You are on page 1of 2

Degradarea mediului natural înseamnă procesul de scădere sau de pierdere a

calității lui, care se produce ca urmare atît a fenomenelor naturale, cît și a intervenției
neraționale a omului, fără a ține cont de capacitatea de regenerare a naturii. Se cunosc
mai multe tipuri de degradare a mediului:
 degradarea fizică are loc atunci cînd componentele mediului sînt afectate prin
acțiuni mecanice (defrișarea abuzivă a pădurilor, suprapășunatul, procesele de
aridizare, eroziunea solului, salinizarea solului, furtunile de praf în regiunile
deșertice, semideșertice și de stepă, înnămolirea rîurilor cu aluviuni);
 degradarea prin poluare are loc prin acțiunea substanțelor chimice,
radioactive, bacteriologice asupra componentelor mediului înconjurător,
conducînd la modificarea compoziției chimice a materiei.
Există poluare chimică, termică, bacteriologica, radioactivă:

 poluarea chimică este cauzată de emanarea în aer sau devrsarea în apele de
suprafață a reziduurilor industriale, a apelor menajere;
 poluarea termică este specifică pentru cursurile de apă din preajma
termocentralelor. Apele utilizate de termocentrale au o temperatură mai
ridicată față de apa din rîu. Deversate în rîuri, aceste ape afectează flora și
fauna acvatică;
 poluarea bacteriologică reprezintă infectarea cu bacterii, fiind specifică
pentru aer, sol și apă;
 poluarea radioactivă are loc în regiunile în care s-au produs accidente
nucleare, de asemenea în preajmafabricilor de armament, a centralelor
nucleare, a exploatărilor miniere de uraniu. Deplasarea maselor de aer
contribuie la răspîndirea substanțelor radioactive pe suprafețe mari, poluînd
ansamblul de componente ale mediului înconjurător.
Poluarea poate fi cauzată și de unele fenomene naturale, cun sînt erupțiile vulcanice,
care aruncă în aer cantități mari de gaze poluante.
Pentru ca o substanță chimică să fie considerată factor poluant, aceasta trebuie să
depășească limita concentrației maxim admisibile (CMA), definite prin cantitatea de
substanțe cu efect poluant pe o unitate de masă. De exemplu: pentru Republica Moldova
au fost elaborate CMA ale poluanților: dioxid de sulf- 0,5 mg/m3 în 30 de minute și 0,05
mg/m3 în 24 ore; dioxid de azot– 0,085 mg/m3 în 30 de minute și 0,04 mg/m3 în 24 de ore.
Degradarea mediului s-a făcut simțită la dimensiune mondială în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, îndeosebi după anul 1970. S-a stabilit că orice modificare a unui
component are influență asupra mediului în ansamblu. Multe componente ale mediului
înconjurător au suferi transformări funcționale cauzate de activitatea antropică, prin care s-

eroziunea solului și folosirea nerațională a resurselor de petrol.  experimentele nucleare. cărbuneprovoacă îmbolnăviri ale căilor respiratorii.). administrarea necorespunzătoare a îngrășămintelor. cu efecte nefaste asupra vegetației. Sursele antropice de degradare a mediului sînt numeroase și cu urmări negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea omului. stocarea de deșeuri ale activităților umane în mediul înconjurător. efectuarea incorectă a irigațiilor și a altor lucrări.  activitatea nerațională a omului a avut drept consecință extinderea deșerturilor Sahara. accidentele industriale. Gobi. iar misiunea fiecăruia dintre noi este să protejăm mediul natural pe întreaga planetă.  în multe țări. experimentele chimice și nucleare. războaiele. la încălzirea ei. gaze. creșterea nivelului apei în Oceanul Mondial. Acțiunile neraționale ale omului în mediul înconjurător provoacă perturbări esențiale în evoluția componentelor abiotice. Astfel. devine reală problema insuficienței de apă potabilă..  lucrările agrotehnice efectuate cu încălcarea tehnologiilor conduc la eroziunea solului și la scăderea fertilității lui. epuizarea resurselor energetice. Omenirea ajunge treptat în pragulunei catastrofe ecologice.  gazele industriale și cele de eșapament conduc la mărirea concentrației de CO2 în atmosferă. care a condus la suprapopularea unor teritorii. inundarea Pămîntului.  în atmosferă se acumulează și SO2. substanță ce provoacă ploile acide. tasări etc. Efectele degradării mediului sînt diverse:  poluarea aerului și a apei. dezechilibre ecologice. ceea ce poate genera topirea ghețarilor. avariile la stațiile atomice. .au îndepărtat sensibil de caracteristicile lor naturale. reducerea biodiversității etc. afectînd viața tuturor organismelor vii. creșterea radioactivității aerului. inclusiv în Republica Moldova. a solului și a apei generează boli genetice și oncologice. evoluția demografică. Kara-Kum. Cauzele care generează degradarea mediului geografic sînt:      extracția și utilizarea nerațională a resurselor naturale. Sursele care determină deteriorarea calității mediului pot fi de origine naturală și antropică. ceea ce a provocat degradarea treptată a solului (înmlăștiniri. problema ecologică a devenit una globală.