You are on page 1of 16

Broj 1 lipanj, 2011

Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA


KRSTITELJA U RODOU
Josip Zeleniika, dipl. ing. gra.
Graevinski fakultet Sveuilita u Mostaru

Saetak: Na osnovi arhitektonskih podloga, doputene nosivosti tla, seizmikih i klimatskih


zona u kojima se objekt nalazi bilo je potrebno izraditi projekt konstrukcije crkve sv. Ivana
Krstitelja u Rodou. U programu Tower bild 6.0 dobiveni su rezultati napona u konstrukciji i
nosivosti i slijeganja tla. Progibi ploa su bili u doputenim granicama kao i naprezanje u
stupovima i visokostijenim nosaima. Na osnovi predloene potrebne armature usvojena je
armatura prema PBAB i pravilniku za seizmiku.
Kljune rijei: projekt konstrukcije crkve, progibi, nosivost, slijeganje, usvojena armatura

CONSTRUCTION PROJECT OF ST. IVAN KRSTITELJ


CHURCH IN RODO
Abstract: Based on the architectural foundation, allowable bearing capacity, seismic and
climatic zones in which the object is located, it was necessary to make structural design St.
John the Baptist in Rodo. In Tower 6.0 bild results are as stress in the structure and
capacity, and ground subsidence. Panel deflections were allowed boundaries and stress in
the pillars and beams. Based on the proposed required reinforcement has been adopted by
fitting PBAB and Regulations for Seismic.
Key words: structural design of the church, deflections, bearing capacity, settlement,
adopted reinforcement

Zelenika, J.

89

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

1.

UVOD

U radu je dano projektno rjeenje konstrukcije crkve Svetog Ivana Krstitelja u Rodou,
Mostar, slika 1.
Graevina se nalazi u VIII. MSC zoni, I. klimatskoj zoni, a nosivost tla je 300 kPa.
Tlocrtne dimenzije crkve su cca. 26.00 x 48.00 m sa visinom, od temelja do vrha, 19 m.
Tlocrtne dimenzije zvonika su 3.70 x 3.70 m sa visinom 38 m.

Mostar

Crkva sv Ivana
krstitelja

Industrijska
zona

Slika 1. Satelitski snimak, poloaj crkve

2.

KONSTRUKTIVNI SUSTAV OBJEKTA

Temeljna konstrukcija crkve sastoji se iz temelja samaca i temeljnih traka debljine 60 cm,
kao i temeljnih greda dimenzija 25 x 35 cm.
Zidovi su izvedeni kao AB platna debljine 30 cm. AB stupovi su dimenzija 40 x 40 cm
kao i luna greda, dok je greda ispod kora dimenzija 40 x 110 cm.
Krovna konstrukcija izvedena je kao monolitna AB ploa, debljine 20 cm, upeta u sve etiri
strane.
Temeljna konstrukcija zvonika je AB ploa dimenzija 650 x 650 cm, debljine 120 cm. Na
slikama 2,3,4,5,6 dane su arhitektonske podloge:

Zelenika, J.

90

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 2. Tlocrt prizemlja crkve

Slika 3. Popreni presjek A-A

Zelenika, J.

91

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 4. Uzduni presjek B-B

Slika 5. Zvonik, presjeci

Zelenika, J.

92

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 6. Model crkve u arhicad-u, sjeverozapadna strana

Slika 7. Model crkve u arhicad-u, jugoistona strana

Zelenika, J.

93

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 8. Model crkve izraen u programu tower bild 6.0

3.
3.1.

REZULTATI PRORAUNA
Optereenja

3.1.1. Stalno optereenje


Program samostalno uzima u obzir vlastitu teinu konstrukcije. Slojevi poda, optereenje od
slojeva kosog i ravnog neprohodnog krova uneseni su u model kao povrinsko optereenje.
Bono drveno krovite je uneseno kao linijsko optereenje. Optereenje od snijega usvojeno
je kao minimalno za ovu klimatsku zonu i nadmorsku visinu.
3.1.2. Pokretno optereenje
Iz 'Pravilnika za optereenja u visokogradnji' usvojeno je pokretno optereenje koje ovisi o
namjeni objekta.
3.1.3. Seizmiko optereenje
Optereenje od seizmike je zadano u dva okomita pravca. Seizmiki utjecaj je dobiven
proraunom prema ekvivalentnoj statikoj metodi.

Zelenika, J.

94

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

3.1.4. Optereenje vjetrom


Iz 'Pravilnika za optereenja u visokogradnji' u model zvonika uneseno je optereenje
vjetrom ovisno o vjetrovnoj zoni, izloenosti objekta vjetru i visini objekta. Optereenje je
zadano na zidove zvonika s vanjske i unutarnje strane u dva okomita smjera.

3.2.

Analiza optereenja

3.2.1. Stalno optereenje


Stepenite i kor

estrih
g = 0.06 22 kN/m3 = 1.32 kN/m2
termoizolacija g = 0.05 0.25 kN/m3 = 0.125 kN/m2
kamen g = 0.03 26 kN/m3 = 0.78 kN/m2
g = 2.5 kN/m2

Ukupno optereenje:
Ravni neprohodni krov

nagibni beton
termoizolacija
hidroizolacija
ljunak

g = 0.10 24 kN/m3 = 2.4 kN/m2


g = 0.05 0.25 kN/m3 = 0.125 kN/m2
g = 0.02 14 kN/m3 = 0.28 kN/m2
g = 0.05 18 kN/m3 = 0.9 kN/m2

Ukupno optereenje:

g = 3.7 kN/m2

Optereenje od snijega
s = 0.75 kN/m2
Optereenje od slojeva krova
g=1.3 kN/m2
3.2.2. Korisno optereenje
Meukatne konstrukcije
Prema namjeni objekta usvojeno je korisno optereenje od p = 5.0 kN/m2 na stepenitu i
koru.

Zelenika, J.

95

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 9. Zadana optereenja u tower bild 6.0

3.3.

Analiza optereenja zvonik

3.3.1. Stalno optereenje


Stepenite

estrih
kamen

g = 0.06 22 kN/m3 = 1.32 kN/m2


g= 0.03 26 kN/m3 = 0.78 kN/m2

Ukupno optereenje:

g = 2.1 kN/m2

Optereenje vjetrom

W0 = 1,5kN / m 2 - trea vjetrovna zona


1,5W0 = 2, 25kN / m 2

0,8W0 = 1,8kN / m 2 - pritisak


0, 4W0 = 0,9kN / m 2 - sisanje
0,3W0 = 0, 67 kN / m 2 - iznutra

Zelenika, J.

96

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

3.3.2. Korisno optereenje


Prema namjeni objekta usvojeno je korisno optereenje od p = 1.5 kN/m2 na stepenitu.

Slika 10. Zadana stalna optereenja


na zvonik u tower bild 6.0

Zelenika, J.

Slika 11. Zadana optereenja od vjetra


na zvonik u tower bild 6.0

97

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

3.4.

Nain prorauna i software

Model objekta s ranije navedenim konstruktivnim elementima razmatran je kao prostorna


konstrukcija u programskom paketu Tower 3D builder 6.0
Formirana mrea konanih elemenata se sastoji od pravokutnih elemenata stranica
veliine 0.4 m, to daje zadovoljavajuu tonost. Modalnom analizom dobili su se podatci za
seizmiki proraun.
Prema pravilniku za seizmiku bilo je potrebno unijeti seizmike sile u dva okomita pravca.
Daljnjim proraunom dobili su se statiki i dinamiki utjecaji na konstrukciju.
Ovaj programski paket omoguava da sve konstruktivne elemente lako dimenzioniramo
na kompletnu shemu optereenja. Uvidom u izvjetaje, pokazalo se da je seizmika
mjerodavna za dimenzioniranje stupova, a vertikalno optereenje za dimenzioniranje temelja.

Slika 12. Prikaz napona u tlu - crkva

Zelenika, J.

98

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 13. Slijeganje tla - crkva

Slika 14. Naprezanje u stupovima manja od doputenih, 0,35 x 0.7 MB

Zelenika, J.

99

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 15. Progib ploe

4.

DIMENZIONIRANJE

Slika 16. Potrebna armatura -temelji

Zelenika, J.

100

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 17. Potrebna armatura -stupovi

Slika 18. Potrebna armatura ploa, donja zona

Zelenika, J.

101

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

Slika 19. Potrebna armatura ploa, gornja zona

Slika 20. Potrebna armatura visokostijenog nosaa

Zelenika, J.

102

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou
2233RO10/15

5 (3+2+2+2+2+2)RO10
300

66RO8/15
I Q
-33
600 5
x215

I Q
-33
600 5
x215

4 (2+2+2+2+2+3)RO10
600

12 11RUO8/10
1(3+2+3)RO18
575

6 54RO8/15
1(3+2+3)RO18
575

1-1
R=1:10
1

12 11RUO8/10

12 11RUO8/10

11(3+2+3)RO18
200

12 11RUO8/10

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

6 16RO8/15

66RO8/15

12 24RUO8/15

1-1
R=1:10

92x2RO12
300

12 24RUO8/15

12 24RUO8/15
1

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

12 11RUO8/10

1-1
R=1:10
1

1(3+2+3)RO18
575

I-5
305Q-3
x21 35
5

11(3+2+3)RO18
200

4 (2+2+2+2+2+3)RO10
600

3152RO10/20

10 2x2RO12
160

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

6 16RO8/15

IQ
-33
600 5
x215

12 11RUO8/10

12 11RUO8/10

IQ
-33
600 5
x215

11(3+2+3)RO18
200

1(3+2+3)RO18
575

10 2x2RO12
160

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

IQ
-33
600 5
x215

12 24RUO8/15

12 24RUO8/15

66RO8/15

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

12 11RUO8/10

ankeri

1-1
R=1:10
1

66RO8/15

IQ
-33
600 5
x215

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

66RO8/15

12 11RUO8/10

I-6
Q
468 -335
x170

4 (2+2+2+2+2+3)RO10
600

12 11RUO8/10

4 (2+2+2+2+2+3)RO10
600

I-7
Q
468 -335
x215

92x2RO12
300

11(3+2+3)RO18
200

1(3+2+3)RO18
575

13 39RUO8/15

73RO12
600

I-4
Q
600 -335
x215 92x2RO12
300

I-3
153Q-3
x11 35
2

I-2Q-33
5
600x11
2

66RO8/15

5 (3+2+2+2+2+2)RO10
300

IQ
-33
600 5
x215

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

66RO8/15

11(3+2+3)RO18
200

I-8
Q
468 -335
x175

6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

6 16RO8/15

6 16RO8/15

66RO8/15
IQ
-33
600 5
x215

IQ
-33
600 5
x215

103RO12
160

I-7
Q
468 -335
x215

92x2RO12
300

92x2RO12
300

4 (2+2+2+2+3)RO10
600

IQ
-33
600 5
x215

73x2RO12
600

66RO8/15

IQ
-33
600 5
x215

66RO8/15

II-2

600 Q-424
x215

92x2RO12
300

5 (3+2+2+2+2+2)RO10
300

66RO8/15

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

4 (3+2+2+2+2+2)RO10
600

66RO8/15

92x2RO12
300

92x2RO12
300

I-2Q-3
35
600x11
2

66RO8/15

5
-33
Q 15
I-1 153 x2

13 92RUO8/15

IQ
-33
600 5
x215

66RO8/15

5
-33
Q 15
I-1 153 x2

73x2RO12
600

10 2x2RO12
160

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300
6 16RO8/15

10 2x2RO12
160

92x2RO12
300

92x2RO12
300

II-1Q
-424
600x11
2

66RO8/15
II-2
Q
600 -424
x215

I-4
Q
600 -335
x215

6 16RO8/15

6 16RO8/15

66RO8/15

10 2x2RO12
160

92x2RO12
300
6 16RO8/15

6 16RO8/15

66RO8/15

5
-33
Q 15
I-1 153 x2

I-4
Q
600 -335
x215

10 2x2RO12
160

I-4
Q
600 -335
x215

92x2RO12
300

10 2x2RO12
160

66RO8/15
83x2RO12
300

II-1Q
-424
600x11
2

I-2Q-3
35
600x11
2

10 2x2RO12
160

I-2Q-33
5
600x112

ankeri

ankeri

ankeri

ankeri

ankeri

Slika 21. Nacrt armature visokostijenog nosaa

5. UGRAENI MATERIJALI
Beton MB30 ugraen je u sve konstruktivne elemente. Ugraena armatura je:
RA 400/500 ugraena je u povrinske i linijske elemente
MA 500/560 ugraena u sve povrinske elemente
Od pravilnika i propisa koriteni su PBAB '87, Korisna optereenja stambenih i javnih zgrada,
i Pravilnik za izgradnju objekata u seizmikim podrujima. Program kontrole i osiguranje
kvalitete proveden je na:
BETON (projekt betona)
kontrola proizvodnje betona
ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona
ispitivanje komponenata betona
ispitivanje svjeeg betona
ispitivanje ovrslog betona
dokaz kakvoe betona
nain transporta i ugradnje betona
plan betoniranja, organizacija i oprema
ARMATURA
kontrola mreaste armature
kontrola rebraste armature

Zelenika, J.

103

Broj 1 lipanj, 2011


Projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodou

LITERATURA
1. Hasanovi, V., Zlatar, M.: Betonske konstrukcije I i II, Sarajevo, 1997
2. Pravilnik za beton i armirani beton 1987.
3. Musi, E. H.: Aseizmike konstrukcije u visokogradnji, Sarajevo 1987.
4. Prirunik za strune ispite Knjiga III
5. Pravilnik o tehnikom normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmikim
podrujima
Koriteni programi
[1] AutoCAD 2009
[2] Tower 3D Builder 6.0
[3] ArhiCAD 12

Zelenika, J.

104