You are on page 1of 5

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ASA

KOLA:
RAZRED: III
NASTAVNI PREDMET: Bosanski jezik i knjievnost
DATUM ODRAVANJA SATA:
REALIZATOR NASTAVNOG SATA
NASTAVNA OBLAST: Knjievnost
NASTAVNA JEDINICA : Hamza Humo-izbor iz poezije
TIP ASA : obrada
NASTAVNI CILJEVI
ODGOJNI CILJEVI : razvijanje ljubavi prema knjievnosti; jaanje interesa za itanje; razvijanje
sposobnosti za doivljavanje ljepote u knjievnom djelu, bogaenje emocionalnog ivota uenika;
upoznavanjem; razvijanje meusobnog potovanja i poboljanje komunikacije meu uenicima
OBRAZOVNI CILJEVI: upoznavanje sa osnovnim biografskim podacima Hamze Hume i osnovnim
odlikama njegove poezije; upoznavanje sa ekspresionistikom fazom i prepoznavanje ekspesionistikih
odlika na primjeru
FUNKCIONALNI CILJEVI : razvijanje intelektualnih i izraajnih sposobnosti; razvijanje panje,
miljenja, sposobnosti analize i sinteze, razvijanje sposobnosti usporedbe i pronalaenje slinosti i
razlika meu autorima, generalizacije, logikog zakljuivanja, razvijanje volje za rad i saradnikog
odnosa u radu
NASTAVNE METODE : monoloka, dijaloka, metoda rada sa tekstom
NASTAVNA SREDSTVA : tabla, sveska, olovka, radni list
OBLICI RADA : frontalni i grupni
MJESTO RADA: klasina uionica
LITERATURA:
itanka Vedad Spahi, M. Kuni ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Milivoj Solar, Teorija knjievnosti, Zagreb, 1997.
Antun Karaman, Opa povijest umjetnosti, kolska knjiga, Zagreb, 2004.
EKSPRESIONIZAM, Zoran Konstantinovic, Obod Cetinje (1967)

ARTIKULACIJA NASTAVNOG ASA


UVODNI DIO ASA-5 minuta
N: Dobar dan.
U: Dobar dan.
N: Na prethodnim asovima govorili smo o osnovnom izrazu ekspresionizma, a to je krik. Krik je
skupni naziv za sva nastojanja umjetnika, pjesnika da objasni i da reaguje na svijet u kojem se nalazi.
Sa druge strane, postoji jedinstveni uzvik koji je skupni izraz ivotne energije, a to je kikot. Kakav je to
izraz kikot.
U: Smijanje, isprekidano.
N: Tako je, kikotanje jeste smijanje. Mi emo danas rei neto o naem pjesniku hercegovakih pejzaa
i mladalakog kikota Hamzi Humi.
Piemo naslov na tablu.
GLAVNI DIO ASA-35 minuta
N: Hamza Humo se rodio 30. decembra 1895. godine u Mostaru gdje je pohaao mekteb, osnovnu
kolu i gimnaziju. 1914. godine interniran je u Maarsku (Komarovo), a 1915. je mobiliziran u
austrijsku vojsku. Do kraja rata je sluio kao pisar i tuma u bolnici u Beu. Nakon rata vraa se
u Mostar i maturira, a potom odlazi na studij historije umjetnosti u Zagreb, potom u Be i konano
u Beograd. U Zagrebu se kree u drutvu ekspesionistikih pjesnika poput Anutna Branka imia.
Od 1923. godine ureuje list Zabavnik, a od 1923. do 1931. urednik je asopisa Gajret, a potom sve do
rata novinar je Politike. Drugi svjetski rat provodi u Cimu kod Mostara. Od 1945. godine ureuje
bonjaki list Novo doba, potom je urednik Radio Sarajeva i direktor Umjetnike galerije. Umro je
u Sarajevu 19. januara 1970. godine. Najznaajnija djela su mu:
Poezija: Nutarnji ivot (1919.), Grad rima i ritmova (1924.), Sa ploa istonih (1925.)
Pripovijetke: Sluaj raba slikara (1930.), Pripovijetke (1932.)
Romani: Grozdanin kikot (1927.), Zgrada na ruevinama (1939.)
Hamzu Humu smatraju hercegovakim, bonjakim, ali i junoslavenskim piscem.
Piemo osnovne informacije na tablu.
Hercegovakim, jer je pisac hercegovakih motiva, pejzaa, pisac hercegovakog senzibiliteta. S druge
strane, zbog velikog utjecaja sevdalinke na njegov rad, smatra se i bonjakim autorom. Ali
istovremeno Humu moemo svrstati i u knjievnost irih junoslavenskih prostora pa je on stoga i
junoslavenski pisac. Pisao je sva tri anra: poeziju, pripovijetku i roman. Mi emo se danas baviti
Huminom poezijom, pjesmom iz zbirke Grad rima i ritmova pod nazivom Vihor.
Uenike dijelimo u etiri grupe i dajemo svakoj grupi radni list sa zadacima i sa pjesmom. Pred
uenicima se nalaze zadaci od svih grupa, ali naglaavamo koja grupa je koji broj i koje zadatke treba
da radi. U svakoj grupi svi lanovi moraju upisivati odgovore u svesku. Vrijeme za rad je 15 minuta.
Nakon odgovaranja, po jedan lan iz svake grupe prezentira odgovore. Za prezentaciju svaka grupa
ima po tri minute. lanovi ostalih grupa duni su biljeiti odgovore.
Grupi broj dva napominjemo da moraju otvoriti udbenik gdje e pronai pjesmu Antuna Branka
imia.
Grupa 1.-Uenici u ovoj grupi trebaju prepoznati da je rima spontana i da je ritam pjesme neujednaen i

slobodan. Trebaju prepoznati ponavljanje uzvinika na kraju stihova i nabrajanje bez veznika.
Grupa 2.-Uenici trebaju uoiti da u Huminoj pjesmi preovladava dinaminost, optimizam, dok kod
imia preovladava statinost. Dok je imiev lirski subjekt odvojen od prirode, Humin lirski subjekt
stapa se sa prirodom. Humina pjesma je kikot, a imieva krik.
Grupa 3.-Izrazi u kojima se ogleda dinamika u pjesmi su: jurim, juriam, bijesni, nosi, jezdim,
prelazim, izlomih. Panerotizam prepoznajemo u stihovima:
Ja jurim, jurim olujin drug,
Svlad'o sam junaki krikove bola
A milju prob'o volebni krug.
Ja, Hamza Humo, drug jablanova vitih
Vjeiti pjeak i dugih drumova brat,
Ja, sin predaka neznanih,
Ljubavnik zora ranih,
Ja, gorkih sudbina svat.
Lirski subjekt je aktivan dok juri i juria, ali postaje pasivan u prirodi u stihovima
Nosi me oluj, nosi me huk.
Bijesovi prate s grana.
Ura!
Bolovi neka sad svi propite!
Gle, krv mi tee iz rana!
Stih koji govori o nepredvidivosti u kojoj ivi lirski subjekt je
Ja ne znam gdje e me ostavit' dan,
A gdje zatei vee.
Grupa 4. -Lirski subjekt osjea svaki podraaj u svojoj punoi i sve uzima onako kako treba da bude i
ne negira takve osjeaje. Lirski subjekt nema svoju historiju, on je oduvijek tu. Jurianjem lirski subjekt
doivljava neuspjehe, ali nastavlja. Alegorijski gledano pjesma govori o kroenju stvarnosti unutar
rijei koje tvore jedan vihor, jer je stvarnost neuhvatljiva u svojoj punoi i zbog ekstaze i uzbuenja
lirskog subjekta.
ZAVRNI DIO ASA-5 minuta
N: O kojem smo pjesniku danas govorili?
U: O Hamzi Humi.
N: Kojim trima tradicijama Humo pripada?
U: Bonjakoj, hercegovakoj i junoslavenskoj.
N: Koju bismo rije mogli upotrijebiti da opiemo njegovo stvaralatvo?
U: Kikot
N: Za domai rad proitajte i uradite analizu pjesme Hercegovaki pejza.
Ocjenjujemo uenike.

_____________________________

_______________________________

VIHOR
Krajinom vjetar, oluj i huk,
Bijesni pejsae lome.
U srcu ptiijem strah.
A srce moje napet je luk
I mis'o strelica gola.
Ja jurim, jurim olujin drug,
Svlad'o sam junaki krikove bola
A milju prob'o volebni krug.
Ja, Hamza Humo, drug jablanova vitih
Vjeiti pjeak i dugih drumova brat,
Ja, sin predaka neznanih,
Ljubavnik zora ranih,
Ja, gorkih sudbina svat.
Ja, Hamza Humo, kova vjetrova sanja
I sija u vjenost proerdanih dana,
Juriam na stvarnost,
Prelazim bojita,
Iskrivih koplja, izlomih tite.
Srce mi raste ko mesnat cvijet,
Ko rana iz koje krv tee.
Ja ne znam gdje e me ostavit' dan,
A gdje zatei vee.
Nosi me oluj, nosi me huk.
Bijesovi prate s grana.
Ura!
Bolovi neka sad svi propite!
Gle, krv mi tee iz rana!
I cijelu no ja jezdim tako
Kao vilenjak, ko vitez luda,
Dok oluj prati, urlaju uda
I pak'o uasa svijetom bjei,
Zora se nasmjei na vrku dana:
- Gle, Hamza Humo kraj druma lei!
Hamza Humo

Nepoznate rijei:
volebni-arobni, magini
jezdim-jaem
vitez luda-asocijacija na Don Kihota, viteza koji se borio protiv
vjetrenjaa mislei da su divovi
GRUPA 1-FORMA I IZRAAJNA SREDSTVA
1. U pjesmi se pojedini stihovi rimuju, da li je rima spontana
ili nametnuta?
2. Kakva je forma pjesme, ( je li ujednaen broj slogova; je
li ujednaen ritam u pjesmi)?
3. Jedna od osobina ekspresionizma je nabrajanje bez
veznika, pronai tu pojavu u pjesmi.
4. Koji je est interpunkcijski znak na kraju stihova, kakva
je njegova funkcija u pjesmi?
****************************************************
GRUPA 2-SLIKA SVIJETA
1. Je li lirski subjekt u Vihoru stranac prirodi (kakv je odnos
lirskog subjekta prema prirodi u imievoj pjesmi??
2. Plai li se lirski subjekt ivota, odie li Humina pjesma
tjeskobom?
3. Koja pjesma je statina, a koja dinamina?
4. Je li Humina pjesma krik ili kikot?
****************************************************
GRUPA 3-KRETANJE
1. Kojim se izrazima ogleda dinamika u pjesmi?
2. Gdje se ogleda panerotizam (stapanje lirskog subjekta sa
prirodom) u pjesmi?
3. Pojasni gdje je lirski subjekt pasivan, a gdje aktivan dio
prirode?
4. Pronai stihove koji govore o nepredvidljivom nainu
ivota lirskog subjekta?
****************************************************
GRUPA 4-LIRSKI SUBJEKT I STVARANJE
1. Kako lirski subjekt doivljava tjelesnu bol?
2. Ima li lirski subjekt svoju genezu (porijeklo) i historiju?
Da li je lirski subjekt jedinstven ili raspren na dijelove?
3. Kakav je odnos lirskog subjekta prema stvarnosti, da li je
stvarnost pokolebala i unitila njegov duh, da li je lirski
subjekt ukrotio stvarnost?
4. Lirski subjekt ratuje sa stvarnou; pred njim su razna
privienja. U kakvom se stanju nalazi lirski subjektracionalnom (razumnom) ili ekstatinom (uzbuenom)
stanju?
****************************************************
Citat za razmiljanje: Juri na stvarnost i ekstaza alegorijska
su slika pjesnikog stvaranja.

PLAN PLOE

Vihor
Hamza Humo (1895-1970)
Poezija: Nutarnji ivot (1919.), Grad rima i ritmova (1924.), Sa ploa istonih (1925.)
Pripovijetke: Sluaj raba slikara (1930.), Pripovijetke (1932.)
Romani: Grozdanin kikot (1927.), Zgrada na ruevinama (1939.)
Hercegovaki, bonjaki, junoslavenski pisac
Predstavnik ekspesionizma