You are on page 1of 8

APOSTOLUL

REVISTA CADRELOR DIDACTICE

SERIE NOU|, ANUL VIII, NR. 87

SINDICATUL LIBER AL LUCR|TORILOR DIN ~NV|}|M~NT


{I CERCETARE {TIIN}IFIC| NEAM}

COMUNICAT

Editat\ de Sindicatul din ~nv\]\m`nt [i Cercetare Neam]

REAC}II {I INI}IATIVE

edin]a Consiliului Jude]ean Neam] desf\[urat\ `n


ziua de 17.11.2006 a avut la ordinea de zi cteva
probleme ce merit\ aduse `n fa]a dumneavoastr\:
1.Informare privind activitatea Consiliului [i
Biroului Executiv pe ultimele trei luni.
2.Aspecte [i probleme din [coli `n aceea[i
perioad\.
3.Analiza comunicatului Colegiului Na]ional al
Liderilor din 16.12.2006 [i m\surile ce se impun pentru perioada urm\toare.
4.Diverse.
Dezbaterile la care au participat colegii no[tri
din [coli au conturat unele observa]ii cu caracter general
asupra desf\[ur\rii `nv\]\mntului nem]ean [i au sugerat [i
adoptarea unor atitudini [i modalit\]i de ac]iune viitoare pe linie
sindical\.
Existen]a unei st\ri de presiune `n [coli, generat\ de modul
de organizare [i desf\[urare a activit\]ii de `ndrumare [i control
la nivelul Inspectoratului {colar, pornind de la atitudinea arogant\
[i tiranic\ manifestat\ de inspectorul general prof. Dorina
Lumini]a Drexler fa]\ de directori [i cadre didactice.
Rezolvarea `n mod discriminatoriu [i preferen]ial a reducerilor
de personal nedidactic [i didactic auxiliar `n unit\]ile [colare cu
implicarea direct\ `n actul decizional a serviciului contabilitate

CONGRESUL
NA}IONAL
AL ~NV|}|TORILOR
DE LA ARAD
n zilele de 28 [i
29
octombrie
2006, la Arad, a
avut
loc
Congresul
Na]ional
al
~nv\]\torilor/
Institutorilor din
Romnia [i al
~nv\]\torilor/
Institutorilor
romni de peste
hotare.
S`mb\t\,
28
octombrie s-au deschis
lucr\rile congresului prin
cuv`ntul oficialilor, cuv`ntul
`nv\]\torilor romni de peste
hotare [i al unor reprezentan]i

ai `nv\]\torilor [i asocia]iilor
din c`teva jude]e.
Totodat\ s-a precizat [i s-a
votat modul `n care se poate
amenda textul proiectului de
rezolu]ie, s-a participat la o
sesiune de comunic\ri
[tiin]ifice ale unor speciali[ti ai
{tiin]elor Educa]iei din ]ar\ [i
str\in\tate, ziua `ncheindu-se
cu o sear\ cultural\.

Membri ai Asocia]iei
~nv\]\torilor din jude]ul Neam]
`nv. Tatiana G~RBEA
`nv. Daniela Maria
MAR}OLEA
(Continuaare `n pag. 4)

normare condus de doamna Condurat Eugenia f\r\ consultarea


sindicatelor.
Existen]a unei amenin]\ri permanente din partea
Inspectoratului General asupra suplinitorilor [i chiar titularilor cu
m\suri de pedepsire (grada]ii [i salarii de merit, examene, ore
suplimentare, promovare etc.) `n cazul atitudinii de ne`nregistrare
la politica de guvern\mnt.
Adoptarea unui sistem birocratic att de `nc\rcat, obositor [i
mig\los de `nregistrare [i raportare a activit\]ilor didactice zilnice,
pe etape, sau de evaluare imposibil de realizat.
Organizarea ac]iunilor de instruire [i perfec]ionare comune
pentru ciclul gimnazial [i liceal ce necesita transportul unui num\r
mare de oameni `n locuri mai greu accesibile [i plecarea lor
smb\ta [i duminica perturb\ att programul elevilor ct [i al
cadrelor didactice.
Tergiversarea [i amnarea nejustificat\ a Comisiei paritare
care s-ar putea interpreta ca anularea dialogului social au dus [i
vor continua s\ men]in\ multe probleme nerezolvate, ba mai mult
chiar accentuarea st\rilor conflictuale din [coli sau dintre
Inspectoratul {colar [i Sindicatul Liber din ~nv\]\mnt.

noiembrie 2006

ntrunit `n [edin]\ de lucru, Consiliul Jude]ean al


Sindicatului din ~nv\]\m`nt Neam], analiz`nd
Comunicatul Federa]iei Sindicatelor Libere din
~nv\]\m`nt, dat de Colegiul Liderilor `n data de
16.11.2006, corobor`nd cu st\rile de lucru concrete specifice jude]ului Neam], [i ]in`nd seama
de:
1. Presta]ia lamentabil\ a domnului Mihail
Hrd\u `n func]ia de ministru al educa]iei;
2. Discriminarea la care snt supu[i
salaria]ii din `nv\]\m`nt de c\tre actuala
guvernare prin refuzul de suplimentare a fondurilor destinate
cheltuielilor de personal, ceea ce va face ca aceast\ categorie
socio-pprofesional\ s\ nu beneficieze de major\ri salariale
`ncep`nd cu data de 01.01.2007;
3. Nealocarea procentului de 6% din P.I.B. prev\zut de art.
170 alin.(1) din Legea 84/1995;
4. Nerespectarea de c\tre Guvernul Romniei a punctului
VII din Acordul semnat cu federa]iile sindicale reprezentative
din `nv\]\m`nt `n data de 28 nov. 2005, `n sensul c\ nici p`n\
la aceast\ or\ nu a fost elaborat proiectul legii salariz\rii `n sistemul bugetar, lege care s\ reflecte prioritatea na]ional\ a
`nv\]\m`ntului;

Biroul Executiv - {tefan CORNEANU


(Continuaare `n pag. 6)

LEON MREJERU
AR PUTEA FI
M~NDRU
Interviu cu domnul prof.
Gheorghe Amaicei, pre[edintele Asocia]iei Inv\]\torilor
Neam], participant la congres

ed.: - Domnule
professor ca particcipaant direcct am
vreaa, mai `nt`i,, s\
informaa]i cititorii
no[tri
desspre
scopul [i prograa mul acesstui congress.
D-l Amaicei
G h e o r g h e : - Redarea demnit\]ii [i locului pe
care cadrul didactic, `n mod

expres `nv\]\torul [i institutorul, cei care pun `n m`na


copiilor
prima
carte,
ABECEDARUL", `l merit\ `n
prezent, deoarece ei s`nt
arhitec]ii sufletelor copiilor
neamului romnesc (din ]ar\
[i din afara grani]elor t\rii).
Congresul s-a desf\[urat
la Arad `n zilele de 28-29
octombrie 2006.
Red.: - Ce ne pute]i relaataa desspre particcipaan]i? Atmoss feraa generaal\. Staareaa afecctiv\
a particcipaan]ilor.

A hot\r`t:
1. Demararea unei ample ac]iuni, la nivel na]ional, de
str`ngere de semn\turi pentru demiterea domnului Mihail
Hrd\u din func]ia pe care o exercit\;
2. Declan[area unei greve japoneze pe durata dezbaterii
bugetului;
3. C`t prive[te consultarea, prin Referendum, a membrilor
de sindicat afilia]i la F.S.L.I. privind neparticiparea la teza
unic\ [i la examenele na]ionale din vara anului 2007, aceasta
va fi organizat\ `n func]ie de desf\[urarea evenimentelor [i
de cursul negocierilor la o dat\ stabilit\ ulterior prin hot\r`rea
Consiliului Jude]ean.
~n situa]ia `n care clasa politic\ decizional\ va continua s\
manifeste aceea[i
atitudine de dispre] [i indiferen]\ fa]\
de dasc\lii acestei ]\ri, urmeaz\ ca, dup\ 1 ianuarie
2007, s\ stabilim calendarul concret al ac]iunilor de protest pe
care le vom declan[a.
Avertiz\m [i pe aceast\ cale guvernan]ii c\ nu va fi lini[te
`n `nv\]\m`nt `n anul 2007 [i c\ exist\ riscul major de
declan[are a unei greve generale `n sistem, ceea ce poate
conduce la blocarea sf`r[itului de an [colar.

A consemnat
{tefan CORNEANU
(Continuaare `n pag. 4)

20.11.2006
Biroul Operativ
Pre[edinte,
Prof. Florin FLORESCU

F E S T I VA L U L D E P E R C U } I E - u n e v e n i m e n t n a ] i o n a l
greu s\ tragi linie sub ecourile
unui festival de percu]ie, c`nd
bubuiturile timpanelor [i
al\murilor `]i bulverseaz\ `nc\
`n capul t\u de pl\ie[ c`ntecul
molcom al pove[tilor de la
Hanul Ancu]ei [i sc`ncetul
Miori]ei.
La acest risc s-au g`ndit
probabil [i organizatorii
numitei `nt`mpl\ri muzicale:
Asocia]ia Cultural\ "Festivalul
Interna]ional de Percu]ie Piatra Neam]",
Academia de Muzic\ "Gheorghe Dima" din
Cluj, Teatrul Tineretului, aici de fa]\, dar [i
finan]atorul principal- Consiliul Local Piatra

Neam].
L-au g`ndit, [i l-au asumat [i, miz`nd
pe deschiderea, receptivitatea [i educa]ia
publicului nem]ean, au c`[tigat.
Ce au c`[tigat? ~nc\ un semn cultural
care, al\turi de Teatrul Tineretului [i
Festivalul de Teatru, al\turi de "Vacan]ele
Muzicale", al\turi de Bienala "Lasc\r
Vorel" [i de Festivalul Interna]ional de
Folclor, poate constitui un argument de
marc\ `n individualizarea spiritual\ a urbei
noastre.
Ini]ial, organizatorii au depus la
sf`r[itul anului trecut, la Ministerul Culturii
[i Cultelor, un proiect care g`ndea aceast\
ini]iativ\ ca un festival-concurs interna-

]ional de percu]ie, un proiect la care `nc\


nu s-a primit nici un r\spuns. Cunosc personal non[alan]a cu care ministrul secretar de stat Ioan Onisei r\t\ce[te h`rtiile,
dar nu pot paria c\ proiectul nem]enilor a
ajuns pe masa domniei sale. Dar, acum nu
mai are importan]\.
A[adar, `ntre 16, 17 [i 18 noiembrie,
au evoluat pe scena Teatrului Tineretului:
Ansamblul de percu]ie al Academiei de
Muzic\ "Gheorghe Dima Cluj Napoca,
condus de Grigore Pop; Ansamblul de
Mircea ZAHARIA
(Continuaare `n pag. 6)

ULTIMA OR| LA ROMAN


PROIECTE
EUROPENE LA
ROMAN- VOD|

n perioada 2228 octombrie


2006 a avut loc,
`n Olanda, la
Amsterdam, cea
de-aa treia conferin]\ tematic\
`n cadrul proiectului Comenius 3
"Cinematografia
european\ [i
tinerii", proiect
care
se
deruleaz\ `n peste 20 de [coli
din Italia, Fran]a, Spania,
Olanda, Germania, Marea
Britanie, Irlanda, Finlanda [i
Romnia, `n parteneriat cu
universit\]i, asocia]ii culturale
organizatoare de festivaluri [i
alte institu]ii din ]\rile participante. Cele dou\ [coli din
Romnia implicate `n proiect
s`nt Liceul de Art\ Timi[oara
[i Colegiul Na]ional "RomanVod\" Roman.
Obiectivele proiectului se
refer\ la dob`ndirea de competen]e `n ceea ce prive[te
discern\m`ntul tinerilor `n
asimilarea mesajelor din
media, dezvoltarea g`ndirii
critice [i a rezisten]ei la
manipularea prin imagine [i
sunet dar [i cunoa[terea altor
culturi prin intermediul limbajului cinematografic sau `n
mod direct, `n cadrul `nt`lnirilor de proiect la care elevii
din diferite ]\ri particip\
`mpreun\.
Proiectul se adreseaz\
at`t elevilor c`t [i profesorilor
de la [colile participante [i a[
enumera doar c`teva dintre
ele: analiza limbajului cinematografic `n cinematografia
universal\, realizarea unor
scurte analize ale filmelor produse de cinematografiile
na]ionale, asimilarea de c\tre
elevi a diferitelor aspecte
legate de realizarea unui filmscenariu, editare, regie, lumini, sunet dar [i realizarea
unor filme de scurt metrajdocumentare de fic]iune sau

de anima]ie.
Programul celei de-aa treia
conferin]e anuale, cu participarea coordonatorilor de
proiect, care s-aa desf\[urat la
Amsterdam, a inclus `n acest
an `nt`lniri cu profesori universitari- speciali[ti `n cultura
vizual\, vizita la Muzeul de
film din Amsterdam, prezent\ri de filme educa]ionale.
~n cadrul evalu\rii activit\]ilor din proiect, un moment
important a fost proiec]ia
celor mai bune filme realizate
de elevi `n al doilea an de
proiect. Surpriza pl\cut\ a
fost prezen]a `n cadrul acestei
selec]ii a filmului "Lumea e o
scen\" a elevilor de la
Colegiul Na]ional "RomanVod\", film care a produs o
impresie excelent\ [i a dat
consisten]\ particip\rii noastre `n acest proiect.
Filmul men]ionat este
unul din produsele finale ale
proiectului [i a fost realizat de
echipa de proiect coordonat\
de profesoara Roxana
Prisacaru, operatorul Ovidiu
Leonte [i regizorul Aurel
Palade. Celelalte activit\]i din
cadrul proiectului `n acest an
au inclus cursuri de specialitate, activit\]i practice, participarea unui grup de cinci elevi
la o `nt`lnire de proiect la
Munchen `n Germania `n
aprilie, `nt`lnire la care au participat elevi din Italia, Spania,
Olanda
[i
Germania.
Consider\m c\ participarea
elevilor [i profesorilor `n
proiecte europene contribuie
fundamental la dezvoltarea
personal\, cunoa[tere intercultural\, dezvoltarea de
abilit\]i absolut necesare `n
perspectiva
integr\rii
europene.
Prof. Daniela
SUMAN
Director Colegiul Na]ional
Roman- Vod\

EUROPA LA NOI ACAS|...


n ultimii ani, `n [colile
romne[ti a luat o
amploare deosebit\
dezvoltarea
unor
proiecte europene
prin care profesorii
no[tri, dar mai ales
elevii, au posibilitatea de a cunoa[te
de-aproape
a d e v \ r a t u l
`nv\]\m`nt
european. Putem astfel
s\ ne compar\m cu confra]ii
europeni, [i nu de pu]ine ori constat\m c\ munca depus\ de noi
nu este nici mai pu]in\, nici mai
slab\ calitativ dec`t a lor, dar cu
siguran]\ mai prost pl\tit\ [i
aproape lipsit\ de motiva]ie.
De regul\, cei care se
implic\ `n astfel de proiecte s`nt
profesorii care doresc s\ completeze munca la catedr\ cu
activit\]i care solicit\ capacit\]i
organizatorice [i care `]i ofer\
posibilitatea de a dep\[i rela]ia
formal\ profesor- elev. Ace[tia
devin parteneri [i este o

adev\rat\ provocare s\ tratezi


reac]ia elevilor c`nd le propui un
mod constructiv de a-[i petrece
o parte din timpul liber, av`nd
surpriza s\ te love[ti de indiferen]\ sau de refuzul lor de a participa la ac]iuni care necesit\
timp, implicare [i, uneori, aport
financiar. {i, totu[i, exist\ elevi
deschi[i comunic\rii, care vor s\
se formeze `ntr-un cadru european, con[tientiz`nd c\ experien]a acumulat\ le este de mare
folos `n societatea romneasc\
de tranzi]ie. Ei uimesc partenerii
str\ini prin folosirea u[oar\ a
limbilor str\ine [i, mai ales, prin
utilizarea calculatorului.
Grupul {colar "Vasile Sav",
Roman, se afl\ printre [colile
implicate `n tot ceea ce
`nseamn\ deschidere spre nou.
~n acest an [colar, aici se
deruleaz\ un proiect lingvistic cu
un partener din Republica Ceh\,
Gymnasium Lovosice. Av`nd ca
titlu: "Myrhes, legends et contes
de fees- moyens d'enrichir le
langage des jeunes et la connai-

NATURA
EUROPEAN|

ssance de l'autre ("Mituri, legende [i basme- modalit\]i de a


`mbog\]i limbajul tinerilor [i de
cunoa[tere a celuilalt"), proiectul
`[i propune motivarea adolescen]ilor pentru `nv\]area unei
limbi str\ine mai pu]in difuzat\
(romn\/ ceh\) [i valorificarea
cuno[tin]elor dintr-o limb\
str\in\ studiat\ `n cele dou\ ]\ri
partenere (franceza). Se au `n
vedere tr\s\turile fundamentale
ale celor dou\ culturi [i
`mp\rt\[irea valorilor universale
identificate prin traducerea `n
limba francez\ de c\tre fiecare
partener a unui mit, legend\ [i
basm din cultura na]ional\, care,
ulterior, va fi scenarizat\ [i interpretat\ de partener. Produsul
final va fi reprezentat de un DVD
cu `nregistrarea reprezent\rilor
teatrale [i pagina web a proiectului. Proiectul de tip Comeius
1.2. este finan]at de Uniunea
European\ prin programul
Socrates, Grupul {colar "Vasile
Sav"
fiind
coordonatorul
transna]ional.

Prima
mobilitate
se
desf\[oar\ la Roman `n perioada 23.X. - 4.XI. , c`nd 13 elevi
cehi, `nso]i]i de dou\ cadre
didactice, vor lua contact direct
cu mediul de via]\ romnesc,
elevii cehi urm`nd s\ locuiasc\
dou\ s\pt\m`ni `n familiile celor
14 elevi romni coordona]i de
prof. Carmen Lozonschi [i
Daniela D\sc\li]a. A doua
mobilitate este programat\ pentru luna aprilie 2007, c`nd elevii
no[tri vor fi oaspe]i la
Gymnasium Lovosice din Cehia.
~n
s\pt\m`na
30.X.3.XI.2006, Grupul {colar "Vasile
Sav" va g\zdui [i o `nt`lnire a
proiectului [colar "Medii de via]\
europene- diferen]e care ne
apropie", c`nd ne vor vizita
reprezentan]i
ai
[colilor
partenere din Belgia, Bulgaria,
Spania [i Fran]a, proiect coordonat de prof. Adriana Petrovici.
Prof. Daniela
D|SC|LI}A
Grupul {colar "Vasile Sav"

Patrimoniu na]ional
`ntr-o lume a globaliz\rii

r\im `ntr-o perioad\ de transform\ri [i evolu]ii socio- economice f\r\ precedent care `n general au ca efect
`mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii dar care, pe de alt\ parte,
atrag [i pericolul afect\rii ireversibile a naturii cu toate
consecin]ele ce decurg de aici.
~n cadrul temei generoase a proiectului [colar
Comenius 1.1. "Identitate versus Globalizare" elevii [i
cadrele didactice de la Colegiul Na]ional Roman- Vod\
din Roman, jud. Neam] [i partenerii belgieni de la Liceul
"De Bron" din Tielt, Belgia au hot\r`t s\ abordeze subtema: "Protec]ia mediului; Parcuri [i rezerva]ii naturale `n
contextul globaliz\rii". ~n cadrul s\pt\m`nii de proiect au
participat 17 elevi romni [i 17 elevi belgieni, coordona]i de profesorii
romni Danciu Sorina, Lozinc\ Maria, Timirgaziu Cristina [i profesorii
belgieni Noel Lievrow [i Patrik Rebry. Elevii s-au familiarizat mai `nt`i
cu diverse aspecte legate de parcurile [i rezerva]iile naturale din
Romnia precum [i cu eforturile f\cute de Romnia pentru a se conforma reglement\rilor europene dac\ ]inem seama c\ din cele 198
tipuri de habitat, 94 s`nt din Romnia iar din cele 64 habitate prioritare, 23 tipuri s`nt din ]ara noastr\. "Odat\ cu acest proiect am
redescoperit frumuse]ile ]\rii noastre. C`nd vizitezi rezerva]iile naturale `n compania unui str\in consta]i c`t de frumoas\ este propria ta
]ar\ cu o biodiversitate impresionant\, unic\ `n Europa. Te sim]i
m`ndru [i `]i promi]i c\ te vei afla mereu de partea celor care lupt\
pentru a proteja acest patrimoniu inestimabil". (Manca[ Andrei, elev).
Uniunea European\ este ata[at\ conceptului de dezvoltare
durabil\, cu alte cuvinte, o dezvoltare care s\ permit\ genera]iilor
viitoare s\ se bucure de o mai bun\ calitate a vie]ii, nu doar `n

Europa ci la nivel global. Aceasta presupune un echilibru `ntre prosperitatea socio- economic\ [i mediu. Unul din principiile de baz\ este
c\ prevenirea polu\rii este mai bun\ dec`t combaterea efectelor
acesteia.
Elevii romni au ]inut s\ le arate colegilor belgieni c`teva locuri de
o rar\ frumuse]e din aceste parcuri naturale, organiz`nd o excursie
care a cuprins vizita la Rezerva]ia de Zimbri [i fauna Carpatin\
"Drago[ Vod\", Lacul Izvorul Muntelui- Bicaz, Cheile Bicazului [i
Lacu Ro[u din cadrul Parcului Na]ional Cheile Bicazului- H\[ma[,
rezerva]ia forestier\ pe valea mun]ilor Gurghiu cu Lacul Ursu- Sovata
p`n\ la Parcul Na]ional Piatra Craiului. Astfel, elevi [i profesori au
avut `nt`lniri cu administratorii parcurilor [i s-au purtat discu]ii referitoare la elementele caracteristice fiec\rei rezerva]ii precum [i despre
eforturile de conservare. "~n compara]ie cu Belgia, Romnia are un
vast spa]iu natural de o diversitate impresionant\. Multe din aceste
zone naturale s`nt nealterate de ac]iunea omului [i ne bucur\m c\
am avut ocazia s\ le vedem. Ar trebui s\ v\ considera]i noroco[i c\
ave]i astfel de frumuse]i naturale" (Noel Lievrow). Excursia s-a
dovedit a fi o idee bun\ deoarece a `nsemnat o adev\rat\ "baie" `n
natur\, un contact direct cu o varietate impresionant\ de faun\ [i
flor\, care te face s\ meditezi la importan]a protej\rii [i conserv\rii
acestor monumente ale naturii pentru genera]iile ce vor urma.

Coordonatori proiect:
Prof. Sorina DANCIU
Prof. Maria LOZINC|
Prof. Cristina TIMIRGAZIU
Colegiul Na]ional "Roman- Vod\", Roman

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII

TRADI}IONAL {I MODERN
~N CERCUL PEDAGOGIC

n cei peste 30 de
ani de activitate
didactic\ am avut
parte de multe
[edin]e ale cercului
pedagogic [i, radiografiindu-le critic,
constat c\tunele
dintre ele eviden]iau o form\ de
blazare, promovat\
de stereotipia organiz\rii acestor activit\]i.
La activitatea din 4 noiembrie 2006, am sim]it c\ nu a
fost a[a. Managementul ei a
cuprins o arie vast\ de organizare
at`t
din
partea
Inspectoratului {colar, reprezentat la "Cercul de limba [i
literatura romn\", `n zona

Pag. 2

Roman, de doamna inspector


Elena Mercore, a direc]iunii
[colii nr. 6 [i {colii CotuVame[, dar [i membrilor cercului metodic, condus de doamna
profesoar\ Mariana {ufaru.
Activitatea a f\cut vizibil\ o
interferen]\ dintre modern [i
tradi]ional.
Tematica propus\ `n
diver[i ani [colari, corelat\ cu
cerin]ele momentului, cu priorit\]ile reformei stabilite de
"Minister" dar [i cu situa]iile
concrete ale [colilor (resurse
umane, materiale didactice)- a
conturat `n acest an la cercul
pedagogic ni[te dominante ale
muncii dasc\lilor de limba
romn\, dar [i ni[te c\i pe
care trebuie s\ mergem pentru

a ne perfec]iona.
Din "caietul metodic"
elaborat de Inspectoratul
{colar, am constatat c\ ponderea cea mai mare au avut-o
activit\]ile
demonstrative,
fiindc\, este de domeniul eviden]ei, lec]ia este laboratorul
reformei `n cadrul oric\rei discipline de `nv\]\m`nt.
Poate c\ n-ar fi r\u ca pentru urm\toarele cercuri ale
obiectului limba romn\ [i nu
numai, `n locul `nt`lnirilor dup\
clasicul tipar, lec]ie demonstrativ\- referat metodic- dezbatere s\ fie ini]iate ac]iuni,
precum: `nt`lniri cu scriitori,
referate [i comunic\ri pe
diferite teme; excursii la muzee
[i case memoriale etc.

Revenind la cercul din 4


noiembrie 2006, am constatat
c\ ai no[tri colegi de la {coala
6 [i {coala Cotu- Vame[ s-au
str\duit s\ fie la `n\l]ime,
oferind colegilor pliante [i ecusoane, semne c\ au trecut prin
[colile respective [i c\ au l\sat
o raz\ luminoas\ din spiritul
meditativ al profesorului de
limba romn\.
Cu to]ii, av`nd-o `n mijlocul
nostru pe doamna inspector
Elena Mercore, am avut sentimentul integr\rii `ntr-o familie
cald\, `n marea familie a profesorilor de limba [i literatura
romn\.
Prof. Valerian
PERC|

APOSTOLUL

CURS DE FORMARE
Realizat de Sindicatul Liber Neam]

n perioada 1719 noiembrie,


Sindicatul Liber
al Lucr\torilor
din ~nv\]\m`ntNeam], a organizat cursul de formare cu membrii
Consiliului
Jude]ean [i persoane cu abilit\]i de manager
de proiecte.
~ntregul grup ]int\,
alc\tuit
din
membrii
Consiliului Jude]ean al SLLI,
a fost coordonat `n activitatea
de formare de lector universitar doctor Viorica Pau[, de la
Facultatea de Jurnalism [i
{tiin]e ale Comunic\rii din
cadrul Universit\]ii Bucure[ti,

[i doamna Niculina Ni]\, formator regional [i expert `n


PROJET Manager.
Temele
cursuluiComunicarea
eficient\;
Negocierea [i rezolvarea
conflictelor; Management de
proiect; Proiectul de accesare al fondurilor structuraleau impus un interes deosebit
pentru participan]ii la cursul
de formare.
Al\turi de cursan]i au fost
prezen]i [i sindicali[tii din
conducerea jude]ean\, dar
sufletul [i organizatorul acestui curs a fost domnul Gabriel
Plosc\vicepre[edintele
SLLICS Neam] [i al FSLI.
Cursant, prof.
Valerian PERC|

noiembrie 2006

ROMNIA DE L~NG| NOI


ZIUA
NA}IONAL|
A ROMNIEI
uminic\, 1 decembrie (18
noiembrie pe stil vechi)
1918, la Alba Iulia,
Adunarea Na]ional\ a
tuturor romnilor veni]i din
toate
col]urile
Transilvaniei, Banatului [i
"}\rii ungure[ti", reunea
1228 de delega]i ale[i,
`mbr\ca]i `n straie de
s\rb\toare [i peste
100.000 de transilv\neni,
"aduna]i prin reprezentan]ii lor
`ndrept\]i]i". ~ntr-o atmosfer\ de mare
entuziasm, Adunarea a decis unirea
Transilvaniei cu Regatul Romniei.
Pe 14 decembrie, o delega]ie a
Consiliului Dirigent al Marelui Sfat
Na]ional ales pe 1 decembrie, delega]ie din care f\ceau parte Vasile
Goldi[, Alexandru Vaida- Voievod,
precum [i episcopii Cristea [i Hosu, a
prezentat regelui Ferdinand actul
unirii. Decretul regal semnat `n 11
decembrie a fost apoi adoptat `n
[edin]a Parlamentului din 29 ianuarie
1919. Unirea teritoriilor romne[ti
avea `n spate o lupt\ diplomatic\ `n
]\rile occidentale [i eforturile eroice
ale romnilor din ]inuturile r\pite
vremelnic. Atunci s-a realizat
Romnia Mare.
E 1 Decembrie, zi de mare
s\rb\toare. E Ziua Na]ional\ a
Romniei. Anul trecut pre[edintele
Traian B\sescu a cerut romnilor s\
demonstreze c\ s`nt patrio]i m\car de
1 Decembrie. {eful statului i-a rugat
prin intermediul presei, s\ dea
dovad\ de m`ndrie na]ional\. "~i rog
pe romni s\ pun\ `n balcon m`ine (1
Decembrie- n.n.) un drapel tricolor. "E
drept c\ pietrenii simpli nu s-au prea
omor`t s\-[i pun\ pe balcoane
drapelul ]\rii. Situa]ia a fost oarecum
salvat\ de institu]iile publice.
Drapelele tricolore au putut fi v\zute
la sediile administra]iei publice locale,
lucru ce trebuie remarcat. Spunem
asta pentru c\ au fost [i institu]ii ale
statului care au uitat s\ `nal]e tricolorul. Aten]ie, de Ziua Na]ional\.
Demonstra]ia de patriotism a fost
palid\. Bine c\ nu s-a l\sat cu
huiduieli ca la Alba- Iulia `n 2004, c`nd
s-a strigat "Romnia, treze[te-te!",
"Bandi]ii!", "Ho]ii!"

Dumitru RUSU

R|ZE{II LUI SADOVEANU S~NT LA POR}ILE EUROPEI?!


n fiecare toamn\, de cteva zeci de ani,
cu mici sincope, cinstim memoria celui
care ne-a l\sat un num\r impresionant
de opere, unele devenite repere importante `n evolu]ia romanului, a literaturii
romne - MIHAIL SADOVEANU.
,,Sadoveniana'' din acest an a avut
ca tem\ sintagma din titlul de mai sus,
mai pu]in cele dou\ semne de punctua]ie.
Manifestarea, `n organizarea
Direc]iei pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu
Cultural a Jude]ului Neam] (director Adrian Alui
Gheorghe), a Prim\riei Comunei Tupila]i (primar
Petru Gherghel) [i a Bibliotecii ,,Mihail
Sadoveanu'' din comuna Tupila]i (bibliotecar
Romic\ Leonte), s-a desf\[urat la ,,Hanul
R\ze[ilor'' (patron Ioan Asaftei) [i s-a bucurat de
o larg\ participare scriitoriceasc\: Aurel Sasu
(Cluj), C\lin Vasile [i Lucian Pricop (Bucure[ti),
Gellu Dorian, Lucian Alecsa [i Vlad Scutelnicu
(Boto[ani), Adrian Alui Gheorghe, Emil Nicolae,

Adrian Gh. Romil\, Nicolae Sava [i Constantin


Tom[a (Piatra-Neam]) [i a inclus `n program, pe
lng\ dezbaterea temei amintite mai sus, lansarea
ctorva c\r]i: ,,Divina Paradoxalia'' de Aurel
Dumitra[cu (antologie de poezie), ,,B\tr`nul [i
Marta'' de Adrian Alui Gheorghe (un roman] [i
c`teva povestiri), ,,Dic]ionarul biografic al literaturii

Sadoveniana
romne'' coordonat de Aurel Sasu, ,,Insula
Matriochka'' de Gellu Dorian [i ,,T`rgul cu arlechini'' de Vlad Scutelnicu.
Ct prive[te dilematica problem\ - Dac\
r\ze[ii lui Sadoveanu se afl\ la por]ile Europei sau
snt deja intra]i `n marea familie continental\ p\rerile au fost `mp\r]ite [i s-au axat mai mult pe
chestiunea circula]iei valorilor literare `n acest
,,spa]iu'', din care, de la 1 ianuarie 2007, va face
parte [i Romnia.

Referitor la ,,r\ze[ii lui Sadoveanu'',


chestiunea se pune `n func]ie de cum folosim
aceast\ metafor\. Dac\ ne referim la personajele
sadoveniene ce apar]in aceste categorii sociale,
ele se ,,plimb\'' de mult timp prin Europa, avnd `n
vedere traducerile, fie c\ snt sau nu luate `n
seam\.
Dac\-i avem `n vedere pe urma[ii r\ze[ilor,
ace[tia se afl\ peste tot, de la grani]a de est a U.
E. la cea de vest, de la nord la sud [i chiar peste
limitele acestui spa]iu, `n lumea larg\, nefiind
vorba doar numai de ,,c\p[unari'', ci [i de intelectuali, oameni de cultur\ [i art\ care s-au impus
prin valoare incontestabil\, fie c\ este vorba de
literatur\, de teatru, de art\ plastic\, de activitatea
[tiin]ific\ etc. Nu d\m nume, pentru c\ ar fi nevoie
de un spa]iu mult prea mare fa]\ de cel pe care `l
poate oferi publica]ia noastr\.
A[adar, tema edi]iei din acest an a
,,Sadovenienei'', dac\ ]inem seama [i de discu]iile
purtate, ar trebui reformulat\: ,,R\ze[ii lui
Sadoveanu (nu) snt `n Europa?!'' (C.T.)

A DOUA CARTE DE ~NV|}|TUR|

n mai pu]in de un an, scriitorul Adrian Alui Gheorghe


aduce `n libr\rii pentru
credincio[i, [i nu numai, o a
doua carte alc\tuit\ despre
[i cu ajutorul p\rintelui
Iustin Prvu, stare]ul
m\n\stirii cu hramul Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavril
de la Petru Vod\.
Prezent\m, a[adar,
cititorilor no[tri, o a doua
carte (,,Cu p\rintele Iustin
Prvu despre moarte, jertf\ [i iubire'',
Editura ,,Conta'', Piatra-Neam], 2006),
dup\ prima (,,P\rintele Iustin Prvu [i
morala unei vie]i c[tigate'', 2005), care
s-a bucurat de un succes aparte, tirajul
celor dou\ edi]ii epuizndu-se rapid din
libr\rii.
De data aceasta nu vom mai face
referiri asupra unor momente din via]a
p\rintelui Iustin Prvu, pentru c\ cititorii le cunosc din cartea precedent\ [i
din recenzia noastr\ asupra acesteia
(v. revista ,,Asachi'' nr. 200, decembrie
2005, pp. 11-12). Mai mult, numele
p\rintelui duhovnic care a ctitorit
a[ez\mntul monahal de la Petru Vod\
este unul deja foarte cunoscut.
~ntregul discurs al c\r]ii este ancorat `n realitatea noastr\ imediat\, la zi
am putea spune, Adrian Alui Gheorghe
avnd grij\ de acest lucru, iar cititorul
va constata c\ nu pu]ine snt pasajele
ce seam\n\, unele fiind aproape identice cu texte din tableta ,,cronica de
cinci secunde'', pe care o sus]ine

cotidian `n ziarul ,,Ceahl\ul'' din PiatraNeam].


Dup\ o ,,prefa]\'' inedit alc\tuit\,
cu 12 capitole [i `nc\ dou\, numerotate
11, respectiv 12 (de ce 12?!), intitulate
sugestiv (,,Cnd te caut\ Iisus, trebuie
s\ fii acas\, s\-i deschizi''; ,,Numai
credin]a [i rug\ciunea v\d cu
adev\rat'' [. a.) [i, dintre ele, o not\
aparte are cap. IX, ,,La Aiud, voluntari
`n slujba neamului'', `n care snt
cuprinse ,,m\rturii'' ale celor care l-au
cunoscut [i au p\timit al\turi de p\rintele Iustin, `n anii de pu[c\rie: pr.
Vasile P\tra[cu, Grigore Caraza [i
pr.Mihail Lungeanu.
Cartea propriu-zis\ este alc\tuit\
din cinci p\r]i, toate contribuind la
sus]inerea temei din titlu - ,,despre

moarte, jertf\, iubire'': I.- ,,Moartea,


jertfa, iubirea''; II.- ,,P\catul''; III.,,Ispitele''; IV.- ,,Biserica vie''; V.,,Aforisme, pilde, sfaturi... Alfabetar
duhovnicesc''. Acesta din urm\, dup\
m\rturia lui Adrian Alui Gheorghe, ,,a
fost realizat, `n mare parte, prin
decantarea textului din cartea precedent\.
Merit\ subliniat faptul c\ cele
peste dou\ sute de ,,aforisme, pilde,
sfaturi'', a[ezate `n ordinea alfabetic\ a
titlurilor, de la primele (,,Acas\'' [i
,,Acas\ e `ntoarcerea la Dumnezeu'')
la ,,Biserica'', ,,Crea]ia'', ,,Credin]a'' [i
pn\ la ultimele dou\, ,,Vr\jma[ul'' [i
,,Ziarele'', se constituie `ntr-o
,,`nv\]\tur\'' pe care p\rintele Iustin a
adunat-o cu `n]elepciunea-i bine
cunoscut\ [i ne `mp\rt\[e[te pe noi
cei care am citit prima [i vom citi [i
aceast\ a doua carte.
Cit\m cteva fragmente: ,,Acum
cnd au trecut at]ia ani de la moartea
lui Ceau[escu, noi putem zice c\ am
sc\pat de un om, dar n-am sc\pat de o
concep]ie.''; ,,Copiii no[tri cunosc to]i
fotbali[tii pe de rost, dar nu [tiu numele
sfntului pe care `l poart\...''; ,,Pe
Eminescu l-am iubit, poeziile lui snt ca
rug\ciune.''; ,,Mama este numele
sfin]eniei pe lumea asta, [i chiar lumea
asta este f\cut\ din sngele [i din
pl\m\deala trupului [i a sufletului ei.'';
,,Raiul se cump\r\ cu credin]\ mult\ [i
nu cu saci de bani.'' , iar `n `ncheiere,
despre ,,Rom`nul de azi'', un text,
demn de ]inut minte de c\tre fiecare

romn care h\l\duie[te prin Europa,


dar mai ales de c\tre cei care se afl\
`nc\ ,,la por]ile'' ei: ,,Am ajuns
cer[etorii Europei [i ai lumii `ntregi.
Bra]ul cel mai ieftin de munc\ este al
bietului romn. ~n ce umilin]\ a ajuns
neamul nostru cre[tinesc... Oare toat\
fr\mntarea [i durerea aceasta nu ne
fac s\-l compar\m cu poporul iudeu
care merge `n P\mntul F\g\duin]ei?
Eum cred c\ da. Dar `n P\mntul
F\g\duin]ei n-au intrat dect cei `ntin\scu]i, care `[i l\saser\ toate amintirile `n urm\, `n casa robiei. La fel [i
ast\zi, doar cei care `[i vor l\sa toate
amintirile din perioada comunist\ `n
urm\ vor trece `n Romnia F\g\duin]ei
[i se vor salva.''
{i poate c\ aceste cteva rnduri
ale noastre ar trebui s\ se `ncheie cu o
concluzie. Iat-o: Cartea alc\tuit\ de
Adrian Alui Gheorghe, despre [i cu ajutorul p\rintelui Iustin Prvu, stare]ul
M\n\stirii Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavril de la Petru Vod\ este una pe
care to]i ar trebui s\ o citim [i s\
medit\m asupra `nv\]\turii/lor pe care
o/le cuprinde [i, poate, a[a vom deveni
mai credincio[i, mai cura]i suflete[te,
mai buni cu noi `n[ine [i cu cei din
preajma noastr\.
Ajun[i la ultima pagin\ a acestei
c\r]i, involuntar, ne vin `n minte cuvintele cronicarului, care se potrivesc att
de bine pentru a face o apreciere la
superlativ: ,,Carte frumoas\, cinste cui
te-a scris!''
Constantin TOM{A

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII

EUROCULTIN - opt premii la a opta edi]ie!


n perioada 9-12 noiembrie 2006, o delega]ie de elevi , membri ai Cenaclului literar EUROCULTIN" de la {coala Nr. 2 din
Piatra-Neam] au participat la festivitatea de premiere a celei
de-a VIII a edi]ii a Concursului Na]ional de Cultur\ [i Crea]ie
literar\ IULIA HA{DEU.
Competi]ia este organizat\ de Revista CLIPA SIDERAL| din Chi[in\u, Republica Moldova , `n colaborare cu
Uniunea Scriitorilor din Basarabia [i cu sprijinul Institutului
Cultural Romn din Bucure[ti. S-au acordat premii pe grupe
de vrst\, respectiv gimnaziu [i liceu. Sec]iunile concursului
au fost: proz\, poezie, eseu [i traduceri. Participan]ii au fost
elevi de pe ambele maluri ale Prutului.
Juriul a avut `n componen]\ pe urm\torii scriitori [i publici[ti din
Moldova : Ion Hadrc\ - pre[edinte, Eugenia Bulat -redactor-[ef al revistei Clipa Sideral\, C\t\lina Trifan, Claudia Partole [i Tatiana Fiodorovmembri ai juriului.
Din jude]ul Neam] au participat cu lucr\ri la sec]iunile poezie [i
proz\ cinci elevi de la {coala Nr.2 - membri ai Cenaclului Eurocultin, prof.
`ndrum\tor Cristea Monica. To]i participan]ii s-au reg\sit printre laurea]i.
Palmaresul este urm\torul:
poezie-gimnaziu: premiul I- Anca Popescu, premiul II- Flavian
Mihnea Ro[u (Colegiul Na]ional Petru Rare["), premiul III - Robert
{tefan Ipate , to]i elevi `n clasa a VI a;
proz\ -gimnaziu : premiul I- Smaranda Laiu, clasa a VII a, premiul -

noiembrie 2006

III Teodor Rotaru clasa a VI a.


~n interven]ia doamnei Eugenia Bulat ,fondatoarea [i sufletul competi]iei, aceasta a f\cut o remarc\ deosebit\, care onoreaz\ participan]ii
nem]eni : De cte ori sosesc lucr\ri ale elevilor din Neam] ele dau peste
cap procesele verbale `ntocmite de juriu, pentru c\ schimb\ ierarhizarea

Concursul na]ional

IULIA HA{DEU
[i ne iau primele locuri".
Organizatorii concursului au acordat diplome de excelen]\ unor institu]ii de `nv\]\mnt care s-au remarcat prin rezultatele ob]inute; din acest
motiv {colii nr. 2 i s-a decernat o astfel de diplom\.
O diplom\ similar\ au primit [i trei profesori care au avut elevi laurea]i; printre ei se num\r\ [i conduc\toarea cenaclului nem]ean , profesoara Cristea Monica.
De altfel, reprezentan]i ai jude]ului nostru au fost prezen]i pe podiumul laurea]ilor de la prima edi]ie, din anul 1998. Acesta a [i fost motivul
pentru care Inspectoratului {colar Neam] i s-a atribuit de asemenea o
diplom\ de excelen]\. A[adar 6 premii individuale [i dou\ colective

APOSTOLUL

reprezint\ recolta" anului la aceast\ competi]ie .


8 premii la a VIII a edi]ie ! Acesta poate fi considerat un rezultat de
nota 10 atribuit tinerelor talente nem]ene [i cadrelor didactice care le
`ndrum\ activitatea.
Gazdele au organizat festivitatea propriu-zis\ de premiere `n incinta
Bibliotecii Onisifor Ghibu" din Chi[in\u. Premiile, constnd `n c\r]i [i lei
(moldovene[ti), au fost decernate de pre[edintele juriului, secondat de
domnul Vasile Nanea - ata[at cultural la Ambasada Romniei `n
Republica Moldova. Ca la toate festivit\]ile anterioare de premiere, `ntr-un
sfe[nic, sub portretul Iuliei Ha[deu [i al lui Mihai Eminescu, au ars trei
lumn\ri: una ro[ie, alta galben\ [i cea de-a treia albastr\. S-au recitit
poezii sau fragmente de proz\ din lucr\rile laurea]ilor, s-au spus cuvinte
frumoase [i sincere, s-a subliniat necesitatea unirii culturale [i spirituale
a romnilor de pe ambele maluri ale Prutului. Atmosfera a fost deosebit\
att prin ambientul bibliotecii ct [i prin fondul sonor. Participan]i: elevi,
profesori, oameni de cultur\, membrii ai Uniunii Scriitorilor din Moldova
s-au `ntre]inut la un furschette" cu laurea]ii.
Zilele petrecute la Ci[in\u au avut `n program [i alte activit\]i interesante precum: vizitarea unei expozi]ii cu Figuri de cear\", vizionarea
unui spectacol la Teatrul Satiricon", `ntlniri cu membrii Cenaclului literar Iulia Ha[deu", `ntlniri la Uniunea Scriitorilor, plimb\ri prin centrul
istoric al capitalei [i prin Parcul Central care are ca ax\ o alee a scriitorilor romni.
Prof. Monica CRISTEA

Pag. 3

CONGRESUL ~NV|}|TORILOR {I INSTITUTORILOR


CONGRESUL
NA}IONAL
AL ~NV|}|TORILOR
DE LA ARAD
(Urmaare din pag.1 )
uminic\, 29 octombrie, s-a aprobat textul definitiv
al rezolu]iei, componen]a forurilor reprezentative
ale `nv\]\torilor, principiile lor de func]ionare [i
statutul Asocia]iei Generale a ~nv\]\torilor din
Romnia. Aceast\ unic\ activitate s-a `ncheiat cu
un tur al municipiului Arad.
Printre participan]ii la congres au fost [i
reprezentan]ii Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul
Neam]: prof. Amaicei Gheorghe- pre[edintele
Asocia]iei ~nv\]\torilor Neam], `nv. Filip Marin{c. nr. 10 Piatra Neam], `nv. G`rbea Tatiana- {c. cu clasele
I- VIII "Otilia Cazimir" Cotu Vame[ [i `nv. Mar]olea Maria
Daniela- {c. cu clasele I- VIII Ruginoasa, care prelu`nd
tradi]iile asocia]iei din perioada interbelic\, doresc s\-[i aduc\
contribu]ia la dezvoltarea educa]iei, a [colii moderne [i profesionalizarea dasc\lilor nem]eni prin formare continu\.
Pentru to]i participan]ii la congres a fost o experien]\
necesar\ ca informare metodic\, dar [i ca semn al solidarit\]ii
[i organiz\rii cadrelor didactice din `nv\]\m`ntul primar pentru
ap\rarea intereselor lor culturale, na]ionale [i sociale.
Acest congres are o semnifica]ie special\ pentru c\ nu a
mai fost organizat din anul 1938 (la Bucure[ti) [i `n premier\
au fost prezen]i [i `nv\]\tori romni de peste hotare.
Rezolu]ia acestui congres a vizat [coala [i comunit\]ile
locale, gestionarea domeniului educa]iei, flexibilitatea ofertei
de `nv\]are venit\ dinspre [coal\, introducerea unor noi
modalit\]i de selectare [i de organizare a obiectivelor [i a
con]inuturilor [i responsabilizarea agen]ilor educa]ionali.
Participan]ii la acest congres au lansat colegilor provocarea solidariz\rii `n spiritul "breslei `nv\]\tore[ti" cu scopul
red\rii demnit\]ii [i locului pe care cadrul didactic `l merit\ `n
lumea de azi, deoarece ei s`nt arhitec]ii sufletelor copiilor
acestei ]\ri.
Integrarea `n Uniunea European\ presupune performan]\
`n [coala romneasc\, iar acest congres este un prim pas
pentru a atinge un grad de eficien]\ c`t mai ridicat `n progresul `nv\]\m`ntului. Educa]ia este o prioritate a societ\]ii
asupra c\reia trebuie concentrate eforturile pentru ca elevii s\
se poat\ bucura de toate deschiderile integr\rii europene.

LEON MREJERU AR PUTEA FI M~NDRU


(Urmaare din pag. 1)
G . : - La congres au
participat peste 450
de delega]i [i `n jur
de 180 de invita]i.
Atmosfera
a
fost extraordinar\,
afectiv\ [i emo]ionant\ deoarece un
astfel de congres
nu s-a mai ]inut din
anul 1938, iar
p r e z e n ] a
`nv\]\torilor/institutorilor
romni de peste hotare a f\cut
o impresie deosebit\.
Red.: - Care a fosst particcipaareaa la dezbaateri? Ce probleme deossebite s-aau ridiccat?
A . G . : - Participarea la
dezbateri a avut un nivel ridicat. S-au discutat `n mod
deosebit cerin]ele actuale ale
`nv\]\m`ntului romnesc.
Red.: Citind doccumentele
congressului
[i
relaat\rile particcipaan]ilor,, mul]i
dintre ei aducc `n prim-pplaan
l\rgireaa
concceptului
de
`nv\]\tor,, prin permaanentaa perfecc]ionaare a [colii de toaate
graadele [i evident a
e[aaloaanelor de cadre didaacticce
care luccrez\ la catedr\. ~ntr-uun
viitor foaarte apropiaat,, `nv\]\torii
vor fi abssolven]i ai `nv\]\m`ntului superior. ~n acesste condi]ii
maai putem vorbi desspre o
Asocia]ie a ~nv\]\torilor sau
v-aa]i g`ndi la o alt\ titulaatur\
maai larg\?
A . G . : - Discu]iile pe
aceast\ tem\ au fost foarte
aprinse,
unii
delega]i
propun`nd chiar `nfiin]area
{colilor Normale"
Toate aceste propuneri au
scos `n eviden]\ c\ dezvoltarea societ\]ii umane [i `n
mod deosebit a [colii
romne[ti impune ca toate
cadrele didactice (educatoare,
`nv\]\tori, profesori) care
lucreaz\ `n `nv\]\m`nt s\ aib\
studii de specialitate cu lung\
durat\.
Red.: - ~n ce m\ssur\ consideraa]i c\ obiecctivele propusse
prin Rezolu]iaa Congressului s`nt
proprii acesstei asocciaa]ii [i nu se

A.

supraapun pesste cele ale


M.Ed.C. sau cele ale
Sindiccatelor din `nv\]\m`nt?
A . G . : - Discu]iile din timpul Congresului au scos `n eviden]\ c\ Asocia]ia General\ a
Inv\]\torilor [i Institutorilor din
Rom`nia va c\p\ta denumirea
de Asocia]ia General\ a
Cadrelor
didactice
din
Romnia" [i va fi un partener
activ al\turi de M.Ed.C. [i de
federa]iile sindicale.
Asocia]ia nu va avea o
activitate care s\ se suprapun\
cu cea a sindicatelor, ci va
colabora str`ns cu acestea
pentru a scoate `n eviden]\ trecutul frumos [i de calitate a
`nv\]\m`ntului
romnesc,
cadrele didactice care au fost
[i s`nt de excep]ie [i va lupta
pentru a recupera baza material\ (cl\diri, c\mine etc.) pe
care a avut-o Asocia]ia
General\ [i care a fost preluat\ `n mod abuziv.
Red.: - Reorgaanizaareaa
unei asemeneaa asocciaa]ii la
nivel na]ionaal va `nssemnaa o
strucctur\ larg\ pe trei nivele,,
naa]ionaal,, jude]eaan [i loccal,, sau
numaai o preluaare traadi]ionaal\,,
deoaarecce `n 1944 aceaast\ asociaa]ie s-aa sindiccalizaat,, iar `n
momentul de fa]\ obiecctivele
ini]iaale au fosst preluaate `n totaa litaate pe dou\ canaale

insstitu]ionaale legaale: Federaa]iile


Sindiccatelor din Inv\]\m`nt [i
M.Ed.C.?
A . G . : - ~n reorganizarea
viitoarei Asocia]ii Generale a
Cadrelor Didactice s-a propus
ca structur\ de conducere:
Consiliul General al Asocia]iei,
Sec]iile Jude]ene [i asocia]ii
locale. Aderarea la Asocia]ie
este facut\ de bun\voie [i f\r\
s\ aib\ conota]ii politice.
Asocia]ia local\ [i sec]iile
jude]ene vor avea surse de
finan]are proprii (cotiza]ii mai
mult simbolice, sponsoriz\ri,
proiecte Phare, din folosirea
imobilelor, prin sponsoriz\ri din
partea
sindicatelor
din
`nv\]\m`nt [i a CAR cu care
s`ntem `n bun\ `n]elegere [i
care `[i desf\[oar\ activitatea
`n imobilele noastre.
Red.: - ~n ce m\ssur\ o
asemeneaa reorgaanizaare ar fi
vaalaabil\ la nivel na]ionaal [i care
ar fi ressurssele de finaan]aare?
A . G . : - Toate discu]iile au
scos `n eviden]\ c\ Asocia]ia
Inv\]\torilor din Romnia este
o organiza]ie necesar\, de
bun\ calitate, ea va func]iona o
vreme sub aceast\ denumire
pentru c\ toate actele de proprietate ale fostei asocia]ii
generale s`nt f\cute sub denumirea ei nu se pot ob]ine
lucrurile pierdute f\r\ aceste

acte. La congres s-a scos `n


eviden]\
c\
Asocia]ia
~nv\]\torilor din Jude]ul Neam]
este singura din ]ar\ care a
ob]inut dou\ imobile Casa
Inv\]\torilor" [i C\minul
Inv\]\torilor" prin hot\r`ri
judec\tore[ti definitive [i irevocabile. ~nv\]\torul Leon
Mrejeru, p\rintele asocia]iei
noastre ar putea fi m`ndru.
Acest lucru nu ar fi fost
posibil dac\ nu ar fi fost o
colaborare bun\ `ntre Consiliul
Sindicatului Inv\]\m`nt [i
Cercetare Neam] [i Consiliul
Director al Asocia]iei.
Asocia]ia noastr\ a mai
avut dou\ imobile unul la
Eforie Sud [i unul la
Techirghiol. Posed\m acte de
proprietate [i vom lupta `n continuare `mpreun\ cu partenerii
no[tri (sindicat, CAR) pentru a
le putea redob`ndi.
Organizarea congresului a
fost exemplar\ iar meritele [i
mul]umirile se cuvin Asocia]iei
Inv\]\torilor din Arad, condus\
de domnul Viorel Dolha.
Vom `ncerca `n numerele
viitoare s\ afl\m prin ni[te
`ntreb\ri de sondaj din partea
Redac]iei p\rerea `nv\]\torilor
[i educatoarelor solicit`ndu-vv\
`n acest fel colaborarea dumneavoastr\.

MESAJUL C.N.R. UNESCO


STTIMA}I DASC|
|LI AI ROM
NIEI,,
Se `nt`lnessc azi,, `n nobilul oraa[ de pe malul Mure[ului,, Araad,, reprezentaan]i ai celei mai nobile
messerii [i vocca]ii din lume- `nv\]\torii.
Doaamnele [i domnii Traandaafir din Romniaa [i din ]\ri `nveccinaate se adun\ la sfaat: cum s\
lumineze mai bine minteaa celor micci? Este un Parlaament al luminii [i o Academie a generozit\]ii
de spirit. Este [i o Agoraa a viitorului,, pentru c\ ne `ndrept\m spre soccietaateaa cunoaa[terii,, `n care
vaalutaa- forte va fi `nv\]\turaa [i `n care educca]iaa va ocupaa loccul ce i se cuvine `ntre preoccup\rile
ob[tei: loccul `nt`i.
Trudaa dasc\lului este adesseaa ignoraat\ [i adesseaa ner\sspl\tit\. Soccietaateaa noaastr\,, `n care
aurul e rege,, pune adesseaa preaa pu]in pre] pe cuget. Dar `n fieccare capodoper\ pe care o l\ud\m,,
`n fieccare interven]ie pe care o pre]uim,, `n fieccare premiu Nobel care `nccununeaaz\ un cap [i o
oper\,, noi,, oamenii,, aduccem un omaagiu impliccit [i `nv\]\torului neccunosscut care i-aa puss condeiul
`n m`n\ autorului,, inventaatorului,, premiaatului de azi.
Daa]i- mi voie s\ v\ fac o m\rturissire: din multele onoruri ce mi-aau fosst acordaate `ntr-oo viaa]\
lung\ [i zbucciumaat\,, cel mai mare a fosst [i cel dint`i: titlul de dasc\l de matemaaticc\ `ntr-uun sat
din `mprejurimile Craaiovei.
~ng\dui]i-ii a[aadaar unui b\tr`n dasc\l s\ ureze succcess luccr\rilor Congressului celor mai ale[i
dintre colegii s\i,, care `nccep azi la Araad.
Alexandru MIRONOV

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII

ASOCIA}IA ~NV|}|TORILOR DIN JUDE}UL NEAM}


M o t t o : "Cine `nal]\ pe `nv\]\tor,

`nal]\ `ns\[i na]iunea".

socia]ia ~nv\]\torilor
din Jude]ul Neam] a
fost `nfiin]at\ `n anul
1912 de `nv\]\torul
Leon Mrejeru, ca
sec]ie a Asocia]iei
Generale
a
~nv\]\torilor
din
Romnia. De la
`nfiin]are s-a constituit ca persoan\
juridic\ cu scopul
de a ajuta cadrele didactice
dup\ modelul Societ\]ii
Corpului Didactic de toate
gradele din Romnia, care a

Pag. 4

func]ionat `n perioada 18781898.


La congresul din Ia[i din
1885 a luat parte [i Ion
Creang\, marele povestitor [i
unul din `nv\]\torii cu care se
m`ndrea [i se m`ndre[te corpul
didactic din jude]ul Neam].
Congresele anuale ale
Societ\]ii Corpului Didactic de
toate gradele aveau ca scop:
perfec]ionarea `nv\]\m`ntului,
s\ studieze lacunele existente
`n organizarea `nv\]\m`ntului,
s\ combat\ relele existente `n
`nv\]\m`nt, f\c`nd [i propuneri

Diesterrweg

de `ndreptare, s\ dea corpurilor legiuitoare, guvernelor


[i institu]iilor ]\rii concursul
pentru `ndreptarea relelor
sociale.
Totodat\ s-a urm\rit s\ se
consolideze rela]iile de amici]ie
[i colegialitate `ntre slujitorii
[colii.
Cadrele didactice din
jude]ul Neam] au aderat cu
mult\ `nsufle]ire la aceste principii.
Asocia]ia ~nv\]\torilor din
jude]ul Neam] a func]ionat p`n\
`n anul 1944 (1912- 1944) timp

de 32 ani, iar `ntre anii 19451990 asocia]ia nu a mai


desf\[urat activit\]i, dar nici nu
a fost desfiin]at\.
~n vederea continu\rii
luptei care s\ apere drepturile
legitime ale lucr\torilor din
`nv\]\m`nt, la data de 26
octombrie 1944, `n cadrul
adun\rii generale extraordinare a tuturor asocia]iilor din
`nv\]\m`nt s-a hot\r`t ca
Asocia]ia
General\
a
~nv\]\torilor,
Asocia]ia
Profesorilor Secundari [i
Asocia]ia
Profesorilor
Universitari s\ se uneasc\ `n
cadrul "Federa]iei corpului
didactic".
Pe parcursul anilor,
aceast\ federa]ie s-a transformat `n Sindicatul Muncitorilor

APOSTOLUL

din ~nv\]\m`nt, prelu`nd o parte


din problemele de mare importan]\ care st\teau `n aten]ia
`nv\]\m`ntului de stat din acea
perioad\.
Dup\ revolu]ia din anul
1989, prin sentin]a civil\ nr.
163 din 5 octombrie 1990 a
Judec\toriei Piatra Neam],
r\mas\ definitiv\ [i `nvestit\ cu
formula executorie "Asocia]ia
~nv\]\torilor din Jude]ul
Neam]", a fost recunoscut\ cu
statut de personalitate juridic\.
O parte din cadrele didactice prezente, `nv\]\tori [i profesori, au f\cut parte din
Asocia]ie cu mul]i ani `nainte
de 1944.
Prelu`nd tradi]iile asocia]iei
din perioada interbelic\ [i dispun`nd de cadre didactice cu o

bogat\ [i merituoas\ activitate


`n domeniul `nv\]\m`ntului,
Asocia]ia ~nv\]\torilor din
Jude]ul Neam] dore[te s\-[i
aduc\
o
contribu]ie
substan]ial\ la dezvoltarea
educa]iei continue `n regiunea
Nord-Est, structur`ndu-[i [i orient`ndu-[i activit\]ile spre
satisfacerea cererilor de pe
pia]a local\ a muncii prin:
Organizarea de cursuri
de perfec]ionare/ specializare
`n domeniile de interes pentru
comunitatea local\;
Atragerea de cadre
didactice [i de speciali[ti de
marc\ `n activit\]ile de formare
profesional\ [i realizarea unor
suporturi curriculare etc.
Comitetul Director

noiembrie 2006

LEC}IA DE ISTORIE
Un devotat slujitor al [colii [i pedagogiei romne[ti

GRIGORE T|U{AN -

CINCI DECENII DE POSTERITATE


cum o jum\tate de veac`n 1956- a plecat `n
ve[nicie cel care a fost
admirabil profesor de
filosofie,
remarcabil
ziarist prin "senin\tatea
filosofic\ [i cuviin]a stilistic\" a articolelor lui, eficient cercet\tor al istoriei
culturii (cu prec\dere a
piscului
acesteia:
filosofia),
Grigore
T\u[an (24.01.1874- 20.04.1956).
S-a n\scut [i a tr\it la Bucure[ti. A
absolvit Colegiul Na]ional "Sf`ntul
Sava" [i facult\]ile de filosofie [i de
drept din Bucure[ti. A func]ionat ca
profesor de filosofie al liceului pe
care de cur`nd `l absolvise [i p`n\ la
pensionare. Din primii ani l-a avut ca
elev pe viitorul filosof Ioan Petrovici
(1882- 1972), care i-a remarcat
aleasa-i voca]ie pedagogic\,
excep]ionala-i preg\tire profesional\
[i deosebita-i grij\ pentru cultivarea
[i perfec]ionarea elevilor s\i. ~[i
aminte[te c\ a `nceput studiul
filosofiei cu "un tinerel sl\bu], c-o
umbr\ de musta]\ mij`nd\", dar
"dup\ pu]in timp am sim]it c\ [tie
carte, ne spunea lucruri care nu erau

`n manual [i, mai t`rziu, dirija discu]ii


filosofice `ntre elevi, iar la urm\ `[i
spunea p\rerea f\r\ a c\uta s\-[i
impun\ punctul s\u de vedere. ~n
ultima clas\ mi-a ar\tat o prietenie
deosebit\, invit`ndu-m\ la d`nsul
s`mb\ta dup\ pr`nz..." (Ion Petrovici:
De-a lungul unei vie]i: Amintiri, 1996,
Buc., pag. 129). Tot aici aminte[te
c\ Titu Maiorescu (1845- 1917), fostul lor profesor, l-a caracterizat:
"T\u[an este un spirit drept".
Gr. T\u[an [i-a perfec]ionat
studiile filosofice la "College de
France" (Paris) audiindu-l pe Henri
Bergson (1859- 1941) la cursul
despre neoplatonism. Lacunele din
prezentarea filosofului neoplatonic
Plotin (205- 270) l-au stimulat s\
publice, `n 1900, lucrarea de r\sunet
european "Filosofia lui Plotin", reeditat\ `n mai multe edi]ii, ultima `n
1993 la Editura Agora, Ia[i, 280 p. ~n
1899 a ob]inut doctoratul `n drept la
Bruxelles.
Gr. T\u[an a stimulat dezvoltarea [colii, a `nv\]\m`ntului [i a
pedagogiei romne[ti pe multiple c\i
[i mijloace: ca director general al
Casei de Credit [i Ajutor a Corpului
Didactic (1915- 1944); ca membru `n

conducerea Casei {coalelor (director 1942- 1944) [i a editurii acesteia;


ca membru `n conducerea Asocia]iei
Profesorilor Secundari din Romnia
[i a Asocia]iei Profesorilor de
Filosofie din ~nv\]\m`ntul Secundar.
O contribu]ie important\ a avut
ca ziarist, mai ales `n "Revista
General\ a ~nv\]\m`ntului", la a
c\rei `nfiin]are- `n iunie 1905- a contribuit. O cale important\ de difuzare
a reflexiilor sale pedagocice au constituit-o conferin]ele la radio.
Apreciind contribu]ia lui la ceea
ce {t. B`rs\nescu a numit `n epoc\
"pedagogizarea `ntregii na]iuni",
Academia Romn\ l-a chemat, `n 29
mai 1939, ca membru de onoare.
Credem c\ despre Gr. T\u[an
putem spune ceea ce a afirmat el
despre Vasile P`rvan (1882- 1927),
c\ a devenit "o lec]ie vie, un model [i
o busol\".
C\r]ile
publicate
s`nt
numeroase, consistente [i originale.
Unele exprim\ prin `nsu[i titlul lor
convingerea ferm\ a autorului c\,
cultura romn\ e sincron\, complementar\ [i integrat\ culturii
europene: Filosofi romni [i str\ini,
1939, Buc., 171 p.; Magicieni ai stilu-

lui- Schopenhauer, Erasm, N. Iorga,


I. Petrovici, Caragiale, f.a. Buc., 112
p etc.
Mai amintim c`teva lucr\ri,
relev`nd idei pedagogice care pot
`nc\ rodi, acum [i `n viitor: 1.
Ministerul Instruc]iunii Publice, Casa
{coalelor: "T`lcuirea Constitu]iei
pentru folosul ]\r\nimii- de Gr.
T\u[an", 1906 (an jubiliar), Buc., 52
p., unde citim: "Multe sunt de `nv\]at
din legi [i fericit e cine poate
`n]elege rostul lucrurilor [i r`nduiala
pravilelor care c`rmuiesc noroadele".
2. Contribu]ii filosofice [i literare,
1940, Buc., 124 p.: "ceea ce trebuie
s\ urm\reasc\ cu r`vn\ educatorul
[i m`nuitorul de oameni este crearea
[i consolidarea tipului armonic al
vie]ii..." (120). 3. Dincolo de cotidian.
Opinii literare [i filosofice, f.a., Buc.,
224 p... "Savoarea st\ totdeauna `n
noi, magia succesului st\ `n `ncrederea ce trebuie s-o purt\m `n for]ele
noastre de energie selectiv\ [i creatoare" (p. 34).
S\ cultiv\m aceste idei ca [i pe
cele cuprinse `n cartea sa de
aforisme "Opiniile unui singuratec.
Cuget\ri asupra lumei", 1924, Buc.,
31 p [i bune roade vom culege.
Prof. Traian CICOARE

REMEMOR|RI PEDAGOGICE
NOIEMBRIE 2006
~n numerele anterioare ale Apostolului s-au consemnat
urm\toarele anivers\ri `n noiembrie: M.D. Stamate, 1/1895;
Horia Hulubei, 1/1896; Ana Catzaiti, 1/1941; Mihaela
Gherghelescu, 3/1957; Ana Conta Kernbach, 5/1863; N.Gr.
Ste]cu, 10/1910; N. Milord, 11/1909; C. Prangati, 11/1934;
Maria Romanescu, 12/1904; C.D. Stahi, 14/1844; V. Conta,
15/1845; Agr\pina Stupcanu, 15/1911; C. Cri[an, 21/1939;
Aurel Dumitra[cu, 21/1955; Eufrosina S\vescu, 24/1884; I.
Scurtu, 27/1940; Radu Purice, 27/1957; D. Braharu, 28/1898;
Clement Pompiliu, 28/1923; Ion Popa Burc\, 29/1875.
{i comemor\rile: 2/2002, Eduard Covali; 3/1942, Virgil
Ioanovici; 3/1971, C. Matas\; 4/1948, Al. Pantazi; 6/1999, Al. Cojocaru;
13/1960, G.T. Kirileanu; 17/1999, C. Av\danei; 22/1901, V.A. Urechia;
25/1980, Natalia Mih\ilescu; 26/1937, I. Dr\gan; 29/1959, V. Gheorghiu;
30/1941, V. Petrovanu.

3/1939, n. la Ghel\e[ti, com. B\lu[e[ti, profesorul de lb. romn\,


eseist [i publicist Constantin Tom[a, pensionat de la Colegiul Tehnic "Gh.
Cartianu, a slujit [i sluje[te `nv\]\m`ntul nem]ean prin gazet\rie superioar\, inclusiv la Apostolul.
5/1924, n. `nzestrata [i vrednica profesoar\ de lb. romn\,
Pompilia Sferdinschi, pensionat\ de la {coala "Elena Cuza".
5/2003, a decedat profesorul Mihai R\d\voi, `n satul Neagra, com.
Ta[ca (n. 1943).
10/2006- De "Ziua Interna]ional\ a {tiin]ei", manifest\ri adecvate
`n numeroase [coli nem]ene.
20/1938, n. la Ghind\oani, profesorul de matematic\, V. Tofan,
afirmat la Liceul "Petru Rare[" din Suceava, [i ca inspector [colar
jude]ean Suceava.
28/1918, Unirea Bucovinei cu Romnia, eveniment marcat `n
[colile nem]ene [i ca preg\tire pentru s\rb\torirea Zilei Na]ionale a
Romniei- 1 Decembrie.
Prof. Traian CICOARE

IMNUL
~NV|}|TORILOR
(fragment)

hema]ii de sf`ntta dattoriie


D''a lumiina noii talpa ]\reii
Cuu dor de munc\ [i fr\]iie
R\spuundem
glasuuluui
chem\reii.
(...)
Precuum `n truup un suflett batte
{ii-nn cugett limpede un g`nd.
Un singuur dor,, fratte cu fratte,,
S\ ne `nc\lzeasc\ maii cur`nd.

C''avem nevoiie de''nfr\]iire


De cald [i sf`ntt enttuziiasm,,
De jerttf\ maii presuus de fire
Ca faptt s\ fie ce-aa fostt basm.
De-aacuuma `nttre noii uniire,,
M\re]uul pas fie cu spor
{ii ]intta c\ttre nemuuriire
Doriin]a noasttr''a tuturor.
Al nosttruu steag multt timp reverse
Siimbboluul traiiniiceii uniirii
{ii-nn cuta lui s\ stea ne[tterse
M\re]e pilde,, marii porniirii.
Decii pune]ii mintte l`ng\ mintte
{ii um\r l`ng\ um\r tare,,
C\cii prea s`ntt n\zuuin]e sfiintte
{ii prea ni-ii idealuul mare.
{ii str`ns lega]ii priin dor de munc\
Pe''nttinsuul ]\reii r\sp`ndii]ii,
De sus s'avem sf`ntta poruunc\::
"Naiintte `nv\]\ttorii, unii]ii!"
Victor BILCIURESCU
(Muzica: Al. MIH|ILESCU Bu[teni)
Din BULETINUL INFORMATIV (nr. 1, 2006)
al Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Arad

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII

O ZI
DE
{COAL|
~N
MACE DONIA
Fil\ din jurnalul
`nv\]\torului
romn Gh. P.
Barba
de la [coala
romneasc\ din
Livezi- Grecia

CU TRICOLORUL SUB C|MA{|


Livezi, 5 mai 1923
levii stau `ngr\m\di]i, nelini[ti]i, privind lac\tul
mare care le ]ine `nchis\ poarta [colii. De un an,
autorit\]ile locale au interzis arborarea tricolorului al\turi de steagul noii st\p`niri care s-a `ntins
p`n\ la noi gra]ie Romniei [i a marelui b\rbat
de stat Venizelos. Acesta, recunosc\tor
Romniei, a promis solemn, sincer, garantarea
tuturor drepturilor de care vlahii no[tri se bucurau [i `n trecut sub "jugul otoman".
De un an copiii poart\ tricolorul sub
c\ma[\. De acum vor trebui s\ `nve]e [i carte,
`n limba matern\, pe ascuns? Ceea ce "p\g`nii"
au `ng\duit, "fra]ii cre[tini" ne vor interzice?
Directorul [colii, `nv\]\torul [i `n]eleptul
Canacheu Constantin (domnul Dina), cunosc\tor a 8 limbi
(romna, turca, elina, greaca, albaneza, bulgara, s`rba,
franceza), a plecat `n zori la Salonic, pe jos, pe scurt\turi
numai de el [tiute, `nc\l]at cu opinci u[oare cum numai el
[tie s\ le fac\, cu traista [i sarica pe umeri peste un
impun\tor costum trac pe care nu l-a schimbat niciodat\ cu
haine nem]e[ti. S-a dus s\ sesizeze consulatul Romniei
despre noul abuz al unor autorit\]i locale cu vederi `nguste.
La plecare, sigur de reu[it\, ne-a sf\tuit s\ ne p\str\m calmul, s\ nu for]\m intrarea `n [coal\, s\ a[tept\m m\surile

noiembrie 2006

ce se vor lua `n urma interven]iilor pe care le va face inimosul nostru consul [i pentru moment s\ ]inem lec]iile sub
cerul liber.
Luna mai, la noi, la Livezi, `nseamn\ `nceput de an
[colar (perioada de [colarizare este: Sf`ntu GheorgheSf`ntu Dumitru). O serie nou\ de elevi face cuno[tin]\ cu
[coala, cu alfabetul nostru latin. Vreo 20 de copii `nscri[i `n
clasa I-a s`nt `n grija mea. ~nva]\ cu interes literele alfabetului. Dar, azi nu avem clas\ [i nici tabl\.
Fratele meu, Nicolae, `nv\]\tor [i el, d\ o sugestie: pe
o vatr\ de cenu[\, `n coliba improvizat\ pentru cat`rul [colii,
s-ar putea exersa scrierea literelor `nv\]ate p`n\ acum. {i,
iat\-i pe copii st`nd turce[te `n jurul unei vetre mari de
cenu[\, desen`nd pe r`nd c`te o liter\. ~ncet, rotund, o
admir\ pentru o clip\. O mai corecteaz\. Apoi, nu f\r\
p\rere de r\u, netezesc cenu[a pentru a da r`nd altuia.
Dar, ca s\ se adevereasc\ zicala "un r\u nu vine niciodat\ singur", un [arpe de cas\, lung c`t toate zilele- lung mai
ales pentru micu]ii copii- se ive[te din iesle, [erpuie[te peste
vatra de cenu[\, desen`nd un "S" mare [i iese afar\ pe u[a
colibei larg deschis\. Copiii `ncremenesc de spaim\. Apoi,
c`t o eternitate, se scurg greu c`teva secunde `n cea mai
solemn\ t\cere. Secunde de grave reflec]ii at`t pentru
micu]ii mei [colari c`t [i pentru mine, `nv\]\torul investit cu
greaua r\spundere a model\rii genera]iei tinere `n astfel de
condi]ii. Doar c`teva secunde. Dup\ care, rup t\cerea: "{i
acum `n picioare, s\ c`nt\m". Dau tonul [i din colib\ 20 de

APOSTOLUL

voci cristaline, r\sun\ spre z\rile largi, p`n\ spre muntele


"Z`na":
"Ardealul, Ardealul
Ne trebuie Ardealul,
De-ar fi s\ ne-ngrop\m de vii"...
Copiii nu [tiu `nc\ unde este Ardealul. {tiu `ns\ c\ [i
`nv\]\torul lor, ca [i p\rin]ii unora dintre ei, [i-a riscat via]a
`nrolat voluntar `n armata francez\, pe "frontul Salonic",
pentru c\ "Ardealul ne trebuie, de-ar fi s\ ne `ngrop\m de
vii".
Aici, `n Macedonia, mai mult poate dec`t `n orice alt\
parte locuit\ de romni, tr\im senza]ia c\ f\r\ o Romnie
puternic\, `ntregit\ cu Ardealul, vom fi sorti]i pieirii.
Dup\ pauz\ reiau lec]ia de scriere: "Copii, `n orice r\u
se afl\ [i c`te un bine. S`ntem `ns\ datori s\-l descoperim [i
s\-l folosim. Iat\, [arpele ne-a ar\tat cum trebuie scris\ litera "S". Copiii r\m`n c`tva timp pe g`nduri. Studiaz\ atent
d`ra l\sat\ pe cenu[\ de `nfrico[\torul [arpe. Apoi, cu grav\
seriozitate, exerseaz\ pe r`nd litera "S".
Mul]umim domnului Vasile Barba din Freiburg,
pre[edintele Uniunii pentru Limba [i Cultura Aromn\, pentru c\ ne-a pus la dispozi]ie acest text al p\rintelui s\u
n\scut `n satul aromn Livezi din nordul Greciei, absolvent
al {colii Superioare Romne din Salonic, `nv\]\tor la [coala
romneasc\ din satul natal, voluntar `n Legiunea Romn\ a
armatei franceze, decorat de Regele Ferdinand pentru
r\nile de pe front, refugiat din Grecia `n Cadrilater.

Pag. 5

ACTUALITATEA SINDICAL|
Lista
ru[inii

urel Cornea a criticat


atitudinea
ministrului Mihail
H\rd\u, acuz`ndu-l
de inconsecven]\ [i
a ar\tat c\ "este
pentru prima oar\,
`n 16 ani, c`nd v\d
c\ un demnitar al
Romniei
nu-[i
respect\ cuv`ntul dat [i e surprinz\tor s\ avem un ministru
cu a[a dispre] fa]\ de categoria socio-profesional\ `n fruntea c\reia se afl\".
Amendamentul propus de
comisii [i sus]inut de sindicate
ar fi afectat capitolul investi]ii
cu doar 5%. Sindicali[tii au
dorit s\ publice o list\ a ru[inii,
cea a parlamentarilor din
comisiile reunite ale celor dou\
camere care au respins acest
amendament, paritatea fiind
de 14 voturi pentru [i 18 contra.
"Au votat contra urm\torii
senatori [i deputa]i: Varujan
Vosganian (PNL), Ionel
Popescu (PNL), Nicolae
Neagu (PD), Valentin -Zoltan
Pu[ka[ (UDMR), C\lin Petru
(PC), Nini S\punaru (PNL),
Radu -C\lin Dr\gu[ (PD),
Laszlo Borbely (UDMR),
Gheorghe Dragomir (PNL),
Istvan Erdei-Doloczki (UDMR),
Dan Grigore (PD), Ignat Miron
(minorit\]i), Gra]iela Denisa
Iordache (PD), Adrian Miroslav
Merka (minorit\]i), Alexandru
Mocanu (PD), Aurel Ol\rean
(PD), Dan Ru[anu (PNL) [i
Mihai Sandu- Capr\ (PNL)"
precizeaz\ materialul citat.

Apel la
justi]ie
Filiala Neam] a Federa]iei

Sindicatului Liber ~nv\]\m`nt


va intenta o ac]iune `n instan]\
Inspectoratului {colar al
Jude]ului Neam], Consiliului
Jude]ean Neam], Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii [i [colilor care nu au respectat statutul cadrelor didactice.
Sindicali[tii nem]eni din
educa]ie urmeaz\ exemplul
conducerii na]ionale a FSL~
care a ac]ionat `n judecat\
Guvernul Romniei, dar [i cel
al unor filiale jude]ene din alte
jude]e ale ]\rii care au reu[it
s\ ob]in\ hot\r`ri judec\tore[ti
`mpotriva unor inspectorate
[colare pentru situa]ii similare.
Pentru a-[i argumenta
cererea `n instan]\ sindicali[tii
au nevoie de o serie de date
pe care le-au solicitat unui
num\r de [coli nem]ene.
Dorina Drexler, inspectorul
general [colar, le-a interzis
directorilor de [coli, `n
prezen]a prefectului Toader
Mocanu, s\ le ofere
informa]iile necesare celor de
la sindicat: "S-a cerut o situa]ie
din [coli cu num\rul de cadre
didactice care au o vechime
mai mare de 25 de ani. V\
atrag aten]ia c\ raportarea se
face numai la Inspectoratul
{colar [i la Consiliul Local. Noi
nu sprijinim sindicatul s\ ne
dea `n judecat\. Nu s`nte]i
subordona]i sindicatului! Dac\
vom ajunge `n instan]\ noi ne
vom ap\ra punctul de vedere
privind normarea".

554 privind accesul liber la


informa]ii.
"Ac]iunea noastr\ vrea s\
demonstreze c\ salariile nu
s-au pl\tit `n mod legal, iar normarea educatorilor [i a
`nv\]\torilor nu a respectat
prevederile Statutului cadrelor
didactice care spune c\, la o
vechime egal\ sau mai mare
de 25 de ani [i gradul didactic
I, normarea se face cu dou\
ore mai pu]in. Deci, din 18 ore
c`t este normarea pe
s\pt\m`n\ `n mod normal, trebuiau s\ se scad\ 2 ore [i s\
r\m`n\ cu 16 ore s\pt\m`nal",
a precizat prof. Constantin
Baroi, vicepre[edintele FSL~
Neam].
Orele f\cute `n plus, fa]\
de norma legal\ de 16 ore, ar fi
trebuit eviden]iate ca ore suplimentare [i pl\tite ca atare.

Preciz\ri
necesare

oate acestea contribuie implicit la sc\derea calit\]ii


actului de `nv\]are [i cu mai mult\ `n]elegere [i tact ar
putea fi `nl\turate de c\tre Inspectoratul {colar.
~n partea final\ a lucr\rilor, Consiliul a aprobat `n
unanimitate m\surile [i ac]iunile ce se impun `n
perioada urm\toare:
a)Vom `nainta o scrisoare deschis\ Prefecturii
Neam] privind `nc\lcarea Legii 354/2004 privind acordarea personalit\]ii juridice gr\dini]elor cu peste 100
de copii pre[colari [i unit\]ile [colare cu peste 200 de
elevi [i am`narea dialogului social Inspectorat Sindicat.
b)Adoptarea [i transmiterea `n [coli a Comunicatului
Colegiului Na]ional al Liderilor cu unele modific\ri propuse pentru
jude]ul Neam].

Sup\ra]i pentru interven]ia


nedemocratic\ a Dorinei
Drexler, reprezentan]ii conducerii FSL~ Neam] au venit cu
preciz\ri privind cadrul legal `n
baza c\ruia s`nt `ndrept\]i]i s\
cear\ [i s\ primeasc\ aceste
informa]ii: articolul 30, alineat
2 din Legea sindicatelor Legea nr. 54 din 2003 [i Legea

De la
grev\
japonez\
la blocarea
anului
[colar
~n perioada vot\rii Legii

bugetului pe 2007, profesorii


nem]eni, ca [i colegii lor din
`ntreaga ]ar\, au intrat `n grev\
japonez\, prin afi[area acelor
banderole albe pe bra], `n
semn de protest fa]\ de bugetul alocat `nv\]\m`ntului [i de
nivelul salariz\rii anun]at pentru anul viitor.
"~n situa]ia `n care clasa
politic\ decizional\ va continua
s\ manifeste aceea[i atitudine
de dispre] [i indiferen]\ fa]\ de
dasc\lii acestei ]\ri, urmeaz\
ca, dup\ 1 ianuarie 2007, s\
stabilim calendarul concret al
ac]iunilor de protest pe care le
vom declan[a. Avertiz\m pe
aceast\ cale factorii decizionali, c\ nu va fi lini[te `n
`nv\]\m`nt `n anul 2007 [i c\
exist\ riscul major de
declan[are a unei greve generale `n sistem, ceea ce poate
conduce la blocarea sf`r[itului
de an [colar", a declarat prof.
Florin Florescu, pre[edintele
FSL~ Neam].
Anul viitor membrii de
sindicat vor fi consulta]i privind
posibilitatea ca ace[tia s\ nu
participe la teza cu subiect unic
[i la examenele na]ionale din
vara anului viitor.

Major\ri S\
`nv\]\m s\
salariale
semnifica- negociem!
Filiala Neam] a Federa]iei
tive
Sindicatului Liber ~nv\]\m`nt a
~ntre timp, ca urmare a
ac]iunilor sindicali[tilor, problema cre[terii salariale pentru
2007 s-a rezolvat pozitiv,
cadrele didactice vor primi
major\ri de 22% fa]\ de salariile actuale. Urm\toarele trei
]inte ale sindicali[tilor s`nt:
Legea de salarizare a bugetarilor, `n care personalului din
educa]ie s\-i fie dedicat un
capitol separat [i prin care s\ i
se fac\ dreptate, alocarea unui
buget de minim 6% din PIB
pentru 2007 [i un dialog social
real. Nemul]umit de rezultatele
dialogului social din ultima
perioad\ Aurel Cornea,
pre[edintele FSL~ a declarat c\
suspend\ acest dialog social [i
c\ sindicatul pe care-l
reprezint\ nu va mai discuta
pe marginea nici un proiect al
ministerului, situa]ie ce ar conduce la un blocaj `n activitatea
MEC.

organizat, `n perioada 17-19


noiembrie, cursuri de formare
dedicate membrilor Consiliului
Jude]ean al acestui sindicat [i
persoanelor cu abilit\]i de
manager proiecte.
Cursurile au avut ca obiective: crearea [i dezvoltarea
abilit\]ilor de comunicare, a
tehnicilor de negociere [i
rezolvarea conflictelor pentru
membrii CJ Neam] ai FSL~ , iar
pe de alt\ parte formarea competen]elor de management al
proiectelor
`n
vederea
acces\rii cu succes a fondurilor structurale.
Participan]ii au fost coordona]i `n activitatea de formare
de lectorul universitar dr.
Viorica Pau[, de la Facultatea
de Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii
din
cadrul
Universit\]ii Bucure[ti [i prof.
Niculina Ni]\, formator regional
[i expert proiect manager.
Angela BRUDARU

REAC}II {I INI}IATIVE
(Urmaare din pag. 1)

c) Organizarea adun\rilor cu liderii pe zone pentru transmiterea [i acordul colegilor no[tri la m\surile propuse.
Roman luni, 20.11.2006
T`rgu Neam] mar]i, 21.11.2006
Piatra Neam] miercuri, 22.11.2006
{edin]a Consiliului a fost urmat\ de ac]iunea de
perfec]ionare organizat\ pentru membrii consiliului sub egida
Facult\]ii de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic\rii Universitatea
Bucure[ti pe dou\ componente de baz\ ale activit\]ii sindicale
[i didactice:
I. Comunicarea eficient\. Negocierea [i rezolvarea conflictelor.
II. Managementul de proiect. Proiectul de accesare a fondurilor structurale.
Activit\]ile s-au bucurat de prezen]a [i aprecierea majorit\]ii
membrilor Consiliului, absen]ii avnd motive `ntemeiate.

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII

~NV|}|TORII

FESTIVALUL DE PERCU}IE
(Urmaare din pag. 1)
ercu]ie "Prezent" al Liceului
de Art\ "Sabin Dr\goi"
Arad, condus de Mario
Florescu; Ansamblul de
percu]ie "Alternances" al
Universit\]ii
de
Arte
"George Enescu" Ia[i, condus de Florian Simion;
Ansamblul de percu]ie
"Game" al Universit\]ii
Na]ionale de Muzic\
Bucure[ti, condus de Alexandru Matei.
S`mb\t\, 18 noiembrie, `n rotonda
Teatrului Tineretului, sub genericul
"Muzica de percu]ie [i muzicienii ei", a
avut loc, sub bagheta consacratului
moderator al manifest\rii, prof.
Gheorghe Bunghez, inaugurarea unei
noi serii a "Colocviilor colegiale".
~ntrebarea cel mai frecvent rostit\ `n
timpul festivalului a fost De ce la Piatra

Pag. 6

Neam]? Se pare c\ aici este un loc


binecuv`ntat pentru arte, au c\zut de
acord, amintindu-[i [i de iscarea
Vacan]elor Muzicale, ie[eni, clujeni [i
bucure[teni deopotriv\. {i se mai pare
c\, `nt`mpl\rile muzicale ale ultimilor 30
de ani de la Piatra Neam] se suprapun `n
bun\ m\sur\ cu aceast\ perioad\ a
istoriei muzicii romne[ti.
S-a recunoscut `n unanimitate c\
profesorul Grigore Pop, directorul festivalului, a creat o [coal\ de percu]ie la
Cluj [i c\ discipolii s\i duc cu brio faima
acestei [coli acas\ [i peste hotare.
S-au eviden]iat generozitatea [i
receptivitatea forurilor [i sponsorilor, dar
[i cultura publicului, nivelul aspira]iilor
sale [i, nu `n ultimul r`nd valoarea [colii
romne[ti de percu]ie.
S`nt fapte care, f\r\ prezen]a academic\ a Facult\]ii de Muzic\ de la
Piatra Neam] nu ni le-am putut imagina
niciodat\.

Copiii lor urmeaz\ acum s\-i `nv\]\m


A[a cum [i pe ei tot noi i-am `nv\]at.
Vor trece ani [i poate cei mici vor fi
e-au pus mereu `n c`rc\ [i `n pe la palat
S\ pun\ `nc-o piatr\ `n spate de purtat!
spate
Tot ce au vrut [i `nc\ peste poate,
Iar noi le-am dus pe toate {i ast\zi, ei tot nou\ ne vor cere
socotind,
S\ punem um\rul c`nd este greu,
C\-i datoria noastr\, c\ noi {i s\ t\cem, s`nt tot ei de p\rere,
muncim, iubind.
C\ plata noastr\ e la Dumneezeu.

Ne-au spus ca-n [coal\ s\ facem mereu


apostolat,
C\-i lege na]ional\ [i-i prima la palat!
Dar au uitat cu to]ii, un lapsus explicat,
C\ legea ca s-o scrie, chiar noi i-am
`nv\]at.

APOSTOLUL

Noi am r\mas mode[ti, c\ altfel


nu se poate,
{i vom purta mereu `n c`rc\ [i `n spate,
Tot ce ne-au pus. Din toate socotind,
C\-i datoria noastr\, s\-i `nv\]\m
iubind.
Radu DIMITRIE

noiembrie 2006

RADIOGRAFII SUBIECTIVE
ACAS| LA DOMNUL
TRANDAFIR
ornit-am `ntr-una din activit\]ile specifice mentoratului [i am ajuns la {coala Boi[tea din comuna
Petricani. Dup\ col] - Biserica din sat profilndu-se
acaparator- p`lp`ie, `n a doua curte interioar\, c\
prima curte ad\poste[te, protejnd parc\ m\car
acum pe ultimele tr\iri, fosta [coal\- mumie ce
sfredele[te att de scumpe amintiri: aici a tr\it [i a
luminat min]i celebrul Domn Trandafir!!!!!!
Pe ct de nedrept, pe att de adev\rat. {coala
unde a muncit acest Dasc\l, simbol al {colii
romne[ti, st\ s\ cad\, a[teptnd s\ fie d\rmat\...
m\car spre a nu mai fi un pericol pentru elevii ce-[i
des\vr[esc aici formare lor ini]ial\.
Dasc\li la fel de blnzi precum Domnul Trandafir , cu priviri
adnci [i calde te `ntmpin\, al\turi de distinsa Doamn\ director Rogin Angela [i cu sfial\ spun c\ s-au tot dus pe la
autorit\]i, pn\ la jude] s\ spun\ s\-i ajute cu ce trebuie pentru a d\rma ambele corpuri ale {colii Boi[tea ce stau s\ cad\
peste elevi, nemaiinvocnd durerosul adev\r c\ AICI S-A
N|SCUT, A TR|IT {I D|RUIT DOMNUL TRANDAFIR!!!!!!!!
Voi spicui `n continuare ceva din Lucrarea metodico[tiin]ific\ pentru ob]inerea gradului didactic I `n `nv\]\mnt,
anul 1990 a domnului ~nv\]\tor Nechifor Dumitru de la {coala
Boi[tea [i coordonat\ de domnul profesor Leoreanu Relu :
Primul `nv\]\tor `n satul Boi[tea a fost dasc\lul Busuioc,
tat\l lui Mihai Busuioc (din `nsemnarea f\cut\ de Busuioc
dasc\lul, pe Irmologhionul din 1838, carte de cult din Biserica
Boi[tea dat\ de Oficul jude]ean de patrimonoiu cultural, unde
se aminte[te [i de un cutremur din ghenar" 10 zile, mar]i spre
miercuri noaptea la patru ceasuri). {coala func]iona pe lng\
biserica din sat, iar `n aceasta a `nv\]at [i Mihai Busuioc, cel
care avea s\ devin\ `nv\]\torul lui Mihail Sadoveanu despre
care, cu pio[enie, marele scriitor `[i aminte[te:" Mihai Busuioc,
`nv\]\torul meu din [coala primar\ rural\, unul dintre cei mai
pricepu]i [i mai devota]i pedagogi pe care i-am cunoscut `n
via]a mea !". N\scut la Boi[tea, comuna Petricani, jude]ul
Neam], `n 1847, Mihai Busuioc `ncepe studiul buchiilor cu tat\l
s\u [i le continu\ la {coala Domneasc\ de la Tg. Neam],
deschis\ `n prezen]a Domnitorului Grigorie Al. Ghica al V-lea
`nc\ din 1852... Trecnd `n nefiin]\ `n 1912, Busuioc a r\mas
ve[nic viu `n mintea [colarilor s\i. ...Despre locul de [coal\,
existent la Boi[tea, se pomen[te `nc\ din 1860. ~n adresa
`naintat\ Prefecturii jude]ului Neam], `n anul 1920 de c\tre
preotul Nicolae Bicleanu, se precizeaz\: Localul de [coal\ din
acest sat a fost cl\dit de stat `n 1860, Ast\zi e aproape o ruin\
c\ci partea de nord amenin]\ a se pr\bu[i".!!!!!
{I ACUM SUNTEM ~N ANUL DE GRA}IE 2006 [i {coala
Boi[tea se lupt\ s\ se mai arate c\ mai exist\, parc\ pentru a
ne for]a s\ ne amintim c\ trebuie s\ ne respect\m `nainta[ii"
{i ce `nainta[i!
Fie s\ aud\ [i s\ simt\ cei `n drept [i cu putere de
decizie!!!!!
Prof. Mentor Niculina NI}|

Campusuri
[colare `n Neam]
roiectul, pus pe tapet `nc\ de
anul trecut de ministrul Mihail
H\rd\u, privind construirea de
campusuri [colare pentru elevii
ce provin din alte localit\]i dec`t
cea `n care `nva]\, va fi pus `n
aplicare `ncep`nd de anul viitor.
~n jude]ul Neam], au fost ini]ial
[ase propuneri pentru construirea de campusuri, `n general
merg`ndu-se
pe
ideea
reabilit\rii [i moderniz\rii
cl\dirii unor foste internate. Urmeaz\ ca,
de anul viitor, s\ `nceap\ lucr\rile la campusurile din Piatra Neam], Roman [i
Bicaz.
La Colegiul Tehnic "Gheorghe
Cartianu" din Piatra Neam] va fi realizat\
`n campus [i o sal\ de festivit\]i, vor fi
reabilitate [i modernizate spa]iile vechiului
campus [colar. ~n toate cele trei campusuri, pe l`ng\ spa]iile de cazare [i cantina pentru elevi, vor fi realizate [i apartamente pentru profesorii debutan]i, ca
locuin]e temporare de serviciu, o solu]ie
provizorie p`n\ ce ace[tia `[i vor putea
cump\ra apartamente proprietate personal\.

Hoteluri [i
tab\r\ `n fostele
internate
Unele licee sau colegii din municipiul
Piatra Neam] au g\sit solu]ii pentru utilizarea fostelor internate `n a[a fel `nc`t
acestea s\ le aduc\ [i venituri extrabugetare. ~n aceast\ idee, cea mai mare
parte din internatul Colegiului Tehnic
Forestier se afl\ `n lucr\ri de reabilitare modernizare pentru transformarea `n
hotel.
De asemenea, la Grupul {colar
Economic- Administrativ, printr-un proiect
Phare [i cu finan]are de la Consiliul Local
Piatra Neam] fostul internat va deveni, `n
foarte scurt timp hotel, iar cantina un
restaurant modern. Lucr\rile s`nt la stadiul
de finisaje, fiind adus chiar [i mobilierul
necesar. "Aici vor face practic\ elevii de la
turism [i vor putea fi caza]i profesorii care
vor veni `n ora[, fie pentru cursuri de perfec]ionare, fie pentru alte activit\]i. Este
modelul Liceului Economic din Bucure[ti,
din {oseaua Viilor, unde am fost [i eu
cazat\ [i condi]iile s`nt dintre cele mai
bune", a precizat Dorina Drexler, inspectorul general [colar.

Fostul internat al Colegiului Tehnic de


Transporturi Auto va intra [i el `n lucr\ri de
reabilitare, urm`nd s\ fie transformat `n
complex de cazare pe timpul vacan]elor,
de tip tab\r\ [colar\.

Bani de liceu
pentru toat\
lumea

Clasa a VII-a
va simula tezele

Pentru prima dat\ de c`nd a intrat `n


vigoare, `n programul social al Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii "Bani de liceu" va fi
acordat\ suma de 180 lei RON tuturor
solicitan]ilor.
~n jude]ul Neam], num\rul beneficiarilor de anul trecut a fost de 2.700, iar anul
acesta 3.197 de elevi vor primi lunar acest
sprijin financiar. ~n fiecare an, nu beneficiau de acest sprijin `ntre 500 [i 1.000 de
elevi nem]eni din cauza fondurilor limitate
alocate acestui program. Treptat, suma
alocat\ programului la nivel na]ional a
crescut, cei care au depus dosarele, dar [i
cei care le-au verificat, au devenit mai
riguro[i, anul acesta `nregistr`ndu-se
aceast\ premier\ na]ional\, ce
mul]ume[te pe toat\ lumea.
Acest sprijin se acord\ numai pentru
perioada cursurilor [i, `n cazul elevilor din
clase terminale care dau examenul de
bacalaureat, pentru zilele efective de examen, calculate `mp\r]ind suma lunar\ de
180 RON la num\rul de zile de cursuri
dintr-o lun\ normal\ [i `nmul]ind cu
num\rul de zile afectate examenului.

Data la care elevii din clasa a VII-a ar


fi trebuit s\ se dea lucr\rile scrise de evaluare semestrial\ la limba romn\ [i
matematic\ a fost 27 noiembrie 2006.
Dup\ ce a ascultat contrargumentele
inspectorilor generali ministrul Mihail
H\rd\u a ajuns la concluzia c\ este mai
bine s\ am`ne aceste teze cu subiect unic,
ce ar produce emo]ii puternice at`t elevilor,
c`t [i p\rin]ilor.
A[a c\, `n semestrul al doilea, elevii
din clasa a VII-a din `ntreaga ]ar\ vor participa la o simulare a tezelor. Simulare
care nu va afecta mediile elevilor, al c\rei
rezultat nu se va trece `n catalog [i care, `n
final, va avea doar valoare de indicator
statistic, `n baza c\ruia speciali[tii MEC
vor analiza c`t de preg\ti]i s`nt elevii s\
treac\ la un nou sistem de admitere `n
licee sau [coli de arte [i meserii, sistem
care ar exclude sus]inerea testelor
na]ionale.

Burse pentru
elevii nem]eni
Consiliul de Administra]ie al
Inspectoratului {colar al Jude]ului Neam]
a aprobat criteriile de acordare a burselor
de merit, burselor de studiu [i burselor
sociale elevilor din jude].
Vor primi burse de merit elevii din licee
sau [coli de arte [i meserii care ob]in
media general\, pe anul anterior de
studiu, cuprins\ `ntre 9,85 [i 10 [i au
media la purtare 10. ~n cadrul bursei de
merit se instituie bursa de performan]\ ce
se acord\ c`[tig\torilor locurilor I - III la
fazele na]ionale ale olimpiadelor pe discipline [i elevilor califica]i la olimpiadele
interna]ionale. Burse de performan]\ vor
mai primi [i alte categorii de elevi care
ob]in rezultate de valoare `n cadrul unor
manifest\ri interne [i interna]ionale cu caracter artistic - burs\ artistic\ sau cu caracter tehnico-[tiin]ific sau sportiv (burs\
tehnico-[tiin]ific\ sau burs\ sportiv\).
Bursele de studiu vor fi primite de
liceenii care ob]in medii generale `ntre
9,84 [i 9,66 [i media la purtare 10. Bursele
sociale se acord\ elevilor ce provin din
familii defavorizate social, care au promovat anul [colar [i au nota 10 la purtare.

Directorii
dau concurs
Mai bine de jum\tate dintre directorii
unit\]ilor de `nv\]\m`nt din jude]ul Neam]
vor da concurs `n luna decembrie. Pentru
majoritatea a expirat contractul `ncheiat cu
Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii, iar 26
dintre ei erau numi]i cu delega]ie p`n\ la
organizarea concursului. ~nscrierile au
avut loc `n perioada 7 -17 noiembrie, iar
concursul va avea loc `n perioada 4-15
decembrie, la sediul Inspectoratului
{colar.
Candida]ii pot afla ce cuprinde fi[a
postului, tematica [i bibliografia de concurs, criteriile de evaluare a proiectului de
dezvoltare iinstitu]ional\, metodologia [i
lista documentelor necesare `nscrierii de
pe site-ul Inspectoratului {colar sau la
secretariatul institu]iei. Concursul va consta `n evaluarea CV-ului, o prob\ scris\ din
legisla]ie [i managementul educa]ional,
prezentarea proiectului de dezvoltare institu]ional\ [i un interviu `n fa]a comisiei de
examinare, ce va fi condus\ de Dorina
Drexler, inspectorul general [colar al
jude]ului.
Grupaj realizat de Angela
BRUDARU

ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII ARTE & MESERII
Cel mai recent
num\r al revistei
CONVORBIRI LITERARE
(nr.
10/2006) public\ un
amplu fragment din
dialogul avut de
Monica Lovinescu
[i Virgil Ierunca, la
Piatra Neam], cu
Gabriel Liiceanu, dialog
g\zduit la Teatrul Tineretului la
14 septembrie 1993, prin grija
poetului Adrian Alui Gheorghe.
~n acela[i num\r este lansat [i
noul
manifest
literar,
"Boierismul", care este semnat
de Paul Bogdan, Radu
Herinean, Felix Nicolau [i
Marius Marian {olea.

~n ZIARUL DE
DUMINIC| din 10 noiembrie
2006 este publicat un interesant interviu acordat lui Stelian
}urlea de c\tre Aurel Sasu,

scriitorul care a lansat recent


cel mai nou Dic]ionar Biografic
al Literaturii Romne, un
dic]ionar care tinde c\tre informarea exhaustiv\, `n ciuda
multor lacune pe care `nc\ le
are. Dic]ionarul a fost lansat [i
`n jude]ul Neam], acum dou\
s\pt\m`ni, `n prezen]a unor
scriitori care se reg\sesc `n
acesta.
Despre "Jung azi",
vorbesc `n DILEMA VECHE,
din 3-9 noiembrie a.c., `n
cadrul unui colocviu organizat
pe 20 octombrie 2006 de
Colegiul "Noua Europ\" scriitorii Andrei Ple[u, Dorin LiviuBatfoi, Ioan Vianu, Magdalena
M\rculescu Cojocea, Vasile
Dem Zamfirescu.
O polemic\ dur\ `ntre
scriitorii Mircea Iorgulescu [i
Bujor Nedelcovici, ambii pleca]i

noiembrie 2006

din ]ar\ `nainte de 1989, la


Paris, este g\zduit\ de revista
ROMNIA LITERAR| `n
numerele 39 [i 45 din acest
an. Cei doi se acuz\ reciproc
de colabora]ionism cu regimul
[i cu securitatea. Dup\ articolul lui Iorgulescu din nr. 39,
intitulat "Trei argumente pentru
inutilitate", Bujor Nedelcovici

Prezentarea este f\cut\ de


Mircea Handoca, un scriitor
care se ocup\ de mai mul]i ani
de opera [i via]a marelui scriitor, `n traducerea lui Dan
Caragea.
"Dreptul la nesim]ire".
Sub acest titlu, scriitorii
Magdalena Boiangiu, Mihaela

Re
evista prese
ei lite
erar
re
vine cu replica lui `n num\rul
45, sub titlul "C`nd [arpele iese
`n potec\..."
Un alt num\r mai
recent al revistei ROMNIA
LITERAR| (45/2006) public\
[i un text inedit al lui Mircea
Eliade, o prefa]\, p`n\ acum
necunoscut\, la romanul lui,
"Noaptea de S`nz`iene".

Miroiu, Asztalos Csaba, Stela


Giurgeanu, Alin Fumurescu,
Corina Suteu [i Ion Manolescu
scriu `n DILEMA VECHE
despre "c`teva din `nc`lcitele
dileme ale ghemului de probleme privind discriminarea
pozitiv\ [i negativ\, cu convingerea c\ nici un fel de lege nu
poate rezolva ceea ce decurge
din experien]a majorit\]ii con-

APOSTOLUL

fruntate cu dinamica mereu


schimb\toare a alc\tuirii unor
alte [i alte minorit\]i".
~n num\rul din
octombrie al revistei CAFENEAUA LITERAR| este publicat un amplu interviu luat de
scriitorul Virgil Diaconu poetului nem]ean Adrian Alui
Gheorghe, sub titlul "P\rem a fi
o societate vanitoas\, incapabil\ de reac]ie constructiv\". ~n
acela[i num\r citim un frumos
grupaj de versuri sub
semn\tura
poetului
boto[\nean Gellu Dorian.
Un incitant interviu cu
scriitorul Dumitru }epeneag
g\zduie[te revista craiovean\
RAMURI `n num\rul s\u din
octombrie. Acesta r\spunde
`ntreb\rilor puse de M.V.
Buciu, iar `n acela[i num\r
poetul Gabriel Chifu scrie

despre [ansele literaturilor


mici, tem\ care a fost
dezb\tut\ [i la ultima edi]ie a
Festivalului de la Neptun din
aceast\ var\.
~n sf`r[it, cel mai recent
num\r al revistei ROMNIA
LITERAR| public\, sub
semn\tura lui Dumitru Hncu,
documente inedite din anii '50
despre Felix Aderca [i
autorit\]ile comuniste. Este
publicat\,
`n
extenso,
scrisoarea trimis\ de c\tre
scriitor fostului pre[edinte de
atunci al ]\rii, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, `n care Aderca
se pl`ngea de faptul c\ manuscrisul s\u la care a lucrat o
via]\, o lucrare despre via]a [i
opera lui Goethe, nu era publicat de c\tre Editura pentru
Literatur\ [i Art\.
OCHELARIST

Pag. 7

Zig - Zag

Zig - Zag

{COALA NU E MOART|,
{COALA SE TRANSFORM|
ic\ ministeriabililor
no[tri le-a venit o
idee genial\, ultima
bomb\" ce vor s\ o
pun\ `n aplicare, un
program na]ional de
evaluare a [colilor.
P`n\ aici nimic surprinz\tor, ba chiar
a[ zice c\ este ceva
normal, `ns\ noutatea const\ `n faptul c\ acest
serviciu nou `nfiin]at are cu
totul alte criterii de apreciere,
nicidecum calitatea procesului
instructiv - educativ, ci vizeaz\
elemente precum: climatul
ambiental din clase, modul `n
care mobilierul este personalizat la fiecare clas\, consultarea elevilor `n luarea
deciziilor, rela]iile cu familiile
elevilor etc. Evaluarea se va
realiza cel pu]in o dat\ la trei

ani, fiind precedat\ de evalu\ri


anuale f\cute de o comisie"
intern\. Iar am ajuns mai r\u
ca pe vremea `mpu[catului
fiind nevoi]i s\ desemn\n o
comisie" care s\ ne prezinte
comisiile ce func]ioneaz\"
`ntr-o [coal\ [i eventualele
rezultate (strict teoretice) ale
acestora. Rezultatul final al
evalu\rii va fi f\cut public, iar
unitatea [colar\ va primi un
num\r de stele, crini, garoafe,
panselu]e etc., numai margarete s\ nu fie c\ci ne-ar da
ANTREC - ul `n judecat\ pentru plagiat. Ce simplu ne-am
reprofilat!
V\z`nd
c\
`nv\]\m`ntul romnesc nu prea
mai merge am dat-o pe turism.
Ce bine ne vom sim]i c`nd vom
fi la [coal\ ca la pensiune.
C`nd vei preda la o [coal\
grozav\" de 5 stele, te mai

compari cu colegii t\i care


predau la [coli de 1 - 2 stele?
{i concursul de titularizare pe
post se va schimba `n func]ie
de categoria stelar\ `n care se
afl\ [coala. Abia acum
`ncepem s\ sim]im primele
rezultate
ale
reformei
`nv\]\m`ntului
romnesc
despre care s-a tot b\tut apa `n
piu\ at`]ia ani.
C`nd tanti Frosa de la
Cr\c\na]ii din Deal se va uita
pe internet
s\-[i aleag\
[coala pentru plodul ei, pu]in
retardat [i dep\[it de v`rsta
[colar\, `n func]ie de num\rul
stelelor sau florilor primite `n
urma evalu\rii externe s\ v\
v\d eu, pe unde scoate]i
c\ma[a domnilor? Cum v\ ve]i
face reclam\ publicitar\? Prin
ce? Prin mobilier frumos confec]ionat, prin difuzoarele din

Zig - Zag

s\lile de clas\, prin activit\]i


extracurriculare f\cute de
dragul lelei (ca s\ fie acolo)
etc. Stau [i m\ minunez ce a
ajuns [coala romneasc\! Mai
r\u dec`t situa]ia `n care se
aflau P\cal\ [i fra]ii lui c`nd
fiecare dintre ei nu [tia cum s\
ademeneasc\ `n propriul grajd
singura vac\ r\mas\ mo[tenire
dup\ moartea tat\lui. ~ntr-o
lume `n care s-a inversat ierarhia adev\ratelor valori fiind
promovate non-valorile nu ne
mai mir\ nimic. Vorba aceea:
Minte
n-am,
dar
cu
avere/urmez [coala de cinci
stele! {i ... dac\ ne mai g`ndim
[i la cei care conduc asemenea
[coli ... ne l\s\m p\guba[i.
Indivizi din fosta nomenclatur\
azi ne vorbesc, culmea, despre
... schimbarea mentalit\]ii! Care
mentalitate? A cui? A celor care
n-au trecut prin [coala de partid? Firesc este s\ ne `ntreb\m
care este situa]ia [colii
romne[ti. {coala nu e
moart\? {coala se transform\!
Ministrul secretar
de stat degeaba

AMALGAM AMALGAM AMALGAM


"Mai bine te `mprietene[ti cu
osp\tarul dec`t s\-l reclami."
(C. Noica). {i uite a[a am
sabotat noi istoria.
"Adev\rul e `n vin" (Hora]iu)
S\ nu-l c\ut\m deci `n
cerneal\. Ori prin tribunale.
"Am b\ut un vin at`t de bun,
c\-mi venea s\-i spun dvs".
(P\storel) Sau chiar Excelen]\!
Se spune c\ Goethe scria
pe un cal de lemn. Normal, pe vremea lui

nu erau mer]ane [i gip-uri.


"Via]a e un templu cu dou\ coloane:
dorin]a [i dezgustul" (Paul Valery)
Nenorocirea e c\ vin `mpreun\.
"O condi]ie a libert\]ii omului este
absen]a bibliotecii". (Sartre) O, dar nu mai
avem mult p`n\ acolo!
"Istoria nu este terenul fericirii". (Hegel)
Nici m\car a speran]ei.
"Muzica este pe ultimul loc pentru c\ `i
deranjeaz\ pe vecini" (Kant) {i vecinii mei
s`nt deranja]i la... stomac.

"Secolul XX `nseamn\ trecerea de la


frica lui Dumnezeu la frica de poli]ist" (I.D.
S`rbu) {i mai ales de securist.
"Folose[te-te inteligent de inteligen]\!"
(R. Zazzo) Bine, [i c`nd nu o ai?
"Un b\rbat nu vede copacii, iar femeia
nu vede p\durea" (I. Pop). Era deci imperios necesar\ c\s\toria.
D.A. Sturdza a introdus `n Romnia
obiceiul de a s\ruta m`na suveranului. C`t
despre s\rutarea regiunilor dorsale, obiceiul se pierde `n negura veacurilor.
Culese de Dumitru RUSU

DE R~SUL CURCILOR: I-auzi!


n ultimele s\pt\m`ni toat\
presa local\ [i central\ a
vuit c\ la votarea bugetului
pe 2007 singurii care n-au
primit nimic s`nt iar\[i profesorii.
Ceilal]i bugetari
vor primi premii de porc
sau de vacan]\, bonuri de
mas\ sau subven]ii la
carte, cursuri de calculatoare sau de conducere
auto gratuite...noi, tot
nimic. ~n acest timp M.E.C calculeaz\
de zor zeci de coeficien]i, dintre care
cel mai important este cel de izotermie (adic\ c`t `l cost\ pe stat s\ ard\
becul 9 luni pe an deasupra capului
unui elev) plin de dorin]a de luminare
prin `nv\]\tur\.
{i-atunci m-am apucat [i eu de
calcule; iat\ ce-am aflat:
1). ~n Romnia num\rul studen]ilor era `n 1990 de 160.000 , iar `n
2006 de 700.000 . S-a g`ndit cineva

s\ construiasc\ `n 17 ani c\mine studen]e[ti ca s\ nu se mai calce `n


picioare la cazare tineretul studios, `n
fiecare octombrie, sub privirea
neputincioas a rectorilor? Sau s-a
hot\r`t c\ pot dormi c`te 3 `n pat, ca la
psihiatrie, cei ai c\ror p\rin]i bugetari
nu au de unde da 150 euro/lun\ pentru o garsonier\ insalubr\ din
S\l\jean?
2).
~n Germania statul
cheltuie[te pe 1 student `ntr-un an
6.000 euro, `n Romnia doar 500
euro, `n timp ce proiectul " Schi `n
Carpa]i ", al fostului ministru-palmier
cost\ M.E.C-ul (de ce tocmai pe el?)
300.000 euro.
3). ~n Romnia un profesor stagiar are aproximativ 125 euro leaf\
pentru: haine, `nc\l]\ri, chirie (c\ care
cas\?), navet\, c\r]i, pixi, papa, c`t
despre logodnic\, nunt\ sau copii,
nici nu mai poate fi vorba; s`nt condamna]i la burl\cie, `ntr-un cort (dar

In memoriam
CONSTANTIN
GHERGHELESCU

Aproape
amintiri
r\sc noiembrie... luna `n care nu se `nt`mpl\ niciodat\
nimic [i care devine suportabil\ abia spre sfr[itul ei,
cnd noaptea Sf`ntului Andrei, cel ~ntiul chemat, alung\
to]i lupii, odat\ cu gndurile uscate ale unei toamne
antipatice.
Ocrotitorul cre[tinit\]ii romne[ti deschide spa]iul
sacru al tuturor s\rb\torilor ce vin `n `ntmpinarea
Na[terii Domnului, timp al copil\riei noastre aproape
uitate.
~ncepeam acum c]iva ani s\ ne `nvior\m cu o zi
mai devreme, pe 29, atunci cnd obi[nuiam s\ ne `ntlnim, ca s\-i spunem " La mul]i ani!", iar el ne primea `n pragul casei
s\ ne spun\: " Bucura]i-v\, `ncepnd de azi a[tept\m Cr\ciunul!".
Vesela petrecere sfr[ea trziu `n noapte, ca `ntr-un ritual acceptat, atunci cnd povestea singurul banc pe care-l [tia ( acela cu "tata
are dou\").Era ziua `n care rdea cel mai mult.
Avea un mod ciudat de a m\ proteja - f\cea pe impresarul. Atunci
cnd scriam critica tot, iar dac\ Doamne fere[te `i spuneam c\ n-am
mai avut pan\, m\ certa r\u, zmbind [mechere[te pe sub must\]i.
Odat\, m-a rugat serios s\-i scriu [i lui o poezie, care s\ r\mn\
[i `n care s\ se reg\seasc\ a[a cum era [i nu a[a cum credeau cei
care pretindeau c\-l iubesc, c\ ar putea el fi. Am scris-o `ntr-un trziu
[i i-am dat-o spre cetire.
A scos pixul cu ro[u, cu un gest ferm de dom' profesor exigent
[i-a [ters ochelarii cu multe dioptrii [i a `nceput s-o "corecteze", ca pe
o tez\ de istorie contemporan\, `n care era remarcat ca un mare specialist, adic\ a t\iat-o aproape toat\.
A l\sat totu[i dou\ strofe, c\rora le-a dat mndru titlul " Prietenie"
[i a decretat: publicabil\ ! A[a s-a [i `ntmplat `n " Ducatul inocen]ei"
de mai trziu, din care a ]inut s\ fac\ parte integrant\.
De[i atunci nu mi-a fost prea clar de ce a selectat doar anumite
versuri, acum m\ trezesc adesea recitdu-i-le:

" {i va `nfrunzzi p\durea


{i ne vom rena[te ieri
{i ne vom trezzi ca frunzza
~ntr-uun lan de condeieri
Toarn\ ziua cu ce cat\
Scuturase-vvor cocori
Nu e noapte s\ ne-aadape
Nici podoab\ de culori."
Mi-amintesc cu drag faptul c\ doar `n pu]ine privin]e ne exprimam
dezacordul, `n rest ne pl\cea s\ vorbim despre subiecte frumoase,
de exemplu am acceptat amndoi cu u[urin]\ ct de de[teapt\ este
defini]ia: " Un prieten adev\rat este acela care nu pleac\ niciodat\!"

european). Nici asta n-ar fi chiar


strig\tor la cer, dac\ acela[i coleg n-ar
fi obligat s\ `i m`ne `n fiecare
diminea]\ `n clase pe elevii s\i, care
vin la [coal\ cu jeep-uri de 100.000
de euro, cu celulare de 26.000.000 lei
[i cu adida[i de 4.000 euro. {i mai
`ntreab\ cineva de ce fac profii
preg\tire sau de ce pleac\ de la catedr\ la c\p[uni? Ce sa fac\, s\ le
treac\? S\ se calmeze c-o ]igar\?
4). Apropo! Am auzit c\ `n 2007
]ig\rile vor costa ca la Londra -2 lire
pachetul, dar orice emigrant are acolo
2.000 de lire, iar aici, dup\ dou\
decenii de munc\ [i toate gradele
luate, 1.400 roni [i 1.200 de extemporale [i 360 de teze [i zeci de alte
sarcini de rezolvat (inclusiv s`mb\ta).
Mai dori]i [i alte statistici? Vi le voi
furniza `n numerele viitoare. P`n\
atunci, tare-mi vine s\ "felicit" Guvernul, pe care-l doare `n cot, Pre[edin]ia care declar\ c\ s`ntem mediocri,

APOSTOLUL - revist\ a cadrelor didactice din jude]ul Neam], serie nou\, apare prin colaborarea
Sindicatului ~nv\]\m`nt Neam] [i Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] (martie 1999).

FONDATORI: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Av\danei (noiembrie, 1934)


rector
r general, Iosif COVASAN - dir
rector
r econ
nom
mic
c,
CONSILIUL DE ADMINISTRA}IE: Florin FLORESCU - dir
Constantin TOM{A - dir
rector
r exe
ecutiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
nct, Dumitri]a VASILCA,
CONSILIUL DE REDAC}IE: Mircea ZAHARIA - redactor [ef, {tefan CORNEANU - redactor [ef adjun
Dan AGRIGOROAE, Niculina NI}|, Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Carmen DASC|LU (secretar).

Pag. 8

APOSTOLUL

29 noiembrie 2006
Bogdida

Parlamentul care-[i cumpar\ bilete de


Revelion `n Hawaii sau Ibitza [i mai
ales pe cei care dau la pace cu orice
guvernare din '90 `ncoace, pe nervii
no[tri din cancelarie.
Dar cum s\-ndr\zne[ti s\ spui
ceva r\u, c\ se supar\ [i zic c\ nu se
cuvine [i nu-i frumos, c\ doar e[ti prof
[i nu d\ bine! Da' s\ munce[ti cinstit
[i s\ tr\ie[ti umilit o via]\- e frumos?
Se cuvine? I-auzi!
Viespea DIDA
Materialele pentru APOSTOLUL se
pot trimite [i pe pe adresa de e-mail:

revista_apostolul@yahoo.com

APOSTOLUL
REVIST| EDITAT| DE
SINDICATUL
~NV|}|M~NT
NEAM}

ISSN - 1582-3
3121
Redac]ia [i administra]ia:
str. Petru Rare[ nr. 24,
tel/fax: 22.53.32, Piatra
Neam]

Pre]ul: 1 RON

noiembrie 2006

You might also like