You are on page 1of 27

LJUDSKO

TUELO

tllqlo

128

USTA

14)

KOSTUR

130

ZUBI

143

Mtstcl

r32

NoS

743

KOZA

133

PROMVA

744

134

JEIRA

146

1]5

BUBREZI

747

136

HORMONI

147

PLUCA

137

RAZr\4NOZAVANJ!_
-

ZlveANr
susrAv

r38

RAST

149

MOZAK

13e

ZqEAyLlE

150

140

BOLESTI

151

eIRKUIACUA

--,-

141

_.._--.-.,

728

Ljudskotijelo

T|JELO
Ljudskoje tijelosazdano
od 100miliiardiraznovrsnih
:'X':;:::"
EEEEEEEEEEEEEEEElilllllilf
. Stdnesesranicudruiuju u tkivo,a ooiedina tkiva i"ilfli
wo.e@f,![f,[.
Pomocu
modernih
rehnikafufi
moiemozaviririu ljudskotijeloi vidjetikakoono radi.
ZBOG
IEGAIE iOV'EKPOSEMN?
Ljudisu jedinsweniu .nayon ,ivotjnjskomsyijetu.Mismo
jedni sisivcikoji hodrju ni dvijenose,hozak nan
ie
hbbitno velik, a koia skoo berdlaki. pr ipaji sno po svcn{
drugoh ssvim nalihdtugimtiyditrjma, jer iNmo d%
I,iia udova,po dvr okai uhx, i rve uobiaajene
sisivrike

jE svATKo
ZASTo
oD NAsDRUKEIIP
Izuimeho liidentiire blizdrc, nend dv. iovjela na rijetu
kojaN' poNcJednika.MedNobnoselazlikujemomno{Mn
siinic{,ato iio svatkood ns inhjedinsvcn skupqcnr,
nslihden od oq inajkc. Ndi g""i upfa,lj,ju nirim
ffoh i mzrcjdn iz qnb,ij. u odhdu jedido.

STANICE
Mikrosposke
jediniceod kojihsusaziana
svaiiva
bicazovusesranice,
U naiemtijelupostojestotinc
razliairih
vrstasranica,
i svekaje od njih projektirana
zaizvr3avanje
odredene
zadatc.

SToUPMVUA
srANtcAMA?
veiinastanica
inu upravlja&ienor- iezsruilinukteus.
U njcm!s tuhzi DNA iz k.ic j, iz84de;isen,.
u p o e d , n ,rm u u , , n r{ m i o s , n o \ i i t q e nuik l i u ! u i L ,
i iskljuiuiunk niseniialluap*,Fdi; jfts,.,, ak.
u p d l i a j uk e m , i , [ m , c i ki ., m r k u ] er o d ! i i a ruuo , n r k u

5TolETorKtvo?
Sbnie isr v6r destose rutuju tr tkjvo.Takosuniiiai
mprlvljmi od redda niiiinih sanica.Koru opetoore
sloj*i koznihstanica.K( je rkuae tkjrc, susp;roih
knnih srni.a u voda6oj plzmi. posojeieiiri
osnovnc
v6te tliva, pirelno,veivno, hiiiino i nvdmo.

TIJELO
SKANIRANO
1\IA6NET5KOM
REZONANCI'OM
>
ovasLika
dobivsanesmhkonrezonan.iiom
(MRD
ptrkaajemm uiutratnjosr
develosodi!nieg
dkaaka.
slikaje iaphvLienja
ponoau
skannaniem
sotemh
masnera
koiipft lhvalurijetoia ispu{aije,Litrh
hdrovaLova
koj namsovore
lto ie u niemu.
ovaie sLika
litavq tijeLa
podackadobrvenh
n6raLa
sastavLjanjem
hnosostrukih
preLaroniem
p'eko jela,
nagnera

Ljudskotiielo

ORGANI

DLake,
koh I iokrrarrl.riieLo
odkrG,
ii:vmta,subilka
rdpLiie
iaseiF,

TLiva su skupljenau veaesnuLtue, takonane


orsane,aduzeneza obavljanjeodredenihzada.a.
Takoje, prinF.ic, srceorg,n aduten zapunpanje
krvi.

okvk 0d konli! I vezivnostkiva koji podupne


tiieLoi, ueFdnl.rs ncitha, ohq!tuie Bibaiie.

scbv mEita5votinim
trctek$rnuphvLjanlem.
koj rotin numiem pokererijeroi ijesoreoEanr.
tv&il

ODEEGA
sU NAPRAVUENI
oRGANI?
U slkomonu nJ/iro nekolilo
,,liii'ih *M. Tr\oje.

Mork, rlvd, otdilnl oEaii i iodia rkva


omog(uiutijeluda opatapronlen.i ia njh @Bira.
sushvrLiizda
i uilircliiim izLutivanjem
koJeupbvlialu
tlehsiimpbirlna izLurvmlem
homom u kfr,

o dn , n i c n i$hn o
f l i n . , k e . ; r l u d " "n r p H t i e nu 8 l i . n o m
kojc sestettri takopevriu L6nu. Untrrhlnjaje $ijenk
telucanapnnljda od epitelnogtkiva,kojeseneps$nc
toii i obn.vlj!. U njemusuosih ros! i tlijezdekojeluie
prcbavnesokove,paknne ,;le, iivci i napokonwziyno
tkfto koF $e b drri naokupu.
KAKOORGANISURADUJU?
Orgdi Nhduju u tin@im, tilorriin
sutavind, koji
obavlj.juvdila mda&.Tako!u, plimjeri.e,'elud(, cdjryo
i suitehir dijcldi pobavnogsusta{, te zajcdnohtaiu
lfantr nd molckuhkojeiijclo nois aForbilari.Meduobno
su.aduju
iaitavis$tavi,pridjc,icekoitaniimiiidnikNd

129

srceirryie, Ledoprcmalu
ko do lleles h naiic
d0ndserihniuiodio$d ohadft lvart,

s6rav rol vht6 riehsiefluideu kfr prckorvo'iaa.


u kojinaseiuld tkte odkLi.d,
scbv uiurbliie obDne,a IEre ga slanl@llklva
kol uniliavalu
vaniske
k|kr abiomaLi4,rmr.,
Pluaaidllolpulov lto do nlh vode,akdl ! tllelo
uioseklrlka D ilegalklaiJal!usllrovdor,ld.
us6 iv{ii. tbulih oB.ia Ede ia Edagailuhhne
ia molekuLe
kolekN morepM itrrnaii.d potollt.
slbrcziuklaij.juielelierespoiw! h ko, pa lh
hb&uiuEtj.L6 prko mokatios mlehuEt.rtdt.
R.poduhlsl 0E ilradll.nlra spolioErmiotav.iie- p.ils
' e t i \ o d r - ! r i ( . r l a f d , n d e " c i ! d " 6 r o dh E .

SNIMANJE
Modernetehnikcsnirnajaomoguiavajulijeinicima da mm zavire
u tijelo e de gaprije n razreiu.Tih je tchnikamnogo,i svrkaje
pdlagodena
promarranju
nekogodredenog
tkivaili procesa.
POUZUIULI RENTGENSKE
ZMIG SAMOKOSTI?
Nc, njina scmogupromrrti i mckarkiva,primjcricc
dojlc i krvic iil., dr bi $ urvdilo jclu li zdravj.l.od
promaftatrja
iila u njih e najplijc ul,ri,gi bezopasna
tckucinaloja apsorbihlcngcnskc
zk - pascm
!li.i vidcnjihoviobdsi.Takodobivcnu
slikuevcno

SToJETocn
KonpjurqizirdD tomosnfija(CT) je slik4dobivem
konpjutq'kim slasanjcm
podaraladobiveDihmj.rcnFm
iomoshflh (PEl)6dl p6(enh
jakostiugenskih rlka. Uredij scpolakoponii prcko
pronat4nosdijclalijch, pa gr lengenskisniha iz nnogo
u iljeloubacuju
bdioaktlvne
kutova.Poloh lako dobivcNreultatenjeFdja anattiB
qaurdo, pasld demrjnipojek tijela,iz kojesnisu
mozsa
pdsovo'u, ibtatena ni mek.ikim.
koilsudkLuju
KAKO5E PRIMJENIUJE
ULTRAZVUK?
UldEzwino je sk&iEnje jedna od tujhiiinijir
thnika unutlrinjgsnimanja.Msokofrekoni

mdni valoviodbijaj! s od unurainjih ory@,


pas naTV cknu pojavljujeslik dobivem
andiam odjek!. Trloi su skdeli dobi a
prcftavanje t&ucina u pohetu, pdhjeice
kfti i plodne mde (rekutinc u mne!ni.i).
< ULTRAZVUCI{A
SLIKAf6U5A
Danasse uLlbauinin skane.ina
'utin5kipromatGjunercdenadjeo.
Tako se pEti njlhov ftst I baoj

RENGEI{OGRAII]I
SLOMUEI{E
RUKE
A
pdkazuj.
ovajnsemkisnlmak
re:akpijelomkonijupodla[ti.e,
lo jeslpalaane
i Lakahe
kosti.
Rengenske
zakeprolazd
koz
pa5enjioa
mekedrjeLove
tijeLa,
lakodobijesLika
sulaihtvai
(kostiju
izuba)k0joih zaddavaju-

)i

POTRAZI
VlsE D Kw 134. Rast49 . Misifi 132

132

Ljudsko tijelo

rvuStCt
Tjelesnipokretidjelosu miliia, tkivaobdarenog
sposobnoiiu
stezanja.
Postojerri glavnevnte miiiia: skeletni,glatkii srdani.
Veiinaje miiita
ena od izduienih stanica,takozvanih
Srosuro crATKt
Mtstd?
Gbrki is@ni niiiiiEdc rlohatsk, icovnno o n,ioj\cr,.
Chtkc biiite.ilDiho u nijtikanadilda, ilua, rdnj*a
d , L B , , ,! 1 " . , i . r ' w u . , l . l o i , f , r . . . , r ^ g . , . i .
h r . , k / o r o b r n . r r . \ r , . . r e , i i i . L. . / i l , o u . , . ,
i oni kdcsralno inomotuo.

MSCtKoSTURA>
tludskotje o maooko 64d mtiiia
kosrlra,i on rvoreDko40 posto
t E e 5 n et e r i n . 5 k e e tsi u n i l i i
!iv,iieiiza kon tvEtim v akianim

XAKOMISICI
SURADUJU
5 KOSTIMA?
Skdani hiiiii lDkreiu ftostipoknnjdn.
Njihovim gibanjcnnoiemo uphvljati i zovsno
ih po|rcano-prug$ti'nrniiiiirni. Miiiti nng!
v!ai, a1inc i 'j@ri, ir{o N skdsii hiiiiiaqro
postavljcni
u parovnnxdi nosu vrai ko$i

MISICNA
VLAKNA
Pojcdine
miiianestmicc,ovcmorniiiillim
vlaknim.l.
Skelenlisu miiiaisast.rvljcDi
od risuaa
miSianih
vlakana
sloicnihu pamlclnc
srropovc.
]i' N vlaknaraujrod vl.si,no r:rogubitiduga
ipo 30 ccnrimcrxrr.

! L e I n i sn < a i s k u p L ibarl ou i i t n o ,
smo iakatko,Sraanlre
mUa skuoLiau
miik ina no,iimaLo
a pitomio !makiuai.

iltffi

ffi&[

r GhrKtMtstc

rpopREaNopRUGAsl
MBf

GLatkimltif lma vGtenane


.r0;.edPLdoJU
:d

rsRaANt
Mtgtc

U hi!iu kostuh na,no


\.od g.i!-d.oddd
'o -j I i'ib. J j.

Nlegovakdka, raTgranatavtakda
, " d u . o bo .
.p"p-" " 0. ,
rop... oo-ro.od.id

spo,jeodskeretnog.

kdian dal0prusanngLed.

KAKOSEMISICSKUPLJA?
Miiiino je vlaho sisayljem od niofibrila, a odi opn
od jo! hrjih diti, talo?Mnih niofihmenra. Kad riviani
ihpulspohkne niofilmene, oni kliznuied pieko
drusos, i bko skak niiia. Sto je viic sisnah, ; seniiia
viic $e8re, slc doL tako n. dosegnc70 pojo durine
u s6vin oPruichonsBnju.

rleentma
rrcFd.jusdsii!.

ln. ste aetai'tonastoidet

Ljudsko
tijeto tf.J

KOZA
Vanjskikoini pokrovitiri tijelo od ranjavanja,
klica,
gubitka
vodeisuntr. Kozrie.osimroga.ivaTan
osjetilniorgan,pun receptorskih
stanicaosjetljivih
nadodir,toplinu,hladnoiui bol.
ZASIo
tvRsTA?
IEKoZA
Ko;.qro.uIepod )i\Jnl.t.toj.,".,/.roaipJ.,r,
i/srd.r JE.q um od r ain.,. ",,.0.,
',d"s;,ok:""
lcn n,. tpdsmJ r stulnunos, ubndtE. Nrzi; doni,
sloj,izsndenodrivihsinica, bezresanlx sedijeli,
p,oorcdeaid@estanicekoj. polakoletu prcmi povdini.
Ni tonputu sspljoite,osdntr iumiru.

STo,ErsPopEPtpERME?
Irtodepidcneleiidcm{ iliNmnh, slojtkivi
skftnimiilmr, iiycina,osjcrilnim
$xnicana,
flljezdmauDjnic{N ikorijenjcndldka.rrpod
d{brcjeslojmdsnih
$lnicakojcswdajuneku
podlostr
?i kozuitr tijclu,idlr|vlju roph\r.

(RoZ |(OZU
l PRESJE(
ovasilio uveaana
pokaulestoieve
sLika
d6ve kore,V'h e
epideme
kreno) szdai od h'1vthstan puirhkeret]ni,
PovGnske
sestaikeiepr.stai.eliu!re.

ZASTo
sEBoJA
KozEIMUEN,A?

ffi^

Bojulor! lrvas pismenrnEhnm,. njcgaizluiuju


uLo/vrii d..hrociri,ucpidsmr.
Posebnc$rnice.
Sviliudi,mrrupodjcdnJk
bo|ndrnoci;, alisu
oni u ranmopllihljudiaktivniji.Mdanocitiosih
tosnpo$djumnogoaktivnijiposlijc
izlasanja
sune, papo.injuswlnti pisncntkojilritikoiu
od ltctejiojojsr ouooinosi.

K?djc tijcloyiute,,ijsdc hojni@


irlucuju
u kotuvodenisurekuinn,.
Vod.isrev. ilhdise, patakoizvliii
tophu izkoi.. Istodobho
!c krvnctile
u koiitircdi ubprjLrprcdrvanjc
viik!
toplinc.
Krd$ tijcloohhdi,kNncsc
iilc ! koriskupe
dde snMhjigubljo:jc
rcplinc,
r siauinihiiiii podirudldkc
daadd opliaik nadkoiom.

Ndktl5u rg6deniod p.ekLop


jenih
pLorka
mftvihstani.aounih
prctem keratna(eGtinie rv,5r
iieprcmolv,a nalazimo
ga u
kosiI ko,, Noktllire osierLitvo

o*0.,.-o
*u.,.*,".t''lil
lfli"iTlft
"tr
u 4 e r u D z h op o a k i p o

riFr onegrretoru
' onosur0lu
mn daosteltmo
kadjoise neltopdbtzi.

DLake
s0 izgGdcneod nftv h stan.a ikeGrina,a hosu
6$i ibEinom od 1@ntimeiarnieserno,

r zNo,
Kaplike
roF prekivaju
koru
nanadlank.
Tekurhuprctrvode
zrotnneu derml,
a dte sekoz
poresvedo pov'rtne
kole.zrol
$i:trvatieLeeu
tempemlutu
trcll ropLha.
Fr 5eispamvaniem

PoTRAZI
VISEtN Plufa137. Milidi 132. Disanje136

736

.--:=;l=

Liudskotijelo

,i

DISANJE
Proces
uzimanjakisiLai uklanjanja
ugljikovadioksidazovcmodisanjem
ili respiracijom.
Kad udahnemoztak,kisrk
iz njegaulaziu krv. Kadizdahnemo,
iz
tijelaistjerujemootpadniugljikovdioksid.

EpigLtb(paklapa.

.,::rt:l

{4!o44! sI4LV4qcA?

7 t . . l t t i : " . , ^ " . : . . , ,n " . i . . . : , r . t . | ' ,


; d r r . , ' L h r n l .Z\ rd r , ." { r L ' ,, , t i r e, tr ( , t n r . . l i L t r
odlazih{na, i dulniklthhcu)kojin polazi/rk Dun,ik
'".1i,,t..cd

. ' L i e l , ' ,h . , o F , . . ,' , . 4 . , , . o , i , i ! .


od kojih sv*iodhzlu
jeJDo plftno kdlo

Ghsnie u e*llanu

Dulnlk

l CtLt'E
U NOSU
C L i ! 5 u : a. uL . i "

o . ) c , , r L q b 1. , J . r , p o . ^ r ' , e .
. . . - . 4 ' . . i .' .
osletliv.{aine pltoveu ptlaima

zASTo
DISNI
PUToVt
osTA,U
tIsTI?
U ! , r N r . \ i Lj ' [ r d n i l p r ' , ! . r n , n , / h , L
i , , i ( r rr t r r
r c k u ( ' fI r , [ ^ ? ! . r n r\ t , ' / [ u i ] , \ r f , c { i ! u , r u r u .
']ll
sslul neprkn(e8iba. u non, ]ccitiic natnogur,riu
fkmrzdnjetu, kojejes@. zbos i!osje nzl.sr;le

od mnoBrli
ors.na:pLula,
nosa,
usta,d.i h p!rovakoiivode
u p l ! a ! k, i o k N d h : t ak o h

c (Llani. nnavjen od dva komadah6kav.o


na vau drinka idva aLiskaod tkiva,bkozvanih
grsnta, prersn!ra prekdnjih.Kadrtr gasn.e
ofuorene,
prolaznetljno ,nrd! nih. Ako
n

5eskupe,
onepoinlutitratinvm zvlr iro a
sLas.empetii!,to le vil iton <togaprotvode.
una ie,[ hi]-"ntaju
raj?v!kitako runaiuriie.i

ZASTOMORAMO
DISATI?
Bs disanj! nemaiivotu ?iro ito we sfrDiceu tijeh reba
i,pEtarcc op*rbljivad kisikom.tj svakojsesaii.i kisi{
srrjr s noleluhmlhn& kenijskm eakcijomltojuarmo
ol(iidrcijon,t)i aenu scoslobadiencryije.Taencryija
|okr.e s rroceseu ljudskomtijelu.

PLUEA
Najvainijisuorgandiinog sustava
pluia dvavelikaLrila koja
seskupljajuiiire. Oba krila imajumreiu zrainihcijevikoje
arvriavaju
sitnimdicpiiima zvanimalveoleu kojimakisik ulazi
krv,
u
a ugljikovdioksidiz nje izlazi- u proccsuzvanom
zASTo
sEPTUCA
SKUPI.,AU
I SIRE?
llud scskupljrrri iiLcdjciovadjem
okoliih Di!iaa.Miiiii
snjeird,itrd,
rebm pditu p^nikoi, p' s fiko p*r
iift i uvltc rrk, r r ondr otrlre, ;to iazin slrlli ijc
psio8 koiaxrimc i i$isldvirjc zolo D pluir.Istodob.o
teskrpljaioiir (niiidniluknpod n,iiiai), iine s u di!,,.
putovewlaiizBh. Kklk oiit ofunr, i? plL,ixsentjcrujc

BRONHALNO
>
STASLO
N. ovoi reise6roieim pLuia
bolomie nasLilenamre:amlnh
. i c v i t r p r ! a i m :D. ! ! n k j e p o p u l
debLa,
brcnhilpoput srana,
p0pd sranlG.
a brcnrii0rc

5ToUPMVLJA
NA3MptsANJEM?
Disij.m uaavrja.cni.ru nrozgu,
txl
idok splmb, iro uzpomoileccp'o,r
u rekim vclikin litcijind. T, rccprori
p6tesrdd.j ugljikoqdioksidd
u k,vi,
koji rdrc kadsckrcaeno,pl javljrju
nozgud! tlcbi ut z{ti disanjek!l(o
bisnDscoslobod
iti rogiremogrlinr

I
(od udsaiasen.durebreni
mI aisretu
a oiit spulta,ibogaesik D6a1re.
rakorico 6kava/ak u pluta,iortak
u nlimaposraje
maniodEilskog.

RAZMJENA
PLINOVA
Prijelaz
plinovriz zlskau kn j obraororcvemo
.a,rnjen;mph.va. T,, seprccesodvijao ptuainia,
u sitnimzrainin diepiairna
zqnjm Jveole.

K a di m e d r c b r e f i n a f i o ! l l o p ! 5 t 0 ,
doi2 do Ddkaia.Reb6 sc skupLlaju
i s p u l k i o ,a o a t s ! v 6 ( ! u L u l n i o b L l k ,
p'lremu blasoporiskuie
pLufa istskuiemk

Zav8nebonhlole

Gtu2doviatveoh

STosur0 ALVEoLE?
Alveolesu siadic weiiceaakr !1kotdrkcdr kroz ll]ih
lakoprchEth,ovi. U plLtini i[ je oko 300 nilijuna.
sve ajedm i'mju pov intr tetrnkos igftlina m kojoj
r odyijalM,jee plinoH.

KAKOKISIKDOSPUEVA
U KRW
<i.: p"trl\'o/.".n,.J\eotr o.ot ,\ ,\,,hLpi rr
i iako do+ijemu kfl. Kisik ulzircNemkflnr
rlca
ilcic !e uz hemijskisl)ojhcooslobin.Ugljikovfrk dioksid
r xlvcolc ulazi iz plaa,e (vodenosdiela [ri) tr kojd!

su skupLjoi!,iredno,kao bobe
! grozdu,na kaju bronhioLa

138

Ljudskotijelo

ZIVCANI
SUSTAV
Mozak,iivci i lednamoidinazajednoworeiiviani
sustav.
On obradujeinlormacijeiz osjetilnihorgana,
u p r a v l j,ar j e s n i m v. o l i n i mr-a d n j a mpr .r i r n j e r i c c
hodanjem,kaoi onehotidnim<
procesima
kojih
s m on e s r j e . il li i i e d v . r . r j e . n
p ir.i m j e r i c e
refleksima
i disanjem.
5TolETotrvAc?
Zlycisu krbloviri'ainog nrsaR. Svdli jeriv.. het
sin,i,rnntiiianD - nih{nn iiviNin $aDid,hx iii
neu,onina,koji pienoscclekuin8 sisn.tci,hedu
nbzsr i t1jeh.Mdnkildm
moriinrajdno
rvor.orthld ,iviani susny,aiiv.t DRn.jjh

KAKOMDE NEURONI?
Neunniridcbii kaori.e,ro ic$ bj', prc0ose
chkdn(isnalc. K1dnqrcn,rc ndi, u rjslu sc
lkuplja!lckt!i6 i niboj.l,otakr:dro
tinqmn,
tivaaniic impulspoluririio krji si.nicc
g(p e sl)o,zhr oqrcumsoirq froko
ro+l[ "v{rogsi,,{psa
t, d,ijerisi8ni1

ziv. 5esnidlui, mozsa


i edremo:diie,
t lakoslvakjum'.rr na k ia kosnu koia

llpoElanb j. dCuthapodtuth
u sEdtstuno,sa kole upQv|a
kancenlddlan homana I E|ulra ti )
san, tenpeatuto t kaldiku:

IESULI SVINEURONI
ISTI?
Posoiciri slivncwre ncltura.scituh \6icLitnilncu!.ni
. l o v o duc. ( . u r . r . r n a r 1 i . u . ' .rv. a m l cD o s i c r i t tourhe a i . ! .
Mo'oriclind| on.oJvodf.isn.,ki; ndga u (jclo,"biim I
L m i i a n c \ a n i cA
e ,. o - i . o q ' . . p u j r i , . c l t u . ip o r eJ o r e n .
l$i,irr!t.-

x mozSui kJDoi ,nor'tin,.tc povf?uiurn@,n.

5ToJETo REFTEKSNA
REAKCIA?
Relteksna
reakcijd
neovisio najojvotji- $c sedoeodi
prijeDesoib ioahovren,ciarumisiitt.uroo srilaiu
,iviioi sushvlieic praicom,to jet krozlupienu
moidinu,nine doa|gyiisenozsa.DoEknmolinejto
rtr.e. rnrcmi {. oe@! postadsigld iznkb
u hrytem moidinu.Til ae{scijrlivni neumn
taj sisrurp'cnted uororiikom, r oEj ie Bji
,Diiii, ; ,ucida;akn. p"re $ ;.s

<sPolzrva(A

.:

ovasiLnouveianaeli[ai kaaje nam


snapa,t0 jestspojiznedd
dvije:ivtane
nani.e.u m0drcj
je stanici
:tvaani
siiiaL
potaknuo
izLucvanie
kentFkth
siojeyakojd
:ovemdneurctmBniterma
GnenikuzicD.
NemorrcnsmiteI
preLaze
prekoprc.jopa
ivdu se,a nv{u re.oproEku
lpdjamnul
nani.u,ibko prcnose
sisnat.

MOZAK
Mozat je najvediorganiivtanogsustava.
On upravlja
primjerice
, kljudnimnehotidnimprocesima,
uspomenama
i osjetima.Radmozgapratimo
raznlm snlmanllma 1 otomadantem

ililft mtlNl1llllltralln.

MoZdane
stance redusobno
pauiinastih
ve?a,Svaka5lari(a
no oie se mijenjaj!kad mozak

POCEMU'E UUDSKIMOZAX'EDINSTVEN?
u odno$ naiel6o! ezii\ ljudskij tuak najaeii
u tivotinjskomcr$iv{. Osin oga je i njegda pdrtinr
tlko*rni erebmlnikoneks,
najnabr.nija.
U ljudskoj
jc eolucijiGrebElniko(eL!selio iasro,i rakoposajao
svcnabnnijikrkobi nogaos$tiu jubmjLr.
velikikonels,
sjcdiiicjcdiffivcnihspsobnosti,
k.o ilo je to,pimjc cc,
sposobnos
sovold,vjcrojd':o jc grdvniuzturrjcdih{vcnc

ODEEGA
MozAIc
JENAPRAVUEN
Mozdksrddi prlko 100milijaldi Deu!on.,kaoi Nblt7o
pomotnihstdric. kojc ih hhne i podl%kju. Tc sus6nice
oryiniznlneu lcsije,od kojih je mjEta vdikl mozak
iUceftbrun.Citlv j. mozakokuietrattitnim opnama
i rnxxti,irin!upljinrmdispujenimlcktrtinom.

u Lubanll,
V.ilnuprostofa
zadmavelkimoak,le on
samtvoiiskorc
70postoteine

KAKORADIMOZAK?
Znrn'wcnici$ nckotvje,ovali
dasvakidioccrebralnog
koftd$ obrvljrnckuodrcdouADkciju.Novijas,
.., iianj". nc.hrim.pukr?:'liJr j( no/'k mnoso!Lu?(riJi.
'lhko,
prinrjcricc,
doligovoriho,
vclikrpodnrijaccrcbralnog
kortclGr$tr uju poobid$ukojisclralnomijcnja.

Altivndilelovl.ercbnLn03

MOZDANI
VALOVI
Lijedniciprale rad ljudskognozsa plonarranjen noidanih valova,
to jesrzajedniike
elektridne
akdvnosri
svihnoidanih leurona.
Postojetri glavnevrstemoidanih valovaralfa,betai delta.
Njih biljetino elekroencefitosrafom(EEG).
MDI LI MOZAKI KADSPAVAMO?
Md* NijeL radi, ali je $upanj djesore
akrivnosi prcmjenjin U dubokoh snu,
Lad s pojNljujtr delra valovi, moak i dilt
ndi, di je najmnF *tivan. Kad saijano,
oii sepomidu r noat proizvodi ata valoye
i aLtim je bai kao i u budDin senucima.

BEIA BUDANI KONCENTRIRAN


OBLICIVALOVA>
Kadie iovjek budan,aLi5e
odmara.mozakprc zvodipmvlan
obm:a.vodnje dugih,takozvaiih
arf, valovtr.r(adje budan
sabran,mozakpoDvod kaae
bde betavalove.u dubokon
sn!, mozaliprckvodlv o dusei
poLagane
dertavarove.

USTA
Kroz ustau tijeloulazehranai zrak.
Ustasuprvi dio probaurogsusrava,
jer seu njima hranausirnjava
i vlaii
da bi semoglaprogutari.Ustasu osim
togabitnai zagovori disanje.

4sTSj9$4 sT4qgllAz!4
slilns di ndi koj ubijrju bilErije,
iato onxsi.lno utjeie u us$ di sene $zbolc.
uiuairjx
ovojniQ u$a 6im ro8{ ;luduje
nrivo zvdnosluz.Slinai duz vl#t $rh! hlrnu,
nKo datr more ProSlrad.

I UNUTRISNJOST
USTA
Ustalvor sloteiisptet
nilita,
lllJe:da
i drughdrJelova
koiiskLadno
suEduiu.
Samo
u jezikunaLa?imo
13GprepLereiih
nl!aa,rbogle3a
oi ii6t takoepail!i!aesibak.
Niqovale savitliivo,r
bttnara sovor,

5TosEs HMNoIM
zBtvA
u usTtMA?
Sjek(ticiusirne
hhnu,! tniiiii obiaza
i jeiL grhu
je hNdu l rnjnh sdjeje sdnrdjLr
kumja.i.sliiDohekk
inavlaiihraou,aosimtog.jc i djclonitnootopi,tdko
d.j"j
hi jeiku moguprepo,nati
okus.U u$ihi nnpokon
zapotinjc
prucepro6*c,ao
" o . l , n r $ d r t i . i . v . , , i k u ircz g d r i ur . k ( , s t o k eh , r i c

OKUSNIPUPOLJCI
lli epislorhle zalbtak kajtse
spulta kad gutana da nah
htahane ud. u lednlak.

Nai osjctokusaporjcteod siiulnih,lukoviiastih


grozdova
celija,takozvanih
ohusnihpupoijaka.
Oni suv6inommsprienipo jziku,sdjeih j
okol0 000,aliih nalzimoi nr nepcu
i u zd,ijrlu.

< IUIK,KARIAOKUSA
spa.ilallrlniiol6n pupdLj.l
snlestll
jedka,
sure naEdrtirimdilelovlma
zatosu E, litr dllelovl
osjeiLivi
lezika

5ToJEztK
MoZE
osJETtrr?
Jczikosje@ietid osnov&olosa:slano,slotko,gorko
i kncb.Tqri kojc$heju teokuse
orapaiu
scu Jini
q jeliktriprcdnuu okulle
rupoljke,sdjelkiivihju
reeproskelranicc,paonepoilllu sienalu oo,trk.

Povdinaje iezka p'ekyena


kvdkama,lakozvanim
paplama
ilibndavkaha,kojesa ohhpavLjuju
tako da Lakleaddava hlaiu.
vednomsu maLene
I iLiformneili
knaste(oznatene
plavombojom),

OKLISNIPUPOUCI>
Naovojuvedanoi
sli.ipapiLa
naiezkuvidelm seioku5n
pupoll.i
sa5lrcne.
Svakl
dsjerlni pupoliak
imal
silulniolvor,iLiokuriuporu,
koz kojuuLaze
otopljene
okusielvaiilzhianei plaa.

Ljudskotijelo

ZUBI
Zubi suivrsto usadeniu kostdeljusti.Mi zubimakidamo,
odgrizamo
i ivademohranuda bismoje mogliprogutatii lakie
probaviti.
ODEEGA
sU IZGMDENI
ZUBI?
Bijer. F anjska ljuka 4ba napnvljna od a ii,
mjwde Mi tr niicn iijel!. kpod caldi'rc je nekia Rir,
trkdwni dentin, a unud nje je neko, iiyo se ^rba,

ZTSTO
SEZUBIKVARE?

UNUTRAa
>
iosl zuBA
pouaiie
spod
tvrde
vanFke
Le:itiielozubal?sradeno
od dentina.2vr (zehni)
I kNne: le (ryene lpLave)
prolazeko, tkivo zubnosa
(pulpu)le nazekroz
kanaLa
koriionske
krnaleia dnu zuba.

AL s ?l6iEdovitoncl)du,nanjimas iBrusnjsi
brkterija
ihme, akoz%nitlik.B*rerijekot s lhne
ugljikohidntnin
*tacirnal,nneirtrclj! kisliN loj.
ot|pakdl.ijcve
soliu caklnriidcrtii!, pamkonshjc
hpljin{ ili kivena. Al<osepitom osoliosFdjivisloj
dentim,vrucai nladnah!.na noie ia fti bol.

aovieka
na ], zuba.0n se
diieLg
o retidgLavne
v6te,isvaka
od nilhlmasvoluradalu,! ,vakoj
lellustipoleri siekuttaGasvm
podva
napdied)
$zu ods'l,alu,
olijaka0,asj*utlla)uledaju
it4aiu,
(izaolniaka)lest
a iellr prelkuriiaka
kutniaka
Gasvmn'asa)dfobe tvalu.

Nosje glavniulaztjelesnihzradnihkanala.U njemuse,


osimroga.nalaze
i senzori
zamiris.Vanjski
suculerovl
nosanapravlreru
uglavnom
od gumastog
tkiva,takozvane
hrskavice.
prSEMo
ZAST0
KRoz
Nos?
DissjckroznN iriti plui@tkivaodzdunih []iQ, pdjaviine
tepesuhogi pielJadnosraka. Vlirna ovoinic nosnihkadrla
zasdjava
i yhri rlk. Ljepljivasluzhmk iesric p@lirc i cdde,
l c o : b r l ( ' i n . S n u ( n'er c p . l . i U \ cd l . t i - e' r k o d r r c , : ' : j c .
tjenjuslu pre'!. tddjeh
MKO NOSOPATAMIRISE?

UNUTRASNIOST
NOSq>
U nosuie nosna
lupLjrna
tr kojojse
,mk zasdie,
vlat ilniprtje neso
Itd koz tdrijeLo
k o) odeu pluaa.

143

144

Ljudskotijelo

PROBAVA
Procesrazlaganjahranc u rrolekule koje tijelo moie iskorisriti
/ o \ e r r ol ) f n b J \ o r nI '. r . , b r r r r. u
i , r r , p o c r r r j eu, ' t r m . r . .nr j . g n '
sL1dio i nnogi organi u rrbuhrL(abdomcnu).Probavniorgani

izlftrju.ffiffiffi;j

koji kemijsLirazlaiuhranu.

KAKORADIZELUDAC?
z.ludr.i$r{rljr{. Drinnrlcii koiltrim hfiru

paJ! tlryri. r! Jok \c rf fr.rro 0 AU$! kleiir .


zlijezdctr trnuornrir)jor)jnni nlftr t ra! u ttlLr.ini
sik s pqsiron, i lt.iov inr,0i (,,n,ron,.) [ \t]rrr
rLr)rir lr cnlin ltoji tnbi!tji ,.otrtn,Lc1,itr.,)I
k L o i i v i i n l l t i l c l i mu b i i i l l i . c i t i o h i , t , r L t ( t i \ i d' .

KAMOHRANA
ODLAZI
lZ ZELUCA?
Z(lrl( Nirnro l,,r{, is(i\k,tr( r.,,lodijrr).

rrdiii te rrohivDs nrG


lur roir tildo no:r +o,n1
z,rdobivmremsgF mis ji r
5trni! t iirolLlln

Lil(h

f , r r k . i o n r ia,
i aN ( rkirli
triif .pcll r ltritr ln i!l

u rlur,L \f o rn hriicn I prrbrvniD)nnoyiDI il idil


SLlndii!. rLLi il i(t c .ug r(hrj. ndi s.tt gui! .ri.
i ( ( J t i r . i c l r i f j ! l i \ l l h n . r Lo r i n ,t j r . r \ . , , i d v i n
! ) i r r . b N L r iL{ t i i t n , h i { 1 , rt.). n r c r n r. , r $ (

_-__
iL.L!Lr{L r'lLi tr 05h (.gi

r rnrit.| ,.r

i |,ir

roj

&,

r REslCE
U TANKOM
CR]EVU
o ene 6(,
M r k r J m n i a r t r m pc r n e .n r e k r n l r r f l i n i r l r
rorrn! hnkos riiFn rb.s it I oE po*ip m opp baduninJ,
rr dobivrmiogo vpnr jrovri n I upian.ltrai.

ZA5TO
CRUEVO
TAKOqUGAiKo?
JETANKO
linrk) jr. lj.vo dustlto 6,5 n,.u'i i ! njcdn,t.,)J!ijr
p , | ' , , '
" '
t L .
\!lilusin
aitvom,
nni obihtovltnutr dxs.
t.hk.
vtrljino.r?gnli \4nl.niptunjd ilrliki duljim onk.g
..ijdr {hjL,n!, osin toEi, iveliktrrovniru InorLoj!

KAKO
TIJELO
APSORBIRA
HRANU?
u'nr.rlnje s, sijeDketankos.Liida fLcltivcd.
nll,ollpskih i,irr.inm, hkozvdrin.Lijrn,iD rc\icrrr
rojc idi \iL'nif.vcarvrju povriinu.NlolekdehLantivih
a?LionlDru\r n (kuarnr tn kog .rijdr iprelaa u resi.e.
u,linD orc l,nn,c k@tunke iiie ie hvnih rili, koje
ih ntin nnos. l).,iid!.

up ia vod! t mprobavil.ih

Ljudskotiielo

745

ZASTOPROBAVNI
ORGANI
NEPROBAVE
SAIMISEBE?
Zlucna i cijc{,r ovojnica izluiuje Eustu,Ltizaru
ktrinru, alozvd! slu,, kojd pohate ldianj hrane
i itni prcbavneorgdrcod kisdinci cnzin{. Unaroarone,
djeym sorcjnicasrho imii, rlisc istotako isfrlno
obnata prcizrcdnjomtrNiLshrica, bri kakoto aini

'lE
'\

KAKOSEHRANA
G]84
KROZ
PROBAVNT
SUSTAq
Jednja},icludr rc tinko i debdocdjso, imajL,
hiiitne sijeDLe.Kad scrc n,iiiancstijcnkciklpe,
tupljise o,BaDsuzi,Pl gutu hnnu dil!. Sic4ilc
seodvijau valovimakoji segibdu dut orsrni.
'll
pojr( aYeno perstiltikon.

5TosEDoGADA
u DEBELoM
CR|JEVU?
Neprob.nljeni
o$a.iodldeu debelo
dij*o kojcurijrvodu
i Dircnl.c sad. U ton otpadrbujajubercpaNb tcri)c
kojcprci4odeiponelrovnamina,
kojiserrlodcL
(ianetililice, skuplj,
rfsorbniju.lirj sepotuLtutiotpad
! (kdmu, odrr(rc
ic rbr(j,.

pedstartikoh,
Tupojav!rovemo

>
BAKTERI'E
U OEBELOM
CRI]EVU
Nasld supikdaie ltapiasre
(ruliaano)
bakterie
napoqllii
debeos oii.va.U nlemu
, !. mirrd! rori5irh ,.,:,lt
baopasih
balFrlk, :

ENZIMI
Veainom
kemijskihreakcija
u ,ivin
organizmima
upravljanjuenzimi.
Imaih sakovnnih,a svakije
prilagoden
odredenojzadaci.

KOIIORGANIZMI
PROIZVODE
PROBAVNE
ENZIME?
Zlilede dirou,icc, icludrc, guiie la i nnko cdj$o
svi otri proizvodctrcblvnc eizime.Ti eizihi razlai,

proteine,
usljikolidnteimastiujcdinia iz kojih
- uaminokisclinc,
suizgadeni
iee( irndnc
lisline.
Tesusiauinejcdinie
takomrlcnc
da prclaa u asiccLojin!jc oblor.nocijcvo.

KAKO
DJELUJU
ENZIMI?
Xnzini su kataliatod, ito daai erd koje
ubmmju kd jske @kcije. Molekule pojedinih
eitna imaju savin odeden oblift, ahwljujuii
kojeh F retu smo za oddeie molekLrleu tijeLu,
kojeonda lenjr da ieasinju ia oiro odrden naiin.

Na ovoj uveianoisl ci p kazana


su m.a enzlma(zutoi mftilrsrd)

lto ih srva6sugtqaia.
onaae h is0uniti
prcbavu
u lankosiFvodab pospjesiLi
hftne

Novi seiivor swararazmnoiavanjem.


Majkai oracproizvode
spolnestanicekojesespojci sworecmbtij.Te su spolnescanice
osimtogabirnei zaono lro zovcmoWllf{Il1'tNmfE[rl

u 5tmniod patniee. , ll(dskifcrusnemaiiti5oo grama.


aLim. poiphoreiviemueo, ol ip6le nai!k.n, inorrma
p.k m.ikl osi.fi djeletovo
Nrrsova
DomonFu makm.i

GDJE
NASTAJU
SPOLNEJTANICE?

GDIESEEIMBRU
RAZVUA?

Muikr rlblnf!rfi..
rruno st)uruotuidin,r Oi,. !c
u a n r n i r h , o r ol v i , r j r I r c n i s i n ,i. i, N l i i u i
(,gt^( nr
,lijvdi
i,o viv tv.r, ,ijch I rr)nii ilill(drtrnu lc$t(,

l i l ) f j ! c i i , r i J i u . , B f N l i o i i z o r c n rh) i r . n , i c o h
i L it r r . 1 r u n .o r r ' i e ( r r ! k o o v , j r ) i Nr r i r . r ) i . c
i poiiri. {)whia(iIrirnr I nljiiDc k.vit)orrtrio
L .r g i t r r
^ i , r ) g t , h . d r r i L i t r o ! . j i . . ,r k o i i r f , r , v i j icz c i , 1 )l j i

\t,lnu srni ,ovo!) jijrnrx,).Svrtcnlnrirjricr


n.ftj1, r(,ir jc rjvior nld,i:,, ih u lly.ro,srr,
1ikd,v$irnjijDi.iinr,rri.ir.0ini u rjhdrr)j nrlnjiri.

\ 4 . , . , i . . , r , , , 1 ,r, r r , r , , r\ , i ( , t ( , . ,i , , , q
.,.

(AKONASTA'E'MBRII?

< jAjaScEI sPERMATozorD


(.d iedr0ninznlsDdm.toToid
p'0nadc
irl.t.e,
pdklrav.selobilikor nilsovuoyoin.uPd]
kolcmtr
to uspilcdpodrtc si, doktc onrt usnLrr.

l)ohaL( \)dni.r.hi(lr | 1)ltinu lrj$d t)osljclici


jc sl)oLi$siifr (i,oirj,,). P,ispohod iiN N if,r.
{rvlix Ndjud (rcnis)u rcrifu bdnicu (vrsint.
Prirom,rl.rj. spc,D)x,ozo(lc
t{oliziLim,l|I)ivriu
kn, t$irc f.l,rinkrivr. Grr o(1nc)o' grhc.
^k. Ni jrinici ntnNllljijricc, rt,{m.ro?.id
* s rrin mo.r.slbriri i$vornidnt,ij.
Txi docr(I,,j,ovcnb ol)lftlnlon,.

sp(mrLoroidi i^tini niprju s! u novi nrktus.


JeTsre

NASLJEDIVANJE

qKO SENASLJEOUIU
GENI?

l,ocesu kojcmsesvojswa
,oditeljaplcnosenaporomke?okno nsljedivanjdr.
A zx t suzasluioiprijcsvcgageni zxpisipomoaurnolekuta
DNA sadrrrni
u ndin hromolnnina.

$t(llil ltir:]:I riii


ll

i l l r d l i3 l! ;e il

uz 0qaLo,nare 'lug. DNAmoLekuL..


ao!lekima rl para,odioy
lNlpno 46 kronGon.. Lj svaldmpau ledankdmosomDotjetc

\ 'Nron (ljddriifi.

!q. lr

t ' ! . i KAKOGENIUTIE.UNASVOISTVA?

^ (t

ri !,i

rjrdipoloricu scm.Nljcluju od oc\ rl.Li od mijke. c.d


. . a . , r r u , , o ^ . , . ,, ,i ,. . , . i, u \ . - - , . , . . : , i , ,
, Fjrninr. Qnift n.du\.lrro ponzLrltrrx Drj ,|iiniie
niiirc, l)ldjccr istihrodnclj n.gu bid ssvnn Lrliain.
rTuzDeDori i(tdri{it bliz &, Nrki aovjekposjedrjc

l)

jedini kaji se nztikriu

Ccri.hlujL, veiinu r$ih .Jcle$ihsrcj$rvr, t,imjcrice


bojL,oiiu. B.ju oddule trk.ckotiko Eena,.tiih ic do
u dNEeos.bn,c,p,injeia u tjcl.s! visim, uplcrnd
hnogo. Ceni osi'n ro8aurjeiu i m dohovni svojsva,
finjei.eosobno$ i inelisenciju,trli ii rjih iio tako
rLjcac I tnono iskNvo. Znaro$ l.gx s. bavi gennm
i.jihovln djelovarjcn?.\rmo EenetiLor.

RAST
Da bi sezametak(embrij)u majiinoj utrobi razviou dijete,
je devetmjeseci.
potrebno
Poslijerodenja,ono nastavlja
joi
tlri
20 godinr.isvesecovrijemeneprercance
mijenja.
Rastje najbrii u prvih nekolikogodinaiivota.
KAKOSEZAMETAK
RAZVI'A?
e.,j.k ^po{inj. ii'"t k& j.d,".teia.
om seuasropno
dijcli,pr preein ! k$licu
s{nica,lod poanjenijenjatioblik.
Posltederiri
tjeddaljudskizdetik veaina ndal i Lratjeiricu.
s{ tdt tjedlnrdobivaudolei srcemu poiinje
kuad. U dque{on tjedN vei ialcdr ho
pnvominijatunodjeric.

5TosE DoGADA
KADDIECA
Msru?
Dje* k{d asrumienjrjurjelesni
oblikzftofto nn
e pojedini
dijclovitijelatu^ijajuldlititoD bsinom

MllEaNt
zuqr

coviek
u : votulmadva
konphtaeb. U lesromse
nie*o livorapotnle
poFvLjlvati
prir to suhkozvan
hLiirlnlzubi,
Oil polnuhpadau
okoSeste
sodlne,vora
kadrspod
iiih polnuGui
stail?ubi,ia sLl.loznateil
4Leno,
Kadodrauu!
tiudi
iomdio najusr ruba,

u p,vo vijeme naihv( nrpredujchd*, Pl a,o Jujen.c


i idr iJl.! velikuglru ! !spoledhi, rirclonr.^4i.i(i , ko{
narutu lsnije. Boiha-scnsta trdjninjsou $dtm snanjuje,
r u Puodrr" oP4 ndgropovec{.

KAKosE pJEVoJttcE
MUENJA,U
u PUBERTETU?
Il.r.loblicu k,(m ( diirf pkub ,J\J ', udr$to8;^j,.kr
zovrmupubcrrsumKodd|duaicrnnol.icnopoaiijc
n n ' c . hl 0 i 1 . 2g.u dn cz i . o ' rT
. f t D r i j q . ,J q , i n u ., r \ i , u
i N . c g t r r . iLp , o : i Rb o k o vlih. . l p u u h o i n , p a p o r . '
iz'utu im dlaiicc.hjnicinn Fiinju Mkog mjcsc.
jcdmjrFkc, ito scoiitujekio 'nu! mcij!
izlucivNi.po

STosEpoGApA
KApuuptSTARR
loJik'arog rdud rr.dol'ljr.'i)clopolJkupu.n c ^,'.,Jri.
Koir $rbielNt,rutr. miski\lJber uspofuv.,
*, rud
unullinjih orgxoa.
Sr sr.roidu
posmjerD
ipodlotniji
nekioboleldoa,kro lto suscanctegobe
i ok.
P@ceje $dftnj.vdospor,paveainiljL,diakrivno
iivii ! yiicod 70,pai80 godina.
SIAREN]E
>
KOZE
ovadielh istaiarkatukapokaiu ut nkestaienja
kore VanFki
sloiko:esestaniule
i subi0rc1nska
ylakna
paseonabora.
koiaioi daluela(lznost,
Cesto
scpokvjujui bezopase
srahtkepiege
,bos prcvellke
proDvodnje
motanina.

prikoioiko(r stabe
i poqaju
krrkiie.
Ljudis osteoporozom

BAKTERE
>
U AKNAVA
U pubeiietu
hnosadie.adobju
pGv osip.denrh
bubuljka,
lakozvanih
aknl,lto idoaitopo
Licu.
aknes Gdiaiuato 5ro
kolazbosho'moiakojise
DLuruiu
u pubeneru
postaje
masniF.
U aepitima
masnoaa
u k0[]enudLaka
addaualu
se
pasekolaupal,
bakte.iie,

KAKosED,E.ACI
MIIENIAIU
u PUBERTETU?
Djctdcikozpubcnctplol.k kdhijcoddjevojrkd-kod
nirhun n\ pr vrr',lu 12.: ta. gorir(. I oni ,dglotr.bru
( vsiNr,i pledlif,$ inscprotift.Oiim rogdodl evc
po licu, l)od pduhon i naprcponaou,a ponckad
ipo drugimdijeldindtijch Clasiorscpo<lubi,
n te$isil)olinjLr
proizvoditi
spcmatozoidc.

POTRAZ
V|SEt|l Stanice73 . Bolesti151. cenetika2o9

POTRAZI
VISEtN Biotehnologlja
2o8 . Tijelo128. Stanice73 . Mikroorganizmi
75 . Roboti194

ZNANOST
TEHNOLOGIJ
ZNANOST

154

TEHNOLOG|JA
-

r54

E!EKr3!clr!I

182

UEEE!'E

r55

IIIAGNETIZAM

183

MATEIVIATIKA

155

SIEUIN|KRUG

184

MAIEBIIA

156

ElE(TtrglvrAGNETlzAM

186

ATOMI

157

Er KA_
E!E(I80ENERG

187

VRIEILE

158

EIEKTR9NTKA- __'

198

KVAryINA
TEORUA

159

MtKROeIPOVI

189

ErEfilqrlTl

160

MEUNALA

190

KEMUL=

162

MREZE

191

FIZIKA

163

MEBNEi

SILE

164

JELEKOMUNIKACUE

192

GTBANJE
-,--. . -_

r65

ROBOTI

1.94

E!!89!lA ,..._

166

NANOTEHNoLoGUA
_

L95

NUKLEARN4
ENERGIJA

1,67

STROJEVI

't96

T0PllllL

168

MOTORI

198

I4AIEB!]Aq

TRANSPORT

200

PRQUIIXEfVAR
I

170
't71

GRADITELISTVO

202

SMJESE

't72

INDUSTRUA

RAZDVAJANJE
SMJESA

173

PROIZVODNAINDUSTRUA
205

181

__

KEMTJSKA
rNDUSTRllA

,191

106

ryQY|@IEB!]AU

1.75

BIOTEHNOLOGIJA

208

ZVUK

'176

GENETIKA

209

SVEIIq5L

178

GENETSK0
rNzENlES!ryq

210

BOIA

180