You are on page 1of 7

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KANGAR

Gg;#ru 6u6DrE anfiarnf FrFtiltiucrlcrf


6Edt S,*rO Gp'fot 2014 /

PEPERIKSAAN AKHTR TAHUN 2014

BAHASA MELAYU TAHUN 2 (PEMAHAMAN)


NAMA MURID:
Ja''vab soaicn

hrriggo

i5 deng*ri membulstkari.iowcpfit"i ],*ft: bstui

trnspaktor" Aznrcri benerle di

Z.

beici poiis

hn<ni*ni

r.,.i. ^.1-l

trbu fri*ra berrrsrna

A.

F'ucn A{crinryi

F,

$Tic,-.ng

Seralen

*3 ds.rri

.pif

ih

hc';-c

tanlc

ihl

),cng sesuar denq*.li,l*L{,(ips.rt'N,itir;:

drberikor'.

3.

ydnq rnemakcr topi rnercFr rtu


$qfug y6ng memckei tcpi mereh itL{

A.
B.

Siopoke h

BagcimcnaF<*h

Brfskefi

hergc sepasang kcsuf sarkan ?


Hcngc sepssatig kasuf sukan iolch R&95.0Q

A"
E.

Ariengopcke

Ape [<ch

Eerepcke h

$oaian 5 deri 6 berdescrrkar' gemb*,i" y*rlg dii:,eriksn


rF\

s'----

ti
f!l

(i)

='

.,,
.,

:-:.,.,.

l';,.','. :,-:-'t,1r
; i'
!

': . ..,. t'r

Ii
l
I
li

5.

Kotc Aonda bogi gambar (5) di otas

A.
B.
6.

layong-loyong

idFah

C.

bayong-boyong

wqu

Kcta ganda bogi gombqr (6) di atas icloh

A.
B.

pura-purc

C"

rcmq-romc

Kura-kuro

7.

Encik Mqniqm sedong

A.
B.

rumput di belskong rumohnye.

mencongkul

rnenebqs

memotong

o.

Nenek sedong

A,.
B.

menjohit
memosqk

boju datuk yang terkoyok"

C.

memosukkqn

/ftfr661I

vn6r*

Fena

.-

Q.n.nnn
sqguut

e
-

9llllut

bilik

lucr
olom
felefcn

.
*

"*

F^[J]-a
Y
<-z--^,--v

'popon

mesin

&

ccrkerol

iriegars
Lohir

"
*
u

Qimhi*

Siber
Podaf

eetak
Fle Ltr.ni,r iL

kekunei

Pilih koto mojmuk ycng betul_bagi perkatqon cgkqrq di ciss.

9"

B-

10"

C.

cetsk
elektronik

A.

pcdat

Pilih koto majrnuk yang belu! bogi sohebet.

A.
B.

C.

peno

bimbit

bacoqn

Soolqn 11 don 12 pilih koto senu yong pcling sesuoi.

selomat berkenalan

11.

e.Woh

A.

Hoi

B"

Aduh,

rl"

sakitnyc aigiku

C.

t1.

Hoi

B.

Aduh,

Wah

12
r!r-

{?}

Apokah namc tando boeoon ini

A.

komo

11

tondo soal

C.

tondo seru

14.

Di hodepan rumah scya oda dua


hitorn.

A.
B.
15"

_kereta

C.

buah

batong

biji
koripop unfuk minunr petong.

Etnok menggareng enorn

A.
B.

Wc,;c berwarna

longgok

C.

kepinE

biji
(30 morkoh)

Lengkapkan iadual di bswah dengan kata fiarfiG ant da{i kafa


khas yang diberi.

Cyberjaya

universiti

nenek
kerusi

9er90Jr

Ssrawsk

Suzana

kafil

r78r71&

Serembcn

Fraton Scga

(20 markah)

Pilih penjodok bilangan yang beful untuk mengisi fenpaf kosong


dalam oyaf'aysf di bawah.

untuk

Alia mernbeli beberopa


enrek.

Logan menggunokan

mengikot kotak itu.

Adik Roslsn menYimPon tiga

lG

ff="

untuk

,,ffifg

Janet rneneri mc beberape

daripcCc

kawan-kawfinilyc.

Foiis ffiercmpcs duc

H
,L;^

E-*:=- r-J
!:)/,'lW-

serbucn ifu.

daion

{10 markah)

Pcdankan

genbar dengan ayaf.

Terims kosih, c;v;h"

fvtek Cik,

jempuf minute,

Fmak, saya sudeh pulcng.

Abeng, tafong ombilkqm buku


if

u"

(10 markahl

Zsi fempaf kosang dengan kafa sendi yst?g s*ssei'

ffireffi

kepccc
Ffisftr derugcil emckn'fc.

Siti pergi

neE'eri

Sinan sayc berqsal

Buku ifu

fehcr.

etcs tnejc.

terletck

aneknya,

Pck fr'lct nremberiksn wgnS


Bas

puku[ 11.30 pcgi"

itu akqn bertolek

(10 markah)

Esi

fempaf kosang denEan simpulcn bahesa y&ng sesu*i.

butc

huruf
cakcr

geli

oyom

Tuliscn Aii yang bagoikon

&

Bapa berssc

hcfi

buoh tongcn

hidung finggi

suksr eiibaee.
apabi[c melihe? telefeh

odik yonE luc u.


Nenek ssyc seorong Yong
pernah bensekolsh.
ftAurid ynng

kersnc tidck

itu tidqk disukai afeh

kawan-kswenftYc.
A4sricne ffiembswa

sefiioss meicv**f

kcwannye di hosPitol.
(10 markah)

-\

"F rsi fempaf kasong dalatn ayaf berdassrksn ganbar ycnq


diberi.
fertidur

berhen?[

berteduh

Pinggan baru itu suu'eh

Ksmi

di pondok

Berhenticn bcs.

Pekerje itu

di

bawah pekok,

Buah durian ifu

lr*
r\{.

tsnch.

Bcs kileng ifu

di

simpcnE jclcrr.

/1n _,-__r -1_!


llu IrrixrAillt/