You are on page 1of 3

PREDAVANJE BR.

1
MIJEANJE FLUIDA
Mijeanje se u praksi esto izvodi pomou mijeala privrenog na
osovini. Koja se okree (vratilo) a najee je postavljeno okomito u
sredini posude:
Mijealice su aparati koje esto susreemo industriji:
-pri proizvodnji soli, kiselina , baza,
-otapanja se esto esto izvodi uz mijealice,
-pri proizvodnji margarina mijeanjem se emulgira ulje u vodi,

Slika 1. Mijealica sa propelerom i turbinom


Mijealice za fluide se mogu svrstati u tri grupe:
1.
mijealica s brzohodnim mjeaima
2.
mijealica s sporohodnim mjeaima
3.
mijealice za mijeanje pomou pumpe
Odnos promjera mijeala i posude moe se zapisati:

gdje je: dm-promjer mijeala, dR-promjer posude


Obodna (periferna) brzina mijeala rauna se prema izrazu:

gdje je n-broj okretaja mijeala.


Primjer:
Za dm=0,3 m, obodnu brzinu mijeala vp=15 m/s, broj okretaja je:

Slika 2. Sidrasta i okvirna mijealica


Odnos irine mijeala prema irini posude priblino iznosi:

d m : d R 0,9 : 1

Za mijeanje velikih koliina tekuina u velikim posudama koriste se


slijedei tipovi mijealica

Slika 3. Mijealica s centrifugalnom i strujnom pumpom


Uspjenost mijeanja se izraava pomou dva pokazatelja:
1.
homogenost materijala
2.
djelotvornost mijeanja
Stupanj homogenizacije izmijeanog materijala ,

H0 1

Snaga mijeala je:

je u funkciji od svojstava medija, broja okretaja, veliine mijeala.


Takoer bitan uticaj ima trenje, to se izraava Re kriterijumom:

gdje je:

pa se uvrtenjem dobija:

To je modificirani (preinaen) kriterij Re M u kojem je umjesto brzine


mijeala uzeta praktinija veliina, broj okretaja mijeala.
Ustanovljeno je da je za laminarno strujanje medija odrava samo
za vrijednosti ReM < 50.
Za sve vrijednosti ReM > 10 000 strujanje je turbulentno, a izmeu
te dvije vrijednosti ReM dogaa se neko prijelazno strujanje.
Dimenzionalnom analizom naeno je da se snaga mijeanja:

gdje je kriterij snage fp, mogue izraunati ako poznajemo vrstu


strujanja:

Ovdje su k i a veliine koje se moraju eksperimentalno odrediti.


Za brzohodna mijeala, fp=02-0,6.
Minimalni broj okretaja mijeala rauna se prema izrazu: