You are on page 1of 4

Javno preduzee Vojvodina ume

umsko gazdinstvo Sremska Mitrovica


Meusobni odnosi
Organizaciona ema je pokazala da preduzee funkcionie preko tri glavna nivoa. Na svakom
nivou se donose odreene odluke i u procesu odluivanja hijerarhija je jasno izraena koja, da
bi sistem funkcionisao, mora da se potuje.
Direkcija preduzea najvii nivo u procesu donoenja odluka, donosi odluke od bitnog
znaaja za firmu:

Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente, odluke i normativna akta koji
su potrebni za redovno funkcionisanje preduzea. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS i
Skuptini AP Vojvodine.

Direktor Javnog preduzea, koristei ovlaenja koja ima i koja mu je dala Skuptina AP
Vojvodine, imenuje lica sa posebnim ovlaenjima i odgovornostima iji je zadatak da
sprovode poslovnu politiku preduzea i ostvare najbolje mogue rezultate u svom radu. Za
svoj rad lica sa posebnim ovlaenjima i odgovornostima (pomonici direktora i direktori
delova preduzea) odgovaraju direktoru Javnog preduzea.

Direktor preduzea donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzea.

Delovi preduzea

Kljuna odogovornost u procesu donoenja odluka je obaveza delova preduzea i direktora


delova preduzea da obezbede funkcionisanje poslovanja svih umskih uprava i radnih
jedinica, kako bi delovi preduzea bili profitni centri.

Delovi preduzea predlau Direkciji preduzea, odnosno upravnom odboru sve akte i planske
dokumente na usvajanje.

Odluke koje donose delovi preduzea su reenja za odreene vrste radova, reenja za
korienje godinjih odmora, odluke za stimulativno nagraivanje radnika ili odluke za
kanjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzea.

Direktori delova preduzea ovlaeni su da mogu da utvrde poetak i zavretak radnog


vremena u skladu sa potrebom procesa rada u delu preduzea.

umske uprave, radne jedinice

Kljuna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi


se obezbedila trajnost poslovanja dela preduzea.

Odgovornost umskih uprava i radnih jedinica u procesu donoenja odluka je


odgovornost za izradu projektne dokumentacije.

umsko gazdinstvo Sremska Mitrovica je organizovano u 6 organizacionih jedinica:


Direkcija dela preduzea sa seditem u Sremskoj Mitrovici
umska uprava Morovi
umska uprava Vinjievo
umska uprava Klenak
umska uprava Kupinova
umska mehanizacija Morovi

Direkcija dela preduzea sa seditem u Sremskoj Mitrovici


Sedite direkcije dela preduzea je u Sremskoj Mitrovici. Na elu preduzea je direktor, a
organizovana je kroz sledee strune slube:

Sluba za planiranje i gazdovanje umama


Sluba za korienje uma
Sluba za lovstvo i ribarstvo
Sluba za komercijalne poslove
Sluba za ekonomsko finansijske poslove
Sluba za pravne poslove

umske uprave
umske uprave predstavljaju osnovne organizacione jedinice za izvoenje struno tehnikih
poslova vezano za gazdovanje umama. Geografski su rasporeenje dve zapadno od Sremske
Mitrovice (Morovi i Vinjievo) i dve istono (Klenak i Kupinovo).
umska mehanizacija Morovi
umska mehanizacija je zbog specifinosti svoje delatnosti izdvojena kao posebna
organizaciona jedinica. umska mehanizacija se bavi uslunim delatnostima oko
mehanizovanih radova uzgoja, zatite i korienja uma, kao i transporta a sve u funkciji
gazdovanja umama.

umska uprava

Gazdovanje umama se vri preko osnovne organizacione jedinice umske uprave.


umskom upravom rukovodi ef umske uprave, a strune poslove vode referenti po
deletnostima i to:

Referent za uzgoj tvrdih liara


Referent za uzgoj mekih liara
Referent za pripremu proizvodnje
Referent za korienje uma

Poslove na terenu vode poslovoe umarski tehniari, a uvanje uma vre uvari uma.
umska uprava Morovi
umska uprava Morovi se nalazi u gazdinskoj celini Gornji Srem, zapadno od Sremske
Mitrovica na teritoriji optine id.

Povrina uma i umskog zemljita sa kojom gazduje ova umska uprava iznosi 12.479 ha, od
ega je 91% povrine obraslo. Zapremina svih uma iznosi 4.257.710 m 3, a godinji
zapreminski prirast 76.962 m3. Prosena zapremina uma na nivou umske uprave je 374
m3/ha. Prostorna podela uma je izvrena na 7 gazdinskih jedinica.
umska uprava
Vinjievo
umska uprava Vinjievo se nalazi u gazdinskoj celini Gornji Srem, zapadno od Sremske
Mitrovica na teritoriji optina id i Sremska Mitrovica.
Povrina uma i umskog zemljita sa kojom gazduje ova umska uprava iznosi 9.966 ha, od
ega je 91% povrine obraslo. Zapremina svih uma iznosi 2.915.366 m3, a godinji
zapreminski prirast 71.119 m3. Prosena zapremina uma na nivou umske uprave je 322
m3/ha. Prostorna podela uma je izvrena na 6 gazdinskih jedinica.
umska uprava Klenak
umska uprava Klenak se nalazi u gazdinskoj celini Donji Srem, istono od Sremske
Mitrovica na teritoriji optina Ruma, Sremska Mitrovica i Peinci.
Povrina uma i umskog zemljita sa kojom gazduje ova umska uprava iznosi 9.815 ha, od
ega je 91% povrine obraslo. Zapremina svih uma iznosi 2.464.909 m 3, a godinji
zapreminski prirast 65.002 m3. Prosena zapremina uma na nivou umske uprave je 275
m3/ha. Prostorna podela uma je izvrena na 6 gazdinskih jedinica.
umska uprava Kupinovo
umska uprava Kupinovo se nalazi u gazdinskoj celini Donji Srem, istono od Sremske
Mitrovica na teritoriji optina Peinci i Ruma.
Povrina uma i umskog zemljita sa kojom gazduje ova umska uprava iznosi 10.385 ha,
od ega je 82 % povrine obraslo. Zapremina svih uma iznosi 2.076.976 m3, a godinji
zapreminski prirast 64.699 m3. Prosena zapremina uma na nivou umske uprave je 244
m3/ha. Prostorna podela uma je izvrena na 6 gazdinskih jedinica.