You are on page 1of 6

Y BAN NHN DN

TNH BNH PHC

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
Bnh Phc, ngy 05 thng 4 nm 2013

LCH LM VIC
Tun l 15 (t ngy 01/4 n ngy 05/4/2013)
_____
TH BY (ngy 06/4)
1. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: i cng tc Vng
quc Campuchia, d Tt c truyn Chol Chnam Thmay ti tnh
Mondulkiri.
2. Ph Ch tch UBND tnh Phm Vn Tng: i cng tc Vng quc
Campuchia, d Tt c truyn Chol Chnam Thmay ti tnh Stung Treng.
CH NHT (ngy 07/4)
Ph Ch tch UBND tnh Phm Vn Tng: Tip on cng tc Tnh
Kratie - Vng quc Campuchia.
Cng tip: i din lnh o: S Cng Thng, S Ngoi v, Cng ty
in lc Bnh Phc; VPUB: Phng QTTV, NC-NgV.
a im: 18 gi 00 ti Nh khch tnh.
TH HAI (ngy 08/4)
SNG
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm, cc Ph Ch tch UBND
tnh Nguyn Vn Li, Nguyn Huy Phong: Hi (Vn phng UBND
tnh chun b ni dung bo co).
Mi d: Vn phng UBND tnh (LVP, Trng cc phng: KTTH, KTN,
VH-XH, NC-NgV, TCD).
a im: 8 gi 00 ti Phng hp D.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: Lm vic
vi S Nng nghip v Pht trin nng thn v:
- Vic thu hi t ca Cng ty Gia Thin;
- Vic tip nhn t rng v t lm phn ca Cng ty TNHH MTV cao su
Ph Ring;
- Chnh sch v giao rng, t cho cc ch rng;
- Tnh hnh hot ng ca Qu Bo v v Pht trin rng;
Mi hp: i din lnh o: S NN&PTNT, S TN&MT, S T php;
VPUB: Phng KTN.
a im: 9 gi 00 ti Phng hp B.
3. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: Lm vic vi Ban
Thng v ng y, Ban Gim c S Y t.
1

Cng d: ng y KCQ Dn Chnh ng; VPUB: Phng VH-XH.


a im: 9 gi 00 ti S Y t.
4. Ph Ch tch UBND tnh Phm Vn Tng: Tip, lm vic vi on
cng tc Tnh Kratie - Vng quc Campuchia v vic chun b khnh
thnh nng cp ng dy in h tr tnh Kratie t 1MW ln 5MW (S
Cng Thng, S Ngoi v, Cng ty in lc Bnh Phc chun b ni
dung).
Mi hp: i din lnh o: S Cng Thng, S Ti chnh, S KH&T,
S Ngoi v, BCH BBP tnh, BCHQS tnh, Cng ty in lc Bnh
Phc; phin dch (giao S Cng Thng mi); VPUB: PCVP H Thanh
Bng; Phng NC-NgV.
a im: 8 gi 00 ti Phng hp C.
5. Thnh vin UBND tnh - CVP UBND tnh Nguyn Vn Thnh: D
hp BC t chc ly kin nhn dn v sa i Hin php nm 1992.
a im: 7 gi 30 ti HND tnh
CHIU
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: Lm vic ti tr s.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li:
- 13 gi 30: Lm vic vi S Nng nghip v Pht trin nng thn v n
th khiu ni ca: Cng ty Sasco, Cng ty c phn u t Si Gn - Bnh
Phc; v ng L X Kch i din cho 10 h ng bo dn tc ti i 3
p 1, x ng Tm, huyn ng Ph khiu ni v hp ng nhn khon
t lm nghip Lm trng ng Xoi b thu hi giao Cng ty TNHH
MTV cao su Bnh Phc nm 2008; cc v khiu ni lin quan n d n
lng h thy li Phc Ha;
- 15 gi 00: Lm vic vi Chi cc Kim lm v x l cc v ph rng, ln
chim t rng;
- 16 gi 00: Lm vic vi Nh my thy in Srok Ph Ming v gii
quyt mt s n th khiu ni.
Mi hp: i din lnh o: S NN&PTNT, S TN&MT, S T php,
Chi cc Kim lm, Nh my thy in Srok Ph Ming; VPUB: Phng
TCD, KTN.
a im: Phng hp C.
3. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: Nghe S Ni v bo
co xut phn cp thc hin mt s nhim v QLNN trong lnh vc tn
ngng, tn gio; bo co, kin ngh mt s nhim v QLNN v tn gio
trong thi gian ti.
Mi hp: i din lnh o: Ban DVTU, S Ni v, S TN&MT, S Xy
dng, Cng an tnh; VPUB: PCVP H Thanh Bng, Phng NC-NgV.
a im: 14 gi 00 ti Phng hp E.
2

4. Ph Ch tch UBND tnh Phm Vn Tng: i cng tc H Ni, lm


vic vi B Ti chnh v d Hi ch do B Cng Thng t chc (n ht
ngy 11/4).
TH BA (ngy 09/4)
SNG
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: Lm vic ti tr s.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: i kim tra
cng tc phng chy, cha chy rng (Chi cc Kim lm xy dng chng
trnh v mi cc thnh phn lin quan). VPUB: Phng KTN cng i (tp
trung ti Vn phng UBND tnh lc 6 gi 00 cng i).
3. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: D i hi Hi Nng
dn tnh.
a im: 7 gi 30 ti Hi trng tnh.
4. Ch tch UBND tnh y quyn:
- Lnh o Thanh tra tnh tip cng dn nh k.
Cng tip: i din lnh o: Thanh tra tnh, S TN&MT, S NN&PTNT.
a im: 7 gi 30 ti Phng TCD tnh.
- Lnh o Cng an tnh tham d Hi ngh trin khai Quyt nh s
1110/Q-TTg, s 44/2012/Q-TTg ca Th tng Chnh ph v tng kt
10 nm phong tro ton dn tham gia phng chy v cha chy.
Cng d: i din lnh o: UBMTTQVN tnh, Vn phng Tnh y, Vn
phng on BQH&HND tnh, S Ti chnh, S KH&T, S Cng
Thng, S Xy dng, S GTVT, S L-TB&XH, S Y t, S Ni v,
BCHQS tnh, Cng an tnh, Tnh on, Hi LHPN tnh, Hi Ch thp ,
Ban Ch huy TKCN&PCLB.
a im: 8 gi 00 ti Trung tm thng tin ch huy - Cng an tnh.
- Gim c S NN&PTNT tip v tr li phng vn on lm phim phng
s ngnh iu (ca VTV) v thc trng v kh khn ca ngnh iu.
a im: 8 gi 30 ti Phng hp E.
CHIU
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: Lm vic ti tr s.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: i cng tc
c s (c chng trnh ring).
3. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: i cng tc Vng
quc Campuchia, d Tt c truyn Chol Chnam Thmay ti tnh Kampong
Cham (n ht ngy 10/4).
TH T (ngy 10/4)
SNG
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: D lm vic vi UBKTTW.
a im: 7 gi 30 ti Phng hp B, Tnh y.
3

2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: Ch tr hp


khc phc hu qu vic bn u gi cao su to qu lm ng ng Lc
Tn - B p.
Mi hp: C th mi ring; VPUB: CVP Nguyn Vn Thnh, Phng
KTTH.
a im: 7 gi 30 ti Phng hp D.
3. Ch tch UBND tnh y quyn: Lnh o S Ni v - Thng trc Hi
ng T-KT tnh d Hi ngh tng kt nm 2012, pht ng phong tro thi
ua v k kt giao c thi ua khi thi ua s 7 nm 2013.
a im: 7 gi 30 ti Hi trng Lin hip cc Hi.
CHIU
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: Lm vic ti tr s.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: Ch tr Hi
ngh tng kt hot ng ngnh thanh tra nm 2012, trin khai nhim v
nm 2013. VPUB: PCVP H Thanh Bng, Phng NC-NgV.
a im: 14 gi 00 ti Thanh tra tnh.
TH NM (ngy 11/4)
SNG
1. Ch tch UBND tnh Nguyn Vn Trm: i cng tc Vng quc
Campuchia.
2. Ph Ch tch Thng trc UBND tnh Nguyn Vn Li: i cng tc
H Ni, lm vic vi B GTVT (lc 13 gi 30 ngy 11/4 ti Phng hp s
2, Nh C, tr s B GTVT, s 80 Trn Hng o, H Ni).
Cng i: G S GTVT.
3. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong:
- 6 gi 00: D Chng trnh ng hnh cng ngi khuyt tt (Hi Bo tr
NKT-TMC&BNN t chc). VPUB: Phng VH-XH cng d.
a im: Tng i chin thng ng Xoi.
- 7 gi 30: Ch tr trin khai Lut C yu (S T php chun b ni dung).
Mi d: C Th mi ring; VPUB: Phng NC-NgV.
a im: Hi trng tnh.
- 8 gi 30: D Hi ngh giao ban MTTQ v cc on th tnh qu I/2013.
a im: Phng hp B, Tnh y.
4. Ch tch UBND tnh y quyn:
- Lnh o Vn phng UBND tnh (PCVP H Thanh Bng): D giao ban
khi ni chnh Tnh y.
a im: 7 gi 30 ti Phng hp C, Tnh y.
- G S Vn ha - Th thao v Du lch d L hi Miu B R nm Qu T
nm 2013.
4

a im: 8 gi 30 ti Miu B R Phc Long.


- Lnh o S KH&CN tip, lm vic vi C quan pht trin Php v d
n H tr pht trin ch dn a l Vit Nam (S KH&CN, S
NN&PTNT chun b ni dung bo co).
Mi hp: i din lnh o: S KH&CN, S NN&PTNT, S Cng
Thng, S Ngoi v, Hip hi iu Bnh Phc; VPUB: Phng KTN,
KTTH.
a im: 10 gi 00 ti Phng hp C.
CHIU
Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: D lm vic vi Ch tch
UBTW MTTQ Vit Nam.
a im: 14 gi 00 ti UBMTTQVN tnh.
TH SU (ngy 12/4)
SNG
1. Ch tch, cc ph Ch tch UBND tnh d hp Ban Thng v Tnh
y (01 ngy):
a. UBND tnh bo co xin ch trng sa i cc Quyt nh s
52/2009/Q-UBND, Quyt nh s 28/Q-UBND; Quyt nh s
613/Q-UBND ca UBND tnh v mt s chnh sch v t ai (G S
TN&MT, G S NN&PTNT chun b ni dung, cng d, trc tip bo
co);
b. BCS ng UBND tnh bo co (tm tt) cc d tho K hoch, Chng
trnh hnh ng thc hin Ngh quyt Trung ng 6 (kha XI):
- Tip tc i mi chnh sch php lut v t ai trong thi k y mnh
ton din cng cuc i mi, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr
thnh nc cng nghip theo hng hin i (G S TN&MT chun b ni
dung, cng d, trc tip bo co);
- V tip tc sp xp, i mi v nng cao hiu qa doanh nghip Nh
nc (G S KH&T chun b ni dung, cng d, trc tip bo co)
Cng d: G S KH&T, G S NN&PTNT, G S TN&MT, CVP
UBND tnh.
a im: 7 gi 30 ti Phng hp B, Tnh y.
2. Ch tch UBND tnh y quyn: Lnh o S Ni v - Thng trc Hi
ng T-KT tnh d Hi ngh tng kt cng tc thi ua, khen thng nm
2012 ca Khi thi ua s 6.
a im: 8 gi 00 ti S KH&CN.
CHIU
1. Ch tch, cc ph Ch tch UBND tnh tip tc d hp Ban Thng
v Tnh y:
- BCS ng UBND tnh bo co tm tt cc d tho K hoch, Chng
trnh hnh ng thc hin Ngh quyt Trung ng 6 (kha XI):
5

+ V pht trin khoa hc v cng ngh phc v s nghip cng nghip ha,
hin i ha trong iu kin kinh t th trng nh hng XHCN v hi
nhp quc t (S KH&CN chun b ni dung, cng d, trc tip bo co).
+ V i mi cn bn, ton din gio dc v o to, p ng yu cu cng
nghip ha, hin i ha trong iu kin kinh t th trng nh hng
XHCH v hi nhp quc t (S GD&T chun b ni dung, cng d, trc
tip bo co).
+ D tho K hoch thc hin Ngh quyt s 21-NQ/TW ngy 22/11/2012
ca B Chnh tr v tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc bo
him x hi, bo him y t (G Bo him x hi tnh chun b ni dung,
cng d, trc tip bo co).
Cng d: G S KH&CN, G S GD&T, G BHXH tnh, CVP UBND
tnh.
- VPTU bo co d tho Quy ch lm vic ca Tnh y (sa i, b sung).
a im: 13 gi 30 ti Phng hp B, Tnh y.
2. Ch tch UBND tnh y quyn: G S VH-TT&DL d Chng trnh
in nh cho mi ngi 2013.
a im: 17 gi 30 ti Trung tm Vn ha tnh.
TH BY (ngy 13/4)
1. Ph Ch tch UBND tnh Nguyn Huy Phong: D hp mt truyn
thng Qun dn y Chin khu ln th 24.
a im: 8 gi 00 ti KDL Long in Sn, p Ninh Trung, x Ninh Sn,
th x Ty Ninh, tnh Ty Ninh.
2. Ch tch UBND tnh y quyn: Lnh o S Xy dng d Hi tho v
hng tip cn mi trong cng tc lp quy hoch v qun l th (Vin
Kin trc, quy hoch th v nng thn - B Xy dng t chc).
a im: 8 gi 15 ti KS Oscar Saigon, s 65A Nguyn Hu, qun 1, TP
H Ch Minh.
* Lu : cc s, ngnh, n v c giao nhim v chun b ni dung
cuc hp gi ti liu cho ngi ch tr trc ti thiu 01 ngy, ng
thi n trc thi gian hp, Hi ngh 15 pht phi hp vi Vn
phng UBND tnh chun b cuc hp, Hi ngh chu o.
(Lch ny thay th mi)
TL. CH TCH
CHNH VN PHNG