You are on page 1of 6

ZAKON O PREBIVALITU

I. OPE ODREDBE
lanak 1.
Ovim se Zakonom ureuju uvjeti prijave i odjave prebivalita i boravita hrvatskih dravljana, voenje zbirke podataka o
prebivalitu i boravitu te postupci odjave prebivalita po slubenoj dunosti i promjena tih podataka.
lanak 2.
Prebivalite je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza
vezanih za ivotne interese kao to su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.
Boravite je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila u
smislu odredbe stavka 1. ovoga lanka.
Boravite u Republici Hrvatskoj mogu imati i hrvatski dravljani koji ive ili borave izvan Republike Hrvatske.
Boravite se prijavljuje ako traje dulje od 3 mjeseca ili je uvjetovano ostvarivanjem samo pojedinih prava i obveza vezanih za
ivotne interese (zaposlenje, obrazovanje, dugotrajno lijeenje i druge interese).
Mjesto u smislu ovoga Zakona je grad ili opina i naselje koje je u sastavu grada ili opine, sukladno propisima o podrunom
ustrojstvu jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.
Adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kuni broj evidentiran u registru prostornih jedinica to ga vodi nadleno tijelo.
Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne moe se izvriti prijava prebivalita ili boravita (u daljnjem
tekstu: nepostojea adresa).
lanak 3.
Prebivalite i boravite obvezno se prijavljuje policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu:
nadleno tijelo), nadlenoj prema mjestu u kojem osoba ima prebivalite ili boravite.
Osobi koja mijenja prebivalite ili boravite, nadleno tijelo e po slubenoj dunosti evidentirati odjavu prethodnog prebivalita
ili boravita.
Osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj dravi duna je odjaviti prebivalite. Odjava
prebivalita podnosi se prije iseljenja. Ako osoba propusti odjaviti prebivalite prije iseljenja, odjavu mora zatraiti u roku od 15
dana od dana useljenja u drugu dravu putem nadlene diplomatske misije konzularnog ureda Republike Hrvatske u toj dravi.
Evidentiranje odjave prebivalita osobe koja se iseljava iz Republike Hrvatske obavlja nadleno tijelo s ijeg podruja je osoba
odjavila prebivalite.
Ako osoba naputa prebivalite u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu
obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za odreeno vremensko razdoblje, dugotrajnog lijeenja i
drugih razloga duna je to prijaviti nadlenom tijelu na ijem podruju ima prijavljeno prebivalite, neposredno ili putem
nadlene diplomatske misije konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prilaganje odgovarajue dokumentacije
o razlozima privremenog odlaska.
Ako naputanje prebivalita radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske potraje due od pet godina osoba je duna
ponovno prijaviti odsutnost iz mjesta prebivalita tijelima iz stavka 5. ovoga lanka i prijavu obnavljati nakon svakog daljnjeg
proteka razdoblja od tri godine uz prilaganje dokumentacije o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske.
Osoba iz stavka 5. ovoga lanka, duna je u roku od 15 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku to prijaviti nadlenom
tijelu na ijem podruju ima prijavljeno prebivalite.
Obveze iz stavka 5. i 6. ovoga lanka ne odnose se na dravne slubenike koji se po slubenoj dunosti u ime Republike
Hrvatske upuuju na rad u inozemstvo niti lanove njihovih obitelji.
Smatra se da osoba boravi izvan Republike Hrvatske due od godinu dana i u sluaju kada ona povremeno dolazi u Republiku
Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u Republici Hrvatskoj ukupno dulje od tri mjeseca.

1
Zakon o prebivalitu
NN 144/12

II. UVJETI I POSTUPAK PRIJAVE I ODJAVE PREBIVALITA I PRIJAVE BORAVITA


lanak 4.
Prijava prebivalita i boravita podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivalita, odnosno od
dana dolaska u mjesto i na adresu boravita.
Boravite se moe prijaviti na razdoblje do godinu dana.
Ako osoba u mjestu i na adresi prijavljenog boravita namjerava boraviti i nakon isteka roka od godine dana, duna je u roku od
15 dana od isteka toga roka produiti prijavu boravita, s time da boravite ne moe trajati due od dvije godine.
Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, boravite osoba koje se obrazuju ili koje u mjestu boravita obavljaju poslove koji nisu
trajnog karaktera, kao i osoba smjetenih u raznim ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama,
udomiteljskim obiteljima i kod drugih fizikih osoba moe trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smjetaj u ustanovama,
drugim pravnim osobama i kod fizikih osoba o emu osobe moraju priloiti odgovarajuu dokumentaciju.
O izvrenoj prijavi, odnosno odjavi nadleno tijelo izdaje potvrdu.
lanak 5.
Prijava ili odjava prebivalita i boravita, odnosno prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske podnosi se osobno.
Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno liene poslovne sposobnosti te osobe djelomino liene poslovne sposobnosti u
pogledu davanja izjava ili poduzimanja radnji koje se odnose na osobna stanja u upravnoj stvari koja je predmet postupka
podnose roditelji, odnosno skrbnici.
Kada roditelji maloljetne osobe imaju prijavljeno prebivalite ili boravite na razliitim adresama, prebivalite ili boravite
maloljetne osobe prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja.
Ako roditelji maloljetne osobe ne ive u obiteljskoj zajednici, zahtjev podnosi roditelj s kojim maloljetna osoba ivi na temelju
odluke nadlenog tijela, a prebivalite maloljetne osobe prijavljuje se na adresi tog roditelja.
Ako roditelji maloljetne osobe ne ive u obiteljskoj zajednici, a nije donesena odluka nadlenog tijela o tome s kojim e
roditeljem maloljetna osoba ivjeti, prebivalite maloljetne osobe prijavljuje se na adresi roditelja s kojim ivi, uz suglasnost
centra za socijalnu skrb.
lanak 6.
Osobi koja nema mjesto i adresu stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti potrebu stanovanja (u daljnjem tekstu:
beskunik) nadleno tijelo e iznimno od odredbe lanka 2. stavka 1. ovoga Zakona rjeenjem utvrditi prebivalite na adresi
ustanove socijalne skrbi ili kod drugih pruatelja usluge smjetaja.
Protiv rjeenja o utvrivanju prebivalita iz stavka 1. ovoga lanka, beskunik i pruatelji usluge smjetaja mogu pokrenuti
upravni spor.
Beskunici koji ne koriste usluge ustanova iz stavka 1. ovoga lanka duni su nadlenom tijelu prijaviti adresu za kontakt, koja
moe biti kod fizike ili pravne osobe uz njihovu suglasnost.
lanak 7.
Vojne osobe koje stanuju u vojarnama ili drugim vojnim ustanovama, osobe smjetene u objektima posebne namjene
ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, domovima za starije i nemone osobe, uenikim i studentskim domovima kao i
osobe smjetene u kaznionicama, zatvorima, maloljetnikim zatvorima i odgojnim ustanovama, domovima za rtve obiteljskog
nasilja i sklonitima za rtve trgovanja ljudima, dune su prijaviti boravite, a mogu prijaviti i prebivalite na adresama ustanova
u kojima su smjetene, sukladno pravilima o unutarnjem redu tih ustanova.
lanak 8.
Osoba koja prijavljuje i odjavljuje prebivalite i boravite ili prijavljuje privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske daje
nadlenom tijelu podatke na propisanom obrascu.
Ministar nadlean za unutarnje poslove pravilnikom e propisati sadraj obrazaca prijave i odjave prebivalita, prijave boravita i
prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske te sadraj pisane izjave iz lanka 10. stavka 1. ovoga Zakona.
Propisane obrasce iz stavka 1. ovoga lanka nadleno tijelo duno je uiniti dostupnim osobama koje ih koriste u ostvarivanju
svojih prava i obveza.

2
Zakon o prebivalitu
NN 144/12

lanak 9.
Kod prijave i odjave prebivalita i boravita osoba daje na obrascu iz lanka 8. ovoga Zakona sljedee podatke:
osobni identifikacijski broj i/ili matini broj graana,
ime i prezime,
roeno prezime,
ime roditelja,
datum i mjesto roenja, a za osobe roene izvan Republike Hrvatske i drava roenja,
dravljanstvo, ukoliko osoba uz hrvatsko dravljanstvo ima i dravljanstvo neke druge drave,
nacionalna pripadnost, ukoliko se osoba eli izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti,
zanimanje, kolska ili struna sprema,
mjesto i adresa odakle osoba dolazi, a za osobu koja dolazi izvan Republike Hrvatske i drava iz koje dolazi,
mjesto i adresa na koju se prijavljuje,
broj lanova kuanstva na iju se adresu osoba prijavljuje te kat, povrinu i broj stana na koji se prijavljuje,
ime i prezime ili naziv i sjedite stanodavca te osobni identifikacijski broj i/ili matini broj stanodavca,
datum podnoenja prijave ili odjave,
potpis podnositelja prijave ili odjave.
Osoba koja odjavljuje prebivalite zbog iseljavanja iz Republike Hrvatske ili prijavljuje naputanje prebivalita zbog
privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, uz podatke iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 13. i 14. ovoga
lanka, daje i sljedee podatke:
mjesto i adresu prebivalita s koje se odjavljuje radi iseljavanja iz Republike Hrvatske te zemlju i mjesto u koje se useljava,
mjesto i adresu prebivalita koju naputa kao i zemlju i mjesto izvan Republike Hrvatske u koje privremeno odlazi, na koje
vrijeme i razlog odlaska.
Beskunici kod prijave adrese za kontakt, osim podataka iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 13. i 14. ovoga lanka,
daju nadlenom tijelu podatke o adresi za kontakt i imenu i prezimenu fizike osobe ili nazivu i sjeditu pravne osobe kod koje
prijavljuju adresu za kontakt te njihovu suglasnost.
Osoba je duna prilikom prijave i odjave iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga lanka dati tone i istinite podatke.
lanak 10.
Prilikom prijave prebivalita i boravita osoba daje pisanu izjavu da se u mjestu i na adresi prebivalita ili boravita nastanila.
Izjava iz stavka 1. ovoga lanka daje se na obrascu iz lanka 8. stavka 1. ovoga Zakona.
Osoba koja prijavljuje prebivalite ili boravite na adresi stanodavca duna je priloiti i ovjerenu izjavu stanodavca kojom on
daje suglasnost za prijavu, a stanodavac moe suglasnost dati i neposredno kod nadlenog tijela koje evidentira prijavu.
Osoba koja daje stan na koritenje drugoj osobi na razdoblje due od tri mjeseca duna je nadlenom tijelu u roku od 15 dana od
dana kad je stan dala na koritenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na koritenje te mjestu i adresi na kojoj se stan
nalazi, a nadleno tijelo e te podatke evidentirati u zbirci podataka o prebivalitu i boravitu.
U sluaju sumnje u danu izjavu iz stavka 1. ovoga lanka, prije evidentiranja prijave, nadleno tijelo ima ovlast izvriti terensku
provjeru na toj adresi, radi utvrivanja istinitosti izjave.
Nadleno tijelo nee evidentirati prijavu prebivalita ili boravita ako terenskom provjerom utvrdi neistinitost dane izjave,
odnosno ako se prijava odnosi na nepostojeu adresu.
U sluajevima iz stavka 6. ovoga lanka, nadleno tijelo duno je osobi na adresu navedenu na temelju lanka 9. stavka 1.
podstavka 9. ovoga Zakona dostaviti pisanu obavijest da njena prijava prebivalita ili boravita nije evidentirana u zbirci
podataka o prebivalitu i boravitu.
Protiv postupanja nadlenog tijela iz stavka 6. ovoga lanka, osoba moe izjaviti prigovor elniku policijske uprave nadlene
prema mjestu u kojem osoba namjerava prijaviti prebivalite ili boravite. elnik policijske uprave o izjavljenom prigovoru
odluuje rjeenjem.
Protiv rjeenja elnika policijske uprave iz stavka 8. ovoga lanka alba nije doputena, a moe se pokrenuti upravni spor.

3
Zakon o prebivalitu
NN 144/12

lanak 11.
Pravne osobe, obrtnici i fizike osobe koje pruaju usluge smjetaja dune su prijaviti nadlenom tijelu boravite osoba kojima
pruaju usluge smjetaja due od tri mjeseca.
III. UTVRIVANJE STVARNOG PREBIVALITA I ODJAVA IZ ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALITU I
BORAVITU
lanak 12.
Policijska uprava na ijem podruju osoba ima prijavljeno prebivalite po slubenoj e dunosti donijeti rjeenje o odjavi
prebivalita osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne ivi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obavijetena
od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizikih osoba.
Tijela javne vlasti koja u provoenju postupaka iz svoje nadlenosti dou do saznanja da osoba ne ivi na adresi prijavljenog
prebivalita, duna su o tome izvijestiti nadlenu policijsku upravu.
Prije donoenja rjeenja o odjavi prebivalita osobe, nadlena policijska uprava mora utvrditi injenice i okolnosti na temelju
kojih se moe nedvojbeno zakljuiti ivi li osoba na adresi prijavljenog prebivalita.
Nadlena policijska uprava e postupiti sukladno odredbama ovoga lanka i u sluaju kada utvrdi da se osoba iselila s podruja
Republike Hrvatske, a nije odjavila prebivalite kod nadlenog tijela ili putem nadlene diplomatske misije konzularnog ureda
Republike Hrvatske u inozemstvu.
Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, nadlena policijska uprava nee donijeti rjeenje o odjavi prebivalita osoba koje su imale
prijavljeno prebivalite sukladno propisima vaeim do stupanja na snagu ovoga Zakona ako su:
napustile prebivalite radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i o tome obavijestile nadleno tijelo u skladu s
odredbama lanka 3. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, te su o razlozima privremenog odlaska priloile odgovarajuu dokumentaciju,
obuhvaene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im jo nije obnovljena, vraena ili nisu na drugi nain
stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj.
Protiv rjeenja iz stavaka 1. i 4. ovoga lanka alba nije doputena, ali se moe pokrenuti upravni spor.
lanak 13.
Ako tijekom provoenja postupka iz lanka 12. ovoga Zakona nadlena policijska uprava doe do saznanja da osoba stvarno
prebiva na podruju drugog nadlenog tijela, o tome e bez odgode obavijestiti to tijelo.
Nadleno tijelo na ijem podruju osoba stvarno prebiva upozorit e osobu na obvezu prijave prebivalita i pravne posljedice
neizvrenja te obveze.
IV. ZBIRKA PODATAKA O PREBIVALITU I BORAVITU I KORITENJE PODATAKA
lanak 14.
Zbirku podataka o prebivalitu i boravitu vodi ministarstvo nadleno za unutarnje poslove.
Zbirka podataka o prebivalitu i boravitu sadri podatke o:
osobama koje imaju prijavljeno prebivalite na podruju Republike Hrvatske,
osobama koje su prijavile boravite na podruju Republike Hrvatske,
osobama koje su odjavile prebivalite zbog trajnog iseljenja iz Republike Hrvatske,
osobama koje su nadlenom tijelu prijavile privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske koji traje due od godinu dana,
svim prijavljenim prebivalitima i boravitima,
utvrenim prebivalitima i adresama za kontakt beskunika,
osobama kojima je po slubenoj dunosti odjavljeno prebivalite,
obavijestima osoba koje su dale stan na koritenje drugim osobama na razdoblje due od tri mjeseca,
adresama za dostave u sudskim postupcima koje su osobe nadlenom tijelu prijavile sukladno odredbama propisa kojim je
ureen parnini postupak.
Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga lanka vodi se na sredinjem informacijskom sustavu ministarstva nadlenog za unutarnje
poslove, a adresni podaci moraju biti usklaeni s propisima kojima se ureuje voenje prostornih jedinica.
Ministar nadlean za unutarnje poslove pravilnikom e propisati nain voenja zbirke podataka o prebivalitu i boravitu.

4
Zakon o prebivalitu
NN 144/12

Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove e nadlenom tijelu koje vodi registar biraa elektronikim putem, bez odgode,
dostaviti podatke o svim promjenama u zbirci podataka o prebivalitu za osobe koje su navrile 18 godina ivota, sukladno
odredbama zakona kojim se ureuje voenje registra biraa.
lanak 15.
Obrada osobnih podataka sadranih u zbirci podataka o prebivalitu i boravitu i davanje podataka iz te zbirke primateljima
obavlja se pod uvjetima propisanim zakonom kojim je ureena zatita osobnih podataka.
Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove duno je na zahtjev dravnih tijela te pravnih osoba i graana koji za to imaju pravni
interes dati podatke iz zbirke podataka o prebivalitu i boravitu.
Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove odbit e dati podatke iz zbirke podataka o prebivalitu i boravitu ako podnositelj
zahtjeva ne dokae postojanje pravnog interesa ili ako postoji osnovana sumnja da e podatke iz te zbirke zlouporabiti.
V. PREKRAJNE ODREDBE
lanak 16.
Novanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj fizika osoba:
1. koja u propisanom roku ne prijavi prebivalite ili boravite ili radi iseljenja iz Republike Hrvatske ne odjavi prebivalite ili ne
produi prijavu boravita (lanak 3. stavci 1. i 3. i lanak 4. stavci 1. i 3.),
2. koja naputa prebivalite u trajanju duljem od godinu dana, radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, a o tome ne
obavijesti nadleno tijelo na ijem podruju ima prijavljeno prebivalite, neposredno ili putem nadlene diplomatske misije
konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadleno tijelo ne obavijesti o svojem povratku u Republiku Hrvatsku
(lanak 3., stavci 5., 6. i 7.),
3. koja prilikom prijave i odjave prebivalita i boravita da netone ili neistinite podatke (lanak 9. stavak 4.),
4. koja prilikom prijave prebivalita i boravita da lanu izjavu da se u mjestu i na adresi prebivalita ili boravita nastanila
(lanak 10. stavak 1.).
5. koja daje stan na koritenje drugoj osobi na razdoblje due od tri mjeseca, a ne dostavi nadlenom tijelu u roku od 15 dana od
dana kad je stan dala na koritenje podatke o osobi kojoj je stan dala na koritenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi
(lanak 10. stavak 4.).
lanak 17.
Novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna osoba, obrtnik ili fizika osoba koja prua
usluge smjetaja, a nadlenom tijelu ne prijavi boravite osoba kojima prua usluge smjetaja due od tri mjeseca (lanak 11.).
Za prekraj iz stavka 1. ovog lanka kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 18.
Osobe koje su prijavile prebivalite prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu dune ponovno prijaviti prebivalite prema
odredbama ovoga Zakona ukoliko i dalje ive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivalita.
Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, osobe kojima je danom stupanja na snagu ovoga Zakona istekao rok vaenja osobne
iskaznice vie od 15 dana ili koje nikad nisu ishodile osobnu iskaznicu, te osobe koje imaju prijavljeno prebivalite na adresama
koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, dune su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona
nadlenom tijelu ponovno prijaviti prebivalite.
Za osobe iz stavka 2. ovoga lanka koje u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona ponovno ne prijave
prebivalite izvrit e se odjava prebivalita u zbirci podataka o prebivalitu i boravitu.
Osobe koje se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze izvan Republike Hrvatske due od godinu dana u smislu odredbe
lanka 3. stavka 5. ovoga Zakona, dune su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona o tome obavijestiti
nadleno tijelo na ijem podruju imaju prijavljeno prebivalite neposredno ili putem nadlene diplomatske misije konzularnog
ureda Republike Hrvatske te o razlozima boravka izvan Republike Hrvatske priloiti odgovarajuu dokumentaciju.
Osobe koje su obuhvaene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se izvan Republike Hrvatske, a nekretnina im
jo nije obnovljena, vraena ili nisu na drugi nain stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj, dune su u roku od godine dana od
stupanja na snagu ovoga Zakona o tome obavijestiti nadleno tijelo na ijem podruju imaju prijavljeno prebivalite, neposredno
ili putem nadlene diplomatske misije konzularnog ureda Republike Hrvatske.

5
Zakon o prebivalitu
NN 144/12

Za osobe iz stavaka 4. i 5. ovoga lanka, koje u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona ne obavijeste nadleno
tijelo pokrenut e se po slubenoj dunosti postupci odjave prebivalita, sukladno odredbama lanka 12. stavaka 1. i 4. ovoga
Zakona.
lanak 19.
Propise iz lanka 8. stavka 2. i lanka 14. stavka 4. ovoga Zakona ministar nadlean za unutarnje poslove donijet e u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga lanka, ostaje na snazi Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivalita i
boravita graana (Narodne novine, br. 54/91., 67/96., 149/02., 155/08. i 26/09.).
lanak 20.
Postupci zapoeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se prema odredbama Zakona o prebivalitu i boravitu
graana (Narodne novine, br. 53/91., 26/93., 29/94. i 11/00.).
lanak 21.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o prebivalitu i boravitu graana (Narodne novine, br. 53/91. i
11/00.).
lanak 22.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
Klasa: 220-03/12-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2012.
HRVATSKI SABOR

6
Zakon o prebivalitu
NN 144/12