You are on page 1of 9

Ciències experimentals. 1r ESO . RECUPERACIÓ 1r TRIMESTRE.

Nom i cognom:
Curs:
Data:
Tema 1
1.- a) Quines són les 3 funcions vitals dels éssers vius? Explica-les
2.- Completa:
Els organismes que es fabriquen el seu propi aliment s'anomenen ________________. Un
exemple en són _______________. Els organismes que s'han d'alimentar d'altres éssers
vius s'anomenen _________________. En són exemple ___________________.
Els animals capten la informació de l'exterior amb els ___________________________.
Quan un sol organisme genera individus iguals a ell mateix, diem que es tracta de
reproducció ________________. Si es necessiten dos individus per formar-ne un o més de
nous, es tracta de reproducció _____________.
El conjunt dels éssers vius i la franja de terra on viuen, s'anomena _________________.
Els organismes formats per una sola cèl·lula s'anomenen __________________. Els
formats per moltes cèl·lules, _____________________.
3.- De les condicions necessàries per a la vida a la Terra, explica'n 3:
4.- a) Digues el nom de les 3 parts assenyalades de la cèl·lula
del dibuix:

b) es tracta d'una cèl·lula animal o vegetal? ________________
c) Completa: Els bacteris són més senzills que les cèl·lules animals o vegetals. No tenen
_________ i s'anomenen ______________. Les cèl·lules que tenen el material genètic
envoltat per una membrana s'anomenen ____________________.
5.- a)Relaciona les dues columnes:
1Teixits

Conjunt d'òrgans formats pel mateix tipus de teixit

2 òrgans

Conjunt de cèl·lules que fan la mateixa funció

3 sistemes

Conjunt d'òrgans formats per teixits diversos i que intervenen en etapes diferents

4 aparells

Agrupacions de diferents teixits que fan la mateixa funció

b) Ara, posa un exemple de teixit, d'òrgan, de sistema i d'aparell:

Encercla la resposta correcta en cada cas: La vida va aparèixer (al mar / a la terra). la seva evolució va donar lloc a cèl·lules més complexes amb orgànuls diferenciats (procariotes / eucariotes). El Pedreforca és un cim localitzat entre les comarques del Berguedà i de l'alt Urgell.6..S. El següent pas va ser l'aparició d'organismes (unicel·lulars / pluricel·lulars) i la conquesta de la superfície (marina / terrestre). Mastropiero 2 Les categories en què es classifiquen els éssers vius s'anomenen: a) classes b) ordenacions c) taxons d) espècies 3 La categoria més àmplia és: a) el regne b) l'espècie c) el fílum d) el taxó 4 La categoria més petita és: a) el regne b) l'espècie c) el fílum d) el taxó 5 El nom científic de la nostra espècie és: a) Canis lupus b) Ésser humà c) Australopitecus d) Homo sapiens 7. 9... Se sap que fa uns 25 milions d'anys que es va originar. 10. Els primers organismes eren éssers vius (unicel·lulars / pluricel·lulars) de formes molt simples (procariotes / eucariotes). les formes de vida van evolucionar i es van fer cada cop més complexes.a) Què és un fòssil? b) Quina informació ens pot donar l'estudi dels fòssils? 8.Quines accions humanes posen en perill moltes espècies? Explica'n 2 i posa'n exemples.Escull la resposta correcta: 1 Qui va idear el sistema per ordenar els éssers vius? a) Albert Einstein b) Carl von Linné c) Galileo Galilei d) J. A partir d'aquesta informació contesta a les preguntes següents: a) Com expliques la presència de petxines fossilitzades al Pedraforca? b) Quin era el possible hàbitat d'aquests éssers vius? . També va (augmentar / disminuir) la diversitat. la gran majoria s'han (diversificat / extingit). Amb el pas del temps. i que assoleix els 2497 m d'alçada. En l'actualitat no viuen totes les espècies.

Per classificar els protozous.La nutrició dels protozous és: a) autòtrofa fotosintètica b) autòtrofa quimiosintètica c) heteròtrofa d) totes les anteriors 14 15 15.Escull la resposta correcta: 1 1.Els protozous es reprodueixen: a) asexualment per bipartició b) sexual i asexualment c) per gemmació d) per esporulació 13 14.Els bacils tenen forma de: a) bastó o croqueta b) esfera 2 c) espiral d) bastó corbat 3 c) espiral d) bastó corbat 4 c) espiral d) bastó corbat 5 c) espiral d) bastó corbat 6..El regne dels protoctists està dividit en dos subregnes.lulars heteròtrofs b) procariotes eucariotes c) uni o pluricel.els bacteris es reprodueixen: a) asexualment per bipartició b) sexual i asexualment c) per gemmació d) per espores 6 7.. grogues i blaves c) totes són verdes d) cap resposta és correcta 16.els vibrions tenen forma de: a) bastó o croqueta b) esfera 5.els protozous que no tenen estructures per desplaçar-se són els: a) ciliats b) flagel·lats c) esporozous d) rizòpodes 11 12. s'utilitza: a) la nutrició b) la reproducció c) el desplaçament 12 d) la forma 13.. a) protozous i metazous b) animals i plantes c) arqueus i bacteris d) protozous i algues 9 10.Els llevats són: a) fongs unicel....Les algues poden ser: a) pluricel·lulars amb teixits o sense b) uni o pluri amb teixits c) uni o pluri sense teixits d) auto i heteròtrofes 17 18.La part reproductora d'un fong pluricel·lular s'anomena: a) barret b) miceli c) peu d) bolet 21 .Els espirirls tenen forma de: a) bastó o croqueta b) esfera 3..Els bacteris són: a) unicel.lulars sense teixits 20.....Quin d'aquests productes NO s'obté gràcies als bacteris: a) iogurt b) formatge c) cervesa d) medicaments 8 9.....La nutrició dels bacteris és: b) autòtrofa quimiosintètica 7 a) autòtrofa fotosintètica c) heteròtrofa d) totes les anteriors 8..els cocs tenen forma de: a) bastó o croqueta b) esfera 4.Els protozous que es mouen per pseudopodis (falsos peus) són els: a) ciliats b) flagel·lats c) esporozous d) rizòpodes 10 11...Els fongs viuen en ambients: a) humits b) en tots els ambients 18 c) dins d'altres éssers vius d) secs 19. brunes i roges b) blanques..lulars c) fongs paràsits d) productes químics per fer el pa 19 b) fongs pluricel·lulars 20 21.Els fongs són: a) pluricel·lulars eucariotes b) unicel·lulars procariotes c) uni o pluricel.Hi ha algues: a) verdes..Tema 2 11...La nutrició de les algues és: a) autòtrofa fotosintètica b) autòtrofa quimiosintètica c) heteròtrofa d) totes les anteriors 16 17.lulars d) unicel·lulars procariotes 2.lulars amb teixits d) uni o pluricel.

Dibuixa un fong amb bolet i posa el nom de cada part: .Els filaments de cèl·lules alineades dels fongs s'anomenen: a) làmines b) hifes c) files d) espores 25 26.Els fongs unicel·lulars es reprodueixen: a) asexualment per bipartició 23 b) sexual i asexualment c) per gemmació d) per esporulació 24.Dibuixa les 4 formes de desplaçar-se dels protozous: Per cilis Per flagels 14..Els líquens són una associació de: b) fong i bacteri c) fong i arrel de vegetal a) fong i alga 30 d) fong i animal 12.22 22..Dibuixa les 4 formes que poden tenir els bacteris.Els organismes que s'alimenten d'altres éssers vius perjudicant-los s'anomenen: 27 a) paràsits b) sapròfits c) productors d) simbionts 28.. amb noms: 13....Els organismes que s'associen a altres organismes per beneficiar-se mútuament 28 s'anomenen: a) paràsits b) sapròfits c) productors d) simbionts 29...La part subterrània d'un fong pluricel·lular s'anomena: a) barret b) miceli c) peu d) bolet 23..Les micorizes són associacions de: b) fong i bacteri c) fong i arrel de vegetal a) fong i alga 29 d) fong i animal 30.Els fongs amb bolet es reprodueixen: b) per bipartició i gemmació d) per espermatozous i òvuls a) per espores i per gemmació 24 c) per espores i fragmentació del miceli 25...Els organismes que s'alimenten de matèria orgànica morta s'anomenen: a) paràsits b) sapròfits c) productors d) simbionts 26 27..

. (autòtrofs/heteròtrofs)..Escriu el nom d'aquestes malalties de la llista a la columna corresponent: Grip – tètan – gastroenteritis – mildiu – Ebola – Malatia de la son – SIDA – Peu d'atleta – Malària .Només asexualment .15. (amb teixits/sense teixits).a) Posa un exemple de pteridòfit: b) Per què els pteridòfits poden créixer molt més que els briòfits? c) com es reprodueixen els pteridòfits? .Escull la resposta correcta de cada parella: Les plantes són organismes (unicel·lulars/pluricel·lulars). que fan la (fotosíntesi/quimiosíntesi). 18..a) Posa un exemple de briòfit: b) Per què els briòfits són de poca alçada? c) Escull la resposta correcta: els briòfits es reprodueixen: .només sexualment 20. (procariotes/eucariotes)..sexualment i asexualment .Bacteris: .Digues 3 productes o beneficis que podem obtenir dels bacteris i 3 productes o beneficis que podem obtenir dels fongs: ..Omple la taula indicant Sí o No: Vasos conductors llavors flors briòfits pteridòfits espermatòfits 19..Fongs: 16.Gastroenteritis bacteris protozous fongs virus Tema 3 17.

Posa el nom a les parts d'una flor: .21.Relaciona: briòfits pteridòfits espermatòfits arrel. tija i fulles rizoides...Completa: a) Les arrels serveixen per: b) la tija serveix per: c) a les fulles es fa: b) la flor serveix per: 23.Posa el nom de les parts d'una fulla: 24... caulidis i fil·lidis arrel. rizoma i frondes 22.

. a vegades es formen ____________ que contenen les llavors. amb nutrició (autòtrofa/ heteròtrofa) i. en surt un tub que porta els gàmetes masculins fins els________. (sense teixits/ amb teixits) (procariotes/ eucariotes). Quan la llavor va a parar a un lloc amb condicions adequades.a) Quines diferències hi ha entre la flor d'una gimnosperma i la flor d'una angiosperma? . 27.angiosperma: 26.25. normalment. digestió (interna/ externa).Quina és el bosc típic de les muntanyes de prop de Malgrat de mar? Com és? I al llarg de la Tordera? Tema 4 28. Aquest creix.Completa el text amb les paraules de la llista: òvuls – gra de pol·len – fruits . es forma un __________. gat 30. 29.Escull la paraula correcte de les 2 de cada parèntesi: Els animals són (unicel·lulars/ pluricel·lulars). l'encèfal.embrió – planta – germinació . l'esquelet protegeix el cor.Tria la paraula adequada en cada cas: a) Els animals (vertebrats / invertebrats) tenen una columna vertebral i un esquelet intern format per os i (musculatura / cartílag) b) El musclo i el cargol tenen un esquelet dur (extern / intern) c) En els (invertebrats / vertebrats). A partir d'aquest.fecundació .. la medul·la espinal i els (intestins / pulmons) d) L'esquelet del cap dels (invertebrats / vertebrats) s'anomena crani i la seva funció és protegir (l'encèfal / la medul·la) ...pol·linització zigot – llavor Quan un ______________arriba a l'entrada del pistil (________________)..gimnosperma: .gimnosperma: . dins del cos de la mare Gos. es forma l'_________.Completa la taula sobre les maneres com es desenvolupa l'embrió: ovípars Dins d'un ou.angiosperma: b) Posa dos exemples de gimnospermes i dos exemples d'angiospermes: . es forma una nova _____________(________________). A les angiospermes. Quan s'uneixen els gàmetes masculins i femenins (_______________).. acumula substàncies de reserva i forma la __________.

. extremitats articulades: Cos tou i musculós: 32.Escriu els noms següents a la columna corresponent (ni fletxes ni nombres): Nematodes – aràcnids – esponges ... simetria pentaradiada: Cos en forma de sac amb tentacles: Esquelet extern.Resposta curta: a) Com s'alimenten les esponges? _______________________________________________ b) Com s'alimenten les meduses? ________________________________________________ c) Per què els cucs han de viure en llocs humits? __________________________________ d) En què es diferencia la conquilla dels gastròpodes de la dels bivalves? ______________ ____________________________________________________________________________ e) Com és l'esquelet dels artròpodes? ___________________________________________ f) Com és l'esquelet dels equinoderms? __________________________________________ g) Quins són els invertebrats que tenen dues formes? ______________________________ h) En quins llocs podem trobar mol·luscs? ________________________________________ 35.Posa tres exemples d'invertebrats que tinguin exoesquelet i tres que tinguin endoesquelet: exo: endo: 33.Com distingiries un cuc de terra d'un milpeus i d'una eruga? ..31..Relaciona: (escriu el nombre al final) cucs 1 artròpodes 2 porífers 3 cnidaris 4 mol·luscs 5 equinoderms 6 Cos en forma de sac ple de porus: Cos tou i allargat: Pell amb espines.gastròpodes – insectes – platihelmints – bivalves – miriàpodes – crustacis – anèl·lids – cefalòpodes cucs mol·luscs artròpodes 34.

per exemple. __________________ i ______________________. per exemple. a vegades. 1 o 2 parells d'ales) s'anomenen ________________ com. per exemple.Completa aquestes frases referides als artròpodes: Els que tenen 3 parells de potes (i. _________________ i _____________________.Classifica els següents animals en el grup corresponent: Centpeus – estrella de mar – abella – tènia – musclo – cuc de terra – esponja de bany – eriçó de mar – cargol – gamba – medusa – sangonera – calamar – pop – pòlip porífers cnidaris cucs mol·luscs equinoderms artròpodes 38. _____________________ i _______________________.36. 37..Explica la metamorfosi completa d'una papallona: . per exemple. ________________ i ___________________. Els que tenen més de 5 parells de potes són els ______________________ com.. Els que tenen 4 parells de potes i un de pinces són els ___________________ com.. Els que tenen 4 parells de potes s'anomenen ________________________ com.