You are on page 1of 10

MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentlneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentlneho posudzovania
Nmestie udovta tra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava: 11.02.2015
slo: 8743/2014-3.4/mo
Vybavuje:
RNDr. Okolinyiov
ROZSAH HODNOTENIA

uren poda 30 ods. 1, 2, 3 zkona . 24/2006 Z. z. o posudzovan vplyvov na ivotn


prostredie a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov (alej len
zkon) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej innosti Zariadenie na vysokoteplotn
zhodnotenie komunlneho odpadu plazmovou technolgiou v lokalite adovica k. . Podture (parc.
. 301/3 a 301/5, 298/17 a 298/28) ktorej navrhovateom je EKOPLAZMA s. r. o., Krtka
4474/4, 031 01 Liptovsk Mikul.

Navrhovate, EKOPLAZMA s. r. o., Krtka 4474/4, 031 01 Liptovsk Mikul.


(alej len navrhovate), predloil Ministerstvu ivotnho prostredia Slovenskej republiky,
odboru environmentlneho posudzovania (alej len MP SR) poda 22 zkona
. 24/2006 Z. z. o posudzovan vplyvov na ivotn prostredie a o zmene a doplnen niektorch
zkonov v znen neskorch predpisov (alej len zkon) zmer navrhovanej innosti
Zariadenie na vysokoteplotn zhodnotenie komunlneho odpadu plazmovou
technolgiou v lokalite adovica k. . Podture (alej len zmer) na posdenie poda
zkona.
Predmetom navrhovanej innosti je zriadenie zariadenia na zhodnocovanie
komunlnych odpadov tepelnmi postupmi vysokoteplotn splyovanie plazmovou
technolgiou. Poda prlohy . 8 zkona podlieha bez limitu povinnmu hodnoteniu ako
innos 9.8 zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnmi postupmi, aj ako innos 9.5
znekodovanie alebo zhodnocovanie ostatnch odpadov v spaovniach a zariadeniach na
spoluspaovanie odpadov.
Zmer bol predloen v nulovom a jednom variantnom rieen navrhovanej innosti,
nakoko MP SR na zklade odvodnenej iadosti navrhovatea poda 22 ods. 7 zkona
listom . 8743/2014-3.4/mo zo da 04.12.2014 upustilo od poiadavky variantnho rieenia
zmeru navrhovanej innosti. V zmere uveden variant . 1 u poas spracovvania zmeru
nebol aktulny a v zmere nie je ani podrobnejie popsan.
MP SR predloilo zmer na zaujatie stanoviska poda 23 ods. 1 zkona vetkm
zainteresovanm subjektom.
Da 12.01.2015 sa konalo na MP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia
navrhovanej innosti Zariadenie na vysokoteplotn zhodnotenie komunlneho odpadu
plazmovou technolgiou v lokalite adovica k. . Podture. Rokovania sa zastnili:
zstupcovia navrhovatea, spracovate dokumentcie a zstupkya MP SR ako prslunho
orgnu. Prezenn listina v prlohe.
Telefn
Fax
0917 604490 +4212/60201676, 64369945

Internet
www.enviro.gov.sk

IO
42181810

Zstupkya MP SR oboznmila astnkov s doterajm priebehom procesu


posudzovania navrhovanej innosti poda zkona a stanoviskami, ktor boli doruen
k zmeru navrhovanej innosti poda 23 ods. 4 zkona.
K zmeru bolo do prerokovania rozsahu hodnotenia 12.01.2015 doruench 14 stanovsk,
z toho bez pripomienok boli 3 stanovisk (Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor cestnej
dopravy a pozemnch komunikci; Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor krzovho
riadenia; Okresn riaditestvo hasiskho a zchrannho zboru v Liptovskom Mikuli)
Vo vetkch 3 dotknutch obciach nebol zmer zverejnen do 3 pracovnch dn, ale a
neskr, preto do prerokovania rozsahu hodnotenia neuplynula potrebn lehota 21 dn na
doruenie stanovsk verejnosti. Prerokovan rozsah hodnotenia mohlo ministerstvo vyda
a po sprstupnen zmeru verejnosti po dobu 21 dn od zverejnenia informcie o jeho
doruen poda 23 ods. 3. Mesto Liptovsk Hrdok poskytlo verejnosti monos dorui
stanovisk do 28.01. 2014.
Strun prehad stanovsk, ktor boli doruen pred prerokovanm rozsahu hodnotenia do
12.01.2015:
Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor starostlivosti o ivotn prostredie sek ttnej
sprvy ochrany ovzduia nem pripomienky, ale poaduje k iadosti o shlas na vydanie
rozhodnutia o umiestnen stavby vekho zdroja zneisovania v zmysle 17 ods. 1 psm. a)
zkona o ovzdu predloi odborn posudok v odbore imisno-prenosov posudzovanie.
Odbor ochrany ovzduia MP SR uvdza, e nem k zmeru zsadn nmietky, ale
uvdza presn poiadavky pre rozsah hodnotenia, ktor boli premietnut do pecifickch
poiadaviek v asti 2.2. rozsahu hodnotenia.
Odbor odpadovho hospodrstva MP SR nepovauje realizciu projektu zhodnocovania
odpadov plazmovou technolgiou za optimlnu z pohadu dodriavania hierarchie
odpadovho hospodrstva a za technolgiu, ktor v zmysle hierarchie odpadovho
hospodrstva a pripravovanej smernice o obehovej ekonomike zabezpe ako
najoptimlnejia technolgia odklon od znekodovania odpadov skldkovanm.
Sekcia energetiky MHSR kontatuje, e ide o nov inovatvnu technolgiu zhodnocovania
odpadu, ktor doteraz nebola vybudovan a poda predloenho zmeru, m zhodnocovanie
odpadu plazmovou technolgiou, men negatvny vplyv ako klasick spaova. Odpora
zmer posudzova poda zkona.
Slovensk inpekcia ivotnho prostredia Inpektort ivotnho prostredia ilina, ako
povoujci orgn, stavebn rad pre vydania stavebnho povolenia uvdza 13 podmienok, za
ktorch shlas s realizciou zmeru, z ktorch niektor sme prevzali aj do pecifickch
poiadaviek.
Regionlny rad UVZ v Liptovskom Mikuli uviedol, e vzhadom na situovanie danej
lokality v relatvnej blzkosti obytnej zstavby vo vzahu k monmu prenosu emisi
zneisujcich ltok (Liptovsk Hrdok, Liptovsk Peter, Jamnk, Podture), orgn verejnho
zdravotnctva poaduje zabezpei v slade s vyhlkou Ministerstva zdravotnctva SR .
233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejn zdravie, hodnotenie vplyvov
na verejn zdravie, v slade s 6 ods. 3 psm. c) zk. . 355/2007 Z. z.
2

Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor starostlivosti o ivotn prostredie sek ttnej
vodnej sprvy poaduje spracova vodohospodrom odborn dopad stavby na
vodohospodrsku oblas a monos zneistenia podzemnch vd a doplni spsob
zsobovania procesu technologickou vodou a jej likvidciou.
Okresn rad ilina, odbor starostlivosti o ivotn prostredie, oddelenie ttnej sprvy
vd a vybranch zloiek ivotnho prostredia kraja sek odpadovho hospodrstva
poaduje v sprve o hodnoten
doplni prepoet/daje o predpokladanej kapacite zariadenia (dennej, ronej) ohadom na
potrebu mnostva vstupujceho materilu (komunlneho odpadu urenho na zhodnocovanie
v posudzovanom zariaden)
posdi, i predpokladan spdov zemie (okres Liptovsk Mikul) bude svojimi
monosami /kapacitami postaova na uveden vstupy - bliie konkretizova
predpokladan zdroje takhoto odpadu
doplni prepoet/daje o predpokladanom mnostve vstupnho materilu odpadu
19 04 01 vitrifikovan odpad a 19 01 99 odpad zo spaovania inak nepecifikovan kovov troska; uvies akm spsobom bude znekodnen a daje o dostupnosti
zariaden na jeho znekodnenie
ilinsk samosprvny kraj upozoruje na to, e projektovan kapacita zariadenia presiahne
produkciu odpadov znekodovanch skldkovanm hranicu okresu Liptovsk Mikul.
Poaduje posudzova poda zkona s drazom na vyhodnotenie dopravnej zae zemia,
stanovenie relnej zvozovej oblasti a preukzanie vhodnosti lokalizcie zmeru minimlne na
regionlnej rovni.
Strun prehad stanovsk, ktor boli doruen po prerokovan rozsahu po 12.01.2015:
Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor starostlivosti o ivotn prostredie, sek ttnej
sprvy odpadovho hospodrstva vo svojom stanovisku z 23.12.2014 (doruenom
ministerstvu a 14.01.2015), poaduje presnejie vypecifikova mnostvo a druhy odpadov
ktor bud vznika pri isten a filtrcii syntzneho plynu a odpadov, ktor bud vznika ako
vstupn materil po spaovan v plazmovom reaktore.
PETCIA proti vstavbe spaovne, splnomocnenec Milan Krasua, Belansk 537/64,
033 01 Liptovsk Hrdok 249 strn, 2962 podpisov bola doruen Odboru rezortnej
kontroly ministerstva. Obania vyjadrili obavu zo zamorenia reginu odpadmi, z ohrozenia
unikajcimi prchavmi ltkami, zpachom, prachom a hlukom z dopravy, zo znenia
hodnoty okolitch nehnutenost, z nrastu intenzity dopravnho zaaenia. Upozornili na
blzkos vodnch zdrojov a nrodnch parkov a na riziko ovplyvnenia turistickho ruchu
obce Liptovsk Jn. Obania iadaj ministerstvo, aby realizciu zmeru neodporalo.
Obianska iniciatva: Stanovisko - protest obyvateov a vlastnkov nehnutenost Podture
as Pod modrou horou, splnomocnenec Ta Jgersk, Podture 610, 033 01
Liptovsk Hrdok, 49 podpisov proti vstavbe spaovne umiestnenej nevhodne v blzkosti
ich novostavieb.
Obec Podture poaduje vypracova sprvu o hodnoten. Zverejnila zmer 22.12.2015. Do
12.01. 2015 neboli doruen iadne pripomienky verejnosti. A 16.01.2015 bolo doruen
3

obci Podture vyie uveden stanovisko Obianskej iniciatvy zastpenej Tatianou


Jgerskou. Obec Podture zaslala 19.01. 2015 druh, neshlasn stanovisko.
Obec Liptovsk Peter neshlas so zmerom, pretoe lokalita adovica le zpadne od
katastra ich obce a je viac ne pravdepodobn, e emisie z uvedenho zariadenia bud
zneisova ovzduie obce Liptovsk Peter, pretoe siln zpadn vetry prevldaj. Ovzduie
obce je u teraz znane zneisten exhaltmi, nakoko obec sa nachdza v blzkosti dianice.
Vyjadrilo obavu zo znenia kvality bvania a poukzalo na nevhodnos umiestnenia
navrhovanho zariadenia medzi dve najvznamnejie pohoria a najvie nrodn parky.
Mesto Liptovsk Hrdok
- odpora vypracova koncepciu na rozmiestnenie zariaden na zhodnotenie
komunlnych odpadov plazmovou technolgiou na zem Slovenska;
- definova zvozov oblas;
- upozoruje, e bolo vydan stavebn povolenie na vybudovanie zariadenia na
triedenie zmesovho komunlneho odpadu, ktor vyseparuje 50% zloiek vhodnch
ako palivo do cementrn a teplrn;
- poaduje uvies referencie navrhovanej technolgie so sksenosami
a fotodokumentciou zahraninej prevdzky;
- iada uvies vku investcie a budceho prevdzkovatea;
- uvies technolgiu na pravu technologickej vody;
- vypracova posudok vplyvov na kvalitu bvania a cestovn ruch;
- odpora zvi aj alie varianty navrhovanej innosti, v inch lokalitch.
Obianska iniciatva: neshlasn stanovisko 3 obyvateov Liptovskho Hrdku
a Bobrovca, splnomocnenec Ing. Milan Malast, Hviezdoslavova 155, 033 01 Liptovsk
Hrdok. Poaduje napr. doplni analzu rizk prevdzky, vplyv na snehov pomery pri
nraste odpadovho tepla; dokladovanie zmlv s dodvatemi a odberatemi; informcie
o financovan prpojky na vyuitie odpadovho tepla; vyslenie produkcie CO2 a emisnch
poplatkov; vyjadrenie investorov v cestovnom ruchu.
Obci Liptovsk Hrdok a ministerstvu bolo doruench ete alch 17 stanovsk,
s nleitosami (meno, adresa, podpis) a 24 bez predpsanch nleitost (elektronickch
bez podpisu, bez plnej adresy, alebo bez celho mena). Vetky vyjadrili neshlas
s navrhovanou innosou v navrhovanej lokalite adovica Podture s argumentciami
zhodnmi s petciou, obianskymi iniciatvami a dotknutmi obcami.
Dotknut verejnos zainteresovan do 29.01.2015 tvor spolu vye 3 tisc podpisov proti
realizcii navrhovanej innosti.
Da 10.02.2015 sa na MP SR konalo druh, dodaton prerokovanie rozsahu
hodnotenia. Rokovania sa zastnili 2 zstupcovia navrhovatea, budci spracovate
dokumentcie, zstupca rezortnho orgnu odboru odpadovho hospodrstva MP SR, a 2
zstupcovia MP SR ako prslunho orgnu. Zastnili sa aj 8 zstupcovia - predstavitelia
dotknutch obc a dotknutej verejnosti. (Prezenn listina v prlohe.)
Zstupcovia dotknutch obc vyjadrovali svoj neshlas s umiestnenm navrhovanej
innosti v lokalite Podture. Prerokovan a doplnen boli body do asti 2.2. pecifick
poiadavky, ktor, rovnako ako potreba alieho variantu, vyplynuli zo stanovsk doruench
v predenej lehote, po termne 12.01.2015.
4

MP SR, na zklade posdenia predloenho zmeru navrhovanej innosti


Zariadenie na vysokoteplotn zhodnotenie komunlneho odpadu plazmovou technolgiou
v lokalite adovica k. . Podture (alej len zmer) a doruench stanovsk, uruje, v
spoluprci s rezortnm orgnom a povoujcim orgnom, poda 30 ods. 1, 2 a 3 zkona
nasledovn rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ALIE HODNOTENIE
Pre alie, podrobnejie hodnotenie vplyvu navrhovanej innosti Zariadenie na
vysokoteplotn zhodnotenie komunlneho odpadu plazmovou technolgiou (alej
len zmer) sa uruje dkladn zhodnotenie nulovho variantu (stav, ktor by nastal, ak by
sa navrhovan innos neuskutonila) a variantu oznaenho ako . 2 v predloenom zmere
a zvi pridanie novho variantu v inej lokalite poda nvrhu navrhovatea v rmci reginu
Liptov.
2. ROZSAH HODNOTENIA URENCH VARIANTOV
2.1. Veobecn podmienky
2.1.1. Navrhovate zabezpe vypracovanie sprvy o hodnoten. Vzhadom na povahu a
rozsah navrhovanej innosti a jej lokalizciu je potrebn, aby sprva o hodnoten
obsahovala rozpracovanie vetkch bodov uvedench v prlohe . 11 zkona,
primerane charakteru navrhovanej innosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej innosti sa nestanovuje asov harmonogram, ani iadne
pecifick poiadavky limitujce asov rozsah hodnotenia.
2.1.3. Navrhovate doru na MP SR, odbor environmentlneho posudzovania, kompletn
vyhotovenie sprvy o hodnoten v pote 8 kusov, samostatn veobecne zrozumiten
zveren zhrnutie v pote 23 kusov a 1x sprvu o hodnoten na elektronickom nosii
dt.
2.2. pecifick poiadavky
Zo stanovsk doruench k predmetnmu zmeru a po pretudovan predmetnho zmeru
vyplynula potreba v sprve o hodnoten podrobnejie rozpracova nasledovn okruhy otzok
svisiace s navrhovanou innosou:
2.2.1. Zabezpei v slade s vyhlkou Ministerstva zdravotnctva SR . 233/2014 Z. z. o
podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejn zdravie, hodnotenie vplyvov na verejn
zdravie, v slade s 6 ods. 3 psm. c) zkona . 355/2007 Z. z.
2.2.2. Vypracova emisn tdiu o najvych oakvanch emisich jednotlivch
zneisujcich ltok do ovzduia za hodinu a za rok pri cieovej kapacite spaovanho
odpadu 240 kt/r v lenen:
emisie odpadovmi plynmi vduchmi a komnmi zo vetkch zariaden: TZL
vyjadren ako PM10, ostatn zneisujce ltky v lenen poda prlohy . 5 asti III.
bodu 1 vyhlky . 410/2012 Z. z.,
bezpenostnej flry (fakle), ak bude naintalovan alebo inho bezpenostnho bypassu pre nbehov a in obdobn stavy: TZL vyjadren ako PM10, ostatn
zneisujce ltky v lenen poda prlohy . 5 asti III. bodu 1 vyhlky . 410/2012
Z. z.,

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

fugitvne emisie zo vetkch innost celej prevdzky vrtane emisi z manipulanch


a obslunch innost v priestoroch spaovne odpadov: najmenej TZL vyjadren ako
PM10,
emisie z dopravy na priahlch prstupovch komunikcich: najmenej TZL vyjadren
ako PM10 a oxidy duska NOx vyjadren ako NO2.
Do navrhovanch emisnch limitov doplni emisn limity pre alie kovy - Cd + Tl
priemern hodnota 0,05mg/m3, Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V priemern hodnota 0,5mg/m3. alie emisn limity oznai ako denn priemer a
doplni emisn limity pre HF.
Vypracova imisn tdiu o vplyve navrhovanej innosti na kvalitu ovzduia a jej
porovnania so sasnm stavom a s poiadavkami predpisov na ochranu ovzduia.
V tdii musia by daje o
vymedzen najbliieho zemia v okol navrhovanho umiestnenia zariaden
a) na ktor m verejnos pravideln prstup, pre ktor platia poiadavky na dobr
kvalitu ovzduia ( 2 psm. a) zkona . 137/2010 Z. z. o ovzdu, vi.
odvodnenie v stanovisku MP SR Odboru ochrany ovzduia)
b) objektoch a innostiach v odporanej odstupovej vzdialenosti 700 m,
c) na ktorch sa poda platnej PD nachdza (me nachdza) vegetcia (verejn,
skromn), vykonva rastlinn ponohospodrska innos alebo lesncka innos,
sasnej rovni zneistenia ovzduia vyjadrenej ako koncentrcie
a) zneisujcich ltok, pre ktor s uren limitn hodnoty a cieov hodnoty poda
platnho znenia prlohy . 11 vyhlky MP SR . 360/2010 Z. z., v zem poda
bodu 1 psm. a) a b),
b) SO2 a NOx, pre ktor s ustanoven kritick rovne zneistenia ovzduia na
ochranu vegetcie poda platnho znenia prlohy . 13 vyhlky MP SR
. 360/2010 Z. z., v zem poda bodu 1 psm. c),
predpokladanch najvych prspevkov koncentrci zneisujcich ltok v ovzdu
spsobench prevdzkou navrhovanch zariaden pre najvyie celkov emisie
(emisn tdia), v zem poda bodu 2.2.2,
predpokladanch najvych koncentrcich zneisujcich ltok v ovzdu po
realizcii navrhovanch zariaden (sasn rove zneistenia + najvyie oakvan
prspevky novch zariaden) a ich porovnanie s:
a) urenmi limitnmi hodnotami a cieovmi hodnotami pre ochranu zdravia poda
platnho znenia prlohy . 11 vyhlky MP SR . 360/2010 Z. z. pre zemia
poda bodu 1 psm. a) a b),
b) medzami na hodnotenie rovne zneistenia poda platnho znenia prlohy . 2
vyhlky MP SR . 360/201 Z. z. pre zemie poda bodu 1 psm. a),
c) kritickmi rovami zneistenia ovzduia na ochranu vegetcie poda platnho
znenia prlohy . 13 vyhlky MP SR . 360/2010 Z. z. pre zemia poda bodu 1
psm. c),
zhodnoten relevantnosti poiadaviek na monitorovanie kvality ovzduia v okol
navrhovanch zariaden poda 13 ods. 1 psm. e) a n) vyhlky MP SR
. 411/2012 Z. z.
Doplni vpoet minimlnej vky komna na zabezpeenie rozptylu zneisujcich
ltok.
6

2.2.6. Preukza slad s podmienkami prevdzkovania pre spaovania odpadov, uveden


v prlohe . 5 k vyhlke . 410/2012 Z. z., as II, ktor sa tkaj preventvnych
opatren pri dodvke, prjme, medziskladovan a manipulcii s odpadmi, aby sa
obmedzili negatvne vplyvy na ivotn prostredie, najm ovzduie, pdu, povrchov
a podzemn vody, hluk, zpach a zdravie ud.
2.2.7. Preukza, e navrhovan technologick zariadenie spa kritria najlepej dostupnej
techniky BAT.
2.2.8. Uvies daje o predpokladanej dennej a ronej kapacite zariadenia, mnostv
a kategrie odpadov z reginu Liptov, ktor maj by zhodnocovan plazmovou
technolgiou v navrhovanom zariaden. Preukza vhodnos lokalizcie zmeru.
2.2.9. Vyhodnoti dopravn za zemia v svislosti so stanovenm relnej zvozovej
oblasti.
2.2.10. Uvies predpokladanch odberateov elektrickej energie, tepla, technickch plynov.
2.2.11. Doplni daje o predpokladanom mnostve vstupnho materilu odpadu . 19 04
01 vitrifikovan odpad a 19 01 99 odpad zo spaovania inak nepecifikovan
(kovov troska) a spsob jeho zhodnotenia alebo znekodnenia.
2.2.12. Uvies daje o mnostve a druhoch odpadov, ktor bud vznika pri isten a filtrcii
syntzneho plynu.
2.2.13. Uvies spsob kontroly vstupujcich odpadov a analzy vzoriek odpadov vstupujcich
do zariadenia aj analzy vzoriek odpadov vznikajcich pri prevdzkovan zariadenia.
2.2.14. Vyhodnoti mon rizik havrie v prevdzke navrhovanho zariadenia.
2.2.15. Vyhodnoti slad navrhovanej innosti s hierarchiou a ciemi odpadovho
hospodrstva a programami odpadovho hospodrstva. Posdi aj monos
spracovania energeticky vyuitench odpadov, ktor nie je mon optovne vyui
alebo recyklova a s v sasnosti znekodovan skldkovanm.
2.2.16. Posdi dopad stavby na vodohospodrsku oblas Nzke Tatry a monos zneistenia
podzemnch vd.
2.2.17. Doplni spsob zsobovania procesu technologickou vodou a jej likvidciou.
2.2.18. Posdi vplyv navrhovanho zariadenia na rz krajiny, kvalitu bvania, hodnotu
nehnutenost a cestovn ruch v oblasti Liptova.
2.2.19. Vypracova dopravn analzu a posdi vplyv prepravy odpadov na jednotliv zloky
ivotnho prostredia.
2.2.20. Posdi monos vplyvu vznikajceho tepla, pary a CO2 na snehov pomery
a technolgie zasneovania.
2.2.21. Uvies referencie podobnch zariaden prevdzkovanch v E.
2.2.22. V samostatnej asti psomne vyhodnoti splnenie, jednotlivch bodov tohto Rozsahu
hodnotenia pre navrhovan innos.
2.2.23. Zapracova do sprvy psomn dsledn analzu (zodpovedanie, zdvodnenie)
vetkch alch pripomienok vyplvajcich zo stanovsk astnkov procesu
posudzovania predloench k zmeru a opodstatnen pripomienky zohadni v sprve
o hodnoten a tie strune uvies, kde v sprve o hodnoten sa to nachdza.
3. UPOZORNENIE

Poda 30 ods. 5 zkona je navrhovate povinn v spoluprci s dotknutou obcou bez


7

zbytonho odkladu informova vhodnm spsobom verejnos o urenom rozsahu


hodnotenia.
Poda 30 ods. 6 mu subjekty posudzovania zasla k rozsahu hodnotenia
navrhovanej innosti pripomienky do 10 pracovnch dn od jeho zverejnenia na Ministerstvo
ivotnho prostredia Slovenskej republiky.

RNDr. Gabriel Niansk


riadite odboru

prlohy: 2 prezenn listiny z 12.01.2015 a z 10.02.2015


Rozdeovnk:
1. EKOPLAZMA, s. r. o., Krtka 4474/4, 031 01 Liptovsk Mikul
Povoujci a zrove dotknut orgn:
2. SIP, Inpektort ivotnho prostredia ilina Odbor integrovanho povoovania
a kontroly, Legionrska 5, 012 05 ilina
Rezortn orgny:
3. Ministerstvo ivotnho prostredia SR, Odbor odpadovho hospodrstva, TU
4. Ministerstvo ivotnho prostredia SR, Odbor ochrany ovzduia, TU

5. Ministerstvo hospodrstva Slovenskej republiky, Mierov 19, 827 15 Bratislava 212


Dotknut obce:
6. Obec Podture, Hlavn 164, 033 01 Podture
7. Mesto Liptovsk Hrdok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovsk Hrdok
8. Obec Liptovsk Peter, 033 01 Liptovsk Peter 100
Dotknut orgny:
9. Okresn rad Liptovsk Mikul, Odbor starostlivosti o ivotn prostredie, Vrbick
1993, 031 01 Liptovsk Mikul
10. Okresn rad ilina, Oddelenie ochrany prrody a vybranch zloiek ivotnho
prostredia kraja, Nm. M. R. tefnika 1, 010 01 ilina
11. Okresn rad Liptovsk Mikul, Odbor krzovho riadenia, Nm. osloboditeov 1,
031 01 Liptovsk Mikul
12. Okresn rad Liptovsk Mikul, odbor cestnej dopravy a pozemnch komunikci
Nm. osloboditeov 1, 031 01 Liptovsk Mikul
13. Okresn rad Liptovsk Mikul, Pozemkov a lesn odbor, Kollrova 2, 031 01
Liptovsk Mikul
8

14. Okresn riaditestvo Hasiskho a zchrannho zboru v Liptovskom Mikuli,


Nmestie osloboditeov 1, 031 41 Liptovsk Mikul
15. Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Liptovskom Mikuli, P. O.
BOX 10, trova 36, 031 80 Liptovsk Mikul
16. rad ilinskho samosprvneho kraja, Komenskho 48, 011 09 ilina

Dotknut verejnos:
1. Milan Krasua, Belansk 537/64, 033 01 Liptovsk Hrdok
2. Ta Jgersk, Podture 610, 033 01 Liptovsk Hrdok
3. Ing. Milan Malast (splnomocnenec) Hviezdoslavova 155, 033 01 Liptovsk
Hrdok
4. Ing. Milan Malast Hviezdoslavova 155, 033 01 Liptovsk Hrdok
5. Ing. Juraj Vavro, Drustevn 2221, 031 01 Liptovsk Mikul
6. Ing. Jana Boutov, Bebravsk 7, 821 07 Bratislava
7. J.M.H. s.r.o., M. Rzusa 454, 033 01 Liptovsk Hrdok
8. Martin Droppa, Nin Fabriky 37/45, 033 01 Liptovsk Hrdok
9. Ing.arch. Vlasta Cukorov, Prekka 722/1, 033 01 Liptovsk Hrdok
10. Anna Cukorov, Prekka 722/1, 033 01 Liptovsk Hrdok
11. Mgr. Iveta Ndadyov, Prekka 726/21, Liptovsk Hrdok
12. Ing. Mria Hlinov, Kpt. Nlepku 514, 033 01, Liptovsk Hrdok
13. Ing. Mikul ostronek, PhD., Belansk 552/40, 033 01 Liptovsk Hrdok
14. Ing. juraj Vavro, Prekka 725, 033 01 Liptovsk Hrdok
15. David Kalata, Ul. Gaperka 601, 033 01 Liptovsk Hrdok
16. Mgr. Roman upka, Liptovsk Peter 257, 033 01 Liptovsk Peter
17. Martin Wolf, Moyzesova 182/19, 033 01 Liptovsk Hrdok
18. Bohuslav Glos, Fraa Kra 494, 033 01 Liptovsk Hrdok
19. Kristna Miartnov, Jamnk 75, 033 01 Jamnk
20. Jana Multov, Fraa kra 565/28, 033 01 Liptovsk Hrdok

10