You are on page 1of 646

813

217
771
683
15
570
745
237
246
12
715
552
411
484
316
653
324
713
313
353
829
408
429
497
587
593
903
36
508
520
329
90
455
908
368
361
105
607
420
543
19
667
75
590
541
838
55
518
720
365
789

KIN # KN TM
KIM # CN KIM
PHNG, PHNG # M PHNG
B # LO B
VU #
N #
PH # PH THUC
H #
HU # HU TC
NHT #
MAN # D MAN
NA #
SAO # SAO LC
MU #
T # T NGUYN
NG # NG BN (BN SAO)
CHI # T CHI
BAN # BAN B
TM # DNG TM
CHC #
VNG # VNG TNG
TIU #
CHIU # CHIU TH
XCH
# TRUNG TM (TRONG
TRUNG
TRC # #KHU
TRC
LNG)
LUYN # TINH LUYN
AO #
SOAN, THUYN #
THIN # TU THIN
T #
HT #
TN #
LU # VNG LU
SU # U SU
NHO # NHO HC
QUAN # O QUAN
SC # SC LNH
TIU # TIU TOAN (HNO3)
SNG #
VN #
T # NI, LI
HCH # UY HCH (S E DO)
CH # CH TN
TO # RONG BIN
CH # TAI CH
VN, MN # MUI
TIM # TIM TIN
TIT # PHN TIT
T # T NHN
M #

168
723
769
823
312
525
550
68
712
393
405
374
781
859
184
902
39
205
437
274
250
708
303
549
249
855
874
48
209
183
663
130
493
466
208
868
51
895
6
812
594
746
716
23
536
846
116
448
757
142
16

KIU, KIU #
BI # BI MIN
M # I M
T # CON R
SN #
T # T THU
A #
HCH, HC #
PHIN # PHIN MUN
TUN # TUN T
THNG #
X #
BAO # KHEN NGI
DIU # L
CN # CN NGHIM
LIM # LIM KHIT
NG # LO NG
KH #
NHNG,
NNGT,
# CON
KHNG
KHNG
T GI
KHO # #
KHO
VN
KHNG (L MI)
BN, PHN # B ()
TR #
TC # HI TC
KHANH #
DUNG # TRUNG DUNG
L
# H LY
(THO
D)
HYNH,
OANH
# HUNH
QU # QU
PH
QUANG
KHM # C O
NC # NC DANH
KH # KH XA (XE LA)
TH #
SAI, SY # NGUYN SOI
HNH #
LC #
HA # TAI HO
L # N L
Y # I U
MT # MT ST
CH # C
V #
TY # TY TIN
VNH # NGM TH
TO # TO TR
U # U UT
NHN # NHN H
THN # MI
N/A # HNG RO
NGH #
NHN # HN NHN

668
421
842
762
817
339
477
460
629
185
464
399
99
330
382
88
666
662
351
332
501
441
642
633
214
177
705
383
847
742
786
693
226
637
661
442
519
210
690
710
163
77
155
700
425
462
641
802
568
124
141

N # TR N
TIU #
DU # DU KHOI (S VUI V)
TCH # TT
GIP # MI DT
TT # SN
SNG # SNG BI
THM #
#
NGM # NGM VNH
TC, TR #
T # T THUT
KHAM #
TH #
THC
# THC
B (THNH
C
THC
KHT##C
KHT
VNG
THC)
N/A # NG QUA NI O
XCH #
TH # TH N
CHUYT #
NH, NH #
N # N L
CH # NG SO
KIT # KIT TC
HIU # THNG HIU
PHM # BUM
THC # THC N
DU # DU DNG
PH, PH # NHC PH
PHU # GII PHU
BI # BI THM
QUYN # SI T
DIT #
NG #
CHC #
THIN # TO THIN
K # CON G
MI
# MI
GII
HNG
# HNG
TH,
PHIN,
PHAN
#
XC
# V,
A XC (V A
HNG
LC
CU)
BT
Y BT
H ##BT
H(C SA V BNH
BT)
TIU #
TN #
U # BC U
BN # BN TU
TRC #
K # CM K
H # DU H

739
792
281
791
69
811
776
503
344
877
718
347
669
751
270
559
104
86
618
28
106
860
884
195
267
764
671
377
42
597
440
774
888
772
165
865
504
242
254
284
615
750
157
614
701
333
538
606
507
810
758

PH, PH # PH TR
PHNG # M
HN # HI HN
PHNG # XE CH
KHI # CM KHI
HU # HAY LC
BO # BT
THIT #
X # N X
LU # LU TOAN (H2SO4)
PHI # M CA
GI #
N # HEO
PHN # PHN N
DIU # MEN
THAI # THAI NHI
CM # DNG CM
HT #
TRINH # TRINH ST
DUYT # DUYT BINH
KHAN #
DNG # CON CU
LP, LIP # SN
HUN # HNG THM
HANH #
BIN # PH BIN
NI, N # NI TNG
TRP, CHP #
T # GIP T
IU # IU T
NHNG #
PHONG # NI, NH NI
LI, LY #
BNG # NGUYT BNG
HIP # EO (T)
LA # LA BN, LA LIT
THIT # LI
NGU #
HANG # KHNG HONG
CM #
BNH #
PHN # PHN M
C #
T #
PHT # CHINH PHT
T # T THIN
TO #
TRNG # RUT
PHIN #
MC # GIC MC
T # CH T (GIY BC)

154
511
61
849
866
240
643
580
721
478
454
356
358
647
434
783
502
260
468
589
232
33
91
446
470
831
140
898
699
458
26
370
897
412
156
60
717
759
285
822
886
277
694
306
469
94
166
261
202
804
241

CUNG # CUNG TN
TUYN #
KHI # KIM KHI (KHI VNG)
DO # DO D
LA, KHA # LO TH
C # C NG
AO # AO KIM
AN #
BI #
XU, KHU #
THN #
CHU, CHU #
TH #
O # O NGUYN CNH
NHNG #
BO # BO HO
NHIP #
HNG # HNG THU
XUY #
TRT #
HUYN # DY N
VIN # CON KH
HT #
NHC
#
NHC
MANH
# S
MANH
TY # TINH
TUNHN (NGI
M)
NGHI # TIN NGHI
LCH # M LCH
BUC # B, CT
NHN # LI DAO
DUYT #
X # X KH
L # HOA L
CHNG #
CNG # KHN CNG
NG #
PHI # VNG PHI
T # T HI
HN #
V # SNG M
LNG # LNG M
CC #
B # B TC
THC # THC LAN
THY #
NGI #
CUNG #
CU #
KH # NGH NGI
PHM # PHM NHN
NG #

644
603
123
530
778
481
348
465
404
2
379
733
176
359
35
883
673
555
676
391
677
136
310
57
628
526
283
336
103
431
657
881
735
29
640
164
674
80
482
843
706
583
892
24
785
135
621
534
767
805
476

NG # NG THI,
NG T
THU #
K # CBAO NHIU
TNG # TNG L
PHNG # MAY
TRNG #
X # RN
THY #
TNG #
AI # BI AI
TH # TH Y
MIU # M
NGNG # NGNG KT
CHU # CHU NGC
DUYN, DIN #
LIU # K TC X
NH # NH
I #
NHN # TN NHN
TUN # TUN HON
NINH # AN NINH
K # K S
TN #
NHA #
NH # NH CHNH
TH # TH BO
CN # CON TRNG
T #
HM, HM #
CHUNG # CHUNG
O # O THI
L # L T (T BINH)
TN #
YN # YN HI
TH # TH HUYT
HUNG # HUNG C
NIU # NIU O
QUCH # THNH QUCH
THN #
D #
BAN #
SI
# SI#TNH
DCH
BNH
DCH,
LY, LY
# LU
TINPHNG
DCH
BNG # BNG QUAN
C #
# PHNG
TRNG # TRNG NIN
TU, HU #
BN # KHAY, MM
TU # CT TU

193
744
73
784
645
394
46
79
496
473
63
617
798
848
773
449
38
899
873
660
609
796
414
349
698
547
244
747
355
906
292
278
215
573
707
179
736
537
182
575
248
227
47
861
296
486
340
273
175
523
620

PH
TANG##PH NHIM (NHM
CHC)
CAI #
PHP # TNG THIU
IU # TRUY IU
NHUN #
GIAI # GIAI NHN
HACH # THU HOCH
TCH # TIC
TY # MA TU
QUI # K QUI, QUI VT
NH #
PHC,
BC
# CHT
PHNG
PHNG
S PHC
(PHNG
U # U# SU
S)
THN #
U, U # U
LIT #
L # L LCH
NG # NG HUYT
TRN # TRN P
MC # MC
TINH # THU TINH
T # T O
MC # SA MC
TC # PHONG TC, PHM TC
K # K BN
PHC # PHC BINH
TCH # TNH MCH
LANG #
T # T TNG
KHC # TN KHC
KHIT # THANH KHIT
BNG, BNH # T
BAN # BAN, T, NHM
CM # N
TN # TN (TN S)
SO #
KHUN # ST KHUN
THAN, THN # TH THAN
HU # HONG HU
KHIM # KHIM TN
GI #
DAO
# CA
DAO PHC, VIN
CHINH
#
CHINH
TAI #
CHINH
TT # TT BNH
CNG # CNG TRC
NGNG # TN NGNG
S #
TRNH # TNG TRNH (BIU)

514
680
491
728
346
231
334
584
398
137
50
542
188
385
495
424
110
616
143
74
821
252
229
45
598
409
279
738
118
565
71
13
869
752
43
835
323
373
807
194
581
288
871
1
909
172
345
95
639
553
67

TIN # THC TIN


B #
TH # TUYN TH
C # CNG CHA
CH #
O # O NH
T #
TR # U TR
TH #
QU # QU THN
GI #
TAO # TAO NG
NGU, NG # NGU N
TC # NGHIM TC
CHCH #
TRANG # HO TRANG
QUN #
IU # CU C
KHI #
VIN #
MU # MU THUN
XO # K XO
HIN # HIN VI KNH
N #
IU # IU KHC
THNG # HO THNG
NGC # GIM NGC
BNH # BNH, CHAI
NHN # NHN KHOA
THC #
NHAI # SINH NHAI
DT #
LAN # LAN CAN
PHN # PHN U
X #
VN # CH VN (VN TAY)
T # T NGOI
TH #
MA # MA LC
HUN # HUN CHNG
N # DIN N
TR #
LM # TRIN LM

# NG
VI KNH, VNG
KNH
#
HIN
LNG, LNG # LNG PH
VIN
KNH
QUAN
T # # VNG QUAN
(VNG MIN)
THIM # THM VO
TH #
QUI #

294
96
65
730
867
569
539
211
309
787
729
133
562
819
395
646
650
401
724
479
416
612
803
150
311
844
64
596
896
161
512
578
435
453
407
390
623
719
592
576
200
191
627
471
689
761
122
167
472
654
37

TI #
KHM #
HAI # HOI C
PHIU, PHIU # PHIU LU
LI # LI V
NC #
TRANG # TRANG NGHIM
KNH
# C VOI
PHNG,
# NGN
ST # MAPHNG
ST
TR
BIU # B RM R
QU # QU TCH
LONG # THC NC
MCH # MCH LC
THUN # MU THUN
P # P TI (CHT HNG)
NG # NG (SUGAR)
T #
PH # BO, MP
C, C # T,
CHIU #
TRY # TRU LC
PHIN # PHIN DCH
NGC # NGC I
THM # THM HO
D # KHUYN
HI # HI HN
TRNG, TRNG #
LINH # LINH HN
H # H DANH, H KHNG
TIM #
M #
THNG, THA # D THNG
TM #
TNG #
CHUN # CHUN U
NH # CUNG NH
PHI #
TRU # TRU TNG
M # LNH M
KNH # BN KNH
KHUT # KHUT PHC
NH # TIM THU NH
SUY # SUY NHC
BI # BI DNG
B # B H
K #
CUNG # CUNG BO
TOI #
U # U PH
VNG # VNG LAI

658
44
387
675
766
243
678
234
815
436
648
151
198
574
264
459
900
475
825
17
331
115
619
687
49
800
438
82
779
748
100
433
907
696
794
814
121
216
688
112
444
357
799
904
770
885
563
328
190
754
763

NG # NG QUI (LN GI)


N
# N NHM
HU, N
NHN
NHM
PH
(N B
THC ## THNH
THC
C THAI)
PH, PH # IM PH
NG
# GIC
NGQUAN (CNG
HUYN
#
HUYN
NIM # NIM TH (T ST)
NH)
MN # TN MN
NHNG # TH NHNG
NG # NC NH
KHU #
KHI #
AN, N # TIN N
CO #
TM # TM THNG
LIT # LIT S
TY # TU
MINH # BI MINH (VN BIA)
M # M DNG, M MU
T #
GIM # GIM NH, NIN GIM
TRINH # TRINH TIT
PH # PHI
H #
MT # MAI MT
TNH # THANH TNH
CCH # CCH LY
BO # NG BO
PHC # PHC DIN (MT N)
KHOAN # KHOAN DUNG
TRNG #
LNG # VUI TNH
PHCH
#
MN
(TNH KINH
MU ## MN
MUTNH
LC
NIN)
K # K NG, K DIU
HUYT # HANG, NG
BI # TIN BI
HM # HM I
THC #
TH # C TH
MC # MC S
L
# L # THC LNG
LNG
B, B # DANH B
(LNG THC)
TRC # TRC TUYT
T # T VN
NG # CNH NG, TAO NG
PHN #
THIN # THIN I (THIN V)

834
768
256
70
83
276
457
510
41
610
887
790
856
253
595
128
410
219
600
780
830
201
910
386
554
837
793
845
34
265
146
801
797
912
557
529
287
622
588
487
422
238
749
777
389
52
396
337
586
134
380

MC # TRM MC
M # M
CU # CU N
KHI # KHI NIM
NHC # NHC PH
KHC # KHC PHC
NHN # NHN NGHA
TIM # TIM THU HM
C # K C
TRN # TRN THUT
LUN # LUN L
MO # MO HIM
DNG # KO LN
HNG #
INH # BNH INH
K # TNG K
CHNG # BIU CHNG
KIM # GM, KIM
TRNG # TRNG PHT
PHNG
# THM
KHNH
#
CHC
MNG, CHO
MNH # MNH TH
MNG
LU # R RA
THC # LP HC THM
NI #
TH # CUNG TN
BNH # BNH TRNG
DUY # DUY NHT
DUYN #
GIO
##GIO
TH
HNH
QUT
HO,
KNH,
SNG
CC # HOA CC
O
BC, PHC # M, NH
HI # HI L
THI # AN THI
TR #
TOA, THOA #
# VNG
TRT # TRT T
SINH # HY SINH
TNG # CT TNG
KHOA # KHOA TRNG
PHN # PHUN
PHO # PHO KCH
THUN #
GI #
TUN # TUN HNH
TRC # XA TRC
SC #
HUY # QUANG HUY
TUNG, TNG # TUNG HONH

893
806
293
289
119
271
362
186
692
32
235
89
307
795
461
691
602
149
741
524
826
702
314
220
858
740
494
222
816
632
85
864
709
327
879
832
443
59
162
126
144
828
169
624
430
681
138
342
841
546
320

L # KHCH L
MA # MA ST
THI, TH # SC THI
TA # PHONG TO
NGOAN # NGOAN C
CNG # THP CNG
TH # TRNG TH
CU, C # VN C
BI # BI THNG
VIM # PH VIM
C # C C, C LP
HAT #
ANH # ANH O
BC # LO BC
TN # TN LC
MAI # HOA MAI
TRO, TRIU # TRO LU
CC #
H # H BI
S # C S
DIT # DIT VONG
PHT # HNH PHT
TN # TN THNH
QUYN # PHM VI
NG # NG H
PHU #
T # NHT T
HIM # HIM NGHI
M # M HOC (S HP DN)
CH # CH QUC
TCH # M LY
DC # CNH
PHN, PHIN # PHN VINH
THI # TH
LONG # RNG
VNG # VNG MC
SC # TRANG SC
NH # PHONG NH
C # C LY
K # QUC K
HY # HY SINH
MU # MC UM TM
HIP # HIP UY
#
TNG
# TNG THUT
NGY
# NGU
B # B
QUYNTO, NGU
DANH
X # K TC X
LIU # CY LIU
TC # TC THI
CH #

489
218
392
400
7
505
113
297
117
360
483
300
808
174
760
684
282
372
490
305
406
820
31
98
111
532
591
315
419
878
727
558
275
5
551
236
354
875
480
634
664
18
711
54
890
513
127
857
171
670
262

THNH
#TRUNG
THN THNH
TUN
#
TUN,
KIM # KIM NHIM
THNG TUN
T # T NGN (LI TA)
Y, I #
TIN # THN TIN
QUN # QUN TRIT
TRAI # TRAI GII
HM #
TH # TH V
LI # THC XIT
T # DC T
MA # MA TU
KINH # KINH NGC
BNH # QUYN BNH
BI #
KHN
# #KHN
NGUYN
THNH
THNH
TP # TP KCH THC,
TRUNG THNH
SCH #
XNG # HP XNG
DIU # K DIU
DUYN #
HAN #
CAN # GAN
THNG #
TRUNG # TRUNG NGHA
TM # TM THI
CHNG #
LONG # HNG LONG
VI # VI SINH VT
TR # NH TR
HO # HO HOA, HO KIT
UY # UY TN, UY LC
THA # THO HIP
K # TRI K
THCH # THCH CA
L # HI L
SAM #
TRIT # TRIT HC
C # O C
N # N C
PHM # PHM VI, S PHM
HOA # TRUNG HOA
LN # CN LN (LN CN)
TIN # TIN C
K # K HN
DAO # RUNG, LM RUNG
HNG # C HNG
THNG # DY GAI
GIP # GIP T

703
544
97
535
107
854
322
66
427
239
4
58
638
266
341
839
221
850
686
485
737
901
14
611
656
187
251
84
87
447
579
308
567
456
204
381
378
515
388
3
257
451
545
366
325
753
851
601
363
679
423

PHIT # TI PHT
TAO #
KHUYN # KHUYN CO
TU, TU # TU NHC
HOAN # HOAN H, HOAN LC
D # VINH D, DANH D
CH #
GII # GII LUT
TNG # T TNG
C # C VN
SP, THP #
H
#
CNG
# CNG
IN # IN
HNH LNH, I
CNG
CHI #
DCH # THNG DCH
KIN # KIN C
D # D PHC (GIU C)
BI # BI TR
TH #
MN # MN CM
LIT # PHN LIT
O # LA
TN #
THU # TRONG SUT
KHU # KHU TRC
HIU
##HIU
QUT
KHI#HNH,
QUT, HIU
TNGO
QUI, QUI
QUT
XM # XM LC
N # N NHT SINH
TAT #
TRC #
CHN # CHN ON
HU # HU
SNG # SNG
SP #
TIN #
TUN # TUN ANH
C, C #
KHNG #
THN
# CN
THN
TNG
TNG
GIOTHC
(TN
THC, #XC
# THI
GIO)
CH #
PHN # PHN TRANH
D # MI, R
KHIU # KHIU CHIN
TH #
NP # NP THU
XNG # T XNG

439
498
20
295
571
418
426
132
635
756
196
78
577
148
268
500
375
125
269
343
364
109
40
905
880
548
114
384
499
630
129
840
203
199
72
224
862
704
533
272
714
894
732
726
192
585
613
197
158
722
159

NHNG # NHNG B
TCH # GII TCH
B, PH # VNH NH
TAI # TAI NN
AT # DDOT QUYN
TIU # TIU IM
XUNG # XUNG KCH
QU # QU TC
TRIT # TRIT
TINH # HP LI
QUN # QUN
HACH #
OAN # CC OAN
KHC # KHC T
CNG # CNG HIN
TCH # DI TCH
SUNG # SUNG TC
HUY # CH HUY, PHT HUY
CU #
X # PHN X
NHU # QUN NHU
HAN # HO HON
XUNG, TRNG # KHI
L # L THIN
L # T L
THUC # THUC TNH
HAN # HON NGUYN
SC #
TCH # QUC TCH
#
KH #
DC # NHY
YT # YT TH
KH # KH C
NHAI #
HUYN #
DNG # DNG DC
BN # BN L
TNG, TANG # TANG PHC
HNG # HNG MC
BN # A BN
LINH # CHUNG
MIU # MIU T
B # TIP V NG
TO #
TR # NHT TR
TRNG #
HNH # HNH PHP
C # C TUYT
B # B TH, B MT
C # C IM

247
403
582
599
369
564
402
509
809
863
8
56
463
299
522
818
302
636
788
338
626
102
695
572
604
131
775
697
560
725
540
659
180
207
432
531
139
233
170
290
62
655
889
263
488
147
882
259
685
413
506

CNG # CNG DANH


THNG
# BI THNG
TRNG
# TNG
TRNG,
N, N
# N DC
C TRNG
T # T TI
TRCH #
THNG # TN THNG
NHIM # TRUYN NHIM
MC # KHAI MC
C # C CH
VI, V # HNH VI
NG #
TRN # TRN A
TI #
TH #
MT # MT
TC #
TRIT # TRIT PH
PHNG # CHM, NI
CHP # CHP HNH
#
HON # HON NN
BC # BC HC
THAT # THOT TU
THNH # THNH GIC
K # K NGUYN
BNG # SP
BCH #
T #
T # T NN
TNG # MAI TNG
U # U TRANH
CN # GN
K # K TC
CHNG #
SNG # SNG TC
NGHI # UY NGHI
NGUYN # TI NGUYN
HNG, HNG # HNG PHN
TRI # TRI KHON
HOI # HOI DIT (HU DIT)
P # P
LM # LM THI
HANG # HONG
THNH # PHN THNH
CT # CT TNG
LIU # QUAN LIU
GIANG # GIANG H
PH # HOANG PH
CHIU # CHIU HO
TUYN # TUYN NGN

181
25
852
827
255
228
527
782
891
10
734
9
230
225
367
765
452
445
561
376
824
911
206
631
213
876
223
152
291
665
301
258
652
317
492
467
173
417
731
853
76
286
212
415
21
371
81
318
93
528
145

KHN, CN # KHN CP
CH # LI CH
HNG # ANH HNG, C
M # QUI M
KHNG # KHNG CHIN
KHIN. KHIN # SAI KHIN
T # NGUYN T
BANG
#SN,
LINDI
BANG
DI
# DI
LY,
LI
# BO TRUYN,
LU (NDILU)
NGN
TN # B BIN
DUY # DUY TR
NGHIM # TRANG NGHIM
HIN # CNG HIN
TU # THNH TU
BIN # BIN H
CHN # CHN NG
CHC # T CHC
I # I TRNG
TNG, TNG # TNG QUN
MINH # MINH CH, NG MINH
LANG # TN LANG
H # H THNG
TRCH # CH TRCH
KCH, KHCH # KHCH CHIN
LY # LY HN
HIN # HIN PHP
CP # PH CP
THI # THI THC
C # C THC
K
# MI T PHT, CHINH
THO
CNG ## THO
CNG KCH
PHT
S # S QUAN
THNH # THNH NGUYN
SUY # SUY LUN
HNG # NH HNG
THIP # CAN THIP
PHIU
# L PHIU
HCH
DUNG ## HCH
DUNG BINH
HO KH (V
KH HT NHN)
T # I T
KCH # CNG KCH
TNG # CY TNG
NH # O NH, NH HNG
CHNG # CNG CHNG
CC # NI CC
T # T TH
CHU # C PHN
T # T TNG
NGHA # NGHA V

450
108
22
153
101
326
517
556
245
11
319
30
428
298
566
120
160
625
304
682
651
321
397
350
178
836
92
755
672
872
608
833
605
649
189
521
53
516
27
743
280
474
352
870
335
1181
1401
1438
1053
1556
1374

GIAM,
# GIM
THM GIM
# THM
TRA C, GIAM
NGC
V # V SINH, PHNG V
CUNG # HONG CUNG
CN # CN B, CN TUYN
TH # TH ST
TIN # TRIU TIN
THI # THI
H # H V
TNH #
THI, TH # THI HNH
VIN, VIN # VIN QUN
CHNG # CHNG MINH TH
TI #
TRCH #
X # X NGHIP
C # C HNH, C NG
# N
SCH # SCH LC
PHI # NG PHI
THNG # THNG NHT
TH, CHI # TH TC
TUN # TUN TH
CHC #
CN #
N/A #
T, TH #
BNH # GIP T BNH
NH #
LI # QUAN LI
TRM # VUA
HAO # TIU HAO
TRNG # BNH TRNG
U # THU U
NGU #
T #
C #
TIN #
YT # YT KIN
PH #
KHN # KHAI KHN
CHY, THY #
TC # TC V
LM # LM DNG
T # NGC T
T
# # M THIN (TRI C
M
TRCH # GIT NC
MY)
HIP # HIP KCH
PHNG #
SC # SC SINH, GIA SC

1322
1130
1175
1331
1514
978
1221
1622
1110
1557
965
974
1528
1419
1446
1357
1515
1019
1259
924
918
1192
1619
1495
1427
1279
1467
1565
1272
1424
1067
1068
1400
1370
1439
1129
1070
1469
1260
1191
1238
1167
1206
1432
1000
1155
1579
1190
1530
1220
1559

TO #
KHNG # KHNG NH
MNH # A
TNG #
PH # PH HIU
BI # S, HN
CHU #
LNG # MT
KH # KH MC
MO # M, NN
QU #
KHI #
PH # SI
THP # THP
MIU # CON MO
TRC #
PHU # DA D
K # BN VIT
IP # TRNG IP
V # V DCH
V # V NHN, V I
T # DANH T, NG T
LP # HT, HT
T # L MI
NG # NG
TNH # TNH DANH
MCH # LA M
MA # MI
TN #
NG # N, IN NG
NGU # NGU NHIN
NGU # GC
N # BN
S # S NHC
N # NGU N
CANH # CANH TC
NGOA #
C #
CHNG # HP
CHI #
TRIU # TRIU TP
TIU # HOA N
THP # M THP
NG # NG
HN #
TI # TI NNG, T TI
MIN # LIN MIN
MCH #
PHN # BT, HOA PHN
THP # THU THP
MANG # BN RN

1471
1022
1562
991
1500
1458
1050
1480
1434
1098
1409
1189
938
1345
1496
1629
1037
1135
1366
1599
1468
1423
1170
1379
1388
996
1029
1056
1111
1610
1391
1511
973
1588
1571
1169
1363
1141
1134
1128
1639
944
1443
1525
1418
1578
1390
1441
975
1208
1487

PHT # TH PHT
K # K NGUYN
BNG # GY, CU BNG
CAN #
BNG # NC , BNG SN
BI # L BI
KHIU #
VN # VN NIN (TUI GI)
C # GII C
HIN # CI HIN NH
#
CHI #
NHU # NHU KH
TN # T TN, CHU
THT # THT PHU
LY, L # NC MT
KHP #
KHANG # KHONG VT
NAN # M
DUNG # DUNG DCH
SNG, TNG # CI HP
THANG # NC NNG
LOT # N LOT
TRNG # K SINH TRNG
NH # NH IM
CAN # CAN THIP
NGT, KHIT #
HIP # HP
H # H THU
NAN # TRNG
TRN # TRN TRNH
B # KHNG B
GII # C GII
DNG # DNG CM
MIN # NG, NG MIN
SCH #
THAN # THAN KHONG
YU # LNG
GIAO #
HNG # HNG TR
LUYN # LUYN I
YN #
NH # SA, V
PHC
#LI
PHC
THNG,
BNG
MINH
#
MINH
(TING
SM
NG #
VANG)
NHUYN
# NHUYN
TRM # TRM
MC CT
(SN), MM DO
GIAI #
X # H X
B # MT MI

1069
933
1320
1307
1270
1002
953
1460
1464
964
1596
1314
937
1415
1635
1096
925
1504
939
1451
1408
1292
1222
1325
1634
1224
1346
1627
1581
998
1470
1241
1383
986
1097
1115
945
1150
1575
1057
1520
1549
1431
1604
1072
1275
1498
1301
1558
1353
1159

QUT # PHT QUT


VN # BCH VN
TO #
THIN # THIN HC
THN # I THN
CAM
#CC UNG RU, GIAO
BI
#
HANG # HONG KIM
BI
BC #
H #
U # U NHI
T # T QUC
VNH #
N # PHN N
LINH # L
KHIN # VAI
Y # Y TRANG
BN # BN CNG
DCH # CHT LNG
NNG # NNG (NNG )
IN # CUNG IN
TCH # NGY XA
NHU # NHU O
SONG #
L # L NGHI
CHC # CHC T
TN # TN KNH
LC # XANH LC
MAO # LNG
QUN # TP QUN
IN # CNH NG
SNG #
TRIU # TRIU CHNG
GIO #
HIN # HIN NHN
T # CM T, T TI
DIM # MUI
SA
# SA# MC
HUNG
(TRONG
NNG HUNG
# CONTRUNG
GI
LNG)
PHONG # PHONG TO
BO # BO VT
NG # NG T (TR CON)
DC # TM
HUN # HUN LUYN
XUY #
BT # BT M
TUYT # TUYT
VONG # VONG N
I #
T # T L

1378
1566
1195
1127
1382
1132
1045
1488
1114
1306
1450
1080
1538
971
1602
1605
1003
1034
1422
1228
957
1536
1266
1428
1182
1316
1285
1030
1321
1503
1484
1073
1465
1213
1377
1247
1334
1614
1332
1249
1005
1246
1595
1352
1546
1112
1327
1251
1298
1392
1380

TR # IN TR
MAI # MAI TNG
X
# RNG
TR
# TR
KIM (
DNH
NGNH
# CNG
NGNH
TIN)
HOANG # HOANG PH
NG # NG THUYN
B # DA THUC
NG, NG # CH NG
TUYN # SUI
NO # KH NO
KNH # KNH PHC
PHIN # PHA, BN
KHAI # KHOI LC
DNG # M DNG
DC #
KHN #
HP
# HP
THU, H
HP
THUN
# THUN
O # O
TC TU, N
THUN
GI # GI NH
BCH # BCH HO
TM #
O # CHU O
THCH # THCH KHCH
SONG # SONG PHNG
TNH #
CT #
THO, THAO # THAO TC
MIU, XAO # GIY
BI # BI KCH
QUN #
BC # BC TNH
TU # RU
TR # V TR
CHIU # I CHIU
TNG #
LUT # QUI LUT
TNG # NI TNG
CHNG # HIN CHNG
GIN # GIN N, TH GIN
THIU # CHY
D # GI
TH #
M # SNG
C # MN, THU
THO # THO NGUYN
THIU # THIU GII
CHIT, TRIT #
NHN #
TR # TR TI, TR XA

1547
1232
1534
1449
1071
993
1573
1577
1590
1437
1076
1142
1300
1429
1362
1638
1475
1079
1196
1172
935
1376
1339
1591
1526
1113
1250
1567
946
917
1263
1394
1603
940
1018
976
1012
1274
1043
1582
931
1338
1198
1052
1509
1477
1550
1179
1397
1139
1166

BAO # BAO QUT


T #
B # B TC
NHIN # NHIN LIU
QUN # QUN CH
QUYN #
MNG # MNG TNG
M # M TN
DU # DU HC
GII #
KHUYNH # KHUYNH HNG
CT # CT CCH, CT NHC
TIT #
O # O TU
THM # THM HIM
LIT #
BN # MC BN
HU # N HU
T # TNG T
TRT #
VINH # VINH QUANG
TRNG # TRNG TI
THC # C THC
BU # BU CHNH
PHC # PHC TP
H # H TR
TIU # M TIU
MAI # T
# NHC, NHIM
Y # QUI Y
XC # XC GIC
THNG # THNG THIT, AU
DC # MUN
VIT # VIT NAM
HY
# HY VNG
NGUYN
NGUYN
VNG,
HI # HI#HO,
TRANH
CU NGUYN
CHN # CHN NG
C #
L # TR V
V # V TR
TC # LI TC
T # CHA
KHNG # KHNG HONG
B # B CO
PHM # PHM NHN
BO # M P
TOAN # AXIT
# Y
KHC # THI KHC
PHN # DC

1124
1087
1137
1329
992
1107
1193
1381
936
1284
1144
1023
1243
1174
955
1042
1372
1090
1062
1244
1147
1186
967
1373
1295
1529
1410
1398
1527
1612
1059
1545
1347
1607
985
1631
1644
1476
1317
1035
1426
1254
1384
1620
1416
949
1640
1011
1122
1039
1302

CANH # CANH TN
KHUYT # KHUYT IM
HNG # HNG THU
TNG # THCH TNG
SAN # NGUYT SAN
KH
# KHO
TRC,
CH # TPTR
CH # TRC GI
(TC GI)
VNH # VNH VIN
TINH # KIM TINH, SAO
KHN # KHN CNG
QI # T QU
CHIU, TRIU # CHIU I
TP # TP CH
N #
C
# C
TR
HUYT
# HUYT
DCH, HUYT
TR # TR
TR
THNG
CN # CN V (LM VIC)
THNG # THNG CP
HN # HN HP
CH # NG CH
HA #
TRC # KIN TRC
TCH # THNH TCH
PHT # PHT GIO
#
NH # VN
PHT # TR
L # MT TRI
KHC # NHC KHC
M # TUYN M
TN # TN HI
LC # LIN LC
GIC # TRC GIC
LNH # PHP LNH
LO # TRNG LO
BN # BN QUYN
TNG # THNG TNG
CU # CU VIN
NG # CAO NG
THNH
# THNH
QUCH
LIU
GII
(HIU
V
SNH##LIU
QUAN
SNH
NG )
O # KHUYNH O
P #
LUYN # LUYN TP
NHAM # NHAM THCH
HNH # HNH PHC
CP # THNG CP, H CP
TUYT # TUYT I

1229
1513
1242
1616
1343
919
1636
1014
1120
1145
1311
1289
1554
1340
1123
1183
1177
1512
1609
1337
1287
1106
1414
932
942
1351
1455
1061
1613
1466
1395
1164
1618
1264
1472
1233
1044
1084
914
1413
954
1063
1463
1309
984
1606
1099
1286
1223
1447
1261

THUN #
PH # PH DU
THA # THA K
LC # LC
TT, THT # TT NGHIP
VI # CHU VI, PHM VI
LINH #
H # HOAN H
HU # HU
HN
# HN C
TNH
MCH,
THIN# #TNH
THIN
C TNH
DNG
PHONG # PHONG PH
TRC #
KHANG #
T, TI, TY # T PHP
TN, TN # TN B
PH # PH CP
LON # HN LON
TC # QUY TC
TINH # TINH THN
C # C NH
N # N LC
V #
DIN #
I, I # NHIT I
BA # BA O (SNG)
NGC # HNG NGC
LC # LC QUN
BC # BC KCH (OANH TC)
NH # NH CH
TI # PHM TI, V TI
LU # LU
THN #
BT # NH, RNG
TH #
HA #
NGH # NGH THUT
P # P LC
# TIN
C #
QUN # BNH QUN
BI # THP BI
THUYN # THUYN TRNG
GIC # GIC NG
LI # LI
HIM # HIM C, BO HIM
THANH # THANH KHIT
T, TC # TINH T, TC X
NHIT # NHIT TM
THC # THC VT

1461
1303
1628
1560
1154
1585
1033
999
1499
1541
952
1032
929
1064
1593
1197
1630
1143
1017
1404
1507
1403
1633
1131
963
1086
1555
1234
1328
1518
1133
1563
1570
1478
1483
1508
1523
913
1457
930
1240
1202
1637
922
1066
941
1479
1085
1065
1146
969

BI # BI CNH
CHIM, CHIM # CHIM C
LUN # LUN HI
BO, BC # BO NG
TH # PHU TH
DU # DU
CU # VNH CU
HAN # GIAO HON
TIU
# TIU
CHUN
VNG
#
N
VNG,
PHN # TR, V
VNG QUC
NGHCH # PHN NGHCH
N # N TNG
CM # CM CH
D # TN D
NHI # NHI NG
LOI # CHNG LOI
N/A #
K # K TC X
THIT # ST
PH # PH N
THCH # THCH NG
LNH # LNH M
HNG # HNG HI
H #
KCH # KCH TRNG
VONG # VONG LINH
CH # CH QUN
TRANG # TRANG TR
V # V KHC
GING # GING NG
MU # MU DCH
V, MI # V LAI (TNG LAI)
BAN # TON BAN (TON TH)
B # N, CHNG
PH # PH QU
BC # B RNG
I
# I #TNH
NHN
NHN QU, NGUYN
M # NGA
NHN
TNG. TNG # TNG LAI
T # T TH
LCH # LCH S
D # D THNG
C # KH C, CNG C
VIN
# CNG
VIN # HOAN
NGHINH,
NGHNH
PHN #
NGHINH
KH
#
KH
NN,
KH
DCH
GII
#
THIU
GII
(GII
CN # CN NGUYN
THIU)

1040
1109
981
1047
1156
1013
1543
1219
1623
1533
1296
1387
1136
994
1236
1375
1319
1539
1456
1151
1360
1138
1093
947
1173
1492
1344
1341
1108
1092
921
1485
1412
1163
1185
1217
1482
1031
1010
1054
1041
1248
1230
1645
1348
1008
1294
1119
1160
1215
961

CP # CUNG CP
C # C , C HNG
KHUCH # KHUCH I
CNH # CNH TRANH
THI #
NGUY # NGUY C
B # SN, BT
TU # TU CHNH, TU NGHIP
LIU # Y LIU
BNH # XP HNG
TRCH # TRCH NHIM
SIU # SIU VIT
GING, HNG # HNG PHC
HAN # HON THNH
TR # TR KH
TRC # TRC LM
SU #
BIN # BIN SON
PH # PH SN
TA # TO TCH
N, AN # N V
HIU # K HIU
KHAN #
NG # TRUNG NG
ST, SI # ST NHN
PHI # BAY
TN # TN TI
TC # TC
H # H TCH
KIN # KIN TON
D, DCH # GIAO DCH
PH # PH CHUN
NG # NG K
TI # TI LIU
S # S ON, S PHM
CHU
# CHU
VI,
CHU K
KHCH
#
L
KHCH,
KHCH
PH # PH NH
QUAN
NGN # HU NGN, T NGN
KIU # CU
CU # C
TNH #
X,
X
# X
N THA
THA
NHN,
LC #
# THA
K LC
PHNG
HAN # HON DC
TCH # TH TCH, DIN TCH
HIU # HIU QU
T # T BO
TH # TRUYN TH
KHOA # KHOA HC, NI KHOA

1642
1015
1297
1531
1436
1369
1004
1459
1569
1399
977
1184
1117
1359
1304
1273
1624
1358
1105
1204
1126
1165
1598
1268
1055
1288
1267
1077
950
1367
1283
1171
1006
1491
1561
1625
1333
1524
1009
1576
1494
1212
1060
1453
1209
1211
1568
966
1502
1104
1148

L # NG
KH # KH C
TIP # TIP I
BINH # BINH KH
T # T KCH
TR # GI TR
QUN # QUN L
BI
# BI
TU , CNG
TRNH
# TRNH
MN # MN
K
TRNH
GIAI # GIAI CP
S # S HC
HU # KH HU
CC # THUNG LNG, U CC
CHUYN # CHUYN MN
CHM # PHNG CHM
LNG # LNG TM
T # PHT T
H
# HKHNG
HP
CNG
THC #
# THC CNG, HI
CNG
TI # TI SN
DNG
# DNG THC, A DNG
HUNG
THN # # KHI HUNG (TNH
HUNG TNG QUT)
CH # CH TC
THM
# HONH # HONH
HONH,
HNH # IN
HNH
HNH
AN # GIAI ON
CHNH
CHNHST,
L
QUAN
##QUAN
ST # CNH
ST NHN SINH
QUAN
PHI # PHI THNG
VNG # HY VNG
LNG # S LNG
TNG #
PHC # HNH PHC
HM # BAO HM
MNG, MNH # SINH MNG
M # M NHN
CHNG # CHNG LOI
CC # CC HNH, BC CC
NO
#TH
C # BO TH, CNG
TH,
NHC #
TH
MT # MT L (NG CNG)
KHA # HC KHO
BNH # BNH LUN
C # C NHN
SAI # SAI BIT

923
1205
1411
1516
1522
1026
1489
1335
1540
1253
1227
1354
1361
951
1608
1081
1078
1407
1600
1239
1393
1001
988
1103
1385
1312
1632
1643
1235
927
1252
1448
1517
1218
1454
1615
1308
1318
1180
1226
1553
1586
1291
928
1083
1435
1257
1178
1521
1462
979

DI # DI TR, DI NG
THT # THT NGHIP
# QUA, H
PH # GNH VC
PHC # HI PHC
K # K S
B # B CO
TO # CU TO
BIN # BIN CNH (BIN GII)
THNG #
CHUN # TIU CHUN
THAI # THOI KHC
M # M NHIM
U # U CHU
LC
##RI
HNH
HNH
THC,
NHN
CNH
#
PHONG
CNH
TRUYN,
TRUYN # TRUYN
HNH
T, TRUYN NGN
DIP # L
THNG
# THNG
NGHIP
HAN
#
HON
CNH,
TRUY # TRUY CU TUN
HON
NGCH # KIM NGCH
HN # HN
TRNG # KHUCH TRNG
NHIN # T NHIN
L # L NGOI (NGOI L)
LAO # LAO NG
TR
# VIN
TR
TNG
# KH
TNG, HIN
VC # KHU
VC
TNG, VOI
NIM # K NIM
V, V # V TRANG
CHU # U CHU
NNG # NNG NGHIP
SUT # T SUT
TUYN # TRC TUYN
TNG # T TNG
TN # TN KHC
THUT # TRN THUT
PHNG, PHNG # I THM
DU # DU NHP
TCH # CH NGI
DC # GIO DC
CNH # CNH CO
C # C THN
IU # IU C
TON # TON S
PH # PH VIN TRNG
PHI # PHI HP
HI # LI HI, TAI HI

1356
1493
1430
1405
1225
1024
1481
1269
1051
1245
926
1293
1365
1216
1506
1587
1544
1564
1442
1486
1589
1505
1490
1271
989
1125
1583
960
1046
1594
1262
934
1038
1258
1255
1094
1290
1551
1058
968
1027
982
1617
1371
916
1152
1574
1452
1368
1323
1157

TRCH #
B
# CHUN
B VNG, PHT
TRIN
# TRIN
O
#
CH
O
THUT
TRIN # THUT NG, K
THUT
PHIN
# PHIN
NHN
(NGI
QUI # QUI
CCH,
QUI LUT
GC)
THN # THN PHT
CNH # BIN GII
TIU # TIU HO
V # V
THCH # NHAM THCH
AN # PHN ON
THU # THU HOCH
PHU # PHU PH
U # U T
B # B SUNG
PHNG # PHNG HO
NN # TAI NN
T # T SUT
DO # T DO
PH # PH THC
PH # KINH PH
THN # THN TH
CT #
CU # CU THNH, CU TRC
DCH # KH DCH
KH # KH NNG
CUNG # CUNG CP
D,
D #DINH
D LUN
DOANH,
DOANH
CHC # CHC#V
NGHIP
CU
# A#CU
THNG
PHI THNG,
TRNG # TRNG
THI
THNG THC
KIM # KIM DCH
THU # THU QUAN
PHNG # PHNG X
CC # NG CC
QU # QU KH
NGHI # NGHI VN
CCH # TNH CCH
LU # LU HNH
TR # V TR, PHI TR
V # V TR, AA V
TI # TI SINH, TI PHT
V # VO HI
NNG # NNG SUT
M # M THOI, TO M
TRANH # CHIN TRANH
TU # TU NGUYT

943
948
1497
1597
1101
1278
962
983
1203
958
987
1621
1389
1420
980
1016
1349
1537
1201
1421
1256
997
1075
1330
995
1646
1168
1199
1036
1444
1336
1364
1091
1162
1265
915
1315
1611
1176
1445
1473
1474
1074
1140
920
1580
1237
1149
1161
1121
1592

DIN # DIN THUYT


NG # NG VIN, NG P
TT # TT NHIN
DUNG # DUNG TCH
GIM # GIM THIU
TH # TH LC, TNH TH
QU #
XC # CHNH XC
THC
# CCH
CNGMNG,
THC BIN
CCH
#
GI # GI TR
CCH
LNG # LNG THN
TRC # TRC TIP
O # QUN O
CC # CC NHN (MI NGI)
C # C BN
# KCH
BIN # BIN CCH
TH # CH TH, BIU TH
U # U T
TNH # TNH BO
CM # CM T, CM KCH
H # QUAN H
TNG # TNG GIM
QUAN # QUAN LIU
LUN # LUN L
TC # CH TC
TH #
CU # CU HN, YU CU
NHIM # NHIM V
TRC #
AN # ON KT
KIN # S KIN
TI # HIN TI, TI CHC
TN # TN DNG, THNG TIN
N # N
T # T CHC
LI # LI HI
TAM, THAM # THAM GIA
NHN # NHN THC
PHN
## PHN
ON
QUN
QUN
NHN, KHNG
PHN # PHN I
QUN
CO # CO TH
Y # U VIN, U NHIM
DIN # MT, MT N
THNG # THNG BI
TRA # THANH TRA
T # QUC T, THC T
HNG # KHUYNH HNG
D # D NH

1194
1116
970
1433
1048
1100
990
1510
1158
1548
1406
1089
1355
1188
1095
1187
1231
1025
1276
972
1542
1299
1342
1626
1214
959
1326
1532
1021
1647
1210
1049
1118
1020
1281
1572
1200
1277
1601
1402
1280
1552
1584
1425
956
1386
1102
1153
1082
1305
1501

GIAO
# GIAO
THNG,
GIAO
T # T
CCH,
T BN
CHIN
GII
# GII
QUYT
CNG
# CNG
C # C
NG, CNG
SN
NGUYN # NGUYN NHN
HAT # HOT NG
PH # CHNH PH
T # CU T, KINH T
BO # BO CO
IM # IM S
KT # KT HP

# #NHT
QUYN
QUYN
CHI # CHI
PHI UY, QUYN
LC
SP, THP # SP NHP
S # S CP
K # K C
S # S HC
CI # CI CCH
BO # BO HIM
THIT # THIT K
TC # LIN TC
LNH, LNH # LNH VC
TH # TH L
GIA # GIA CNG
TNG # TNG QUT
BNH # BNH NG
C #
HA, HA # HO GII
TH #
HIP # HIP HI
CNG # CNG BNH
K # HC K, K HN
THNH # THNH CNG
V # NHIM V
TR # TR AN, TR THU
CH # CH , P CH
YU, YU # YU CU
CH # MC CH
TNH # GII TNH, TNH CHT
PHP
# PHP LNH
ANG,
# NG
C # NG
CC THC
NHIN
IU,
IU TRA, IU
HA #IU
HO #HC
HO
HIN # HIN TI, XUT HIN
TI # TI HU
KINH # KINH NGHIM
CHIN # CHIN TRANH
BIU # BIU HIN

1313
1088
1007
1207
1535
1310
1396
1324
1440
1417
1519
1350
1641
1028
1282
1672
1710
1671
1810
1738
1704
1692
1688
1679
1755
1781
1772
1774
1786
1807
1797
1778
1649
1792
1764
1794
1727
1821
1726
1820
1659
1802
1771
1690
1825
1822
1806
1732
1818
1768
1674

TAN # HON TON


QUYT # QUYT NH
QUAN # QUAN H, THU QUAN
THC # THC HIN
M # GO
TUYN
# TNG
TUYN C
TNG,
# TNG
NH # NH NGHA,
D NH
H, TH TNG
NI # NI TM
NG # NG PHI
B # B I
I # I CHIU
LIN # LIN TC
NGH # HI NGH
CHNH # CHNH TR
HN # HN T
T # CH
HN # HN PHONG
MUI # T MUI
TH #
THI #
KHUYN # CON CH
HUYNH # HUYNH
NGU # B
TIN #
# HUYNH
TR # TR
TR
##BUI
TRA
MIN
MIN
NG # MA CNG
NG (S
HC)
PHN # CM
IU # IU TH, BCH IU
M # M HIU, M ST
NG # GING NG
THI #
NHC # THT
NHC # NHC IM
DIU # NGY
T
# VIN PHNG, VNH
VIN
TCH #
# HONG HN
VIN
PHC # Y PHC
TR # AO
KHINH # KHINH SUT
L # L QUN
DNG # NG DNG
TIN # TIN LI
TP # TP QUN, HC TP
DC # THUC
AN # NGN
NHAN #

1662
1828
1730
1757
1741
1660
1673
1743
1751
1752
1736
1703
1716
1801
1808
1761
1722
1747
1648
1697
1664
1675
1775
1661
1816
1787
1719
1724
1815
1811
1680
1707
1652
1780
1788
1658
1698
1789
1695
1745
1657
1756
1686
1759
1717
1763
1723
1750
1798
1739
1773

H # MA XUN
LM # RNG
THU # THU PHN, MA THU
TU # O TU
SC # HIU SC, SC THI
C # PHNG
QUN
#
THANH
SM # # THANH NIN, MU
XANH
XCH # XCH O
XUN # XUN
HC # EN
CH #
PHONG # PHONG CNH
B # B HNH
THI # THI DNG
THT # T THT
# N
C # C
QUANG # QUANG TUYN
CA # QUC CA, CA KHC
QUI # QUI HON
CH # CH
M # M NHC
D # M
P # HI P
T # VN T
T # MIU T, T CHN (NH)
MN # CA
V # V GIC
KH, KH # QU KH
S # S T
Y # Y HC
#
U # U NO
ANH # ANH NG
HO, HIU # HO
NG
#LNG
LAO NG
THN
#
THN, THN
NGHIM # TH NGHIM
HU
NH # PHN NH
TO # NHANH
NGN # NGN HNG
TC # GIA TC
TH # TH NGHIM
I # I NG
CHT # CHT VN
THANH # M THANH
BNH # BNH VIN
THA, THNG # LN XE
TRC # MC (QUN O)

1676
1670
1678
1693
1782
1754
1753
1758
1713
1677
1691
1699
1826
1777
1819
1744
1734
1700
1766
1731
1656
1760
1776
1709
1715
1793
1714
1689
1799
1737
1708
1654
1803
1805
1733
1769
1795
1667
1665
1701
1685
1735
1696
1804
1683
1706
1668
1742
1655
1749
1746

NHC,
LC# #KHI
NHC
C, LC
KHI, KH
IM
VIN
CU # NGHIN CU
NGHIN # NGHIN CU
CHUYN
# VNTHC,
CHUYN
THIT
# THIT
THN
THUYT
# THUYT
MINH
THIT
TNG # TNG BIT
CH # NH CH
CP # CP HNH, KHN CP
KIN # KIN THIT, KIN TRC
CNG # CNG TRNG
LIU # NGUYN LIU
THNH # NGNG NH
HU # HU CH
CHN # CHN L
TR # TR S
QUNG # QUNG CO
I
## VN CHUYN, VN
VN
CHUNG
# THU CHUNG
NG
TRIU
TRIUTRNG
NH, BUI
THN ## THN
SNG
THY, TH # THU CHUNG
T # T NHN
C # C QUYN
T # SINH T
K # K HOCH
PHM # PHM CHT
S # S TI
S, S # S DNG
DN # DN HO
VT # NG VT
BIT # C BIT
TP # TP HP
TRI, TR # TR NNG
MI # THNG MI
HI # HNG HI
HA, HOCH # HA GIA
KHO
# KHO
ST
TRNG,
TRNG
CN # CN
TH # TRNG I,
TRNG LC
NGUYN # NGUYN KH
VN # VN HA
GIO # GIO DC
SN # SN KHOA
GII # TH GII
TM # TM L, TRUNG TM
VIN
# BNH
VIN
TN,
TIN
#
TN
CNG, TIN
CHNH # CHNH NGHA
B

1694
1687
1748
1663
1712
1650
1784
1817
1720
1682
1785
1823
1705
1800
1651
1729
1767
1728
1783
1762
1824
1779
1681
1790
1813
1765
1814
1827
1669
1653
1740
1666
1809
1684
1711
1702
1770
1725
1796
1812
1721
1718
1791
1870
1846
1831
1833
1834
1916
1845
1864

HUYN # TNH
KHU # KHU VC
TH # TH K
GIA # GIA NH
T # T TNG
D #
NG # TH, TH
D # D NGOI
TR # KIN TR
MIN # MIN DCH
# C
DNG # DNG
TC # TC PHM
BT # BT HNH
# KIN, QUYT
TH # TH TNG
# MC
CH # CH NHN
IN # RUNG
TH
# TH
DC, TH
CHT
THNG
#
THNG
HNH,
L # L DO, L TNG GIAO
THNG
KINH # KINH
NG # NG T
MINH # THUYT MINH
I # I BIU
VN # VN
LC # IN LC
KHAI
# KHAI MC # HI
TRNG,
VIN # HITRNG
VIN, NHN VIN
TRNG
PHNG
#
PHNG
PHP,
HI
#
HI
TNG,
HI
P
NGHIP
# HNG
CNG NGHIP,
TT
PHNG
NGHIP
TH # TH TRNG
HP # HP NG
A # A V
GI # HC GI, TC GI
PHT # XUT PHT
DN # DN TC
T # T NG
S
## S
THT,
S C
NH
TAI,
NH TY
NG
# NG
KHOA (KHOA
TAI MI HNG)
NG # C
M # M TU, M THC
V # LI V
DCH # NH GA
PH # PH MU
HU # HU NHT
T # T NGN

1927
1905
1832
1839
1838
1919
1875
1911
1899
1853
1912
1922
1900
1923
1893
1906
1837
1873
1883
1918
1925
1902
1849
1857
1859
1881
1858
1901
1888
1896
1914
1886
1904
1890
1891
1924
1889
1878
1915
1855
1920
1879
1829
1894
1931
1866
1871
1880
1844
1928
1836

HU # BN
C # C
HU # T HU
HOA # HOA
HA # LA
MU # MU T
CHU # TUN
MI # MUA
THIN # TRI
C # C I
BCH
#TIM,
MINH CA
BCH, TRNG
IM
MI # #MI
NHT HNG,
THNG IM
VN # VN VT, 10000
TC # SUNG TC
NAM # NAM PHNG
H # WHAT
XA # XE HI
THC # THC PHM, N
VN # TN VN (BO)
MC
# THO
MCKH, KHNG
KHNG
# KHNG
TH # TH
NHNG
TH O
NG
# ANH
NG
THIU,
THIU
# THIU S,
HIU # HC
HIU
THIU N
KHU # NHN KHU
IN # IN LC
TY # TY PHNG
NAM # NAM N
BN # BN TN BN NGHI
THY # NC
O # NG L
THIN # THIN NIN
XUYN # SNG
DANH # DANH T, TN
TIN # TIN SINH
TH # VN TH, TH K
BCH # TRM
NG # CHNH NG
BC # BC B
N # NAM N
AN, YN # AN TM, AN TON
A # NHIU
THOI # HI THOI
SN # SN LM
THT # BY
TIU # TIU HC
KH # KHNG KH, KH TNG
LAI # N
H # DI, THP

1930
1913
1852
1841
1926
1868
1835
1861
1842
1874
1929
1909
1848
1847
1884
1863
1867
1903
1882
1843
1854
1887
1892
1856
1917
1850
1851
1872
1860
1869
1865
1877
1898
1897
1921
1907
1876
1895
1910
1885
1840
1862
1830
1908

LC # SU
BT # TM
NGN # NGN NG
NGOI # NGOI QUC
MC # MC CH, MT
T, T # MU T
VIN # NG YN
CAO # CAO GI, CAO NGUYN
HC # HC SINH
TH # TH THUT
LP # LP PHNG
NHP # NHP CNG
CU # CHN
KIM # HONG KIM
TN # TN XUN
KIM # C KIM
T # BN
NG # NG NAM
THNG # THNG CP
GIAN, GIN # THI GIAN
NG # NG CC
SINH # SINH HOT
TIN # TIN
HU # HU PHNG
PHN # PHN GII
NGUYT # TRNG
KIN
# HNG,
NHN, KIN
THC
HNH,
HNH
# HNH
X
#
X
HI
THI,
TH
#
THI
GIAN,
NG, NGN HNG, I THI
I
TAM
# TAMTRNG
GIC
TRNG,
XUT # XUT
HIN #
TRNG N
TRUNG, TRNG # TRUNG TM
BN # SCH, CN BN
NH # HAI
THP # MI
I # I HC
NIN # NIN I
NHN # NGI
HI # HI NGH
QUC # QUC GIA
NHT # MT
NHT # NHT BN, NHT K

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,

120 1
91
91
38 1
140 1
91
170 1
57 1
91
33 1
142 1
61 1
64 1
102 1
30 1
149 1
130 1
181 1
142 1
164 1
38 1
40 1
149 1
69 1
162 1
145 1
167 1
17 1
75 1
120 1
154 1
145 1
140 1
75 1
61 1
91
75 1
19 1
112 1
173 1
180 1
17 1
30 1
38 1
140 1
27 1
142 1
85 1
85 1
31 1
75 1

18
10
10
11
6
7
8
9
9
7
12
12
7
10
13
17
8
13
10
10
6
10
12
5
-1
9
16
5
10
18
15
13
16
13
13
16
12
9
12
17
19
5
17
14
19
4
10
14
8
5
9

2495
2479
2454
2435
2418
2404
2396
2371
2363
2351
2339
2336
2328
2327
2310
2295
2289
2287
2272
2271
2264
2262
2239
2231
2230
2229
2221
2206
2199
2195
2190
2186
2182
2173
2171
2162
2161
2157
2154
2151
2148
2143
2141
2130
2124
2123
2121
2115
2112
2107
2106

,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,

111 1
122 1
61 1
38 1
75 1
115 1
32 1
19 1
86 1
78 1
24 1
164 1
145 1
116 1
149 1
53 1
124 1
85 1
38 1
64 1
39 1
102 1
64 1
154 1
32 1
53 1
104 1
40 1
142 1
145 1
23 1
85 1
162 1
50 1
140 1
164 1
113 1
171 1
41 1
64 1
167 1
91
24 1
149 1
73 1
52 1
169 1
30 1
32 1
64 1
38 1

17
15
14
12
10
10
-1
8
13
10
4
17
15
15
17
13
10
11
16
9
4
10
13
13
7
11
12
14
11
18
10
7
-1
9
8
13
13
16
11
8
15
8
9
12
11
9
12
10
12
17
9

2105
2104
2100
2099
2093
2089
2087
2085
2081
2080
2077
2074
2073
2072
2068
2066
2064
2063
2059
2057
2052
2049
2046
2045
2040
2038
2037
2035
2031
2030
2024
2020
2018
2016
2013
2012
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2000
1998
1996
1994
1992
1991
1990
1985

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,

45 1
112 1
61 1
104 1
46 1
85 1
46 1
99 1
162 1
30 1
164 1
29 1
32 1
172 1
29 1
85 1
118 1
46 1
44 1
91
64 1
167 1
38 1
118 1
91
72 1
50 1
85 1
61 1
149 1
18 1
170 1
120 1
162 1
130 1
30 1
113 1
196 1
38 1
140 1
81
79 1
75 1
167 1
130 1
162 1
68 1
37 1
85 1
61 1
62 1

4
17
12
18
8
14
11
9
-1
7
12
9
12
14
8
11
16
9
4
8
8
16
5
11
13
12
6
11
11
19
10
11
13
-1
10
15
13
19
12
18
8
11
6
13
7
-1
4
8
16
7
15

1980
1977
1974
1973
1972
1971
1970
1961
1957
1956
1955
1954
1953
1951
1950
1944
1942
1941
1940
1939
1938
1934
1932
1928
1926
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1907
1904
1903
1902
1901
1900
1896
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1885
1884
1883
1882
1880

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,

64 1
130 1
61 1
120 1
61 1
29 1
85 1
116 1
155 1
112 1
63 1
162 1
152 1
61 1
164 1
130 1
66 1
30 1
91
169 1
76 1
123 1
94 1
140 1
144 1
162 1
44 1
85 1
51
57 1
164 1
46 1
27 1
91
46 1
122 1
135 1
38 1
61 1
120 1
32 1
32 1
120 1
85 1
91
61 1
75 1
130 1
63 1
130 1
50 1

7
8
9
10
13
2
8
9
11
12
12
-1
11
15
14
9
12
11
11
15
12
6
11
16
16
-1
5
5
1
4
20
10
9
10
9
19
6
10
12
11
8
15
9
14
6
13
15
13
10
14
15

1879
1878
1877
1876
1875
1874
1872
1871
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1859
1858
1857
1855
1854
1852
1851
1849
1847
1845
1844
1843
1841
1840
1838
1836
1835
1834
1833
1831
1830
1827
1826
1825
1823
1822
1820
1818
1816
1811
1809
1807
1805
1804
1803

,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,

57 1
70 1
32 1
94 1
145 1
207 1
18 1
167 1
112 1
75 1
120 1
75 1
94 1
75 1
14 1
184 1
64 1
85 1
86 1
116 1
57 1
94 1
159 1
161 1
119 1
109 1
40 1
72 1
120 1
18 1
61 1
132 1
198 1
64 1
116 1
184 1
38 1
55 1
194 1
173 1
170 1
115 1
91
167 1
109 1
18 1
61 1
85 1
61 1
16 1
30 1

3
11
13
12
13
13
2
17
14
8
11
6
9
10
4
13
13
9
8
11
8
13
17
10
10
8
8
14
16
3
10
9
19
12
15
15
6
15
14
19
11
14
7
16
13
4
10
13
16
3
7

1802
1801
1800
1799
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1788
1785
1784
1782
1780
1779
1778
1777
1776
1773
1772
1771
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1760
1758
1757
1756
1754
1752
1750
1748
1747
1746
1744
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1731
1730
1729

,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

30 1
109 1
52 1
91
120 1
85 1
142 1
32 1
22 1
30 1
94 1
140 1
15 1
96 1
167 1
40 1
38 1
61 1
61 1
60 1
40 1
187 1
91
140 1
149 1
119 1
72 1
112 1
61 1
167 1
170 1
141 1
154 1
40 1
30 1
17 1
44 1
163 1
41 1
104 1
64 1
104 1
120 1
104 1
91
184 1
32 1
90 1
115 1
108 1
188 1

10
11
12
13
16
15
11
8
6
9
16
8
16
10
13
15
6
9
7
12
14
18
12
8
9
11
8
14
16
20
11
13
15
10
6
4
7
-1
3
18
13
13
11
9
12
10
12
6
15
9
19

1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1718
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1705
1704
1703
1700
1699
1697
1696
1694
1691
1690
1689
1688
1686
1682
1681
1680
1678
1677
1675
1674
1673
1672
1670
1669
1667
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1654
1652

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,

75 1
156 1
149 1
41
61 1
85 1
91
115 1
61 1
164 1
61 1
81
75 1
61 1
37 1
38 1
79 1
19 1
44 1
85 1
167 1
32 1
72 1
92 1
85 1
91
112 1
91
40 1
53 1
40 1
164 1
85 1
75 1
96 1
96 1
181 1
75 1
140 1
30 1
30 1
149 1
38 1
149 1
112 1
60 1
104 1
18 1
91
103 1
30 1

10
9
13
-1
11
15
8
18
11
11
8
9
6
15
8
10
8
6
15
9
18
14
12
8
13
9
13
6
11
-1
10
14
15
12
10
12
17
11
11
13
6
17
13
16
9
8
10
10
6
12
7

1650
1649
1648
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1634
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1620
1619
1618
1617
1616
1613
1612
1611
1610
1609
1604
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1592
1591
1590
1588
1586
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1573
1572
1571

,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,

157 1
64 1
149 1
38 1
86 1
52 1
85 1
115 1
53 1
194 1
75 1
162 1
61 1
129 1
172 1
119 1
121 1
167 1
76 1
32 1
110 1
48 1
181 1
115 1
59 1
42 1
94 1
98 1
109 1
64 1
85 1
162 1
75 1
37 1
26 1
120 1
120 1
164 1
194 1
19 1
32 1
149 1
147 1
71
85 1
167 1
68 1
14 1
85 1
187 1
64 1

13
7
14
10
12
4
12
13
11
10
9
-1
13
11
10
12
6
11
12
9
5
5
18
16
11
8
14
11
11
8
11
-1
20
16
9
10
12
13
21
15
16
12
17
7
10
19
11
9
11
14
8

1570
1569
1567
1566
1565
1564
1563
1560
1558
1557
1555
1554
1551
1549
1546
1545
1543
1542
1541
1539
1538
1537
1536
1535
1533
1531
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1521
1520
1519
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1506
1504
1503
1501
1500
1498

,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,

75 1
19 1
61 1
85 1
173 1
149 1
140 1
195 1
64 1
38 1
91
159 1
85 1
130 1
109 1
64 1
119 1
60 1
130 1
64 1
85 1
32 1
124 1
141 1
61 1
149 1
61 1
50 1
173 1
141 1
120 1
130 1
18 1
85 1
37 1
15 1
54 1
64 1
64 1
85 1
60 1
44 1
137 1
145 1
32 1
170 1
46 1
94 1
162 1
151 1
60 1

10
11
16
14
13
15
9
19
17
7
10
9
13
10
9
12
16
10
8
11
8
-1
18
-1
11
16
9
11
15
11
17
9
11
10
13
10
7
8
8
11
8
8
13
10
11
10
7
7
-1
7
8

1496
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1486
1485
1482
1481
1480
1478
1477
1476
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1461
1460
1459
1458
1454
1451
1449
1448
1447
1445
1441
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1429
1428
1425
1423
1422
1421

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

187 1
61 1
86 1
38 1
91
61 1
119 1
95 1
85 1
32 1
75 1
11
30 1
31
115 1
41 1
86 1
170 1
167 1
170 1
184 1
167 1
154 1
130 1
72 1
85 1
85 1
170 1
130 1
146 1
40 1
11
74 1
64 1
149 1
61 1
37 1
116 1
159 1
137 1
78 1
78 1
93 1
86 1
118 1
119 1
24 1
149 1
162 1
173 1
91

20
10
15
7
15
10
11
5
14
16
12
5
11
4
15
12
10
12
14
11
13
23
9
9
13
7
9
13
9
18
13
3
10
8
16
14
8
5
15
21
12
10
8
8
19
18
8
16
-1
12
11

1420
1418
1415
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1403
1402
1400
1398
1397
1396
1394
1393
1392
1391
1389
1387
1386
1385
1383
1382
1379
1378
1377
1375
1374
1373
1370
1368
1367
1366
1365
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1354
1348
1345
1343
1341
1340

, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, -,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

203 1
32 1
64 1
75 1
46 1
10 1
91
85 1
61 1
170 1
91
109 1
64 1
61 1
11
75 1
59 1
18 1
61 1
140 1
94 1
61 1
85 1
32 1
126 1
111 1
130 1
30 1
120 1
120 1
140 1
32 1
64 1
154 1
85 1
170 1
30 1
50 1
115 1
93 1
113 1
149 1
30 1
112 1
109 1
115 1
47 1
159 1
140 1
159 1
120 1

15
13
8
14
8
7
4
15
16
11
10
9
12
9
2
12
14
10
18
7
11
15
14
14
9
5
16
11
15
12
11
11
15
13
10
8
10
9
10
9
10
13
15
10
18
15
-1
12
13
15
16

1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1329
1324
1323
1322
1317
1316
1314
1312
1311
1310
1305
1303
1302
1301
1300
1298
1297
1295
1294
1293
1292
1291
1288
1287
1285
1283
1282
1281
1280
1278
1276
1275
1274
1273
1272
1270
1268
1265
1264
1262
1261
1260
1259
1258

,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,

19 1
64 1
59 1
167 1
181 1
167 1
41 1
30 1
154 1
86 1
39 1
85 1
75 1
91
44 1
75 1
85 1
130 1
130 1
112 1
85 1
122 1
164 1
31 1
64 1
66 1
210 1
38 1
194 1
66 1
85 1
124 1
120 1
149 1
212 1
120 1
184 1
172 1
157 1
70 1
93 1
140 1
130 1
64 1
149 1
146 1
91
91
75 1
26 1
72 1

7
15
11
18
13
16
7
5
15
8
9
13
10
14
6
10
15
11
14
18
13
14
14
12
16
15
8
13
15
15
15
17
16
13
10
14
13
13
12
14
17
8
10
8
13
19
11
8
9
7
6

1254
1252
1251
1250
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1239
1238
1237
1236
1234
1232
1231
1228
1225
1224
1222
1220
1218
1216
1213
1212
1209
1207
1206
1205
1204
1201
1198
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1183
1182
1178
1173
1171
1170
1169
1167
1166

, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,

128 1
12 1
72 1
53 1
61 1
91
154 1
210 1
170 1
156 1
85 1
18 1
200 1
187 1
75 1
91
61 1
212 1
149 1
120 1
30 1
38 1
85 1
30 1
130 1
91
61 1
72 1
104 1
170 1
60 1
85 1
152 1
38 1
38 1
49 1
165 1
166 1
75 1
30 1
60 1
170 1
118 1
140 1
170 1
140 1
71 1
64 1
163 1
120 1
102 1

13
10
6
7
15
5
11
11
10
15
19
10
11
22
9
10
17
22
13
10
11
7
8
12
7
10
8
15
10
11
13
13
14
9
7
3
11
7
7
10
14
14
15
10
16
16
10
12
-1
15
5

1165
1164
1162
1160
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1142
1141
1140
1137
1135
1130
1128
1127
1123
1122
1121
1120
1118
1114
1113
1112
1111
1109
1108
1107
1104
1103
1102
1098
1097
1096
1095
1093
1091
1089
1088
1085
1083
1082
1081
1079
1077
1075
1073

,
169 1
,
187 1
, ,
19 1
,
37 1
,
76 1
,
149 1
,
113 1
,
62 1
,
149 1
,
181 1
, ,
64 1
,
154 1
, ,
12 1
,
120 1
,
140 1
,
149 1
,
32 1
,
145 1
,
64 1
, ,
72 1
,
66 1
,
145 1
, ,
115 1
,
85 1
,
162 1
,
187 1
, ,
39 1
, ,
64 1
,
64 1
,
91
,
149 1
,
64 1
,
149 1
,
149 1
,
64 1
,
167 1
, ,
85 1
, ,
167 1
,
91
,
64 1
,
64 1
,
61 1
,
91
, ,
40 1
,
133 1
,
120 1
, ,
149 1
,
, , , , 64 1
,
75 1
,
120 1
,
115 1

14
18
13
9
15
13
8
7
11
21
6
12
8
14
6
11
12
12
11
9
10
12
14
9
-1
14
7
11
9
9
15
15
10
12
13
14
11
14
9
12
11
13
9
8
6
10
14
9
16
10
10

1072
1069
1068
1067
1065
1064
1063
1062
1061
1058
1057
1056
1055
1053
1052
1050
1049
1048
1047
1045
1042
1041
1038
1036
1035
1033
1030
1027
1026
1025
1024
1023
1021
1019
1017
1013
1011
1008
1007
1003
1000
999
998
997
996
994
993
989
988
987
985

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,

149 1
75 1
85 1
86 1
37 1
86 1
144 1
154 1
60 1
91
163 1
94 1
117 1
26 1
154 1
157 1
10 1
64 1
154 1
41 1
173 1
120 1
85 1
173 1
61 1
44 1
162 1
120 1
118 1
163 1
75 1
157 1
64 1
37 1
144 1
61 1
184 1
91
30 1
181 1
108 1
167 1
64 1
44 1
120 1
133 1
32 1
18 1
64 1
115 1
64 1

20
8
10
7
14
12
15
12
15
8
-1
16
14
7
10
13
6
12
17
10
14
15
7
21
15
12
-1
17
20
-1
13
21
11
9
12
20
15
7
12
12
15
13
11
7
19
10
12
6
8
10
8

984
980
977
976
974
973
972
970
968
966
965
964
960
959
956
953
949
946
945
937
935
933
929
928
916
912
910
909
907
905
901
900
899
898
891
889
888
886
885
884
881
880
876
875
872
870
869
864
863
862
858

, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,

19 1
91
57 1
60 1
115 1
64 1
91
75 1
50 1
64 1
87 1
62 1
170 1
159 1
64 1
40 1
18 1
64 1
63 1
32 1
120 1
61 1
24 1
130 1
128 1
120 1
46 1
162 1
162 1
162 1
140 1
169 1
118 1
120 1
170 1
18 1
91
85 1
134 1
91
32 1
157 1
131 1
106 1
108 1
30 1
91
85 1
53 1
72 1
40 1

5
17
12
14
7
7
13
9
13
7
9
7
10
13
11
11
9
15
8
11
15
11
12
11
17
9
11
-1
-1
-1
12
18
12
13
14
12
15
13
16
13
16
15
18
9
11
6
14
6
12
9
9

857
854
853
850
848
847
845
837
835
834
831
829
828
825
818
815
814
811
808
800
797
796
794
782
781
780
778
773
766
756
754
751
744
743
742
741
739
738
734
728
727
723
722
721
712
711
709
704
698
697
695

,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

120 1
108 1
172 1
75 1
64 1
162 1
120 1
163 1
32 1
162 1
85 1
120 1
30 1
94 1
43 1
55 1
64 1
120 1
170 1
60 1
108 1
163 1
120 1
64 1
85 1
172 1
61 1
41
91
109 1
46 1
48 1
149 1
33 1
149 1
64 1
180 1
85 1
113 1
142 1
75 1
91
64 1
75 1
59 1
143 1
169 1
38 1
75 1
149 1
123 1

15
10
12
14
7
-1
10
-1
12
-1
10
14
17
13
12
5
10
18
12
10
13
-1
7
14
16
18
16
3
13
13
11
7
10
3
15
11
20
11
11
16
10
7
15
8
15
12
14
9
10
12
13

677
674
669
668
666
664
660
654
651
647
645
643
638
637
624
619
614
608
605
601
587
569
567
564
560
555
551
544
536
534
533
532
528
526
524
507
502
499
489
481
475
474
473
471
464
450
444
441
432
427
415

,
,
, ,
, , , ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,

40 1
108 1
144 1
40 1
51 1
147 1
195 1
61 1
149 1
71
70 1
64 1
149 1
145 1
85 1
91
64 1
64 1
118 1
85 1
120 1
83 1
162 1
20 1
69 1
20 1
11
11
154 1
30 1
74 1
127 1
130 1
104 1
141 1
32 1
118 1
167 1
149 1
154 1
32 1
167 1
87 1
85 1
96 1
92
85 2
72 2
64 2
32 2
102 2

15
15
16
10
13
11
17
14
20
4
9
12
12
12
7
6
10
12
12
9
12
4
-1
3
4
4
5
5
6
6
10
10
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
7
14
16
9
7
10

412
408
400
367
364
362
355
353
351
339
323
312
306
297
296
278
257
254
209
164
125
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2209
2019
1899
1870
1832
1824

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,

86 2
130 2
108 2
61 2
118 2
154 2
137 2
85 2
75 2
50 2
140 2
86 2
85 2
32 2
94 2
85 2
130 2
75 2
102 2
130 2
92
149 2
119 2
209 2
118 2
38 2
199 2
112 2
160 2
86 2
92
170 2
85 2
61 2
167 2
127 2
177 2
130 2
140 2
130 2
30 2
30 2
85 2
167 2
85 2
64 2
120 2
120 2
119 2
64 2
61 2

17
8
5
14
11
7
6
11
9
12
11
6
8
12
11
17
15
6
12
9
12
12
11
14
12
8
7
16
7
6
11
12
8
10
12
10
13
6
13
10
5
9
12
14
6
3
14
6
10
9
6

1819
1813
1812
1808
1798
1787
1786
1783
1749
1742
1719
1717
1709
1708
1702
1698
1679
1671
1665
1647
1639
1636
1635
1632
1631
1628
1615
1608
1607
1605
1602
1601
1589
1575
1574
1568
1561
1559
1552
1548
1540
1534
1517
1505
1502
1497
1495
1488
1484
1479
1475

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

190 2
113 2
75 2
52
32
64 2
30 2
72 2
80 2
159 2
32 2
75 2
167 2
39 2
23 2
85 2
85 2
167 2
72 2
85 2
118 2
85 2
18 2
142 2
181 2
51 2
30 2
94 2
85 2
26 2
96 2
61 2
75 2
19 2
109 2
13 2
86 2
130 2
163 2
120 2
61 2
86 2
52
130 2
15 2
30 2
85 2
159 2
106 2
64 2
104 2

14
8
12
11
5
8
6
12
8
10
13
8
15
10
4
10
8
13
13
13
15
12
8
6
11
3
12
9
12
7
9
8
11
9
10
5
9
13
-1
9
10
13
8
13
10
14
7
11
9
11
10

1474
1462
1455
1453
1450
1443
1426
1424
1419
1416
1414
1401
1395
1388
1384
1381
1380
1376
1371
1364
1357
1356
1352
1351
1350
1349
1347
1346
1344
1342
1330
1325
1321
1319
1315
1313
1307
1306
1304
1299
1296
1290
1289
1286
1284
1279
1271
1269
1267
1266
1263

,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,

64 2
173 2
64 2
85 2
131 2
99 2
201 2
75 2
85 2
140 2
52 2
113 2
85 2
61 2
173 2
130 2
145 2
154 2
85 2
85 2
79 2
72 2
75 2
116 2
113 2
113 2
41 2
120 2
82 2
61 2
102 2
53 2
10 2
159 2
154 2
149 2
32 2
112 2
38 2
130 2
41 2
40 2
117 2
85 2
149 2
30 2
118 2
173 2
61 2
145 2
113 2

11
12
11
9
7
5
11
8
8
10
5
9
8
9
13
8
6
11
11
16
13
8
9
11
5
9
12
14
4
14
9
7
6
13
16
14
13
9
10
10
9
8
12
10
10
7
12
11
7
11
11

1257
1256
1255
1253
1249
1248
1240
1235
1233
1230
1227
1226
1223
1221
1217
1215
1214
1211
1210
1200
1199
1197
1187
1186
1185
1184
1181
1180
1179
1177
1176
1175
1174
1172
1159
1150
1148
1146
1145
1144
1143
1139
1138
1136
1134
1133
1132
1131
1129
1125
1124

,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

75 2
32 2
211 2
112 2
154 2
140 2
85 2
107 2
60 2
85 2
61 2
66 2
91 2
61 2
170 2
124 2
109 2
30 2
108 2
120 2
92
32 2
40 2
18 2
18 2
29 2
72 2
149 2
64 2
115 2
61 2
123 2
140 2
85 2
40 2
86 2
154 2
60 2
130 2
117 2
118 2
86 2
181 2
73 2
72 2
172 2
140 2
120 2
64 2
154 2
187 2

9
10
12
12
12
9
14
5
12
9
10
12
4
7
12
11
9
6
11
10
6
16
13
8
8
4
12
13
16
9
12
13
16
10
8
13
18
9
19
11
18
12
13
12
14
12
9
11
7
13
15

1119
1110
1106
1101
1100
1099
1094
1092
1087
1086
1084
1078
1076
1074
1071
1070
1060
1054
1051
1044
1039
1037
1034
1032
1031
1029
1022
1020
1016
1015
1014
1012
1009
1006
1005
1004
1001
992
991
990
983
982
981
979
978
975
967
963
962
961
955

,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

20 2
120 2
169 2
86 2
30 2
49 2
36 2
162 2
162 2
44 2
92
188 2
118 2
162 2
64 2
18 2
75 2
61 2
92
75 2
75 2
92
75 2
163 2
145 2
72
118 2
75 2
85 2
92
148 2
104 2
76 2
156 2
50 2
120 2
181 2
173 2
48 2
63 2
40 2
61 2
41 2
61 2
50 2
94 2
64 2
154 2
53 2
18 2
32 2

5
14
11
16
7
9
13
-1
-1
8
13
10
13
-1
11
6
8
10
7
5
9
6
7
-1
14
4
10
8
6
8
13
12
11
12
7
12
19
15
-1
7
6
10
6
10
5
5
8
15
8
8
7

954
952
951
948
947
944
943
942
941
939
938
936
934
931
930
927
926
925
923
921
920
919
918
917
915
914
913
911
908
906
904
903
902
897
896
895
894
893
892
890
883
882
879
878
877
874
871
868
867
866
865

,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

73 2
76 2
186 2
92
18 2
53 2
149 2
140 2
85 2
72 2
31 2
39 2
64 2
172 2
85 2
44 2
162 2
143 2
19 2
72 2
85 2
61 2
154 2
118 2
120 2
92
60 2
53 2
64 2
145 2
73 2
19 2
64 2
120 2
148 2
92
125 2
91 2
44 2
66 2
118 2
32 2
53 2
62
92
64 2
120 2
46 2
51 2
120 2
120 2

7
4
9
14
5
10
14
11
5
9
7
8
8
14
12
8
-1
6
12
8
11
7
11
16
17
4
10
10
5
13
6
12
13
12
7
5
6
8
14
11
12
9
5
2
10
8
14
8
8
9
12

861
860
859
856
855
852
851
849
846
844
843
842
840
839
838
836
833
832
830
826
824
823
822
821
820
819
817
816
813
812
810
809
807
806
805
804
803
802
801
799
798
795
793
792
791
789
788
787
786
785
784

,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,

47 2
85 2
64 2
102 2
24 2
31 2
211 2
30 2
27 2
38 2
30 2
174 2
151 2
85 2
53 2
30 2
66 2
72 2
52
18 2
119 2
31 2
19 2
124 2
54 2
50 2
85 2
96 2
170 2
86 2
92
122 2
102 2
92
64 2
122 2
149 2
140 2
32 2
162 2
92
32 2
92
137 2
147 2
154 2
170 2
85 2
40 2
86 2
75 2

12
10
8
11
8
7
17
12
9
11
12
14
13
12
11
5
12
12
7
9
14
8
7
6
-1
10
8
5
11
19
11
13
10
7
7
13
11
7
5
-1
15
7
10
11
12
16
11
11
11
15
12

779
776
775
774
772
771
770
769
768
767
765
764
762
761
760
759
758
757
755
753
752
750
749
748
747
746
740
737
736
735
733
732
731
730
726
725
720
719
718
717
716
715
714
713
710
708
707
705
701
700
699

,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
, -,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

130 2
25 2
159 2
72 2
38 2
85 2
42
64 2
75 2
162 2
96 2
162 2
26 2
113 2
92
10 2
181 2
162 2
40 2
167 2
38 2
162 2
15 2
137 2
85 2
18 2
82
149 2
145 2
136 2
149 2
154 2
75 2
137 2
60 2
40 2
50 2
61 2
187 2
31 2
41 2
160 2
77 2
102 2
12 2
31 2
154 2
162 2
140 2
75 2
92

9
5
15
15
8
8
3
12
15
-1
4
-1
6
13
7
7
18
-1
11
13
11
-1
7
10
8
15
3
15
12
15
17
12
5
10
8
12
12
13
10
6
10
13
14
11
8
13
11
-1
8
10
4

696
694
693
692
691
690
688
687
686
685
684
683
682
681
680
679
678
675
673
672
671
670
667
665
663
662
661
658
657
655
653
652
650
649
648
644
641
640
639
636
634
633
632
631
629
628
627
625
623
620
617

,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

120 2
66 2
64 2
117 2
64 2
26 2
64 2
92
104 2
12
154 2
156 2
170 2
40 2
170 2
118 2
64 2
120 2
112 2
53 2
30 2
30 2
18 2
37 2
79 2
183 2
39 2
162 2
63 2
92
72 2
64 2
105 2
75 2
50 2
30 2
30 2
40 2
46 2
75 2
72 2
109 2
34 2
167 2
92
32
115 2
19 2
120 2
64 2
115 2

12
9
8
20
11
6
10
10
17
8
11
12
10
7
10
6
10
15
10
10
9
5
8
5
10
9
6
-1
4
11
8
7
12
7
10
8
7
9
8
16
5
9
5
16
5
3
16
8
11
11
9

615
612
611
610
607
606
604
603
600
599
598
597
596
595
594
593
592
591
590
588
586
585
583
582
581
580
577
576
575
572
571
568
566
565
563
562
561
557
556
553
549
548
547
546
543
542
541
538
537
535
531

, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,

157 2
30 2
64 2
12 2
116 2
92
118 2
66 2
85 2
115 2
170 2
30 2
92
150 2
41 2
167 2
138 2
162 2
30 2
149 2
85 2
154 2
75 2
102 2
85 2
145 2
85 2
32 2
75 2
79 2
66 2
40 2
147 2
175 2
74 2
166 2
140 2
113 2
30 2
30 2
123 2
115 2
75 2
130 2
140 2
40 2
75 2
149 2
149 2
92
48 2

13
15
11
7
8
10
14
11
12
12
12
5
10
7
9
10
7
-1
8
19
12
10
14
5
8
14
11
9
15
9
16
14
18
8
11
12
15
13
7
8
9
14
-1
11
8
6
5
15
12
10
10

529
525
523
522
521
518
517
516
515
514
513
511
510
508
506
505
501
500
498
496
495
494
493
492
490
488
484
482
480
479
478
477
476
472
470
469
468
467
466
465
462
461
460
459
458
457
456
455
454
451
449

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
, , ,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,

115 2
37 2
85 2
154 2
60 2
64 2
145 2
162 2
162 2
154 2
85 2
162 2
64 2
76 2
140 2
72 2
59 2
92
140 2
30 2
162 2
96 2
181 2
170 2
57 2
86 2
92
19 2
19 2
32 2
152 2
61 2
77 2
22
161 2
95 2
120 2
61 2
78 2
162 2
149 2
159 2
50 2
130 2
149 2
94 2
75 2
118 2
18 2
164 2
40 2

11
5
12
9
12
7
10
-1
-1
15
13
-1
8
8
12
12
7
6
12
11
-1
17
18
9
11
12
8
7
7
11
12
8
8
6
13
11
15
13
10
-1
11
16
10
8
19
9
7
14
11
10
10

448
447
446
443
438
434
431
429
428
426
425
424
422
421
420
419
418
416
414
413
411
409
407
405
403
401
399
398
397
396
394
390
387
386
385
383
382
381
380
379
372
371
370
369
366
365
363
361
360
359
358

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , ,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,

40 2
92
41 2
44 2
144 2
147 2
102 2
113 2
32 2
85 2
162 2
112 2
69 2
29 2
37 2
92
145 2
170 2
172 2
81 2
102 2
92
154 2
158 2
18 2
75 2
60 2
30 2
92
12
128 2
42 2
96 2
90 2
50 2
75 2
115 2
66 2
44 2
162 2
21 2
75 2
85 2
122 2
92
12
86 2
130 2
149 2
87 2
77 2

6
12
15
10
11
11
12
9
14
10
-1
5
11
-1
4
17
12
7
18
4
5
5
12
7
12
14
7
5
8
3
18
12
11
7
11
12
12
8
7
-1
14
10
10
13
7
6
12
10
15
6
13

357
356
354
352
350
349
348
347
346
345
344
342
338
337
335
334
332
331
330
329
325
322
321
320
318
316
315
314
313
308
305
303
302
298
293
290
289
288
286
285
283
281
280
277
276
275
274
273
272
271
269

,
, , -,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, , , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,

85 2
61 2
61 2
40 2
85 2
19 2
75 2
112 2
56 2
92
177 2
12
109 2
46 2
30 2
32 2
64 2
34 2
113 2
64 2
61 2
61 2
92
32 2
40 2
149 2
72 2
76 2
85 2
92
92
31 2
92
32 2
92
75 2
120 2
18 2
28 2
149 2
18 2
29 2
159 2
30 2
38 2
176 2
19 2
75 2
170 2
30 2
62

14
7
5
10
12
13
8
15
6
8
9
6
8
10
6
11
5
9
5
7
11
13
9
14
8
15
9
6
7
6
11
6
6
6
9
10
11
7
8
14
7
4
9
7
8
9
12
9
14
6
4

267
266
265
264
261
260
258
252
251
250
249
247
246
245
243
241
239
238
237
236
235
233
232
231
230
227
226
222
220
217
216
213
212
211
208
206
204
203
201
198
197
191
189
188
187
186
185
184
183
182
180

,
154 2
,
82
, ,
148 2
,
60 2
,
12 2
,
27 2
,
85 2
,
53 2
, ,
85 2
,
32 2
,
86 2
, ,
120 2
, ,
118 2
,
65 2
, ,
75 2
,
64 2
,
, , , , 18 2
,
149 2
,
66 2
,
49 2
, ,
92
,
, ,
,
149 2
,
120 2
,
181 2
,
29 2
,
19 2
,
120 2
, , ,
51 2
,
75 2
, , ,
30 2
,
29 2
,
24 2
, ,
12 2
, ,
74 2
, ,
62 2
,
19 2
, ,
85 2
,
18 2
,
146 2
,
, , , 106 2
, ,
61 2
,
85 2
,
120 2
,
42 2
, ,
92
,
149 2
,
96 2
, ,
73 2
, ,
120 2
,
62 2
,
145 2

13
6
13
11
6
10
9
8
11
12
9
12
11
4
15
9
7
10
13
7
9
11
13
14
8
5
14
5
16
8
8
8
4
12
6
11
8
8
9
8
8
8
9
6
4
15
11
12
11
13
8

179
178
176
175
174
172
171
170
168
167
165
162
160
159
156
155
152
149
148
147
146
145
141
138
136
130
129
128
127
124
122
121
118
117
116
111
109
108
106
105
104
100
94
91
89
87
85
82
79
78
77

,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,

92
85 2
169 2
40 2
119 2
162 2
40 2
109 2
13 2
10 2
163 2
41 2
162 2
149 2
66 2
85 3
38 3
40 3
38 3
72 3
140 3
94 3
10 3
93 3
85 3
57 3
140 3
72 3
15 3
19 3
184 3
196 3
72 3
32 3
154 3
130 3
57 3
72 3
93
36 3
162 3
74 3
85 3
159 3
70 3
85 3
93
124 3
140 3
111 3
181 3

6
7
14
8
6
-1
8
9
4
10
-1
7
-1
20
9
13
8
12
8
12
11
4
5
4
9
7
9
9
5
10
12
11
13
11
12
6
10
18
10
3
-1
8
6
12
10
9
9
11
16
12
18

75
71
70
68
61
57
48
45
44
39
36
34
30
25
17
1487
1473
1456
1446
1442
1327
1326
1219
1202
1168
1161
1116
1115
1090
1066
1046
1043
1040
1010
995
986
958
940
932
924
887
873
827
790
783
763
729
706
702
689
676

, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, , -,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , ,
,
, , ,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,

35 3
75 3
115 3
156 3
139 3
44 3
184 3
75 3
174 3
155 3
72 3
203 3
120 3
182 3
77 3
37 3
40 3
31 3
61 3
10 3
76 3
18 3
85 3
180 3
36 3
118 3
39 3
14 3
169 3
30 3
28 3
93
23 3
93
181 3
140 3
38 3
93
187 3
147 3
72 3
72 3
167 3
70 3
149 3
60 3
154 3
33 3
104 3
43
123 3

10
8
9
7
6
9
16
12
8
7
9
11
10
9
8
4
9
7
11
6
14
10
8
9
8
12
6
5
8
8
5
5
7
7
16
8
6
13
18
16
9
6
14
11
13
9
15
7
10
9
12

659
656
635
626
621
616
613
609
589
584
579
573
559
558
554
552
550
539
530
527
519
504
497
491
487
486
485
453
452
442
440
439
437
435
433
430
423
417
410
406
404
402
395
393
392
391
389
388
384
377
376

,
156 3
, , ,
75 3
, ,
116 3
,
112 3
,
159 3
, ,
149 3
, ,
18 3
,
162 3
,
77 3
,
61 3
, ,
54 3
, , ,
48 3
,
68 3
,
102 3
,
,, 74 3
,
,
109 3
,
93
,
53 3
, ,
30 3
,
120 3
,
162 3
,
75 3
,
74 3
,
38 3
,
115 3
,
93 3
,
78 3
,
149 3
, ,
30 3
,
63 3
,
93
,
57 3
, ,
93 3
,
18 3
,
172 3
,
111 3
,
33 3
,
85 3
, , , ,
102 3
,
125 3
, ,
162 3
, ,
166 3
, ,
10 3
, ,
67 3
,
66 3
,
100 3
,
102 3
,
61 3
,
170 3
, ,
77 3
,
162 3

10
13
7
9
11
14
4
-1
4
9
9
3
10
7
6
10
7
5
5
11
-1
7
12
8
7
10
6
9
9
8
8
4
8
7
12
8
7
9
8
6
-1
9
4
4
11
11
9
4
10
5
-1

374
373
368
336
327
326
324
311
310
309
300
299
295
292
282
279
270
263
262
256
255
253
248
244
242
234
229
228
225
221
219
218
215
214
210
205
202
200
199
196
194
193
192
190
166
161
158
157
150
143
142

,
, , ,
, , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
, , ,
,
, ,
, ,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
, ,
, , ,
,
, , ,
, ,
,
, , ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,

109 3
23 3
13
40 3
61 3
93
163 3
166 3
64 3
57 3
53 3
101 3
93
13
61 3
185 3
181 3
33
102 3
93
96 3
162 3
83
19 3
72 3
93
169 3
19 3
169 3
30 3
32 3
31 3
70 3
75 3
50 3
30 3
32 3
125 3
105 3
83 3
132 3
63
30 3
128 4
195 4
184 4
173 4
187 4
88 4
94
48 4

9
140
4
137
5
135
10
133
9
132
5
126
-1
123
11
120
9
119
11
112
9
110
5
107
7
103
4
101
13
99
9
98
18
96
5
95
5
90
7
88
11
86
-1
80
8
74
11
73
8
67
5
66
11
64
2
62
12
59
10
54
12
52
6
50
4
46
13
43
5
42
6
41
6
40
8
38
9
32
5
28
6
19
8
18
6
15
6 1328
11 1208
12
969
8
950
14
724
4
646
6
642
5
630

,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,

29 4
149 4
30 4
140 4
86 4
80 4
162 4
154 4
37 4
30 4
106 4
80 4
53 4
14
157 4
24 4
94
159 4
184 4
169 4
75 4
32 4
116 4
149 4
75 4
42 4
30 4
173 4
146 4
102 4
24 4
85 4
162 4
24 4
47 4
30 4
10 4
73 4
106 4
24 4
21 4
38 4
40 4
36 4
149 4
46 4
14
42 4
84 4
94
14

4
14
5
7
4
5
-1
12
4
5
5
6
8
3
7
9
7
7
9
14
4
3
8
14
10
4
3
13
6
7
5
4
-1
3
3
6
6
10
6
4
5
3
6
6
13
3
2
3
6
7
3

622
618
602
578
574
570
540
520
512
509
483
436
378
375
343
341
340
333
328
319
317
307
304
301
294
287
284
268
259
240
224
223
207
195
181
177
173
169
163
154
153
151
144
139
134
131
115
114
113
102
97

, ,
12 4
,
12 4
, ,
149 4
, ,
36 4
, ,
109 4
, , ,
39 4
,
13 4
,
189 4
,
39 4
,
,

, ,
64 4
,
117 4
, ,
11 4
, ,
54
, , ,
167 4
,
69 4
, ,
94
,
31
4
,
, , 75 4
,
14
, ,
169 4
,
74
, ,
100 4
,
18 4
, ,
60 4
, , ,
18 4
, ,
74 4
,
147 4
,
113 4
, , ,
144 4
,
72 4
, ,
14
, ,
17 4
,
168 4
,
24
,
75 4
, ,
74
, , ,
24 4
, ,
37 4
,
51 4
, ,
94
, ,
94
,
31 4
, ,
14
, ,
72 4

4
2
7
5
5
3
4
10
8
4
5
2
2
8
13
4
5
8
3
12
4
5
9
9
4
4
7
7
6
10
3
5
8
4
5
2
2
3
6
2
6
8
1
4

93
92
83
81
76
72
69
65
63
60
58
56
55
53
51
49
47
37
35
33
31
29
27
26
24
23
22
21
20
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

# NG
AI # BI AI
C, C #
SP, THP #
UY # UY TN, UY LC
Y # I U
Y, I #
VI,
# SN,
HNHDIVITRUYN, DI
DI
#VDI
DUY
# DUY
TR
NGN
TNH #
NHT #
DT #
O # LA
VU #
NHN # HN NHN
M # M DNG, M MU
N # N C
VN #
B, PH # VNH NH
NH # O NH, NH HNG
V
# V
SINH,DCH,
PHNG
V
DCH
#
BNH
PHNG
VNH # NGM TH
DCH
CH # LI CH
DUYT #
YT # YT KIN
DUYT # DUYT BINH
YN # YN HI
VIN, VIN # VIN QUN
DUYN #
VIM # PH VIM
VIN # CON KH
DUYN #
DUYN, DIN #
AO #
VNG # VNG LAI
U, U # U
NG # LO NG
XUNG, TRNG # KHI
C # K C
T # GIP T
X #
N # N HU, N NHN
N #
GIAI # GIAI NHN
GI #
QU # QU PH
H #
GI #
HA # TAI HO

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

GI #
C #
HOA # TRUNG HOA
VN, MN # MUI
NG #
NHA #
H #
NH # PHONG NH
NG #
KHI # KIM KHI (KHI VNG)
HOI # HOI DIT (HU DIT)
QUI # K QUI, QUI VT
HI # HI HN
HAI # HOI C
GII # GII LUT
QUI #
HCH, HC #
KHI # CM KHI
KHI # KHI NIM
NHAI # SINH NHAI
NHAI #
CAI #
VIN
## HCH BINH KH (V
HCH
HCH
UYA
HCH (S E DO)
XC
##
V,
KH HT
NHN)XC (V A
CU)
HACH #
HACH # THU HOCH
QUCH # THNH QUCH
CC # NI CC
CCH # CCH LY
NHC # NHC PH
QUI, QUI #
TCH
# M LY
QUT
HT # # KHI QUT, TNG
QUT
KHT # KHT VNG
HAT #
HT #
HT #
T, TH #
CHU
# C PHN
QUAN
NGI ## VNG QUAN
(VNG MIN)
KHM #
KHUYN # KHUYN CO
HAN #
KHAM #
KHOAN # KHOAN DUNG
CN # CN B, CN TUYN
HON # HON NN

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

HM, HM #
CM # DNG CM
QUAN # O QUAN
KHAN
#
GIAM,
GIM
# GIM
C, LC
GIAM
HOAN # HOAN
H, HOAN
NGC
HAN # HO HON
QUN #
CAN # GAN
HM # HM I
QUN # QUN TRIT
HAN # HON NGUYN
GIM # GIM NH, NIN GIM
NHN # NHN H
HM #
NHN # NHN KHOA
NGOAN # NGOAN C
X # X NGHIP
K # K NG, K DIU
K #
K # CBAO NHIU
K # CM K
HUY # CH HUY, PHT HUY
K # QUC K
K # K HN
K # TNG K
KH #
KH # KH XA (XE LA)
K # K NGUYN
QU # QU TC
QU # QU TCH
HUY # QUANG HUY
C #
K
# K
S
NGY
# NGU
TO, NGU
QU # QU
THN
DANH
NGHI # UY NGHI
NGHI # TIN NGHI
H # DU H
NGH #
KHI #
HY # HY SINH
NGHA # NGHA V
CC # HOA CC
CT # CT TNG
KHC # KHC T
CC #
NGC # NGC I
KHU #
CP # PH CP
CUNG # HONG CUNG

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

CUNG # CUNG TN
H # BT H
CNG # KHN CNG
C #
C # C TUYT
C # C IM
C # C HNH, C NG
H
# H DANH,
HTH,
KHNG
HNG
HNG
C # C#LY
HNG LC
HUNG # HUNG C
HIP # EO (T)
CUNG #
CUNG # CUNG BO
KIU, KIU #
HIP # HIP UY
HNG,
HNG
#KNH,
HNG
PHN
KNH
#
HIN
VI
VNG
HNG # C HNG
VIN KNH
HNG # NH HNG
KINH # KINH NGC
NGNG # TN NGNG
NGNG # NGNG KT
HIU # THNG HIU
CN #
CM # N
CN # GN
KHN, CN # KHN CP
KHUN # ST KHUN
KHM # C O
CN # CN NGHIM
NGM # NGM VNH
CU, C # VN C
KHU # KHU TRC
NGU, NG # NGU N
NGU #
NG # CNH NG, TAO NG
KHUT # KHUT PHC
TO #
TANG #
HUN # HUN CHNG
HUN # HNG THM
QUN # QUN
HNH # HNH PHP
KHI #
KH
# KH
CMNG, CHO
KHNH
#
CHC
KNH # BN KNH
MNG
KH # NGH NGI
YT # YT TH
HU # HU

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

KH #
H # H THNG
K
# K TC
HYNH,
HNH # OANH # HUNH
QUANG
K # CON G
KNH # C VOI
KCH # CNG KCH
KCH, KHCH # KHCH CHIN
KIT # KIT TC
KHIT # THANH KHIT
HUYT # HANG, NG
KIM # CN KIM
KIM # KIM NHIM
KIM # GM, KIM
QUYN # PHM VI
KIN # KIN C
HIM # HIM NGHI
HIN # HIN PHP
HUYN #
HIN # CNG HIN
QUYN # SI T
KHIM # KHIM TN
KHIN. KHIN # SAI KHIN
HIN # HIN VI KNH
NGHIM # TRANG NGHIM
O # O NH
HUYN
#
DY
N
HUYN
#
HUYN
QUAN (CNG
NGUYN # TI NGUYN
NH)
C # C C, C LP
K # TRI K
H #
KHOA # KHOA TRNG
C # C VN
C # C NG
NG #
NGU #
NG # GIC NG
K # K BN
H # H V
HU # HU TC
CNG # CNG DANH
HU
# HONG
HU
KHNG
#
KHNG
T, T
KHANH #
KHNG (L MI)
HIU # HIU HNH, HIU O
XO # K XO
HNG #
HANG # KHNG HONG
KHNG # KHNG CHIN

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

CU # CU N
KHNG #
CNG # CNG KCH
GIANG # GIANG H
HNG # HNG THU
CU #
GIP # GIP T
HANG # HONG
CO
# # CNG LNH, I
CNG
GIO # GIO TH HNH
CNG
HANH #
CNG # CNG HIN
CU #
DIU # MEN
CNG # THP CNG
HNG # HNG MC
CNG # CNG TRC
KHO # KHO VN
HO # HO HOA, HO KIT
KHC # KHC PHC
CC #
KHC # TN KHC
NGC # GIM NGC
KHN # KHAI KHN
HN # HI HN
KHN # KHN NGUYN
CN # CON TRNG
CM #
HN #
T # I T
TOA, THOA #
TR #
TA # PHONG TO
TRI # TRI KHON
THI # THI THC
T # T TNG
THI, TH # SC THI
TI #
TAI # TAI NN
TAI #
TRAI # TRAI GII
TI #
TI #
T # DC T
K # MI T
TC #
TR #
SCH # SCH LC
SCH #
THC # THC LAN

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

ANH # ANH O
TAT #
ST # MA ST
TN #
THM # THM HO
SN #
TM # DNG TM
TN # TN THNH
TM # TM THI
T # T NGUYN
S # S QUAN
T # T TH
THI, TH # THI HNH
CH #
TH, CHI # TH TC
CH #
T # T NGOI
CHI # T CHI
CH #
TH # TH ST
THI # TH
T # T VN
T #
TH #
T #
TH # TH N
T # T THIN
T #
T # NGC T
T #
TRC # XA TRC
CHP # CHP HNH
TT # SN
TT # TT BNH
CHI #
X # K TC X
X # PHN X
X # N X
T #
CH #
GI #
X # RN
T # T O
CHC #
XCH #
TC # TC V
CHC #
THCH # THCH CA
TCH # TNH MCH
CHU, CHU #
TH # C TH

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

TH #
CHU # CHU NGC
TH # TH V
NHO # NHO HC
TH # TRNG TH
TH #
NHU
# #QUN
NHU
TNG
TNG
T # T
NHN GIO (TN
GIO)
TU # THNH TU
SU # U SU
T # T TI
X # X KH
CHNG # CNG CHNG
TP # TP KCH
TH #
X #
SUNG # SUNG TC
TNG, TNG # TNG QUN
TRP, CHP #
SP #
TH # TH Y
TUNG, TNG # TUNG HONH
SNG # SNG
THC # THC B
THC # THC N
SC #
TC # NGHIM TC
THC # LP HC THM
THC # THNH THC
TUN # TUN ANH
THUN #
CHUN
# CHUN
U
TUN
#
TRUNG
TUN,
TUN # TUN HON
THNG TUN
TUN # TUN T
NHUN #
THUN # MU THUN
TUN # TUN HNH
TUN # TUN TH
TH #
T # T THUT
T # T NGN (LI TA)
T #
THNG # TN THNG
THNG # BI THNG
TNG #
THNG #
XNG # HP XNG
TNG #
TIU #

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

THNG # HO THNG
CHNG # BIU CHNG
SAO # SAO LC
CHNG #
CHIU # CHIU HO
TINH # THU TINH
TNG # CY TNG
CHIU #
THIP # CAN THIP
TIU # TIU IM
CHNG #
TIU # TIU TOAN (HNO3)
TIU #
TNG # CT TNG
XNG # T XNG
TRANG # HO TRANG
TIU #
XUNG # XUNG KCH
TNG # T TNG
CHNG # CHNG MINH TH
CHIU # CHIU TH
TNG # TNG THUT
CHUNG # CHUNG
CHNG #
TRNG #
NHNG #
THNG, THA # D THNG
NHNG # TH NHNG
NHNG, NNG # CON GI
TNH # THANH TNH
NHNG # NHNG B
NHNG #
NH, NH #
CHC #
SC # TRANG SC
THC #
CHC # T CHC
NHC # S NHC
XM # XM LC
THN # MI
THN #
THM # THM TRA
THN # CN THN
CHN # CHN NG
TM #
THN #
TN #
CHN # CHN ON
NHN # NHN NGHA
NHN # LI DAO
TM # TM THNG

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

THM #
TN # TN LC
TN #
TRN # TRN A
TC, TR #
THY #
SAI, SY # NGUYN SOI
SUY # SUY LUN
XUY #
THY #
TY # TINH TU
SUY # SUY NHC
TOI #
TY # MA TU
CHY, THY #
TY # TU
TU # CT TU
SNG # SNG BI
XU, KHU #
C, C # T,
SAM #
TRNG #
THN #
LI # THC XIT
MU
# # CHINH PHC, VIN
CHINH
TH #
CHINH
SINH # HY SINH
THNH
# PHN
THNH
THNH
THNH
THC,
THNH #
# THN
THNH
TRUNG THNH
TH # TUYN TH
THNH # THNH NGUYN
TH #
T # NHT T
CHCH #
TCH # TIC
XCH #
TCH # GII TCH
TCH # QUC TCH
TCH # DI TCH
CHUYT #
NHIP #
THIT #
THIT # LI
TIN # THN TIN
TUYN # TUYN NGN
PHIN #
SOAN, THUYN #
NHIM # TRUYN NHIM
TIM # TIM THU HM

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

TUYN #
TIM #
TIN # TIN C
TIN # THC TIN
TIN #
TIN #
TIN # TRIU TIN
TIM # TIM TIN
THIN # TO THIN
THIN # TU THIN
T #
TH #
S #
S # C S
T # T THU
TH # TH BO
T # NGUYN T
T # T TNG
TR #
TNG # TNG L
SNG # SNG TC
THNG #
TNG, TANG # TANG PHC
TRNG # TRNG NIN
TU, TU # TU NHC
TO # TO TR
SO #
TO #
TRANG # TRANG NGHIM
TNG # MAI TNG
TO # RONG BIN
TAO # TAO NG
SNG #
TAO #
THC, XC # THI THC
TC # TC THI
TC # PHONG TC, PHM TC
THUC # THUC TNH
TC # HI TC
A #
THA # THO HIP
NA #
TH #
NI #
I #
THI # THI
THI # AN THI
TR # NH TR
THAI # THAI NHI
T #
I # I TRNG

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

LONG # THC NC
TRC # TRC TUYT
TRCH #
THC #
TRCH #
TRC #
TRC #
NC #
N #
AT # DDOT QUYN
THAT # THOT TU
BNG, BNH # T
AN, N # TIN N
THAN, THN # TH THAN
M # LNH M
OAN # CC OAN
M #
N # N NHT SINH
AN #
N # DIN N
N, N # N DC
SI # SI TNH
TR # U TR
TR # NHT TR
SC #
TRC # KHU TRC
TRT # TRT T
TRT #
CH # CH TN
TRUNG
#
TRUNG
NGHA
TRUNG
#
TRUNG
TM
TRU # TRU TNG(TRONG
LNG)
CH # C
INH # BNH INH
TRNG, TRNG #
IU
# IU
T TRNG,
TRNG
#
TNG
IU # IU KHC
C TRNG
TRNG # TRNG PHT
KHIU # KHIU CHIN
TRO, TRIU # TRO LU
THU #
THNH # THNH GIC
TRNG # BNH TRNG
TRNG # RUT
SC # SC LNH
TRM # VUA
TRN # TRN P
TRN # TRN THUT
TN #
TRY # TRU LC

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

TRNG #
T #
BNH #
IU # CU C
NH #
TRINH # TRINH ST
TRINH # TRINH TIT
TRNH # TNG TRNH (BIU)
# PHNG
# VNG
NH # CUNG NH
#
# N
#
NH # TIM THU NH
NH # NH CHNH
#
#
TRCH # CH TRCH
CH # CH QUC
CH # NG SO
TRIT # TRIT HC
TRIT # TRIT
TRIT # TRIT PH
DIT #
IN # IN HNH
THIM # THM VO
TH # TH HUYT
U # BC U
N
# N #L
NG
AO # AONG
KIM THI,
NG T
IU # TRUY IU
P # P TI (CHT HNG)
O # O NGUYN CNH
NG # NC NH
U # THU U
NG
# NG
(SUGAR)
THO
#
THO
PHT,
CHINH
THNG # THNG NHT
PHT
NG # NG BN (BN SAO)
U # U PH
P # P
THU # TRONG SUT
O # O THI
NG # NG QUI (LN GI)
U # U TRANH
NG # NG HUYT
NG #
N/A # NG QUA NI O
NC # NC DANH

664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

C
# C
O THC
C (THNH
C
#
C # C THC
THC)
T # NI, LI
N # TR N
N # HEO
THNG # DY GAI
NI, N # NI TNG
NH #
NH
# NH
PH (N B
NHM
NHM
NIU ##NIU
O
C THAI)
NHN # TN NHN
NINH # AN NINH
NIM # NIM TH (T ST)
NP # NP THU
B #
B # B QUYN
PHI # NG PHI
B # LO B
BI #
PH # HOANG PH
BI # BI TR
PH # PHI
BI # TIN BI
BI # BI DNG
MI # MI GII
MAI # HOA MAI
BI # BI THNG
BI # BI THM
B # B TC
BC # BC HC
PHCH #
BCH #
MC
SA MC
BT
##Y
(C SA V BNH
BUC
# BT
B, CT
BT)
PHT # CHINH PHT
PHT # HNH PHT
PHIT # TI PHT
BN # BN L
PHM # BUM
BAN #
BAN # BAN, T, NHM
BN, PHN # B ()
PHN, PHIN # PHN VINH
PHIN, PHAN #
PHM # PHM VI, S PHM
PHIN # PHIN MUN
BAN # BAN B
BN # A BN

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765

MAN # D MAN
TY # TY TIN
PHI # VNG PHI
PHI # M CA
PHI #
TIT # PHN TIT
BI #
B # B TH, B MT
BI # BI MIN
PH # BO, MP
T # T NN
B # TIP V NG
VI # VI SINH VT
C # CNG CHA
BIU # B RM R
PHIU, PHIU # PHIU LU
PHIU # L PHIU
MIU # MIU T
MIU # M
TN # B BIN
TN #
TN # TN (TN S)
MN # MN CM
BNH # BNH, CHAI
PH, PH # PH TR
PHU #
H # H BI
PH,
PH
# NHIM
NHC PH
PH
#
PH
(NHM
PH #
CHC)
PH # PH THUC
V #
PHC # PHC BINH
PHC # PHC DIN (MT N)
PHN # PHUN
PHN # PHN M
PHN # PHN N
PHN # PHN U
PHN # PHN TRANH
PHN #
BNH # GIP T BNH
TINH # HP LI
N/A # HNG RO
T # CH T (GIY BC)
T # T HI
BNH # QUYN BNH
B # B H
TCH # TT
THIN # THIN I (THIN V)
BIN # PH BIN
BIN # BIN H

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

PH, PH # IM PH
TU, HU #
M # M
M # I M
B, B # DANH B
PHNG,
PHNG
#S
M
PHNG
PHNG
#
PHNG
(PHNG
BNG # NGUYT BNG
S)
PHONG # NI, NH NI
BNG # SP
BO # BT
PHO # PHO KCH
PHNG # MAY
BO # NG BO
PHNG # THM
BAO # KHEN NGI
BANG # LIN BANG
BO # BO HO
PHP # TNG THIU
BNG
# BNG
QUAN
PHNG,
PHNG
PHU # GII PHU # NGN
TR
PHNG # CHM, NI
M #
MO # MO HIM
PHNG # XE CH
PHNG # M
BNH # BNH TRNG
MU # MU LC
BC # LO BC
MC # MC
BC, PHC # M, NH
PHC, BC # CHT PHC
MC
# MC
S
QUT
HO,
KNH, SNG
MT ##MAI
MT
O
BN # BN TU
PHIN # PHIN DCH
PHM # PHM NHN
BN # KHAY, MM
MA # MA ST
MA # MA LC
MA # MA TU
MC # KHAI MC
MC # GIC MC
HU # HAY LC
MT
# MT ST
MN
TNH (TNH KINH
KIN ## MN
KN TM
NIN)
MN # TN MN
M # M HOC (S HP DN)

817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

GIP # MI DT
MT # MT
MCH # MCH LC
DIU # K DIU
MU # MU THUN
V # SNG M
T # CON R
MINH # MINH CH, NG MINH
MINH # BI MINH (VN BIA)
DIT # DIT VONG
M # QUI M
MU # MC UM TM
VNG
# VNG
TNG
MANH
NHN (NGI
MNH #
# MANH
MNH TH
M)
VNG # VNG MC
HAO # TIU HAO
MC # TRM MC
VN # CH VN (VN TAY)
N/A #
TH # CUNG TN
CH # TAI CH
DCH # THNG DCH
DC # NHY
LIU # CY LIU
DU # DU KHOI (S VUI V)
D #
D # KHUYN
DUY # DUY NHT
U # U UT
DU # DU DNG
U # U SU
DO # DO D
D # D PHC (GIU C)
D # MI, R
HNG # ANH HNG, C
DUNG # DUNG HO
D # VINH D, DANH D
DUNG # TRUNG DUNG
DNG # KO LN
DAO # RUNG, LM RUNG
NG # NG H
DIU # L
DNG # CON CU
DAO # CA DAO
DNG # DNG DC
C # C CH
DC # CNH
LA # LA BN, LA LIT
LA, KHA # LO TH
LI # LI V

868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

LC #
LAN # LAN CAN
LM # LM DNG
LM # TRIN LM
LI # QUAN LI
L # L LCH
L # H LY (THO D)
L # HI L
LY # LY HN
LU # LU TOAN (H2SO4)
LONG # HNG LONG
LONG # RNG
L # T L
L # L T (T BINH)
LIU # QUAN LIU
LIU
# K TC X
LNG
LP, LIP# #THC
SN LNG
(LNG THC)
LNG # LNG M
LUN # LUN L
LI, LY #
LM # LM THI
LN # CN LN (LN CN)
LY, LI # BO LU (N LU)
LY, LY # LU TIN
L # KHCH L
LINH # CHUNG
L # N L
LINH # LINH HN
L # HOA L
LCH # M LCH
LIT #
LIT # LIT S
LIT # PHN LIT
LIM # LIM KHIT
LUYN # TINH LUYN
L # L
L # L THIN
LANG #
LNG # VUI TNH
LU # VNG LU
LNG, LNG # LNG PH
LU # R RA
LANG # TN LANG
HI # HI L
I # I TNH
P # P LC
N # N
V # V TR, AA V
Y # QUI Y
V # V NHN, V I

919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

VI # CHU VI, PHM VI


Y # U VIN, U NHIM
D, DCH # GIAO DCH
D # D THNG
DI # DI TR, DI NG
V # V DCH
Y # Y TRANG
V # V
VC # KHU VC
DC
# #GIO
DC
NHN
NHN
QU, NGUYN
N # N
TNG
NHN
V # V TR
V
#
DOANH,
DINHVN
# DOANH
VN # BCH
NGHIP
VINH # VINH QUANG
VNH # VNH VIN
VNH #
NHU # NHU KH
DCH # CHT LNG
VIT # VIT NAM
VIN # CNG VIN
DIN #
DIN # DIN THUYT
YN #
DIM # MUI
# NHC, NHIM
NG # TRUNG NG
NG
# NG
VIN,
NG P
HONH,
HONH
#
HONH
P #
HNH
VNG
N VNG,
U # U #
CHU
VNG QUC
HANG # HONG KIM
C #
N #
HA # HO HC
GI # GI NH
GI # GI TR
GIA # GIA CNG
KH # KH NNG
KHOA # KHOA HC, NI KHOA
QU #
H #
H #
QU #
KHA # HC KHO
HA
## THIU GII (GII
GII
QU # QU KH
THIU)

970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

GII # GII QUYT


KHAI # KHOI LC
CI # CI CCH
GII # C GII
KHI #
GIAI #
HI # HI HO, TRANH
GIAI # GIAI CP
BI # S, HN
HI # LI HI, TAI HI
CC # CC NHN (MI NGI)
KHUCH # KHUCH I
CCH # TNH CCH
XC # CHNH XC
GIC # GIC NG
GIC
# TRC GIC
CCH
GIO ## CCH MNG, BIN
CCH
NGCH # KIM NGCH
CT #
HAT # HOT NG
CAN #
SAN # NGUYT SAN
QUYN #
HAN # HON THNH
QUAN # QUAN LIU
CAN # CAN THIP
CM # CM T, CM KCH
QUN # TP QUN
HAN
#
GIAO
HON
HAN
#
HON
CNH, TUN
HN #
HON
CAM #
KHN #
QUN
# QUN
L
QUAN
QUAN
ST,TH
NHN
SINH
GIN ##GIN
N,
GIN
QUAN
QUAN # QUAN H, THU QUAN
HAN # HON DC
HM # BAO HM
NGN
# HU
NGN, VNG,
T NGN
NGUYN
#
NGUYN
NHAM # NHAM THCH
CU NGUYN
NGUY # NGUY C
H # HOAN H
KH # KH C
C # C BN
K # K TC X
HY # HY VNG
K # BN VIT
K # HC K, K HN

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

C #
K # K NGUYN
QI # T QU
QUI # QUI CCH, QUI LUT
K # K C
K # K S
NGHI # NGHI VN
NGH # HI NGH
NGT,
KHIT
#
KHCH
#
L
KHCH,
KHCH
CT #
QUAN
NGHCH # PHN NGHCH
CU # VNH CU
HP # HP THU, H HP
CU # CU VIN
CU # CU HN, YU CU
KHP #
CU # A CU
CP # THNG CP, H CP
CP # CUNG CP
CU # C
C # C TR
C #
HA #
NG # NG THUYN
CUNG
# CUNG
CP
CNG
CNGTRANH
NG, CNG
CNH ## CNH
SN
HIP # HIP HI
KHIU #
CNH # BIN GII
KHNG # KHNG HONG
HIP
# HIP
KCH
HUNG
#
KHI
HUNG (TNH
KIU # CU
HUNG
TNG
HUNG
HUNG QUT)
TRUNG (TRONG
HIP # #HP
LNG)
CC # NG CC
KHC # NHC KHC
CC # CC HNH, BC CC
NGC # HNG NGC
CN # CN V (LM VIC)
QUN # BNH QUN
CM # CM CH
KH # KH NN, KH DCH
C # KH C, CNG C
NGU # NGU NHIN
NGU # GC
QUT # PHT QUT
NGOA #
QUN # QUN CH

1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

HUN
#
HUN
LUYN
QUN
#
QUN
NHN, KHNG
QUN #
QUN
H # QUAN H
KHUYNH
# KHUYNH
HNG
HNH
THC, NHN
HNH #
# HNH
IN HNH
HNH
HU # N HU
KNH # KNH PHC
CNH # PHONG CNH
KINH # KINH NGHIM
CNH
# CNH
CO# HOAN
NGHINH,
NGHNH
NGH # NGH THUT
NGHINH
KCH # KCH TRNG
KHUYT # KHUYT IM
QUYT
# HUYT
QUYT DCH,
NH HUYT
HUYT
#
KT # KT HP
THNG
KIN # S KIN
KIN # KIN TON
KHAN
#
QUYN
# QUYN
KIM # KIM
DCHUY, QUYN
LC
KHIN # VAI
HIN # HIN NHN
HIN # CI HIN NH
HIM # HIM C, BO HIM
NGUYN # NGUYN NHN
GIM # GIM THIU
HIN # HIN TI, XUT HIN
HN # HN
C # C NHN
H # H HP
C # C NH
KH # KHO
H # H TCH
C # C , C HNG
KH # KH MC
H # H THU
C # MN, THU
H # H TR
NG,
# CH NG
GIAO
#NG
GIAO
T # CM
T,THNG,
T TI GIAO
CHIN
HU # KH HU
CNG # CNG BNH
HIU # HIU QU
HU # HU
HNG # KHUYNH HNG
HNH # HNH PHC

1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173

KHANG #
CANH
# CANH
TN
CNG
KHNG
CNG,
CU # #CU
THNH,
CUHI
TRC
CNG
NGNH # CNG NGNH
HNG # HNG TR
CANH # CANH TC
KHNG # KHNG NH
HNG # HNG HI
HOANG # HOANG PH
GING # GING NG
GIAO #
KHANG # KHONG VT
GING, HNG # HNG PHC
HNG # HNG THU
HIU # K HIU
KHC # THI KHC
CO # CO TH
YU # LNG
CT # CT CCH, CT NHC
N/A #
KHN # KHN CNG
HN # HN C
CN # CN NGUYN
HN # HN HP
SAI # SAI BIT
TRA # THANH TRA
SA # SA MC
TA # TO TCH
TI # TI SINH, TI PHT
TI # TI HU
TH # PHU TH
TI # TI NNG, T TI
THI #
TU # TU NGUYT
T # CU T, KINH T
T # T L
T # T BO
T # QUC T, THC T
TI # HIN TI, TI CHC
TI # TI LIU
TI # PHM TI, V TI
TI # TI SN
PHN # DC
TIU # HOA N
TC # CH TC
SCH #
LOT # N LOT
ST # CNH ST
TRT #
ST, SI # ST NHN

1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

TP # TP CH
MNH # A
TAM, THAM # THAM GIA
TN, TN # TN B
TON # TON S
TOAN # AXIT
TN # TN KHC
T #
THCH # THCH KHCH
T, TI, TY # T PHP
S # S HC
S # S ON, S PHM
CH # NG CH
SP, THP # SP NHP
CHI # CHI PHI
CHI #
MCH #
CHI #
T # DANH T, NG T
CH # TP CH
T # T CCH, T BN
X # RNG
T # TNG T
NHI # NHI NG
T # CHA
TH #
TR # TR AN, TR THU
TH # CH TH, BIU TH
T # T TH
THC # CNG THC
THC # THC
THT # THT NGHIP
THP # M THP
THC # THC HIN
X # H X
NHC
# # BO TH, CNG
TH,
TH
TH #
TH
CHNG # CHNG LOI
TU # RU
TH # TH L
TH # TRUYN TH
THU # THU HOCH
CHU # CHU VI, CHU K
CHU # U CHU
TU # TU CHNH, TU NGHIP
THP # THU THP
CHU #
NHU # NHU O
T, TC # TINH T, TC X
CHC # CHC T

1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275

THUT # THUT NG, K


THUT
THUT
# TRN THUT
THUN
TU, N
CHUN ## THUN
TIU CHUN
THUN
THUN #
X, X # X N
S # S CP
T #
TH #
CH # CH QUN
TR # VIN TR
TR # TR KH
THNG # THNG BI
TRIU # TRIU TP
THNG # THNG NGHIP
TNG. TNG # TNG LAI
SNG #
THA # THA K
CHIU, TRIU # CHIU I
THNG # THNG CP
TIU # TIU HO
THIU # CHY
CHIU # I CHIU
TNH #
CHNG # HIN CHNG
TIU
# M
TIU
TNG
# KH
TNG,
HIN
THIU # THIU
GII
TNG, VOI
THNG
#
THNG
# PHI THNG,
THNH # THNH
QUCH
THNG THC
TNH # TNH BO
IU # IU C
TRNG # TRNG THI
IP # TRNG IP
CHNG # HP
THC # THC VT
CHC # CHC V
XC # XC GIC
THN #
TN # TN DNG, THNG TIN
TM #
THM #
THN #
THN # THN PHT
THN # I THN
THN # THN TH
TN #
CHM # PHNG CHM
CHN # CHN NG
XUY #

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

S # S HC
CH # CH , P CH
TH # TH LC, TNH TH
TNH # TNH DANH
TNH # GII TNH, TNH CHT
THNH # THNH CNG
CHNH # CHNH TR
CHNH # CHNH L
TINH # KIM TINH, SAO
TNH #
THANH # THANH KHIT
TINH
#
TINH
THN
TNH
#
TNH
MCH, TNH
CH # CH TC
DNG
THU # THU QUAN
TCH # CH NGI
TCH # NGY XA
THCH # NHAM THCH
TCH # TH TCH, DIN TCH
TCH # THNH TCH
TRCH # TRCH NHIM
TIP # TIP I
CHIT, TRIT #
THIT # THIT K
TIT #
TUYT # TUYT
TUYT # TUYT I
CHIM, CHIM # CHIM C
CHUYN # CHUYN MN
CHIN # CHIN TRANH
TUYN # SUI
THIN # THIN HC
TUYN # TRC TUYN
THUYN # THUYN TRNG
TUYN # TUYN C
THIN # THIN C
NHIN # T NHIN
TAN # HON TON
T # T QUC
T # T CHC
SONG # SONG PHNG
TNG # THNG TNG
TNG # T TNG
SU #
TO #
THO, THAO # THAO TC
TO
#
TNG,
# TNG
TRANH # TNG
CHIN TRANH
H, TH TNG
SONG #
TNG # TNG QUT

1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

THO # THO NGUYN


TRANG # TRANG TR
TNG # THCH TNG
TNG # TNG GIM
TNG #
TNG # NI TNG
TNG #
TNG #
TO # CU TO
TRC #
TC # QUY TC
TC # LI TC
THC # C THC
TRC #
TC # TC
TC # LIN TC
TT, THT # TT NGHIP
TN # TN TI
TN # T TN, CHU
TN
# THA
TNNHN,
KNH THA
THA
#
TN # TN HI
PHNG
# KCH
I # I CHIU
I, I # NHIT I
TH #
I #
THAI # THOI KHC
# NHT
TRCH #
TRC #
T # PHT T
CC # THUNG LNG, U CC
N, AN # N V
M # M NHIM
THM # THM HIM
THAN # THAN KHONG
AN # ON KT
AN # PHN ON
NAN # M
AN # GIAI ON
M # M THOI, TO M
TR # GI TR
S # S NHC
TR # V TR, PHI TR
TR # TR TR
TRC # KIN TRC
SC # SC SINH, GIA SC
TRC # TRC LM
TRNG # TRNG TI
TR # V TR

1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428

TR # IN TR
TRNG
#TR
K SINH
TRNG
TRC,
# TR
TRC
GI
TR
#
TR
TI,
XA
TR
TR KIM ( DNH
(TC #GI)
TIN)
TRIU # TRIU CHNG
SNH
# QUAN
SNH
IU,
IU
IU
TRA,
IU
TRNG
##
KHUCH
TRNG
HO
SIU # SIU VIT
NH # NH IM
TRC # TRC TIP
TRM # TRM MC
TRN # TRN TRNH
NHN #
TRUY # TRUY CU
THNG # THNG THIT, AU
NH # NH CH
NH # NH NGHA, D NH

# Y
TRNH
TRNH , CNG
NH # #VN
TRNH
N # BN
TRCH # GIT NC
CH # MC CH
THCH
# TRIN
THCH VNG,
NG PHT
TRIN
THIT ## ST
TRIN
TRUYN,
TRUYN
IM # IM
S # TRUYN
T, TRUYN NGN
IN # CUNG IN
#
#
# QUA, H
NG # NG K
# TIN
N # N LC
N # PHN N
O # KHUYNH O
NG # NG PHI
NG #
THP # THP
O # QUN O
U # U T
O # O TC
THANG
# NC#NNG
ANG,
NG
NG
NG # N, IN
NG
NHIN
NG # CAO NG
NG # NG
O # CHU O

1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

O # O TU
O # CH O
NG # NG T (TR CON)
NG # NG
C # C
C # GII C
C # C THN
T
## T
M
MKCH
THIN (TRI C
GII #
MY)
N
# NGUNHUYN
N
NHUYN
CT
NI # NI#TM
(SN), MM DO
NN # TAI NN
NH # SA, V
NHIM # NHIM V
NHN # NHN THC
MIU # CON MO
NHIT # NHIT TM
NIM # K NIM
NHIN # NHIN LIU
NO # KH NO
NNG # NNG (NNG )
NNG # NNG SUT
NO # C
NNG # NNG NGHIP
BA # BA O (SNG)
PH # PH SN
M # NGA
BI
## L
BIUNG RU, GIAO
BI
CC
BI # BI TU
BI
BI # BI CNH
PHI # PHI HP
BI # THP BI
BC #
BC # BC TNH
BC # BC KCH (OANH TC)
MCH # LA M
SNG, TNG # CI HP
C #
IN # CNH NG
PHT # TH PHT
BT # NH, RNG
PHN # PHN ON
PHN # PHN I
BN # MC BN
BN # BN QUYN
PHM # PHM NHN
BAN # TON BAN (TON TH)
PHN #

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

PHIN
# PHIN
VN # VN
NINNHN
(TUI(NGI
GI)
GC)
PH # PH NH
B # N, CHNG
BI # BI KCH
PH # PH CHUN
T # T SUT
B # MT MI
B # DA THUC
B # B CO
PH # KINH PH
PHI # PHI THNG
PHI # BAY
B # CHUN B
M # M NHN
T # L MI
THT # THT PHU
TT # TT NHIN
BT # BT M
TIU # TIU CHUN
BNG # NC , BNG SN
BIU # BIU HIN
BNH # BNH LUN
MIU, XAO # GIY
BN # BN CNG
PH # PH THC
PHU # PHU PH
PH # PH N
PH # PH QU
B # B CO
PH # CHNH PH
B # KHNG B
PH # PH CP
PH # PH DU
PH # PH HIU
PHU # DA D
PH # GNH VC
V, V # V TRANG
V # V KHC
B # B I
PHONG # PHONG TO
PH # PH VIN TRNG
PHC # HI PHC
BC # B RNG
PHC # HNH PHC
PHC # PHC THNG, BNG
PHC # PHC TP
PHT # TR
PH # SI
PHT # PHT GIO
PHN # BT, HOA PHN

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581

BINH # BINH KH
BNH # BNH NG
BNH # XP HNG
B # B TC
M # GO
BCH # BCH HO
BIN # BIN CCH
PHIN # PHA, BN
BIN # BIN SON
BIN # BIN CNH (BIN GII)
PHN # TR, V
BO # BO HIM
B # SN, BT
B # B SUNG
M # TUYN M
M # SNG
BAO # BAO QUT
BO # BO CO
BO # BO VT
BO # M P
PHNG # PHNG X
PHP # PHP LNH
PHNG, PHNG # I THM
PHONG # PHONG PH
VONG # VONG LINH
PHNG #
MO # M, NN
VONG # VONG N
MANG # BN RN
BO, BC # BO NG
VNG # HY VNG
BNG # GY, CU BNG
MU # MU DCH
PHNG # PHNG HO
MA # MI
MAI # MAI TNG
MAI # T
MT # MT L (NG CNG)
MN # MN K
V, MI # V LAI (TNG LAI)
MIN # NG, NG MIN
V # NHIM V
MNG # MNG TNG
V # VO HI
NNG # CON GI
MNG,
MNH
# SINH
MNG
MINH
#
LI
MINH
(TING
SM
M # M TN
VANG)
MIN # LIN MIN
DIN # MT, MT N
MAO # LNG

1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

L # TR V
DCH # KH DCH
C # CC THC
DU # DU
DU # DU NHP
U # U T
DNG # DNG CM
DO # T DO
DU # DU HC
BU # BU CHNH
D # D NH
D # TN D
D, D # D LUN
D # GI
U # U NHI
DUNG # DUNG TCH
DNG # DNG THC, A DNG
DUNG # DUNG DCH
DIP # L
YU, YU # YU CU
DNG # M DNG
DC # MUN
DC # TM
DC #
LI # LI
LC # LIN LC
LC # RI
LON # HN LON
NAN # TRNG
LI # LI HI
L # MT TRI
LC # LC QUN
LUT # QUI LUT
SUT # T SUT
LC # LC
LU # LU HNH
LU
# LU
GII (HIU V
LIU
LIUHT
LP ##HT,
NG )
LNG # LNG THN
LNG # MT
LIU # Y LIU
LNG # LNG TM
LNG # S LNG
LNH, LNH # LNH VC
LC # XANH LC
LUN # LUN HI
LY, L # NC MT
LOI # CHNG LOI
LNH # PHP LNH
L # L NGOI (NGOI L)

1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

LNH # LNH M
L # L NGHI
LINH # L
LINH #
LCH # LCH S
LIT #
LUYN # LUYN I
LUYN # LUYN TP
LIN # LIN TC
L # NG
LAO # LAO NG
LO # TRNG LO
LC # K LC
LUN # LUN L
HA, HA # HO GII
C # C
M # M HIU, M ST
D #
# KIN, QUYT
Y # Y HC
VIN # HI VIN, NHN VIN
DN
# VN
DN CHUYN,
HO
VN
#
VIN # BNH VIN VN
NG
NH
## PHN
NH
VIN
VIN
PHNG,
VNH
ANH # ANH NG
VIN
C # PHNG
M # M NHC
H # MA XUN
GIA # GIA NH
CA # QUC CA, CA KHC
HA, HOCH # HA GIA
HI # HI TNG, HI P
HI # HNG HI
GII
# TH
GII
NHC,
LC
NHC C, LC
KHAI # KHAI#MC
VIN
HN # HN PHONG
HN # HN T
QUN #
NHAN #
QUI # QUI HON
KHI, KH # KHI IM
CP # CP HNH, KHN CP
CU # NGHIN CU
NGU # B
KH, KH # QU KH
KINH # KINH
MIN # MIN DCH
GIO # GIO DC

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

NGHIP # CNG NGHIP, TT


NGHIP
CN # CN TH
NGN # NGN HNG
KHU # KHU VC
HUYNH # HUYNH
K # K HOCH
KHINH # KHINH SUT
KIN # KIN THIT, KIN TRC
KHUYN # CON CH
NGHIN # NGHIN CU
HUYN # TNH
NGHIM # TH NGHIM
NGUYN # NGUYN KH
QUANG # QUANG TUYN
HO, HIU # HO
CNG # CNG TRNG
QUNG # QUNG CO
KHO # KHO ST
HP # HP NG
HC # EN
THI #
TC # TC PHM
SN # SN KHOA
S # S T
S, S # S DNG
THY, TH # THU CHUNG
T # CH
TH # TH TRNG
T # T TNG
CH # NH CH
T # SINH T
T # T NHN
CH #
TH # TH NGHIM
S # S THT, S C
T # VN T
TR # KIN TR
T # T NG
THT # T THT
CHT # CHT VN
T # MIU T, T CHN (NH)
GI # HC GI, TC GI
T #
NHC # NHC IM
CH # CH NHN
TH # TH TNG
THU # THU PHN, MA THU
CHUNG # THU CHUNG
TP # TP QUN, HC TP
TP # TP HP
TR # TR S

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

TRNG, TRNG # TRNG I,


TRNG LC
XUN # XUN
S # S TI
TH
#
TRNG,
TRNG
# HI
THA, THNG
# LN
XE
TRNG
SC # HIU SC, SC THI
TM # TM L, TRUNG TM
SM
## LNG THN, THN
THN
CHN
# CHN L
TN,
HU TIN # TN CNG, TIN
B
# N
TH # TH K
CHNH
# CHNH
NGHA
THANH
NIN, MU
THANH #
# THANH
M THANH
XANH
THIT
THIT
THC, THN
XCH ##XCH
O
THIT
THUYT # THUYT MINH
TIN #
TO # NHANH
TU # O TU
TNG # TNG BIT
TC # GIA TC
THN # THN TRNG
THI # THI DNG
TH # TH DC, TH CHT
I # I NG
THI #
I # I BIU
I #
# MC
AN # NGN
TRI, TR # TR NNG
A # A V
TR # AO
TR # TR
TRC # MC (QUN O)
TR
# BUI
TRA
TRIU
# TRIU
CH # CH
NH, BUI
SNG
THNH
##NGNG
NHGIAO
THNG
THNG
IU # IU
TH, HNH,
BCH IU
THNG
#
# HUYNH
CHUYN # VN CHUYN
IN # RUNG
NG # TH, TH
# C

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

NG # MA NG
P # HI P
U # U NO
NG # LAO NG
NG # NG T
NG # NG
NG # GING NG
C # C QUYN
NHC # THT
MI # THNG MI
PHT # XUT PHT
PHN # CM
BNH # BNH VIN
PHM # PHM CHT
BT # BT HNH
PHONG # PHONG CNH
PHC # Y PHC
VT # NG VT
VN # VN HA
BIT
##C
BIT
MIN
MIN
CNG (S
TIN # TIN LI
HC)
PHNG
# PHNG PHP,
B # B HNH
PHNG HNG
MUI # T MUI
V # V GIC
DN # DN TC
MINH # THUYT MINH
VN # VN
MN # CA
D # M
D # D NGOI
DC # THUC
HU # HU CH
TCH # HONG HN
DIU # NGY
DNG # NG DNG
DNG # DNG
L # L DO, L TNG
L # L QUN
LIU # NGUYN LIU
LC # IN LC
LM # RNG
AN, YN # AN TM, AN TON
NHT # MT
M # M TU, M THC
HU # T HU
V # LI V
DCH # NH GA
VIN # NG YN
H # DI, THP

1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

H # WHAT
HA # LA
HOA # HOA
HI # HI NGH
NGOI # NGOI QUC
HC # HC SINH
GIAN, GIN # THI GIAN
KH # KHNG KH, KH TNG
HU # HU NHT
NG # C
KIM
# HONG
KIM KH, KHNG
KHNG
# KHNG
CU # CHN
TH O
NGUYT # TRNG
KIN # NHN, KIN THC
NGN # NGN NG
C # C I
NG # NG CC
NG # CHNH NG
HU # HU PHNG
NG # ANH NG
KHU
#HNG,
NHN HNH
KHU # HNH
HNH,
HIU # HC HIU
NG, NGN HNG, I
CAO # CAO GI, CAO NGUYN
QUC # QUC GIA
KIM # C KIM
T # T NGN
TAM # TAM GIC
SN # SN LM
T
# BN
THI,
TH
# THI
GIAN, THI
T,
T
#
MU
T
NH
I # TAI, NH TY KHOA (KHOA
TAI MI HNG)
THT # BY
X # X HI
XA # XE HI
TH # TH THUT
CHU # TUN
THP # MI
XUT # XUT HIN
TH # VN TH, TH K
N
# NAM
N # THIU S,
THIU,
THIU
TIU # TIU
HC
THIU N
THNG # THNG CP
THC # THC PHM, N
TN # TN XUN
NHN # NGI
THY # NC
SINH # SINH HOT

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

TY # TY PHNG
TIN # TIN SINH
THIN # THIN NIN
XUYN # SNG
TIN # TIN
TC # SUNG TC
A # NHIU
I # I HC
NAM
# NAMTRNG
N
TRNG,
#
TRUNG, TRNG # TRUNG
TM
TRNG
N
IM
THIN##TIM,
TRICA HNG,
THNG IM
IN # IN LC
TH # TH NHNG
NG # NG NAM
O # NG L
C # C
NAM # NAM PHNG
NH # HAI
NHT # NHT BN, NHT K
NHP # NHP CNG
NIN # NIN I
MI # MUA
BCH # MINH BCH, TRNG
BT # TM
BN # BN TN BN NGHI
BCH # TRM
PH # PH MU
PHN # PHN GII
VN # TN VN (BO)
MU # MU T
BC # BC B
BN # SCH, CN BN
MI # MI NHT
VN # VN VT, 10000
DANH # DANH T, TN
MC # THO MC
MC # MC CH, MT
HU # BN
LAI # N
LP # LP PHNG
LC # SU
THOI # HI THOI

pathetic,
pathos,
pity,
Asia, rankgrief,
next,sorrow,
come after,
-ous,
sympathize,
grip,
hold, mould
bribe,
intimidate,
dignity,sushi,
majesty,
menace,
handle, entertain,
thresh,
strip,
threaten,
do,
change, make,
benefit,seduce,
welfare,cheer,
be of
consolation,
amusement,
military
officer,
jailer,
old
man,
rank,
use,
practice,
cost, serve as,
makereach
sportto,
of,try,
comfort,
console,
good, advantage, as a result of,
fiber, tie, rope,
bequeath, leave behind, reserve,
well,
well crib, town, community,
deviate,
I, one, idleness, leisure, miss the mark,
evade, elude, parry, diverge,
rice plant,
potato,
shade,
yin, negative,
sex organs, secret,
matrimony,
marry,
shadow,
conceal, hide, cover,
rhyme, elegance, tone,
bay, creek, inlet, gulf, beach, seacoast,
shadow, silhouette, phantom,
defense, protection,
recitation, poem, song, composing,
epidemic,
benefit, gain, profit, advantage,
ecstasy, joy, rapture,
audience, audience (with king),
review, inspection, revision,
banquet,
feast,follow
party, along, run along, lie
run
abet,alongside,
help, save,
along,
inflammation,
flame, blaze,
affinity,
monkey,relation, connection, edge, border,
verge, brink,
lead,
concave, hollow, sunken,
journey, chase away, let go, going, travel,
assault, hit, beat, thrash,
venerable old man,
open
sea,duplicate,
offing, risestrange,
high into sky,
the
latter,
recollection,
think, remember,witty,
fishhook
radical (no.
5),
grace,
kindness,
goodness,
favor, mercy,
wholesale,
blessing,
benefit,
excellent,
beautiful,
good, pleasing,
calm, quiet,
moderation,
skilled,
marry
into, bride,
spare
time,
rest, few,
leisure, time, leave of
widow,
minority,
erect,
frame, mount, support, shelf,
absence,
construct,
calamity, misfortune, evil, curse,

earnings,
work, earn
money,
splendor,
flower,
petal,
shine, luster,
counters for things,
ostentatious, showy, gay, gorgeous,
mosquito,
ego, I, selfish, our, oneself,
bud, sprout, spear, germ,
congratulations, joy,
gracious, elegant, graceful, refined,
starve, hungry, thirst,
clod, lump, chink, clot, mass,
demolition,
pocket,
feelings,
break,heart,
destroy,
yearn, miss
suspicious,
mystery,
apparition,
someone,
become attached to, bosom,
repent, regret,
breast,
commandment,
kidnap, falsify,
censure,
criminal investigation,
outline,
condition,
approximation,
rue, be sad, sigh, lament,
generally,
horizon, shore,
boulevard, street, town,
above-stated, the said, that specific,
hedge, fence, wall,
menacing, dignity, majesty, threaten,
nucleus,
core,
kernel,
seize,
get,
find,
husk, nut shell, earn, acquire, can, may,
able
to,
enclosure,
quarters, fortification, red-light
harvest, reap,
district,
tower, tall building, palace,
isolate,
alternate,depend,
distance, separate, gulf,
hang,
suspend,
point, peak,
mountain, arrive at, tax,
pour,
lagoon,
hoarse, scold,
fasten, tie up, arrest, constrict,
thirst, dry up, parch,
slippery, slide, slip, flunk,
brown, woollen kimono,
control,
wedge,shares, stock, counter for
stocks,
stump,
moreover,
also, furthermore,
small plants,
reap, cut, clip, trim, prune,
crown,
best,
peerless, advise,
persuade,
recommend,
intuition, perception,
encourage, offer,
yell,
cry, scream,
tolerant,
leniency,
relax, feel at
withstand,
endure,generosity,
support, resist,
home, be at ease, broadminded,
tree trunk,
afflicted, disease, suffer from, be ill,

remorse, regret, be sorry,


daring,
sad,
tragic,
pitiful,friendship,
frail, feeble,
goodwill,
article,
section,
coffin, casket,
collusion,
oversee,
official, govt office, rule,
delight,
joy,
slacken,
loosen, relax, lessen, be
administer,
moderate, ease,
tin can, container, jar radical (no. 121),
liver, pluck, nerve, chutzpah,
warship,
pierce, 8 1/3lbs, penetrate, brace,
send back, return,
specimen,
take warning from, learn from,
collapse,
leisure, fall into, cave in, fall (castle),
slide into,
eyeball,
stubborn, foolish, firmly,
undertake,
scheme,
design,
attempt,
branch
fork
in road,
scene,
arena,plan,
strange,off,
strangeness,
curiosity,
theater,
mourning,
detestable,
death
how many,abhor,
how much,
how far,
how long,
anniversary,
brandish, wave, wag, swing, shake,
national flag, banner, standard,
previously,
already,
long
ago, resign,
abandon,
throw
away,
discard,
chess piece, Japanese chess, shogi,
reject,
sacrifice,
chronicle,
account, narrative, history,
vapor, steam,
annals, geologic period,
precious, value, prize, esteem, honor,
rut, wheel, track, model, way of doing,
radiance,
shine,
gleam,
twinkle,
equestrian,
ridingsparkle,
on horses,
counter
for
hungry, starve,
equestrians,
falsehood,
ghost, devil,lie, deceive, pretend,
counterfeit, forgery,
ceremony, rule, affair, case, a matter,
best regards, good,
frolic, play, sport,
mimic, aim (a gun) at, nominate, imitate,
deceit,
cheat, delude,
righteousness,
justice, morality, honor,
sacrifice,
loyalty, meaning,
chrysanthemum,
good luck, joy, congratulations,
instead, on the contrary, rather,
skids, leg, undercarriage,
tyrannize, oppress,
hill,
knoll,
Shinto
shrine,
constellations,
palace,
reach out,
exert,
exercise, cause,
princess,

bow,
bowdestitute,
(archery,suffer,
violin),perplexed,
hard
up,
decay, rot, remain in seclusion,
cornered,
twist, ask, investigate, verify,
repel, refuse, reject, decline,
foothold,
based on,
follow, therefore,
void,
emptiness,
unpreparedness,
crack,
raise, plan, project, behavior, actions,
fissure,
untruth,
receive,
undergo,
answer
(phone), take,
long-distance,
spur,
fetlock,
get, catch,
villain, evil, bad luck, disaster,
gorge, ravine,
respect,
reverent, correct, reform, cure,
rectify,
lunatic,straighten,
insane, crazy,
confuse,
control,
pretend,
entertain,
revive, falsify,
retrieve, interest,
threaten, coerce,
pleasure,
mirror,
speculum,
barrel-head,
round
ricehome town,
village,
native place,
district,
cake offering,
echo,
sound,
resound,
ring,
vibrate,
face-up,
look
up,
depend,
seek,
wonder, be surprised, frightened,respect,
amazed,
rever, drink, take,
congeal,
stiff,
be absorbed
in, of
axe,
1.32freeze,
lb,
catty,
for loaves
daybreak,
dawn,
incounter
the event,
bread,
axe
radical
(no. 69),
muscle,
sinew,
tendon,
fiber, plot, plan,
harp, koto,
descent,
tense, solid, hard, reliable, tight,
germ, fungus, bacteria,
collar, neck, lapel,
discreet,
reverently,
humbly,
phrase,
clause,
sentence,
passage,
versify, singing,
recital,
paragraph, counter for haiku,
drive,
run, gallop,
advance, uneasiness,
inspire, impel,
expectation,
consideration,
foolish,
folly,
absurdity,
stupid,
interview,
treat,
entertain, receive, deal
fear, anxiety,
concern,
with,
winding,
reel,
spin,submit,
turn (pages), look up,
yield, bend,
flinch,
refer to,
mulberry,
send
forth fragrance,
fragrant, be scented,
meritorious
deed, merit,
smoke (tobacco),
county, district,
punish, penalty, sentence, punishment,
disclose, open, say,
pledge, promise, vow,
diameter, path, method,
jubilation,
congratulate,
be happy,
put
up (arest,
notice),
put
up,rejoice,
hoist, display,
recess,
relax,
repose,
portable,
(in hand),
armed with,
hang out,carry
publish,
describe,
bring along,

mountain stream, valley,


lineage, system,
inherit, succeed, patch, graft (tree),
stalk, stem,
lightning-bug, firefly,
chicken,
whale,
beat, attack, defeat, conquer,
violent, get excited, enraged, chafe, incite,
greatness, excellence,
undefiled, pure, clean, righteous, gallant,
hole, aperture, slit, cave, den,
frugal, economy, thrifty,
concurrently, and,
sabre, sword, blade, clock hand,
sphere, circle, radius, range,
strict, hard, solid, tough, tight, reliable,
dislike,
detest,
hate,
suspend,
hang,
constitution,
law,10%, install, depend,
consult,
offering,
counter
for drinks,
present, offer,
self-effacing,
humble
oneself,
silk,
dispatch,
despatch,
send, give, donate,
condescend,
be modest,
do, undertake,
appear,
existing,
phantasm,
vision,severity,
dream, illusion,
stern, strictness,
rigidity,
apparition,
bowstring, chord, hypotenuse,
source, origin,
mysterious, occultness,
orphan, alone,
self, snake, serpent,
arc,
arch,
bow,
look
back,
review,pride,
examine
oneself, turn
boast, be proud,
triumphantly,
around,
drum, beat, rouse, muster,
give,
do something
for, discern, realize,
enlightenment,
perceive,
recreation, pleasure,
understand,
Go,
safeguard,
protect,
achievement,
marquis, lord, merits,
daimyo,success, honor,
credit,
empress, queen, after, behind, back, later,
pit, hole,
cavity, hole, slit, very, great, exceedingly,
filial piety, child's respect,
adroit,
skilled, be
ingenuity,
disconcerted,
confused, lose one's
constancy, always,
head,
confront, resist, defy, oppose,

arrest, seize, concerned, adhere to,


withdraw,
despite, draw in, hold back, refrain from,
be moderate,
aggression, attack,
creek, inlet, bay,
deluge,
flood,
vast, grade, first class,
armor,
high
(voice),
gutter, ditch,
sewer, A
drain, 10**32,
former, instep, carapace,
emperor,
draft, copy, manuscript, straw,
strangle, constrict, wring,
hawser, class (genus), rope, cord, cable,
equilibrium, measuring rod, scale,
tribute, support, finance,
subscription, buy,
fermentation,
paragraph,
nape of neck, clause, item,
steel,
term (expression),
sturdy,
strength,
overpowering,
torture, beat, great, powerful, excelling,
Australia,
overcome, kindly, skillfully,
cereals, grain,
cruel, severe, atrocious, unjust,
prison,
jail, a grudge, resentment, malice,
regret,
bear
ground-breaking,
open up hospitable,
farmland,
sociable,
kind,
courteous,
hatred,
cordial,
descendants, elder brother, insect,
dark blue, navy,
soul, spirit,
assistant, help,
tempt, seduce, instigate, promote,
lie, falsehood, deceive, pretend,
chain, irons, connection,
bond, loan, debt,
sponsor, hold (a meeting), give (a dinner),
superintend, manager, rule,
coloring, paint, makeup,
plantation, planting,
disaster,
calamity,
woe, curse,
evil,worship,
purification,
Buddhist
room,
smash, break,
crush, food,
familiar,
popular,
avoid, alike,
tailor, judge, decision, cut out (pattern),
ride, board, get on, place, spread, 10**44,
dose, medicine, drug,
promontory, cape, spit,
plane, sharpen, whittle, pare,
squeeze,
scheme, plan, policy, step, means,
cord, rope,
confused, mix, be in disorder,

cherry,
snapshot, take pictures,
grate, rub, scratch, scrape, chafe, scour,
umbrella,
wretched, disaster, cruelty, harsh,
scaffold, cleat, frame, jetty, bolt (door),
silkworm,
acid, bitterness, sour, tart,
temporarily,
a while, moment,
long time,
gentleman,
samurai,
samurai
radical
(no.
heir, succeed,
33),
alms,
apply
bandages,
administer firstfigure,
form,
shape,
delicious,
relish,
show
a
liking for, purport,
aid,
will, clever, expert,
family name, surname, clan,
welfare, happiness,
purple,
violet,
climax,
arrive,
proceed, reach, attain,
limb, arms
& legs,
result in,
inspection, regard as, see, look at,
poem, poetry,
consult with,
grant, gift, boon, results,
feminine, female,
domesticate, raise, keep, feed,
waiter,
samurai,
upon,beserve,
nourishing,
morewait
& more,
luxuriant,
mercy,
planting, turbidity,
emperor's
seal,
axis,
pivot,
stem, stalk, counter for book
magnet,
porcelain,
scrolls,
tenacious, take hold, grasp, take to heart,
lacquer, varnish, seven,
rapidly,
turf, lawn,
cottage, inn, hut, house, mansion,
shoot, shine into, onto, archery,
pardon, forgiveness,
diagonal, slanting, oblique,
boil, cook,
intercept, interrupt, obstruct,
snake, serpent, hard drinker,
wicked,
injustice, wrong,
shaku,
Japanese
scale,
ladle, one
tenth offoot,
a go,measure,
dip,
rule,
bar-tending,
serving
baron, peerage,
courtsake,
rank,the host, draw
(water),
ladle, scoop, pump,
loneliness,
explanation,quietly, mellow, mature, death
of a priest,
vermilion, cinnabar, scarlet, red, bloody,
particularly, especially, exceptionally,

hunt, raid, gather,


pearl, gem, jewel,
gist,
proceed to, tend, become,
longevity,
Confucian,congratulations, one's natural
life,
timber trees, wood,
demand,
request,
need,
religion,
sect,
denomination,
main point,
captured,
criminal,
arrest,
catch,
concerning,
settle, take position, depart,
origin, essence,
study, per,
stinking,
ill-smelling, suspicious looking,
distress,
grieve,
lament,be
befragrant,
anxious,stink,
odor,
savor,
fragrance,
excel,
excellence,
beauty,
surpass,
masses,
great numbers, multitude,
glow,
be
bright,
attack,
advance on, succeed to, pile,
populace,
heap,
repay, reward, retribution,
ugly,
unclean,obey,
shame,
badto,
looking,
accompany,
submit
comply,
allot, fill,
follow,
secondary, incidental,
subordinate,
astringent,
reluctant,
have
soup, juice,hesitate,
broth, sap,
gravy, pus,
diarrhea,
vertical,
length, height, self-indulgent,
animal, beast,
wayward,
gun, arms,
uncle, youth,
graceful, gentle, pure,
shrink, contract, shrivel, wrinkle, reduce,
solemn, quietly, softly,
cram school, private school,
mellow, ripen, mature, acquire skill,
sagacious, genius, excellence,
wink, blink, twinkle,
quasi-,
semi-,10day
associate,
decameron,
sequential, fellow, period, season (for
specific
products,profit by, receive
wet,
be watered,
martyrdom,
follow by resigning,
benefits, favor, charm, steep,
shield, escutcheon, pretext,
patrol, go around, circumference,
abide by, follow, obey, learn,
commoner,
all, bastard,
preface,
beginning,
order,
precedence,
confer, relate, narrate,
describe,
occasion,
chance,
incidentally,
wound,
hurt,
injure,
impair, pain,
injury,
gradually,
slowly,
deliberately,
gently,
reparation,
make
up
for,
recompense,
cut, gash, scar, weak point,
redeem,
artisan, workman, carpenter,
measuring box, 1.8 liter,
chant, recite, call upon, yell,
exhort, urge, encourage,
wee hours, evening, early night,

esteem,
furthermore,
still, yet,
extract,
selection,
summary,
spread
patent,
clear,rule, administer, copy,
manipulate,
conduct,
thin,
palm of hand,
shining, bright,
sparkle, clear, crystal,
pine tree,
marsh,
lake,impatient,
bog, swamp,
pond,
char,
hurry,
irritate,
burn,
ford, ferry,
port,
scorch, singe,
symptoms, illness,
nitrate,
saltpeter,
auspicious,
happiness,
blessedness,
reef,
sunken
rock,
appellation,
admire, name, title,
good omen, praise,
good fortune,
fame,
cosmetics,
adorn
(one'sopposition
person),
collide,
brunt,
highway,
resemblance,
(astronomy), thrust, pierce, stab, prick,
sue, accuse,
evidence,
proof,
certificate,
detailed,
full,
minute,
accurate, wellimperial edict,
length, 10feet, measure, Mr., Ms., height,
informed,
bell,
gong,
chimes,
stature,
all (one
has), only, that's all,
hinder, hurt,
harm,
merely,
superfluous, uselessness,
surplus, besides,
lot,
earth,
soil,cleanse, exorcise, Manchu
clean,
purify,
lass, girl, Miss, daughter,
Dynasty,
defer, turnover, transfer, convey,
brew, cause,
lock, fetters, shackles,
entrust, request, send a message,
decorate, ornament, adorn, embellish,
augment, increase, multiply, raise,
weave, fabric,
embarrass, humiliate, shame,
encroach, invade, raid, trespass, violate,
lips,
with child, pregnancy,
hearing, judge, trial,
humility,
besoak,
careful,
discrete,
prudent,wet,
immersed,
dip,
steep, moisten,
shake, wave,
wag,
swing,
dunk,
sire, good belt, gentleman,
fuel,
firewood,
kindling,
humanity,
virtue,
benevolence,
charity,
checkup, seeing,
diagnose, examine,
man, kernel,
blade, sword, edge,
inquire, fathom, look for,

exhaust,
use up,
rungreat,
out of,exceedingly,
deplete,
tremendously,
very,
befriend, serve,
swift, fast,
camp, battle array, ranks, position,
vinegar, sour, acid, tart,
droop,
suspend,
hang,
slouch,
conjecture,
infer,
guess,
suppose,
commander, leading troops,
governor,
support,
cook,
boil, purity, essence, pith, cream,
chic,
style,
drowsy, sleep, die,
elite,
choice, accomplish, attain, commit
consummate,
decline,
wane,
weaken,
drunk,
feel
sick,
poisoned, elated,
(suicide),
follow,
though, notwithstanding,
while,
spellbound,
during,
obey,
submit to, comply,
weight, both,
plumball,
bob,
sinker,
at the mercy of (the waves),
marrow, pith,
adore,
respect,
revere,
worship,
set,
laypivot,
a foundation,
install,
equip, squat
hinge,
door,
down,
sitbedown,
lucidity,
clear, clear, clarify, settle,
cedar, cryptomeria,
strain, look grave,
measurement, foot/10,
rapids, current, torrent, shallows, shoal,
furrow,
30 tsubo,
ridge,
rib,
subjugate,
attack
the
rebellious,
collect
just so, this, right, justice,
taxes,
animal sacrifice, offering,
boom,
prosper,
copulate,
sincerity,
admonish,
warn,priest,
prohibit, truth,
holy, saint,
sage, master,
fidelity,
vow, swear, pledge,
solicit, invite, ask,
departed,
die, for ships, fish, birds,
vessels,
adjusted,counter
alike, equal,
similar variety of,
arrows,
one
of
a
pair,
reject,
withdraw,
repel,
pity, beretreat,
sparingrecede,
of, frugal,
stingy, regret,
repulse,
chop, divide, tear, analyze,
enroll, domiciliary register, membership,
tracks, mark, print, impression,
bungling, clumsy, unskillful,
vicarious, surrogate, act in addition to,
stealth, steal, secret, private, hushed,
tongue, reed, clapper,
hermit, wizard, cent,
proclaim, say, announce,
fan, folding fan,
plug,
bolt, cork,
bung,
stopper,
submerge,
conceal,
hide,
lower (voice),
dye, color, paint, stain, print,
hush,

rotation,
go around,
recommend,
mat,
advise, encourage,
slender,
fine,
thin
kimono,
tread,
step
on,
trample,
practice, carry
offer,
through,
coin, .01 yen, money,
pig
iron, gradually advancing, finally,
steadily,
fresh, vivid, clear, brilliant, Korea,
barely,
Zen, silent meditation,
darning,
repair,
mend,
trim, tidy
up, adjust,
set
aside,
give up,
suspend,
discontinue,
model,
molding,
lay aside, except,
alienate, rough, neglect, shun, sparse,
cornerstone, foundation stone,
tariff, crop tax, borrowing,
coarse,
rough,
rugged,
accusation,
sue,
complain
of pain,
appeal
elementary,
principle,
naked,
uncovered,
thwart,
separate
from,
prevent,
obstruct,
to,
deter,
impede,
genesis,
wound,
injury, hurt, start,
Buddhist
priest, monk,
godown,
warehouse,
storehouse, cellar,
originate,
treasury,
miss, mourning,
robust, manhood, prosperity,
play music, speak to a ruler, complete,
cadet, friend,
nest, rookery, hive, cobweb, den,
vat, tub, tank,
villa, inn, cottage, feudal manor,
interment,
bury,
shelve,
encounter,
meet,
party, association,
seaweed, duckweed,
interview,
join,
boisterous,
make noise, clamor, disturb,
frost,
excite,
instant,
namely,
as is, conform,
agree,
stimulate,
urge,
press,
demand,
incite,
vulgar,
customs, manners, worldliness,
adapt,
belong,
genus,
subordinate official,
mundane
things,
affiliated,
burglar, rebel, traitor, robber,
degenerate, descend to, lapse into,
gentle,
peace,pack
depravity,
burdensome,
horse, horse load,
lazy, laziness,
send by horse,
-proof,
enduring,
attitude,
condition, figure, appearance,
neglect, laziness,
voice (of verbs),
peaceful, calm, peace, easy, Thailand,
stagnate, be delayed, overdue, arrears,
womb, uterus,
apprehend, chase,
regiment, party, company, squad,

waterfall, rapids, cascade,


eminent, table, desk, high,
choose, select, elect, prefer,
clear
(therequesting,
land), open,entrusting
break upwith,
(land),
consign,
swamp,
voiced,
wrong, nigori,
pretend,uncleanness,
hint,
impurity,
consent,
rob,
take assent,
by
force,agreement,
snatch away,
however,
but,
undress,
removing,
dispossess, plunder,escape
usurp, from, get rid
of, be left out, take off,
shelf, ledge, rack, mount, mantle, trellis,
rust-colored, red, red lead, pills,
sigh,
lament,
moan,
grieve,
edge,
origin,
end,
point,
thin, faint, pale, fleeting, border, verge,
cape,
nativity,
be born,
declension,
lie, be
gall bladder,
courage,
pluck, nerve,
arbitrary,
forge, discipline, train,
podium, stage, rostrum, terrace,
bullet, twang, flip, snap,
stupid,
foolish,
doth,
do,
send,
forward, cause, exert,
immature,
young,
amass,
keeping
a concubine,
incur,
engage,
pursue,
drive away, chase, accomplish,
phonograph,
attain, commit,
regularity,
salary,
order,
legitimate
wife,
direct
descent (nonplug up, obstruct,
bastard),
loyalty, fidelity, faithfulness,
pluck, pull,
extract,
excel, for guns, tools,
street,
ward,
town, counter
inmost,
heart,
mind,
inside,
leaves
cakes of something,
even
casting,ormint,
number, 4th calendar sign,
notebook, account book, album,
condolences,
mourning,
funeral, collect,
indications,
sign,
omen,
symptom,
carve, engrave, chisel,
seek, refer to, question,
penal, chastise, punish, discipline,
challenge, contend for, make love to,
tide,
salt
water, opportunity,
listen,
headstrong,
naughty,
careful
stare, watch, look at,
see, scrutinize,
inquiry,
dilate, distend, bulge, fill out, swell,
intestines, guts, bowels, viscera,
imperial
order,
tranquilize,
ancient
peace-preservation
majestic plural,
imperial
we,
centers,
exhibit, state, relate, explain,
haven, port, harbor, ferry,
crash, fall (down),

hillock, mound,
pickling, soak,
moisten,
steep,arbor,
pavilion,
restaurant,
mansion,
two-mat
area,
36
sq
ft,
cottage,
vaudeville,
stage
angling, fish,
catch, music
allure, hall,
ensnare,
name,
upright,
chastity, constancy,
spy,
righteousness,
display, offer, present, send, exhibit,
dike, bank, embankment,
sovereign, the emperor, god, creator,
courts, imperial court, government office,
resist, reach, touch,
propose, take along, carry in hand,
tighten, tie, shut, lock, fasten,
rowboat, small boat,
revise, correct, decide,
relay, in turn, sending,
residence, mansion,
pinch,
pick, pluck,
clip, bagpipe,
summarize,
flute,
clarinet,
pipe,trim,
whistle,
enemy,
foe, opponent,
piccolo,
penetrate,
clear,
strike home, sit
philosophy,
clear,pierce,
remove,
withdraw,
disarm,
dismantle,
up (all night),
reject, exclude,
transfer,
alternation,
annexed,
accompany,
marry, suit, meet,
code, ceremony,
law, rule,
satisfy,
attach,
append,
imitate,
Big
10 sho
(vol),garnish,
sake
spit,Dipper,
vomit, belch,
confess,
tell dipper,
(lies), dots
and cross radical (no. 68),
guy, slave, manservant, fellow,
sword, saber, knife,
T'ang, China,
lament, grieve over,
board, load (a vehicle), ride,
peach tree,
ridgepole, ridge,
pox, smallpox,
sugar,
overall, relationship, ruling, governing,
chastise, attack, defeat, destroy, conquer,
mimeograph,
copy,
step,
trample,
carry through, appraise,
beans, pea, midget,
evade payment,
transparent, permeate, filter, penetrate,
pottery, porcelain,
inflation, advancing, going,
fight, war,
den,
cave,peak,
excavation,
mountain
pass,
climax,
trunk, torso,
hullmountain
(ship), hub
of wheel,
crest, (kokuji),
hide, shelter, shield,

benevolence, virtue, goodness,


commanding respect,
coach, command, urge, lead, supervise,
fervent, kind, cordial, serious, deliberate,
convex, beetle brow, uneven,
barracks, police station, camp,
pork, pig,
straw rope, cord,
nun,
likeness,
like, such as, as if, better, best,
II, two, second,
equal,
urine,
endure,
bear, put up with, conceal,
pregnancy,
secrete, spy, sneak,
rather,
preferably,
settlement,
obtain,
reap, pay,
supply,
sticky, glutinous,
greasy,
persevere,
store,
hegemony,
supremacy,
leadership,
grasp, faggot,
bunch, counter
for bundles,
champion,
faction, group, party, clique, sect, school,
old
woman,
grandma,
wet nurse,
abolish,
obsolete,
cessation,
discarding,
haiku, actor,
abandon,
repudiate, exclude, expel, reject,
lungs,
comrade, fellow, people, companions,
cultivate, foster,
mediator, go-between,
plum,
compensation, indemnify,
obeisance,
follow,
accompany,
attend on,
Dr.,
command,
esteem,
win
acclaim,
chief, count, earl, uncle, Brazil,
Ph.D., exposition, fair,
clap, beat (music),
urge, force, imminent, spur on,
vague, obscure, desert, wide,
truss, arrest, bind, tie, restrain,
bowl, rice tub, pot, crown,
fell, strike, attack, punish,
penalty,
punishment,
consort,
accompany,
bringfaction,
with, clan,
clique, lineage,
pedigree,
companion,
sail,
conveyor, carry, transport,
squad,
corps,
unit,
group, frequency,
luxuriant,
thick,
overgrown,
paddy ridge, levee,
complexity, trouble,
clan,
enclosure,
anxiety,
trouble,
worry,
pain, ill, annoy,
pattern,
example,
model,
distribute,
disseminate, partition,
nuisance,
irksome,
tray,
shallow
understand, bowl, platter, tub, board,
phonograph record,

barbarian,
lowly, base, vile, vulgar,
queen, princess,
front door, title page, front page,
expose, open,
ooze, flow, soak in, penetrate, secrete,
tombstone, monument,
secret, conceal,
quit, stop, leave, withdraw, go,
fertilizer,
get
fat, fertile,
manure,
pamper,
tail,
end,
counter
for ward
fish,
lower
slope
of
evade,
avoid,
avert,
off, shirk,
shun,
mountain,
delicate, minuteness, insignificance,
princess,
bag, bale, sack, counter for bags,
drift, float (on liquid),
ballot, label, ticket, sign,
sketch, compose, write, draw, paint,
seedling, sapling, shoot,
seacoast, beach, seashore,
V.I.P., guest,
repeatedly, recur,
cleverness, agile, alert,
flower pot, bottle, vial, jar, jug, vat, urn,
aid, help, assist,
spread,
pave,
sit,
promulgate,
musical
score,
music,
note, staff, table,
rot,
decay,
sour,
levy,
ode, prose, poem, tribute,
genealogy,
installment,
proceed, get, become, tend,
affixed,
attach,
refer
to, append,
prostrated,
bend
down,
bow,
lay
scorn, despise,
make
light
of,cover,
contempt,
(pipes),
capsize, cover, shade, mantle, be ruined,
erupt, spout, emit, flush out,
tomb, mound,
aroused, resent, be indignant, anger,
stirred up, be invigorated, flourish,
distract, be mistaken for, go astray, divert,
atmosphere, fog,
third class, 3rd, 3rd calendar sign,
join,
get together,
unite, collective,
cash,
humble
prefix, gift, Shinto
fence,bad
wall,habit,
(kokuji),
offerings
of cloth,build,
rope,nature,
cut paper,
design,
pattern,
abuse, evil, vice, breakage, handle,
crank, grip, knob, shaft,
highness,
steps
(of throne),
partial,
side,
left-side
radical,
inclining,
mannerism,
habit,
vice,
trait, fault,
kink,
biased,
valve,
petal, braid,
dialect,
everywhere,
times,speech,
widely, generally,
discrimination, dispose of, distinguish,

shop, store,
ear, ear (grain), head, crest (wave),
grave, tomb,
pining, yearn for, love dearly, adore,
register, record book,
emulate, imitate,
stipend, salary,
observance, offer, present, dedicate,
summit, peak,
crumble, die, demolish, level,
bubbles, foam, suds, froth,
cannon, gun,
sew, stitch, embroider,
placenta, sac, sheath,
perfume, balmy, favorable, fragrant,
praise, extol,
home country, country, Japan,
sated,
tired of, bored,
satiate,
bystander,
besides,
destitution, side,
scarce,
limited,while, nearby,
3rd person,
divide,
tassel,
fringe,hamper,
bunch, obstruct,
lock (hair),
disturb,tuft,
prevent,
segment
house,
room,
risk,
face,(orange),
defy,
damage,
assume (a
so-and-so,
one,dare,
a certain,
that person,
name),
spinning,
obese,
fat,
conspire,
impose on, plan, devise,
swell, get cheat,
fat, thick,
scheme, have in mind, deceive,
me, I (male),
black ink, India ink, ink stick, Mexico,
slap, strike, hit, beat, tell, speak,
crude, simple, plain, docile,
breed, care for, shepherd, feed, pasture,
drown, sink, hide, fall into, disappear, die,
ditch,
moat,
canal,
flip,
turn
over,
run, bustle, wave, flutter, change
(mind),
mediocre,
basin, lantern festival, tray,
chafe, rub, polish, grind, scrape,
witch, demon, evil spirit,
hemp, flax,
curtain, bunting, act of play,
membrane,
or again, furthermore, on the other hand,
rub, paint, erase,
cocoon,
cartoon,
involuntarily, in spite of oneself,
ridicule, laziness,
corrupt,
fascination, charm, bewitch,

secrecy,
minuteness,
headland,density
cape, (pop),
spit, promontory,
carefulness,
exquisite,
strange,
vein, pulse,
hope, queer, mystery,
miracle, excellent, delicate, charming,
halberd, arms, festival float,
fog, mist,
bridegroom, son-in-law,
alliance, oath,
inscription, signature (of artisan),
destroy, ruin, overthrow, perish,
imitation,
copy,
mock, without authority,
delusion,
unnecessarily,
overgrown,
grow
thick,
be luxuriant,
fierce,
rave,
rush,
become
furious,
reckless,
wildness, strength,
blind, blind man, ignoramus,
netting,
network,
silence,
become silent, stop speaking,
decrease,
leave as is,
family crest, figures,
monme, 3.75 grams, (kokuji),
dart, arrow,
unlucky, misfortune, bad luck, disaster,
translate, reason, circumstance, case,
leap, dance, skip,
willow,
pleasure,
happy, rejoice,
rebuke,
warn,
healing, admonish,
cure,
quench
(thirst),
wreak,
seclude,
confine
to charge,
a room,
deep,
persuade,
profound,
secluded,
faint, dark, tranquil,
solely, only,
merely, simply,
calm,
melancholy,
lament,
be anxious,
permanence,grieve,
distant,
long time,
leisure,
sad, unhappy,
furthermore,
still, yet,
entice,
lead,
tempt,
invite, ask, call for,
abundant,
rich,
fertile,
masculine,
male,
hero,
leader, superiority,
seduce, allure,
excellence,
dissolve, melt,
reputation, praise, honor, glory,
commonplace,
ordinary,
employment,
swing,
shake,
sway,
hoist, fry
in deep
fat, rock, tremble,
vibrate,
hug, embrace, possess, protect, lead,
kiln, oven, furnace,
sheep,
noh
chanting,
repress,
well,up,
now,
in develop,
the first place,
push,
foster, bring
rear,
nurture,
shove, press, seal, do in spite of,
wing, plane, flank,
gauze, thin silk, Rome,
naked, nude, uncovered, partially clothed,
thunder, lightning bolt,

dairy products, whey, broth, fruit juice,


column, handrail, blank, space,
excessive, overflow, spread out,
perusal, see,
officer, an official,
footgear, shoes, boots, put on (the feet,
diarrhea,
ri, village, parent's home, league,
detach, separation, disjoin, digress,
sulphur,
hump,
high,thought,
noble, prosperity,
prudence,
concern, consider,
dragon,
imperial,
captive,
barbarian,
low
epithet for the
deliberate, fear,
enemy,
colleague, official, companion,
dormitory, hostel, villa, tea pavillion,
game-hunting, shooting, game, bag,
provisions, food, bread,
mausoleum, imperial tomb,
ethics,
companion,
look
to,
face, 1/10bu,
meet, confront, attend, call
rin, 1/10sen,
on,
neighboring,
accumulate,
involvement,
tie up,
bases, fort, rampart,
walls,trouble,
base(ball),
continually,
encourage, be diligent, inspire,
small bell, buzzer,
slave, servant, prisoner, criminal, follower,
spirits, soul,
lovely, beautiful, graceful, resplendent,
calendar,
almanac,
ardent,
violent,
vehement,
furious,
inferiority,
be inferior
to, be
worse, severe,
bargain,
reason,
charge,
suspicion,
point,
extreme,
account,
purity,
split, rend,
tear, honest, low price, cheap,
rested, contented, peaceful,
tempering, refine, drill, train, polish,
hearth, furnace, kiln, reactor,
dew, tears, expose, Russia,
corridor, hall, tower,
melodious, clear, bright, serene, cheerful,
watchtower, lookout, high building,
wandering, waves, billows,
leak, escape, time,
son, counter for sons,
bribe,
board,
supply,
finance,oppress,
pressure,
push,
overwhelm,
love,
affection,
favourite,
plan,
suggestion, draft, ponder, fear,
dominate,
proposition,
idea,
bill, worry,
reliant,
depend
on,expectation,
consequently,
rank,
grade,
throne,
crown,
about,
some,
admirable,
greatness,
remarkable,
therefore, due to,
conceited, famous, excellent,

surround, besiege, store, paling,


committee,
entrust to,
leave to,keep,
devote,
enclosure,
encircle,
preserve,
easy,
ready
to,
simple,
fortune-telling,
discard,
uncommon,
queerness, strangeness,
divination,
shift,
move,curious,
change,unusual,
drift, catch (cold,
wonderful,
fire), pass into,
stomach, paunch, crop, craw,
garment, clothes, dressing,
difference,
stamp,
seal,differ,
mark, imprint, symbol,
range,
region,
limits, evidence,
stage, level,
emblem,
trademark,
souvenir,
bring
up,
growbe
up,associated
raise, rear,with,
cause,
factor,
depend
India,
on, be limited to,
eaves, roof, house, heaven,
feathers,
counter
for
birds, rabbits,
occupation,
camp,
perform,
build, conduct
cloud,
(business),
flourish, prosperity, honor, glory, splendor,
eternity,
long, lengthy,
pointed,
swim, sharpness, edge, weapon, sharp,
violent,
surpass,
cross
over,
move
to, exceed,
fluid, liquid,
juice,
sap,
secretion,
Vietnam,
park, garden, yard, farm,
prolong, stretching,
performance, act, play, render, stage,
smoke,
salt,
dirty, pollute, disgrace, rape, defile,
center,
middle,
push,
check,
attach,
seize,
apply, stop,
answer,
yes,subdue,
OK, reply,
accept,
weight, shove, press, seal, do in spite of,
sideways, side, horizontal, width, woof,
Europe,
king, rule, magnate,
yellow,
hundred
million,
10**8,
change,
take
the
form of, influence,
warm,
sham,
temporary,
interim, assumed
enchant, delude, -ization,
(name),
informal,
add,
addition,
increase, join, include,
value,
price,
can,
passable, mustn't, should not, do
Canada,
not,
fruit,
reward,
carry out,
achieve,
complete,
department,
course,
section,
baggage,
shoulder-pole
load, bear
(a
end,
finish,
succeed,
burden),
shoulder (a gun), load, cargo,
river,
freight,
chapter,
lesson,
section, department,
candy, cakes,
fruit,
division, counter for chapters (of a book),
freight,
goods,
property,
jammed
in,
shellfish,
mediate,
concern
overdo, exceed, go beyond,
error,
oneself with,

unravel, notes, key, explanation,


understanding, untie, undo, solve,
cheerful,
pleasant,
agreeable,
answer,
cancel,
absolve,
explain,
minute,
reformation,
change,
modify,
mend,
comfortable,
renew, examine, inspect, search,
contraption, fetter, machine, instrument,
ashes, puckery juice, cremate,
all,
everything,
storey,
counter
for storeys
of a
picture,stair,
drawing,
painting,
sketch,
building,
shellfish,
harm, injury,
each,
every,
either,
status,
rank,
capacity,
character,
case
broaden,
extend,
expand,
enlarge,
assurance,
firm,
tight,
hard,
solid,
confirm,
(law,
grammar),
memorize,
learn, remember, awake,
clear, evident,
sober up,
angle, corner, square, horn, antlers,
contrast,
compare,
forehead,
tablet, serious,
plaque, framed
picture,
leather,
become
skin,
hide,
pelt,
proportion,
comparatively,
divide,
cut,
sum, amount, volume,
separate,
split,
drought,
dry,
dessicate,
drink
up, heaven,
lively, resuscitation,
being
helped,
living,
emperor,
scroll,
volume,
part, roll up, wind up,
publish,
carve, book,
engrave,
tie, coil, counter for texts (or book scrolls),
perfect, completion, end,
bureaucrat, the government,
dry,
parch, get used to, become
accustomed,
emotion,
feeling,
sensation,
interchange,
period,
change, convert,
experienced,
replace, renew,
sweat, perspire,
ring, circle, link, wheel,
sweet, coax, pamper, be content, sugary,
watch over, see,
pipe,
tube,
wind
instrument,condition,
drunken talk,
outlook,
look,
appearance,
simplicity,
round,
full,
brevity,
month,
perfection,
-ship, pills,
connection,
barrier,
gateway,
involve,
view,
make
round, roll up, curl up, seduce,
concerning,
include,
bear in mind, understand,
explain away,
cherish,
beach,
boulder, rock, cliff,
petition, request, vow, wish, hope,
dangerous,
fear,receptacle,
uneasy, implement,
utensil,
vessel,
rejoice,
take pleasure
in,
fundamentals,
radical
(chem),
counter
for
instrument,
ability,
container,
tool,
set,
hope,
beg,
request,
pray,
beseech,
draw
near, foundation,
stop in, bring near, gather,
machines,
Greece,
dilute
(acid), rare, few,
collect, send, forward,
phenomenal,
desk, table,
period, time, date, term,

mechanism, opportunity, occasion,


machine, airplane,
pray, wish,
seasons,
standard,
measure,
skill,
art,
craft,
ability,
feat, performance,
scribe, account,
narrative,
vocation,
arts,consultation, debate,
deliberation,
doubt,
distrust,
be suspicious,
question,
consume,
eat, drink,
smoke, receive
(a
consideration,
packed,
blow), close, pressed, reprove, rebuke,
blame,
guest, visitor, customer, client,
inverted, reverse, opposite, wicked,
long time, old story,
suck, imbibe, inhale, sip,
salvation, save, help, rescue, reclaim,
request, want, wish for, require, demand,
cry, weep, moan,
ball, sphere,
class,
rank,
grade,
old
times,
old
things,
old grant,
friend,bestow
former,on,
salary,
wage,
gift,
allow,
ex-,
reside, to be, exist, live with,
gigantic, big, large, great,
permit,
approve,
submit,
offer, present, serve (meal),
fishing,
fishery,
emulate,
compete with, bid, sell at
accompany,
auction, bout, contest, race,
together, both, neither, all, and, alike, with,
co-, cooperation,
shout, exclaim, yell,
boundary, border, region,
fear, dread, awe,
pinch, between,
bridge,
condition, situation,
cramped,
bend,
music,
narrow,
melody,
contract,
composition,
tight,
bureau,
board,
office,
affair,
conclusion,
bosom,
poles,
settlement,
breast,
chest,
conclusion,
heart,
feelings,
end,
pleasure,
injustice,
fault,
curve,
crooked,
court
lady,
lady-in-waiting,
her
apartment,
highest
rank,
electric poles, very,
perverse,
lean,
extremely, most, highly, 10**48,
jewel, ball,
diligence, become employed, serve,
level,
average,
suffering,
trial,
worry,
hardship, feel bitter,
prohibition,
ban,
forbid,
tool,
utensil,
means,
possess,
ingredients,
scowl,
accidentally,
even
number,
couple,
man &
counter for armor, suits, sets of furniture,
wife, same kind,
corner, nook,
dig, delve, excavate,
shoes,
old boy, name-suffix,

instruction, Japanese character reading,


explanation, read,
flock,
group,
crowd,
herd, swarm,
cluster,
person
in charge,
connection,
duty,
army,
force,
troops,
war,
battle,
lean,
incline,
tilt, trend, wane, sink, ruin,
concern
oneself,
bias,
mould, type, model,
shape, form, style,
favor, blessing, grace, kindness,
awe, respect, honor, revere,
scenery, view,
sutra,
longitude,
passperformance,
thru, expire, acting,
warp,
technique,
craft,
admonish, art,
commandment,
trick, stunt,
welcome, meet, greet,
drama, play,
lack,
gap,contract,
fail, yawning
radical (no.
76),
tie,
bind,
join, organize,
decide,
fix, agree upon,
appoint, do up
hair, fasten,
blood,
affair, case, matter, item,
healthy, health, strength, persistence,
ticket,
examination, investigate,
authority, power, rights,
shoulder, inaccessible place,
precipitous,
intelligent,
wise,
wisdom,
cleverness,
impregnable
position,
steep
place, sharp
flats,
counter
for
houses,
eaves,
meadow,
original, primitive, field, plain,
eyes,
dwindle,
decrease,
reduce, decline,
prairie, tundra, wilderness,
curtail, get hungry,
present, existing, actual,
limit, restrict, to best of ability,
individual, counter for articles,
call, call out to, invite,
harden,
happenstance,
set, clot,
curdle, door
intentionally,
door,
counter
forespecially,
houses,
radical (no.
warehouse,
storehouse,
reason,
cause,
circumstances,
the late,
63),
therefore, consequently,
wither, die, dry up, be seasoned,
lake,
employ, hire,
mutually, reciprocally, together,
honorable,
manipulate, govern,
mingle,
coming &
mistake,mixing,
err, do association,
wrong, mislead,
going,
climate, season, weather,
public,
prince,rich,
official,
thick,
heavy,
kind,governmental,
cordial,
brazen,
merit,
efficacy,
efficiency,
benefit,
yonder,
facing, beyond, confront, defy,
shameless,
tend toward, approach,
happiness, blessing, fortune,

grow
night watch, sit up late, of
ease,late,
peace,
course,
posture, build, pretend,
harbor,
stiff, hard,
crimson, deep red,
till, plow, cultivate,
agreement, consent, comply with,
navigate, sail, cruise, fly,
laid waste, rough, rude, wild,
lecture, club, association,
outskirts, suburbs, rural area,
mineral, ore,
descend,
precipitate,
fall, title,
surrender,
nickname,
number,
item,
incense,
smell,
perfume,
engrave,
cut name,
fine,
chop,
pseudonym,
call, hash, mince,
time, carving,
revelation, tell, inform, announce,
loins,
hips,mixture,
waist, low
wainscoting,
crowded,
in bulk,
included,
skeleton, bone,
remains,
frame,
(kokuji),
quandary, become distressed, annoyed,
marriage,
root,
radical, head (pimple),
distinction,
mix, blend, difference,
confuse, variation,
discrepancy, margin, balance,
investigate,
sand,
squat, seat, cushion, gathering, sit,
again, twice, second time,
utmost, most, extreme,
wife, spouse,
genius, years old, cubic shaku,
pick,
take,
fetch,
take
finish,
come
to an
end,up,
excusable,
need
year-end,
age,
occasion,
opportunity,
ritual,
not, offer prayers, celebrate, deify,
enshrine,
worship,
occasion,
dangerous,
dainty, getside,
thin, edge,
taper, verge,
slender,
narrow,
adventurous, indecent, time, when,
exist, outskirts, suburbs, located in,
lumber, log, timber, wood, talent,
guilt, sin, crime, fault, blame, offense,
property, money, wealth, assets,
slope, incline, hill,
blossom, bloom,
yesterday, previous,
tome,
counter
for surmise,
books, volume,
guess,
presume,
judge,
printing,
print,
tag,
paper money, counter for bonds,
understand,
kill,
murder,
placard, bid,butcher, slice off, split,
diminish, reduce, spoil,

miscellaneous,
nonplussed,
three,
going, coming, visiting,
dish, a helping,
plate,
visit,
be defeated,
die,
be madly
in love,
calculate,
divining,spend,
number,
abacus,
scatter,
disperse,
squander,
approve,
praise, title or inscription on
probability,
picture,
assist,visit,
agree
with,
pay
respects,
ask,
inquire, question,
remainder,
leftover,
balance,
thorn,
pierce,
stab,
prick,
sting, calling
implore,
director,
official, govt office, rule,
card,
administer,
expert,
teacher,
master, model, exemplar,
history,
chronicle,
intention,
plan,
resolve,
motive,
army
(incl.
counter),
war,aspire,
finger,
point
to,
indicate,
put
into,
play
hopes,
shilling,
branch,
support,
sustain,
branch radical
(chess),
measure
(ruler),
bough,
branch,
twig,
limb,
counter for
(no. 65),
branches,
thread,
fat, grease, tallow, lard, rosin, gum, tar,
part
of speech,
words, poetry,
assets,
resources,
document,
records,capital, funds, data, be
conducive
to, contribute to,
becoming,
tooth, cog, resemble, counterfeit, imitate,
suitable,
newborn babe, child, young of animals,
Buddhist
temple,
reign,
be
at sequence,
peace, calm down, subdue,
next, order,
quell, govt, cure, heal, rule, conserve,
show,
indicate, point
out,
express,
display,
style,
ceremony,
rite,
function,
method,
resign, word, term, expression,
system, form, expression,
discriminating, know, write,
lose, error, fault, disadvantage, loss,
damp,
wet,
moist,
discard,
throw
away, abandon, resign,
reality,
truth,
young,
if,
perhaps,
possibly, low number,
reject, sacrifice,
immature,
take, fetch, take up,
guard, protect, defend, obey,
species,
kind, class,
variety,
seed, take,
accept,
undergo,
answer
(phone),
sake, alcohol,
get, catch, receive,
impart, instruct, grant, confer,
income, obtain, reap, pay, supply, store,
circumference,
circuit,
lap, well, study,
discipline,
conduct
oneself
state, province,
master,
pick up, gather, find, go on foot, ten,
boat,
ship, relay station, dwell, lodge, be
inn,
lodging,
tender,
weakness, gentleness, softness,
pregnant, home, dwelling,
celebrate, congratulate,

art, technique, skill, means, trick,


resources,
magic, to, proportionate to,
semi-,
correspond
mention, state, speak, relate,
conform, imitate,
genuine,
purity, innocence,
net
(profit),
dispose,
manage,
deal
with,
sentence,
obey, order, turn, right, docility, occasion,
condemn,
act, behave,
place,
thong,
beginning,
inception,
end, cord,
first time, beginning,
strap,
signature, govt office, police station,
various,
many,
several,
together,abolish,
exclude,
division
(x/3), remove,
help, rescue,
assist,
cancel,
except,
seduce,
call,prevail,
send for,
wear, put on, ride
victory, win,
excel,
in,
buy, commander,
eat, drink, catch
(cold),
leader,
general,
admiral,
or,
make
a deal, for
selling,
dealing
in,
merchant,
bed,
counter
beds,
floor,
padding,
and
again, soon,
from now
on,
just about,
acquiesce,
hear, listen
to, be
informed,
tatami,
receive,
beckon,
invite,
extinguish,
blowsummon,
out, turnengage,
off, neutralize,
rise up,
cancel,
bake, burning,
illuminate,
shine,composition,
compare, bashful,
badge,
chapter,
poem,
focus, government
ministry, conserve,
design,
laugh,
elephant,
introduce,pattern
inherit, after,
help, imitate, image,
shape, sign (of the times),
prize, reward, praise,
castle,
feelings,
emotion,
passion,
sympathy,
usual, ordinary,
normal,
regular,
circumstances,
facts, circumstances,
status
quo,
conditions,
article,
clause,
item,
stripe,
streak,
tatami
mat,
counter
for
tatami
mats, fold,
form, appearance,
shut up, do away with,
steam, heat, sultry, foment, get musty,
plant,
contact,
touch, feel,work,
hit, proclaim,
post,
employment,
expand,
stretch,
extend, lengthen,
announce,
conflict,
increase,
faith, truth, fidelity, trust,
lie
down, honor
sleep, rest,
bed,
remain
unsold,
have
sign
of strengthen,
the
monkey,
3deep,the
heighten, to,
intensify,
5PM, ninth sign of Chinese zodiac,
gods, mind, soul,
retainer, subject,
somebody, person, one's station in life,
spicy, bitter, hot, acrid,
needle, pin, staple, stinger,
quake, shake, tremble, quiver, shiver,
blow, breathe, puff, emit, smoke,

number, strength, fate, law, figures,


system, law, rule,
forces, energy, military strength,
surname,
turn
become,
get, grow, elapse,
sex, into,
gender,
nature,
reach,
organize,
arranging, tune, tone, meter,
politics, government,
key (music),
star,
spot,
dot,
mark, exorcise, Manchu
pure,
purify,
cleanse,
clear
up,
refined,
dynasty,ghost, fairy, energy, vitality,
semen, excellence, purity, skill,
made in..., manufacture,
quiet,
tax, duty,
seat, mat, occasion, place,
once
upon
a time,
antiquity,
old times,
volume,
product
(x*y),
acreage,
contents,
stone,
pile up, stack, load, amass,
exploits, unreeling cocoons,
blame, condemn, censure,
touch, season,
node,
contact, period,
adjoin, occasion,
piece together,
verse,
fold,
break,
fracture,
bend,
yield,
submit,
clause,
stanza,
honor,
joint,
knuckle,
establishment,
provision,
prepare,
knob,
knot, tune,
melody,
discontinue,
beyond,
sever, cut off,
snow,
fortune-telling,
divining,
forecasting,
abstain, interrupt, suppress,
occupy, hold, have, get, take,
specialty, exclusive, mainly, solely,
war,
battle,
match, frivolous, wretched,
shallow,
superficial,
spring, fountain,
shameful,
line, track,
ship, boat,
elect, select, choose, prefer,
virtuous, good, goodness,
sort of thing, so, if so, in that case, well,
whole,
entire,braid,
all, complete,
fulfill,
association,
plait,
construct,
ancestor, pioneer, founder,
assemble, unite, cooperate, grapple,
pair, set, comparison, counter for pairs,
stratum, social class, layer, story, floor,
concept, think, idea, thought,
search,
lookmanipulate,
for, locate, operate, steer,
maneuver,
sweep, brush,
chastity,
virginity,
fidelity,each other,
inter-,
mutual,
together,
parch,
dry up,
minister
state, councillor,
aspect,
contend,ofdispute,
argue,
phase, physiognomy,
window, pane,
general, whole, all, full, total,

grass, weeds, herbs, pasture, write, draft,


attire, dress, pretend, disguise, profess,
statue, picture, image, figure, portrait,
increase, add, augment, gain, promote,
hate, detest,
entrails,
viscera,
bowels,
presents,
send,
give
to,have,
awardpossess,
to, confer
storehouse, hide, own,
on, presenting something,
create, make, structure, physique,
side,
lean,
oppose, son,
regret,
breath,
respiration,
interest
(on
rule,
follow,
based
on,
model
after,
bundle,
money),sheaf, ream, tie in bundles,
govern, manage, control,
fathom, plan, scheme, measure,
quick, fast,
continue, series, sequel,
graduate, soldier, private, die,
suppose,
be awareprecious,
of, believe, feel,
revered,
valuable,
grandchild,
descendants, noble,
exalted,
damage, loss, disadvantage, hurt, injure,
other,
another,
the others,
vis-a-vis,
opposite,
even, dozen,
equal, versus,
strike, hit, knock, pound,
anti-, compare,
sash, belt, obi, zone, region,
exchange,
spare, substitute, per-,
retreat,
withdraw,
sack, bag,
pouch, retire, resign, repel,
expel,
reject,
home,
house, residence, our house, my
No., residence,
husband,
laundry, wash, pour on, rinse,
accomplished, reach, arrive, attain,
valley,
simple, one, single, merely,
shouldering, carry, raise, bear,
grope, search,
severance,
decline,
look for,
refuse, apologize,
charcoal,
coal, prohibit, decision,
warn,
group,dismiss,
association,
judgement, cutting,
warmth,
grade, steps, stairs,
discuss, talk,
price,
cost, value,
placement,
put, set, deposit, leave
shame, dishonor,
behind, keep, employ, pawn,
slow, late, back, later,
fabricate, build, construct,
livestock, domestic fowl and animals,
bamboo,
mid-air,
air, space,
sky, memorization,
go-between,
relationship,
interval of time,

renowned, publish, write, remarkable,


pillar, post, cylinder,
phenomenal,
put on,support,
don, wear, arrival,
insect,
bug, temper,
finish
(race),
counter
for suits of clothing,
stop-over,
reside
in,
resident,
savings,
store, lay in, keep, wear
literary
work,
portent,
10**12,
trillion, sign, omen,
mustache,
symptoms,
lengthen,
counter
bows & stringed
government
office,for
tune,
tone,
meter,
key
(music),
writing
instruments, stretch, spread,
put
up (tent),
style,
prepare,
exorcise,
investigate,
place
on the
head, ultra-,
receive, top of head,
transcend,
super-,
straightaway,
honesty,
frankness, fix,
top,
summit,
peak,
sink,
repair,be submerged, subside, be
depressed, aloes,
rare,
curious,
strange,
chase,
drive
away,
fare, fee, hire, rent, follow,
wages,pursue,
charge,
meanwhile,
pain, hurt, damage, bruise,
halt,
stopping,
bottom,
sole,
bottom
price, base,
determine,
fix,depth,
establish,
decide,
kind,
sort,
extent,
degree,
law,yard,
formula, distance,
courtyard,
garden,
limits, amount,
mud,
mire,
adhere
to, beobject,
attached
to,
bull's
eye, mark,
target,
adjective
drip,
drop,
suitable,
ending, occasional, rare, qualified,
capable,
iron,
unfold,
expand,
transmit,
gomark,
along,speck,
walk along,
follow,
spot, point,
decimal
point,
report, emptiness,
communicate,
legend,
tradition,
junior,
vanity,
futility,
Mr.,
hall, mansion,
palace,
temple,
lord,
uselessness,
ephemeral
thing,
gang,
set,
paint,
plaster,
daub,
smear,
coating,
transit,
ford, ferry, cross, import, deliver,
party, people,
diameter, migrate,
ascend, climb up,
route, way, road,
toil,
diligent,fall,
as collapse,
much as possible,
overthrow,
drop, break
angry, be offended,
down,
party, faction, clique,
frozen, congeal, refrigerate,
pagoda,
tower, steeple,
throw,
island, discard, abandon, launch into, join,
invest in, hurl, give up, sell at a loss,
steal, rob, pilfer,
hot water, bath, hot spring,
lamp,
a light,
light,class
counter
for quality,
lights,
etc.,
and
so forth,
(first),
hit, right,
appropriate,
himself,
equal, similar,
cylinder, pipe, tube, gun barrel, sleeve,
arrival, proceed, reach, attain, result in,

escape, flee, shirk, evade, set free,


guidance, leading, conduct, usher,
juvenile,
gain,
get,child,
find, earn, acquire, can, may,
copper,
poison,
virus,
germ,
harm, injury,
able to, profit, venom,
advantage,
benefit,
spite,
stab,
protruding,
thrusting, thrust,
pierce,
single,
alone,
spontaneously,
Germany,
deliver,
reach,
arrive,
report,
notify,
prick,
forward,
cloudy
weather,
cloud up,
inside,
within,
between,
dull, slow,
foolish,
blunt, among, house,
home,
difficult,
impossible, trouble, accident,
soft,
defect,
responsibility,
term, entrust to,
milk,
breasts, duty,
acknowledge,
witness,
discern,
appoint,
recognize, appreciate, believe,
cat,
wish,
sense, idea, thought,
feeling,
desire,
heat, temperature,
fever, mania,
passion,
attention,
burn, blaze, glow,
trouble, worry, in pain, distress, illness,
concentrated, thick, dark, undiluted,
ability, talent, skill, capacity,
brain, memory,
agriculture,
farmers,
rend,
rip,
tear,
break,
destroy, defeat,
waves,
billows,
Poland,
frustrate,
horse,
worship,
adore,
praywine
to, glass, glass,
counter
for
cupfuls,
failure,
defeat, reversal,
stature,
toast, height, back, behind, disobey,
defy, go back on, rebel,
distribute,
spouse,
rationing,
overnight,
put up
at,exile,
ride
double, twice,
times,
fold,at anchor, 3-day
stay,
dilute, thin, weak (tea),
bomb, burst open, pop, split,
barley, wheat,
box,
chest,
case, bin,
railway
car,
farm,
field,
garden,
one's
specialty,
texture,
skin,
body, grain,
(kokuji),
slip
extract,
hair out,
of the
head, pull out, pilfer, quote,
remove, omit,
judgement, signature, stamp, seal,
anti-,
printing
block,plate,
printing
plate, edition,
plank, board,
stage,
impression, label,
crime, sin, offense,
carrier, carry, all,
marketing, sell, trade,

nightfall, night,
turn, number in a series,
negate, no, noes, refuse, decline, deny,
he, that, the,
grieve, sad, deplore, regret,
criticism, strike,
compare,
ratio, Philipines,
pelt,
skin, race,
hide,
leather,
skin radical (no.
exhausted,
tire,
weary,
incur,
107), cover, veil, brood over, shelter,
wear, put on, be exposed (film), receiving,
expense, cost, spend, consume, waste,
un-, mistake, negative, injustice, non-,
fly, skip (pages), scatter,
equip, provision, preparation,
beauty,
beautiful,
equal,
head,
counter for small animals,
nose, snout,
roll
of cloth,
signpost,
seal,writing,
mark, stamp,
imprint,
writing
brush,
painting
brush,
invariably,
certain,trademark,
inevitable, evidence,
symbol,
emblem,
handwriting,
souvenir, target,
icicle, ice, hail, freeze, congeal,
surface, table, chart, diagram,
evaluate, criticism, comment,
second (1/60 minute),
poverty, poor,
adhere, attach, refer to, append,
husband, man,
lady, woman, wife, bride,
wealth,
enrich,
borough,
urbanabundant,
prefecture, govt office,
linen, cloth,
representative body, storehouse,
dreadful, be frightened, fearful,
universal, wide(ly), generally, Prussia,
floating, float, rise to surface,
token,
sign,
mark, tally,
charm,
defeat,
negative,
minus,
bear, owe,
skin, body,
grain, -,
texture,
disposition,
assume bureau,
section,
a responsibility,
dept, class, copy, part,
warrior,
military,
chivalry,
arms,
portion,
counter
for
copies
dance, flit, circle, wheel, of a newspaper
or magazine,
seal, closing,
vice-, duplicate, copy,
restore, return to, revert, resume,
hanging scroll, width,
blessing, fortune, luck, wealth,
abdomen, belly, stomach,
duplicate, double, compound, multiple,
pay, clear out, prune, banish, dispose of,
seethe, boil, ferment, uproar, breed,
Buddha, the dead, France,
flour, powder, dust,

soldier, private, troops, army, warfare,


strategy,
tactics,
row,
and,
even, flat,besides,
peace, as well as, line up,
rank with, rival, equal,
closed, shut,
rice, USA, metre,
wall,
lining (stomach),
fence,
one-sided,
leaf,
sheet,
right-side kata
unusual,
change,
strange,
compilation,
knit,
plait,
braid,
twist, editing,
radical (no. 91),
completed poem, part of a book,
environs,
boundary,keep,
border,
vicinity,
protect,
guarantee,
preserve,
return, answer,
fade, repay,
sustain,
support,
supplement,
supply, make good, offset,
catch,
capture,
recruit,
campaign,
gather
(contributions),
compensate,
assistant,
learner,
enlist, grow violent,
livelihood, make a living, spend time,
wrap, pack up, cover, conceal,
report, news, reward, retribution,
treasure,
wealth, valuables,
set
free, release,
fire,
emit, banish,
embrace,
hug,rule,
hold
in shoot,
arms,model,
method,
law,
principle,
liberate,
system,
call on, visit, look up, offer sympathy,
bountiful, excellent, rich,
deceased, the late, dying, perish,
boy, priest's residence, priest,
cap, headgear,
forget,
outburst,
rave, fret,
force, violence,
busy,
occupied,
restless,
ambition,
full moon, hope, desire, aspire
cruelty, outrage,
to, expect,
rod, stick, cane, pole, club, line,
trade,
exchange,
grind,
polish,
scour,
improve,
brush
ward off, defend,
protect,
resist,
(teeth),
sheet
of...,
counter
for flat thin objects or
bury, be
filled
up, embedded,
un-, not yet, hitherto, still, even now, sign
sheets,
end,
close,
tip, powder,
posterity,
of
the
ram,
1-3PM,
eighth
sign of Chinese
full, fullness, enough, satisfy,
zodiac,
sleep, die, sleepy,
task, duties,
dream, vision, illusion,
nothingness,
none,
ain't,destiny,
nothing,life,
nil, not,
fate,
command,
decree,
daughter,
girl,
astray,
appoint,be perplexed, in doubt, lost, err,
illusion,
chirp, cry, bark, sound, ring, echo, honk,
cotton,
mask, face, features, surface,
fur, hair, feather, down,

re-, return, revert, resume, restore, go


duty,
war, campaign, drafted labor, office,
backwards,
service, role,
promise, approximately, shrink,
oil,
fat,
tenderness,
excel,
surpass,
actor,
transport,
send,
be
inferior,
courage,
cheer
up, be in high spirits,
superiority,
gentleness,
bravery, heroism,
wherefore, a reason,
play,
mail,
stagecoach
stop,
too
much,
myself,
surplus,
other,
beforehand,
previous,
myself,
I,
bestow,
participate in, give, award,
impart,
remainder,
provide, cause, gift, godsend,
deposit, custody, leave with, entrust to,
infancy, childhood,
contain, form, looks,
Esq.,
way, manner,
situation,
polite
suffix,
leaf,
plane,
lobe,
needle,
blade,
spear,
melt, dissolve, thaw,
counter
foryang
flat things,
fragment,
piece,
sunshine,
principle,
positive,
male,
need,
main
point,
essence,
pivot,
key
to,
longing,
covetousness,
greed,
passion,
heaven, daytime,
desire, craving,
bathe, be favored with, bask in,
the following, next,
trust, request,
entwine, coil around, get caught in,
fall, drop, come down,
riot, war, disorder, disturb,
egg,
ovum, spawn,
roe,
back,
in, reverse,
profit, amidst,
advantage,
benefit, inside, palm,
sole, rear, lining, wrong side,
land,
six,
ratio,
rate,
proportion,
%,gauge,
coefficient,
rhythm,
law,
regulation,
control,
abbreviation,
omission,
outline,
shorten,
factor,
capture, plunder,
current, a sink, flow, forfeit,
detain, fasten, halt, stop,
grains,
drop,
countercoin,
for tiny
particles,
both,
old
Japanese
counter
for
complete, finish,
carriages (e.g., in a train), two,
refreshing, nice and cool,
heal,
cure,
quantity,
measure,
weight, amount,
good, pleasing,
skilled,
consider, estimate, surmise,
jurisdiction,
dominion, territory, fief, reign,
wheel,
green, ring, circle, link, loop, counter for
wheels and flowers,
tears, sympathy,
sort, kind, variety, class, genus,
orders, ancient laws, command, decree,
example, custom, usage, precedent,

salute,
bow,
ceremony,
thanks,
cool, cold
(beer,
person),
chill,
remuneration,
zero, spill, overflow, nothing, cipher,
age,
curriculum, continuation, passage of time,
file, row, rank, tier, column,
romance,
inlead,
love,join,
yearn
for, miss,
darling,
take
along,
connect,
party,
practice,
gloss,
train, drill,
polish,
refine,
gang, clique,
path, route, road, distance,
labor, thank for, reward for, toil, trouble,
old man, old age, grow old,
record,
harmony,
argument,Japanese
discourse,style, peace, soften,
Japan,
darkness,
disappear,
shade,
informal,
bad,
vice,
rascal,
false,
evil,
wrong,
by
means
because,
in view of,
grow
dark,of,
be
blinded,
idea,
mind,
heart,
taste,
thought, desire,
compared with,
care,
liking,member, number, the one in
employee,
doctor,
medicine,
pull,
tug,
charge, jerk, admit, install, quote, refer
to,
carry,
luck, destiny,
fate, mansion,
lot, transport,
Inst., institution,
temple,
school,
progress, advance,
reflect, reflection, projection,
England, English,
distant, far,
roof, house, shop, dealer, seller,
sound,
noise,
house,
home, family, professional, expert,
summer,
performer,
song,
sing,
-times,
round,picture,
game, revolve, counter for
brush-stroke,
occurrences,
sea, ocean,
world,
open, unfold, unseal,
music, comfort, ease,
cold,
Sino-, China,
building, mansion, large building, palace,
face, expression,
homecoming, arrive at, lead to, result in,
rouse, wake up, get up,
hurry, emergency, sudden, steep,
research,
study,
gone,
past,
quit, leave, elapse, eliminate,
cow,
divorce,
capital, 10**16,
strong,
teach, faith, doctrine,

business, vocation, arts, performance,


near, early, akin, tantamount,
silver,
ward, district,
elder brother, big brother,
plot, plan, scheme, measure,
lightly, trifling, unimportant,
build,
dog,
polish, study of, sharpen,
prefecture,
verification, effect, testing,
beginning, former time, origin,
ray,
light,
craft,
e radical (no.
fond, construction,
pleasing, like katakana
something,
48),
wide, broad, spacious,
consider, think over,
fit, suit, join, 0.1,
black,
vegetable,
side give
dish,birth,
greens, childbirth,
products,
bear,
make, production,
prepare,yield,
build,
native, property,
attend, doing, official, serve,
use,
commence, begin,
elder sister,
market, city, town,
think,
stop, halt,
death, die,
private, I, me,
paper,
matter,
fact,experiment,
business, reason,
test, try,thing,
attempt,
ordeal,
possibly,
character, letter, word, section of village,
hold,
have,
room,
apartment, chamber, greenhouse,
oneself,
cellar,
substance, quality, matter, temperament,
copy, be photographed, describe,
someone, person,
borrow, rent,
weak, frail,
lord, chief, master, main thing, principal,
neck, counter for songs and poems,
autumn,
end, finish,
learn,
gather, meet, congregate, swarm, flock,
dwell, reside, live, inhabit,

heavy, heap up, pile up, nest of boxes,


-fold,
springtime, spring (season),
place,
ride,
multiplication,
sultry,power,
hot, summer
heat, record, counter
for vehicles, board, mount, join,
location, place,
color,
heart, mind, spirit, heart radical (no. 61),
forest,
woods,
parent,
intimacy,
relative,
true, reality,
Buddhist
sect,familiarity,
dealer
(cards), plan, unexpected,
map,
drawing,
advance,
proceed, progress, promote,
accidentally,
generation, world, society, public,
correct, justice, righteous, 10**40,
voice,
blue, green,
red,
cut, cutoff, be sharp,
rumor, opinion, theory,
wash, inquire into, probe,
early, fast,
run,
escort, send,
tribe, family,
village,
town,
body,
object, reality, counter
plump,substance,
thick, big around,
for images,change, convert, replace,
substitute,
wait,
depend
on,
period,
age, counter
for decades of ages,
lend,
pedestal,
a
stand,
counter
for machines
eras, etc., generation, charge,
rate, fee,
and vehicles,
topic, subject,
short, brevity, fault, defect, weak point,
know, wisdom,
ground, earth,
pond,
cistern,
pool, reservoir,
don,
wear,
suits
of
tea, arrive,
pour,
irrigate,
shedcounter
(tears),for
flow
into,
clothing,
concentrate
on, notes, comment,
daytime,
noon,
morning,
annotate,dynasty, regime, epoch, period,
(North) Korea,
town,
village,
block, street,
traffic,
pass through,
avenue, commute,
bird, chicken,
counter for letters, notes, documents, etc.,
lower, short, humble,
younger brother, faithful service to elders,
revolve, turn around, change,
rice
field, occurrence,
rice paddy, time, counter for
degrees,
metropolis, capital,
occurrences,

winter,
solution, answer,
head,
counter
large animals,
move,
motion, for
change,
confusion, shift,
work, (kokuji),
shake,
same, agree, equal,
public chamber, hall,
special,
meat,
discharge,
departure, publish, emit, start
sell,
from, disclose, counter for gunshots,
meal,
boiled
rice, dignity, article, counter
goods,
refinement,
ill, sick,
for meal courses,
negative, non-, bad, ugly, clumsy,
wind, air, style, manner,
clothing,
admit,
obey,style,
discharge,
sentence,
literature,
art, decoration,
thing,
object,
matter,
separate,
branch
off,
diverge,
fork,
figures, plan, literary radical (no.
67),
another, extra, specially,
convenience,
exertion,
walk, counter for steps,
direction, person, alternative,
younger sister,
flavor, taste,
people, nation, subjects,
bright, light,
question, ask, problem,
gate, counter for cannons,
night,
evening,
medicine,
chemical,
enamel,
gunpowder,
plains,
field,
rustic,
civilian
life,
possess,
benefit, have, exist, happen, occur,
approx,
evening,
weekday,
ocean, western style,
utilize, business, service, use, employ,
logic, arrangement, reason, justice, truth,
trip,
travel,
power,
strength, strong, strain, bear up,
fee, materials,
exert,
relax,
grove,cheap,
forest, low, quiet, rested,
contented, peaceful,
one, one radical (no.1),
drink, smoke, take,
right,
rain,
station,
circle, yen, round,
below, down, descend, give, low, inferior,

what,
fire,
meeting,
flower, meet, party, association,
interview, join,
outside,
study, learning, science,
interval, space,
spirit, mind, air, atmosphere, mood,
rest, day off, retire, sleep,
fish,
gold,
nine,
empty,
sky, void,
vacant,
vacuum,
see,
hopes,
chances,
idea,
opinion, look
month,
moon,
at, visible,
say,
old,
noon,
five, sign of the horse, 11AM-1PM,
seventh sign of Chinese zodiac,
behind, back, later,
word, speech, language,
mouth,
exam, school, printing, proof, correction,
going, journey,
tall, high, expensive,
country,
now,
left,
three,
mountain,
child,
four, sign of the rat, 11PM-1AM, first sign
of Chinese zodiac,
time, hour,
ear,
seven,
company, firm, office, association, shrine,
car,
hand,
week,
exit,
ten, leave, go out, come out, put out,
protrude,
write,
woman, female,
little, small,
few, little,
above, up,
eat, food,
new,
person,
water,
life, genuine, birth,

before,
ahead, previous, future,
west, Spain,
precedence,
stream,
river, river or 3-stroke river radical
thousand,
(no.
47), be sufficient, counter for pairs of
leg,
foot,
in front, before,
footwear,
many, frequent, much,
large, big,
male,
in, inside, middle, mean, center,
long, leader,
heavens, sky, imperial,
store, shop,
electricity,
soil,
earth,street,
ground,
Turkey,
road-way,
district,
journey, course,
east,
moral, teachings,
read,
south,
two, two radical (no.2),
day, sun, Japan, counter for days,
enter, insert,
year, counter for years,
buy,
white,
eight, eight radical (no. 12),
half, middle,
odd
number,
semi-,
part-,
part,
minute of
time,
segment,
share,
hundred,
degree,
father, one's lot, duty, understand, know,
rate, 1%, chances, shaku/100,
hear, ask, listen,
mama,
mother,
book,
north, present, main, origin, true, real,
counter for long cylindrical things,
every,
ten thousand, 10,000,
name,
noted, distinguished, reputation,
eye,
tree, class,
wood, look, insight, experience, care,
favor,
friend,
come, due, next, cause, become,
stand up, rise, set up, erect,
six,
tale, talk,

,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
, , , ,

,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, , , ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, , , ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,

,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , -,
,
,
,
, -,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, , , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,

, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,

, , , ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,

,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, , , ,
, ,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,

, ,
, , ,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,

,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, , ,
, , ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,

,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , -,
, , ,
, ,
,
, , , ,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, , ,
, ,
,

, ,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, ,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,

,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,

, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,

.,
., ., .,
.,
., ., ., .,
., ., .,
., .,
, ., ., ., , ., ,
.,
,
,
., ., .,
, -,
,
, .,
., ., ., ., .,
,
,
., .,
.,
., .,
.,
,
., -.,
,
,
, ., , , , ,
,
., ., ,
., , ., .,
.,
,
, , ., ,
-, ,
., , .,
.,
, ., ., .,
, ,
., .,
,

.,
,
,
, , .-, -,
,
.,
.,
, ,
., ., .,
., .,
., ., .,
, ., ., ., ., .,
.,

.,
,
,
,
.,
, ,
.,
,
.,
.,
., -.,
., -., -., ., -., -.,
,
, -,
, -,
.,
.,
., .,
,
.,
,
.,
,
.,
.,
., ., ., .,
., ., .,
,
.,

.,
., ., .,
.,
., ., ., .,
,
,
., ., ,
.,
., ,
., .,
, ,
,
., .,
., ., , .,
-, ., .,
., ., .,
.,
,
.,
,
.,
., ., ., .,
.,
.,
, -,
., , .,
., .,
., ., .,
., .,
.,
,
,
., ., .,
,
.,
,
., ., , .,
,

,
.,
., ., ., .,
.,
.,
.,
., ., .,
., .,
., ,
.,
,
.,
., ., .,
.,
., ., .,
., .,
,
,
.,
., .,
., ., ., .,
., ., ., ., .,
, .,
,
,
., .,
,
.,

., .,
.,
, ., ., ., ., .,
.,
., .,
.,
,
,
.,
,
., .,
.,
, , , ,
.,
., .,
.,
., .,

, ,
., -,
,
,
, ,
,
.,
.,
.,
.,
,
., ,
., -.,
,
.,
., -.,
., ., ,
., .,
.,
,
., -., -., ., .,
, .,
., ., ., ,
,
,
,
, , ,
.,
.,
,
., ,
.,
.,
,
,
,
., ., .,
, ,
., .,
.,

.,
., .,
.,
,
,
,
, ,
., ., .,
,
.,
,
,
.,
.,
.,
., .,
.,
, ,
., .,
.,
, .,
., .,
.,
.,
., .,
, ., , ., ., .,
., .,
., .,
, .,
, , ,
., ., .,
.,

,
., ., -.,
., ., -., ., .,
,
., ., .,
,
, ,
.,
.,
,
.,
, .,
, -,
,
.,
.,
,
.,
., ., .,
-, , ,
.,
, .,
.,
.,
,
.,
,
.,
., ., .,
., ,
., -, ., .,
.,
,
.,
.,
, ., .,
, ., ., .,
,
,

., ., -.,
,
, .,
, ., .,
,
.,
,
., .,
., .,
.,
., -., ., .,
.,
., .,
.,
., ,
., .,
., ., ,
, -, ,
, ., .,
, ,
,
,
.,
., ., ., ., .,
.,
.,
., .,
., ., .,
,
., .,
., ,
., ,
.,
, ., .,
.,
,
,
.,
.,
,

,
, ,
,
,
.,
., ., ., .,
., ., ., .,
., ., ., ., ., ., .,
.,
.,
,
,
., .,
,
.,
, ,
, ., .,
,
,
., .,
.,
.,
., .,
., .,
., .,
., ., , -, -.,
.,
.,
,
., .,
., , .,
., ., ., -., .,
., .,
, ,
.,
, , .,
., ,

., -., -., -., -., -., ., .,


., .,
, ,
,
., ., ., -., .,
.,
., -.,
,
.,
., .,
., ., ,
, ,
., .,
.,
, ,
., .,
,
., ., -.,
,
, ,
, , ,
., ., .,
,
,
.,
., .,
., .,
., ., ., , ,
., .,
.,
,
.,
., ., .,
., .,
,
.,
,
., -., -, ., ., -., ., -.,
., ., ., ., .,

.,
.,
, ,
.,
,
, .,
.,
,
.,
., ., .,
,
., -,
,
.,
.,
., ., , .,
,
,
,
.,
, , ,
, .,
,
, .,
.,
,
., .,
,
., , .,
.,
., ., .,
, , ,
., ., .,
.,
., .,
.,
.,

,
.,
.,
, ., ., ,
., ., .,
., .,
.,
.,
., .,
, -,
,
., .,
.,
, , , -, ,
,
.,
., -., ., , ., ., ., .
., ,
, , , ,
.,
.,

-,
.,
,
,
., .,
., -.,
,
., ., .,
.,
, ,
.,
., .,
., ., .,
,
., ,
., ., ,
.,
,
., .,

, -,
., ., -., -,
,
., ., .-,
,
,
,
.,
., ., ., -., -.,
., ,
,
.,
, , .,
,
, ., ., .,
., ., ., .,
., .,
, ,
, ,
,
.,
,
, -,
., .,
.,
, -,
., .,
., ., ., ., .,
., .,
., .,
,
,
.,

.,
,
,
, .,
,
., ,
.,
., .,
., .,
.,
.,
., -., .,
,
, ,
., .,
-, , , ,
.,
,
,

.,
.,
., ., .,
.,
.,
,
, , ,
., .,
., .,
.,

,
., ., .,
,
,
,
., ., .,
.-, .,
., , ., ., .,
., .,
,
.,
, -,
,
.,
., .,
, -,
,
.,
,
,
.,
., -.,
., -., ., ., ., .,
.,
., .,
., .,
., .,
., ., .,
.,
.,
.,
., -., ., ., .,
,
.,
,
, , ,
, .,
.,
.,
., ., , .,

,
,
.,
.,
., ., .,
, ,
., -., .,
,
.,
.,
.,
,
., ., .,
., .,
., , -, , ,
.,
,
, ,
.,
.,
., .,
., ., ,
,
,
, , ,
,
., ., ,
,
.,
., .,
., ., .,
., ., .,
,
,
, -, .-,
, ,
., .,

,
.,
,
,
,
,
,

., ., .,
.,
.,
,
,
., .,
, ,
,
,
.,
,
., .,
., ., .,
.,
,
., ., ., .,
., ., ., .,
,
., .,
-, , ,
., .,
., .,
., -., .,
., ., ., ., ., ., ., .
,
,
., .,
.,
.,
,
,
,
, , ,

,
., .,
.,
.,
,
., .,
, ,
., .,
, ,
, .,
,
,
.,
., ,
,
., .,
,
., ,
,
., .,
, ,
.,
.,
., ., -.,
.,
,
,
., .,
,
., ., .,
,
.,
., ., ., ., ,
., ., ., .,
,
, ,
.,
.,

., ., .,
.,
., .,
, ., ,
., .,
, , -,
., ., ., -., ., .,
., ., ., .,
, -, .,
., .,
, , ,
, -,
., .,
., ., -., ., ,
.,
.,
.,
., -., -., ., -.,
,
., ., ., .,
., , .,
,
., ., ., ., ., .,
., , .,
., .-, .-, ., .,
,
., .,
, -,
., ., ., ., ,
., ., ., .,
, -,
,
., .,
-., -.,
., ., -., ., -., .,
,
,
,
., -., -., ., ., ., .,

., ., ., ., ., ., .,
.,
., .,
,
,
, ,
,
,
,
., ., .,
., .,
., ., ., .,
, ,
.,
,
,
., , ., ., .,
., ., .,
., ., ., ., ,
., , .,
., .-, -., .,
., .,
., -., .,
,
,
., ., ., .,
.,
,
., .,
, -, ., , ,
, ., .,
., .,
,
,
., -,
., ., .,
., .,
,
, ,
., -., .,
,
,

,
.,
.,
,
.,
., ., -., ., .,
, ., .,
.,
.,
.,
.,
.,
,
., ., -.,
., ,
., -, .,
., ,
.,
., , -,
., .,
, ., -,
.,
,
., ., ., ., .,
., ., ., .,
,
., ., ,
., ., ., ,
, -,
,
., ., ,
., ., ., ., ., -., .,
, -, -,
., -., ., .,
.,
., -., ., ., ., .,
., .,
,
,
.,
,
, -,

., ., .,
., ., , .,
., , -, .,
., ., ., ., .,
, -,
, -, , ,
., .,
.,
., ., , ., ,
.,
., , ,
.,
., .,
., -., ., .,
., ., .,
,
,
.,
.,
, , .,
,
.,
,
.,
,
., .,
., ., , .,
., ., -.,
.,
., ., ., .,
,
,
, ., ,
., .,
,
.,
., .,
-,
-, -,
.,
., ., ., ., ., -., .
., -.,
,
,
,
., , .,
., ,
., ., -., ., -., ., ., ., .
., , .,

, ., ., .,
., .,
,
.,
, , .,
.,
.,
., -, ., ., -., .,

,
., ., ., ., ., .,
, ., .,
., ,
., .,
.,
,
,
-., ., ., -., .,
.,
, -,
., -., ., ., .,
., .,
,
.,
.,
., ,
,
.,
, , ,
., -., -, ., ., -., ., .,
., ., ,
., ., ., .,
, -,
.,
,
,
,
., -,
,
., -., -, .,
,
., -., .,

., .,
,
., -, , ,
., ., -., ., ., ,
,
., .,
., ., ., .,
.,
., ., ., , ,
.,
, .,
, ., ,
, ., -.,
., ., .,
,
,
,
, , ., .,
., .,
, -, -,
,
., ,
., ., ., .,
.,
., .,
., .,
., .,
., ., ., .,
, ., , , , .,
.,
., -, ., ., ., .,
., ., .-, , -.,
., ., , -, ,
, -,
, -,
., -., .,
., .,
., .,
.,
,
., .,
.,
, -, -,
., ., , .,
, ., .,
.,

,
.,
., ., ., , ., ,

, -, .,
., ., , -, -, -., -.,
, ,
,
., ., ., ,
., -.,
., -., ., ., ,
.,
.,
., , , ., ,
, ,
., ., ., ., ., .,
.,
.,
., .,
., ., .-, -., .,
., ., .,
., .,
., .,
.,
.,
,
, -,
.,
, ,
., , .,
., ., .,
., .,
., ., ,
., ., ., .,
., ., ., , .,
., -., ., ., -,
., .-, ,
, -, -,
,
., ., -., ,
,
., .,
.,

, ., , ., .,
., ,
,
., ., -.,
, ,
., .,
, -,
., ., .-, -., .,
., ., .,
-, ., ., .,
,
,
,
., -., ., .,
.,
.,
., , ., -., .,
.,
, -, ,
,
., ., .,
., .,
.,
, ., ., , .,
,
.,
,
, -,
.,
., ., ., .,
, ., ., ,
., .,
., , -,
, , , ,
.,
.,
.,
, .,
.,
., .,
-,
, , ,
., ., ,

, -, -,
., .,
., ., ., .,
., ., ., .,
,
, ., .,
.,
., ., -.,
, , ,
.,
,
, ., , .,
.,
., -, ., .,
., ., .,
., ., ., , ,
,
., ., ., .,
., ., -., ., -.,
,
., .-, .,
, ., ., ., ., .,
., ,
., .-, .,
,
., ., ., ., ., .,
., .,
-,
, .,
,
., .,
., .,
,
, .,
., ., .,
., ., ., .,
, ,
., , ., .,
., -.,
., ., .,
.,
,
,

,
,
., .,
., .,
., .,
,
., -., -.,
., ., ., .,
., .,
., ,
., ., -., ., ., .,
., .,
., ,
.,
., ., ., .,
., .,
., ., .,
,
,
, -,
,
, .,
,
.,
,
., ., ., ., ., ., ,
., ., ., ., -., ,
, -,
., ., .,
, ,
., -., .,
., .,
,
.,
., .,
., -., .,
, ,
., ., ., ., .,
,
., -.,
., .,
,
, -, , ., ,
., ., ., ., ., .,
., , -,
,
.,

., ., ., .,
.,
,
,
., .,
.,
.,
., -., .,
.,
., ., -, ., .,
,
., .,
., -., ., ., ., -.,
, ,
., .,
., .,
,
.,
., ., .,
., ., ., ,
.,
.,
,
,
., .,
, -, ,
., .,
.,
,
, , ., .,
.,
., .,
., -, -, ., ., ., .-,
.,
,
,
,
, , -,
,
., -., ., ., ., .,
.,
., ., ., ., -.,
,
.,

.,
, ,
, , .,
., .,
.,
., -., .,
,
., ., ., .,
., .,
.,
., ., -.,
., ., .,
.,
,
,
.,
,
, ,
, , .,
, -, ., ., .,
., -., -., ., .-, -., -., -, .,
.,
-, -., -,
, ,
,
., ,
,
., ., ., .,
., ,
., ., ., , .,
,
., ., .,
.,
., -., ,
-,
,
,
,
., -., -.,
., .,
,
, , ,

,
., -, , -,
., ., ., .,
., ., ., ., .,
, ,
,
., ., .,
-, ,
., -.,
., ., -,
., -., ., -.,
.,
., ., ., ., ., .,
.,
.,
., .,
., .,
.,
,
., ., .,
., -., ., ., ., .,
,
., ., .,
., ,
., .-, ., ., .,
, .,
.,
., ., ., ,
., .,
., ,
.,
., .,
., ., ., ., ., .,
,
., ., .,
., ., ,
., .,
.,
, ., .,
.,
, ,
,
.,
., ., .,
,
, , ,
,

., .,
., ., .,
,
., ., .,
.,
, .,
., .,
.,
., ., ., .,
., ., ., ,
., .,
.,
.,
, ,
., ., .,
,
., ,
,
., .,
., .,
., ., .,
., .,
., ., .,
., ., ., , ., .,
,
.,
,
,
.,
, ., ., , ., ., .,
., ., ., -.,
., ., ., ., ,
,
, ,
., ., ., ., ., ,
., -., ., -.,
.,
,
,
,
,
.,
.,

., ., ., ., ., ., ., .
, ., .,
, ,
., , .,
., .,
., ., ., -.,
-, ,
., ., ., , ., .,
., .,

., ., ., .,
., -, ., ., -., , , ,
., ., .,
.,
., ., ,
., ., .-, -., .,
.,
., ., ., -.,
,
.,
,
, ,
,
, , ,
, .,
., ., ., , .,
., -., -., ., -., .-, -.,
,
., ., -., ., ., .,
., ., .,
.,
, ,
,
., ., ., .,
., ., ., ., .,
., .,
.,
,
., -.,
,
., ., ., ., .,
., .,

,
.,
,
,
., .,
., ., .,
., ., -., .,
, -,
.,
.,
, , ., ,
,
., ,
., ., ., .,
., ., ., ., .,
., .,
., -., ., -, -., -, ., ., -.
, ., .,
,
., ., -.,
., ., -, .,
.,
., ., -., -.,
., -., .,
, ,
,
., -., ., -., -., ., ., .
., ., .,
-., ., -., -.,
., .-,
, ,
,
., .,
, ., .,
, , -,
., -., .,
., ., .,
,
, ., , ,
., ., -, .,
,
.,
., ., ., .,
, , ,
,
, ,
., -., ., ., , .,
., .,
., ., .,
., ., -.,

, ., ., ., ., ., ,
,
, -, , ,
.,
., -., .,
,
,
, -,
,
, -, ,
, -, ., .,
., .,
, .,
, ,
., ., , .,
, -,
, -, .,
, -, ., ., .,
., -., ., -., -., ., -., ., -., -
.,
.,
., , -, ., ., -,
.,
.,
,
., .,
, ,
., -.,
., .-, -,
., ., ., -., ., , ,
, , ,
.,
., .,
,
., -, ., -., ., .,
,
., ., .,
,
,
,
., ., -., -., ., ., -., .
., ., .,
,
., ., ., ., ., , .,
,
,
, -.,

,
., .,
, , -, ,
.,
., .,
.,
,
., .,
., ., ., ., .,
,
., -., ,
,
, -, -,
, -,
, ,
., .,
.,
.,
., .,
, -, -,
,
,
.,
.,
., ., ., ., ., -.,
,
,
., ., ,
, ,
, ,
, -,
,
.,
,

.,
,
,
,
,
., ., , .,
-, .,
., -.,
,
, -, -,
, , , ., ., ., ., ., -.
., , , ., .,
.,

, , -, -,
, -, -,
,
., ., .,
, , ., ., -,
.,
, , ,
,
., ., .,
, , -,
, -, -,
, .,
, ., ., ., , ., ., .,
,
., ., .,
., ,
., -, -.,
, .,
,
, ., , , .,
., .,
,
., ., -., -, -., -, ., .,
., , -, ., .,
,
,
,
, ., .,
,
, ., ., ,
, -, ,
, -,
,
, ., ,
,
,
, -, -, -,
, ,
., -, ., -., ., .,
., -., -,
, ,
.,
-,,
-, ., -., ., -., .
, -,-,
-,
., .,
., ., ., .,
., ., ., .,
., ., -, -,
,
-,.,
-,
.,
., ., ., ., , .
, -,
, , , -, ., ., ., -,

,
, .,
,
,
, -,
, ., ., .,
., ., .,
-, ., -.,
, ,
, , .,
., ,
, , -,
, ,
,
,
,
., -.,
,
, ., .,
, -, -,
., -., -., ., -., .,
,
.,
, -, .,
, ., ., ,
.,
,
,
., ., ., ., .,
., .,
, ,
,
,
, -.,
,
, -,
, -,
, -, -,
,
., ., ., ., ., , ,
., -., .-, ., -., .-, -, -., -., -
, ., ., ,
., ,

###
7 7 ##
30
### 9 ##
64
###
### ##
64
### 6 ##
38
### 9 ##
41
###
### ##
61
###
### ##
87
### 9###
###
###
######
###
###
######
###
7 4###
33
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
38
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
85
###
######
59
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
40
###
### ##
64
###
######
85
### 8 ##
86
### 8 ##
94
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
17
### 5 ##
60
### 8 ##
79
### 8 ##
###
###
### ##
85
### 7###
61
###
### ##
###
5 1 ##
26
### 9 ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
9 8 ##
38
###
### ##
40
###
### ##
72
###
### ##
75
### 9 ##
###
###
### ##

###
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
62
### 7###
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
32
###
######
61
### 8 ##
61
### 9 ##
61
###
### ##
62
### 7 ##
64
### 8 ##
19
### 8 ##
61
###
### ##
75
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
### 9 ##
30
###
### ##
75
###
######
79
###
### ##
94
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
46
### 8 ##
64
###
### ##
85
###
### ##
30
###
### ##
64
### 9 ##
85
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
1 5 0
75
###
######
18
### 4 ##
14
### 9 ##
19
###
### ##
19
###
### ##
30
###
### ##
32
###
### ##
40
###
### ##
51
###
######
61
###
######

61
###
### ##
66
###
### ##
75
###
### ##
76
###
### ##
76
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
### 6 ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 6###
37
### 8 ##
46
### 7 ##
52
###
### ##
61
### 7 ##
64
###
######
70
###
### ##
71
###
### ##
75
###
### ##
75
###
######
85
### 7 ##
###
### 9###
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
###
9######
40
### 8 ##
62
###
### ##
64
###
### ##
76
###
### ##
93
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
30
### 6###
26
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
1 5 ##
###
4 3###
40
###
######

57
### 3 ##
75
### 6 ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
64
### 8###
64
### 8###
64
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
8 8 ##
17
### 4 ##
46
### 9 ##
61
###
### ##
94
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9 6 ##
15
###
### ##
72
###
### ##
69
### 4 0
96
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
30
### 7 ##
30
### 5 ##
###
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
44
### 8 ##
###
###
######
75
###
### ##
19
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
18
### 6###
30
###
### ##
37
### 9###
60
### 8 ##
61
###
### ##
61
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##

85
###
### ##
###
### 7###
###
###
######
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
64
###
######
85
###
######
###
9### ##
85
###
### ##
###
### 5 ##
###
9### ##
12
###
### ##
18
###
### ##
31
###
### ##
32
###
### ##
38
###
### ##
61
###
######
61
###
######
94
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
30
###
######
52
### 4 ##
57
### 8 ##
85
###
######
95
### 5 ##
39
### 9 ##
49
### 3 ##
57
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
30
### 7 ##
38
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
9 9 ##
19
### 5###
30
### 6 ##
32
### 7 ##
39
### 4 ##
39
### 7 ##
48
### 5 ##
61
### 9 ##
61
###
### ##
64
### 7###

64
### 8 ##
64
###
### ##
48
### 7###
85
### 6###
85
### 9 ##
85
###
### ##
###
### 5 ##
###
### 9###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
18
###
### ##
64
### 9 ##
###
###
### ##
10
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
94
###
### ##
32
###
### 0
61
### 9 ##
61
###
### ##
72
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7###
30
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9######
###
9######
40
###
### ##
59
###
### ##
75
###
### ##
86
### 7###
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
18
###
### ##
46
###
######
18
### 9###
64
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##

75
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
###
9### ##
61
###
### ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
72
###
### ##
30
###
### ##
33
### 3###
38
### 9###
70
### 9###
72
### 6 ##
83
### 4 84
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 8 ##
61
###
### ##
85
###
### ##
96
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
32
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
9 8 ##
41
###
######
###
###
### ##
68
###
### ##
86
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
92
### 8 ##
20
### 3 0
44
### 4 ##
87
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
40
###
### ##
75
### 6 ##
78
###
### ##

94
### 9 ##
96
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
41
### 7 ##
75
###
######
###
###
######
31
### 5 ##
40
### 8###
43
###
######
61
###
### ##
###
### 7###
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
10
### 6###
60
###
######
85
### 5 ##
85
###
### ##
94
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
29
### 8 ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
###
### ##
86
###
### ##
###
9 9 ##
###
###
### ##
15
###
### ##
60
###
### ##
72
### 6 ##
78
###
### ##
85
###
### ##
###
### 9 ##
47
###
### ##
###
###
### 0
53
###
### ##
29
### 9 ##
53
### 7 ##
60
###
### ##
###
9######
###
9######
22
### 6 ##
24
### 4 ##
30
###
### ##
37
###
### ##
40
###
### ##

42
### 8 ##
59
###
### ##
64
### 7 ##
64
###
### ##
72
### 9###
72
###
### ##
75
### 8###
85
### 8 ##
85
###
######
86
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
1 3 ##
14
### 4 ##
18
###
### ##
32
###
### ##
38
###
### ##
85
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
30
###
### ##
###
###
### ##
78
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9 9 ##
30
###
### ##
38
###
### ##
40
###
######
61
###
######
64
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 4 ##
18
### 3 ##
41
###
### ##

99
### 9 ##
44
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
### 8 ##
50
### 9 ##
64
###
######
86
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
46
###
### ##
75
### 8 ##
64
###
### ##
75
### 7 ##
85
###
### ##
41
### 3 ##
85
###
### ##
###
###
### ##
72
### 9 ##
60
### 8 ##
93
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
### ##
61
###
### ##
69
### 5 ##
75
### 8###
###
###
######
###
###
######
64
### 8 ##
64
###
### ##
###
### 9 ##
###
### 6 ##
###
9 5 ##
40
### 9###
63
###
### ##
75
###
### ##
75
### 9###
85
###
### ##

70
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### 0
###
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### 0
64
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
### 8 ##
###
9### ##
18
###
######
###
9### ##
30
###
######
90
### 6 ##
37
### 9 ##
73
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 9###
26
### 7 ##
###
9 9 ##
44
###
######
###
###
### ##
32
###
### ##
38
### 7 ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
61
### 9 ##
61
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
######

85
###
### ##
24
### 8 ##
64
### 7###
64
### 8 ##
85
### 7###
###
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7 ##
37
###
######
###
###
######
75
###
### ##
###
3 4 ##
30
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
57
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
38
###
### ##
61
### 8 ##
64
### 8 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
1 2 ##
50
###
### ##
57
### 4 ##
59
###
### ##
60
###
######
61
###
### ##
64
### 9###
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### 0
###
###
### ##
19
### 9 ##
74
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
85
### 9 ##
32
###
### ##

32
###
######
85
###
### ##
32
### 8 ##
###
###
### ##
###
8 9 ##
###
9### ##
###
### 9 ##
30
### 7 ##
32
###
### ##
50
### 9 ##
54
### 7 ##
64
### 8 ##
64
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
64
###
######
66
###
### ##
###
###
### ##
30
###
### ##
60
###
######
64
###
######
###
###
### ##
12
### 8 ##
85
###
### ##
30
### 6 ##
68
### 4 ##
38
### 5 ##
18
### 2 ##
30
###
### ##
61
###
### ##
64
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 9 ##
###
###
### ##
46
### 9 ##
23
###
### ##

60
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
17
### 5 ##
45
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
44
### 5 ##
###
### 6 0
38
### 6 ##
44
### 7 ##
38
### 7 ##
61
### 7 ##
40
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
64
### 7 ##
###
###
### ##
85
### 9###
38
###
### ##
###
9### ##
53
###
######
64
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
32
###
### ##
38
###
### ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7 ##
24
###
######
64
### 8 ##
###
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 6 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7###
50
### 6 ##
64
###
### ##
96
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
86
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######

###
###
### ##
24
### 9 ##
38
### 6 ##
63
###
### ##
64
### 8 ##
85
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
######
44
### 7###
60
###
### ##
38
###
### ##
###
9### ##
85
###
### ##
###
###
######
64
###
######
###
### 8 ##
85
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
66
###
### ##
98
###
### ##
64
### 7 ##
66
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### 0
###
### 9 ##
###
### 8 ##
###
9 8 ##
###
9 6 ##
###
###
### ##
30
###
### ##
32
###
### ##
61
###
### ##
37
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
1 5 0
###
9 8###
32
###
### ##
50
###
### ##
55
###
### ##
75
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
###
###
### ##
55
### 5###

###
9### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
###
9### ##
37
### 8 ##
46
###
### ##
46
###
######
85
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
4### ##
###
9### ##
18
###
### ##
38
### 7 ##
63
### 8###
75
### 9 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
32
###
### ##
64
###
### ##
75
### 6 ##
93
### 8 ##
85
### 7 ##
32
###
### ##
37
### 8 ##
###
###
### ##
16
### 3 ##
###
### 9 ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
50
###
######
###
###
### ##
29
### 2 ##
64
### 8 ##
###
###
### ##
61
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##

46
### 8 ##
40
###
######
###
###
### ##
38
### 7 ##
###
### 5 ##
###
###
### ##
38
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
85
###
### ##
75
###
######
###
### 8 ##
38
### 6 ##
94
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
20
### 4 0
###
### 5 ##
27
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
75
### 9 ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
30
###
### ##
52
### 9 ##
61
###
### ##
61
###
### ##
94
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
53
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
64
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##

###
###
### ##
75
###
### ##
85
###
### 0
###
###
### ##
30
### 6 0
44
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
61
###
######
###
###
### ##
###
9######
40
###
### ##
94
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9### ##
27
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
32
###
######
###
###
### ##
19
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
72
###
### ##
19
### 6 ##
86
###
### ##
###
###
### ##
53
###
### ##
###
###
### ##
86
### 8 ##
###
###
######
53
###
### ##
74
###
### ##
75
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
61
###
######
32
### 5###
75
###
######
###
9 7###
###
9 8###
###
9### ##

31
### 7###
38
### 8###
72
### 8###
###
###
######
###
###
######
###
### 9 ##
###
### 6 ##
###
###
######
32
###
######
###
### 8###
26
### 6###
31
### 6###
40
### 6###
###
### 6###
###
###
### ##
42
###
######
75
### 9###
85
### 5###
85
### 8 ##
###
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
31
###
######
54
###
######
85
###
######
86
###
### ##
32
###
### ##
85
### 6###
37
### 5###
61
### 7###
64
### 8###
75
###
######
76
### 8###
96
### 4###
###
###
### ##
###
9######
85
###
######
###
9 4 89
###
9 6 ##
###
9 8###
19
### 5###
30
### 5###
###
### 9###
75
### 8###
85
### 8###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9 4###

###
###
######
61
### 7 ##
49
### 7###
75
###
### ##
86
### 6 ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
### 7 ##
40
###
######
30
### 6###
64
### 8###
75
###
######
###
###
######
###
###
######
###
### 7###
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
18
###
######
85
### 9###
###
5### ##
18
### 5###
49
### 9###
40
### 7###
40
### 8###
51
### 3 ##
61
###
######
61
###
### ##
64
###
######
85
### 6 ##
96
###
######
99
### 5 ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
### 70
###
3 3###
30
### 7###
46
### 8###
46
### 8###
###
###
######
26
### 6###
30
###
######
30
###
######
32
###
######
40
###
######
50
### 7###
75
### 6 ##
74
###
######

75
###
######
###
### 8 ##
39
### 8###
###
###
######
###
###
######
64
### 7###
21
###
######
###
###
### 25
30
###
### ##
###
###
### ##
40
### 9###
###
###
######
###
4 3###
30
### 6 ##
66
###
######
85
### 7###
85
### 8 ##
96
###
######
###
### 9###
###
###
######
72
### 5###
44
### 8###
48
###
######
###
###
######
85
###
### ##
###
9 8###
###
###
######
12
### 6###
24
### 8###
30
### 6 ##
32
###
######
61
###
######
64
### 9 ##
75
###
######
85
### 8###
94
### 9 ##
###
###
### ##
44
### 7###
73
### 6###
75
###
######
96
### 5###
19
###
######
32
### 7###
###
###
######
###
### 8###
12
### 8###
###
9### ##
###
###
### ##
64
###
### ##
###
###
### ##
30
### 7###

###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
###
9 9###
###
9######
32
### 9###
59
### 7###
61
###
######
66
###
### ##
72
###
######
###
###
### 79
###
###
######
###
### 7###
###
###
######
18
###
######
76
### 4###
85
### 7 71
###
###
######
###
### 6###
###
9 6###
###
9######
18
### 8###
75
###
######
75
###
######
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
27
###
######
85
###
######
96
###
### 85
###
### 9###
###
9######
30
### 8###
31
### 8###
53
###
######
63
### 4###
66
### 9###
75
### 9 ##
85
###
### ##
###
###
######
###
7 4###
60
###
### ##
###
###
### ##
###
8 6###
###
9######
12
### 4###
19
### 8###
27
### 9###
30
### 6###
51
### 8###

53
###
######
73
### 7###
75
###
######
85
###
######
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
### 9###
30
### 5###
18
### 8###
30
### 7###
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
31
### 7###
38
###
######
75
###
######
85
###
######
48
###
######
75
### 9###
###
### 9 ##
53
###
######
###
1 6###
73
###
### 82
38
### 8###
64
### 3 ##
64
###
######
77
###
######
85
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
32
### 6###
75
### 7###
###
###
######
###
###
######
32
### 7###
30
### 9 ##
72
### 9###
13
### 5 ##
18
### 8 ##
40
###
######
75
### 5###
79
###
######

###
###
######
###
### 5 ##
28
### 8###
66
###
######
###
###
######
###
###
######
78
###
######
###
9 7 ##
18
### 8 ##
30
### 5###
30
### 5###
50
###
######
61
### 7###
64
### 9###
65
### 4###
75
### 8 ##
###
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
9 7###
10
### 7###
41
### 6###
76
### 6###
85
### 8###
###
### 5###
###
###
######
56
### 6###
###
###
######
37
### 5###
85
###
### ##
40
### 8 68
64
###
### ##
###
### 8###
29
### 8###
40
### 6###
###
###
######
85
###
### ##
29
### 8###
64
###
######
29
###
######
30
### 8###
###
2 6###
###
9######
64
### 9 ##
###
### 6 ##
75
### 9 ##
40
###
######
###
### 9 ##

###
###
######
###
###
######
85
###
######
###
###
### ##
47
###
######
34
### 5###
18
### 7###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
19
### 7###
###
###
######
19
###
######
30
### 5 ##
30
###
######
41
###
######
53
### 7 ##
64
### 8###
64
### 8###
72
### 8###
85
###
######
86
###
######
86
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
32
### 9###
50
###
######
61
###
######
75
### 7###
90
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
75
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9 7###
###
9 9###
40
###
### ##
85
###
######
###
### 5###
###
### 9###
###
### 7 ##
###
### 7###
###
### 7 ##
###
###
######
###
###
######
30
### 7 ##

66
###
######
18
### 8###
19
###
######
38
### 8 ##
61
### 8###
62
### 6###
66
### 9 17
66
###
######
72
### 9###
72
###
### ##
85
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
50
###
######
72
### 8 ##
###
### 5###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
64
###
######
64
### 7###
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
25
### 5###
41
### 9###
62
###
### 78
85
### 9 ##
85
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### 57
30
###
######
86
###
######
###
9 6 75
###
### 9 ##
###
###
######
29
### 4 ##
44
###
######
61
###
######
64
###
######
64
###
### ##
64
###
### ##
86
###
### ##
87
### 6###
###
### 9 45
###
###
### ##
###
###
######

###
### 9###
###
###
######
###
9######
32
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
9######
18
### 9###
61
###
######
75
### 7###
85
###
######
###
###
######
###
###
######
24
### 8###
39
### 6###
39
###
### ##
41
###
### ##
64
###
######
###
9 5###
64
### 5###
41
### 7 34
50
###
######
73
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
40
### 6###
85
###
### ##
###
###
######
###
### 7###
30
### 9###
64
### 8###
64
###
######
86
### 9 ##
31
### 6###
69
###
######
72
###
### ##
79
### 9###
###
###
######
###
9######
61
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
### 6###
###
9 6###
40
### 8 ##

75
### 9 ##
###
### 6 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
10
### 6 ##
53
### 5###
57
###
######
###
###
### 87
###
###
######
###
###
### ##
###
### 8###
85
### 7 ##
96
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9######
40
### 8 48
53
### 8###
53
###
######
###
###
######
85
### 8 ##
85
###
### ##
###
### 8###
###
###
######
###
###
######
44
###
######
86
### 9###
###
9 6###
79
###
### ##
32
###
### ##
60
###
######
85
###
######
###
###
######
###
###
######
19
### 7###
61
### 9 ##
###
9######
10
###
### 39
15
###
### ##
32
###
### ##
46
###
######
64
### 7###
###
###
### ##
85
###
### ##
86
### 6 ##
42
### 6 91
###
###
######
###
###
### ##
18
### 8 ##

###
###
######
41
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
60
###
######
80
### 8 ##
94
### 9###
###
### 8###
44
### 8###
72
###
### ##
###
###
### ##
13
### 4 44
###
###
### ##
###
###
######
###
5 8 ##
###
9 6###
###
###
######
94
###
### ##
86
###
######
61
### 8###
86
###
######
61
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
85
### 8###
###
###
######
###
###
######
64
### 8 ##
66
###
######
75
### 8 ##
###
### 9###
###
###
######
###
9######
85
### 8 ##
###
###
### ##
86
###
######
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
64
### 7###
18
### 7###
29
### 4###
75
### 8###
91
### 8###
94
### 5###
###
###
######
###
###
######

72
###
### ##
###
###
######
30
### 7###
60
### 8###
61
###
### ##
64
### 7###
81
### 4###
###
###
### ##
###
### 5 ##
###
###
######
###
###
######
###
### 8###
###
### 9###
###
9######
###
### 9###
###
###
### ##
23
### 4 ##
61
### 5###
###
###
### ##
75
###
######
###
3 5 ##
###
### 8 77
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
9 5###
37
### 4###
38
###
######
40
###
######
50
### 5###
53
### 8###
61
### 8 ##
72
###
######
85
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
77
### 8###
###
###
######
###
###
### 36
41
### 9 ##
18
###
######
60
###
######
50
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
64
### 5###
85
### 8 ##
###
9 4###
###
###
### ##

12
### 7###
51
### 5###
###
1 8###
###
###
######
###
### 6 61
32
###
### ##
34
### 9###
91
### 4 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9 9###
64
###
######
###
###
######
19
###
######
72
###
######
20
### 5###
32
###
######
40
### 8 ##
64
### 8###
66
### 8###
85
### 8###
###
###
######
###
###
######
###
8 3###
32
### 7 ##
50
###
### ##
61
### 7 ##
61
### 6 ##
72
###
######
74
###
######
75
###
### ##
###
###
######
###
### 7###
###
###
### ##
32
###
### ##
75
### 8###
75
### 5###
85
###
######
75
### 5###
###
###
### ##
19
###
######
36
###
######
86
###
######
38
###
### ##
30
### 8###
###
###
######
30
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
82
### 4 ##

63
### 7###
60
### 7###
###
### 9 94
85
### 8###
###
###
######
###
9######
19
### 9 ##
###
### 5###
###
###
######
###
###
######
###
6 4###
###
9 7###
###
1 3###
###
###
######
52
### 5 ##
40
###
######
75
###
######
85
###
### ##
###
###
######
###
### 9###
###
###
### ##
76
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
5 7###
26
### 7 ##
18
### 7###
###
###
######
###
###
######
60
### 9###
95
###
######
###
###
######
85
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
6 2###
###
1 6###
85
###
### ##
###
###
######
###
### 7###
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
85
###
### ##
###
###
######
###
9 5###
###
9 8###

15
### 7###
###
### 5 ##
###
###
### ##
###
###
######
77
###
######
18
### 6###
61
###
### ##
###
###
######
###
###
### 30
###
###
######
19
### 7###
###
### 6###
###
###
######
###
###
######
30
### 8###
61
###
######
72
###
### ##
###
9 5###
61
###
### 99
23
### 7###
30
###
### 54
57
### 4###
###
###
######
###
###
######
72
### 9###
###
### 8###
###
###
######
44
### 9###
###
### 9###
35
###
######
40
###
######
76
###
######
###
### 8###
31
### 6 50
85
### 9###
###
### 9###
###
###
### 59
75
###
######
40
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
######
18
###
######
###
###
######
61
### 9###
###
### 7###
93
### 4 ##
28
### 5###
###
8 8 74
57
###
######
66
###
######

75
###
### 43
###
###
######
###
###
######
23
### 4###
10
### 5 ##
###
### 9###
###
###
######
54
### 9###
94
### 4 ##
###
### 9###
###
### 9###
###
###
######
10
### 4###
10
### 6###
38
### 6###
48
### 3###
53
### 5###
###
### 6###
30
### 6 41
###
###
######
###
###
### ##
###
9 7###
###
###
######
###
9 5###
###
9 8###
38
### 8###
38
### 8 ##
50
### 5 42
61
### 9###
77
### 4###
78
### 6###
###
### 7###
###
###
######
###
###
######
###
6 8 18
39
### 6###
64
### 9###
###
### 6 19
40
### 9###
###
###
######
14
### 5###
###
### 8 38
###
9######
57
###
######
###
3 5 95
###
### 9 98
###
### 9###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9 7###

###
### 9###
72
### 9###
63
### 8###
72
###
### ##
###
4 9###
32
###
### 52
###
### 6###
61
### 4###
75
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
31
### 7###
###
1 5###
77
### 5###
33
### 7###
###
### 8###
###
### 7###
18
### 4###
###
###
######
85
### 9 ##
72
### 6###
###
### 7###
###
###
######
70
###
######
75
### 7###
37
### 4###
###
9 7 88
60
### 9###
###
###
######
###
9 5 66
30
### 5###
###
###
### 96
###
###
######
###
### 8###
32
### 6 40
85
### 6###
###
### 9 ##
###
###
######
72
### 9 ##
85
### 8###
74
###
######
###
### 7###
###
###
### ##
###
###
### 80
###
9 7###
57
### 7 ##
###
###
######
###
### 5 90
###
###
######
53
### 9###

15
### 5 ##
###
###
######
###
###
######
###
9######
19
###
### 73
30
### 6 15
32
###
### ##
93
###
######
###
### 6###
33
### 7###
###
### 9 32
###
###
### ##
###
###
######
30
### 9###
###
1 4###
###
### 9###
74
### 8###
93
### 8###
67
### 4###
18
### 7###
###
9 9###
19
###
### ##
77
### 8###
70
### 4 46
38
### 8 ##
30
### 8###
83
### 5 28
72
### 8 67
###
###
### 64
###
### 8###
36
### 8###
###
###
######
###
###
######
74
### 6###
36
### 3###
72
###
######
85
### 9###
###
### 5###
96
###
### 86
70
###
######
68
###
######
19
### 2 62
75
### 8###
40
### 6###
###
1 1 2
###
###
######
30
### 5###
###
### 8###
###
###
######
13
### 4 69
###
1 3 97

###
9 7###
86
### 4###
###
### 7###
###
9 6 4
36
### 5 81
39
### 8 63
###
###
### 33
84
### 6###
###
9 6###
###
###
### ##
###
### 8 53
###
5 2 55
###
### 8###
74
### 4 23
###
### 7 22
###
### 7 83
30
### 5###
###
7 4 31
24
### 4###
60
### 9 26
###
###
######
30
### 3###
75
###
######
###
### 6 20
###
###
### 65
31
### 8 3
###
9 4 49
48
### 5###
###
1 3 14
46
### 3###
31
### 5 47
39
### 3 72
72
###
### 16
###
### 6 ##
###
1 2###
###
### 7 21
###
### 7###
64
### 4 60
###
###
######
24
### 2 8
17
### 5 13
73
###
######
38
### 3###
42
### 3###
42
### 4###
###
1 3 35
###
### 9###
69
###
### 51
###
9 2 5
85
### 4###
###
### 5 29

###
### 6###
10
### 6###
24
### 3###
47
### 3###
18
### 9 27
###
### 7###
36
### 6###
37
### 3 7
###
### 7###
###
2 4 11
###
### 8 12
37
### 4###
53
### 8###
###
###
######
32
### 3###
75
### 8 37
###
###
######
###
###
######
24
### 9###
###
7 2 9
72
### 4 1
###
11 2 56
51
### 6 6
###
###
######
###
### 5###
12
### 2 92
24
### 5###
###
### 6###
88
### 4###
18
### 4 24
###
###
######
80
### 5###
21
### 5###
75
### 5 10
80
### 6###
###
1 3###
30
### 6###
75
### 4###
###
### 5 76
29
### 4###
###
9 7###
###
### 5 58
12
### 4 93
###
###
######

1830
1871
595
1836
1865
1882
1923
1594
433
1800
1748
92
151
755
1152
1621
1533
1897
1218
1008
574
1728
1500
784
1033
152
1739
42
1848
1609
1443
991
1620
1592
1718
1907
1854
1113
11
1
1555
1116
1681
163
617
1885
1863
956
969
1529
457

###
1 1 2
###
1 2###
###
1 2 ##
###
1 3 97
###
1 3 14
###
1 3 35
###
1 3###
###
1 3###
###
1 3 ##
###
1 4###
###
1 5###
###
1 5 0
###
1 5 ##
###
1 5 0
###
1 6###
###
1 6###
###
1 8###
###
2 4 11
###
2 6###
###
3 3###
###
3 4 ##
###
3 5 95
###
3 5 ##
###
4### ##
###
4 3###
###
4 3###
###
4 9###
###
5 1 ##
###
5 2 55
###
5 7###
###
5 8 ##
###
5### ##
###
6 2###
###
6 4###
###
6 8 18
###
7 2 9
###
7 4 31
###
7 4###
###
7 4###
###
7 7 ##
###
8 3###
###
8 6###
###
8 8 74
###
8 8 ##
###
8 9 ##
###
9 2 5
###
9 4 49
###
9 4 89
###
9 4###
###
9 4###
###
9 4 ##

1650
1707
1765
1348
1505
1631
505
1840
1845
957
1091
1313
1376
1407
1444
120
175
701
747
1837
1928
1705
1734
1762
1780
916
1181
1196
1264
1593
286
570
694
704
1708
917
958
1046
1632
46
332
342
746
756
1806
1075
1265
1542
246
388
447

###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9
###
9

5###
5###
5 66
5###
5###
5###
5 ##
6 4
6###
6 ##
6###
6 75
6###
6###
6###
6###
6 ##
6 ##
6 ##
7###
7###
7###
7###
7 88
7###
7###
7 ##
7###
7###
7###
7###
7 ##
7 ##
7###
8###
8###
8###
8###
8###
8 ##
8 ##
8 ##
8 ##
8###
9###
9###
9###
9###
9 ##
9 ##
9 ##

545
547
1726
1104
1117
1219
1369
1416
1463
217
532
684
729
771
772
887
1067
1092
1336
1395
138
618
763
918
1493
310
785
1789
1076
214
290
291
402
530
1329
795
882
954
139
766
361
1587
403
1696
1688
1889
1697
1383
375
1197
276

###
9 9###
###
9 9 ##
###
9######
###
9######
###
9######
###
9######
###
9######
###
9######
###
9######
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9######
###
9######
###
9######
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9### ##
###
9######
###
9### ##
###
9### ##
###
9######
###
9######
###
9### ##
###
9######
###
9######
###
9######
###
9### ##
###
9######
###
9### ##
###
9######
###
9######
###
9######
###
9### ##
###
9### ##
###
9######
###
9######
10
### 4###
10
### 5 ##
10
### 6###
10
### 6###
10
### 6 ##
10
### 6###
10
### 7###
10
### 7 ##

1417
1909
1913
1930
1118
1048
1531
1066
638
218
1835
1440
1169
434
1724
95
1786
1633
1418
390
176
804
164
1877
36
667
643
458
1917
1753
94
992
1638
197
1805
1231
1473
1611
1093
1139
1170
1182
1277
1428
1892
1337
302
1675
219
273
300

10
###
### 39
###
11 2 56
12
### 2 92
12
### 4 93
12
### 4###
12
### 6###
12
### 7###
12
### 8###
12
### 8 ##
12
###
### ##
13
### 4 69
13
### 4 44
13
### 5 ##
14
### 4 ##
14
### 5###
14
### 9 ##
15
### 5 ##
15
### 7###
15
###
### ##
15
###
### ##
15
###
### ##
16
### 3 ##
17
### 4 ##
17
### 5 13
17
### 5 ##
17
### 5 ##
18
### 2 ##
18
### 3 ##
18
### 4 24
18
### 4###
18
### 4 ##
18
### 5###
18
### 6###
18
### 6###
18
### 7###
18
### 7###
18
### 7###
18
### 7###
18
### 8###
18
### 8###
18
### 8 ##
18
### 8 ##
18
### 8###
18
### 8 ##
18
### 9 27
18
### 9###
18
### 9###
18
###
######
18
###
### ##
18
###
### ##
18
###
### ##

786
1521
435
989
531
1086
1827
959
247
899
1235
1414
1643
893
1119
68
1588
607
1807
1790
1572
96
1062
1237
1545
1278
97
194
350
836
1547
1920
1027
404
1687
1496
1652
663
1876
1890
1855
405
1914
1049
1343
563
1906
716
695
1303
929

18
###
### ##
18
###
######
18
###
### ##
18
###
######
18
###
######
18
###
######
19
### 2 62
19
### 5###
19
### 5###
19
### 6 ##
19
### 7###
19
### 7###
19
### 7###
19
### 7 ##
19
### 8###
19
### 8 ##
19
### 9 ##
19
### 9 ##
19
###
### ##
19
###
### 73
19
###
######
19
###
### ##
19
###
######
19
###
######
19
###
######
19
###
######
19
###
### ##
19
###
### ##
20
### 3 0
20
### 4 0
20
### 5###
21
### 5###
21
###
######
22
### 6 ##
23
### 4###
23
### 4 ##
23
### 7###
23
###
### ##
24
### 2 8
24
### 3###
24
### 4###
24
### 4 ##
24
### 5###
24
### 8###
24
### 8###
24
### 8 ##
24
### 9###
24
### 9 ##
24
###
######
25
### 5###
26
### 6###

1013
1610
148
546
43
838
1120
888
1100
1680
1176
1216
811
1927
1316
1474
1210
1214
382
399
1858
1832
1853
1766
960
1138
1183
1184
1238
186
1924
1702
1791
980
1034
1050
1121
147
248
640
872
1009
1071
1140
1275
1482
185
241
620
1811
1105

26
### 6###
26
### 7 ##
26
### 7###
26
### 7 ##
26
### 9 ##
27
### 4 ##
27
### 9###
27
### 9 ##
27
###
######
28
### 5###
28
### 8###
29
###
######
29
### 2 ##
29
### 4###
29
### 4 ##
29
### 4###
29
### 8###
29
### 8###
29
### 8 ##
29
### 9 ##
30
### 3###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5###
30
### 5 ##
30
### 5 ##
30
### 6###
30
### 6 41
30
### 6 15
30
### 6###
30
### 6 ##
30
### 6 ##
30
### 6###
30
### 6###
30
### 6 ##
30
### 6 ##
30
### 6 0
30
### 7###
30
### 7###
30
### 7###
30
### 7 ##
30
### 7###
30
### 7 ##
30
### 7 ##
30
### 7 ##
30
### 8###
30
### 8###

1217
1576
1647
1799
1167
1360
2
1653
287
448
634
644
1239
86
198
406
845
1014
1029
1311
98
533
316
575
1578
1015
442
749
75
230
1867
365
1666
930
1364
1747
919
1144
1862
1106
220
941
550
612
1902
914
1770
1162
1063
1166
1556

30
### 8###
30
### 8###
30
### 8###
30
### 9###
30
### 9 ##
30
### 9###
30
### 9 ##
30
###
### 54
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
######
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
######
30
###
### ##
30
###
######
30
###
### ##
30
###
######
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
######
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
### ##
30
###
######
31
### 5 47
31
### 5 ##
31
### 6 50
31
### 6###
31
### 6###
31
### 7###
31
### 7###
31
### 7###
31
### 8 3
31
### 8###
31
###
### ##
31
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
### 3###
32
### 5###
32
### 6 40
32
### 6###
32
### 7###
32
### 7###
32
### 7 ##

249
465
615
1077
1254
74
1566
1792
927
1016
338
689
801
1740
1419
1548
99
221
613
621
757
891
945
1409
61
521
768
1051
1330
386
796
750
1536
62
280
436
581
317
1750
1795
12
1230
1537
1662
1820
1841
1894
1816
1573
1895
1899

32
### 7 ##
32
### 8 ##
32
### 8 ##
32
### 9###
32
### 9###
32
### 9 ##
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
######
32
###
######
32
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
### 52
32
###
### ##
32
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
### 0
32
###
### ##
32
###
######
32
###
######
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
### ##
32
###
######
32
###
### 0
32
###
### ##
32
###
### ##
33
### 3###
33
### 7###
33
### 7###
33
### 7 ##
34
### 5###
34
### 9###
35
###
######
36
### 3###
36
### 5 81
36
### 6###
36
### 8###
36
###
######
37
### 3 7
37
### 4###

1761
1506
947
1205
121
773
802
199
535
407
571
752
1879
642
1698
673
717
829
551
675
787
820
1709
1710
1810
920
1154
1279
5
16
318
1575
242
449
728
1145
1507
683
690
823
47
222
590
437
1868
250
1719
1344
251
1842
1023

37
### 4###
37
### 4###
37
### 5###
37
### 5###
37
### 8 ##
37
### 8 ##
37
### 8 ##
37
### 9###
37
### 9 ##
37
###
### ##
37
###
######
37
###
### ##
38
### 3###
38
### 5 ##
38
### 6###
38
### 6 ##
38
### 6 ##
38
### 6 ##
38
### 7 ##
38
### 7 ##
38
### 7 ##
38
### 7 ##
38
### 8###
38
### 8 ##
38
### 8 ##
38
### 8###
38
### 8###
38
### 8 ##
38
### 9 ##
38
### 9 ##
38
### 9###
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
######
38
###
######
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##
39
### 3 72
39
### 4 ##
39
### 6###
39
### 6###
39
### 7 ##
39
### 8 63
39
### 8###

235
1345
1829
931
1211
1356
994
995
1207
1377
1396
1549
140
366
1722
1031
506
1663
979
1597
29
153
292
408
1017
1223
355
818
1671
1508
1266
100
1171
48
677
450
883
482
1198
1350
362
1304
1520
1240
343
6
1346
459
1430
1880
1881

39
### 9 ##
39
###
### ##
40
### 6###
40
### 6###
40
### 6###
40
### 6###
40
### 7###
40
### 8###
40
### 8 68
40
### 8 ##
40
### 8 48
40
### 8 ##
40
### 8 ##
40
### 8###
40
### 9###
40
### 9###
40
### 9###
40
###
######
40
###
######
40
###
######
40
###
### ##
40
###
######
40
###
### ##
40
###
### ##
40
###
######
40
###
######
40
###
### ##
40
###
######
40
###
### ##
40
###
######
40
###
### ##
40
###
### ##
40
###
######
40
###
### ##
40
###
### ##
40
###
######
40
###
### ##
41
### 3 ##
41
### 6###
41
### 7 34
41
### 7 ##
41
### 9###
41
### 9 ##
41
###
######
41
###
######
41
###
### ##
41
###
### ##
41
###
### ##
41
###
######
42
### 3###
42
### 4###

1425
409
934
367
351
671
461
1058
674
726
1042
1437
191
1660
1405
548
1317
873
668
1866
122
1010
1011
83
817
165
662
1420
774
301
477
775
396
1891
1229
1043
1699
1864
252
258
1148
236
972
993
1711
1509
705
1018
466
622
1185

42
### 6 91
42
### 8 ##
42
###
######
43
###
######
44
### 4 ##
44
### 5 ##
44
### 6 ##
44
### 7###
44
### 7 ##
44
### 7###
44
### 8###
44
### 8###
44
### 8 ##
44
### 9###
44
###
######
44
###
######
44
###
######
44
###
### ##
45
### 4 ##
46
### 3###
46
### 7 ##
46
### 8###
46
### 8###
46
### 8 ##
46
### 8 ##
46
### 9 ##
46
### 9 ##
46
###
######
46
###
### ##
46
###
######
46
###
### ##
46
###
######
47
###
### ##
47
### 3###
47
###
######
48
###
######
48
### 3###
48
### 5###
48
### 5 ##
48
### 7###
48
###
######
49
### 3 ##
49
### 7###
49
### 9###
50
### 5 42
50
### 5###
50
### 6 ##
50
### 7###
50
### 9 ##
50
### 9 ##
50
###
######

1291
1351
1255
596
1523
1557
809
758
996
1532
1910
1122
101
231
1596
846
123
906
1700
1384
1241
400
1900
1397
1510
1785
1107
1151
1398
1123
398
855
685
902
942
623
1691
765
759
1203
154
1654
597
1781
232
237
1727
1682
1385
582
1078

50
###
######
50
###
######
50
###
######
50
###
### ##
50
###
######
50
###
### ##
50
###
######
50
###
### ##
51
### 3 ##
51
### 5###
51
### 6 6
51
### 8###
51
###
######
52
### 4 ##
52
### 5 ##
52
### 9 ##
52
###
### ##
53
###
### ##
53
### 5###
53
### 5###
53
### 7 ##
53
### 7 ##
53
### 8###
53
### 8###
53
### 8###
53
### 9###
53
###
######
53
###
######
53
###
######
53
###
######
53
###
### ##
53
###
### ##
53
###
######
53
###
### ##
54
###
######
54
### 7 ##
54
### 9###
55
### 5###
55
###
### ##
56
### 6###
57
### 3 ##
57
### 4###
57
### 4 ##
57
### 7 ##
57
### 8 ##
57
### 9 ##
57
###
######
57
###
######
57
###
######
57
###
######
59
### 7###

293
598
410
21
1583
1483
37
200
486
1856
1763
1614
1410
376
401
1433
1114
1522
391
727
599
664
635
1742
1497
1559
948
971
1186
1558
124
676
1280
1448
1511
63
591
1677
1712
1415
64
253
281
555
1052
1079
1338
1370
1450
1639
26

59
###
### ##
59
###
### ##
59
###
### ##
59
###
######
60
### 7###
60
### 8###
60
### 8 ##
60
### 8 ##
60
### 8 ##
60
### 9 26
60
### 9###
60
### 9###
60
###
######
60
###
######
60
###
### ##
60
###
######
60
###
### ##
60
###
######
60
###
### ##
60
###
### ##
60
###
######
60
###
### ##
60
###
######
61
### 4###
61
### 5###
61
### 6 ##
61
### 7###
61
### 7 ##
61
### 7###
61
### 7 ##
61
### 7 ##
61
### 7 ##
61
### 8###
61
### 8###
61
### 8 ##
61
### 8 ##
61
### 8 ##
61
### 9###
61
### 9###
61
### 9 ##
61
### 9 ##
61
### 9 ##
61
### 9 ##
61
### 9 ##
61
###
######
61
###
######
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##

44
166
243
1648
1256
102
311
496
645
847
1484
254
552
842
1651
913
997
1318
69
188
333
368
451
998
1331
556
769
814
7
201
751
848
880
41
65
103
202
223
282
600
224
1281
56
66
1305
141
1108
1582
1737
788
507

61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
61
###
######
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### 99
61
###
######
61
###
######
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
61
###
######
62
### 6###
62
### 7###
62
### 7 ##
62
###
### 78
62
###
### ##
63
### 4###
63
### 7###
63
### 8###
63
### 8###
63
###
### ##

718
1155
1874
1349
1527
4
1026
1298
1421
1472
1485
255
411
564
680
739
863
949
981
1242
1243
1361
1458
1550
67
158
159
256
501
565
592
624
696
719
812
1720
1053
1187
1220
87
274
601
1319
1543
160
452
1069
1156
1208
1215
1297

63
###
### ##
64
### 3 ##
64
### 4 60
64
### 5###
64
### 5###
64
### 6 ##
64
### 7###
64
### 7###
64
### 7###
64
### 7###
64
### 7###
64
### 7###
64
### 7 ##
64
### 7###
64
### 7 ##
64
### 7 ##
64
### 7###
64
### 8###
64
### 8###
64
### 8###
64
### 8###
64
### 8###
64
### 8 ##
64
### 8###
64
### 8 ##
64
### 8###
64
### 8###
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 8 ##
64
### 9###
64
### 9 ##
64
### 9###
64
### 9 ##
64
### 9 ##
64
### 9 ##
64
### 9###
64
###
######
64
###
######
64
###
######
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
######

1320
1362
84
203
257
467
479
522
686
732
999
3
30
125
412
625
646
856
857
1347
204
303
502
706
631
212
308
636
797
806
1321
858
142
309
1188
1551
1109
1282
737
1683
1035
1459
1080
1177
104
1276
632
740
1283
1804
641

64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
######
64
###
######
64
###
### ##
64
###
######
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
### ##
65
### 4###
66
### 8###
66
### 9###
66
### 9 17
66
###
### ##
66
###
######
66
###
######
66
###
######
66
###
### ##
66
###
######
66
###
### ##
66
###
######
66
###
### ##
66
###
### ##
66
###
######
67
### 4###
68
### 4 ##

1826
345
178
497
1365
1884
1809
319
1825
1759
511
126
127
1908
1041
1756
320
392
1813
921
1244
1292
283
1657
1736
1774
1168
1284
413
485
1869
1738
1081
1285
1480
1512
177
414
1649
1366
49
1546
898
1560
315
1438
1821
1059
1124
1878
536

68
###
######
68
###
### ##
69
### 4 0
69
### 5 ##
69
###
######
69
###
### 51
70
### 4 46
70
### 9###
70
###
######
70
###
######
70
###
### ##
70
###
### ##
71
###
### ##
72
### 4 1
72
### 5###
72
### 6###
72
### 6 ##
72
### 6 ##
72
### 8 67
72
### 8###
72
### 8###
72
### 8 ##
72
### 8 ##
72
### 9###
72
### 9###
72
### 9 ##
72
### 9###
72
### 9###
72
### 9###
72
### 9 ##
72
###
### 16
72
###
### ##
72
###
######
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
######
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
######
72
###
### ##
72
###
######
72
###
### ##
72
###
### ##
72
###
######
73
### 6###
73
### 7###
73
###
######
73
###
### ##

1153
1352
1850
1819
1802
608
907
1561
1776
1020
1060
1925
1921
1172
1568
1570
1019
155
356
798
1760
1163
1257
1339
480
1903
1828
962
1189
1460
1475
1567
415
478
498
935
1110
1149
1222
1378
50
509
760
789
841
1859
915
982
1146
76
93

73
###
### 82
73
###
######
74
### 4 23
74
### 6###
74
### 8###
74
###
### 0
74
###
### ##
74
###
######
74
###
######
74
###
######
75
###
######
75
### 4###
75
### 5 10
75
### 5###
75
### 5###
75
### 5###
75
### 6 ##
75
### 6 ##
75
### 6 ##
75
### 6 ##
75
### 7###
75
### 7###
75
### 7###
75
### 7###
75
### 7 ##
75
### 8 37
75
### 8###
75
### 8###
75
### 8 ##
75
### 8 ##
75
### 8###
75
### 8###
75
### 8###
75
### 8 ##
75
### 8###
75
### 9###
75
### 9 ##
75
### 9###
75
### 9 ##
75
### 9 ##
75
### 9 ##
75
### 9###
75
### 9 ##
75
### 9 ##
75
### 9 ##
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
######

193
294
307
312
508
647
691
973
537
1743
1094
1261
1562
105
128
573
648
1670
1684
129
908
1125
1598
70
827
950
1095
1499
538
1021
1054
363
869
1087
1199
951
1603
106
143
1664
107
1713
1749
1808
1517
1157
1637
1714
1180
357
393

75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
### ##
75
###
######
75
###
### 43
75
###
######
75
###
### ##
75
###
######
75
###
######
75
###
### ##
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
### ##
75
###
######
75
###
######
75
###
######
75
###
### ##
76
### 4###
76
### 6###
76
### 8###
76
###
######
76
###
### ##
76
###
### ##
76
###
######
76
###
### ##
77
### 4###
77
### 5###
77
### 8###
77
### 8###
77
###
######
77
###
######
78
### 6###
78
###
######
78
###
### ##
78
###
### ##

444
38
1367
1173
77
1408
1919
1922
1434
1486
1581
321
1812
1844
1886
936
377
1771
946
1000
259
1036
1088
1390
40
130
566
800
1775
937
963
1037
1055
1200
1400
1455
1464
1528
1552
1585
31
416
720
776
1667
1755
1822
990
1306
1307
260

78
###
### ##
79
### 8 ##
79
### 9###
79
###
######
79
###
### ##
79
###
### ##
80
### 5###
80
### 6###
80
### 8 ##
81
### 4###
82
### 4 ##
83
### 4 84
83
### 5 28
84
### 6###
85
### 4###
85
### 5###
85
### 5 ##
85
### 6###
85
### 6###
85
### 6 ##
85
### 6###
85
### 7###
85
### 7 71
85
### 7 ##
85
### 7###
85
### 7 ##
85
### 7###
85
### 7 ##
85
### 8###
85
### 8 ##
85
### 8###
85
### 8 ##
85
### 8###
85
### 8###
85
### 8 ##
85
### 8###
85
### 8 ##
85
### 8 ##
85
### 8###
85
### 8###
85
### 8 ##
85
### 8 ##
85
### 8 ##
85
### 8 ##
85
### 9###
85
### 9 ##
85
### 9###
85
### 9###
85
### 9 ##
85
### 9 ##
85
### 9 ##

438
611
660
682
1213
1245
1513
1604
1617
1629
20
453
557
734
909
939
1147
1158
1267
1286
1622
71
88
205
378
383
417
576
639
955
1101
1111
1126
1206
1340
1411
1423
1569
334
1672
1227
1599
89
233
261
558
562
698
826
943
1045

85
### 9 ##
85
### 9 ##
85
### 9 ##
85
### 9###
85
###
### ##
85
###
######
85
###
######
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
######
85
###
######
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
######
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
######
85
###
######
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##

1401
339
518
614
730
815
910
85
215
394
481
510
602
1451
213
568
1357
870
483
1838
974
1424
295
32
468
904
1363
1406
900
1246
1312
1574
346
418
944
1247
712
1447
387
1449
1322
1466
1323
8
352
1916
534
1258
1538
1476
349

85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### 0
85
###
### ##
86
### 4###
86
### 6 ##
86
### 6 ##
86
### 7###
86
### 8 ##
86
### 8 ##
86
### 8 ##
86
### 9 ##
86
### 9###
86
###
### ##
86
###
######
86
###
######
86
###
######
86
###
### ##
86
###
######
86
###
### ##
86
###
### ##
86
###
### ##
86
###
######
86
###
### ##
86
###
######
86
###
### ##
86
###
######
87
### 6###
87
### 9###
87
###
### 0
88
### 4###
90
### 6 ##
90
### 7###
91
### 4 ##
91
### 8###
92
### 8 ##

1679
1803
799
487
1793
144
1692
1477
167
1056
1435
358
1446
830
884
849
33
225
279
78
379
234
1615
952
1061
1391
359
707
1824
1038
1102
179
1001
335
738
1002
460
1887
1706
1823
1783
1268
1589
262
1896
1777
1665
1668
1470
1374
1618

93
### 4 ##
93
### 8###
93
### 8 ##
93
### 9 ##
93
###
######
93
###
### ##
94
### 4 ##
94
### 5###
94
### 7 ##
94
### 9 ##
94
### 9###
94
### 9 ##
94
###
### ##
94
###
### ##
94
###
### ##
94
###
### ##
94
###
### ##
94
###
######
94
###
### ##
94
###
######
94
###
### ##
95
### 5 ##
95
###
######
96
### 4###
96
### 5###
96
### 9 ##
96
###
### ##
96
###
### ##
96
###
### 86
96
###
######
96
###
### 85
96
###
### ##
96
###
######
96
###
### 0
98
###
### ##
99
### 5 ##
99
### 9 ##
100
### 5 29
100
###
######
101
### 5###
102
### 5 90
102
### 5###
102
### 5###
102
### 5 ##
102
### 7###
102
### 7###
102
### 8###
102
### 9###
102
### 9 ##
102
###
### ##
102
###
######

484
708
922
1616
1259
1481
523
24
1798
1487
340
419
1394
649
874
583
1623
762
843
1796
1412
1912
1915
1402
975
263
1488
1175
805
25
1422
488
824
108
714
1926
1389
831
1694
1003
1248
1324
395
790
1744
1571
118
603
469
665
389

102
###
### ##
102
###
### ##
102
###
######
102
###
######
102
###
### ##
102
###
######
103
###
### ##
104
### 9 ##
104
###
######
104
###
### ##
104
###
### ##
104
###
### ##
104
###
######
104
###
### 0
104
###
### ##
104
###
### ##
104
###
######
104
###
### ##
104
###
### ##
105
### 9 32
105
###
######
106
### 5###
106
### 6###
106
### 8###
106
### 9 ##
106
### 9###
107
### 5 ##
108
### 5 ##
108
### 9 ##
108
###
######
108
###
### ##
108
###
######
108
###
######
108
###
######
108
###
######
109
### 5 76
109
### 8###
109
### 8 ##
109
### 9###
109
### 9 ##
109
### 9###
109
### 9 45
109
### 9 ##
109
### 9 ##
109
###
######
109
###
### ##
109
###
### ##
109
###
### ##
109
###
### ##
109
###
######
109
###
### ##

821
837
1769
1768
168
1293
1693
1150
296
1456
777
1127
420
877
244
336
721
983
1565
421
524
1201
1634
1872
1022
322
1224
1269
1314
422
1159
731
1064
1524
51
519
1715
369
1730
961
1503
423
525
588
722
923
1290
1399
584
1212
14

110
### 5 ##
111
### 5 ##
111
### 8###
111
###
######
111
###
### ##
112
### 5###
112
### 9###
112
### 9 ##
112
### 9 ##
112
###
######
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
######
112
###
### ##
112
###
### ##
112
###
### ##
113
### 5###
113
### 5 ##
113
### 7 21
113
### 8 ##
113
### 8 ##
113
### 9 ##
113
### 9###
113
### 9 ##
113
###
### ##
113
###
### ##
113
###
######
113
###
######
113
###
######
113
###
### ##
113
###
### ##
115
### 7###
115
### 7###
115
### 9###
115
### 9###
115
### 9 ##
115
###
######
115
###
### ##
115
###
### ##
115
###
######
115
###
######
115
###
######
115
###
######
115
###
### ##
115
###
######
115
###
### ##

277
52
264
767
1294
45
79
216
1678
1849
1436
503
1325
589
156
859
1929
1249
1431
577
1047
1375
1250
1355
1514
633
1787
1426
1427
1498
180
304
1300
1004
1178
53
1468
711
1373
666
1005
770
499
1535
1530
470
1619
526
678
424
1287

115
###
### ##
115
###
### ##
115
###
### ##
115
###
### ##
115
###
######
115
###
### ##
115
###
### ##
116
### 5 ##
116
### 7###
116
### 8###
116
### 8###
116
### 9 ##
116
###
### ##
116
###
### ##
116
###
### ##
116
###
### ##
117
### 5 58
117
###
######
117
###
### ##
117
###
######
117
###
######
118
### 6###
118
###
######
118
###
######
118
###
### ##
118
###
### ##
118
###
######
118
###
######
118
###
### ##
118
###
### ##
118
###
######
118
###
######
118
###
######
118
###
######
118
###
######
118
###
### 0
118
###
### ##
118
###
### ##
118
###
######
118
###
### ##
118
###
######
118
###
### ##
118
###
######
119
### 6 61
119
###
### ##
119
###
### ##
119
###
### ##
119
###
### ##
119
###
### ##
119
###
### ##
119
###
######

650
885
1190
206
1039
1128
1584
131
157
1716
1228
305
527
679
753
791
835
1731
1082
1160
1251
1315
284
454
892
976
1040
1089
1302
1607
265
323
651
1342
207
226
1232
1326
1579
1627
1640
9
266
832
1308
1539
34
109
181
626
670

119
###
### ##
119
###
### ##
120
### 6 ##
120
### 7###
120
### 9###
120
### 9 ##
120
### 9 94
120
### 9###
120
### 9 ##
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
### 79
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##

380
699
709
778
1295
384
512
445
520
813
192
110
1164
1233
1371
702
723
865
860
1494
1773
1073
145
932
39
1732
1605
864
803
1701
1644
1725
554
1129
833
1870
489
604
1262
385
1794
1469
111
425
928
1096
1130
324
724
792
924

120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
120
###
######
120
###
### ##
120
###
######
120
###
### ##
120
###
### ##
120
###
######
121
### 6 ##
122
###
######
122
###
######
122
###
######
122
###
### ##
122
###
### ##
122
###
### ##
123
### 6 ##
123
### 9###
123
###
######
123
###
### ##
123
###
######
124
### 6###
124
###
### ##
124
###
######
124
###
### ##
124
###
### ##
124
###
### ##
125
### 6###
125
### 6###
125
### 8 38
126
### 9 ##
127
###
### ##
127
###
### 0
128
### 6 ##
128
###
### ##
128
###
######
128
###
######
129
###
### ##
130
### 6###
130
### 6 ##
130
### 7 ##
130
### 7 ##
130
### 8###
130
### 8 ##
130
### 8 ##
130
### 8 ##
130
### 8 ##
130
### 8 ##
130
### 9 ##

1461
559
578
687
779
1057
1191
1452
169
661
819
1453
149
572
605
1141
1525
606
741
810
1515
793
1332
1270
889
1721
370
325
585
170
504
1518
1221
1131
1478
1309
627
112
1624
1741
15
341
1839
1084
780
1658
1065
1209
57
208
733

130
### 9###
130
### 9 ##
130
### 9 ##
130
### 9 ##
130
### 9 ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
######
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
######
130
###
### ##
130
###
######
130
###
### 0
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
### ##
130
###
######
131
### 7 ##
131
###
######
132
### 6 19
132
### 9 ##
133
### 6###
133
###
######
134
###
######
135
### 6 ##
136
###
######
137
### 6 ##
137
###
######
137
###
######
137
###
######
137
###
### ##
137
###
### ##
138
### 7###
139
### 6###
140
### 6 ##
140
### 6 ##
140
### 7###
140
### 7###
140
### 7 ##
140
### 8###
140
### 8###
140
### 8###
140
### 8 ##
140
### 8 ##
140
### 8 ##

828
1772
1132
1327
539
964
54
1704
965
1381
146
182
1600
1608
540
1260
586
1333
1818
1465
195
455
513
710
541
150
161
189
881
1379
55
313
209
348
715
853
1090
371
1860
1225
72
426
22
267
925
1501
593
1489
471
1353
1328

140
### 8 ##
140
### 9 ##
140
### 9 ##
140
### 9###
140
### 9 ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
######
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
######
140
###
######
140
###
######
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
######
140
###
######
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
140
###
### ##
141
###
### ##
141
###
### ##
141
###
### 0
141
###
### ##
142
### 6 ##
142
###
### ##
142
###
### ##
142
###
### ##
142
###
### ##
142
###
### ##
142
###
######
143
### 6###
143
###
######
144
### 6 20
144
###
######
144
###
######
144
###
######
144
###
######
144
###
### ##
145
### 6 ##
145
### 8 77
145
### 9 ##
145
###
######
145
###
### ##
145
###
### ##
145
###
######

1544
298
850
901
1612
90
866
1288
1526
781
183
1888
1601
748
681
1851
1024
326
984
1745
871
1006
985
970
1263
1852
1689
628
1025
1072
567
652
1044
1299
1553
427
839
1192
1502
23
288
428
429
456
528
1931
1717
1030
73
238
327

145
###
######
145
###
######
145
###
### ##
145
###
### ##
145
###
######
145
###
### ##
145
###
### ##
145
###
######
145
###
######
145
###
### ##
145
###
### ##
146
### 6###
146
### 9###
146
###
### ##
146
###
### ##
147
### 7 22
147
###
######
147
###
######
147
###
######
147
###
######
147
###
### ##
147
###
######
148
### 7###
148
###
######
148
###
######
149
### 7 83
149
### 9###
149
### 9 ##
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##

430
490
854
1857
1905
1754
1115
1193
1445
491
851
966
1234
1368
1386
1646
27
492
569
579
328
794
844
861
1133
184
227
653
1083
1204
742
1028
245
439
1359
654
1554
669
1252
275
672
978
1516
619
1165
268
967
1296
1479
1504
113

149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
######
149
###
### 87
149
###
######
149
###
### 0
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
### ##
149
###
######
149
###
######
149
###
### ##
149
###
### 25
149
###
######
149
###
######
150
### 7###
151
### 7 ##
151
###
######
152
###
### ##
152
###
######
152
###
### ##
154
### 6 0
154
### 7 ##
154
### 9###
154
### 9 ##
154
###
######
154
###
######
154
###
######
154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
154
###
### ##

1911
1764
1382
1490
1563
58
132
1194
1392
549
912
1723
1179
1253
329
692
735
743
1097
1606
269
1334
1752
344
1757
744
1676
940
1387
360
1893
162
1642
500
514
655
840
1271
1873
1074
133
1098
1782
1441
1690
337
986
299
1628
134
688

154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
154
###
######
154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
154
###
### ##
154
###
######
154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
154
###
### ##
154
###
### ##
154
###
### 0
154
###
### ##
154
###
######
154
###
######
154
###
### ##
155
### 7###
155
###
### ##
156
### 7###
156
### 9 ##
156
###
######
156
###
######
156
###
######
156
###
### ##
157
### 7###
157
###
### ##
157
###
######
157
###
######
157
###
### ##
157
###
######
157
###
######
158
### 7###
159
### 7###
159
### 9###
159
### 9 ##
159
###
### ##
159
###
######
159
###
### ##
159
###
######
159
###
### ##
159
###
### ##
159
###
######
159
###
######
159
###
### ##
159
###
### ##

1586
91
1272
1202
446
1454
1875
1904
1656
1659
1685
1746
1758
1779
926
968
1032
1085
1143
1226
1310
1335
1341
1354
1358
1372
1393
1403
1413
1429
1540
1541
1577
1590
1641
10
13
114
190
228
347
397
462
472
493
542
560
587
629
637
656

159
###
######
159
###
### ##
160
### 7 ##
160
###
######
161
###
### ##
161
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
### 80
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
### 57
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
######
162
###
### 30
162
###
######
162
###
### ##
162
###
######
162
###
### ##
162
###
######
162
###
### ##
162
###
### 0
162
###
### ##
162
###
### ##
162
###
### ##
162
###
### ##
162
###
######
162
###
### ##
162
###
### ##
162
###
### ##
162
###
### ##

697
725
764
1784
1134
1519
1591
80
171
196
630
782
911
1462
353
473
464
373
868
270
278
314
374
440
354
875
1735
1817
1625
1847
1273
616
1439
1135
1404
35
700
894
1686
1432
381
515
516
825
938
594
1645
271
306
441
474

162
###
######
162
###
######
162
###
### ##
163
###
######
163
###
### ##
163
###
### 36
163
###
######
163
###
### ##
163
###
### ##
163
###
######
163
###
######
163
###
######
163
###
######
164
###
######
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
164
###
### ##
165
###
### ##
166
### 7 ##
166
### 9###
166
###
######
166
###
######
167
### 8 53
167
###
######
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
######
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
######
167
###
######
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### 0
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
######
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### 0

903
580
289
609
172
431
115
1898
1815
1814
1534
1843
1669
116
1918
1007
81
703
28
659
1564
529
745
1103
1655
1136
1236
117
463
761
1099
1613
17
610
657
693
878
886
977
1068
1602
475
561
82
1161
18
432
890
895
495
1733

167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
167
###
### ##
168
### 8 12
169
### 8###
169
###
### 64
169
###
######
169
###
### 33
169
###
### 59
169
###
### ##
169
###
######
169
###
### 70
169
###
######
169
###
### ##
169
###
### ##
169
###
######
170
### 7###
170
### 8 ##
170
### 8 ##
170
### 9###
170
###
######
170
###
######
170
###
######
170
###
### ##
170
###
######
170
###
### ##
170
###
######
170
###
######
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
######
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
### ##
170
###
######
170
###
### ##
170
###
######
170
###
### ##
170
###
######
170
###
### ##
171
###
### ##
172
###
### ##
172
###
######

1112
852
59
1174
330
1442
876
1833
1301
933
754
1901
1635
867
364
1274
896
543
822
905
1751
1289
1491
1580
987
1070
1661
19
173
1388
272
1595
119
713
1626
1788
736
1674
1767
988
1630
229
1012
239
1801
1492
1883
135
1831
1797
331

172
###
######
172
###
######
172
###
### ##
172
###
######
172
###
### ##
172
###
######
172
###
######
173
### 8###
173
###
### ##
173
###
### ##
173
###
### ##
173
###
######
173
###
### ##
173
###
### ##
173
###
######
173
###
######
173
###
### ##
173
###
### ##
173
###
### ##
173
###
######
174
### 8###
174
###
######
175
### 8###
176
### 9###
177
### 9###
177
###
### ##
180
### 9###
180
###
### ##
180
###
######
181
###
### ##
181
###
######
181
###
######
181
###
### ##
181
###
### ##
181
###
######
181
###
######
181
###
### ##
181
###
######
181
###
### 96
181
###
######
181
###
######
181
###
### ##
181
###
######
181
###
### ##
182
### 9###
183
### 9###
184
### 9###
184
###
### ##
184
###
######
184
###
### ##
184
###
### ##

443
783
60
862
1673
1729
1137
1457
1834
187
553
1380
1695
136
544
658
174
1142
476
1861
1471
137
285
816
807
1846
517
211
1778
210
897
1467
808
953
1703
834
240
1495
494
297
1195
1636
879
372

184
###
### ##
184
###
### ##
184
###
### ##
184
###
######
184
###
######
185
### 9 98
186
### 9###
187
###
######
187
###
######
187
###
### ##
187
###
### ##
187
###
######
187
###
######
187
###
### ##
187
###
### ##
187
###
### ##
187
###
### ##
188
###
######
188
###
### ##
189
###
### 65
190
###
### ##
194
###
### ##
194
###
### ##
194
###
### ##
194
###
### ##
195
###
### ##
195
###
######
195
###
### ##
196
###
### ##
196
###
### ##
198
###
### ##
199
### 7 ##
200
###
### ##
201
###
### ##
203
###
######
203
###
### ##
207
###
### ##
209
###
### ##
210
### 8 ##
210
###
### ##
211
###
### ##
211
###
######
212
###
### ##
212
###
### ##

1
913
2
3
1648
914
1649
915
1829
1650
922
923
9
5
920
7
919
924
926
918
916
8
1652
1651
917
925
6
10
927
928
12
1830
13
17
929
1654
16
930
19
1655
1653
1831
18
15
932
1833
931
1832
933
1656
1658

# NG
I # I TNH
AI # BI AI
C, C #
C # C
P # P LC
M # M HIU, M ST
N # N
AN, YN # AN TM, AN TON
D #
D # D THNG
DI # DI TR, DI NG
DUY # DUY TR
UY # UY TN, UY LC
Y # U VIN, U NHIM
Y, I #
VI # CHU VI, PHM VI
V # V DCH
V # V
V # V NHN, V I
V # V TR, AA V
VI, V # HNH VI
Y # Y HC
# KIN, QUYT
Y # QUI Y
Y
# Y TRANG
DI
SN,
Y##DI
I
U DI TRUYN, DI
NGN
VC # KHU VC
DC # GIO DC
NHT #
NHT # MT
DT #
M # M DNG, M MU
N # N TNG
DN
# #DN
HO
NHN
NHN
QU, NGUYN
NHN # HN NHN
NHN
VN #
VIN # BNH VIN
VIN # HI VIN, NHN VIN
M # M TU, M THC
N # N C
VU #
V #
V # LI V
V # V TR
HU
# T HU
VN
VN
VN #
# VN
BCHCHUYN,
VN
NG
ANH # ANH NG

21
1657
934
938
937
23
936
22
935
939
1834
921
24
25
26
28
27
940
945
942
943
31
35
32
74
33
941
1835
30
944
29
34
1659
946
36
949
951
38
950
39
947
37
952
307
948
1660
954
41
42
44
955

NH
# ODINH
NH,# NH
HNG
DOANH,
DOANH
NH # PHN NH
NGHIP
NHU # NHU KH
VNH #
VNH # NGM TH
VNH # VNH VIN
V # V SINH, PHNG V
VINH # VINH QUANG
DCH # CHT LNG
DCH
#
GA
DCH
# NH
BNH
DCH,
PHNG
D, DCH
# GIAO
DCH
DCH
CH # LI CH
DUYT #
DUYT # DUYT BINH
YT # YT KIN
VIT # VIT NAM
DIM # MUI
DIN #
DIN # DIN THUYT
DUYN #
DUYN, DIN #
VIM # PH VIM
VIN #
VIN # CON KH
VIN # CNG VIN
VIN # NG YN
VIN, VIN # VIN QUN
YN #
YN
##YN
HI
VIN
VIN
PHNG, VNH
DUYN
#
VIN
# NHC, NHIM
AO #
P #
U
# U CHU # HONH
HONH,
U, U #HONH
U
HNH
NG # LO NG
NG
# #TRUNG
NG
VNG
N
VNG,
VNG # VNG LAI
VNG QUC
ANH # ANH O
NG # NG VIN, NG P
C # PHNG
C #
C # K C
T # GIP T
N # N HU, N NHN
N #

45
1661
1664
47
50
52
959
46
963
964
49
1837
967
1838
51
966
961
1070
962
965
968
48
58
56
60
57
59
1662
1665
1663
957
958
1839
956
54
1836
53
960
972
975
977
1437
973
66
1668
969
1667
64
1669
971
974

N #
M # M NHC
CA # QUC CA, CA KHC
GI #
GI #
GI #
GIA # GIA CNG
GIAI # GIAI NHN
H #
H #
H #
H # WHAT
HA #
HA # LA
HA # TAI HO
KHA # HC KHO
KHOA # KHOA HC, NI KHOA
NGOA #
QU #
QU #
QU # QU KH
QU # QU PH
H #
NG #
NG #
NHA #
NH # PHONG NH
H # MA XUN
HA, HOCH # HA GIA
GIA # GIA NH
GI # GI NH
GI # GI TR
HOA # HOA
HA # HO HC
HOA # TRUNG HOA
H # DI, THP
C #
KH # KH NNG
CI # CI CCH
GIAI #
GIAI # GIAI CP
GII #
GII # C GII
GII
#
GII LUT
GII
#
THIU
GII (GII
GII # TH GII
THIU)
HI # HNG HI
HI # HI HN
KHAI # KHAI MC
KHAI # KHOI LC
KHI #

67
73
68
979
69
70
71
65
62
976
1840
1666
94
72
61
63
970
1841
84
980
81
82
987
984
985
76
75
78
79
80
1842
988
83
986
981
983
982
77
1670
989
86
90
91
990
88
87
89
1002
997
104
101

QUI #
CAI #
HCH, HC #
HI # LI HI, TAI HI
KHI # CM KHI
KHI # KHI NIM
NHAI # SINH NHAI
HAI # HOI C
HOI # HOI DIT (HU DIT)
HI # HI HO, TRANH
HI # HI NGH
HI # HI TNG, HI P
NGI #
NHAI #
KHI # KIM KHI (KHI VNG)
QUI # K QUI, QUI VT
GII # GII QUYT
NGOI # NGOI QUC
QUI, QUI #
CC # CC NHN (MI NGI)
CC
# NI
CC
CCH
BIN
CCH #
# CCH
CCH MNG,
LY
CCH
GIC
# GIC
NG
HCH
HCH
BINH KH (V
GIC ##TRC
GIC
KH HT NHN)
HCH # UY HCH (S E DO)
HACH #
HACH # THU HOCH
QUCH # THNH QUCH
HC # HC SINH
NGCH # KIM NGCH
NHC # NHC PH
GIO #
KHUCH # KHUCH I
XC
#
CHNH
XC
XC
#
V,
A
XC (V A
CCH
#LC
TNH
CCH
NHC,
#
NHC
C, LC
CU)
VIN
CT #
HT #
HT #
HT #
HAT
## HOT
NGTNG
QUT
KHI
QUT,
KHT # KHT VNG
QUT
HAT #
CAM #
CM # CM T, CM KCH
CM # DNG CM
CN # CN B, CN TUYN

996
111
115
108
1005
117
112
103
1000
1671
1672
98
999
109
1001
107
102
114
994
96
1003
106
100
116
110
1673
105
1007
995
1004
1006
113
998
95
992
1009
1008
1010
119
1012
1011
1674
991
1843
97
993
118
99
1021
1469
135

CAN # CAN THIP


CAN
# GAN # GIM C, GIAM
GIAM,
GIM #GIM
GIM NH, NIN GIM
NGC
GIN # GIN N, TH GIN
HM #
HM # HM I
HM, HM #
HN #
HN # HN PHONG
HN # HN T
HAN #
HAN
# GIAO
HON
HAN
CNH, TUN
HAN #
# HON
HO HON
HON
HOAN # HOAN H, HOAN LC
HON # HON NN
HAN # HON NGUYN
HAN # HON THNH
KHM #
KHN #
KHAN #
KHOAN # KHOAN DUNG
NHN # NHN H
QUN #
QUN #
QUAN # O QUAN
QUAN # QUAN H, THU QUAN
QUAN
# QUAN
LIU NHN SINH
QUAN
QUN #
# QUAN
QUN ST,
L
QUAN
QUN
# QUN
TRIT
QUAN
VNG
QUAN
QUN #
# TP
QUN
(VNG MIN)
SAN # NGUYT SAN
HM # BAO HM
HAN # HON DC
NGN
# HU
NGN, VNG,
T NGN
NGUYN
#
NGUYN
NGOAN # NGOAN C
CU NGUYN
NHAM # NHAM THCH
NHAN #
CAN #
GIAN, GIN # THI GIAN
KHUYN # KHUYN CO
QUYN #
NHN # NHN KHOA
KHAM #
C #
C #
C #

1016
728
125
134
1014
129
1015
130
1676
123
1019
124
127
121
1022
131
136
1017
1025
301
126
128
1013
1024
1675
137
133
1023
132
120
143
1026
142
1028
1027
140
139
145
138
122
144
1018
1844
141
1020
146
147
1029
1030
148
150

C # C BN
C # CNG CHA
HUY # CH HUY, PHT HUY
HUY # QUANG HUY
H # HOAN H
KH #
KH # KH C
KH # KH XA (XE LA)
KHI, KH # KHI IM
K # CBAO NHIU
K # BN VIT
K # CM K
K # K HN
K # K NG, K DIU
K # K NGUYN
K # K NGUYN
K # K S
K # K TC X
K # K C
K # MI T
K # QUC K
K # TNG K
NGUY # NGUY C
QUI # QUI CCH, QUI LUT
QUI # QUI HON
QU # QU THN
QU # QU TCH
QI # T QU
QU # QU TC
X # X NGHIP
KHI #
K # K S
NGH #
NGH # HI NGH
NGHI # NGHI VN
NGHI # TIN NGHI
NGHI
# UY NGHI
NGY
NGHA## NGU
NGHATO,
V NGU
DANH
K #
HY # HY SINH
HY # HY VNG
KH # KHNG KH, KH TNG
H # DU H
K # HC K, K HN
CC # HOA CC
CT # CT TNG
NGT, KHIT #
CT #
KHC # KHC T
NGC # NGC I

1031
149
1032
1677
1040
152
1039
1038
157
154
1041
1035
1034
155
1845
1037
151
1679
156
1848
1678
1033
1036
153
1043
160
162
479
1044
1846
159
1042
161
1680
158
1114
1045
1048
166
167
1683
1049
169
164
1057
173
1055
1050
1052
1054
168

KHCH # L KHCH, KHCH


QUAN
CC #
NGHCH # PHN NGHCH
CP # CP HNH, KHN CP
CP # CUNG CP
CP # PH CP
CP # THNG CP, H CP
CU # A CU
C #
CUNG # CUNG TN
CU # C
CU # CU VIN
HP # HP THU, H HP
H # BT H
HU # HU NHT
KHP #
KHU #
NGU # B
CNG # KHN CNG
CU # CHN
CU # NGHIN CU
CU # VNH CU
CU # CU HN, YU CU
CUNG # HONG CUNG
C #
C # C HNH, C NG
C # C LY
C, C # T,
HA #
NG # C
C # C IM
C # C TR
H # H DANH, H KHNG
KH, KH # QU KH
C # C TUYT
NG,
NG
# CH
NGCNG
CNG
#
CNG
NG,
NG # NG THUYN
SN
CUNG #
CUNG # CUNG BO
GIO # GIO DC
HIP # HIP HI
HIP
# HIP
UY
HUNG
(TRONG
HUNG #
# HUNG
HUNG TRUNG
C
LNG)
HUNG
HUNG (TNH
HNG ## KHI
NH HNG
HUNG TNG QUT)
KHIU #
KHNG # KHNG HONG
KIU # CU
KIU, KIU #

174
176
177
1046
1051
1047
172
1681
165
1056
163
171
1682
175
1684
1053
1058
1059
1061
1060
1064
179
178
184
180
183
181
182
1063
185
1686
1685
1062
1847
186
1065
187
1066
189
188
1687
1849
1067
190
1068
191
801
1069
194
195
1071

KINH # KINH NGC


NGNG # NGNG KT
HIU # THNG HIU
CUNG # CUNG CP
CNH
# BINVI
GII
KNH
KNH, VNG
CNH##HIN
CNH TRANH
VIN KNH
KINH # KINH
HIP
# EO
(T) TH,
HNG
#
HNG
HIP # HP
HNG LC
HNG # C HNG
MIN
# MIN
DCH
NGHIP
# CNG
NGHIP, TT
NGNG
# TN NGNG
NGHIP
HIP # HIP KCH
CC # NG CC
KHC # NHC KHC
NGC # HNG NGC
CC # CC HNH, BC CC
CM # CM CH
CM # N
CN #
CN # CN NGHIM
CN # GN
KHM # C O
KHN, CN # KHN CP
KHUN # ST KHUN
QUN # BNH QUN
NGM # NGM VNH
NGN # NGN HNG
CN # CN TH
CN # CN V (LM VIC)
KIM # HONG KIM
CU, C # VN C
KH # KH NN, KH DCH
KHU # KHU TRC
C # KH C, CNG C
NGU #
NGU,
NG
# NGU N
KHNG
# KHNG
KHU # KHU
VC KH, KHNG
TH O
NGU # NGU NHIN
NG # CNH NG, TAO NG
NGU
# GC KNH, SNG
QUT
KHUT# #HO,
KHUT PHC
O
QUT # PHT QUT
HUN # HUN CHNG
HUN # HNG THM
QUN # QUN CH

1073
196
1074
1072
1083
1081
206
1075
1077
197
204
209
210
1689
207
198
201
205
199
202
1690
1076
200
203
211
1085
1084
1079
208
1688
1082
1080
1078
212
1086
213
216
1090
215
214
1088
1850
1089
1087
1099
1098
1097
223
229
1694
227

QUN
#
QUN
QUN #
# QUN
QUN NHN, KHNG
QUN
HUN # HUN LUYN
CNH # CNH CO
CNH # PHONG CNH
H # H THNG
H # QUAN H
HNH # IN HNH
HNH
# HNH PHP
HYNH,
HU # OANH
HU # HUNH
QUANG
K # CON G
K # K HOCH
K
# K TC
KHNH
KHI # # CHC MNG, CHO
MNG
KH #
KH # KH C
KH # NGH NGI
KHINH # KHINH SUT
KHUYNH # KHUYNH HNG
KNH # BN KNH
YT
# YT TH
NGHINH,
# HOAN
KNH # CNGHNH
VOI
NGHINH
NGH # NGH THUT
HU # N HU
HNH #
HUYNH # HUYNH
KINH
# KINH
HNH
HNH NGHIM
THC, NHN
KNH ## KNH
PHC
HNH
KCH # CNG KCH
KCH # KCH TRNG
KCH,
KHCH
# KHCH
CHIN
HUYT
#
HUYT
DCH,
HUYT # HANG, NG HUYT
THNG
KHIT # THANH KHIT
KIT # KIT TC
QUYT # QUYT NH
NGUYT # TRNG
KT # KT HP
KHUYT # KHUYT IM
HIM # HIM C, BO HIM
HIN # CI HIN NH
HIN # HIN NHN
HIN # HIN PHP
HIN # HIN VI KNH
HUYN # TNH
KHIM # KHIM TN

1096
228
1093
1692
217
219
1094
218
813
221
1092
1851
1091
1693
220
226
231
1101
1103
1102
232
234
1100
233
1696
224
222
1695
225
1691
1095
230
1852
1853
1106
235
240
239
1109
1112
237
1105
1111
1108
1110
238
1113
245
244
241
1855

KHIN # VAI
KHIN. KHIN # SAI KHIN
KHAN #
KHUYN # CON CH
KIM # CN KIM
KIM # GM, KIM
KIM # KIM DCH
KIM # KIM NHIM
KIN # KN TM
KIN # KIN C
KIN # KIN TON
KIN # NHN, KIN THC
KIN # S KIN
NGHIN # NGHIN CU
QUYN # PHM VI
QUYN # SI T
O # O NH
GIM # GIM THIU
HN # HN
HIN
# HIN
TI, XUT
HIN
HUYN
#
HUYN
QUAN
(CNG
HUYN # DY N
NH)
NGUYN # NGUYN NHN
NGUYN # TI NGUYN
NGUYN # NGUYN KH
HUYN #
HIM # HIM NGHI
NGHIM # TH NGHIM
HIN
# CNG
HIN
QUYN
# QUYN
UY,
QUYN
KIN # KIN
THIT,
KIN
TRC
LC
NGHIM # TRANG NGHIM
NGN # NGN NG
C # C I
C # C NH
C # C C, C LP
C # C NG
C # C VN
C # C , C HNG
C # MN, THU
H #
H # H HP
H # H THU
H # H TCH
KH # KH MC
KHOA # KHOA TRNG
H # H TR
H # H V
K # K BN
NG #
NG # CHNH NG

243
242
1857
1854
1115
1104
236
1107
1856
1126
1129
1124
264
1861
261
269
256
1125
258
266
271
270
1133
259
1134
1116
265
817
253
1131
272
1122
1698
246
1120
1117
1119
1132
254
267
260
1121
1123
255
1130
249
1701
1135
257
250
1127

NG # GIC NG
NGU #
NG # ANH NG
NG # NG CC
T # CM T, T TI
C # C NHN
K # TRI K
KH
# KHO
CNG
KHNG
CNG, HI
HU # #HU
PHNG
CNG
CANH # CANH TC
CANH # CANH TN
CO #
CAO # CAO GI, CAO NGUYN
CU #
CU #
CU # CU N
CU
# CU
THNH,LNH,
CU TRC
CNG
# CNG
I
CNG # CNG
KCH
CNG
CNG # THP CNG
DIU # MEN
GING # GING NG
GIANG
# GIANG H
GIAO
GIAO #
# GIAO THNG, GIAO
CHIN
GIO # GIO TH HNH
GIP # MI DT
HNG #
HNG # HNG HI
HNG # HNG MC
HNH # HNH PHC
HO, HIU # HO
HU # HU TC
HU # HU
HU # KH HU
HIU # HIU QU
HOANG # HOANG PH
HANG # KHNG HONG
HANH #
HNG # HNG THU
HNG # KHUYNH HNG
KHANG #
KHNG # KHNG CHIN
KHNG # KHNG NH
KHANH #
KHO # KHO ST
KHANG
# KHONG VT
KHNG
KHNG #
# KHNG T, T
KHNG (L MI)
NGNH # CNG NGNH

1700
1697
252
273
275
1138
274
263
953
1702
262
251
1859
170
1137
1860
1118
247
268
1128
1858
1699
1136
248
1140
277
1359
1703
276
1139
278
1862
279
1142
284
1146
283
281
285
1147
1145
280
282
1144
1863
1148
286
289
287
288
1149

QUNG # QUNG CO
QUANG # QUANG TUYN
XO # K XO
CNG # CNG TRC
HO # HO HOA, HO KIT
HIU # K HIU
KHO # KHO VN
HANG # HONG
HANG # HONG KIM
HP # HP NG
GIP # GIP T
HIU # HIU HNH, HIU O
HIU # HC HIU
HNG,
HNG HNH
# HNG
PHN
HNH,
HNG,
#
HNH
HNG # HNG THU
NG, NGN HNG, I
CNG # CNG BNH
CNG # CNG DANH
CNG # CNG HIN
HNG # HNG TR
KHU # NHN KHU
CNG # CNG TRNG
GING, HNG # HNG PHC
HU # HONG HU
CO # CO TH
CC #
CC # THUNG LNG, U CC
HC # EN
KHC # KHC PHC
KHC # THI KHC
KHC # TN KHC
QUC # QUC GIA
NGC # GIM NGC
CT # CT CCH, CT NHC
CM #
CN # CN NGUYN
CN # CON TRNG
HN # HI HN
HN #
HN # HN HP
HN # HN C
KHN # KHAI KHN
KHN # KHN NGUYN
KHN # KHN CNG
KIM # C KIM
SAI # SAI BIT
T # I T
TA # PHONG TO
TOA, THOA #
TR #
TRA # THANH TRA

1151
1150
1864
294
298
299
295
1155
1161
1160
1159
292
1704
1156
293
1154
291
296
297
290
1162
1163
1164
1152
1165
1153
300
1158
1157
305
304
1168
464
303
302
1705
306
1170
1171
309
308
1172
1173
1169
1174
480
1706
310
314
1177
1179

TA # TO TCH
SA # SA MC
T # T NGN
TI #
TI #
TI #
TAI # TAI NN
TI # TI NNG, T TI
T # QUC T, THC T
T # T BO
T # T L
T # T TNG
THI #
THI #
THI, TH # SC THI
TH # PHU TH
THI # THI THC
TAI #
TRAI # TRAI GII
TRI # TRI KHON
TI # HIN TI, TI CHC
TI # TI LIU
TI # PHM TI, V TI
TI # TI SINH, TI PHT
TI # TI SN
TI # TI HU
T # DC T
T # CU T, KINH T
TU # TU NGUYT
SCH #
SCH # SCH LC
TC # CH TC
TC, TR #
TR #
TC #
TC # TC PHM
THC # THC LAN
LOT # N LOT
ST # CNH ST
ST # MA ST
TAT #
TRT #
ST, SI # ST NHN
SCH #
TP # TP CH
SAM #
SN # SN KHOA
TN #
TN # TN THNH
TN, TN # TN B
TOAN # AXIT

1178
315
311
1180
1176
312
1866
1865
313
1189
1191
341
325
320
322
1716
1188
1713
1186
1193
324
1190
1187
317
1184
1708
837
1717
326
1711
327
321
1182
330
1709
614
1181
329
331
1867
1192
1714
1194
323
316
1715
318
1712
328
1183
1710

TON # TON S
TM # TM THI
THM # THM HO
TN # TN KHC
TAM, THAM # THAM GIA
SN #
SN # SN LM
TAM # TAM GIC
TM # DNG TM
CHI #
CHI #
CHI #
CH #
CH #
CH #
CH #
CHI # CHI PHI
CH # NH CH
CH # NG CH
CH # TP CH
CHI # T CHI
MCH #
SP, THP # SP NHP
S # S QUAN
S # S HC
S, S # S DNG
TH # CUNG TN
TH # TH NGHIM
TH # TH ST
TH # TH TRNG
THI # TH
TH, CHI # TH TC
THCH # THCH KHCH
TH #
THY, TH # THU CHUNG
T #
T #
T #
T #
T # BN
T # DANH T, NG T
T # SINH T
T # T CCH, T BN
T # T NGOI
T # T NGUYN
T # T NHN
T # T TH
T # T TNG
T # T VN
T, TI, TY # T PHP
T # CH

1195
1870
1869
1720
334
336
1198
333
1202
1196
1719
335
1707
1201
332
1199
1721
1185
1718
1868
319
1200
1197
1203
1204
337
1871
339
340
1205
1722
1723
1207
338
1206
346
347
1725
345
43
344
1208
343
1872
1873
349
1724
342
348
350
353

NH
TAI, NH TY KHOA (KHOA
X
##
RNG
THI,
TH
# THI GIAN, THI
TAI MI
HNG)
I
TR # KIN TR
T #
T #
T # CHA
T # T THIN
T # T TH
T # TNG T
T # VN T
T # NGC T
S # S T
TH # CH TH, BIU TH
TH # TH N
TH #
T # T NG
S # S ON, S PHM
S # S THT, S C
T, T # MU T
THI, TH # THI HNH
TR # TR AN, TR THU
NHI # NHI NG
THC # CNG THC
THC # THC
TRC # XA TRC
THT # BY
TT # SN
TT # TT BNH
THT # THT NGHIP
THT # T THT
CHT # CHT VN
THC # THC HIN
CHP # CHP HNH
THP # M THP
CH #
GI #
GI # HC GI, TC GI
T #
X #
X # N X
X # H X
X # PHN X
X # X HI
XA # XE HI
T # T O
T # MIU T, T CHN (NH)
X # K TC X
X # RN
CHC #
CHC #

1726
352
351
1727
354
355
1209
359
93
356
1212
358
1210
357
1729
360
1213
361
364
363
1214
1215
1211
1874
1728
362
1221
1217
1875
1731
368
1733
372
1216
1730
365
369
374
370
381
375
379
377
380
1876
371
1219
1732
367
373
1220

T #
TC # TC V
XCH #
NHC # NHC IM
THCH # THCH CA
TCH # TNH MCH
NHC #
CHU # CHU NGC
CHU # C PHN
CHU, CHU #
CHNG # CHNG LOI
TH #
TH #
TH # C TH
TH # TH TNG
TH # TH V
TU # RU
NHO # NHO HC
NHU # QUN NHU
TH #
TH
# TH#L
TH,
BOTH
TH, CNG
TH #TH
TRUYN
TH
TH # TH THUT
CH # CH NHN
TH # TRNG TH
CHU #
CHU # CHU VI, CHU K
CHU # TUN
CHUNG # THU CHUNG
SU # U SU
TP # TP HP
TP # TP KCH
THU # THU HOCH
THU # THU PHN, MA THU
T # T NHN
T # T TI
X #
X # X KH
SNG # SNG
SUNG # SUNG TC
TH # TH Y
TRP, CHP #
TUNG, TNG # TUNG HONH
THP # MI
CHNG # CNG CHNG
TU # TU CHNH, TU NGHIP
TP # TP QUN, HC TP
TU # THNH TU
TH #
THP # THU THP

378
376
1218
366
1734
1735
1222
384
382
383
1223
386
387
1224
385
1225
1226
1877
389
388
1736
390
1227
394
1229
395
1228
396
391
397
393
392
1234
1231
1737
398
1738
1233
1878
1230
1235
401
400
399
1236
92
1232
673
1879
416
413

SP #
TNG,
TNG
# GIO
TNG(TN
QUN
TNG
TNG
CHU ## U
CHU
GIO)
TRNG,
TRNG
TR # TR
S # TRNG I,
TRNG LC
NHU # NHU O
SC #
THC # THC B
THC # THC N
T, TC # TINH T, TC X
THC # LP HC THM
THC # THNH THC
CHC
##CHC
T
THUT
THUT
NG, K
TC # NGHIM TC
THUT
THUT # TRN THUT
XUT # XUT HIN
THUN #
TUN # TUN ANH
XUN # XUN
CHUN # CHUN U
CHUN # TIU CHUN
NHUN #
THUN
#
THUN
TU, N
THUN #
# THUN
MU THUN
THUN
TUN # TUN HNH
TUN # TUN HON
TUN
#
TUN
TH
TUN
#
TRUNG
TUN,
TUN # TUN T
THNG TUN
CH # CH QUN
S # S CP
S # S TI
TH #
TH #
TH #
TH # VN TH, TH K
X, X # X N
TR # VIN TR
T #
T # T NGN (LI TA)
T # T THUT
TR # TR KH
T, TH #
T #
NH # NH
N # NAM N
CHIU #
CHIU # CHIU HO

429
1247
1243
419
428
431
432
412
410
1249
1241
411
405
1237
1244
417
1246
1251
1881
1253
403
409
1239
402
408
425
421
1250
1167
418
1245
1880
420
414
424
1238
415
427
404
422
430
423
426
406
441
434
440
439
436
437
1575

CHIU # CHIU TH
CHIU # I CHIU
CHIU, TRIU # CHIU I
CHNG #
CHNG # CHNG MINH TH
CHUNG # CHUNG
CHNG #
CHNG #
CHNG # BIU CHNG
CHNG # HIN CHNG
SNG #
SAO # SAO LC
THNG #
THNG # THNG BI
THNG # THNG CP
THIP # CAN THIP
THIU
#THIU
CHY# THIU S,
THIU,
THIU # THIU GII
THIU N
THNG #
THNG # BI THNG
THNG # HO THNG
THNG # THNG NGHIP
THNG # TN THNG
TIU #
TIU #
TIU #
TIU # M TIU
TIU # HOA N
TIU # TIU IM
TIU # TIU HO
TIU # TIU HC
TIU # TIU TOAN (HNO3)
TINH # THU TINH
TRANG # HO TRANG
TRIU # TRIU TP
TNG # CY TNG
TNG # T TNG
TNG #
TNG # CT TNG
TNG # TNG THUT
XNG # T XNG
XUNG # XUNG KCH
XNG # HP XNG
NH, NH #
NHNG #
NHNG #
NHNG # NHNG B
NHNG # TH NHNG
NHNG, NNG # CON GI
NNG # CON GI

670
435
1254
1255
1258
433
1242
1739
1882
1260
438
1256
407
1240
1252
1259
1740
1257
442
443
444
1261
1263
446
445
1741
1883
1262
1273
456
452
1274
1744
1743
1266
453
1742
611
455
1272
1884
1746
1267
450
1264
1268
454
449
451
1745
448

THNG # DY GAI
THNG,
THA
D THNG
THNG
# PHI#THNG,
THNH # THNH
QUCH
THNG THC
TRNG # TRNG THI
TRNG #
THA # THA K
THA, THNG # LN XE
THNG # THNG CP
CHNG # HP
TNH # THANH TNH
TNH # TNH BO
TNG
# KH TNG, HIN
TNG
TNG.#TNG
# TNG LAI
TNG,
VOI
TRNG,
TRNG
# HI
IP # TRNG
IP
TRNG
IU # IU C
CHC #
SC # TRANG SC
THC #
THC # THC VT
XC # XC GIC
NHC # S NHC
CHC # T CHC
SC # HIU SC, SC THI
THC # THC PHM, N
CHC # CHC V
CHM # PHNG CHM
CHN # CHN ON
CHN # CHN NG
CHN # CHN NG
CHN # CHN L
SM #
TM #
TM #
TM # TM L, TRUNG TM
TN #
TN #
TN
#
TN,
TN CNG, TIN
TN #TIN
TN#XUN
B
THM #
THM # THM TRA
THN #
THN #
THN #
THN
# LNG THN, THN
THN
THN #
# CN THN
HU
THN # MI

1271
1265
447
459
462
460
463
461
1270
1269
457
458
1885
1747
474
466
467
471
465
469
1886
472
767
473
470
1275
468
476
475
477
478
1276
482
485
1277
1288
1283
486
487
823
490
493
491
1285
1290
494
1888
1749
1282
1887
1750

THN # THN TH
TN # TN DNG, THNG TIN
XM # XM LC
TM # TM THNG
TN #
THM #
TRN # TRN A
TN # TN LC
THN # I THN
THN # THN PHT
NHN # NHN NGHA
NHN # LI DAO
NHN # NGI
# N
CHY, THY #
SAI, SY # NGUYN SOI
SUY # SUY LUN
SUY # SUY NHC
THY #
THY #
THY # NC
TOI #
TU, HU #
TY # MA TU
TY # TINH TU
XUY #
XUY #
TU # CT TU
TY # TU
SNG # SNG BI
XU, KHU #
S # S HC
THN #
TH #
CH # CH , P CH
CH
# CH
TC PHC, VIN
CHINH
#
CHINH
CHNH # CHNH L
CHINH
SINH
# HY
SINH THC,
THNH
# THNH
T # CON
R
TRUNG THNH
TH #
TH # TUYN TH
TNH #
THU # THU QUAN
T # NHT T
TY # TY PHNG
CHNH # CHNH NGHA
CHNH # CHNH TR
SINH # SINH HOT
THANH # M THANH

489
1751
11
1248
1280
1284
1279
1281
488
1289
1287
1286
492
1748
1278
495
1291
85
500
498
1820
499
1295
1294
496
1296
497
1292
1752
1293
1298
501
503
1299
1301
504
1302
1753
502
1297
1754
1300
1303
1305
1304
509
507
508
1307
1890
1309

THANH
THANHTHNH
NIN, MU
THNH #
# THN
XANH
TNH #
TNH #
TNH # GII TNH, TNH CHT
TINH # KIM TINH, SAO
TNH # TNH DANH
THNH
# THNH
CNG
TNH
MCH,
TNH
THNH# #TNH
PHN
THNH
DNG
TINH # TINH THN
THANH # THANH KHIT
THNH # THNH NGUYN
TH # TH K
TH # TH LC, TNH TH
CHCH #
TCH # CH NGI
TCH # M LY
TCH # DI TCH
TCH # GII TCH
TCH # HONG HN
TCH # QUC TCH
TCH # THNH TCH
TCH # TH TCH, DIN TCH
TCH # TIC
TRCH # TRCH NHIM
XCH #
TCH # NGY XA
XCH # XCH O
THCH # NHAM THCH
CHIT, TRIT #
CHUYT #
THIT #
THIT # THIT K
TUYT # TUYT
THIT
#
LI THC, THN
THIT
#
THIT
TUYT # TUYT I
THIT
NHIP #
TIP # TIP I
THUYT # THUYT MINH
TIT #
CHIM, CHIM # CHIM C
CHIN # CHIN TRANH
CHUYN # CHUYN MN
NHIM # TRUYN NHIM
PHIN #
SOAN, THUYN #
THIN # THIN HC
THIN # THIN NIN
THUYN # THUYN TRNG

512
510
1755
516
514
513
1889
517
511
1306
1308
1310
506
1891
1311
520
518
1892
1313
515
519
505
1312
524
522
526
521
1315
1314
525
528
529
523
527
537
1316
543
1468
193
540
530
1317
533
544
1322
538
192
541
542
1757
535

TIM #
TIM # TIM THU HM
TIN #
TIN #
TIN # THC TIN
TIN # TIN C
TIN # TIN SINH
TIN # TRIU TIN
TUYN #
TUYN # SUI
TUYN # TRC TUYN
TUYN # TUYN C
TUYN # TUYN NGN
XUYN # SNG
THIN # THIN C
THIN # TU THIN
TIM # TIM TIN
TIN # TIN
TAN # HON TON
TIN #
THIN # TO THIN
TIN # THN TIN
NHIN # T NHIN
S # C S
TH #
TH # TH BO
T #
T # T CHC
T # T QUC
T # T THU
T # T TNG
TR #
S #
T # NGUYN T
SO #
SONG # SONG PHNG
SNG #
SNG, TNG # CI HP
TANG #
TNG # MAI TNG
TNG # TNG L
TNG # THNG TNG
TNG, TANG # TANG PHC
TAO #
TO #
TO #
TO #
TO # RONG BIN
TAO # TAO NG
TU # O TU
TU, TU # TU NHC

1327
532
1758
1326
534
1323
1331
1332
1330
1335
1329
4
1756
1321
1320
1319
531
1328
1324
539
1325
1318
536
1333
1334
1337
1339
545
1341
1336
1340
1338
1893
546
549
1759
547
548
1342
1343
1615
1760
1347
1346
1345
1344
1894
1348
550
552
551

THO # THO NGUYN


THNG #
TNG # TNG BIT
TNG # TNG QUT
TRNG # TRNG NIN
TRANH # CHIN TRANH
TNG #
TNG # NI TNG
TNG # TNG GIM
TO # CU TO
TNG # THCH TNG
SP, THP #
TO # NHANH
THO, THAO # THAO TC
TO #
SU #
SNG
# SNG
TC
TNG,
TNG
# TNG
TRANG # TRANG TR
H, TH TNG
TRANG # TRANG NGHIM
SONG #
TNG # T TNG
TO # TO TR
TNG #
TNG #
TC # QUY TC
THC # C THC
THC, XC # THI THC
TC # TC
TRC #
TRC #
TC # LI TC
TC # SUNG TC
TC # TC THI
TC # HI TC
TC # GIA TC
TC # PHONG TC, PHM TC
THUC # THUC TNH
TC # LIN TC
TT, THT # TT NGHIP
SUT # T SUT
THN # THN TRNG
TN # TN HI
TN # TN KNH
TN # T TN, CHU
TN
# THA
TNNHN,
TI
THA
#
THA
A # NHIU
PHNG
A #
NA #
THA # THO HIP

553
1349
555
1763
560
561
1351
554
1764
557
556
559
1352
1354
1767
1761
1353
1766
1765
1895
1350
1762
558
1355
565
567
1357
563
1356
564
566
569
568
571
572
1358
578
1361
576
570
579
574
580
577
1768
1360
1362
1363
575
1368
1365

TH #
# KCH
I #
I # I NG
T #
I # I TRNG
I, I # NHIT I
NI #
THI #
THI # AN THI
THI # THI
THAI # THAI NHI
TH #
THAI # THOI KHC
# MC
THI # THI DNG
I #
I #
I # I BIU
I # I HC
I # I CHIU
TH # TH DC, TH CHT
TR # NH TR
# NHT
THC #
TRC #
TRC #
TRC # TRC TUYT
TRCH #
TRCH #
TRCH #
NC #
TRC #
AT # DDOT QUYN
THAT # THOT TU
T # PHT T
M #
M # M NHIM
M # LNH M
N #
N # N NHT SINH
AN, N # TIN N
AN #
OAN # CC OAN
AN # NGN
N, AN # N V
THM # THM HIM
THAN # THAN KHONG
THAN, THN # TH THAN
M # M THOI, TO M
AN # PHN ON

581
582
1367
1364
1896
1366
1370
583
1771
1369
585
1372
1371
1769
1770
584
586
1374
587
1373
1375
589
588
1772
1773
590
1775
1376
1774
1378
1380
1377
591
593
1897
592
40
594
1379
1382
1381
616
598
1778
597
1386
1388
601
1387
603
1777

N # DIN N
N, N # N DC
AN # GIAI ON
AN # ON KT
NAM # NAM N
NAN # M
S # S NHC
SI # SI TNH
TR # AO
TR # GI TR
TR # NHT TR
TR # TR TR
TR # V TR, PHI TR
TRI, TR # TR NNG
A # A V
TR # U TR
SC #
SC # SC SINH, GIA SC
TRC # KHU TRC
TRC # KIN TRC
TRC # TRC LM
TRT #
TRT # TRT T
TR # TR
TRC # MC (QUN O)
CH # CH TN
CH # CH
TRNG # TRNG TI
TR # BUI TRA
TR # IN TR
TR # TR TI, TR XA
TR
# V TRUNG
TR
TRUNG
(TRONG
TRUNG #
# TRUNG TM
NGHA
LNG)
TRUNG, TRNG # TRUNG TM
TRU # TRU TNG
XUNG, TRNG # KHI
CH
#
C
TR
#
TR
(
DNH
TRNG
#TR
KKIM
SINH
TRNG
TRC,
#
TRC
GI
TIN)
(TC GI)
IU # CU C
IU # IU KHC
IU
#IU
IU#TH,
BCH
IU
IU,
IU
TRA,
IU
IU # IU T
HO
NH # NH IM
KHIU # KHIU CHIN
SIU # SIU VIT
THU #
THNH # NGNG NH

602
1383
1776
613
481
600
605
1385
606
596
1898
599
1384
604
595
607
1389
1392
608
609
610
1391
1390
1393
612
1394
1779
1780
626
624
630
629
1397
621
622
623
1395
628
627
1398
620
1399
618
619
1396
1781
625
617
1400
632
1402

TRO,
TRIU
# NH,
TRO BUI
LU
TRIU
#
TRIU
TRIU # TRIU CHNG
SNG
TRNG #
TRNG #
TRNG # TRNG PHT
TRNG # BNH TRNG
TRNG # KHUCH TRNG
TRNG
#TRNG
RUT #
TRNG,
TRNG,
TRNG
#
TRNG
# TNG
TRNG,
TRNG
N
C TRNG
SNH # QUAN SNH
THNH # THNH GIC
INH # BNH INH
SC # SC LNH
TRC # TRC TIP
NHN #
TRM # VUA
TRN # TRN P
TRN # TRN THUT
TRN # TRN TRNH
TRM # TRM MC
TRUY # TRUY CU
TRY
# TRU
LCHNH, GIAO
THNG
#
THNG
THNG # THNG THIT, AU
THNG
#
#
#
#
#
# Y
# PHNG
# VNG
NH # CUNG NH
NH # NH CH
NH # NH CHNH
NH # TIM THU NH
NH
# VN
TRNH
TRNHTRNH
, CNG
TRNH #
# TNG
(BIU)
TRNH
TRINH # TRINH ST
TRINH # TRINH TIT
NH # NH NGHA, D NH
# HUYNH
# N
NH #
N # BN
CH # CH QUC
CH # MC CH

633
1403
631
1401
637
1404
635
634
636
1782
1406
1900
639
1899
1405
1901
1783
638
1408
1407
1409
1410
1411
1413
640
642
1414
1784
1902
1785
641
1415
1426
653
1417
658
1424
1425
1428
643
647
1422
1429
657
1416
1420
655
646
1787
659
1421

CH # NG SO
THCH # THCH NG
TRCH # CH TRCH
TRCH # GIT NC
DIT #
THIT # ST
TRIT # TRIT
TRIT # TRIT HC
TRIT # TRIT PH
CHUYN
# VN
CHUYN
IM
CA
HNG,
IM #
# TIM,
IM S
THNG IM
THIM
# TRIN
THM VO
TRIN
VNG, PHT
THIN #
# TRI
TRIN
IN # IN LC
IN # RUNG
IN
# IN
HNH # TRUYN
TRUYN,
TRUYN
IN # CUNG
IN
T, TRUYN NGN
#
#
# QUA, H
# TIN
TH # TH HUYT
N # N L
N # N LC
NG # TH, TH
TH # TH NHNG
# C
U # BC U
N # PHN N
NG # CAO NG
NG # NG BN (BN SAO)
NG # NG PHI
NG
#NG
NG QUI
(LN GI)
ANG,
#
NG
NG # N, IN NG
NHIN
O # CHU O
AO # AO KIM
O # O NGUYN CNH
O # O TC
O # O TU
O # O THI
O # KHUYNH O
O # QUN O
P # P
P # P TI (CHT HNG)
P # HI P
U # U TRANH
U # U T

649
645
1418
1903
1786
648
1427
650
644
1423
652
1419
656
651
1430
661
1432
660
1790
1431
1791
1792
654
1788
14
1412
1904
1789
1793
1433
665
666
664
663
1434
1435
1905
667
1436
669
668
1438
1439
1440
1442
1441
1906
671
672
1907
1794

U # THU U
IU # TRUY IU
NG #
NG # NG NAM
NG # MA NG
NG # NC NH
NG
# NG
NG
NG #
# NG
NG THI,
(SUGAR)
NG
T
THO
PHT,
CHINH
THANG# #THO
NC
NNG
PHT
THP # THP
THU # TRONG SUT
THNG # THNG NHT
O # CH O
NG #
NG # NG
NG # NG HUYT
NG # NG T
NG # NG T (TR CON)
NG # NG
NG # GING NG
U # U PH
U # U NO
O # LA
NG # NG K
O # NG L
NG # LAO NG
C # C QUYN
C
## C
THC (THNH
C
C
C # C THC
THC)
C # O C
NC # NC DANH
C # GII C
C # C THN
C # C
T # NI, LI
T # T KCH
N
# HEO
M
M N
THIN (TRI C
N #
# TR
MY)
N # NGU N
NI
# NI#TM
NHUYN
NHUYN CT
NN # TAI NN
(SN), MM DO
NAM # NAM PHNG
NI, N # NI TNG
NH #
NH # HAI
NHC # THT

1908
1443
1909
674
1445
676
1444
675
677
1447
1449
1448
678
1910
1452
1450
1454
1451
1453
679
1455
1456
682
683
1457
681
680
684
1459
686
1458
1461
1460
688
685
687
1462
689
693
692
978
1463
691
1911
1795
690
694
1464
1465
697
1466

NHT # NHT BN, NHT K


NH # SA, V
NHP # NHP CNG
NIU # NIU O
NHN # NHN THC
NHN
## TN
NHN
NHM
NHM
NHIM # NHIMPH
V (N B
C THAI)
NINH # AN NINH
NHIT # NHIT TM
NHIN # NHIN LIU
NIM # K NIM
NIM # NIM TH (T ST)
NIN # NIN I
NNG # NNG SUT
NO # KH NO
NNG # NNG NGHIP
NNG # NNG (NNG )
NO # C
NP # NP THU
BA # BA O (SNG)
PH # PH SN
PHI # NG PHI
B # LO B
M # NGA
B # B QUYN
B #
BI #
BI # BI TU
BI # BI TR
BI
# L
BIUNG RU, GIAO
BI
BI #
# CC
BI CNH
BI
BI # TIN BI
PH # HOANG PH
PH # PHI
PHI # PHI HP
BI # BI DNG
BI # BI THM
BI # BI THNG
BI # S, HN
BI # THP BI
MAI # HOA MAI
MI # MUA
MI # THNG MI
MI # MI GII
B # B TC
BC #
BC # BC TNH
BCH #
BC # BC KCH (OANH TC)

699
698
1467
695
1912
696
1913
700
1471
703
702
701
1472
1796
706
713
1476
1914
707
1478
708
705
711
1479
1797
1166
710
709
714
715
1481
1480
704
1475
1473
1477
712
1474
723
721
1489
1484
722
1488
1487
1483
1485
719
1492
724
1490

BUC # B, CT
MC # SA MC
MCH # LA M
BC # BC HC
BCH # MINH BCH, TRNG
PHCH
#BT (C SA V BNH
BT
#
Y
BT # TM
BT)
PHT # TH PHT
PHIT # TI PHT
PHT # HNH PHT
PHT # CHINH PHT
BT # NH, RNG
PHT # XUT PHT
BAN #
BAN # BAN B
BN # BN QUYN
BN # BN TN BN NGHI
BAN # BAN, T, NHM
BAN # TON BAN (TON TH)
BN, PHN # B ()
PHM # BUM
PHM # PHM VI, S PHM
PHN #
PHN # CM
PHN # DC
PHIN, PHAN #
PHN, PHIN # PHN VINH
BN
# A
BN
PHIN
PHIN
MAN # #
D
MAN NHN (NGI
GC)
VN # VN NIN (TUI GI)
BN # BN L
BN # MC BN
PHN # PHN ON
PHM # PHM NHN
PHIN # PHIN MUN
PHN # PHN I
BI # BI MIN
BI #
B # B CO
BI # BI KCH
B # B TH, B MT
B # DA THUC
B # MT MI
B # N, CHNG
PH # PH CHUN
PHI #
PHI # BAY
PH # BO, MP
PH # KINH PH

718
1491
717
1482
725
1486
716
1493
726
1495
727
1494
1498
1497
1496
720
1915
1500
729
1501
1502
731
730
1499
1446
732
1503
1798
733
735
734
736
738
737
1504
1799
1509
741
1512
744
1505
742
739
740
1510
1515
1516
1513
1514
1916
1507

PHI # M CA
PHI # PHI THNG
PHI # VNG PHI
PH # PH NH
T # T NN
T # T SUT
TY # TY TIN
B # CHUN B
B # TIP V NG
T # L MI
VI # VI SINH VT
M # M NHN
BT # BT M
TT # TT NHIN
THT # THT PHU
TIT # PHN TIT
BCH # TRM
BNG # NC , BNG SN
BIU # B RM R
BIU # BIU HIN
BNH # BNH LUN
PHIU # L PHIU
PHIU, PHIU # PHIU LU
TIU # TIU CHUN
MIU # CON MO
MIU # MIU T
MIU, XAO # GIY
BNH # BNH VIN
MIU # M
TN #
TN # B BIN
TN # TN (TN S)
BNH # BNH, CHAI
MN # MN CM
BN # BN CNG
PHM # PHM CHT
B # B CO
H
# #H
BINHIM (NHM
PH
PH
PH # PH CP
CHC)
PH # PH THC
PH, PH # NHC PH
PH, PH # PH TR
PHU #
PH # CHNH PH
PHU # DA D
PH # GNH VC
PH # PH DU
PH # PH HIU
PH # PH MU
PH # PH N

745
1519
746
1518
1800
743
1508
1506
1511
1517
1801
1520
1523
1521
1524
1522
747
748
1526
1525
1802
1528
1527
1529
1803
754
1530
752
750
751
753
749
55
1917
1918
1804
761
1534
615
755
760
758
759
756
1175
1531
1532
757
1533
1535
1536

PH # PH THUC
B # B I
V #
V # V KHC
BT # BT HNH
PH #
PH # PH QU
PHU # PHU PH
B # KHNG B
V, V # V TRANG
PHONG # PHONG CNH
PHONG # PHONG TO
BC # B RNG
PH # PH VIN TRNG
PHC # HNH PHC
PHC # HI PHC
PHC # PHC BINH
PHC # PHC DIN (MT N)
PHC # PHC TP
PHC # PHC THNG, BNG
PHC # Y PHC
PH # SI
PHT # TR
PHT # PHT GIO
VT # NG VT
PHN #
PHN # BT, HOA PHN
PHN # PHN U
PHN # PHN M
PHN # PHN N
PHN # PHN TRANH
PHN # PHUN
VN, MN # MUI
PHN # PHN GII
VN # TN VN (BO)
VN # VN HA
B # B H
B # B TC
BNH #
BNH # GIP T BNH
BNH # QUYN BNH
T # CH T (GIY BC)
T # T HI
TINH # HP LI
MNH # A
BINH # BINH KH
BNH # BNH NG
N/A # HNG RO
BNH # XP HNG
M # GO
BCH # BCH HO

762
1805
1537
1540
1539
764
1541
1538
763
1807
1806
765
1544
1543
20
766
770
1919
769
768
1546
1545
1808
1542
782
775
573
1548
783
1547
1549
776
779
781
1550
772
777
774
1551
1553
771
778
1809
780
785
793
1562
790
1563
789
784

TCH # TT
BIT # C BIT
BIN # BIN CCH
BIN # BIN CNH (BIN GII)
BIN # BIN SON
BIN # PH BIN
PHN # TR, V
PHIN
# PHA,CNG
BN (S
MIN
THIN##MIN
THIN I (THIN
V)
HC)
TIN # TIN LI
BIN # BIN H
B # B SUNG
B # SN, BT
B, PH # VNH NH
PH, PH # IM PH
B, B # DANH B
MU # MU T
M # I M
M # M
M # SNG
M # TUYN M
B # B HNH
BO # BO HIM
BANG # LIN BANG
BNG # SP
BNG, BNH # T
BO # BO CO
BO # BO HO
BAO # BAO QUT
BO # BO VT
BO # BT
BO # NG BO
BAO # KHEN NGI
BO # M P
BNG # NGUYT BNG
PHO # PHO KCH
PHONG # NI, NH NI
PHNG # PHNG X
PHNG, PHNG # I THM
PHNG,
PHNG
# MPHP,
PHNG
PHNG
#
PHNG
PHNG # MAY
PHNG HNG
PHNG # THM
BNG # BNG QUAN
BNH # BNH TRNG
BNG # GY, CU BNG
MO # MO HIM
MU # MU DCH
M #
PHP # TNG THIU

786
788
1564
791
787
792
1558
1560
1552
1554
773
484
1556
794
1559
1557
1561
1555
1920
795
797
796
799
798
1925
800
1921
802
805
803
804
807
806
1565
808
1566
1922
1810
1567
810
809
812
1568
814
815
1569
1923
816
1811
1570
818

PHU # GII PHU


PHNG # CHM, NI
PHNG
# PHNG HO
PHNG,
PHNG #PHNG
XE CH # NGN
TR
PHNG # M
VONG # VONG N
BO, BC # BO NG
PHP
# PHP
LNH
PHNG
#
PHNG
(PHNG
PHONG # PHONG S
PH
S)
MU #
PHNG #
MU # MU LC
MANG # BN RN
MO # M, NN
VNG # HY VNG
VONG # VONG LINH
BC # BC B
BC # LO BC
BC, PHC # M, NH
MC # MC
MC # MC S
PHC, BC # CHT PHC
MC # THO MC
MT # MAI MT
BN # SCH, CN BN
BN # BN TU
BN # KHAY, MM
PHIN # PHIN DCH
PHM # PHM NHN
MA # MA LC
MA # MA ST
MA # MI
MA # MA TU
MAI # MAI TNG
MI # MI NHT
MUI # T MUI
MAI # T
MC # GIC MC
MC # KHAI MC
MT
# MT
MN
MNST
TNH
(TNH KINH
MT ## MT
L
(NG
CNG)
NIN)
MN # TN MN
MN # MN K
VN # VN VT, 10000
M # M HOC (S HP DN)
V # V GIC
V, MI # V LAI (TNG LAI)
MT # MT

819
820
1812
1571
1572
1574
821
1573
822
1577
825
1578
824
1924
1576
1813
826
1579
1580
828
827
831
830
1581
832
833
829
834
1926
1815
835
1814
1816
1817
838
839
840
1818
1584
1583
843
842
844
1586
1585
1589
845
1591
847
850
1588

MCH # MCH LC
DIU # K DIU
DN # DN TC
MIN # NG, NG MIN
V # NHIM V
V # VO HI
MU # MU THUN
MNG # MNG TNG
V # SNG M
M
# MLI
TNMINH (TING SM
MINH
MINH #
# BI MINH
(VN BIA)
VANG)
MINH # MINH CH, NG MINH
DANH # DANH T, TN
MNG, MNH # SINH MNG
MINH # THUYT MINH
DIT # DIT VONG
MIN # LIN MIN
DIN # MT, MT N
MU
# #MC
UMNHN
TM (NGI
MANH
MANH
M # QUI M
M)
MNH # MNH TH
MAO # LNG
VNG # VNG MC
HAO # TIU HAO
VNG # VNG TNG
MC # TRM MC
MC # MC CH, MT
MN # CA
VN # CH VN (VN TAY)
VN # VN
D # M
D # D NGOI
CH # TAI CH
DCH # THNG DCH
DC # NHY
DC # THUC
C # CC THC
DCH # KH DCH
D #
DU # DU KHOI (S VUI V)
D # KHUYN
DU # DU NHP
DU # DU
DO # T DO
DUY # DUY NHT
BU # BU CHNH
DU # DU DNG
D # D PHC (GIU C)
DNG # DNG CM

853
852
1927
811
848
851
1819
1587
849
1590
846
1595
1593
854
1594
1592
1596
861
857
1600
859
1821
1599
1597
1823
855
1602
860
1822
856
858
1141
1601
1598
862
1605
864
1603
1604
863
865
866
483
1606
867
1928
868
1607
1608
870
871

DUNG # DUNG HO
HNG # ANH HNG, C
HU # BN
HU # HAY LC
U # U SU
D # MI, R
HU # HU CH
U # U T
DO # DO D
DU # DU HC
U # U UT
D # GI
D # TN D
D # VINH D, DANH D
D, D # D LUN
D # D NH
U # U NHI
DAO # CA DAO
DAO # RUNG, LM RUNG
DIP # L
DIU # L
DIU # NGY
DUNG # DUNG DCH
DUNG # DUNG TCH
DNG # DNG
DUNG # TRUNG DUNG
DNG # M DNG
DNG # CON CU
DNG # NG DNG
DNG # KO LN
NG # NG H
YU # LNG
YU, YU # YU CU
DNG # DNG THC, A DNG
DNG # DNG DC
DC #
DC # CNH
DC # MUN
DC # TM
C # C CH
LA # LA BN, LA LIT
LA, KHA # LO TH
LI # THC XIT
LI # LI
LI # LI V
LAI # N
LC #
LC # LIN LC
LC # RI
LM # LM DNG
LM # TRIN LM

869
1610
1609
872
1611
874
875
1824
876
873
1612
1613
1614
1929
1616
1619
841
878
877
879
1617
1618
1825
880
881
886
883
1620
1826
882
1623
1626
1624
1621
1622
1625
884
885
1827
1627
889
1828
890
888
1628
887
1630
892
891
1629
1633

LAN # LAN CAN


NAN # TRNG
LON # HN LON
LI # QUAN LI
LI # LI HI
L # H LY (THO D)
L # HI L
L # L DO, L TNG
LY # LY HN
L # L LCH
L # MT TRI
LC # LC QUN
LUT # QUI LUT
LP # LP PHNG
LC # LC
LP # HT, HT
LIU # CY LIU
LONG # HNG LONG
LU # LU TOAN (H2SO4)
LONG # RNG
LU # LU HNH
LU # LU
L # L QUN
L # T L
L # L T (T BINH)
LNG
# LNG
M(HIU V
LIU
GII
LIU #
# LIU
K TC
X
NG )
LIU # NGUYN LIU
LIU # QUAN LIU
LIU # Y LIU
LNH, LNH # LNH VC
LNG # LNG TM
LNG # LNG THN
LNG # MT
LNG
#
S LNG
LNG
#
THC
LP, LIP # SN LNG
(LNG THC)
LC # IN LC
LC # XANH LC
LM # LM THI
LM # RNG
LN # CN LN (LN CN)
LI, LY #
LUN # LUN HI
LUN # LUN L
LOI # CHNG LOI
LY, LY # LU TIN
LY, LI # BO LU (N LU)
LY, L # NC MT
LNH # LNH M

897
893
1632
895
1582
1631
1636
1635
1634
896
894
898
1637
899
900
901
1638
902
1641
1639
1640
903
904
1642
905
906
907
909
1643
1644
910
908
562
911
1645
1930
1646
1931
1647
912
1470
836
1143
662

L # HOA L
L # KHCH L
L # L NGOI (NGOI L)
L # N L
L # TR V
LNH # PHP LNH
LINH #
LINH # L
L # L NGHI
LINH # LINH HN
LINH # CHUNG
LCH # M LCH
LCH # LCH S
LIT #
LIT # LIT S
LIT # PHN LIT
LIT #
LIM # LIM KHIT
LIN # LIN TC
LUYN # LUYN I
LUYN # LUYN TP
LUYN # TINH LUYN
L # L
L # NG
L # L THIN
LANG #
LNG # VUI TNH
LNG, LNG # LNG PH
LAO # LAO NG
LO # TRNG LO
LU # R RA
LU # VNG LU
LONG # THC NC
LANG # TN LANG
LC # K LC
LC # SU
LUN # LUN L
THOI # HI THOI
HA, HA # HO GII
HI # HI L
IN # CNH NG
N/A #
N/A #
N/A # NG QUA NI O

,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -,
, ,
, , -,
,
,
,
, ,
,
,

,
, , -,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, , , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
,
, , ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,

, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, , , ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , , ,
,
,

,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,

, ,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, , ,
, ,
, , , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,

, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, , ,
, , , ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
, ,
, ,
, , , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,

,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, , ,
,

.,
., ., ., ., ,
., ., .,
.,
., -, ., ., -., , , ,
., ., ., .,
., ., .,
,
., ., , .,
.,
, ., ,
., .,
., ., .,
.,
., .,
., ., .,
., ., ., -., ., .,
.,
, ,
, ., ., ., , ., ,
., ., ,
.,
, , -,
.,
., ., ., .,
,
-, .,
., ., .,
, .,
, -, .,
., ., .-, -., .,
., .,
., -.,
., ., ., ., .,
,
, , ,
, -, -,
,
, -,
.,
,

,
., ., ., -.,
., .,
.,
.,
., .,
.,
., ., -., ., ,
., .,
.,
., .,
.,
., -., -., ., -.,
,
., ., ., .,
., -.,
,
,
,
,
,
., , , ., .,
., , .,
,
, ., , , , ,
.,
., ., ., ., ., .,
., ., ,
., .-, .-, ., .,
., .,
.,
,
,
., , ., .,
,
., , .,
,
-, ,
., ., ., ., ,

.,
, ,
, .,
, ., ., .,
., .,
.,
., .,
,
,
, ,
, , -, -,
,
, -, -,
,
,
., ., -., ., -., .,
., -., -., ., ., ., .,

, , .-, -,
.,
,
.,
,
., ., ., , .,
, , ,
, -,
,
,
.,
.,
, ,
, .,
., .,
., ., ., ., -.
,
.,
-., -.,
., .,
, ,
,
., -., .,
,
.,
,
., ., .,
., ., -., ., ., .,
.,
,

.,
,
, ., ., ., ., .,
., ., .,
., ., .,
., -., -., ., -., .-, -.,
.,
,
, ,
., .,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
-.,
.,.,
-., -.,
.,
-.,
-.,
, , ., ., -,
, -,
,
., .,
,
., ., ., .,
, ,
.,
.,
,
.,
,
,
.,
., ., .,
., .,
, ,
., ., .,
., , ., ., .,
,
., ., .,
.,
.,
., .,
., ., ., .,
., ., .,
,

., .-, -., .,
,
., ,
., .,
.,
,
.,
.,
., -., .,
., ., ., .,
,
.,
.,
.,
.,
., ., .,
,
, ,
, -, ., , ,
,
., .,
., ., ,
., .,
,
., .,
, ., .,
,
,
., -,
,
,
., ., ., ., ,
, , ,
.,
., , .,
, ,
., ., ., .,
,
,
.,

, ,
, -,
.,
.,
., .,
.,
,
., ., ., ., .,
-, ., .,
,
., ., .,
.,
., ., , .,
.,
., -., .,
.,
, , ,
,
,
., ., .,
., ., ., .,
, -,
., ., ., .,
., .,
.,
,
., .,
.,
., .,
., , .,
,
,
,
., ., .,
,
., ., -., ., .,
., ., .,
.,

,
, ., .,
., .,
., ., -.,
., ., , .,
,
.,
,
., ,
.,
.,
.,
., ., .,
.,
,
,
., ., ., .,
, .,
.,
.,
.,
,
., ., .,
., ,
., .,
., ,
, , -,
.,
., -, .,
., .,
., -.,
.,
-, -, -,
.,
, ., -,
.,
., ., .,
., .,
., ., .,
, -,
.,
., ., ,
.,
., ., ., ., .,
,
.,

., .,
., ., ., ., .,
, .,
., , -,
,
., .,
,
,
,
., ., ., ,
.,
,
., ., ., ., .,
., ., ., .,
,
., ., ., .,
,
., ., ,
, -, -,
., ., ., ., ., -., .,
,
.,
,
,
., .,
.,
,
.,
., -., ., .,
, -, -,
., -., ., ., ., .,
., .,
., .,
, ., ., ., ., .,
.,
, ., ., ., , ., ., .,
,
.,
,
., .,
,
.,
,
.,
, -,

., ., , .,
,
., ., .,
.,
., , -, .,
, -,
., .,
,
, ,
., .,
., -,
., .,
.,
, ,
.,
., .,
., ., .,
., ., ., ., .,
, , , ,
.,
,
.,
., , ,
., .,
,
,
., ., , ., ,
.,
, -, , ,
.,
.,
,
,
.,
.,
., -., ., .,
,
., ., .,
., .,
.,
,
.,
, .,
.,

,
., -., -., ., .,
, -,
., ,
,
.,
., -.,
, ,
., -.,
.,
., ., .,
,
.,
.,
,
,
., .,
., ., -.,
., ., , .,
,
,
,
,
., .,
., ., ,
, , ., ,
.,
., ., -., .,
, , .,
., ., ., ,
., ,
., -, -.,
., ., ., .,
,
.,
, ., ,
.,
.,
,
,
., .,
.,
., .,
.,
., ,
,

.,
., .,
, .,
., -.,
, , ,
,
, ., , , .,
,
.,
, ., ., .,
, ,
., , -, ., .,
,
.,
., .,
.,
,
,

,
., ., ., ., ., ., -., .
,
., ., .,
,
, ,
,
., , .,
., ., ., .,
., ,
,
., , .,
., -, ., ., -., .,
., .,

., ., -., ., -., ., ., ., .
.,
.,
., .,
,
., .,
,
.,

., ., ., ., .,
., ,
., ., .,
.,
., ,

, -,
., -., ., -, -., -, ., ., -.
,
., .,
, ., .,
., ., -., -, -., -, ., .,
,
,
.,
, , .,
,
., ., ., ., ., .,
,
.,
, .,
, ., .,
.,
., .,
.,
,
,
, -,
., .,
, ,
., -., ., ., .,
.,
.,
,
., .,
, .,
., .,
.,

.,
,
,
., .,
., .,
.,
, -,
., ., ., .,
., ., ,
,
.,
.,
,
., .,
., .,
, ., , ., ., .,
.,
,
.,
,
., ,
, .,
., -., -, ., ., -., ., .,
, , ,
,
.,
., ., .,
., ., -.,
., -., -, .,
., ., -., ., .,
., ., -.,
,
., -., .,
,
., .,
,
., ., -, .,
,
.,
., ., -., ., ., ,
., .,

,
.,
., ., .,
., ., ., .,
., -, , ,
,
,
, ., .,
, ,
,
,
,
.,
, .,
,
., -., ., -., -., ., ., .
., ., .,
-., ., -., -.,
, ., ,
,
, ., -.,
., ., -., -.,
,
., .,
.,
,
,
, -,
., ., ., , ,
-, , ,
., -., .,
., ., -., -,
.,
., ., .,
.,
, ., ., ,
., .-,
,
, ,
,
., ., .,
.,
.,
, ,

, , ., .,
,
, -,
., -., .,
,
.,
., .,
., .,
, , -,
.,
.,
, .,
., ,
., ., .,
, .,
, ., .,
, -, ,
.,
., ., ., .,
, -, -,
., .,
, ., ,
,
.,
., .,
,
, ., , ,
, ., , , , .,
.,
., ., ., .,
., -, ., .,
.,
,
., ,
., , .,
.,
., ., .,
,
,
.,
., ., -, .,
.,
,
.,

.,
., ., ., .,
, ., .,
, ., ., .,
., -, ., ., ., .,
,
,
,
, -,
., ., -.,
., ., .-, , -.,
,
,
, .,
, -,
,
., -., .,
., .,
., ., , -, ,
, -, -, -,
, , ,
, ., .,
, -, -,
.,
., -., ., ., , .,
., .,
., ., .,
., .,
., .,
, ,
.,
.,
., ,
., -., ., .,
,
., .,
, ,
, -, ,
,
, ,
.,
., .,
., .,
., .,
.,
.,

, ., .,
., ., ,
,
,
., ., -.,
, ., ., ., ., ., ,
., ., , .,
., ., ., ., .,
.,
, ., .,
.,
.,
.,
,
.,
., -, ., -., ., .,
., .,
,
., ., ., , ., ,
., ., .,
,
., .,
,
., ., , -, -, -., -.,
, -, , ,
.,
., -., -,
, -, .,
., ., ., ,
.,
., ,
., ,
., -.,
.,
, ,
.,
, ,
,

,
., ., .,
.,
,
,
.,
, ,
, ,
,
., -., ., ., ,
.,
.,
., ., .-, -., .,
., .,
.,
.,
,
.,
, ., .,
,
.,
., .,
., -,
., ., ., .,
., .,
., -, -, -,
.,
,
,
., ., ., .,
., .,
., ., ., ., ., ., .,
.,
.,
.,
.,
,
,
, ,

, .,
, ., .,
,
, -,
, ,
.,
.,
.,
.,
.,

, -, -,
, .,
., -.,
.,
-.,
.
., -., .,
., ., ., .,
., ., .,
., .,
.,
.,
., , , ., ,
.,
., , .,
,
, ,
., .,
., .,
., .,
., .,
., ., ,
.,
., ., , -, -.,
,
., ., ., .,
,
.,
., ., ., -., .,
., .,
, -, ,
,
., ., ., , .,
., .,
, -,
,
, ,
., ., -., ,
., ., -, -,
., .,
., -., ., ., -,
., .,
., ., ., .,
., .-, ,
., , .,
, -, ., .,
,

,
.,
., ,
.,
.,
., -.,
-., -., -., -., ., .,
, ,
, -, -,
, , .,
, -, -,
, .,
, ,
.,
.,
., ., ., -., .,
, -,
., .,
,
., ., ,
,
.,
., -.,
., .,
.,
, ,
, ., , ., .,
, , ,
., .,

,
,
., .,
.,
., ., .-, -., .,
., ., ., , ,
,
.,
.,
, .,
., .,
.,
., ., ., , .
, ,
, , , -, ., ., ., -,
, -,

,
, -, .,
,
., .,
,
, -,
., ., -.,
., ., .,
-, ., ., .,
., ., .,
., .,
, ,
., ,
,
, -,
,
,

., -., ., .,
., .,
.,
.,
,
, -, ., ., .,
,
., , ., -., .,
.,
., .,
.,
,
,
., ., .,
., -., ., -., -., ., -., ., -., -
., ., .,
.,
.,
, -, ,
., .,
, ., ., , .,
.,
., -., -, ., ., -., ., -.,
,
.,
,
, -,

., ., ., ., .,
.,
.,
.,
, .,
.,
,
,
.,
.,
,
., ., ., .,
.,
,
, -,
., .,
, ,
, .,
, ., ., ,
,
.,
., -,
,
., , -,
.,
.,
., ., .,
,
, .,
, , , ,
,
,
,
.,
,
., , .,
.,
,
.,
,
., .,
.,
.,

, -, -,
,
.,
., ., ,
,
., .,
., ., ., .,
,
., ., ., .,
., ., -.,
., ., ., .,
., , -, ., ., -,
, .,
.,
.,
., ., , .,
., .,
-,
, .,
, , ,
.,
, , ,
, ., .,
.,
.,
, ., , .,
.,
., -, ., .,
, , ,
.,
,
, ., ., .,
., ., .,
, , ,
., ., .,
., ., ., , ,
.,
,
., ., -., ., -.,
., ., ., .,
,
., ., .,
,
., ., .,

., .-, .,
., .,
., -.,
., ,
.,
., .-, -,
.,
., .-, .,
., ., ., ., ., .,
., .,
,
, , ,
., ., ., -., ., , ,
-, ., -.,
, ., ., ., ., .,
, ,
.,
.,
., ., .,
., .,
.,
, ., ., ,
., .,
.,
., .,
-,
,
., .,
.,
.,
,
.,
, , , -, ,
.,
,
., .,
,
., .,
., ., .,

., -., ., , ., ., ., .
, .,
, ,
., ., ., .,
., , ., .,
., ,
,
, ,
.,
., ., .,
., -.,
., .,
, , , ,
.,
.,
,
., -, ., -., ., .,
., ., .,
,
,
,
, , .,
-,
, , ., ,
.,
,
., .,
., .,
., ., .-,
., -.,
,
., .,
., ., ., .,
., ,
.,
., .,
.,
,

, ,
., .,
,
, -,
., ., -.,
., ., .,
., ., .,
., -., -.,
,
,
., ,
,
,
., .,
,
., ,
., ., -., ., ., .,

., ., ,
.,
., ,
., .,
.,
., .,
., ., ., .,
., ., -., -., ., ., -., .
., ., .,
., ., ., -., -.,
,
., ,
,
,
,
., .,
,
, -,
,
., ., .,
,
.,
,
, , .,
,

,
.,
.,
, .,
,
, ., ., .,
., ., ., ., ., , .,
., ., ., ., ., ., ,
, ,
., ., ., .,
, , -,
,
, -,
., ., ., ., -., ,
., ., .,
, ,
., -., .,
,
., .,
, ,
.,
,
,
, -.,
., .,
., , -,
, ,
., .,
, -, , ., ,
., ., ., ., ., .,
.,
, ,
,
., .,
., ., ., .,
., -., .,
,
., .,
., .,
., .,
., -.,

.,
., ., ., ., .,
,
,
, -,
,
,
,
.,
., ., ., ., .,
., .,
.,
,
,
., .,
,
.,
, -,
, , -, ,
, -,
., .,
,
.,
., .,
.,
.,
.,
., -.,
,
.,
,
.,
., ., -, ., .,
,
., -., ., ., ., -.,
., .,
,
,
., ,
, ., .,
,

, -, -,
, ,
., -., -., ., -., .,
., .,
., .,
., .,
., .,
.,
.,
., ., .,
.,
,
.,
., ., ., ,
.,
,
., -., .,
,
., .,
, ,
, -, ,
,
.,
., .,
, , ., .,
,
-, , , ,
., .,
.,
.,

,
,
.,
., .,
,
., .,
., -, -, ., ., ., .-,
.,
.,

.,
,
, -, .,
, ., ., ,
,
.,
., ., .,
., -., ., ., ., .,
., ., ., ., .,
.,
.,
, , ,
,
,
,
., .,
,
.,
.,
,
.,
.,
., .,
., ., ., ., -.,
.-, .,
,
., ., ., .,
., .,
., ., .,
,
., -., .,
, , .,
., ., -.,
., , ., ., .,
., .,

,
.,
,
, ,
., .,
.,
., ., .,
., ., .,
,
,
.,
.,
,
.,
,
,
, , .,
,
, -, ., ., .,
.,
, ,
,
., .,
., -., ,
, -,
,
.,
,
,
.,
,
,
., -., ., ., ., .,
.,
,
., -.,
-., ., .-, -., -., -, .,
.,
-, -., -,
.,
., -.,
,
., ., .,
., ., ., , .,
,
,

., .,
-,
., .,
., -., ,
., ,
, ,
., ., ., .,
.,
, -, -,
,
,
., .,
., ., .,
,
., .,
., -., -.,
,
, -,
, , ,
.,
.,
., -., ., ., .,
.,
,
., ., ., ., .,
., .,
, ,
., ., ., ., .,
,
,
, , ,
,
.,
,
,
., -, , -,
., ., ., .,
, ,
,

, .,
., .,
., ., .,
., ., -,
., -.,
.,
., -., ., -.,
-, ,
.,
.,
.,
., ., , .,
.,
., ., ., ., ., .,
,
, ,
.,
,
., .,
.,
., .,
.,
,
., -., .,
, -,
.,
., ., .,
., .,
,
,
.,
., ., .,
, ,
., -., ., ., ., .,
., ., .,
.,
.,
, -, -,
.,
., , -, , ,
., .,
.,
, ,
., .,

,
.,
.,
.,
.,
., .,
,
., ,
., ., .,
, ,
., ., ,
., ., ., ,
, .,
., ,
., .-, ., ., .,
,
,
,
,
, , ,
, -,
., ., ,
,
.,
., .,
., ., .,
., ., .,
., .,
,
., ., ., ., ., .,
, -.,
,
,
,
., .,
., ., .,
,
, .,
., ., ,
.,

,
,
,
., .,
.,
.,
,
, ., .,
,
.,
., ., .,
,
-, ., ., ., ., ., -.,
.,
,
,
., ., .,
,
, , ,
.,
,
,
,
.,
., .,
, -, -,
, ,
., ., ,
, ,
, -,
,
.,
,
., ., .,
., ., .,
., .,
.,
,
, .,
,
.,

., .,
-, , ,
,
, -, .-,
., ., ., .,
., .,
.,
., ., .,
,
., .,
., ., ., .,
., .,
., ., ., .,
., .,
., ., ., ,
.,
.,
., .,
., ., ., ., ., ., ., .
,
,
., ., .,
.,
.,
,
,
., -., .,
,
., ,
, ,
.,
,
., .,
., .,
.,
,
,
,
., ., .,
, , ,
., ., ., ., ., , ,
., .,
., ., .,
., .,
.,

,
,
., ., ., , ., .,
.,
,
,
., .,
.,
,
,
., -., .-, ., -., .-, -, -., -., -
, ., ., , ., ., .,
,
,
, ,
., ., ., -.,
., ., ., ., ,
,
., .,
, ,
,

,
., -., ., -.,
, ,
., ., ., ., ., ,
.,
, .,
,
,
,
.,
,
., ,
,
.,
,
,
., ., ., ., ., ., ., .

., .,
., .,
.,
., ,
., .,
, ,
, ., .,
,
,
, ,
.,
.,
., ., -.,
., ., ., -.,
., , .,
., .,
.,
,
-, ,
,
., .,
., ., ., , ., .,
., .,
., ., .,
,
,
,
, ., ., ,
., ,
., ., ., .,
.,
, , -,
, ,
-., ., ., -., .,
,

###
7 7 ##
61
###
######
30
### 9 ##
64
###
### ##
61
###
######
32
### 5###
72
###
### ##
75
###
######
40
### 6###
###
9 5###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
38
### 9 ##
38
### 8###
61
###
### ##
31
### 7###
###
### 9 ##
###
###
######
###
9### ##
###
9 7###
87
### 9###
23
### 7###
61
###
### 99
###
9 8###
###
### 6 ##
41
###
### ##
###
###
######
32
###
######
###
### 8###
33
### 7 ##
###
1 1 2
###
###
### ##
###
###
### ##
26
### 6###
57
### 4###
38
### 9 ##
31
### 6###
###
###
### ##
###
###
######
30
###
### 54
###
###
######
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
### 6###
###
### 8###
40
### 6###
30
### 5###
###
###
### ##
###
###
######
###
### 8###

59
###
######
72
### 9###
42
###
######
###
###
### ##
85
### 8 ##
###
###
### ##
85
### 5###
###
###
######
75
### 9###
85
###
### ##
###
###
######
72
### 8###
###
### 9 ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### 0
###
###
######
32
###
### ##
54
###
######
85
###
######
85
### 8 ##
###
###
### ##
86
### 8 ##
32
### 9 ##
94
###
### ##
31
###
######
13
### 4 69
64
###
######
86
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 6###
17
### 5 ##
64
### 8###
76
### 8###
79
### 8 ##
75
###
######
###
###
### ##
37
### 5###
60
### 8 ##
96
### 4###
75
###
### ##
61
### 7###
44
### 9###
###
9######
61
###
### ##
###
5 1 ##
61
###
### ##
85
###
######

###
###
### ##
###
### 9###
76
###
######
38
###
### ##
75
### 9 ##
###
###
### ##
19
### 5###
###
9 8 ##
85
### 8###
###
###
### ##
72
###
### ##
###
9 7###
###
###
######
86
### 4###
###
###
### ##
###
###
######
###
### 9###
###
###
### ##
75
### 8###
###
###
### ##
###
###
######
40
###
### ##
###
###
### ##
62
### 7###
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
### ##
35
###
######
###
### 8###
40
###
######
###
9 6 ##
###
9 8###
###
### 7###
###
9 4 89
###
###
### ##
###
1 3 97
###
###
### 0
30
### 5###
49
### 7###
###
### 9 ##
###
###
######
44
### 8###
75
###
### ##
62
### 7 ##
###
### 9###
###
9 4###
85
### 9###
61
### 9 ##
###
###
### 59
61
### 7 ##
86
### 6 ##

64
### 8 ##
###
###
### ##
19
### 8 ##
40
###
######
61
###
### ##
75
###
### ##
85
###
### ##
61
###
### ##
32
###
######
###
###
######
###
9 6 4
31
### 6 50
18
### 4 ##
###
###
######
32
###
### ##
61
### 8 ##
###
###
######
36
### 5 81
64
###
### ##
30
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
###
### 7###
75
###
######
30
###
### ##
94
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
39
### 8 63
###
###
######
46
### 8 ##
###
###
### ##
64
### 8###
###
###
######
75
###
######
79
###
### ##
75
###
######
18
###
######
30
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
85
### 9###
85
###
### ##
64
### 9 ##
85
###
### ##
99
### 5 ##
61
###
######
66
###
### ##
51
###
######

51
### 3 ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
61
###
### ##
85
### 6 ##
40
###
### ##
85
###
### ##
30
###
### ##
64
###
######
###
###
######
96
###
######
76
###
### ##
61
###
######
###
###
######
40
### 7###
19
###
### ##
###
### 9 ##
76
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
######
75
###
### ##
###
###
### 70
40
### 8###
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
61
###
### ##
14
### 9 ##
18
### 5###
30
### 7###
###
3 3###
46
### 8###
###
###
### ##
###
###
######
46
### 8###
###
###
######
###
5### ##
###
###
### 33
19
###
### ##
49
### 9###
###
###
### ##
32
###
### ##
75
###
######
###
### 6 ##
###
###
### ##

32
###
######
38
###
### ##
64
###
######
###
###
### ##
30
###
######
75
###
######
30
###
######
85
### 7 ##
###
###
######
52
###
### ##
75
### 6 ##
61
### 7 ##
71
###
### ##
37
### 8 ##
###
### 8 ##
###
### 9###
###
###
### ##
40
###
######
###
###
######
46
###
######
70
###
### ##
75
###
### ##
26
### 6###
###
###
######
18
###
######
###
###
### ##
###
### 9 ##
39
### 8###
###
###
######
###
9 6###
76
###
### ##
64
### 7###
64
###
### ##
###
###
### 25
21
###
######
40
### 8 ##
###
9######
###
###
######
###
9### ##
46
### 7 ##
93
###
### ##
50
### 7###
84
### 6###
62
###
### ##
74
###
######
###
###
### ##
30
### 6###
30
###
### ##
###
###
### ##
26
### 7###
###
###
### ##

40
### 9###
###
###
### ##
###
###
######
61
### 9###
###
###
######
###
4 3###
###
### 9###
96
###
######
###
### 9 ##
57
### 3 ##
72
### 5###
66
###
######
30
### 6 ##
75
### 6 ##
###
9 6###
85
### 8 ##
###
1 5 ##
93
### 4 ##
###
###
### ##
###
5 2 55
###
### 7###
###
4 3###
85
### 7###
40
###
######
48
###
######
64
###
######
###
###
### ##
64
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
64
### 8###
44
### 8###
###
###
### ##
28
### 5###
64
### 8###
60
###
### ##
85
###
### ##
12
### 6###
61
###
### ##
94
### 7 ##
66
###
######
24
### 8###
###
###
### ##
17
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 8###
30
### 6 ##
61
###
######
75
###
######
###
###
### ##

###
###
### ##
15
###
### ##
72
###
### ##
###
9 8###
32
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
8 8 74
46
### 9 ##
94
### 9 ##
###
8 8 ##
###
###
### ##
57
###
######
###
9 6 ##
75
###
### 43
64
### 9 ##
44
### 7###
73
### 6###
96
### 5###
75
###
######
###
###
######
96
###
### ##
69
### 4 0
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
### 7###
30
### 7 ##
###
###
######
###
###
######
19
###
######
###
### 8 53
30
### 5 ##
###
### 8###
###
###
### ##
12
### 8###
###
###
### 0
61
###
### ##
23
### 4###
###
### 8###
###
9### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
44
### 8 ##
32
###
### ##
64
###
### ##
19
###
### ##
###
###
### ##
30
### 7###

###
###
### ##
###
###
######
###
### 9###
###
###
### ##
###
###
######
72
###
######
###
### 7###
###
9 9###
32
### 9###
18
### 6###
64
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
30
###
### ##
61
###
### ##
85
###
### ##
37
### 9###
61
###
### ##
###
###
######
###
9######
60
### 8 ##
64
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
### 7###
61
###
######
###
### 8 ##
10
### 5 ##
###
###
### 79
66
###
### ##
59
### 7###
64
###
######
18
###
######
85
###
######
###
### 5 ##
###
### 6###
85
###
### ##
###
9### ##
85
### 7 71
74
### 4 23
###
###
######
76
### 4###
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
61
###
######
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
### ##

###
### 8 ##
###
###
######
18
### 8###
94
### 4 ##
###
9### ##
18
###
### ##
75
###
######
12
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
###
9######
###
### 7 22
###
9 6###
###
### 9###
31
###
### ##
###
###
### ##
52
### 4 ##
85
###
######
###
### 9###
96
###
### 85
57
### 8 ##
95
### 5 ##
27
###
######
85
###
######
10
### 4###
61
###
######
38
###
### ##
###
###
######
94
###
######
54
### 9###
75
###
######
30
###
######
###
### 7 83
30
### 5###
31
### 8###
39
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
66
### 9###
###
###
######
57
### 9 ##
30
### 8###
85
###
### ##
63
### 4###
75
### 9 ##
###
###
### ##
###
7 4###
###
###
######
###
###
### ##
30
### 7 ##
24
### 4###

61
###
### ##
38
###
### ##
###
###
######
###
7 4 31
###
###
### ##
###
9######
49
### 3 ##
53
###
######
60
### 9 26
85
###
######
###
###
### ##
73
### 7###
###
###
### ##
###
###
### 65
85
###
### ##
###
###
######
64
### 8 ##
75
###
######
48
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 6###
###
###
### ##
###
8 6###
###
###
### ##
46
### 8 ##
61
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
51
### 8###
38
### 6###
###
9 9 ##
27
### 9###
###
9######
19
### 8###
###
### 9 ##
61
###
### ##
###
###
### ##
85
### 9 ##
30
### 6###
53
###
######
64
### 7###
###
### 8 ##
32
### 7 ##
###
### 6###
###
###
### ##
64
###
### ##
39
### 4 ##
###
###
### ##

53
### 5###
10
### 6###
48
### 5 ##
18
###
### ##
###
###
### ##
30
### 5###
64
### 9 ##
###
### 9###
###
###
### ##
30
### 6 41
###
### 5 ##
39
### 7 ##
75
###
######
###
###
######
###
### 9###
###
### 6 20
12
### 4###
19
### 5###
###
###
######
###
### 9 ##
30
### 3###
48
### 3###
###
###
######
30
### 6 ##
30
### 7###
###
###
### ##
###
### 7###
###
###
######
10
### 7 ##
18
### 8###
###
###
### ##
31
### 8 3
94
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
75
###
######
72
### 8 ##
61
### 9 ##
###
###
### ##
85
###
######
38
###
######
32
###
### 0
61
###
### ##
31
### 7###
###
9 4 49
48
###
######
###
9 7###
###
###
### ##
30
###
### ##
###
###
### ##
75
### 9###

53
###
######
###
### 9 ##
48
### 5###
75
###
### ##
###
###
######
###
###
######
86
### 7###
64
### 3 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### ##
64
###
######
59
###
### ##
38
### 8###
###
9######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
9######
32
### 6###
75
### 7###
###
###
######
###
1 6###
###
###
######
73
###
### 82
18
###
### ##
85
###
######
77
###
######
###
###
### ##
###
###
######
72
### 9###
###
###
### ##
64
###
### ##
18
### 9###
###
9 7###
###
###
### ##
18
### 8 ##
40
###
######
64
###
### ##
64
###
### ##
75
### 5###
79
###
######
13
### 5 ##
###
###
######
75
### 7 ##
###
###
######
###
9### ##
###
###
### ##
66
###
######
###
###
######

###
###
######
72
###
### ##
61
###
### ##
78
###
######
28
### 8###
75
###
### ##
46
### 3###
###
1 3 14
###
###
### ##
75
### 8 ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
### 6###
72
### 6 ##
###
### 8 ##
###
###
######
65
### 4###
77
### 4###
61
### 7###
###
###
######
###
### 8 ##
###
### 6 ##
64
### 9###
33
### 3###
30
### 5###
###
9 8###
###
### 5 ##
###
###
######
###
###
######
50
### 5 42
###
###
### ##
83
### 4 84
18
### 8 ##
###
###
### ##
38
### 8###
85
###
### ##
###
9 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
31
### 5 47
###
###
### ##
78
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
30
###
### ##
###
### 7###
38
### 9###
61
### 9###
###
###
### ##
30
### 5###
38
### 8 ##

###
###
### ##
###
### 6 ##
72
###
### 16
64
### 9###
85
###
### ##
###
###
### ##
41
### 6###
61
###
### ##
###
###
######
###
9 7###
39
### 6###
96
###
### 0
###
9 5###
###
### 5###
###
9 8 ##
76
### 6###
###
### 6 19
50
###
######
###
6 8 18
39
### 3 72
70
### 9###
85
### 8###
10
### 7###
56
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
###
1 2###
85
###
### ##
###
###
### ##
37
### 5###
40
### 9###
###
###
######
40
### 8 68
32
###
######
85
###
### ##
86
###
### ##
###
###
### ##
###
### 8 38
68
###
### ##
26
### 9 ##
###
###
### ##
64
###
### ##
41
###
######
###
### 7 21
###
### 7###
92
### 8 ##
14
### 5###
###
9 8 ##
###
###
### ##
20
### 3 0
###
###
### ##

###
9######
87
###
### 0
44
### 4 ##
57
###
######
###
###
### ##
40
###
### ##
###
### 8###
96
###
### ##
75
###
######
75
### 6 ##
###
###
######
94
### 9 ##
29
### 8###
78
###
### ##
###
### 9 98
###
###
### ##
85
###
### ##
###
9### ##
###
###
######
75
###
######
29
### 8###
64
###
######
40
### 6###
64
### 4 60
###
3 5 95
41
### 7 ##
###
### 6 ##
30
### 8###
###
###
######
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
29
###
######
###
### 9###
31
### 5 ##
###
### 7###
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
10
### 6###
94
###
### ##
85
### 5 ##
###
###
### ##
24
### 2 8
###
###
######
###
9######
###
###
######
43
###
######
###
###
### ##
64
### 9 ##

85
###
### ##
60
###
######
###
2 6###
40
### 8###
###
9 7###
###
### 9###
75
### 9 ##
###
###
######
29
### 8 ##
85
###
### ##
40
###
######
32
###
### ##
86
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
17
### 5 13
###
###
### ##
###
9 9 ##
72
### 9###
15
###
### ##
85
###
######
85
###
### ##
47
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
47
###
### ##
60
###
### ##
###
###
### 0
78
###
### ##
72
### 6 ##
###
###
######
18
### 7###
63
### 8###
53
###
### ##
72
###
### ##
###
###
######
73
###
######
34
### 5###
19
### 7###
60
###
### ##
53
### 7 ##
29
### 9 ##
###
###
######
###
1 5 0
###
###
######
38
### 6 ##
38
### 3###
85
### 8 ##
72
### 9###

###
###
### ##
86
###
### ##
64
### 8###
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
64
###
### ##
59
###
### ##
###
###
######
53
### 7 ##
64
### 7 ##
24
### 4 ##
19
###
######
72
### 8###
85
###
######
86
###
######
###
###
######
42
### 4###
###
###
######
###
9######
42
### 8 ##
30
###
######
###
9######
40
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
######
30
### 9 ##
86
###
######
85
###
######
42
### 3###
###
###
### ##
72
###
### ##
###
###
### ##
30
### 5 ##
75
### 8###
###
###
### ##
22
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
30
###
### ##
###
###
### ##
14
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
32
###
### ##
38
###
### ##
38
###
### ##

###
###
### ##
18
###
### ##
32
### 9###
50
###
######
90
### 7###
###
1 3 ##
64
### 8###
###
4 9###
###
1 3 35
###
###
### ##
85
### 9 ##
61
###
######
37
###
### ##
41
###
######
###
###
######
###
###
### ##
32
###
### 52
75
### 7###
30
###
### ##
###
###
### ##
78
###
### ##
75
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
### 6###
###
### 9###
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
64
###
######
###
###
######
###
###
######
75
###
######
40
###
### ##
85
###
### ##
61
### 4###
85
### 9 ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
69
###
### 51
###
###
######
85
###
######
40
###
######
###
9 7###
###
### 5###
###
###
### ##
38
###
### ##
61
###
######
###
###
######
30
###
### ##

###
### 7###
###
9 9###
###
9 9 ##
41
###
### ##
###
###
### ##
99
### 9 ##
###
###
######
44
### 6 ##
###
### 7 ##
###
### 9###
###
9 4 ##
18
### 3 ##
###
9 2 5
31
### 7###
###
###
### 0
50
### 9 ##
64
###
######
###
###
### ##
32
### 8 ##
###
###
### ##
85
### 4###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
30
### 7 ##
86
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
46
###
### ##
75
### 8 ##
66
###
######
41
### 3 ##
72
### 9 ##
18
### 8###
###
###
######
66
###
######
60
### 8 ##
93
### 9 ##
38
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
72
###
### ##
###
###
######
###
### 8 ##
###
### 6###
77
### 5###
66
### 9 17
###
### 5 29
33
### 7###

###
###
### ##
###
### 8###
###
7 4###
###
### 9###
61
### 8###
72
### 9###
38
### 8 ##
62
### 6###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
85
###
######
###
###
######
###
1 5###
19
###
######
###
###
### ##
50
###
######
85
###
### ##
###
###
######
75
### 8###
36
### 3###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
69
### 5 ##
72
### 8 ##
###
### 7###
###
### 5###
64
### 7###
64
### 8 ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
######
18
### 4###
64
###
### ##
64
###
######
###
###
######
###
###
######
25
### 5###
62
###
### 78
41
### 9###
75
### 9###
63
###
### ##
75
###
### ##
85
### 9 ##
24
### 3###
###
###
######

###
###
### ##
85
###
### ##
85
### 9 ##
###
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
10
### 6###
###
###
######
70
###
### ##
85
### 9 ##
###
###
######
###
###
### 57
40
### 9###
47
### 3###
30
###
######
###
###
### ##
85
###
### ##
18
### 9 27
###
9 6 75
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 5 ##
86
###
######
###
###
### ##
64
###
######
###
###
### ##
32
###
### 0
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
######
75
###
### ##
29
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
75
###
### ##
###
###
######
###
9### ##
44
###
######
30
###
######
###
###
### ##
86
###
### ##
75
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7###
37
### 9 ##

###
### 9###
###
9### ##
###
###
######
###
###
######
90
### 6 ##
87
### 6###
61
###
### ##
###
###
######
32
###
######
###
###
######
###
9######
64
### 6 ##
72
### 6###
64
###
### ##
64
###
### ##
64
###
######
18
###
######
###
###
######
###
### 9 45
###
### 9 ##
###
###
### ##
61
###
######
73
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
18
### 9###
75
### 7###
###
9 9###
###
###
######
###
9######
85
###
######
61
###
######
###
### 7###
26
### 7 ##
###
###
### ##
70
###
######
###
9 9 ##
44
###
######
###
###
######
24
### 8###
95
###
######
75
### 7###
64
###
######
41
###
### ##
39
###
### ##
39
### 6###
36
### 6###
###
9 5###
32
###
### ##
61
###
### ##
38
### 7 ##

###
###
### ##
64
### 5###
61
### 9 ##
60
### 9###
###
###
######
###
###
######
50
###
######
###
### 9 ##
###
###
######
85
###
### ##
61
###
######
###
### 9 ##
73
###
######
###
###
######
###
###
### 96
37
### 4###
###
###
### ##
30
### 5###
###
9 5 66
37
### 3 7
41
### 7 34
###
9 7 88
85
###
### ##
###
###
######
64
### 8 ##
###
###
### ##
85
###
### ##
24
### 8 ##
40
### 6###
64
### 7###
85
### 7###
###
###
### ##
85
###
### ##
37
###
######
###
###
######
###
###
######
###
### 9 ##
64
### 8###
85
###
### ##
###
9 7 ##
###
###
### ##
###
3 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
30
### 9###
64
###
######
86
### 9 ##
30
###
### ##
###
###
######
69
###
######

32
###
### ##
57
###
######
79
### 9###
31
### 6###
###
### 7###
72
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### ##
85
### 6###
###
9######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
### 8###
32
### 6 40
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
### 6###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
38
###
### ##
85
### 8###
###
9 6###
72
### 9 ##
75
### 9 ##
###
###
######
40
### 8 ##
61
### 8 ##
###
### 9 ##
###
2 4 11
64
### 8 ##
85
### 7###
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
59
###
### ##
###
###
### ##
57
### 4 ##
###
###
### 87
###
###
### ##
64
### 9###
###
###
######
###
###
### ##
###
### 7###

85
###
### ##
10
### 6 ##
74
###
######
32
###
######
85
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### 0
57
###
######
###
###
### ##
50
###
### ##
###
### 8 12
60
###
######
53
### 5###
###
###
######
###
1 2 ##
19
### 9 ##
###
### 8###
###
###
######
74
###
### 0
###
###
### ##
###
###
### ##
96
### 9 ##
85
### 7 ##
###
###
######
32
###
### ##
###
###
######
###
###
### 80
###
9 7###
###
###
######
64
### 8 ##
###
###
######
###
###
### ##
53
### 8###
32
###
### ##
50
### 9 ##
54
### 7 ##
###
9######
###
### 9 ##
###
###
### ##
53
###
######
30
### 7 ##
###
###
######
###
9### ##
###
### 9 ##
40
### 8 48
57
### 7 ##
64
###
######
###
8 9 ##
85
### 8 ##
66
###
### ##
###
### 8###

###
###
### ##
###
###
######
64
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
60
###
######
30
###
### ##
64
###
######
###
###
######
86
### 9###
53
### 8###
85
###
### ##
37
### 4###
44
###
######
###
###
######
###
### 5 90
12
### 8 ##
79
###
### ##
###
9 6###
32
###
### ##
60
###
######
85
###
######
###
###
######
30
### 6 ##
38
### 5 ##
19
### 7###
###
###
######
32
### 3###
53
### 9###
68
### 4 ##
61
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
10
###
### 39
###
###
### ##
86
### 6 ##
42
### 6 91
18
### 8 ##
18
### 2 ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9######
46
###
######
###
###
######
64
###
### ##
###
###
######
###
###
######
64
### 7###

###
###
### 0
61
###
### ##
15
###
### ##
75
### 8 37
15
### 5 ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
30
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
32
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
41
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
85
### 9 ##
19
###
### 73
###
###
### ##
30
### 6 15
32
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
9######
93
###
######
60
###
######
###
###
######
###
###
### ##
60
###
### ##
23
###
### ##
80
### 8 ##
94
### 9###
###
###
######
17
### 5 ##
###
### 8###
###
###
### ##
45
### 4 ##
72
###
### ##
###
###
### ##
13
### 4 44
###
###
######
###
###
### ##
24
### 9###
44
### 5 ##
###
### 6 0
###
7 2 9
###
### 6###

72
### 4 1
###
5 8 ##
###
11 2 56
44
### 7 ##
###
###
######
61
### 7 ##
###
9 6###
38
### 7 ##
40
###
### ##
86
###
######
86
###
######
61
### 8###
###
###
### ##
51
### 6 6
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
85
###
### ##
###
###
######
###
###
######
85
### 8###
###
###
######
85
### 9###
38
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
64
### 7 ##
###
9### ##
66
###
######
64
###
### ##
64
### 8 ##
###
### 9###
75
### 8 ##
###
###
### ##
53
###
######
###
### 9 ##
###
###
######
32
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
9######
75
###
### ##
###
###
######
33
### 7###
38
###
### ##
###
9 7 ##
85
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
######
86
###
######

###
###
### ##
85
###
### ##
###
### 7 ##
24
###
######
###
### 5###
64
### 8 ##
12
### 2 92
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 6 ##
64
### 7###
###
### 9 32
64
###
### ##
###
###
### ##
91
### 8###
24
### 5###
96
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
50
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
72
###
### ##
###
9 7###
75
### 8###
18
### 7###
94
### 5###
86
###
### ##
29
### 4###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
### 5 ##
###
###
### ##
60
### 8###
64
### 7###
64
### 8 ##
###
### 9###
###
### 8 ##
###
###
######

63
###
### ##
###
### 8###
38
### 6 ##
30
### 7###
###
###
######
81
### 4###
24
### 9 ##
###
9######
44
### 7###
###
###
### ##
60
###
### ##
###
### 9###
###
###
### ##
61
### 5###
23
### 4 ##
85
### 8 ##
###
### 6###
###
3 5 ##
###
9### ##
###
### 8 77
###
###
######
###
###
######
85
###
### ##
75
###
######
94
###
### ##
64
###
######
###
### 9 ##
###
###
######
###
### 8 ##
###
###
### ##
85
###
######
###
###
### ##
98
###
### ##
66
###
### ##
###
###
### ##
30
### 9###
50
### 5###
###
###
### ##
72
###
######
###
### 9 ##
###
9 5###
###
###
### ##
64
### 7 ##
66
###
### ##
53
### 8###
###
###
### ##
###
### 9###
85
###
######
###
###
### ##
88
### 4###
38
###
######

###
### 8 ##
###
###
### 36
###
9 8 ##
###
###
######
###
1 4###
###
###
### 0
40
###
######
37
### 4###
61
### 8 ##
77
### 8###
###
### 9###
41
### 9 ##
50
###
######
18
###
######
###
###
######
60
###
######
###
9 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
74
### 8###
85
### 8 ##
64
### 5###
###
9 4###
93
### 8###
###
###
### ##
###
###
### ##
37
###
### ##
32
###
### ##
61
###
### ##
###
###
######
30
###
### ##
###
###
### ##
18
### 4 24
###
###
######
67
### 4###
###
###
### ##
###
###
######
32
### 8 ##
###
1 5 0
75
### 9 ##
50
###
### ##
55
###
### ##
###
9 8###
###
### 5 ##
12
### 7###
51
### 5###
32
###
### ##
###
1 8###
###
### 6 61
32
###
### ##

###
###
### ##
18
### 7###
34
### 9###
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
91
### 4 ##
###
9### ##
19
###
### ##
###
9 9###
55
### 5###
###
###
######
64
###
######
85
###
######
###
9### ##
###
###
### ##
80
### 5###
61
###
### ##
32
###
### ##
72
###
######
19
###
######
77
### 8###
###
9 9###
###
###
######
46
###
######
75
###
### ##
32
###
######
###
###
### ##
20
### 5###
40
### 8 ##
85
### 8 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
64
### 8###
###
9### ##
###
###
### ##
46
###
### ##
66
### 8###
###
###
######
###
9### ##
###
###
### ##
70
### 4 46
###
### 7 ##
###
9### ##
###
###
### ##
75
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
75
### 9 ##
###
4### ##

18
###
### ##
63
### 8###
###
### 7###
###
###
### ##
38
### 7 ##
###
### 8 ##
61
### 7 ##
72
###
######
85
### 8###
###
###
######
37
### 8 ##
###
###
### ##
32
### 7 ##
###
###
### ##
61
### 6 ##
50
###
### ##
74
###
######
###
8 3###
21
### 5###
###
9### ##
64
###
### ##
32
###
### ##
93
### 8 ##
75
### 6 ##
75
### 4###
85
### 7 ##
75
### 5 10
37
### 8 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
16
### 3 ##
###
###
### ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
80
### 6###
38
### 8 ##
75
### 8###
###
###
### ##
50
###
######
64
### 8 ##
75
### 5###
61
###
### ##
85
###
### ##
85
###
######
###
1 3###
###
###
### ##
30
### 8###
75
### 5###
40
###
######

###
###
### ##
38
### 7 ##
83
### 5 28
###
###
### ##
19
###
######
86
###
######
###
### 5 ##
36
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
30
###
### ##
###
###
######
30
### 6###
30
### 8###
72
### 8 67
85
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
###
### 8 ##
75
###
######
###
### 8 ##
94
###
### ##
82
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
### 0
38
### 6 ##
###
###
### ##
###
### 5 76
###
### 8###
###
###
### ##
###
###
### 64
36
### 8###
###
###
######
27
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
### 9 94
60
### 7###
###
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 8###
###
### 5###
30
###
### ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
### ##
19
### 9 ##

###
###
######
###
###
######
29
### 4###
29
### 2 ##
61
###
### ##
###
###
######
74
### 6###
###
9######
94
###
### ##
###
###
######
52
### 9 ##
###
###
######
###
9 7###
###
###
### ##
###
1 3###
###
6 4###
52
### 5 ##
###
###
### ##
64
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
72
###
######
85
###
### ##
40
###
######
###
### 5###
53
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
85
### 9###
64
###
### ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9###
75
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
76
###
######
85
###
### ##
64
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9 7###
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
85
###
### 0
###
###
### ##

75
###
### ##
26
### 7 ##
###
5 7###
30
### 6 0
18
### 7###
###
###
### ##
###
### 7 ##
96
###
### 86
###
###
######
44
###
### ##
###
###
######
###
###
######
60
### 9###
###
### 5 58
###
###
######
###
###
### ##
75
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
85
###
######
###
###
######
70
###
######
61
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
40
###
### ##
###
6 2###
68
###
######
###
9######
###
###
######
###
###
######
###
### 7###
###
1 6###
85
###
### ##
###
###
######
94
###
### ##
###
###
### ##
19
### 2 62
###
###
### ##
###
###
######
75
### 8###
###
###
### ##
27
### 9 ##
###
###
######
###
9### ##
###
###
######
###
###
### ##
32
###
######
85
###
### ##
15
### 7###

###
###
### ##
19
### 7 ##
###
9 8###
###
###
### ##
63
### 7###
###
9 5###
###
###
######
###
###
### ##
###
### 5 ##
###
###
### ##
###
###
######
72
###
### ##
77
###
######
19
### 6 ##
86
###
### ##
###
###
### ##
18
### 6###
53
###
### ##
###
###
### 30
61
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
86
### 8 ##
###
###
######
###
###
######
53
###
### ##
74
###
### ##
85
###
### ##
19
### 7###
###
### 6###
85
###
### ##
75
###
### ##
85
###
### ##
###
###
######
###
###
######
12
### 4 93
###
###
######
###
###
######
30
### 8###
###
###
### ##
###
### 9 ##
20
### 4 0
###
###
######
46
### 9 ##

1
1648
3
838
913
2
17
1649
1661
1831
18
44
929
915
1829
307
1658
21
1657
36
231
949
914
42
951
1596
38
680
1455
681
694
683
770
1464
1920
695
1465
697
1912
1915
684
723
1459
686
1458
706
713
1504
704
1476
1914

# NG
C # C
C, C #
CH # TAI CH
I # I TNH
AI # BI AI
M # M DNG, M MU
M # M HIU, M ST
M # M NHC
M # M TU, M THC
N # N C
N # N HU, N NHN
N # N TNG
N # N
AN, YN # AN TM, AN TON
ANH # ANH O
ANH # ANH NG
NH # O NH, NH HNG
NH # PHN NH
AO #
O # O NH
P #
P # P LC
T # GIP T
U # U CHU
U # U NHI
U, U # U
B #
BA # BA O (SNG)
B # B QUYN
B # B TC
B # LO B
B, B # DANH B
BC #
BC # BC B
BC # BC HC
BC # BC TNH
BCH #
BCH # MINH BCH, TRNG
BCH # TRM
BI #
BI # BI MIN
BI # BI TU
BI # BI TR
BI # L BI
BAN #
BAN # BAN B
BN # BN CNG
BN # BN L
BN # BN QUYN
BN # BN TN BN NGHI

707
714
1475
1921
1478
708
785
782
1500
775
573
793
1548
1542
783
1547
1549
776
779
781
1550
1560
1800
1472
1913
700
761
1534
1798
721
1489
1484
722
1493
1488
1487
1483
726
1536
1537
1540
765
1539
764
1805
729
1501
615
1532
1531
1502

BAN # BAN, T, NHM


BN # A BN
BN # MC BN
BN # SCH, CN BN
BAN # TON BAN (TON TH)
BN, PHN # B ()
BNG # BNG QUAN
BANG # LIN BANG
BNG # NC , BNG SN
BNG # SP
BNG, BNH # T
BNH # BNH TRNG
BO # BO CO
BO # BO HIM
BO # BO HO
BAO # BAO QUT
BO # BO VT
BO # BT
BO # NG BO
BAO # KHEN NGI
BO # M P
BO, BC # BO NG
BT # BT HNH
BT
#
NH,
BT
# TM
Y
BTRNG
(C SA V BNH
BT #
BT)
B # B H
B # B TC
BNH # BNH VIN
BI #
B # B CO
BI # BI KCH
B # B TH, B MT
B # CHUN B
B # DA THUC
B # MT MI
B # N, CHNG
B # TIP V NG
BCH # BCH HO
BIN # BIN CCH
BIN # BIN CNH (BIN GII)
BIN # BIN H
BIN # BIN SON
BIN # PH BIN
BIT # C BIT
BIU # B RM R
BIU # BIU HIN
BNH #
BNH # BNH NG
BINH # BINH KH
BNH # BNH LUN

738
755
760
1533
1509
1519
1808
1544
1511
1543
20
1466
795
797
1461
689
693
692
1460
978
1463
688
802
805
1562
772
1523
699
1498
1591
53
1104
1664
980
81
82
987
982
73
972
1002
284
1064
997
179
104
991
178
101
184
1146

BNH # BNH, CHAI


BNH # GIP T BNH
BNH # QUYN BNH
BNH # XP HNG
B # B CO
B # B I
B # B HNH
B # B SUNG
B # KHNG B
B # SN, BT
B, PH # VNH NH
BC # BC KCH (OANH TC)
BC # LO BC
BC, PHC # M, NH
BI # BI CNH
BI # BI DNG
BI
#
BI
THM
BI
#
CC
UNG RU, GIAO
BI # BI THNG
BI
BI # S, HN
BI # THP BI
BI # TIN BI
BN # BN TU
BN # KHAY, MM
BNG # GY, CU BNG
BNG # NGUYT BNG
BC # B RNG
BUC # B, CT
BT # BT M
BU # BU CHNH
C #
C # C NHN
CA # QUC CA, CA KHC
CC # CC NHN (MI NGI)
CC
# NI
CC
CCH
BIN
CCH #
# CCH
CCH MNG,
LY
CCH
CCH # TNH CCH
CAI #
CI # CI CCH
CAM #
CM #
CM # CM CH
CM # CM T, CM KCH
CM # N
CM # DNG CM
CAN #
CN #
CN # CN B, CN TUYN
CN # CN NGHIM
CN # CN NGUYN

1685
996
1062
111
180
1126
1051
1083
1129
1124
1047
1081
264
1861
1140
1677
1040
152
1039
989
1030
147
261
269
1036
256
1125
1038
186
1273
456
452
1274
1744
338
1723
1221
1218
359
93
1277
1288
1189
1191
341
325
320
322
1716
1188
1713

CN # CN TH
CAN # CAN THIP
CN # CN V (LM VIC)
CAN
# #GAN
CNG
KHNG CNG, HI
CN # GN
CNG
CNH # BIN GII
CNH # CNH CO
CANH # CANH TC
CANH # CANH TN
CNH # CNH TRANH
CNH # PHONG CNH
CO #
CAO # CAO GI, CAO NGUYN
CO # CO TH
CP # CP HNH, KHN CP
CP # CUNG CP
CP # PH CP
CP # THNG CP, H CP
CT #
CT #
CT # CT TNG
CU #
CU #
CU # CU HN, YU CU
CU # CU N
CU # CU THNH, CU TRC
CU # A CU
CU, C # VN C
CHM # PHNG CHM
CHN # CHN ON
CHN # CHN NG
CHN # CHN NG
CHN # CHN L
CHP # CHP HNH
CHT # CHT VN
CHU #
CHU # U CHU
CHU # CHU NGC
CHU # C PHN
CH # CH , P CH
CH # CH TC
CHI #
CHI #
CHI #
CH #
CH #
CH #
CH #
CHI # CHI PHI
CH # NH CH

1186
1193
324
495
1303
1305
1298
416
413
429
1247
1243
1283
1749
486
1282
346
1728
1234
1217
1775
594
1875
356
390
1227
442
1224
1262
445
419
1212
428
431
371
1260
1731
350
353
432
412
410
1249
474
1304
1782
501
1021
1469
135
1016

CH # NG CH
CH # TP CH
CHI # T CHI
CHCH #
CHIM, CHIM # CHIM C
CHIN # CHIN TRANH
CHIT, TRIT #
CHIU #
CHIU # CHIU HO
CHIU # CHIU TH
CHIU # I CHIU
CHIU, TRIU # CHIU I
CHNH
# CHNH
L
CHINH
CHNH #
# CHINH
CHNH PHC,
NGHA VIN
CHINH
CHNH # CHNH TR
CH #
CH # CH NHN
CH # CH QUN
CHU # CHU VI, CHU K
CH # CH
CH # C
CHU # TUN
CHU, CHU #
CHUN # CHUN U
CHUN # TIU CHUN
CHC #
CHC # CHC T
CHC # CHC V
CHC # T CHC
CHNG #
CHNG # CHNG LOI
CHNG # CHNG MINH TH
CHUNG # CHUNG
CHNG # CNG CHNG
CHNG # HP
CHUNG # THU CHUNG
CHC #
CHC #
CHNG #
CHNG #
CHNG # BIU CHNG
CHNG # HIN CHNG
CHY, THY #
CHUYN # CHUYN MN
CHUYN # VN CHUYN
CHUYT #
C #
C #
C #
C # C BN

1853
1106
235
240
239
1109
728
1112
277
1359
283
1118
247
1048
268
258
1699
1142
157
1043
159
160
162
1042
158
1066
479
1060
1058
146
166
1046
154
153
156
149
167
266
273
271
1848
1041
1035
1678
1033
1349
1817
1816
1894
1793
1433

C # C I
C # C NH
C # C C, C LP
C # C NG
C # C VN
C # C , C HNG
C # CNG CHA
C # MN, THU
CC #
CC # THUNG LNG, U CC
CN # CON TRNG
CNG
#
CNG
BNH
CNG
#
CNG
CNG # CNG NG,
DANH CNG
SN
CNG # CNG HIN
CNG # CNG KCH
CNG # CNG TRNG
CT # CT CCH, CT NHC
C #
C #
C # C IM
C # C HNH, C NG
C # C LY
C # C TR
C # C TUYT
C # KH C, CNG C
C, C # T,
CC # CC HNH, BC CC
CC # NG CC
CC # HOA CC
CUNG #
CUNG # CUNG CP
CUNG # CUNG TN
CUNG # HONG CUNG
CNG # KHN CNG
CC
# # CNG LNH, I
CNG
CUNG # CUNG BO
CNG
CNG # CNG TRC
CNG # THP CNG
CU # CHN
CU # C
CU # CU VIN
CU # NGHIN CU
CU # VNH CU
# KCH
D # D NGOI
D # M
A # NHIU
C # C QUYN
C # C

1766
555
1353
1765
1895
1763
578
1361
1438
1368
576
570
1654
579
1812
581
582
574
1426
653
1412
1417
658
1598
1424
1425
1924
861
1430
1428
643
647
1422
1429
657
1904
1416
14
1420
857
655
646
1787
13
560
1358
641
1788
654
659
1421

I #
I #
I #
I # I BIU
I # I HC
I # I NG
M
# M THIN (TRI C
M
M #
# M NHIM
MY)
M # M THOI, TO M
M # LNH M
N #
DN # DN HO
N # N NHT SINH
DN # DN TC
N # DIN N
N, N # N DC
AN, N # TIN N
NG # CAO NG
NG # NG BN (BN SAO)
NG # NG K
NG # NG PHI
NG # NG QUI (LN GI)
DNG
# DNG THC,
A DNG
ANG,
# NG
NG #NG
N, IN
NG
NHIN
DANH # DANH T, TN
DAO # CA DAO
O # CH O
O # CHU O
AO # AO KIM
O # O NGUYN CNH
O # O TC
O # O TU
O # O THI
O # NG L
O # KHUYNH O
O # LA
O # QUN O
DAO # RUNG, LM RUNG
P # P
P # P TI (CHT HNG)
P # HI P
DT #
T #
T # PHT T
U # BC U
U # U NO
U # U PH
U # U TRANH
U # U T

649
1780
626
624
630
629
1397
625
1767
1355
621
622
1781
1650
10
922
923
921
1770
24
939
632
590
1583
1402
1834
633
839
1406
945
1900
942
1470
1408
638
1901
943
1580
1783
1600
1259
637
826
616
598
1778
597
1257
820
859
270

U # THU U
#
#
#
#
#
# Y
# N
# MC
# NHT
# PHNG
# VNG

# HUYNH
DI
D #
# DI SN, DI TRUYN, DI
NGN
D # D THNG
DI # DI TR, DI NG
D,
DCH
# GIAO
DCH
DCH
# BNH
A # A
V DCH, PHNG
DCH
DCH # CHT LNG
CH # CH QUC
CH # CH TN
DCH # KH DCH
CH # MC CH
DCH # NH GA
CH # NG SO
DCH # THNG DCH
IM
# TIM,
IM S
IM
DIM #
# MUI CA HNG,
THNG IM
DIN #
IN # CNH NG
IN # CUNG IN
IN # IN HNH
IN # IN LC
DIN # DIN THUYT
DIN # MT, MT N
IN # RUNG
DIP # L
IP # TRNG IP
DIT #
DIT # DIT VONG
IU # CU C
IU # IU KHC
IU # IU TH, BCH IU
IU # IU T
IU # IU C
DIU # K DIU
DIU # L
DIU # MEN

1821
645
1386
617
595
623
1395
628
1388
1396
627
1398
441
1409
1747
1785
1410
849
1411
1413
1589
550
580
577
1364
1367
1768
1365
934
571
1905
1435
665
666
1434
1350
561
1351
669
1439
668
1360
1418
661
1432
1784
660
1903
1790
1431
1791

DIU
#IU
NGY
IU,
# IU
IU # TRUY
IU TRA, IU
HO
NH #
INH # BNH INH
NH # CUNG NH
NH # NH CH
NH # NH CHNH
NH # NH IM
NH # NH NGHA, D NH
NH # TIM THU NH
NH # VN
NH, NH #
#
# N
# C
#
DO # DO D
# QUA, H
# TIN
DO # T DO
A #
AN #
OAN # CC OAN
AN # ON KT
AN # GIAI ON
AN
# NGN
DOANH,
DINH #ON
DOANH
AN # PHN
NGHIP
AT # DDOT QUYN
C # C
C
# C
THN
C
THC (THNH
C #
# C
C THC
THC)
C # GII C
I # I CHIU
I # I TRNG
I, I # NHIT I
N # HEO
N # NGU N
N # TR N
N, AN # N V
NG #
NG #
NG # NG
NG # TH, TH
NG # NG HUYT
NG # NG NAM
NG # NG T
NG # NG T (TR CON)
NG # NG

1789
1786
648
1427
1436
667
843
1585
1592
847
1590
842
1586
850
1595
844
851
1593
854
1594
1605
864
664
928
1603
1604
1588
1599
853
1597
1823
855
840
1818
1602
860
1822
650
862
644
1792
856
845
9
31
34
35
26
28
47
50

NG # LAO NG
NG # MA NG
NG # NC NH
NG # NG
T # T KCH
T # NI, LI
D #
DU # DU
D # D NH
DU # DU DNG
DU # DU HC
DU # DU KHOI (S VUI V)
DU # DU NHP
D # D PHC (GIU C)
D # GI
D # KHUYN
D # MI, R
D # TN D
D # VINH D, DANH D
D, D # D LUN
DC #
DC # CNH
C # O C
DC # GIO DC
DC # MUN
DC # TM
DNG # DNG CM
DUNG # DUNG DCH
DUNG # DUNG HO
DUNG # DUNG TCH
DNG # DNG
DUNG # TRUNG DUNG
DC # NHY
DC # THUC
DNG # M DNG
DNG # CON CU
DNG # NG DNG
NG
#
NG
(SUGAR)
NG
#
NG
THI,
DNG # DNG DC
NG T
NG # GING NG
DNG # KO LN
DUY # DUY NHT
DUY # DUY TR
DUYN #
DUYN #
DUYN, DIN #
DUYT #
DUYT # DUYT BINH
GI #
GI #

52
347
959
1663
957
958
1725
984
985
975
977
46
970
115
1101
108
1005
1843
1133
259
1136
1134
986
1683
1116
265
262
817
1437
973
66
1668
969
963
964
49
58
1836
1662
1837
1703
76
75
68
1667
979
117
1009
112
103
1000

GI #
GI #
GIA # GIA CNG
GIA # GIA NH
GI # GI NH
GI # GI TR
GI # HC GI, TC GI
GIC # GIC NG
GIC # TRC GIC
GIAI #
GIAI # GIAI CP
GIAI # GIAI NHN
GII # GII QUYT
GIM
#GIM
GIM#NH,
NIN
GIM
GIAM,
GIM
C,
GIAM
GIM # GIM THIU
NGC
GIN # GIN N, TH GIN
GIAN, GIN # THI GIAN
GING # GING NG
GIANG # GIANG H
GING, HNG # HNG PHC
GIAO #
GIO
# GIAO THNG, GIAO
GIAO
GIO #
# GIO DC
CHIN
GIO # GIO TH HNH
GIP # GIP T
GIP # MI DT
GII #
GII # C GII
GII
# THIU
GII LUT
GII
GII (GII
GII #
# TH GII
THIU)
H #
H #
H #
H #
H # DI, THP
H # MA XUN
H
# WHAT
HCH
HCH BINH KH (V
HC # #EN
KH HT NHN)
HCH # UY HCH (S E DO)
HCH, HC #
HI # HNG HI
HI # LI HI, TAI HI
HM #
HM # BAO HM
HM # HM I
HM, HM #
HN #

1103
1671
1672
281
253
1131
272
208
1122
1860
275
833
1698
1034
86
90
91
1856
246
1120
248
1117
206
1075
141
1099
222
1098
225
1097
223
1102
229
165
1056
1049
1053
169
251
1119
1859
1138
177
1077
197
1078
237
1105
1111
1108
1113

HN # HN
HN # HN PHONG
HN # HN T
HN # HI HN
HNG #
HNG # HNG HI
HNG # HNG MC
HNH
#
HNH,
HNH #HNG,
HNH HNH
PHC # HNH
NG, NGN HNG, I
HO # HO HOA, HO KIT
HAO # TIU HAO
HO, HIU # HO
HP # HP THU, H HP
HT #
HT #
HT #
HU # HU PHNG
HU # HU TC
HU # HU
HU # HONG HU
HU # KH HU
H # H THNG
H # QUAN H
H # DU H
HIM # HIM C, BO HIM
HIM # HIM NGHI
HIN # CI HIN NH
HIN # CNG HIN
HIN # HIN NHN
HIN # HIN PHP
HIN # HIN TI, XUT HIN
HIN # HIN VI KNH
HIP # EO (T)
HIP # HP
HIP # HIP HI
HIP # HIP KCH
HIP # HIP UY
HIU # HIU HNH, HIU O
HIU # HIU QU
HIU # HC HIU
HIU # K HIU
HIU # THNG HIU
HNH
#
IN
HNH
HNH
#
HNH
HNH # HNH THC,
PHP NHN
HNH
H #
H # H HP
H # H THU
H # H TCH
H # H TR

245
967
1839
956
1838
51
54
1647
1665
78
79
65
62
98
999
109
1001
1008
107
102
114
994
263
953
1132
254
267
950
89
990
1842
64
976
912
1840
1666
285
1147
1145
260
1128
1702
155
741
161
1044
194
1072
195
1079
204

H # H V
HA #
HOA # HOA
HA # HO HC
HA # LA
HA # TAI HO
HOA # TRUNG HOA
HA, HA # HO GII
HA, HOCH # HA GIA
HACH #
HACH # THU HOCH
HAI # HOI C
HOI # HOI DIT (HU DIT)
HAN #
HAN
# GIAO
HON
HAN
CNH, TUN
HAN #
# HON
HO HON
HON
HAN # HON DC
HOAN # HOAN H, HOAN LC
HON # HON NN
HAN # HON NGUYN
HAN # HON THNH
HANG # HONG
HANG # HONG KIM
HOANG # HOANG PH
HANG
# KHNG HONG
HONH,
HANH #HONH # HONH
HNH
HAT #
HAT # HOT NG
HC # HC SINH
HI # HI HN
HI # HI HO, TRANH
HI # HI L
HI # HI NGH
HI # HI TNG, HI P
HN #
HN # HN HP
HN # HN C
HNG # HNG THU
HNG # HNG TR
HP # HP NG
H # BT H
H # H BI
H # H DANH, H KHNG
HA #
HUN # HUN CHNG
HUN # HUN LUYN
HUN # HNG THM
HU # N HU
HU # HU

852
164
1057
170
173
171
163
1137
1055
1121
1927
811
1819
1845
1832
125
134
224
232
234
1694
216
1090
1688
209
1014
144
1018
25
210
1689
207
1089
960
276
1139
1031
198
69
1669
70
99
96
183
1003
280
282
181
1123
255
1130

HNG
#
ANH
HNG,
C
HUNG
#
HUNG
TRUNG
(TRONG
HUNG # HUNG C
LNG)
HNG, HNG # HNG PHN
HNG
# NH
HNG
HNG
TH,
HNG #
# HNG
C HNG
HNG
LC HUNG (TNH
HUNG
HNG ## KHI
HNG THU
HUNG TNG QUT)
HNG # KHUYNH HNG
HU # BN
HU # HAY LC
HU # HU CH
HU # HU NHT
HU # T HU
HUY # CH HUY, PHT HUY
HUY # QUANG HUY
HUYN
# HUYN QUAN (CNG
HUYN
HUYN #
# DY N
NH)
HUYN
TNH DCH, HUYT
HUYT
## HANG,
HUYT
HUYT #
NG
THNG
HYNH,
# HUNH
HUYNH #OANH
HUYNH

QUANG
H # HOAN H
HY # HY SINH
HY # HY VNG
CH # LI CH
K # CON G
K # K HOCH
K # K TC
KT # KT HP
KH # KH NNG
KHC
# KHC
PHC
KHCH
L KHCH,
KHC # #THI
KHC KHCH
QUAN
KHI #
KHI # CM KHI
KHAI # KHAI MC
KHI # KHI NIM
KHAM #
KHM #
KHM # C O
KHN #
KHN # KHAI KHN
KHN # KHN NGUYN
KHN, CN # KHN CP
KHANG #
KHNG # KHNG CHIN
KHNG # KHNG NH

249
201
1701
274
1037
88
1858
205
199
202
143
129
1015
130
1844
227
1096
228
215
1050
601
1690
1107
1110
1065
966
961
238
971
1093
106
100
1135
278
974
61
1676
1144
257
1849
250
187
1687
1680
182
191
1059
981
1052
148
151

KHNH
KHANH #
# CHC MNG, CHO
MNG
KHO # KHO ST
KHO # KHO VN
KHP #
KHT # KHT VNG
KHU # NHN KHU
KH #
KH # KH C
KH # NGH NGI
KHI #
KH #
KH # KH C
KH # KH XA (XE LA)
KH # KHNG KH, KH TNG
KHIM # KHIM TN
KHIN # VAI
KHIN. KHIN # SAI KHIN
KHIT # THANH KHIT
KHIU #
KHIU # KHIU CHIN
KHINH # KHINH SUT
KH # KHO
KH # KH MC
KH # KH NN, KH DCH
KHA # HC KHO
KHOA # KHOA HC, NI KHOA
KHOA # KHOA TRNG
KHAI # KHOI LC
KHAN #
KHAN #
KHOAN # KHOAN DUNG
KHANG # KHONG VT
KHC # TN KHC
KHI #
KHI # KIM KHI (KHI VNG)
KHI, KH # KHI IM
KHN
# #KHN
CNG
KHNG
KHNG
KH, KHNG
KHNG
#
KHNG
#
KHNG
T,
T
TH O
KHNG (L MI)
KHU # KHU TRC
KHU # KHU VC
KH, KH # QU KH
KHUN # ST KHUN
KHUT # KHUT PHC
KHC # NHC KHC
KHUCH # KHUCH I
KHNG # KHNG HONG
KHC # KHC T
KHU #

1692
97
1087
1076
212
1086
213
217
219
1094
218
813
221
1691
1092
1851
1091
214
1054
168
1863
1847
200
211
172
1681
174
1082
1080
122
123
1019
124
1020
244
127
121
1022
131
136
1026
1017
1025
301
126
236
128
865
868
1607
1608

KHUYN # CON CH
KHUYN # KHUYN CO
KHUYT # KHUYT IM
KHUYNH # KHUYNH HNG
KCH # CNG KCH
KCH # KCH TRNG
KCH, KHCH # KHCH CHIN
KIM # CN KIM
KIM # GM, KIM
KIM # KIM DCH
KIM # KIM NHIM
KIN # KN TM
KIN # KIN C
KIN # KIN THIT, KIN TRC
KIN # KIN TON
KIN # NHN, KIN THC
KIN # S KIN
KIT # KIT TC
KIU # CU
KIU, KIU #
KIM # C KIM
KIM # HONG KIM
KNH
# BN
KNH
KNH
VI KNH, VNG
KNH #
# HIN
C VOI
VIN KNH
KINH # KINH
KINH # KINH NGC
KINH # KINH NGHIM
KNH # KNH PHC
K #
K # CBAO NHIU
K # BN VIT
K # CM K
K # HC K, K HN
K # K BN
K # K HN
K # K NG, K DIU
K # K NGUYN
K # K NGUYN
K # K S
K # K S
K # K TC X
K # K C
K # MI T
K # QUC K
K # TRI K
K # TNG K
LA # LA BN, LA LIT
LC #
LC # LIN LC
LC # RI

1928
872
483
1606
870
889
1828
871
890
869
906
886
911
907
909
1633
1643
1644
1619
1929
884
910
908
897
893
1634
1632
895
1582
1631
888
898
1637
902
1641
1638
899
900
901
841
883
1620
1826
882
1623
1636
894
1635
896
1626
1642

LAI # N
LI # QUAN LI
LI # THC XIT
LI # LI
LM # LM DNG
LM # LM THI
LM # RNG
LM # TRIN LM
LN # CN LN (LN CN)
LAN # LAN CAN
LANG #
LNG # LNG M
LANG # TN LANG
LNG # VUI TNH
LNG, LNG # LNG PH
LNH # LNH M
LAO # LAO NG
LO # TRNG LO
LP # HT, HT
LP # LP PHNG
LP, LIP # SN
LU # R RA
LU # VNG LU
L # HOA L
L # KHCH L
L # L NGHI
L # L NGOI (NGOI L)
L # N L
L # TR V
LNH # PHP LNH
LI, LY #
LCH # M LCH
LCH # LCH S
LIM # LIM KHIT
LIN # LIN TC
LIT #
LIT #
LIT # LIT S
LIT # PHN LIT
LIU
# CY
LIU
LIU
GII
LIU #
# LIU
K TC
X(HIU V
NG )
LIU # NGUYN LIU
LIU # QUAN LIU
LIU # Y LIU
LINH #
LINH # CHUNG
LINH # L
LINH # LINH HN
LNH, LNH # LNH VC
L # NG

904
905
881
866
1630
1609
1170
1611
867
878
879
562
1825
880
1628
887
1646
1614
1827
1645
1613
1930
1627
1616
1624
1621
1622
1625
885
1617
877
1618
1629
891
892
1639
1640
903
874
875
1824
876
873
1612
807
806
808
1565
1457
810
809

L # L
L # L THIN
L # L T (T BINH)
LA, KHA # LO TH
LOI # CHNG LOI
LON # HN LON
LOT # N LOT
LI # LI HI
LI # LI V
LONG # HNG LONG
LONG # RNG
LONG # THC NC
L # L QUN
L # T L
LUN # LUN HI
LUN # LUN L
LUN # LUN L
LUT # QUI LUT
LC # IN LC
LC # K LC
LC # LC QUN
LC # SU
LC # XANH LC
LC # LC
LNG # LNG TM
LNG # LNG THN
LNG
# THC
MT LNG
LNG
LNG #
# S LNG
(LNG THC)
LU # LU HNH
LU # LU TOAN (H2SO4)
LU # LU
LY, L # NC MT
LY, LI # BO LU (N LU)
LY, LY # LU TIN
LUYN # LUYN I
LUYN # LUYN TP
LUYN # TINH LUYN
L # H LY (THO D)
L # HI L
L # L DO, L TNG
LY # LY HN
L # L LCH
L # MT TRI
MA # MA LC
MA # MA ST
MA # MA TU
MA # MI
M # NGA
MC # GIC MC
MC # KHAI MC

796
698
834
1467
819
691
1566
1911
1795
1567
715
737
1569
814
815
1559
1576
1175
831
830
1581
790
1557
818
1568
812
484
1563
821
1919
828
1535
1577
816
1190
1579
1807
1682
1571
1446
733
732
1503
825
1578
824
1813
789
769
768
827

MC # MC
MC # SA MC
MC # TRM MC
MCH # LA M
MCH # MCH LC
MAI # HOA MAI
MAI # MAI TNG
MI # MUA
MI # THNG MI
MAI # T
MAN # D MAN
MN
#
MN
CM (TNH KINH
MN
#
MN
TNH
MN # MN K
NIN)
MN # TN MN
MANG # BN RN
MNG,
MNH
#NHN
SINH MNG
MANH
#
MANH
(NGI
MNH # A
M)
MNH # MNH TH
MAO # LNG
MO # MO HIM
MO # M, NN
MT # MT
MT # MT L (NG CNG)
MT # MT ST
MU #
MU # MU DCH
MU # MU THUN
MU # MU T
MU # MC UM TM
M # GO
M # M TN
M # M HOC (S HP DN)
MCH
#
MIN
CNG (S
MIN #
# MIN
LIN MIN
HC)
MIN # MIN DCH
MIN # NG, NG MIN
MIU # CON MO
MIU # M
MIU # MIU T
MIU,
XAO #MINH
GIY(TING SM
MINH
MINH #
# LI
BI MINH (VN
BIA)
VANG)
MINH # MINH CH, NG MINH
MINH # THUYT MINH
M #
M # I M
M # M
M # QUI M

1546
1545
1925
690
1922
1815
1573
800
1926
799
1810
794
1494
836
1143
662
757
569
663
554
1896
1906
1442
1452
1450
1453
679
1400
56
60
988
94
185
1010
1686
1127
1029
1067
1084
142
1028
1027
140
139
145
1032
1695
230
1693
1684
1085

M # SNG
M # TUYN M
MC # THO MC
MI # MI GII
MI # MI NHT
MN # CA
MNG # MNG TNG
MT # MAI MT
MC # MC CH, MT
MC # MC S
MUI # T MUI
MU # MU LC
M # M NHN
N/A #
N/A #
N/A # NG QUA NI O
N/A # HNG RO
NC #
NC # NC DANH
NI #
NAM # NAM N
NAM # NAM PHNG
NN # TAI NN
NNG # NNG SUT
NO # KH NO
NO # C
NP # NP THU
N # BN
NG #
NG #
NGCH # KIM NGCH
NGI #
NGM # NGM VNH
NGN # HU NGN, T NGN
NGN # NGN HNG
NGNH # CNG NGNH
NGT, KHIT #
NGU # NGU NHIN
NGH # NGH THUT
NGH #
NGH # HI NGH
NGHI # NGHI VN
NGHI # TIN NGHI
NGHI # UY NGHI
NGHA # NGHA V
NGHCH # PHN NGHCH
NGHIM # TH NGHIM
NGHIM
TRANGNGHIP,
NGHIMTT
NGHIP
### CNG
NGHIN
NGHIN
CU
NGHINH,
NGHNH
#
HOAN
NGHIP
NGHINH

241
190
1855
243
1070
1841
119
1061
1852
242
189
1857
1846
1068
1854
1045
188
1114
279
176
150
175
1679
1013
138
1696
1100
1012
233
1850
57
59
83
1670
72
71
675
1011
1674
1392
16
458
1885
116
118
457
930
1445
676
1909
12

NG #
NG # CNH NG, TAO NG
NG # CHNH NG
NG # GIC NG
NGOA #
NGOI # NGOI QUC
NGOAN # NGOAN C
NGC # HNG NGC
NGN # NGN NG
NGU #
NGU #
NG # ANH NG
NG # C
NGU # GC
NG # NG CC
NG # NG THUYN
NGU, NG # NGU N
NG, NG # CH NG
NGC # GIM NGC
NGNG # NGNG KT
NGC # NGC I
NGNG # TN NGNG
NGU
B
NGY
## NGUY
NGU
TO, NGU
NGUY #
C
DANH
NGUYN
# NGUYN
KH
NGUYN
NGUYN #
# NGUYN
NGUYN VNG,
NHN
CU NGUYN
NGUYN # TI NGUYN
NGUYT # TRNG
NHA #
NH
# PHONG
NH
NHC,
# NHC
NHC #LC
NHC
PH C, LC
VIN
NHAI
# NHM PH (N B
NHM
NHAI ##SINH
NHAI
C THAI)
NHAM # NHAM THCH
NHAN #
NHN #
NHN # HN NHN
NHN # LI DAO
NHN # NGI
NHN # NHN H
NHN
# NHN
KHOANGUYN
NHN
NHN #
# NHN
NHN QU,
NGHA
NHN
NHN # NHN THC
NHN # TN NHN
NHP # NHP CNG
NHT #

1830
1908
672
1907
1197
1870
1444
509
1449
1312
502
1447
361
1222
673
364
1443
394
446
1794
938
434
1209
1727
440
439
436
437
1441
671
1448
678
1910
674
677
642
1414
1415
552
1366
1610
1440
1454
1879
1451
1575
946
1660
955
45
39

NHT # MT
NHT # NHT BN, NHT K
NH #
NH
#
HAI NH TY KHOA (KHOA
NH
#
TAI,
NHI # NHI NG
TAI MI HNG)
NHIM # NHIM V
NHIM # TRUYN NHIM
NHIN # NHIN LIU
NHIN # T NHIN
NHIP #
NHIT # NHIT TM
NHO # NHO HC
NHU # NHU O
NH # NH
NHU # QUN NHU
NH # SA, V
NHUN #
NHC # S NHC
NHC # THT
NHU # NHU KH
NHNG #
NHC #
NHC # NHC IM
NHNG #
NHNG # NHNG B
NHNG
#NHUYN
TH NHNG
NHUYN
NHNG,# NNG
#CT
CON GI
(SN), MM DO
NI, N # NI TNG
NIM # K NIM
NIM # NIM TH (T ST)
NIN # NIN I
NIU # NIU O
NINH # AN NINH
N # N L
N # N LC
N # PHN N
NA #
NAN # M
NAN # TRNG
NI # NI TM
NNG # NNG NGHIP
N # NAM N
NNG # NNG (NNG )
NNG # CON GI
# NHC, NHIM
C # PHNG
N #
N #
NG # LO NG

1456
798
696
682
705
1799
804
1477
711
1479
754
1530
1797
1166
752
1473
1474
1917
750
751
753
1541
777
1552
784
701
702
1529
1471
1527
1796
786
685
1485
687
719
1492
724
1490
718
1491
1528
717
507
1538
803
712
1481
710
703
731

PH # PH SN
PHC, BC # CHT PHC
PHCH #
PHI # NG PHI
PHM # BUM
PHM # PHM CHT
PHM # PHM NHN
PHM # PHM NHN
PHM # PHM VI, S PHM
PHN #
PHN #
PHN # BT, HOA PHN
PHN # CM
PHN # DC
PHN # PHN U
PHN # PHN ON
PHN # PHN I
PHN # PHN GII
PHN # PHN M
PHN # PHN N
PHN # PHN TRANH
PHN # TR, V
PHO # PHO KCH
PHP # PHP LNH
PHP # TNG THIU
PHT # CHINH PHT
PHT # HNH PHT
PHT # PHT GIO
PHT # TH PHT
PHT # TR
PHT # XUT PHT
PHU # GII PHU
PH # HOANG PH
PH # PH CHUN
PH # PHI
PHI #
PHI # BAY
PH # BO, MP
PH # KINH PH
PHI # M CA
PHI # PHI THNG
PH # SI
PHI # VNG PHI
PHIN #
PHIN # PHA, BN
PHIN
#
PHIN
DCH
PHIN
#
PHIN
PHIN # PHIN NHN
MUN (NGI
GC)
PHIN, PHAN #
PHIT # TI PHT
PHIU # L PHIU

730
1512
744
1505
1521
742
766
739
1462
709
788
774
1801
1564
1554
1520
1551
791
1553
771
787
740
743
1510
1515
1516
1482
1513
1514
1916
1507
1506
1508
745
1524
1522
747
748
1526
1525
1802
749
778
773
1556
792
1809
780
962
965
968

PHIU,
PHIU
# PHIU
LU
PH
#
PH
NHIM
(NHM
PH # PH CP
CHC)
PH # PH THC
PH # PH VIN TRNG
PH, PH # NHC PH
PH, PH # IM PH
PH, PH # PH TR
PHI # PHI HP
PHN, PHIN # PHN VINH
PHNG # CHM, NI
PHONG # NI, NH NI
PHONG # PHONG CNH
PHNG # PHNG HO
PHONG # PHONG PH
PHONG # PHONG TO
PHNG # PHNG X
PHNG # XE CH
PHNG,
PHNG # I
THM
PHNG,
# NGN
PHNG, PHNG
PHNG # M
PHNG
TR
PHU #
PH #
PH # CHNH PH
PHU # DA D
PH # GNH VC
PH # PH NH
PH # PH DU
PH # PH HIU
PH # PH MU
PH # PH N
PHU # PHU PH
PH # PH QU
PH # PH THUC
PHC # HNH PHC
PHC # HI PHC
PHC # PHC BINH
PHC # PHC DIN (MT N)
PHC # PHC TP
PHC # PHC THNG, BNG
PHC # Y PHC
PHN
# PHUN
PHNG
S (PHNG
PHNG #
# PHNG
MAY
S)
PHNG
# PHNG PHP,
PHNG
PHNG #
# M
PHNG HNG
PHNG # THM
QU #
QU #
QU # QU KH

48
80
67
63
84
110
1673
1073
105
1063
196
1071
1007
995
1004
1074
1006
113
998
95
1700
1697
801
87
1069
1024
1675
137
133
1023
1862
132
993
220
1095
226
1088
1150
1741
607
1169
305
304
1148
480
1743
312
992
1706
1241
531

QU # QU PH
QUCH # THNH QUCH
QUI #
QUI # K QUI, QUI VT
QUI, QUI #
QUN #
QUN #
QUN #
QUAN # O QUAN
QUN # BNH QUN
QUN # QUN
QUN # QUN CH
QUAN # QUAN H, THU QUAN
QUAN
#
QUAN
LIU
QUN
#
QUN
NHN,
KHNG
QUN
#
QUN
L
QUAN
#
QUAN
ST,
NHN
SINH
QUN
QUAN
QUN
# QUN
TRIT
QUAN
VNG
QUAN
QUN #
# TP
QUN
(VNG MIN)
QUNG
# QUNG
CO
QUT
# HO,
KNH,
SNG
QUANG
#
QUANG
TUYN
QUT
#
KHI
QUT,
TNG
O
QUT
QUT # PHT QUT
QUI # QUI CCH, QUI LUT
QUI # QUI HON
QU # QU THN
QU # QU TCH
QI # T QU
QUC # QUC GIA
QU # QU TC
QUYN
#
QUYN
QUYN #
# QUYN
PHM VIUY, QUYN
LC
QUYN # SI T
QUYT # QUYT NH
SA # SA MC
SC # HIU SC, SC THI
SC # SC LNH
SCH #
SCH #
SCH # SCH LC
SAI # SAI BIT
SAM #
SM #
SN #
SAN # NGUYT SAN
SN # SN KHOA
SNG #
SNG # SNG TC

1384
537
411
378
4
1187
1171
309
1173
368
1370
317
583
1707
1387
487
1887
523
524
1231
1276
1737
466
508
1866
1325
1316
1185
1184
1718
1708
1615
384
586
1374
443
381
477
375
543
1468
1319
467
471
1726
345
1115
286
1724
349
1864

SNH # QUAN SNH


SO #
SAO # SAO LC
SP #
SP, THP #
SP, THP # SP NHP
ST # CNH ST
ST # MA ST
ST, SI # ST NHN
SU # U SU
S # S NHC
S # S QUAN
SI # SI TNH
S # S T
SIU # SIU VIT
SINH # HY SINH
SINH # SINH HOT
S #
S # C S
S # S CP
S # S HC
S # S TI
SAI, SY # NGUYN SOI
SOAN, THUYN #
SN # SN LM
SONG #
SONG # SONG PHNG
S # S ON, S PHM
S # S HC
S # S THT, S C
S, S # S DNG
SUT # T SUT
SC #
SC #
SC # SC SINH, GIA SC
SC # TRANG SC
SNG # SNG
SNG # SNG BI
SUNG # SUNG TC
SNG #
SNG, TNG # CI HP
SU #
SUY # SUY LUN
SUY # SUY NHC
T #
T #
T # CM T, T TI
T # I T
T # MIU T, T CHN (NH)
T # T O
T # T NGN

1168
549
1337
1705
464
294
298
299
1162
1163
295
1155
1165
1152
1266
453
313
1865
1742
315
459
1176
611
455
735
1272
462
310
734
736
1180
461
314
1884
1177
1746
193
1333
1331
1334
540
1332
1330
530
1317
533
544
1322
538
1320
192

TC # CH TC
TC # HI TC
TC # QUY TC
TC # TC PHM
TC, TR #
TI #
TI #
TI #
TI # HIN TI, TI CHC
TI # TI LIU
TAI # TAI NN
TI # TI NNG, T TI
TI # TI SN
TI # TI SINH, TI PHT
TM #
TM #
TM # DNG TM
TAM # TAM GIC
TM # TM L, TRUNG TM
TM # TM THI
TM # TM THNG
TAM, THAM # THAM GIA
TN #
TN #
TN #
TN #
TN #
TN #
TN # B BIN
TN # TN (TN S)
TN # TN KHC
TN # TN LC
TN # TN THNH
TN
#TIN
TN#XUN
TN,
TNB
CNG, TIN
TN, TN
# TN
B
TANG #
TNG #
TNG #
TNG #
TNG # MAI TNG
TNG # NI TNG
TNG # TNG GIM
TNG # TNG L
TNG # THNG TNG
TNG, TANG # TANG PHC
TAO #
TO #
TO #
TO #
TO #

1335
1756
541
542
536
1174
1733
372
1732
339
340
1497
1757
535
1888
758
823
1158
300
494
1161
1160
759
1159
292
1348
565
306
1293
1704
1156
1764
557
556
1761
559
293
1267
460
1362
311
450
1264
1268
454
449
451
1270
1745
448
1363

TO # CU TO
TO # NHANH
TO # RONG BIN
TAO # TAO NG
TO # TO TR
TP # TP CH
TP # TP HP
TP # TP KCH
TP # TP QUN, HC TP
TT # SN
TT # TT BNH
TT # TT NHIN
TU # O TU
TU, TU # TU NHC
TY # TY PHNG
T # CH T (GIY BC)
T # CON R
T # CU T, KINH T
T # DC T
T # NHT T
T # QUC T, THC T
T # T BO
T # T HI
T
# T
L NHN, THA
THA
THA
T # #T
TNG
PHNG
THC #
THC # THC LAN
THCH # NHAM THCH
THI #
THI #
THI #
THI # AN THI
THI # THI
THI # THI DNG
THAI # THAI NHI
THI, TH # SC THI
THM #
THM #
THM # THM HIM
THM # THM HO
THM # THM TRA
THN #
THN #
THN #
THN #
THN
# CN
THN
THN
THN, THN
THN #
# LNG
I THN
HU
THN # MI
THAN # THAN KHONG

1269
1271
575
405
670
1423
1237
1244
435
1750
489
1281
1286
1751
1254
490
1327
652
1321
1206
1876
1419
1220
1871
1205
1496
1722
656
1352
493
1154
1762
1748
1278
491
603
485
1201
837
1717
332
326
1711
327
321
319
354
1182
1403
639
1311

THN # THN PHT


THN # THN TH
THAN, THN # TH THAN
THNG #
THNG # DY GAI
THANG # NC NNG
THNG # THNG BI
THNG # THNG CP
THNG, THA # D THNG
THANH # M THANH
THNH # THN THNH
THNH
#
THNH
CNG
THANH
#
THANH
NIN, MU
THANH # THANH KHIT
XANH
THNH
THNH THC,
THNH #
# THNH
QUCH
TRUNG
THNH
THO
THO NGUYN
PHT, CHINH
THO #
# THO
PHT
THO, THAO # THAO TC
THP # M THP
THP # MI
THP # THP
THP # THU THP
THT # BY
THT # THT NGHIP
THT # THT PHU
THT # T THT
THU # TRONG SUT
TH #
TH #
TH # PHU TH
TH # TH DC, TH CHT
TH # TH K
TH # TH LC, TNH TH
TH # TUYN TH
THU #
TH #
TH # CH TH, BIU TH
TH # CUNG TN
TH # TH NGHIM
TH # TH N
TH # TH ST
TH # TH TRNG
THI # TH
TH, CHI # TH TC
THI, TH # THI HNH
THCH # THCH CA
THCH # THCH KHCH
THCH # THCH NG
THIM # THM VO
THIN # THIN C

763
1307
1890
519
1899
520
417
503
504
1404
1299
1753
1246
1251
1881
1777
488
604
492
522
553
526
640
1902
362
551
1931
1354
572
291
1869
482
1760
1779
651
1394
358
373
1210
330
398
1199
1738
1233
363
357
1216
1214
1730
1874
1729

THIN # THIN I (THIN V)


THIN # THIN HC
THIN # THIN NIN
THIN # TO THIN
THIN # TRI
THIN # TU THIN
THIP # CAN THIP
THIT #
THIT # LI
THIT
#
ST THC, THN
THIT
# THIT
THIT
THIT #
K
THIT
THIU
# CHY# THIU S,
THIU,
THIU #THIU
THIU GII
THIU N
THNH # NGNG NH
THNH # PHN THNH
THNH # THNH GIC
THNH # THNH NGUYN
TH #
TH #
TH # TH BO
TH # TH HUYT
TH # TH NHNG
TH # TRNG TH
THA # THO HIP
THOI # HI THOI
THAI # THOI KHC
THAT
# THOT
TU
THI,
# THI
THI #TH
THI
THCGIAN, THI
I
THN
# THNG HNH, GIAO
THNG
THN # #
THN TRNG
THNG
THNG # THNG NHT
THNG # THNG THIT, AU
TH #
TH #
TH #
TH #
TH #
TH #
TH #
TH #
TH #
TH # C TH
THU # THU HOCH
TH # TH L
THU # THU PHN, MA THU
TH # TH THUT
TH # TH TNG

360
379
1215
1878
1211
1242
1739
389
1229
395
1228
1225
1226
444
1203
386
387
382
1207
383
1883
1261
1339
1204
545
1290
548
532
1253
403
409
1255
1882
1239
402
465
469
1886
1709
1309
1754
614
1291
85
500
498
1820
1292
499
762
1295

TH # TH V
TH # TH Y
TH
# TRUYN
TH,
BOTH
TH,
TH #TH
VN# TH,
TH CNG
K
TH
THA # THA K
THA, THNG # LN XE
THUN #
THUN
#
THUN
#
THUN
TU, N
THUN
# THUT
MU THUN
THUT
#
NG,
K
THUN
THUT
THUT # TRN THUT
THC #
THC # CNG THC
THC # LP HC THM
THC # THNH THC
THC # THC B
THC # THC HIN
THC # THC N
THC # THC PHM, N
THC # THC VT
THC # C THC
THC # THC
THC, XC # THI THC
THU # THU QUAN
THUC # THUC TNH
THNG #
THNG #
THNG
#
BI
THNG
THNG
#
PHI
THNG,
THNG # HO THNG
THNG THC
THNG # THNG CP
THNG # THNG NGHIP
THNG # TN THNG
THY #
THY #
THY # NC
THY, TH # THU CHUNG
THUYN # THUYN TRNG
THUYT # THUYT MINH
T #
TCH # CH NGI
TCH # M LY
TCH # DI TCH
TCH # GII TCH
TCH # HONG HN
TCH # NGY XA
TCH # QUC TCH
TCH # TT
TCH # THNH TCH

1294
496
355
512
510
518
515
1755
516
505
514
513
1892
1806
1889
517
1297
1300
720
408
425
421
1250
1167
1499
418
1245
1880
420
1265
1285
11
1248
1280
756
1284
438
414
1256
1279
1289
1287
521
527
1315
1314
525
528
289
1151
287

TCH # TH TCH, DIN TCH


TCH # TIC
TCH # TNH MCH
TIM #
TIM # TIM THU HM
TIM # TIM TIN
TIN #
TIN #
TIN #
TIN # THN TIN
TIN # THC TIN
TIN # TIN C
TIN # TIN
TIN # TIN LI
TIN # TIN SINH
TIN # TRIU TIN
TIP # TIP I
TIT #
TIT # PHN TIT
TIU #
TIU #
TIU #
TIU # M TIU
TIU # HOA N
TIU # TIU CHUN
TIU # TIU IM
TIU # TIU HO
TIU # TIU HC
TIU # TIU TOAN (HNO3)
TN # TN DNG, THNG TIN
TNH #
TNH #
TNH #
TNH # GII TNH, TNH CHT
TINH # HP LI
TINH # KIM TINH, SAO
TNH # THANH TNH
TINH # THU TINH
TNH
# TNH
TNH
TNH BO
MCH, TNH
TNH #
# TNH
DANH
DNG
TINH # TINH THN
T #
T # NGUYN T
T # T CHC
T # T QUC
T # T THU
T # T TNG
TA # PHONG TO
TA # TO TCH
TOA, THOA #

472
296
1179
1313
1178
308
1759
1341
1164
1153
1347
1346
1344
1345
1758
366
1326
376
1343
303
288
1149
1772
567
1336
1340
1357
563
1356
564
566
1296
297
290
1390
608
609
463
610
1391
424
539
534
1258
1328
1323
602
377
1172
589
588

TOI #
TAI #
TOAN # AXIT
TAN # HON TON
TON # TON S
TAT #
TC # GIA TC
TC # TC
TI # PHM TI, V TI
TI # TI HU
TN # TN HI
TN # TN KNH
TN # TN TI
TN
##
T
TN,GIO
CHU
TNG
TNG
TNG # TNG BIT (TN
GIO)
TNG # TNG QUT
TNG, TNG # TNG QUN
TT, THT # TT NGHIP
TR #
TR #
TRA # THANH TRA
TR # TR
TRC #
TRC #
TRC #
TRC #
TRC # TRC TUYT
TRCH #
TRCH #
TRCH #
TRCH # TRCH NHIM
TRAI # TRAI GII
TRI # TRI KHON
TRM # TRM MC
TRM # VUA
TRN # TRN P
TRN # TRN A
TRN # TRN THUT
TRN # TRN TRNH
TRANG # HO TRANG
TRANG # TRANG NGHIM
TRNG # TRNG NIN
TRNG # TRNG THI
TRANG # TRANG TR
TRANH # CHIN TRANH
TRO, TRIU # TRO LU
TRP, CHP #
TRT #
TRT #
TRT # TRT T

558
1771
584
1369
1720
585
1200
1372
1371
1769
631
1401
1405
635
634
636
1383
1776
1238
620
1399
618
619
529
1235
568
1376
1735
1774
1378
1236
1382
1734
1380
1377
587
1373
1375
1389
337
613
481
1379
591
600
593
599
1897
1773
1381
433

TR # NH TR
TR # AO
TR # U TR
TR # GI TR
TR # KIN TR
TR # NHT TR
TR # TR AN, TR THU
TR # TR TR
TR # V TR, PHI TR
TRI, TR # TR NNG
TRCH
# CH TRCH
TRIN
VNG, PHT
TRCH ## TRIN
GIT NC
TRIN
TRIT # TRIT
TRIT # TRIT HC
TRIT
# TRIT
TRIU
TRIUPH
NH, BUI
TRIU #
# TRIU
CHNG
SNG
TRIU
# TRIU
TP
TRNH
TRNHTRNH
, CNG
TRNH #
# TNG
(BIU)
TRNH
TRINH # TRINH ST
TRINH # TRINH TIT
TR #
TR # VIN TR
TRC
#
TRNG,
TRNG I,
TRNG #TRNG
TRNG# TI
TRNG LC
TR # BUI TRA
TR
## IN
TR( DNH
TR
TR
KIM
TR # TR KH
TIN)
TR # TR S
TR # TR TI, TR XA
TR # V TR
TRC # KHU TRC
TRC # KIN TRC
TRC # TRC LM
TRC # TRC TIP
TRC # XA TRC
TRNG #
TRNG #
TRNG # K SINH TRNG
TRUNG
#
TRUNG
NGHA
TRUNG
#
TRUNG
TM
(TRONG
TRNG
#
TRNG
PHT
TRNG
#
TNG
TRNG,
LNG)
C TRNG
TRUNG,
TRNG
# TRUNG
TM
TRC,
TRC
GI
TRC #TR
MC# (QUN
O)
(TC GI)
TRNG #

605
1385
606
1740
596
1898
592
1393
612
1407
334
1181
329
401
336
1232
331
1867
1198
1192
1714
1194
1219
1721
323
400
316
365
1715
369
318
333
1202
399
1712
328
1196
1719
92
1183
1223
1868
392
388
396
391
397
393
1342
1338
385

TRNG # BNH TRNG


TRNG
# KHUCH
TRNG
TRNG,
TRNG #TRNG
RUT # HI
TRNG
TRNG,
TRNG #
#
TRNG, TRNG
TRNG N
TRU # TRU TNG
TRUY
# TRUY
CU# TRUYN
TRUYN,
TRUYN
TRY # TRU
LC
T, TRUYN NGN
T #
T #
T #
T #
T #
T #
T #
T # BN
T # CHA
T # DANH T, NG T
T # SINH T
T # T CCH, T BN
TU # TU CHNH, TU NGHIP
T # T NG
T # T NGOI
T # T NGN (LI TA)
T # T NGUYN
T # T NHN
T # T NHN
T # T TI
T # T TH
T # T THIN
T # T TH
T # T THUT
T # T TNG
T # T VN
T # TNG T
T # VN T
T, TH #
T, TI, TY # T PHP
T,
TC
# TINH T,
TC X
TUN
#
TRUNG
TUN,
T, T # MU T
THNG TUN
TUN # TUN ANH
TUN # TUN HNH
TUN # TUN HON
TUN # TUN TH
TUN # TUN T
TC # LIN TC
TC # LI TC
TC # NGHIM TC

547
1893
546
1157
767
415
427
380
302
352
407
404
422
1252
1329
1318
430
1324
1240
1213
367
476
473
470
475
511
1306
1308
1310
506
1301
1302
1710
1495
335
725
1486
716
846
954
41
863
858
948
1584
947
848
1587
6
5
920

TC # PHONG TC, PHM TC


TC # SUNG TC
TC # TC THI
TU # TU NGUYT
TU, HU #
TNG # CY TNG
TNG # T TNG
TUNG, TNG # TUNG HONH
TC #
TC # TC V
TNG #
TNG
#
TNG
TNG #
# KH
CTTNG,
TNG HIN
TNG, VOI
TNG # THCH TNG
TNG
# T TNG
TNG,
TNG
TNG #TNG
TNG#THUT
H, TH TNG
TNG. TNG # TNG LAI
TU # RU
TU # THNH TU
TU # CT TU
TY # MA TU
TY # TINH TU
TY # TU
TUYN #
TUYN # SUI
TUYN # TRC TUYN
TUYN # TUYN C
TUYN # TUYN NGN
TUYT # TUYT
TUYT # TUYT I
T # CH
T # L MI
T # NGC T
T # T NN
T # T SUT
TY # TY TIN
U # U UT
C #
C # K C
C # C CH
NG # NG H
NG # NG VIN, NG P
C # CC THC
NG # TRUNG NG
U # U SU
U # U T
Y # I U
UY # UY TN, UY LC
Y # U VIN, U NHIM

7
19
933
835
1918
1656
1814
1804
1480
1923
55
37
1803
22
919
924
926
1811
918
727
916
1570
8
32
74
1655
33
941
1835
1653
1659
30
940
937
23
935
936
1574
1517
1561
1558
1555
832
829
15
932
746
1833
1572
822
1518

Y, I #
VN #
VN # BCH VN
VN
#
CH
VN
(VN TAY)
VN
#
VN
CHUYN,
VN # TN VN (BO)VN
NG
VN # VN
VN # VN HA
VN # VN NIN (TUI GI)
VN # VN VT, 10000
VN, MN # MUI
VNG # VNG LAI
VT # NG VT
V # V SINH, PHNG V
VI # CHU VI, PHM VI
V # V DCH
V # V
V # V GIC
V # V NHN, V I
VI # VI SINH VT
V # V TR, AA V
V, MI # V LAI (TNG LAI)
VI, V # HNH VI
VIM # PH VIM
VIN #
VIN # BNH VIN
VIN # CON KH
VIN # CNG VIN
VIN
# NG
YN
VIN
PHNG,
VIN #
# VIN
HI VIN,
NHNVNH
VIN
VIN
VIN, VIN # VIN QUN
VIT # VIT NAM
VNH #
VNH # NGM TH
VINH # VINH QUANG
VNH # VNH VIN
V # VO HI
V, V # V TRANG
VNG # HY VNG
VONG # VONG N
VONG # VONG LINH
VNG # VNG MC
VNG # VNG TNG
VU #
V #
V #
V # LI V
V # NHIM V
V # SNG M
V # V KHC

931
927
952
43
344
1208
342
343
348
1872
1873
983
77
447
252
1195
120
351
497
1752
374
370
478
1230
1736
1877
1263
423
426
40
406
1275
468
1891
917
1652
1651
925
944
29
27
203
1141
1601

V
# V TR
VNG
# N
VNG,
VC # KHU
VC
VNG QUC
X #
X # N X
X # H X
X # K TC X
X # PHN X
X # RN
X # X HI
XA
# XE
HI
XC
AXC
XC (V A
XC #
# V,
CHNH
CU)
XM # XM LC
XO # K XO
X # RNG
X # X NGHIP
XCH #
XCH #
XCH # XCH O
X #
X # X KH
XU, KHU #
X, X # X N
XUN # XUN
XUT # XUT HIN
XC # XC GIC
XNG # T XNG
XUNG # XUNG KCH
XUNG, TRNG # KHI
XNG # HP XNG
XUY #
XUY #
XUYN # SNG
Y # QUI Y
Y # Y HC
# KIN, QUYT
Y # Y TRANG
YN #
YN # YN HI
YT # YT KIN
YT # YT TH
YU # LNG
YU, YU # YU CU

Asia, rank next, come after, -ous,


bad, vice, rascal, false, evil, wrong,
grip, hold, mould sushi, bribe,
unlucky,
misfortune,
bad
luck, disaster,
pathetic,
grief,
sorrow,
pathos,
pity,
love,
affection,
favourite,
shade,
yin, negative, sex organs, secret,
sympathize,
darkness,
shadow, disappear, shade, informal,
grow dark, be blinded,
sound, noise,
drink,
stamp,
smoke,
seal, mark,
take,
imprint, symbol,
grace,
kindness,
goodness,
favor, mercy,
conceal,
hide,
cover,
emblem,
trademark,
evidence, souvenir,
blessing,
benefit, draft,
plan,
suggestion,
ponder, fear,
India,
relax,
cheap,idea,
low, expectation,
quiet, rested,bill, worry,
proposition,
contented, peaceful,
cherry,
England, English,
shadow, silhouette, phantom,
reflect,
reflection,
projection,
phantasm,
vision,sunken,
dream, illusion,
concave,
hollow,
push,
stop,
check,
subdue, attach, seize,
apparition,
pressure,
push,press,
overwhelm,
oppress,
weight,
shove,
seal, do
in spite of,
the
latter,
duplicate,
strange,
witty,
dominate,
fishhook radical (no. 5),
Europe,
infancy, childhood,
assault, hit, beat, thrash,
grasp,
faggot,
bunch, counter
for bundles,
hegemony,
supremacy,
leadership,
waves, billows, Poland,
champion,
chief, count, earl, uncle, Brazil,
old
woman,put
grandma,
wetatnurse,
overnight,
upbook,
at, ride
anchor, 3-day
register, record
stay,
Dr.,
command, esteem, win acclaim,
north,
Ph.D., exposition, fair,
dilute, thin, weak (tea),
urge, force, imminent, spur on,
white,
hundred,
haiku, actor,
quit, stop, leave, withdraw, go,
failure, defeat, reversal,
repudiate, exclude, expel, reject,
worship,
adore,
pray to, partition,
distribute,
disseminate,
conveyor, carry,
transport,
understand,
consort,
accompany, bring with,
poverty,
poor,
printing
block, printing plate, edition,
companion,
impression, label,
half, middle, odd number, semi-, part-,

tray,
shallow
squad,
corps,bowl,
unit, platter,
group, tub, board,
phonograph
record,
book,
main,stage,
origin, true, real,
plank, present,
board, plate,
counter for long cylindrical things,
carrier,
carry,
all,besides, while, nearby,
bystander,
side,
paddy ridge,
levee,
3rd person,
home country, country, Japan,
icicle, ice, hail, freeze, congeal,
crumble, die, demolish, level,
shelf, ledge, rack, mount, mantle, trellis,
swell,
get
fat, thick, keep, preserve,
protect,
guarantee,
report, news, reward, retribution,
sustain, support,
sated, tired of, bored, satiate,
wrap, pack up, cover, conceal,
treasure, wealth, valuables,
bubbles, foam, suds, froth,
placenta, sac, sheath,
praise,
extol,
outburst,
violence,
embrace,rave,
hug, fret,
hold force,
in arms,
cruelty,
outrage,
slip
out,
pull out,
quote,
negative,extract,
non-, bad,
ugly,pilfer,
clumsy,
remove, omit,
eight, eight radical (no. 12),
bowl, rice tub, pot, crown,
highness, steps (of throne),
closed, shut,
ill,
sick,
incur,
cover,monument,
veil, brood over, shelter,
tombstone,
wear, put on, be exposed (film), receiving,
grieve, sad, deplore, regret,
secret,
conceal,
pelt,
skin,
hide, leather,
skin radical (no.
equip, provision,
preparation,
107),
exhausted,
tire, weary,
tail,
end,
counter
for fish, lower slope of
he, that, the,
mountain,
wall, lining (stomach), fence,
unusual,
change,
valve,
petal,
braid,strange,
speech,
dialect,
environs,
boundary,
border,
vicinity,
compilation,
knit,
plait,
braid,
twist, editing,
discrimination, dispose of, distinguish,
completed
poem, off,
partdiverge,
of a book,
separate,
branch
fork,
everywhere,
times, widely,
generally,
another, extra, specially,
bag, bale, sack, counter for bags,
surface, table, chart, diagram,
two-mat
area, 36
sq ft, army, warfare,
soldier,
private,
troops,
even, flat,
peace,
strategy, tactics,
evaluate, criticism, comment,

flower
pot,
bottle,build,
vial, nature,
jar, jug, handle,
vat, urn,
design,
pattern,
third
class,besides,
3rd, 3rdas
calendar
sign,
row,
and,
well
as,copy,
line up,
crank,
grip,
knob,dept,
shaft,
section,
bureau,
class,
part,
rank
with,
rival,
equal,
portion,
counter for copies of a newspaper
linen, cloth,
or
magazine,supply, make good, offset,
supplement,
walk, counter for steps,
compensate, assistant, learner,
dreadful, be frightened, fearful,
catch, capture,
bay, creek, inlet, gulf, beach, seacoast,
bomb, burst open, pop, split,
me,
I (male),
stature,
height,
behind,
disobey,
slap, strike,
hit, back,
beat, tell,
speak,
defy, go back on, rebel,
cultivate, foster,
obeisance,
follow, accompany,
attend
on,
counter
for
cupfuls,
wine
glass,
glass,
compensation, indemnify,
toast,
shellfish,
double, twice, times, fold,
comrade, fellow, people, companions,
run, bustle,
basin, lantern festival, tray,
rod, stick, cane, pole, club, line,
stipend, salary,
hanging
scroll,writing,
width,
writing
brush,
truss, arrest,
bind, tie, painting
restrain,brush,
handwriting,
mail, stagecoach stop,
counters for things,
individual, counter for articles,
song, sing,
each, every, either,
tower, tall building, palace,
isolate,
alternate,
distance,
separate,
gulf,
status,
rank,
capacity,
character,
case
leather, become serious, skin, hide, pelt,
(law,
grammar),
reformation,
modify,
mend,
above-stated,change,
the said,
that specific,
renew, examine, inspect, search,
sweet, coax, pamper, be content, sugary,
dark blue, navy,
prohibition, ban, forbid,
emotion, feeling, sensation,
harp,
koto,
drought,
dry,tragic,
dessicate,
drink
up,
heaven,
daring,
sad,
pitiful,
frail,
feeble,
axe,
1.32 lb, catty, counter for loaves of
emperor,
bread, axe radical (no. 69),
tree trunk,
discreet, reverently, humbly,
root, radical, head (pimple),

near, early, akin, tantamount,


dry, parch,
diligence,
become
employed,
serve,
muscle,
sinew,
tendon,
fiber, plot,
plan,
liver, pluck,
nerve,
chutzpah,
descent,
harbor,
boundary, border, region,
admonish,
commandment,
grow
late,cultivate,
night
watch, sit up late, of
till,
plow,
emulate,
compete
with, bid, sell at
course,
auction, bout, contest, race,
scenery, view,
draft, copy, manuscript, straw,
tall, high, expensive,
revelation, tell, inform, announce,
hurry, emergency, sudden, steep,
salary, wage, gift, allow, grant, bestow on,
reach
out, exert,
exercise, divide,
cause, cut,
proportion,
comparatively,
class,
rank,
grade,
packed,
separate,close,
split, pressed, reprove, rebuke,
blame,
good luck, joy, congratulations,
gutter, ditch, sewer, drain, 10**32,
subscription,
buy,
arrest,
seize,
adheredemand,
to,
request,
want,concerned,
wish for, require,
despite,
posture,
build, pretend,
phrase,
clause,
sentence, passage,
ball, sphere,
paragraph, counter for haiku,
needle, pin, staple, stinger,
checkup, seeing, diagnose, examine,
shake, wave, wag, swing,
quake, shake, tremble, quiver, shiver,
true, reality, Buddhist sect,
tenacious, take hold, grasp, take to heart,
substance, quality, matter, temperament,
boat, ship,
state,
province,
stocks,
stump,
shares, stock, counter for
pearl, gem,
jewel,
small plants,
system,
law, rule,
bough,
branch,
twig, limb, counter for
made in..., manufacture,
branches,
fat,
grease,
tallow,
lard, rosin,
gum,
tar,
climax,
arrive,
proceed,
reach,
attain,
turf,
lawn,
delicious,
result in, relish, show a liking for, purport,
will, clever, expert,
welfare,
happiness,
branch,
paper, support, sustain, branch radical
(no. 65),
stop, halt,

intention, plan, resolve, aspire, motive,


hopes, shilling,
document,
records,
vessels,
counter
for ships, fish, birds,
limb,
arms
&
legs,
fortune-telling,
arrows, one of divining,
a pair, forecasting,
occupy, hold, have, get, take,
war, battle, match,
fold, break, fracture, bend, yield, submit,
marsh, lake, bog, swamp, pond,
shining, bright,
imperial edict,
illuminate,
shine, compare,
bashful,
organize,
arranging,
tune,engage,
tone,
meter,
beckon, invite,
summon,
key
(music),attack the rebellious, collect
subjugate,
correct, justice,
righteous, 10**40,
taxes,
politics, government,
boil, cook,
lord, chief,
master,
thing,
pour,
irrigate,
shed main
(tears),
flowprincipal,
into,
various,
many,
several,
together,
concentrate
on,circuit,
notes, lap,
comment,
circumference,
annotate,
casting, mint,
week,
vermilion,
cinnabar,to,
scarlet,
red, bloody,
semi-,
proportionate
to,
quasi-,correspond
semi-, associate,
conform, imitate,
entrust, request, send a message,
celebrate, congratulate,
post, employment, work,
weave, fabric,
symptoms, illness,
species, kind, class, variety, seed,
evidence,
proof,
certificate,
masses,
great
numbers,
multitude,
bell, gong, chimes,
populace,
steam, heat, sultry, foment, get musty,
end,
finish, serving sake, the host, draw
bar-tending,
ladle, one tenth
of a go, dip,
(water),
ladle, scoop,
pump,
manipulate,
hinder, hurt, rule,
harm,administer, conduct,
palm
of chapter,
hand, composition, poem,
badge,
patent, clear,
design,
weight, plumb bob, sinker,
specialty, exclusive, mainly, solely,
revolve,
turn opportunity,
around, change,
mechanism,
occasion,
bungling, clumsy, unskillful,
machine, airplane,
texture,
skin, body,
grain,
fundamentals,
radical
(chem), counter for
hungry, starve,
machines, foundation,

old,
harden, set, clot, curdle,
orphan,
alone,
happenstance,
especially,
intentionally,
look
back,
review,
examine
oneself, turn
drum,
beat,
rouse,
muster,
reason,
cause,
circumstances,
the late,
around,
therefore, consequently,
princess,
employ, hire,
cereals, grain,
valley,
descendants,
elder brother,
insect,
achievement,
honor,
public, prince, merits,
official,success,
governmental,
credit,
together, both, neither, all, and, alike, with,
tribute,
support, finance,
craft,
construction,
aggression,
attack, katakana e radical (no.
48),
skeleton, bone, remains, frame,
twist, ask, investigate, verify,
gigantic, big, large, great,
foothold, based on, follow, therefore,
raise, plan, project, behavior, actions,
long-distance, spur, fetlock,
reside,
to be,means,
exist, live
with, ingredients,
tool,
utensil,
possess,
repel,
poles,
refuse,
settlement,
reject,
conclusion,
decline,
end, squat
set,
lay
a
foundation,
install,
equip,
counter
for armor,
suits,
setsvery,
of furniture,
highest
rank,
electric
poles,
down,
sit
down,
bureau,
board,
affair,
conclusion,
extremely,
most,office,
highly,
10**48,
court lady, lady-in-waiting, her apartment,
chrysanthemum,
submit,
present, serve (meal),
respect,offer,
reverent,
accompany,
Shinto
shrine,
constellations,
palace,
bow,
bow
(archery,
violin),perplexed,
hard
up,
destitute,
suffer,
princess,
cornered,
skids, leg, undercarriage,
lunatic, insane, crazy, confuse,
hawser, class (genus), rope, cord, cable,
sturdy, strength,
steel,
old
times, old things, old friend, former,
nine,
ex-,
salvation, save, help, rescue, reclaim,
research, study,
long time, old story,
strike, hit, knock, pound, dozen,
plains, field, rustic, civilian life,
night, evening,
many,
frequent,
much,
gain,
get,
find,
earn,
acquire, can, may,
special,
able to, profit, advantage, benefit,

pedestal, a stand, counter for machines


and vehicles,
substitute,
change, convert, replace,
neglect,
laziness,
period,
age,
counter for decades of ages,
sack, bag,
pouch,
eras, etc., generation, charge, rate, fee,
large, big,
wait, depend on,
gall bladder, courage, pluck, nerve,
shouldering, carry, raise, bear,
cloudy weather, cloud up,
discuss, talk,
thin,
faint,jerk,
pale,
fleeting,
pull,
tug,
admit,
install, quote, refer
however,
but,
nativity,
be
born,
declension,
lie, be
to,
arbitrary,
people, nation, subjects,
podium, stage, rostrum, terrace,
bullet,
twang,
flip, class
snap, (first), quality,
etc.,
and
so
forth,
rust-colored, red, red lead, pills,
equal, similar,
mimeograph, copy,
ascend, climb up,
party, faction, clique,
inflation, advancing, going,
Esq., way, manner, situation, polite suffix,
lamp, a light, light, counter for lights,
hit, right, appropriate, himself,
name, noted, distinguished, reputation,
noh chanting,
guidance, leading, conduct, usher,
arrival, proceed, reach, attain, result in,
sword, saber, knife,
peach tree,
steal, rob, pilfer,
escape,
flee,
shirk,
evade,
set free,
road-way,
street,
district,
journey,
course,
pottery,
porcelain,
overthrow,
fall, collapse, drop, break
moral, teachings,
down,
rice
plant,
swing,
shake, sway, rock, tremble,
island,
step,
trample,
carry through, appraise,
vibrate,
evade payment,
board,
load (a vehicle),
ride,
deviate,
solution, idleness,
answer, leisure, miss the mark,
evade, elude, parry, diverge,
apprehend,
chase,
Big
Dipper, 10
sho
(vol),
sakeattain,
dipper, dots
accomplished,
reach,
arrive,
and cross radical (no. 68),
head, counter for large animals,
beans,
pea, midget,
throw,
discard,
abandon, launch into, join,
fight, war,
invest in, hurl, give up, sell at a loss,

pox, smallpox,
lower, short, humble,
tighten, tie, shut, lock, fasten,
resist, reach, touch,
residence,
mansion,
bottom,
depth, bottom price, base,
relay, in sole,
turn, sending,
kind, sort,
propose, take along, carry in hand,
topic, subject,
No., residence,
dike, bank, embankment,
sovereign,
thebecause,
emperor,ingod,
creator,
by
means
of,
view
younger brother, faithful serviceof,
to elders,
compared
with,
uncommon,
queerness,
strangeness,
bequeath,
leave
behind,
reserve,
shift,
move,
change,
drift,
catch (cold,
wonderful,
curious,
unusual,
easy,
readyinto,
to, simple, fortune-telling,
fire), pass
divination,
ground, earth,
epidemic,
fluid,
liquid,wife,
juice,
sap,descent
secretion,
legitimate
direct
(nonenemy,
foe,
opponent,
duty,
war,
campaign,
drafted
labor,
office,
bastard),
bull's
eye,
mark,
target,
object,
adjective
service, role,
ending,
flute,
clarinet, pipe, whistle, bagpipe,
station,
piccolo,
translate, reason, circumstance, case,
spot, point, mark, speck, decimal point,
salt,
store,
shop,garden, one's specialty,
farm,
field,
prolong,
stretching,
(kokuji),
Mr., hall, mansion, palace, temple, lord,
code, ceremony, law, rule,
electricity,
performance, act, play, render, stage,
mask,
face, lobe,
features,
surface,
leaf,
plane,
needle,
blade, spear,
rice
field,
rice
paddy,for tatami
tatami
mat,
counter
mats,
fold,
counter for flat things, fragment,
piece,
shut up, do away with,
transfer, alternation,
destroy, ruin, overthrow, perish,
angling, fish, catch, allure, ensnare,
carve, engrave, chisel,
bird, chicken,
condolences,
mourning,
funeral,
exquisite,
strange,
article, clause,
item,queer,
stripe,mystery,
streak,
miracle, excellent, delicate, charming,
kiln, oven, furnace,
fermentation,

weekday,
pavilion,
restaurant,
mansion,
arbor,
tune,
tone,
meter,
key
(music),
writingtools,
lament,
grieve
over,counter
street,
ward,
town,
for guns,
cottage,
vaudeville,
music
hall,
stage
style,
prepare,
exorcise,
investigate,
leaves
name, or cakes of something, even
number, 4th calendar sign,
courts, imperial court, government office,
halt,
stopping,
place
the head,
receive, top of head,
revise,on
correct,
decide,
top, summit, peak,
determine, fix, establish, decide,
rowboat, small boat,
courtyard, garden, yard,
lock,
fetters,
shackles,
map,
drawing,
plan,
unexpected,
paint,
plaster,
daub,
smear,
coating,for
junior,
emptiness,
vanity,
futility,
degrees,
occurrence,
time,
counter
accidentally,
uselessness,
occurrences, ephemeral thing, gang, set,
party,
people,
transit,
ford, ferry,
cross, import, deliver,
furthermore,
still, yet,
diameter, migrate,
route, way, road,
wherefore, a reason,
degenerate,
descend
to,border,
lapse into,
edge,
origin,
end,
point,
verge,
forge, discipline, train,
cape,
group, association,
severance,
decline, refuse, apologize,
grade,
steps, stairs,
warn,
dismiss,
prohibit,
decision,
short,
brevity,
fault,
defect,
occupation,
camp, perform,weak
build,point,
conduct
judgement,
cutting,
rob,
take
by
force,
snatch
away,
(business),
dispossess, plunder, usurp,
read,
single, alone, spontaneously, Germany,
coach,
command,
urge,
lead,harm,
supervise,
poison,
virus,
venom,
germ,
injury,
fervent,
kind,
cordial,
serious,
deliberate,
vis-a-vis,
opposite,
even,
equal,
versus,
spite,
anti-, compare,
regiment, party, company, squad,
sash, belt, obi, zone, region,
pork, pig,
dull, slow, foolish, blunt,
barracks, police station, camp,
simple, one, single, merely,
frozen, congeal, refrigerate,
trunk, torso, hull (ship), hub of wheel,
copper,
metropolis, capital,
den,
cave, excavation,
move,
east, motion, change, confusion, shift,
shake,
juvenile, child,
same, agree, equal,

work, (kokuji),
winter,
ridgepole,
ridge, thrusting, thrust, pierce,
stab,
protruding,
cylinder,
pipe, tube,
gun barrel, sleeve,
prick,
convex, beetle brow, uneven,
healing, cure, quench (thirst), wreak,
oil, fat,
beforehand, previous, myself, I,
permanence, distant, long time, leisure,
play,
pleasure, happy, rejoice,
transport, send, be inferior,
abundant,
rich, fertile,
rebuke,
admonish,
charge,
warn,
deposit,
custody,
leave
with,
entrust
to,
entice,
lead,
tempt,
invite,
ask,
call for,
persuade,
too
much,
myself, surplus, other,
seduce,
allure,
remainder,
bestow,
participate
in, give,
award, impart,
reputation,
praise, honor,
glory,
provide, cause, gift, godsend,
the
following, next,
benevolence,
virtue, goodness,
wing, plane, flank,
commanding
respect,
longing,
bring up,covetousness,
grow up, raise,greed,
rear, passion,
desire,
craving,
courage,
up,with,
be inbask
highin,
spirits,
bathe, becheer
favored
bravery, heroism,
melt, dissolve, thaw,
dissolve, melt,
contain, form, looks,
utilize, business, service, use, employ,
commonplace,
ordinary,
employment,
medicine,
chemical,
enamel,
gunpowder,
leap,
dance,
skip,
sunshine,
yang
principle,
positive,
male,
benefit,
heaven, daytime,
sheep,
ocean, western style,
sugar,
foster, bring up, rear, develop, nurture,
T'ang, China,
public chamber, hall,
hoist, fry in deep fat,
solely,
only, merely,
run
alongside,
followsimply,
along, run along, lie
fiber,
tie,
rope,
affinity,
relation,
connection,
edge, border,
along,
verge, brink,
lead,
ecstasy, joy, rapture,
review,
inspection,
revision,
erect,
frame,
mount,
support, shelf,
marry into, bride,
construct,

earnings,
work,
earn money,
add,
addition,
increase,
join, include,
intercept,
interrupt,
obstruct,
house,
home,
family,
professional,
expert,
Canada,
sham,
temporary, interim, assumed
performer,
(name), informal,
value,
price,learn, remember, awake,
memorize,
someone, person,
sober up,
angle,
corner,
square,forhorn,
antlers,
storey,
stair,
counter
storeys
of a
all,
unravel,
everything,
notes,
key, good,
explanation,
excellent,
beautiful,
pleasing,
building,
understanding,
untie, undo, solve,
skilled,
answer,
cancel,
absolve,
explain,
minute,
dwindle,
decrease,
reduce,
decline,
specimen,
take
warning
from,
learn
from,
oversee,
official,
govt
office,
rule,
curtail, get hungry,
administer,
simplicity, brevity,
interval, space,
lecture, club, association,
creek, inlet, bay,
descend, precipitate, fall, surrender,
outskirts, suburbs, rural area,
contrast,
compare,
mingle,
mixing,
association, coming &
teach, faith,
doctrine,
going,
armor,
high
(voice),wring,
A grade, first class,
strangle,
constrict,
former,
instep,
carapace,
deliver,
reach,
arrive,
report, notify,
headland,
cape,
spit, promontory,
forward,
contraption, fetter, machine, instrument,
commandment,
jammed
shellfish, mediate,
concern
world,
baggage,in,shoulder-pole
load, bear
(a
oneself
with,
burden),
shoulder (a gun), load, cargo,
river,
spare
time,
rest, leisure, time, leave of
freight,
absence,
congratulations, joy,
below, down, descend, give, low, inferior,
summer,
what,
black,
nucleus, core, kernel,
menacing, dignity, majesty, threaten,
censure, criminal investigation,
sea,
ocean,
collapse,
fall into, cave in, fall (castle),
harm,
injury,
include,
slide into,bear in mind, understand,
cherish,
warship,
remorse, regret, be sorry,
sweat, perspire,

limit, restrict, to best of ability,


cold,
regret,
bear a grudge, resentment, malice,
Sino-, China,
hatred,
constancy,
always,
paragraph,
nape
of neck,
navigate, sail,
cruise,
fly, clause, item,
term (expression),
stalk, stem,
happiness,
blessing,
fortune,
overpowering,
great,
powerful, excelling,
going, journey,
Australia,
decrease,
fond, pleasing, like something,
suck, imbibe, inhale, sip,
hoarse, scold,
brown, woollen kimono,
control, wedge,
behind,
back,rich,
later,kind, cordial, brazen,
thick,
heavy,
marquis,
lord, daimyo,
shameless,
empress, queen, after, behind, back, later,
climate,
season,
weather,
person
in
charge,
connection,
lineage, system,
precipitous,
inaccessible
place,duty,
concern
oneself,
impregnable
position, steep place, sharp
frolic, play, sport,
eyes,
dislike, detest, hate,
flats, counter for houses, eaves,
offering, counter for drinks, present, offer,
intelligent, wise, wisdom, cleverness,
constitution, law,
present, existing, actual,
appear, existing,
gorge, ravine,
cramped, narrow, contract, tight,
co-, cooperation,
pinch, between,
threaten, coerce,
filial piety, child's respect,
merit,
efficacy,
efficiency,
benefit,
nickname,
number,
item,
title,
exam, school,
printing,
proof,
correction,
pseudonym, name, call,
daybreak, dawn, in the event,
mould, type, model,
punish, penalty, sentence, punishment,
shape, form, style,
arc, arch, bow,
call,
call out to, invite,
door,
lake, counter for houses, door radical (no.
63),
mutually, reciprocally, together,

safeguard, protect,
freight,
goods, property,
change,
flower, take the form of, influence,
enchant, delude, -ization,
fire,
splendor,
flower, petal,
shine,
luster,
calamity,
misfortune,
evil,
curse,
harmony,
Japanese
style,
peace,
soften,
ostentatious, showy, gay, gorgeous,
Japan,
seize,
get,
find,
earn,
acquire,
brush-stroke,
pocket,
feelings,
picture,
heart,
yearn, can,
miss may,
able
to, become attached to, bosom,
someone,
harvest, reap,
breast,
demolition,
break,
destroy,
interchange,
period,
change, convert,
yell,
cry,
scream,
slacken,
loosen,
relax,
lessen,-ship,
be pills,
replace,full,
renew,
round,
month, perfection,
moderate,
ease,
make
round,
rollwheel,
up, curl up, seduce,
ring, circle,
link,
explain away,
delight, joy,
afflicted, disease, suffer from, be ill,
send back, return,
perfect, completion, end,
emperor,
yellow,
disconcerted,
be confused,
laid waste, rough,
rude, wild,lose one's
head,
equilibrium, measuring rod, scale,
sideways, side, horizontal, width, woof,
slippery, slide, slip, flunk,
lively, resuscitation, being helped, living,
study, learning, science,
repent, regret,
picture,
drawing,
painting,
sketch,
meeting,
meet,
party,
association,
bribe,
board,
supply, finance,
-times,
round,
interview,
join, game, revolve, counter for
occurrences,
soul, spirit,
mix, blend, confuse,
marriage,
deluge, flood, vast,
crimson, deep red,
fit, suit, join, 0.1,
decay,
rot, remainunpreparedness,
in seclusion,
void,
emptiness,
crack,
rot, decay,
sour,
fissure, untruth,
permit,
approve,
instruction,
Japanese
character reading,
meritorious
deed, merit,
send
forth
fragrance,
fragrant,
be scented,
explanation, read,
smoke
(tobacco),
portable,
carry (in
hand),
armed with,
favor, blessing,
grace,
kindness,
bring along,

masculine, male, hero, leader, superiority,


excellence,
villain,
evil,revive,
bad luck,
disaster,
entertain,
retrieve,
interest,
bosom, breast,
chest,
heart,
feelings,
pleasure,
echo,
sound,
resound,
ring, vibrate,take,
receive,
undergo,
answer
home town,
village,
native(phone),
place, district,
get, catch,
incense,
smell, beyond,
perfume,confront, defy,
yonder,
facing,
condition,
situation,
tend toward, approach,
friend,
possess,
have, exist, happen,
occur,
or again, furthermore,
on the other
hand,
approx,
rest, day off, retire, sleep,
right,
brandish,
wave, 10%,
wag, install,
swing, depend,
shake,
suspend,
radiance, hang,
shine, sparkle,
gleam, twinkle,
consult,
bowstring, chord, hypotenuse,
mysterious, occultness,
prefecture,
hole, aperture, slit, cave, den,
blood,
elder brother, big brother,
lightning-bug,
hope,
beg, request,
firefly,pray, beseech,
rejoice,
take pleasure in,
Greece,
sacrifice,dilute (acid), rare, few,
phenomenal,
benefit, gain, profit, advantage,
chicken,
plot,
plan,contract,
scheme,join,
measure,
tie,
bind,
organize,
do up
inherit,
succeed,
patch,
graft
(tree),
can,
mustn't, should not, do
hair, passable,
fasten,
not,
engrave,
fine, chop,
hash, mince,
overcome,cut
kindly,
skillfully,
time, carving,
guest, visitor, customer, client,
disclose, open, say,
rue,
be sad,
sigh, lament,
outline,
condition,
approximation,
open, unfold,
unseal,
generally,
withstand, endure, support, resist,
intuition, perception,
collar, neck, lapel,
watch
over,
see,
sociable,
kind,
courteous,
ground-breaking,
open up hospitable,
farmland,
cordial,
tense, solid, hard, reliable, tight,
ease, peace,
confront, resist, defy, oppose,
agreement, consent, comply with,

pit, hole,
jubilation, congratulate, rejoice, be happy,
consider, think over,
torture, beat,
cry, weep, moan,
thirst, dry up, parch,
mouth,
mountain stream, valley,
pledge, promise, vow,
recess,
rest,
relax,
repose,
abandon,
throw
away,
discard, resign,
deceit,
cheat,
delude,
utensil,
vessel, receptacle, implement,
reject, sacrifice,
instrument, ability, container, tool, set,
vapor,
steam,humble oneself,
self-effacing,
spirit, mind, air, atmosphere, mood,
condescend,
be modest,
dispatch,
shoulder, despatch, send, give, donate,
do, undertake,
undefiled, pure, clean, righteous, gallant,
shout, exclaim, yell,
challenge, contend for, make love to,
lightly, trifling, unimportant,
warehouse,
storehouse,
suffering,
trial,
worry,
hardship,
feel bitter,
wither,
die,
dry
up,
be
seasoned,
chapter,
scowl, lesson, section, department,
division, counter for chapters (of a book),
department,
course,agreeable,
section,
cheerful,
boast, bepleasant,
proud, pride,
triumphantly,
comfortable,
goodwill,
article, section, friendship,
ticket,
tolerant,
leniency,
generosity, relax, feel at
collusion,
home, be at ease, broadminded,
mineral, ore,
cruel, severe, atrocious, unjust,
ashes, puckery juice, cremate,
clod, lump, chink, clot, mass,
rouse,
wake up,in,
get up,back, refrain from,
withdraw,
quandary, draw
become hold
distressed, annoyed,
be moderate,
empty, sky, void, vacant, vacuum,
cavity, hole, slit, very, great, exceedingly,
drive,
run,
advance,
inspire,
impel,
gone,
past,gallop,
quit, leave,
elapse,
eliminate,
ward, district,
divorce,
bend, music, melody, composition,
germ,
fungus,
bacteria,
pleasure,
injustice,
fault, curve, crooked,
yield, bend,
flinch, submit,
perverse, lean,
broaden, extend, expand, enlarge,
fear, dread, awe,
instead, on the contrary, rather,
hill, knoll,

persuade,
recommend, advise,
dog,
encourage,
offer,trend, wane, sink, ruin,
lean,
incline,
lack, gap,
fail,tilt,
yawning radical (no. 76),
bias,
beat, attack, defeat, conquer,
drama, play,
violent, get excited, enraged, chafe, incite,
frugal, economy, thrifty,
sabre, sword, blade, clock hand,
examination, investigate,
concurrently, and,
cocoon,
strict, hard, solid, tough, tight, reliable,
build,
see,
hopes,
chances,
idea,
opinion, look
healthy,
health,
strength,
persistence,
at, visible,
affair, case, matter, item,
greatness,
excellence,
rectify,
bridge, straighten, correct, reform, cure,
control, pretend, falsify,
now,
gold,
diameter,
path, method,
mirror,
whale, speculum, barrel-head, round ricecake offering,
capital, 10**16,
wonder, be surprised, frightened, amazed,
sutra,
longitude,
pass
thru,
expire,
warp,
branch
off,
fork
in
road,
scene,
arena,
awe, respect, honor, revere,
theater,
how
many, how much, how far, how long,
mourning,
desk, table,abhor, detestable, death
anniversary,
period, time, date, term,
Go,
previously, already, long ago,
strange,
strangeness,
curiosity,
chronicle,
account, narrative,
history,
pray,
wish,
equestrian,
ridingperiod,
on horses, counter for
annals,
geologic
skill,
art,
craft,
ability,
feat, performance,
equestrians,
draw
near,arts,
stop in, bring near, gather,
vocation,
collect, send, forward,
scribe, account, narrative,
promontory, cape, spit,
national flag, banner, standard,
self, snake, serpent,
chess piece, Japanese chess, shogi,
gauze, thin silk, Rome,
dairy products, whey, broth, fruit juice,
entwine, coil around, get caught in,
fall, drop, come down,

come, due, next, cause, become,


officer, an official,
rapids, current, torrent, shallows, shoal,
trust,
request,
look
to,
face,
meet, confront,
attend, call
excessive,
overflow,
spread out,
on,
grove, forest,
perusal, see,
neighboring,
column, handrail, blank, space,
corridor, hall, tower,
mausoleum, imperial tomb,
son, counter for sons,
melodious, clear, bright, serene, cheerful,
wandering, waves, billows,
cool, cold (beer, person), chill,
labor, thank for, reward for, toil, trouble,
old man, old age, grow old,
grains, drop, counter for tiny particles,
stand up, rise, set up, erect,
game-hunting, shooting, game, bag,
leak, escape, time,
watchtower, lookout, high building,
lovely,
beautiful,
graceful,
resplendent,
salute,
bow,be
ceremony,
thanks,
encourage,
diligent, inspire,
remuneration,
example,
custom,
usage, precedent,
re-,
return,
revert,
resume,
restore,
go
slave,
servant,
prisoner,
criminal,
follower,
backwards,
orders, ancient laws, command, decree,
rin, 1/10sen,
1/10bu,
bargain,
reason,
charge, suspicion, point,
calendar,
almanac,
account,
purity,
honest, low
price, cheap,
curriculum,
continuation,
passage
of time,
take
along,
lead,
join,
connect,
party,
rested, contented, peaceful,
gang, clique,
file,
row,violent,
rank, tier,
column,furious, severe,
ardent,
vehement,
inferiority, be inferior to, be worse,
extreme,
split, rend, tear,
willow,
dormitory, hostel, villa, tea pavillion,
complete, finish,
fee, materials,
colleague, official, companion,
heal, cure,
age,
small bell, buzzer,
zero, spill, overflow, nothing, cipher,
spirits, soul,
jurisdiction, dominion, territory, fief, reign,
path, route, road, distance,

hearth,
furnace,
kiln,
reactor,
captive,
barbarian,
low
epithet for the
dew, tears, expose, Russia,
enemy,
naked, nude, uncovered, partially clothed,
sort, kind, variety, class, genus,
riot, war, disorder, disturb,
printing, print,
profit, advantage, benefit,
thunder, lightning bolt,
hump, high, noble, prosperity,
dragon, imperial,
waterfall,
rapids,
cascade,
prudence,
thought,
concern, consider,
trip,
travel,
wheel,
ring,fear,
circle, link, loop, counter for
deliberate,
wheels and flowers,
ethics, companion,
argument,
discourse,
power,
strength,
strong, gauge,
strain, bear
up,
rhythm, law, regulation,
control,
exert,
record,
land, six,
six,
abbreviation,
omission, outline, shorten,
green,
capture,
plunder,
both,
Japanese
coin, counter for
good,old
pleasing,
skilled,
carriages
(e.g., in aweight,
train), two,
quantity,
measure,
refreshing,
nice and cool, amount,
consider, estimate, surmise,
provisions, food, bread,
current, a sink, flow, forfeit,
sulphur,
detain, fasten, halt, stop,
tears,
sympathy,
accumulate,
involvement,
tie up,
bases, fort, rampart,
walls,trouble,
base(ball),
continually,
romance, in love, yearn for, miss, darling,
practice, gloss, train, drill, polish, refine,
tempering, refine, drill, train, polish,
diarrhea,
ri, village, parent's home, league,
logic, arrangement, reason, justice, truth,
detach,
separation,
disjoin,
digress,
back,
amidst,
in, boots,
reverse,
palm,
footgear,
shoes,
putinside,
on (the
feet,
sole, rear, lining, wrong side,
witch, demon, evil spirit,
chafe,
rub, polish,
grind,
scrape,
grind,
polish,
scour,
improve,
brush
hemp, flax,
(teeth),
horse,
membrane,
curtain, bunting, act of play,

black
ink,become
India ink,
ink stick,
Mexico,
silence,
silent,
stop
speaking,
vague, obscure, desert, wide,
leave as is,
barley, wheat,
vein, pulse, hope,
plum,
bury, be filled up, embedded,
buy,
sheet
sell, of..., counter for flat thin objects or
sheets,
barbarian,
cleverness, agile, alert,
full,
fullness,
enough, in
satisfy,
cartoon,
involuntarily,
spite of oneself,
ridicule, laziness,
corrupt,
fate,
decree, destiny, life,
busy,command,
occupied, restless,
appoint,
dish,
a rave,
helping,
plate,
fierce,
rush,
become furious,
blind, blind
man,
ignoramus,
wildness,
strength,
risk,
face,
defy, dare,
damage, assume (a
fur, hair, feather,
down,
name),
secrecy,
density (pop), minuteness,
cap, headgear,
carefulness,
end, close, tip, powder, posterity,
rub, paint, erase,
furrow, 30 tsubo, ridge, rib,
trade, exchange,
halberd, arms, festival float,
mama, mother,
overgrown,
grow thick,inbe
luxuriant,
astray,
be perplexed,
doubt,
lost, err,
rice, USA,
metre,
illusion,
fascination, charm, bewitch,
thread,
cotton,
exertion,
strong,
sleep, die, sleepy,
cat,
seedling, sapling, shoot,
sketch, compose, write, draw, paint,
second (1/60 minute),
inscription, signature (of artisan),
chirp, cry, bark, sound, ring, echo, honk,
alliance, oath,
bright, light,
so-and-so, one, a certain, that person,
pining, yearn for, love dearly, adore,
grave, tomb,
imitation, copy, mock,

recruit,
campaign,
(contributions),
livelihood,
make a gather
living, spend
time,
enlist, grow violent,
tree, wood,
mediator, go-between,
every,
gate, counter for cannons,
dream,
vision, illusion,
eye,
class,
experience,
drown,
sink,look,
hide,insight,
fall into,
disappear,care,
die,
favor,
breed,
care
for, shepherd,
conspire,
cheat,
impose on,feed,
plan,pasture,
devise,
younger sister,
scheme, have in mind, deceive,
beauty,
beautiful,
crowded,
mixture,
in bulk,
included,
monme,
3.75
grams,
(kokuji),
mountain
peak,
mountain
pass,
climax,
(kokuji),
crest, (kokuji),
fence, wall, (kokuji),
consent, assent, agreement,
hide, shelter, shield,
-proof, enduring,
male,
difficult,
south, impossible, trouble, accident,
defect,
ability, talent, skill, capacity,
trouble,
worry,
in pain,
distress,
illness,
settlement,
obtain,
reap,
pay,
supply,
brain, memory,
store,
mud, mire, adhere to, be attached to,
ego,
I, selfish,
our,
oneself,
forehead,
tablet,
plaque,
framed picture,
starve, hungry,
thirst,
sum, amount, volume,
reap, cut, clip, trim, prune,
versify, singing, recital,
beach,
silver,
consume,
drink, smoke, receive (a
stiff,
hard, eat,
accidentally,
even
number, couple, man &
blow),
technique,
art,
craft,
performance, acting,
wife, same kind,
trick,
stunt,
deliberation,
debate,imitate,
mimic, aim (aconsultation,
gun) at, nominate,
consideration,
doubt, distrust, be suspicious, question,
best
regards, good,
righteousness,
morality,
honor,
ceremony, rule,justice,
affair, case,
a matter,
loyalty, meaning,
inverted, reverse, opposite, wicked,
verification, effect, testing,
stern, strictness, severity, rigidity,
polish, study of, sharpen,
business, vocation, arts, performance,
welcome, meet, greet,

interview,
treat, entertain,
receive, deal
give,
do
something
for, 11AM-1PM,
noon,
sign
of
the
horse,
with,
enlightenment,
discern, realize,
seventh sign of perceive,
Chinese zodiac,
understand,
shoes,
outside,
stubborn, foolish, firmly,
jewel, ball,
say,
expectation,
consideration, uneasiness,
recreation, pleasure,
fear, anxiety, concern,
word, speech, language,
fish,
corner, nook,
five,
fishing, fishery,
foolish, folly, absurdity, stupid,
honorable, manipulate, govern,
prison, jail,
congeal,
freeze,
stiff,
be absorbed
in,
face-up,
look
up,
depend,
seek,
respect,
tyrannize, oppress,
rever, drink, take,
cow,
falsehood,
deceive,
dangerous,lie,
fear,
uneasy,pretend,
counterfeit,
forgery,
meadow,
original,
primitive,
field, plain,
beginning, former time,
origin,
prairie, tundra, wilderness,
petition, request, vow, wish, hope,
source, origin,
month, moon,
bud, sprout, spear, germ,
gracious, elegant, graceful, refined,
point, peak, mountain,
music, comfort, ease,
boulevard, street, town,
horizon, shore,
pregnancy,
boulder, rock, cliff,
face, expression,
fare, fee, hire, rent, wages, charge,
matrimony, marry,
blade, sword, edge,
person,
leisure,
humanity,
virtue, benevolence, charity,
eyeball,
cause,
factor,
be associated with, depend
man,
kernel,
acknowledge,
witness, discern,
on,
be limited
to,
endure,
bear,
put
up with,
conceal,
recognize, appreciate,
believe,
secrete, spy, sneak,
enter, insert,
I, one,

one, one radical (no.1),


day, sun, Japan, counter for days,
II, two, second,
two, two radical (no.2),
newborn
babe,duty,
child,
young
of animals,
responsibility,
term,
entrust
to,
ear,
appoint,
dye, color, paint, stain, print,
burn, blaze, glow,
sort of thing, so, if so, in that case, well,
vicarious, surrogate, act in addition to,
heat, temperature, fever, mania, passion,
Confucian,
likeness,
like, suchgentleness,
as, as if, better,
best,
tender, weakness,
softness,
equal,
demand,
request,profit
need,by, receive
wet,
watered,
milk, be
breasts,
benefits, favor, charm, steep,
embarrass,
humiliate, shame,
pointed,
meat, sharpness, edge, weapon, sharp,
violent,
young,
if, perhaps,
possibly, low number,
superfluous,
uselessness,
immature,
weak, frail,
brew, cause,
defer, turnover, transfer, convey,
lot, earth, soil,
lass, girl, Miss, daughter,
soft,
wish,
nun, sense, idea, thought, feeling, desire,
attention,
sticky, glutinous, greasy, persevere,
year, counter for years,
urine,
rather, preferably,
guy, slave, manservant, fellow,
toil, diligent, as much as possible,
angry, be offended,
lazy, laziness,
warmth,
inside,
within,
between,
egg, ovum,
spawn,
roe, among, house,
home,
agriculture, farmers,
woman, female,
concentrated, thick, dark, undiluted,
daughter, girl,
dirty, pollute, disgrace, rape, defile,
roof, house, shop, dealer, seller,
warm,
calm, quiet, moderation,
venerable old man,

rend, rip, tear, break, destroy, defeat,


frustrate,
crude, simple, plain, docile,
clap, beat (music),
faction,
group, party,dignity,
clique,article,
sect, school,
goods,
refinement,
counter
sail,
for meal courses,
mediocre,
crime, sin, offense,
pattern, example, model,
marketing, sell, trade,
atmosphere, fog,
flour, powder, dust,
meal, boiled rice,
slope, incline, hill,
stirred
up, beofinvigorated,
flourish,
part,
minute
time, segment,
share,
judgement,
signature,
stamp,
seal,
degree,
anti-, one's lot, duty, understand, know,
rate, 1%, chances, shaku/100,
tomb, mound,
aroused, resent, be indignant, anger,
distract, be mistaken for, go astray, divert,
return,
answer,
fade,
repay, model,
method,
law,
rule,
principle,
cannon, gun,
system,
destitution, scarce, limited,
fell, strike, attack, punish,
penalty, punishment,
Buddha, the dead, France,
hair
of the head,
discharge,
departure,
publish,dispose
emit, start
pay, clear out,
prune, banish,
of,
from,
disclose, counter for gunshots,
abolish,
divide, obsolete, cessation, discarding,
abandon,
criticism, strike,
lungs,
expose, open,
fly, skip (pages), scatter,
fertilizer, get fat, fertile, manure, pamper,
expense, cost, spend, consume, waste,
front door, title page, front page,
un-, mistake, negative, injustice, non-,
seethe, boil, ferment, uproar, breed,
queen,
princess,
one-sided,
leaf,
sheet, right-side kata
fan,
folding
fan,
flip,
turn
over,
wave,
flutter, change
radical
(no.
91), worry,
anxiety,
trouble,
pain, ill, annoy,
(mind),
nuisance, irksome,
turn, number in a series,
clan, enclosure,
clique, lineage, pedigree, faction, clan,
ballot, label, ticket, sign,

drift, float (on liquid),


universal, wide(ly), generally, Prussia,
proceed, get, become, tend,
adhere,
attach,music,
refer to,
append,
musical
score,
note,
staff, table,
vice-, duplicate, copy,
genealogy,
shop, store,
aid,
help, thick,
assist,overgrown, frequency,
luxuriant,
distribute,
spouse,
exile, rationing,
tassel,
tuft,
fringe,
bunch,
lock (hair),
complexity, trouble,
segment (orange), house, room,
summit, peak,
wind, air, style, manner,
ward off, defend, protect, resist,
bountiful,
excellent,
rich,
set
free,
release,
fire,
shoot, emit, banish,
seal,
closing,
liberate,
spinning,
call on, visit, look up, offer sympathy,
emulate, imitate,
disturb,
prevent,
hamper,
obstruct,
levy,
ode,
prose,
poem,
tribute,
spread,
pave,
sit,
promulgate,
borough,
urban prefecture, govt office,
installment,
representative
body,minus,
storehouse,
defeat,
negative,
bear, owe,
skin, body,
grain, -,
texture, disposition,
assume a responsibility,
negate, no, noes, refuse, decline, deny,
floating, float, rise to surface,
token, sign, mark, tally, charm,
father,
lady, woman, wife, bride,
husband, man,
wealth, enrich, abundant,
affixed, attach, refer to, append,
blessing,
fortune,
luck, wealth,
prostrated,
bend
cover, lay
restore, return
to,down,
revert,bow,
resume,
(pipes),
capsize, cover, shade, mantle, be ruined,
duplicate, double, compound, multiple,
abdomen, belly, stomach,
clothing, admit, obey, discharge,
erupt, spout, emit, flush out,
sew, stitch, embroider,
observance, offer, present, dedicate,
boy, priest's residence, priest,
obese, fat,
direction,
person,
alternative,
fruit,
reward,
carry
out, achieve,
complete,
perfume,
balmy,
favorable,
fragrant,
end, finish, succeed,
candy, cakes, fruit,
overdo, exceed, go beyond, error,

enclosure,
quarters,
widow, minority,
few, fortification, red-light
district,
kidnap,
falsify, depend, arrive at, tax,
hang,
suspend,
suspicious,
mystery, apparition,
pour,
tin can, container, jar radical (no. 121),
building, mansion, large building, palace,
flock, group, crowd, herd, swarm, cluster,
coffin, casket,
level, average,
county,
district,
connection,
barrier, gateway, involve,
old boy, name-suffix,
concerning,
bureaucrat, the government,
pipe,
tube,
wind
instrument,condition,
drunken talk,
outlook,
look,
appearance,
army, force,
troops,
war, battle,
view,
accustomed,
getpenetrate,
used to, become
pierce, 8 1/3lbs,
brace,
experienced,
crown, best, peerless,
wide, broad, spacious,
ray, light,
ditch, moat, canal,
fasten, tie up, arrest, constrict,
dig, delve, excavate,
standard, measure,
homecoming, arrive at, lead to, result in,
ghost, devil,
rut, wheel, track, model, way of doing,
seasons,
country,
scroll,
volume,
roll up,
wind up,
precious,
value,book,
prize,part,
esteem,
honor,
tie, coil, counter for texts (or book scrolls),
sphere, circle, radius, range,
authority, power, rights,
silk,
decide, fix, agree upon, appoint,
sand,
color,
imperial order,
tome, counter for books, volume,
cord,
rope, difference, variation,
distinction,
scheme, plan,
policy, step, means,
discrepancy, margin, balance,
cedar, cryptomeria,
forest, woods,
scaffold,
cleat,
jetty,yield,
bolt (door),
products,
bear,frame,
give birth,
childbirth,
publish,
carve,
engrave,
bed,
counter
for beds, floor, padding,
native,
property,
genesis,
wound,
injury, hurt, start,
tatami,
originate,

government
office,summary, copy, spread
extract,
selection,
nest,
rookery,
hive, cobweb,
astringent,
hesitate,
reluctant,den,
have
thin,
diarrhea,
finger,
point
to, indicate,
put
into, play
handle,
entertain,
thresh,
strip,
guess,
(chess),presume,
measuresurmise,
(ruler), judge,
understand,
kill,
murder,
butcher,scrape,
slice off,
split,scour,
grate,
rub, scratch,
chafe,
diminish, reduce, spoil,
distress,
grieve,
lament,
be anxious,
gentleman,
samurai,
samurai
radical (no.
shame, dishonor,
33),
stupid, foolish,
attend, doing, official, serve,
transcend, super-, ultra-,
animal sacrifice, offering,
life, genuine, birth,
alienate, rough, neglect, shun, sparse,
cornerstone, foundation stone,
first time, beginning,
number, strength, fate, law, figures,
place,
commander, leading troops, governor,
plug, bolt, cork, bung, stopper,
mountain,
window,
pane, master, model, exemplar,
expert,
pair, set,teacher,
comparison, counter for pairs,
army
(incl.
counter),
war,
matter,
thing,
fact,
business,
reason,
history, chronicle,
possibly,
ratio,
use, rate, proportion, %, coefficient,
factor,
amass,
keeping a
concubine,
shrink, contract,
shrivel,
wrinkle, reduce,
phonograph,
livestock, domestic fowl and animals,
decorate, ornament, adorn, embellish,
gun, arms,
adore, respect, revere, worship,
allot, fill,
frost,
box,
chest, case,
bin, railway
car,
conjecture,
infer,
guess,
suppose,
search, look for, locate,
support,
decline, wane, weaken,
borrow, rent,
diagonal, slanting, oblique,
mistake, err, do wrong, mislead,
assistant, help,
copy, be photographed, describe,
wicked, injustice, wrong,
left,

yesterday, previous,
burglar, rebel, traitor, robber,
rule, follow, based on, model after,
make, production, prepare, build,
vinegar, sour, acid, tart,
plantation, planting,
tailor, judge, decision, cut out (pattern),
ride, board, get on, place, spread, 10**44,
exist, outskirts, suburbs, located in,
lumber, log, timber, wood, talent,
disaster, calamity, woe, curse, evil,
genius, years old, cubic shaku,
property, money, wealth, assets,
again,
twice,
second
time,
immersed,
soak,
dip,
steep,
moisten,
wet,
lie down, sleep, rest, bed,
remain
unsold,
dunk,
silkworm,
three,
heart, mind, spirit, heart radical (no. 61),
temporarily,
athree,
while,going,
moment,
long visiting,
time,
nonplussed,
coming,
inquire, fathom, look for,
visit, be defeated, die, be madly in love,
haven, port, harbor, ferry,
fuel, firewood, kindling,
V.I.P., guest,
spicy, bitter, hot, acrid,
swift, fast,
umbrella,
seacoast, beach, seashore,
repeatedly,
recur,
exhaust,
use
up, runbalance,
out of, deplete,
remainder, leftover,
befriend, serve,
acid, bitterness, sour, tart,
new,
scatter, disperse, spend, squander,
advance, proceed, progress, promote,
mulberry,
storehouse,
hide,
own,
have,
possess,
presents,
send,
give
to,
award
to, confer
hate, detest,
on, presenting something,
interment, bury, shelve,
entrails, viscera, bowels,
increase, add, augment, gain, promote,
Buddhist priest, monk,
stratum,
social
class,
layer,
story,disturb,
floor,
boisterous,
make
noise,
clamor,
miss, mourning,
excite,
parch, dry up,
vat,
tub, tank,
winding,
reel, spin, turn (pages), look up,
sweep, brush,
refer to,

create, make, structure, physique,


early,
fast, meet, party, association,
encounter,
seaweed, duckweed,
interview, join,
cadet, friend,
miscellaneous,
attack,
on, succeed
to, pile,
gather, advance
meet, congregate,
swarm,
flock,
heap,
learn,
lacquer, varnish, seven,
rapidly,
invariably, certain, inevitable,
run,
play
music,
speak
to a ruler,
complete,
cash,
bad
habit,
humble
prefix,
gift, Shinto
west, Spain,
offerings
of cloth,
cut paper, need
finish,
come
to
an rope,
end, excusable,
bridegroom,
son-in-law,
not,
dose,
medicine,
drug,
occasion,
side, edge,
adjusted, alike,
equal,verge,
similardangerous,
variety of,
adventurous, indecent, time, when,
dainty,
get thin,
taper,
slender, narrow,
ritual,
offer
prayers,
celebrate,
abuse, evil, vice, breakage, deify,
enshrine, worship,
superintend, manager, rule,
other, another, the others,
clear (the land), open, break up (land),
confused, mix, be in disorder,
stone,
vegetable, side dish, greens,
pick, take, fetch, take up,
lend,
attitude,
figure,
appearance,
peaceful,condition,
calm, peace,
easy,
Thailand,
voice (of verbs),
plump, thick, big around,
womb, uterus,
coloring, paint, makeup,
deep, heighten, intensify, strengthen,
tremendously, very, great, exceedingly,
grope, search, look for,
wretched,
disaster,
cruelty,
harsh,
expand,
stretch,
extend,
lengthen,
hearing,
have
the judge,
honor trial,
to, sign of the monkey, 3increase,
5PM, ninth sign of Chinese zodiac,
sire, good belt, gentleman,
with child, pregnancy,
humility,
be careful,
discrete, prudent,
parent,
retainer,intimacy,
subject, relative, familiarity,
dealer (cards),
lips,
charcoal, coal,

gods, mind, soul,


somebody, person, one's station in life,
sigh, lament, moan, grieve,
measuring box, 1.8 liter,
straw rope, cord,
hot water, bath, hot spring,
victory, win, prevail, excel,
rise up,
surplus, besides,
voice,
turn
into,
become,
get, grow,
elapse,
holy,
saint,
sage,
master,
priest,
pure,
reach,purify, cleanse, exorcise, Manchu
dynasty,
blue,
green,
sincerity,
castle, admonish, warn, prohibit, truth,
fidelity,
grass,
weeds,
herbs, pasture,
write,
draft,
maneuver,
manipulate,
operate,
steer,
chastise, attack, defeat, destroy, conquer,
chastity, virginity, fidelity,
damp, wet, moist,
ten,
pagoda, tower, steeple,
pick up, gather, find, go on foot, ten,
seven,
equal,
head,
counter
for small animals,
lose,
error,
fault,
disadvantage,
loss,
room,
apartment,
chamber,
greenhouse,
roll of cloth,
cellar,
transparent, permeate, filter, penetrate,
exchange, spare, substitute, per-,
departed,
die,
body,
substance,
object, reality, counter
wife, spouse,
for images,
generation, world, society, public,
forces, energy, military strength,
vow, swear, pledge,
stare, watch, look at, see, scrutinize,
just so, this, right, justice,
show, indicate, point out, express, display,
dart, arrow,
test, try, attempt, experiment, ordeal,
waiter, samurai, wait upon, serve,
inspection, regard as, see, look at,
market, city, town,
poem,
poetry,
alms,
apply
firstfamily name,bandages,
surname, administer
clan,
aid,
thorn,
pierce, stab, prick, sting, calling
explanation,
suitable,
occasional, rare, qualified,
card,
annexed,
capable, accompany, marry, suit, meet,
satisfy, attach, append, garnish, imitate,
virtuous, good, goodness,

partial, side, left-side radical, inclining,


shallow,
biased, superficial, frivolous, wretched,
shameful,
thousand,
Zen, silent meditation,
heavens, sky, imperial,
darning, repair, mend, trim, tidy up, adjust,
ford, ferry, port,
stealth, steal, secret, private, hushed,
tongue, reed, clapper,
iron,
establishment, provision, prepare,
cut, cutoff, be sharp,
bake, burning,
introduce, inherit, help,
few, little,
town,
village, block,naughty,
street,
listen,
boom, headstrong,
prosper, copulate, careful
inquiry,
set
aside,
giveask,
up, suspend, discontinue,
solicit,
invite,
burdensome,
pack horse, horse load,
lay aside, except,
send by horse,
coarse, rough, rugged,
spit,
vomit, belch, confess, one's
tell (lies),
longevity,
natural
soil, earth,congratulations,
ground, Turkey,
life,
gentle,
peace,
depravity,
retreat,
withdraw,
retire, resign, repel,
tale,
talk,
undress,
removing, escape from, get rid
expel, reject,
of, be left out, take off,
sponsor, hold (a meeting), give (a dinner),
time, hour,
measurement,
foot/10,
traffic,
village,pass
town,through, avenue, commute,
counter for letters, notes, documents, etc.,
overall, relationship, ruling, governing,
pain, hurt, damage, bruise,
hunt, raid, gather,
repay, reward, retribution,
take, fetch, take up,
feminine, female,
commoner, all, bastard,
next, order, sequence,
sultry, hot, summer heat,
signature, govt office, police station,
timber trees, wood,
particularly,
especially,
exceptionally,
accept,
undergo,
answer
take,
income, obtain, reap, pay,(phone),
supply, store,
get, catch, receive,
autumn,
hand,
neck, counter for songs and poems,

gist, proceed to, tend, become,


animal, beast,
impart, instruct, grant, confer,
write,
acquiesce,
hear,
listen to,
be informed,
guard,
protect,
defend,
obey,
ride,
power, multiplication, record, counter
receive,
for vehicles, board, mount, join,
wink, blink, twinkle,
obey, order, turn, right, docility, occasion,
shield,
escutcheon,
pretext, trick,
art,
technique,
means,
genuine,
purity,skill,
innocence,
net (profit),
resources, magic,
mention,
state, speak,
relate, method,
style,
ceremony,
rite,multiply,
function,
augment,
increase,
raise,
system, form, expression,
cram school, private school,
mellow, ripen, mature, acquire skill,
uncle, youth,
reality, truth,
graceful, gentle, pure,
eat,
food,
bundle,
plant, sheaf, ream, tie in bundles,
govern, manage, control,
discriminating, know, write,
stimulate,
urge,subordinate
press, demand,
incite,
belong,
genus,
official,
tax,
duty,
godown,
affiliated, warehouse, storehouse, cellar,
treasury,
reparation,
make
up for, recompense,
prize, reward,
praise,
redeem,
esteem, furthermore, still, yet,
usual, ordinary, normal, regular,
above,
up,
wound,
pain,
injury,
make a hurt,
deal, injure,
selling,impair,
dealing
in, merchant,
cut, gash, scar, weak point,
droop, suspend, hang, slouch,
drowsy, sleep, die,
water,
commence, begin,
ship, boat,
rumor, opinion, theory,
pickling, soak, moisten, steep,
seat, mat, occasion, place,
lagoon,
tracks, mark, print, impression,
chop, divide, tear, analyze,
evening,
once upon a time, antiquity, old times,
enroll, domiciliary register, membership,
mannerism, habit, vice, trait, fault, kink,
exploits, unreeling cocoons,

volume, product (x*y), acreage, contents,


pile
up, stack,
load,mellow,
amass,mature, death
loneliness,
quietly,
pity, be sparing of, frugal, stingy, regret,
of
a priest, conceal, hide, lower (voice),
submerge,
slender,
fine,
thin kimono,
steadily,
gradually
advancing, finally,
hush,
barely,
coin, .01 yen, money,
wash, inquire into, probe,
pig
iron,
tread,
step
on, trample,
practice, carry
hermit,
wizard,
cent,
recommend,
mat,
advise,
encourage,
through,
offer,
in
front, ahead,
before,previous, future,
before,
convenience,
precedence,
node, season, period, occasion, verse,
fresh,
vivid,
clear,
brilliant,
Korea,
clause,
stanza,
honor,
joint,
touch, contact,
adjoin,
pieceknuckle,
together,
knob, knot, tune, melody,
ooze, flow, soak in, penetrate, secrete,
wee hours, evening, early night,
resemblance,
reef, sunken
signpost,
seal,
rock,
mark, stamp, imprint,
laugh,
symbol,
emblem,
trademark, evidence,
blossom,
bloom,
char,
hurry,
impatient, irritate, burn,
souvenir,
target,
extinguish,
blow
scorch, singe, out, turn off, neutralize,
cancel,
little, small,
nitrate, saltpeter,
faith, truth, fidelity, trust,
clear up,
well, well crib, town, community,
focus, government ministry, conserve,
sex, gender, nature,
join,
get
together,
unite, collective,
clean,
purify,
star, spot,
dot,cleanse,
mark, exorcise, Manchu
Dynasty,
feelings,
emotion,
passion, sympathy,
sparkle, clear,
crystal,
circumstances, facts,
surname,
refined,
quiet, ghost, fairy, energy, vitality,
semen, excellence, purity, skill,
model,
molding,
association,
braid, plait,
construct,
elementary, principle,
naked,
uncovered,
assemble, unite, cooperate, grapple,
ancestor,
pioneer,
founder,of pain, appeal
accusation,
sue,
complain
tariff, crop tax, borrowing,
to,
chain, irons, connection,
squat, seat, cushion, gathering, sit,
tempt, seduce, instigate, promote,

consummate, accomplish, attain, commit


(suicide),
approve,
praise,
title or
inscription
on
smash, break,
crush,
familiar,
popular,
picture,
assist,
agree
with, abacus,
calculate,
divining,
number,
whole, entire,
all, complete,
fulfill,
probability,
snapshot, take pictures,
tribe, family,
quick, fast,
guilt, sin, crime, fault, blame, offense,
utmost,
most, extreme,
revered,
precious, noble,
damage, valuable,
loss, disadvantage,
hurt, injure,
exalted,
suppose, be aware of, believe, feel,
grandchild,
descendants,
religion,
sect,
escort, send, denomination, main point,
origin,
essence,
accompany,
obey,
to, comply,
general, whole,
all,submit
full, total,
follow, secondary, incidental, subordinate,
graduate, soldier, private, die,
squeeze,
lie, falsehood, deceive, pretend,
investigate,
consign,
requesting, entrusting with,
tea,
pretend, hint,
side, lean, oppose, regret,
fathom, plan, scheme, measure,
laundry,
wash,residence,
pour on, rinse,
home,
house,
eminent,
table, desk, high,our house, my
husband,
choose, select, elect, prefer,
swamp,
purification,
Buddhist
food, room, worship,
blame, condemn,
censure,
avoid,
alike,
sink,
be
submerged,
subside, be
bond, loan,
debt,
depressed,
aloes, peace-preservation
tranquilize,
ancient
majestic plural,
imperial we,
centers,
camp, battle array, ranks, position,
exhibit, state, relate, explain,
rare, curious, strange,
cosmetics, adorn (one's person),
villa,
inn, cottage,
feudalcircumstances,
manor,
status
conditions,
robust,quo,
manhood,
prosperity,
form, appearance,
attire, dress, pretend, disguise, profess,
contend, dispute, argue,
tide,
salt water,
opportunity,
tag,
paper
counter
for pus,
bonds,
soup,
juice,money,
broth, sap,
gravy,
placard, bid,
plug up, obstruct,
regularity, salary, order,

stagnate, be delayed, overdue, arrears,


pond, cistern, pool, reservoir,
immature, young,
price,
cost,
value,
doth,
do,
send,
forward, cause, exert,
hold,
have,
reign,
be at peace, calm down, subdue,
incur, engage,
quell,
govt, cure,
heal,
rule, conserve,
placement,
put, set,
deposit,
leave
slow, late, back,
later,
behind, keep, employ, pawn,
know, wisdom,
pinch, pick, pluck, trim, clip, summarize,
drip,
drop, clear, pierce, strike home, sit
penetrate,
unfold, expand,
up
(all night),
remove,
withdraw,
disarm, dismantle,
philosophy,
clear,trillion,
portent,
10**12,
sign, omen,
reject,
exclude,
morning,
dynasty, regime, epoch, period,
symptoms,
seduce,
call,
(North) Korea,send for, wear, put on, ride
in,
buy, eat, drink,
catch
(cold),
extent,
law,
formula,
distance,
display,degree,
offer, present,
send, exhibit,
limits,
amount,
upright,
chastity, constancy,
spy,
thwart,
separate
righteousness, from, prevent, obstruct,
deter,
impede,
voiced,
uncleanness,
help, rescue,
assist, wrong, nigori,
impurity,
heavy,
heap up,
pile up, nest of boxes,
go-between,
relationship,
-fold,
daytime,
noon, (x/3), remove, abolish,
exclude,
division
pillar,
post,
cylinder,
support,
savings,
store,
lay
in,
keep, wear
cancel, except,
mustache,
dwell,
reside,
live, inhabit,
mid-air,
air,
space,
memorization,
stop-over,
reside
in,sky,
resident,
pursue,
drive
away,
chase,
accomplish,
interval of time,
attain, commit,
fabricate,
build,
construct,
straightaway,
honesty,
frankness, fix,
bamboo,
axis,
repair,pivot, stem, stalk, counter for book
scrolls,
lucidity,
be clear, clear, clarify, settle,
hillock, mound,
strain, look grave,
insect, bug, temper,
loyalty, fidelity, faithfulness,
penal,
chastise,
punish,
discipline,
indications,
renowned,
publish,
sign,
omen,
write,
symptom,
remarkable,
collect,
inmost, heart,
mind,
inside,
seek,
refer to,
question,
phenomenal,
put
on,
don, for
wear,
arrival,
don,
arrive,
wear,
counter
suits
of
in,
inside,
middle,
mean,
center,
length,
10feet,
measure,
Mr.,
Ms.,
height,
finish
(race), counter for suits of clothing,
clothing,
stature,
all (one has), only, that's all,
literary work,
merely,

lengthen,
counter
for bows
& swell,
stringed
dilate, distend,
bulge,
fill out,
instruments, stretch, spread, put up (tent),
intestines, guts, bowels, viscera,
location, place,
notebook, account book, album,
long,
leader,
chase,
driveextract,
away, follow,
pluck, pull,
excel, pursue,
meanwhile,
transmit,
along, walk along, follow,
crash,
fallgo
(down),
nourishing,
more
& more,
be luxuriant,
report,
communicate,
legend,
tradition,
pay
respects,
visit,
ask,
inquire,
question,
planting, turbidity,
implore,
grant, gift, boon, results,
gradually,
slowly, deliberately,
gently,
thong,
beginning,
inception,
end,
cord,
magnet, porcelain,
strap,
domesticate, raise, keep, feed,
four,
Buddhist temple,
part
of speech,
words,
poetry,
assets,
resources,
capital,
funds, data, be
death,
die,
discipline,
oneself
conducive conduct
to, contribute
to,well, study,
master,
oneself,
preface,
beginning, order, precedence,
purple, violet,
occasion, chance, incidentally,
heir, succeed,
captured, criminal, arrest, catch,
private, I, me,
excel, excellence, beauty, surpass,
figure, form, shape,
mercy,
resign, word, term, expression,
confer, relate, narrate, describe,
think,
becoming,
resemble, counterfeit, imitate,
consult with,
suitable,
character,
letter, govt
word,office,
section
of village,
director,
official,
rule,
moreover,
also,
furthermore,
inn,
lodging,
relay
station, dwell, lodge, be
administer,
child,
sign home,
of the rat,
11PM-1AM, first sign
pregnant,
dwelling,
decameron,
10day
period,
season (for
of Chinese zodiac,
specific products,
sagacious, genius, excellence,
patrol, go around, circumference,
sequential, fellow,
abide by, follow, obey, learn,
martyrdom,
follow by
resigning,
breath,
respiration,
son,
interest (on
continue,
series, sequel,
money),
solemn, quietly, softly,

vulgar, customs, manners, worldliness,


leg,
foot, be
sufficient, counter for pairs of
mundane
things,
instant,
namely,
as is, conform, agree,
footwear,
adapt,
year-end, age, occasion, opportunity,
ear, ear (grain), head, crest (wave),
pine
tree,length, height, self-indulgent,
vertical,
sue, accuse,
wayward,
plane, sharpen, whittle, pare,
baron, peerage, court rank,
exhort,
urge,happiness,
encourage,blessedness,
auspicious,
artisan,
workman,
carpenter,
elephant,
pattern
after,
imitate, image,
good omen, good fortune,
shape, sign (of the times),
statue,
picture,
image,accurate,
figure,
portrait,
inter-,
mutual,
together,
each other,
detailed,
full,
minute,
wellconcept,
think,
idea,
thought,
minister
of state, councillor, aspect,
informed,
leader,
commander,
phase, physiognomy,general, admiral, or,
and
again, soon,
on, just
about,
concerning,
settle,from
takenow
position,
depart,
sake, alcohol,
study,
per,
drunk,
feel
sick,notwithstanding,
poisoned, elated,
marrow,
follow,
though,
pith,
while,
chic,
style,
purity,
essence,
pith,
cream,
spellbound,
during,
both,
all,
obey,
submit
to,
comply,
elite, choice,
at the mercy of (the waves),
rotation, go around,
spring, fountain,
line, track,
elect, select, choose, prefer,
proclaim,
say,beyond,
announce,
discontinue,
sever, cut off,
snow,
abstain, interrupt, suppress,
elder sister,
nose, snout,
emperor's seal,
evade, avoid,
seclude,
confine
avert,
to award
room,
off,
deep,
shirk, shun,
compare,
race,
ratio,faint,
Philipines,
profound,
secluded,
dark, tranquil,
lowly, base,
vile, vulgar,
calm,
hundred
million,
10**8,
repress,
well,
now,
in the first place, push,
recollection,
think,
remember,
shove, press, seal, do in spite of,
hug, embrace, possess, protect, lead,
apply, answer, yes, OK, reply, accept,
promise,
approximately,
shrink,
melancholy,
grieve, lament,
be anxious,
center,
middle,
tenderness,
excel, surpass, actor,
sad, unhappy,
superiority,
gentleness,
intimidate,
dignity,
majesty,
menace,
military
officer,
jailer,
old
man,
rank,
committee,
entrust
to,
leave
to,
devote,
threaten,
discard,

consolation, amusement, seduce, cheer,


make sport of, comfort, console,
rhyme, elegance, tone,
cloud,
family
crest,destiny,
figures,fate, lot, transport,
carry,
luck,
hear, ask, listen,
progress,
advance,
sentence,
literature,
style, art, decoration,
question, ask,
problem,
figures, plan, literary radical (no. 67),
nightfall, night,
ten thousand, 10,000,
mosquito,
journey, chase away, let go, going, travel,
thing,
object,
matter,store, paling,
surround,
besiege,
defense, protection,
enclosure, encircle, preserve, keep,
stomach, paunch, crop, craw,
difference,
differ,
admirable,
flavor, taste,greatness, remarkable,
conceited,
un-,
not yet,famous,
hitherto,excellent,
still, even now, sign
delicate,
do,
change,
minuteness,
make,
benefit,
insignificance,
welfare,
be of
of
the
ram,
1-3PM,
eighth
sign
of
Chinese
rank,
grade,to,throne,
crown,cost,
about,
some,
use,
reach
try, practice,
serve
as,
zodiac,
good, advantage, as a result of,
inflammation, flame, blaze,
hedge, fence, wall,
Inst., institution, temple, mansion, school,
monkey,
park,
garden,
yard, farm,
employee,
member,
circle, yen, round, number, the one in
charge,
distant,
far,
surpass,
cross
over, move to, exceed,
abet, help,
save,
Vietnam,
swim,
recitation, poem, song, composing,
flourish, prosperity, honor, glory, splendor,
eternity, long, lengthy,
nothingness,
none, ain't,
nothing,
nil,
not,
ambition,
full
moon,
hope,
desire,
aspire
warrior, military, chivalry, arms,
to, expect,
forget,
deceased,
the late, dying,
perish,authority,
delusion,
unnecessarily,
without
netting, network,
reckless,
potato,
feathers, counter for birds, rabbits,
scorn, despise, make light of, contempt,
rain,
task, duties,
fog, mist,
dance, flit, circle, wheel,

eaves, roof, house, heaven,


range, region, limits, stage, level,
king, rule, magnate,
wholesale,
discard,
throw away, abandon, resign,
pardon, forgiveness,
reject, sacrifice,
cottage, inn, hut, house, mansion,
shoot, shine into, onto, archery,
snake, serpent, hard drinker,
company,
firm,
shrine,
assurance,
firm,office,
tight, association,
hard, solid, confirm,
car,
clear, evident,
husk, nut shell,
encroach, invade, raid, trespass, violate,
adroit, skilled, ingenuity,
tooth,
cog,
shaku,
Japanese
foot,
measure,
scale,
undertake,
scheme,
design,
attempt,
plan,
reject,
retreat,
recede,
withdraw,
repel,
rule,
repulse,
stinking, ill-smelling, suspicious looking,
red,
odor,
savor, fragrance,
be fragrant,
ugly, unclean,
shame, bad
looking, stink,
glow,
be bright,
dispose,
manage,
hinge, pivot,
door, deal with, sentence,
condemn,
behave,
exit,
leave,act,
go
out,
comeplace,
out, put out,
springtime,
spring
(season),
contact,
touch,
feel,
hit,
proclaim,
protrude,
appellation,
praise, admire, name, title,
announce,
conflict,
collide,
fame, brunt, highway, opposition
(astronomy), thrust, pierce, stab, prick,
open sea, offing, rise high into sky,
chant, recite, call upon, yell,
blow,
breathe,
puff,oremit,
smoke,
stream,
river, river
3-stroke
river radical
cook,
boil,
reliant,
depend
on,
consequently,
(no. 47),
therefore,
due
to, taste, thought, desire,
idea,
mind,
heart,
doctor,
medicine,
care, liking,
garment, clothes, dressing,
smoke,
banquet,
party,
put
up (a feast,
notice),
put(with
up, hoist,
audience,
audience
king),display,
hang out, publish, describe,
loins, hips, waist, low wainscoting,
need, main point, essence, pivot, key to,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , -,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,

,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, , , ,
,
, , , ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,

, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, , , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,

,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

, , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, -,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, , ,
, , , ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,

,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,

,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
, , ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , , ,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,

,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , , ,
, ,
,
, , , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
, , ,
,
,
,
, ,
, ,

, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , , ,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, , , ,
, , ,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,

, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , -,
,
,
,
, ,
, ,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,

,
,
, -,
,
,
,
, ,
,
, , , ,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

.,
., -, ., ., -., , , ,
.,
., ., ., ., ,
., ., .,
, .,
., ., .,
, ,
., -.,
., ., ., ., .,
, -, .,
,
., ., , .,
,
,
,
., ., ., -.,
., ., ,
,
., .-, .-, ., .,
., ., ., .,
-, ,
., .,
.,
.,
,
,
, ,
., .,
,
., -, -, ., ., ., .-,
.,
, -, .,
,
.-, .,
.,
., .,
.,
.,
.,
.,

,
,
, , ,
., , -, , ,
,
, , .,
., -., .,
, -,
., .,
.,
.,
., ., .,
., .,
,
,
.,
., ., .,
., .,
., -., ., ., ., .,
, ., ., ,
., ., ., ., .,
., -., ,
,
., ., ., .,
., .,
., ., .,
., ., .,
,
., -., .,
, , .,
,
,
., ., .,
., ., -,
., ., , .,
., -.,
.,
., .,
,
, -, ., ., .,
,
., -, , -,
,

,
,
, , ,
., ., ., .,
,
-,
., .,
.,
., ., ., .,
., ., ., ., ., .,
,
.,
,
, , ., .,
.,
,
,
-, , , ,
.,
,
.,
,
, .,
,
., .,
,
., .,
., ., ., .,
,
., ., .,
., ., ., ., ,
,
.,
, -,

.,
., .-, -., .,
., -., ., .,
,
,
,
,
.,
.,
, ., ., .,
., .,
, ,
., , -, ., .,
.,
., .,
., ., -.,
., ., , .,
., , ., ., .,
., ., -., ., .,
,
,
.,
.,
., .,
,
,
.,
., ., ., -., .,
., .,
, -, ,
.,
, ., , ,
, -, -,
,
,
,

,
,
,
.,
, .,
,
., -., ., -., -., ., ., .
., ., .,
-., ., -., -.,

, ., ,
., .,
, ., ., , .,
., , ., -., .,
,
,
., ., .,
.,
., .,
., ., , .,
, ,
., -, ., .,
, , ,
,
.,
., ., .,
.,
,
., ., ., , ., ,
., .,
.,
., ., , -, -.,
, -,
,
,
.,
., ., .,
., -., ., ., , .,
.,
.,
, ,

, ,
.,
., ., ., ., ., , .,
.,
,
,
.,
, ,

., -, -.,
., ., ., .,
,
.,
, ., ,
, -,
.,
, .,
,
,
, ., -,
.,
.,
,
.,
.,
., ., .,
., ,
., -, .,
.,
., .,
., .,
., ., ., ., ., -., .,
,
.,
., , -,
,
,
., ., ., .,
,
., ., .,
,
,
, .,
., ,
.,
.,
.,
., .-, .,
, -,
, ,
., ., .,
., .,

, , ,
., .,
,
., ., ., -., ., , ,
-, ., -.,
., -.,
,
., .,
.,
.,
.,
., ., .-, -., .,
,
., -., ., , ., ., ., .
,
., , -,
., .,
, ,
., .,
, ,
, -, , ., ,
., ., ., ., ., .,
, -,
., .,
.,
.,
, ,
,
., .,
., ., ., .,
,
., -., .,
, -,
,
., ., ., ., ., ., ., .
., .,
., .,
., ., .,
-,
, , -, ,
, -,
., .,
., -.,

., ., .,
., ., ., -., -.,
,
., ,
,
.,
,
,
,
.,
.,
, ., ,
., .,
., .,
, , .,
,
,
,
., ., ., ., ., ., ,
,
, ,
., ., ., .,
, , -,
, -,
, , ,
,
,
., , .,
., ., .,
., ., .-,
., -.,
,
., .,
, ,
,
,

.,
., ., ., .,
,
., .,
., ,
., ., .,
,
., ., .,
, .,
, -.,
, ,
,
., -., .,
,
, .,
., ., .,
.,
, , , -, ,
, .,
.,
., ., .,
., .,
.,
., -.,
.,
.,
, ., ., ., ., .,
., ,
,
., ., -, ., .,
,
., ., ., ., .,
,
,
,
,
., .,
,
.,

.,
,
, -,
,
.,
,
., ., .,
,
.,
., .,
., .,
., .,
.,
., .,
., ., ., .,
., .,
., ., ., ,
,
., ., ., .,
., .,
., .,
.,
., ., .,
., .,
.,
.,
.,
,
,
,
.,
,
., -., .,
,
., -.,
, ., , , , ,
,
., .,
.,
, ., ., .,
., .,

.,
.,
., .,
, , ,
, -,
,
,
., ., ., .,
, ,
, ,
,
., ., ., ., ., ., .,
., ,
., .,

, , ,
,
., ., ., ., ., .,
.,
., ., ., ., ., ., -., .
., .,
,
., ., .,
,
,
., -., .,
,
.,

,
,
,
, ,
, , ., ., ., ., ., -.
.,
,
, , -, -,
, ., .,
.,
,
., .,
., .,
.,
,

., ., -.,
.,
., .,
, ,
,
,
., , .,
., ., -., -, -., -, ., .,
.,
., ., ., .,
.,
,
, ., , , .,
., ,
,
,
., , -, .,
., ., .,
.,
., ., ,
,
.,
.,
., ., , .,
, .,
,
., ., ., ,
., ., ., .,
., ., .,
., , .,
., ,
, .,
, -,
, -, , ,
.,
,
,
., .,

.,
,
,
., ., ., .,
, -, -,
,
,
., ., ., .,
., ., ., , .,
.,
, ., ., ., ., .,
., ., .,
.,
., -., .,
., ., ., .,
,
, ., .,
.,
.,
.,

, -,
., -, ., ., -., .,
., .,
,
., .,
., ., .,
.,
., ., .,
.,
., ., .,
., -., -., ., -., .-, -.,
, ,
., -., ., ., .,

, , .,
., -., ., -, -., -, ., ., -.
.,
., -., ., ., ., .,
., .,
., ,
,
., ., .,
.,
., .,
., .,

-, , ,
, -,
., .,
.,
,
.,
, ., .,
., ., ,
., ., -., ., -., ., ., ., .
,
, -, .-,
.,
., ., .,
,
.,
.,
., .,
,
.,
,
,
,
,
., .,
,
,
.,
, ,
., .,
., -,
., ., .,
-., -.,
.,
., .,
., .,
., ., -., ., ., .,
.,
., ., ., .,
,
.,
.,
., .,
.,
.,

.,
., .,
.,
.,
,
, ,
.,
., .,
.,
.,
,
,
,
., -., -., ., .,
.,
.,
.,
., ., .,
,
., .,
., -., ., ., ., .,
.,
.,
., ., .,
,
.,
,
, ,
., ., ., ., .,
.,
., .,
, ., ., ., , ., ., .,
,
., .,
., -.,
., .,
., ., ,
., ., .,
., ., ., ., .,
., ., .,
,

, -,
.,
., .,
., ., ., ., .,
.,
.,
., ,
,
.,
., -.,
, ,
., -.,
., ., -., .,
.,
., ., .,
,
.,
,
.,
,
, -, -,
, , , ,
,
,
,
., .,
., ., , ., ,
.,
-, ., .,
,
., ., .,
.,
., ., , .,
.,
,
., -., .,
.,
, , ,
,
, , ,
,
,
., .,
., ., .,

., ., ., ., ., , ,
,
., ., .,
., .,
.,
,
.,
., ,
,
,
,
., .,
., ., ., ., ., ., ., .
., ., ., , ., .,
., .,
,
., -., .-, ., -., .-, -, -., -., -
, .,
., ., .,
,
., .,
., .,
.,
., ,
., .,
, ,
., ., ., -.,
.,
.,
., ., -.,
,

, ,
,
, ., .,
,
,
-, ,

,
,
, ,
,
.,
., ., ., , ., .,
., -., -, .,
.,
, , ,
, ,
,
,
., .,
,

,
,
, ., ., ,
,
, ., ., , ., ., .,
., -., ., -.,
, ,
., ., ., ., ., ,
.,
,
., ., ., -.,
., ., ., ., ,
,
,
., , .,
., .,
.,
,
,
., .,
.,
,
., ., .,
,
., .,
, -, ,
,

,
., .,
,
,
,
., ., ., ., ., .,
.,
., .,
,
,
., ., .,
., .,
., ., ., ,
,
,
,
,
.,
, .,
.,
,
, ,
,
, ,
.,
, ,
.,
,
,
.,
., ., ., ., .,
., .,
,
, -,
., .,
., .,
.,
.,
.,
., ., ., ., -.,
,
, ,
.,
,

., .,
.,
, -,
,
, -.,
, ,
, ., .,
., ., ,
, -, -,
,
,
., ., ,
.,
, ,
-., ., ., -., .,
,
.,
.,
, ,
,
., -., ., ., ., -.,
.,
., ., ., ,
,
., -., .,
,
, , .-, -,
.,
,
.,
,
,
.,
,
., , ,
., .,
.,
., .,
, ., .,
, , ., ,
., ., ., ,
.,
,
.,

., ,
.,
,
.,
,
, , ., ., -,
,
, -, -,
., ,
, ., ., ., ., .,
., .,
, , -,
,
, .,
.,
.,
-, -, -,
., ., ., ., .,
.,
., ., ., .,
,
., ., .,
., , .,
,
,
., -,
,
,
,
.,
,
., ., .,
,
,
., .,
,
,
, , .,
, -, -,
, ,
., .,
., .,
., .,
., -., -., ., -., .,
,

-, .,
, -, -,
., ,
, ., .,
, -, -,
,
., .,
., -., -, ., ., -., ., -.,
., ., .,
, ., ., ,
., ., .,
.,
., ., , .,
.,
, ,
., ., .,
.,
,
.,
., -, ., ., ., .,
., ., ., .,
.,
.,
,
,
., .,
,
.,
,
.,
, ,
.,
., .,
., ., ., .,
,
,
, ,
.,
, ,
., ., ., ., ., .,
,
., ., ., ., ,
.,
,

., .,
, , ,
,
,
., ., .,
.,
, , ,
,
,
.,
.,
., ., ., ., -.,
., ., ., ., .,
.,
., -., ., ., .,
., -., ., -.,
,
., .,
., ., .,
.,
,
,
., -., -.,
., ., ., ., .,
., .,
., ., -.,
., , ., ., .,
., .,
,
.,
., .,
,
,
-, ,
., .,
., .,
.,

.,
.,
,
.,
-.,
-., ., .-, -., -., -, .,
.,
-, -., -,
.,
.,
., .,
,
, ,
, -, -,
.,
., ,
., -., ., ., ., .,
.,
., ., .,
.,
.,
., -.,
,
., ., .,
, ,
., ., ., , .,
,
,
, ,
., ,
., .,
,
., .,
., ., .,
,
.,
.,
., ., .,
, -, -,
.,
., ., -., ., -., .,
., -., -., ., ., ., .,

,
., -., ., -., -., ., -., -.,
., .,
, -,
,
, ,
., ., , .,
.,
,
, -,
, -, ., , ,
,
., .,
., ., ,
., .,
,
., ., ., ., .,
., ,
,
.,
.,
., ., ., .,
, -,
,
., ., ., .,
., , .,
.,
, , .,
,
., -., ., .,
,
,
., ,
,
., .,
,
,
,
., ., -, .,
, ,
., ., , .,

,
, .,
, ., .,
., ., ., .,
, ., -.,
., ., -., ., .,
., -., .,
., .,
., , ., .,
., ,
.,
.,
., .,
., ., ., ., ., , .
, , , -, ., ., ., -,
., ., .,
,
., ., , -, -, -., -.,
, ., , ., .,
, -, , ,
,
, , ,
, , , ,
, .,
, ., .,
., ., -., -.,
.,
., ., ., ., .,
.,
., .,
,
.,
., .,
,
,
.,
.,
.,
.,
., ,
., -.,
., ., -, .,
.,
,

.,
., ., -.,
,
., .,
., .,
.,
.,
,
.,
., ., ., , .,
., .,
, ,
, ., .,
, -,
.,
., ,
., -, , ,
,
, ,
., ., -., ,
,
,
.,
., -., -., -., -., -., ., .,
., ., ., .,
, ,
.,
., ., -, -,
., ., -., ., ., ,
., .,
,
, ., .,
., ., ., .,
.,
.,
,
., ., ., .,
,
., , .,
.,
,
.,
.,

., ., -.,
., , -, ., ., -,
,
., .,
, , ,
., .,
., ., .,
., .,
., .,
,
.,
.,
.,
.,
,
,
,
., -., -, ., ., -., ., .,
, .,
., ., ., , ,
, -,
., ., ., .,
., ., ,
,
.,
,
,
.,
., .-, -,
.,
., .,
.,
., -., ., ., -,
., .,
., .,
., ., .,
., .,
., ., ., .,
., .-, ,
., , .,
, -, ., .,
,
,

, -, -,
,
., .,
,
, .,
,
., -., ., ., ,
.,
, ., .,
, -,
,
., ., -.,
., ., .,
, -, .,
,
,
, -, -,
.,
, .,
., ., ., .,
, ,
.,
, ., ,
., .,
,
,
., ., ., ., .,
., .-, .,
., .,
,
, ,
, ,
., ,
.,
.,
, , ,
.,
,
., .,
, .,
.,
,
,
, -,
.,
, ., .,
., ., ., , ,
.,
., ., ., .,
., ., ., .,

.,
.,
,
, .,
, , -,
.,
.,
., .,
,
,
.,
., -., ., -., -., ., -., ., -., -
., ., .-, -., .,
., .,
,
., ., .,
., .,
., .,
.,
., -,
., .,
,
, ., .,
., ,
., ., ., ., ., .,
., .,
., .,
, -,
,
., ., -., -., ., ., -., .
., .,
., ., ., .,
., ., -.,
.,
., ., .-, , -.,
-, , ,
., ,
.,
,
,
., .,
., -., .,
, ,
, -, -, -,
,

, .,
, ,
., .,
., -., -,
., ., , -, ,
., ., ., ., ., .,
., -., .,
., .,
,
,
.,
., .,

.,
, ., , , , .,
.,
., ., ., .,
., .,
, ., , .,
., .,
.,
, , ,
,
.,
.,
,
, -, -, , ., -., ., -., .
, -,
., ., ., .,
.,
, ., .,
., ., ., -., .,
, -,
., -., .,
, -,
.,
., ., -., -,
,
, -,
,
,
,
, .,

., -., ., .,
., .,
, ., ., .,
., ., ., ., .,
,
, ,
.,
.,
.,
, -,
.,
, .,
.,
.,
, -, ,
,
.,
., .,
., -,
, ,
., ., ., .,
., .,
., -, -, -,
., ., .-, -., .,
,
., .,
,
.,
, -,
., .,
.,
-, ., ., .,
,
,
., , -,
.,
, .,
.,
., .,

., .,
., .,
., .,
., .,
,
., ., -.,
., -, ., .,
,
., ,
., ., -., ., -.,
., ., ., .,
,
.,
,
., ., ,
., ., ,
., ., ., , ,
.,
.,
., ., .,
, , ,
.,
., .,
.,
, ., ., ,
.,
, ., , ., ., .,
., .,
., ., ,
.,
., ,
, .,
,
., .,
., .,
, ,
, -, ,
,

.,
,
, , , ,
, ,
., -., .,
.,
., ., ., .,
., ., .,
., -.,
., .,
.,
, .,
, ., ., .,
., .,
,
.,
, -,
,
.,
., ., ., ,
., .,
,
, ., ., ., ., ., ,
,
,
., -.,
., .,
., ., -.,
.,
,
., ., -., ., ., .,
, -,
., ., -.,
,
., ., .,
,
, , .,
., -, ., -., ., .,
., .,
, ,

., ., .,
., -., -.,
,
,
,
., ,
-,
.,
., .,
., ., ., ., -., ,
.,
., ., .,
.,
, ,
.,
, ., ., ,
,
., .-,
., .,
., ., .,
,
., ,
.,
, ,
.,
,
.,
., .,
., ,
., ., .,
.,
., .,
, , -,
.,
.,
, ., .,
, -, ,
., .,
., ., .,
,
.,

, ., ., .,
., ., .,
, , ,
,
,
,
., ., .,
.,
,
., ., ., .,
.,
.,
., .,
-,
., , , ., ,
, -,
., .,
., ., ,
,
., .,
,
,
.,
.,
,
., ., .,
, ,
,
., .,
.,
., ., .,
., ., ., .,
.,
., , .,
., ., .,
., ., ., .,
., ., .,
., ., .,
.,

., .,
, -,
., .,
.,
., ., ,
, ,
,
,
., , ., .,
, -,
., ., .,
., ., ., -., ., .,
, .,
.,
.,
, ,
., ., ,
, ., ., ., , ., ,
,
,
,
,
., , , ., .,
.,
., -., -., ., -.,
.,
., .,
., ., -., ., ,
.,
.,
.,
., ,
.,
., .-, ., ., .,
,
.,
,
, , ,
., .,
, -, -,
.,
,
., -., ,

., , .,
.,
.,
., ., .,
,
,
,
., .,
, ,
.,
., ., .,
, , ., .,
., .,
.,
, -, ., ., .,
., ,
., -., ., .,
, ,
, -, .,
,
., -, ., -., ., .,
., ., ,
., ., ., ., ., ., .,
.,
, , ., ,
.,
.,
., -.,
,
.,
., ., ,
, , -,
., , .,
,
.,
,
., ,

###
7 7 ##
61
###
######
64
###
### ##
27
### 4 ##
61
###
######
30
### 9 ##
###
###
### ##
72
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
###
###
### ##
61
###
### ##
26
### 6###
75
###
######
40
### 6###
75
###
### ##
###
### 8###
59
###
######
72
### 9###
17
### 5 ##
52
### 4 ##
64
### 8###
32
### 5###
###
5 1 ##
76
### 8###
52
### 5 ##
79
### 8 ##
64
### 7 ##
85
### 8###
###
###
### ##
###
9 7 ##
38
###
### ##
###
###
### ##
85
### 8 ##
21
### 5###
24
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
### 5###
###
### 6###
###
9### ##
###
###
### ##
66
###
######
64
###
### ##
64
### 8 ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7###
91
### 8###
24
### 5###

96
###
### ##
###
###
######
75
### 8###
75
### 5 10
###
###
######
###
###
### ##
###
9### ##
###
###
######
###
3 5 ##
46
###
######
75
###
### ##
###
###
### ##
32
###
######
###
9 9###
###
###
### ##
20
### 5###
40
### 8 ##
85
### 8 ##
###
### 9 ##
###
###
### ##
64
### 8###
72
###
######
###
1 4###
64
### 7###
12
### 2 92
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
9######
###
### 5 ##
###
###
### ##
60
### 8###
44
### 7###
32
###
### ##
34
### 9###
###
###
######
55
### 5###
###
###
######
###
###
### ##
18
### 7###
###
9### ##
###
### 8 77
32
### 8 ##
51
### 5###
12
### 7###
###
###
######

98
###
### ##
###
1 5 0
75
### 9 ##
###
1 8###
50
### 5###
###
###
### 36
77
### 8###
###
###
######
61
### 8 ##
64
###
######
85
###
######
86
###
######
###
9### ##
64
###
### ##
###
### 9###
32
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
75
### 8 ##
###
### 7 ##
###
9######
###
###
### ##
37
### 8 ##
###
### 9 ##
75
###
### ##
###
9### ##
50
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### 0
###
9######
76
###
######
30
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
###
### 9###
75
###
######
###
###
### ##
49
### 7###
99
### 5 ##
###
###
### ##
###
###
######
61
###
######
96
###
### ##
66
###
### ##
###
5### ##
69
### 4 0
51
###
######
###
###
### ##
75
###
######

###
###
######
51
### 3 ##
19
###
######
###
### 7 ##
###
###
######
85
###
######
32
###
######
###
###
######
###
###
### ##
73
### 7###
###
###
######
72
###
######
###
###
### ##
###
###
### 65
30
### 7###
61
### 9###
###
###
######
###
4 3###
###
### 9###
18
###
######
###
###
### ##
30
### 6###
85
###
### ##
###
###
######
85
### 7###
64
### 8 ##
75
###
######
96
###
######
30
### 5 ##
###
###
######
###
###
### ##
64
###
######
###
###
######
###
###
######
32
###
######
###
###
######
###
### 6 ##
###
2 6###
96
###
### ##
75
###
######
18
### 8###
###
###
######
75
### 8 ##
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
### 6###
72
### 6 ##
###
### 8 ##
###
###
######
65
### 4###
77
### 4###

61
### 7###
###
###
######
###
### 8 ##
###
###
### ##
25
### 5###
62
###
### 78
64
### 7###
85
### 8 ##
72
### 9###
###
###
### ##
86
###
### ##
64
### 8###
66
###
######
77
### 5###
60
### 8 ##
66
### 9 17
86
###
### ##
###
3 5 95
###
###
######
30
### 8###
85
### 8###
###
###
### ##
###
###
######
75
### 6 ##
15
###
### ##
85
###
######
30
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
20
### 3 0
###
###
### ##
###
###
######
64
###
### ##
59
###
### ##
###
###
######
###
###
### 0
41
### 9###
###
###
######
64
### 8 ##
75
###
######
###
### 6 ##
###
###
### ##
32
###
######

30
### 5###
31
### 8###
39
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
66
### 9###
38
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
### 7###
72
### 8 ##
12
### 4###
19
### 5###
12
### 6###
###
###
######
48
### 7###
48
### 3###
###
###
######
###
### 9 ##
48
###
######
64
### 8###
64
###
######
###
###
### ##
44
### 8###
64
### 8###
12
### 8###
64
###
### ##
75
###
######
44
### 7###
###
###
### ##
61
###
### ##
###
9 8###
57
### 3 ##
40
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
94
### 7 ##
###
###
### ##
18
###
### ##
###
###
### ##
###
5 2 55
72
### 5###
66
###
######
###
### 7###
###
4 3###
64
### 5###
###
###
######
36
### 8###
36
### 6###
93
###
######
60
###
######

30
### 5###
61
### 9 ##
###
###
### ##
###
9 5 66
37
### 3 7
60
### 9###
###
### 9 ##
64
### 8###
72
###
### ##
###
###
######
85
###
### ##
###
9 7 ##
57
### 4###
###
###
### ##
83
### 5 28
32
###
### ##
57
###
######
###
3 4 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
10
###
### 39
###
###
### ##
75
###
######
86
### 6 ##
42
### 6 91
30
### 6###
###
###
### ##
41
###
######
18
### 8 ##
18
### 2 ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
9######
###
###
### ##
46
###
######
64
###
### ##
###
###
######
64
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
68
### 4 ##
###
###
######
###
### 7 ##
###
###
######
64
### 7###

###
###
### 0
###
9 7###
###
###
######
64
### 8 ##
###
###
######
###
###
### ##
53
### 8###
64
###
######
###
###
### 96
###
###
######
32
###
### ##
50
### 9 ##
57
### 7 ##
###
9 5###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
72
### 8###
32
### 6 40
###
### 9 ##
85
###
### ##
66
###
### ##
38
###
### ##
60
### 7###
###
### 8###
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
86
### 9###
32
###
### ##
53
### 8###
54
###
######
###
### 9 ##
79
###
### ##
12
### 8 ##
###
###
######
85
###
######
###
### 9###
###
### 5 90
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
59
###
### ##
###
###
### ##
57
### 4 ##
75
### 7###
38
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
### ##

72
###
######
61
###
### ##
###
###
### 87
###
8 9 ##
###
1 2 ##
54
### 7 ##
###
9######
###
### 9 ##
###
###
### ##
40
### 8 48
###
###
### ##
53
###
######
###
###
### ##
32
###
### ##
31
### 7###
53
### 9###
60
###
######
94
###
### ##
85
###
######
###
###
######
###
### 5###
32
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
31
### 6###
79
### 9###
###
###
######
69
###
######
42
###
######
37
###
######
###
###
######
94
### 9###
###
###
######
###
###
### ##
80
### 8 ##
41
### 7 34
###
###
######
50
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
45
### 4 ##
30
### 9###
15
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
85
### 9 ##
75
### 8 37
19
###
### 73
###
###
### ##
30
### 6 15

###
9######
15
### 5 ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
### 8###
17
### 5 ##
###
###
### ##
85
### 8###
###
6 4###
61
###
### ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
###
9 7###
###
###
### ##
###
1 3###
###
###
### ##
###
###
### ##
60
###
### ##
###
### 8###
76
###
######
85
###
### ##
19
### 9 ##
85
###
### ##
###
###
######
40
###
######
###
### 5###
53
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
### 6 ##
85
### 9###
###
###
### ##
###
###
######
30
###
### ##
32
###
### ##
64
###
### ##
30
###
### ##
###
###
######
85
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### ##
38
###
### ##
75
### 9 ##

###
###
### ##
###
###
### ##
19
### 5###
40
###
######
###
9 6 ##
###
9 8###
###
### 8 38
###
###
######
###
### 7###
###
### 9 ##
###
###
######
###
9 8 ##
###
###
######
###
###
### ##
85
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
### 33
###
###
######
85
### 6###
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
66
###
######
###
8 6###
###
###
### ##
###
### 5 ##
46
### 8 ##
44
### 8###
75
###
### ##
62
### 7 ##
###
### 9###
###
9 4###
85
### 8###
###
###
### ##
72
###
### ##
###
###
### ##
###
1 3 97
35
###
######
###
9 7###
###
###
######
75
###
######
30
###
### ##
19
### 8 ##
85
### 9###
40
###
######
###
###
### ##
30
### 7###
###
###
### ##
61
###
### ##
85
### 6 ##

###
### 9###
40
###
### ##
85
###
### ##
61
### 9 ##
61
### 9 ##
###
###
######
###
###
######
###
### 8 ##
51
### 8###
###
### 6 20
###
###
### ##
###
###
### 0
38
### 6###
30
### 6 ##
30
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
60
### 9 26
###
9 9 ##
27
### 9###
30
### 6 ##
###
9######
###
### 7###
###
9 9###
62
###
### ##
###
###
######
38
###
### ##
###
###
### ##
94
###
######
###
###
### ##
61
###
######
96
###
### 85
###
###
### ##
46
### 9 ##
94
### 9 ##
24
### 8###
64
### 9 ##
###
###
### ##
39
### 7 ##
19
### 8###
75
###
######
30
### 5###
72
###
### ##
32
### 9###
18
### 6###
59
### 7###
57
### 9 ##
30
### 8###
85
###
### ##
63
### 4###
###
7 4###

###
###
######
###
###
######
###
### 7###
###
9 4 89
86
### 4###
###
###
### ##
###
###
### ##
30
### 8###
###
### 8###
94
###
######
###
###
### ##
61
###
### ##
32
###
######
30
###
### ##
64
###
######
###
###
######
96
###
######
###
3 3###
76
###
### ##
61
###
######
###
###
######
40
### 7###
###
### 9###
###
###
### ##
###
### 9 ##
61
###
### ##
###
###
### ##
75
###
######
85
###
### ##
85
### 9###
39
### 8 63
61
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9 6 4
31
### 6 50
###
###
### ##
85
###
######
38
###
######
85
### 9 ##
###
### 9 ##
30
### 6 41
75
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
19
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
61
###
######
64
###
### ##

###
###
######
17
### 4 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
8 8 ##
###
### 9###
85
### 8###
30
### 6###
29
### 4###
29
### 2 ##
74
### 6###
###
9 6###
30
### 5###
64
###
######
###
###
### ##
61
###
######
57
### 8 ##
95
### 5 ##
###
### 9###
###
### 5 ##
###
### 6###
10
### 5 ##
###
###
### ##
30
###
######
93
###
### ##
50
### 7###
###
###
######
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
###
###
######
30
### 5###
10
### 7 ##
18
### 8###
40
### 9###
30
###
### ##
61
###
### ##
###
###
### 59
75
###
### ##
32
###
### ##
19
###
### ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
32
###
### 0
61
###
### ##
###
###
######
53
###
######
64
### 7###
###
### 8 ##

32
### 7 ##
61
###
### ##
###
### 6###
64
### 9 ##
85
### 8 ##
85
###
### ##
30
### 3###
85
###
### ##
37
### 9###
61
###
### ##
76
###
### ##
75
###
######
30
###
######
85
### 7 ##
84
### 6###
###
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
######
85
###
### ##
30
### 6 ##
64
### 9###
###
###
######
53
###
######
75
### 9 ##
###
### 8###
###
###
######
###
### 9###
###
###
### ##
61
### 7 ##
18
### 8###
76
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
86
### 6 ##
32
###
### ##
###
###
######
31
### 7###
64
###
### ##
###
### 8###
39
### 4 ##
###
###
### ##
23
### 4###
28
### 5###
###
###
### ##
44
### 8 ##
73
### 6###
64
### 8###
61
###
######
26
### 7###
###
1 5 ##

94
### 4 ##
19
###
### ##
76
### 4###
###
9######
64
###
######
18
###
######
85
###
######
###
9### ##
18
###
### ##
75
###
######
12
###
### ##
###
###
### ##
32
###
### ##
54
### 9###
###
9######
###
### 7 22
###
9 6###
###
9### ##
75
###
######
###
###
### ##
###
9 4 49
###
### 8 53
60
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
8 8 74
###
###
### ##
###
###
### 79
66
###
### ##
46
### 7 ##
52
###
### ##
75
### 6 ##
61
### 7 ##
74
###
######
###
###
### ##
71
###
### ##
37
### 8 ##
###
### 8 ##
###
### 9###
###
###
### ##
64
### 7###
40
###
######
###
###
######
46
###
######
70
###
### ##
49
### 3 ##
75
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######

###
9 7###
30
### 6 0
85
###
### ##
###
###
######
85
###
### 0
###
###
######
75
### 8###
###
###
### ##
###
###
### ##
75
###
### ##
53
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
74
###
### ##
85
###
### ##
15
### 7###
19
### 7###
###
### 6###
###
###
### ##
###
### 5 58
94
###
### ##
85
###
### ##
75
###
### ##
###
###
### ##
19
### 7 ##
###
### 5 ##
###
9 8###
###
###
### ##
63
### 7###
###
9 5###
27
### 9 ##
72
###
### ##
77
###
######
53
###
### ##
###
###
### 30
18
### 6###
19
### 6 ##
86
###
### ##
###
###
### ##
75
### 9 ##
40
###
### ##
###
6 2###
68
###
######
###
9######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######

86
### 8 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
5 7###
18
### 8 ##
18
### 7###
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
85
###
### ##
70
###
######
61
###
######
###
###
######
###
9### ##
###
###
######
60
### 9###
19
### 2 62
###
###
######
###
###
######
12
### 4 93
###
###
### ##
###
###
######
###
### 7###
###
1 6###
85
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
85
###
######
###
###
### ##
###
###
######
85
###
### ##
32
###
######
###
###
### ##
61
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
96
###
### 86
###
###
######
44
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
64
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
50
###
######

32
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
75
###
### ##
32
###
### ##
###
###
######
33
### 7###
75
### 8###
###
###
### ##
66
###
### ##
85
###
######
61
###
### ##
85
###
### ##
61
### 6 ##
30
### 8###
###
### 5 ##
###
### 8 ##
94
###
### ##
82
### 4 ##
###
### 9 ##
50
###
### ##
40
###
######
75
### 5###
64
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
### 5 ##
80
### 5###
###
### 8 ##
###
### 6 61
###
###
######
###
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
### ##
19
###
### ##
57
###
######
###
###
### ##
94
###
### ##
###
### 8 ##
64
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
30
###
### ##
###
###
######
72
### 8 67
75
### 9 ##
61
###
### ##
32
###
### ##
75
###
######

72
###
######
19
###
######
75
### 4###
38
###
### ##
80
### 6###
###
### 8###
36
###
######
85
### 7 ##
###
### 5 76
93
### 8 ##
38
### 8 ##
###
###
### ##
###
### 9###
20
### 4 0
###
###
######
46
### 9 ##
32
###
### ##
###
###
### ##
23
###
### ##
###
### 9 ##
###
### 7###
24
### 9###
###
###
######
###
###
######
61
###
### ##
###
###
######
###
###
######
85
### 8 ##
62
### 7###
###
###
### ##
###
###
######
18
### 4 ##
30
### 7 ##
46
### 8###
###
###
######
###
###
### ##
30
###
### ##
###
9### ##
###
### 7###
64
###
### ##
###
###
### 25
21
###
######
40
### 8 ##
###
9######
###
###
######
###
###
######
###
###
######
30
###
######
###
### 9###
75
###
### 43
###
###
######

30
### 7 ##
###
###
### ##
24
### 4###
61
###
### ##
###
###
### ##
36
### 5 81
###
###
### ##
96
### 5###
###
### 7 83
38
###
### ##
###
###
### 0
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
7 4 31
85
###
### ##
61
###
### ##
60
###
### ##
94
###
### ##
15
###
### ##
###
###
### ##
###
9 6 ##
93
### 4 ##
26
### 6###
###
9### ##
10
### 4###
27
###
######
###
###
######
85
###
######
74
### 4 23
###
### 8 ##
###
###
### ##
46
### 8 ##
75
###
######
###
###
######
85
###
### ##
38
### 7 ##
46
### 8###
###
###
######
###
###
######
38
### 9 ##
18
### 3 ##
###
9 2 5
###
###
### ##
###
###
### ##
###
9 4 ##
31
### 6###
###
###
######
61
### 7 ##
###
11 2 56
33
### 7 ##

###
1 1 2
72
### 4 1
###
### 6 0
###
7 2 9
10
### 7###
###
### 6 ##
###
9 6###
75
### 9###
86
###
######
86
###
######
64
###
### ##
86
###
######
###
9### ##
75
### 9 ##
38
### 6 ##
###
###
######
###
5 8 ##
85
###
### ##
###
###
### ##
###
### 6###
###
###
### ##
14
### 4 ##
###
### 8###
57
###
######
###
###
### ##
###
###
######
32
###
### ##
38
###
### ##
###
###
### ##
44
### 5 ##
61
### 8###
###
###
### ##
51
### 6 6
44
### 7 ##
40
###
### ##
38
### 5 ##
19
### 7###
61
### 9 ##
61
###
### ##
72
###
### ##
26
### 7 ##
13
### 4 44
###
###
######
38
### 3###
85
###
### ##
38
###
### ##
85
### 6###
44
### 9###
85
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##

###
###
######
75
### 6 ##
64
### 8 ##
85
### 9###
50
### 6 ##
30
### 9###
16
### 3 ##
94
### 5###
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
32
### 7###
37
###
### ##
18
### 7###
29
### 4###
18
### 4 24
32
###
### ##
61
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
85
### 8###
###
4### ##
###
9 6 ##
###
###
### ##
###
9 4###
###
###
### ##
64
### 5###
###
### 9 32
18
###
### ##
53
###
######
64
### 7###
###
### 9 ##
64
### 8 ##
###
### 9###
###
### 8 ##
###
###
######
63
###
### ##
###
### 8###
85
### 8 ##
38
### 6 ##
63
###
### ##
91
### 4 ##
###
###
### ##
86
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######

85
###
### ##
72
###
######
###
### 9 ##
###
9 5###
18
###
######
###
###
### ##
###
9### ##
64
### 7 ##
###
###
######
###
###
### ##
63
### 8###
46
###
### ##
###
### 9###
###
### 7###
###
###
######
41
### 9 ##
66
### 8###
###
###
### ##
###
###
######
###
9### ##
38
### 7 ##
66
###
### ##
###
###
### 0
53
### 8###
###
###
### ##
###
### 9###
30
### 7###
85
###
######
###
###
### ##
88
### 4###
38
###
######
37
### 4###
40
###
######
###
### 8 ##
###
###
######
60
###
######
###
9 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
74
### 8###
30
###
### ##
###
###
### ##
37
### 8 ##
32
### 7 ##
###
### 8 ##
70
### 4 46
###
### 7 ##
75
### 8###
###
###
### ##
###
###
######

40
###
### ##
###
###
### ##
64
### 8 ##
61
### 8 ##
64
###
### ##
###
### 6 ##
###
###
######
###
###
### ##
75
###
### ##
32
### 7###
###
###
######
30
### 7###
###
###
### 70
40
### 8###
###
###
######
###
### 9###
###
###
######
###
###
### ##
61
###
### ##
14
### 9 ##
53
### 5###
10
### 6###
32
###
### ##
64
### 9 ##
64
###
### ##
###
###
######
18
###
######
###
###
### ##
###
### 9 ##
39
### 8###
31
### 8 3
###
###
######
49
### 9###
31
###
### ##
75
###
######
###
###
### ##
85
### 7 71
###
### 9 ##
###
### 6###
19
### 9 ##
13
### 5 ##
###
###
### ##
###
###
######
48
###
######
75
### 7 ##
75
###
######
75
###
### ##
18
### 5###
###
###
######
53
### 7 ##
18
###
######

53
### 5###
75
###
### ##
64
### 7 ##
85
###
### ##
64
### 6 ##
64
### 9###
40
###
######
64
###
### ##
79
###
######
61
###
### ##
61
###
### ##
33
### 3###
###
###
### ##
###
9 5###
###
###
######
93
### 9 ##
###
### 5 29
###
###
### ##
###
###
### ##
18
### 7###
66
###
######
63
### 8###
50
### 9 ##
75
###
### ##
46
### 3###
###
###
### ##
29
### 4 ##
50
###
######
30
### 5###
###
6 8 18
###
9 8###
95
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
46
###
### ##
10
### 6###
###
###
### ##
###
###
### ##
64
###
######
64
###
######
###
###
### ##
###
9######
68
###
### ##
###
###
### ##
###
9 7###
14
### 5###
92
### 8 ##
48
### 5###

72
### 9###
###
###
### ##
18
### 9###
###
9 7###
###
###
### ##
75
###
### ##
###
###
######
###
###
######
32
### 6###
75
### 7###
86
### 7###
64
### 3 ##
###
###
######
###
1 6###
40
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
###
1 3 14
61
### 4###
72
###
### ##
41
###
### ##
28
### 8###
85
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
9### ##
85
###
######
###
###
### ##
78
###
######
44
### 6 ##
###
###
### ##
69
###
### 51
66
###
######
###
###
######
75
###
### ##
###
###
######
61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
32
###
######
###
9### ##
44
###
######
30
###
######
###
###
### ##
86
###
### ##
75
###
### ##
64
###
### ##
###
###
######

###
###
######
72
### 6###
###
###
### ##
###
###
### ##
73
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######
85
###
### ##
###
###
### ##
61
### 5###
###
### 7###
37
### 9 ##
###
### 6###
50
###
### ##
38
###
### ##
85
###
######
18
###
### ##
###
### 8 ##
###
###
######
###
###
######
55
###
### ##
###
###
### ##
40
###
### ##
###
9 5###
64
### 8 ##
###
###
### ##
###
### 5###
###
###
### ##
64
###
######
###
###
######
85
###
### ##
61
###
######
37
### 4###
###
### 9 ##
59
###
### ##
85
###
######
99
### 9 ##
64
###
######
61
###
### ##
40
###
######
###
9 7###
###
### 5###
###
###
### ##
38
###
### ##
61
###
######
###
### 7 ##
###
###
######
30
###
### ##
86
### 9 ##

###
### 9###
###
### 7###
30
###
### ##
24
### 4 ##
###
###
### ##
85
###
### ##
19
###
######
72
### 8###
18
###
### ##
33
### 7###
###
###
### ##
62
### 6###
85
###
######
###
### 8###
32
### 9###
###
###
### ##
###
### 9###
###
###
######
64
###
### ##
85
###
### ##
24
### 2 8
32
###
### ##
64
### 9 ##
###
1 2###
37
### 5###
23
### 4 ##
40
### 9###
###
###
### ##
73
###
######
###
###
### ##
38
### 8###
###
9 7 88
###
1 5###
19
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
72
### 9 ##
###
### 5###
###
### 5 ##
###
###
######
###
9 8 ##
###
###
######
50
### 5 42
###
###
### ##
83
### 4 84
70
### 9###
###
###
### ##
18
### 8 ##
###
###
######
85
###
### ##
30
###
######

###
9### ##
85
### 9 ##
24
### 3###
###
###
### ##
37
### 4###
###
###
### ##
85
###
######
###
### 9 ##
###
### 6 ##
###
###
######
###
###
######
18
### 4###
86
###
######
###
###
######
42
### 4###
###
### 7###
###
###
######
###
###
######
###
###
######
64
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
30
### 6 ##
32
### 3###
41
### 7 ##
38
### 7 ##
###
###
######
###
###
######
###
###
######
###
9######
72
###
### 16
41
### 3 ##
75
### 7###
###
###
### 80
###
###
######
###
###
######
94
### 9 ##
###
###
### ##
29
### 8###
###
###
### ##
53
###
### ##
76
### 6###
72
###
### ##
###
###
######
75
###
######
78
###
### ##
29
###
######
29
### 8###
###
### 9###
64
### 4 60
###
### 9 98

###
###
### ##
94
###
### ##
64
###
######
73
###
######
40
### 6###
64
### 8###
###
4 9###
###
###
### ##
47
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
78
###
### ##
56
### 6###
32
###
### ##
86
###
### ##
29
### 8 ##
40
### 8 68
85
###
### ##
###
### 9###
75
###
######
75
### 7###
###
###
######
###
9 9###
###
###
######
44
###
######
###
9### ##
###
###
######
###
9######
42
### 8 ##
50
###
######
###
1 3 35
30
###
######
###
9######
32
### 8 ##
###
###
### ##
85
### 4###
38
### 8###
###
###
######
###
###
######
85
###
### ##
50
###
######
85
###
### ##
###
###
######
75
### 8###
36
### 3###
72
### 8 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
###
######

###
###
######
61
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### ##
85
###
### ##
85
###
### ##
###
###
### ##
85
### 9 ##
###
###
### 0
###
9 5 ##
###
###
### ##
###
###
### ##
18
### 9 27
###
9 9###
10
### 6###
###
###
######
64
###
######
###
###
######
85
### 8 ##
40
###
### ##
###
### 7 ##
###
###
### ##
###
###
######
30
### 9 ##
75
###
######
86
###
######
85
###
######
42
### 3###
###
###
### ##
###
9 9###
72
###
### ##
###
7 4###
###
### 9###
61
### 8###
###
9 8###
72
### 9###
85
### 9 ##
72
###
### ##
61
###
######
38
### 8 ##
###
###
######
###
###
######
32
###
### 0
###
###
######
###
###
######
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
53
###
######
30
###
### ##

###
###
### ##
###
### 9 ##
###
###
######
###
9 6 75
###
###
######
64
###
### ##
70
###
######
###
###
######
###
###
######
73
###
### 82
64
###
######
41
###
### ##
39
### 6###
39
###
### ##
###
###
######
40
### 8###
###
###
######
60
###
######
24
### 8###
64
###
### ##
###
###
### ##
75
### 9###
###
### 9 ##
###
###
### ##
###
9######
85
###
######
85
###
### ##
24
### 8 ##
40
### 6###
64
### 7###
85
### 7###
###
###
######
###
###
### ##
###
9######
85
### 7 ##
74
###
### 0
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
96
### 9 ##
###
###
### ##
###
### 9 ##
90
### 6 ##
90
### 7###
###
###
######
87
### 6###
85
###
### ##
85
### 5 ##
75
### 5###
###
###
### ##
###
###
### ##

85
###
### ##
85
### 6###
###
###
### ##
###
9######
64
### 9###
###
###
######
85
### 8###
###
###
######
###
###
######
###
### 8###
64
###
######
85
###
### ##
44
###
######
60
###
######
30
###
### ##
64
###
######
10
### 6 ##
74
###
######
30
### 5 ##
30
### 7 ##
###
###
######
###
9### ##
###
### 9 ##
###
### 8 ##
19
### 7###
85
###
### ##
###
9 6###
###
### 9###
72
### 9 ##
75
### 9 ##
###
###
######
###
###
### ##
###
9 7###
###
###
######
40
### 8 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
### 6###
###
### 8###
###
###
### ##
32
###
######
85
###
### ##
###
### 6 ##
61
### 8 ##
61
###
### ##
###
### 9 ##
60
###
######
###
2 4 11
###
###
######
###
###
######
###
1 3 ##

###
###
### 0
57
###
######
###
###
### ##
32
###
### 52
50
###
### ##
###
### 8 12
64
### 8 ##
###
###
######
32
###
### ##
###
9 6###
85
###
### ##
###
9 7 ##
###
###
### ##
60
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
### ##
31
### 5 47
41
### 6###
###
###
### ##
78
### 6###
###
###
######
###
9######
###
### 6 19
###
###
### ##
53
### 7 ##
30
###
### ##
31
### 5 ##
###
### 7###
###
### 7###
38
### 9###
61
###
### ##
###
###
######
29
### 9 ##
61
### 9###
###
###
### ##
###
9 7###
39
### 6###
###
1 5 0
30
### 5###
40
###
######
39
### 3 72
72
### 6 ##
###
9 9 ##
47
###
### ##
60
###
### ##
###
###
### 0
78
###
### ##
###
###
######
61
###
######
###
###
### ##

###
9 9 ##
###
### 7###
26
### 7 ##
77
###
######
###
###
### ##
75
### 8###
###
###
### ##
###
###
### ##
18
### 9###
87
###
### 0
37
###
### ##
22
### 6 ##
###
###
### ##
###
###
######
###
9######
61
###
######
###
###
### ##
###
### 9 45
41
###
######
85
###
### ##
43
###
######
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
70
###
### ##
85
### 9 ##
###
###
######
###
###
### 57
40
### 9###
###
###
### ##
###
###
######
38
### 8 ##
###
###
### ##
96
###
### 0
###
###
######
81
### 4###
24
### 9 ##
52
### 9 ##
###
9######
61
###
### ##
64
### 7###
64
###
### ##
61
### 7###
###
### 9 94
37
### 5###
61
###
### ##
###
9######
41
###
### ##
38
### 9 ##
38
### 8###

61
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
### ##
###
###
######
###
###
######
###
###
### 64
67
### 4###
72
###
### ##
###
1 3###
###
###
### ##
60
### 8 ##
93
### 8###
###
###
######
31
### 7###
###
### 9 ##
###
###
######
30
### 8###
###
9### ##
60
###
### ##
###
9 7###
75
### 5###
87
### 9###
86
### 8 ##
32
### 9 ##
###
###
######
94
###
### ##
31
###
######
13
### 4 69
30
###
### 54
###
###
######
64
###
######
###
###
######
85
### 8 ##
###
###
### ##
75
### 9###
85
### 5###
86
###
######
77
### 8###
74
###
######
61
### 7 ##
###
8 3###
###
###
### ##
38
### 6 ##
###
### 6 ##
###
### 6###
###
9 8 ##
###
### 8###
19
###
######
###
###
### ##
###
###
######

40
### 6###
32
###
######
96
### 4###
26
### 9 ##
###
###
### ##
64
###
### ##
###
9 8 ##
41
###
######
###
###
### ##
###
### 7 21
###
### 7###
###
###
######
79
###
### ##
###
9 9 ##
48
### 5 ##
###
###
### ##
###
9 6###
44
### 4 ##
69
### 5 ##
###
### 7###
###
###
### ##
###
### 9 ##
75
### 8 ##
34
### 5###
72
### 9###
17
### 5 13
###
###
######
###
###
######
###
###
######
85
### 7###
30
###
### ##
30
### 7 ##
86
### 8 ##
47
### 3###
###
9 8###
23
### 7###
61
###
### 99
###
### 6 ##
86
###
### ##
40
###
### ##
###
###
### 0
64
###
######
###
###
### ##
###
### 9###