You are on page 1of 5

BAHAGIAN B

(40 markah)
Jawab semua soalan.
1.

Sekumpulan pelajar di sebuah Institut Kemahiran telah mengikuti latihan
kemahiran pendawaian dan pepasangan elektrik. Kini telah hampir setahun
mereka mengikuti pengajian itu. Ujian pencapaian telah digunakan oleh
pensyarah berkenaan untuk mengukur sejauh mana seseorang pelajar dapat
menguasai tajuk-tajuk yang telah di ajar.
(a) Namakan DUA jenis ujian yang boleh dijalankan untuk menguji kefahaman
dan tahap kecekapan mereka.
i)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

ii)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(4 markah)

(b) Terangkan secara ringkas bagaimana Ujian Rujukan Norma dan Ujian
Rujukan Kriteria ini dapat dijalankan.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(6 markah)

11

boleh ditadbir dan mudah ditafsir. boleh dipercayai. a) Jelaskan TIGA cara bagaimana seorang guru Kemahiran Hidup dapat meningkatkan kebolehpercayaan ujian yang dibina. objektif. i) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ iii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (6 markah) 12 . Bagi memastikan sesuatu ujian berfungsi mengumpulkan bukti-bukti dengan berkesan. ujian berkenaan mestilah sah.2.

(a) Berikan 5 garis panduan guru untuk menyunting item ujian objektif _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (5 markah) 13 .b) Jelaskan secara ringkas DUA elemen penting dalam keobjektifan sesuatu ujian. i) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ii) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (4 markah) 3.

Set skor 20. 30. 70. 80. 30. matematik 50. tunjukkan pengiraan untuk mendapatkan nilai min set skor matematik di atas. 60. 40. 50. (b) Senaraikan 5 langkah langkah menyunting soalan ujian subjektif di sekolah _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (5 markah) 4. 50. (4 markah) 14 . 80 Jadual 3 a) Berdasarkan jadual 3 menunjukkan skor X.3. 40.

A: _______________________________ B: _______________________________ C: _______________________________ (6 markah) 15 . Carikan nilai A. B dan C.Jadual 4 b) Berdasarkan jadual 4 di atas.