You are on page 1of 38

Qu khch hng thn mn,

Bt u t nm 2008, tp on SCHNEIDER ELECTRIC bt u thc hin d n st


nhp cc thng hiu Clipsal, Merlin Gerin v Telemecanique thnh mt thng hiu duy
nht: SCHNEIDER ELECTRIC
Chng ti mun nhn mnh rng vic chuyn i ch nh hng n thng hiu ca
sn phm ch khng nh hng n cht lng, quy cch, thng s k thut ca sn
phm.
Nu qu khch hng c bt k thc mc no, xin vui lng lin h chng ti:
B phn chm sc khch hng : 1800 - 585858
Email
: customercare.vn@schneider-electric.com

Trn trng

Xavier Denoly
Tng Gim c
Schneider Electric Vietnam/Cambodia

MC LC
CNG TC, CM IN V PH KIN
Series Concept ...............................................................................
Series S-Flexi .................................................................................
Series S-Classic ..............................................................................
Series 2000/ cm
m sn
............................................................................
Thit b cm ng/Hp
VDI
............................................................................
Thit b cp mng............................................................................

Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 7
Trang 8
Trang 9

THIT B U DY CNG NGHIP, PHNG THM NC


Phch cm & cm cng nghip s-ri PK ..................................... Trang 10
Cng tc & cm phng thm nc s-ri 56 ................................ Trang 11
THIT B PHN PHI IN H TH
T in cha MCB ......................................................................
Acti 9 - iK60N &iC60N ..................................................................
Acti 9 - RCCB & RCBO ..................................................................
Acti 9 Thit b chng st lan truyn ................................................
Acti 9 Contactor iCT ......................................................................
Multi 9 - Time switch - IH/IHP & Multi 9 - IC - ARGUS CDM ..............
Multi 9 - C60a & C60N .................................................................
Multi 9 RCCD & RCBO .................................................................
Multi 9 - Thit b chng
st lan truyn
..........................................................................
Multi 9 - Contactor..........................................................................
CT & R le xung TL
EasyPact EZC100 ..........................................................................
EasyPact EZC250 & EZC400 ..........................................................
EasyPact EZCV250 .......................................................................
EasyPact CVS100 - 630A ..............................................................

Trang 15
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29

THIT B IU KHIN CNG NGHIP


CB bo v ng c dng t & t nhit - Tesys ................................
Khi ng t Tesys loi D 9-150A ..................................................
Relay nhit Tesys loi D .................................................................
Nt nhn - n bo, cng tc xoay ............................................
& ph kin XB7
...
Nt nhn - cng tc xoay h XB5...N................................................
R le kin 2-4C/O, 5-3A loi REXO ................................................

Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35

SN PHM MI

Acti 9

S hiu qu bn ng c

Vui lng xem trang 17 bit thm chi tit.

B chung ca cao cp
Thit k trang nh vi
nt nhn chung IP44
v n LED

Vui lng xem trang 7 bit thm chi tit.

SERIES CONCEPT
Mt cho s ri Concept

cm s ri Concept

3426USM
3426UESTM
A3001

A3002

A3000

A3000T2

TV, mng, in thoi

3426UEST2M

3031TV75MS

3031RJ88SMA5

3030P
A3031WBP_GY
A3030VX
99AC220

Dimmer & n bo

Cng tc s ri Concept

3031M1_2M_F
3031M1_3M_F

3031RJ64M

3031_1_2M_F
3031_2_3M_F

3031V400FM_K

3031V500M_K

3031NRD

3031NGN

3031_1_2NM

Thit b dnh cho khch sn

3031E1_2M_F
3031E1_3M_F
3031NDM_RD
3031EMD20NM

A3727

3031EMBP2_3

ng gi

A3001_G19
Mt cho 1 thit b size S

A3002_G19
Mt cho 2 thit b size S

A3000_G19
Mt cho 3 thit b size S

A3000T2_G19
Mt 2 gang

A3030VX_G19
Mt che trn

3030P_G19
Nt che trn

Cng tc 1 chiu c d quang, size S

3031_2_3M_F_G19
Cng tc 2 chiu c d quang, size M

3031M1_2M_F_G19
Cng tc 1 chiu c d quang, size M

3031M2_3M_F_G19
Cng tc 2 chiu c d quang, size M

3031E1_2M_F_G19
Cng tc 1 chiu c d quang, size L

3031E2_3M_F_G19
Cng tc 2 chiu c d quang, size L

3031_1_2NM_G19
Cng tc 1 chiu c n bo , size S

3031EMD20NM_G19
Cng tc 2 cc c n bo , size L

3031EMBP2_3_G19
Nt nhn chung, size L

20/200

23.000

3426USM_G19

20/200

23.000

3426UESTM_G19

20/200

23.000

3426UEST2M_G19

10/100

41.000

20/200

35.000

3031TV75MS_G19

24/120/1200

10.600

3031RJ64M_G19

Chung in

A3031WBP_GY
Nt nhn chung IP44, mu xm

A3031WBP_WE
Nt nhn chung IP44, mu trng

cm n 2 chu
cm n 3 chu
cm i 3 chu

Gi

cm angten TV
cm in thooi
cm mng cat5e

40.000

Dimmer & n bo

12/60/600

54.000

3031V400FM_K

8/40/400

50.000

3031V500M_K_G19

8/40/400

62.000

3031NRD_G19

4/20/200

58.000

3031NGN_G19

4/20/200

71.000

Thit b dnh cho khch sn

12/60/600

111.000

A3727

4/20/200

193.000

A3031EKT

4/20/200

77.000

12/60/600

6/30/300

81.000

32/320

94.000

12/60/600

96.000

12/60/600

96.000

12/48/480

185.000

367.000
324.000

Cng tc iu chnh sng n 500W


n bo
n bo xanh

cm dao co ru
Cng tc th

3031NDM_RD
n bo "khng lm phin"
n bo "xin dn phng"

203.000

42.000

Cng tc iu chnh tc qut

3031NPM_GN

271.000

12/60/600

TV, mng, in thoi

3031RJ88SMA5_G19

Chung in v nt nhn
99AC220

ng gi

cm s ri Concept

Cng tc s ri Concept
3031_1_2M_F_G19

3039M

A3031EKT

Gi

Mt cho s ri Concept

3031NPM_GN

3039M
Cng tc nhn "khng lm phin"
& "xin dn phng"

12/60/600

57.000

12/60/600

57.000

1/20

1.280.000

8/80

729.000

12/60

196.000

12/60

196.000

12/60

272.000

203.000
3

Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19


Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

SERIES S-FLEXI
cm s ri S- Flexi

Mt cho s ri S-Flexi

F30426USM

FG1051

FG1052

FG1053

FG1050

F1426USM

F1426UESM

F1426UAM

F1426UEST2M

TV, mng, in thoi

Mt cho s ri S-Flexi
F30TVSM

F50M1
F50M1_5

F30R4M

F50TVM

F30RJ5EM

F50RJ4M

F50RJ5EM

Dimmer & n bo

F50M2
F50_2M4

F50M4

F50XM1

F50FC250M

F50XM2

ng gi

F50RD400M

Gi

Mt cho s ri S-Flexi
10/100

17.500

F30426USM

FG1052

10/100

17.500

F1426USM

FG1053

10/100

17.500

F1426UESM

FG1050

10/100

17.700

F1426UAM

F50XM1

55/550

10.900

F1426UEST2M_G19

Mt cho 2 thit b, size S


Mt cho 3 thit b, size S
Mt cho 1 thit b, size M
Nt che trn, size XS

F50XM2

F50M2
Cng tc 1 chiu 16A, size M

F50M1_5
Cng tc 1 chiu 16A, size S

F50M1
Cng tc 1 chiu 16A, size XS

F50_2M4
Cng tc 2 chiu 16A, size L

F50_2M2
Cng tc 2 chiu 16A, size M

F50_2M1_5
Cng tc 2 chiu 16A, size S

F50_2M1
Cng tc 2 chiu 16A, size XS

F50BPM4
Nt nhn chung 10A, size L

cm 2 chu 10A, size S

30/300

37.000

cm n 2 chu, 10A, size M

32/320

37.000

cm n 3 chu, 16A, size M

32/320

68.000

cm n 3 chu, 13A, size M

32/320

68.000

cm n 3 chu, size L

32/320

79.000

40/400

64.000

TV, mng, in thoi

Cng tc s ri S-Flexi
Cng tc 1 chiu 16A, size L

Gi

10.900

Nt che trn, c l trng, size M

F50M4

ng gi

cm s ri S- Flexi

FG1051

Mt cho 1 thit b, size S

F30NM2_RD

F50NM2_RD

12/120

35.000

20/200

26.000

36/360

22.000

40/400

22.000

12/120

45.000

20/200

39.000

36/360

40.000

40/400

32.000

12/120

53.000

F50TVM
cm TV, size M

F50RJ4M
F50RJ5EM

24/240

179.000

30/300

58.000

30/300

75.000

30/300

154.000

F50FC250M

16/160

218.000

F50RD400M

16/160

182.000

F50NM2_RD

32/320

50.000

F30NM2_RD

30/300

52.000

cm mng cat5e, size M

F30TVSM
cm TV, size S

F30R4M
in thoi, size S

F30RJ5EM
cm mng cat5e, size S

TV, mng, in thoi


Cng tc iu chnh tc qut 250W, size M

Cng tc iu chnh sng n 400W, size M


n bo , size M
n bo , size S

4
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

98.000

in thoi, size M

SERIES S-CLASSIC
Mt cho s ri S-Classic

31AVH

32AVH

Cng tc s ri S-Classic

33AVH

34AVH

E30_1M_D

35AVH

30M

30M35

30MD20

30MD20

TV, mng, in thoi

36AVH

31AVX

31AVMCB

31AVMCB1

31AVMCB2
DCV30MNUWT

30TV75MS

ACTRJ30M5ENSUWE

VDIB17756UWE

cm s ri S-Classic

3301AV1
E426UST

E426UX

E426UST2CB

E426UEX

E426UEST

3301_2

Dimmer & n bo

E426UXX

E25UES
E426UEST2_T

31AVH_2_CO
32V400FM_K

ng gi

E30_1M_D_G19

22.000

30/300

22.000

30/300

22.000

30/300

38.000

30/300

38.000

36AVH_G19

30/300

38.000

31AVX_G19

30/300

32.000

TV, mng, in thoi

31AVMCB_G19

20/200

30.000

30TV75MS_G19

31AVMCB_G19

30/300

34.000

DCV30MNUWT

31AVMCB2_G19

30/300

34.000

ACTRJ30M5ENSUWE

32AVH_G19
Mt cho 2 thit b

33AVH_G19
Mt cho 3 thit b

34AVH_G19
Mt cho 4 thit b

35AVH_G19
Mt cho 5 thit b

Mt cho 6 thit b
Mt che trn

Mt cho cu dao an ton


Mt cho MCB 1 cc
Mt cho MCB 2 cc

B cm n 2 chu 16A

E426UST2CB_G19
B cm i 2 chu 16A

E426UX_G19

B cm n 2 chu v 1 l trng

E426UXX_G19

B cm n 2 chu v 2 l trng

Cng tc 1 chiu 10A

30M_G19
Cng tc 2 chiu

30MD20
Cng tc n 2 cc 20A

30MBP2_3J_G19
Cng tc chung 3A, c biu tng chung

cm angten TV

20/100/1000

39.000
311.000

10/160/320

137.000

20/100/1000

69.000

20/100/1000

64.000
130.000
152.000

cm mng cat5e

338.000

cm mng cat6

15/150
15/150

54.000

3301AV1_G19

92.000

3301_2_G19

20/200

97.000

20/200

163.000

4/40/200

259.000

4/40/200

233.000

E32NRD_G19

32/160/1600

45.000

E32NGN_G19

32/160/1600

45.000

B 1 cm in thoi
B 2 cm in thoi

20/200

84.000

20/200

84.000

Dimmer & n bo
32V400FM_K
Cng tc iu chnh tc qut 400W,
khng c chc nng ON/OFF

E426UEST2_T_G19

15/150

123.000

Cng tc iu chnh sng n 500W,


khng c chc nng ON/OFF

E426UEX_G19

20/200

112.000

n bo

E25UES_G19

15/150

164.000

n bo xanh

B cm i 3 chu 16A c cng tc

16.600

in thoi

97.000

B cm n 3 chu & 1 l trng

20/100/1000

30M35

15/150

B cm i 3 chu 16A

Gi

Cng tc 2 chiu 35A

E426UEST_G19

B cm n 3 chu 16A

ng gi

VDIB17756UWE

cm s ri S-Classic
E426UST_G19

E32NGN

Cng tc s ri S-Classic
30/300

Mt cho 1 thit b

E32NRD

Gi

Mt cho s ri S-Classic
31AVH_G19

32V500M_K

32V500M_K

31AVH_2_CO_G19

Nt che c cho series 30

1.400

5
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

SERIES S-CLASSIC

SERIES ESM

Mt cho s ri E30

E31

Cng tc mt kim loi

E32

E33

E31X

ESM31_1_2AR

ESM32_1_2AR

ESM33_1_2AR

ESM34_1_2AR

cm s ri E30
cm mt kim loi

E15R_WE

E25R_WE

E25N_WE

E426_15

ESM15

E15_15

E426_16

E30FSG

ESM25

Hp che phng thm nc

Thit b dnh cho khch sn

E727

E2031EKT

E2031EKT_KC

E31KT

EKT

ng gi

223V

31AWP

A3223HSMR

Gi

Mt cho s ri E30

Cng tc mt kim loi

E31

20/400

34.000

ESM31_1_2AR

E32

20/400

34.000

ESM32_1_2AR

E33

20/400

34.000

ESM33_1_2AR

20/400

51.000

ESM31_2_3AR

Mt cho 1 thit b
Mt cho 2 thit b

Mt cho 3 thit b

E31X
Mt che trn

B cm n 3 chu 13A c cng tc, kiu Anh

E25R
B cm i 3 chu 13A c cng tc, kiu Anh

E25N_WE
B cm i 3 chu 13A c cng tc n bo, kiu Anh
B cm i 3 chu 15A, kiu Anh

E15_15
B cm i 3 chu 15A c cng tc, kiu Anh

E426_16
cm Schuko 16A

E30FSG
Cu ch 13A

B cm dao co ru

E2031EKT
Cng tc cha kha th 16A

E2031EKT_KC
Th nha (dng cho cng tc th E2031EKT)

E31KT
Cng tc cha kha th 20A

EKT
Cha kha (dng cho E31KT)

5/50

289.000

5/50

374.000

5/50

475.000

5/50

321.000

5/50

416.000

5/50

416.000

5/50

373.000

5/50

683.000

6/120

305.000

10/50

197.000

8/40

362.000

8/80

402.000

8/80

402.000

B cng tc n 1 chiu 10A, mt kim loi


B cng tc i 1 chiu 10A, mt kim loi
B cng tc ba 1 chiu 10A, mt kim loi
B cng tc bn 1 chiu 10A, mt kim loi

10/100

134.000

ESM34_1_2AR

5/50

376.000

cm mt kim loi

5/50

450.000

B cng tc i 2 chiu 10A, mt kim loi

ESM15
B cm n 3 chu 13A c cng tc, mt kim loi

10/100

121.000

ESM25

10/100

188.000

B cm i 3 chu 13A c cng tc, mt kim loi

10/100

158.000

Hp che phng thm nc

20/400

263.000

Hp che phng thm nc cho mt s ri 30

223V
31AWP

Thit b dnh cho khch sn


E727

Gi

B cng tc n 2 chiu 10A, mt kim loi

E15R_WE

Mt phng thm nc cho nt nhn chung

1/20

1.310.000

1/10

820.000

1/10

15.000

5/50
10/30/300

462.000
64.000

6
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

ET223

ng gi

ESM32_2_3AR

cm s ri E30

E426_15

E223

F3223HSMR
Hp che phng thm nc cho s ri S-Flexi

A3223HSMR
Hp che phng thm nc cho s ri Concept, mu trng

A3223HSMR_GY
Hp che phng thm nc cho s ri Concept, mu xm

E223R_WE
Hp che phng thm nc cho mt n, loi vung, IP55

ET223R_WE
Hp che phng thm nc cho mt i, loi vung, IP55

318.000
445.000

SERIES 2000

CM M SN

Mt cho s ri 2000

2031VHGA

2031VXGA

2032VHGA

2036VHGA

2033VHGA

2034VHGA

2035VHGA

E224F_ABE
CON224_ABE

E224F_BAS
CON224_BAS

157, 157_1

CK237, CK2237

M224B

2000_WE

cm s ri 2000

2426USGA

2426US2GA

2426USXGA

2426USXXGA

ET257DBE

2426UESGA

2426UEST2_TGA

2426UESXGA

Gi

m sn khng km thit b

2031VHGA_G19

30/300

17.700

2032VHGA_G19

30/300

17.700

E224F_ABE
cm m sn cho S-Flexi c m,
mu nh bc

E224F_BAS
cm m sn cho S-Flexi c m,
mu nh vng

2033VHGA_G19

30/300

17.700

2034VHGA_G19

30/300

35.000

2035VHGA_G19

30/300

35.000

CON224_BAS

Mt cho 3 thit b
Mt cho 4 thit b

Mt cho 5 thit b

CON224_ABE
cm m sn cho Concept c m,
mu nh bc

2036VHGA_G19

30/300

35.000

cm m sn cho Concept c m,
mu nh vng

2031VXGA_G19

30/300

31.000

st cho m sn, su 55mm

2000_WE_G19

20/200

7.600

st cho m sn, su 65mm

Mt cho 6 thit b
Mt che trn

Mt vin, mu trng

cm n 2 chu 16A

2426US2GA_G19
cm i 2 chu 16A

2426USXGA_G19
cm n 2 chu & 1 l trng

2426USXXGA_G19
cm n 2 chu & 2 l trng

2426UESGA_G19
cm n 3 chu 16A

2426UES2_TGA_G19
cm i 3 chu 16A

2426UESXGA_G19
cm n 3 chu & 1 l trng

2426UESXXGA_G19
cm n 3 chu & 2 l trng

M224B

M224DB

1.126.000
1.351.000
1.126.000
1.351.000
70.000
114.000

m tng v ni

cm s ri 2000
2426USGA_G19

DS035WE(LD332), DS036WE(LD442)
DS037WE(LD443), DS038WE(LD662)
DS039WE(LD663)

Gi

Mt cho s ri 2000

Mt cho 2 thit b

E257DBE

2426UESXXGA

ng gi

Mt cho 1 thit b

A3031WBP_WE

157
15/150

57.000

m n kim loi, 101 x 51 x 38mm

15/150

95.000

m n kim loi, 101 x 51 x 51mm

20/200

83.000

Hp ni dng cho mt seri 30

20/200

91.000

Hp ni dng cho mt seri 2000

15/150

101.000

m cho mt n chun Anh

15/150

128.000

m cho mt i chun Anh

20/200

116.000

20/200

116.000

157_1
CK237
CK2237
E257DBE
ET257DBE

25.000
29.000
26.000
26.000
27.000
49.000

Hp ni
DS035WE
Hp ni, 3" x 3" x 2"

DS036WE
Hp ni, 4" x 4" x 2"

DS037WE
Hp ni, 4" x 4" x 3"

DS038WE
Hp ni, 6" x 6" x 2"

DS039WE
Hp ni, 6" x 6" x 3"

35.200
38.300
58.900
79.000
111.900
7

Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19


Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

THIT B CM NG

HP VDI

Thit b cm ng

SAE_UE_MS_CSAWE
SAE_UE_MS_CDDWE

SAE_UE_MS_CSBWE
SAE_UE_MS_CDAWE

SAE_UE_MS_CDBWE
D4U001

D4N001, D4B001
E84731MS2A_WE
E84751MS3A_WE

E84731MS2B_WE
E84751MS3B_WE

D4FC6U-WE

D4P001

D4T002

E3731MS2A_GS
E3751MS3A_GS

Phch cm
D4T004, D4T005

U418T2

U418T

Gi

SAE_UE_MS_CSAWE

1.149.000

Cm bin hng ngoi gn trn, 1 knh 360

SAE_UE_MS_CSBWE

1.773.000

Cm bin hng ngoi gn ni, 1 knh, 360

SAE_UE_MS_CDAWE

1.970.000

Cm bin hng ngoi gn ni, 2 knh, 360

SAE_UE_MS_CDBWE

2.101.000

Cm bin hng ngoi m trn, 2 knh, 360

SAE_UE_MS_CDDWE
Cm bin hng ngoi & sng siu m gn trn, 2 knh, 360

SAE_UE_MS_CU_WE
Cm bin hng ngoi & sng siu m gn trn, 1 knh, 360

SAE_UE_MS_1R_WE

3.960.000
4.052.000
394.000

iu khin cm bin t xa

E84731MS2A_WE
Cm bin hng ngoi gn tng, 2 dy, 90 , Zencelo

E84731MS2B_WE
Cm bin hng ngoi gn tng, 2 dy, 110 , Zencelo

E84751MS3A_WE
Cm bin hng ngoi gn tng, 3 dy, 90 , Zencelo

E84751MS3B_WE
Cm bin hng ngoi gn tng, 3 dy, 110 , Zencelo

E3731MS2A_GS
Cm bin hng ngoi gn tng, 2 dy, 90 , Neo

E3731MS2C_GS
Cm bin hng ngoi gn tng, 2 dy, 110 , Neo

E3751MS3A_GS
Cm bin hng ngoi gn tng, 3 dy, 90 , Neo

E3751MS3C_GS
Cm bin hng ngoi gn tng, 3 dy, 110 , Neo

1.839.000
1.839.000
1.576.000
1.576.000
1.839.000
1.839.000
1.576.000
1.576.000

Gi

Phch cm
18/360

54.000

U418T

10/200

70.000

EP13_G19

20/200

172.000

Phch cm 3 chu, 16A


Phch cm 3 chu, 13A, kiu Anh

Gi

T u ni TV, in thoi, mng

Thit b cm ng

Phch cm 2 chu, 10A

D4D001, D4D002
D4D004

EP13

ng gi

U418T2

D4V001

D4U001

1.195.000

D4B001

540.000

T VDI 6U gm 1 m un TV 1 vo 3 ra,
1 m un thoi 1 vo 3 ra,
1 m un mng 1 vo 2 ra, khng km np
T VDI 6U trng (khng gn sn m un) khng km np

D4FC6U-WE
Np che nha cho t D4U001 & D4B001

M un thit b gn cho t VDI


D4T001

229.000

D4T002

274.000

D4T003

314.000

D4T004

413.000

D4T005

542.000

D4V001

118.000

D4V003

156.000

D4V005

199.000

D4D001

162.000

D4D002

206.000

D4D003

236.000

D4D004

290.000

D4D005

1.150.000

D4P001

810.000

D4N001

36.000

M un TV, 1 vo 2 ra
M un TV, 1 vo 3 ra
M un TV, 1 vo 4 ra
M un TV, 1 vo 6 ra
M un TV, 2 vo 6 ra
M un thoi, 1 vo 3 ra, RJ11
M un thoi, 1 vo 6 ra, RJ11
M un thoi, 2 vo 8 ra, RJ11
M un mng cat5, 1 vo 2 ra
M un mng cat5, 1 vo 3 ra
M un mng cat5, 1 vo 4 ra
M un mng cat5, 2 vo 4 ra
M un chuyn mch mng 5 cng, 10/100Mbps, cha ngun
M un ngun, 1 vo 1 ra (dng vi D4D005)
M un che trn

8
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

241.000

THIT B CP MNG

DCEPP24UKY1U

DCECAUTP4P3X

DCECAUTP4P1X

DCEPCURJ01GYM
DC6CAUTP4P3X

ACTC5E110RM100P

ACTC5E110WMW50K

DC6PCURJ02GYM

ACT3100F250MDF

DC6CAUTP4P1X

ACT3100VCM10

DC6KYSTUWT

ACT3100VDM10

Gi

Gii Php cp cu trc Digilink Cat5e

Gii Php cp cu trc Digilink Cat 6

DCECAUTP4P3X
Cp mng UTP Cat 5e, 4 i, 305m, mu xm

DCECAUTP4P1X
Cp mng UTP Cat 5e, 4 i, 100m, mu xm

DCEPCURJ01GYM
Cp nhy, Cat 5e, 1m, mu xm

DCEPCURJ02GYM
Cp nhy, Cat 5e, 2m, mu xm

DCEPCURJ03GYM
Cp nhy, Cat 5e, 3m, mu xm

DCEPCURJ05GYM
Cp nhy, Cat 5e, 5m, mu xm

DCEPP24UKY1U
Thanh u ni cp Cat 5e, 24 cng, km khay cp

DCEKYSTUWT
cm d mng Cat 5e

DCRJ11KYNUWT
cm in thoi RJ11, Cat 3

(**)

DC6CAUTP4P3X

(**)

DC6CAUTP4P1X

85.000

DC6PCURJ02GYM

114.000

DC6PCURJ03GYM

144.000

DC6PCURJ05GYM

91.000
95.000

B ni 100 i (gm 20 khi 4 i + 4 khi 5 i), c chn

ACTC5E110WMW50K
B ni 50 i (gm 10 khi 4 i + 2 khi 5 i), c chn

ACTC5E110RM100P
Khung gn t 19", 100 i cho data

ACT3100F250MDF
Khung u ni 250 i, dng vi 25 phin u ni/ ngt

ACT3100F540MDF
Khung u ni 500 i, dng vi 50 phin u ni/ ngt

ACT3100VDM10
Phin ngt, 10 i, nh s 1-10, 10-100

ACT3100VCM10
Phin u ni, 10 i, nh s 1-10, 10-100

(**)

Cp mng UTP Cat 6, 4 i, 100m, mu xm

DC6PCURJ01GYM

2.374.000

(**)

Cp mng UTP Cat 6, 4 i, 305m, mu xm

60.000

78.000

Cp nhy Cat 6, 1m, mu xm

114.000

Cp nhy Cat 6, 2m, mu xm

133.000

Cp nhy Cat 6, 3m, mu xm

168.000

Cp nhy Cat 6, 5m, mu xm

DC6PP24UKY1U
Thanh u ni cp Cat 6, 24 cng, 1U km khay cp

DC6PP24UKRHU
Thanh u ni cp Cat 6, 24 cng, 0.5U km khay cp

4.069.000
7.458.000

DC6KYSTUWT
cm mng Keystone, Cat 6

135.000

Gii Php cp cu trc Actassi

Gii Php u ni thoi


ACTC5E110WMN100K

Gi

857.000
439.000

ACT4P5EUCM3RBBU
Cp mng UTP Cat 5e, 4 i, 305m, mu xanh, chng chy cp CM

ACT4P6UCM3RBBU
Cp mng UTP Cat 6, 4 i, 305m, mu xanh, chng chy cp CM

(**)
(**)

645.000
1.518.000
2.277.000
152.000
152.000

(**): Vui lng lin h khi cn bo gi

9
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

PHCH CM & CM CNG NGHIP S RI PK


Phch cm di ng

M hng

S cc

u ni di ng

Dng in
(A)

in p
(V)

n gi
(VN)

IP44, WANDER PLUG


PKE16M423
3P
PKE32M423
3P
PKE16M434
4P
PKE32M434
4P
PKE16M435
5P
PKE32M435
5P
IP67, WANDER PLUG
PKE16M723
3P
PKE32M723
3P
81378
3P
81390
3P
PKE16M734
4P
PKE32M734
4P
81382
4P
81394
4P
PKE16M735
5P
PKE32M735
5P
81383
5P
81395
5P
IP44, CONNECTOR
PKF16M423
3P
PKF32M423
3P
PKF16M434
4P
PKF32M434
4P
PKF16M435
5P
PKF32M435
5P
IP67, CONNECTOR
PKF16M723
3P
PKF32M723
3P
81478
3P
81490
3P
PKF16M734
4P
PKF32M734
4P
81482
4P
81494
4P
PKF16M735
5P
PKF32M735
5P
81483
5P
81495
5P

cm gn tng

M hng

S cc

cm gn t bng in

Dng in
(A)

in p
(V)

n gi
(VN)

IP44, PANEL MOUNTED SOCKET


16A

230V

32A

230V

16A

400V

32A

400V

16A

400V

32A

400V

16A

230V

32A

230V

63A

230V

125A

230V

16A

400V

32A

400V

63A

400V

125A

400V

16A

400V

32A

400V

63A

400V

125A

400V

16A

230V

32A

230V

16A

400V

32A

400V

16A

400V

32A

400V

16A

230V

32A

230V

63A

230V

125A

230V

16A

400V

32A

400V

63A

400V

125A

400V

16A

400V

32A

400V

63A

400V

125A

400V

136.000
228.000
162.000
262.000
196.000
296.000

PKF16G423
3P
16A
PKF32G423
3P
32A
PKF16G434
4P
16A
PKF32G434
4P
32A
PKF16G435
5P
16A
PKF32G435
5P
32A
IP67, PANEL MOUNTED SOCKET

349.000
468.000
1.032.000
2.399.000
381.000
500.000
1.091.000
2.477.000
427.000
543.000
1.151.000
2.539.000

PKF16G723
3P
16A
PKF32G723
3P
32A
81678
3P
63A
81690
3P
125A
PKF16G734
4P
16A
PKF32G734
4P
32A
81682
4P
63A
81694
4P
125A
PKF16G735
5P
16A
PKF32G735
5P
32A
81683
5P
63A
81695
5P
125A
IP44, WALL MOUNTED SOCKET

186.000
277.000
211.000
331.000
240.000
414.000

PKF16W423
3P
16A
PKF32W423
3P
32A
PKF16W434
4P
16A
PKF32W434
4P
32A
PKF16W435
5P
16A
PKF32W435
5P
32A
IP67, WALL MOUNTED SOCKET
PKF16W723
3P
16A
PKF32W723
3P
32A
81178
3P
63A
81190
3P
125A
PKF16W734
4P
16A
PKF32W734
4P
32A
81182
4P
63A
81194
4P
125A
PKF16W735
5P
16A
PKF32W735
5P
32A
81183
5P
63A
81195
5P
125A

366.000
517.000
1.156.000
3.100.000
410.000
559.000
1.227.000
3.393.000
477.000
608.000
1.452.000
3.553.000

10
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

230V
230V
400V
400V
400V
400V

230V
230V
230V
230V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V

230V
230V
400V
400V
400V
400V

230V
230V
230V
230V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V

185.000
269.000
207.000
298.000
225.000
342.000
389.000
506.000
973.000
2.408.000
448.000
542.000
1.054.000
2.507.000
512.000
578.000
1.132.000
2.847.000
251.000
394.000
315.000
436.000
326.000
452.000
503.000
674.000
1.470.000
3.779.000
557.000
694.000
1.524.000
3.958.000
644.000
819.000
1.681.000
4.062.000

CNG TC & CM PHNG THM NC SERIES S56

S56P315RP GY

S56SO313GY

S56SO532GY

56C315 GY

S56SW110GY
WHS20

M hng

S cc

Dng in
(A)

in p
(V)

n gi
(VN)

PLUG, IP66
S56P310GY
662.000
3P
10A
250V
S56P313GY
524.000
3P
13A
250V
S56P315GY
803.000
3P
15A
250V
S56P315RPGY
750.000
3P
15A
250V
S56P320GY
887.000
3P
20A
250V
S56P332GY
931.000
3P
32A
250V
S56P420GY
1.026.000
4P
20A
500V
S56P432GY
1.190.000
4P
32A
500V
S56P450GY
1.190.000
4P
50A
500V
S56P520GY
1.190.000
5P
20A
500V
S56P532GY
1.794.000
5P
32A
500V
S56P540GY
1.794.000
5P
40A
500V
SURFACE SOCKET W. ENCLOSURE, IP66
S56SO310GY
566.000
3P
10A
250V
S56SO313GY
596.000
3P
13A
250V
S56SO315GY
954.000
3P
15A
250V
S56SO315RPGY
1.153.000
3P
15A
250V
S56SO320GY
1.056.000
3P
20A
250V
S56SO332GY
1.178.000
3P
32A
250V
S56SO420GY
1.178.000
4P
20A
500V
S56SO432GY
1.419.000
4P
32A
500V
S56SO450GY
1.528.000
4P
50A
500V
S56SO520GY
1.851.000
5P
20A
500V
S56SO532GY
1.851.000
5P
32A
500V
S56SO540GY
1.851.000
5P
40A
500V
SWITCH SOCKET OUTLET, IP66
S56C310GY
1.123.000
250V
3P
10A
S56C313GY
1.123.000
250V
3P
13A
S56C315GY
1.639.000
250V
3P
15A
S56C315RPGY
1.639.000
250V
3P
15A
S56C320GY
1.488.000
250V
3P
20A
S56C332GY
2.159.000
250V
3P
32A
S56C420GY
2.159.000
500V
4P
20A
S56C432GY
2.159.000
500V
4P
32A
S56C450GY
2.591.000
500V
4P
50A
S56C520GY
3.886.000
500V
5P
20A
S56C532GY
4.058.000
500V
5P
32A
S56C540GY
4.058.000
500V
5P
40A

M hng

S cc

Dng in
(A)

SWITCH W.O ENCLOSURE, IP66


S56SW110LEGY
1P
10A
S56SW120LEGY
1P
20A
S56SW132LEGY
1P
32A
S56SW220LEGY
2P
20A
S56SW232LEGY
2P
32A
S56SW250LEGY
2P
50A
S56SW310LEGY
3P
10A
S56SW316LEGY
3P
16A
S56SW320LEGY
3P
20A
S56SW332LEGY
3P
32A
S56SW350LEGY
3P
50A
S56SW363LEGY
3P
63A
SWITCH W. ENCLOSURE, IP66
S56SW110GY
1P
10A
S56SW120GY
1P
20A
S56SW132GY
1P
32A
S56SW150GY
1P
50A
S56SW163GY
1P
63A
S56SW210GY
2P
10A
S56SW220GY
2P
20A
S56SW232GY
2P
32A
S56SW250GY
2P
50A
S56SW263GY
2P
63A
S56SW310GY
3P
10A
S56SW316GY
3P
16A
S56SW320GY
3P
20A
S56SW332GY
3P
32A
S56SW350GY
3P
50A
S56SW363GY
3P
63A
ISOLATOR, IP66
WHS20_GY
1P
20A
WHS35_GY
1P
35A
WHS55_GY
1P
55A
WHD20_GY
2P
20A
WHD35_GY
2P
35A
WHD55_GY
2P
55A
WHD63_GY
2P
63A
WHT20_GY
3P
20A
WHT35_GY
3P
35A
WHT55_GY
3P
55A
WHT63_GY
3P
63A
WHT80_GY
3P
80A
MOUNTING ENCLOSURE, IP66
101x101x38
S56ES1GY
101x198x38
S56ES2GY
101x101x63
S56E1GY
101x198x63
S56E2GY

56E1

in p
(V)

250V
250V
250V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V

250V
250V
250V
250V
250V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V

250V
250V
250V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V

56E2

n gi
(VN)

415.000
431.000
545.000
579.000
572.000
774.000
663.000
682.000
683.000
683.000
1.249.000
1.249.000
554.000
665.000
728.000
728.000
850.000
850.000
850.000
850.000
1.097.000
1.097.000
801.000
959.000
1.227.000
1.227.000
1.388.000
1.388.000
816.000
873.000
929.000
861.000
910.000
1.176.000
1.238.000
911.000
1.191.000
1.372.000
1.541.000
2.487.000
122.000
165.000
138.000
289.000
11

Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19


Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

Plug and Socket Configurations


Plug Configurations

Socket Configurations

2 & 3 Pin

2 & 3 Pin
10A 250V
A

16A 500V
(unique)
M

10A 250V
A

16A 500V
(unique)
M

15A 250V
B

32A 500V
N

15A 250V
B

32A 500V
N

10A 250V
C

40A 500V
O

10A 250V
C

40A 500V
O

10A 110V
D

50A 500V
P

10A 110V
D

50A 500V
P

10A 500V
Q

15A 32V
Polarised
E

10A 500V
Q

20A 250V
F

20A 500V
R

20A 250V
F

20A 500V
R

10A 250V
G

32A 500V
S

10A 250V
G

32A 500V
S

20A 250V
H

40A 500V
T

20A 250V
H

40A 500V
T

15A 32V
Polarised
E

5 Pin

32A 250V
I

32A 250V
I

50A 500V
U

6 Pin
10A 110V
J

6 Pin
10A 110V
J

10A 500V
V

10A 500V
V

4 Pin

4 Pin
7 Pin
10A 500V
K

20A 500V
L

12

50A 500V
U

7 Pin
10A 500V
W

20A 500V
X

10A 500V
K

20A 500V
L

10A 500V
W

20A 500V
X

Quick
Selection Guide

PIR/ Dual
Technology

Dual

Hng ngoi

Gc qut
n dy tc

Khu vc qut

n Halogen LV

n Halogen HV
n hunh quang
n tit kim in
n bng xon
H thng lnh

Surface
Mount

PIR

Gn trn (gn m hoc gn ni)

Ch dng vi ti 1

Sng siu m

M t

M hng

Product
Description
Nguyn tc
cm bin

Ti 1

Ti 2

Kiu lp t

Mc in p
iu khin t xa

Single Load/
Dual Load
Dual
Load

Single Load

Flush
Mount

Surface Mount/
Flush Mount

Gn trn (gn m hoc gn ni)

Surface
Mount

Gn trn (gn ni)

Flush
Mount

Gn trn (gn m)

Surface Mount/
Flush Mount

Gn trn (gn ni)

13

S NI DY

Mt cm bin iu khin 1 ti (Xem hnh 1)


Hai cm bin iu khin 1 ti (Xem hnh 2)

Mt cm bin iu khin 2 ti (Xem hnh 3)

14

T IN CHA MCB
Cp bo v
Dng nh mc
Vt liu
IP 40
4 module: 50A
Vt liu tng hp chng chy
IK07
6 n 36 module: 63A
Chng chy v chu nhit cao n 650oC
Tnh cch ly : Class 2
p ng tiu chun IEC 60695-2-11, IEC 60439-3, IEC 60529, EN 50102,IEC 60670-24

T in nha Mini Pragma

S module
(18mm)

Kch thc
(WxHxD)

M hng

n gi
(VN)

T in nha m tng - ca trn


4

150x252x98

186x252x98

222x252x98

12

294x252x98

18

402x252x98

24

294x377x98

36

294x502x98

MIP22104
MIP22106
MIP22108
MIP22112
MIP22118
MIP22212
MIP22312

311.000
350.000
413.000
584.000
895.000
984.000
1.154.000

150x252x98

186x252x98

222x252x98

12

294x252x98

18

402x252x98

24

294x377x98

36

294x502x98

MIP22104T
MIP22106T
MIP22108T
MIP22112T
MIP22118T
MIP22212T
MIP22312T

S module
(18mm)

Kch thc
(WxHxD)

M hng

T in nha ni - ca trn
4
124x198x95
MIP12104
MIP12106
6
160x198x95
MIP12108
8
196x228x101.5
MIP12112
12
268x228x101.5
MIP12118
18
376x228x101.5
MIP12212
268x353x102
24
MIP12312
267x478x102
36

n gi
(VN)

303.000
333.000
397.000
535.000
878.000
990.000
1.160.000

T in nha ni - ca m

T in nha m tng - ca m
4

T in kim loi

320.000
361.000
425.000
601.000
922.000
1.013.000
1.188.000

124x198x95

160x198x95

196x228x101.5

12

268x228x101.5

18

376x228x101.5

24

268x353x102

36

267x478x102

MIP12104T
MIP12106T
MIP12108T
MIP12112T
MIP12118T
MIP12212T
MIP12312T

312.000
342.000
409.000
552.000
904.000
1.020.000
1.195.000

T in m tng - v kim loi


2

210x130x62

210x130x62

210x130x62

210x200x62

210x271x62

13

210x345x62

17

210x422x62

EMC2PL
EMC3PL
EMC4PL
EMC6PL
EMC9PL
EMC13PL
EMC17PL

166.000
166.000
166.000
256.000
443.000
588.000
805.000

15
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

T IN CHA MCB
Domae MCB 4.5kA
Cu dao bo v qu ti v ngn mch

MCB DOMAE 1P
Dng in

Domae RCCB
Cu dao chng dng r

MCB DOMAE 4P
M hng

RCCB 2P

n gi (VN)

Domae MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve


6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

DOM11340
DOM11341
DOM11342
DOM11343
DOM11344
DOM11345
DOM11346
DOM11335
DOM11336

50A
63A

DOM12997
DOM12998
DOM12999

Domae MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve


6A
DOM11230
DOM11231
10A
DOM11232
16A
DOM11233
20A
DOM11234
25A
DOM11235
32A
DOM11236
40A
DOM11237
50A
DOM11238
63A

112.000
112.000
112.000
118.000
124.000
130.000
148.000
185.000
213.000
349.000
436.000
502.000

10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

DOM11347
DOM11348
DOM11349
DOM11350
DOM11351
DOM11352
DOM11353
DOM11337
DOM11338

M hng

2P

25A

2P

40A

2P

63A

4P

25A

4P

40A

4P

63A

867.000
958.000
1.629.000
1.387.000
1.460.000
2.482.000

DOM16792
DOM16795
DOM16798
DOM16833
DOM11030
DOM16796

1.086.000
1.110.000
1.140.000
1.474.000
1.560.000
1.737.000

RCCB 300mA
2P

25A

2P

40A

2P

63A

4P

25A

4P

40A

4P

63A

Bo v an ton vi cu dao
chng dng r 30mA

542.000
542.000
542.000
552.000
579.000
590.000
635.000
791.000
882.000

Domae MCB 4P, 4.5kA, 400V, C curve


40A
50A
63A

DOM11604
DOM11605
DOM11606

n gi (VN)

DOM16790
DOM16793
DOM16791
DOM11028
DOM11029
DOM16794

306.000
306.000
306.000
322.000
337.000
355.000
404.000
505.000
582.000

Domae MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve


6A

Dng in

RCCB 30mA

Domae MCB 1P +N , 4.5kA, 230V, C curve


40A

S cc

RCCB 4P

908.000
1.135.000
1.306.000

16
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

Theo tiu chun quc t IEC


v ISO9001

Acti 9 - iK60N & iC60N


Acti 9 MCB iK60N
Cu dao bo v qu ti v ngn mch

iK60 1P
Dng in

Acti 9 MCB iC60N


Cu dao bo v qu ti v ngn mch

iC60N 3P

iK60 2P
M hng

n gi (VN)

iK60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve


6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

A9K27106
A9K27110
A9K27116
A9K27120
A9K27125
A9K27132
A9K24140
A9K24150
A9K24163

iK60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve


A9K27206
6A
A9K27210
10A
A9K27216
16A
A9K27220
20A
A9K27225
25A
A9K27232
32A
A9K24240
40A
A9K24250
50A
A9K24263
63A

Dng in

iC60N 4P
M hng

n gi (VN)

iC60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve


133.000
133.000
133.000
138.000
145.000
153.000
169.000
207.000
237.000

6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

A9F74106
A9F74110
A9F74116
A9F74120
A9F74125
A9F74132
A9F74140
A9F74150
A9F74163

155.000
155.000
155.000
155.000
162.000
171.000
194.000
243.000
280.000

355.000
355.000
355.000
373.000
391.000
412.000
469.000
599.000
690.000

iC60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve


6A
A9F74206
A9F74210
10A
A9F74216
16A
A9F74220
20A
A9F74225
25A
A9F74232
32A
A9F74240
40A
A9F74250
50A
A9F74263
63A

439.000
439.000
439.000
453.000
470.000
496.000
564.000
705.000
812.000

iK60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve


A9K24306
6A
A9K24310
10A
A9K24316
16A
A9K24320
20A
A9K24325
25A
A9K24332
32A
A9K24340
40A
A9K24350
50A
A9K24363
63A

567.000
567.000
567.000
596.000
624.000
658.000
749.000
874.000
1.007.000

iC60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve


6A
A9F74306
A9F74310
10A
A9F74316
16A
A9F74320
20A
A9F74325
25A
A9F74332
32A
A9F74340
40A
A9F74350
50A
A9F74363
63A

623.000
623.000
623.000
654.000
685.000
723.000
823.000
1.028.000
1.184.000

iK60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve


A9K24406
6A
A9K24410
10A
A9K24416
16A
A9K24420
20A
A9K24425
25A
A9K24432
32A
A9K24440
40A
A9K24450
50A
A9K24463
63A

906.000
906.000
906.000
952.000
997.000
1.051.000
1.196.000
1.378.000
1.586.000

iC60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve


6A
A9F74406
A9F74410
10A
A9F74416
16A
A9F74420
20A
A9F74425
25A
A9F74432
32A
A9F74440
40A
A9F74450
50A
A9F74463
63A

983.000
983.000
983.000
1.032.000
1.081.000
1.140.000
1.297.000
1.621.000
1.867.000
17

Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19


Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

Acti 9 RCCB & RCBO


Acti 9 - RCCB
Cu dao chng dng r

ilDK 2P
S cc

Dng in

Acti 9 - RCBO
Cu dao bo v qu ti v chng dng r

RCBO 1P+N

ilD 4P
M hng

n gi (VN)

iID K - 30mA, 240-415 V, AC Type


2P

25A

2P

40A

4P

25A

4P

40A

4P

63A

A9R50225
A9R50240
A9R50425
A9R50440
A9R70463

1.093.000
1.151.000
1.750.000
1.842.000
3.131.000
1.203.000
1.312.000
1.714.000
1.804.000
2.192.000

iID - 30mA, 240-415V, AC Type


A9R71225
25A
2P
A9R71240
40A
2P
A9R71263
63A
2P
A9R11291
100A
2P
A9R71440
40A
4P
A9R71463
63A
4P

1.148.000
1.209.000
2.055.000
3.384.000
1.934.000
3.287.000

2P

40A

4P

25A

4P

40A

4P

63A

iID - 100mA, 240-415V, AC Type


2P

40A

2P

63A

2P

100A

4P

40A

4P

63A

A9R12240
A9R12263
A9R12291
A9R12440
A9R12463

1.206.000
1.644.000
2.707.000
1.624.000
2.630.000

iID - 300mA, 240-415V, AC Type


A9R74225
A9R74240
A9R74263
A9R74440
A9R74463
A9R14491

1.263.000
1.378.000
1.438.000
1.894.000
2.301.000
3.790.000

iID - 300[S]mA, 415V, AC Type


A9R15491
100A
4P

5.306.000

2P

25A

2P

40A

2P

63A

4P

40A

4P

63A

4P

100A

n gi (VN)

A9D31606
A9D31610
A9D31616
A9D31620
A9D31625
A9D31632
A9D31640

1.647.000
1.583.000
1.583.000
1.681.000
1.829.000
1.829.000
1.863.000

RCBO - 1P+N, 6kA, 300mA


6A
A9D41606
A9D41610
10A
A9D41616
16A
A9D41620
20A
A9D41625
25A
A9D41632
32A
A9D41640
40A

1.647.000
1.583.000
1.583.000
1.681.000
1.829.000
1.829.000
1.863.000

6A
10A
16A
20A
25A
32A

A9R75225
A9R75240
A9R75425
A9R75440
A9R75463

25A

M hng

RCBO - 1P+N, 6kA, 30mA

iID K - 300mA, 240-415V, AC Type


2P

Dng in

18
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

40A

Acti 9 - THIT B CHNG ST LAN TRUYN

iPRF1 - 1P+N

M hng

iPRD - 1P

n gi (VN)

Thit b chng st lan truyn iPRF1, loi 1+2


A9L16632
1P+N, Iimp (kA) = 12.5/50 N/PE, Imax/1 cc (kA) = 50kA

A9L16633
3P, Iimp (kA) = 12.5, Imax/1 cc (kA) = 50kA

A9L16634
3P+N, Iimp (kA) = 12.5/50 N/PE, Imax/1 cc (kA) = 50kA

10.467.000
15.506.000

M hng

A9L15694
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

A9L15691
A9L15686
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

Thit b chng st lan truyn iPRD, loi 2, drawout

A9L15683

A9L16576

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

A9L16571
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

A9L16566
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

A9L16556
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

A9L16577
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

A9L16572
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

A9L16567
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

A9L16557
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

A9L16574
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

A9L16569
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

A9L16559
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1.563.000
1.675.000
1.787.000
2.201.000
2.345.000
2.792.000
2.959.000
3.872.000
5.584.000

n gi (VN)

Thit b chng st lan truyn iPF, loi 2, Fixed

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

19.383.000

iPF - 1P+N

A9L15695
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

A9L15692
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 20kA

A9L15687
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

A9L15684
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

A9L15696
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

A9L15693
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 20kA

A9L15688
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

A9L15685
3P+N, 230/400, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1.434.000
1.537.000
1.639.000
1.844.000
2.152.000
2.561.000
2.715.000
3.586.000
4.867.000
5.123.000
6.147.000
7.100.000

6.421.000
7.763.000

19
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

Acti 9 Contactor iCT

iCT 25A 1P

iCT 25A 3P

M hng

n gi (VN)

Contactor iCT 1P & 2P


A9C20731

3P, 25A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

821.000

3P, 40A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

1.970.000

3P, 63A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20132
A9C20162
2P, 63A, 2NO, in p cun dy 24VAC

A9C22715
2P, 16A, 1NO+1NC, in p cun dy 230/240VAC

A9C22712
2P, 16A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20732
2P, 25A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20736
2P, 25A, 2NC, in p cun dy 230/240VAC

A9C20862
2P, 63A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20882
2P, 100A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20833

625.000

2P, 25A, 2NO, in p cun dy 24VAC

A9C20842

M hng

A9C20843
A9C20863
A9C20134

727.000

4P, 25A, 4NO, in p cun dy 24VAC

692.000

4P, 25A, 4NC, in p cun dy 24VAC

952.000

4P, 63A, 4NO, in p cun dy 24VAC

785.000

4P, 63A, 4NC, in p cun dy 24VAC

A9C20137
A9C20164
A9C20167
A9C20834

1.142.000

4P, 25A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

1.713.000

4P, 25A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

4.640.000

4P, 25A, 2NC+2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20837
A9C20838
A9C20844

Ph kin ca iCT
A9A27062

313.000

Tm cch gia 2 contactor (lotsize: 5 ci)

4P, 40A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C20847
4P, 40A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

iTL - R le iu khin bng tn hiu xung

A9C20864

A9C30811

362.000

4P, 63A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C30812

597.000

4P, 63A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

A9C30831

724.000

4P, 63A, 2NC+2NO, in p cun dy 230/240VAC

A9C30815

806.000

4P, 100A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

iTL, 1P, 16A, on-off switch


iTL, 2P, 16A, on-off switch
iTL, 1P, 32A, on-off switch
iTLI, 1P,16A, changeover switch

A9C20867
A9C20868
A9C20884

Phi s dng spacer gia cc contactor khi contactor,


c s dng trong t c nhit t 50 v 600C

A9C32816
2P, 16A
1P, 32A

A9C33811
iTLc, 1P, 16A

A9C32811

Spacer cat. no. A9A27062

iTLs, 1P, 16A

Industrial:IEC 60947.4
AC3
AC1
AC5a and b

Domestic IEC 61095


AC7b
AC7a
AC5a and b

20
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

857.000
1.371.000
2.056.000
1.149.000
1.313.000
2.758.000
3.152.000
999.000
1.142.000
1.071.000
1.520.000
1.827.000
2.398.000
2.741.000
2.570.000
6.495.000

M un m rng cho iTL & iTLI

A9C32836

ng dng
Motor
Heating
Lighting

n gi (VN)

Contactor iCT 3P & 4P

1P, 25A, 1NO, in p cun dy 230/240VAC

2P, 40A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

iCT 25A 4P

905.000
724.000
995.000
724.000

TIME SWITCH - IH/IHP


IC - ARGUS CDM
Time Switch

IC cm bin nh sng

Thit b pht hin chuyn ng

Switch board cell

MTN564419
CCT16364

IC2000

Wall mounted cell

M hng

IH - B ng ngt hn gi bng c kh
CCT15338
Chu k: 60pht, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 75giy, Thi gian lu tr: khng, 10A, 230V

CCT16364
Chu k: 24gi, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 15pht, Thi gian lu tr: khng, 16A, 230V

CCT15365
Chu k: 24gi, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 15pht, Thi gian lu tr: 200gi, 16A, 230V

15337
Chu k: 24gi,Knh iu khin: 2, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 30pht, Thi gian lu tr: 150gi, 16A, 230V

15366
Chu k: 24gi + 7 ngy, Knh iu khin: 1+1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 45pht + 12 gi
Thi gian lu tr: 150hrs, 16A, 230V

CCT15367

n gi (VN)

1.494.000
2.412.000
2.178.000
3.660.000
2.897.000
2.614.000

Chu k: 7ngy, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 2gi, Thi gian lu tr: 200gi, 16A, 230V

15341

87.000

Phn dy ni m rng (1 gi 20 dy, 5 mu: , xanh, trng v vng)

IHP - B ng ngt hn gi bng k thut s


CCT15850
Chu k: 24gi and/or 7ngy, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 56gi, Thi gian lu tr: 6nm, 16A, 230V

CCT15722
Chu k: 24gi and/or 7ngy, Knh iu khin: 2, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 56gi, Thi gian lu tr: 6nm, 16A, 230V

CCT15851
Chu k: 24gi and/or 7ngy, Knh iu khin: 1, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 84gi, Thi gian lu tr: 6nm, 16A, 230V

CCT15723
Chu k: 24gi and/or 7ngy, Knh iu khin: 2, Thi gian ti thiu gia 2 ln chuyn trng thi: 84gi, Thi gian lu tr: 6nm, 16A, 230V

3.200.000
4.757.000
5.555.000
5.709.000

IC - B cm bin nh sng
CCT15284
IC2000, 2 to 2000 lux, phn cm bin dch chuyn c ( switch board cell)

CCT15368
IC2000, 2 to 2000 lux, phn cm bin gn trn tng ( wall mounted cell)

4.063.000
5.313.000

ARGUS CDM - Thit b pht hin chuyn ng


MTN565219
ARGUS 220, 3- 1000 lux, phm vi hot ng: 220

MTN564419
ARGUS 360, 3- 1000 lux, phm vi hot ng: 360

6.397.000
6.525.000

21
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

MULTI 9 - C60a & C60N


Multi 9 MCB C60a
Cu dao bo v qu ti v ngn mch

Dng in

M hng

Multi 9 MCB C60N


Cu dao bo v qu ti v ngn mch

n gi (VN)

C60a MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve


6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A

23849
23850
23851
23852
23853
23854
23855

C60a MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve


6A
23863
10A
23864
16A
23865
20A
23866
25A
23867
32A
23868
40A
23869
C60a MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve
6A
23877
10A
23878
16A
23880
20A
23881
25A
23882
32A
23885
40A
23886

Dng in

M hng

n gi (VN)

C60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve


153.000
153.000
153.000
159.000
167.000
176.000
194.000

6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A

408.000
408.000
408.000
429.000
450.000
474.000
539.000

63A

22
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

173.000
173.000
173.000
173.000
181.000
191.000
217.000
271.000
312.000

C60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve


6A
10A
16A
20A
25A
32A

652.000
652.000
652.000
685.000
718.000
757.000
861.000

24399
24401
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409

40A
50A
63A

24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343

490.000
490.000
490.000
505.000
524.000
553.000
629.000
787.000
906.000

C60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve


6A
24348
10A
24349
16A
24350
20A
24351
25A
24352
32A
24353
40A
24354
50A
24355
63A
24356

696.000
696.000
696.000
730.000
766.000
807.000
919.000
1.148.000
1.323.000

C60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve


6A
24361
10A
24362
16A
24363
20A
24364
25A
24365
32A
24366
40A
24367
50A
24368
63A
24369

1.097.000
1.097.000
1.097.000
1.152.000
1.206.000
1.273.000
1.448.000
1.810.000
2.085.000

MULTI 9 - RCCB & RCBO


Multi 9 - RCCB
Cu dao chng dng r

S cc

Dng in

Multi 9 - RCBO
Cu dao bo v qu ti v chng dng r

M hng

n gi (VN)

RCCB - 30mA, 240-415 V, AC Type


2P

25A

2P

40A

2P

63A

2P

100A

4P

40A

4P

63A

16201
16204
16208
16216
16254
16258

RCCB - 100mA, 240-415V, AC Type


2P
40A
16205
2P
63A
16209
2P
100A
16217
4P
40A
16255
4P
63A
16259
25A

2P

40A

2P

63A

2P

100A

4P

40A

4P

63A

4P

100A

16202
16206
16210
16218
16256
16260
23056

100A

4P

100A

23116
23059

6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A

1.320.000
1.800.000
2.965.000
1.779.000
2.881.000
1.383.000
1.509.000
1.576.000
2.594.000
2.075.000
2.521.000
4.152.000

RCCB - 300 [S]mA, 415V, AC Type


2P

M hng

n gi (VN)

RCBO - 1P+N, 4.5kA, 30mA


1.257.000
1.324.000
2.251.000
3.706.000
2.118.000
3.601.000

RCCB - 300mA, 240-415V, AC Type


2P

Dng in

3.632.000
5.812.000

19621
19623
19625
19626
19627
19628
19629

1.469.000
1.473.000
1.474.000
1.468.000
1.687.000
1.687.000
1.717.000

RCBO - 1P+N, 4.5kA, 300mA


6A
19430
10A
19431
16A
19432
20A
19433
25A
19434
32A
19435
40A
19436

1.469.000
1.473.000
1.474.000
1.468.000
1.687.000
1.687.000
1.631.000

RCBO - 1P+N, 6kA, 30mA


6A
19661
10A
19663
16A
19665
20A
19666
25A
19667
32A
19668
40A
19669

1.647.000
1.583.000
1.583.000
1.681.000
1.829.000
1.829.000
1.863.000

RCBO - 1P+N, 6kA, 30mA


6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A

19681
19683
19685
19686
19687
19688
19689

1.647.000
1.583.000
1.583.000
1.681.000
1.829.000
1.829.000
1.863.000

23
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

MULTI 9 - THIT B CHNG ST LAN TRUYN

M hng

n gi (VN)

M hng

n gi (VN)

Thit b chng st lan truyn PRF1, loi 1+2

Thit b chng st lan truyn PF, loi 2, Fixed

16632

15694

1P+N, Iimp (kA) = 12.5/50 N/PE, Imax/1 cc (kA) = 50kA

16633
3P, Iimp (kA) = 12.5, Imax/1 cc (kA) = 50kA

16634
3P+N, Iimp (kA) = 12.5/50 N/PE, Imax/1 cc (kA) = 50kA

11.696.000
20.483.000
22.292.000

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

15691
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 20kA

15686
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

Thit b chng st lan truyn PRD, loi 2, drawout

15683

16576

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

16571
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

16566
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

16450
1P, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 120kA

16577
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

16572
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

16567
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

16557
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

16574
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 15kA

16569
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

16559
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1.450.000
1.657.000
1.864.000
4.778.000
3.350.000
3.828.000
4.068.000
5.565.000
7.135.000
8.918.000
11.903.000

24
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

15695
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

15692
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 20kA

15687
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

15684
1P+N, 230V, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

15696
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 8kA

15693
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 20kA

15688
3P+N, 230/400V, Imax/1 cc (8/20s) = 40kA

15685
3P+N, 230/400, Imax/1 cc (8/20s) = 65kA

1.222.000
1.242.000
1.488.000
1.799.000
2.713.000
3.445.000
3.850.000
5.250.000
4.776.000
5.833.000
7.000.000
8.662.000

Multi 9 Contactor CT & R le xung TL


Multi 9 Contactor CT

M hng

Multi 9 R le xung TL

n gi (VN)

Contactor CT 1P & 2P
756.000

1P, 25A, 1NO, in p cun dy 230/240VAC

16020

3P, 63A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

15977
2P, 100A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

836.000

4P, 25A, 4NC, in p cun dy 24VAC

16025
4P, 63A, 4NO, in p cun dy 24VAC

16026
4P, 63A, 4NC, in p cun dy 24VAC

948.000

2P, 25A, 2NC, in p cun dy 230/240VAC

15971

4P, 25A, 4NO, in p cun dy 24VAC

1.149.000

15960

2P, 63A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

877.000

16023

2P, 16A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

15966

15972
16022

15957

2P, 40A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

15967

2.379.000

2P, 16A, 1NO+1NC, in p cun dy 230/240VAC

2P, 25A, 2NO, in p cun dy 230/240VAC

3P, 25A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

3P, 40A, 3NO, in p cun dy 230/240VAC

15956

15959

15961

991.000

2P, 25A, 2NO, in p cun dy 24VAC

2P, 63A, 2NO, in p cun dy 24VAC

n gi (VN)

Contactor CT 3P & 4P

15958

16024

M hng

15962
4P, 25A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

1.379.000

15963
4P, 25A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

2.069.000

15964
4P, 25A, 2NC+2NO, in p cun dy 230/240VAC

5.603.000

15969

Ph kin ca CT
27062

4P, 40A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

94.000

Tm cch gia 2 contactor

TL, 1P, 16A, on-off switch

15520
TL, 2P, 16A, on-off switch

15515
TL, 1P, 32A, on-off switch

15500
TLI, 1P,16A, changeover switch

15973
4P, 63A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

TL - R le iu khin bng tn hiu xung


15510

15968
4P, 40A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

15974
437.000

4P, 63A, 4NC, in p cun dy 230/240VAC

15975
4P, 63A, 2NC+2NO, in p cun dy 230/240VAC

721.000

15978
4P, 100A, 4NO, in p cun dy 230/240VAC

874.000
973.000

M un m rng cho TL & TLI


15530
2P, 16A

15505
1P, 32A

15518
iTLc, 1P, 16A

15517
iTLs, 1P, 16A

1.034.000
1.655.000
2.482.000
1.388.000
1.586.000
3.330.000
3.807.000
1.206.000
1.379.000
1.293.000
1.835.000
2.207.000
2.896.000
3.310.000
3.103.000
7.843.000

1.093.000
874.000
1.202.000
874.000

25
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

EASYPACT EZC100
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Easypact EZC100

Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZC100, 3P Type B , Icu=7.5kA / 415V


15A
20A
25A
30A
40A
50A
60A
75A
80A
100A

Dng in

EZC100B3015
EZC100B3020
EZC100B3025
EZC100B3030
EZC100B3040
EZC100B3050
EZC100B3060
-

1.390.000
1.390.000
1.390.000
1.390.000
1.390.000
1.390.000
1.479.000

M hng

n gi (VN)

20A
25A
30A
40A
50A
60A
75A
80A
100A

EZC100N3015
EZC100N3020
EZC100N3025
EZC100N3030
EZC100N3040
EZC100N3050
EZC100N3060
EZC100N3075
EZC100N3080
EZC100N3100

15A
20A
25A
30A
40A
50A
60A

80A
100A

1.906.000
1.906.000
1.906.000
1.906.000
1.906.000
1.906.000
2.083.000
2.083.000
2.083.000
2.083.000

26
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZC100, 3P, Type F , Icu=10kA / 415V

75A

EasyPact EZC100, 3P, Type N , Icu=15kA / 415V


15A

Dng in

Dng in

EZC100F3015
EZC100F3020
EZC100F3025
EZC100F3030
EZC100F3040
EZC100F3050
EZC100F3060
EZC100F3075
EZC100F3080
EZC100F3100

1.449.000
1.449.000
1.449.000
1.449.000
1.449.000
1.449.000
1.603.000
1.603.000
1.603.000
1.753.000

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZC100, 3P, Type H , Icu=30kA / 415V


15A
20A
25A
30A
40A
50A
60A
75A
80A
100A

EZC100H3015
EZC100H3020
EZC100H3025
EZC100H3030
EZC100H3040
EZC100H3050
EZC100H3060
EZC100H3075
EZC100H3080
EZC100H3100

2.420.000
2.420.000
2.420.000
2.420.000
2.420.000
2.420.000
2.660.000
2.660.000
2.660.000
2.660.000

EASYPACT EZC250 & EZC400


Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Eaypact EZC250 & EZC400

Dng in

Kch thc MCCB EZC250

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZC250, 3P, Type F , Icu=18kA / 415V


100A
125A
150A
160A
175A
200A
225A
250A

EZC250F3100
EZC250F3125
EZC250F3150
EZC250F3160
EZC250F3175
EZC250F3200
EZC250F3225
EZC250F3250

3.163.000
3.384.000
4.133.000
4.133.000
4.365.000
4.745.000
4.745.000

80A
100A
125A
150A
160A
175A
200A
225A
250A

EZC250H3100
EZC250H3125
EZC250H3150
EZC250H3160
EZC250H3175
EZC250H3200
EZC250H3225
EZC250H3250

300
320
350
400

EZC400N3250
EZC400N3300
EZC400N3320
EZC400N3350
EZC400N3400

7.928.000
8.484.000
8.484.000
8.484.000
8.484.000

EasyPact EZC400, 3P, Type H , Icu=50kA / 415V


250
300
320
350
400

EZC400H3250
EZC400H3300
EZC400H3320
EZC400H3350
EZC400H3400

125A
150A
160A
175A
200A
225A

10.068.000
10.068.000
10.068.000
10.068.000
10.068.000

n gi (VN)

EZC250N3100
EZC250N3125
EZC250N3150
EZC250N3160
EZC250N3175
EZC250N3200
EZC250N3225
EZC250N3250

3.298.000
3.716.000
4.535.000
4.535.000
4.704.000
5.356.000
5.356.000
5.356.000

EasyPact EZC250, 4P,Type N , Icu=25kA / 415V


80A

EasyPact EZC400, 3P, Type N , Icu=36kA / 415V


250

100A

63A

3.384.000
4.016.000
4.924.000
4.924.000
5.945.000
5.945.000
5.945.000
5.945.000

M hng

EasyPact EZC250, 3P Type N , Icu=25kA / 415V

250A

EasyPact EZC250, 3P, Type H , Icu=36kA / 415V


63A

Dng in

100A
125A
150A
160A
175A
200A
225A
250A

EZC250N4063
EZC250N4080
EZC250N4100
EZC250N4125
EZC250N4150
EZC250N4160
EZC250N4175
EZC250N4200
EZC250N4225
EZC250N4250

4.275.000
4.275.000
4.275.000
5.363.000
6.436.000
6.436.000
6.973.000
7.102.000
7.102.000
7.102.000

EasyPact EZC400, 4P Type N, Icu=36kA / 415V


250
EZC400N4250
10.796.000
300
EZC400N4300
11.224.000
320
EZC400N4320
11.224.000
350
EZC400N4350
11.224.000
400
EZC400N4400
11.224.000
EasyPact EZC400, 4P,Type H , Icu=50kA / 415V
250
EZC400H4250
12.293.000
300
EZC400H4300
12.701.000
320
EZC400H4320
12.701.000
350
EZC400H4350
12.701.000
400
EZC400H4400
12.701.000

27
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

EASYPACT EZCV250
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
Easypact EZCV250

Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZCV250, 3P type N, Icu=25kA/ 415VAC


nhy chnh nh t 0.1 n 1A
63
EZCV250N3063
7.752.000
80
EZCV250N3080
7.752.000
100
EZCV250N3100
7.752.000
125
EZCV250N3125
8.116.000
150
EZCV250N3150
9.488.000
160
EZCV250N3160
9.488.000
175
EZCV250N3175
10.280.000
200
EZCV250N3200
11.194.000
225
EZCV250N3225
11.194.000
250
EZCV250N3250
11.194.000
Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZCV250, 4P type N, Icu=25kA/ 415VAC


nhy chnh nh t 0.1 n 1A
63
EZCV250N4063
9.919.000
80
EZCV250N4080
9.919.000
100
EZCV250N4100
9.919.000
125
EZCV250N4125
11.468.000
150
EZCV250N4150
13.056.000
160
EZCV250N4160
13.056.000
175
EZCV250N4175
15.142.000
200
EZCV250N4200
16.536.000
225
EZCV250N4225
16.536.000
250
EZCV250N4250
16.536.000

28
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZCV250 , 3P type H Icu=36kA/ 415VAC


nhy chnh nh t 0.1 n 1A
63
EZCV250H3063
8.625.000
80
EZCV250H3080
8.625.000
100
EZCV250H3100
8.625.000
125
EZCV250H3125
10.037.000
150
EZCV250H3150
11.919.000
160
EZCV250H3160
11.919.000
175
EZCV250H3175
14.732.000
200
EZCV250H3200
14.732.000
225
EZCV250H3225
14.732.000
250
EZCV250H3250
14.732.000
Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact EZCV250, 4P type H, Icu=36kA/ 415VAC


nhy chnh nh t 0.1 n 1A
63
EZCV250H4063
10.782.000
80
EZCV250H4080
10.782.000
100
EZCV250H4100
10.782.000
125
EZCV250H4125
12.546.000
150
EZCV250H4150
14.113.000
160
EZCV250H4160
14.113.000
175
EZCV250H4175
18.354.000
200
EZCV250H4200
18.354.000
225
EZCV250H4225
18.354.000
250
EZCV250H4250
18.354.000

EASYPACT CVS100-630A
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Easypact CVS100-630A
Ph hp vi tiu chun IEC 947-2
Trip unit c th chnh nh c t 0.7 n 1
(loi t nhit TMD)
Dng nh mc t 16A n 600A
Dng chung mt s ph kin vi Compact NSX

Loi

Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact CVS100/250, 3P, Type B, Icu=25kA / 415V


16
25
32

CVS100B

40
50
63
80
100

CVS160B
CVS250B

125
160
200
250

LV510300
LV510301
LV510302
LV510303
LV510304
LV510305
LV510306
LV510307
LV516302
LV516303
LV525302
LV525303

2.460.000
2.460.000
2.460.000
2.460.000
2.460.000
2.460.000
2.487.000
2.487.000
3.145.000
3.997.000
4.670.000
5.237.000

EasyPact CVS100/630, 3P, Type F, Icu=36kA / 415V


16
25
32

CVS100F

40
50
63
80
100

CVS160F
CVS250F
CVS400F
CVS630F

125
160
200
250
320
400
500
600

LV510330
LV510331
LV510332
LV510333
LV510334
LV510335
LV510336
LV510337
LV516332
LV516333
LV525332
LV525333
LV540305
LV540306
LV563305
LV563306

2.554.000
2.554.000
2.554.000
2.554.000
2.554.000
2.554.000
2.649.000
2.649.000
3.406.000
4.304.000
5.274.000
5.891.000
8.987.000
9.460.000
12.298.000
14.190.000

EasyPact CVS400/630, 3P, Type N, Icu=50kA / 415V


CVS400N
CVS630N

320
400
500
600

LV540315
LV540316
LV563315
LV563316

9.933.000
10.643.000
14.190.000
15.254.000

Loi

Dng in

M hng

n gi (VN)

EasyPact CVS100/250, 4P, Type B, Icu=25kA / 415V


16
25
32

CVS100B

40
50
63
80
100

CVS160B
CVS250B

125
160
200
250

LV510310
LV510311
LV510312
LV510313
LV510314
LV510315
LV510316
LV510317
LV516312
LV516313
LV525312
LV525313

3.287.000
3.287.000
3.287.000
3.287.000
3.287.000
3.287.000
3.477.000
3.477.000
4.730.000
5.383.000
6.460.000
7.323.000

EasyPact CVS100/630, 4P, Type F, Icu=36kA / 415V


16
25
32

CVS100F

40
50
63
80
100

CVS160F
CVS250F
CVS400F
CVS630F

125
160
200
250
320
400
500
600

LV510340
LV510341
LV510342
LV510343
LV510344
LV510345
LV510346
LV510347
LV516342
LV516343
LV525342
LV525343
LV540308
LV540309
LV563308
LV563309

3.548.000
3.548.000
3.548.000
3.548.000
3.548.000
3.548.000
3.784.000
3.784.000
4.974.000
5.851.000
7.342.000
8.321.000
10.406.000
11.589.000
15.373.000
16.319.000

EasyPact CVS400/630, 4P, Type N, Icu=50kA / 415V


CVS400N
CVS630N

320
400
500
600

LV540318
LV540319
LV563318
LV563319

12.535.000
13.244.000
16.555.000
17.974.000

29
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

CB BO V NG C DNG T
V T NHIT - TESYS
CB Bo V ng C Dng T V Nhit
- GV2ME v GV2P

Kw
400/415V

Khoang ci t
dng in
bo v nhit (A)

Dng in
bo v t
(A)

M hng

CB Bo V ng C Dng T V Nhit
GV2LE v GV2L

n gi
(VN)

CB Bo v ng c dng t nhit GV2ME


0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
9
11
15

0.10.16
0.160.25
0.250.40
0.400.63
0.400.63
0.631
11.6
11.6
1.62.5
2.54
2.54
46.3
610
610
914
1318
1723
1025
1432

1.5
2.4
5
8
8
13
22.5
22.5
33.5
51
51
78
138
138
170
223
327
327
416

GV2ME01
GV2ME02
GV2ME03
GV2ME04
GV2ME04
GV2ME05
GV2ME06
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME14
GV2ME16
GV2ME20
GV2ME21
GV2ME22
GV2ME32

CB Bo v ng c dng t nhit GV2LE


5
0.4
0.06
GV2LE03
5
0.4
0.09
GV2LE03
8
0.63
0.12
GV2LE04
8
0.63
0.18
GV2LE04
13
1
0.25
GV2LE05
13
1
0.37
GV2LE05
22.5
1.6
0.55
GV2LE06
33.5
2.5
0.75
GV2LE07
51
4
1.1
GV2LE08
51
4
1.5
GV2LE08
78
6.3
2.2
GV2LE10
138
10
3
GV2LE14
138
10
4
GV2LE14
170
14
5.5
GV2LE16
223
18
7.5
GV2LE20
327
25
9
GV2LE22
327
25
11
GV2LE22
416
32
15
GV2LE32

Kw
400/415V

Khoang ci t
dng in
bo v nhit (A)

Dng in
bo v t
(A)

M hng

n gi
(VN)

CB Bo v ng c dng t nhit GV2ME


997.000
997.000
997.000
997.000
997.000
1.035.000
1.078.000
1.078.000
1.078.000
1.078.000
1.078.000
1.078.000
1.180.000
1.180.000
1.247.000
1.247.000
1.247.000
1.247.000
1.247.000

0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
9
11
15

GV2P01
GV2P02
GV2P03
GV2P04
GV2P04
GV2P05
GV2P06
GV2P06
GV2P07
GV2P08
GV2P08
GV2P10
GV2P14
GV2P14
GV2P16
GV2P20
GV2P21
GV2P22
GV2P32

1.247.000
1.247.000
1.247.000
1.247.000
1.247.000
1.294.000
1.347.000
1.347.000
1.347.000
1.347.000
1.347.000
1.347.000
1.475.000
1.475.000
1.559.000
1.559.000
1.559.000
1.559.000
1.559.000

948.000
948.000
948.000
948.000
984.000
984.000
1.025.000
1.025.000
1.025.000
1.025.000
1.025.000
1.121.000
1.121.000
1.185.000
1.185.000
1.185.000
1.185.000
1.185.000

CB Bo v ng c dng t nhit GV2L


5
0.4
0.06
GV2L03
5
0.4
0.09
GV2L03
8
0.63
0.12
GV2L04
8
0.63
0.18
GV2L04
13
1
0.25
GV2L05
13
1
0.37
GV2L05
22.5
1.6
0.55
GV2L06
33.5
2.5
0.75
GV2L07
51
4
1.1
GV2L08
51
4
1.5
GV2L08
78
6.3
2.2
GV2L10
138
10
3
GV2L14
138
10
4
GV2L14
170
14
5.5
GV2L16
223
18
7.5
GV2L20
327
25
9
GV2L22
327
25
11
GV2L22
416
32
15
GV2L32

1.184.000
1.184.000
1.184.000
1.184.000
1.230.000
1.230.000
1.281.000
1.281.000
1.281.000
1.281.000
1.281.000
1.402.000
1.402.000
1.481.000
1.481.000
1.481.000
1.481.000
1.481.000

30
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

0.10.16
0.160.25
0.250.40
0.400.63
0.400.63
0.631
11.6
11.6
1.62.5
2.54
2.54
46.3
610
610
914
1318
1723
1025
1432

1.5
2.4
5
8
8
13
22.5
22.5
33.5
51
51
78
138
138
170
223
327
327
416

KHI NG T TESYS LOI D 9-150A

Kw
380V 400V

Dng nh
mc AC-3

Tip
im ph

M hng

n gi
(VN)

Khi ng t vi cun dy iu khin loi AC


N/O

N/C

12

7.5

18

11

25

15

32

18.5

38

18.5

40

22

50

30

65

37

80

45

95

55

115

75

150

LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80
LC1D95
LC1D115
LC1D150

Dng nh
mc AC-3

Kw
380V 400V

408.000
489.000
651.000
912.000
1.139.000
1.340.000
2.038.000
2.392.000
3.012.000
3.769.000
4.690.000
6.365.000
8.039.000

Tip
im ph

M hng

n gi
(VN)

Khi ng t vi cun dy iu khin loi DC


4

12

7.5

18

11

25

15

32

18.5

38

18.5

40

22

50

30

65

37

80

45

95

55

115

75

150

LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80
LC1D95
LC1D115
LC1D150

692.000
831.000
1.107.000
1.107.000
1.935.000
2.278.000
3.464.000
4.066.000
5.120.000
6.406.000
7.971.000
10.818.000
13.665.000

Khi ng t vi cun dy iu khin loi DC


tit kim nng lng
N/O

N/C

12

7.5

18

11

25

15

32

18.5

38

LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38

740.000
889.000
1.184.000
1.657.000
2.071.000
2.438.000

Standard control ciruit voltages


~ supply
230
220
115
48
110
42
24
Volts
Contactors LC1-D09...D150 (coils D115 and D150 with intergral suppression deviece fitted as standard)
P7
M7
FE7
E7
F7
D7
B7
50/60 Hz
Contactors LC1-D80...D115
P5
M5
FE5
E5
F5
D5
B5
50 Hz
M6
E6
F6
B6
60 Hz
supply
Volts
110
72
60
36
48
24
12
Contactors LC1-D09...D65A(coils with intergral suppression deviece fitted as standard)
FD
SD
ND
CD
ED
BD
JD
U 0.75...1.25Uc
Contactors LC1-D80...D95
FD
SD
ND
ED
BD
U 0.85...1.1Uc
JD
CD
FW
SW
EW
U 0.75...1.2 Uc
JW
CW
BW
Contactors LC1-D115 and D150(coils with intergral suppression deviece fitted as standard)
U 0.75...1.2 Uc
FD
SD
ND
ED
BD
Low consumption
Contactors LC1-D09...D38(coils with intergral suppression deviece fitted as standard)
Volts
12
20
24
5
120
110
48
AL
U 0.7...1.25 Uc
JL
ZL
BL
ML
FL
EL

240

380

400

415

440

500

U7

Q7

V7

N7

R7

S7

U5
U6

Q5
Q6

V5
-

N5
-

R5
R6

S5
-

125

220

250

440

GD

MD

UD

RD

GD
-

MD
MW

UD
-

RD
-

GD

MD

UD

RD

250
UL

31
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

RELAY NHIT TESYS LOI D

Class 10 (1) voi lien ket Everlink, dau ket noit bat vit BTR
Khoang ci t
ca R le

S dng vi
contactor LC1D

M hng

n gi
(VN)

Class 10 (1) vi u kt ni bt vt
0.100.16

D09D38

0.160.25

D09D38

0.250.40

D09D38

0.400.63

D09D38

0.631

D09D38

11.7

D09D38

1.62.5

D09D38

2.54

D09D38

46

D09D38

5.58

D09D38

710

D09D38

913

D12D38

1218

D18D38

1624

D25D38

2332

D25D38

3038

D32D38

LRD01
LRD02
LRD03
LRD04
LRD05
LRD06
LRD07
LRD08
LRD10
LRD12
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD32
LRD35

Khoang ci t
ca R le

S dng vi
contactor LC1D

M hng

n gi
(VN)

Class 10 (1) vi lin kt Everlink, u kt ni bt vt BTR


435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
435.000
478.000
498.000
649.000
655.000

(1) Tiu chun IEC 947-4-1 ch nh thi gian trip khi dng in i qua r-le bng
7.2 ln dng in ci t IR Class 10A : t 2 n 10 giy.

32
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19,
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

913

D40AD65A

1218

D40AD65A

1625

D40AD65A

2332

D40AD65A

25,,,40

D40AD65A

3750

D40AD65A

4865

D40AD65A

LRD313
LRD318
LRD325
LRD332
LRD340
LRD350
LRD365

1.508.000
1.558.000
1.607.000
1.765.000
1.675.000
1.976.000
2.060.000

Class 10 (1) vi u kt ni bt vt
5570

D50AD95

6380

D65AD95

80104

D80D95

80104

D115D150

95120

D115D150

110140

D150

LRD3361
LRD3363
LRD3365
LRD4365
LRD4367
LRD4369

2.113.000
2.478.000
2.671.000
3.794.000
4.172.000
4.286.000

NT NHN - N BO - CNG TC XOAY H XB7


Dy sn phm kinh t, mu sc a dng

Mu

Cp bo v: IP54

XB7NA..

XB7ND...

XB7ES5...

XB7NW..

XB7NG..

XB7ES1..

Tip im

M hng

n gi (VN)

Nt nhn nh 22mm
N/O
N/O
N/C
N/O

N/O
N/C
N/O

XB7NA21
XB7NA31
XB7NA42
XB7NA81

64.000
64.000
64.000
64.000

N/O + N/C

XB7NW33B1
XB7NW34B1
XB7NW34B2
XB7NW38B1

172.000
172.000
172.000
172.000

XB7ND21
XB7ND25

118.000
118.000

N/O + N/C

M hng

n gi (VN)

N/O + N/C
N/O + N/C
N/O + N/C
N/O + N/C

XB7NA25
XB7NA35
XB7NA45
XB7NA85

84.000
84.000
84.000
84.000

N/O
N/O
N/C
N/O

XB7NW33M1
XB7NW34M1
XB7NW34M2
XB7NW38M1

222.000
222.000
222.000
222.000

XB7NG21

XB7ES542P
XB7ES545P

2N/O

XB7ND33

118.000

Cng tc xoay c kha 3 v tr


175.000

Nt dng khn cp 40 xoay m


N/C

Tip im

Cng tc xoay 3 v tr

Cng tc xoay c kha 2 v tr


N/O

ZBY2101

Nt nhn c n LED in p 230Vac

Cng tc xoay 2 v tr
N/O

XB7EV...

Nt nhn nh 22mm

Nt nhn c n LED in p 24Vdc


N/O

Mu

Tui th cao

2N/O

XB7NG33

219.000

Nt dng khn cp 40 m bng cha kha


121.000
121.000

n LED in p 24Vdc
XB7EV03BP
XB7EV04BP
XB7EV05BP
XB7EV06BP

N/C
N/O + N/C

XB7ES142P
XB7ES145P

211.000
227.000

n LED in p 230Vac
93.000
93.000
93.000
93.000

XB7EV03MP
XB7EV04MP
XB7EV05MP
XB7EV06MP

94.000
94.000
94.000
94.000

Ph Kin
ZBY2101

8.000

33
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

NT NHN - CNG TC XOAY H XB5.N


Dy sn phm kinh t, mu sc a dng.

Cp bo v: IP54

Tui th cao

Thit k linh hot gm 02 phn, thn v u, c th tch ri nhau gip d dng cho vic lp rp v thay th

XB5AA..N

Mu

XB5AW..N

Tip im

M hng

XB5AD..N

n gi (VN)

Nt nhn c n LED in p 24Vac/dc


N/O
N/C
N/O
N/O

XB5AW33B1N
XB5AW34B2N
XB5AW35B1N
XB5AW36B1N

XB5AD21N

229.000
229.000
229.000
229.000

XB7NG21

XB5AS542N

N/O
N/C
N/O

XB5AA21N
XB5AA31N
XB5AA42N
XB5AA51N

n gi (VN)

N/O
N/C
N/O

XB5AW33M1N
XB5AW34M2N
XB5AW35M1N
XB5AW36M1N

309.000
309.000
309.000
309.000

2N/O

XB5AD33N

149.000

Cng tc xoay c kha 3 v tr


175.000

2N/O

XB7NG33

219.000

Nt dng khn cp 40 m bng cha kha


165.000

Nt nhn nh 22mm
N/O

N/O

122.000

Nt dng khn cp 40 xoay m


N/C

M hng

Cng tc xoay 3 v tr

Cng tc xoay c kha 2 v tr


N/O

Tip im

Nt nhn c n LED in p 230Vac

Cng tc xoay 2 v tr
N/O

Mu

XB5AS...N

N/C

XB5AS142N

N/O

ZBE101N
ZBE102N

249.000

Ph Kin
74.000
74.000
74.000
74.000

34
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.

N/C

30.000
30.000

R LE KiN 2-4 C/O, 5-3A loi REXO

Tn s ng ngt ti a: 1200 ln/ gi


Tui th c kh 10 triu ln
p ng theo tiu chun: IEC/ EN60068-2-6,
IEC/ EN60529, IEC/ EN60068-2-27

in p

Tip im

M hng

n gi (VN)

R le REXO khng n ch th - 3A
12Vdc

4 C/O

24Vdc

4 C/O

48Vdc

4 C/O

24Vac

4 C/O

120Vac

4 C/O

230Vac

4 C/O

RXM4LB1JD
RXM4LB1BD
RXM4LB1ED
RXM4LB1B7
RXM4LB1F7
RXM4LB1P7

4 C/O

24Vdc

4 C/O

36Vdc

4 C/O

48Vdc

4 C/O

110Vdc

4 C/O

24Vac

4 C/O

120Vac

4 C/O

230Vac

4 C/O

RXM4LB2JD
RXM4LB2BD
RXM4LB2CD
RXM4LB2ED
RXM4LB2FD
RXM4LB2B7
RXM4LB2F7
RXM4LB2P7

120.000
120.000
120.000
125.000
125.000
125.000

4 C/O

RXZE1M2C
RXZE1M4C

M hng

n gi (VN)

12Vdc

2 C/O

24Vdc

2 C/O

48Vdc

2 C/O

24Vac

2 C/O

120Vac

2 C/O

230Vac

2 C/O

RXM2LB1JD
RXM2LB1BD
RXM2LB1ED
RXM2LB1B7
RXM2LB1F7
RXM2LB1P7

110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000

R le REXO c n ch th - 5A
129.000
129.000
129.000
129.000
134.000
134.000
134.000
134.000

cm r le REXO 2 C/O

Tip im

R le REXO khng n ch th - 5A

R le REXO c n ch th - 3A
12Vdc

in p

56.000
75.000

12Vdc

2 C/O

24Vdc

2 C/O

36Vdc

2 C/O

48Vdc

2 C/O

110Vdc

2 C/O

24Vac

2 C/O

120Vac

2 C/O

230Vac

2 C/O

RXM2LB2JD
RXM2LB2BD
RXM2LB2CD
RXM2LB2ED
RXM2LB2FD
RXM2LB2B7
RXM2LB2F7
RXM2LB2P7

119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000

Tt c m hng trn u c bn theo hp


s lng 10 ci

35
Nhng m hng sn xut ti Vit nam c ui _G19
Nhng m khng c tn kho ti SEVN s c bn theo lot size ca Singapore.