You are on page 1of 14

MEHANIKA 2

ispit - 01.02.2012.

NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama. Prije
numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor.

1. Čestica se giba po pravcu. Zadan je dijagram promjene ubrzanja.
Potrebno je napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju
ubrzanje, brzinu i prijeĎeni put, te koristeći te odnose odrediti
dijagrame v(t) i s(t) u mjerilu, ucrtati tangente i njihove nagibe, ako
je poznato da je prijeĎeni put čestice u t=6 s iznosi 48 m.

a [m/s2]
3

15

8

t [s]

6

Ploča rotira po zakonu:  A (t ) 


3

t2

Gibanje kuglice u žlijebu dano je zakonom: sREL (t ) 

2m

2. Kvadratna ploča zglobno je spojena u točki A. U ploču je urezan
žlijeb u kojemu se giba kuglica. Početni položaj sustava ( t=0 s)
prikazan je na slici.

 A(t)

t
3
Treba odrediti apsolutnu brzinu i apsolutno ubrzanje (iznos i
3
vektor) kuglice u trenutku t  s . Sve vektore potrebno je
2
prikazati na crtežu.

3. Dva tereta težina GA=6 N i GB=15 N povezana su nerastezljivim
užetom koje je prebačeno preko koloture. Sustav je pridržan u
prikazanom položaju. Potrebno je odrediti silu u užetu ako se
prikazani sustav pusti u gibanje. Koeficijent hrapavosti podloge
iznosi μ=0,2 i kut α=25°.

sREL(t)

A

2m

GA
GB

M
4. Na disk težine G=20 N i radijusa R=1,5 m, počne djelovati moment
M=22,5 Nm. Pod djelovanjem momenta M disk se kotrlja po prikazanoj
podlozi. Potrebno je odrediti koliko iznosi ubrzanje točke A u trenutku
kada počne gibanje (položaj za početni trenutak prikazan je na slici) te
odrediti vektor i iznos ukupne inercijalne sile.

A

R

k

B

S

1m

5. Štap prikazanog oblika i jednoliko distribuirane mase od
mŠ=1,5 kg/m' zglobno je spojen u točki A i miruje u vertikalnoj
ravnini. U jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=5 Ns kako
je prikazano na slici. Potrebno je odrediti zakon oscilacija točke B
koje će nastati nakon udara impulsa S. Krutost obije opruge je
k=850 N/m.

1m

k

A

2m

Treba odrediti . Napisati izraze i objasniti geometrijsko značenje diferencijalnih i integralnih zakonitosti koje povezuju brzinu.0 m D v(m/s) 2. te je pri rješenju zadatka primjenjena pripadna teorija .0 t (s) 0 2 4 6.0 m y x A 4.0 3. Treba objasniti pojam kinetičke energije čestice i prikazati izvod zakona promjene kinetičke energije čestice.Drugi dio ispita (za studente koji su prvi dio ispita položili na kolokvijima) 1. Treba: a) odrediti funkciju ukupne mehaničke energije tijekom gibanja koje nastaje nakon djelovanja impulsa.sve podatke i u mjerilu nacrtati graf funkcije s(t) (s tangentama kotiranim i ucrtanim u mjerilu) 4. B C 2m A 12 kN 4m 4.sve podatke i u mjerilu nacrtati graf funkcije a(t) . Treba isključivo primjenom tog teorema odrediti brzine svih označenih točaka na prikazanoj ploči.usporediti sa statičkim rješenjem.0 m Ucrtane su tangente u krajnjim točkama parabole 20 4. Primjenom tog zakona riješiti zadatak: Čestica mase 3kg miruje na horizontalnoj hrapavoj površini (μ=0.pritisak čestice na podlogu u položaju 2 2m 2m R = 4m 60° h=? 3. b) iz te funkcije treba odrediti diferencijalnu jednadžbu kojom je opisano gibanje b) zakon gibanja točke B c) maksimalnu deformaciju opruge S=12Ns S=12 kN A mš=2kg/m' k=2000 N/cm 2m mB=3kg B 4m NAPOMENA: Svaki odgovor boduje se sa 20 bodova ako rješenje sadrži crteže. Zakrivljena podloga je potpuno glatka.metodom virtualnog rada . Pokazati i primjeniti geometrijsko značenje pri rješavanju slijedećeg zadatka a ne uz općenite crteže iz skripte. Riješiti zadatak: Prikazani sustav u vertikalnoj ravnini miruje prije djelovanja impulsa. 2m 18 kN 2 1 S 3m 5. ubrzanje i prijeĎeni put kod gibanja čestice po pravcu. Primjeniti na rješenje zadatka: Treba odrediti silu u štapu AC prikazanog rešetkastog sustava .brzinu čestice u položaju 2 . Navesti i objasniti svojstva apsolutnih i relativnih polova brzina te pravila koja vrijede pri odreĎivanju planova pomaka u kinematici mehanizama.5 9 10 C 4. oznake i objašnjenja u oba dijela pitanja.15) prije djelovanja impulsa S=30Ns.0 m 4. Prikazati izvod te objasniti postupak i značenje osnovnog teorema kinematike krutog tijela. Treba odrediti . Objasniti zakon očuvanja mehaničke energije i navesti uvjete koje sustav mora zadovoljiti da bi primjenili taj zakon. Zadan je graf funkcije brzine čestice koja se giba po pravcu. ako je poznata brzina točke C.MEHANIKA 2 . vC  ( 2i  4 j )m / s i x komponenta brzine točke A vAx  2i ( m / s ) .

Treba odrediti a) Sve podatke i u mjerilu nacrtati graf funkcije a(t) b) sve podatke i u mjerilu nacrtati graf funkcije s(t) (s tangentama kotiranim i ucrtanim u mjerilu) v(m/s) Ucrtane su tangente u krajnjim točkama parabole 20 1. Treba odrediti: . Zadane podatke.0 kN 4.0m) na ploči II ima brzinu vC  2.02.inercijalnu silu (položaj i vektor) .5 j( m / s ) .y.Provjeriti točnost izračunate sile uz 6m 6m pomoć jednadžbi statike 3. treba prikazati na crtežu.5 j( m / s ) i vBy  1.0i  0.2012.5m.Nacrtati planove pomaka . Zadan je graf funkcije ubrzanja čestice koja se giba po pravcu.Drugi dio ispita od 01.5i  0.0m) i točke B (2. U jednom trenutku počne se kraj užeta vući konstantnom silom F=20 N. A Primjeniti na rješenje zadatka: Treba metodom virtualnog rada odrediti silu u štapu AC prikazanog rešetkastog sustava .5 1. 3m 3m Treba odrediti koordinate apsolutnih polova i koordinate relativnog pola brzina promatranih ploča isključivo koristeći kinematička svojstva polova. pretpostavljene položaje polova i izračunate koordinate. 3. U istom trenutku ploča II rotira kutnom brzinom II  0. ubrzanje i prijeđeni put kod gibanja čestice po pravcu. Navesti sve zaključke Kennedyevog teorema i objasniti primjenu (ne traži se izvod). Pokazati da vrijedi Kennedyev teorem.5 k ( r / s ) tako da točka C (5.5m. 1. te je pri rješenju zadatka primjenjena pripadna teorija . oznake i objašnjenja u oba dijela pitanja. NAPOMENA: Svaki odgovor boduje se sa 20 bodova ako rješenje sadrži crteže. Na disk je namotano uže bez mase.0m) na ploči I. Navesti i objasniti diferencijalne jednadžbe koje opisuju gibanje tijela u ravnini te pokazati primjenu na rješenje zadatka: Kružni disk mase m i radijusa R.5m .75mgR[Nm]. Treba odrediti kutnu brzinu diska i brzinu kraja užeta (hvatišta sile) za trenutak kada se odmota uže u duljini tri opsega diska.0 t (s) 0 4 6 8 10 12 4. 4. Objasniti svojstva i načine određivanja apsolutnih i relativnih polova brzina u kinematici mehanizama. Objasniti postupak određivanja 9.Obrazložiti izbor mehanizma . Treba objasniti pojam kinetičke energije i prikazati izvod zakona promjene kinetičke energije.5 kN unutarnjih sila metodom virtualnog rada. kotrlja se po hrapavoj horizontalnoj podlozi pod djelovanjem momenta M=0. i brzine vA  3. Primjenom tog zakona riješiti zadatak: Kružni disk radiusa 30 cm. Pokazati i primjeniti geometrijsko značenje pri rješavanju slijedećeg zadatka a ne uz općenite crteže iz skripte. C 2.minimalnu veličinu potrebnog koeficijenta trenja .pritisak diska na podlogu 5.MEHANIKA 2 . mase m=60 kg zglobno je spojen na podlogu u središtu i miruje u horizontalnoj glatkoj ravnini. Pokaži na primjeru: Dvije ploče gibaju se u ravnini x. Napisati izraze i objasniti geometrijsko značenje diferencijalnih i integralnih zakonitosti koje povezuju brzinu. U promatranom trenutku poznate su koordinate točke A (0. 1.75 j( m / s ) .

Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama. g 1. te kutne brzine i ubrzanja tijela.3 m 1. Na kružni disk mase md=6 kg kruto je spojena čestica A mase mA=3 kg. U jednom trenutku na sustav počne djelovati sila P=9 N kako je prikazano na slici.2 i α=10°). C B (30 bodova) 3. Prikazani mehanizam giba se u ravnini XY. (15 bodova)  P . reaktivni impuls u ležaju i kinetičku energiju sustava. v0 3m 2m F F (N) 13  10 t (s) (25 bodova) 4. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. Materijalna čestica mase m=1. A 1m B 2. vD. Za trenutak neposredno nakon djelovanja impulsa S potrebno je odrediti vektor brzine točke A. Kuglica izleti iz položaja A brzinom v0 kako je prikazano na slici.5 m / s . v(t) i s(t) sa ucrtanim tangentama u vremenskom intervalu djelovanja sile. D 3m aD  4 m / s 2 .5 m 5. a(t).02. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor. Na štap bez mase spojene su dvije čestice masa m1=4 kg i m2=2 kg. U jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=10 Ns kako je prikazano na slici. Prije numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi.5 m 2. Štap je spojen zglobnim kliznim ležajem u točki A kako je prikazano na slici. Odrediti vektore i iznose brzina i ubrzanja svih označenih točaka. Potrebno je odrediti vektor ubrzanja čestice A i veličinu inercijalne sile za trenutak kad počne gibanje. Sustav miruje na horizontalnoj glatkoj podlozi.5 m (10 bodova) Potrebno je napisati vektorske jednadžbe koje povezuju brzine i ubrzanja označenih točaka i riješiti ih grafičkim postupkom.2012. U položaju prikazanom na slici poznata je brzina i ubrzanje točke D: vD  4. Potrebno je odrediti koliko mora iznositi brzina v0 tako da kuglica padne u položaj B te koliko je vremena potrebno da kuglica iz položaja A dođe u položaj B. kad na nju počne djelovati sila F koja se u vremenu mijenja prema zadanom dijagramu. Treba odrediti dijagrame R(t). Sustav miruje na horizontalnoj glatkoj podlozi. 1m S 3m A m1 m2 (20 bodova)  tg 43 1.aD A 1.MEHANIKA 2 ispit .5 m mA 1.08.5 kg miruje na hrapavoj kosini (μ=0.

0 M 2. Odrediti položaj. Treba odrediti koordinate točke u koju će dospjeti voda. iznos elastične sile za vrijeme nastalog gibanja M 2.1. Treba odrediti: • Ubrzanje klizača u trenutku kad počne gibanje • Reakciju u trenutku kad počne gibanje 5.5 j( m / s ) . Vatrogasci su udaljeni 15m od zgrade visoke 10.0 m R/2 R/2 2G g G NAPOMENA: Svaki odgovor boduje se sa 20 bodova ako rješenje sadrži crteže.y. Objasniti prirodni način zadavanja gibanja čestice. U jednom trenutnu nit kojom je sustav pridržan presječena je. Opisati kako se definira gibanje sustava čestica pod djelovanjem sila.8i − 0. Zadatak riješiti pomoću jednadžbi za kosi hitac u zadanom koordinatnom sustavu.5m. Promjena položaja čestice na kružnici zadana je π ⋅t2 zakonom s( t ) = ( m ) u smjeru obratno kazaljke na satu. Pokazati da vrijedi Kennedyev teorem. Pokaži na primjeru: Dvije ploče gibaju se u ravnini x.5 j( m / s ) i vBx = −2. y v0 α x 2. Početna brzina v0=20m/s. Treba • primjenom zakona o očuvanju energije odrediti diferencijalnu jednadžbu koja definira zakon gibanja čestice B • odrediti zakon gibanja (rješenje diferencijalne jednadžbe) • odrediti max. U istom trenutku   ploča II rotira kutnom brzinom ωII = −0.0m) na ploči II ima brzinu    vC = 2.0 m 4.0m. 3. i sustav se počne gibati. U trenutku t0 čestica je na osi x.Drugi dio ispita od 08. navesti jednadžbe i znaćenje svih veličina u tim jednadžbama. Treba odrediti skalarne funkcije promjene 2 brzine i ubrzanja u vremenu.0m) na ploči I. Primjeniti na rješenje zadatka: Čestica se giba po kružnici polumjera R=2(m).5m. Šmrk za gašenje usmjeren pod kutem α=800.2012. i sustav se počne gibati. Opisati pojam mehaničke energije i uvjete pri kojima vrijedi zakon očuvanja mehaniške energije. U promatranom trenutku poznate su koordinate točke A (1.0m)      i točke B (4. i pokazati kako se u tom slučaju odreñuje brzina i ubrzanje čestice.Težina diska je 200 N. 3. U jednom trenutku djeluje impuls S=18 Ns. i brzine v A = −1. a polumjer R=2 m. i gase požar na krovu.0 kg. treba prikazati na crtežu. Treba odrediti koordinate apsolutnih polova i koordinate relativnog pola brzina promatranih ploča isključivo koristeći kinematička svojstva polova. Primjeniti navedeno na rješenje zadatka: Tri čestice vezane za štap bez mase miruju u vertikalnoj ravnini.5 k ( r / s ) tako da točka C (6. 1.0m. 2M g 2.02. Zadane podatke.8i ( m / s ) . Riješiti zadatak: Prikazani sustav miruje u vertikalnoj ravnini pridržan tako da je opruga krutosti k=200 N/cm nenapregnuta. pretpostavljene položaje polova i izračunate koordinate. te je pri rješenju zadatka primjenjena pripadna teorija G S . M=3. Objasniti svojstva i načine odreñivanja apsolutnih i relativnih polova brzina u kinematici mehanizama. s centrom u ishodištu ravnine x-y. oznake i objašnjenja u oba dijela pitanja. 5. Navesti sve zaključke Kennedyevog teorema i objasniti primjenu (ne traži se izvod).6i − 1. Prikazati izvod iz početnih pretpostavki. ako zanemarimo sve otpore gibanju. brzinu i ubrzanje (iznose i vektore) čestice u trenutku t1=2(s) od početka gibanja. te se u istom trenutku uklanja pridržanje.

a jedinična masa štapa je 4 kg/m'.MEHANIKA 2 ispit . Za zadani statički sustav potrebno je odrediti polove i nacrtati planove pomaka te metodom virtualnog rada odrediti silu S u označenom štapu.02. Štap je spojen zglobnim kliznim ležajem u točki A kako je prikazano na slici. Prikazani sustav pridržan je u vertikalnoj ravnini tako da su opruge nedeformirane. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama.5 m 2. 2m v A1 A  (20 bodova) B 4. F=10 kN P=6 kN M=3 kNm (22 boda) M F 3m 3. m2 B k (18 bodova) 1. Krutost opruga iznosi k=300 N/m.15. brzinu i prijeđeni put. v [m/s] 11 8 parabola 2° 2 (18 bodova) 3 9 t [s] 6 P 3m s 1.2012. Prije numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi. U jednom trenutku na sustav počne djelovati sila P=5 N kako je prikazano na slici. Potrebno je odrediti zakon oscilacija točke B ako se sustav u jednom trenutku pusti u gibanje te maksimalnu brzinu točke B za vrijeme oscilacija. reaktivnu silu u ležaju i veličinu inercijalne sile za trenutak kada počne gibanje. Zadan je dijagram promjene brzine.5 m 1. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor. Koeficijent restitucije je e=0. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. te koristeći te odnose odrediti dijagrame a(t) i s(t) u mjerilu. ucrtati tangente i njihove nagibe. 1m x v B1 2m P  A m1 tg 4 3 k 3m (22 boda) 5. Čestica se giba po pravcu. Treba odrediti iznos brzina obiju kuglica nakon sudara. Na crtežu označiti veličine svih potrebnih pomaka. Masa kuglice A iznosi mA=3 kg a masa kuglice B mB=4 kg. Potrebno je odrediti vektor ubrzanja točke A. Sustav miruje na horizontalnoj glatkoj podlozi.8.5 m . Potrebno je napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju ubrzanje. Na štap bez mase spojene su dvije čestice masa m1=6 kg i m2=2 kg. 1. Kuglica B udari brzinom vB1=5 m/s u kuglicu A koja se giba brzinom vA1=2 m/s po glatkoj horizontalnoj ravnini xy.

s(t) φ(t) 4. Treba odrediti brzinu i ubrzanje kuglice za trenutak t1=2s (vektore i iznose). koji je postavljen na horizontalnu hrapavu podlogu (µ=0. Uže je prebačeno preko glatke koloture čije dimenzije i masu možemo zanemariti. brzina i ubrzanje čestice u polarnom koordinatnom sustavu.5kN/m 4kg/m k/2 2. pretpostavke i izvod). 3. označiti zadane i tražene veličine i pri rješavanju zadatka koristiti diferencijalne i integralne odnose. Riješiti zadatak: Prikazani mehanički sustav miruje u vertikalnoj ravnini.DRUGI DIO ISPITA od 15. U točki B vozač počne kočiti. do maksimalne vrijednosti u trenutku zaustavljanja u točki C. 8. te s nekoliko rečenica objasniti njihovo geometrijsko značenje.02.0 2. sa ucrtanim tangentama. D i E u zadanom mehanizmu. oznake i objašnjenja u oba dijela pitanja.Sile u užetu A-B i B-C za vrijeme gibanja . Treba odrediti . v(t) i s(t) kod gibanja po pravcu.Potencijalnu energiju prikazanog sustava u odnosu na ravninu podloge u trenutku kad blok B doñe do ruba podloge 5. sAC=400m prijeñen za 19s. tako da automobil linearno usporava od nule u točki B. Riješiti zadatak: Ploča rotira oko normale na svoju ravninu po zakonu φA(t)=0. Treba dokazati da je gibanje linearnog oscilatora u vertikalnoj i u horizontalnoj ravnini opisano istom diferencijalnom jednadžbom (crtež. Treba skicirati grafove funkcija a(t). Traži se udaljenost izmeñu točaka A i B.2012.0m g A B C g S 6kg 2.25 π t2.0 k=4. C. Primjeniti navedeno na rješavanje zadatka: Automobil se giba po pravcu brzinom od 90 km/h. Primjenom tog teorema i grafičkog postupka treba odrediti vektor kutne brzine ploče i vektore i iznose brzina i ubrzanja u točkama B. U ploču je urezan žljeb u kojem se giba kuglica po zakonu s(t)= 1.maksimalnu kinetičku energiju sustava E 5. vrijeme putovanja od A do B i veličina maksimalnog usporenja.0m NAPOMENA: Svaki odgovor boduje se sa 20 bodova ako rješenje sadrži crteže.zakon oscilacija čestice . U jednom trenutku na česticu djeluje impuls S=12Ns.2). izvod i značenje teorema o ravnopravnosti izbora pokretnog ishodišta. 1.0 m D t=0 3. Primjeniti odgovarajući zakon na rješenje zadatka: Uteg C težine GC=15N vezan je užetom duljine 2m za blok B i A težine GB=GA=10N. zatim nacrtati u mjerilu funkcije a(t). Treba odrediti . Brzina automobila je konstantna od točke A do točke B. ako je brzina točke A vA=2. Treba napisati koji diferencijalni i integralni odnosu povezuju funkcije a(t).0m 2.25 π t.0 4. v(t) i s(t). Gibanje počinje iz prikazanog položaja. ako je put od točke A do C.0 m vA C B 4. Objasniti pretpostavke.4 m/s=const. drugi i treći Newtonov zakon. Na crtežu treba označiti sve veličine. v(t) i s(t). Treba pokazati i objasniti kako se definira položaj. te je pri rješenju zadatka primjenjena pripadna teorija . Treba napisati i objasniti prvi.

Dva tereta A i B povezana su nerastezljivim užetom koje je prebačeno preko glatke koloture. te koristeći te odnose odrediti dijagrame a(t) i s(t) u mjerilu. ucrtati tangente i nagibe tangenti. U jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=18 Ns u točki A kako je prikazano na slici.10 i α = 30°). (18 bodova) k L B S 2k L L . U ploču je urezan žlijeb u kojemu se giba kuglica.06. 6 t2  (t) 1.2012. Čestica se giba po pravcu. (Treba napisati izračun svih traženih veličina. A  B (13 bodova) S  A 2m tg 4. Na kruti štap bez mase spojene su dvije čestice mase m=2 kg. Polukružna ploča zglobno je spojena u točki A. a ne samo konačne vrijednosti upisane na dijagramu!) 8 8 4 11 t [s] 6 (20 bodova) 2. Sve vektore potrebno je Gibanje kuglice u žlijebu dano je zakonom: sREL (t )  x 2. brzinu i prijeđeni put.  m m 3m (16 bodova) 5.5 m i jedinična masa štapa je 4 kg/m'.5 kN/m. Teret A ima masu mA= 10 kg i nalazi se na hrapavoj kosini (μ=0. (25 boda) 3. Početni položaj sustava ( t=0 s) prikazan je na slici. duljina L=1. Za trenutak neposredno nakon djelovanja impulsa S potrebno je odrediti vektor i iznos brzine točke A i kinetičku energiju sustava. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama. v [m/s] 1.4 m prikazati na crtežu. MEHANIKA 2 NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. Krutost k=2. Potrebno je odrediti silu u užetu i ubrzanje oba tereta ako se prikazani sustav pusti u gibanje. Zadan je dijagram promjene brzine. Odredi zakon oscilacija točke B i maksimalno produljenje opruge spojene u točki B ako u jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=15 Ns. a teret B ima masu mB=8 kg i obješen je na uže koje ga povezuje s teretom A. Sustav miruje na horizontalnoj glatkoj podlozi. Prije numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi.ispit – 11.2 m  sREL(t) Ploča rotira po zakonu:  A (t )  y A 3 t 10 Treba odrediti apsolutnu brzinu i apsolutno ubrzanje (iznos i vektor) kuglice u trenutku t  3 s . Štap prikazanog oblika spojen je dvjema oprugama i miruje u vertikalnoj ravnini. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor. Potrebno je napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju ubrzanje.

3 t [s] 6 m1 S 3m 4. Štap s kuglicama miruje na horizontalnij glatkoj podlozi. c) . (20 bodova) μ=0. Treba odrediti: a) iznos brzine svake kuglice nakon djelovanja impulsa b) ukupnu kinetičku energiju nakon djelovanja impulsa P G m2 4m (21 bodova) 5. Riješiti zadatak: Dvije kuglice zanemarivih dimenzija mase m1=2 kg te m2=3 kg kruto su spojene na krajeve štapa duljine L=5 m bez mase. Za zadani statički sustav treba odrediti vertikalnu komponentu reakcije u zglobu D metodom virtualnog rada. izvod i značenje teorema o ravnopravnosti izbora pokretnog ishodišta. ako je kutna brzina štapa AB ωI=1r/s=const. 3m ωI A D 4m 4m 2 kN 2m 2. Treba a) odrediti i nacrtati dijagrame a(t) i v(t) za vrijeme gibanja čestice (do zaustavljanja) b) odrediti maksimalnu brzinu materijalne čestice c) odrediti vrijeme koje će proći od početka djelovanja sile do zaustavljanja čestice. pri rješavanju slijedećeg zadatka: Na česticu težine G=70 N koja miruje na hrapavoj horizontalnoj podlozi počne djelovati sila koja se 42.12. za vrijeme pobude konstantnom silom P0. Primjenom tog teorema uz grafičko rješenje vektorskih jednadžbi treba odrediti: . U jednom trenutku na česticu m1 djeluje impuls S=12 Ns. NA KRAJU SVAKOG ZADATKA ISKAZATI RJEŠENJA TRAŽENA POD a). k=30000(N/m). . Objasniti pretpostavke.0 mijenja u vremenu prema prikazanom dijagramu. L k L/3 2m k=30000N/m M=9kg g 2L/3 SVA RJEŠENJA MORAJU SADRŽATI CRTEŽE S POTREBNIM OZNAKAMA KOJE SE KORISTE PRI POSTAVLJANJU ZADATAKA! PRIJE NUMERIČKOG RJEŠAVANJA POTREBNO JE NAVESTI OPĆI STAVAK (npr Ekin+Epot=const) I NAPISATI GA POMOĆU OPĆIH OZNAKA NAVEDENIH NA CRTEŽU.vektore i iznose brzina i ubrzanja u zadanim točkama i kutna ubrzanja svih štapova u prikazanom mehanizmu... Bez dokaza navesti pretpostavke i teoreme koji vrijede pri određivanju nepoznatih statičkih veličina metodom virtualnog rada. Za prikazan mehanički sustav koji miruje u ravnotežnom položaju zadano je m=9kg. a kako rad konstane sile za vrijeme nekog konačnog pomaka koji nije u smjeru sile. Prikazati izvod zakona prisilnih oscilacija sustava s jednim stupnjem slobode. te objasnti koji se P [N] primjenjuju i kako. (20 bodova) P(t) A B m. Objasniti kako se općenito definira rad sile.06. Istu veličinu odrediti i iz jednadžbi ravnoteže te usporediti rezultate. b).MEHANIKA II – Drugi dio ispita 11. C B M=18 kNm II III I 1m m 1. Objasni iz kojeg se zakona i kako izvodi zakon impulsa za sustav čestica. Navesti Newtonove aksiome. (20 bodova) 4m 4m D (19 bodova) 3. Treba odrediti: a) period slobodnih oscilacija sustava b) zakona oscilacija točke B od djelovanja trenutne sile P(t)=1350(N)=const.

5 kg nakon što udari u horizontalnu glatku nepomičnu podlogu brzinom v=6 m/s. Prsten mase m=2 kg miruje pridržan u položaju 1. U položaju prikazanom na slici poznat je iznos brzine i ubrzanja točke C: D A E vC  10 m / s 4m aC  7. Prije numeričkog računa navesti općeniti zakon koji se koristi (npr. (30 bodova) 2m aC  3m 3. 1m 4. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. C B vC. Štap je zglobno spojen u točki A i sustav je pridržan u prikazanom položaju. Prikazani mehanizam giba se u ravnini XY. Odredi do koje maksimalne visine će se odbiti kuglica mase 1. Na prsten je vezana opruga koja ima krutost k=300 N/m i nedeformiranu duljinu L0=1. spojene su štapom prikazanog oblika koji je bez mase.5 m 3m (20 bodova) (16 bodova) 30° v 5. Odrediti vektore i iznose brzina i ubrzanja svih točaka. Potrebno je odrediti iznos impulsa S ako je u položaju 2 brzina prstena v2=0 m/s te iznos pritiska prstena na štap u položaju 2. Nakon uklanjanja pridržanja na masi m1 doći će do gibanja u vertikalnoj ravnini.8 m. Prsten će početi klizati po prikazanom štapu u vertikalnoj ravnini bez trenja i otpora zraka.5 m / s 2 Potrebno je napisati vektorske jednadžbe koje povezuju brzine i ubrzanja označenih točaka i riješiti ih grafičkim postupkom. (20 bodova) 2.5. tg 43 S k 1m 1 2 (14 bodova) 2m a) b) m2 g m1 vektore i iznose ubrzanja čestica m1 i m2 vektor reakcije u zglobu A A 1. 1. c) veličinu i vektor brzine za trenutak t = 2 s (nacrtati vektor na trajektoriju). Položaj čestice određen je vektorskom funkcijom:       r  t   2cos  t  i   2  2sin  t   j 2    2  Treba odrediti: a) trajektoriju i nacrtati graf.06. b) položaj točke za trenutke t = 0 s i t = 2 s. d) veličinu i vektor normalne i tangencijalne komponente ubrzanja za trenutak t = 2 s (nacrtati vektore na trajektoriji). ).18. Na kraju svakog zadatka iskazati tražena rješenja. U jednom trenutku na prsten djeluje impuls S kako je prikazano na slici i u istom trenutku uklanja se pridržanje prstena.2012. kutne brzine i kutna ubrzanja sustava. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama. Za trenutak u kojem počinje gibanje treba odrediti: . e) ukupni prijeđeni put čestice po trajektoriji od trenutka t = 0 s do t = 2 s. Koeficijent restitucije je e=0. Dvije čestice masa m1 = 6 kg i m2 = 2 kg.MEHANIKA 2 ispit .

5.2 2 5 6. Prikazati izvod i objasniti značenje osnovnog teorema kinematike krutog tijela.0 A .8 9.5 C 1. upisati vrijednosti i objasniti kako je određena svaka karakteristična veličina na crtežu uključivo i kako su određene i nacrtane tangente. 7 t y 0 2 S φ=300 4. Nedeformirana duljina opruge iznosi L0=1.2012. Riješiti zadatak: Treba odrediti ubrzanje klizača u točki C na štapu II mehanizma ako je u prikazanom položaju poznato l 1. Primjeniti na rješenje zadatka: Kuglica težine 20N vezana za oprugu krutosti k=40N/cm miruje na glatkoj kosini nagiba φ=300. Riješiti zadatak: Štap mase 3 kg/m1. Navesti značenja svih veličina koje se koriste u matematičkoj formulaciji. 1. Nacrtati sve funkcije u mjerilu. Treba odrediti ubrzanje čestice A u trenutku kada se ukloni zamišljeno pridržanje.0 x z NAPOMENA: Svaki potpuni odgovor boduje se sa 20 bodova g -2. brzine i prijeđenog puta čestice koja se giba po pravcu te objasniti geometrijsko značenje svakog napisanog izraza. Ucrtane su tangente u krajnjim točkama 0 parabole 2 v 2. Objasniti kako se određuje brzina i ubrzanje čestice koja vrši složeno gibanje. Riješiti zadatak: Kruta ploča ABCD giba se u ravnini XY.Treba odrediti koliki je najveći pomak kuglice od početnog ravnotežnog položaja nakon djelovanja impulsa S=10 Ns.5 kg/m2 i čestica mase 6. Ne crtati crteže iz skripte nego pokazati pri određivanju veličina i grafova funkcija a(t) i s(t) iz zadane funkcije v(t).0 kg povezani su u kruto tijelo koje je pridržano u prikazanom položaju.0 Cy 2. Objasniti i prikazati izvod Steinerovog pravila uz crtež sa svim oznakama koje se koriste u izvodu. Treba problem postaviti s općim oznakama označenim na crtežu a zatim zatim uvrstiti numeričke vrijednosti.MEHANIKA II – Drugi dio ispita 18.4 1. ploča mase 1. Treba objasniti kako se određuje rad utrošen na deformaciju idealno elastičnog tijela (prikazati izvod).06.5  m / s  vDx  3m / s    aC  3i  3 j Treba odrediti: a) kutnu brzinu ploče b) iznos brzine točke C c) iznos ubrzanja točke B vDX  ploce  1r / s 2  D ac C vAy A B ll B 3. U prikazanom položaju zadano je: v Ay  1m / s vCy  5. Napisati opće izraze diferencijalnih i integralnih odnosa između ubrzanja.5 A 1  1r / s  1  2r / s 2 2 4.0m.

5 m . (23 boda) A 1m S B k 1.5 m 1. v [m/s] 5 parabola 2° 2 2 3 (23 boda) 2.MEHANIKA 2 ispit – 02. Odredi period i zakon oscilacija točke B ako u jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=15 Ns. a ne samo konačne vrijednosti upisane na dijagramu!) F A 2m (16 bodova) 1m m1 m2 2m 3. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. Štap prikazanog oblika spojen s oprugom u točki B te miruje u vertikalnoj ravnini. Kuglice zanemarivih dimenzija m1=6 kg.2012. Treba odrediti brzinu kuglice m1 u trenutku neposredno prije udara u horizontalnu podlogu te horizontalni pomak kuglice m3. (Treba napisati izračun svih traženih veličina. Nakon što se ukloni pridržanje na masi m1 počinje gibanje u vertikalnoj ravnini. 2. brzinu i prijeđeni put. Podloga na koju štap sa kuglicama pada je apsolutno glatka.5 m 1.2 a podloga između tereta A i B je apsolutno glatka. Štap miruje pridržan u prikazanom položaju. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama.5 kN/m. Za zadani statički sustav potrebno je odrediti horizontalnu komponentu reakcije u zglobu A metodom virtualnog rada. Krutost opruge je k=2. Za prikazani sustav potrebno je odrediti veličinu sile P tako da nema relativnog gibanja između masa mA i mB. Potrebno je napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju ubrzanje. te koristeći te odnose odrediti dijagrame a(t) i s(t) u mjerilu.07. Podloga na kojoj se nalazi teret A ima koeficijent hrapavosti μ=0. a jedinična masa štapa iznosi 4 kg/m'. Čestica se giba po pravcu. Na planu pomaka označiti veličine svih potrebnih pomaka. F=5 kN M=8 kNm 4 6 10 t [s] M B 2.5 m 2m m3 (18 bodova) α 4. Zadano je: mA=4 kg mB=1 kg (20 bodova) α=30° mB P mA  5. ucrtati tangente i nagibe tangenti. m2=3 kg i m3=7 kg kruto su spojene na štap duljine L=5 m koji je bez mase. Prije numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi. Zadan je dijagram promjene brzine.

2012. B 3m (18 bodova) D (26 bodova) A vA =const.03. C 2. brzinu i prijeđeni put te koristeći te odnose nacrtati dijagrame funkcija puta. Odredi ukupni put koji je čestica prošla u tom vremenu te konačnu udaljenost čestice u odnosu na početni položaj. Rješenja moraju sadržavati crteže s potrebnim oznakama i kotama. 3m (21 bodova) (22 bodova) S A 1m 5. Prikazani mehanizam giba se u ravnini XY. te kutne brzine i ubrzanja tijela. 2m 2m 2m 1 3. Nakon uklanjanja pridržanja doći će do gibanja u vertikalnoj ravnini. Odredi period i zakon oscilacija točke B ako u jednom trenutku na sustav djeluje impuls S=22 Ns kako je prikazano na slici. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno.5kN/m. Treba napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju ubrzanje. 1.5 m . Kuglica mase m=4 kg počne se gibati iz položaja 1 s početnom brzinom v1=4m/s po prikazanoj glatkoj podlozi u vertikalnoj ravnini. Prije numeričkog računa napisati općeniti izraz koji se koristi. Čestica se giba po pravcu.MEHANIKA 2 ispit . Za trenutak u kojem počinje gibanje potrebno je odrediti kutnu brzinu i ubrzanje ploče te vektor i iznos reaktivne sile u zglobu A. Kvadratna ploča jednoliko distribuirane mase 2 kg/m2 zglobno je spojena u točki A i miruje pridržana u prikazanom položaju.5 m 1. Za sve orijentirane veličine potrebno je prikazati iznos i vektor. Krutost opruge je k=2. U položaju prikazanom na slici poznata je brzina točke A: vA  4 m / s  const Grafičkim postupkom odredi vektore i iznose brzina i ubrzanja za točke B i D. njen položaj određen je funkcijom s(t )  3t 2  12t  6 [m].09. 2 60 6m ° R= (13 bodova) A 3m 4. Štap prikazanog oblika spojen s oprugom u točki B i miruje u vertikalnoj ravnini. a jedinična masa štapa iznosi 3 kg/m'. B k 1. brzine i ubrzanja čestice za vremenski interval od t=0 [s] do t=3 [s]. Potrebno je odrediti brzinu kuglice i pritisak kuglice na podlogu u položaju 2.

mA=2.5M giba se zajedno sa klinom mase M pod djelovanjem sile P.4 m/s=const. oznake i objašnjenja u oba dijela pitanja. te u mjerilu nacrtati dijagrame funkcija v(t) i s(t) sa -2. 1.0 kg mB=5. Treba napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju funkcije a(t). a između klina i podloge hrapava. Navesti zakon koristi pri rješavanju u općem obliku. Odrediti i brzinu točke C na koloturi. ako za vrijeme gibanja čestica ne klizi po kosini klina. Treba odrediti koji je iznos sile P. Riješiti zadatak: Odrediti u kojem se smjeru i kojom brzinom giba čestica A ako se čestica B giba brzinom vB=4 m/s u desno. U 1. Ploha između čestice i klina glatka je. Objasniti razliku između nezavisnog i zavisnog relativnog gibanja čestica.0 ucrtanim tangentama za vrijeme 0 < t < 16s. Treba navesti i objasniti pretpostavke koje se uvode.0 m D vA C 4.5 početnom trenutku nalazi se u ishodištu. te koje zakone dinamike se koristi pri rješavanju problema sraza čestica. Napisati i objasniti prvi.09.0 m B C A 4. te s nekoliko rečenica objasniti njihovo geometrijsko značenje.0 3. (22 boda) 1. (20 bodova) 5. Primjeniti odgovarajući zakon na rješenje zadatka: Čestica mase m=0. te navesti barem jedan primjer za svako gibanje. Treba odrediti brzinu čestice u početnom trenutku. (20 bodova) P α=600 α μ=0.0 2.DRUGI DIO ISPITA od 03. C i D ako je zadana brzina točke A vA=2.0 kg (23 boda) II I 3. a u t 6 trenutku t=16s položaj čestice određen je 2 koordinatom x=16m.2012. Opisati kinematički uvjet gibanja ploča I i II u spoju B te primjenom plana projekcija brzina odrediti vektore i iznose kutnih brzina ploča te brzina u točkama B. Riješiti zadatak: a Čestica za vrijeme gibanja po osi x mijenja ubrzanje prema prikazanom grafu.2 vA=4m/s vB=5m/s A φ = 300 B NAPOMENA: Odgovori se boduju navedenim bodovima samo ako rješenja sadrže crteže. Navesti koji teorem i koje pretpostavke i pravila koristimo pri određivanju plana projekcija pomaka i brzina u kinematici mehanizama. te je pri rješavanju zadatka primjenjena pripadna teorija . Treba odrediti iznos brzine svake čestice nakon sraza i ukupnu kinetičku energiju sustava nakon sraza. drugi i treći Newtonov zakon. (15 bodova) B 4. Koloture su zanemarive mase. v(t) i s(t) kod gibanja čestice po pravcu. Riješiti zadatak: Čestica A i B sudare se na horizontalnoj glatkoj podlozi kako je prikazano na slici.