You are on page 1of 12

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNI1KI FAKULTET U SARAJEVU


_____________________________________________________________________________________________________________________

ODSJEK: Svi odsjeci

GODINA STUDIJA: PGS

LINEARNA ALGEBRA I GEOMETRIJA


TUTORIJAL Br.1
Zadatak 1.
12 3 45
26 7 5
2 7 56
5 7 26
56 7 2

Za dane matrice A i B izra1unati


a)
b)
c)
d)
e)

1
289 E
34

A
a) 12 3 45 8 9 1
3E1
3E 31
c) 2 7 5 6 8 9 C
A

C
3F 31
e) 5 6 7 2 8 3F 1
F 3C
C 31
Zadatak 2.
Rjeenje:

B 3E E
3E B
E 1
31 B 4 5 8 9 B 31 4 E
3E E B
1
1 3E B

3F 3F F C
B 3C3
31 1 3C31
1 3D 4 b) 26 7 5 8 
4
1 3131
3F C B
3E 3 EB C
C
3E C

31 d) 5 7 26 8 931 A
C
3D
C 31 3D
4 3E
1 3 
31 EB
31 C

4
Dana je matrica 2 8 93E
3E

vrijedi 2 3 2 F 8 B.

34 1
C 31, gdje je p realan parametar. Odrediti p tako da
4


Rjeenje:
8B

Dana je funkcija  8  3  C. Na2i 2 gdje je

Zadatak 3.

E 1 E
1 E
a) 2 8 94 E B b) 2 8 

3E 1
1 3E E

EB
a) 2 8 93
3A
Rjeenje:

3C 31
B
F
4 b) 2 8 
BB

B

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNI1KI FAKULTET U SARAJEVU
_____________________________________________________________________________________________________________________

Zadatak 4.

Dane su matrice A, B i C. 
31 E
3E B
31 4
28
 5 8 
 ! 8 

E B
E 1
E 1
Odrediti vrijednost matrice D ako je ona zadana izrazom:
" 8 12 3 ! 7 5 6 5 1!6 7 2#

EC
"8
3A

Rjeenje:

E1

B

1 B B
Odrediti sve matrice komutativne s matricom 2 8 9B E B.
B B C
Rjeenje:
Zadatak 5.

$
2 8 9B
B

B
%
B

B
B$ % & ' !.
&

Zadatak 6.
Primjenom Sarusovog pravila izra1unati vrijednosti slijede2ih determinanati:

1
a) "( 8 ) 
31

a) "( 8 31
b) " 8 3EF

Rjeenje:

3E
34


4
4
1 
C) b) " 8 )34 3E C)
4

 1

Zadatak 7.
Primjenom osobina determinanti izra1unati vrijednosti slijede2ih determinanti i rezultat
zapisati u obliku proizvoda prostih faktora:
$
a) "( 8 *%
&

$ E
% E
& E

B$%&
$ 1
$B&%
+
% 1 * b) " 8 +
%&B$

& 1
&%$B

a) "( 8 % 3 $& 3 $% 3 &


b) " 8 3$ % & $ % 3 & $ 3 % & % & 3 $

Rjeenje: