You are on page 1of 16

Lembaga Peperiksaan

Kementerian Pelajaran Malaysia

DOKUMEN ITEM CONTOH


PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI
(DICPSK)
Untuk

KOLEJ VOKASIONAL (KV)


KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 1 - KESELAMATAN INDUSTRI
KOD : ETN 101
SEMESTER : 1
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
@ LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

KANDUNGAN
Page/
Halaman

Fasafah Pendidikan Kebangsaan

1.0

Pendahuluan

2.0

Module Outcomes

3.0

Assessment Outcomes

4.0

Module Information

5.0

Standard Kompetensi

6.0

Tafsiran

7.0

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

8.0

Senarai Lampiran

14

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

ii

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

ii

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
1.0

PENDAHULUAN

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh
Menteri Pelajaran telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada
Kolej Vokasional, meambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara.
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada Jun 2011
telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang merupakan satu
kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional.
Pada 31 Jan. 2012, Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional Rintis hingga Tahap 3 atau 4 yang
sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional Rintis dari Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua
bentuk iaitu Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP). PS dijalankan secara formatif seiring dengan proses pengajaran
dan pembelajaran. PP pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrumen dan peraturan
penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) dan Dokumen Item Contoh (DIC) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai
panduan untuk guru membimbing dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam pembangunan modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kolej
Vokasional untuk melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi
usahawan.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
2.0

MODULE OUTCOMES

At the end of the module, the students should be able to:

Identify and demonstrate Safety Regulation.

Describe Occupational Safety and Health (OSH).

Explain accidents and hazard at workplace.

Perform accident prevention at workplace.

Perform fire fighting.

Apply basic first aid procedures according to OSH.

Perform workshop equipment and tools usage.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
3.0

ASSESSMENT OUTCOMES/ PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


Pentaksiran hasil pembelajaran murid-murid dapat:
1. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang teori berkaitan teknologi elektronik.
2. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan teknologi
elektronik.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan teknologi elektronik.
4. Menyelesaikan masalah dan menghasilkan/menjana idea baru berkaitan teknologi elektronik.
5. Mengamalkan aspek keselamatan semasa menggunakan alatan dan kesihatan di tempat kerja
6. Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat, bahan dan teknik semasa menyempurnakan
tugasan berkaitan teknologi elektronik.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

4.0

MODULE INFORMATION

MODULE

1 (INDUSTRIAL SAFETY)

CODE

CEEN 101

LEVEL

1 SEMESTER 1

CREDIT UNIT

2.0

CONTACT HOUR

3.0 HOURS / WEEK

PREREQUISITE

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
5.0

STANDARD KOMPETENSI

NAMA MODUL
M1 KESELAMATAN INDUSTRI

STANDARD KOMPETENSI
M1K1

APPLY GENERAL SAFETY REGULATION

M1K2

EXPLAIN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH


(OSH)

M1K3

IDENTIFY ACCIDENTS AT WORKPLACE AND


PREVENTION

M1K4

DEMONSTRATE FIRE FIGHTING AND


PREVENTION

M1K5

APPLY BASIC FIRST AID

M1K6

UTILSE EQUIPMENT AND HANDS TOOLS

(INDUSTRIAL SAFETY )

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
6.0

TAFSIRAN

Standard Kompetensi
Perlakuan/ tingkahlaku yang menunjukkan penguasaan murid yang standard dalam sesuatu tugasan/ duti
Penyataan Standard Kompetensi
Satu penyataan yang menerangkan tentang perlakuan/ tingkahlaku kompetensi yang standard

Eviden Kompetensi
Bukti yang menunjukkan murid boleh melakukan/ melakasanakan/ menyempurnakan/ memberi respon/ mengamalkan
sesuatau tugasan/ duti hingga ke peringkat kompeten

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

7.0

DOKUMEN ITEM CONTOH PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DICPSK)


MODULE 1

KOMPETENSI

: M1K1 APPLY GENERAL SAFETY REGULATION

EVIDEN KOMPETENSI
M1K1.1 E1

M1K1.1 E2

M1K1.1 E3

M1K1.2 E1

M1K1.2 E2

INDUSTRIAL SAFETY

MAKLUMAT TAMBAHAN

List the personal safety rules


according to
OSHA.
List the workshop and
environment safety
rules according to OSHA.
List the tools and equipment
safety rules
according to OSHA

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Ujian secara lisan

Nyatakan 3 langkah
keselamatan diri yang
perlu diamalkan ketika
berada di bengkel

Ujina bertulis (kuiz)

Lampiran M1 01

Ujian bertulis (kuiz)

Lampiran M1 02

Ujian bertulis (kuiz)

Lampiran M1 03

Explain the personal safety rules


according to OSHA.
Explain the safety rules
workshop and environment
safety rules according to
OSHA.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

Pentaksiran dilakukan bersama

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
M1K1.2 E3

Explain the safety rules of tools


and equipment according to
OSHA.

M1K1.3 E1

Practice personal safety rules


according t OSHA.

M1K1.3 E2

Practice workshop and


environment safety rules
according to OSHA

M1K1.3 E3

Lampiran M1 04

11

: M1K2 EXPLAIN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

EVIDEN KOMPETENSI

M1K2.1 E2

Pemerhatian

Practice tools and equipment


safety rules according to OSHA

KOMPETENSI

M1K2.1 E1

Pentaksiran dilakukan bersama

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Explain the importance of OSH


according
to Act 1994.
List out the 5 basic principles of
OSH for
Workers Rights, OSH Policies,
Information, Promotion and
Education

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian bertulis
(kuiz)

Lampiran M1 05

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
M1K2.2 E1

M1K2.2 E2

Explain the principle of OSH Act


1994 according to International
Labour Organization
List out the importance of
corporate Responsibility
according to OSHA 1994.

KOMPETENSI

M1K3.1 E2

M1K3.2 E1

M1K3.2 E2

Ujian bertulis
(kuiz)

Lampiran M1 06

: M1K3 IDENTIFY ACCIDENTS AT WORKPLACE AND PREVENTION

EVIDEN KOMPETENSI

M1K3.1 E1

Pentaksiran dilakukan bersama

MAKLUMAT TAMBAHAN

Identify the causes of accident in


workplace according to OSHA.
List out the accident in
workplace according to OSHA.

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Ujian bertulis
(kuiz)

Nyatakan 4 punca
kemalangan di tempat
kerja.

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 4 jenis
kemalangan yang
mungkin boleh berlaku di
tempat kerja.

Ujian bertulis
(kuiz)

Namakan 4 tanda bahaya


berdasarkan simbol.

Identify the major type of hazard


and signage according to
OSHA.
List out the major type of hazard
and signage according to
OSHA.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

Pentaksiran dilakukan bersama

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
M1K3.2 E3

M1K3.3 E1

M1K3.3 E2

M1K3.3 E3

Practice the major type of


hazard and Signage according
to OSHA.
Determine the types of accident
prevention at workplace
according to
OSHA.
Explain 4 of the accident
prevention measure for
eliminating hazard, limiting
hazard level, isolation and
barriers and fail-safe design
according to OSHA.
Practice accident prevention
measure according to OSHA.

KOMPETENSI

M1K4.1 E2

Latihan amali

Lampiran M1 07

: M1K4 DEMONSTRATE FIRE FIGHTING AND PREVENTION

EVIDEN KOMPETENSI

M1K4.1 E1

Pentaksiran dilakukan bersama

MAKLUMAT TAMBAHAN

Identify fire distinguishers


according to Fire and Rescue
Department standard.
Identify 5 types and usage of fire
extinguishers according to Fire
and Rescue Department
standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

Pentaksiran dilakukan bersama

10

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 5 kelas
pemadam api

Ujian bertulis
(kuiz)

Lampiran M1 08

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
M1K4.1 E3

M1K4.2 E1

M1K4.2 E2

M1K4.2 E3

M1K4.2 E4

M1K4.2 E5

M1K4.3 E1

Classify fire extinction according


to Fire and Rescue Department
procedure.
Demonstrate the usage of fire
extinguishers according to Fire
and Rescue Department
procedure.
Explain fire prevention of fire
according to
Fire and Rescue Department.
List out the usage of fire
extinguishers according to Fire
and Rescue Department
procedure.

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian bertulis
(kuiz)

Lampiran M1 09

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 4 langkah
yang perlu diamalkan bagi
mengelakkan berlakunya
kebakaran.

Latihan amali

Lampiran M1 10

Demonstrate the usage of fire


extinguishers according to Fire
and Rescue Department
procedure.
Explain fire prevention of fire
according to Fire and Rescue
Department.
Apply fire extinguishers in training
according to Fire and Rescue
Department

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

11

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
KOMPETENSI

: M1K5 APPLY BASIC FIRST AID

EVIDEN KOMPETENSI

M1K5.1 E1

M1K5.1 E2

M1K5.1 E3

M1K5.1 E4

M1K5.1 E5

List the content of first aid kit


according to Ministry of Health.

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 4 peralatan
yang lazim terdapat
dalam kotak kecemasan
( first aid box )

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian bertulis
(kuiz)

Lampiran M1 11

Pentaksiran dilakukan bersama

Pemerhatian

Lampiran M1 12

Identify the causes of minor


illness according to Ministry of
Health.
Identify the injuries of minor and
sudden illness according to
Ministry of Health.
Explain the resuscitation method
according to Ministry of Health.
Apply the basic first aid
procedures to victim in training
according to Ministry of Health.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

12

LP, JANUARI 2013

Keselamatan Industri ETN101

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

KOMPETENSI

: M1K6 UTILSE EQUIPMENT AND HANDS TOOLS

EVIDEN KOMPETENSI

M1K6.1 E1

M1K6.1 E2

M1K6.1 E3

M1K6.1 E4

M1K6.2 E1

M1K6.2 E2

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian secara lisan


Dan Pemerhatian

Lampiran M1 13

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 2 prosedur
menggunakan meter arus

Ujian bertulis
(kuiz)

Nyatakan satu kaedah


yang digunakan untuk
menentukan
kebolehkhidmatan alat
pemateri.

Ujian bertulis
(kuiz)

Senaraikan 2 prosedur
menggunakan meter arus

CONTOH
ITEM

SKOR

List the types and usage of


equipment and hand tools
according to manual.
Explain the types and usage of
equipment and hand tools
according to manual.
Identify the equipment and hand
tools condition according to
manual.
Apply the equipment and hand
tools usage according to
standard operating procedure.
Identify the equipment and hand
tools condition according to
manual.

Apply the equipment and hand


tools according to Standard
operating procedure.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

13

LP, JANUARI 2013