You are on page 1of 15

LINO BROCKA

Inihanda ni:
Crisha Mae S. Correa

Lino O. Brocka

Pambansang Alagad ng
Sining ng Pilipinas

PelikulaatSiningPambrodkast
1997

SiCatalinoOrtizBrocka,namasnakilala

bilangLinoBrocka,ayisasamga
pinakamahusaynadirektorsaPilipinasna
pinarangalanatkinilala,magingsaibangbansa.
Tinalakayniyasakanyangmgapelikulaang
mgapaksanapilitiniiwasansalipunan.
Ipinamalasniyarinangpagigingdiretsosa
kanyangmgaideyaatopinyonnamalinawring
matutunghayansakanyangmgapelikula.Kung
kaya'thanggangngayonaypatuloyna
pinapanoodathinahangaanngmgataomulasa
iba'tibanghenerasyondahilnarinsamga
sitwasyonatideyangtumutugmasakahitanong
panahonditosabansa.

TALAMBUHAY
IpinanganaksaPilar,Sorsogonnoong7Abril1939,atsuplingnina
ReginoBrockaatPilarOrtiz.Nangmamatayangkanyangama,
lumipatsilasatirahanngkanyanginasaSanJose,NuevaEcija.
Mulasakanyangpagkabataaynagsimulanaangkanyang
pagkahiligsasiningnangmag-aralsiyaatmagingisasa
pinakamahusaypagdatingsapagtulasakanilanglugar.Mularitoay
naisipanniyangbumuongisangorganisasyonnaaarteat
magtatanghalsakanilangkomunidad.
NangkumuhasiyangBatsyilerngSiningsaPantitikangIngglessa
PamantasanngPilipinas,nagingaktiboparinsiyasapag-arteng
sumalisiyasaPangkatDramatikongUP.Ngunitnahirapansiyang
makakuhangmgagaganapindahilnarinsakanyangpagsasalitaat
sapuntoatsakanyangkaliitan.Kayanamanparamanatiliparinsa
samahangito,nagpaubayanasiyaatpinilinalamangnaasikasuhin
angpag-aayossapagtatanghalanatpatinarinangpag-iilaw.
Pagkataposnito,nagingmisyonaryosiyasaMormonsaloobng
dalawangtaonatnamalagisaHawaii.

LARANGAN NG SINING

MGAPELIKULA
AngpinakaunangpelikulanaginawaniyaayangWanted:PerfectMother,
angipinanlabanngLeaProductionssaPaligsahanngmgaPelikulang
Maynila.[2]Angpelikulangitoaynagingmatagumpay,satakilyaatmaging
sanilalaman.NasundanitoagadngSantiago(1970),nanagbigaykay
HildaKoronelngkanyangunangpagkilalabilangisangaktres,atTubogsa
Ginto(1970),nanaglayokayEddieGarciasamgakontrabidangkarakter
nanggumanapsiyaritobilangisangbakla.Samgasumunodnadalawang
taon,siBrockaaynagingdirektorngibapangpelikulaparasaLea:
Stardoom(1971);LumuhaPatimgaAnghel(1971);Cadenade
Amor(1971);Now(1971);VillaMiranda(1972);atCherryBlossoms(1972).
Noong1974,nagtayosiyangsariliniyangkompanya,angCinemanila,na
kahatiangkanyangmgakaibigan.Siyaangprodyuseratdirektorng
TinimbangKaNgunitKulang(1974)atTatlo,Dalawa,Isa(1974).Hindi
nagingmalakasangpagpoprodyuskayanaisipanniyangipagpatuloyna
lamangangpagigingdirektorparasaibangkompanyangpelikula,kabilang
naangMaynila:SamgaKukongLiwanag(1975),Inay(1977),Hayopsa
Hayop(1978),Init(1978),RubiaServios(1978),Ina,Kapatid,Anak
(1979),Kontrobersiyal(1981),Hello,YoungLovers(1981),Caughtinthe
Act(1981),PX(1982),atCainatAbel(1982).

Taong1977nangsiyaaymaanyayahannaipakitaangkanyang
pelikulangInsiangsaDirectors'FortnightsaPaligsahanngmga
PelikulangCannessaPransiya.NasundanitongJaguarsa
1980Cannes,atngBona,mulisa1981Directors'Fortnight.Ang
pelikulanamanniyangAngela Markadoayinilabanatnagwagi
bilangBestPicturesaginanapnaPaligsahanngmgaPelikulasa
Nantes.Noong1984nangipakitaangBayan Ko: Kapit sa
PatalimsaPaligsahanngmgaPelikulangCannes,atnanalo
bilangPinakamahusaynaPelikulangBritishFilmInstitute.Ang
isapaniyangpelikula,Orapronobis(1989),nanagtalakayng
pang-aabusongmilitarmataposangRebolusyongEDSAng
1986.GinawaniyarinangHow are the Kids?,isang
malawakangpelikulakasamaangisangPransesnadirektor,
Jean-LucGodard,atibapa.Nagingisarinsiyasamgahurado
saPaligsahanngmgaPelikulangBagongDelhiatsa
PaligsahanngmgaPelikulangCannesnoong1986.Bukoddito,
napilirinsiyabilangisasasampungpinakamahusaynadirektor
ngdekada80'ssa1986PaligsahanngmgaPelikulangToronto.

MGAPAGTATANGHAL

SakanyangpagbabaliksaPilipinas,sumalisiyasa
KapisananngTanghalangPang-edukasyonngPilipinas
(PETA).Ditoaygumanapsiyasailangmga
pagtatanghalngorganisasyon,nagsulat,naging
kanangkamayngdirektor,atbandanghuliaynaging
direktornarin.Kabilangsakanyangmganaidirekna
pagtatanghalayTatlo(1973);Mga Ama, Mga
Anak(1977);Larawan(1969at1979);atPusa sa
Yerong Bubong(1980).Gumanapdinsiyangbidasa
pagtatanghalnaidinirekniOrlandoNadres,
andHanggang Dito na Lamang at Maraming
Salamat(1975).Noong1974,nagingehekutibong
direktorsiyangPETA.

SATELEBISYON
Isinulatniyaatidinerekangilangmga

bahagingBalintatawna
pinangunahanngmalalakingartista.
Nagkaroondinsiyangibapangmga
palabassatelebisyontuladngLino
Brocka Presents;Hilda,
Tanghalan;Maalaala Mo Kaya?;
atBiktima ng Ligaw na Sandali.

MALAYANG PAGSASALITA

Angkanyangpagtuligsalabansapagpapatigilsa
malayangpagpapahayagngkanilangideyaangnagtulak
sakanyanadalhinpahanggangsalansanganatsumali
sapanibagongsamahan,angFreetheArtistMovement,
nanangkalaunanaymasnakilalabilangMgaNagaalalangArtistangPilipinas(CAP).Bilangkritikong
administrasyongMarcos,walangtakotniyangipinarinig
angkanyangbosesatsaloobin.Noong1985,naaresto
siyakasamaangkapwadirektornasiBehnCervantes
dahilsumalisilasapag-aaklasnaginawangmgatsuper
ngdyipni.NangitalaganamansiyangdatingPangulong
CorazonAquinobilangkasaping1986Kumbensiyong
Konstitusyonal,maspiniliniyangiwananitoatsumama
saprotestalabansanagingpasiyangKumbensiyon
patungkolsaisyungrepormasalupa.

MGA PAGKILALA

NasamasiBrockasaBulwaganngKatanyaganng
FilipinoAcademyofMovieArtsandSciences(FAMAS)noong1990
matapossiyangmabigyanngGumapang Ka sa Lusakngpanlimang
gawadbilangpinakamahusaynadirektor.Nagkamitsiyangapatpang
karangalanparasaTubog sa Ginto;Tinimbang Ka Ngunit
Kulang;Maynila, Sa mga Kuko ng Liwanag(1975);atJaguar(1979).
AngManunuringPelikulangPilipino(MPP)aybinigyansiyang
karangalanmulasaGawadUrianbilangpinakamahusaynadirektor
parasaJaguar.Nagkaroonsiyangdalawapangkarangalanbilang
pinakamahusaynadirektormulasaAkademiyangPelikulangPilipinas
(FAP)parasaBayan Ko: Kapit sa PatalimatGumapang Ka sa Lusak.
AngKatolikongGawadparasaMediangPangmadla(CMMA)aynapili
rinsiyabilangpinakamahusaynadirektorparasapelikula
niyangMiguelito,Ang Batang Rebelde(1985).AngPangkatng
PamamahayagsaPelikulangPilipino(PMPC)ayipinarangalsakanya
ang1990DirectoroftheYearStarAwardparasaGumapang Ka sa
Lusak.Nanalorinsiyangdalawangpinakamahusaynadirektorna
karangalansataunangPaligsahanngmgaPelikulangKalakhang
Maynila(MMFF)parasaIna Ka ng Anak Mo(1979)atAno ang Kulay ng
Mukha ng Diyos?(1985).

TumanggaprinsiBrockang1985Gawad

RamonMagsaysayparasaPamamahayag,
Panitikan,atSiningsaMalikhaing
Komunikasyon[3];1989GawadCCPparasa
SiningPampelikula;at1990GawadPangalaalakayLambertoAvellana.
Ilangtaonmulangkanyangpagpanawsaisang
aksidentenoong21Mayo1991saLungsod
Quezon,binigyansiyang1992Gawadna
PambuungBuhayngTagumpayngFAP.Bukod
paritoangpostumongpagkilalasakanya
bilangisangPambansangAlagadngSining
parasaPelikula.

MGA PANLABAS NA KAWING

LinoBrocka
KabatiransaIMDbtungkolkayLinoBrocka
AngmalawakangtalambuhaymulasapahinaniLino
Brocka(en)
Angpagbabalik-tanawukolsapagigingMormonnang
isangbesesatdiwangdirektorngPilipinongpelikulang
pambalaki(en)
AngpahinaniLinoBrockasaKalinanganngPelikulang
PamantasanngPilipinas(en)
MissionImpossible1:FilmmakinginthePhilippines18
96-1986
(malawakangpananawnapangkasaysayan)
GuardianUnlimited(UK)featureonDerekMalcolm'sCent
uryofFilms,whichincludes

Mga Tanong

ORAL QUESTION:

1.) Sino ang mga magulang ni Lino O. Brocka?

ReginoBrockaatPilarOrtiz

2.) Magbigay ng dalawang palabas ni Lino O. Brocka?


Lino Brocka Presents;Hilda, Tanghalan;Maalaala
Mo Kaya?;atBiktima ng Ligaw na Sandali.
3.) Saan ipinanganak si Lino O. Brocka?

Pilar,Sorsogon
4.)Kailan ipinanganak si Lino O. Brocka?
Abril7,1939
5.) Saang bulwagan nasama si Lino O. Brocka.
FilipinoAcademyofMovieArtsandSciences(FAMAS)