You are on page 1of 17

Lembaga Peperiksaan

Kementerian Pelajaran Malaysia

DOKUMEN ITEM CONTOH


PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI
(DICPSK)
Untuk

KOLEJ VOKASIONAL (KV)


KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL :

1 - LUKISAN KEJURUTERAAN
ELEKTRONIK

KOD : ETN 102


SEMESTER : 1
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
@ LP, JANUARI 2013

Lukisan Kejuruteraan Elektronik ETN 102

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

KANDUNGAN
Page/
Halaman

Fasafah Pendidikan Kebangsaan

1.0

Pendahuluan

2.0

Module Outcomes

3.0

Assessment Outcomes

4.0

Module Information

5.0

Standard Kompetensi

6.0

Tafsiran

7.0

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

8.0

Senarai Lampiran

17

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

Lukisan Kejuruteraan Elektronik ETN 102

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalahsuatuusahaberterusankearahlebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan


bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

ii

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
1.0

Electronic Engineering Drawing CEEN102

PENDAHULUAN

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh
Menteri Pelajaran telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada
Kolej Vokasional, meambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara.
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada Jun 2011
telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang merupakan satu
kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional.
Pada 31 Jan. 2012, Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional Rintis hingga Tahap 3 atau 4 yang
sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional Rintis dari Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua
bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Pusat (PP). PS dijalankan secara formatif seiring dengan proses pengajaran
dan pembelajaran. PP pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrument dan peraturan
penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) dan Dokumen Item Contoh (DIC) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai
panduan untuk guru membimbing dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam pembangunan modal insane selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kolej
Vokasional untuk melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industry serta berkompetensi
usahawan.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
2.0

Electronic Engineering Drawing CEEN102

MODULE OUTCOMES

At the end of the module, the students should be able to:

Carry out electric/ electronics symbols drawing.

Construct schematic diagrams.

Construct block diagrams.

Transform electronic circuit into schematic drawing.

Construct flow chart.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

Electronic Engineering Drawing CEEN102

3.0 ASSESSMENT OUTCOMES/PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


Pentaksiran hasil pembelajaran murid-murid dapat:
1. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang teori berkaitan teknologi elektronik.
2. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan teknologi
elektronik.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan teknologi elektronik.
4. Menyelesaikan masalah dan menghasilkan/menjana idea baru berkaitan teknologi elektronik.
5. Mengamalkan aspek keselamatan semasa menggunakan alatan dan kesihatan di tempat kerja
6. Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat, bahan dan teknik semasa menyempurnakan
tugasan berkaitan teknologi elektronik.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

Electronic Engineering Drawing CEEN102

4.0 MODULE INFORMATION

MODULE

2ELECTRONIC ENGINEERING DRAWING

CODE

CEEN 102

LEVEL

1 SEMESTER 1

CREDIT UNIT

2.0

CONTACT HOUR

3.0 HOURS / WEEK

PREREQUISITE

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

Electronic Engineering Drawing CEEN102

5.0 STANDARD KOMPETENSI

NAMA MODUL

M2
ELECTRONIC ENGINEERING
DRAWING

STANDARD KOMPETENSI
M2K1

CARRY OUT ELECTRIC AND ELECTRONICS


SYMBOLS DRAWING.

M2K2

CONSTRUCT SCHEMATIC DIAGRAMS.

M2K3

CONSTRUCT BLOCK DIAGRAMS.

M2K4

TRANSFORM ELECTRONIC CIRCUIT INTO


SCHEMATIC DRAWING.

M2K5

CONSTRUCT FLOW CHART.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

Electronic Engineering Drawing CEEN102

6.0 TAFSIRAN

Standard Kompetensi
Perlakuan/tingkahlaku yang menunjukkanpenguasaanmurid yang standard dalamsesuatutugasan/ duti.
Penyataan Standard Kompetensi
Satupenyataan yang menerangkantentangperlakuan/ tingkahlakukompetensi yang standard.

EvidenKompetensi
Bukti yang menunjukkanmuridbolehmelakukan/ melakasanakan/ menyempurnakan/ memberirespon/
mengamalkansesuatautugasan/ dutihinggakeperingkatkompeten.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

7.0

Electronic Engineering Drawing CEEN102

DOKUMEN ITEM CONTOH PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DICPSK)


MODULE 2

KOMPETENSI

: M2K1 CARRY OUT ELECTRIC AND ELECTRONICS SYMBOLS DRAWING.

EVIDEN KOMPETENSI
M2K1.1 E1

M2K1.1 E2

M2K1.1 E3

M2K1.2 E1

M2K1.2 E2

ELECTRONIC ENGINEERING DRAWING

MAKLUMAT TAMBAHAN

Interpret the international


standard symbols (ANSI, DIN,
BS, etc).
Identify the electric component
specification according to
international standard.
Explain the electric components
symbol according tointernational
standard symbols (ANSI, DIN,
BS, etc).
Identify the electronics
component specification
according to international
standard.
Explain the electronics
components symbol according
tointernational standard symbols
(ANSI,DIN, BS, etc).

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

SKOR

Senaraikantiga (3)
jenispiawaian yang
Ujian bertulis (kuiz)
digunakanbagimelukissim
bolelektrik

Ujian bertulis (kuiz)

Ujian secara lisan

Pentaksiran dilakukan bersama

CONTOH
ITEM

Ujian bertulis (kuiz)

LampiranM2 01

Senaraikanlima(5)
simbolpiawaimerujukFla
sh Card(kadtunjuk).

Lampiran M2 02

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
M2K1.3 E1

Demonstrate how to use correct


drawing set according to
specification.

M2K1.3 E2

Demonstrate the drawing


techniques and procedures
according to international
standard
Practice tools and equipment
safety rules according to OSHA

M1K1.3 E3

M2K1.3 E4

M2K1.3 E5

Draw the electric and electronics


components symbol according
to
international standard symbols
(ANSI, DIN, BS, etc).
Produce neat and correct
symbols according to
international standard.

Electronic Engineering Drawing CEEN102

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian pemerhatian

Lampiran M203

Pentaksiran dilakukan bersama

Ujian bertulis (kuiz)

Lampiran M2 04

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY

KOMPETENSI

: M2K2 CONSTRUCT SCHEMATIC DIAGRAMS.

EVIDEN KOMPETENSI

M2K2.1 E1

M2K2.1 E2

M2K2.1 E3

M2K2.2 E1

M2K2.2 E2

M2K2.2 E3

M2K2.2 E4

Electronic Engineering Drawing CEEN102

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Determine the circuitfunction


according to standard.
Determine the
interconnectionterminal
according to standard.
Construct schematic
diagram and printed circuit
drawing according
Identify the electrical and
electronic symbols according
to international standard.

Pentaksiran dilakukan
bersama

Latihan amali

LampiranM2 05

20

Demonstrate the schematic


drawing technique and
procedures according to
international standard.
Interpret the schematic
diagram according to
international standard.
Carry out schematic drawing
techniques and procedure
according to international
standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
KOMPETENSI

: M2K3 CONSTRUCT BLOCK DIAGRAMS.

EVIDEN KOMPETENSI

M2K3.1 E1

M2K3.1 E2

M2K3.1 E3

M2K3.2 E1

M2K3.2 E2

M2K3.2 E3

M2K3.2 E4

Electronic Engineering Drawing CEEN102

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Identify the stages of circuit


function according to its
specification.
Explain the interconnection
block diagram stages
according to standard.
Determine the
interconnection block
according to standard.
Explain and interpret the
circuit block diagram
according to standard.

Pentaksiran dilakukan
bersama

Latihan amali

Lampiran M2 06

10

Explain the correct process


flow sequence diagram
according to
international standard.
Interpret the circuit block
diagram
according to international
standard.
Draw the process block
diagram flow sequence
according to standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

10

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
KOMPETENSI

: M2K4 TRANSFORM ELECTRONIC CIRCUIT INTO SCHEMATIC DRAWING.

EVIDEN KOMPETENSI

M2K4.1 E1

M2K4.1 E2

M2K4.1 E3

M2K4.1 E4

M2K4.2 E1

M1K4.2 E2

M2K4.2 E3

Electronic Engineering Drawing CEEN102

MAKLUMAT TAMBAHAN

Identify the types of


component and specification
according to international
standard.
Identify the functionality of
components according to its
specification.
Select the types of
component and specification
according to international
standard.
Interpret the functionality of
components according to its
specification.

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Latihan amali

Lampiran M2 07

Pentaksiran dilakukan
bersama

Ujian secara lisan

Nyatakan fungsi:
a) Geganti : ............
b) IC 555 : .............

Pentaksiran dilakukan
bersama

Latihan amali

Lampiran M2 08

15

Explain the circuit tracing


procedures according to
standard.
Explain the types of printed
circuit board according to its
specification.
Demonstrate the tracing
technique circuit according
to specification.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

11

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
M2K4.2 E4

M2K4.2 E5

M2K4.3 E1

M2K4.3 E2

M2K4.3 E3

M2K4.3 E4

Electronic Engineering Drawing CEEN102

Identify the wiring code


according to standard.
Draw wiring connection from
printed circuit drawing
according to standard.
Identify the component
symbols to be
used according to standard.
Identify the components
interconnection according to
standard.
Demonstrate the schematic
drawing techniques
according to standard.

Pentaksiran dilakukan
bersama

Latihan amali

Lampiran M209

15

Transform and draw the


electronic circuit diagram
into schematic drawing
according to standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

12

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
KOMPETENSI

: M2K5 CONSTRUCT FLOW CHART.

EVIDEN KOMPETENSI

M2K5.1 E1

M2K5.1 E2

M2K5.1 E3

M2K5.1 E4

M2K5.2 E1

M2K5.2 E2

M2K5.3 E1

Electronic Engineering Drawing CEEN102

MAKLUMAT TAMBAHAN

CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN

CONTOH
ITEM

SKOR

Classify block diagram


according to standard.
Explain the electrical and
electronics symbols
according to standard.
Interpret the block diagram
according to standard.

Pentaksiran dilakukan
bersama

Ujian secara lisan

Lampiran M2 10

Pentaksiran dilakukan
bersama

Latihan amali

Lampiran M211

Interpret the electrical


electronics symbols
according to standard.
Explain the process flow
sequence according to
standard.
Determine the process flow
sequence according to
standard.
Explain the flow chart
symbols according to
standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

13

LP, JANUARI 2013

ELECTRONIC TECHNOLOGY
M2K5.3 E2

M2K5.3 E3

M2K5.3 E1

M2K5.3 E4

Electronic Engineering Drawing CEEN102

Explain the flow chart


drawing technique according
to standard.
Interpret the flow chart
symbols according to
standard.
Explain the flow chart
symbols according to
standard.
Construct drawing technique
to draw flow chart according
to standard.

Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

14

LP, JANUARI 2013