You are on page 1of 4

Mata Pelajaran

Tarikh / Hari
Tingkatan
Masa
Tajuk
Sub-tajuk
Hasil Pembelajaran

Prinsip Perakaunan
2 Jun 2014 / Isnin
4 Perakaunan 1
9.20 10.00 pagi
Imbangan Duga
Pembetulan Kesilapan (Kesilapan Ketara)
Di akhir pembelajaran murid akan dapat :
1) Menyatakan jenis kesilapan ketara dalam
Imbangan Duga.
2) Mengesan dan menganalisis kesilapan

Pengetahuan Sedia Ada

ketara.
Perekodan urusniaga berdasarkan sistem

Pendekatan
Strategi
Kaedah

catatan bergu.
Pembelajaran berasaskan masalah (PBL).
Berpusatkan guru, murid dan bahan.
Perbincangan, penerangan, soal jawab dan

BBB

masteri.
Peta konsep, kertas mahjong, kad manila

Nilai Murni

dan lembaran kerja.


Menghormati guru,

KBKK

kerjasama, dan keyakinan.


Menjana idea, pengetahuan, kefahaman,

memberi

perhatian,

membezakan, dan membuat rumusan.


Pengajaran Harian

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran


Langkah /
Masa
Set
induksi
(5 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Permulaan.

Guru memulakan
kelas dengan
mengimbas kembali

Murid melihat dan


memberi tumpuan
sepenuhnya.

Strategi / Kaedah /
BBB / KBKK
Strategi:
Berpusatkan guru,
murid, dan bahan.

sub tajuk yang


dipelajari oleh murid
pada pelajaran yang
lepas.

Murid menjawab
persoalan yang
dilontarkan oleh
guru.

Guru menunjukkan
Imbangan Duga
yang seimbang dan
tidak seimbang
kepada murid.

BBB:
Kertas Mahjong
(Imbangan Duga)
Nilai:
Menghormati guru,
memberi perhatian.

Guru mengaitkan
Imbangan Duga
tersebut dengan
tajuk pembelajaran.

Langkah 1
(7 minit)

Jenis-jenis
kesilapan terbahagi
kepada dua :
1) Kesilapan
Ketara
2) Kesilapan Tidak
Ketara
Maksud kesilapan
ketara adalah
kesilapan yang
dapat dilihat dalam
Imbangan Duga.

Jenis-jenis
kesilapan ketara :
1) Kesilapan
menghitung.
2) Kesilapan
ketinggalan satu
catatan.
3) Kesilapan
amaun.
4) Kesilapan
perekodan di
sebelah yang
salah.
5) Kesilapan lain
dalam
Imbangan Duga.
Langkah 2 Latihan jenis
(15 minit)
kesilapan ketara

Guru menunjukkan
peta konsep
pembetulan
kesilapan.
Guru bertanya
murid maksud dan
jenis kesilapan
ketara.
Guru
membincangkan
dengan murid
maksud dan jenis
kesilapan ketara.

Kaedah:
Perbincangan dan
soal jawab.

KBKK:
Murid mendapat
gambaran awal
tentang topik yang
akan diajar.
Murid memberi
perhatian di setiap
penerangan guru.

Strategi :
Berpusatkan guru,
murid dan bahan.

Murid menjawab
persoalan yang
dikemukakan oleh
guru.

Kaedah :
Penerangan dan
masteri.

Murid membuat
catatan tentang
maklumat penting
yang disampaikan
oleh guru.

BBB:
Kad Manila
(Peta konsep jenis
kesilapan ketara
dan tidak ketara).
Nilai:
Menghormati guru,
komunikasi
berkesan dan
memberi perhatian.
KBKK:
Menjana idea,
pengetahuan dan
kefahaman.

Guru memaparkan
soalan ilustrasi dua

Murid memberi
perhatian di setiap

Strategi :
Berpusatkan guru,

menghitung dan
kesilapan
ketinggalan satu
catatan.

jenis kesilapan
ketara yang
melibatkan
Imbangan Duga
yang tidak
seimbang.

penerangan guru.

murid dan bahan.

Murid menjawab
persoalan yang
dikemukakan oleh
guru.

Kaedah :
Penerangan dan
masteri.

Guru bertanya
murid apakah jenis
kesilapan ketara
yang berlaku.

Murid membuat
catatan tentang
maklumat penting
yang disampaikan
oleh guru.

Guru memberi
penerangan tentang
pengiraan kesilapan
yang terlibat.

BBB:
Kertas Mahjong
(Imbangan Duga).
Nilai:
Menghormati guru,
komunikasi
berkesan dan
memberi perhatian.
KBKK:
Menjana idea,
pengetahuan dan
kefahaman.

Langkah 3
(10 minit)

Melakukan kerja
berpasangan.

Guru meminta
murid duduk secara
berpasangan dan
menjawab soalan
yang diedarkan.

Murid memberi
perhatian terhadap
penerangan yang
disampaikan oleh
guru.

Guru meminta
beberapa murid
menulis jawapan di
papan tulis.

Murid menjawab
soalan lembaran
kerja yang diberi.

Guru membuat
penilaian dan
membincangkan
jawapan yang
diberikan oleh
murid.

Refleksi /
penutup
(3 minit)

Membuat rumusan.

Guru bertanya
kepada murid
adakah pelajaran
hari ini
menyeronokkan.
Guru meminta

Murid membuat
catatan tentang
maklumat penting
yang disampaikan
oleh guru.

Strategi :
Berpusatkan murid
dan bahan.
Kaedah:
Pembincangan dan
soal jawab.
BBB:
Lembaran kerja.
Nilai:
Keyakinan diri,
kerjasama dan beri
perhatian.
KBKK:
Murid mendapat
pendedahan lebih
mendalam tentang
jenis kesilapan
ketara.

Murid membuat
rumusan pelajaran
hari ini.

Strategi:
Berpusatkan guru
dan murid.

Murid menandakan
kerja sekolah yang
perlu dibuat dan

Kaedah:
Soal jawab.

murid membuat
rumusan mengenai
pembelajaran pada
hari ini.
Guru memaklumkan
kepada murid kerja
sekolah yang perlu
dibuat dan tajuk
pengajaran akan
datang.

pembelajaran yang
akan datang.

BBB:
Nilai:
Menghormati guru
dan berfikiran
terbuka.
KBKK:
Dapat membuat
rumusan.

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Refleksi Guru
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................