You are on page 1of 1

TNG HP CC CHUYN

(i mi phng php dy hc v kim tra nh gi theo nh hng pht trin


nng lc hc sinh)
* 6 chuyn c sn trong ti liu tp hun
1, Nhm Halogen (n cht Hp cht)
2. Tc phn ng v cn bng ha hc
3. n cht ca Nit Photpho (Amoniac mui amoni)
4. Axit cacboxylic
5. Polime v vt liu Polime
6. Nhm v cng nghip sn xut nhm
* D kin 4 chuyn xy dng trong t tp hun thng 2:
1. Lin kt ha hc Lin kt cng ha tr
2. Nguyn t
3. Hidrocacbon khng no Anken v Ankin
4. Andehit
* Tng hp nhng chuyn 2 lp xy dng trong t tp hun:
1, Phn ng oxyhoa kh
2. Lin kt ha hc Lin kt ion
3. n cht halogen
4. n cht oxy lu hunh
5. Oxi Ozon Lu hunh
6. S in li
7. n cht Cacbon Silic
8. Hidrocacbon no
9. Ancol
10. Este - Lipit
11. Cacbohidrat Cu to v tnh cht ca Saccarozo v Mantozo
12. Cacbohidrat - Cu to v tnh cht ca Glucozo v Fructozo
12. Amin
13. Aminoaxit
14. Tnh cht chung ca kim loi
15. St v hp cht ca St