You are on page 1of 1

.. shrIbAlA kavacam ..

devyuvAca devadeva mahAdeva bhaktAnAM prItivarddhanam.


sUcitaM yanmayA devyAH kavacaM kathayasva me.. 1 ..
mahAdeva uvAca shR^iNu devi pravakSyAmi kavacaM deva durlabham.
aprakAshyaM paraM guhyaM sAdhakAbhISTasiddhaye.. 2 ..
kavacasya R^iSirdevi dakSiNAmUrtiravyayaH.
chhandaH pa~NktirdevatA.atra bAlAtripurasundarI.. 3 ..
dharmArthakAmamokSANAM viniyogastu sAdhane.
vAgbhavaM kAmarAjaM ca shaktibIjamudAhR^itam.. 4 ..
mUla stotram
vAgbhavaM pAtu shirasi kAmarAjaM sadA hR^idi.
shaktibIjaM sadA pAtu nAbhau guhye ca pAdayoH.. 1 ..
aiM klIM sauH vadane pAtu bAlA sarvArthasiddhaye.
jihvAM pAtu mahAhaMsI skandhadeshe tu bhairavI.. 2 ..
sundarI nAbhideshaM tu shirasi kamalA sadA.
bhruvau nAsAdvayaM pAtu mahAtripurasundarI.. 3 ..
lalATe shubhagA pAtu kaNThadeshe tu mAlinI.
vAgbhavaM pAtu hR^idaye udare bhagasarpiNI.. 4 ..
bhagamAlinI nAbhideshe li~Nge pAtu manobhavA.
guhye pAtu mahAdevI rAjarAjeshvarI shivA.. 5 ..
caitanyarUpiNI pAtu pAdayorjagadambikA.
nArAyaNI sarvagAtre sarvakAle shivaMkarI.. 6 ..
brahmANI pAtu mAM pUrve dakSiNe pAtu vaiSNavI.
pashcime pAtu vArAhI uttare tu maheshvarI.. 7 ..
AgneyAM pAtu kaumArI mahAlakSmIstu nairR^ite.
vAyavyAM pAtu cAmuNDA indrANI pAtu Ishake.. 8 ..
AkAshe ca mahAmAyA pR^ithivyAM sarvama~NgalA.
AtmAnaM pAtu varadA sarvA~Nge bhuvaneshvarI.. 9 ..
phalashruti
yadIdaM kavacaM devyAH trailokye cApi durlabham.
yaH paThet prAtarutthAya shuciH prayatamAnasaH.. 1 ..
na rogo nApado vyAdhirbhayaM kvApi na jAyate.
na ca mUrkhabhayaM tasya pAtakAnAM bhayaM kadA.. 2 ..
na dAridryavashaM gacchhet mR^ityunAshaM yathA.arayaH.
gacchhechhivapuraM devi satyaM satyaM vadAmyaham.. 3 ..
yadIdaM kavacaM GYAtvA shrIbAlAM yo japet priye.
sa prApnoti phalaM sarvaM shivasAyujyasambhavam.. 4 ..
.. shrIsiddhayAmale shrIbAlAkavacam ..