PENDAHULUAN

‫بسم ال الرحمن الرحيم‬
Ya Allah , Rabb kami , Maka perkasa zatMu , Engkau Maha Tinggi , maka segala puji bagi Engkau . Cemerlang Asma2 Engkau , Engkau Maha Berkat , maka bagi Engkau puji yang sebenar . Pemberian Engkau umum, Engkau yang menjadikan segala makhluk, maka bagi Engkaulah segala puji . Sempurna Nur Engkau, Engkaulah yang menunjuk kepada hak , maka segala puji bagi Engkau . Bagi Engkau amrun dan khalq , bagi Engkau mulk dan malakut , bagi Engkau azhim qudrat , kibr dan jabarut . dan

Sesungguhnya adanya kami sebab Engkau , dan kepada Engkaulah kami kembali . Segala kebaikan di kedua tangan Engkau . Engkau yang terawal maka tidak ada sesuatu sebelum Engkau . Engkau yang terakhir . maka tidak ada sesuatu sesudah Engkau . Engkau yang zahir maka tidak ada sesuatu di atas Engkau . Engkau yang batin maka tidak ada sesuatu di bawah Engkau . Aku minta Engkau akan selawat ke atas Nabi Muhamad junjungan semua yang sebelumnya dan yang sesudahnya , pensyafaat orang yang berdosa pada Hari Pembalasan , sebagai selawat yang munasabah dengan ketunggalannya , yang cemerlangannya mencukupi bagi kami yang karam dalam lautan pemberiannya. Dan atas ikhwannya daripada nabi2 dan rasul2 dan keluarganya yang thayyib dan thahir , sahabat2nya yang kamil mukamil dan pengikut2nya yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk . Ya Arhamu Rahimin, Amin . Kemudian maka berkata hamba yang daif yang dipanggil Waliyullah , moga2 Allah pada pihaknya di dalam akhirat dan dunia , dan sempurnakan atasnya nikmatNya dan rahmatNya yang azhim . Ini ilmu hikmah dan barangsiapa diberinya maka sesungguhnya dia telah diberi khair katsir . Ia adalah ketinggalan hakim dan di mana seseorang menjumpainya maka dia paling berhak dengannya . Dan barangsiapa yang tidak dirizkikan zihin yang tajam secara jibilah dan tidak juga pengertian yang tinggi dengan usaha taaqul , biarlah dia awas daripada muthalaah akannya supaya dia tidak silap . Sesungguhnya ia adalah hikmah rabbani quddusi maka mudah silap . Barangsiapa memberi kepada si jahil ilmu , dia telah salah letaknya , Dan barangsiapa menahan daripada yang layak , maka sesungguhnya dia telah zalim . Allah mencukupi bagiku dan Dia sebaik2 wakil . La haula wa la quwwata illa bilAllahi al Ali al Azhim . Kami telah menamakan kitab in al Khair al Katsir dengan laqab Khizanah2 Hikmah . Semoga Allah Taala memelihara akannya daripada fitnah fanatik yang bodoh dan ketengkaran penengkar yang tidak bijak .

1

KHIZANAH

PERTAMA

Hakikat Wujud Apakah belum sampai pendengarankau perkara yang ahli nazar telah asaskan , dengan setinggi himmah mereka , bahawa wujud adalah satu konsep yang engkau boleh capai dengan ‫روع‬ (minda) engkau . Sesungguhnya kunhu (hakikat) konsep wujud adalah yang demikian pencapaian . Kemudian berbetulan dengan konsep wujud terdapat satu perkara yang tahakuk pada waqi’ , yang telah diistilahkan tabirnya dengan ‫( فعلية ماهية‬pernyataan mahiyah ) dan ‫ تقرر الذات‬penetapan zat.
Dan sesungguhnya terhimpun pembahagian maujud kepada dua . (1) Maujud dengan kerana dirinya . Sesungguhnya pembenaran tanggung wujud dan tempat timbul konsep wujud dalam maujud adalah zatnya yang suci , yang bebas daripada segala ketentuan dan iktibar . Maka semestinya maujud itu adalah diri tahakuk dan ain mahiyah . (2) Maujud dengan kerana lain daripadanya . Sesungguhnya pembenaran tanggung wujud ini dan tempat timbul konsep wujud dalam maujud adalah sandaran maujud kepada sesuatu yang tahakuk pada dirinya . Maka semestinya maujud ini tidak mempunyai zat . Sesungguhnya wujudnya termasuk dalam wujud illatnya . Maka tafsilnya dalam bidang imkan antara mahiyah dan pernyataan mahiyah adalah bahawa sesuatu apabila ditilik kepadanya dari segi hakikatnya maka ini adalah tilik mahiyah . Dan apabila ditilik dari segi isnadnya dalam dirinya kepada yang menjadikan(Ja-il)nya , maka ini adalah tilik pernyataan . Pada penjadian basit(1) bekas Ja-il diterima maj-ul. Jika tidak kerana Ja-ilnya nescaya batal zat maj-ul tak-nyata semata2. Dan bagi Ja-il nisbah khas kepada maj-ul maka tidak memerlukan majul melainkan Ja-il . Dan bagi maj-ul nisbah khas kepada Ja-il maka tidak terbit maj-ul melainkan daripada Ja-il . Maka semestinya bagi Ja-il satu jihat yang menjadi sumber dan kunhu maj-ul, keseluruhan jihat bersesuaian dengan keseluruhan maj-ul . Sesungguhnya maj-ul adalah gambaran jihat ini dan maj-ul tamm dengan sendirinya pada darjatnya , tetapi berkehendak maj-ul akan jihat Ja-il untuk tammnya . Dan oleh kerana pada tabiat mumkin isnadnya kepada Ja-ilnya pada asal pernyataannya , dan pada tabiat maj-ul bahawa baginya satu jihat yang rasikh pada Ja-ilnya, maka tercegah pada bidang tahkik dan iklim pernyataan , bahawa terdapat mana satu bentuk tahkik (yakin) dan pernyataan bagi sesuatu perkara melainkan terdapat baginya jihat pada al Wajib cemerlang kemuliaanNya . Dan bahawa cara pemuliaan Maha Suci Allah dengan mengatakan bahawa Dia mencakupi akan yang tidak terhingga secara pencakupan yang tidak terhingga. Bukan bahawa disanadkan kepadaNya segala mumkin hal terbukti secara darurat selepas aqal menetapkan khilaf yang demikian . Dia adalah ain taqarur .Dan tidak dikatakan bahawa selain daripadaNya terdapat apa juga mafhum atau pernyataan , kerana semua perkara yang jihatnya tidak tertakluk kepadaNya , maka ia tercegah secara mutlak .

2

Dan Dia jauh daripada menjadi kulli(2) ataupun juzi . Dia bukan kulli kerana tidak padaNya takwujud dan cacat pada asal . Sesungguhnya Dia wujud dan tamm semata2 . Takwujud dan cacat adalah perkara2 yang aqal membayangkan apabila ia menilik akan sesuatu yang tidak berlaku semata2, iaitu tidak ada isnadnya kepada Ja-il pada apa yang ia mengaqalkan dan mengetahui . Dan Dia bukan juzi kerana tidak ada yang lebih am daripadaNya dan tidak ada sesuatu yang meliputiNya pada apa perkara pun . Dia al Wahid al Hak . al Wahid dari segala jihat, tidak terbit daripadaNya dan tidak melazimiNya melainkan wahid . Kenapa? Tidak ada makna bagi wahid melainkan bahawa ia terbit daripada wahid basit dari segi ia wahid , maka ingatlah dan tadabur . Makna Wajib dan Mumkin Apakah tidak terang kepada engkau daripada falsafah mereka bahawa segala awarid sesuatu terpulang kepada perkara2 yang lazim baginya , yang perkara2 ini adalah keperluan jauharnya . Dan salsilah kelaziman berakhir pada yang melazimkan yang wahid , yang adalah segala yang diperlukan sesuatu itu dan gambaran jihatnya (pada al Wajib al Wujud ) . Dan taqarur adalah gambaran pertama mahiyah , yang adalah terdahulu daripada taqarur dari segi zat. Dan barang2 yang terkemudian daripada taqarur adalah gambaran taqarur mengikut syarat2nya . Dan perbezaan antara mahiyah yang mumkin dengan hakikat yang wajib wujudnya , bersama dengan perkongsian mereka pada wahdah yang lazim , yang awal , yang menghubungi segala lawazim dan awarid , adalah bahawa mumkin itu pasif . Dan apa yang mencegah daripada penggambaran kamalat2 mumkin , yang fardu dan nawafil , pada darjat yang terdahulu ( daripada taqarur ) adalah tak-sampai waktu dan kekurangan pada zat. Dan menunggu yang mumkin ( berhajat kepada kejadian ) , dan ini lebih sengsara daripada maut . Al Wajib bersifat aktif . Dan apa yang mencegah daripada penggambaran kamalat2Nya ,yang fardu dan nawafil, pada darjat yang terdahulu , adalah ketinggianNya , kedahuluanNya kibirNya dan keperkasaanNya ( bukan zatNya ) . Dia sebelum segala sesuatu dan segala kebaikan akur kepadaNya , dan segala kejadian menurut kehendakNya . Konsep kulli dan juzi adalah bidaah amalan aqal dan ciptaan idrak . Adapun sesuatu pada dirinya maka ia bebas daripada konsep kulli dan juzi . Asal sesuatu dan rahsianya adalah jihat maj-ul pada Ja-ilnya . Keseluruhan jihat sesuai dengan keseluruhan maj-ul. Maj-ul tidak lebih am ataupun lebih khas daripada jihatnya . Tidak berlaku pada kejadian maj-ul , apa juga perkara ataupun mafhum melainkan mengikut jihat maj-ul. Dan jenis dan fasal dan taayun adalah konsep2 yang terbeza pada aqal, yang terpisah daripada apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu . Wujud itu baik semata2 dan segala ma’qul adalah kejadian murni . Kejahatan dan adam terbit kerana hilang isnad kepada Ja-il . Maka tidak bagi yang demikian dakwah yang hak .(3)

3

Dan perpecahan mengikut bilangan adalah nasib hadas2 yang tercemar .Adapun pada alam qudus prinsip perpecahan di sana adalah mahiyah sendiri . Dan sesuatu yang nyata pada dunia , harus baginya imam( model) pada alam misal , yang menjadi ikutannya pada usul kamal dan furuknya . Para failosuf telah menetapkan beberapa imam kepada aflak , dan kumpulan Ishraqiyun di kalangan mereka puas dengan beribadat kepada cahaya dan api , kerana melampau dan jahil.(4) Menyoal kenapa sesuatu mempunyai zat dan lawazim adalah sia2 . Dan tidak ditanya kenapa manusia boleh bercakap ataupun taajub . Dan tidak juga kenapa api itu panas . Ini kerana jihat maj-ul pada Ja-il menggabung keduanya dalam satu ikatan dan keduanya terbit daripada adam secara berpadu dan tidak terima hurai . Dan lazim adakala tafsil bagi ijmal mahiyah dan adakala syarahan . Ikatan keduanya dalam satu ikatan oleh Ja-il adalah kerana satu faktor yang menghimpunkan keduanya . Bagi jauhar dan aradh berlaku perbezaan antara keduanya pada lapangan representasi . Adapun pada jihat , maka keduanya sama2 tabiat jihat . Apakah tidak engkau ingat theori para failosuf pada melazimkan harakah dauri kepada falak . Masaalah2 demikian yang menjadi perbincangan ahli aqal ( rationalis ) dan hizb burhan (materialis) , para hakim rabbani mengakui permasaalahannya dan menjelaskan masaalah2 ini dengan sepatutnya .(5) Renungilah dan jangan lalai . Asal Hikmah Kemudian kami menyebut satu masaalah yang adalah asal hikmah dan punca tahkik . Apakah engkau tidak ketahui bahawa nama sesuatu adalah unwan ( kepala yang menunjukkan hakikat sesuatu itu secara ijmal ) baginya . Dan nama itu tidak tercerai daripada bendanya melainkan bahawa benda itu mempunyai aspek syarahan dan khususiah tafsil . Ketahuilah bahawa sadir pertama adalah satu daripada Asma Allah kerana dua wajah Yang pertama , secara ijma’ , perbezaan antara al Wajib dan sadir pertama adalah pada mahiyah . Kemudian kami hendak bertanya : Bukankah sadir pertama unwan yang membolehkan mata penglihat sampai kepada hakikat al Wajib ? Dan perpisahan sadir pertama daripada al Wajib melawani tabiat mumkin (sadir pertama), lebih2 lagi pada darjat2 tanzih . Bukankah jihat sadir pertama termasuk dalam al Wajib ? Sesungguhnya sadir pertama adalah syarah jihat itu dan representasinya . Maka semestinya ia adalah Asma bagi al Wajib . Yang kedua , bukankah al Wajib mengandungi dalam semata2 wahdahNya segala jihat mumkin, apakah mumkin itu wujud kharij ataupun anggapan saja ? Begitu juga bagi sadir pertama . Tidakkah engkau tahu bahawa keseluruhan sadir pertama setuju dengan keseluruhan jihatnya pada al Wajib , secara mutlak . Wujud segala yang lain daripada Allah Subhanahu hilang dalamNya . Yang demikian kerana Allah melengkapi segala kejadian dari segala pihak. Dan perbezaan adalah kerana khususiah yang lazim yang berturut2 muncul .

4

Dan setiap yang hilang dalam sesuatu yang mutlak, sah ditanggung atas yang mutlak. Dan ( yang hilang ) menjadi unwan bagi (yang mutlak ) . Tidak ada perbezaan melainkan dengan khususiah . Yang hilang itu tidak melawani yang mutlak pada itlak dan hakikat. Maka yang hilang itu adalah tafsil bagi jihat ( kejadiannya ) dan syarah bagi jihat ini . Dan sadir pertama berbeza dari lain2 lawazim kerana keseluruhan jihatnya menyetujui keseluruhannya , dan keseluruhannya menyetujui keseluruhan jihatnya . Tidak tertinggal yang kecil ataupun besar melainkan terkira .(6) Pada tahap tahkik dan martabat lazim tidak terdapat melainkan sadir pertama apakah kita mempertahankan akan kekhususannya atau keumumannya . Sebenarnya tidak ada khusus ataupun umum langsung . Sadir pertama tidak seperti apa yang diwahamkan oleh setengah mereka bahawa ia adalah terdahulu kerana ia melazimkan segala khairat . Dan bahawa pada mahiyah, sadir pertama adalah juzi , imam bagi segala juzi . Yang demikian adalah keliru, dan batal pada hak sadir pertama dan tercegah kerana melawani tabiatnya . Tidak ada bagi sadir pertama kunhu ataupun hakikat melainkan jihatnya pada al Wajib . Dan ia tidak terbeza daripada jihatnya melainkan kerana mempunyai bentuk tafsil dan khususiah syarahan . Sungguhnya : Telah datang yang hak dan lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil itu lenyap .(7) Dan ketahuilah bahawa hukum (jihat) berlaku pada emanansi kedua, ketiga dan seterusnya . Adapun pada keluasannya , maka sadir pertama tidak berhujung sepertimana tidak berhujung al Wajib pada zatNya . Sabda Nabi saw : Aku minta Engkau dengan segala Asma Engkau yangKau telah menamakan diri denganNya ataupun yang Engkau telah turunkanNya dalam KitabKau atau Engkau telah mengajarNya kepada sesuatu daripada makhlukKau ataupun yang Engkau telah pilih bagi diriKau dalam ilmu ghaib di sisiKau. (8) Adapun pada pernyataannya , maka sehingga berhenti representasi yang azali yang mujarad dan bersepadu . Dan timbul Iradat . Dari sana timbul alam yang hadas daripada percampuran hukum2 Asma di bawah gagahan Iradat. Tidak terjumpa di sana keseluruhan sesuatu bersesuaian dengan keseluruhan yang lain . Tidak tersuci daripada percampuran (hukum ) dan tidak terdiri unwan . Sudah tentu bahawa sadir pertama lain daripada al Wajib. Ia adalah hadas dan ma’lul . Asma Allah Kemudian di tempat habis alam , sabit representasi2 mujarad dan anniyah muqadas (zat2 suci) yang kamal pada membawa manusia kepada Allah, dan tamm pada unwan . Firman Allah Taala : Kepada Allahlah tempat kembali...(9)....... dan ..... Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadaNya kami kembali .(10)......dan...... Dan kepada Allah juga kembali segala urusan .(11)..... Maka yang demikian itu adalah Asma2 Allah yang kembali . Dan barangsiapa diberi taufik memahami salsilah peredaran Asma2 serta hukum2nya maka telah berhasil baginya segala kebaikan .

5

Dan pendapat yang menghimpunkan di sisi hikmah, bahawa alam ini , segalanya , lain daripada Allah . Tidak secara mana yang digambarkan orang awam bahawa alam berdikari pada kejadian dan terasing pada penetapan . Bahkan ia satu representasi bagi jihat al Wajib dan syarah bagi kamalNya . Sesungguhnya kelainan alam kerana ia terhad pada dirinya dan kerana taayun pada zat. Kedua ini terbit daripada ketakterhinggaan , kemutlakan dan kesangatan lengkap al Wajib. Jika al Wajib tidak meluasi alam , tidak bagi alam apa2pun, pada ketakterhinggaanNya .Alam adalah kotor dari segi jauharnya dan keruh pada tabiatnya . Keduanya daripada kamal qudusNya dan tamm subbuhNya . Dan kalau bukan kerana al Wajib mengandungi alam, tidak bagi alam apa2pun pada qudusNya . Ketercegahan unwan dan ketiadaan pembawaan ( bagi alam ) , keduanya terbit daripada kesangatan gemilang zuhurNya . Dan kalau bukan kerana al Wajib melipatkan alam , tidak bagi alam apa2pun pada zuhurNya . Contoh ( tercegah unwan dan ketiadaan pembawaan ) di sini adalah umpama haiwan mutlak iaitu, tidak ada syarat apa2 , berbanding dengan haiwan kulli iaitu dengan syarat tidak (ada penentuan ) dan haiwan juzi iaitu dengan syarat sesuatu . Maka haiwan mutlak melengkapi keduanya kerana kesangatan mutlaknya . Adapun haiwan kulli dan juzi , maka keterhinggaan keduanya telah menghalang , dan kekotoran keduanya telah mencegah daripada keduanya menjadi unwan . Dan tidaklah keseluruhan keduanya menepati keseluruhan haiwan mutlak . Kami meninggalkan bagi engkau untuk membuat keputusan apakah mumkin bahawa sadir pertama, dengan tabiatnya yang telah dibicarakan , boleh jadi lain , dinamai aqal . Tidak, semestinya tidak . Dan janganlah engkau terperanjat kerana terbit alam ini yang tercemar dari asal yang qudus, atas jalan penzahiran dan representasi . Sesungguhnya bagi setiap yang tercemar ( jihat ) qudus yang tersangat qarib dengannya . Dan yang tercemar itu amat jauh daripada kequdusan . Mamadailah dengan misal yang kami telah beri . Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu tidak mengetahui sesuatu , dan tidak menghendakinya dan tidak menjadikannya melainkan dari segi Dia adalah kebaikan semata2 dan wujud sarf , daripada pantulan hadrat Asma. Ini satu masaalah yang rumit dan tidak memahaminya melainkan orang yang diberi jibilah memahaminya . Kami akan memberitahu engkau sesuatu yang menjadi contoh kami untuk menghuraikan masaalah2 dalam karya2 kami . Bukankah bagi konsep zauj ( genap) empat iktibar . (1) Ketika engkau berkata zauj itu sebegini . Dan maksud engkau dengannya nombor empat . Dan engkau menjadikan zauj unwan bagi empat . Maka zauj dalam tinjauan ini adalah penjelasan bagi empat dan nama baginya . Tetapi tidak mumkin dikatakan zauj adalah empat saja daripada tersangat padu maksud . Iktibar ini yang paling benar dan paling menyerupai diri keadaan . Dan ini adalah mazhab hukama rabbani pada Ilahiah ( Asma ). Di sisi mereka yang mengetahui maujud sebelum ilmu , dan yang mendengar sebelum pendengaran . Dan paling benar daripada

6

dua wajah kalam , di sisi mereka bahawa dikatakan Allah adalah yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan Maha Bijaksana . Al Quran juga mendatangkan yang paling benar daripada dua wajah kalam , di sisi mereka . Dan yang paling tepat meneunjukkan mazhab mereka bahawa dikatakan nama adalah diri yang dinamakan pada satu iktibar. Dan nama bukan yang dinamakan secara tepat, dan bukan tak berkait dengan yang dinamakan, pada iktibar yang lain . (2) Ketika engkau berkata bahawa empat itu zauj . Maka engkau telah meletak zauj sebagai satu konsep yang terbenar atas empat . Dan makna engkau ketika itu adalah bahawa empat dan zauj , jika sekalipun keduanya konsep yang berlainan namun keduanya bersatu di mana konsep empat termasuk dalam konsep zauj. Iktibar ini kurang kuat daripada yang pertama . Ini mazhab Mutakalim(12) pada Ilahiah . Di sisi mereka ilmu maujud sebelum alim, dan hikmah sebelum hakim . Dan yang paling benar dari dua wajah kalam di sisi mereka bahawa dikatakan Allah mempunyai sifat ilmu dan sifat hikmah, bukan bahawa Dia Alim ,Hakim. Mereka mengambil al Alim ,al Hakim sebagai ilmu dan hikmah sendiri . (3) Ketika engkau meneliti pernyataan empat pada khususiah zauj . Dan engkau mengabaikan wahdah yang terbit daripada penelitian rambang yang tembus , dan engkau mendirikan hijab dengan empat sebagai unwan bagi yang demikian wahdah , kerana bingung zihin . Ini mazhab sufi . Yang paling benar ta’bir di sisi mereka bahawa zauj adalah taayun bagi empat dan satu mazharnya . Pendapat ini di antara kedua pendapat yang terdahulu . (4) Ketika engkau berkata empat engkau memelihara maknanya dalam zihinkau, kemudian engkau berkata zauj dan memelihara maknanya dalam zihin juga . Kemudian engkau tilik akan nisbah antara keduanya . Maka engkau dapati bahawa yang pertama illat bagi yang kedua , dan yang kedua ma’lul . Jika tidak kerana illat nescaya tidak jumpa ma’ lul . Ini mazhab failosuf . Di sisi mereka , ilmu itu ma’lul dari Allah dan berkehendak kepadaNya . Dan yang paling benar ta’bir di sisi mereka , bahawa jika tidak kerana al Wajib maka tidak terdapat ilmu. Dan ilmu adalah dengan sebabNya dan kehendakNya. Dan apabila dikatakan kepada engkau wahai orang yang beraqal , bahawa wujud alam ini tersandar kepada Aqal Aktif maka benarkan mereka pada hukum sandaran tetapi salahkan mereka pada unwan yang mereka letak sebagai tajuk dalam qadiyah mereka. Dan hakikat kalam mereka , setelah digugurkan perkara2 bidaah, adalah bahawa al Wahid, al Fayad , al Khalik , al Jawad telah melimpahkan alam dan menjadikannya dan mengeluarkannya daripada adam . Dan umpama demikian (bidaah) di mana mereka berkata bahawa wahyu daripada ta’lim Aqal Aktif . Maka pembetulan kalam mereka bahawa dikatakan , wahyu dari limpahan al Rabb , al Mutakalim , al Jawad . Ringkas kata , ketahuilah bahawa konsep Uqul2 adalah daripada bidaah aqal (13). Dan tidak ada pada asal kejadian melainkan Allah Subhanahu dengan Asma2Nya . Ini burhan matin , cukup insyaAllah bagi orang yang mempunyai hati dan memberi perhatian sedangkan ia naik saksi . (14)

7

Dan patut engkau ketahui bahawa kami tidak berkehendak dengan Asma2, konsep2 , bahkan anniyah qudus , huwiyah tanzih dan tajalli2 al Wajib. Dan adam yang telah disabitkan oleh setengah ahli kasyaf dan ahli nazar bagi anniyah qudus tidak benar . Sesungguhnya apabila disabitkan Asma2Nya dengan betul , tidak pada ketika itu adam . Berbeza pada kes hikayat aqal sesuatu yang tidak berlaku melainkan dalam waham. Dan engkau menjadikan Asma2 sebagai sifat2 dan uqul2 , maka terbit adam kerana Asma2 itu terputus dari hubungannya dengan al Wajib. Alangkah baiknya keputusan hakim berdasarkan wijdan mereka bahawa emanansi anniyah qudus adalah ittisaf bagi Allah atau ciri2 bagiNya . Dan emanansi anniyah yang tercemar sebenarnya dinamakan makhluk dan disifatkan dengan hadas, kerana qaharnya di bawah Iradat dan tercampur hukum2 Asma dalam makhluk . Dan tidak terdapat keseluruhan hukum Asma bertepatan dengan keseluruhan hadas. Dan jika terdapat iktilaf dalam mudrak dan bukan dalam idrak maka ketika didirikan burhan, mumkin dapat diperbetulkan . Adapun iktilaf dalam idrak maka lebih rumit diselesaikan melainkan Allah Subhanahu memperlihatkan mereka tentang kebenaran . Ya Allah , segala puji bagi Engkau . Aku tidak dapat memuji Engkau sepertimana Engkau memuji diri sendiri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Contoh kejadian basit adalah ‫ جعل الظلمات و النور‬dan contoh kejadian murakab adalah ‫جعل لكم الرض فراثا‬ . Ayat yang pertama melampau kepada satu maf’ul dan ayat yang kedua melampau kepada dua maf’ul . (2) Kulli itu memerlukan individu untuk merepresentasinya dan pernyataan . Bagaiamana dikatakan Wajib al Wujud sebagai kulli sedangkan Dia tidak memerlukan apa2pun. (3) Surah al Rad,14 (4) Darjat cahaya dan api tidak lebih tinggi daripada darjat imamnya di Alam Misal, sedangkan tidak satu imam pada Alam Misal berhak disembah . (5) Failosuf adalah seorang yang mendasarkan pendapatnya pada hikmah Yunani. Hakim tidak taqlid buta kepada hikmah Yunani . (6) Surah al Kahf, 49 (7) Surah Bani Israil , 81 (8) Mishkat, Bab –ud Dakwat fi –l-Auqat riwayat Waziin (9) Surah Ali Imran , 27 (10) Surah al Baqarah , 156 (11) Surah al Baqarah , 210 (12) Mereka yang menggunakan falsafah dalam menjelaskan dan memelihara din . (13) Al Uqul al Asyarah , iaitu 10 Uqul , sepuluh malaikat yang , mengikut failosuf, dijadikan Allah secara berikut . Pertama Allah menjadikan satu malaikat . Malaikat itu kemudian menjadikan satu langit dan satu malaikat yang lain . Malaikat yang kedua menjadikan langit yang

8

kedua dan malaikat yang ketiga . Dan seterusnya sehingga dijadikan sembilan langit dan sepuluh malaikat . Malaikat yang kesepuluh , dengan perintah Allah menciptakan alam . (14) Surah Qaf , 37

9

KHIZANAH KEDUA
Marifat zat Allah Tiang hikmah adalah irfan zat Allah Subhanahu dengan zatNya , kemudian irfan AsmaNya dengan khususiah2 dan ahkam2 Asma . Kemudian irfan alam yang diciptakan ini dan zahir Asma2Nya dalam alam ini atas wajah khas . Kemudian irfan Asma2 Kembali ( yang kembali kepada Allah selepas tempoh pelaksanaannya ) dengan hukum2nya dan cara kembalinya kepada Allah Taala . Yang demikian adalah salsilah ( Asma ) edaran(1) dan barangsiapa diberi ilmu tentangnya secara zauq, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak .Dan kami akan menghuraikannya sebagaimana Allah telah memberi taufik kepada kami . Adapun zat Allah Subhanahu maka terlebih mulia daripada meluasi idrak akan zatNya . Hanyasanya sampai kepadaNya dengan tajalli zatNya yang sama sekali bukan daripada perolehan idrak . Tajalli membawa hairan mutlak . Ataupun irfan dengan disifatkan dengan apa juga taayun . Tetapi hanya terdapat semata2 itlak dan wahdah sarf . Tidak kami bermaksud dengan itlak keadaan zat itu kulli .Kami telah batalkan konsep kulli pada awal. Bahkan maksud itlak, keadaan tersimpan segala iktibar ( kulli) dalamNya dan hilang segala jihat dalamNya secara simpanan di mana tidak terdapat kalimat ataupun huruf . Sesuatu simpanan yang meluasi lapangan kejadian dan potensi . Dan dengan wahdah tidak dimaksudkan apa yang bertentangan dengan katsrah, kerana katsrah adalah bidaah dan tajalli2 yang kemudian . Ini satu hukum kulli yang telah berijma atasnya hukama , bahawa kontraduksi antara dua diddan ( proposisi yang berlawan ) bersandar kepada khususiah keduanya , dan tidak kepada Nafsu Rahmani . Bahkan kami telah bersetuju bahawa sesuatu yang tanzih daripada wahdah dan katsrah keduanya , sajalah yang wahid, iaitu asal segala sesuatu . Dan Nafsu Rahmani pada dirinya tercegah daripadanya mana dua diddan daripada Asma2 Allah Subhanahu samasekali . Diddan mempunyai khususiah masing2 , dan Nafsu Rahmani menerima diddan pada segala martabat ittisaf . (2) Adapun segala hakikat yang mumkin , Allah Subhanahu tanzih daripadanya . Ia hanya bidaah alam Iradat dan di bawah qahar Iradat . Ternafi baginya sifat Ilahi kesemuanya secara nafi basit sarf . Bukan bahawa hakikat mumkin adalah hakikat2 ataupun perkara2 yang wajib dinafikan baginya martabat tanzih . Fahaman ini adalah anggapan aqal . Martabat zat -Salsilah Bidayah Bagi mumkin beberapa usul dan imam, di mana mumkin adalah zill bagi demikian usul dan imam , dan pengikut . Apabila tembus tilik ke belakang Iradat akan terdapat bahawa al Bari’, al Hak bersifat dengan usul2 dan imam2 ini pada martabat2 ittisaf . Dan pada depan martabat ini : (1) Allah la ilaha illa Huwa : Adapun Allah maka digunakan pada martabat ini untuk menunjukkan ketakterhinggaanNya . Rujukan adalah kepada unwan bukan kepada hakikatNya

10

(yang tidak dapat dicapai manusia ) . Adapun La ilaha illa Huwa maka digunakan pada martabat ini untuk menunjukkan hakikat martabat ini ( iaitu nafi isbat) . Manusia yang paling berhak mengenali diri Allah adalah lelaki yang tersangat taqarub kepadaNya, hati salim , munsalikh bentuk basyarinya dan dibantu Asma Mutlak yang terbit dari sadrnya . Dan lelaki ini adalah Rasulullah saw khatam anbiya dan imam mursalin. Adapun segala anbiya yang lain , maka mengikut persediaan mereka . Dan awliya , maka mengikut bentuk mizaj . Tetapi mereka ( berbanding dengan anbiya ) tidak hilang dalam lautan itlakNya dan sarih kebebasanNya . Adapun hukama , maka ilmu mereka terhad kepada bidang Qurb Wujud .(3) (2) al Hayy , al Qayyum , al Hak , an Nur : Asma2 ini adalah bagi tajalli awal, yang paling azhim, paling karim dan paling basit . Ia merangkumi segala yang lazim bagi martabat zat dan syarah baginya secara menyeluruh . Ramai telah salah anggap bahawa ia diri Allah . Sesungguhnya ia adalah syarah bagiNya dan berbeza daripadaNya dengan aspek tafsilnya. Ia adalah unwan taqarur dan awal representasi mahiyah . Dan terbit daripada mahiyah segala kebaikan secara berikutan . (3) al Majid , al Azhim , al Ali , al Kabir , al Jalil : Asma2 ini adalah syarah bagi satu aspek daripada aspek2 taqarur , iaitu khususiah aspek ini bercampur dengan al Kibr yang adalah pakaianNya .(4) (4) al Ghani , al Wasi’ , al Qawi , zhu Thul , al Mubarak : Asma2 ini adalah syarah bagi satu jihat daripada jihat2 al Kibr . (5) ar Rahman , ar Rahim , al Birr , al Qadir : Asma2 ini adalah representasi berdikari dari segi faid idafi . (6) al Murid dan baginya juzu2 , al Bari’ , ar Raziq , al Musawir , al Hadi , al Ghafir , al Qabid , al Basit , al Khafid , ar Rafi’, al Mubdi’ , al Muid , al Muhyi , al Mumit .(5) Ringkas kata bagi setiap sesuatu terdapat satu jihat qudus yang termasuk dalam satu Asma dari segi faid idafi . Segala Asma faid idafi adalah juzu2 Asma jamak idafi diibaratkan dengan al Murid . Dan dengan Asma2 ini tammat Salsilah Bidayah. Tidak aku berkata bahawa al Hayy, al Qayyum , sebagai contoh , kesemua syarahnya dalam fasa2nya adalah al Ali , al Azhim . Bahkan al Ali , al Azhim adalah syarah bagi satu jihat daripada jihat2 ( alHayy, al Qayyum ) . Dan tak mampu mendalam fikir tentang hakikat Asma2 pada keseluruhannya dan mempastikan bilangannya serta fasa2nya . Dan qiaskan secara di atas hukum segala Asma, pada tabaqat masing2 . Supaya engkau mantap ilmu dan sedar bahawa bagi setiap Asma , ada khususiah pensyarahan , dan jihat tafsil (terperinci ) berhubung dengan Asma sebelumnya . Dan taqarur yang dimaksudkan dengan al Hayy adalah kehadiranNya untuk diriNya dengan diriNya dengan tanpa berbilangan samasekali . Dan dalam istilah sufi dipanggil ilmu huduri, dan

11

dalam istilah hukama dengan taqawum dan tahakuk . Dan adakala dipanggil dengan Nur iaitu satu bentuk inkisyaf . Taqarur pertama adalah representasi dan syarah bagi martabat zat iaitu keseluruhan (jihat)martabat zat berbetulan dengan keseluruhan taqarur dan keseluruhan taqarur berbetulan dengan keseluruhan jihat. Tidak terbeza melainkan taqarur mempunyai aspek tahkik yang sangat menyeluruh dan pada martabat zat, hilang habis segala jihat dan iktibar . Dan yang dimaksudkan dengan al Azhim , al Ali , al Kibr adalah representasi satu jihat daripada jihat2 al Hayy . Kemutlakan (sifat) ini dari segi kebebasannya ( daripada jihat2 yang lain ) direpresentasi dengan azimah, uluw dan kibr . Dan khususiah yang dinamakan al Ghani , al Saa’ , al Baraka , as Subugh adalah syarah satu jihat daripada jihat2 al Azhim . Jihat ini meluasi representasi baraka dan ghina . Sedangkan al Baraka dan al Ghani adalah sumber ifadah dan menghimpunkan segala bentuk ifadah . Hilang sumber ini dalam keluasan jihat al Azhim . Rahmat dan Qudrat adalah syarah bagi satu jihat daripada jihat2 al Mutabaraka. Jihat ini adalah bentuk persediaan untuk ifadah kamalat , direpresentasikan sebagai satu malakah bagi ifadah tetapi bebas dari ifadah .Jihat ini berkembang dengan sendirinya . Rahmat dan Qudrat adalah satu . Setiap yang dikuasai, dikuasai atasnya dengan rahmatNya . Firman Allah Tabaraka wa Taala:RahmatMu meluasi segala sesuatu.. (6) Kemudian dengan memelihara hak representasi rahmat , Ia berfirman : Kami akan menuliskan rahmat bagi mereka yang mengikuti nabi yang ummi .....(7) Dan apa yang lain dari demikian dinamakan qudrat . Maka perbezaan adalah pada unwan dan mauthin representasi , bukan pada jihat dan ciri itlak keduanya . Kemudian Rahmat ternyata dalam bentuk ifadah aktual , dinamakan Iradat . Ia adalah satu aspek wahdaniah seolah2 penutup kasturi bagi ketakterhinggaan dan itlak . Tidak berhak orang yang berambisi berhasrat lain daripada Rahmat pada awalnya dan pada zatnya . Yang patut adalah mengembalikan segala sesuatu , pada awal qasad , kepada Rahmat dalam mana terpantul bentuk2 Asma . Dan yang demikian kerana Asma2 dengan kesangatan itlaknya dan ketakterhinggaannya seumpama cermin yang gilap, bagi pantulan segala yang atasnya daripada dirinya, dan pantulan persediaannya batin dan zahir . Dan ini kelakuan am pada segala Asma . Pengetahuan manusia terhenti pada bentuk yang terpantul dalam Iradat . Akan senang bagi engkau memahami masaalah ini jika engkau memahami maksud itlak dan hakikatnya . Bukankah bagi konsep penulis , terpantul dalamnya bentuk2 segala konsep yang terbenar baginya . Maka pada contoh penulis, terdapat konsep2 haiwan, jisim , jauhar, yang taajub , yang ketawa, yang berjalan dan seumpamanya .

12

Dan bagi setiap konsep yang terbenar bagi konsep asal , terdapat hakikat tersendiri , yang telah bersatu secara kebetulan pada konsep penulis . Inilah cara terbit jihat bagi nau bahkan bagi individu , yang dinamakan ayan tsabit .(8) Dan berbetulan dengan setiap jihat terdapat satu Asma Juzi dinamakan Sifat Afaal , sepertimana yang terdahaulu disebut dinamakan Sifat Zat , kerana tersangat itlak Sifat dan berbetulan Asma dengan zatNya. Ini asal takwin dan benih hikmah . Asma2 Kembali Allah meliputi segala alam , dari segi mendatangkannya dan menggerakkannya, maka tsabitlah bagiNya anniyah kembali ,yang qudus , azali , abadi yang tamm itlaknya. Maka peringkat pertama Asma2 Kembali adalah al Alim , al Sami’, al Khabir , al Basir , al Shahid . Hakikat Asma2 ini bahawa sentisa hadir alam ini , dengan percampurannya , hukum2nya dan atsar2nya , dalam ilmu Allah . Dia meliputi alam yang kembali kepadaNya dengan liputan yang lain daripada liputan yang awal.(Asma Bidayah ) Kalau ditilik boleh dikatakan Asma2 ini bukan Allah , dan sangat menembus, jernih dan terang. Peringkat kedua Asma2 Kembali adalah al Malik , al Daim , al Mutaali , As Sabur , as Syakur , al Halim , ar Rasyid , al Hamid , al Baqi , al Wahid , al Waris . Hakikat Asma2 ini adalah representasi Asma2 tabaqat pertama dari pihak bebas daripada segala kaitan . Tidak aku kata bahawa Asma2 ini bebas mutlak seperti pada awal2 , kerana ia adalah Asma 2 Bidayah sendiri . Dan timbul berbetulan dengan setiap campuran pada peringkat pertama, sesuatu yang qudus pada peringkat kedua , dalam bentuk terperinci . Peringkat yang ketiga : al Qudus , as Salam , as Samad , as Subbuh . Dan hakikat Asma2 ini qudus tamm dan penujuan kepada Allah yang mendalam . Peringkat kemudian adalah peringkat zat Allah Subhanahu . Dan tajalli zat berlarut pada Asma2 Kembali sepertimana ia berlarut pada Asma2 Bidayah .(iaitu berdasarkan konsep jihat ) Adapun Asma2 tabaqat pertama , maka ia adalah satu hadrat yang menghimpunkan segala bentuk alam , dan ini berlaku dua kali . Pertama ketika berlaku keperincian ifadah idafi , yang dipanggil Kalam . Ini akan dijelaskan kemudian . Kedua , ketika terpantul nizam yang tersusun dalam Asma . Asma ditanggung oleh Lauh Mahfuz , dan adalah apa yang dikehendaki di sini . Dan ia dinamakan Ilmu Pasif . Adapun al Qudus maka ia adalah representasi bagi jihat kebebasan dari segala representasi yang terkandung dalam al Hayy, al Qayyum . Adapun al Malik , al Daim maka kedua ini adalah syarah bagi al Qudus mengikut tanazul2 yang turun dari pelbagai martabat . Permulaan hikmah adalah heran dalam zat Allah , dan irfan Asma2 Bidayah dan akhirnya berdoa dengan Asma2 Kembali . Dan Asma2 Kembali berhak demikian kerana alam ini sentiasa kembali kepadaNya .

13

Kerana demikian , engkau dapati bahawa Rasulallah saw kadang2 menjadikan : Allah la ilaha illa Huwa , al Hayy, al Qayyum .(9)..... sebagai Asma Azham mengikut Salsilah Bidayah . Dan kadang2 : al Ahad , as Samad , allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad .(10)..... sebagai Asma Azham mengikut Salsilah Kembali . Dan engkau akan mendapati bahawa kebanyakan doa2 Nabi saw menyeru dengan Asma2 Kembali dan secara taqdis dan tasbih . Antara Asma2 terdapat Asma Hadas. Dengannya pembinaan nizam hadas . Dan tahkik fahaman tentang Asma2 ini sebagaimana Allah telah mengajari aku , khasnya dan yang engkau akan ketahui kemudian, bahawa antara nau2 qurbah terdapat Qurb Faraid . Hakikat Qurb Faraid adalah bahawa Allah Subhanahu tajalli pada ayan tsabit hamba2 selepas mereka mencapai Qurb Wujud . Dan ternyata satu hakikat , kerana Allah adalah asal segala hakikat . Contoh tahkik ini , yang bersandar kepada ayan tsabit dalam alam ghaib, dan kepada Nafsu Natiqah dalam alam shahadah , adalah umpama tahkik ruh yang bersandar kepada campuran badan . Dan takluk Asma ini ( yang tahkik pada ayan tsabit ) umpama takluk Nafsu Natiqah dengan badan. Dan sepertimana Nafsu Natiqah dengan keadaannya yang mujarad dan basit , tidak tercegah daripada bergantung dengan badan , demikianlah Asma ini sebagai satu suruhan Ilahi , yang ghaib, tidak tercegah daripada bergantung dengan ayan tsabit dan Nafsu Natiqah . Firman Allah : Dia menjadikan ruh ( yang membawa wahyu ) darihal perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba2Nya supaya dia memberi amaran tentang Hari Pertemuan .....(11) Dan makna ayat ini pada mazhab Butun yang Keempat (12), Asma ini yang kami telah jelaskan . ( Maksudnya ruh adalah tajalli Asma yang ditetapkan pada ayan tsabit. ) Di kalangan malaikat satu kaum yang telah capai Qurb Wujud . Apabila ayan mereka subugh, mereka akan mencapai Qurb Faraid (13). Kemudian Allah Subhanahu tajalli atas mereka dan ditetapkan satu hakikat Ilahi . Ketetapan ini menuntut pengaruh dan takwin . Nufus malaikat yang mujarad dan ruh2 mereka yang berhubung dengan jirim tunduk kepada Asma . Kemudian Allah menjadikan dan membentukkan dengan wasitah Asma akan nufus dan ruh2. Antara mereka adalah Mikail diwakilkan atas tadbir rezki dan segal takwin . Banyak malaikat tunduk kepadanya dalam pelaksanaan tugasnya , seperti penggambaran janin dalam rahim , penumbuhan pokok2 dan lain2 . Izrail diwakilkan untuk mencabut arwah . Tugas Israfil melingkupi tugas keduanya seolah2 tugas keduanya tafsil bagi tugas Israfil . Dan antara tugasnya Ijad Kulli dan I’dam Kulli , maka dinisbahkan kedua tuipan kepadanya , iaitu tuipan kebinasaan dan tuipan kejadian . Jibril ditugaskan memberi tarbiah kamal . Antara tenteranya beberapa kaum , setengah daripadanya membawa ilham malaki .

14

Bagi setiap rasul Asma khas yang tajalli pada sadrnya . Dengannya kamal dan perlindungannya . Dan makna aku dengan kedudukan anbiya pada kamal mereka adalah keumuman dan itlak Asmanya . Akan dijelaskan kepada engkau setengah tafsil Asma 2 maka ambillah perhatian . Ingatlah apa yang kami telah sebut terdahulu bahawa kami tidak berkehendak dengan Asma2 akan konsepnya, bahkan kami kehendaki hakikat2nya yang qudus dan tajalli2nya yang azali . Ketahuilah bahawa jihat yang kami telah kemukakan sebagai konsep , berbetulan dengannya hakikat ghaib yang adalah asal tajalli . Apabila kami menyelam dalam lautan Asma ,kami tinggal segala konsep, akan tetapi lidah kelu daripada dapat menjelaskan pengalaman ini dan terpaksalah kami merujuk kepada konsep . Dan sekarang kami mahu bicara tentang empat sifat Allah . Pertama Ilmu , dan terdapat banyak ayat2 al Quran tentang ilmu . Kedua Iradat , dan dikhaskan irfannya kepada anbiya as dan hukama ra . Ketiga Kalam dan ia adalah asal syariat dan pokok wahyu . Keempat Wahdatul Wujud dan padanya banyak perselisihan . Ilmu Allah Adapun Ilmu , maka di gunakan dengan dua makna . (a) Tajalli Allah Subhanahu dengan perkara yang Dia tajalli dengannya , dan ini berhubung dengan Salsilah Bidayah . Hakikatnya , segala yang berlaku termasuk di dalam kelakuan Allah Subhanahu . Dan sepertimana zatNya hadir di sisiNya Subhanahu , maka yang demikian melazimkan hadir segala yang berlaku , di sisiNya , dengan tamyiz , khususiah , hukum , dan bekas masing2 . Dan dengan ilmuNya mengikut demikian hudur yang qudus , kami kehendaki diriNya . Tidak terbeza ilmuNya tentang mana satu daripada kelakuan2 melainkan dengan yang demikian kelakuan sendiri . Hendaklah engkau memikir dengan tepat , kerana masaalah ini rumit dan terserah kepada kesedaran hakim . (b) Kelengkapan Kembali iaitu hadir di sisi Allah dan menuju kepada kelenyapan . Ini berhubung dengan Salsilah Kembali.Hakikatnya bahawa Allah Subhanahu meluasi segala kelakuan dari segala segi tilik.Kerana demikian ,nyata ataupun lenyap adalah sama. Rasulullah telah menghuraikan masaalah qadar dengan bersabda : Telah kering al Qalam selepas menulis perkara yang akan berlaku .(14) Dan Nabi Adam as ( dalam pertemuan dengan Nabi Musa as ) menguzurkan diri atas dosanya kerana ilmu Allah Subhanahu tentangnya. Maka keduanya telah kembalikan segala kejadian kepada al Mabda’ dengan bentuk katakerja sudah atas maksud wajib berlaku .Semestinya Allah adalah al Mabda’. Firman Allah Subhanahu di dalam al Quran : Maka ( dengan ujian yang demikian ) nyata apa yang diketahui Allah tentang orang2 yang beriman dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang2 yang berdusta ....(15). Maka Dia telah jadikan diriNya tujuan , dengan bentuk katakerja masadepan untuk menunjukkan akibat . Sudah tentu tujuan itu daripada Salsilah Kembali . Dan Allah Subhanahu telah isyarat kepada kesempurnaan Lukman dalam al Quran dengan firmanNya : Wahai anakku, Sesungguhnya jika terdapat seberat biji pun...(16) Secara ringkas,

15

setiap kali disebut dalam al Quran tentang ilmu , maka sesungguhnya ia merujuk kepada Salsilah Kembali . Darurat ini daripada tabiat wahyu mengikut dalil (Kalam) dan bukan daripada diri wahyu sebagai emanansi, maka fahamlah . Dan terkemudian Ilmu Pasif adalah semulajadi , maka tidak menafikan keazaliannya . Iradat Adapun Iradat , maka ia timbul dari usaha Allah menyatukan nizam yang terdahulu daripada Iradat dari segi ifadah . Yang demikian kerana setiap hal yang terdahulu menuntut satu hal yang kemudian di mana bersatu dalamnya hal yang terdahulu. Dan seterusnya sehingga berhenti pada Iradat yang adalah ifadah aktual. Maka bersatu dalam Iradat segala nizam . Iradat tidak menuntut melainkan yang berkait dan yang disebabkan . Dan kesemua murad dengan kekotoran dan pencemaran masing2 , tidak tercegah dari kembali kepada Allah Subhanahu . Jauhar Iradat melazimkan terhenti salsilah mutlak dengannya , tetapi bukan sebagai satu perhentian yang berbeza dengan apa yang sebelumnya . Bahkan dengan keadaan Iradat meluasi dan menembusi seperti tembusnya Sifat2 Ilahi yang mutlak dalam alam ini yang tertentu . Apakah engkau tidak nampak bahawa berhasil bagi manusia pada awalnya satu bentuk yang molek dalam zihinnya . Mengikutinya timbul syauq secara wajib . Kemudian berhadas satu sifat iaitu iradat dan ia adalah ifadah aktual , dan sumber gerakan cakap dan buat . Ketahuilah bahawa sifat ifadah azali ini , yang adalah faid daripada Asma2 sebelumnya, berhak dinamakan Iradat , dalam representasi2 Kalam yang turun . Dan tidak disandarkan representasi2 ini secara langsung dan pada zat melainkan dengan Iradat , dan secara tidak langsung dan pada aradh boleh disandarkan kepada Asma2 sebelum Iradat . Dan ini umpama isnad maj-ul kepada bentuk dalam zihin dalam misal yang kami telah kemukakan. Dan apabila ilmu tentang mumkin adalah kehadiran bentuk cetakan mumkin atas jalan meluasi kehadiran akan ilmu, terbenar dinamakan tabaqat pertama daripada Asma2 Kembali dengan Iradat juga , pada representasi2 Kalam . Jagalah rahsia yang halus ini , supaya manfaat dalam bicara nanti . Ketahuilah bahawa anbiya bebas daripada jenayah bidaah . Dan senentiasa bersatu bagi mereka Asma2 dan Sifat2 Allah Subhanahu . Mereka tidak ambisi melainkan Iradat (Allah ) dalam Salsilah Bidayah dan ketiga2 tabaqat dalam Salsilah Kembali . Dan gugur dari segi tabiat kalam mereka ( bicara ) terperinci tentang illat aktif dan pasif . Adapun illat aktif , maka zahir bahawa tauhid tidak menyukai sandaran kepada illat . Dan adapun illat pasif , maka tafsilnya bergantung dengan illat aktif pada tilik hakim . (Maka lebih2 lagi tidak perlu dibicarakan dengan terperinci . ) Dan sebahagian daripada Iradat dipanggil Iradat Mutajadid . Kepadanya disandarkan kejadian sehari2 . Hakikatnya berlaku ifadah Asma Hadas dari sudur malaikat muqarrabun yang diwakilkan untuk mentadbir alam .

16

Tidak lebih benar apa yang dipegang Imam Abu Hasan Asyaari untuk melepaskan diri ketika kesempitan dalam pertikaian , daripada pegang dengan Iradat mengikut firman : Tidak Dia disoal tentang apa yang Dia perbuat, sedangkan mereka akan disoal .....(17) Dia berpendapat bahawa Iradat mengkhususkan dengan sendirinya . Perbuatan Allah Subhanahu bukan diillatkan dengan tujuan , yakni takhsis mengalir daripada diri Iradat dari segi Ia menghimpunkan segala Asma . Ahli al Hak bermaksud dengan Qadar kehendak Iradat Qadim dan dengan Qadha kehendak Iradat Mutajadid . Terdapat dalam satu hadis : Apabila Allah mengqadhakan sesuatu perkara di langit, malaikat mengepak sayap2 mereka , bertunduk kepada perintahNya , dengan bunyi bagai rantai ditarik atas batu licin . Dan apabila hilang takut daripada hati2 mereka, mereka bertanya : Apa yang Rabbmu berfirman ?.... Jawab ( malaikat yang lebih tinggi darjat ) : al Hak dan Dia adalah al Ali , al Kabir . ( Bukhari, Tirmizi ) (18) Yang dimaksudkan dengan hadis ini bahawa malaikat muqarrabun menerima bentuk Qadha daripada punca Qadar sepertimana anbiya menerima ilmu2 daripada punca syariat . Firman Allah Taala : SuruhanNya apabila Dia kehendaki sesuatu bahawa Dia berkata tentangnya : Jadi, maka jadilah ia ..........(19) Dan telah kesamaran atas mufasir yang mashur , maksud ayat ini , kerana mereka tidak faham rahsia takwin . Kami berpendapat bahawa takwin adalah Iradat dan takluk Iradat sejak azali . Azali bukan sesuatu yang kemudiannya bermula zaman . Ia pengandung teoritis bagi alam yang lebih tinggi daripada zaman dan tempat , dengan tajarudnya dan taqadumnya . Zaman dengan lamanya adalah satu ukuran di sisiNya . Dalam zaman Allah melakukan apa saja perbuatan qudus . Tidak ada tajadid dan qadha melainkan dalam hubungan dengan kita . Maka batallah pendapat bahawa mustahil alam ini hadas . Kami berpendapat bahawa seluruh alam , zamannya, dan makaannya dan hayulanya adalah hadas dengan makna bahawa ia disebabkan oleh Iradat . Ia tercemar dengan kekotoran dan berkehendak kepada transformasi dan harakah dengan sendirinya . Konsep zaman dan makaan didahului konsep kejauhan yang ektensif , membayangkan kejauhan qudus dalam representasi waham . Ini cara menyelesaikan perselisihan . Dan putus kata tentang hadas , bahawa terdapat dua jenis hadas . Pertama , hadas yang bergantung kepada kaitan2 dan ta’yin . Dinamakan hadas kerana terkemudian pada salsilah kejadian daripada Ilahiah . Konsep hadas ini meratai segala mumkinat . Kedua, hadas zamani , yang melengkapi segala yang berlaku dalam zaman . Ia bukan zaman dan bukan perkara2 yang wujud bersama zaman . Ahli Sunnah tidak ragu2 pada perkara2 yang kami telah sebutkan . Bagi mereka hadas adalah sesuatu jenis representasi al Awal . Dan mereka menjadikan waham sebagai pengandung hadas . Maka idrak mereka tentang zaman menyerupai idrak failosuf tentang mahiyah , iaitu zat mahiyah terkandung dalam waham .

17

Akan tetapi mahiyah berbetulan dengan bentuk nau dan jenis , yang telah nyata dalam kejadian atau berbetulan dengan khususiah2 perkara2 yang aktual yang disanadkan asbab khususiah kepada hakikat2 perkara2 ini , maka renunglah . Sesungguhnya ini satu masaalah yang rumit . Dan janganlah engkau ingkar ( apa yang kami nyatakan ) kerana Imam2 Ahli Sunnah pun terlibat dengan menghuraikan perkara2 yang tidak menjelaskan akannya para sahabat dan tabiin . Dan pendapat mereka tidak menghalang mereka kekal sebagai Ahli Sunnah . Seperti demikian , kami telah terlibat secara zauq dengan perkara2 yang mereka diam dari menyebutnya atau menyebut secara ringkas saja , kerana belum sampai masa bagi mereka . Sesungguhnya penyelidikan kami tidak mencederakan pegangan kami dengan Sunnah . Kalam Allah Adapun Kalam , maka ia satu hadrat daripada hadrat2 Iradat secara am , dari segi ifadah dalam mauthin ilmu .Dan dalam ifadah ini , berbetulan dengan setiap yang aktual , yang terdahulu daripada ifadah terdapat satu bentuk qudus dan juga berbetulan dengan yang kemudian . Dan yang terkemudian termasuk dalam yang terdahulu . Dan hadrat ini dipanggil huruf dan bentuk dengan makna bahawa huruf2 adalah representasi Kalam dalam mauthin yang tercampur ini . Dan akan dijelaskan nanti . Sesungguhnya Allah Taala menjadikan lisan untuk menghikayatkan bentuk2 ilmiah yang terdapat dalam Nafsu Natiqah , dengan cara yang tidak diketahui sepenuhnya melainkan oleh seorang hakim . Setengah daripada Kalam adalah Kalam Mutajadid sepertimana kami telah pastikan pada Iradat dan syariat . Ia berhubungan dengan nizam wahyu .Wahyu adalah representasi huruf2 (Kalam) secara ain melalui wijdan . Renungilah sungguh2 . Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu berkata2 dengan ifadah demikian bentuk unwan , maka terjadilah representasi dalam Nafsu Natiqah pendengar akan Kalam yang jelas dan kata2 yang didengar . Dan in makna pendapat Shaikh Abu Hasan Asyaari bahawa Kalam Allah Subhanahu adalah Kalam Nafsi . Dan diperbolehkan menggunakan perkataan Kalam Allah untuk suara2 dan huruf2 (kata2 ) yang dilafazkan kerana ia representasi Kalam Nafsi Allah . Dan berbeza wahyu mengikut orang yang dituju wahyu . Sesungguhnya makna kami dengan wahyu adalah representasi Kalam Qudus yang mutlak ruhani. Dan yang berlaku bagi hakim adalah zauq . Tidak terdapat dalamnya representasi. Dan bagi wali terdapat representasi tetapi secara bertompok2 dan kabur . Tidak diwahyukan melainkan kepada seorang nabi, kerana dia adalah sebahagian insilakh(20) tamm ( transformasi dari basyari kepada malaki dengan sempurna , ataupun Nafsu Natiqah menjadi salinan ain tsabit ) Dia bebas daripada jenayah bidaah dan tembusan irfannya paling menyeluruh . Antara anbiya yang bukan rasul , diwahyukan kepada mereka representasi yang lemah . Dan mereka yang diwahyukan secara jelas dan kuat , maka mereka adalah rasul .

18

Antara anbiya , ada yang diwahyukan kepadanya secara sederhana selepas jelas dan kuat. Bagi mereka , meningkat kamal mereka kepada tahap baru dan akan dijelaskan nanti . Antara mereka diwahyukan kepadanya fasahah selepas kesederhanaan . Dia adalah Rasul kita saw , khatam anbiya dan imam segala rasul . Sesungguhnya Allah Subhanahu telah mengurniakan kepada hamba2Nya ayat2 bayinat , muhkamat , balaghah , mujizat yang tidak mengandungi perselisihan . Dan Rasulullah saw telah asaskan kekekalan syariatnya dan keumuman dinnya atas mujizat al Quran dibaca berkekalan . Dengan demikian , dilazimkan keluasan irshadnya dan dia sebagai khatam rasul . Dan secara inilah , dikehendaki dengan yang melazimkan akan yang dilazimkan dalam kebanyakan ayat2 al Quran dan hadis2 . Maka patut engkau mengingati ini . Ilham dan Wahyu : Furuq antara ilham dan wahyu, adalah bahawa ta’yin kalimat2 bahkan ta’yin pakaian2 maknawi huruf2 adalah bidaah bentuk mizaj pada kes ilham . Tidak pada wahyu . Bermula wahyu adalah benar semuanya , tidak mencampurinya batil seperti ilham . Mungkin orang yang bijak dapat faham dari penjelasan kami, rahsia tujuh qiraat .Ia adalah rukshah daripada Allah Subhanahu kerana lapang hati orang yang dilimpah atasnya ayat2 wahyu . Dan tembus tiliknya dalam pelbagai jenis representasi . Jenis2 Wahyu : (a) Wahyu yang dibawa oleh Jibril as kerana pergantungannya dengan alam malakut . (b) Adakala digunakan bagi perkara yang lebih awam daripada yang di atas tidak kira terdapat representasi atau tidak . Antara jenis ini, wahyu kepada Siti Mariam , pada pendapat kami dan Allah juga yang lebih mengetahui . (c) Dan yang lebih umum lagi, apakah ia bebas daripada benda atau tidak . Antara jenis ini , wahyu kepada lebah2 dan kepada ibu Nabi Musa as . Benarkan kami mengingatkan engkau tentang hakikat Asma Mutajadid .Tidakkah engkau mengetahui bahawa dalam setiap proses , kulli atau juzi , terdapat representasi segala Asma Ilahi.Maka zat Allah Taala yang suci lebih berhak dengan demikian, namun tidak mungkin melainkan dengan warna representasi yang menimbulkan proses ini . Proses terbahagi dua jenis , pertama yang mutlak dan tanzih . Dan kedua , yang berkait dan tercemar . Representasi dalam proses mutlak , apabila ia tajalli zat , maka lebih berhak dinamakan Asma daripada representasi dalam proses kedua , seperti khayal, waham , dan idrak. Walaupun tidal layak dipanggil Asma , namum penuntut perlindungan melalui proses kedua akan dapati rahmat Allah lebih qarib kepadanya daripada urat lehernya juga. Maka jadilah mudah pada fahaman, keputusan kami bahawa tajalli zat dalam proses yang terlaku bukan dengan zatNya ,bahkan adalah satu Asma daripada Asma2 Nya, yang terbit daripadanya kesan2 ilahi dalam warna hadas. Dan yang demikian kerana luasnya ke bawah , seperti luasnya ke bawah bagi Nafsu Natiqah .

19

Ini adalah maksud kami dengan tajadid Asma , bukan tajadid zamani . Mungkin ulama salaf tidak menghitung akan Asma Mutajadid kerana memasukkannya ke dalam Asma Aktif ataupun mencukupi dengan pendapat hamba2 yang berhasil daripada wijdan. Akan tetapi mengabaikan penyelidikan ini ketika cuba menghalusi hakikat yang sebenar akan membisukan yang fasih dan mengaibkan yang balaghah. Dan Shaikh Sunnah ( Imam Asyaari) telah saksi dengannya depan Qadhi Hikmah dengan berkata bahawa Kalam Allah adalah Kalam Nafsi dan bahawa hubungan Iradat dengan alam ini adalah hadas . Maka hendaklah engkau benar2 merenung . Wahdatul Wujud Adapun konsep Wahdatul Wujud mengikut zauq hakim maka berbeza daripada pendapat orang lain . Di sisinya , setiap mumkin , wujud ataupun fardhu , mempunyai aktualiti dan mahiyah . Adapun aktualitinya maka umpama taqarur dan aspek tahakuk . Dan dengan aktualiti terbeza daripada adam yang sarf , basit . Adapun mahiyah , maka ia adalah satu konsep yang diiktibarkan oleh waham yang zulman , sebagai sesuatu yang bebas daripada taqarur , yang membezakannya daripada mahiyah yang lain . Ini sebelum ilmu tentang rabitah mahiyah dengan Allah Taala . Hakim memutuskan bahawa mahiyah tidak patut dibicara dan tidak bertabaqat dengan waqi’ . Dan dia meninggalkannya . Bermula , setiap perkara yang tidak baginya jihat terbitnya dan kuasa takwinnya pada al Wajib , maka ia tercegah , terkeluar daripada daerah aktualiti, menyerupai sesuatu yang dihilangkan daripadanya segala zatnya . Maka setiap aktualiti mesti mempunyai jihat pada al Wajib , di mana keseluruhan aktualiti bersesuaian dengan keseluruhan jihat . Sesungguhnya aktualiti adalah syarah bagi ijmal jihat dan representasi bagi ain jihat . Dan kami tidak mengesyaki bahawa terdapat tiga faktor yang berikut . (a) Faktor musytarik yang menghimpunkan wajah dan sadir dan jika bukan kerana faktor ini , maka mengkhususkan sadir kepada satu wajah tertentu dan bukan wajah yang lain adalah pilihan tanpa sebab. Faktor ini dinamakan Nafsu Rahmani (Wujud Munbasit) apabila sadir adalah sesuatu makhluk atau diillatkan . Dan dengan Nafsu Aini apabila sadir itu Asma al Wajib . (b) Faktor yang tertentu bagi wajah, yang dengannya hilang ia dalam Wajib al Wujud dan jadilah ia bebas daripada sebarang representasi . Dan apabila faktor ini tidak mempunyai hukum yang tertentu , kami pun elak dari menamakannya . (c) Faktor yang tertentu dengan sadir , yang dengannya terbit bentuk sadir . Faktor yang tertentu ini dinamakan khususiah mauthin . Perbilangan jihat dalam emanansi alam adalah akibat perbilangan Asma . Asma adalah anniyah qudus , maka semestinya bagi Asma jihat dan lawazim . Segala lawazim berakhir pada satu yang

20

melazimkan dan segala jihat berakhir pada satu jihat yang tidak terbeza dari al Wajib melainkan pada unwan dan hikayat bukan pada rujukan . Maka setiap aktualiti dikepung dari segala aspek oleh al Wahid , al Basit , al Wajib . Yang demikian kerana representasi aktualiti disandarkan kepadaNya sepertimana engkau telah ketahui . Dan seumpama itu , nau aktualiti tersembunyi dalam jihat illat pasifnya . Kadang2 kami namakan illat pasif waqi’ dalam kitab kami dan kadang2 dengan cermin . Maka semestinya bagi aktualiti isnad seperti isnad representasi . Dan qiaskan kepada jenis , dan jauhar dan aspek yang menghimpunkan . Pendek kata , yang lain daripada Allah , demi Allah adalah bohong dan batil . Dari hikmah inilah nyalaan tajalli zat . Maka renunglah . Berkata Shaikh Sadrudin Qunyawi ( murid Ibn Arabi ) bahawa al Hak Subhanahu dari segi wahdatul wujudNya , tidak terbit daripadaNya melainkan al Wahid . Ini kerana mustahil penzahiranNya dan penjadianNya hal keadaan Ia al Wahid akan lain daripada al Wahid . Yang demikian al Wahid di sisi kami adalah Wujud Am yang dilimpahkan atas ayan segala kejadian , yang telah terjadi ataupun belum lagi , daripada perkara2 yang terdahulu ilmuNya tentang wujudnya . Wujud Am ini miliksama Qalam Ala , yang adalah maujud yang pertama dinamakan Aqal Pertama juga , dan segala yang maujud . Dan konsep Wujud ini bukan sepertimana yang disebutkan oleh ahli nazar dari kalangan failosuf , kerana di sisi muhakik tidak terdapat melainkan al Hak . Dan alam ini tidak lebih daripada apa yang maklum di sisi Allah Taala pada awal , kemudian bersifat dengan wujud . Dia juga telah membatalkan pendapat bahawa mahiyah adalah maj-ul . Intisari kalamnya bahawa wujud itu am yang di miliksama oleh segala maujud dan alam ini adalah satu representasi bagi hakikat al Wajib al Wujud dan terbit daripadanya . Berkata Maulana Abdul Rahman al Jami , selepas penghuraian dalam membenarkan bahawa Wujud Am yang menyatakan diri mengikut bentuk2 maujud adalah diri al Wajib, bahawa dengan lafaz Wujud Am orang sufi bermaksud Wahdatul Wujud . Apabila nyata kepada mereka bahawa hakikat al Wajib itu Wujud Mutlak , mereka pun tidak berhajat mendirikan dalil atas keesaanNya dan menafikan syirik bagiNya kerana tidak mungkin terbayang padaNya terdapat dua dan berbilangan tanpa mengibaratkan bagiNya taayun dan kait . Maka segala yang disaksikan atau difahamkan atau dikhayalkan yang berbilang2 maka ia maujud dengan wujud idafi, bukan Wujud Mutlak . Menentang Wujud Mutlak adalah adam yang tidak ada apa2 padanya . Ini natijah kata2 pendahuluannya , dan intisari kalamnya bahawa wujud itu adalah am , dimiliksama segala maujud dan ia adalah ain hakikat al Wajib dan diri zatNya.

21

Dan tidak patut disangka tentang mereka yang alim ini bahawa mereka menghukumkan bahawa Allah Subhanahu adalah kulli . Bahkan maksud mereka adalah sebagaimana kami telah terangkan dahulu bahawa Ia melengkapi ufuk pernyataan dan menyelubungi ilkim tahakuk . Maksudku bahawa tabiat tahakuk memerlukan al Wajib . Dan mumkin disanadkan kepada al Wajib secara lanjut atau tidak . Jihat ijad mumkin dan qudrat takwinnya , atau apa juga istilah yang engkau kehendaki , termasuk dalam hakikatNya secara aktual . Sesungguhnya tahakuk mumkin tersandar kepadaNya Subhanahu . Tidak mengesyaki seorang pun . Semestinya hakikat tahakuk mumkin adalah representasi yang demikian jihat . Asal tahakuk dan tunjangnya adalah al Wajib. Tidak patut dikatakan bahawa Dia adalah antara perkara yang tahakuk dari atas mencakupi. Dia berpakaian dengan pakaian kibr dan bebas dari segala representasi . Dan bahawasanya representasi2 adalah mazahir kamalNya , bayang2 jamalNya dan syarah2 jalalNya . Dan hakim tidak berslisih faham dengan para arifin pada pendapat ini . Adapun bahawa mahiyah bukan maj-ul , dan bahawa sadir pertama adalah Wujud Munbasit atas haikal segala maujud, dan bahawa Wujud Munbasit adalah Allah , dan bahawa wujud adalah sesuatu yang tambahan atas mahiyah, maka segala ini adalah perkara2 yang tercegah . Telah dibicara asas2 pencegahannya . Atau mesti diberi takwil. Dan aku berpendapat bahawa mereka telah mencukupi dengan perbezaan iktibari antara mahiyah dan pernyataan mahiyah. Dan belum dikasyafkan bagi mereka bahawa perbezaan asasi adalah pada mauthin tilik semata2 . Yang hak bahawa dikatakan wujud adalah mahiyah , dan hakikat adalah taqarur seperti pendapat Imam Ahli Sunnah. Kerana konsep wujud dengan itlak amnya melingkupi al Wajib pada zatNya yang takterhingga , mereka mengganggap wujud menyampaikan kepada al Wajib . Mereka tidak faham bahawa seluruh alam tertentu, tidak ada nisbah bagi itlaknya kepada itlak al Wajib melainkan nisbah kesedaranNya dan takwinNya . Dan sesiapa yang menanggap Wujud Munbasit adalah al Wajib maka telah salah faham dan tidak dia mengetahui perbezaan penzahir dan mazahir . Ya Allah sesungguhnya aku minta dengan segala Asma yang empunya bahawa Engkau menjadikan aku imam orang muttaqin dan perlindungan hukama.

(1) Asma terbit daripada Allah , nyata dalam kejadian kemudian kembali kepadaNya . Kemudian diikuti pula dengan Asma2 lain dan seterusnya . (2) Nafsu Rahmani tanzih daripada kontradiksi ini, maka betapa lagi bagi Allah . (3) Shah Sahib adalah seorang hakim dikurnia Qurb Wujud. (4) at Targhib wa -t-Tarhib : Bab-u-Targhib fi-t-Tawadhi’ wa –t-Tarhib min al-Kibr

22

(5) Martabat Hakikat ada enam dan takwil Shah Waliyullah mengikut Asma adalah berikut. (a) Tahakuk diri tanpa syarat----Allah (b) Wahdat----al Hayy, al Qayyum.. (c) Ahadiyah ---- al Majid , al Azhim .... (d) Wahidiyah----al Ghani.... (e) Hubb ---- ar Rahman (f) al Wujud al Munbasit ---- Iradat Dengan Iradat dikehendaki al Wujud al Munbasit yang juga disebutkan sebagai Khatim Asma , Nafsu Kulli dan Wujud Khariji . (6) Surah al Araf, 156 (7) Surah al Araf . 156,157 (8) Sebelum kejadian di dunia ini,benda2 berada dalam ilmu Allah. (9) Surah al Baqarah , 255 (10) Surah al Ikhlas , 1-4 (11) Surah al Mumin, 15 (12) lihat Sharh Hizb -ul- Bahri (13) Tafhimat, jld 2,ms.28,106 (14) Bukhari , Bab Jaff-ul-Qalam (15) Surah Ankabut ,3 (16) Surah Luqman, 16 (17) Surah al Anbiya , 23 (18) Bukhari , Bab Qauluhu Faz’ an Qulubihim (19) Surah Yasin , 82 (20) Insilakh adalah keadaan ayan tsabit memaksa Nafsu Natiqah menyalin representasi2nya sehingga Nafsu Natiqah hilang keterasingannya .

23

KHIZANAH KETIGA
Emanansi Hakikat emanansi bahawa Ja-il secara wajib menyebabkan maj-ul dengan khususiahnya, sepertimana berkehendak asal tahakuk maj-ul daripada aspek yang tertentu bagi Ja-il. Dan jihat ini adalah hakikat maj-ul dan penegaknya . Kewajipan ini mengakibatkan tahakuk maj-ul dan jauharnya dan taqarurnya . Dan penyelidikan mengkasyafkan bahawa tahakuk adalah tahakuk dari pihak Ja-il , dan jauhar maj-ul tersandar kepada Fa-ilnya secara azali dan abadi . Dan taqarur maj-ul adalah daripada subugh mabda’nya . Maka semestinya maj-ul adalah syarah bagi jihat dan tafsil bagi ijmal jihat . Sesungguhnya maj-ul tidak terbeza sebelum ini pada martabat jihat kerana kesangatan tinggi jihat dan jauh terdahulunya . Bermula emanansi ada dua bagai : (1) Emanansi mutlak daripada mutlak . Hakikatnya kelengkapan satu konsep pada dirinya di mana sah baginya membenarkan dan menjadi unwan bagi konsep yang lain . Seperti orang yang taajub dengan yang bercakap , jika sekalipun bersatu secara kebetulan saja , sepertimana dijelaskan dalam Khizanah Kedua . (2) Emanansi yang tertentu yang kait, daripada yang mutlak . Hakikatnya terhenti emanansi mutlak kepada satu had , di mana tidak dituntut selepasnya melainkan berdikari konsep2 yang jihat2nya terkandung dalam had , di mana tidak sah saling membenarkan dan menjadi unwan. Contohnya haiwan dengan syarat sesuatu dan haiwan dengan syarat tidak sesuatu berhubungan dengan haiwan mutlak . Dan kami ingin menjelaskan perkara emanansi dalam Khizanah ini , maka dengarlah apa yang dikatakan kepada engkau dengan penuh perhatian . Apabila Allah Subahnahu berkehendak menjadikan alam ini , Dia melimpah dari semata2 tajarudNya dan itlakNya satu jisim yang tamm yang menghadkan segala jihat dan tidak menerima carik dan tampal . Ia adalah al Arshy al Azhim . Walaupun berjisim akan tetapi ia bersifat ruhani kerana qaribnya yang paling tamm dan tadbirnya yang paling am .Bagi Arshy ruh yang tamm dan kulli . Dan berhak bagi Arshy bahawa dikatakan : Allah Subhanahu wa Taala bersemayam atasnya. (1) Kemudian Allah menjadikan satu jisim yang tidak tamm , dengan jihat2 yang terhad yang menerima carik dan tampal secara mutlak. Makna aku bahawa ia menerima setiap yang berlaku atasnya dan setiap bentuk fardu . Dan ia adalah Ma’ . Ma’ adalah jisim semata2 , tidak ada qurbah baginya , tidak tadbir , ruh dan ketinggian . Dan diibaratkannya dengan Ma’ kerana menyerupai air pada itlak dan penerimaan , sepertimana diibaratkan Arshy kerana Allah bersemayam di atasnya dan kerana ia jisim tamm .

24

Ini zauq hakim dan tidak dapat dielak dari menerima pendapat ini memandang penyelidikan yang telah dijalankan . Tidak mereka berbeza pendapat melainkan kerana jahil dengan hakikat sirr . Dan banyak ayat2 dan hadis2 menyokong pendapat ini . Firman Allah Subhanahu dalam KitabNya : Dia yang menjadikan bumi dalam enam hari , dan ArshyNya di atas air, supaya menguji engkau , mana satu daripada engkau terlebih hasan amalannya .(2) Rasulullah saw telah tafsirkan ayat ini dalam riwayat Bukhari dari Imran ibn Husain , sabdanya : Terdapat Allah dan tidak sesuatu sebelumNya . Dan Arshy di atas air . Kemudian Dia menjadikan langit2 dan bumi dan menulis pada Lauh Mahfuz segala sesuatu .(3) Dan dalam satu riwayat : Dan Dia jadikan daripada air akan langit2 dan bumi. (4) seqadar zauq anbiya dan hukama . Ini

Adapun failosuf yang sibuk dengan perkara yang tidak membantu mereka, apabila kami tilik kepada mereka, kami perlu memahami kata2 mereka begini .Arshy itu maujud secara sedia ada .Hayulanya bergantung kepada bentuknya dan bentuknya bergantung kepada hayulanya . Ma’ itu satu jisim murakab daripada hayula dan bentuk am yang menerima segala bentuk2 yang datang atasnya . Sepertimana mereka berkata tentang hayula tsani dan bentuk nabat . Telah melengkapi akan segala jasmani satu jauhar yang berlanjut dengan sendirinya iaitu zaman , dan satu jauhar yang meluas dengan sendirinya iaitu makaan . Kedua perkara ini miliksama semua jisim , secara melarut . Maka tahakuk zaman adalah tahakuknya dalam jisim . Dan tahakuk makan adalah tahakuknya dalam jisim . Maka kerana inilah mereka anggap kedua ini aradh .Tetapi zauq hakim enggan menerima pendapat ini . Ini kerana kelanjutan zaman tidak biasa tasawurnya di sisi failosuf , maka sulit atas mereka tasawurnya . Ketahuilah bahawa Allah Taala menjadikan kedua ini berangkul. Jika tidak , hayula akan kembali menjadi mutlak semata2 iaitu satu daripada Asma Allah Taala , dan bentuk juga akan kembali kepada Asmanya . Maka dengan hikmahNya yang amat nyata , Dia telah menggantung satu dengan yang lain dan dengan demikian telah sabit alam ini . Segala alam ini adalah hadas . Dan zaman serta yang wujud bersamanya adalah hadas yang berkait . Adapun yang lain daripada zaman maka dengan dua jenis hadas. Barangsiapa cuba membuktikan hadas zamani bagi zaman dan ikwannya maka telah menyimpang jauh . Dia tidak akan jumpa ayat2 al Quran ataupun hadis yang memberi dalil atasnya . (5) Ketahuilah bahawa setiap khususiah daripada Asma mengakibatkan satu bentuk khas dalam alam imkan . Ini kerana terdapat ikatan khas antara keduanya yang berlaku di sisi Allah Taala . Sepertimana sabda Nabi saw bahawa Allah telah menjadikan Nabi Adam mengikut bentukNya (yang khas ) . Secara inilah terbit aflak dan anasir dengan bentuk2nya . Dan pada kejadian juzi , setiap anasir dan falak mempunyai bentuk tertentu .

25

Galian adalah satu jisim murni . Baginya ruh yang lemah . Fungsi ruhnya untuk memelihara bentuk dan tabiat galian .Bentuk galian aflak lebih tamm daripada bentuk galian anasir . Orang awam mengkhaskan kegunaan galian kepada bumi tetapi hukama mengumumkan penggunaannya mengikut zauq mereka kepada segala jenis Ma’ . Nabat adalah satu jisim yang mempunyai ruh . Fungsi ruh untuk memelihara bentuk nabat dan urusan pemakanan dan pertumbuhan . Dan kedua galian dan nabat kadang2 terlibat dengan ahkam haiwan dan natiq secara pasti , akan tetapi bicara di sini terhad kepada tabiat asal . Haiwan adalah jisim yang mempunyai ruh . Fungsi ruh untuk kesedaran daripada hiss, takhayal , tawaham , idrak dan ridha , marah dan lain2 . Natiq adalah jisim yang mempunyai ruh . Fungsi ruh untuk taaqul iaitu untuk memahami Asma2 Allah Subhanahu yang adalah usul2 segala alam , secara ilmu dan amal . Natiq itu berbagai jenis : (1) Natiq yang ghalib atasnya anasir bumi pada timbangan .Beriktidal empat anasirnya pada satu kaifiat tetapi tidak secara iktidal hakiki . Hanya mashur sebagai iktidal dan dia adalah insan . (2) Natiq yang ghalib atasnya anasir hawa pada timbangan . Dan empat anasir berimbang padanya . Ia adalah malaikat safil . Setengah daripada mereka pembantu Malaikat tinggi dan representasi mereka . Mereka petugas2 dan lebih kuat iffa daripada manusia dan lain2 dan lebih kuat ruhani . (3) Natiq yang ghalib atasnya anasir ma’ pada timbangan . Dan empat anasir berimbang padanya . Ia adalah insan ma’ . Tidak terdengar tentangnya melainkan apa yang dicerita ahli zauq . (4) Natiq yang ghalib atasnya anasir api pada timbangan . Dan empat anasir berimbang padanya . Ia adalah jinn . Dan mudah bagi mereka memberi bekas pada nasamah yang tidak mudah bagi manusia melainkan selepas usaha yang berat . (5) Natiq yang dibuat daripada aflak dan ia adalah malaikat tinggi . Bermula malaikat adalah representasi Asma . Nufus mereka lebih tamm dari nufus manusia dan misyaj mereka lebih halus daripada misyaj manusia . Sudah tentu mereka semuanya adalah wahyu dan ilmu. Mereka mengikuti usul mereka secara tamm . Antara mereka kulli , dengan perkerjaan kulli dan pengaruh kulli , pada proses2 tabiat ataupun proses2 ilmu . Antara mereka juzi , diwakilkan mentadbir gunung , laut dan awan dan barang seumpamanya . Pendek kata , apabila hakikat2 mereka serba meluasi dan mereka amat qarib dengan hadrat zat , diserahkan kepada mereka tugas tadbir makhluq yang kemudian daripada mereka , yakni kepada Asma yang meningkat dalam sudur mereka .

26

Dan zauq hakim melebihkan mereka atas manusia secara mutlak melainkan terdapat manusia yang melebihi malaikat pada wajah juzi. Antara malaikat , ada yang belum tajalli dalam mereka Asma Mutlak maka anbiya afdal daripada mereka , tidak ada tentangan pada pendapat ini . Adapun bagi malaikat yang telah tajalli Asma Mutlak dalam mereka , maka melebihkan anbiya kerana wajah juzi umpama kiasan , memandang kedudukan malaikat ini . Maka renunglah . Adapun sujud malaikat kepada Nabi Adam as , maka pada pendapat kami mereka adalah daripada jenis malaikat anasir dan Iblis antara mereka , dan bukan malaikat aflak yang sujud . Dengan ini terhurai kesimpulan dalam firman Allah Taala : Adalah ia dari kalangan jinn , maka berbuat ia fasaq akan suruhan Rabbnya ....(6). Pengecualian menghubungi Iblis dengan malaikat anasir . Qalam adalah satu jauhar yang mujarad ataupun umpama mujarad . Ia adalah representasi Ilmu Aktif . Dan Lauh Mahfuz adalah representasi Ilmu Pasif . Qalam menghimpun jihat2 segala mumkin seperti Lauh Mahfuz . Dan Qalam diibaratkan dalam lisan syariat dengan kitabah menunjukkan hubungan ilmu Aktif dengan Ilmu Pasif .(7) Dan daripada juzuk Qalam dalam alam campuran ini , satu kaum dinamakan kitabah dan hafiz . Dan daripada juzuk Luh Mahfuz beberapa perkara yang dinamakan luh2. Sifat Luh Mahfuz bahawa bagi setiap Asma , daripada Asma Allah yang terdapat dalam Luh Mahfuz , ada satu ayat terasing dipaparkan dalamnya bentuk Asma itu . Dalam bentuk Asma ini bermula beberapa jihat yang berwajah aktif atau pasif . Maka bentuk itu satu tetapi jihat pelbagai . Luh Mahfuz menghimpunkan segala perhimpunan alam . Ada perkara2 daripada jihat2 yang tersembunyi daripada manusia . Dan fungsi suhuf bahawa dipelihara dalamnya berbetulan dengan setiap kata dan perbuatan manusia, satu bentuk . Dinyatakan dalam bentuk ini jihat2 kehidupan akhirat . Ilmu Luh Mahfuz adalah sebahagian daripada zauq hakim dan anbiya saja . Ketahuilah bahawa badan anak dijadikan daripada badan kedua ibubapanya sebagaimana berulang2 sebutnya dalam Kalam Allah Subhanahu . Dan Nabi saw telah mentafsirkannya dalam dua hadis ibn Masud dan ibn Salam . Seperti demikian nafsu anak di jadikan daripada dua nafsu ibubapanya . Penjanaan ruhani dan fakulti tasawur qudus seperti penjanaan jasmani dan fakulti tasawur jasmani . Tetapi kadang2 berlaku khilaf daripada qias kerana terdapat pencegah qudus atau penyakit ruhani . Kadang2 zahir pada nafsu anak apa yang terpendam dalam nafsu kedua ibubapanya . Kadang2 berpindah satu perkara kepada perkara yang lain bersama dengan kekekalan Nafsu Rahmani atas sifatnya .

27

Seperti dua ibubapa sekuat manusia pada marah dan berani dan anak mereka sekuat manusia pada hikmah dan marifat . Ataupun kedua ibubapa tidak malu pada pemikiran dan percakapan tidak dalam perbuatan , dan anak mereka tidak malu pada perbuatan . Dari orang yang luas pemikiran lahir anak yang luas pemikiran . Dan setiap orang yang kuat nafsu dan halus nafsu akan melahirkan anak seumpamanya . Dan sesiapa dari kalangan hukama yang ingin anaknya representasi al Hayy al Qayyum maka jadkanlah dirinya representasi al Hayy al Qayyum mengikut apa yang dijelaskan dalam kanun hikmah . InsyaAllah anaknya akan menjadi sebagaimana impiannya . Jauhar dan Aradh Ketahuilah bahawa bentuk2 jauhar menuntut bentuk2 lain yang bersifat aradh . Dan tahkik pendapat di sisi kami bahawa bentuk yang mengambil tempat dalam jisim adalah bentuk yang putih , bukan keputihan sepertimana disangkakan oleh orangramai . Bentuk yang putih itu mempunyai hakikat tersendiri dan inilah yang membezakannya daripada jauhar dan konsep2 mental saja . Bukankah kejisiman satu perkara yang sebegitu tercampur dengan jisim sehingga sah akibat campuran ini penanggungan kejisiman atas jisim . Maka kami mendapati bahawa keputihan tercampur seperti demikian melainkan bahawa ia berbeza daripada jauhar dengan satu perkara yang khas baginya . Dan mazhab yang betul tentang aflak bahawa ia adalah daripada anasir . Matahari , bulan , dan segala planet bergerak dalam falak atas hisab yang telah ditaqdirkan Allah Subhanahu mengikut tabiat masing2 . Falak mempunyai ruh dan ilmu 2 . Matahari sujud di bawah Arshy dengan sujud yang sesuai dengannya . Adapun galian dan atmosfera dan nabat dan haiwan dan setiap yang ditafsilkannya oleh failosuf yang sibuk dengan perkara2 yang tidak membantu mereka , maka kesemua ini benar pada nizam tabiat . Adapun pada kiraan Asma yang terpantul , maka terdapat asbab2 lain yang rumit membicarakannya secara tafsil . Konsep uqul adalah batil . Ayan2 adalah pantulan daripada Asma yang timbul daripada Iradat . Dan setiap ain nyata pada beberapa mazahir . Berhubung dengan setiap mazhar terdapat hukum2nya yang tersendiri . Kadang2 mazhar itu jauhar dan kadang2 aradh . Maka kerana inilah kami berkata bahawa alam2 sekalipun berbilangan dan berleluasan , bersejajaran setengahnya dengan setengah yang lain . Nau2 adalah khususiah ayan . Ayan yang zahir mengindividukan nau dan menjadikan nau itu ifrad . Mengikut pendapat hakim , terdapat tiga bahagian representasi : (1) Representasi khususiah jauhar : Antaranya jenis Inthibaq(cocok) , seperti nafsu dan jisim yang bersatu secara kesatuan hakiki seperti seorang manusia .

28

Antaranya jenis Indiraj ( tingkat2 ) seperti anggotta badan bagi manusia . Sabda Rasulullah saw : Apabila seorang antara kamu melawan dengan saudaranya jangan pukul wajahnya . Sesungguhnya Allah menjadikan wajah Nabi Adam as atas bentukNya . (8) Mata adalah representasi penglihat dan tangan adalah representasi tukang . (2) Representasi khususiah aradh : Antaranya jenis Inthibaq , dan ia adalah warna , bentuk dan keberanian , kemurahan dan barang yang tidak tertentu dengan satu anggotta. Sesungguhnya ia berlaku atas seluruh sesuatu dari kerana kesatuannya . Ada yang Indiraj , seperti suara dalam kerongkong , penglihatan dalam mata dan pendengaran dalam telinga . (3) Representasi pada alam wujud zihin : Ia adalah satu alam jauh dari zihin di sisi ahli hikmah . Antaranya jenis Inthibaq seperti ketundukan , dan jenis Indiraj seperti tasdiq juzi pada hukum2 khas . Bahas di sisi kami tentang hukum2 ain patut tumpu kepada hakikat ain . Adakala ain itu jamal dan tabiatnya menuntut ifadah jamal kepada ahli , dan harta dan anak dan sahabatnya . Adakala ain itu jalal , yang menuntut ifadah jalal . Dari inilah timbul kebahagian dan kesengsaraan . Representasi yang paling qarib kepada bukan-benda adalah Nafsu Natiqah manusia , kemudian nafsu haiwan, nafsu nabat dan nafsu galian . Tidak disebutnya dalam mawathin wahyu kerana ia di sisi anbiya dan hukama adalah bentuk yang menghimpunkan berbagai representasi saja . Tidak tergantung hukum syariat dengannya saja . Nafsu adalah khalifah ain dalam alam hadas . Syariat diam tentang nafsu sepertimana diam tentang ain . Ini kerana ia antara sirr qadar . Alam Misal Kemudian terdapat alam misal . Lafaz misal ada tiga makna . (1) Misal Muqayad : Ia satu bentuk yang tercetak pada waham atau khayal atau idrak . Ia ciptaan juzi daripada ciptaan ilmu . Dalamnya tercetak bentuk Asma . (2) Misal Mutlak : Ia satu perkara seperti jisim tercetak dalam ma’ dan hawa . Justeru ia sesuatu yang terbenar . Asalnya daripada Asma . Ia lebih halus daripada jisim dan bentuknya daripada cahaya . (3) Misal Hakiki : Ia satu jisim yang zahir pada kharij , tetap , kukuh dan berdikari . Ia jisim akhirat dan berbeza daripada jisim dunia pada dua wajah . (a) Subugh jisim akhirat lebih tamm . Dan lebih banyak wajah2 yang terkandung dalamnya mengambil bentuk jasad . (b) Bahawa dalam alam ini hukum2 yang terbenar atas manusia dua bagai : (i) Hukum yang berdiri dengan nafsu , tidak berlaku pada badan seperti idrak aqal . (ii) Hukum yang berdiri dengan badan , tidak berlaku pada nafsu seperti berdiri, duduk dan beruang. Tafriqnya bahawa badan tidak bersifat dengan hukum pertama bilamanapun , tidak pada mazhab am ataupun khas . Tidak dikatakan: badanku faham ,bahkan: hatiku faham .

29

Nafsu boleh bersifat dengan hukum kedua pada kedua mazhab , dikatakan : Aku berdiri ; Nasamahku berdiri , seperti dikatakan : Badanku berdiri ; Jisimku berdiri . Adapun dalam alam tinggi , semua hukum adalah sama , di mana sah mensifatkan yang satu dengan yang lain . Maka dikatakan di sana : Badanku memahami , sepertimana dikatakan : Hatiku memahami . Setengah sufi menamakan alam ini misal umpama yang dinamakan failosuf minu . Ia satu nama yang dibentuk daripada lafaz mina iaitu bentuk yang dilihat .Jika kehendak mereka kedua adalah maksud alam misal ini maka molek . Kalau tidak mereka telah menyimpang dari jalan yang benar . Kami tidak berpendapat bahawa ada alam misal wasit bagi setiap jisim sepertimana difahamkan daripada kalam setengah mereka . Dan paling jauh representasi daripada bukan-benda adalah jisim hakiki . Yang paling jauh adalah anasir , kemudian aflak , galian , nabat , haiwan dan manusia . Kesedaran Ketahuilah bahawa ahli hikmah menjazamkan bahawa sepertimana pada kharij terdapat satu alam yang tidak diidrak melainkan dengan penglihatan iaitu cahaya , warna dan bentuk, ada yang lain yang tidak diidrak melainkan dengan pendengaran seperti suara. Dan lain yang tidak diidrak melainkan dengan sentuh , dan bau dan zauq . Dan terdapat satu alam yang tidak dicapainya melainkan dengan Hiss Musytarik. Dan satu alam yang tidak dicapainya melainkan dengan Waham dan satu alam yang tidak dicapainya melainkan dengan Idrak .Yang ketiga ini adalah daripada khususiah badan hawa sepertimana akan dijelaskan . Dan ahli hikmah apabila mengetahui bahawa di belakang Nafsu Mujarad terdapat satu ruh lain yang terdiri daripada amsyaj badan , dan ia adalah hijab dan tutup atas wajah Nafsu Mujarad dan satu libas yang subugh atasnya . Maka semestinya ia meratai dua pihak ilmu dan amal , mereka pun menghukumkan bahawa ia wujud pada kharij seperti wujud hissi. Antara maujud yang tidak mencapai akannya melainkan dengan Hiss Musytarik adalah jinn. Ini kesamaran atas ramai orang bijaksana. Hiss Musytarik mereka tidak mendapat petunjuk dan merupakan jinn dengan bentuk2 yang tersimpan di sisi mereka melalui penglihatan . Adapun mereka yang kuat kesedaran ,mereka nampak jinn sebagaimana ia ada tanpa salah silap . Dan daripada alam ini cahaya wudu’ dan mandi , dan kegelapan hadas dan janabah. Sesungguhnya kita mengetahui bahawa sebelum turun syariat , wudu’ dan mandi telahpun dianggap sebagai cahaya dan diperkuatkan apabila turun syariat dalam alam ini. Seperti demikian hadas dan janabah dianggap zulmat sebelum turun syariat . Dan kerana demikian hukama zaman purba mengamalkan wudu’ dan mandi dan mengelak daripada hadas dan janabah dari tuntutan asmah mereka .

30

Adapun antara maujud yang tidak mencapai akannya melainkan Waham , maka perkara2 wijdan yang aradh seperti lapar , marah , mahabbah dan seperti tarikat2 orang baik2 . Di sisi mereka setiap perkara ini dinamakan nisbah . Apabila seorang yang sensitif duduk dekat seorang yang gelisah dan sedih , akan melampau kepadanya kegelisahan dan kesedihan . Dari in disabitkan dua perkara ; (1) Gelisah itu tidak memberi bekas kepada quwwah aqal saja bahkan atas quwwah aqal dan amal bersama. Dan kerana demikian mati shahwat, dan warna kulit jadi kuning . (2) Aradh itu satu perkara yang wujud dan boleh dicapai oleh Waham . Maka sesungguhnya sabit bahawa terdapat satu alam yang hanya boleh dicapai oleh Waham . Dan ini mengikut idrak orang awam . Hukama mendapati pada alam ini cahaya salat dan puasa dan lain lagi . Hakim boleh membezakan antara cahaya ibadat dan cahaya tilawah dan mendapati cahaya salat lain daripada cahaya puasa dan lain daripada cahaya tilawah . Adapun antara maujud yang tidak mencapai akannya melainkan Idrak maka seperti hayula , bentuk am , zaman dan makaan . Empat perkara ini dicapai quwwah Idrak pada fahaman biasa tetapi sebenarnya quwwah Idrak yang mengecam orang yang tertentu, bentuk insan , bentuk haiwan . Adapun mata maka ia hanya mengesan cahaya dan warna , tidak lebih . Ketahuilah bahawa syariat apabila ia sampai had taqarur dan tahakuk mengikut Asma Hadas Mujarad, sabit baginya wujud aradh pada alam ini sebagai syariat . Ini asal tahakuk berbetulan dengan tahakuk yang rasikh pada awal lagi . Kemudian kembang darinya tahakuk waham dan tahakuk hiss sepertimana kami telah tunjukkan . Asbab Kejadian dan Kerosakan Asbab mutlak bagi kaun dan fasad terhad kepada dua jenis . (1) Pantulan bentuk Asma : Telah engkau ketahui bahawa dalam setiap kejadian emanansi terdapat satu bentuk yang khas bagi setiap Asma yang tidak terdapat bagi Asma yang lain . (2) Khususiah kejadian : Telah engkau ketahui bahawa dalam setiap kejadian terdapat maujud khas yang tidak terdapat pada kejadian yang lain , seperti jauhar dan aradh , bahkan pada nau . Maka tercirilah nau dengan lawazimnya dan khususiahnya yang berbagai mengikut Asma masing2 . Ini rahsia sebaran juzi dengan ciri2 peribadi . Adapun hadas harian , maka asbabnya berbagai . (1) Zahir persediaan yang terkandung dalam nau seperti api yang mengandung tindakan membakar maka semestinya ia akan membakar apa yang ia sentuh . Bahagian ini dipanggil quwwah tabii . (2) Ciri2 Asma yang direpresentasikan . Seperti penzahiran al Hayy yang menuntut bahawa mazharnya mempunyai jiwa mengikut nau .

31

Dan penzahiran wali menuntut bahawa mazharnya dikasihi dengan kasih suci, tak kira keelokan sifat2nya dan kelebihan2nya . Dan jika terlibat dengan permusuhan masyarakat , maka semestinya mereka mengasihinya pada satu ceruk hati dan memusuhinya pada ceruk yang lain kerana tuntutan Asma . (3) Penggerakan paksa daripada yang mempunyai iradat ataupun tidak , dari jenis nafsu mujarad ataupun lain . Dan jika daripada Nasamah ,iaitu Nafsu yang mempunyai Idrak yang akan dijelaskan nanti , maka dinamakan himmah . Dan jika daripada Nafsu Natiqah yang bersifat dengan akhlak Allah Subhanahu maka dinamakan carik adat . (4) Representasi bentuk yang tertulis pada suhuf , daripada doa2 dan amalan2 baik ataupun jahat . Bersamanya , pertimbangan perkara2 berkenaan dengan nau , timbangan asbab yang terdahulu , dan timbangan subugh atau tidak seseorang . Maka dalam representasi ini terdapat percampuran seperti terdapat dalam mimpi . Dan kerana inilah sabda Nabi saw : Manusia dalam keadaan tidur , apabila mati mereka akan jaga. Kalau tidak kerana kaum Saba tinggal tepi empangan , tidak mereka diazab dengan tenggelam bahkan dengan azab lain . Seumpama demikian kaum Nabi Lut as , Nabi Shuaib as dan selain mereka , dikhususkan dengan azab sesuai dengan keadaan sekeliling mereka . Jika engkau berkehendak kasyaf sirr , ketahuilah bahawa semestinya terdapat alam pengandung yang memelihara amalan manusia , yang mujarad atau umpama mujarad . Antaranya yang memelihara amalan seorang2 dan ia adalah suhuf yang disanadkan Allah penulisannya kepada malaikat , kerana mereka telah diamanahkannya . Antaranya yang memelihara amalan kaum2 ataupun iklim2 , dan antaranya yang memelihara amalan manusia kesemuanya . Contoh bagi yang pertama,fitnah juzi .Dan kepadanya isyarat dalam firman Allah Taala : Dan apa juga yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan,maka ia adalah disebabkan oleh apa yang kamu telah lakukan,dan Allah memaaf banyak daripada dosa2 kamu .(10) Dan contoh bagi yang kedua , azab kaum Nabi Shuaib as , Nabi Lut as , Nabi Salih as , Nabi Hud as . Unta kaum Tsamud adalah representasi kejahatan kaum Tsamud . Apabila mereka membunuhnya ia menjadi ruhani dan meratailah fasad. Dan contoh bagi yang ketiga , ad Dajjal . Sesungguhnya amalan2 kaum Nabi Nuh as , Nabi Hud as , Nabi Salih as , Nabi Lut as , Nabi Shuaib as dan lain2 terpelihara dalam suhuf am . Dan apabila berganda2 kejahatan Bani Israil , satu qabilah yang hebat antara mereka anbiya wakil Asma Mutlak , dan pemelihara agama dan pemerintah yang mendirikan agama pada setiap zaman , maka terkumpullah kejahatan .

32

Terbentuk dengannya satu lelaki dan bergabung dengannya kejahatan2 yang dilakukan oleh manusia hingga Hari Qiamat . Apabila dia mati , fasad akan menjadi ruhani dan kejahatan akan meratai alam . Kemudian datang Hari Qiamat . Ini sirr khabar Nabi Nuh as tentang ad Dajjal , maka fahamilah . Ringkas kata ketika jadi alam hadas ini , terjadi juga satu alam mujarad berbetulan dengannya di mana terpelihara dalamnya amalan2 manusia dan akhlak2 mereka . Masaalah ini satu rukun besar dalam rukun2 takwin tetapi manusia lupa tentangnya samasekali . Taqdir ada dua bagai , yang tetap dan yang bergantung . Adapun yang tergantung , maka mengikut persediaan individu . Dan padanya bermanfaat doa dan tadbir . Adapun yang tetap , maka mengikut persediaan seluruh alam sekaligus , dan berlaku tanpa ubah. Daripada Huzaifah ibn Asid katanya , sabda Nabi saw : Apabila lalu 42 hari nutfah dalam rahim , Allah menghantar kepadanya satu malaikat untuk membentukkannya , dan menjadikan pendengarnya , matanya , kulitnya , dagingnya dan tulangnya . Apabila selesai, malaikat itu bertanya Ya Rabbi, beritahu apakah lelaki atau perempuan. Maka Tuhan akan tetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat akan menulisnya . Kemudian malaikat bertanya tentang umur dan Tuhan akan tetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat akan menulisnya . Kemudian malaikat akan keluar dengan suhuf pada tangannya dan tidak ditambah atau dikurang apapun . (Muslim) (11) Ketahuilah bahawa ain tsabit , jika sekalipun mengandungi segala jihat , tetapi tidak zahir hukum2 jihat melainkan mengikut tempat zahir ain tsabit. Maka apa yang dikatakan oleh orang sufi bahawa segala yang terdapat dalam ain tsabit semestinya akan zahir tidak benar pada sisi kami. Bahkan bagi ain tsabit hukum2 yang adalah atsar Asma yang adalah pengukuh ain tsabit. Maka semestinya penzahiran hukum2 ain tsabit bergantung kepada persediaan hadas , dan lain2 asbab yang mengiringi , yang zahir pada setiap mazhar daripada mazahir ain tsabit. Tambahan lagi, penzahiran boleh berlaku mengikut beberapa turuq . Hukum2 yang adalah atsar Asma , terkandung dalam ain tsabit secara darurat dan mutlak . Maka semestinya penzahiran bergantung kepada persediaan hadas dan asbab yang mengiring . Maka diketahui mengikut perbincangan ini bahawa doa hakim , dengan kerana kesangatan cemerlang ilmu mereka , zahir walau pada ain tsabit , secara tafsil, dan bukan sepertimana yang difahamkan sepintas daripada al Nusus fi Tahkik at Taur al Makhsus karangan Muhamad bin Ishak Sadrudin Rumi w. 772 H . Ketahuilah bahawa antara kejadian2,ada yang tertentu bentuknya sebelum terjadinya.Dan yang tidak ditentukan bentuknya sehingga jadinya. Penjelasan ini menghuraikan masaalah dalam sabda Nabi saw : Sekalipun tinggal sehari saja bagi bumi ini , Allah akan membangkit seorang lelaki dari keluargaku untuk memenuhkannya dengan keadilan seperti terpenuh sebelumnya dengan kezaliman . (Abu Daud ) (12) Yang dimaksudkannya bahawa keluar Mahdi itu pasti . Adapun waktu wujudnya maka terpulang kepada keadaan . Seperti demikian sabda Nabi saw kepada Ummi Habibah : Jangan engkau

33

minta Allah apa yang Dia telah bebas daripadanya , ( iaitu perkara2 yang telah ditakdirkan jangan disoal ) tetapi mintaNya darjat jannat . Dengan pendahuluan ini , maka kami berkata bahawa apabila lalu atas janin masa ini dan tertentu mizaj amsyaj badan , Allah Subhanahu menyuruh, mengikut tajalliNya pada sadr malaikat bahawa janin itu lelaki jika ghalib atasnya air lelaki , dan perempuan jika ghalib atasnya air perempuan . Kemudian ditilik kepada tabiat janin dari segi kuatnya , kerasnya , lembutnya dan lemahnya , maka Allah mentajalli pada sadr malaikat umurnya . Demikian kerana bagi setiap sesuatu, wazan mengikut waktunya . Kemudian ia akan meningkat kepada tahap kamalnya . Kemudian merosot , mati dan jadi buruk . Wazan terhad dengan had kulli bagi nau dan had juzi bagi setiap individu , dan ia terukir dalam cermin nau . Apabila tertentu bagi janin umurnya maka ini dinamakan ajal musamma . Dan ia akan mencapai umur ini jika tidak ada pendorong2 atau pencegah2 dari luar . Antara pendorong2 adalah perbuatan baik dan silaturahim . Sesungguhnya kedua ini memanjangkan umur sebagaimana engkau akan ketahui . Antara pencegah2 adalah zalim dan bunuh . Sesungguhnya kedua ini mengurangkan umur . Firman Allah Taala : ... dan ajal musamma di sisiNya .(13) dan firmanNya :Maka takutilah dan turutilah aku ( Nabi Nuh as ) . Allah akan mengampunkan bagi engkau daripada dosa2 engkau dan mengakhirkan engkau sehingga ajal musamma .(14) Kemudian ditulis bagi janin apakah ia bahagia atau sengsara di akhirat . Kebahagian ini melengkapi amalan2 dan akhlak dan kesudahan . Kebahagian dan sengsara yang tertulis di sana perkara2 kulli yang tidak tertentu bagi individu melainkan dengan asbabnya . Kemudian ditulis apakah luas rizki ataupun sempit . Dan juga tidak tertentu di sana melainkan mengikut nau kulli . Ketahuilah bahawa ada perkara2 mudah yang terjadi dengan asbab2 yang tersangat mudah . Dan perkara2 yang susah yang terjadi dengan sesusah2 asbab . Ini makna hadis Nabi saw : Fiman Allah Taala : Tidak Aku enggan pada sesuatu seumpama engganKu terhadap hamba yang saleh yang tidak suka mati dan Aku tidak suka menyedihkannya . ( dengan mencabut nyawanya ) Dan semestinya berlaku maut bagi hamba ... Makna hadis ini pada pendapat kami kembali kepada pertentangan antara Asma2 . Hakikatnya bahawa setiap Asma menuntut zahir hukum2 pada mazharnya. Dan Allah Subhanahu kerana sayangNya akan hambaNya , sepertimana engkau akan ketahui dalam bicara wajahah , dan muafakat dengan pendapatNya , tidak suka maut . Tetapi semestinya bagi hamba maut , mengikut Asma yang melengkapi nau manusia . Dan Bukhari meriwayakan daripada Abu Said bahawa Nabi saw duduk satu hari atas mimbar . Dan kami duduk kelilingnya . Maka sabdanya : Antara perkara yang aku takut berlaku atas kalian selepas aku , condong kalian kepada kesedapan hidup di dunia dan keindahannya . Maka kata seorang lelaki : Ya Rasulullah , Apakah baik itu mendatangkan mudarat ?

34

Maka Nabi saw diam dan dikatakan kepada lelaki itu : Apakah halkau bercakap dengan Nabi saw sedangkan dia tidak bercakap dengankau . Dan kami melihat bahawa telah turun wahyu kepada Nabi saw . Dia pun menyapu peluhnya dan bertanya : Mana si penyoal tadi ? Seolah2 dia gembira dengan soalannya . Sabda Nabi saw : Sesungguhnya yang baik itu tidak mendatangkan yang jahat . Sesungguhnya setengah darpada pokok2 yang tumbuh musim bunga membunuh atau memudaratkan binatang ternak , melainkan yang memakan yang hijau yang sesuai sehingga kembung perut dan menghadap matahari , kemudian berak dan kencing dengan mudah dan sambung makan lagi .. ..(16) Cara soal dan jawab yang padan benar , tidak mendatangkannya melainkan atas mazhab hikmah . Adapun soalan , maka maknanya bagaimana nikmat Allah yang semestinya daripada representasi jamal mewajibkan jalal dan membangkitkan khauf , kerana representasi adalah atas bentuk yang direpresentasikan . Adapun jawabnya , adalah mustahil bahawa jalal itu terbit daripada sulbi representasi jamal . Sebaliknya ia baik segalanya . Sesungguhnya jahat terbit daripada buruk dan tamak yang terdapat dalam qabil . Jahat terbit mengikut satu Asma yang adalah representasi jamal atau kerana perkara2 yang lain . Ini pendapat hukama . Sesungguhnya al Wujud adalah baik segalanya , tidak ada jahat dalamnya kerana ia adalah punca segala kebaikan . Sesungguhnya yang jahat adalah daripada timbunan kekurangan (adam) dalam bentuk mizaj dan berlaku di alam campuran ini . Fitrah Manusia Firman Allah Taala : Fitrah Allah yang Dia menjadikan manusia atasnya ...(17) dan sabda Nabi saw : Setiap kanak2 dilahirkan atas fitrah Islam . Kemudian dua ibubapanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi ......(18) Ketahuilah bahawa bentuk manusia berkehendak dengan sendirinya bahawa terdapat aspek tertentu baginya dalam badan anasir . Maka semestinya manusia tegak, kulit tak berbulu , kuku lebar , kepala bulat , bercakap, ketawa, melihat warna dan bentuk, mendengar suara , merasa lapar dan dahaga , dan lain2 khususiah nau . Dan satu aspek tertentu dalam badan nasamah , maka semestinya bagi manusia marah , suka , tadbir akibat perkara2 ( pandangan jauh ) dan idrak khafi asrar ( intuisi rahsia2 tersembunyi ) . Qadar ini dicapai oleh orang awam dan khas . Dan orang khas sedar juga bahawa Allah Taala telah meletakkan dalam setiap nasamah rasa iffa , firasat dan menuntut qurbah . Pada amnya , segala hukum syariat termasuk dalam memajukan tiga ciri ini . Qurb Wujud adalah subugh tiga ciri ini dari jihat qudus . Iman adalah subugh tiga ciri ini dari jihat proses alam campuran ini. Dan kekurangan daripada khususiah nau ada dua sebab.

35

(1) Kekurangan bentuk2 , yang terlimpah , kerana kekurangan maddah , seperti engkau melihat setengah manusia dilahir buta, atau bisu atau baginya ekor , atau baginya belalai dan sebagainya . Dan umpama demikian , setengah manusia dilahir cenderung kepada kelazatan , kafir terhadap Rabbnya , jahil tentang hakikat sirr. Contoh sebab ini nasamah budak yang dibunuh Khidir . (2) Halangan2 secara paksa , sepertimana engkau lihat setengah manusia tidak minum air langsung kerana latihan , maka dia jatuh sakit , berdiri bongkok , kepalanya tunduk selalu dan matanya jadi buta . Sedemikian , ibubapa menjadikan anak mereka Yahudi , kemudian dia membesar dan mula menyoal perkara2 yang disajikan dalam pengetahuannya . Dari ini terbit dua susulan yang sangat mustahak . (1) Bahawa tariq nazar dan istidlal bidaah yang dilakukan mereka yang cacat aqal . (2) Membenarkan anbiya adalah kerana ilham batin melalui mizaj . Ia bukan sepertimana dianggap Ahli Kalam bahawa setengah manusia mengingkari beberapa proposisi yang amat jelas , yang selalu hadir di sisi mereka , seperti wujud dan ilmu dan lain2. Ya Allah, Rabb kami , bagi Engkau segala puji , Engkau cahaya langit dan bumi dan segala yang ada dalam keduanya . Dan bagi Engkau segala puji, dan Engkau pendiri langit dan bumi dan segala yang ada dalam keduanya . Dan bagi Engkau segala puji , Engkau Rabb langit dan bumi dan segala yang ada dalam keduanya . (1) Surah al Araf , 54 (2) Surah Hud , 7 (3) Bukhari , Kitab at-Tauhid (4) Mishkat, Bab Sifat al Jannat wa Ahluha (5) Hadas zamani : bahawa terdahulu tidak ada (6) Surah al Kahfi ,50 (7) Bandingan istilah Ibn Arabi dengan Neoplatonis :Qalam bandingannya Aqal Awal ; Luh Mahfuz bandingannya Ruh Kulli: Arshy bandingannya Jisim Kulli (8) Muslim, an Nahi an Darbi-l-Wajh (9) Tidak ada hukum mewajibkan perkara2 ini zaman mereka. (10) Surah as Shura ,30 (11) Muslim , Kitab al Qadar (12) Abu Daud, Jld 2, Awwal Kitab al Mahdi (13) Surah al Anam, 2 (14) Surah Nuh, 3,4 (15) Mishkat , Bab Zikrullah Azza wa Jalla (16) Bukhari , Bab ma Yudhar min Zahrat-id-Dunia (17) Surah al Rum, 30 (18) Muwatta, Jld 2, Bab Kullu Mauludin Yulad ala Fithrah-il-Islam

36

KHIZANAH EMPAT
(Prinsip2 Umum tentang Pertumbuhan Am dan Pertumbuhan Sempurna ) Nafsu Natiqah Yang awam membatas ( sumber ) ilmu kepada empat bahagian. 1. Ihsas: perasaan melalui mana satu daripada deria yang lima. Ia berhubung dengan latifah qalib ( iaitu badan ). 2. Takhayul: Ia berhubung dengan latifah khayal ( iaitu fikir ) . Fungsinya tertumpu kepada objek2 yang berwarna dan berbentuk, yang tidak hadir. 3. Tawahum: Ia berhubung dengan latifah waham ( iaitu imaginasi) . Fungsinya persepsi maani juzi yang berhubung kait dengan ihsas, serta memuat dan memelihara maani ihsas. 4. Taaqul: Ia berhubung dengan latifah Nafsu Natiqah. Fungsinya persepsi prinsip2 tabii dan perkara2 mujarad. Kami tidak setuju bahawa taaqul berhubung langsung dengan Nafsu Natiqah. Bahkan taaqul berhubung dengan satu latifah idrak yang adalah khalifah Nafsu Natiqah pada alam yang beruang ini. Latifah ini adalah jisim yang paling dekat kepada Nafsu Natiqah.Dan burhan menyokong pendapat kami bahawa taaqul kadang2 tidak benar ( seperti boleh berlaku pada pendapat kami ) sedangkan tidak sesuatu daripada yang mujarad itu ( contoh sini Nafsu Natiqah ) tidak benar. Walaupun setiap dari empat ini mempunyai tempatnya yang tertentu, akan tetapi tahkik menunjuk bahawa keempat ini adalah libas( pakaian ) yang sempurna yang meratai Nafsu Natiqah. Dan semestinya ia meratai badan seluruhnya. Dan burhan atas pendapat kami, penundukan daya2 tabiat kepada khayal dan waham, sebagai contoh ketika marah , ridha, hubb dan takut dan lain2. Dan kerana maksud inilah Imam Ahli Sunnah (Asyaari ) mengingkar ketentuan tempat2 bagi latifah2. Pendek kata, ahli falsafah telah khususkan mudrik, waham dan takhayul kepada taaqul . Dan kami meratainya atas taaqul dan amalan Nafsu Natiqah. Mereka berpendapat bahawa Nafsu Mujarrad ( Natiqah ) memahami segala prinsip2. Pendapat kami , Nafsu Natiqah tidak memahami melainkan dirinya , dan ini dengan ilmu huduri, tidak lain. Dan Nafsu Natiqah adalah sumber segala daya taaqul dan amal. Dan jika engkau mahu memahami rahsia ini , ketahuilah bahawa ketika Allah menjadikan makhluk2 Ia melimpah atas ma` beberapa bentuk. Daripadanya ada bentuk nau dan bentuk individu. Maka bentuk individu yang terletak pada bentuk nau, dan lain2 yang menunjukkan atas individu tertentu kekal daripada lahirnya individu itu hingga azali. Dan bagi individu itu khulafa, yang Allah menguatkan individu itu dengannya. Antara khulafah individu adalah badan yang terbina daripada anasir yang bolih dipersepsikan. Antara khulafah individu adalah nasamah yang terbina daripada anasir

37

yang tidak bolih dipersepsikan. Dan nasamahlah yang dipegang individu pada awalnya ketika hidup kemudian ketika mati. Dan sebab berpegang kepada nasamah , kerana tidak ada yang lain sebagai ganti. Dan engkau telah ketahui bahawa individu menuntut secara darurat sesuatu yang ia bolih pegang dan ia tidak melepaskan sesuatu melainkan terdapat gantinya. Dan selepas mati tidak ada hadas maka tidak ada ganti lain. Badan ini yang tidak dipersepsi bersatupadu dengan badan yang hissi. Dan khulafah yang lain adalah jumlah aradh yang dengannya mata mengenali individu tertentu. Maka bagi ketiga badan ini , setiapnya berubah semasa kesemasa secara penyesuaian. Bentuk individu kekal dengan halnya sedangkan badan2nya berubah. Dan tidak hilang apapun daripada setiap tiga badan ini sehingga ada gantinya yang seumpama. Walaubagaimanapun bentuk individu bergantung pertama sekali kepada nasamah bukan badan hissi. Dan nasamah terbina daripada anasir2 yang berubah iaitu mengikut badan aradh atau memerlukannya. Dan bentuk individu ini adalah Nafsu Natiqah dan ia tidak mujarad sepenuhnya. Akan tetapi kami telah menamakannya sebagai mujarad dalam kitab kami untuk membezakannya daripada ketiga2 badan yang lain. Adapun sabda Nabi saw .....dijadikan ruh sebelum jasad 2000 tahun....... dimaksudkan dengan ruh adalah ain tsabit dan dengan 2000 tahun satu masa yang lama. Kemungkinan ain itu ditentukan secara basit 2000 tahun sebelum jasad. Dan apabila mati seorang hamba, berpeganglah Nafsu Natiqah kepada nasamah dan lazim dengannya. Dan tidak pada nasamah persepsi melainkan persepsi batin iaitu hiss musytarik, waham dan idrak. Apabila berdiri qiamat, bergantung Nafsu Natiqah dengan badan hissi kerana beberapa persediaan kaun dan fasad. Dan apabila datang hari hisab, Nafsu Natiqah jadi sempurna melalui Ruh Azhim. Dan tumbuh dari sulbinya satu badan baru, dan ditinggalkan badan anasir dan masuklah Nafsu Natiqah kedalam jannat atau neraka. Adapun ilmu2 abstrak yang telah dipelajari oleh Nafsu Natiqah , maka hanya ilmu berdasarkan zaman dan makaan. Begitu juga ilmu huduri (mengenal diri). Akan tetapi Nafsu Natiqah mampu menjadikan yang mungkin itu tertegah, dan yang sedia ada itu tidak ada sepertimana menjadikan yang beruang mujarad. Maka jangan takut kebelitan huraian falsafah. Nasamah mempunyai fungsi2 idrak yang tiga (sepertimana telah dihuraikan ) dan fungsi amal yang berbilang. Pendek kata nasamah adalah libas sempurna atas wajah Nafsu Natiqah, keseluruhannya tertutup dengan keseluruhan nasamah. Ketahuilah bahawa kami telah pereksa wujud zihin(logika) dan tidak bertemu apapun.Dan setengah daripada apa yang disangka wujud pada zihin adalah bentuk2 yang wujud pada kharij yang

38

dipersepsikan oleh Nafsu Natiqah melalui quwah idrak, seperti bentuk haiwan dan bentuk insan. Setengahnya yang salbiah dan yang idafi. Dan tahkik pendapat di sisi kami, contohnya seorang buta bernama Zaid. Apabila kami persepsinya dengan quwah persepsi yang terpenuh dengan konsep penglihatan, kadang2 tidak tertumpu pada objek, dan tertumpu kepada sifat saja, iaitu buta. Maka yang berbeza adalah aspek ( iaitu sifat objek-melihat atau tidak ) bukan objek (iaitu Zaid ). Seperti demikian , kadang2 kami persepsi Zaid adalah anak Umar , dengan tertumpu kepada maksud bapa, kemudian diabaikan nama objek (Zaid ), dan tertumpu kepada maksud anak. Maka di sini teringat hasil ahli logika bahawa khilaf antara kulli dan juzi pada aspek bicara bukan objek bicara. Dan setengah dari salbiah dan idafi tidak wujud pada kharij seperti objek yang tercegah. Tahkik pendapat padanya, bahawa persepsi adalah satu lapangan yang amat luas. Tidak ada objek yang maujud atau dianggap maujud melainkan baginya satu bentuk, iaitu bentuk aradh berbetulan dengan objek itu. Kami berpendapat bahawa bagi badan2 ini terdapat bentuknya yang ilmiah yang aradh. Maka jika objek yang dikenali dengan bentuk ilmiahnya menjadi maujud( iaitu berubah status ), sama saja keadaan objek yang dicegah, yang tidak ada atau yang majhul, bolih berubah hakikat2nya. Tidak pada alam yang tinggi melainkan tasdiq. Adapun tasawur maka ia bidaah alam ini yang kurang. Adapun tasdiq, ia memberi kepuasan, imbang, yakin dan tunduk . Tasdiq berpaut dengan konsep mufrad ataupun jumlah. Yang ajaib bahawa pada alam tinggi tidak ada jumlah, melainkan mufrad bercampur dengan mahmulnya. Adapun haiwan yang bukan natiq, maka tidak ada tasdiq baginya. Yang ada cuma zann dan shakk.Seperti keadaan orang dungu. Dan kesemua manusia yang lain mempunyai tasdiq dan tasawur. Ilmu2 Manusia Ketahuilah bahawa setiap yang ada dalam alam ini, daripada yang beruang atau mujarad dan setiap sesuatu yang benar2 ada , termasuk zat Allah dan sifat2Nya , maka baginya sesuai dengan tahap kesedaran satu bentuk khas, yang mempunyai dua aspek. Satu aspek memandang kepada yang bawah iaitu hiss dan yang lain memandang kepada yang tinggi iaitu aqal. Dan setiap bentuk mengambil nasibnya daripada kedua aspek ini. Objek yang terpaut dengan prinsip2 , iaitu Asma2 , dengan lucut (daripada maddah) ataupun fana, maka termenang atasnya aspek tinggi. Objek yang berlumuran termenang atasnya aspek bawah. Mizaj manusia dan adat2nya mempunyai pengaruh dalam penjelmaan Nafsu Rahmani dalam libas khas. Keempat2 perkara ini apabila berinteraksi satu sama lain secara kuat atau lemah, maka terjadilah objek2 yang tak terbilang.

39

Apakah engkau tidak perhati keajaiban alam bunyi. Bagi setiap haiwan bunyi khas dan semestinya bunyi ini representasi haiwan pada alam bunyi. Dan bagi setiap keadaan haiwan, seronok, takut, lapar, dahaga ada bunyi tertentu, yang adalah representasi keadaannya. Dan Allah telah mengilhamkan kepada manusia supaya membahagikan bunyi2nya dan dia telah berbuat, maka hasillah huruf2.Dan manusia telah memadankan huruf dengan Asma alHusna yang adalah prinsip2 penyusunan alam. Dan dia pun menyebut bagi setiap objek satu huruf berbetulan dengan yang menzahir, kemudian sambung huruf kedua untuk menunjuk tahsil kemudian sambung huruf ketiga untuk menunjukkan tashkhis. Ini caranya terbit kata2 tiga huruf , yang adalah asal segala perkataan. Dan yang terdahulu dalam pengibaratan makna , digunakan bunyi2 yang terdengar. Maka katanya adalah imitasi apa yang berlaku atas pendengar seperti dharaba dan qahqah. Dan manusia menciptakan bagi objek yang terlihat, tersentuh, terasa, terkhayal atau terwaham, kata bagi objek di mana kelakuan objek atas hiss dibayangkan kata itu. Dan pada imitasi pun terdapat perbezaan mengikut mizaj pencipta kata dan persepsinya. Sepertimana orang Arab ia imitasi bunyi jatuh batu dengan thuq, thuq dan orang Farsi dengan dah, dah. Maka apabila berinteraksi kedua perkara qudus dan danas, terbit bermacam2 ilmu dan mizaj manusia, dan bahasa2 baru yang takterbilang. Yang majaz diterima selepas satu masa singkat sebagai hakikat. Dan kinayah diterima sebagai jelas. Pendek kata ini cara evolusi bahasa dan cukuplah isyarat ini bagi mereka yang memahami. Kesemua alam sejajar. Setengah pertumbuhan dalam alam bergantung dengan pertumbuhan yang lain. Adapun ilmu yang terhasil daripada usaha dua bahagian: (1) yang dipelajari mengikut laluan adat, seperti menuntut petunjuk dalam bidang seni halus dan inferensi untuk mencapai idea baru. (2) yang mencarik adat, tetapi pada sisi hukama ia perkara yang tetap biasa. Bagi setiap objek yang maujud ada illat yang mewajibkan wujudnya. maka tidak ada carik adat pada tabiat nizam kulli, pada asalnya. Yang dikatakan carik adat merujuk kepada adat2 yang direpresentasikan susunannya pada alat2 persepsi yang biasa digunakan. dan jenis ini ada beberapa bahagian. (1) yang berlaku pada latifah khayal pada masa jaga dan ini dinamakan kasyaf. (2) adapun yang berlaku dalam tidur dinamakan ruyah. (3) yang berlaku ketika diri tidak hadir, dinamakan ghaib, iaitu satu hal yang menyerupai tidur, di mana hiss tidak beroperasi secara tabii, dan hal ini rekaan melalui tawajuh yang penuh kepada mana satu perkara qudus. Ketiga2 perkara ini adalah satu pada perlakuannya di alam misal muqayad. Dan sebab perkara2 ini adalah tiga: (1) Adat: Tukang besi melihat kipas dan api dalam mimpi dan memahami maksud yang terkandung dalam penglihatannya . Begitu juga bagi tukang kayu yang melihat gergaji dan kayu .

40

(2) Mizaj: yang darah panas melihat khayal2 yang merah, yang darah kuning melihat objek2 kuning dan memahami maksud yang terkandung dalam penglihatannya. (3) Tabiat: sesuatu perkara yang dejelaskan Allah. Yang demikian kerana bagi setiap objek yang qudus ataupun danas, terdapat satu bentuk khas bagi nau pada setiap peringkat evolusi. Daripada persepsi2 ini ada yang tidak berhajat kepada tabir dan ada yang berhajat kepada tabir. Tukang tabir wajib arif dengan rahsia evolusi, membezakan adat dan mizaj dari lainnya. Nabi saw telah ibaratkan kes minum susu dengan ilmu (1) kerana faktor yang ada pada keduanya , sumber pertumbuhan dan tarbiah. Dia telah ibaratkan kes makan ruthab Ibn Thab di rumah Rafik ibn Uqbah dengan baik keadaan din Islam (2). Dan melihat diri pada tempat yang tinggi ibarat baik akibat. Dan ini adalah warna2 interpretasi . Maka ketiga2 perkara ini daripada kesempurnaan pengkhayalan mengikut martabat penglihatan. Adapun berkenaan dengan yang didengar, maka seperti ilham. Ia adalah kalam yang diperdengarkan dalam khayal ketika terhimpun jiwa bertawajuh kepada Allah. Khatir adalah hadas dalam lipatan hadas nafsi yang disedari maksudnya selepas kejadian. Waqi’ adalah khatir yang kuat kesannya atas nafsu dan menawannya sertamerta. Hatif adalah apa yang dizann terdengar. Orang awam dengan kuat zann anggapnya benar. Adapun wali2 yang berkelebihan , mereka timbang ciri2 kejadian sebelum perakuan. Dan pada persepsi bau, rasa, sentuh terdapat ilmu2 mengikut martabat persepsi deria. Adapun ilmu2 yang dilimpahkan kepada waham, maka dinamakan firasat. Dan antara firasat terdapat ishraf yang berkenaan dengan persepsi bentuk2 yang tersalin dalam zihin. Adapun ilmu2 yang dilimpahkan keatas idrak ia adalah daripada kuasa qudus dan dinamakan dalam mazhab sufi sebagai ilmu laduni. Dan barangsiapa fana dalam Allah maka ilmu itu adalah marifat. Adapun ilmu yang turun kepada manusia dari sirr wujudnya maka ia adalah zauq dan hikmat. Dan ilmu yang dilimpahkan dengan wasitah Qurb Faraid dan malaikat dinamakan wahyu. Ketahuilah bagi Nafsu Natiqah beberapa darjat evolusi yang diberi nama masing2. Maka apabila ia terlibat dengan khayal, waham dan idrak dinamakan nasamah ataupun nafsu mengikut istilah awam. Dan apabila tajarud ia daripada maddah dengan tarbiah, dinamakan Nafsu Natiqah pada istilah falsafah dan ruh pada istilah awam.

41

Kesempurnaan Manusia Ketahuilah bahawa Allah telah bahagikan kejadian akhir, maksud aku, kejadian jisim dan aradh kepada dua bahagian: (1) Sangat kuat kesan jasmani dan hukumnya atas manusia di mana tersumbat jalan bagi manusia untuk mencapai hakikatnya, yang adalah sumber limpahan segala kesempurnaan dalam ilmu dan amal. Maka tidak zahir melainkan kumpulan yang kurang sifat dan kurang representatif, secara fitrah. Apakah engkau tidak ketahui bahawa ulul albab membenar bahawa empedu kuning menghikayatkan api, yang hitam menghikayatkan tanah, dan kahak menghikayatkan air. Maka engkau pun tahulah perbezaan antara hikayat dan yang dihikayatkan. Bukankah kepanasan dan kekeringan empedu kuning , sejuk dan segar dibanding api , sedangkan ia adalah representasi api pada alam percampuran ini. Renungilah contoh ini yang kami telah sediakan untuk menunjuk representasi yang kurang, mudah2an Allah memberi engkau bimbingan. (2) Yang tidak terkuat kesan jasmani atas manusia dan tidak tersumbat jalan baginya kepada hakikatnya. Telah ternyata bagi aku secara fitrah, hukum2 kejadian , secara jelas disertai burhan yang kuat, yang tidak masuk padanya bentuk2 asing. Seolah2 ia satu barzakh antara jasmani akhirat dan jasmani dunia, melainkan jasmani akhirat terbina atas persediaan azali dan kejadian barzakh terbina atas kesempurnaan yang diusahakan dalam dunia. Maka perbezaan adalah amat nyata dan bidang penyelidikan ini amat luas. Yang awal daripada bahagian ini adalah anbiya, kemudian hukama. Kesempurnaan mereka adalah kebebasan daripada kuat selubung dunia, dan ini bukan kerana usaha tetapi secara fitrah. Ini satu bidang yang amat luas juga. Dan mereka yang terlibat dengan amalan2 luarbiasa, iaitu telah fana pada pelaku hakiki, mereka adalah awliya. Dan yang jasmani mereka di bawah pengaruh nafsu mereka yang suci , mereka adalah orang yang berbuat baik dan bertaqwa. Mereka yang enggan mencapai kesempurnaan , mereka orang celaka dan terdapat perbezaan antara mereka. Engkau patut yakin bahawa tidak ada kesempurnaan melainkan apa yang ada pada ain tsabit.Bagaimana , sedangkan ia telah nyata sebagai jasmani.Dan tidak sunyi jasmani dunia daripada bentuk bagi pernyataan zahirnya, yang termuat atas beberapa bagai. Yang pertama berkenaan dengan jauhar dan yang kedua berkenaan dengan mizaj. Dan mungkin engkau suka dijelaskan makna insilakh dan fana dan safa dan perbezaan antaranya. Dan perbezaan antara fana maqbul dan safa hasan daripada lainnya. Ketahuilah bahawa insilakh di sisi kami ibarat qahar ain tsabit atas Nafsu Natiqah supaya menjadi representasinya di mana Nafsu Natiqah beransur hilang dan menjadi seumpamanya pada azali.

42

Dan tidak ada kesempurnaan baginya melainkan limpahan wujud. Maka tidak mendengar dan melihat melainkan dengan limpahan wujud sehingga sampai pangkal. Dan terkuatlah bentuk yang baru dan jadilah ia seumpama jasmani akhirat. Dan fana adalah ibarat irfan terhadap Allah Taala, bahawa Ia adalah punca segala yang wujud, kemudian kembali kesemua kepadaNya. Tidak baqa melainkan yang tunggal, yang satu dan binasalah segala yang lain daripadaNya dalam kebesaran wajahNya. Maka ia merasai dirinya bersama dengan Allah sehingga ia mencapai fana dan terkesan atasnya bahawa antara ilmu dan wujud terdapat ikatan azali yang terbit daripada kesedaran ilmu. Maka terceluplah ia dengan sibghah Allah sepertimana cermin besi tercelup dengan sibghah matahari secara memuat imejnya. Maka cermin itu membakar bersama tetap bentuk cermin. Akan tetapi sifat membakar yang diberi kepada cermin dalam bentuk samar. Safa menunjukan penerimaan pantulan cahaya ilahi tanpa berubah bentuk asal melainkan berlainan mauthin ilmu. Umpamanya khamar apabila ditapis berkali2 sifat khamarnya kekal. Tetapi apabila dibubuh garam padanya, ia menjadi cuka dan tidak bersifat khamar lagi. Fana yang maqbul adalah fana yang disertai cahaya nubuwah, dan fana ditolak selagi tidak beserta cahaya nubuwah. Pada sisi kami cahaya nubuwah ada empat tabaqat: (1)yang dipermudahkan bagi hukama mengikut fitrah mereka . Iaitu digagahi segala representasi mereka di bawah ayan tsabit mereka. Dan pada ilmu , ibadat dan adat, mereka adalah baik semata2. (2) Insibagh di mana Nafsu Natiqah mereka dicelup dengan Nafsu Natiqah Rasulullah saw . Sebagaimana engkau ketahui seorang yang sempurna marifatnya melihat hidayatnya yang diperolehi secara fitrah atau usaha, melengkapi segala makhluk. Maka tidak ada seorang yang sempurna melainkan terpantul atasnya cahaya Rasullullah saw. Dan dari segi ini wali yang paling luas ilmu adalah Shaikh Akbar (Muhyidin ibn Arabi). (3) Insibagh di mana mereka dicelup dengan taat dan sunnah. Sebagaimana engkau ketahui bahawa faraid membawa kepada insilakh secara fitrah. Maka bagi sunnah ada hakikat, di mana telah beramal dengan sebahagiannya, yang maksum yang paling layak sebagai hamba (yakni Rasulullah ). Maka terceluplah keseluruhan dengan celupannya.Termasuk tabaqat ini ashab turuq seperti Ghauth Azam Abdul Qadir Jailani, Shaikh Suhrawardi, Najmudin Kubra, Shaikh Baha ul Haq wa Din, Shaikh Harawi, al Muhaimi, Jami rahum. (4) yang dinisbahkan kepada para sahabat dan akan datang tafsilnya. Dan apabila kami berkata bahawa tidak ada yang fana ia adalah kerana engkau ketahui bahawa bagi segala yang maujud , benar atau batal, terdapat nisbah khas kepada hadrat al Wajib, dan fana adalah daripada representasi nisbah ini. Adapun safa hasan , ia sifat orang yang taat yang terhimpun jiwanya atas mengikut sahib syariat dengan diterangi cahayanya. Pada kebiasaan, syariat menilai safa syari’ dan membuat

43

peraturannya, dan tidak mengambil kira safa batin, kerana ia tidak tetap. Jika engkau kehendaki maka rujuklah kata2 sia2 orang jahil yang digelar hukama. (mereka yang mengabai tanggungjawab kemasyarakatan ) Qurbah Ketahuilah qurbah dengan Allah adalah terangkatnya lalai, yakni ilmu tentang diri Allah walaupun belakang tabir dan tidak menyeluruh. Dan tidak aku maksud kesemua ilmu , bahkan ilmu yang bawa kepada tilik yang tembus kepadaNya. Maka atas engkau merenung contoh yang ada pada Khizanah 9 iaitu fas merah dan kon. Yang kedua ini menunjukkan sifat qurbah yang utama; yang satu tilik yang tembus dan yang kedua pantulan sesuatu yang tertentu dengan al Wajib. Qurbah yang lengkap dan sempurna terhimpun pada tiga kelas: (1) Manusia bolih kenal dirinya dengan ilmu huduri kemudian melaluinya mengenali Allah. Dan terpantul ke atasnya perkara yang tertentu dengan al Wajib. Ini adalah Qurbah Nawafil . Dinamakan Qurb Nawafil kerana amalan2 yang mengakibatkan qurbah ini terdiri daripada tawajuh yang lengkap dan lain2 perkara yang bukan dari jenis faraid. Ia adalah ibadat kerana membawa kepada qurbah , maka nawafil. (2) Manusia mengenali Allah secara langsung tetapi tidak mungkin ia mengenali Allah semata2 kerana ini adalah mustahil. Semestinya ia mengenali Allah secara abstrak, sebagai objek abstrak seolah2 ia representasi bagi Allah di alam ini. Semestinya ilmu ini daripada ain tsabit yang menyerupai cermin. Dan kejadian segala yang berjadi , nyata pada ain kerana ia menghimpun segala yang ada pada alam tahaquq (alam ini). Dan engkau tahu bahawa ia adalah bayangan Asma Mutlak tanpa ragu. Ini adalah Qurb Faraid. Dinamakan Qurb Faraid kerana ia melibatkan amalan2 dari jenis faraid yang disuruh Allah dengannya. Dan apabila lengkap qurbah ini , iaitu dengan tumpuan penuh kepada tajalli (ain) dan tahaquq yang sempurna baginya, manusia akan bertemu dengan nama2 malaikat. Kemudian kesempurnaannya berkembang mengambil bentuk baru. Akhirnya dia menjadi sebahagian daripada nizam yang terbina atas khairat. Dan ini adalah nubuwah. (3) Manusia mengenali Allah dalam limpahan wujudNya tanpa percampuran. Ainnya melalui ilmu huduri dan lain2 ilmu , meluasi wujudnya. Dan Asma bagi ain tsabitnya bersama dengan Asma Allah , al Majid , al Alim meluasi ainnya. Ini adalah Qurb Wujud dan ia tidak terhad kepada mengenali Allah saja bahkan termasuk lain2 ilmu. Dan akan dihuraikan maksud qurbah2 ini. Qurb Wujud adalah keadaan manusia di bawah qahar ain tsabit dan baqa manusia sepertimana pada azali dalam keadaan amat sempurna qurbah asli.

44

Dan Qurb Faraid amalan sahabat2. Selepas zaman mereka kesempurnaan amal pun berkurangan . Tinggal ahli safa. Kemudian condong yang paling suci daripada mereka kepada Qurb Nawafil dan mereka menyempurnakan tariqat masing2. Selepas 1100 tahun Hijrah, condong seorang lelaki di kalangan mereka kepada Qurb Wujud. Dia imam muttaqin dan tempat pegangan hukama. Dia telah minta Allah menjadikannya khatam hukama yang maksum, mudah2an doanya maqbul. Sesungguhnya segala kebajikan di tangan Allah. Dan ini kerana ia (Shah Wali Allah ) sangat kuat jazba dan insilakh kepada malaki, cepat perjalanan ruhani dan sahih pada pendapat2nya. Apabila ia mengenal ain tsabitnya , telah nyata baginya cara qahar di bawah ain. Dan dikatakan kepadanya di dalam batinnya: Ambil ini , kerana Qurb Wujud adalah sejauh kesempurnaan yang mungkin pada zaman ini. Dan ia adalah sepaling benar dan sesuai dengan kelakuan zaman. Dan dia pun telah rasai ketika2 kekal ainnya sebagaimana pada azali dan dirizqikan ketuanan batin, ismah dan hikmah. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Dan asasnya adalah ilmu , yang kami telah bicara khususiahnya yang lazim berkali2 , tentang wahdatul wujud. Antaranya bahawa manusia mengenal Allah sebagai qarib dengannya melalui ain tsabitnya. Dia tilik kepada ainnya dan tembus tiliknya kepada Allah dan baginya ismah dan wajahah . Dan akan datang bicara yang lengkap dalam Khizanah Tujuh. Adapun Qurb Nawafil maka ia adalah tilik engkau akan diri engkau pada cermin al Hak dan engkau diwarnai warna cermin iaitu kekuasaan Allah. Dan asasnya bahawa taqarur al Mumkin kembali kepada taqarur al Wajib. Dan mengenali diri adalah representasi taqarur. Maka dengan mengenali diri melalui ilmu huduri, seterusnya akan mengenali Allah sepertimana tilik menembusi kaca dan sampai kepada objek di belakang kaca. Dan orang yang mencapai Qurb Nawafil kadang2 anggap dia telah kenal Allah sehabis2nya. Dan ini kerana dia kenal diri hanya ketika dia tenggalam dalam al Hak maka tidak jelas baginya perkara ini , dan baginya dua hal: (1)Adapun hal wusul lengkap, maka tidak baginya melainkan ilmu basit tentang dirinya. Dan ilmu ini adalah ilmu basit tentang Allah dengan tidak ada berbilangan dan katsrah. (2) Adapun hal yang kurang daripada wusul lengkap, keadaan dia mengalami dirinya tenggalam dalam al Hak dan mengetahui al Hak tenggalam dalam dirinya, maka keadaan ini mempunyai dua aspek. Bagi qurbah ini hakikat dan beberapa bentuk. Adapun hakikat maka ia adalah ilmu huduri dan bentuk2 merujuk kepada penyerupaan2 ilmu ini dalam keadaan2 tertentu. Antaranya bahawa seseorang itu mencapai marifat tauhid dengan kerana fikir yang mendalam.

45

Maka sesiapa yang telah dirizkikan hakikat maka dia telah berjaya mendapat sirr , dan sesiapa yang telah dirizkikan bentuk maka bersyukurlah atas kurnian kepadanya. Dan setengah daripada sifat qurbah ini bahawa seseorang itu merasai ujub, menunjuk kemegahan dan mendakwah rububiah. Dan akan didatangkan bicaranya dengan terperinci. Adapun Qurb Faraid, al Hak mentajalli pada cermin ain tsabitnya maka tajalli itu berwarna dengan warna cermin yakni tajalli bersepakai dengan pembaruan dan hilang ketetapan. Dan contohnya beberapa ayat dalam alQuran dengan perkataan qala dan sayaqulu , dan kana dan sayakunu . Dan dasar qurbah ini bahawa yang mumkin telah jadi nyata kerana tajalli Allah. Dan tidak ada kesempurnaan bagi manusia melainkan apa yang diberi oleh ain tsabitnya. Maka batas marifatnya tentang Allah mengikut apa yang diberi oleh ain tsabit. Renunglah. Dan penuntut qurbah ini mengetahui dia dicucuri nikmat untuk mendekatiNya. Demikian kerana Allah tidak tenggalam dalam dirinya secara wajib. Pandangannya tidak melampau kepada lain daripadaNya , bahkan Dia adalah batas pandangannya. Dan bagi orang ini dua hal: (1) Adapun ketika uruj yang lengkap, maka hilanglah bentuknya yang halus dan Allah pun menghukumkan apa yang Dia kehendaki. Tidak baginya ketika itu ilmu tentang Allah, bahkan Allah berkata2 melalui lidahnya dengan apa yang dikehendakiNya sepertimana diperbuat dengan Nabi Shuaib. as. Sabda Nabi saw : Telah mendengar Allah akan orang yang memujiNya. (3) (2) Adapun pada ketika turun , maka batas marifatnya adalah kehadirannya di sisi Allah, dan baginya hakikat dan bentuk2. Hakikatnya adalah uruj yang telah kami terangkan. Dan antara bentuk2 adalah kejadian2 yang menunjuk atas pencapaian hakikat. Dan antaranya ilmu2 yang terhasil pada qurbah ini. Dan sifat 2 qurbah ini ijaz, ubudiah dan kelemahan dalam memberi bekas. Ketahuilah bahawa Qurb Wujud dan Qurb Faraid dan Qurb Nawafil saling melazimkan dengan makna bahawa sahib setiap qurbah mengalami qurbah2 yang lain apabila dia dapat membezakan antara qurbah2. Akan tetapi hukum atasnya adalah qurbah yang dia hilang dalamnya. Ketahuilah apabila kami kata bahawa berhasil bagi anbiya Qurb Faraid selepas terhasil Qurb Wujud dan bahawa berhasil bagi hukama Qurb Wujud selepas terhasil Qurb Nawafil dan seumpama ini , maka tujuan kami adalah qurbah di mana tidak hilang diri padanya atau yang hilang diri padanya. Qurbah ini melengkapi kesempurnaan kerana keperluan ulangan dan itlak. Ketahuilah ada orang yang termenang atasnya latifah khayal atau idrak, ataupun termenang atasnya sifat membezakan, maka dia berada di bawah hukumnya. Orang ini tidak akan mencapai fana, bahkan batas pencapaiannya adalah safa. Dan ada orang yang termenang atasnya mengenali sirr kejadiannya di dunia ini, sebagai individu tertentu. Maka terpengaruhlah latifah khayal dan idrak. Orang ini layak kewalian mengikut persediaannya.

46

Dan ada yang luas ainnya sedangkan bentuk jasmaninya lemah, maka hukum mengikut bentuknya. Jika bersama dengan kebijaksanaan yang lengkap, maka dia hakim. Dan jika dia tidak di bawah hukum bentuknya bahkan mengikut suruhan Allah, maka dia nabi atau kamil bagi orang lain atas tariq anbiya. Ketahuilah bahawa maksud kami pada perbincangan ini pembatasan bilangan mizaj yang teguh dalam kesempurnaan. Adapun mereka yang bergantung kepada yang lain, maka tidak ada tafsil perbincangan. Hanyasanya setiap mizaj berpotensi menerima setiap kamalat dengan cara pantulan. Ketahuilah bahawa as Salaf tidak membicarakan Qurb Wujud kerana mereka sangka ia adalah Qurb Faraid. Sesungguhnya hakim pada akhirnya menuntut Qurb Faraid. Dan jelas pengabaian Qurb Wujud mensia2kan usaha penghalusan hakikat. Ya Allah tunjukilah kami hakikat2 sebagaimana ia ada. Ketahuilah bahawa kelebihan kulli antara ketiga qurbah ini adalah pada Qurb Faraid, dan istimewanya pada nubuwah. Dan baginya ada dua wajah: (1) Bahawa Allah menyampai hukum kepada anbiya. Adapun hakim , maka ayan mereka yang berpengaruh. Dan awliya , maka sirr wujud mereka di dunia yang berpengaruh. Perbezaannya dari segi sumber pengaruh. (2) Bahawa Allah tajalli pada sudur anbiya dengan Asma Hadas. Maka nama ini mentadbir segala perkara mereka. Adapun bagi hakim, maka qurbah azali yang mentadbir dan bagi awliya, yang mentadbir adalah fana (sirr wujud duniawi mereka) dalam Allah. Firman Allah: Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka... (4) maknanya di sisi kami, bahawa mereka fana dalam tajalli yang nyata di alam dunia.Maka pasti bahawa asas fana mereka latifah anasir mereka. Maka mereka disuruh mencerai nizam anasir sehingga lengkap bagi mereka ikhlas dalam mencapai hakikat kesempurnaan. Kami pun telah memberitahu engkau berkali2 bahawa setiap yang ada yang menerima fana semestinya baginya hakikat. Justeru itu apabila nafsu fana sebelum mati, layak baginya rububiah. Ketahuilah bahawa apabila shaitan berwenang dan melampau batas Allah melaknatnya kesangatan laknat. Dan tidak berhenti kejahatan menyusuli shaitan sehingga jadilah kejahatan itu ruh kesempurnaannya. Maka tajalli kejahatan itu pada sadrnya seperti tajalli asma pada sadr muqarrabin di kalangan malaikat. Yang demikian kerana satu rahsia yang mendalam. Bahawa setiap makna yang unggul mempunyai kedudukan di sisi Allah pada salsilah pancaran daripadaNya. Maka tidak ada sesuatu yang unggul yang maknawi melainkan ia menuntut rububiah secara benar atau batal. Maka kerana demikian terbit daripada shaitan beberapa perkara yang dinamakan shaitan juzi. Dan shaitan menguasai dan mentadbir mereka secara penguasaan kulli atas juzi. Dan shaitan mempengaruhi alam dunia ini secara kulli, maka renunglah. Sesungguhnya ini satu masaalah yang rumit.

47

Ketahuilah bahawa khatam awliya adalah orang yang paling menyerupai khatam anbiya pada komposisi bentuk mizaj. Dan wajib dia dilimpahi cahaya khatam anbiya dan sangat alim. Kalau bukan kerana tersangat bijak , dia tidak akan tenggelam dalam lautan zat bersamaan keistimewaan padanya daripada komposisi. Ketahuilah bahawa makna kami dengan jinayah, di mana saja disebutnya, adalah keadaan terdahulu ilmu daripada hal. Makna hal adalah wujud pengalamannya tanpa kira fahaman ilmiah tentangnya. Dan makna kami dengan ummi (5) adalah keadaan hal terdahulu daripada ilmu. Dan kami akan beri satu contoh. Bukankah seorang Arab murni, mengikut tabiat, menggunakan nahu dan loghat dalam pertuturannya dan tidak membuat apa2 kesilapan pun. Kemudian bila ditanya kenapa dinasabkan objek dan dirafa’kan subjek, dia tidak tahu jawab, sedangkan kefasihan. tetap terpendam dalam tabiatnya. Adapun pakar nahu, dengan quwwah membezakan, dia tidak bertutur seperti tuturan Arab murni melainkan terhurai simpulan membeza2kan dan dia menjadi Arab murni. Ya Allah sesungguhnya aku minta Engkau akan ilmu yang manfaat dan hati yang khusyuk dengan rahmatKau, wahai yang Paling Mengasihani.

(1) (2) (3) (4) (5)

Bukhari, Bab –ul-Laban Muslim, Kitab –ar-Ru’yah An Nasai, Bab Qauluhu Rabbana lakal-Hamdu Surah al Baqarah , 93 Seorang ummi memberi keutamaan kepada perbuatan daripada ilmu.

48

KHIZANAH LIMA
( Prinsip Taayun Anbiya, Syarah Kamalat Fithri dan Kasbi, dan Bicara Tarikat Mereka dalam Amalan Suluk )

Mahiyah Nabi Mengikut fahaman hukama, bahawa dia seorang lelaki yang ain tsabitnya adalah paling qarib daripada ayan2 , kepada Asma yang wujud ayan2 itu daripada Asma itu. Dan yang paling menghimpunkan dan paling sempurna antara ayan2 se-Asma dari segi wajah2 dan perhubungan2. Fitrah nabi bahawa tertanggal dia daripada bentuk mizajnya dan dikurniai qurbah2 yang tiga iaitu Qurb Nawafil, Qurb Wujud dan Qurb Faraid yakni terhasil secara ringkas. Setiap qurbah boleh menjadi representasi ain tsabit, individu ataupun khayalannya. Dia adalah ummi (1) dan bukan jinayat. Tidak baginya hukum, tetapi dia di bawah hukum Allah al Majid. Inilah sebab Allah tajalli pada ainnya yang bersambung dengan malakut. Dan Asmanya menyetujui Asma malaikat. Kemudian dia mencapai pertumbuhan lain yang adalah ijmal segala kamalat yang dia telah usahakan. Kemudian dia pun paling sungguh2 kepada Allah sehingga Allah mewahyukan kepadanya syariat dan zuhud dan lain2 dari kamalat2 yang dikira perlu untuk nizam alam yang terbina atas khairat yang bertertib dan tersusun. Dan Allah berkehendak mencegah kejahatan dengannya dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur. Maka Dia memberinya satu syariat yang wajib atas manusia. Dan sekurang tanggungjawabnya menyuruh mengikut syariat, setiap orang yang bertemu dengannya. Dan rasul antara anbiya disuruh berbantah orang kafir dan berjadal dengan mereka dan menjelaskan prinsip2 syariat kepada mereka, apakah ia syariat baru ataupun lama. Dan pasti dia lebih qarib kepada Allah dari lain anbiya dari segi ainnya dan lebih kuat pergantungannya. Dan Ulul Azmi antara rasul membawa syariat baru , dan diwahyukan kitab yang amat jelas. Asal tarikat Ulul Azmi adalah tajalli yang bersesuaian dengan kejadiannya. Dan semestinya dia ummi dan hukum daripada Allah tanpa sekutu. Maka Allah tajalli pada sudur Ulul Azmi dengan Asma yang berwarna dengan warna ain tsabitnya bersepakaian dengan hukum hadas. Dengan Asma ini tersusun perkara tasyri’ dan lain2 yang tidak melibatkan usaha Ulul Azmi. Hanyasanya usaha mereka menetap pada keadaan mereka berada sehingga jelas dan diperluaskan implikasi2 yang terkandung secara ijmal dalam ain tsabit mereka. Ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Imam as Sunnah pada Mazhab Butun Ketiga di mana dia berkata : Kenabian bukan daripada usaha. Maka inilah mahiya anbiya dan tarikat mereka. Ketahuilah bahawa kadang2 ayan mereka memerlu kamalat yang lain , selain daripada nubuwah, yang mereka pun mencapai , seperti Qurbah Malaki yang dipunyai nabi kita saw iaitu dia diberi ilmu tentang nizam yang sedia ada , apabila perlu.

49

Dan kamalat2 ini mempunyai representasi dalam alam ini tetapi tidak dengan sepenuh fitrah, tetapi mengikut keperluan. Contohnya Nabi Idris mencapai qurbah dengan kejadian alam tinggi dan bagi Nabi Nuh dengan kejadian alam rendah. Dan bagi Nabi Sulaiman dengan memperkerjakan jinn dan angin dan lain2. Setiap daripada mereka adalah khatam berhubung dengan kamalat dan qurbah masing2. Makna aku dengan qurbah di sini adalah penyesuaian ainnya dengan kamalat2nya dengan meninggalkan perhubungan dengan representasi2 yang tercemar. Mizaj Nubuwah Mizaj2 nubuwah terhimpun pada lima golongan: (1) Tarakum: merujuk kepada keadaan bentuk jau-nya menyerupai bentuk mizajnya. Dan kamalat wilayah bergantung kepada tarakum. Dan Imam golongan ini Nabi Nuh as . Dia selalu memberi amaran mengikut kekuatan cahaya Asma , yang hadas pada sudur anbiya berkali2. (2) Aqrabiah : di mana bentuk jau-nya menunduk sehabis2 tunduk kepada hukum ain tsabit. Dan ain tersangat qurbah kepada Allah. Imamnya Nabi Ibrahim as . Dan kamalat2 fitrah bergantung kepada aqrabiah.Kerana ini fitrah dinisbah kepada Nabi Ibrahim as dan persahabatannya dengan kanak2 yang mati dalam fitrah , seperti hadis miraj dalam tidur maka renunglah.(2) (3) Salabah : iaitu satu sifat yang timbangannya kepada sifat2 yang lain umpama tunduk kepada bentuk jamak dalam qadiyah. Dan ia sepaling qarib representasi bagi zat alWajib kerana ia wahdah semata2. Dan imamnya Nabi Musa as . Pada salabah bergantung keluasan pencapaian dalam kamalat2. Kadang2 dipanggil oleh golongan wilayah , seorang yang salabah mizajnya sebagai masyrab Musa secara majaz. Namun jauh beza salabah keduanya. (4)Subugh : sifat lengkap dan penuh yang timbangannya pada perkara2 yang bukan hissi seumpama jamal remaja apabila sampai pertumbuhannya lengkap, gagah dan lawak. Dan pada qurbah , ia umpama salabah. Atas inilah tergantung kamalat pencelupan warna Allah. Imamnya Nabi Isa as . Dia telah mewarisinya dari tuipan Jibril as . Inilah sebab dia ditentukan turun untuk membunuh ad Dajjal. (5)Ummi : Ia adalah satu aspek di mana wazannya kepada semua mizaj yang lain umpama wazan bentuk jau kepada bentuk mizajnya. Kerana inilah wajib bahawa Asma yang terbit pada sadrnya tersangat mutlak dan tersangat qarib kepada Allah. Imamnya dan khatamnya adalah penghulu segala rasul, pensyafaat orang yang berdosa, wasilah muqarrabin , ketenangan salikin, mazhar yang azhim, mulia namanya, penghulu kami Nabi Mohd saw. Atas aspek ummi tergantung khatam nubuwah. Tidak baginya kamal dan mizaj melainkan Asma Mutlak. Dan kerana demikian kami telah panggilnya dengan nama yang termulia.

50

Dia melebihi anbiya pada akhlak dan kejadian Dan mereka tidak menghampirinya pada ilmu dan kemuliaan (3) Ayan Tsabit Anbiya Ketahuilah bahawa ayan tsabit anbiya boleh dihimpunkan pada lima golongan: (1) Representasi Ilmu Aktif , pada lisan awliya dan mereka menamainya begini kerana mereka menemui ayan dari pihak ilmu aktif. Dan pada lisan kami al Hayy al Qayyum bertepatan dengan istilah nabi2 mengikut tuntutan qurbah mereka. Dan Nabi Ibrahim as telah mencapai kedudukan ini secara ijmal dan Nabi Mohd saw secara tafsil. Inilah sebab dikata umatnya dari : ... millah moyangkau Ibrahim. (4) Dan kerana yang demikian telah berdoa Nabi Ibrahim as :...Dan bangkitlah di kalangan mereka seorang rasul...(5) Dan kerana demikian juga sabda Rasulullah saw :....... Sesungguhnya aku paling menyamai Nabi Ibrahim as..(6) (2) Representasi Shuun : Iaitu bentuk2 ijmal daripada Asma2. Nabi Yakub as memperolehi ini secara ijmal. Dan Nabi Musa as secara tafsil. Kerana demikian dikira syariat Nabi Musa as sebagai syarah bagi syariat Nabi Yakub as . Diharamkan dalam Taurat apa yang Israil ( Nabi Yakub as) telah haramkan atas dirinya. (3) Representasi Iradat : Ia adalah limpahan yang ternyata. Dan Nabi Adam as telah memperolehi ini . Dan kerana demikian dia adalah bapa segala manusia. Ketiga golongan di atas adalah dari Asma Bidayah (4) Tsubutiyah : Kesemua anbiya telah memperolehi ini , seumpama Nabi Yusuf as dan lain2. (5) Salbiah : Nabi Idris as dan Nabi Nuh as dan lainnya telah memperolehi ini. Ketahuilah bahawa dua golongan yang terakhir ini adalah usul.. Dan antara anbiya ada yang tidak tulin mabda’nya dan tidak tulin mizajnya. Dan antara mereka yang kamal terdapat imam kamal dan khatam juga. Prinsip Taayun Anbiya Bagi Nabi Adam as prinsip taayunnya adalah Asma Murid yang menuntut secara langsung penjelmaan alam ini. Kerana demikian dia menjadi bapa manusia. Dan bapa umpama khalik pada alam bentuk. Himmahnya yang terutama menghasilkan anak, dan pertanian, dan pengeluaran. Kesemua ini representasi makhluk. Firman Allah Taala: Dan Dia mengajar Adam segala Asma.... (7) Cara pengajaran di sisi kami bahawa Allah Taala mengkasyafkan baginya hakikat Asma , yang daripada percampuran Asma terjadilah alam ini. Dan mengkasyafkan baginya lapangan alam bunyi. Dan bahawa bagi setiap juzi, apakah murni atau cemar, wujud atau tidak wujud (iaitu abstrak) terdapat satu bentuk khas baginya dialam bunyi. Maka Nabi Adam as memutuskan suaranya secara huruf untuk menyusun usul takwin. Kemudian dia menghubungkan setengahnya dengan yang lain untuk menghasilkan perkataan. Dan kerana demikianlah shuhuf yang terawal berbentuk huruf hijaiah.

51

Dia subugh, khasnya pada aspek sebagai bapa manusia. Dan menuntut kesangatan halnya bahawa keluar zuriatnya ketika galabah halnya. Dan barang apa kejadian yang menghadapinya ketika halnya , berlaku juga atas zuriatnya. Semestinya anak terkandung dalam ain bapanya. Prinsip taayun Nabi Syith as al Wahab dan ia adalah awal juzuk daripada juzuk2 Iradat. Dan himmahnya terutama pada menghasilkan anak2 dan pertanian dan pengeluaran. Dia adalah wasi bapanya dan representasi kamalat Nabi Adam as. Mizaj Nabi Adam as tarakum (padat) , dan kamalat Nabi Adam yang muktasib adalah tajalli salbiah dan dengannya tambah tarakumnya. Dan Nabi Syith mewarisinya secara jibilah dan dengan kasab. Dan apabila tahakuk kamalat salbiah dan tetap ia dengan kerana keduanya, berhaklah ia mendapat representasi. (8) Prinsip taayun Nabi Idris as adalah as Subbuh yang lebih tanzih daripada al Qudus. Bandingan antara keduanya umpama bandingan adam dengan salbiah wujud. Inilah sebabnya tidak binasa kaum Nabi Idris as sepertimana binasa kaum Nabi Nuh as . Mizaj Nabi Idris tarakum juga, tetapi telah jadi lemah kerana tajalli salbiah. Kamalatnya yang muktasib adalah qurbah melalui kejadian alam tinggi. Dan pada qurbah ini dia mempunyai kedudukan azhim dan dia adalah khatam qurbah ini. Apabila bersatu sifat2nya dia pun memilih duduk pada pusat alam tinggi iaitu matahari. Prinsip taayun Nabi Nuh as adalah al Qudus. Ia tafsil dan syarah bagi as Subbuh. Dan bagi al Qudus idafat kepada yang tercemar , yang bebas as Subbuh daripadanya. Mizajnya tarakum tetapi tajalli salbiah telah memecahkan bentuk tarakumnya . Dan antara kamalat muktasibnya tajalli Iradat seperti mana terdapat pada Nabi Adam as secara fitrah. Dan dia mencapai qurbah melalui alam rendah, sepertimana Nabi Idris as mencapai qurbahnya melalui alam tinggi. Dan yang demikian kerana as Subbuh sesuai dengan alam tinggi dan al Qudus sesuai dengan alam rendah. Dan kerana ini juga binasa kaum Nabi Nuh as . Kemudian dia pun berusaha pada menghasilkan anak2 dan pengeluaran dan pertanian dan lainnya. Dia dipanggil Adam yang kedua. Prinsip taayun Nabi Hud as adalah salbiah. , sepertimana bagi Nabi Nuh as. Dia telah kasab satu kamalat daripada kamalat punca. Antara sifat kamalatnya ilmu tauhid. Telah berkata dia dalam al Quran : Sesungguhnya Rabbi di atas jalan yang lurus.....(9) Dia bukan semata2 murni pada punca taayunnya pada pengetahuan kami . Allah juga yang lebih mengetahui tentang martabat anbiyaNya. Pada mizaj Nabi Hud as adalah tarakum. Nabi Salih as umpama Nabi Hud as pada prinsip taayun dan kamalat muktasib.Bagi Nabi Salih as penerimaan tajalli idafi yang menembusi. Kerana demikian , zahir kejahatan kaumnya dalam bentuk unta betina, sepertimana telah lalu isyaratnya. Antara kaedah2 am bahawa setiap nabi yang taayunnya salbiah, kaumnya akan binasa. Dakwahnya kepada kaumnya tidak memberi kesan atas mereka. Dan tidak dibalikkan kaedah ini.

52

Telah terputus salsilah tarakum dan salbiah dengan Nabi Salih as. Dia adalah khatam anbiya zaman taayun salbiah dengan mizaj tarakum. Nabi Ibrahim as mempunyai kedudukan azhim. Daripadanya bermula salsilah bebas daripada kebendaan dan salsilah kewajiban. Prinsip taayunnya adalah al Hayy al Qayyum dari segi ijmal. Mizajnya mempunyai ciri2 salabah dan ciri2 subugh. Jika tidak demikian tidak akan lengkap kamalatnya. Dan jika sempurna ciri2 salabah dan subugh padanya nescaya bukan representasi ijmal lagi. Hatinya mengecut dan dia tuntut seorang anak yang boleh menanggung tanggungjawabnya serta menjadi tafsil bagi kesangatan ijmalnya. Maka dia pun dikurniakan anak. Nabi Ismail as adalah representasi al Ali . Hati Nabi Ibrahim as pun menetap dengannya ( Asma) lalu berkembang. Maka dia disuruh ketika galabah wijdannya, akibat keperluan persediaannya, mengeluarkan dari dirinya satu representasi bagi kamalatnya yang mutlak, dan berkongsi dalam pekerjaan ini dengan Nabi Ismail as . Dia pun tertanggal dengan kuat daripada sifat basyari kepada malaki dan akibatnya membina Kaabah, yang pada alam hissi ini menghimpunkan kesemua jenis kebendaan. Dan dijadikan fuad manusia ingin kepada Kaabah umpama tafsil mencari ijmalnya dengan suruhan syariat bagi orang awam dan persediaan semulajadi bagi khawas . Kemudian Nabi Ibrahim as mengaju kepada tafsil kamalatnya maka mengecut hatinya kali kedua kerana tidak terdapat cara menghasilkan kamalatnya secara tafsil. Maka diberitakan dengan kurniaan Nabi Ishak as dan dia adalah representasi al Azhim. Maka kembanglah hati Nabi Ibrahim as . Kemudian dia disuruh ketika galabah wijdannya , mengeluarkan dari dirinya satu rumah yang lain yang menghimpunkan kepelbagaian benda2 . Maka dia pun membina Bait al Maqdis. Ini zauq kami dan ia adalah apa yang dikehendaki hadis sahih : Adalah antara pembinaan kedua rumah ibadat ini 40 tahun...(10) Bermula yang terlibat dengan penyembelihan adalah Nabi Ismail as kerana kamalatnya lebih am dari Nabi Ishak as. Dan akan dibicarakan rahsia penyembelihan. Pada ringkasnya Nabi Ishak as adalah punca kamalat tafsil dan Nabi Ismail as punca kamalat ijmal. Nabi Yakub as adalah asal shuun. Kerana demikianlah dia jadi bapa kepada anbiya dan asal mereka. Dan kepadanya dihubungkan kamalat anbiya yang ijmal, dan dia berbanding dengan Nabi Musa as umpama Nabi Ibrahim as dengan nabi kita saw. Prinsip taayun Nabi Yusuf as adalah al Wali. Dia diresapi jamal pada keseluruhan. Kerana demikian nyata jamal pada zahir badannya. Dia tidak menjadi syarah kamalat Nabi Yakub as dan tidak juga rasul sehingga dibantu faid dari Nabi Yakub, dan demikian kerana kesangatan kemurniannya. Orang awam menganggap bahawa al Wali mempunyai tiga makna:

53

(1) qurbah (2) wali yang mengurus , antaranya al Wasi, al Mawali, as Sultan (3) pengasih Pada pendapat kami ia mempunyai satu makna saja iaitu qurbah Allah yang azali terhadap manusia. Ini melazimkan hubb dan qurbah, dan atasnya bercabang atTawali yang bermaksud ketuanan. Dan berbeza qurbah mutlak Allah yang azali dengan al Wali pada pihak Nabi Yusuf as . Yang kedua jamal murni, tertentu dengan aspek jamal semata2.Seperti beza antara kerapatan dan luapan cinta pada beberapa qaul syariat kami. Maka ini maksud al Wali pada Nabi Yusuf as . Adapun al Wali yang dia adalah representasiNya, maka Ia adalah sesuatu yang lebih halus, lebih tinggi dan lebih cemerlang. Kata Nabi Yusuf as : Engkau Wali aku di dunia dan akhirat.... (11) bermaksud dengan demikian pada Butun Keempat: Bahawasanya Engkau yang menjadikan aku wali di dunia dan akhirat dan aku telah zahir daripada AsmaKau al Wali sehingga aku wujud and menjadi manifestasi wilayah di dunia dan akhirat. Dan dikeluarkan daripada Butun Kelima doa daripada Nabi saw bahawa Allah Subhanahu menzahirkan dengan Asmanya al Wali sekali lagi ketika dekat qiamat, supaya tercelup lelaki yang dizahirkan itu dengan Asma Nabi Mohd saw yang menyeluruh dan Asma Nabi Isa as yang menyeluruh , sedangkan dia seorang hakim, maksum, wajahah, melengkapi segala aspek evolusi. Dan dia tersangat jamal pada segala aspek, supaya menjadi syarah bagi Nabi Yusuf as dan dapat menunaikan segala kehalusannya. Dan pembuka bagi pihak Nabi saw akan benteng2 rahsia dan penawan iklim2 ilmu, supaya hati Nabi saw tetap dan sejuk matanya. Dan mungkin Allah Subhanahu telah menerima doanya. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Mungkin Nabi Yusuf as berpegang sungguh2 dengan kehalusan, maka dikhususkannya baginya antara kesemua anbiya. Sesungguhnya kehalusan menuntut perhubungan dengan orang salih , sepertimana dia telah berdoa . Maka mana satu orang salih yang paling lengkap keadaannya dan paling azhim kebuktiannya daripada penghulu kami Rasulullah saw. Dan kalau tidak bagi Nabi Yusuf as khalifah yang akan berhubung dengan Nabi saw , nescaya sia2 doanya. Prinsip taayun Nabi Ayub as tidak murni. Dan yang tampak , bahawa dia adalah representasi shuun yang tidak disedarinya. Dan kerana demikian dia dibala dengan bala azhim kemudian dengan bala jasim. Demikian juga prinsip taayun Nabi Shuaib as tidak murni. Dan baginya campuran salbiah. Pada pendapat kami dia tidak membinasakan kaumnya tetapi mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Dan dikaitkannya sebagai pembinasa kerana tersangat qaribnya dengan Qurb Faraid. Kemudian dia menjadi ummi. Adapun Nabi Lut as dia juga tidak murni taayunnya. Dia daripada jenis campuran Nabi Ibrahim as sepertimana Nabi Shuaib as daripada jenis campuran Nabi Yakub as . Dia tidak membinasakan kaumnya tetapi mereka membinasakan diri mereka. Dan terpantullah pembinasaan atasnya kerana tersangat qaribnya dengan Qurb Faraid.

54

Prinsip taayun Nabi Musa as adalah tsubuti. Dan kerana demikian dia diberi kitab yang lebih besar , dan lebih luas ilmunya , dan lebih mulia pada membimbing , dan lebih besar umatnya dan lebih mencapai akan kamalat2. Kerana demikian , dia disuruh perang dan dia mentadbir kaumnya dengan cukup baik. Dia nabi yang paling menyerupai nabi kita dalam mendalami beberapa bidang kamalat, hanyasanya bukan khatam anbiya. Nabi Harun as adalah nabi secara tiruan. Dia adalah pembantu bagi abangnya. Dia lembut apabila Nabi Musa as keras. Mizaj Nabi Musa as tersangat keras. Dan Khidr telah mengajar Nabi Musa as bahawa pada Qurb Nawafil ada maqamat yang menyerupai maqamat Qurb Faraid. Pembunuhan kanak2 seperti tenggelam Firaun. Dan mendirikan benteng tanpa upah umpama memberi minum air kepada ternakan Nabi Shuaib as. Dan melubangi kapal umpama ibu Nabi Nusa as mencampaknya ke dalam sungai. Allah telah tajalli kepada Nabi Musa as dalam bentuk api kerana mizajnya yang berapi2 dan kekerasan akhlaknya. Dan berkata2 dengannya kerana tersangat qaribnya dengan Qurb Faraid. (12) Dan Allah Subhanahu tidak menyebut nama Nabi Shuaib as pada kisah Nabi Musa as kerana dia tidak murni pada taayunnya. Jelas kedudukan Nabi Shuaib as pada Qurb Faraid ketika binasa kaumnya. Nabi Yusha’ as dan Nabi Shamwail as tidak murni pada taayun. Nabi Ilyas as salabah umpama Nabi Musa as. Dan kerana demikian dia carik adat dengan penguasaan api. Dia melaksanakan banyak perkara ajaib. Prinsip taayun Nabi Daud as adalah al Malik. Mizajnya subugh dan warisnya Nabi Sulaiman as. Dia adalah khatam eksploitasi dan kerajaan. Dan pada pendapat kami dia khatam secara praktik dan potensi.Dia diberi segalanya iaitu hasan, jamal , iktisab doktrin2 hikmah dan maarij di sisi Allah. Nabi Syuayyah as dan Nabi Yunus as tidak murni pada taayun. Dan jika tidak kerana kelampauan kaum Nabi Yunus as dia tidak dijadikan rasul, ketika dia galabah di bawah Qurbah Faraid. Nabi Zakaria as dan Nabi Yahya as juga tidak murni pada taayun. Nabi Isa as adalah antara anbiya yang tersangat lengkap pembawaannya dan tersangat terang burhannya. Mizajnya subugh. Kerana demikian , mu’jizatnya semua subugh. Dan kejadiannya pun dengan tariq subugh. Kerana demikian berhak terpantul padanya cahaya Nabi saw. Dan orang awam menggap bahawa apabila dia turun ke bumi dia akan menjadi seorang daripada umat Nabi saw. Ini tidak betul. Bahkan dia adalah syarah Asma Mohd yang menghimpun dan nashkhah baginya. Dan besar beza antaranya dan seorang daripada umat Mohd saw. Akan tetapi dia akan mengikuti al Quran dan khatam anbiya.

55

Dan demikian tidak mencela kamalatnya , bahkan menguatkannya. Maka renunglah. Dia sendiri adalah penghapus kejahatan kaum Yahudi dan kerana demikian dia akan turun sebelum qiamat. Dan akan datang bicara lengkap. Nabi Mohd saw adalah representasi al Hayy al Qayyum secara tafsil. Dan terhimpun padanya segala wajah2 secara subugh dan meluas. Kerana demikian dia telah mendalami pada kamalat2 dan menjadi khatam anbiya.Kelebihannya atas kesemua anbiya yang lain adalah pada beberapa wajah: aspek ainnya, ke-ummi-annya, kehimpunan Asmanya yang terbit daripada fuadnya . Fadilat2 Adapun sabdanya : Jangan engkau melebihkan aku atas Yunus ibn Matta.... (13) Maka maknanya di sisi kami sangat mendalam. Dan kunci rahsia ini bahawa ketika Allah Subhanahu tajalli pada ayan rasul2 , tersusunlah hukum syariat dengan sebab tajalli itu. Dan syariat2 sama pada hakikat dan kesabitan. Maka tidak ada kelebihan melainkan pada kamalat2 azali. Setiap nabi disuruh dengan hukum2 yang benar, tidak ragu pada kebenarannya. Perbezaan hanya pada penerimaan hukum2 daripada Allah Subhanahu mengikut perbezaan ayan. Ringkas kata,kelebihan antara merka pada kebenaran syariat ternafi. Semuanya benar kerana datangnya semua daripada Allah Subhanahu. Hanysanya kelebihan mengikut persediaan ayan. Contohnya Zaid, Umar dan Bakar sama pada kemanusian kerana ketiga2nya adalah manusia , walaupun mereka berbeza pada ayan dan pada sifat masing2. Kemanusiaan adalah satu faktor yang dekat, dan ayan satu faktor yang jauh . Seperti demikian proses suruhan dari pihak Asma yang terbit pada sudur mereka adalah proses yang dekat, dan ayan proses yang jauh. Dan pada ayan saja terdapat kelebihan , tidak pada yang lain. Maka hadis ini dan hadis2 tentang kelebihan peribadi , seperti maksud kombinasi hadis: Tidak ada penyakit yang menjangkit dan tidak tilik burung.... dan sabda Nabi saw : Maka siapa yang pembawa penyakit yang pertama. .... (14) Sebagai penjelasan tambahan rahsia ini kami membawa firman Allah Taala : Tidak Kami nasakh satu ayat atau meninggalkannya melainkan ... ( 15 ). Dan akan dijelaskan pada perbicaraan hukum2 syariat. Dan wajib engkau mengetahui bahawa bagi hakim kekayaan pada pihak Qurb Wujud, dan bagi wali kekayaan pada pihak Qurb Nawafil dan bagi nabi kekayaan pada pihak Qurb Faraid. Antara anbiya, ada yang menjadi nabi kerana kemuliaan Nafsunya dan kerana keperluan ainnya. Antara anbiya ada yang menjadi nabi kerana kelampauan kaumnya. . Yang demikian kerana Allah Subhanahu apabila Dia tajalli pada ainnya , sedangkan amalan kaumnya telah membawa mereka kepada jurang azab, Dia menyuruh nabi ini dengan kuasa wajib, menyampaikan hukumNya , berjadal dengan mereka dan berdoa terhadap mereka jika ingkar.

56

Dan telah mashyur bahawa tidak dibangkit seorang nabi melainkan selepas 40 tahun umur , tetapi ini tidak mempunyai kedudukan di sisi kami. Dan juga, telah masyhur bahawa seorang nabi mesti membawa mu’jizat, tetapi di sisi kami bukan sesuatu yang meratai. Bahkan yang wajib adalah alamat2 yang bolih dipercayai orangramai apakah ia burhan atau mu’jizat atau kitab atau perangai yang baik yang berbeza dari segala manusia yang lain. Sesungguhnya Nabi saw berpegang pada penzahiran mu’jizat dengan berdoa dengan Asma2Nya. Di sini satu kemusykilan, bahawa para anbiya , diwahyukan kepada mereka pada setiap zaman dengan syariat baru, dan Allah Subhanahu menyuruh mereka mengikutinya. Sedangkan mustahil atas Allah bahawa Dia baru ataupun luput. Dan tariq menghuraikan kemusykilan ini , pada mazhab hikmah, bahawa yang menyuruh mereka dengan syariat baru adalah Asma Hadas, yakni Allah tajalli pada ain rasul , sepertimana engkau telah ketahui pada tafsil Qurb Faraid. Tajalli ini bersepakaian dengan bentuk kemungkinan, maka sahlah bagi tajalli ini keadaan perbaruan dan keluputan. Firman Allah : Dan tidak layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata2 dengan dia kecuali dengan jalan wahyu atau dari sebalik dinding atau dengan mengutuskan utusan lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi , Maha Bijaksana. (16) Allah telah menerangkan dalam ayat ini bahawa percakapanNya terbatas pada tiga wajah (1) Bahawa dikasyafkan baginya AsmaNya dan dari ini dia akan memahami beberapa kebenaran. Ini adalah wahyu iaitu isyarat yang tersembunyi. (2) Bahawa menggambarkan baginya kalam yang teratur pada mudriknya. Ini cara sebalik dinding. (3) Bahawa tergambar baginya malaikat yang berbentuk manusia yang segak. Firman Allah : Dan tidak Kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila dia bercita2 ( supaya kaumnya beriman dengan agama Allah yang dibawanya ) maka shaitan pun melemparkan hasutannya.....(17) Shaitan merujuk kepada kejahatan alam kebendaan ini. Bagi setiap muqtarib pengaruh kebendaan pada jasmaninya yang menyebabkan berlaku pada sadrnya waswas yang menyerupai zauq. Akan tetapi akan hilang sertamerta , dan nasakh adalah gugur waswas. Dan Ibn Abbas membaca ayat ini dengan tambahan: atau seorang muhadis melainkan apabila.... Dan dia membuat contoh dengaan seorang mu’min ahli Firaun dan seorang tua dari Antokiah yang berkata : Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku.......(18) Dan sabda Nabi saw : Sesungguhnya adalah pada umat sebelum engkau manusia bergelar muhadis yang bukan nabi. Jika pada umatku seorang muhadis nescaya dia Umar. (19)

57

Muhadis diucapkan atas dua makna : (1) Lelaki muqtarib umpama qarib sahabat , yang ainnya dan segala representasi ain berwarna dengan warna Asma Mutajadid, yang terbit pada sadr Nabi saw. Dan Umar adalah daripada golongan ini. (2) Lelaki, hakim yang luas ilmu hikmahnya, yang akhirnya mencapai Qurb Faraid. Dan adalah maqamat2nya umpama maqamat2 anbiya seperti asmah, hikmah, dakwah, tabligh, melawan kejahatan dan beraqidah lurus. Melainkan tidak diwahyu kepadanya dan tidak mendekati malaikat melainkan sedikit. Ketahuilah bahawa hadis2 yang tersebut dalamnya ramai anbiya, sesungguhnya termasuk dalam keramaian itu muhadis dan lainnya. Dan rasul menyamai nabi. Seorang hakim yang dalam ilmunya semestinya menjadi muhadis. Dan kami telah bilangkan Qurb Wujud berasingan untuk menjelaskan penunaian hak2 maqamat2 , yang muhadis mencapai ketika bebas daripada kesibukan dunia. Sabda Nabi saw: Ru’yah mu’min adalah sebahagian daripada 46 bahagian nubuwah. (20) Demikian juga dikira akhlak yang baik daripada bahagian nubuwah. Setaip benda yang dianggap satu dan ia menghimpunkan beberapa bahagian dan representasi, maka pada sunnah syari’ bahawa menjadikan bahagian2 dan representasi2 sebagai juzuk2 (mahmul) benda itu. Seperti pada hadis: Iman itu ada tujuh puluh lebih cabang. ( 21) Maka yang difahamkan daripada hadis ini bahawa ru’yah yang benar adalah daripada furuk Qurb Faraid dan bahwa perangai yang salih daripada kesan asmah. Ketahuilah bahawa qadar daripada qurbah yang dibangkitkan anbiya untuk menyampaikannya adalah setakat iman hakiki. Dan tafsirnya adalah zahir fitrah yang Allah telah jadikan hambaNya atas fitrah itu. Dengan kata lain akan ternyata perkara2 yang Allah Taala telah ilhamkan kepada manusia sesuai dengan mizaj secara ijmal. Khidr daripada wali2 dan muqarabin dengan Qurb Nawafil. Luqman seorang hakim. Jalannya jalan hikmah, kemuliaan dan asmah. Ya Allah, hubungkanlahku dengan orang2 salih dan jadikanlahku pewaris anbiya dengan rahmatMu, ya Yang Maha Penyayang. ------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Keutamaan perbuatan daripada ilmu (2) Bukhari, Jld 1, Bab Tabir ar-Ruyah (3) dari Qasidah Burdah , al Busiri (4) Surah al Hajj, 78 (5) Surah al Baqarah ,129 (6) Tirmizi, Shamail (7) Surah al Baqarah, 31 (8) Kamalat2 Nabi Adam as dan Nabi Shith adalah serupa.

58

(9) Surah al Hijr ,41 (10) Bukhari, Bab Qaulullah Azza wa Jalla.. wattakhazallah Ibrahim Khalila (11) Surah Yusuf, 101 (12) Tawil in sama dengan yang terdapat dalam Fusus alHikam, ibn Arabi (13) Bukhari, Bab Qauluhu Yunus wa Lut (14) Merujuk kepada aduan seorang Badwi kepada Nabi saw bahawa unta2nya kena penyakit. (15) Surah al Baqarah, 106 (16) Surah as Shura , 51 (17) Surah al Hajj , 52 (18) Surah Yasin , 22 (19) Muslim (20) Bukhari, Jld 4, Bab Ruyah –us-Salihin (21) Bukhari , Jld 1 , Bab ul-Iman

59

KHIZANAH ENAM
( Kamalat2 Nabi Mohd saw ) Fitrah Anbiya Ketahuilah bahawa Nabi saw sebelum dibangkitkan sebagai rasul adalah seorang hakim yang maksum dan qutub pada batin. Maksud hikmah adalah ilmu yang tajalli zat membawa seseorang kepadanya. Dia bebas mutlak daripada pencemaran pada ainnya dan pada representasi individunya.. Ilmu hikmah termasuk pengamatan hakikat maklumat2, kehalusan amal dan hakikat maad dan lain2 ilmu yang tersebut dalam al Quran al Azhim. Dan yang dirujuk kepadanya oleh Nabi saw dengan sabdanya : Aku telah diberi al Quran dan seumpamanya bersamanya......(1) Dan yang diisyaratkan oleh Allah Taala dalam firmanNya: Dan dia ( Nabi saw ) mengajar mereka Kitab (al Quran ) dan hikmah....(2). Maksud asmah adalah keadaan yang tajalli zat membawa seseorang kepadanya di mana ternafi segala kekejian dan sabit sifat2 terpuji pada akhlak dan amal. Adapun perkara2 wajib dan haram secara putus, maka diamalkan dengan sempurna dan yang lain dipandang dengan istihsan. Rahsia asmah yang telah kami isyaratkan kepadanya pada bicara yang lalu, bahawa amal dan akhlak adalah representasi wajah2 yang terlipat secara ijmal pada ain tsabit, dan bernyata dengan tarjih. Ketahuilah bahawa barangsiapa menuntut qurbah secara langsung melalui martabat zat , daripada al Khair , at Tamm yang adalah punca segala kebaikan, khasnya qurbah yang layak bagi fitrahnya, berhubung dengan usul daripada Asma2 secara langsung, dan berhubung dengan hakikat2 mungkin secara tak langsung, dia akan menjauhi secara fitrah, segala perbuatan dan akhlak yang jahat yang terdiri daripada timbunan kekurangan2. Maksud qutub batin adalah maqam yang tajalli zat membawa seseorang kepadanya daripada qurbah and penyusulan dengan Asma2 bahkan penyusulan pada martabat zat. Martabat ini adalah kepenghuluan mujarad dan dinamai wajahah di sisi Allah. Rahsia wajahah adalah tajalli khas sesuai dengan fitrah. Ketahuilah bahawa makna pendapat kami sipolan lebih mulia daripada si polan adalah keadaan lebih qarib pada salsilah emanansi dari martabat zat, secara langsung dan keadaan kemudian adalah sepertimana kami telah huraikan. Dan kemuliaan dengan maksud ini adalah wajahah. Dan tidak harus engkau sangka bahawa ketiga2 sifat ini sifat hakim saja. Akan tetapi ia adalah perkara2 yang dimilik sama dengan anbiya. Dan perbezaan antara mereka adalah sepertimana kami telah bicarakan. Adalah ain Nabi saw amat luas, tidak ada pencemaran padanya. Maksud aku tidak termenang hukum pertumbuhan dunia ini atas ainnya, bahkan amat lemah pengaruh dunia, dan ain tsabit menuruti hukum Allah. Dia telah tajalli pada ainnya selengkap2 tajalli dan sebesar2nya. Maka lengkaplah bagi Nabi saw Qurb Faraid dengan ketiga2 cabangnya sepertimana kami telah terangkan.

60

Ketahuilah bahawa anbiya pada awal fitrah , menghimpunkan segala kamalat secara ijmal. Kemudian berturut2 zahir kamalat2 mereka mengikut keadaan yang menyusul. Nabi saw telah menghimpunkan pada asas fitrahnya Qurb Zat , Qurb Faraid dan Qurb Malaki. Kemudian hikmah pada khasnya dan sifat2 yang tiga pada amnya telah membawa Nabi saw kepada bertawajuh ke atas wasitah2 , mengikut tabaqatnya sehingga bertemu al Muntahi.... Dan kepada Allah juga tempat kembali....(3). Kemudian apabila bercantum wasitah2 baginya dan menjadi satu perhimpunan, pergantungan Nabi saw dengan malaikat2-rasul bertambah kuat. Pergantungan ini telah terdapat padanya secara am. Malaikat2-rasul ini adalah qutub2 alam imkan tinggi sepertimana manusia adalah qutub alam imkan rendah , dari segi percampuran jasadnya. Dan pergantungan ini bertambah demi hari , sehingga sampai nasabnya dan malaikat muqarrabun pun amat gembira dengan Nabi saw. Mereka kadang2 nyata kepadanya dengan jasad dan kadang2 mengilhamkan pada hatinya. Maka bercampurlah latifahnya yang ruhani dengan latifah qalbinya di mana masuk setengahnya pada setengah yang lain kerana tersangat qahar hakikat ruhani dengan pergantungan kepada Mala ‘Ala. Maka sah bagi Nabi saw melihat malaikat dengan mata kepalanya sekali dan dengan hiss musytarik kali yang lain. Dan kerana asbab fithri dan kasbi ini , terbenar bagi Nabi saw bahawa turun Jibril ke atasnya dengan wahyu. Di sanalah lengkap bagi Nabi saw tiga bintangnya berbetulan dengan matahari yang tiga yang telahpun dimilikinya. (4) (1) Bintang wahyu zahir : Iaitu ilmu yang disampaikan kepada Nabi saw melalui malaikat dengan kalam atau ilham. Dan rahsia wahyu adalah apa yang kami telah sebut. Adapun ilham , maka bukankah hati seperti cermin, tercetak bentuk yang ada pada satu pada yang lain apabila berhadap dua cermin. . (2) Bintang hifz : Iaitu keterpeliharaan , hasil pergantungan Nabi saw dengan Mala ‘Ala , dari ternafi segala kekejian dan sabit segala kepujian. Bentuk2 nufus umpama bentuk2 jasadnya, dan jasad Mala ‘Ala daripada percampuran yang lebih halus daripada anasir. Maka semestinya nufus mereka lebih dekat kepada hakikat Wajib al Wujud pada martabat salsilah wujud, dan lebih jauh daripada kekurangan2 yang terhimpun dalam percampuran2 alam kaun dan fasad. Mungkin engkau telah fikir sungguh2 tentang gaya representasi nufus dan hakikatnya pada cermin2 alam kebendaan ini. Ketahuilah bahwa pergantungan yang abstrak ini mewariskan penjauhan dari akhlak yang buruk dan amal yang tercela, dengan makna memihak idea2 qudus ke atas representasi wajah2 yang tercemar. (3) Bintang qutub irshad : Kepenghuluan membimbing makhluk , yang pergantungan ruhani membawa Nabi saw kepadanya, di mana jika dia wujud di alam ini, manusia akan beruntung dengan cahayanya walaupun mereka tidak mengetahui zahirnya.

61

Rahsia ini bahawa hakikat2 insan kamil menuntut kepenghuluan dan kemuliaan sepertimana kami telah sebut. Allah Taala telah menjadikan mereka perantaraan penjadian, dan meletakkan alam dalam genggaman kekuasaan mereka yakni Dia telah jadikan tajallinya pada sudur mereka sebagai perantaraan. Pergantungan mereka dengan Mala ‘Ala menyokong pantulan sifat pergantungan kepada ruhani pada orang lain. Dan contoh terbaik, seperti milik melalui bai salam walaupun ghaib benda yang dijual.(5) Ketahuilah bahawa bintang yang tiga ini adalah representasi dan jasad bagi tiga matahari pada alam perantaraan. Dan bagi yang maksum satu bentuk jau , sebagai representasi dan jasad pada alam kaun ini , dan ia hilang di bawah hifz. Dan bagi hakim dengan tabiat basyarinya yang jauh daripada hadrat lahut , kehairanan jibili yang hilang dengan wahyu zahir. Orang yang wajahah , kerana ijmal wajahahnya tercegah kenyataan kamalatnya. Ijmalnya hilang apabila tercapai kedudukan qutub irshad. Maka apabila terbentang bintang2 bersama matahari2 yang tiga bagi Nabi saw, dia disuruh menyeru kepada al Hak dan jadilah dia seorang nabi. Dakwah Dan rahsia dakwah adalah emanansi kepenghuluan ruhani daripada wajahah dan qutub irshad ; maksudnya Nabi saw menjadi seorang hadi. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa Allah Taala sangat pemurah, Dia tidak menolak permintaan peminta yang mempunyai persediaan. Dan persediaan Nabi saw ketika itu bahawa dia meminta terus terang untuk membimbing makhluk2 dari kalangan manusia dan jinn. Tidak baginya ketika itu melainkan irshad orang yang menaruh perhatian kepadanya daripada kawan2 dan pengikut2nya. Maka telah lalu sedemikian beberapa ketika, sedangkan pergantungannya dengan Mala ‘Ala bertambah kuat semasa ke semasa . Fitrahnya yang tinggi digilap ketika demi ketika dan daerah bintangnya bertambah luas sehingga sampai nisab dan menjadi purnama tanpa selindung. Maka dikata kepada Nabi saw : Nyatakan kepada orang ramai apa yang engkau disuruh.... (6) Dan dia disuruh menentang orang kafir dan berjadal dengan mereka. Dan rahsia penentangan , bahawa irshad sendiri menuntut kebimbingan dan menolak kekurangan. Dan bahawa pada alam tinggi terdapat perkara qudus yang mazharnya pada alam ini merupakan permusuhan. Dan demikian perkara diterangkan kepada anbiya melalui qurbah2 yang telah disebutkan. Maka tergambarlah selepas turunnya sebagai permusuhan. Dalam hadis : Saad seorang yang cemburu dan aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Kerana cemburuNya Allah telah haramkan perbuatan2 keji apakah zahir ataupun batin. (7)

62

Maka jadilah dia ketika itu rasul kepada kaumnya seperti Nabi Hud as, Nabi Salih as, Nabi Lut as dan Nabi Shuaib as , dihantar kepada kaum2 mereka. Dan beginilah beberapa ketika, kemudian jadilah purnama2nya kerana kuat pergantungannya kepada Mala ‘Ala seperti matahari2 batin. Maka dikatakan kepadanya : Izin telah diberi kepada mereka yang dizalimi. (8) Dan disuruh berhijrah. Hijrah adalah satu perpisahan yang menyeluruh. Dan jihad juga satu permusuhan yang menyeluruh. Rahsianya kerana peluasan daerah irshad Nabi saw dan pancaran cahayanya. Dan terpantullah kemurkaan Allah dan kecemburuanNya. Ketahuilah bahawa Allah adalah baik semata2, dan menentang kejahatan dan kecacatan. Demikian kerana kejahatan adalah perkara2 daripada bidaah alam campuran ini dan daripada kecacatan bentuk mizaj. Yakinlah apa yang kami sebutkan kepada engkau. Maka jadilah Nabi saw ketika itu sebagai Ulul Azmi, dan dengan inilah lengkap baginya kamal mutlak. Khatam Anbiya Kemudian bagi Nabi saw dari kerana kesangatan subughnya , satu kejayaan yang lain, yang agung lagi halus pada burhan. Dan kata putus kami, bahawa Nabi saw ketika meluas Asma yang bersinar pada sadrnya keluasan yang tertulis baginya, selepas tergilap persediaannya pada perkara2 fitrah dan kasbi sepertimana kami telah sebut, jadilah Asma itu hakim atasnya dengan sepenuhnya dan memerintah atasnya penguasaan azhim. Maka Asma itu pun menjadi mutlak seperti Asma2 yang qadim. Dan apabila bersatu kamalat2 Nabi saw yang berbagai2 , dan meluas seperti peluasan Asma2 Qadim Mutlak, tidak kekal satu tempat pada alam taqarrur dan bumi tahakuk ini melainkan masuk ke dalamnya cahaya qudus dengan sepaling lengkap wajah dan sepaling sempurnanya. Dan tidak ada kamalat ataupun maqam melainkan Rasulullah saw adalah imamnya dan ketua dewan. Kesemuanya, iaitu emanansi kejadian yang kedua di mana Nabi saw menghimpunkan segala jihat maujudat sepertimana dia menghimpunkan kali pertama pada emanansi qudus di alam Asma dan bayang2 Asma, adalah sebagai perantaraan dan terjemahan antara Allah dengan makhlukNya. Ketahuilah bahawa sepertimana tercegah sebelum kenyataan Nabi saw, emanansi hakikat yang lebih qarib dan lebih subugh daripada hakikat Nabi saw. Dan tidak tercegah, kerana demikian kesembunyian hakikat yang tinggi dan tidak representasinya, daripada bersifat manusia dengan nubuwah , yang mendakwah akan kukuh pengalaman pada bidang talaqqi dengan tanpa taqlid dalam talaqqi . Maka selepas kenyataan Nabi saw pada alam hadas ini tercegahlah talaqqi apa juga hakikat secara kamal dengan sendirinya tanpa terjemahan Nabi saw. Dan tertutuplah pintu nubuwah, maka betapa tinggi dan berkebolehan pun seseorang itu, melainkan dia jatuh dalam jaringan tarbiah Nabi saw dan jazbanya kepada Nabi saw seperti jazba besi kepada magnat.

63

Maka tatkala jihat qudus dan representasi tidak lenyap bahkan saling menyokong, tercegahlah berada kemudian daripada Nabi saw seorang nabi yang berdikari dengan talaqqi. Maka mengikut marifat ini kami menegaskan bahawa jika Nabi Musa as muncul selepas Nabi saw , tidak ada baginya melainkan mengikut Nabi saw. Dan kami berterus terang bahawa nau penerimaan faid ini tidak dibilangkan sebagai fana fi rasul. Nabi saw muncul pada ambang qiamat dan paling dekat antara anbiya kepada qiamat. Dia datang untuk menyempurnakan akhlak. Sumber pengambilan usul dan furuq syariat Nabi saw adalah sangat dalam. Dan ini adalah juga asbab2 yang membawa kepada kedudukannya sebagai khatam anbiya, maka renunglah. Dia adalah umpama matahari pada kecemerlangannya dan darinya permulaan terbit enam bintang bersama2. Dan sesungguhnya kabur penglihatan kami dari mencapai hujung kedudukan bintang2nya dan memahami bilangannya dengan kepelbagaian bentuk2nya. Nabi saw telah menyebut tentang kesangatan banyaknya dengan keputusan bahawa cedok2 Telaga Kautsar , yang adalah antara representasi penghabisan kamalatnya, lebih daripada bintang2 langit. (9) Tiga daripada bintang2 ini batin , seolah2 representasi Qurb Nawafil dan Qurb Faraid , pada cabangnya yang tiga. (1) Taqwa pada akhlak dan amal, ini bersamaan dengan asmah. (2) Ijtihad pada fiqh dan firasat berdasarkan pengalaman , ini bersamaan dengan hikmah. (3) Inayat juzi , iaitu apabila seorang melihat pada wajah Nabi saw yang jamal akan terbawa kepada tajalli zat, ini bersamaan dengan qutub batin. Dan bintang2 tiga yang lain merupakan representasi Qurb Wujud pada cabangnya yang tiga. (1) Mulk : yang diisyaratkan kepadanya dalam ayat : Sesungguhnya Kami telah membuka bagi engkau satu pembukaan yang nyata......(10), ini bersamaan dengan qutub irshad. (2) Mendirikan mizaj madani : berkenaan dengan balasan ( baik atau buruk ) dan mengadili perselisihan , ini bersamaan dengan hifz. (3) Nasihat2 yang menenangkan secara bijaksana dan ikhlas, ini bersamaan dengan wahyu zahir. Kemudian jadilah bintang2 ini seperti purnama kemudian matahari. Ketika Nabi saw kembali dari Perang Tabuk , dia bersabda : Kami kembali daripada jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Iaitu kembali daripada katsrah kepada wahdah, dan daripada alam representasi kepada alam ruhani dan daripada hadrat tafsil ilmu kepada hadrat ijmal ilmu. Sepertimana kami telah jelaskan pada hakikat Nabi Ibrahim as . Dan perkara ini perjalanan yang payah dan berkelana. Tersangat tinggi prinsip taayun Nabi saw dari tempat dijadikan jibilahnya . Kerana demikian Nabi saw telah mencapai segala kamalat secara ijmal dan tafsil. Di sanalah puncak kamalat dan dikatakan kepadanya : Telah Aku sempurnakan atas kamu nikmatKu dan Aku ridha bagikau akan Islam sebagai din ..(11).

64

Dan Nabi saw telah berhajji dan menyatakan dengan sabdanya ; Bahawa Allah Taala telah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Dia telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kemudian turun Surah an Nasr . Ini zauq kami. Adapun orang yang berkata bahawa Nabi saw mencapai kedudukan khalil selepas seribu tahun dengan perantaraan seorang daripada umatnya, maka ia melawani hukum nubuwah dan menentang nas yang jelas yang sahih, maka tidak bolih dipegang atasnya. ( Qaul Shaikh Ahmad Sirhindi dalam kitab : Kalimat Tayyibah ) Mujizat Nabi saw Dan dengan kamalatnya yang fithri dan kasbi , telah terbit daripada Nabi saw beberapa mu’jizat . (1) Khabar tentang yang ghaib: Rahsianya bahawa seorang yang telah mencapai mana satu qurbah , akan dibuka baginya dua pintu, satu pintu kepada ilmu aktif dan satu pintu kepada ilmu pasif. Adapun pada Qurb Nawafil , maka kerana lenyap dirinya dalam zat Allah. Dan pada Qurb Faraid maka kerana Allah tajalli pada ainnya dengan hukum yang sesuai dengan ain. Dan pada Qurb Wujud , kerana tunduk kepada hukum ainnya yang adalah baik semata2. Tidak ada hakikat bagi ain melainkan ia adalah representasi yang baik , bagaimana saja bentuknya. Maka semestinya Nabi saw mengetahui segala ilmu orang yang awal dan yang akhir atau setengah daripadanya. Juga kebersihan kasbi membawa kepada kasyaf akan alam yang tercemar ini. (2) Diterima doanya dalam singkat masa : Dan rahsianya , yang kami telah isyaratkan , bahawa perkataan dan perbuatan telahpun tersurat pada suhuf dan akan nyata mengikut subugh seseorang pendoa. Dan aku berpendapat bahawa kebanyakannya dibantu dengan tilawah Asma2. Dan demikian bagi mu’jizat yang akan disebut nanti . (3) Penambahan makan dan minum : Dan rahsia ini pembukaan pintu tajalli ijad pada maqam rububiah ,yang dijanjikan mereka yang mencapai qurbah. (4) Percakapan dari jamad2 dan binatang2 dan tunduk mereka kepadanya. Rahsia ini daripada pembukaan pintu tajalli ijad pada maqam rububiah yang kamal. (5) Menolak musuh2 dan membalas munkar : Dan rahsia menolak musuh kerana pemeliharaan subugh, dan yang kedua kerana menentang muqarrabin membawa kepada kecelaan. (6) Berbagai2 wahyu: (a) Yang berlaku pada mi’raj : Ini berlaku ketika jaga menurut golongan hikmah, dengan jasad kamalat2, bukan jasad anasir. dan rahsia ini kerana ain tsabit memerlukan maarif yang luas tentang Qurb Faraid dan Qurb Malaki sekaligus . Ini jalan memahami masaalah pada hadis pembukaan sadr Nabi saw. (12) Tetapi tahkik kejadian jasad kamalat2 sangat rumit dan kasyaf rahsia ini bahawa kamalat2 yang bersatupadu mempunyai qurbah dengan Allah , maka semestinya ia mempunyai satu bentuk tertentu bagi setiap tahap pembangunan ruhani. Kadang2 jau , kadang2 misali, dan akan dibicara penjasadan kejahatan pada hadis Dajjal , maka banding ini dengan yang atas.

65

(b) Ru’yah : seperti pada hadis kifarat , darjat , dan maad.(13) Dan rahsianya apa yang kami telah katakan tentang mi’raj. (c) Jibril mengambil bentuk yang bolih dilihat oleh manusia : seperti pada hadis penyoalan akan Nabi saw tentang islam , iman dan ihsan dan syarat2 qiamat. (14) Dan rahsianya apa yang kami telah isyaratkan bahawa malaikat2, apabila gemar dengan persedian kejinakan , kadang2 merupakan diri dengan badan misali. (d) Tiupan ke dalam hati Nabi saw : sepertimana pada hadis tentang syahid dalam jihad diampun melainkan pada hutang .( 15) Dan hadis Yaali ibn Umayyah dan hadis ibn Said pada jawab Nabi saw kepada orang yang bertanya: Apakah yang jahat mendatangkan yang baik? Pada kejadian ini Nabi saw sedang hilang kesedaran jasmaninya kerana tersangat ruhani Qurb Malaki dan Qurb Faraid dan tenggelamnya dalam keduanya. (e) Isyraf dan kasyaf : mengetahui isi hati orang lain dan kasyaf sepertimana pada hadis pembeli gandum (16) dan hadis unta betina pada peristiwa Tabuk . Dan kami pun telah bentangkan beberapa penjelasannya. (f) Wahyu batin : iaitu hikmah ataupun apa yang ditetapkan oleh Asma yang terbit pada fuad Nabi saw dan kami pun telah menyebut tentang keduanya. Mujizat al Quran al Quran adalah yang paling azhim dan paling mulia daripada wahyu . Dan tidak akan jelas kepada engkau ijmal al Quran sehingga kami membentangkan beberapa wajah tahkik. Maka dengarlah apa yang di beritahu engkau. Bagi al Quran lima peringkat : (1) Yang Qadim : iaitu limpahan ilmu . (2) Kalam yang Qadim : iaitu sebahagian daripada Iradat dengan makna limpahan untuk tarbiah kesempurnaan yang tinggi . (3) Mutajadid : dari segi pembaruan Asma yang terbit pada sadr Nabi saw . (4) Nasamah Nabi saw : Dan Nabi saw telah mencapai puncak pembangunan pada segala peringkat ini kerana kesempurnaannya. Adapun pada peringkat (1) ,(2) dan (3) ketinggian darjatnya padanya mengambil satu bentuk yang menunjukkan bahawa dia mempunyai secara menyeluruh ilmu tentang usul2 segala ilmu, dan akan diterangkan nanti. Adapun pada peringkat (4) maka ketinggian darjatnya padanya digambarkan dari segi kefasihan, balaghah dan uslub. Dan rahsia pada segalanya bahawa, yang paling benar kenyataan al Zahir bahawa nyata dalam keadaan yang paling lengkap pada keseluruhannya pada setiap peringkat. (5) Mudrik : Bagi Nabi saw cahaya dari asal kejadiannya dan cahaya dari pihak perhubungannya dengan mereka yang terdahulu. Maka timbul fardu peringkat syariat. Bermula ilmu2 alQuran terhimpun dalam tujuh kulliah:

66

(1) Ilahiat : berkenaan dengan diri Allah, Asma2Nya , Asma2 Aktif dan Asma2 Mutajadid . (2) Takwin : dan dinamakan ayat2 juga. Pokok perbicaraannya, kejadian langit dan bumi, atmosfera, anasir, galian, tumbuhan, haiwan dan manusia, dan maqam2 anbiya yang ajaib. (3) Waiz : Tafsirnya menunduk mudrik2 zulmat di bawah cahaya maarif qudus. Pokoknya targhib dan tarhib dengan kejadian2 akhirat dan dunia ini.Dan kisah2 yang dengan mendengarnya memecahkan kedegilan nafsu ,dan penggambaran dengan contoh2 yang menarik perhatian nafsu daripada perkara2 yang memalukan, yang memuliakan atau yang menyenangkan hati. (4)Shariat : Padanya bab2 ibadat, kabair adat , akhlak, muamalat, ekonomi dan politik. (5) Maad : Padanya ada empat peringkat: qubur, padang mahsyar, hari hisab dan pembalasan janat dan neraka. (6) Mujadalat : akan orang kafir dan padanya beberapa masaalah tentang tauhid, ibadat, kesabitan maad, nubuwah dan tanzih Allah daripada mempunyai anak , dan penolakan tahrif kuffar. (7) Qisas : iaitu tentang anbiya dan Iskandar Zulqarnain dan lain2. Rahsia ilmu2 ini adalah pertukaran hikmah menjadi wahyu. Dan berhujah adalah sejenis waiz juga kerana asal keduanya sama, iaitu irshad , yang bertukar menjadi tarbiah ilmu. Dan antara ilmu2 hikmah, ilmu huruf 2 Surah alQuran. Dan setengah daripada maklumat bidang ilmu ini : (1) ALM : maknanya yang ghaib berketentuan pada alam yang tercemar ini. Dimaksudkan dengannya ayat2, adat, amal dan bidaah akhlak yang ditentukan dengan syariat atau pun tahkik pada alam qudus. (2) ALR : maknanya yang ghaib berketentuan pada alam campuran ini secara bolak-balik dan tidak sabit. Dimaksudkan dengannya maqam2 anbiya ketika memerangi kejahatan alam tercemar ini berkali2. (3) ThaHa : maknanya tanzih Allah sebenar2 tanzih dan turun kepada ghaib alam campuran ini . Dimaksudkan dengannya hukum2 Asma2 Mutajadid dari segi cara turunnya kepada madarik manusia. (4) ThaSinMim : Maknanya tanzih Allah sebenar2 tanzih dan beredar secara tanzih dalam alam campuran ini. Dimaksudkan dengannya Asma2 Mutajadid dan hukum2nya yang benar2 menggambarkan peredaran qudus dalam alam yang tercemar ini. Dan ilmu yang terbit daripada Asma2 ini mengikut peredaran qudus. (5) HaMim : Maknanya yang ghaib zahir dalam alam yang cemar ini . Dirujuk kepada perkataan kufar dan aqaid mereka yang memuncak sehingga memerlukan tahkik dengan turun wahyu. Dan Nabi saw mengajar dengan ancaman dan memujuk, dan dengan pencelaan dan pemuliaan. Kerana wahyu itu kebenaran yang turun kepada alam campuran ini untuk menundukkannya dan menaja perubahan nizam. (6) AinSinQaf : Maknanya zahir sinaran yang menembusi alam yang sebati pencemarannya.

67

(7) Qaf : Maknanya kejelekan sebati ditentang dengan kekuatan qudus. Dirujuk dengannya kepada waiz, ayat2 dan nasihat. (8) Nun : Maknanya cahaya dalam kegelapan, dirujuk juga kepada waiz. (9) Shad : Maqam qudus qarib dengan Allah yang membawa kembali kepadanya. Dirujuk kepada maqamat2 anbiya dan ilmu2 mereka mengikut wajahah mereka. (10) YaSin : Maknanya sesuatu yang bolak-balik antara zahir dan sembunyi , hal keadaan menembusi alam ini. Dirujuk dengannya kepada hukum2 Asma Mutajadid dan ilmu2 yang berkaitan. Ketahuilah bahawa Tha di sisi kami menyerupai maksud lojik : haiwan dengan syarat tidak ( iaitu haiwan kulli ) dan Ha maksud lojik : haiwan dengan syarat sesuatu (iaitu haiwan tertentu ) dan Alif maksud lojik : haiwan tanpa syarat apa2 ( iaitu haiwan mutlak ). Sesungguhnya huruf2 muqatha’ adalah nama2 kulli bagi surah2 mengikut isi kandungannya.

Adakala dua mafhum bersatu pada maksud dan berbeza pada iktibar seperti pada kisah2 anbiya , adakala sebagai waiz, adakala sebagai maqam2 anbiya , adakala sebagai ayat2 . Dan sedemikian maad dan lain2 . Dan tabiat Asma Mutajadid pada menjadikan tajuk2 dan uslub2 mempunyai dua representasi . Satu secara kebetulan dan ini tabiat segala maqam Qurb Faraid . Satu lagi mengikut tabiat penulis , di mana ternyata pada dirinya risalah pujian , sebagai contoh , dengan ritma sedemikian dan uslub sedemikian . Demikianlah apa yang kami telah isyaratkan bahawa al Quran mempunyai kedudukan yang tinggi pada peringkat nasamah, maka renunglah . Ringkas kata pada uslub ada tiga bahagian . (1) Matla’ : Pengenalan dan baginya beberapa uslub. (a) Sumpah dengan ayat2 azhim. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu tidak berkehendak dengan sumpah melainkan untuk meninggikan nama ayat itu dan membesarkan fungsinya dan peringatan ayat itu kepada madarik manusia . Dan tidak perlu baginya jawab seperti tidak perlu bagi in muttasilah (17) dan lau tamanni (18) . Penjelasan masaalah ini, firman Allah Taala : Demi Kitab yang nyata. Sesungguhnya kami telah turunkannya ......(19) dan firmanNya : Demi fajar dan malam yang sepuluh...(20) dan firmanNya : Demi yang bersaf2 .... (21) (b) Tazkir : ketika2 yang mengerikan supaya hati gementar mendengarnya dan kulit menggigil. Ini permulaan yang berkesan untuk beberapa jenis waiz. Baginya dua bentuk: yang pertama bentuk syarat seperti firman AllahTaala : Apabila berlaku al Waaqiah... (22) dan firmanNya: Apabila terbelah langit....(23) Dan syarat ini tidak berkehendak kepada jawab di sisi kami seperti engkau telah tahu pada sumpahan.

68

Yang kedua umpama firman Allah Taala : al Haqqah, apakah dia al Haqqah?..... (24) dan : al Qariah, apakah dia al Qariah? (25) (c) Unwan : Sepertimana seorang penulis menulis pada awal risalahnya : dari sipolan kepada sipolan. Sedemikian pada firman Taala : Turunnya Kitab dari Allah yang Aziz yang Hakim. (26) Dan seperti tertulis pada awal daftar : Ini daftar jualbeli....atau: Ini daftar nikah, maka sedemikian pada firman Taala : Itulah Kitab yang tidak ada ragu padaNya, petunjuk bagi orang2 yang bertaqwa. (27) Maka ternyatalah bahawa gaya unwan mempunyai dua bentuk. Yang pertama , permulaan dengan puji, tasbih dan tabaruk sepertimana tertulis pada risalah : Segal puji bagi Allah dan segala syukur bagiNya. Yang kedua : gaya biasa seperti firman Taala : Telah datang suruhan Allah....(28) dan firman Taala :Telah bertanya seorang yang bertanya...(29) Bentuk ini tidak sunyi daripada keindahan. (2) Hashwu : Kandungan , dan kerapkali terdapat padanya perubahan tajuk perbicaraan. Maksud aku, kadang2 disebut kisah2 anbiya dan kadang2 disebut maad. Dan kali lain , penakutan dengan azab di dunia dan penghujjahan terhadap kuffar, kemudian kembali menyebut kisah2 anbiya , iaitu dengan tertib mengulang2 . Gaya ini lebih berkesan atas zihin dan mengelakkan bosan. Ini uslub yang kedua dalam penyampaian. Adapun uslub yang pertama , maka mengikut keperluan pengkhabaran. (3) Maqtha’ : Penutupan , dan terkandung dalamnya beberapa jenis nasihat, tasliah dan pengancaman secara ijmal. Maka ini adalah beberapa wajah daripada ilmu tafsir. Mudah2an kami akan bicara secara lengkap wajah2 tafsir dengan bantuan Allah Subhanahu. Tujuh Huruf Ibn Mas’ud ra berkata : Sabda Nabi saw : Turun al Quran atas tujuh huruf. Bagi setiap ayatnya maksud zahir dan batin , hadd dan matla’ . (30) Hadis ini disebut Imam Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan kami akan menjelaskan maksud huruf, zahir, batin, hadd dan matla’. Kami berpendapat bahawa huruf2 itu adalah representasi Kalam Nafsi , yang terdiri daripada lafaz2 yang sama maksud ataupun qarib. Tahkik demikian bahawa bagi Nafsu Natiqah insan satu persediaan sebelum bercakap , yang adalah ijmal kalamnya. Sepertimana terdapat pada ruh2 orang mati di mana tidak baki melainkan Nafsu Natiqah yang menerima sifat, dan tidak terdapat tafsil pada mereka. Ini pencapaian Ahli Isyraq sebelum percakapan . Dan inilah Kalam Nafsi. Adapun pada wahyu , terdapat kalam dari pihak Asma Hadas yang menyerupai Kalam Nafsi dan dinamai dengannya. Dan apabila ditanya Imam Ahli Sunnah (31) bahawa sifat Allah itu qadim, maka bagaimana jadinya kalamNya hadas? Dia menjelaskan bahawa sifat Allah qadim tetapi pergantungannya hadas.

69

Maksudnya dengan sifat, wajah azali dan dengan hadas , wajah dalam dunia kita ini. Sesungguhnya bagi sifat ini tajalli pada alam khayal dalam bentuk lafaz dan tajalli dalam alam pertuturan. Kami pun telah jelaskan bahawa segala alam bersejajaran. Dan Nafsu Rahmani kekal. Dan daripada khususiah yang baki, ada yang sentiasa bertambah. Dan bahawa alam yang rendah dijadikan daripada alam yang tinggi, maka ingatlah. Dan apabila banyak tajalli dan berbagai pakaian Kalam Nafsi, maka dinamakan huruf2 . Adapun zahir , maksudnya apa yang difahamkan dari zahir kalam daripada maklumat yang diwarnai hadas, iaitu apa yang bersumber Asma Hadas. Adapun batin, maksudnya asal Asma Hadas pada alam ghaib yang qadim. Asal ini yang unwannya Asma ini adalah akibat tajalli. Inilah maksud zahir dan batin dari pihak wujud. Adapun pada pihak dalil, yang melazimkan itu zahir, dan yang dilazimkan itu batin . Yang disebabkan itu zahir dan illatnya batin. Engkau patut telah memahami beberapa khabar batin yang dituju perbicaraan kami dalam kitab kami ini. (32) Adapun hadd , ia adalah satu sukatan akan yang tersangat sembunyi dan satu darjat daripada darjat2 batin . Dan hanya mampu untuk memahami hadd, orang yang dirizkikan pemahaman fungsi kalam . Kemampuan ini adalah matla’. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu telah haramkan atas segala anbiya, khasnya Nabi Mohd saw cinta kepada syair ataupun muzik, kerana kedua ini bukan daripada kesempurnaan hiasan batin. Kedua ini telah berkembang secara berasingan. Dan engkau ketahui bahawa anbiya mansukh dari basyari kepada malaki, dan sangat halus ayan mereka, maka ambillah perhatian. Ilmu2 Hadis Dan antara ilmu2 hadis adalah ilahiah, akhlak, takwin, ahkam, maad, qisas sepertimana kami telah sebutkan dan juga rahsia2nya. Dan antaranya, ilmu doa, dan rahsianya manifestasi kesan doa dan cara representasinya pada suhuf. Dan antaranya, ilmu akhlak yang mulia, yang terbit daripada isyraf ke atas suhuf dan nampak dengan jelas bentuk2 amal dan aspek2nya. Dan antaranya, ilmu manaqib yang terbit daripada firasat yang terbit daripada hikmah. Dan antaranya, ilmu tafsir al Quran dan mengeluarkan pendapat2 yang sahih daripadanya. Ini adalah sebesar2 ilmu dan kami akan cukup membicarakannya. Allah Subhanahu kadang2 menyuruh perkara2 secara mutlak seperti solat dan zakat seperti pada firmanNya : Bertasbihlah mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi.(33). dan firmanNya : Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu...(34) dan lain2. Maka Nabi saw telah mengkaitkan suruhan2 ini dengan beberapa waktu tertentu.

70

Dan Allah telah menyuruh : Dirikanlah...(35) ; ........membesarkanlah....(36) ; Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu....(37) ; .... rukuklah , sujudlah.....(38) ; maka Nabi saw telah menjelaskan bahawa kesemua ini merujuk kepada rukun solat . Dan Dia telah bersumpah dengan beberapa perkara seperti : Demi fajar ...(39) ; Demi dhuha. Demi malam apabila ia sunyi....(40) ; Demi cahaya maghrib...(41) ; Demi malam yang sepuluh... (42) Maka Nabi saw telah mengeluarkan daripadanya beberapa waktu ibadat secara tafsil. Ini dibicara dalam kitab2 hadis. Dan Allah telah mentasbihkan diriNya beberapa kali dan memuji diriNya beberapa kali. Maka Nabi saw telah memberitahu bahawa yang dikehendaki , solat dengan diam dan dengan bacaan. Pada ringkasnya ini tariq istinbat Nabi saw. Dan kami telah selidik segala hadis yang sampai kepada kita dalam Kitab Solat, maka ternyata kepada kami bahawa segala keputusannya telah dikeluarkan daripada al Quran atas landasan hukum. Mudah2an kami akan bicara masaalah istinbat dalam risalah berasingan. Sabda Nabi saw bahawa pada setengah daripada amalan2 manusia , malaikat yang ditugaskan menulisnya heran bagaimana menulisnya. Maka Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada mereka supaya menulisnya sebagaimana mereka mengerjakannya. Maknanya di sisi kami bahawa keheranan malaikat kerana hendak menunjukkan aspek amalan supaya jelas pahala.amal. Dan Allah Subhanahu telah mewahyukan supaya tulis dengan lengkap tentang amalan saja tanpa menerangkan aspek amalan, sehingga sempurna amalan itu di alam kesempurnaan. Adalah Nabi saw handal dalam ilmu2 yang maju di kalangan Quraish, seperti ilmu nasab dan lainnya. Khizanah ini adalah syarah kamalat2 Nabi saw secara tafsil. Allah yang lebih mengetahui tentang kamalat2 anbiyaNya, atas mereka salawat dan salam. (1) Abu Daud, Marasil (2) Surah al Imran , 163 (3) Surah al Imran , 27 (4) Matahari yang tiga merujuk kepada hikmah, asmah dan wajahah (5) Wang pendahuluan untuk harga barang yang ditempah . (6) Surah al Hijr, 94 (7) Bukhari, Bab Qaul –un –Nabi ..la Shakhs Aghyar min Allah.. (8) Surah al Hajj , 39 (9) Muslim , Ma fi Sifat –il- Hamdi (10) Surah al Fath , 1 (11) Surah al Maidah , 4 (12) Bukhari , Bab –ul- Miraj (13) Imam Ahmad , Musnad (14) Bukhari, Bab Soal Jibril an –il-Iman wa Islam (15) Muslim , Bab Man Qutila fi Sabilillah.. (16) Tirmizi , Bab Ma Jaa fi Hintat... (17) Huruf syarat (18) Jikalau (19) Surah ad Dukhan , 12

71

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)

Surah al Fajr, 1,2 Surah as Saffat , 1 Surah al Waqiah , 1 Surah al Insyiqaq , 1 Surah al Haqqah , 1,2 Surah al Qariah , 1,2 Surah al Ahqaf , 1 Surah al Baqarah , 1 Surah an Nahl , 1 Surah al Maarij , 1 Muwatta, Jld 1, Bab Unzila al Quran ala Saba’ Ahruf... Ali b. Ismail al Ashyaari Merujuk kepada doa Nabi Yusuf as sepertimana dalam Khizanah Lima Surah al Ala , 1 Surah Taha , 130 Surah al Baqarah , 238 Surah Bani Israil , 111 Surah al Ankabut , 45 Surah al Hajj , 77 Surah al Fajr , 1 Surah ad Dhuha , 1,2 Surah al Insyiqaq , 16 Surah al Fajr , 2

72

KHIZANAH TUJUH
( Pada Hukum2 Perkembangan Wilayah ) Bagi wilayah ada empat tariq. Tariq Sahabat Asal mazhab mereka bahawa ketika Allah Subhanahu tajalli dalam ain tsabit Nabi saw dengan bentuk ainnya, maka tahkiklah dan tetaplah ainnya sepertimana tahkik dan tetap AsmaNya. Dan kami menamakan misal ini Asma Hadas. Dan kadang2 Asma2 ini mengambil bentuk imkan sepertimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Taurat : Maha Suci yang zahir pada ThurSina ....(1) dan : menunjukkan diri pada Sair....(2) dan : menyatakan diri pada Jabal Faran...(3) Dan firmanNya dalam al Quran al Majid : telah dilaknat mereka yang kafir atas lisan Daud....(4) Qurb melalui Asma Hadas adalah antara tariq yang paling qarib dan ia adalah tariq sahabat. Mereka fana dalamnya dan baqa dengannya. Setengah daripada mereka mengharung Asma2 Hadas dan sampai kepada Asma2 Qadim ( seperti Hadrat Ali ). Wajib atas engkau bahawa jelas secara yakin , bahawa sahabat2 Nabi saw adalah umat ummi secara fitrah , kemudian secara kasab, kemudian secara kamal. Tahkiknya bahawa orang yang paling kamal dan qarib adalah yang taqlid semata2, iaitu yang terbit secara fitrah daripadanya. Dia tercelup dengan warna batin Nabi saw dan tidak mempunyai quwwah membanding2kan. Quwwah ini tumbuh kerana lemah perhubungan antara hakikat dan representasi , atau masing2 berdikari. Ataupun kerana khususiah mautin , ia tumbuh kerana tajam mizaj dan kekerasan aspek2 yang lain. Kami telah beritahu bahawa seorang yang mempunyai quwwah bandingan yang lengkap pada khayalnya tidak akan capai fana langsung. Dan sesiapa yang kuat nafsunya tidak akan capai insilakh ( dari basyari kepada malaki ) langsung. Melainkan bagi hukama satu quwwah qudus . Inilah keadaan ummi sahabat secara fitrah. Dan sahabat2 telah mencapai kamal mutlak mujarad dengan melaksanakan perkara2 yang wajib dalam din sedangkan mereka tidak mengambil bahagian pada perkara2 awam. Maka mereka pun tidak berupaya mengkhabarkan tentang hal mereka dengan jelas kepada orang yang tidak faham lisan mereka. Bahkan sepaling penjelasan mereka hanya dengan berkata ; dia paling qarib pada wasilah... atau ; dia mempunyai kedudukan di sisi Allah......atau ; Allah telah memberi taufik kepadanya....atau ; pendapatnya menepati wahyu dan Kitab.... atau ; Allah telah melapangkan dadanya..... atau ; Allah telah melindunginya daripada shaitan....atau ; takwa telah meresapi seluruh jiwanya. Mungkin pada sisi mereka pengalaman ini tidak dibilang ilmu dan tidak diberi nama.Mungkin mereka tidak memberi perhatian secara sengaja kerana menganggapnya dari kamal iman. Adapun kekeramatan maka jarang terbit daripada mereka sepertimana engkau akan ketahui. Ini adalah keadaan ummi mereka secara kasab.

73

Dan bagi mereka, ke-ummi-an dari segi kamal mereka. Yang demikian kerana kamal mereka adalah qurbah melalui Asma Hadas yang menghimpunkan segala Asma. Dan jika sekalipun berlaku bagi setengah mereka sampai kepada Asma Qadim , ini tidak menggugurkan ke-ummi-an mereka , yang berdaya tembus. Ketahuilah bahawa cahaya yang melimpah dari batin Nabi saw kadang2 mewarnai ain serta segala representasinya. Merujuk perkara ini Nabi saw telah bersabda : Jika selepas aku terdapat nabi , maka tentulah Umar . Kedudukan demikian hanya layak bagi mereka yang terutama daripada kaum dan yang sabiqun. Maka renunglah. Ketahuilah bahawa mereka yang telah diterangi cahaya nubuwah terbahagi tiga kumpulan. Dan perkara yang menghimpunkan mereka, bahawa limpahan dari yang Esa tidak berlaku melainkan dalam keadaan tercampur. Dan engkau patut ingat contoh kami, berkaitan dengan hempedu dan api. (5) Dan hikmah yang terlimpah di alam campuran ini bukan hikmah suci, akan tetapi berbetulan hikmah suci . Kumpulan yang tiga adalah: (a) Pewaris hikmah , asmah dan wajahah : Mereka adalah Ahli Bait dan khadam2 Nabi saw. Dan sunnah ilahi bahawa ahli bait setiap nabi mewarisi kelebihannya yang ternyata. Dan mereka tergolong dua. ( i ) mereka mewarisi kelebihan Nabi saw kerana suci asal kejadian, keluasan sadr dan halus bentuk jau mereka. Antara mereka, Ali ra dan anak2nya dan Fatimah ra , Hamzah , Abbas dan anak2nya . Dan rahsia yang demikian , apa yang kami telah isyaratkan dalam Khizanah Ketiga , bahawa mereka yang halus jiwa akan melahirkan yang halus jiwa. Dan bahawa kelahiran ruhani seumpama kelahiran jasmani. Mereka adalah qutub2 dan imam2 kelebihan ini. ( ii ) mereka mewarisinya kerana pergaulan yang erat bersama Nabi saw pada keadaan qabd , bast , enggan dan semangat. Mereka adalah isteri2nya dan khadam2nya. Rahsia demikian kerana mereka mendapati nasib mereka secara fitrah . Dan hikmah satu fitrah, yang Allah telah menjadikan hamba2Nya yang terpilih atasnya. Hikmah golongan ini seumpama talqin, maka renunglah. Dan untuk menyelesaikan masaalah kontradiksi antara maksud ayat : Sesungguhnya Allah berkehendak menghapuskan perkara2 yang mencemarkan daripada kamu, wahai Ahli Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih2nya....(6) yang memerlukan bahawa isteri2 Nabi saw antara Ahli Bait dan hadis : Ahli Bait Banu Hashim dan Banu Mutalib...(7) dan hadis yang menghadkan Ahli Bait kepada lima orang suci saja (8) , atas kanun hikmat, bahawa Ahli Bait terbahagi tiga. Beginilah mudahnya , mengikut cara yang kami telah berikanmu , maka renunglah. ( b ) Pewaris hifz , talqin dan irshad : Dan mereka adalah Khulafah Rasyidin dan orang yang menyerupai mereka pada ilmu dan amal. Khilafah yang azhim adalah hak mereka. Dan kami mengiklankan bahawa jika Ali ra , dengan keadaannya pewaris kelebihan ini yang azhim juga ,

74

menduduki tempat Abu Bakar ra dan Umar ra , tidak akan dibuka negeri2 yang besar dan meluas Islam . Mereka bersusah payah sebelum mencapai kelebihan yang cemerlang . Kata Abu Bakar as Sidiq ra : Alangkah aku dosa Mohd..... menunjuk kepada mujahadahnya mengikut mazhab hikmah. ( c ) Pewaris cabang2 batin yang tiga termasuk Anas , Abu Hurairah dan segala ulama2 dan mufti2. Dan pewaris cabang2 zahir yang tiga termasuk Khalid , Muawiyah dan seumpama mereka. Daripada Ali ra katanya : Sabda Nabi saw : Bahawasanya bagi setiap nabi ada tujuh nujabaruqaba , dan aku telah diberi empat belas . Kata kami : Mereka siapa ? Sabdanya : Aku , dan kedua anakku , dan Jaafar , Hamzah , Abu Bakar , Umar , Musab ibn Umair , Bilal , Salman , Ammar , Abdullah ibn Masud , Abu Dzar , dan Miqdad .(9) Dan kasyaf rahsia pada hadis ini bahawa semestinya bagi setiap rasul terdapat lelaki2 yang mengambil daripadanya bahagian hikmah, dan lelaki2 yang mengambil daripadanya bahagian talqin , dan lelaki2 yang ternyata pada mereka permusuhan atas musuh2 Allah dan kerananya berhijrah, berjihad dan berbantah2 mereka. Dan lelaki2 yang ternyata pada merka fiqh dan politik dan lainnya. Yang demikian kerana setiap kamalat pada Nabi saw berkehendak kepada percontohan yang terasing, terbeza dari lainnya pada pengikut2nya. Supaya melihat dan memahami kamalat itu sesiapa yang tenggelam dalam lautan pergaulan dan tauhid. Dan pendapat hakim bahawa nujaba adalah pewaris hikmah , dan khulafah adalah pewaris talqin dan bimbingan , dan ruqaba adalah pewaris hijrah dan jihad. Dan kerana Ali ra adalah imam hukama dan ruqaba , Nabi saw telah memberitahu dia bilangan mereka. Dan kelebihan Nabi saw atas segala anbiya yang lain ternyata dengan tambahan pewaris. Dan hukama menjadi ruqaba selepas lama masa bersahabat dengan Nabi saw dan menerima irshad daripadanya. Kata Ibn Abbas ra : Sabda Nabi saw : 70,000 daripada umatku akan masuk syurga tanpa hisab. Mereka tidak pakai guna2 dan tidak bergantung kepada ramalan. Mereka bertawakal kepada Allah semata2. (10) (muttafaq atasnya ) Ketahuilah bahawa yang paling kamal dari sahabat adalah mereka yang telah dikurnia tajalli afaal , kerana kamal mereka adalah qurbah dengan Asma Mutajadid. Dan kejadian sehari2 adalah akibat tajdid Asma Mutajadid. Dan apabila mereka kamal, mereka pun tawakal dan menyerah urusan2 mereka kepada Allah. Adapun auliya , antara mereka yang berilmu ,maka kamal mereka adalah irfan proses2 kejadian dengan sebenarnya. Dan setengah daripada pemberian kamal ini ilmu tadbir dan pergantungan dengan wasitah.Apabila mereka kamal , mereka kenal asbab dan bergantung dengannya , atas ilmu mereka dengan hakikat tauhid dan hakikat kejadian.

75

Dan mereka yang galabah hal , dalam kelalaian yang sangat. Sesungguhnya amalan dan tawajuh mereka adalah qahar sirr wujud mereka yang duniawi di bawah hukum azali . Dan jika mereka bertawakal , maka ini adalah secara kebetulan kerana tuntutan galabah hal dan bukan kerana quwwah kamal mereka. Cuba faham . Tariq Hukama Ini antara tariq awliya dan tariq nubuwah seolah2 ia aqal hayula bagi nubuwah yang adalah aqal yang sebenar. Dan asal mazhab ini bahawa dengan aqal yang diperkuatkan , akan didapati kemudian daripada tajalli zat satu wusul yang lain. Tahkiknya bahawa terdapat dua jenis tajalli diberi lafaz yang satu. Yang satu wujudi , dan apa yang terhasil daripadanya dinamakan wujud mufad . Kami telah bincang ini dalam Khizanah Ketiga. Yang satu lagi shuhudi, dan yang terhasil daripadanya pengetahuan dan pendidikan. Dan mengikut bicara kaum ada tiga bahagian tajalli shuhudi : suwari , maknawi , zati. Tajalli shuhudi adalah zhilal tajalli wujudi dan representasinya atau representasi aspek2 yang terlipat di dalamnya. Pada tahkik wusul adalah satu ibarat tersimpan tajalli shuhudi di bawah tajalli wujudi sepertimana tersimpan bayang di bawah lembaganya pada tengahari. Maka terputus wusul ilmi yang telah dicapai dengan bersusah payah oleh ahlinya. Dan juga satu ibarat qahar hakikat atas representasinya sehingga gugur bentuk jau dan hilang. Dan akhir irfan mereka nisbah qudus antara Allah dengan manusia pada azali dan abadi. Maka rabitah itu satu dengan dua aspek yang berbeza. Ini asal wusul dan pokok kamal dan akhir maqam hikmah. Tidak ada kemudian daripadanya melainkan terangkat hijab2 ilmu yang masih tinggal. Maqam ini jarang sekali nyata kepada hakim melainkan yang diberi kelebihan yang luas dari Rabbnya. Adapun tariq wusul mereka kepada kamal mutlak ini , bahawa mereka terjazba kepada Allah Subhanahu . Mereka melintasi nur ghaib dan lain2 sehingga sampai kepada medan Asma , dan tembus tilik mereka dalam sekelip masa kemudian hilang mereka dalam tajalli zat, tetapi tidak seumpama kehilangan auliya. Kemudian mereka kembali kepada Qurb Faraid dan mencapai wusul yang kami telah sebutkan. Dan sepaling kamal hukama semestinya hilang pada akhirnya dalam Qurb Faraid dengan menerima pantulan daripada penghulu rasul Nabi saw . Secara ini ainnya diperkuatkan dan diperluaskan dan dia di bawah perintah Allah Subhanahu melalui kamal batin Nabi saw. Maka renunglah. Dan cabang tariq ini tiga : ( a) Hikmah , dan ia adalah ilmu fithri bukan kasbi . Maksud aku ia terbit dari tempat terbit asal wujudnya , iaitu Asma yang meluasi Asma2 ilahi dan takwin , yang telah dibicarakan dalam kitab ini.

76

Dan rahsianya bahawa ilmu tentang mujaradat adalah diri ilmu , dan ia tidak terbeza melainkan pada representasi yang beruang. Dan apabila sabit Qurb Wujud, sabitlah ilmu2 tentang representasi , kerana keluasan hikmah. Dan bagi hikmah khalifah pada alam hiss, iaitu firasat dan yaqazah dan kebijaksanaan. Ia maujud dalam satu alam yang pensabitannya adalah khususiah hukama , sepertimana kami telah sebutkan. Dan manusia berkhayal bahawa segala kamal mereka, keberanian , kemurahan dan kebijaksanaan adalah perkara2 yang turun dari langit, mentadbir , kembali dan naik semula . (b) Asmah : adalah representasi wajah2 soleh bukan toleh, dari wajah2 ain tsabit. Dan rahsianya bahawa penuntut khair mutlak melalui Qurb Wujud, mustahil baginya menerima representasi yang jahat pada akhlak mahupun pada amal. Dan khalifahnya adalah iffa dan ia adalah satu sifat yang menunjukkan tidak ada penceburan dalam lazat dunia yang melalaikan. (c) Wajahah : Ia adalah ketinggian darjat seorang atas yang lainnya disisi Allah sekalipun tidak ada sesiapa yang mentaatinya. Dan rahsianya bahawa dia telah meninggalkan bentuk mizajnya dan telah capai qurbah dengan Allah dalam melaksanakan perkara2 kebajikan. Dan khalifahnya adalah kewibawaan , sakinah dan ketuanan. Dan seterusnya irshad. Setiap tambah wajahahnya tambahlah irshad dan terpenuh kamalnya. Dan Allah Subhanahu telah permudahkan bagi mereka tawasul dengan AsmaNya untuk menyatakan perkara2 yang mencarik adat. Dan cara tawasul di sisi kami bukan dengan memelihara bilangan dan waktu2 penyebutan Asma2 sepertimana didakwah ahlinya , bahkan yang patut adalah pembacaan Asma dengan mengenali hakikatNya dan fana dalamNya dan baqa denganNya. Kemudian doa dan minta kepada Allah.(11) Dan Allah telah permudahkan bagi mereka tawasul melalui solat , sadaqah , puasa dan tinggal kata2 sia2 untuk mengetahui rahsia2 kejadian. Dan wajib atas hakim bahawa dia sangat luas sadrnya. Maksud kami dengannya, dia tidak mendapati satu sifat ataupun hal melainkan memandang ia hina dan kecil. Dan diharamkan atasnya bahawa bertapak padanya segala kecintaan hissi secara malakah , seperti kecenderungan kepada muzik dan syair. Dan diharamkan atasnya bergantung kepada sesiapa pun pada din dan dunia melainkan anbiya. Ini kerana dia bertaklid dengan anbiya pada wahyu mereka . Dan dia mesti tahkik dengan sendirinya apa yang dia tahu tentang hikmah. Tariq Awliya Ketahuilah kewalian mempunyai dua maksud , iaitu am dan khas . Maksud am adalah segala jenis qurbah yang lain dari nubuwah , termasuk hikmah , sifat2 sahabat , wilayah yang khas dan kesucian pada hal dan maqam .

77

Adapun yang khas, setiap fana pada hadrat zat bersama dengan ketetapan bentuk mizaj. Tujuan di sini bukan meneliti lafaz2 tetapi untuk menjelaskan hakikat. Dan asal mazhab mereka bahawa mereka melakukan satu amalan yang menarik perhatian mereka dan demikian amalan menyucikan nafsu mereka. Maka ternyata kepada mereka rahsia yang azhim tentang darjat. Yang pertama , ternyata isnad segala afaal kepada Allah Subhanahu . Maka dia pun tawakal kepada Allah dan tidak takut melainkanNya. Ini zahir sirr pada darjat yang pertama. Adapun pada batin, maka dia melihat Allah Subhanahu pada diri setiap afaal dari segi afaal itu adalah satu daripada hijabNya dan pengekaitanNya. Dan diletak pada darjat pertama kerana segala afaal ini pada jurang adam . Mauthin ilmu adalah antara representasi darjat ini. Dan ini dinamakan muhadarat di sisi mereka. Darjat yang kedua , ternyata isnad segala sifat kepadaNya. Maka dia berpendapat bahawa segala penglihatan daripada penglihatanNya dan segala pendengaran daripada pendengaranNya dan seterusnya. Mungkin engkau telah memahami kedua wajahnya , batin dan zahir. Dan ini adalah mukasyafah. Yang ketiga , ternyata isnad segala zat kepada zatNya maka dia mendapati setiap zat daripada zatNya. Dan apabila dia pindah kepada batin , dia mendapati al Wajib asal segala kejadian dan segala kejadian adalah daripada emanansiNya yang suci. Kemudian sampailah dia kepada Allah dan ini adalah mushahadah. Kemudian Allah menjazbakannya semasa ke semasa sehingga terangkat segala hijab dan perkaitan dan tidak tinggal melainkan yang Maha Jalal dan Maha Mulia pada wahdahNya dan kibritNya . Dan jadilah yang menyaksi diri yang disaksikan. Maka dengan ilmu huduri dia tidak mengenali melainkan Allah dan cermin2 pun hilang .(Ini martabat Qurb Faraid) Dan kami telah memberi satu contoh dalam Khizanah Sembilan , di mana seorang yang tertumpu penglihatannya kepada sesuatu bentuk dalam cermin sehingga hilang kesedarannya tentang cermin. Maka renunglah. Di sini tamat perjalanan dalam Allah. Dan patut bagi orang yang telah merentasi padang pasir , dan telah mencapai nur dengan wasitah perjalanan dalam Allah, bahawa dia qiam sehingga sabit hukum Asma. Pencapaian kamal seorang berlaku mengikut fitrah asalnya. Ini kerana perbilangan Asma menyebabkan perbilangan keupayaan penerima. Adapun jika seorang itu mempunyai ilmu secara fitrah , maka yang pertama ternyata kepadanya adalah hakikat Asma dan khususiah mazahir ( fenomena) dan cara ternyata Asma pada mazahir. Ataupun dia seorang yang bertaklid secara fitrah maka dia tidak akan mendapat ilmu demikian akan tetapi sabit baginya hukum dan dia akan mendapati kehidupan baru. Qabd dan bast adalah ibarat2 zahir hukum2 al Jalal dan al Jamal . Ini sair daripada Allah. Dan semakin rasikh irshad ,iaitu semakin tercelup dengan celupan Allah Subhanahu yang Maha

78

Sempurna yang melimpah dengan zat. Dan tidak kurang dalam kehidupan dunia ini daripada wujud representasi limpahanNya pada tahap ilmu. Sesungguhnya telah tamat sair dalam khalq di sini dan sampai kepada kamal dalam fana. Dan antara mereka yang telah mencapai maqam yang tinggi ini adalah Abu Yazid , Abu Hasan al Kharqani , Abu Abbas , Abu Said , Abu Ismail , Abu Abdullah dan ashab turuq seperti al Ghauth al Azhim Shaikh Suhrawardi , Najmudin Kubra , Khwaja Naqsyabandi dan Khwaja Chishti . Dan penjelasan kata kami pada masaalah ini berhajat kepada satu muqadimah iaitu terdapat nisbah antara wujud ilmi dan wujud khariji. Dan nisbah ini di sisi kami adalah nama bagi perkongsian Nafsu Rahmani dengan keistimewaan dari kerana khususiah mauthin. Yang demikian sepertimana kami telah tunjukkan bahawa pada mujarrad tidak ada tamyiz dalamnya antara ilmu dan wujud kharij . Hanyasanya terdapat tamyiz pada representasi yang terkemudian. Dengan kata lain, bahawa segala alam bersejajaran . Sesuatu yang terdapat pada kharij ternyata pada zihin. Ringkas kata , terangkat wasitah2 dan tertinggalnya dengan latihan2, membawa kepada celupan seseorang itu dengan hakikat al Wajib atas jalan yang kami telah terangkan. Fana adakala lengkap , adakala berhijab. (a)Adapun yang lengkap, maka ia adalah celupan yang menyeluruh dan kuat dengan hakikat zat, bukan tajalli. Ia khusus bagi lelaki yang sangat kuat dan tenaga mizajnya tidak tertawan melainkan dengan ulangan tajalli.Kekuatan jazbanya mengatasi setiap hal dan maqam dan dia tidak henti usahanya sehingga sampai kepada puncak darjat. Ketahuilah bagi fana timbangan ,umpama seorang lelaki tenggelam dalam laut, kemudian mati kemudian dicampakkannya oleh laut. Maka bagi matinya dan campakannya , timbangan . Wajib bahawa dia memecahkan belenggu nafsunya pada awal, kemudian meruntuhkan kelazatan nafsu , kemudian fana. Yang demikian kerana kadang2 dia tidak sampai fana yang lengkap maka ketika itulah ternyata nafsunya dalam bentuk rububiah. Dan ini akan susah hilang dan mengakibatkan kekecewaan dalam kehidupan dunia. Dan wajib juga bahawa dia berusaha pada awalnya mencapai hudur yang kekal kemudian fana, kalau tidak dia mungkin tidak akan capai fana yang lengkap. Dan kekal dia hairan dan merasai dahsyat , tidak mempunyai rabitah dengan Allah dan tidak hadir hati. Maka kuranglah irshadnya dan hatinya terpecah. Wajib dia melepaskan rabitah yang terdapat antaranya dengan harta , anak pinak , kemegahan dan lain2 pada awalnya kerana takut tidak tercapai fana yang lengkap. Kalau tidak dia tidak akan hilang tamak dan gelisah , sebagaimana dikata : Sepertimana engkau hidup, begitulah engkau akan mati , dan sepertimana engkau mati begitulah engkau akan dibangkitkan. Dan bagi awliya pada irshad beberapa mazhab : (i) Mereka yang berpegang kepada basirah untuk menilai terhasil ketiga2 syarat. Apabila mereka mendapati bahawa muridin telah mencukupi syarat, mereka membawa muridin kepada fana.

79

(ii) Mereka yang berpegang kepada perkara2 yang belaku kepada muridin dan diri mereka.. Dan apabila pasti daripada apa yang berlaku ataupun melalui mimpi , bahawa muridin telah mengatasi ikatan2 dunia , dan kekal hudurnya dan terpecah kekerasan nafsunya , mereka membawanya kepada fana. (iii) Mereka yang berpegang kepada firasat, maka mereka menguji muridin dengan beberapa jenis bala. Apabila nampak bahawa dia ikhlas benar , mereka membawanya kepada fana. Dan bagi awliya untuk menghasilkan perkara2 ini beberapa tariq yang terpelihara di isi mereka , maka tidak ada faedah menyebutnya . Ringkas kata , ini adalah beberapa prinsip irshad dan adabnya yang diberi kami oleh Allah Subhanahu dan ia lebih perkasa daripada kibrit ahmar (batu hikmah) . Peganglah sungguh2 dengannya . (b) Adapun fana yang terhijab , maka dua bahagian : (i) Yang fana pada mauthin ilmu dan ditawan oleh jazba yang ringan ataupun jazbanya lemah. (ii) Yang fana dalam satu Asma daripada Asma2 Nya dan bukan dalam zatNya . Dan kata kami tentang muqallid secara fithrah , tafsirnya bahawa pada ini ada dua perkembangan. Tahap mujarrad ,di mana tidak terbeza padanya antara ilmu dan wujud khariji. Tahap yang kedua adalah akibat amal dan hal . Maka sesiapa yang ilmunya lebih sempurna daripada amalnya dan halnya , maka dia bijaksana. Dan sebaliknya maka dia muqallid. Antara awliya yang mempunyai ilmu , maka mudah bagi mereka minta hadir dari kalangan malaikat dan anbiya dan lain2 apabila mereka kehendaki, untuk mengetahui pendapat mereka pada maarif dan menanya mereka apa yang dikehendaki. Adapun awliya yang menguasai amal , kadang2 mereka boleh menghidupkan dan mematikan dan melakukan yang ajaib. Terdapat kisah2 ini dalam kitab2 maqamat Khwaja Naqsyabandi , Bahjat al Asrar((12) dan maqamat Shaikh Ahmad Jami, maka ingatlah. Wajah2 Perbezaan antara Kamalat2 Anbiya , Sahabat , Hakim dan Awliya (a) Para anbiya mengetahui tentang Allah Subhanahu sebagai sebab wajib dan murid. Dan kami kehendaki dengan iradat di sini Iradat Mutajadid . Mereka hilang dalam IradatNya, antaranya pada suruhan , larangan , khauf dan harapan . Adapun sahabat , mereka tidak mengenali Allah Subhanahu melainkan sebagai murid. Mereka hilang dalam Asma ini dan ini asal khauf dan harapan mereka. Adapun hukama , mereka mengenali Allah Subhanahu sebagai sebab wajib dan murid , tetapi tidak hilang dalam mana satu Asma pun . Adapun awliya, mereka mengenali Allah Subhanahu sebagai sebab wajib saja dan mereka hilang dalam Asma ini. Ketahuilah bahawa kami tidak menyebut melainkan apa yang kait dengan asal kamalat masing2 . Adakala awliya bertaqlid dengan anbiya dan mereka pun mengenaliNya sebagai murid , atau

80

mereka jahil tentang rahsia ini, dan mengenaliNya sebagi murid juga. Maka dari wajah inilah telah timbul khilaf mereka pada tariq . Para anbiya mengetahui rahsia qadar dan menyembunyikannya daripada sahabat. Dan Allah Subhanahu tidak memberitahu rahsia hilal (13) dan lain2 kepada mereka. Maka timbullah perbezaan pada percakapan mereka , dan rahsia perbezaan ini adalah penzahiran Asma Mutajadid sebagaimana engkau telah kenali. (b) Adapun berkata2 Allah Subhanahu pada hak anbiya dengan hukum2 hadas adalah benar, dan bagi sahabat juga. Tetapi tidak bagi awliya , dan hukama menghimpunkan kedua tariq ini. Apabila Allah Subhanahu menyuruh awliya dengan satu perkara , maka ini bersama dengan memelihara bentuk mizaj . Dan rahsia perbezaan ini, apa yang kami telah jelaskan tentang perbezaan bentuk mizaj dan bentuk jau. (c) Adapun awliya , mereka tidak mampu mensabitkan hukum2 Asma pada mauthin ilmu dan amal keduanya bersama2. Antara mereka , lelaki yang alim tetapi tidak baginya irshad . Dan antara mereka lelaki yang murshid tetapi tidak alim . Adapun sahabat , kamal mereka bukan pada ilmu bahkan pada amal , dan anbiya dan hukama mempunyai ilmu dan amal. Rahsia perbezaan ini bahawa bagi awliya , fana mereka khas pada Nafsu Natiqah dan ia mempunyai dua quwwah iaitu aqli dan amali. Dan seorang akan terkemuka pada ilmu ataupun amal mengikut jibilahnya. Adapun hukama maka kamal mereka adalah Qurb Wujud , dan ini berlaku sebelum tahap keterasingan ilmu dan amal. Adapun anbiya , maka kamal mereka adalah Qurb Faraid. (d) Adapun perkahwinan ia adalah patut bagi anbiya. Yang demikian kerana wajahah mereka memerlukan mereka menangani ekonomi dan politik.Dan bagi awliya , sesuai tidak berkahwin kerana mereka tercelup dengan celupan al Qudus , as Samad . Dan hukama menghadapi kerumitan kerana iffa mereka adalah khalifah asmah mereka , maka ini padan dengan tidak berkahwin . Tetapi dari segi bahawa bagi mereka mempunyai wajahah, maka patut mereka berkahwin , Maka jalan keluar bahawa mereka mengikut sunnah Nabi saw di mana dia beruzlah di Gua Hira beberapa hari dan kemudian pulang mengurus rumahtangga . Di kalangan awliya yang suka berkahwin ada tiga golongan : (i) Lelaki yang kuat keinginan , maka dia ubati diri dengan racun ( iaitu dengan puasa untuk memecahkan keinginannya. ) (ii) Lelaki yang telah diselubungi tajalli secara ijmal , kemudian dia ingin mengenalinya secara tafsil. Inilah isyarat kalimat Humaira . (14) (iii) Lelaki yang diterangi cahaya nubuwah maka dia mengamalkan sunnah berkahwin. Tariq Abrar Iaitu mereka yang bersih hati . Maknanya tunduk badan di bawah Nafsu Natiqah dan fana dalamnya. Asal mazhab mereka seperti berikut .

81

Ketahuilah bahawa manusia mempunyai latifah2 yang tertentu : (i) Latifah Qalab : fungsinya perasaan hissi (ii) Latifah Khayal : fungsinya tumpuan kepada objek2 yang ghaib yang mempunyai bentuk dan warna . (iii) Latifah Waham : fungsinya mencapai makna2 juzi’ yang hissi , memelihara dan simpannya. (iv) Latifah Idrak : fungsinya untuk mencapai konsep2 kulli tabii , dan objek2 mujarad daripada input hissi. Ia adalah khalifah Nafsu Natiqah pada alam ruang-masa dan sedekat2 jasmani kepada Nafsu Natiqah . Dan al Abrar bersusah payah mencari helah menunduk latifah2 di atas di bawah Nafsu Natiqah, supaya sungguh2 menyamainya. Dan caranya membuang sifat2 yang keji daripada hati dan menghiasinya dengan sifat2 yang terpuji secara berikut : (i) Mereka menunduk mata , mengawal telinga , menenangkan anggotta , mendiamkan lidah , berlapar , tahan minum , jaga malam , beribadat kepada Allah Taala dan mengingatiNya dengan penuh cinta sehingga tertunduk qalab dan tersumbat tumpuan qalab kepada benda2 yang dibiasainya. (ii) Mereka menghalau segala waswas, kathir2 dan tidak mengingati yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan cara yang paling mudah di sisi mereka adalah mengawasi khayal. Setiap kali timbul khayal, mereka cepat2 paling darinya dan menyumbat tempat masuk khayal dengan mensabitkan pada tempatnya satu representasi qudus seperti Asma Allah , dilafazkan , dan ini cara yang paling baik . Ataupun dengan AsmaNya secara membaca tulisan , ataupun tumpu kepada bentuk hati mereka atau shaikh mereka sehingga terputus tumpuan hati kepada yang dibiasainya. (iii) Mereka memadamkan marah , loba dan ikatan kepada ahli dan harta dan lain2 dengan cara2 yang disebut dalam risalah2 dan kitab2 mereka seperti Ihya Ulumudin dan Kimia Saadah dan lain2 . Dan mensabitkan pada tempatnya cinta kepada Allah Subhanahu denngan perantaraan tahlil , doa seperti yang biasa diamalkan di kalangan mereka sehingga rasikh . Demikian umpama orang yang haus mencari air. (iv) Mereka menggilap mudrik mereka dengan mendengar kalam waiz, atau dengan representasi kebesaran Allah depan mata atau melatih mempersepsi maqulat suci . Atau mereka sabitkan diri depan Allah dengan merasai Dia hadir di sisi mereka, dengan penuh cinta kepadaNya. Ini dinamakan di sisi kami nur ghaib. Maka apabila ini memiliki badan mereka dinamakan safa masyair ( kemurnian unggul) yang Nabi saw sangat mengalakkan . Dan bagi Ahli Isyraq satu cara lain . Selepas mencapai kesucian tamm , mereka tumpu kepada ilmu huduri sehingga terbebas Nafsu Natiqah dengan ilmunya . Dan ternyata kepada Nafsu Natiqah ilmu2 mujarad , tetapi di sisi kami ini tidak memuaskan.

82

Yang kamal kerana sucinya adalah seorang yang mempunyai berkat. Melaluinya , orang mencari berkat Allah dan minta bantuanNya . Dia membimbing dengan bentuk misalnya, ataupun dengan perbuatannya atau perkataannya . Dia sahib penerimaan , tuah dan inayat. Persahabatan dengannya menerangkan dari kerana khususiah nasamahnya. Tidak bersahabat dengannya seorang melainkan berjumpa dalam dirinya qurbah dan taufik, berlimpahan daripadanya. Dan kami berkata ia limpahan dari yang kamal kerana bagi sahabat2 anbiya dan awliya, berlimpah kamal mereka daripada batin mereka . Dan himmah nasamah mereka berkesan secara menembus. Orang ini senentiasa gembira, tidak hasad , tidak dendam , tidak tamak dan tidak berharap2 . Pekerjaannya kulli dan pendapatnya kulli dan dia diajari Allah Taala secara langsung. Adapun Sidiqun , maka terdapat beberapa golongan dengan tariq masing2 . (i) Tariq Ilmu : iaitu hilang dalam nur sakinah dan kepuasan yang membawa kepada sabar menghadapi bala dan melaksanakan taat ketika ditimpa bencana. Dia menyuruh dengan ma’ruf dan melarang munkar . Dia memelihara hudud Allah dan memerangi musuh2 Allah dengan percakapan dan perbuatan . Dan kami namakan ini tariq ilmu kerana kebanyakan ulama mujtahid dan muhakik mengikuti tariq ini. (ii) Tariq Ibadat : Iaitu hilang seorang dalam cahaya taat , sepertimana kami telah isyaratkan bahawa bagi solat itu cahaya, dan bagi puasa juga cahaya dan seterusnya , dan ini dapat difahami dengan firasat. Dan baginya beberapa adab dan tariq yang tersebut dalam kitab2 sufi . Adapun pengikut Suhrawardi , mereka sungguh2 mengamalkan tariq ini . Dan kami telah namakannya cahaya kerana ia nyata sebagai cahaya hissi dalam kejadian2 zahir . (iii) Tariq Khudu’ : Iaitu pecah hati dan rendah diri secara berkekalan serta hilang dalamnya . Dipanggil secara majaz sebagai tariq Ahli Bait, tetapi ini tidak benar . (iv) Tariq Khauf dan Raja’ : Iaitu takut dari kerana api neraka dan harap kepada jannat , ataupun takut kemurkaan Allah dan harap kemurahanNya . Ini terdapat pada zaman silam tetapi kami tidak nampak seorang pun mengamalkannya pada zaman kami. Dan empat golongan ini dimaksudkan Allah Taala bilamana disebut orang mukmin dalam KitabNya . Mereka tergolong dalam mazhab Batin Pertama daripada tujuh golongan. Dan bagi tariq ini rabitah dengan tariq sahabat . (v) Tariq Muhibbah : Iaitu gelombang cinta yang mengalir pada seluruh badan. Apakah tidak engkau melihat orang yang terlalu asyik , bagaimana cinta membekas segala anggottanya. Hatinya berdebar , kulitnya lebam , matanya cengkung. Umpama lapar dan dahaga , ini satu keadaan yang dipersepsi oleh waham . Pemuka tariq ini terdapat pada pengikut Chishti dan ( Naqsyabandi ) Ahrari . (vi) Tariq Tauhid : Ini tidak sama dengan apa yang kami telah sifatkan dalam tariq wilayah. Sesungguhnya ramai yang berwarna dengannya pada zaman kami ini kerana satu rahsia yang mengkagumkan . Singkat perjalanan suluk walhal cacat kebanyakan persediaan mereka. (vii) YadDasht : Iaitu hilang mudrik dalam idrak perkara2 mujarad yang dijadikan rujukan. Ini dinamakan nur ghaib dan tariq ini adalah tariq Naqsyabandi .

83

(viii) Tariq Rabitah : Iaitu hilang seseorang dan celupannya dengan ruh orang mati apakah dengan terhimpun himmahnya ke atas qubur wali atau kepada ruh Nabi saw . Ini tariq ulama Ahli Hadis ; ataupun kepada ruh wali2. Dan salaf pada permulaan zaman mereka sibuk dengan tariq ini . Keempat tariq ini mempunyai rabitah dengan hakikat wilayah dan adalah antara representasinya. Inilah beberapa masaalah wilayah yang tidak terkaya daripadanya orang bijak dan tidak menguntungkan orang dungu dengan banyak mana penjelasan pun. Faedah2 (1) Apabila tamat zaman sahabat dan yang bijak pandai daripada mereka meninggal dunia , manusia bertumpu kepada mencapai kesucian ilmi dan nurani , kesemua atau kebanyakan mereka . Kemudian condong yang bijak dan ahli jazba antara mereka kepada fana dan kasyaf hijab . Maka terbinalah tariq wilayah . (2) Dan pada pihak yang sesat terdapat kamalat2 insilakh seperti terdapat pada shaitan dan ad Dajjal pada pendapat kami , dan Allah yang lebih mengetahui. Dan juga fana , seperti terdapat pada mereka yang tidak diterangi cahaya nubuwah. Mereka minum arak dan mengabaikan solat . Dan kesucian , sepertimana terdapat pada yogi2 Hind dan ahli magis . (3) Pada amnya , manusia berbeza pada arah mereka menghadapi. Adapun muhakik falsafah , mereka menamakan (Sifat2 ) Idafi sebagai Aqal Aktif . Yang demikian kerana ia adalah limpahan mujarad pada ijmal . Dan mereka menamakan Shuun sebagai Rabb Wajib , kerana ia mujarad basit secara basit ijmal . Adapun mutakalim , ada yang menyembah Shuun seperti ahli falsafah dan ada yang menyembah ( Sifat2) Tsubuti . Dan ini golongan kebanyakan mereka . Adapun pengikut2 Asyaari maka mazhab mereka antara representasi mazhab sahabat . Adapun mereka yang rasikh yang mempunyai sakinah , mereka menyembah (Sifat2 ) Tanzih kerana ia adalah mujarad , tanzih , qudus secara ijmal . (4) Dan apabila engkau mendengar daripada imam2 wilayah bahawa sipolan masyrab Nabi Isa as atau masyrab Nabi Musa as ketahuilah bahawa baginya dua makna . Mereka bermaksud fana pada latifah yang merepresentasi nabi itu ataupun fana pada kelakuan khususiah nabi itu secara insilakh ( iaitu transformasi dari basyari kepada malaki ) . Dan pada kes wali , insilakh berlaku tercampur dengan bentuk mizaj . (5) Di mana terdapat dalam al Quran ataupun hadis sebutan Ruh al Qudus maka maksudnya Asma Mutajadid , secara tashbih . Dan Nabi Isa as telah dikhaskan dengan sebutan ini kerana subughnya sepertimana engkau telah ketahui . Ya Allah , Engkaulah yang lebih mengetahui tentang perkara2 ghaib di langit dan bumi . (1) (2) (3) (4) Bukit di mana Allah nyata kepada Nabi Musa as Dekat tempat lahir Nabi Isa as Nama bukit Surah al Maidah , 78

84

(5) Seorang yang aktif hempedunya banyak mimpi api . (6) Surah al Ahzab , 33 (7) Bukhari , Bab Manaqib Quraish (8) Nabi saw , Ali ra, Fatimah ra, Hasan ra ,Husain ra (9) Tirmizi , Jld 2 , Bab Manaqib Ahli-l-Bait (10) Bukhari , Bab Man Lam Yarq.. (11) Doa yang dibenarkan pada sisi hukum (12) Pengarangnya Nur-ud-Din Abu-al-Hasan Ali (1249-1313 ) al Hamadani (13) Surah al Baqarah , 189 (14) Merujuk kepada panggilan Nabi saw bagi Aishah ra ketika dia diselubungi tajalli.

85

KHIZANAH LAPAN
( Hukum Perkembangan Syariat ) Sirr Amalan Ketahuilah bahawa ada sirr di sebalik amalan2 , jika dinyatakan kepada engkau, nescaya engkau akan heran dan hilang aqal . Ada amalan yang membawa hidayah yang cuma dilakukan oleh anbiya , dan ada amalan yang membawa kepada kesesatan yang cuma dilakukan oleh shaitan2 dan pendusta2 . Prinsip asal adalah bahawa setengah amalan adik-beradik pengamal , seperti gerakan naik bagi api dan orbit bagi falak , dengan makna demikian amalan berhubungkait dengan pengamal dan keduanya kembali kepada asal limpahan yang satu. Maka semestinya berlaku kelaziman pada kharij . Dan ada amalan yang melawani sifat pengamal seperti suara keldai bagi manusia, dengan makna tidak ada munasabah antara keduanya . Cuba engkau perhaluskan perhatian sehingga engkau ketahui bahawa ada amalan yang lazim bagi manusia dari segi qudus dengan makna bahawa asal demikian amalan adalah juga asal kejadian manusia. Akan tetapi bentuk pada alam campuran ini telah memisahkan keduanya . Apabila tertanggal bentuk ini dan manusia kembali kepada keadaannya yang azali , amalan itu melazimi manusia. Dan kewujudan amalan itu pada kharij tidak berbentuk melainkan sebagai huwiyah yang lemah , seperti solat . Sesungguhnya asalnya adalah al Hayy al Qayyum dan ini juga asal manusia . Dan apabila tertanggal manusia daripada bentuk mizajnya dan dia mengetahui proses perkembangan jiwa apakah secara fitrah ataupun dengan usaha , akan lazimlah baginya solat . Dan antara amalan, ada yang menafikan dan melawani fitrah manusia , yang tidak ada wajah qudus padanya, seperti pembunuhan yang meniadakan hayat dan melawani kehendak Allah yang memberi wujud . Maka apabila tertanggal manusia daripada bentuk mizajnya dan dia menturuti hukum, wajib atasnya menjauhi bunuh kerana ilmunya tentang perkembangan jiwa. Ketahuilah bahawa terdapat amalan2 di mana nabi dan hakim tidak senang hati melainkan dengan mengerjakannya, kerana tuntutan kamalat mereka. Dan ada amalan di mana keduanya tidak senang hati melainkan dengan menjauhinya, kerana tuntutan kamalat mereka . Contohnya umpama seorang memakan ubat panas maka tabiatnya tuntut akan air sejuk , ataupun dia terlalu kenyang maka benci makan lagi . Dan ini umpama wajahah bagi hakim dan nabi sepertimana engkau telah ketahui . Dan apabila berasingan Iradat dan direpresentasi pada evolusi qadim , dan berasingan Rububiah daripada Iradat secara kamal , terbit daripada Iradat jihat2 , setiapnya mengikut setiap perbuatan .

86

Antaranya jihat wajib , dan jihat haram . Maka jadilah syariat pada azali dan abadi . Dan barangsiapa bertemu dengan syariat wajib atasnya beramal dengannya. Ini misal qutub irshad . Kemudian apabila Allah Subhanahu tajalli pada ayan tsabit rasul2 dan tajalli itu tahakuk , hikmat berubah menjadi wahyu dan mereka disuruh melaksanakan suruhan2 . Dan suruhan2 pun tetap pada alam mujarad yang tidak mempunyai ruang-masa ,kerana ketetapan tajalli . Umpama ini perubahan qutub irshad menjadi dakwah wajib . Kemudian apabila sampai tahap katsrah pada zaman setiap nabi , khasnya pada zaman Nabi kita saw , ketetapan tajalli menerima wujud yang menuntut hukum wajib dan haram , mengikut kamalat masing2 nabi dalam kehidupannya di dunia, maka wajiblah syariat atas setiap orang apakah dia munsalikh atau bukan . Ini misal khatam , di mana tidak tinggal mana satu perkara tahkik dalam kehidupan qadim dan masakini , meliputi segala persediaan , melainkan telah masuk syariat padanya .Kemudian syariat pun melengkapi seluruh alam , maka jadilah tamm kewajiban syariat. Ketahuilah bahawa setiap perkara ibadat mempunyai empat ciri : (1) Asal yang kukuh pada azali dan kekal abadi. Ini adalah jihat yang terbit daripada ar Rabb secara kamal. (2) Dakwah yang tamm , iaitu berkesan dalam kehidupan dunia . Rahsianya bahawa ada amalan2 yang terbit daripada suhuf kepada dunia , khasnya bagi mereka yang subugh ukhrawi . (3) Sabit pahala . Rahsianya akan dibincang dalam bab hukum2 maad . (4) Maslahat awam dan yang demikian mengikut tiga cara : (a) Cara memperbaiki nafsu dengan menghadapi al Qudus , al Majid , ataupun nur tamm meliputinya , iaitu satu kesempurnaan hidup , yang orang awam mengingkarinya. Ataupun zahir pada hiss sifat iffa , keberanian dan kemurahan . (b) Cara tadbir manazil iaitu apabila manusia bertumpu kepada satu jihat qudus, mereka akan bersatu , batin dan zahir .Terpantul nur sebahagian mereka atas sebahagian yang lain maka tammlah tajalli dan takhalli . Ini kerana nufus seperti cermin , dan tercetak pada sebahagian mereka , bentuk yang tercetak pada sebahagian yang lain . (c) Cara tadbir madinah . Apabila rakyat menerima dan mengikuti perintah, akan baiklah segala perkara mereka .Dan nur qudus akan melindungi mereka . Mereka mula mengingati Allah dan taubat daripada zalim dan lalai . Orang awam menganggap ia maslahat saja , tetapi kami berpendapat bahawa maslahatnya kerana kukuh tapak perintah pada prinsip . Dan dosa2 besar juga mempunyai empat ciri : (1) Prinsip yang kukuh pada melawani Asma dari segi bentuk mizaj . (2) Seksa yang sabit . (3) Dakwah yang wajib . (4) Merosakkan maslahat pada bahagian2 yang telah disebutkan . Khilaf Tariq Amal Ketahuilah bahawa manusia berbeza pendapat pada jalan mencapai qurbah kepada Allah Subhanahu , kemudian daripada muafakat atas wajib mencapai qurbah kulli semungkin boleh .

87

Majusi menyembah satu makhluk yang mereka anggap sebagai representasi Uqul. Musyrik menyembah patung2 orang yang mereka anggap muqarrabun di mana telah terbit daripada mereka kekeramatan menghidupkan , mematikan dan lain2 . Mujassim menyembah satu makhluk ataupun satu objek waham yang mereka anggap sungguh cantik . Majusi menegaskan : Mana bagi kami kedudukan di sisi al Khair , at Tamm . Bagi kami cukup kami menyembah makhluk yang merepresentasi al Khair . Pendapat kami : Apakah tidak terdapat bagi setiap yang tercemar sesuatu yang qudus yang terlebih dekat kepadanya . Kata musyrik : Qurbah kepada al Malik mustahil tanpa syafaat teman2Nya, iaitu arwah2 dan malaikat2 yang tanzih daripada jisim. Maka wajib atas kami menyembah patung2 yang kami jadikan representasi arwah dan malaikat, kerana Allah mengetahui tentang ibadat kami kepadaNya kerana Dia hayy, alim , dan berkuasa . Jawab kami kepada mereka : Tidakkah Allah meliputi segala perbuatan dari segala seginya ? FirmanNya : Apakah Dia tidak mengetahui , yang menjadikan, sedangkan Dia Maha Halus dan Maha Mengetahui .........(1 ) dan firmanNya : Apakah engkau menyeru Ba’la dan meninggal khalik yang paling baik ...(2) Mujassimun berkata : Allah mempunyai kemolekan . Setiap yang molek itu menyerupai Allah dan berhak disembah.(3) Kami berkata : Bukankah keterhinggaan dan keterkaitan satu yang paling jelek ? Ketiga golongan ini ahli jahanam , maka renunglah . Dan awliya berpendapat bahawa qurbah dengan al Khair , at Tamm adalah dengan insilakh daripada bentuk jasmani semungkin boleh , kemudian fana . Hukama berbeza pendapat dengan anbiya , tetapi bersatu pada ibadat . Adapun anbiya , maka Allah tajalli AsmaNya pada dada mereka dan mereka pun mencapai qurbah kepada al Khair ,at Tamm melalui Qurb Faraid dari kerana darurat persediaan mereka . Asma menyuruh mereka dan melarang , dan mereka pun turut dengan rela . Adapun hukama , mereka mendapat taufik mencapai Qurb Wujud , yang mewajibkan ibadat dan taat kepada syariat. Engkau pun telah ketahui bahawa Qurb Wujud mempunyai tiga cabang . Pertama , hikmah dan khalifahnya adalah aqal , dan haram apa yang mencacatkannya seperti mabuk . Kedua asmah dan khalifahnya adalah iffa , iaitu tidak tenggalam dalam lazat hissi . Maka haram tenggelam dalam lazat hissi . Ketiga wajahah dan khalifahnya adalah din yang benar dari segi mencapai qurbah melaluinya , dan kehormatan dalam bentuk yang tertentu .

88

Din yang Benar Maksud aku dengan din yang benar adalah tunduk kepada ciri2 Asma mengikut keperluanNya . Diharamkan bunuh , tuduhan palsu , curi kerana orang ini diketawakan masyarakat . Dan hikmah mewajibkan pegang dengan beberapa aqaid . Asmah mewajibkan puasa . Wajahah mewajibkan solat dan zakat . Ini syarah , secara kamal, tentang jihat syariat yang berasal dari ar Rabb . Kemudian apabila meningkat tahap pembangunan masyarakat, berlakulah hudud. Makna hudud adalah satu perkara yang menyatakan puncak tahap pembangunan . Maka tertentu hudud dengan tahrim zina dan liwat , dan tidak bagi jimak yang halal , untuk meredakan shahwat , menghasilkan zuriat , dan menunaikan hak wanita . Haram bunuh secara zalim , dan dikecuali perang defensif dan jihad . Beginilah berlaku ketentuan2 bagi segala perkara . Dan jika engkau berkata : Kenapa diharam bunuh , padahal ia tunduk kepada hukum al Mumit . Dan demikian bagi segala larangan , semestinya ia mazhar bagi Asma , maka kenapa diharamkan ? Pendapat kami , al Mumit adalah penyedia asbab yang mematikan ( iaitu ia bukan Asma Qadim). Sesungguhnya keburukan adalah bidaah alam campuran ini , sama seperti qabd . Kata yang menghimpunkan di sisi kami , bahawa setiap Asma yang membawa maksud ijad , maka ia adalah Asma secara hakikat . Dan setiap Asma yang membawa maksud fana , maka ia adalah Asma secara majaz . Ini merujuk kepada Asma Qadim . Adapun Asma Mutajadid yang membawa maksud nafi dikira hakiki juga . Akan tetapi din adalah tunduk kepada hukum Asma Qadim . Ketahuilah bahawa adat mempunyai peranan yang penting dalam turunnya wahyu yang tertentu . Pada prinsip, sumber istinbat adalah suruhan kulli . Kemudian kepelbagaiannya pada mauthin wahyu berlaku dalam nasamah yang sangat dipengaruhi adat . Darjat suruhan kulli adalah sangat tinggi . Yang demikian kerana suruhan dan larangan adalah Asma yang tajalli pada ain tsabit penerima wahyu . Ia tajalli atas qadar persediaan penerima , dan kerana inilah anbiya adalah keturunan sebapa bukan seibu . Dengan ibarat lain , syariat turun mengikut wujud azalinya , dan diberi setiap yang tersedia mengikut persediaannya . Maka Nafsu Rahmani yang membawa tasyri’ direpresentasi pada mauthin ilmu dengan bentuk yang terbit daripada ain tsabit . Bentuk yang dinyatakan oleh ain adalah secara menghasilkan dan mengkategorikan , bukan secara menentukan jenis dan nau . Kemudian ia berbentuk pada zahir dalam pelbagai perkara , yang diridhai hiss dan adat terhadap bentuk dan adabnya . Dan ini rahsia kata2 orang awam bahawa syariat berubah mengikut zaman dan tempat . Dan dengan ini terbuka rahsia hadis Jumaat. ( 4 )

89

Nabi Mohd saw penghulu segala rasul, dia paling tamm hakikatnya dan paling kamal ke-ummiannya dan paling am Asmanya , dan kaumnya pun ummi . Dijelaskan kepadanya perkara2 yang tidak pernah dijelaskan kepada mana satu nabi pun. Maka dia pun mensabitkan sunnah , mengajar adab dan menetapkan waktu2 beramal , selepas mempertimbangkan perubahan2 dan pertukaran2 dengan pemikiran yang menyeluruh . Kitab2 seerah menyaksikan atas kejadian ini . Bermula nasakh ada beberapa bagai : (1) Kerana Taraqqi : iaitu taraqqi Nabi saw daripada darjat lama sepertimana pada jihad . Engkau telah diberitahu rahsianya dalam Khizanah Enam . (2) Kerana mengingati hakikat sesuatu perkara , selepas tenggelam dalam kehendak ain . Contohnya Nabi Ibrahim as , apabila dia qarib kepada hadrat zat direpresentasi qurban kulli di sisinya dalam bentuk menyembelih anaknya, sebagai yang paling tamm. Makna aku, bahawa Asma yang tajalli pada ainnya menyuruh dengan penyembelihan anaknya kerana munasabah dengan qurbah pada ijmal . Kemudian apabila dia sedar daripada tenggelam dalam tuntutan ain, dia memadai dengan ijmal dengan menyembelih kibas. (3) Kerana mengikut adat pada permulaan , kemudian meninggalkannya seperti perubahan2 dalam zakat. Pada awalnya kambing betina disembelih dalam bulan Rejab , kemudian diangkat ketentuan waktu, kemudian dikekal penyembelihan , kemudian ditentukan nisab . Dan Abu Daud telah riwayatkan dari Ibn Abi Laila tentang perubahan pada puasa dan solat . Firman Allah Subhanahu : Tidak Kami nasakhkan daripada ayat2 atau melupakannya , melainkan Kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya......(5) Makna .... yang lebih baik daripadanya ..... pada sisi kami, ialah nasikh yang lebih patut , mengikut keadaan semasa .Dan makna .. atau seumpamanya..... ialah mengikut keperluan ain tsabit Nabi saw dan perkembangannya . Dan daripada amalan , ada yang semata2 baik dan yang semata2 jahat . Maksud aku bahawa jelas ia jahat kerana asalnya jahat atau dengan kata lain ia jahat pada segala mawathin. Maka yang awal adalah wajib dan yang kedua adalah haram . Dan ada yang mengandung kejahatan seperti pandang kepada ajnabi , kerana ia mengandung maksud zina kerana bolih membangkit perbuatan itu . Dan ada yang mengandung kebaikan seperti menyebut : SubhanaKa , ya Allah ..dalam solat kerana ia menguatkan takzhim.Maka yang awal adalah makruh dan yang kedua mandub . Dan segala yang bukan demikian, maka ia adalah mubah . Tidak ada baik dan tidak ada jahat padanya . Setiap mandub yang diamalkan oleh seorang yang pada hatinya terbit Asma Mutlak Am , sepatut diamalkan oleh manusia . Yang demikian kerana mengamalkan juzi melazimkan amal dengan kulli. Maka tetaplah kulli pada alam yang dapat diertikan oleh waham . Maka renunglah . Fardu Ain Kalimat Shahadat adalah asal din . Akarnya adalah huwiyah sarf . Bentuknya pada kejadian qadim menghimpunkan segala ibarat dan wajah2, dan kerana inilah ia asal din .

90

Dan pada marifat hukama dan sahabat , ia adalah tanda ikhlas dalam perkembangan sifat nafsu . Dan tauhid tamm dalam perkembangan kamal awliya . Dan dengan menyebut kalimat ini atau apa yang seumpama maksudnya , dengan perbuatan , jadilah ibadat . Ketahuilah bahawa minta hajat daripada arwah si mati dengan mempercayai bahawa ia adalah sebab tertunai hajat adalah kufur . Wajib awas daripadanya . Kalimat ini mengharamkannya , tetapi manusia sekarang sangat gemar padanya . Akar solat adalah al Hayy , al Qayyum secara tafsil kemudian al Ali , al Azhim . Wazan solat serupa dengan wazan kejadian Nabi saw . Dan kerana demikian ia mempunyai banyak jihat yang berfuruk , yang representasikannya pada hiss ( pada Hari Hisab). Maka sujud, rukuk dan qiam adalah daripada representasi al Hayy , al Qayyum , secara tafsil dan ini asal solat . Kemudian dilengkapi dengan tilawah , yang akan dibicarakan. Dan juga taharah , untuk membangkitkan sifat tanzih . Sedemikianlah penzahiran jihat2 solat sehingga tamm rukunnya . Bentuk solat pada nafsu adalah keramahan . Dan bentuknya dalam mudrik dan waham adalah muhibbah , dan dalam khayal adalah takzhim . Dan pada sebutan sebagai puji , tasbih dan takbir . Dan pada badan sebagai perbuatan2 dan rukun2 yang khas. Maksud aku dengan keramahan adalah satu rabitah yang turun daripada asal kejadian . Sepertimana sabda Nabi saw : Arwah2 itu tentera bersenjata , maka barangsiapa yang berkenalan maka beramahlah , dan yang saling inkar pasti berlawan . (6) Puasa adalah daripada representasi Sifat2 Salbiah seperti as Subugh , as Samad dan lain2 . Wazannya adalah wazan Nabi Idris as . Asal kejadian Nabi Idris adalah Salbiah . Bentuknya pada nafsu adalah kebebasan daripada kesibukan hiss. Dan dalam mudrik , waham dan khayal kebebasan daripada mengambil bahagian dalam perkara2 yang bersangkut paut dengan hiss. Dan pada lisan tasbih dan taqdis dan pada badan , tahan diri daripada lazat yang tiga ( iaitu makan , minum dan jimak ). Tapaknya rasikh dalam segala mawathin melainkan pada badan . Ini kerana lapar adalah sebahagian besar daripadanya , ditampal dengan sedeqah fitrah dan disunatkan beri makan orang miskin . Dan Nabi saw paling murah tangan pada bulan Ramadhan. Dalam al Quran al Majid : Dan atas mereka yang mampu, fidyah memberi makan orang miskin.....(7) iaitu mampu memberi makan orang miskin , dan disebut sini sedeqah fitrah . Zakat adalah representasi Sifat2 Idafi dan wazannya adalah wazan Nabi Adam as .Dan bentuknya pada nafsu adalah limpahan kamalat ilmu dan amal . Dan dalam waham direpresentasi sebagai murah tangan , dan turunnya untuk menolak bakhil . Dan pada kharij berkenaan dengan prinsip2 urusan harta yang empat macam iaitu binatang 2 ternak , duit , pertanian dan perniagaan . Ketahuilah bahawa setiap alam yang bawah berasal dari alam yang atas . Adapun Nafsu Rahmani ia senentiasa terpelihara . Dan ada perkara2 yang kait dengan perkembangan hidup ditolak . Puasa hukama membawa kepada tajarud nafsu dan zakat mereka mencetuskan limpahan aktual .

91

Hajj adalah representasi al Hayy , al Qayyum secara ijmal . Yang wajib pada perkembangan qadim adalah bentuk am . Tidak tertentu al Bait dan tidak yang lain . Sesungguhnya tertentu Hajj dengan Asma Hadas yang timbul pada sadr Nabi Ibrahim as. Maka wazannya adalah wazan Nabi Ibrahim as . Bentuknya pada nafsu adalah haiman , iaitu satu daripada bentuk keramahan yang berkait dengan qurbah dan mushahadat . Dan dalam mudrik dan lainnya sebagai hudur , dan pada kharij sebagai tawaf sekeliling Kaabah , dan ini adalah asal Hajj. Dan takzhim dengan ihram serta disokong dengan wuquf pada Arafah . Inilah penzahiran jihat2nya maka tammlah rukunnya . Tilawah dan Zikir : Adapun tilawah maka asalnya memahami al Quran mengikut tahapnya . Ada lima tahap dan kami telah menyebutnya . Dari segi petunjuk , al Quran menghimpum macam2 ilmu . Maka wajib tilawah dalam solat dan sunat pada lain2 ibadat . Tasbih dan Takbir : dan lain2 adalah representasi apa yang dimaksudkan dalam firmanNya : yang baqi , yang soleh adalah lebih baik di sisi Rabb engkau ......(8) Dan Nabi saw telah tafsirnya dengan bersabda : Subhahana Allah , wal Hamdu lil Allah.... (9) Dan engkau telah diberitahu rahsia baqinya dalam suhuf. Dan dalam hadis Juwairiyyah dan Safiyyah , bahawa Rasulullah saw berjumpa Safiyyah sedang dia bertasbih maka sabdanya : Adapun puji2 aku lebih pahala daripada puji2 engkau... Kemudian bersabda Nabi saw : Subhana Allah sebanyak ilmuNya .... (10) Rahsia di sini bahawa kalimat2 ini tetap pada suhuf , dan jihatnya menghadap apa yang dimaksudkan dengan kalimat2 ini . Yang baqi dan soleh ini jika zahir akan meratai segala ufuq . Silaturahim dan lainnya : Asalnya ar Rahman sepertimana menunjuk atasnya sabda Nabi saw : Silaturahim adalah satu dahan dari ar Rahman ..(11) Dan ar Rahman adalah al Qadir pada azali . Ketika turun kepada tahap syarak , dan berpadanan dengan sifat manusia , Ia nyata sebagai silaturahim , maka renunglah . Itq ( membebasan hamba) asalnya ar Rabb dari segi kamal . Ia umpama zakat . Jihad adalah sinaran permusuhan qudus dalam bentuk bunuh dan tawanan , sepertimana kami telah sebut. Aiman dan Nazar : adalah penetapan perbuatan dengan Asma2 Allah . Asma in zahir dalam ciri syarak tidak lain . Tujuannya takzhim Asma2 Allah . Kiffarat dan Hudud Kiffarat ada dua bagai : (1) Menghilangkan kejahatan dengan kebaikan , dan semestinya terdapat representasi kebaikan secara zahir . (2) Hilang penjahat dalam merenung kejahatannya, dan dengan ini mengenal rahsia istighfar . Ia wajib atas kaum yang melakukan kesalahan .

92

Hadd adalah sesuatu yang subugh dan positif . Engkau telah ketahui bahawa hadd berkait dengan kehidupan dunia dan representasinya pada syarak adalah sukarela . Ia turun untuk perkara2 yang nyata kejahatannya, di mana wajib menahan manusia daripada melakukannya . Qurban : Asal puji bahawa engkau mensifatkan Allah Subhanahu secara sukarela dengan apa yang patut bagiNya secara darurat yang mungkin . Maka ia akan tsabit dalam suhuf engkau dan akan jadi manfaat bagi engkau pada akhirat nanti . Yang demikian melalui percakapan , dan telah engkau ketahui rahsia dalam percakapan kerana cakap adalah daripada kejadian hakiki , dan melaluinya ternyata segala perkara. Ataupun secara takzhim , maka jadilah hati dan badan engkau keduanya digunakan untuk membesarkanNya . Ataupun dengan perbuatan , iaitu qurban di mana engkau hadiahkan ruh binatang yang engkau telah korban kepadaNya secara sukarela, iaitu menjadikannya bebas daripada jasad . Qurban adalah khususiah hakikat Nabi Ibrahim as , dan kerana demikian dia telah diambil sebagai contoh . Dan ditentukan 10 ZulHijjah untuk melaksanakan ibadat qurban sepertimana dia melakukannya . Dan di sini satu rahsia yang sangat dalam , iaitu bahawa qurban adalah mengeluarkan ruh daripada jasad. Maka termasuk dalam qurban bentuk ruh , dan ruh adalah satu alam tersendiri . Maka dengan qurban engkau telah memuji Allah dengan seluruh alam . Bermula kejadian2 mujarad melagak ketuhanan dan menuntut persembahan daripada manusia . Maka setiap ruh berkehendak diqurban untuknya dan disembah . Maka awasilah engkau daripada ditipu ruh dengan demikian amal dan engkau kufur dengan Dia yang telah menjadikan dan membentuk engkau . (12) Kabair (dosa2 besar ) dan antaranya ialah : (1) Syirik : pada ibadat seperti solat , zakat , puasa , Haji , qurban , zikir , memerdekakan hamba dan lain2 yang telah diharamkannya oleh wajahah , iaitu tunduk kepada hukum ar Rabb . Asal din bahawa tidak mensyukuri melainkan Allah dan tidak dikhidmati dan ditakzhimkan . Akan tetapi Allah telah tinggalkan bagi mereka serba-serbi demikian perbuatan secara kurnia . (2) Bunuh : Tunduk kepada hukum ar Rabb untuk memelihara wujud , mengharamkan bunuh . Dan asal din mengharamkan segala pembunuhan dan menyokong segala ijad . Telah turun hukum dalam pembunuhan sebagai wahyu dan dikecualikan qisas dan jihad . (3) Curi : Tunduk kepada hukum ar Rabb untuk mengutamakan berdikari mengharamkan curi . Maka turun hukumnya berkenaan dengan harta sedemikian2. (4) Zina : Asmah telah mengharamkannya , dan dikecualikan nikah hingga empat kerana satu tuntutan kulli yang telah datang dalam bentuk wahyu . (5) Qazaf ( tuduhan palsu ) dan Ghibah ( umpat ) : dan lain2 , kesemuanya diharamkan oleh ar Rabb untuk memelihara kehormatan .

93

(6) Makanan kotor : diharam oleh wajahah . Telah turun hukumnya mengikut adat Arab. Maka yang baik adalah apa yang mereka pandang baik dan kotor adalah apa yang mereka pandang kotor . (7) Sukr : iaitu mabuk, yang diharam oleh hikmah , dan dikecualikan ubat tidur dan lain2 . (8) Riba pada jual-beli : ar Rabb telah haramkannya untuk memelihara berdikari . Hukumnya berkenaan dengan makanan , wang logam dan tunda penjelasan hutang . Maka renunglah . (9) Zihar : Pembohongan yang dikemukakan maksud majaznya sebagai sah . Pendapat kami adalah bahawa perhubungan maksud majaz lemah dan tidak ditegaskan dalam wahyu . Secara ringkasnya ini adalah ijmal susunan syariat . Dan kami cuma menyentuh perkara dakwah. Dan akan dibicarakan balasan dalam Khizanah tentang maad. Kata yang menyatukan di sisi golongan hikmah bahawa Nafsu Rahmani yang membawa syarak , dan jihat yang terbit daripada ar Rabb secara kamal , keduanya dikhaskan dan disesuaikan dengan mengambilkira maslahah dan adat dalam mawathin wahyu . Maka renunglah . Sesungguhnya kami telah kemukakan prinsip2 beberapa masaalah . Dan ini semua diserah kepada hakim . Adapun anbiya , mereka hilang diri dalam tunduk kepada AsmaNya yang menyuruh dan melarang, dan tidak terlapang untuk menyelidik segala implikasi hukum . Dan hukama , mereka mengikuti anbiya dari segi memegang dengan wahyu , bersama Asma yang tajalli dalam mereka. Maka renunglah . (1) Surah al Mulk , 14 (2) Surah as Saffat , 125 (3) Mujassimah adalah mereka yang mensifatkan Allah dengan sifat yang ada pada manusia dan makhluk. (4) Muwatta , Jld 1 , La Jumaat fi-l-Awali (5) Surah al Baqarah , 106 (6) Bukhari , Bab –ul-Arwah Junudun Mujannadatun (7) Surah al Baqarah , 184 (8) Surah al Kahfi , 46 (9) Muwatta , Jld 2 , Bab –ul- Baqiyat –us -Salihat (10) Mishkat , Baba –ut-Tsawab –ut-Tashbih... (11) Tirmizi , Ma Ja fi Qathi’ –ir-Rahimi (12) Surah Infitar , 7

94

KHIZANAH SEMBILAN
( Kehidupan selepas Mati ) Baginya empat manazil Alam Barzakh Nabi saw telah menamakannya alam kubur . Tahkik perbincangan pada pendapat aku, bahawa Nafsu Natiqah , jibilahnya mendidik badan , bahkan ia adalah diri didikan ini . Maka tidak mungkin bahawa ia tidak mendidik pada permulaan ataupun pada keadaan baqa. Maka semestinya ia berkait dengan ruh tabii (nasamah ) semasa ruh berpisah dari badan . Dan fungsinya pada kaitan ini untuk memelihara maddah nasamah , menunaikan kehendak jibilah nasamah, dan mencapai semula persepsi2 khayal dan waham yang terbiasa kepada nasamah . Dan manusia selepas mati beberapa tabaqat : (i) Mereka yang berhubung dengan malaikat tinggi kulli , dan mereka adalah kammal antara yang mengkamalkan . Fungsi mereka dan limpahan mereka adalah kulli . (ii) Mereka yang berhubung dengan malaikat tinggi juzi . Kebanyakan mereka shahid yang sabiqun dan mereka yang seumpama , seperti Hamzah ra . Fungsi mereka adalah menunjukkan prinsip2 kulli dalam kelakuan2 tertentu . (iii) Mereka yang berhubung dengan malaikat rendah , dan golongan ini ada beberapa tabaqat . Antara mereka shahid , abrar , dan mereka yang seumpama mereka dari kalangan ahli fana yang pertama , dalam hal . Fungsi mereka juzi seperti membantu orang yang dizalimi , dan berbagai2 perkara juzi yang memanfaatkan manusia , menolak fitnah juzi (tertentu) dan memberi bantuan yang membawa kemenangan . (iv) Mereka yang berhubung dengan jinn secara tamm , iaitu mereka yang telah melakukan beberapa jenis kejahatan. Kemudian timbul satu aspek dari himpunan amal kejahatan itu di mana Nafsu Natiqah mereka fana dalamnya . Dan bagi tabaqat in beberapa juzuk mengikut jenis kejahatan yang termenang . Antara mereka ada yang menyakiti orang lain dan yang melakukan kejahatan yang lain. (v) Mereka yang berhubung dengan jinn secara lemah . Mereka membiasakan satu malakah jahat dan Nafsu Natiqah mereka fana dalamnya . Mereka tergolong mengikut malakah jahat . (vi) Mereka yang fana pada satu aspek yang terbit daripada jumlah kebaikan . (vii) Mereka yang fana dalam satu kebaikan seperti mereka yang fana dalam satu kejahatan. (viii) Mereka yang tidak fana dalam mana satu kebaikan ataupun kejahatan , dan tidak juga terlalu terpengaruh oleh mana satu . Dan kebanyakan manusia golongan ini .

95

Bermula fana dalam satu malakah yang baik atau jahat adalah satu perkara yang utama dalam zauq . Tetapi sebenarnya, sepertimana mungkin fana dalam Allah Azza wa Jalla dan Asma2Nya , mungkin juga fana dalam mana satu objek ruhani . Israqiyun dari kalangan Yunani mengamalkan ini dan mereka fana dalam ruh aflak dan kawakib. Dan ini semua adalah batil di sisi hizb hak .Adapun manusia , dia boleh fana dalam malakah baik , jahat ataupun mubah . Bukankah perkara2( fana) ini maujud dalam mana satu kejadian (objek fana ), dan bagi objek khususiah yang dengannya tertentu ciri fana . Bukankah bagi setiap yang maujud, tariq yang membawa kepada yang lain , dan munasabah dengannya apakah secara bersatu pada kejadian ataupun keserupaan duniawi. Maka apabila tergambar satu malakah di sisi seorang dengan perhiasannya , dan tersentak hatinya , nafsunya akan turutinya sehingga berhimpun bersamanya pada mawathinnya dan terceluplah nafsu dengannya . Pada ini terdapat dua golongan : (i) Mereka yang mudah celup pada mizaj ; apabila mereka bertumpu kepada ar Rabb Taala mereka fana serta merta, tetapi mereka tidak mencapai fana shafahi kerana ia berhajat kepada tajalli berulang2 dan jazba berkali2 . Golongan ini dalam keadaan amat berbahaya jika mereka tidak fana dalam Allah kerana dikhuatiri fana dalam malakah saja , apakah baik atau jahat . (ii) Mereka yang tidak terima celup pada mizaj, dan jika mereka bertumpu kepada al Khair al Hak akan terbenar bagi mereka fana shafahi . Dan golongan ini bebas daripada bahaya. Maka renunglah . Mizaj badan kadang2 mewariskan satu ciri campuran Nafsu Natiqah dengan hiss, seperti pada firman Allah Taala : Akan tetapi ia condong kepada bumi......(1) Maka tidak berkuasa yang empunya campuran ini , membebaskan dirinya daripada dunia .Adakala ciri ini turun-temurun , sebagimana (nafsu) anak adalah keturunan (nafsu) ibu-bapanya sepertimana kami telah beritahu . Golongan mizaj ini terbahagi dua : golongan yang tidak tahan tanggung yang buruk dan yang baik kerana kuat campuran dunia . Dan golongan yang mampu tanggung kedua . Mereka yang tanggung yang buruk termasuk sahabat jinn . Mereka mempunyai satu objektif yang sama2 dituruti . Atas natijah irfan terdapat satu helah di mana seorang yang buruk mizajnya dapat fana dalam malakah yang baik . Dalam manazil ini nyata ilmu2 , maarif dan keberkesanan yang ajaib yang tidak terdapat dalam manazil yang lain . Yang demikian kerana tertolak halangan kesibukan hiss dengan dunia . Ringkas kata , manusia dalam dunia ini mempunyai tiga quwwah : khayal , waham dan idrak . Dengannya pengajaran dan pelajaran . Dan kerana inilah mereka akan fana dalam quwwah mereka di sana , tidak di dunia ini . Ketahuilah bahawa manusia dalam peringkat qubur disoal atas akhlak dan malakah mereka . Dan dalam peringkat hisab mereka disoal atas amalan dan aqidah .

96

Dan pada pendapat kami , tidak memanfaatkan mayit melainkan empat jenis amalan . (i) Membuat baik kepada yang qarib dan tersayang kepadanya kerana ini menyerupai berbuat baik kepadanya . (ii) Menziarah quburnya dan baca al Quran di sana kerana ia membawa kegembiraan kepadanya . (iii) Menjadi gantinya dengan bersedekah atas pihaknya atau membebaskan hamba, atau berhaji untuknya , sepertimana dalam hawalah untuk mayit dan lain2 . (iv) Minta ampun kepada Allah Taala untuknya dan Dia terima dengan limpah kurniaNya , mengangkat darjatnya , dan memaafkan kejahatannya .Adapun perkara2 lain seperti minta bantuan mayit lain , dan bacaan Fatihah dan selainnya , maka tidak bermanfaat . Dan apabila engkau mendengar hadis yang menunjukkan bahawa ruh2 itu mengambil ruang dan berterbangan bersama malaikat, jadikanlah ia penguat bagi maklumat yang kami telah beritahu engkau . Iaitu bahawa bagi ruh2 beberapa tempat , atas langit , dalam qubur dan dalam atmosfera . Dan asal pada pengkhususan satu tempat bukan tempat yang lain , kerana hubungan mereka dengan puak yang khas .(2) Dan dalam qubur beberapa jenis azab mental , hissi dan jasmani . Asal dalam pengkhususan azab , malakah akibat persediaan badan . Dan umpama demikian, beberapa jenis pahala . Adakala badan mayit kekal terpelihara kerana kuat Nafsu Natiqah dan tumpuannya kepada qubur . Kebanyakan shuhada dan hafiz al Quran dalam golongan ini . Dan bagi azab hissi, sebab yang sama . Qiamat Besar dan Kebangkitan Ketahuilah bahawa apabila Yahudi melampau dan melawani Allah dengan membunuh anbiya dan menghina Nabi Isa as , suhuf amalan mereka sarat dengan kezaliman dan kekerasan , dan kejahatan mereka pun sampai awan langit . Dan kejahatan yang terdahulu dari kaum Ad dan Tsamud dan lainnya pun sampai awan langit, dan meninggal bekas yang khusus . Dan berpadu kejahatan Yahudi dengannya sehingga jadi satu, yang tetap dalam kejadian yang lebih tamm dan alam yang lebih kamal . Dan ia pun mengambil bentuk yang sama seorang lelaki , al Masih ad Dajjal yang bertumpu mengerjakan jahat saja . Dan apa juga tumpuan yang total , ia akan dapat sokongan daripada Allah Taala . Maka tidak henti berlaku kejahatan dan kesempurnaan ad Dajjal pun bertambah , sehingga Allah membangkitkan Rasul saw dan terbit Asma Mutlak daripada fuadnya . Maka tersingkirlah ad Dajjal beberapa ketika . Dan apabila zaman Nabi saw lama berlalu, berlakulah banyak kejahatan dan bertambahlah kesempurnaan ad Dajjal . Dan setiap kejahatan pun berhubung dengannya seperti hubungan juzi dengan kulli , sehingga penuh bumi dengan kezaliman dan sesat kebanyakan umat .

97

Kemudian Asma Mohd yang menghimpunkan akan membantu . Maka ternyata seorang lelaki (iaitu Imam Mahdi) yang sama nama , dengan akhlak dan bimbingan seperti Nabi saw. Dia akan membetulkan umat yang sesat dan bumi pun penuh dengan keadilan . ad Dajjal akan murung dan tidak dapat kawal diri , maka dia pun mendakwah ketuhanan dan membuat fasad di muka bumi tanpa hak dan menyesatkan manusia sehingga kejahatannya sampai ke awan langit . ad Dajjal akan disaing Asma Isa kerana dia pembasmi kejahatan Yahudi ,yang adalah pembinaan ad Dajjal . Nabi Isa as akan dikuatkan dengan kesempurnaan Asma Mohd yang menghimpunkan dan turun membunuh ad Dajjal, takluk bumi dan memelihara hak Asma Mohd yang menghimpunkan . Kemudian akan berhamburan ruh ad Dajjal yang menyatukan segala kejahatan dan binasa manusia di tangan Yajuj dan Majuj . Kerana himmah Nabi Isa as akan terangkat segala kejahatan , dan apabila wafat Nabi Isa as manusia pun terjun ke dalam kejahatan . ad Dajjal menjadi ruh yang tercampak dan fasad akan umum , tidak terdaya pembebasan daripadanya . Maka datanglah qiamat menghapuskan nizam alam dan merosakkan tertibnya. Dan akan begini beberapa waktu . Kemudian Allah akan mendirikan kehidupan yang lain, dan bergantunglah nufus dengan badan2 mereka kerana beberapa persediaan yang akan diperlakukan . Kemudian manusia akan dibangkitkan dan mereka seperti keadaan di dunia . Selepas beberapa ketika dilimpah atas mereka tajalli yang subugh maka terdiri bagi mereka kehidupan yang lain . Dan telah datang dalam hadis bahawa hujan (ruhani ) turun atas mereka dan segera mereka bangkit hidup .(3) Jika sah hadis ini maka inilah bayan persediaan. Dan dalam hadis lain bahawa mereka tersangat heran kemudian diseru kepada satu mauqaf , dan ini juga syarah kehidupan akhirat yang kami telah sebut tadi . Manusia ketika dekat qiamat berbagai2 . Ada yang kamal secara tamm dan ada yang naqis secara tamm . Demikian kerana kejahatan yang kamil pada ketika itu bagi ad Dajjal dan kebaikan kamil bagi Mahdi as dan Nabi Isa as .Kerana demikian mereka akan membantu seseiapa yang ingin mengikuti mereka . Ketika itu tauhid akan dinyatakan kepada puak2 masing2 . Yang baik kerana insilakh mereka kepada Allah semata2 dan yang jahat kerana tunduk kepada ad Dajjal , mengikut persediaan masing2 . Kerajaan zahir terbahagi keatas bangsa2 mengikut peredaran zaman . Pada awalnya ia milik Hijaz, kemudian Iraq, kemudian ahli Faris, kemudian ahli Hind dan hari ini ke Afghan . Dan begitu juga kerajaan batin . Tetapi tidak terdapat pada Afghan dan ahli Faris insilakh dan kamalat mereka setakat mizaj .

98

Hari Hisab Padanya beberapa ajaib yang tidak terdapat pada manazil yang lain . Yang benar bahawa ini manzil jasmani yang berbeza dari jasmani dunia pada dua wajah, yang kami telah sebut dalam ilmu suhuf . Ketahuilah bahawa suhuf akan dihadirkan ketika itu dalam lapangan qiamat . Kemudian sifat2 Jalal dan Jamal akan melimpah atas suhuf ( catatan amal ) maka bentuk2 amal akan menjadi jasad. Tidak terdapat pada suhuf perkara2 mubah , yang tidak mewariskan malakah buruk dan tidak terbit daripada satu keburukan batin yang kuat , dan tidak mewariskan malakah baik dan tidak terbit daripada satu kebaikan batin yang kuat . Mubah hilang kerana tidak sampai kepadanya limpahan daripada sifat2 Jalal dan Jamal. Allah mempunyai satu sifat iaitu ilmu tamyiz guna mengasingkan dua perkara yang bersepakai dan saling menyerupai . Ayat yang menunjukkan ke atas sifat ini , sebagai contoh , berkenaan dengan peristiwa Uhud : Supaya Dia mengetahui mereka yang benar dan mereka yang bohong ......(4) Sifat tamyiz ini pada pendapat aku, dan Allah yang lebih mengetahui , adalah sebab dan asal kejadian Uhud . Ia juga sebab pantulan segala sifat yang lain .Dan pantulan dari sifat ini satu jauhar berbentuk mizan , dengannya membezakan antara baik dan jahat . Dan hisab adalah satu daripada mazahir sifat tamyiz . Ketika didirikan mizan , ifadah kulli yang ijmal melimpah atas segala maujud . Maka mereka akan menyedari amalan masing2 . Ada yang munkar dan ada yang tsabit , dan semua ini akan berlaku dalam sekelip mata , seperti firmanNya : Dan Allah adalah sangat cepat pada hisab....(5) Dan antara ajaib tempat jalil itu , keadaan seorang lelaki yang banyak membuat jahat , dia akan berjasad sebanyak bilangan kejahatannya, adakala begini dan adakala begitu. Dia akan bersakitan dengan segala kesakitan dan ketika itu dia akan mengikuti tuhannya dan hawanya . Orang fasiq yang lalai dari kalangan orang Islam akan mengikuti satu bentuk hissi atau wahmi atau aqli yang mereka mengetahui sebagai representasi Allah dan masuk neraka . Bentuk ini akan hilang dan mereka akan mengenal Allah secara mutklak tanpa bentuk . Perubahan ini kerana pencapaian shahadat yang mereka mengucap2 terdahulu . Adapun mereka yang baik dari orang awam , idrak hiss mereka merepresentasi huwiyah mutlak sekadar yang kita namakan nur ghaib . Mereka maju mengikut tahap idrak mereka dengan makna bahawa idrak mereka yang tidak terang akan jelas kerana limpahan tajalli yang subugh atasnya .Mereka akan mengenali Allah dengan sebenarnya. Seperti demikian orang abid akan maju mengikut tahap ibadat mereka sehingga sampai kepada hakikat2 ibadat . Ini satu ilmu yang sangat dalam . Shafaat adalah subugh Allah yang jamal . Ia jelma daripada asal penentuan Nabi saw iaitu Asma al Hayy al Qayyum . Fungsinya menghilangkan kejahatan yang tertulis pada suhuf .

99

Bagi setiap nabi hak memberi shafaat mengikut subughnya dan qurbahnya kepada al Khair ,al Tamm , al Hak . Mereka yang paling menerima shafaat adalah mereka yang paling dekat kepada anbiya . Kerana demikian disyariatkan salawat dan taslim atas mereka . Dan shafaat Nabi saw adalah ibu segala shafaat . Yang aku telah tahkik bahawa jika sekalipun alam ini daripada barakat subugh Nabi saw , akan tetapi pada alam akhirat akan zahir karamat shafaat baginya berganda2 yang tidak terbanding apa yang zahir di sini . Sepertimana sabdanya : Nabi Adam as dan lain2 di bawah panji aku (Hari Hisab) dan ini bukan bermegah2. (6) Haudh ( telaga ) adalah representasi hidayat Nabi saw yang berbentuk air di sana kerana kuat penyerupaan antara ilmu dan air . Dan pada pendapat aku , setiap nabi mempunyai haudh masing2 melainkan haudh Nabi saw adalah ibu segala haudh . Sirat adalah representasi jalan syariat yang lurus yang berbentuk titi di sana , yang lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut . Tidakkah Nabi saw mentafsirkan firman Allah Taala: Ini jalanKu yang lurus , maka ikutilahnya dan jangan engkau ikuti jalan2 yang lain....(7) dengan satu garis lurus dikelilingi garis2 yang berlengkung . (8) Jannat ataupun Jahannam Pada pendapat aku, kata putus di sini adalah bahawa ain tsabit menghimpunkan segala wajah secara ijmal . Dan pada Hari Hisab akan dilimpahkan atasnya subugh dan wajah2 ini akan mengambil representasi jisim melainkan bahawa jisim ini berbeza dengan jisim dunia pada dua wajah yang kami telah sebutkan . Subugh yang bersifat jamal adalah jannat ataupun bersifat jalal iaitu neraka . Dan yang menentukan mana satu subugh adalah dua kalimat shahadat ataupun inkar . Dan Rasul saw mempunyai peranan yang amat tinggi dalam perkara ini . Dalam jannat representasi jamal adalah seperti menikahi bidadari , makanan lazat , minuman manis , pakaian cantik dan tempat tinggal yang besar . Ini kerana bentuk amal yang ada pada suhuf tidak muat amalan mubah sepertimana dibicara pada manzil ketiga, hanya amalan yang rasikh . Maka akan disempurnakan mana satu jamal atau jalal, dan berjasadlah kebaikan bagi mereka yang telah berbuat baik dan bertakwa dan dihilangkan kejahatan mereka , diletakkan bawah ijmal . Pemilihan kharij bagi jasad2 mengikut wajah2 dan nisbah2 yang terlipat dalam ain tsabit . Kami akan bincang perkara ini secara tafsil . Dua kalimat shahadat membawa kepada tamm subugh di sana , tetapi ia tidak mempunyai sebarangan bentuk . Ini kerana apabila bentuknya subugh, zahirlah dua aspek . Yang pertama berakhir dengan tajalli zat dan irfan tamm.Kedua ini membawa kepada subugh kamal dalam mauthin maiah di mana tidak beroperasi asbab dan wasitah2. Yang kedua berakhir dengan hakikat rasul2 sa dan dengannya seorang dibanjiri hidayat rasul2. Umpamanya awan yang menyelubungi sesiapa yang mendekatinya . Yang demikian membawa kepada subugh dalam mauthin asbab dan wasitah2 .

100

Aku telah memandang kepada bentuk Kalimat Tayyibah sebagaimana tercetak dalam suhuf, dan aku telah mendapati bahawa ia mempunyai satu aspek wahdaniah dan aspek kedua yang sarf , yang tidak menyerupai yang pertama . Dan aku juga telah memandang kepada bentuk salawat dan taslim dalam suhuf dan aku mendapati bahawa ia adalah tamm bagi aspek yang kedua , bukan lain . Dan furuq ini tidak aku kemukakan dalil melainkan ia naqal daripada suhuf yang terbentang kepada kami dan kami memandang apa yang kami kehendaki. Segala puji kepada Allah , Rabb segala alam. Solat mengambil bentuk bidadari2 yang cantik dan istana2 yang tinggi . Ini kerana ketika aku memandang kepada bentuknya dalam suhuf , aku dapati bahawa ia mempunyai dua aspek . Yang pertama aspek insan yang timbul daripada khusyuk yang meresapi jiwa badan dan representasinya adalah bidadari2 dan pelayan 2 . Yang kedua adalah aspek perhimpunan ( ketenangan ) dan penyeluruhan ( fahaman) yang terbit daripada qiam, duduk, rukuk dan sujud . Dan representasinya adalah istana2 yang tinggi dan kebun2 yang subur . Solat juga mempunyai satu aspek takzhim yang berakhir dengan tajalli zat dan satu aspek berpaling daripada segala yang bukan Allah . Antara natijahnya kiffarat kejahatan2. Dan pendapat aku bahawa disyaratkan zikir2 seperti tasbih dan tahlil dan lainnya dalam solat dan selepasnya untuk melengkapkan istana2 dan kebun2 dengan pokok2 dan buah2an dan seumpamanya . Dan disyaratkan khusyuk dan sukun dalam solat untuk menambah kecantikan bidadari2 dan pelayan2. Dan daripada zauq aku , bahawa solat kadang2 menyerupai satu bidadari saja kerana kurang subughnya . Dan jika dikerjakan dengan subugh tamm maka setiap rakaat akan menyerupai satu bidadari di bawahnya tujuh puluh bidadari yang lain . Demikian sepertimana ain tsabit apabila subugh akan nyata segala wajah yang terlipat dalamnya, dan setiap wajah akan menyatakan segala wajah yang terlipat dalamnya . Ini kaedah kulli yang beraplikasi pada istana2 dan pelayan2 dan juga pada segala amalan baik dan jahat . Bentuk puasa dalam suhuf ada dua aspek . Yang pertama aspek imsak , meniadakan , tanzih yang berakhir dengan tajalli zat . Rujukannya sabda Nabi saw riwayat daripada Allah Tabaraka wa Taala : Puasa adalah bagi Aku dan Akulah yang akan membalasnya(9) . Dan sabdanya : Puasa itu perisai...(10) iaitu jauhkan dari membuat keji yang membawa kepada api neraka . Yang kedua , aspek tuntutan dan tabii , iaitu kepada keseronokan dan kelazatan . Rujukannya hadis Bab Rayyan , sabda Nabi saw kepada Bilal semasa dia sedang berpuasa dan dimakan di hadapannya : Sesungguhnya tulang2 Bilal sedang bertasbih kepada Allah Taala ....(11) Darinya makanan lazat , minuman arak , dan lainnya dan bersedap2an dengan bidadari dengan berjimak dan mendengar lagu2 dan lain2 lazat .Dan telah isyarat Nabi saw kepada kedua aspek ini dalam sabdanya : Bagi orang yang berpuasa dua keseronokan . (12)

101

Zakat dan sedeqah mempunyai tiga aspek . Yang pertama aspek wahdaniah , yang termasuk dalamnya bentuk orang yang bersedeqah dalam keadaan qudus . Darinya hadir benda yang disedeqah dalam jannat . Yang kedua, aspek tunggal yang termasuk dalamnya bentuk subugh orang yang diberi sedeqah . Dan setiap perkara akan subugh di sana sepertimana dijelaskan tentang dua kalimat shahadat . Dan dari ini difahami maksud sabda Nabi saw : Kebajikan menambahkan umur... Yang ketiga , aspek menggagahi nafsu, dan darinya penghilangan segala kejahatan di akhirat . Haji dan Umrah mempunyai dua aspek . Yang pertama aspek menuntut , rindu dan qudus . Darinya berlaku tajalli zat . Yang kedua , aspek menyusahkan , meletihkan dan mencegahkan . Dan dari kedua aspek ini penghapusan segala dosa yang telah lalu . Jihad mempunyai tiga aspek . Yang pertama , aspek menyusahkan dan meletihkan dan darinya terhapus segala dosa . Yang kedua , aspek meninggikan kalimat Allah Taala . Darinya istana2 tinggi sebagai balasan yang setimpal . Yang ketiga , aspek hidayat .Darinya sungai2 yang mengalir di bawah istana2 . Pembebasan hamba ada satu aspek menyucikan, atas bentuk manusia .Darinya dibebaskan setiap bahagian orang yang membebaskan hamba dengan setiap bahagian hamba yang dibebaskan . Zikir seperti tasbih , takbir , tahlil dan hauqalah ,setiap satu mempunyai aspek wahdaniah yang basit , bercabang2 dan tinggi . Darinya pohon yang subur , dan secara tafsil bagi tasbih, tahlil dan hauqalah pohonnya tinggi yang tidak berbuah seperti pin , dan bagi tahmid dan takbir pohon yang berbuah . FirmanNya : SubhanAllah wa bi Hamdihi menghimpunkan kedua fadilat ini . Tilawat al Quran mempunyai dua aspek . Yang pertama ketinggian darjat mengikut asalnya sebagai Kalam Qudus . Yang kedua irfan halus , yang darinya pokok2 wangi . Dan aurad seperti ayat2 al Quran melengkapi atas beberapa ilmu halus .Ringkas kata yang atas adalah apa yang kami telah baca daripada matan suhuf yang terbentang depan kami , pada pandangan pertama . Adat2 yang tertanam dalam jiwa yang tidak terhapus pada hari hisab juga mempunyai kesan atas mementingkan beberapa wajah balasan , seperti pada hadis tanaman, kuda2, unta dan anak . (iaitu di dalam jannat terdapat apa yang diingini jiwa ..) (14) Iradat manusia juga berkesan . Dan telah kami khabarkan rahsia kejadian anak daripada bapanya pada penjelasan pengeluaran titisan dalam setengah kitab kami , iaitu anak adalah daripada beberapa aspek yang terlipat dalam ain tsabit bapanya .

102

Dan setelah engkau ketahui tentang keperluan2 untuk memasuki jannat dan aspek2 ain tsabit yang memenangkan jenis pembalasan , jadikanlah ia contoh untuk tahkik hal-ehwal api dan aspek2 yang memenangkan jenis pembalasannya . Maka seorang yang selalu melakukan dosa yang besar , seperti menafikan al Quran , menyakiti rasul2 dan menyesatkan orangramai diseksa dengan memanjat bukit Suud(15). Dan seorang yang bakhil yang ingkar bayar zakat , terbit darinya bentuk wahdaniah yang mengandungi dalamnya bentuk qudus harta yang tidak dibayar zakatnya . Dia akan diazab dengan bentuk ini seperti dipijak unta , lembu, kambing (16) dan dikalung ular kerana bentuk harta dalam alam akhirat menyerupai ular (17). Dan distrika dengan emas dan perak.(18) Perbezaan seksa , bahawa kalung ular adalah untuk mereka yang kasih harta secara kulli dan mujarad . Dan strika untuk mereka yang mengerasi dan menyusahkan dalam memelihara harta2 yang tertentu . Seorang yang membunuh diri dengan batu akan membunuh diri dengan batu dalam api jahannam selama2nya .(19) Orang yang makan riba akan dicampak dalam sungai darah .(20) Ini kerana harta yang dirampas di dunia , jika berada dalam tangan pemilik , akan menjadi darah dan makanannya . Dan dengan perampasan dia dilanda derita seperti derita orang yang hilang darah. Dan orang yang rampas tanah akan dikalung dengannya kerana bentuk tanah terpelihara di bawah bentuk perampasan .(21) Dan qias atas ini bentuk2 lain yang disebut dalam ayat2 bayyinat al Quran dan hadis2 yang mulia . Yang ditentukan zauq kami bahawa marifat dalam akhirat adalah lebih tamm dan kamal, yang tidak tergambar bagi seorang pun apakah nabi ataupun wali . Dan si arif akan mempunyai lebih bidadari2 dan istana2 daripada orang awam . Kesemua mereka akan menikmati tajalli zat, dengan awam menumpu sirr mereka kepada Allah sekali sekala dan khawas dengan kerap dan yang tersangat khas akan mengalami tajalli zat selalu . Tidak ada apa yang menyibukkan mereka daripadanya . Dan semua yang mendapat hidayat di dunia ini akan menikmati jannat . Perbincangan yang tepat mengenai jannat memerlukan dua pendahuluan yang penting . (i) Ilmu huduri membawa kepada al Wajib al Wujud dan sifat2Nya . Adapun ilmu husili maka ia tidak mempunyai jalan sampai kedudukan yang tinggi ini melainkan dengan istidlal .Ilmu husuli memberi sejuk hati dengan bentuk , yang berbeza daripada yang empunya bentuk . Semestinya ini jahil diselaputi bentuk ilmu . Tidak ragu seorangpun bahawa bentuk yang tercetak dalam zihin berwarnai imkan .Pasti ia adalah hikayat waqi’ dan bukan waqi’ . Dan tidak ada jalan bagi pewarnaan imkan dalam ilmu huduri , melainkan apa yang terdapat dalam Qurb Faraid . Dan demikian termasuk dalam makna ilmu huduri dari pihak ain tsabit , akan tetapi ia adalah ilmu husuli pada zahir pekerjaan . Ilmu huduri adalah luap kepenuhan yang terbit daripada ain taqarur seseorang apabila terpenuh dan terbuang segala buih . Apakah taqarur ini dari pihak Nafsu Natiqah ? Tidak bahkan ia batin

103

dalam dirinya , sesuatu yang pasti , tetap , wujud dari limpahan al Wajib , semasa ke semasa dari mana tidak ada catuan masa . Semestinya bagi manusia jalan kepada yang melimpah2 yang hak . Contohnya seperti kon yang transperen. Pada markaznya satu permata yang sangat merah . Maka warna tapaknya adalah sama warna markaznya . Maka apabila engkau tilik sungguh2 ia akan membawa engkau kepada al Qayyum , al Hak dan sifat2Nya yang qudus . Maka sesiapa yang mengenali dirinya dengan ilmu huduri sesungguhnya dia telah mengenali Rabbnya . Dan pada demikian ilmu ,perbezaan antara si arif dan si jahil . Bukankah orang yang tilik pada kon ini dua jenis. Yang satu tujuannya jisim kon dan dia tidak tilik kepada markaz melainkan secara kebetulan . Yang kedua tertumpu kepada markaz dan dia tidak tilik kepada jisim melainkan secara kebetulan . Dari penyelidikan yang mulia ini jelaslah makna perbincangan kami dalam setengah kitab2 kami tentang tauhid afaal dan lainnya . Yang aku rujuk di sana adalah tentang mengenali Allah dengan ilmu huduri atas dasar tauhid yang membawa kepadaNya atau satu sifat daripada sifat2Nya . Dari ini jelaslah makna salaf : Allah cuma dapat dikenali melalui tauhid .(22) Dan lain2 pepatah yang ajaib dari golongan ini yang tinggi darjat . Makna yang kedua bagi ilmu huduri adalah apa yang aku maksudkan dengan terangkat lupa . (ii) Sesungguhnya Allah Taala mengetahui dengan ilmu huduri tentang diriNya . Dan termasuk dalam demikian ilmu, ilmu tentang segala sifatNya dan segala makhlukNya, tidak saja dari segi ittihad , bahkan dari segi keberlainan dariNya . Yang demikian mengikut apa yang kami telah tahkik bahawa sifat2 al Wajib adalah umpama lawazim mahiyah dan makhlukNya umpama lawazim al Wujud . Dan ini tidak lain dari satu wajah daripada wajah2 taqarurNya yang qudus , dan satu shaan daripada shuun zatNya . Tidakkah irfan atas penyempurnaan burhan menyaksi bahawa ilmu tentang sifat2 zat dan lawazim mahiyah termasuk dalam ilmu huduriNya ?Barangsiapa menyerupai al Wajib dalam ilmu ini nescaya telah mencapai kebahagian tamm. Selepas kedua pendahuluan ini , kami kata bahawa penghuni jannat mengetahui segala apa yang terdapat dalamnya daripada bidadari , istana dan lain2 secara tafsil, yang telah termasuk dalam ilmunya tentang dirinya . Dan mengetahui segala yang menyampaikan kepada asalnya , yang adalah gambaran satu daripada sifat suci Allah . Dan pasti dia akan mengenali Allah dalam ilmunya tentang dirinya , dan mengenali setiap sifat Allah melalui maujudat . Di akhirat segala ilmu adalah secara tafsil. Tidak satu shaan akan menyibukkan seorang daripada shaan yang lain seperti pada al Wajib . Bukankah demikian daripada berkat subugh yang paling tamm dan paling kamal ? Dan baginya rububiah terhadap segala yang ada dalam jannatnya . Bukankah Allah asal taqarurnya dan Dia bergemar dengan setiap mazhar daripada mazahirNya ? Ini satu nikmat yang tidak diberi mana satu nabi atau wali pun melainkan di akhirat .

104

Dan engkau telah mengetahui bahawa mereka dalam mencapai tajalli zat atas tiga tabaqat . Dan pada pendapat aku , orang yang kamal daripada mereka yang mencapai fana dan baqa, kelazatan mereka dengan sifat2 adalah sejenis yang terasing , umpama kegemaran Allah dengan sifat2Nya . Maka tidak satu shaan akan menyibukkan mereka daripada shaan yang lain . Ru’yah adalah ilmu huduri dan inkisyaf tamm tentang Allah Taala pada satu masa dan tentang sifatNya yang suci pada masa yang lain . Yang demikian dengan hilang taqarur seseorang dan tidak kekal melainkan al Fard , as Samad . Dan tauhid ini secara tamm tidak tergambar samasekali berlaku dalam dunia yang cacat ini . Ahli Sunnah tepat pada memegang kepada kebenaran yang selari dengan waqi’ dalam penegasan mereka bahawa mata jasmani mempunyai madkhal di akhirat dalam inkisyaf tamm . Ketepatan pendapat mereka adalah berkat himmah yang sungguh2 atas taqlid dengan anbiya. Dan tahkik pendapat aku bahawa pada setengah ketika2 tajalli zat , mata jasmani adalah wasitahnya . Dan kami telah tahkik bahawa anggotta badan dan lain2 aradh tidak mempunyai bentuk ilmiah yang boleh dibilang sebagai ayan. Benda2 ini hanya wajah2 ayan dan iktibar2nya . Mata adalah misal inkisyaf tamm yang adalah satu wajah yang tercetak pada ain tsabit . Begitu juga tangan adalah misal quwwah amal yang adalah satu bayang juzi daripada juzuk2 perbuatan . Dan antara tahkik kami , bahawa di akhirat terdapat percampuran dan ittihad antara hakikat dan tamsil yang tidak terdapat di sini seperti yang kami telah sebutkan . Tetapi kita tidak bolih paling dari jalan yang lurus dan patut kita pegang dengan sabda Nabi saw : Sesungguhnya aku cuim semerbak iman dari pihak Yaman ....(23) Dan berpaling tadah adalah pekerjaan orang bodoh seperti failosuf , mutazilah dan seumpama mereka . Ketahuilah bahawa Nabi saw nampak Rabbnya dengan mata kepalanya dalam miraj dan Nabi Musa as mendengar Kalam Allah al Muqadas dengan dua telinganya . Jangan taajub , percayalah dan terima sebagai benar , kerana ingkar dalam umpama ini adalah kurang berhati2 dan kelemahan faham . Ya Allah tidak ada ilmu pada kami melainkan apa yang Engkau mengajarkan kami . Sesungguhnya Engkau al Alim , al Hakim . Ya Allah sesungguhnya aku meminta daripadaMu tamm nikmat , dan ta’lim ta’wil ahadis . Engkaulah waliku dalam dunia dan akhirat . Matikanlah aku dalam keadaan Islam , tunduk taat dengan fana tamm, dan hubungkanlah aku selepasnya dengan solihin yang baqa di sisiMu . Sesungguhnya Engkau yang menunaikan hajat dan yang mengangkatkan darjat . (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Surah al Araf , 176 Tirmizi , Manaqib Jaafar ibn Abi Thalib Targhib wa-Tarhib , Bab fi Nafkh fi Suwar.. Surah al Ankabut , 3 Surah Ibrahim , 51 Mishkat , Bab Fadail Said –i-Mursalin Surah al Anam , 127 Bukhari , Kitab ar-Riqaq Muwatta , Jld 1 , Bab Fadl –us- Saum

105

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Muslim , Kitab –us-Siyam Mishkat , Kitab –us- Saum Bukhari , Kitab –us- Saum Mishkat , Kitab –ud- Da’wah Tirmizi , Abwab sifat –ul-Jannat Mishkat , Bab Sifat –un-Nar... Bukhari , Bab Itsm Mani’-uz-Zakat Muslim , Kitab –uz-Zakat Muwatta , Jld 1 , Bab Itsm Mani’-uz-Zakat Bukhari , Ma Jaa fi Qatil-in-Nafs Bukhari , Bab Ahli-ur-Riba Targhib wa-t-Tarhib , at-Tarhib min Ghasb-il-Ardh Kata hikmah ahli irfan Bukhari , Bab Qudum –ul-Ashyaariyin wa Ahlu-l-Yaman

106

KHIZANAH 10
( Beberapa Faedah ) Ahli Sunnah – Mazhab Asyaari Sabda Nabi saw : Akan berpecah-belah umatku kepada 73 puak. Yang satu akan masuk jannat dan yang lain semua akan masuk api neraka ...(1) Dan di sisi kami Ahli Sunnah adalah sesiapa yang mengikuti sunnah pada ilmu dan amal , dan bagi dia kelayakan masuk jannat . Adapun perkara2 bidaah yang dibawa oleh Mutakalim tidak berfaedah dan tidak wajib mengikutinya . Begitu juga hukum syariat yang berdasarkan qias , kami tidak puas hati dengannya . Akan tetapi mazhab Shaikh Abu Hasan mempunyai kedudukan di sisi kami , kerana ia antara gambaran mazhab sahabat , dan berada di bawah Iradat Mutajadid yang mendasari ilmunya . Dan kerana inilah dia telah keluarkan segala keperincian yang sia2 . Dan apabila engkau mendalami ilmu tentang sahabat akan ternyata bahawa mazhabnya tepat . Dan apabila dia berkata bahawa wujud itu adalah ain mahiyah , dia bermaksud bahawa perbezaan antara adam basit dan wujud bergantung kepada benda itu sendiri . Dan apabila dia berkata bahawa nama adalah benda yang dinamakan , dia bermaksud bahawa nama itu terbenar atas benda itu dan unwan baginya . Dan apabila dia berkata bahawa anbiya mempunyai kelebihan atas malaikat , dia bermaksud kelebihan mengikut Asma Hadas ( iaitu satu sifat yang menjadi landasan perkembangan jiwa nabi, wali atau hakim ) . Dan hakim juga mengutamakan anbiya lebih2 lagi Nabi saw kerana Asma ini , sepertimana engkau telah ketahui . Dan hadis yang diriwayat Ibn Majah merujuk kepada anbiya yang Asma mereka lebih subugh dan zahir . Dan apabila dia berkata bahawa baik dan jahat bertaraf syariat , dia bermaksud mengikut tahakuk hadas ini . Dan kata putus di sisi kami , sesuatu itu baik atau jahat mengikut azali . Dan aqal menjelaskan dan menyatakan hukum azali ini . Kemudian apabila kembang syariat , tetap bagi benda itu baik atau jahat yang lain . Dan Shaikh Abu Hasan mengambil perhatian tentang kedua ini , sedangkan Mutazila buat curang kerana enggan menurut sahabat dan mereka menghukumkan atas pendapat mereka . Dan apabila dia membenarkan asmah bagi anbiya dia bersetuju dengan mazhab hakim , melainkan bahawa asmah di sisi hakim mengikut tabaqat seperti engkau telah ketahui . Asmah mencegah berlaku dosa besar dan pada dosa2 kecil jiwa mereka gelisah. Dan apabila dia membenarkan khalq afaal dan kemampuan manusia melakukannya dia tepat . Kami telah jelaskan bahawa segala mumkinat disandar kepada Allah seperti sandaran cahaya kepada matahari, bahkan lebih tamm dan subugh . Sama juga dengan afaal melainkan bahawa Shaikh Abu Hasan kerana umminya telah berpadan dengan menyebut afaal . (2)

107

Dan apabila dia membenarkan Kalam Nafsi, dia bermaksud apa yang kami telah nyatakan dalam bicara Kalam . Tetapi penjelasan sahabat2nya dan pengikut2nya tidak mempunyai timbangan. Dan apabila dia berkata bahawa al Musair dan seumpamanya antara Asma Allah , dia benar. Dan engkau telah ketahui bahawa segala wasitah kembali kepadaNya . Akan tetapi Shaikh Abu Hasan kerana subugh umminya berpendapat bahawa yang demikian Asma adalah sifat dan AsmaNya pada hakikat. Dan tidak ada kecelaan pada demikian . Dan apabila dia berkata tentang maad , azab kubur, hisab, mizan , ru’yah , syafaat , maka dia benar. Dan engkau telah ketahui rahsianya yang kami telah sebutkan . Dan dia percaya bahawa Nafsu mengambil ruang , dan dia benar, seperti telah disebutkan . Dan dia percaya bahawa alam ini hadas ,didahului pada zaman dengan adam. Dan disyaratkan keadaan hadas bagi kemunculan kejadian . Segala pendapatnya ini kerana umminya dan hilangnya di bawah Iradat Mutajadid.(3) Dan atas inilah dia berkata bahawa Iradat itu qadim tetapi takluknya hadas . Dan apabila dia berkata bahawa jari , tangan kanan dan wajah adalah sifat 2 Allah , maka demikian kerana umminya . Dan apabila dia berkata bahawa tidak disyaratkan bagi Nabi saw usaha dan persediaan , dia bermaksud tidak dibebani usaha . Keummiannya , sepertimana engkau ketahui , memerlukan bahawa tidak dibilang persediaan . Iktilaf fuqaha pada makna iman, islam dan tasdiq adalah pada istilah, tidak kembali kepada makna . Walau bagaimanapun mazhab Ashaari adalah benar kerana dia pegang dengan makna istilah zaman sahabat dan kami akan sentuh masaalah ini . Zaman khalifah tiga puluh tahun, dan sepaling baik umat Abu Bakar , kemudian Umar , kemudian Uthman kemudian Ali . Dan penanggung dosa besar tidak terkeluar daripada tetap iman . Ini antara empat belas masaalah yang menjadi pegangan Ahli Sunnah yang membezakan mereka daripada yang lain . Ringkas kata jika engkau mengambil kira keadaan hidup sahabat, maka tidak akan terbenar melainkan mazhab Ashyaari. Dan jalan ini wajib atas muqallid mengikutinya. Dan setiap firqah taqlid yang enggan demikian maka ia tersalah. Adapun amal, patut diselidiki hadis dengan fahaman makna dan hukum selanjutnya . Hakim tidak menerima melainkan qias yang jelas , dan jika tidak jelas maka atas maslahat am .Adapun mereka yang terlalu mementingkan pendapat sendiri , tidak terbilang ahli Sunnah. Adapun mazhab yang empat, maka yang terdekat kepada Sunnah adalah mazhab Shafie , yang kemas dan jelas . Pandangannya sampai kepada hakikat illat dan asbab . Khilaf Sahabat Ketahuilah bahawa iktilaf sahabat dalam hikayat mereka kerana beberapa sebab . (i) Iktilaf riwayat dengan memelihara makna , dan kebanyakan iktilaf pada ini .

108

(ii) Iktilaf pada hazaf, iaitu tidak menyebut sebahagian hadis yang diriwayatkan sahabat lain . (iii) Iktilaf mengikut waham masing2 , seperti kata Ibn Abbas bahawa Nabi saw mengangkat suara dalam menyebut Labbaika ketika naik unta betina ( pada Haji Wida’) dan juga ketika naik bukit . Ada orang lain waham bahawa Nabi saw ( setelah pakai ihram ) mengangkatkan suaranya menyebut Labbaika ketika dia naik unta betina , dan ada yang waham bahawa Nabi saw mengangkat suara menyebut Labbaika ketika naik bukit . Pada hal dia telah berihram ketika solat dua rakaat di Masjid Zul Hulaifah . (iv) Iktilaf kerana lupa dengan mengganti kata lain , seperti dalam kisah gerhana di mana satu hadis menyebut lelaki yang bertanya , yang lain bahawa perempuan yang bertanya . Dan iktilaf mereka pada peristiwa nuzul kebanyakannya apabila mereka berkehendak mentafsir satu ayat, mereka menggunakan satu kisah sebagai pembenarnya , ataupun mereka menceritakan satu kisah yang berlaku dalam zaman Nabi saw yang antara penerangan ayat itu , kemudian periwayat pun menganggap ayat itu turun ketika peristiwa itu . Dan iktilaf mereka pada waktu nuzul kerana Nabi saw kadang2 membaca ayat ketika berlaku satu peristiwa sebagai penyaksi ataupun pembukti , kemudian periwayat zann bahawa ayat itu turun ketika peristiwa itu . Adapun iktilaf mereka pada mazhab maka kerana iktilaf dalam amalan Sunnah. Seorang beramal dengan satu aspek dan seorang lain dengan aspek yang lain .Atau mereka melihat perbuatan Nabi saw atau mendengar percakannya , kemudian mereka tanggung atas illat atau wajah yang berbeza . Adapun maslahah , maka ia berbeza mengikut zaman , tempat , dan pendirian .dan jawabnya akan berbeza2 . Dan kerapkali ini tidak diambil berat dalam perhatian perawi . Dan sahabat berbeza pada darjat kamal . Ada yang unggul dan seimbang . Ada yang menjadi khalifah , faqih dan yang lebih faqih . Kami telah menyebut setengah bahagian mereka , dan perbezaan sahabat adalah sebab perbezaan antara mereka yang datang kemudian . Renungilah . Asal Iman dan Kufur Apa yang wajib ingat bahawa asal iman adalah tunduk hati dan badan kepada Allah Taala . Dan kerana inilah ia memerlukan pada dasarnya perlengkapan hikmah , asmah dan wajahah , jika sekalipun tercegah daripada pernyataan yang sempurna di dunia ini . Dan asal kufur , tidak tunduk hati dan badan kepada Allah Taala dan memerlukan pada dasarnya sifat2 yang berlawanan dengan yang di atas . Dan apabila dilaksanakan hudud dalam syariat , ditentukan dua kalimat shahadat sebagai tanda iman , dan kufur adalah pengingkarannya . Maka iman mengikut istilah ini lafaz semata2, dan kufur ingkar . Atas kedua kalimat ini pembinaan hukum syariat pada menjamin keamanan , mengisytihar jihad dan lain2 .

109

Bagi syariat istilah yang lain bagi iman dikhaskan bagi orang yang terbenar padanya perlengkapan sifat2 hikmah , asmah dan wajahah . Yang lain dipanggil dengan munafik dan penyakit hati . Maka engkau pun ketahuilah bahawa munafik pada penggunaan syariat mempunyai dua makna . (i) Orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya dengan hatinya dan lidahnya , tetapi telah mengerumuninya dosa2 yang telah dilakukan lidahnya , farajnya , hatinya dan lain2 . Antara penyakit hati manusia , syirik dengan Allah pada menuntut hajat , ibadat , korban , nazar , dan sumpah , selagi tidak ingkar dengan Allah sebagai Khaliq , ingkar Hari Akhirat, RasulNya dan menunduk kepadanya . Penyakit ini paling susah hilang . Mereka masuk jannat selepas azab mengikut kehendak Allah Taala . Mereka tidak kekal,dalam api neraka kerana berlindung dengan Allah dan RasulNya , walaupun banyak berdosa , selagi tidak dibangkit di kalangan mereka rasul yang lain . Maka apabila dibangkit rasul di kalangan mereka dan terbongkar segala perselindungan , dan terbukti pendustaan dan terdiri hujjah maka mereka yang ingkar akan kekal dalam api neraka. Dari kalangan ini Yahudi dan Nasrani sebelum kebangkitan Nabi saw . Maka apabila dia dibangkit kepada mereka , jatuh hukum atas mereka seperti dalam isyarat firman Allah Taala : Dan kami tidak mengazabkan ( satu kaum ) sehingga kami bangkitkan di kalangan mereka seorang rasul ....(4) Dan antara penyakit2 hati , hasad , dendam , dan mengikut nafsu shahwat dan sebagainya. Dan Nabi saw telah mengisyaratkan kepadanya dalam hadis alamat2 nifaq. (5) Adapun penyakit jasmani , maka tak terbilang . Ringkas kata , setiap orang yang dikerumuni dosa2nya iaitu hilang tenggalam dalamnya , dia adalah munafik dengan makna yang pertama ini . Ini adalah apa yang sangat ditakuti sahabat . (ii) Orang yang mendustakan Nabi saw dalam hatinya tetapi membenarkannya pada lidahnya . Dia dalam tingkat yang terbawah dalam api neraka . Dan tentang mereka turun ayat : Jika engkau (ya Muhammad ) minta ampun bagi mereka .....(6) Ringkas kata perkataan munafik mempunyai dua makna dan kerana mengabaikan perbezaan ini berlaku keliru . Tidak ada hukum syariat yang membezakan kepelbagaian kufur melainkan semua masuk neraka . Dan tidak terkhusus hukum juga bagi setiap jenis munafik . Dan dalam hadis bahawa setengah orang kafir diringankan azab bagi mereka . Mereka tergolong dalam bahagian munafik yang beriman . Renunglah mudah2an engkau mendapat petunjuk . Dan juga antara perkara yang wajib tanbih atasnya bahawa nasakh pada istilah zaman sahabat , maknanya gugur semata2 dengan maksud yang sangat awam melengkapi : (i) Nasakh ilmu nujum dan khat dengan mati ulama2 bidangnya . (ii) Mengangkat qias batil ( pada bentuk nazar yang dibenarkan ) seperti dalam kes unta bahair dan sawaib . (iii) Keterangan tentang luputnya tempoh hukum .

110

(iv) Keterangan bahawa mafhum muwafik ataupun mafhum mukhalafah tidak dimaksudkan dan lain2 . Dan kami telah menyebut rahsia padanya . Dan apabila pemuka mufassir tidak menyedari keutamaan ini mereka beragu2 , maka renunglah . Dan juga antara yang wajib tanbih atasnya bahawa iradat dan mashiat di mana disebut dalam al Quran , dikehendaki dengannya ridha . Begitu juga bagi suruhan dan izin , maka renunglah . Musyrik dan Ahli Kitab Ketahuilah bahawa kafir yang ditentang Allah Taala dalam KitabNya , dua bahagian : (a) Musyrik : Mereka menyekutukan patung2 dengan Allah Taala dalam ibadat , dan menuntut hajat , dan sembelihan , pada doa2 iaitu zikir, nazar dan sumpah . Asal kesesatan mereka bahawa nenek moyang mereka bergabung dengan muqarabin dari kalangan manusia dan malaikat dan mereka nampak kesan (karamat) daripada moyang mereka dan percaya bahawa moyang mereka masih hidup dan wajib takzhim atas mereka . Dan bahawa tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu melainkan dengan wasitah moyang . Inilah sebab mereka mentakzhimkan moyang dan menuntut hajat daripada mereka. Fahaman palsu ini telah tersebar sehingga timbul golongan musyrik ini. Kemudian mereka menyekutukan moyang mereka dengan Allah pada segala wajah. Dan hati mereka tertarik mensifatkan moyang mereka dengan sifat ketuhanan dan penciptaan , melainkan kejadian dunia ini mencabar fahaman ini . Iaitu seorang raja besar, tidak mampu mendekatinya melainkan dengan wasitah raja2 yang menjadi khalifahnya , akan tetapi mereka hanya raja sedangkan dia adalah raja segala raja . Mereka ingkar kebangkitan Rasul saw tetapi menetapkan kebangkitan segala rasul yang lain , dan dakwah bahawa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim as . Asal demikian kerana mereka menganggap jauh sekali bahawa Allah berkata2 dengan seorang lelaki umpama mereka, dari jenis mereka, makan, minum dan tidak padanya kelebihan atas mereka . Dan antara adat jahiliah bahawa apabila tidak nampak seorang itu , mereka anggapnya suci , kemudian apabila melihatnya membiasakan adat mereka , ingkar atasnya .Ini rahsia mereka mengakui segala nabi2 yang lain dan ingkar Nabi Mohd saw . Mereka ingkar kebangkitan akhirat dan balasan . Asalnya kerana pautan mereka dengan zaman . Mereka dapati telah begitu lama berlalu nizam alam dengan baik tadbirnya. Tetapi tersembunyi daripada mereka rahsia wujud dan mereka menganggap bahwa nizam ini kekal . Mereka menganggap jauh sekali bahawa dapat dihimpun bahagian2 mayit yang bertaburan selepas menjadi tanah . Dan mereka mengharamkan sesuatu dan menghalakan sesuatu tanpa ada suruhan Allah. Asal demikian Amar ibn Luhayy . Dialah yang melepaskan unta sawaib . Orang jahil mewajibkan atas diri mereka tanpa ilmu dan orang lain pun mengikuti apabila nampak mereka hidup senang di dunia . Inilah lima masaalah yang Allah menentang orang musyrik dalam KitabNya .

111

(b) Ahli Kitab : Mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu anak . Asalnya kerana Nabi Isa as mempunyai khususiah yang tidak terdapat pada nabi2 yang lain , kerana Allah Taala telah menciptakannya dengan tanpa sebab zahir, semata2 kerana kasih kepadanya. Demikian Uzair as mempunyai khususiah , maka mereka pun menamakan khususiah ini dengan keanakan.Keturunan mereka memahami keanakan secara hakikat .Yang pertama adalah bohong, kerana ia majaz atau tiruan tanpa ada titik persamaan yang sesuai, walhal ia membawa kepada kerosakan maslahat dan buruk adab. Apatah lagi yang kedua . Mereka juga ingkar kebangkitan Rasul saw kerana beberapa sebab , antaranya : (i) Mereka menganggap bahawa kenabian hanya di kalangan mereka selama2nya . (ii) Melampau dan hasad . (iii) Alamat2 yang disebut dalam Taurat dan Injil berbentuk kulli dan tidak mudah disesuaikan dengan ciri2 khas Nabi saw , lebih2 lagi , telah ditakwilkan alamat2 itu oleh orang2 dahulu tidak atas makna yang dikehendaki . Mereka juga mengubahsuai kitab mereka atas dua wajah . (i) Mereka mentakwilkan kitab tidak atas maksud yang asal dan menuliskan takwil yang rosak itu , dan menamakannya Taurat dan Injil. (ii) Mereka membuat qias yang rosak dan mengeluarkan hukum dengan cara yang tidak tepat dan menamakan hasil keduanya sebagai hukum Allah Taala dalam Taurat . Allah Taala telah menentang mereka atas tiga masaalah ini . Ini asal pendapat mereka dan pokok pertentangan dengan mereka . Ilmu2 Hikmah Ketahuilah bahawa tafsir ada dua jenis , iaitu tafsir perolehan ahli zahir dan tafsir perolehan hukama rabbani . (i) Adapun yang pertama, maka perlu bagi mufasir menguasai bahasa Arab , dan mempelajari hadis, kemudian dia mempunyai bakat menjelaskan maksud yang dikehendaki. Maka dengan demikian dia dapat memahami dan menguasai penggunaan sumber2 kalam . (ii) Adapun yang kedua , maka perlu bagi mufasir mengikut amalan Nabi saw supaya mencapai asmah , hikmah dan wajahah . Tambahan pula , cukup pengetahuan tentang hakikat ilahi , maad dan lain2 serta mengerti tajuk2 utama ayat2 al Quran . Kemudian dengan tajam tiliknya mengecam dari mana satu hadrat (ilahi) terbit sesuatu ayat itu . Ini adalah iman yang kamil terhadap al Quran dan kesudahan tasdiq . Dan seumpamanya , pengetahuan hadis ada dua jenis . (i) Adapun pengetahuan ahli zahir, maka mengenai periwayatan dan gharib hadis . (ii) Adapun pengetahuan hukama , maka dengan pengetahuan tentang hakikat tasyrik dan hakikat ilmu . Ilmu bukan satu perkara yang berlalu dan luput bahkan ia di sisi Allah azali dan abadi . Barangsiapa memperolehinya maka sesungguhnya dia telah memperolehi kejayaan yang besar . Dan seumpamanya qias ada dua jenis . (i) Adapun qias ahli nazir, iaitu pengetahuan tentang illat , dan membuat keputusan berdasarkan perkara yang diqiaskan atasnya .

112

(ii) Adapun qias ahli hikmah , maka ia terlebih terang daripada digambarkan oleh pemikiran biasa . Mungkin kami akan bicara ilmu ini dalam risalah asing insyaAllah , sesungguhnya di tanganNya segala kebajikan . Dan antara ilmu2 hikmah , ilmu huruf . ‫ا‬ Sesuatu yang ghaib semata2. Tidak ada syarat apa2 mengenainya . ‫ب‬ Sesuatu yang lazim yang tidak suci. ‫ . ب‬Maknanya umpama perkara2

‫ت‬ Biasanya menunjukkan kesudahan sesuatu bersama duniawi yang tidak tentu hakikatnya . ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬

Ganti bagi ‫ ت‬pada biasanya dengan makna yang sama melainkan lebih halus lagi . Campuran dengan mahiyah yang tidak telus . Sesuatu yang ghaib dengan syarat tertentu . Seperti makna ‫ ح‬dengan tambahan makna lazim dan campuran .

Lazim yang tidak terpisah . Makna yang sama dengan ‫د‬ dengan kehalusan yang diwahami .

‫ر‬ Penzahiran berulang2 , yakni zahir sekali tersembunyi sekali ataupun meninggalkan dua jenis bekas, zahir dan batin . ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ Sama makna dengan ‫ ج‬melainkan lebih halus dan lazim . Makna tembus, secara waham atau wujud . Makna kesesuaian dan kelengkapan . Makna kembali dengan peningkatan . Makna kerosakan bentuk kepada yang lebih tercela . Sesuatu yang ghaib dengan syarat tidak. Makna penzahiran yang tidak telus tetapi halus . Sama makna dengan Sesuatu yang keruh . Makna sama dengan ‫.ت‬ ‫ ح‬dengan tambahan maksud cemerlang dan gemilang.

Tersangat keras dipakai untuk menunjuk kekuatan . Makna sama dengan ‫ق‬ melainkan lebih lemah dan ringan .

113

‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ي‬

Makna ketentuan kemudian daripada ketidak-tentuan . Makna kekotoran yang tamm . Makna cahaya dan penerangan . Kadangkala maksud ‫م‬ kadangkala maksud ‫.ب‬

Sesuatu yang ghaib , daripada alam campuran . Makna keraguan antara zahir dan tersembunyi .

Ketahuilah bahawa : ‫ء‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫ق‬ dan dan dan dan ‫ه‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ك‬ sama melainkan sama melainkan sama melainkan sama melainkan ‫ه‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ك‬ lebih bercampuran . lebih bersinar . lebih lazim dan lebih ringan . lebih rendah maka tertentu dan lebih lazim dan jelas dan ‫ت‬ ‫ ر‬lebih tinggi lebih ragu . ‫غ‬ lebih padat .

‫ل‬ dan ‫ ر‬sama melainkan ‫ل‬ maka sekali zahir sekali tersembunyi . ‫د‬ ‫ج‬ dan dan ‫ت‬ ‫ز‬ sama melainkan sama melainkan ‫د‬

‫ ز‬lebih halus .

Dengan mengingati maksud lafaz2 di atas , kami akan memberitahu tentang maksud kombinasi lafaz. . ‫ال‬ Ghaib yang tertentu. Atas dasar ini setengah sufi berkata ‫ ال‬adalah Ismu Azham . ‫بل‬ ‫هل‬ ‫اي‬ Sesuatu yang tertentu , yang berhubung dengan sebelumnya . Sesuatu yang tidak tentu , dituntut ketentuannya . Ghaib yang ragu2 , yang diketahui jenisnya tetapi belum tentu ainnya .

‫ذا‬ Sesuatu yang ragu pada ain , yang ghaib , yang tertentu dengan satu aspek yang belum diketahui lagi , yang dekat nyata . ‫ سري‬dan sesuatu . ‫سار‬ dan ‫سر‬ dan ‫سج‬ dan ‫ساح‬ memberi maksud peredaran dalam ‫ض‬

‫ ضل‬dan ‫ ضار‬dan ‫ ضر‬dan ‫ضد‬ memberi maksud kerosakan . Kadangkala digunakan untuk menunjukkan kaifiat bentuk ,yang mujarad .

114

‫ابيض‬ ‫اخضر‬

maknanya sesuatu yang lazim yang diragu pemisahannya ,dan ia daripada kaifiat bentuk . untuk menunjukkan percampuran ,yang terdiri daripada kaifiat bentuk.

‫طود‬ dan ‫ طور‬dan ‫طغي‬ dan ‫طاف‬ dan ‫طار‬ menunjukkan jauh atau qudus dan perasaan perkara yang ghaib yang telah mendalam kesannya dan dipersepsi . Dan juga ilham perkara yang ghaib yang sebati . Zahir satu kesan daripadanya dan tersembunyi yang lain . ‫جد‬ dan ‫ود‬ dan ‫رد‬ dan ‫مد‬ menunjukkan lazim .

‫صدف‬ dan ‫ صلح‬dan ‫ صار‬dan ‫صبر‬ membawa maksud kembali semata2 atau bersama perkara2 lain . Dan juga ilmu kesinaran yang ditentukan oleh perkara2 duniawi secara lazim . ‫محي‬ ‫نور‬ ‫لمع‬ ‫قر‬ dan dan dan dan ‫محض‬ ‫نار‬ ‫عين‬ ‫حق‬ dan dan ‫نهر‬ ‫محص‬ menunjukkan sesuatu benda duniawi yang telah ghaib .

menunjukkan cahaya atau sesuatu yang memberi cahaya .

dan ‫عنا‬ menunjukkan kesinaran . menunjukkan sabit .

Ringkas kata ilmu huruf bukannya antara perkara di bawah perbicaraan umum . Allah juga yang menunjukkan. Aku telah mengkhabarkan rahsianya dan aku tidak berbohong . Dengan kerana ihsan Rabbku , aku telah jadi lautan ilmu . Segalanya benar, dan telah terbuka tirai rahsianya . Lisanku umpama pedang , tanpa sebarang cacat. Dan lautan ilmuku, tidak keruh diceduk. Ya Allah , Engkau telah memberi aku nikmat tanpa sebarang hakku atasnya . Sesungguhnya bagi Engkau segala puji . (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) al Shahrastani, Al Mihal wa-l-Nihal Seorang ummi memberi keutamaan kepada tidakan atas pemikiran Sifat yang nyata setiap hari dengan kegemilangan baru Surah Bani Israil , 15 Bukhari , Bab Alamat –ul- Munafik Surah al Munafiqun , 6 Diwan , Hasan b. Tsabit

115

WASIAT Aku wasiatkankau supaya memberi perhatian mendekatkan diri kepada Allah Taala dan bersungguh2 dalam mentaatiNya kerana ia punca segala kebajikan dan tonggak segala urusan . Ikhlaskan diri dan jangan menyekutukan Allah secara nyata ataupun tersembunyi . Peliharalah diri dari bidaah kerana ia sesat , dan dari menghirau kaum yang menamakan diri failosuf .(1) Allah telah menyesatkan mereka atas ilmu mereka , dan tidak membenarkan mereka pada pemikiran mereka . Maka mereka tidak berdaya keluar dari kesesatan mereka. Jika engkau hendak tahkik sesuatu perkara dan penghalusan rahsianya maka ilmu mereka tidak menghasilkan sedemikian . Bahkan sebenar ilmu diambil dari sumber syariat dengan beramal dan usaha mendekatkan diri kepada Allah . Ikutilah aku atas jalan yang benar . Dan peliharalah diri dari mengingkari ilmu yang kami telah beri dalam kitab ini al KHAIR al KATSIR supaya engkau tidak jatuh hina di dunia dan akhirat . Sesungguhnya ia adalah ilmu yang benar , dari sisi ar Rabb , dan tidak terima sebarang kebatilan dari mana segipun . Bak mutiara kata Farsi : Apabila engkau mendengar seorang wali berucap,jangan kata ia salah,Wahai saudaraku. Engkaulah yang tidak mengetahui kebenaran katanya. Di sinilah kesilapan . Kalau bukan kerana permintaan yang sungguh2 daripada saudara2 yang ternama dan ikhwan2 yang mulia , mungkin kami tidak membongkarkan ilmu ini kepada orang ramai . Akan tetapi segala kebajikan di tangan Allah yang Maha Mengurniakan. Segala puji bagi Allah pada awal dan akhir, pada zahir dan batin ,dengan hati dan jasad, secara tersembunyi dan nyata . Aku menghulurkan kedua tanganku kepadaKau dengan harapan limpah kurniaKau. Peliharalahku supaya aku tidak bersalah laku dan mengeluarkan pendapat yang dusta. (1) Mereka yang bertaqlid kepada pemikiran Yunani . INDEKS Abbas , 117 Abid , 157 Abrar , 129, 150 Abdullah ibn Masud , 118 Abdul Qadir Jailani , 68 Abu Abdullah , 124 Abu Bakar , 118 Abu Dharr , 118 Abu Hurairah , 118 Abu Ismail , 124 Abu l Abbas ,124 Abu alHasan Asyaari , 26, 28, 31, 58, 169, 171 Abu alHasan Kharqani , 124 Abu Said , 124 Abu Yazid , 124 Adam , 6, 12, 42, 55, 80, 81, 82, 144, 171 Adat , 64, 162

116

Afaal , 119, 123 Afghan , 151 Aflak , 40, 41, 44 Ahli Aqal , 6 Ahli Bait , 117, 132 Ahli Hadis , 133 Ahli Ishraq , 131 Ahli Kasyaf , 12 Ahli Kitab , 177 Ahli Nazar , 3, 12, 33, 179 Ahli Sunnah , 169 Ain( ayan ) Tsabit , 3, 4, 19, 21, 44, 45, 46, 52, 60, 70, 72, 74, 80, 94, 95, 136, 141 Ajal , 53 Akhirat , 43, 46, 66 Akhlak , 153 Alam Campuran,Imkan , Kaun dan Fasad , 40, 96, 99 Alam Misal , 6, 46, 64 Alam Mujarad , 51 Ali ,84, 143 Ali ra , 117 Ammar , 118 Amr bin alLuhayy , 177 Anas bin Malik , 118 Anasir , 40, 75, 96 Anniyah , 9, 12, 13, 20, 32 Api , 41, 87 Aqal , 10, 33, 139 Aqal Aktif , 12, 133 Aqidah , 153 Aqrabiyyah , 79 Aradh , 6, 25, 44, 45, 49, 50, 61 Arafah , 145 Arshy , 38, 44 Asbab , 172 Asma , 42, 44 Asma Aktif , 31 Asma Bidayah , 17, 20, 23, 25 Asma Hadas , 21, 26, 49, 74, 90, 110, 111, 115, 145, 169 Asma Kembali , 15, 21, 24, 25 Asma Mohd , 88, 154, 155 Asma Mutajadid , 30, 92, 105, 106, 119, 128, 134, 140 Asma Mutlak , 16, 42, 51, 99, 143, 154 Asma Qadim , 99, 116, 140 Asmah , 48, 94, 117, 121, 139 Awliya , 16, 66, 119, 123, 126, 127, 128 Ayat , 42 Badan , 59

117

Baha ul Haqq wa’l Din , 69 Bai Salam , 97 Bait Maqdis , 84 Bakhil , 153 Bani Israil , 57 Barzakh , 69, 150 Basirah , 126 Basit , 3, 16, 22, 60, 72 Bast , 117, 124 Bidaah , 12, 25, 30, 56, 99, 140 Bilal , 118 Bunuh ,147 , 163 Carik Adat , 50 Celaka , 67 Chishti , 124, 132 Curi , 147 Dahsyat , 126 ad Dajjal , 51, 79, 154, 155 Dakwah , 136, 137 Darjat , 173 Daud , 88 Din , 139, 143 Dosa Besar , 147, 171 Emanansi , 8, 13, 24, 32, 37, 95, 100 Faid , 25, 85, 100 Failosuf , 6, 12 Fana , 62, 65, 66, 73, 115, 123, 125, 133, 140, 151 Fana fi Rasul , 100 Fana Maqbul , 68 Fardu , 5 Faris , 156 Fasahah ,29, 105 Fasal , 6 Fasiq ,157 Fatimah , 117 Firasat , 56, 65, 101, 111, 121, 126, 132 Fitrah , 55, 77, 94, 136 Fuad , 88 Galian , 40, 44 Ghaib , 64 Ghibah , 147 Hadas , 6, 8, 27, 39, 48, 64, 170, 171 Hadd (hudud) , 111, 140, 146

118

Hadi , 98 Hadis , 178 Hadrat , 28 Hairan , 15, 126 Haiwan , 40, 44 Hajj , 145, 161 Hak ,17 Hakikat , 3, 35 Hakim (hukama) 2, 16, 66, 68, 74, 89, 92, 93, 94, 119, 122, 178 Hamzah , 118 , 150 Harawi ,69 Harun , 87 Hatif , 65 Haudh , 158 Hayy , 17, 43, 80, 83, 135, 143, 145, 148, 157, Hayula , 39 Hazaf , 172 Hifz , 96, 101, 118 Hikayat , 66 Hikmah , 2, 7, 15, 65, 101, 111, 117, 121, 139 Hind , 156 Hisab , 153, 156 Hiss , 40, 58 Hiss Musytarik , 47, 60, 96 Hizbul Burhan , 6 Hud , 51, 83 Hudur , 125 Hukum , 74, 128 Huruf , 63, 81, 106 Huwiyah , 12, 143, 157 Ibadat , 132 Iblis ,42 Ibn Arabi , 33, 68 Ibrahim , 79, 80, 83, 102, 142, 145, 147, Idafi , 61, 144 Idrak , 5, 13, 27, 30, 40, 46, 47, 48, 60, 65, 73, 74, 130 Idris , 78, 81, 82, 144 Ifadah , 18, 19, 20, 24, 25, 45 Iffa , 56, 139 Ifrad, 44 Ijad , 22, 103, 140 Ijaz , 73 Ijmal , 6 Ijtihad , 101 Ilahiat , 105 Ilham ,30, 57, 64, 96 Illat , 3, 12, 25, 32, 63, 172, 173, 179

119

Ilmu , 24, 28 Ilmu Aktif , 42, 80, 102 Ilmu Huduri ,18, 59, 69, 131, 164 Ilmu Husuli Ilmu Laduni ,65 Ilmu Pasif , 20, 24, 42, 102 Ilyas , 87 Imam , 6, 16, 99, 117, 134 Iman , 56, 92, 173 Imkan , 3, 96 Indiraj , 45 Inkisyaf , 18 Insan , 41 Insibagh , 68 Insilakh , 16, 29, 67, 133, 156 Inthibaq , 45 Iradat , 16, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 80, 82, 105, 136, 162, 171 Iradat Mutajadid , 26, 127, 169, 171 Iraq ,156 Irshad , 29, 97, 118, 126, 136 Irfan , 67, 152 Isa , 79, 88, 134, 154 Ishaq , 84 Ismail , 84 Isnad , 3 Israfil , 22 Istinbat , 112, 141 Isyraq , Isyraqiyun , 6 Isyraf , 65, 104, 111 Itlak, 15, 38 Itq , 146 Ittisaf , 13 Izrail , 22 Jaafar ,118 Jadal , 98, 105 Jahannam ,158 Ja-il , 3, 6, 37 Jalal , 55 Jamal, 55 Jami, Shaikh Ahmad , 127 Janabah , 48, 100 Janin , 53 Jannat , 158 Jau , 79, 97, 117 Jauhar , 5, 6, 25, 37, 44, 45, 49 Jazba , 71, 123, 125, 126 Jibilah , 2, 10, 82, 128

120

Jibril ,79, 104 Jihad , 101, 119, 146, 161 Jihat , 4, 18, 37, 137 Jinayah , 75 Jinn , 41, 47, 151, 152 Jisim , 37, 46 Juzi ,4,5 Kaabah , 84, 145 Kahwin , 129 Kalam , 20, 28, 31, 64, 91, 105, 167 Kalam Nafsi , 28, 110, 170 Kamalat , 5, 74, 79, 127 Kasyaf , 50, 64, 104, 133 Kautsar , 101 Kebaikan ,67 Kebangkitan , 154 Kejahatan , 99 Khadam , 117 Khalid , 118 Khalifah , 46, 59, 171 Khalil , 102 Kharij , 47, 125 Khatam Anbiya , 75 Khatam Awliya ,75 Khatam Kerajaan , 88 Khatam Qurbah , 82 Khauf , 132 Khayal , 30, 40, 58, 64, 73, 74, 110, 115, 129 Khidir , 56, 87, 93 Khulafa Rasyidin, 118, 119 Kiffarat , 146 Kubur , 150, 153 Kufur , 173 Kunhu , 4,8 Luh Mahfuz , 39, 42 Lukman , 93 Lut ,52, 86 Ma’ , 39, 41, 59 Maad , 94, 106 Maarif, 127 Madina , 137 Mahaimi , 69 Mahdi , 53, 154 Mahiyah , 3, 5, 6, 27, 31, 35, 77, 165, 169,

121

Ma’juj , 155 Maj-ul , 3, 4, 37 Majusi , 138 Makaan , 27, 39 Makhluk , 13, 165 Maksum , 94, 97 Mala Ala , 96, 97 Malaikat , 26, 41, 42, 65, 70, 91, 96, 127, 150, 169 Malakah , 122, 151, 153 Ma’lul , 9 Manazil , 137 Maqul(at) , 6, 131 Marifat , 65 Masyrab , 134 Mata , 166 Mati , 150 Matla , 111 Mauthin , 18, 28, 32, 45, 115, 123, 126, 141 Mazhab , 173 Mazhar ( mazahir) , 11, 35, 44, 124 Mikail , 22 Minu , 47 Miqdad , 118 Miraj , 103, 167 Misal , 46 Misyaj , 41, 47, 53 Mizaj , 16, 30, 53, 55, 57, 62, 64, 74 , 75, 79, 123, 125, 152, 156 Muawiyah ,118 Mubah , 156 Mudrak , 13 Mudrik , 91, 105, 106, 143 Muhabah , 132, 143 Muhadarat , 123 Muhadis , 91 Muhamad , 80, 88, 141 Mujarad ,8, 9, 22, 58, 95, 121 Mujassim ,138 Mujizat , 90 Mulk , 101 Mumkin , 4, 5, 7, 16, 34, 170 Munafik ,174 Muqarabun , 93, 103 Murid , 19 Mus’ab bin Umair , 118 Musa , 79 , 80, 87, 167 Mushahadah , 123 Musyrik , 138, 176 Musytarik , 32

122

Mutakalim , 11 Mutazila , 170 Muzik , 111, 122 Nabat , 39, 40 Nabi (anbiya) , 25, 66, 74, 89, 90, 94, 107, 127 Nafsu (nufus) , 22, 65, 75, 137, 171 Nafsu Aini , 32 Nafsu Natiqah , 21, 28, 31, 45, 46, 50, 58, 60, 65, 128, 130, 150, 151, 152 Nafsu Rahmani , 15, 32, 43, 62, 110, 125, 141, 144, 148 Najmudin Kubra , 69, 124 Naqsyabandi , 124, 127, 132, 133 Nasakh , 91, 142, 175 Nasamah , 50, 55, 59, 60, 65, 105, 108, 131, 141, 150 Nasr , 102 Nasrani , 174 Natiq , 41 Nau , 33, 44, 49, 100 Nawafil , 5 Nazar , 56, 146 Nisab , 142 Nisbah , 48 Nizam , 21, 24, 44, 70, 77, 107, 155 Nubuwah , 68, 70, 74 Nuh , 51, 78, 81, 82 Nujaba , 118, 119 Nur , 17, 18 Nur Ghaib , 120 , 131, 133, 157 Nutfah , 52 Nuzul , 172 Puasa , 48, 144, 160 Qabd , 117, 124 Qadar , 26, 128 Qadha , 26 Qalab , 129 Qalam , 33, 42 Qayyum , 17, 43, 80, 83, 88, 135, 143, 145, 157 Qazaf , 148 Qiamat , 51, 100, 154 Qias , 175, 178, 179 Qisas , 106 Qudus , 2, 20, 21, 65, 82 al Quran , 104 Qurbah , 56, 69 Qurb Faraid , 22, 65, 70, 71, 72, 73, 77, 86, 87, 88, 92, 95

123

Qurb Malakut , 95 Qurb Nawafil , 69, 70, 71, 73, 77, 93 Qurb Wujud , 16, 21, 22, 56, 70, 73, 77 Qurb Zat , 95 Qutub , 94, 95, 96, 97, 117 Rabb , 146, 148 Rahman , 17, 19, 145 Rasul , 77, 99 Rejab , 142 Riba , 148, 164 Ridha , 176 Rububiah , 72, 75, 102, 166 Ruh , 22, 40, 60, 65 Ruqaba , 118, 119 Ru’yah , 64, 92, 104, 126, 166 Sadir , 7, 8, 32, 35 Sadr (sudur) , 16, 23, 26, 41, 89 Sadrudin Qunyawi ,33 Safa , 68, 69, 73 Sahabat , 115, 132, 171, 173 Sakinah , 122, 131, 134 Salabah , 79 Salaf , 164 Salbiah , 61, 81, 82, 83, 144 Salih ,51, 83 Salsilah Bidayah / Kembali, rujuk Asma Salman , 118 Shafaat , 157 Shafie , 172 Shahadat , 143 Shah Wali Allah , 71 Shahid , 150 Shakk , 62 Shamwail , 87 Shuaib , 51, 73, 86 Shuayah , 88 Shuun , 80, 133, 166 Sibghah , 68 Sidiqin , 131 Silaturahim , 146 Sirat , 158 Sirr , 38, 50, 65, 72, 74 Subbuh , 20, 37, 56, 82, 88 Subugh , 22, 46, 47, 50, 79, 88, 99, 103, 137, 144, 146, 155 Suhrawardi , 69, 124, 132 Suhuf , 43, 50, 111, 137, 156

124

Sukr , 148 Sulaiman , 88 Sulbi , 60 Sumpah , 108 Syair , 111, 122 Syariat , 46, 78, 100, 105, 135, 158, 170 Syauq , 25 Syirik , 147 Syith , 82

Taaqul , 40, 58, 59 Taayun , 6, 8, 11 Tabaqat , 18 Tabiat , 4, 6, 44, 64 Tabuk , 101 Tadbir , 41, 137 Tafsir , 112, 178 Tahakuk , 3, 18, 34, 170 Tahkik , 4 Tahrif , 106 Tajalli , 12, 15, 83, 94, 95, 119, 120 Takwin , 19, 51, 81, 105, 121 Talaqqi , 100 Talqin , 118 Taqarur , 3, 5, 18, 37 Taqawum , 18 Taqdir , 51 Taqwa , 101 Tarakum , 79, 82, 83 Tariq , 1115 Tasawur , 62 Tasdiq , 62, 178 Tawaf , 145 Tawasul , 122 Tauhid , 132 Tilawah , 48, 145, 162 Tsamud , 51 Tsubuti , 81, 87, 133 Ubudiah , 73 Ujub , 72 Ulul Azmi , 78, 99 Umar , 116, 118 Ummi , 75, 78, 79, 86, 115, 170 Umrah , 161 Unwan , 7, 9, 16, 37

125

Uqul , 13, 44 Uruj , 73 Usul , 16 Uzair , 177 Waham , 12, 27, 30, 31, 40, 47, 48, 58, 60, 65, 129, 172, Wahdah , 5 , 7, 15, 19, Wahdatul Wujud , 31 Wahhab , 82 Wahid , 4, 33 Wahyu , 28, 65, 91, 95, 104, 141 Waiz , 105 Wajahah , 95, 107, 117, 122, 139 Wajib al Wujud , 5, 32, 33, 96, 165 Wali , 85, 89 Waqi’ , 3, 33, 65 Warid (awarid) , 5, Wasitah , 22, 95, 124 Waswas , 91 Wazan , 53, 79 Wijdan , 13, 28 Wilayah , 79, 115, 133 Wudu’ , 48 Wujud , 3, 34, 35, 125 Wujud Am , 33 Wujud Kharij , 7 Wujud Mufad , 120 Wujud Munbasit , 32, 35 Wujud Sarf , 10 Wuquf , 145 Wusul , 71, 120 Yaddasht , 133 Yahudi , 155, 174 Yahya , 88 Ya’juj , 155 Yakub , 80 Yaqazah , 121 Yusha , 87 Yusuf , 81, 85 Zahir , 178 Zakaria , 88 Zakat , 144, 161 Zaman , 23, 39 Zann , 62 Zat , 6, 15, 27,

126

Zauq , 65, 91 Zihar , 148 Zihin , 2, 11, 25, 45, 60, 65, 125 Zikir , 145, 162 Zill , 16 Zina, 147

127