü l ő k m a g u k t ó l r á j ö n n e k , m i a t e e n ­ d ő , d e n e m h a g y n a k i d ő t a g y e r e k n e k , hogy m e g s z o k j a az új n a p i r e n d e t . A k i s g y e r m e k ­ n e k jó a m e m ó r i á j a , e z é r t n e m s z e r e t i a hir-

hanem csak

telen változásokat. Számít a megszokott eseményekre. N e m t u d azonnal átállni a megváltoztatott n a p i r e n d r e . K a r e n például, mielőtt velem konzultált, m e g p r ó b á l t a kiiktatni a d é l e l ő t t i alvást, a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y T a l p r a e s e t t kisfia d é l u t á n m a j d e g y s z e r ű e n t o v á b b alszik. E h e l y e t t t ú l fáradt, d é l e l ő t t is e l a l u d t , vagy a k o c s i b a n n y o m t a el az á l o m , és nyugtalanul aludt. B e l á t h a t ó t e h á t , hogy a h i r t e l e n változta­ tásnál jobb a fokozatosság.

l e t s z e r ű e n nevel, a g y e r m e k azt szokja m e g .

Ha n e h e z e n alszik el vagy éjszaka felébred, Ö n t ő l a régi visel­ k e d é s é t várja. K ö v e t k e z é s k é p p tiltakozni fog, h a Ö n v a l a m i t m á s k é p p e n csinál - n e m eteti m e g hajnali h á r o m k o r , n e m öl­ b e n altatja el. E z b i z t o s ! D e h a Ö n k i t a r t , h a m a g a b i z t o s a n é s k ö v e t k e z e s e n viselkedik, n e m m a r a d el a siker. De a g y e r m e k m e g é r z i , ha csak fél szívvel csinálja. R á k a p c s o l - h a n g o s a b b a n sír, g y a k r a b b a n felébred - , Ö n p e d i g feladja. Ne keverje össze a megnyugtatást az „elkényeztetéssel". A kis­ gyermekkor különösen nehéz időszak a gyermek életében, ezért m i n d e n eddiginél nagyobb szüksége van a szülő b á t o ­ r í t á s á r a . R e n d s z e r i n t m á r elhagyja a z egyik n a p p a l i alvást, d e n e m egyik n a p r ó l a m á s i k r a . A z egyik n a p v í g a n elvan d é l e l ő t t alvás n é l k ü l , m á s n a p v i s z o n t n e m . K ü l ö n b e n is, a n n y i ú j d o n s á g g a l t a l á l k o z i k az ő kis v i l á g á b a n . F e j l ő d i k és ö n á l l ó s o d i k , de a z é r t szereti t u d n i , h o g y a n y a és a p a a segít­ s é g é r e siet, h a kell. Á t é r z e m a s z ü l ő k n e h é z h e l y z e t é t , h i ­ s z e n n e m m i n d i g e g y s z e r ű e l d ö n t e n i , h o g y ez vagy az a vi­ selkedés „ n o r m á l i s " - e , és hogyan reagáljanak rá: R o b e r t o n e m s o k á r a kétéves, de úgy e m ­ lékszem, hogy amióta megszületett, a n a p ­ k ö z b e n i alvás u t á n egy ó r á n k e r e s z t ü l

Kettő helyett egy szundi
Ha a délelőtti alvást egyre k é s ő b b r e toljuk, végül m a g á t ó l m e g s z ű n i k ! Az alábbi m e n e t r e n d n é l a b b ó l i n d u l t a m ki, h o g y a g y e r m e k legalább egyéves, és általában délelőtt fél tízkor fekszik le a l u d n i . Az i d ő p o n t o k a gyerektől f ü g g ő e n változhatnak, a f o k o z a t o s változtatás alapelvei a z o n b a n u g y a n a z o k m a r a d n a k . 7-3. nap: Délelőtt 1 5 - 3 0 perccel k é s ő b b tegye le aludni - 9 . 4 5 - k o r vagy 10-kor. 4-6. nap: Ha sikerül, 30 perccel k é s ő b b , vagyis 1 0 . 3 0 - k o r fektesse le. Tízórait 9-kor vagy 9 . 3 0 - k o r k a p j o n . 2-2½ órát alszik, és 13 ó r a k o r e b é d e l . A 7. naptól ameddig kell: H á r o m n a p o n k é n t m i n d i g tolja k é s ő b b r e a fektetést. 10kor vagy 1 0 . 3 0 - k o r t í z ó r a i z z o n , 1 1 , 3 0 - k o r f e k ü d j ö n le, és k ö r ü l b e l ü l 14 órakor ebé­ deljen. Lehet, h o g y lesz n é h á n y n e h é z délutánjuk. A cél: V é g ü l k i h ú z z a e g é s z e n d é l i g , m e g e b é d e l , egy kicsit játszik, majd jóízűen al­ szik egy nagyot. Talán lesznek n a p o k , a m i k o r n e m bírja ki egy rövid délelőtti alvás n é l k ü l . A z s e m baj, d e n e hagyja, h o g y egy óránál t ö b b e t a l u d j o n .

„Nappal mindig mogorván ébred.

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

m i n d i g b o r z a s z t ó a n i n g e r ü l t , visít é s nyafog. K ü l ö n f é l e m ó d s z e r e k k e l p r ó b á l k o z t a m . H a m e l l é ü l ö k , kinyújtja a karját, h o g y v e g y e m föl, d e u t á n a m e g a z é r t h a d a k o z i k , h o g y t e g y e m le. Azt m o n d j a , s z o m j a s , d e n e m h a j l a n d ó i n n i , m i n t aki m a g a s e t u d j a , m i t a k a r . K i p r ó b á l t a m , h o g y h a g y o m e g y e d ü l f e l é b r e d n i , é s n e m figyelek r á , d e az s e m vált b e . A h a s á n alszik, k e z é t - l á b á t m a g a alá h ú z z a , és á l t a l á b a n l e g a l á b b 2 - 3 ó r á t alszik. R o s s z a b b a h e l y z e t , h a v a l a m i felébreszti, é s a k k o r is, h a i l y e n k o r valaki b e j ö n a h á z b a és zajt c s a p . R e g g e l é b r e d é s u t á n teljesen r e n d b e n v a n . L á t o t t m á r valaki h a s o n l ó esetet? M o s t m á r odáig j u t o t t u n k , hogy senkit n e m engedek b e , a m i k o r alszik vagy a l u d n i k é s z ü l . E z a z a n y u k a csak egy k i s g y e r e k e t figyelhet m e g , é n viszont t ö b b e z r e t l á t t a m . S z e r i n t e m R o b e r t o e l ő s z ö r i s M o r c o s tí­ p u s - n e k i k t o v á b b e l t a r t , h o g y teljesen f e l é b r e d j e n e k . D e alkati t í p u s t ó l f ü g g e t l e n ü l m i n d e n e m b e r m á s h o g y viselke­ d i k é b r e d é s u t á n . R o b e r t o t o v á b b á n a g y o n i s t i p i k u s kisgye­ rek. Fontos számára a babusgatás. A babusgatás nem e g y e n l ő a z e l k é n y e z t e t é s s e l . P u s z t á n s z e r e t e t t e l j e s viselke­ d é s , a m e l y b i z t o n s á g é r z e t t e l t ö l t i el a g y e r m e k e t . É b r e d é s u t á n a n y u k á n a k t ö b b i d ő t kell h a g y n i a R o b e r t ó n a k , h o g y teljesen m a g á h o z térjen; addig semmilyen m á s tevékenysé­ get n e m s z a b a d e r ő l t e t n i e . Vegye ö l b e egy kis i d ő r e , é s m o n d j a azt n e k i : „ M i n d j á r t f e l é b r e d s z . A n y a itt v a n . M a j d a k k o r m e g y ü n k ki, h a a k a r o d . " G y a n í t o m , h o g y a n y u k a s i e t t e t n i p r ó b á l j a , és ezzel c s a k elnyújtja a f o l y a m a t o t . Ha n e m n o s z o g a t j a , h a n e m e g y s z e r ű e n ráhagyja, a k k o r R o ­ b e r t o v a l ó s z í n ű l e g csak ü l m a j d n é h á n y p e r c i g . A z t á n egy­ szer c s a k felkelti a figyelmét egy játék, és é r t e n y ú l . Vagy m o s o l y o g v a r á n é z a z a n y u k á j á r a , m i n t h a azt m o n d a n á : „ N a , most m á r felébredtem." Ha gyermekének két- vagy hároméves korában is alvásprob­ lémái vannak, nézzen magába, és gondolja végig, hogyan visel­ kedett vele eddig. B á r a fejezet elején h i v a t k o z o t t felmérés s z e r i n t a z alvással k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k j á r v á n y o s m é r e t e -

k e t ö l t e n e k a k i s g y e r m e k e k k ö z ö t t , ezek a g o n d o k n e m r a ­ gályosak. T é n y , h o g y m a i v i l á g u n k felgyorsult ü t e m e n y o ­ m o t h a g y g y e r m e k e i n k e n . D e a s z ü l ő k h o z z á á l l á s á n is. Van­ n a k , akik sajnálják, h o g y e l m ú l n a k a b a b a é v e k , e z é r t vég nélkül kényeztetik gyermeküket, és n e m az ő kedvéért, ha­ n e m a saját ö r ö m ü k r e a l s z a n a k e g y ü t t vele. T e h á t k é r d e z z e m e g ö n m a g á t ó l : Hagyom felnőni ezt a gyereket? Önállósodni? E z o s t o b a k é r d é s n e k t ű n h e t egy k é t - h á r o m éves gyerekkel kapcsolatban. De a szabadság biztosítása és az önállóságra szoktatás n e m akkor kezdődik, amikor m á r érettségi előtt áll. M o s t kell g o n d o s a n elvetni a m a g o k a t , s z e r e t e t t e l és t á ­ mogatással ellensúlyozva a s z a p o r o d ó kötelességeket. G o n ­ d o l j o n a r r a is, h o g y a z éjszakai ö n á l l ó t l a n s á g n a p p a l s e m s z ű n i k m e g . A jól alvó gyerek n a p p a l k e v é s b é „ r a g a d ó s " , r i t k á b b a n nyafog és hisztizik. Az ötletszerűen nevelő vagy egy adott m ó d s z e r h e z , például a közös családi ágyhoz ragaszkodó szülők gyakran akkor gondolják
„Nem tudjuk kilakol­ tatni az ágyunkból."

m e g m a g u k a t , a m i k o r a k i s b a b a k i s g y e r m e k k é é r i k (lásd N i cholas t ö r t é n e t é t a fejezet végén, a 3 6 9 - 3 7 2 . o l d a l o n ) . M o n d ­ juk, ú j a b b g y e r m e k e t t e r v e z n e k vagy a n y u k a s z e r e t n e vissza­ m e n n i dolgozni, de éjszakánként továbbra is kétszer-há­ r o m s z o r k é n y t e l e n fölkelni. É r t h e t ő , h a a n y u k á n a k é s a p u ­ k á n a k h i r t e l e n s ü r g ő s s é válik a z a l v á s h i á n y o r v o s l á s a , főleg a k k o r , ha a gyerek v e l ü k egy á g y b a n alszik. Az a l á b b i levél jól p é l d á z z a e l k e s e r e d e t t s é g ü k e t : A kisfiunk 19 h ó n a p o s , és m i n d i g a mi á g y u n k b a n a l u d t . M o s t j ö n a m á s o d i k b a b a , é s e z n e m m e h e t így t o v á b b ! F é l ü n k megpróbálkozni a közismert módszerekkel, pél­ d á u l h o g y s í r n i hagyjuk s t b . . . . M e g s z a k a d n a a szí­ v ü n k . . . N i n c s v a l a k i n e k egy j ó tippje? Egy csecsemőre k ö n n y e b b r á m o n d a n i , hogy „majd kinövi" vagy „ m o s t e b b e n a k o r b a n v a n " . A s z ü l ő k e z e n k í v ü l szé­ gyellik is, h o g y ilyen g o n d j u k v a n . N e m szívesen h a l l g a t j á k az efféle m e g j e g y z é s e k e t : „ M i c s o d a ? Még mindig feléb-

„Még mindig nem alszik eleget"

„Még mindig nem alszik eleget"

r e s z t ? " É s főleg a k k o r h a t a l m a s o d i k e l r a j t u k a z a g g o d a l o m , h a j ö n a k ö v e t k e z ő g y e r e k vagy a f á r a d t s á g m i a t t n e m t u d ­ ják m e g f e l e l ő e n elvégezni a m u n k á j u k a t : H á t m á r s o h a s e m fogjuk k i a l u d n i m a g u n k a t ? A lényeg a k ö v e t k e z ő : c s a k m e r t Ö n s z e r e t n é k i a l u d n i m a g á t , m é g n e m b i z t o s , h o g y a gyer­ m e k ugyanezt szeretné, pláne akkor n e m , ha Ön n e m taní­ totta meg aludni. A szülők ö n m a g u k a t is be szokták csapni. M e g s z á m o l n i s e m t u d o m , h o g y a s z ü l ő h a z á m b a n , A n g l i á b a n élő C l a u d i á h o z h a s o n l ó a n h á n y szülő állítja, h o g y „ m i n d e n e l k é p z e l h e ­ t ő t " m e g t e t t a n n a k é r d e k é b e n , hogy a gyerek m e g t a n u l j o n a l u d n i . M o s t is é r d e m e s a sorok között olvasni: Sziasztok! N e k e m a z a g o n d o m , h o g y m i n ­ den elképzelhető módszert kipróbáltam, próbáltam, még h o g y E d w a r d végigaludja az éjszakát és sem alussza át m e g tudja n y u g t a t n i ö n m a g á t , d e m o s t m á r az éjszakát." kifogytam az ö t l e t e k b ő l . Lefekvés e l ő t t van egy k i t ű n ő r i t u á l é n k , és az esetek 99 s z á z a l é k á b a n el is alszik sírás n é l k ü l . SOHA n e m b a b u s g a t j u k á l o m b a , és s o h a n e m is evés k ö z b e n alszik el. C u m i j a n i n c s , v a n vi­ s z o n t egy k e d v e n c alvókája, „ M o o " .
„Mindent meg­

C l a u d i a sok m i n d e n t jól c s i n á l : b e v e z e t e t t egy k i t ű n ő lefek­ vési r i t u á l é t , e l k e r ü l t e a z á l o m b a e t e t é s c s a p d á j á t , k e d v e n c t á r g y a t a d o t t a fiának. D e félre i s é r t e t t e e g y n é m e l y t a n á ­ csomat. Az álomba ringatás n e m ugyanaz, m i n t a babusga­ t á s . Ő s z i n t é n szólva, e z a z a n y u k a n e k e m egy kicsit m e r e v ­ n e k t ű n i k . É s n e m sejti, h o g y j ó s z á n d é k a e l l e n é r e n é m i ­ képp ötletszerűen nevel: ha Edward felébred, mindig m e g i t a t j á k . A z i t a t á s b ó l kellék lett. Á m l e v e l é n e k l e g á r u l k o ­ d ó b b része a z u t o l s ó b e k e z d é s : „ H a n e m m e g y ü n k b e h o z ­ z á . . . " Vagyis e g y n é l t ö b b a l k a l o m m a l h a g y t á k s í r n i . P e r s z e h