You are on page 1of 12
es 21432219 ABPI9UGIS GIAI NGHIA CAC THUAT NGU = RELAY DIEN TU BAO VE BONG CO: Thict bj thay thé relay nhigt (RTH) dé bio vé d6ng eo voi ede tinh ning vudt trOi int sau + DO chinh xée cao. + HB ted ci dat va bho site. + Kich thu nhd gon va da che ning. = SO SACH GIUA RELAY NHIET VA RELAY BIEN TU + Qua tdi “+ Bd chinh xc cao, bo ve mang tinh c +O chinh xée kém, hoat dng thy ong. dong. $Mfipha, Ketrotor | + Cé che ning na + Khong 06 chie ning nl +H tng chi dgt dong bio ve _| + C6 chite nang na + Khéng e6 chife ning ny + Thi gian cho phép qué tii_| + Chinh tai nit O-time + KhOng ¢6 chic ning nay + Thai gian khdi dong. + Chinh tai nit O-time hose D-time “+ Khong c6 chife ning nay + Mite tiéu thy dign nang | <4W. >10W. + Anh hudng bdi moi mung | + Khong bj inh huang “+ Phy thude vio nhigt dO moi tng. + Pham vi dieu chinh “+ Rong véi ti 1¢ 1:10 “+ Hep tile 1:2 = MAT PHA : duge chia lam 2.dang nhu sau + Mat pha do dp : Khi I trong 3 pha khOng 06 aii dign 4p. ++ Mait pha do dng : Khi ding dign 1 trong 3 pha thép hon 60% dng trong pha cdn Iai RET RST RST Rest mat pra t M&t phat méiphat wccad 4 ¢ wece wooed of woce { Me me me me On on oT * TTI [PMR] PMR] PMR] [PMR] EOCR | Not EOCR | tp EOCR ] “Trip EOCR | “tip c MétphaT Not Tp No Te (x3) 6 Sip ) Maen nd inn 1 Hinn 2 inn 9 Hn a Ghi chi : PMR ( hay DSP-VPFR) : BO bao vé pha theo dién dp. EOCR(hay OPR) : bd bio vé pha theo dong. Hinh 1: Ngudn binh thing, nhimg do mit pha tai contator hay ng6 ra dng ea nén chi FOCR te déng bio vé mit pha Hinh2:: Mat pha T (R.S), PMR tac dng, EOCR khong tic dong do MC dang ngit nén khOng c6 dong cho ed 3 pha, Hinh 3 : Khi d@ng co dang chay, bj mat pha true MCCB, PMR tie dng do mat cin pha, EOCR tie dng do mit pha, ‘Hinh 4 : Mit pha T, PMR téc dng, MC déng mach sau MC ha khong 6 dng dign > EOCR khong tée dong. @ QUA TAI: khi dong dién di qua cim bign ciia relay dign tit vugt ding tri s6 dong dién bao vé cdi dat wén relay (Iyy Vin) = DAO PHA : Khi thi? wrcée pha khong diing theo thif ty tiéu chufin 18 R,S,T. = KET ROTOR : Sau thai gian khdi dng cia dOng eg, rotor cia dOng cv vin khong chuyén dOng thi relay s& the dng bio vé, = THO! GIAN KHOI DONG : thai gian ctin thiét dé rotor tit trang thai ngitng t0i khi dat t6c 46 dinh mite, Trong thoi gian nay relay khéng tic déng bio vé ngay ca Khi dég dign khoi dng rat In, ‘= PHAM VI BAO VE : Gif tri bao vé durge chinh dinh trong pham vi nay. Relay dign tt cho phép diéu chinh trong pham vi rat rong v6i ti 1é 1:10. Bé phi hét pham vi bio vé ciia | relay dign tiredin dén 5 loai relay nhigt khée nhau. Biéu nay cho phép gidim 5 Hin s6 lung vat w dy phing so voi relay mhiet. = CHON LUA RELAY THEO KIEU DANG: relay dign titc6 nhiéu kiéu dang khdc nhau nhumg cding chife nang tuy theo nhu clu vi digu kign Ifp dt ma chon kiéu dng cho phi hyp. = BIEN AP BINH MUC CUA TIEP DIEM : Hiu hét relay dign tir due thiét ke hoat dong voi dign dp 250V. Trang | THU TY PHA : cic loai relay dign tit bio v¢ thi ty pha thuting duge dinh sin thi wy pha trong relay. Khi kip relay vao mang din tro 46: pha cho 46n khi relay b4o ating pha. = SU DUNG RELAY BIEN TU CHO DONG BIEN LON HON 100A : Chon CT phu phi hyp vai tai (VD : 10/5), chon relay dign it e6 dong dinh mie a 5A (VD : PG OPR-SS-05) au néi CT phu va relay but hinh 1. Laie nay pham Vi bilo vé cia relay m@ rong tuiing ting voi gi tri ca CT phu (VD : dong CT 10045 thi pham vi bio vé mdi la 10 ~ 100), = SU DUNG RELAY BIEN TU CHO DONG BIEN NHO HON DONG BIEN BINH MUC CUA RELAY Relay dign ti cho phép si dyng relay e6 dong dinh mde 1dn hn dé bio vé cho ti nhd hon, Bling cach cudn 2 vong (hinh 2: ti 18 1:2) hay nbiéu vong (inh 3 : 3 vong t 1 1:3) quanh CT eda relay. U6 1:2 18 dong thye tf 141A th wong ding voi 2A teen relay, tung tf 1:3 6@ Ia 1A va 3A = BANG THAM SO Hinh 2 05 = 6.0 025 ~ 3.0 5 20 ~ 200 0.1~ 1.28 30 ~ 300 5= 1208, 40 ~ 400 = FAIL SAFE : Cic loai relay dign tt voi che nang safe aaa due din gidi nhu sau : d6i vi relay nhiét, tiép diém cba na anaee bio vé. Di véi relay dién titb6 tiép digm cia n6 ludn 6 I 2G, trong tinh trang sy 8 tt khi relay dude efp din va relay \A ‘iene dang cdn ti. Ninf vay, relay dign ti khdng cho phép dng pt eae 7 ALOi dig Ki velay chee ak sting, = DONG BINH MUC CUA TIEP BIEM : dong dign ti da ma tiép diém déng c&t ma khong nh hung dén tu6i tho cia tip 60A. EOCR-SSD-30N: ding cho déng co 3 - 30A. EOCR-SSD-60N: dling cho déng co 6 - 60A (aaa 1.950.000 Model da chife nang dang lap trong tu dién. * Bao vé qua tai, chifc nang do dong dién nhu déng hd ampe 3pha. Thap dong, mat pha, dao pha, canh bao sém. Phan biét cdc loai su’ c6 va luu trif théng sé su cé. Thiét [4p va theo di théng sé thot gian lam viéc lien tuc cla d6ng co. Pham vi diéu chinh cyc réng : 0 - 800A Hién thi dong dién thuc qua viéc cai dat théng sé bién dong trén relay. | Ding cho dng co dién : 1 pha, 3 pha. Ma sé dat hang: EOCR-3DE: 4.160.000 | EOCR-3DE-220: ding cho mgi déng co. EOCR-3EZ: 4.520.000 | EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE cé chéng giat diing véi EOCR-3ES: 5.110.000 2CT. EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE cé bao vé ngan mach. Trén 60A dung CT phu tung ting va cai dat théng sé lén relay. EOCR -FDE Model da chifc nang dang man hinh hién thi rai lap ngoai tu. * Bao vé qua tai, chic nang do ding dién nhur ampemetter 3pha. + Thap dong, mét pha, dao pha, canh bao sém. * Phan biét cdc loai su c6 va Iutu trif théng sé su c6. * Thiét lp va theo déi théng s6 thdi gian lam viéc lién tuc cla déng co. nnn + Pham vi diéu chinh cuc réng : 0 - 800A aa * Hién thi dong dién thyc qua vide cai dat théng sé CT phu trén relay. * Ding cho déng co dién : 1 pha, 3 pha. [Ma sé aat hang EOCR-FDE-220: FDE thong thutng. EOCR-FMZ-220: FDE cé chéng giat ding véi ZCT. EOCR-FDE : 5.100.000 EOCR-FMS-220: FDE cé thém chtfc nang ngan mach. EOCR-FEZ : 6.200.000 EOCR-FDM420: FDE cé ngé ra 4-20mA két néi véi EOCR-FES : 6.200.000 inverter. EOCR-FDM2: 6.200.000 | Trén 60A ding CT phy va cai dat théng s6 én relay. Trang 6 iEOCR -3DE-220V geeccccecece EOCR-i3DE: 5.700.000 EOCR-i3EZ: 5.800.000 EOCR-i3ES: 5.800.000 EOCR-i3M420: 6.700.000 Model da chifc nang dang lap trong tu di - EUVR-220 : bao vé THAP ap 1 pha. Pham vi chinh dinh: 160-200V EUVR — GIA: 1.100.000 EOVR - EOVR-220 : bao vé QUA 4p 1 pha. Pham vi chinh dinh: 220-300V GIA : 1.100.000 trang céng két néi RS 485 cho phép lién két va quan ly qua phan mém Pc. * Bao vé qua tai, chufc nang do dong dién nhu’ ampemetter 3pha. *Thap dong, mat pha, dao pha, cénh bdo sém. * Phan biét cdc loai su cé va Iuu trif thong sé su cé. « Thiét lp va theo ddi théng sé thdi gian lam viéc lién tuc cla déng co. + 1 model cho moi loai déng ca. * Hién thi dong dién thuc qua viéc cai d&t théng sé CT phy trén relay. + Dung cho déng co dién Ma sé dat hang : iEOCR-3DE-220: diing cho moi déng cd. jEOCR-3EZ-220: nhu’ 3DE +chuc nang bao vé dong rd. iEOCR-3ES-220 : c6 chifc nang bao vé ngan mach. Trén 60A ding CT phy va cai dat théng sé CT lén relay. 1 pha, 3 pha. iEOCR -FDE-220V EOCR-i3DE: 6.700.000 EOCR-i3EZ: 6.800.000 EOCR-i3ES: 6.800.000 EOCR-i3M420: 7.200.000 Model da chifc nang dang : man trén mat tu trang li€n két va quan ly qua phan mém PC. * Bao vé qua tai, chufc nang do dong dién nhu’ ampemetter 3pha. * Thdp dong, mat pha, dao pha, canh bao sém. * Phan biét cdc loai su cé va luu trif thng sé sy cé. « Thiét lp va theo ddi théng sé thdi gian lam viéc lién tuc cla déng co. + 1 model cho moi loai déng co. * Hién thi déng dién thuc qua viéc cai dat thang sé CT phy trén relay. Ma sé dat hang : iEOCR-FDE-220: ding cho moi déng co. iEOCR-FMZ-220: nhu FDE+chtic nang bao vé dong rd. iEOCR-FMS-220 : cé chifc nang bao vé ngan mach. Trén 60A diing CT phu va cai dat théng s6 CT Ién relay. - Ding cho déng co dién : 1 pha, 3 pha. CT PHY : Bién dong ZCT : Zero CT chuyén ding 100/5A, 35: 830.000 150A/5A, 200A/5A, 80 : 1.324.000 300/5A, 400/5A. ©120 : 2.013.000 2CT : 580.000 © 150 :2.500.000 3CT : 950.000 Trang 7 BANG GIA RELAY DIEN TU SAMWHA DSP-TANGENT Hinh anh Dan gia DSP - EP 3 Dac tinh ky court Chuyén ding thay thé ké gidng relay nhiét dé ndi truc tiép vio contactor. - Bao vé qué tai, mat pha, ket rotor. - Dign ap ngudn diéu khién 180-220Vac. - Diing cho dgng co dign 3 pha. - MA so dat hang : PG OPR EP 30: dong bio ve 3—30A. PG OPR EP 50: dong bio vé 5—50A. 450.000 DSP — SS - 440V v ~ Thiét ké dang xuyén than : Kip rip dé dang vao tit dig - Cam bién dong dién 3 pha qua 2 CT trén relay. 2 timer dc lip. - Dtims gian cho phép khéi déng. - Otims gian cho phép qua tai - Bao vé qua tai, mat pha, ket rotor. - Dign dp ngudn diéu khién 180-440Vac. - Ma sé dat ha DSP SS 06 : Dong bao vé tir 0.5 - 6.5A DSP SS 30 : Dang bao vé tir 3 - 30A. DSP SS 60 : Dang bao vé tir 5 - 60A. DSP SS 120 : Ding bao vé tir 10-120 - Ding cho dong co dign : 1 pha, 3 pha, Dac biét ding bao vé t6i 120A khéng can CT phy. 580.000 DsP SS-120 650.000 DSP — SS3 - 440V ~ Thiét ké dang xuyén than : lip rap dé dang - Cam bign ding dign 3 pha qua 3 CT trén relay. 2 timer dc lip. Dtime : théi gian cho phép khéi dng. Otime : thoi gian cho phép qué tai - Bao vé qua tai, mat pha, ket rotor. - Auto volt 180-440Vac ~ Ma sé dat han, DSP SS3 06 : Dong bao vé tir 0.5 - 6.5A. DSP SS3 30: Dong bio vé tir 3 - 330A. DSP SS3 60 : Dong bao vé tir 5 - 60A. DSP $S3 120 : Dang bio vé tir 10-120A Diing cho dgng co dign : | pha, 3 pha. 650.000 $S3-120 670.000 Trang 8 RELAY BAO VE DONG CO DANG COMPACT. DSP - ES - 220V ~ Thiét ké cdu du : sidu nhd gon. - Bao vé qua tai, mat pha, ket rotor. 450.000 - Dign ap ngudn diéu khién 180-220Vac. - Ditng cho dng co Ipha, 3pha. Ma s6 dat hang : PG OPR ES 05: dang bio vé 0.5 6A. PG OPR EP 30 : ding bao vé 3—30A. PG OPR EP 60 : ding bio vé 5-60A. |- UVR-220 : bio vé THAP ap 1 uve | pha. Pham vi chinh dinh: 160- ; we | Ooov 580.000 - OVR-220 : bio vé QUA ap I pha. Pham vi chinh dinh: 220- 300V DSP-VSPFR-440 Bao vé mat pha, dao pha theo ap. - Khi bj dao pha : 3 dén led chop tit. Thi gian trip : 0,1 sec - Khi mat pha R: led dé séng. 840.000 - Khi mat pha S: led xanh sang. - Khi mat pha T: led vang sang. - Thai gian trip khi mat pha Isec - Ky thuat s6 v6i b6 Vi xi ly trung tam, May gia cng thanh cai céc loai higu Namsung Korea Véi cae chite nang : + Dot 16 tron, Ovan + Uon chit V ty déng. | + Uéng chit U mach nhanh. Cac model : NSB 606; NSB 506; NSB 505; NSB 607; NSB 606A ; NSB 601 Nhan hiéu duge ua chudng s6 1 ca cdc nha may tii bang dién tai Viét nam. ‘Trang 9 YOGIROTECH - MADE IN KOREA LOAIDAU NOI PHIATRUGC = ats 03 cyc [ATS-3Pha-1008 | SI6IT | ON-ON | 8,300,000 ATS-3Pha-200A | SI@2T | ON-ON 8,300,000 ATS-3Pha-400A | SI64T | ON-ON 13,990,000 ATS 4 cUC ATS-4Pha-100A | SI6IT | ON-ON 9,800,000 ATS - 4Pha - 200A ‘S162T ON-ON 9,800,000 TN Type ATS - 4Pha - 400A S164T | ON-ON 14,700,000 LOAI BAU NOI PHIA SAU ATS 03 CUC ATS-3Pha-600A SI66MS | ON-ON 19,500,000 — |ATS-3Pha-800A | SIOSMS | ON-ON | 24,000,000 ATS-3Pha-1000A SI610MS | ON-ON 25,000,000 ATS-3Pha-1200A | SI612MS_| ON-ON 32,800,000 ATS-3Pha-1600A_| SI616MS | ON-ON 37,590,000 ATS-3Pha-2000A S1620MS_| ON-ON 48,630,000 MSN Type ATS-3Pha-2500A _ SI625MS_— ON-ON 63,000,000 ATS -3Pha-3200A | SI632MS | ON-ON 88,800,000 _ATS-3Pha-4000A | SI1640MS_ | ON-ON 163,400,000 | ATS 4CUC LATS-4Pha-600A | SI66MS | ON-ON 22,000,000 _ATS-4pha-800A | SI68MS ON-ON 28,700,000 ATS-4pha-1000A | SI610MS | ON-ON | 31,000,000 ATS-4pha-1200A | SI612MS | ON-ON 36,500,000 ATS -4pha-1600A | SI6I6MS | ON-ON | _ 47,200,000 ATS -4pha-2000A | S1620MS | ON-ON 59,200,000 ATS-4pha-2500A | SI625MS | ON-ON 89,200,000 ATS-4pha-3200A | SI632MS | ON-ON | 114,900,000 ATS-4pha-4000A | SI1640MS | ON-ON | 193,500,000 ATS controller - BO DIEU KHIEN ATS ATS controller - MCU tech 1,800,000 ATS UVR CONTROLLER (bao vé thdp ap) | 4,020,000 (rani YG UARI D ars CUA YOGIROTECH _ Trang 10 OI CHUYEN DUNG NGOAI TROT. HOP DA Trong mang dién 3 pha4 ——‘Trong mang dién 3 pha 4 day. day. tal mdi cot den chi 1 —_tai MOI cot den dung bo MI c tel Pane a day pha va 1dayNdugc mini dé ndi 1 day pha va 1 bebe ah na Naeicatda néi ra dén. 2 day pha khéng day N va dua dau day ra dén. aa a y, ea hae a rm “a ding dén dugc néi bing = MTC-Mini khéng due trang us : ace ete Mor: MTC-ON bj ELCB bén trong rang):bI migone 20USD 30USD 60USD PHUONG AN DAU NOI TIEU BIEU CHO MANG 3P 4D cori cor2 HINH ANH THYC TE. GIAIPHAPCO | Khénglo_ngap_nouoc, khéng so ro dién Trang 11

You might also like