You are on page 1of 3

TUGASAN 1 : PENGURUSAN GRAFIK

Sejarah Pekembangan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia dari Zaman


Sebelum Merdeka Sehingga Kini

1950an -1960an

- bermulanya pendidikan awal kanak-kanak


- hanya sebahagian kanak-kanak yang
- sistem pendidikan British
berumur 4 hingga 5 tahun mendapat
- dimonopoli oleh golongan berkemampuan
pendidikan
kos pembiayaan pendidikan yang tinggi
- kanak-kanak dari keluarga miskin dan
- tadika dibuka oleh sosialis gereja di kawasan bandar luar bandar tidak mendapat pendidikan

1960an

- pendidikan awal kanak-kanak berkembang secara umum


- revolusi pada tahun 1969, Yayasan Asia menyumbangkan bantuan kewangan kepada Worker
Society
- pembinaan institusi model TADIKA yang hampir serupa dengan projek Head Start di Amerika
Syarikat
- projek ini lebih mengutamakan kanak-kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah dari
pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India

1970an

- pelancaran Dasar Ekonomi Baru(DEP) yang memfokuskan program "Pembasmian Buta Huruf"
- penubuhan;
1. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
2. Lembaga Penyatuan (FELCRA)
3. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
4. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara
5. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan
6. Perumahan Sabah(Taman Didikan Kanak-kanak(TADIKA) dan Taman Bimbingan Kanak-kanak(TABIKA)

1972
- Kementerian Pelajaran Malaysia(kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan Malaysia) (KPM)
telah membina akta yang khusus untuk pendidikan awal kanak-kanak yang dinamakan Akta
Pelajaran 1961 dan kaedah-kaedah pembelajaran (Kindergarten/Sekolah Asuhan) (Pendaftaran)

1972-1976

- Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus yang melatih guru dalam bidang
pendidikan awal kanak-kanak
- kemudiannya diteruskan oleh beberapa lagi maktab perguruan yang dibiayai oleh UNICEF
- penubuhan Children Centre Act / Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA)

1986
- Buku Panduan Guru Pasekolah diterbitkan

1993
- Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula dipekenalkan dan digunapakai
untuk sekolah rintis di Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM)

KINI
- Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA(0-4 tahun)
dan Kurikulum Pasekolah Kebangsaan/Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(4-6 tahun)