You are on page 1of 83

PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI

AMALAN PENGAJARAN
ABAD KE-21

Dimensi

Konvensional

Pedagogi Abad Ke-21

Asas pedagogi

Memberi maklumat

Membina maklumat

Fokus pembelajaran

Isi Pelajaran

Belajar untuk belajar

Strategi Pembelajaran

berinteraksi

Bekerjasama dan
berinteraksi

Matlamat pembelajaran

Kawalan luaran

Autonomi

Teori pembelajaran

Tingkahlaku

Kognitif

Peranan guru

Mengajar

Fasilitator

Kaedah pengajaran

Terhad

Terbuka

Pendekatan
pembelajaran

Luaran

Mendalam

Struktur pembelajaran

Tetap

Fleksible

Model pengajaran

Berpusatkan guru

Berpusatkan murid

Objektif pembelajaran

Pemindahan
maklumat

Pertukaran idea/pemikiran

Kaedah pembelajaran

Pasif

Aktif

Pelaksanaan
Pengurusan Bilik
Darjah Abad Ke21

Pembinaan modul pedagogi


kreatif dan Inovatif

Penandaarasan sekolah rintis bilik


darjah abad ke-21

2016
2015

2014
Penjelasan hala
tuju bilik darjah
abad ke-21
LDP / PLC

Pemantapan LDP / PLC


pedagogi inovatif dan
kreatif oleh pasukan
guru kreatif
Rujukan
Sekolah Bestari
Sekolah Amanah
Program Baccalaureate

Membudayakan
sepenuhnya bilik
darjah abad ke-21

7 Teras Utama Dalam Pedagogi Abad Ke-21


1. Perancangan Pengajaran, Kandungan dan
Penyampaian
2. Mencipta Persekitaran Pengajaran yang
Positif
3. Pentaksiran Untuk Pembelajaran
4. Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif
5. Kemahiran Penyoalan dan Berfikir
6. Pembezaan
7. Pengetahuan Profesional dan Refleksi

TERAS PEDAGOGI
1
PERANCANGAN PENGAJARAN,
KANDUNGAN & PENYAMPAIAN

Di akhir sesi, anda akan dapat:

Merancang pembelajaran secara


berstruktur dan berkesan
Mengetahui dan mengamalkan
elemen utama dalam perancangan
pembelajaran yang berkesan
Memahami kebaikan pembelajaran
yang terdiri daripada 3 bahagian
pembelajaran

Sembilan Elemen Pembelajaran


Gagne bagi Pembelajaran yang Efektif
1. Mendapatkan perhatian murid
2. Memaklumkan kepada para murid objektif
pembelajaran
3. Menggalakkan ingat kembali pembelajaran
terlebih dahulu
4. Menjelaskan kandungan
5. Memberi tunjuk ajar
6. Membenarkan murid praktis
7. Menyediakan maklum balas
8. Mentaksir prestasi
9. Meningkatkan pengekalan dan pemindahan

Ciri-ciri Objektif Pembelajaran dan


Kriteria Kejayaan
S

SPECIFIC (KHUSUS)

Berkaitan dengan
Objektif
Pembelajaran

MEASURABLE (BOLEH
DIUKUR)

Khusus kepada satu


aktiviti

ACHIEVEABLE (MAMPU
DICAPAI)

Dibincangkan dengan
murid

Ditulis / dipapar di
papan
putih

RELEVANT (SESUAI)

TIME BOUND (JANGKA


MASA)

Dirujuk semasa
pengajaran
dan pembelajaran
Membantu murid

Tiga Struktur Pengajaran


Pengenalan/
Pemula

Episod
Pengaja
ran

Plenari

Penggunaan Sumber untuk Menyokong


Pembelajaran

Menggunakan sumber yang:


- berkaitan dengan LOs
- sesuai dengan usia
- relevan dengan perkembangan kemahiran
yang
telah dipelajari
- memenuhi kepelbagaian gaya pengajaran
pilihan
- menggunakan teknologi (ICT) bila perlu

TERAS PEDAGOGI
2
MENCIPTA PERSEKITARAN
PENGAJARAN YANG POSITIF

Di akhir, sesi anda akan


dapat :
Memahami murid respon kepada pujian positif
Memahami perancangan pengajaran yang baik,
pengurusan bilik darjah yang berkesan dan
menambahbaik tingkah laku murid
Memahami strategi pengajaran bijak
Memahami mengapa peraturan dan rutin sangat
penting
Melihat kepada kepelbagaian peraturan dan rutin
bilik darjah
Mewujudkan peraturan dan rutin untuk digunakan
dalam bilik darjah

PESEKITARAN
PENGAJARAN
POSITIF

Selamat,
cekap dan
mesra

Susun atur
melibatkan
pembelajaran
berpusatkan
murid, sesuai
dengan usia dan
mata pelajaran

PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN
FIZIKAL

Sediakan
peluang murid
akses
sumber
pembelajaran

Bahan
pembelajar
an dan hasil
kerja murid
dipamerkan

Menetapkan
dan mematuhi
peraturan dan
rutin

Mempamer dan
menggalakkan
harapan yang
jelas dan tinggi
berdasarkan rasa
hormat,
penghargaan,
empati dan
persefahaman

PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN

EMOSI

Bahasa
positif, katakata semangat
dan motivasi

Ganjaran
dan akibat

EMOSI
Emosi ialah satu perasaan
afektif yang dialami oleh
seseorang individu dalam
sesuatu
keadaan yang memberi
makna kepada dirinya. Emosi
juga ditakrifkan sebagai
tindak balas
atau kebangkitan yang
ditonjolkan keluar sebagai
ransangan kepada perasaan
emosi

PSIKOSOSIAL = EMOSI +
PESEKITARAN

Peraturan yang ditetapkan oleh guru


semasa sesi pembelajaran dan
pengajaran

Mengetahui Kehadiran Murid

Traffic Light Card boleh digunakan bagi mengetahui tahap pemahaman murid
dalam pembelajaran mereka.

Parking Lot digunakan


jika murid ada sebarang
pertanyaan

OBJEKTIF
PELAJARAN

KRITERIA
KEJAYAAN

TAJUK PDP

TARIKH:
HARI:
KEHADIRAN

TERAS PEDAGOGI
3
PENTAKSIRAN UNTUK
PEMBELAJARAN (AfL)

Memberi
maklum
balas
secara
lisan dan
bukan
lisan
Memberi
panduan jelas
kepada murid
tentang tujuan
dan
keberhasilan
yang diingini
untuk aktiviti
diri /rakan

IMPAK
PENTAKSIRA
N

Mengetah
ui
pencapaia
n murid

Memberi
peluang
kepada
murid

Maklum balas guru terhadap hasil


kerja murid
Contoh :

Two Star and one


wish
(2 bintang dan 1
Impian)

Maklum
balas lisan

Maklum balas bertulis

Idea ada
tetapi tidak
tersusun

Tahniah anda telah


mengunakan huruf besar
dan noktah

Satu idea
satu
prenggan

Tahniah anda telah


menulis ayat dengan
baik

Bagus idea
dan contoh
banyak

Anda boleh cuba


menulis ayat yang
pelbagai

JENIS
GANJARA
N

Contoh

Kebendaan

Stiker, Alat tulis, Book


mark, Cenderahati,
Gula-gula / coklat

Pengharga
an

Sijil, Ucapan, Pujian,


Tepukan , Anugerah
bulanan

Keistimewa
an

Diskaun di koperasi,
Reward point,
Lawatan

Perancangan Untuk Pelaksanaan AfL


Strategi AfL yang manakah anda akan gunakan?

Menyoal : masa menunggu


Bagaimanakah anda menggunakan strategi ini?

POSE PAUSE POUNCE BOUNCE


Saya akan lontarkan soalan kepada kelas (Pose)
Saya akan tunggu beberapa saat (Pause)
Saya akan pilih seorang murid untuk menjawab
(Pounce)
Saya akan gunakan tindak balas itu untuk menarik
murid-murid lain ke dalam perbincangan (Bounce)

Pentaksiran Formatif & Sumatif


CIRI

FORMATIF

SUMATIF

Pentaksiran semasa atau


Pengertian satu unit pentaksiran

Pengukuran secara
menyeluruh satu peringkat
pembelajaran

Untuk membaiki proses


pengajaran dan
pembelajaran

Untuk menentukan
pencapaian
pembelajaran dan
pemeringkatan gred murid

Semasa pembelajaran
berlangsung

Selepas beberapa topic


pembelajaran atau pada
hujung semester/tahun

Bentuk

Formal dan tidak formal

Formal

Sasaran

Secara individu/kumpulan
kecil/kelas

Kelas/Tingkatan

Tidak direkodkan

Direkodkan

Kognitif, Psikomotor dan


afektif

Kognitif

Sebagai maklum balas

Pensijilan / pengredan

Tujuan

Masa

Rekod
Penekanan

CIRI
Pelaporan

FORMATIF

SUMATIF

Gagal / Lulus

Jumlah skor / gred

Terhad kepada tugasan

Beraneka jenis

Kesukaran

Berubah-ubah

Senang - sukar

Jenis Ujian

Rujukan Kriteria

Rujukan Norma

Terhad dan hanya


melibatkan kemahiran
tertentu

Lebih luas dan


melibatkan beberapa unit
pembelajaran

Pembetulan secara serta


merta terhadap kelemahan
proses pengajaran dan
pembelajaran

Untuk tujuan
penempatan
Merancang atau
mengubah suai teknik
pengajaran

Pemerhatian dalam kelas,


kerja amali, ujian bulanan

Peperiksaan tahunan,
UPSR,SPM

Sifat

Liputan

Tindakan

Contoh

TERAS PEDAGOGI
4
KOLABORATIF
DAN
KOPERATIF

Di akhir sesi, anda akan dapat:

Memahami definisi
pembelajaran koperatif dan
kolaboratif
Menyemak teori
pembelajaran dan
memanfaatkan pembelajaran
koperatif

Apakah itu Pembelajaran


Koperatif dan Kolaboratif?

Pembelajaran Kolaboratif merujuk kepada proses pembelajaran


bersama, sama ada dalam kumpulan kecil atau kumpulan besar.

Pembelajaran Kolaboratif ialah sejenis pembelajaran yang mengatur


pembelajaran secara berkumpulan dengan langkah-langkah
tertentu.

Pembelajaran
Murid saling bantu-membantu
dengan tugasan
Contoh
Kolaboratif adalah:
sekolah
Membincangkan topik atau jawapan kepada
soalan
Kerja berkumpulan
Percambahan fikiran untuk idea
Bekerjasama untuk satu projek
Forum E-learning blog, laman web
Pembelajaran Koperatif berbeza daripada kerja berkumpulan
tradisional.

Piramid Pembelajaran

(% pembelajaran yang kekal selepas


24 jam)
5
lisan

Lisan
+
Visual

%
Sy
ar
ah
Membaca
an
10%

Audiovisual 20%
Demonstrasi 30%
Kumpulan Perbincangan 50%

Berbua
t

Praktis dengan melakukannya 75%


Mengajar / Menggunakan secara serta-merta 90%

Prinsip-Prinsip Pembelajaran Koperatif yang Berjaya

p
p
sei

i
e
s

Saling bergantungan yang positif


Adakah murid mempunyai idea yang
sama? Adakah tugasan ini memerlukan
murid bekerja bersama-sama?

Akauntabiliti individu
Adakah setiap individu mempunyai
tugasan yang tersendiri?

Penglibatan sama rata


Adakah penglibatan secara sama rata?

Penglibatan Serentak
Apakah peratusan penglibatan?

Prinsip-prinsip PIES memastikan pembelajaran koperatif


yang berkesan. Kesemua elemen perlu ada di dalam aktiviti
CL

Prinsip 1: Saling bergantungan


yang positif
Komponen

Fokus

Unsur Wajib

Soalan kunci
untuk guru

Korelasi
Positif

Hasil

Hasil yang positif


untuk satu faedah
lain

Adakah murid
mempunyai
idea yang
sama?

Kerjasama adalah
diperlukan untuk
melengkapkan
tugasan

Adakah murid
memerlukan
satu sama lain
untuk
melengkapkan
tugasan?

Saling
Tugasa
Bergantunga n
n

Saling bergantung yang positif adalah penting untuk


pembelajaran koperatif yang berkesan

Prinsip 2: Akauntabiliti dan


prestasi individu
Akauntabiliti individu menggalakkan
pencapaian!
TIGA komponen:

Individu (prestasi yang dilakukan oleh murid tanpa


bantuan)
Awam (seseorang menjadi saksi prestasi)
Diperlukan (Prestasi diperlukan, tetapi bukan secara
sukarela)

Di dalam bilik darjah koperatif, murid melakukan kerja


bersama sebagai satu kumpulan untuk mencipta dan belajar,
Struktur
Koperatif
membuat setiap ahli
tetapi
setiap
murid bertanggungjawab
kekumpulan
atas prestasinya
bertanggungjawab
ke atas pencapaian atau sumbangan
sendiri
secara individu.
dan ini menyebabkan pembelajaran efektif untuk semua
ahli kumpulan

Prinsip 3: Penglibatan
Sama Rata

Merancang aktiviti koperatif supaya penglibatan


adalah sama rata melalui tiga kaedah berikut :
1. Mengambil Giliran: Setiap murid mempunyai
peluang untuk menyertainya.
2. Peruntukan Masa: Setiap murid mendapat
giliran dan jumlah masa yang sama.
3. Masa Berfikir: Masa berfikir sebelum memberi
respon (saya sebelum kita).
4. Peranan: Setiap murid mempunyai peranan
yang tersendiri dan penting di dalam sesuatu
aktiviti/struktur.

Prinsip 4: Interaksi
Serentak

Interaksi serentak adalah alat yang paling


berkesan untuk meningkatkan penglibatan aktif
Simultaneous Interaction increases engagement and
participation
Struktur

% Penglibatan
secara Aktif

Penglibatan
Murid dalam satu
jam

Q & A bagi satu


kelas

1 dalam 30 (3.33%)

2 minit satu murid

RoundRobin

1 dalam 4 (25%)

15 minit satu murid

RallyRobin

1 dalam 2 (50%)

30 minit satu murid

Mengapa berinteraksi dengan seorang


jika anda mampu berinteraksi dengan
semua?

Cooperative Structures

All Write Round-Robin

1. Guru kemukakan masalah di mana terdapat


beberapa kemungkinan penyelesaian; dan
berikan masa untuk berfikir.
2. Setiap murid mendapat sehelai kertas.
3. Murid menulis SATU idea di atas kertas dan
serahkan sama ada di kiri atau kanan.
4. Mereka baca senarai di kertas dan tambah idea,
idea sama tidak boleh diulangi. Teruskan
sehingga masa berakhir.
A
B
D

Cooperative Structures

Think Pair Share


1. Guru mengumumkan satu
topik, tetapkan masa bagi
setiap murid berkongsi dan
sediakan masa untuk berfikir
A

2. Secara berpasangan
pasangan A memberi respon
kepada soalan dan pasangan B
hanya mendengar
3. Pasangan B respon dengan
gambit positif.
4. Rakan bertukar peranan.

Reflection
Berlaku soaljawab
dengan kelompok
lain

Engagement
Penglibatan
murid
pelbagai aras

Exploration
Beri masalah
untuk
diselesaikan

Pembelajaran
Kolaboratif

Presentation
Satu kelompok
buat presentation
dan kelompok lain
buat penilaian

Transformation
Bertukar fikiran
membantu
prestasi murid
aras rendah

TERAS PEDAGOGI
5
KEMAHIRAN
PENYOALAN
&
BERFIKIR

Di akhir sesi, anda akan


dapat :
Memahami peranan dan kepentingan menyoal
untuk menggalakkan pembelajaran murid
Mengenal pasti dan membincangkan pelbagai
jenis soalan dan strategi penyoalan
Memahami bagaimana menggalakkan lebih
banyak pemikiran murid untuk menggunakan
pelbagai strategi
Gunakan Taksonomi Bloom yang dikaji semula
untuk mencipta soalan pemikiran aras tinggi

PENYOALAN
Tahukah anda.
Guru menyoal maksima dua soalan
setiap minit
Masa untuk menyoal merangkumi satu
pertiga daripada masa keseluruhan
pengajaran
kebanyakan soalan dapat dijawab
dalam masa kurang daripada satu
saat

Pada tahun 1993 Ted Wrangg telah menganalisa seribu soalan


guru dan mendapati bahawa
57% soalan yang dikemukakan dalam bilik darjah mempunyai
fokus pengurusan (siapa sudah siapkan kerja, kumpulan
mana yang sudah bersedia,siapa yang boleh menunggu
dengan senyap
35% berbentuk soalan pengetahuan dan pemahaman

Hanya 8% soalan yang dikemukakan bertujuan untuk


menggalakkan murid berfikir

APAKAH YANG ANDA BOLEH


SIMPULKAN DARI
HASIL KAJIAN DI ATAS?

Jenis Soalan
Soalan Tertutup
Aras rendah
Jawapan
terhad
Soalan langsung
- Murid hanya perlu
mengingat
semula/pengetahuan

Individu yang tanya


soalan sudah tahu
jawapannya

Soalan Terbuka
Aras tinggi

Jawapannya banyak
Soalan kompleks
- Murid perlu menjelaskan Cth; Apa
pendapat kamu, Mengapa kamu
pasti, Bagaimana
menyelesaikannya

Individu yang tanya soalan


tidak tahu jawpannya
dan minta orang lain
berfikir

BLOOMS TAXONOMY
Creating - generating of new ideas, products or
ways of viewing things (menjana idea, produk atau cara
baharu)

Evaluating - justifying a decision or action


(mewajarkan keputusan atau tindakan)

Analising seeing patterns and classifying


information, concepts and theories into
component parts (mengenalpasti corak dan menggelas
maklumat, konsep dan teori kepada komponen)

Applying - using information in another familiar


situation (menggunakan maklumat dalam satu situasi lain)
Understanding - explaining ideas or concepts
(menerangkan idea atau konsep)

Remembering - recalling information (mengingat


kembali maklumat)

Bilik Darjah yang Mengamalkan Penyoalan

BUNYI

Soalan dan idea dihargai


Murid selesa mengemukakan
soalan walaupun ia bukan soalan
konvensional
Murid lain pula mendengaar dan
memberi tindak balas yang baik
Pandangan berbeza dihormati
RASA
NAMPAK

Murid mengambil inisiatif


untuk mengemukakan
soalan
Pelbagai jenis soalan
dikemukakan
Murid bertindak balas
secara positif terhadap
soalan satu sama lain
Pelbagai jawapan
diberikan terhadap soalan

Murid mendengar
dengan teliti
Murid menumpukan
perhatian
Guru dan murid
mengutarakan soalan
Masa berfikir digunakan
Perbincangan tertumpu
pada idea, bukannya
pada guru atau murid

Pemikiran
Menggalakkan Murid
Berfikir
Kritikal
memproses maklumat secara rasional, logik dan
sesuai.

Contoh pemikiran kritikal

Meramal
Mencipta idea
Menggunakan maklum balas untuk bertindak
Analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengenalpasti
pola / trend
Mencadangkan penambahbaikan
Membuat hubungkait dengan isi kandungan

Pemikiran
Menggalakkan Murid
Berfikir
CoRT

CAF Consider All Factors


( Pertimbangan semua faktor)
PMI Plus Minus Interesting
(Apa yang baik, apa yang buruk
,apa yang
menarik)
APC Alternatives Possibilities Choices
(Alternatif kemungkinan pilihan)
FIP First Important Priorities
(Kepentingan ikut keutamaan)
AGO Aims Goals Objectives
(Sasaran matlamat objektif)
OPV Other People View
(Pandangan orang lain)
C&S Consequence & Sequel
( akibat dan susulan)

7 Jenis Pemikiran Asas (Thing Trix)


Menggalakkan Murid
Berfikir
Jenis Pemikiran

Permulaan Soalan

1. Ingat Semula

Siapakah
Bagaimanakah
Dimanakah
Bilakah

2. Sebab akibat

Siapakah menyebabkan
Apa akan berlaku jika
Dimana pengaruh /kesan berlaku

3. Persamaan

Apakah kesan persamaan


Apakah yang sama dengan

4. Perbezaan

Apakah perbezaan diantara


Apakah beza tentang

5. Contoh kepada idea

Berikan contoh

( proton,wira,produa = kereta
Malaysia)

6. Idea kepada contoh


(Bahan pengalir haba =
tembaga, timah, dll)

Apakah perkataan yang sesuai untuk


menjelaskan..
Apakah hipotesis anda..

7. Penilaian

Adakah anda setuju atau tidak mengapa..

TERAS PEDAGOGI
6
PEMBEZAAN

Di akhir sesi, anda akan


dapat :
Menjelaskan pembezaan dan memahami
mengapa ia membantu memaksimumkan
kejayaan murid
Menggunakan pelbagai strategi untuk
menguruskan pembezaan bilik darjah
Menilai impak pembezaan kepada
keberhasilan murid

Pembezaan ialah penyesuaian pengajaran


untuk memenuhi kepelbagaian kebolehan
murid.
Pembezaan adalah cara bertindak balas
kepada kesediaan murid berdasarkan
perkara di bawah:

gaya pembelajaran murid

tahap keupayaan murid

tahap minat murid

kepelbagaian kepintaran

Guru membezakan apabila keperluan


dikenalpasti untuk kumpulan murid.
Tugasan berbeza harus menarik minat
dan mempunyai kaitan sama untuk
semua murid.
Pentaksiran untuk pembelajaran dan
pembezaan tidak dapat dipisahkan.
Peluang pembezaan patut mencabar
keupayaan dan mencapai tahap semua
murid.
Guru boleh menggunakan pendekatan

Jenis
Pembezaan

Kandungan pelajaran yang


dibezakan
(apa yang murid belajar)
Contoh: sepertimana dalam
huraian sukatan pelajaran

Proses yang dibezakan


(bagaimana murid belajar)
Contoh : menggunakan
penyelesaian masalah di
tahap yang bersesuaian
dengan murid

Produk yang dibezakan


(bagaimana murid respon
kepada tugasan)
Contoh: pembentangan hasil
kerja dalam cara yang
berbeza

Konteks atau persekitaran


yang dibezakan
(perbezaan
setting/bahan/kumpulan)
Contoh: mengenal pasti
perbezaan gaya pembelajaran

Batang IceCream
berwarna

Nama pelajar ikut


Alat
tahap

Aktiviti
Corners

Kesediaan
Pembezaan

Melengkapka
n rajah , Peta
Minda

Data
Pencapaian
(data
peperiksaan)

Anchor Activity
Apa aktiviti anchor
Melengkapkan Aktiviti
Anchor apabila mereka telah
menyelesaikan tugasan yang
ditetapkan.
Aktiviti-akiviti mungkin
dalam bentuk projek-projek,
tugas tambahan, lembaran
kerja, permainan atau tekateki, laman web, dan lain-lain

Aktiviti harus berkaitan


dengan objektif
pembelajaran.
Sebuah pusat pembelajaran
tetap boleh dianjurkan dalam

Enhance your learning


by working on the
ANCHOR activity if your
group finishes an activity
prior to the other groups.

TERAS PEDAGOGI
7
PENGETAHUAN PROFESIONAL
&
REFLEKSI

Menyesuaikan
aktiviti sebagai
tindak balas
kepada
penglibatan dan
kemajuan murid
sewaktu
pengajaran
Murid
digalakkan
membuat
refleksi
pengajaran
mereka
sendiri.
Dapat
mentaksir
dan
menilai
kejayaan
pengajara
n

Inovatif
dan
sanggup
mencuba
pendekata
n baru

Menunjukka
n keyakinan
dan
kepakaran

Pengetah
uan
Profesioa
nal

Yakin
dengan
teknik
pengajaran
yang
berpusatkan
murid

Melaksanaka
n sukatan
mata
pelajaran/uni
t dengan
cekap

Memberikan
penerangan
yang
mencukupi
tentang
konsep
utama/mesej
Mempunyai
pengajaran terancang
berdasarkan
pembelajaran
profesional dan
refleksi terhadap
pengetahuan sedia
ada murid

REFLECTION

Analyse
Learner

Evaluate
and Revise

Require
Learner
Participation

MOD
EL
ASSU
RE

State
Objective

Select
Instructional
Method,
Media,
Materials,

MODEL ASSUR
ANALYSE
LEARNE
R
(Analisis
pelajar)
STATE
OBJECTIVE

(Nyataka
n
objektif)

Kesemua murid mempunyai minat yang


tinggi untuk belajar dan mempunyai daya
saing antara rakan mereka semasa aktiviti
dijalankan.
Murid memberi kerjasama setiap tugasan
berkumpulan diberi oleh guru kepada
mereka. Mereka juga boleh berinteraksi
dengan guru atau pun kawan-kawan yang
lain dengan baik
Berdasarkan tema / tajuk yang diajar /
objektif PdP
mempunyai tingkah laku yang aktif sewaktu
proses PdP, namun ada juga murid yang
lambat dan ada juga murid yang
mempunyai pengetahuan sedia ada dan
perlu dipupuk
Murid dapat menjawab soalan mengikut
aras
Mengintegrasikan kemahiran intelektual dan
fizikal untuk pembelajaran
Membentuk sikap bekerjasama antara ahli
kumpulan dalam melaksanakan setiap
tugasan

MODEL ASSUR

SELECT
INSTRUCTIONAL
METHODS, MEDIA,
MATERIALS
(Pilih kaedah,
media dan bahan)

REQUIRE LEARNER
PARTICIPATION
(Dorong
penglibatan murid)

EVALUATE AND
REVISE
(nilai dan semak)

Kaedah pengajaran dan proses PdP dapat


berjalan dengan lancar dan menarik minat murid.
Pemilihan media yang betul, menarik dan sesuai
memainkan peranan yang penting dalam
mewujudkan suasana PdP yang baik.
Menggunakan BBB yang lain seperti pen maker ,
kertas A4 dan blue tape untuk aktiviti
permainan.
Dorongan penglibatan murid sangat penting dalam
proses PdP dalam bilik darjah.
Gerak kerja berkumpulan dan aktiviti nyanyian
antara contoh untuk melihat murid bertindak aktif
dalam proses PdP.
Kaedah yang saya gunakan pula adalah berbentuk
main peranan (peranan murid dalam kumpulan)
,kaedah permainan (game), dan kaedah
mengeksperimen. Ketiga-tiga kaedah ini amat
menarik minat murid saya untuk turut serta secara
aktif

Ia melibatkat penilaiansecara keseluruhan


proses PdP dalam bilik darjah bermula dari set
induksi sehinggalah habis sesi penutup.
Melakukan penilaian dari segi pemerhatian
dan penilaian secara bertulis (ujian
pemahaman).

Plenari
Idea-idea yang anda telah
temui

Perasaan yang telah anda


alami

Soalan yang ada

2 perkara yang anda lakukan


dengan pembelajaran ini