You are on page 1of 2

Javno preduzee Vojvodina ume

umsko gazdinstvo Sremska Mitrovica


Opis radnog mesta umarski inenjer
Za svoja rad odgovara: direktno direktoru umskog gazdinstva
Direktno podreena radna mesta: umarski tehniari, uvari uma SSS, uvari uma KV,
umski radnici, Motorni sekai.
Opis posla:
Diplomirani inenjeri umarstva rade na:

umskim upravama na poslovima zatite i gajenju uma, eksploatisanju uma,


graevinskim i upravnim poslovima;
dravnim i privatnim projektantskim organizacijama koje rade na projektovanju u
umarstvu (izrada planova gazdovanja umama, projektovanje izgradnje
saobraajnica, izradi godinjih planova itd.)
rasadnicima i staklenicima na poslovima proizvodnje materijala;
umarskim lovnim i turistikim organizacijama na poslovima proizvodnje, gajenja
i korienja divljai;
gradskim slubama koje se brinu o podizanju, zatiti i korienju parkova;
primarnoj preradi i trgovini drvetom i drugim proizvodima uma.

Zadatak inenjera umarstva je rukovoenje iskoritavanja uma i umskih povrina, a da


se pri tome to manje naruava prirodna ravnotea. Oni odreuju koja e se stabla i kada
sei, zbog toga inenjeri umarstva moraju stalno obezbeivati dovoljnu koliinu drvne
grae za drvnu industriju. Inenjeri umarstva oznaavaju stabla koja e posei u
odreenom roku bilo zbog bolesti, bilo zbog potrebe drvne industrije. Oni organizuju i
nadziru poumljivanja, prskanje pesticidima, pomau lovouvarima ali i najbitnije,
pokuavaju ouvati okolinu. Pregledaju umu da bi utvrdili pojave bolesti te ih na vreme
spreavaju. Mogue promene u zemlji, u vodi i na stablima potrebno je laboratorijski
proveriti. Zbog toga esto sarauju sa hemiarima i biolozima, a i sami moraju poznavati
rad u laboratorijama.
U svom poslu upotrebljavaju alate za merenje visine, obim i visinu stabala. Sve vie
upotrebljavaju kompjutere za pronalaenje i analizu podataka dobijenih vazdunim ili
satelitskim snimanjem kao i podatke napravljene/dobijene sa zemlje. Snimanje iz vazduha
potrebno je za oznaavanje veih umskih povrina na kartama i otkrivanje razliitih
pojava u koritenju uma.

Opis radnog mesta umarski tehniar

Za svoja rad odgovara: umarskom inenjeru


Direktno podreena radna mesta: umski radnici
Opis posla:
umarski tehniari rade na:

Prikupljanju podatke o svojstvima umskog podruja, o biljnom i ivotinjskom


svetu, a posebno o retkim, zakonom zatienim vrstama.
Prati rast drvea, brine o njihovoj zatiti od bolesti i tetoina.
Odreuje i oznaava delove ume koji su predvieni za seu i za poumljavanje.
Proraunava koliinu drva koja e se dobiti seom, planira gradnju umskih
puteva, prati i nadgleda radove u umi.
Povremeno obavlja i neka laboratorijska ispitivanja i administrativne poslove u
umarskim gazdinstvima.
Radi na terenu, u prirodi, izloen razliitim vremenskim uslovima.