You are on page 1of 3

VAC 220

16
!" # $ %
&

"

'( %)*
31

# ) %

G
< !"
<S1,S2L

:'
3< )

45

".

+ ,
%0
./
" 2 '"
.!

,

-

: 8$ 9 ". 6 7 8
(0
=(> <;
'(0 8 =) <?
A 7 ) " <@
C D " <B
%0 H 0
. H
F.
" <E
'( 45
I - % % J. )
!" 8 K 8

< !"

"

"6 78 8

L#.

# ) %

O N =) ) M ."220

8

45
" 3

<;

) <G$ L O Y 3<1 [" \]./. P Q G= $ # ) % " #.S2 8 T 8 U * <Y X OL 6 7 8 '(0 8 =) G (0 W U C G '" 8 =) G Z '( U . L U N =$ G$ [( . S2L I " 2 3 +C.38 G$ 8 " ??S 1 3 $ ( I " 2 ( <S1.+( I " 2 <? <@ <B " #. \] R+ . # R+ # $ V S1.

/. LOC <@ Y:F.! F. STP <. '" .) GND DC M . 8$ %J./.! F. [ / 3GND =(> % +A #.) [(0 8 =) G [" ` a 8 =) G Z [( U ./.b5$ P Q fe / g( 8$ G 1W [( h Q R+ 3 i(0 /.? 1 k '] R+ 31 C. [ G=(* / j$5 I .) 'A _ '( 'A _ NNR 8 8 1 D \>V b '" XxXxXxXxXxXx Y:F." .o SHK <? 8 ./.) !" O 8$ %J. 4. STP <. G %0 . =(> m n .) Y O 8$ G 7Segment ABC 8 =) G b [" $c d + 8 =) G b 8 =) G Z [( U . '( /. d * 3 'A _ +$ ! 7 Y:G$ - .^) 3 RCM G>!C [( %J.[^A _ G^ [( %J. [^ ^ (0 ^=(> % +^A #. !C l5K 1 C.) G>!C [( %J. ^ '^( %^J. =(> m n . I b >!C '( /./. .