You are on page 1of 6

Kehebatan Rasa Takut Kepada Allah

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Martabat manusia ditentukan oleh akhlaknya. Kematangan sikap dan peribadi bermula dari rumah
tangga.
Menanamkan sikap yang jujur dan membentuk perangai umat mesti dimulai dengan menanam
syakhsiah pada keluarga manakala pembinaan rohani anggota keluarga pula perlu dilaksanakan dengan
agama.
Ia sebenarnya perlu dimulai dengan menanamkan rasa Khauf atau takut sebagaimana firman Allah
swt :
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan
penuh rasa takut (khauf) dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka. (QS As Sajdah : 16)
Perkataan khauf yang bererti takut telah disentuh di dalam Al Quran sebanyak 134 kali dan perkataan
yang sinonim dengannya iaitu Khasysyah yang juga bererti takut terdapat sebanyak 84 kali.
Allah swt menjadikan kehidupan di dunia ini ibarat medan ujian yang mesti ditempuh oleh manusia.
Firman Allah swt tentang perkara tersebut :
Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang
lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS Al Mulk : 2)
Rasa takut (khauf) merupakan sifat kejiwaan dan kecenderungan fitri yang bersemayam di dalam hati
manusia dan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kejiwaan manusia.
Sayyidina Ali bin Abi Talib ra berkata :
(MAN KHAAFA AAMANA), Barangsiapa yang takut, aman!
a. Kalau kita tidak takut hujan, kita tidak akan sediakan payung.

b. Apabila kita tidak takut sakit, kita tidak akan berusaha untuk meningkatkan kesihatan kita.
c. Apabila kita tidak takut negara rosak, maka kita tidak perlu memilih pemimpin yang baik.
Islam tidak memandang rasa takut yang ada dalam diri manusia sebagai aib yang mesti dihilangkan.
Namun demikian, rasa takut akan menjadi sesuatu yang buruk apabila seseorang tidak mampu
mengatur dan menyalurkan rasa takutnya, apalagi bila rasa takut itu menjadi halangan kepada apa-apa
kemajuan, penghambat kebebasan mengamalkan sunnah dan membiarkan kehormatan dirinya rosak.
Sayyidina Ali bin Abi Talib ra menasihati kita lagi :
Kalau kamu bertekad melakukan sesuatu, maka harungilah
kerana bayangan bencana terlihat lebih besar dari yang sebenarnya.
Jadi, sesungguhnya menunggu datangnya sesuatu, tanpa bersiap sedia dan berbuat sesuatu sebenarnya
lebih buruk dari sesuatu yang ditunggu itu sendiri.
Oleh kerana itu, lebih baik kita melakukan persiapan dan menyusun kekuatan batin menghadapi sesuatu
yang akan datang.
Al Quran telah menggambarkan rasa takut yang timbul pada jiwa para rasul dan juga pada diri hambahamba Allah yang soleh, meskipun mereka adalah manusia pilihan yang terkenal suci dan bersih.
Allah swt berfirman menceritakan peristiwa keluarga Musa as ketika menghadapi kekejaman Firaun
yang membunuh setiap anak-anak lelaki yang lahir kerana takut, jika generasi yang lahir itu, akan
mengubah kekuasaan yang selama turun temurun telah berada di tangan keturunan Firaun itu.
Maka ketika Musa lahir, yang memang dipersiapkan oleh Allah swt untuk menggantikan kekuasaan
Firaun, kepada ibu Musa diilhamkan oleh Allah swt sebagai berikut :
Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa : Susukanlah dia, dan apabila kamu takut (khuatir), maka
hanyutkanlah ia ke dalam sungai (Nil). Dan janganlah kamu takut dan (jangan pula) bersedih hati
kerana sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang)
dari para rasul. (QS Al Qashash : 7)
Rasa takut (khauf) adalah masaalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang.
Seseorang hanya merasa takut jika :
1. Yang dibenci tiba.
2. Yang dicintai hilang.
Takut merupakan salah satu syarat iman dan kerelaan melaksanakan hukum-hukumnya.
Takut kepada Allah adalah rasa takut yang semestinya dimiliki oleh setiap hamba kerana rasa takut itu
mendorong untuk :

1. Meningkatkan amal kebaikan.


2. Bersegera meninggalkan semua yang dilarangNya.
Rasa takut kepada Yang Maha Kuasa adalah salah satu tiang penyangga keimanan kepadaNya.
Dengan adanya rasa takut, timbul rasa harap (rajaa) akan keampunan (maghfirah), lahir harapan
tentang inayah' (pertolongan) serta rahmat Allah dan ridhaNya.
Sehingga hakikat iyyaka nabudu wa iyyaka nastaiin benar-benar termatri dalam kalbu seorang
hamba.
Di saat manusia merasakan getaran rasa takutnya kepada Allah, maka ketika itu bererti mereka memiliki
rasa takut pula akan ancaman azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka kepadaNya.
Marifah (pengetahuan) akan sifat Allah akan menghantarkan ke dalam pengetahuan tentang azabNya.
Seorang hamba yang soleh, bermarifatullah dan merealisasikan hakikat kehambaannya dengan sentiasa
mengamalkan perintahNya dan mengamalkan pula semua ajaran rasulNya, pasti akan memiliki rasa
takut yang mendalam terhadap azab yang mengancamnya.
Sikap ini akan melahirkan kewaspadaan sehingga tidak ada amal atau perilaku yang mengarah kepada
perkara-perkara yang menjadikan Allah murka dan menjadikan dirinya durhaka kepada Allah swt.
Allah swt berfirman :
Katakanlah: Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
(QS Az Zumar : 13)
Sesungguhnya rasa takut kepada Allah itu merupakan salah satu perasaan yang diciptakan dalam diri
manusia untuk memotivasi mereka dalam menyebarluaskan dan menjaga nilai-nilai Ilahi.
Orang yang benar dalam memposisikan rasa takutnya akan merasakan rahmat Allah samada dalam
kehidupan duniawi mahupun ukhrawi.
Rasa takut ini dapat menjadi kuat dan lemah bergantung kepada keyakinan seseorang pada Allah swt.
Jika manusia itu memahami begitu banyak maksiatnya yang akan dihadapkan kepada Allah Yang Maha
Agung yang tidak memerlukan apa-apa daripada kita, maka akan timbullah rasa takut.
Maka orang yang paling tinggi rasa takutnya adalah yang paling mengetahui dirinya dan penciptanya.
Firman Allah swt :
Sesungguhnya hanyalah yang paling takut pada Allah di antara hambanya adalah para ulama. (QS
Faathir : 28)

Kesan dari rasa takut yang benar adalah jika seseorang sudah benar kefahamannya, maka mulailah rasa
takut masuk dihatinya dan memberi kesan pada :
1.
2.
3.

Wajahnya yang kelihatan pucat.


Perasaannya yang mulai gementar.
Tangisannya yang mula kedengaran.

Kemudian kesan itu menjadi penggugah untuk ia meninggalkan maksiat lalu terus membuat komitmen
dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam beramal.
KATEGORI RASA TAKUT
Rasa takut ini ada yang :
a.
b.
c.

Berlebihan.
Sederhana.
Kurang.

1. Yang berlebihan adalah yang mengakibatkan rasa putus asa dan berpaling dari ketaatan.
2. Yang sederhana akan menimbulkan sikap waspada, hati-hati (wara), takwa, mujahadah, fikir, zikir,
kesihatan fizikal dan kebersihan akal.
3. Yang kurang akan mengakibatkan tidak meninggalkan maksiat yang dilakukan.
Rasa takut para salafus soleh berbagai-bagai :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ada yang takut meninggal sebelum bertaubat.


Ada yang takut diuji dengan nikmat.
Ada yang takut hilang sifat istiqamah.
Ada yang takut suul khatimah.
Ada yang takut dahsyatnya berdiri di hadapan Allah swt.
Ada yang takut dihijab tidak dapat melihat wajah Allah swt di akhirat nanti.

Inilah tingkatan takut para aarifiin' kerana perasaan takutnya murni kepada kehebatan dan keagungan
Allah swt sebagaimana firman-Nya :
Dan Allah mempertakuti kamu dengan diri-Nya. (QS Ali Imran : 30)
Di antara mereka ada Abu Darda ra yang berkata:
Tidak seorangpun yang merasa aman dari gangguan syaitan terhadap imannya saat kematiannya.
Begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauriy ketika saat wafatnya menangis, maka berkata seseorang:
Ya Aba Abdullah! Apakah kamu mempunyai banyak dosa?
Maka Sufyan mengambil segenggam tanah dan berkata:

Demi Allah, dosaku lebih ringan dari ini, tetapi aku takut diganggu imanku sebelum kematianku.
Ada pula seorang Nabi yang mengadu kelaparan dan kekurangan pakaiannya kepada Allah swt, maka
Allah swt mewahyukan padanya:
Wahai hambaku, apakah engkau tidak ridha bahwa aku telah melindungi hatimu dari kekafiran
selama-lamanya sehingga engkau meminta dunia kepada-Ku?
Maka Nabi tadi mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya di atas kepalanya (kerana rasa
syukurnya) sambil berkata:
Demi Allah, aku telah ridha ya Allah, maka lindungilah aku dari kekafiran.
Keutamaan rasa takut disebutkan dalam hadits Nabi saw :
Berfirman Allah swt : Demi Keagungan dan Kekuasaan-Ku tidak mungkin berkumpul dua rasa takut
dalam diri hambaku dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika ia merasa aman padaKu di dunia
maka akan aku buat ia takut di hari kiamat, dan jika ia takut padaKu di dunia maka ia akan aman di
akhirat. (HR Ibnu Hibban)
BEBERAPA CONTOH SIFAT RASA TAKUT
PERTAMA : Takutnya para Malaikat :
Mereka merasa takut kepada Rabb-nya, dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah.
(QS An-Nahl : 50)
KEDUA : Takutnya Nabi saw :
Bahwa Nabi saw jika melihat mendung ataupun angin maka segera berubah menjadi pucat
wajahnya. Berkata Aisyah ra: Ya Rasulullah, orang-orang jika melihat mendung dan angin
bergembira kerana akan datangnya hujan, maka mengapa anda cemas? Jawab beliau saw: Wahai
Aisyah, aku tidak dapat lagi merasa aman dari azab, bukankah kaum sebelum kita ada yang diazab
dengan angin dan awan mendung, dan ketika mereka melihatnya mereka berkata: Inilah hujan yang
akan menyuburkan kita. (HR Bukhari dan Muslim)
Dan dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw, jika sedang solat, terdengar di dadanya suara
desingan seperti air mendidih dalam tungku, kerana tangisannya.
KETIGA : Takutnya para sahabat radiallahuanhum :
a. Abu Bakar ra sering berkata: Seandainya saya hanyalah buah pohon yang dimakan.
b. Umar ra sering berkata: Seandainya aku tidak pernah diciptakan, seandainya ibuku tidak
melahirkanku.

c. Abu Ubaidah bin Jarrah ra berkata: Seandainya aku seekor kambing yang disembelih keluargaku
lalu mereka memakan habis dagingku.
d. Berkata Imraan bin Hushain ra: Seandainya aku menjadi debu yang ditiup angin kencang.
KEEMPAT : Takutnya para tabiiin :
a. Ali bin Hussein jika berwudhu untuk solat, menjadi pucat wajahnya, maka ditanyakan orang mengapa
demikian? Jawabnya: Tahukah kamu kepada siapa saya akan mengadap?
b. Berkata Ibrahim bin Isa as Syukriy: Datang padaku seorang lelaki dari Bahrain ke dalam masjid ketika
orang-orang sudah pergi, lalu kami bercerita tentang akhirat dan zikrul maut, tiba-tiba orang itu
sedemikian takutnya sampai menghembuskan nafas terakhir saat itu juga.
c. Berkata Misma: Saya menyaksikan sendiri peringatan yang diberikan oleh Abdul Wahid bin Zaid di
suatu majlis, maka wafat 40 orang ketika itu juga di majlis itu setelah mendengar ceramahnya.
d. Berkata Yazid bin Mursyid: Demi Allah seandainya Rabb-ku menyatakan akan memenjarakanku
dalam sebuah ruangan selama-lamanya maka sudah pasti aku akan menangis selamanya, maka
bagaimanakah jika ia mengancamku akan memenjarakanku di dalam api?!
Demikianlah rasa takut para malaikat, nabi-nabi, para sahabat, tabiiin, ulama dan auliya.
Maka kita sebenarnya lebih patut untuk merasa takut dibandingkan dengan mereka.
Mereka takut bukan kerana dosa melainkan kerana kesucian hati dan kesempurnaan marifah,
sementara kita telah dikalahkan oleh kekerasan hati dan kebodohan.
Hati yang bersih akan bergetar hanya kerana sentuhan yang kecil, sementara hati yang kotor tidak
berguna baginya nasihat dan ancaman.
Ya Allah, masukkanlah rasa takut ke dalam relung hati kami yang paling dalam terhadap kehebatan dan
kekuasaanMu yang mutlak dan hapuskanlah rasa takut kami kepada sesama makhluk. Berilah kesedaran
kepada kami melalui rasa takut akan azabMu hingga menjadikan kami sentiasa berhati-hati untuk tidak
melanggar larangan-laranganMu dan sebagai motivasi untuk kami mempertingkatkan lagi ibadah kami
kepadaMu.
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS