You are on page 1of 10

lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran

323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts Pases ng EZ transit - $58
na gamit
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan: 323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
pocket guide
Metro  patnubay ng

mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
pambulsang
mga pases na maaring
Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay Ang Metro Orange Line ay isang Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sa karamihan ng mga pangunahing bus-lamang na daan sa paghahatid Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3 sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng na tumatakbo sa silangan at kanluran (walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga sa patawid sa San Fernando Valley sa at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa pagitan ng North Hollywood at Warner Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/ gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
mga ito ay orange (ang ilan ay puti na linyang ito ay pilak at tinatawag ang Medicare: ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.
sa LA County. may mga guhit na orange). Ang mga mga ito na Metro Liners; tumitigil ang Di-Balikang Pasahe: 45¢
rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.
06-3273tr ©2006 LACMTA
01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts na gamit
Pases ng EZ transit - $58
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan:
323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
pocket guide Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
Metro  patnubay ng

pambulsang mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
mga pases na maaring

Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay
sa karamihan ng mga pangunahing
Ang Metro Orange Line ay isang
bus-lamang na daan sa paghahatid
Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga
na tumatakbo sa silangan at kanluran
sa patawid sa San Fernando Valley sa
(walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng
pagitan ng North Hollywood at Warner
Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/
Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
sa LA County. mga ito ay orange (ang ilan ay puti na
may mga guhit na orange). Ang mga
linyang ito ay pilak at tinatawag ang
mga ito na Metro Liners; tumitigil ang
Medicare:
Di-Balikang Pasahe: 45¢
ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid
mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na

06-3273tr ©2006 LACMTA
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.

01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts na gamit
Pases ng EZ transit - $58
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan:
323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
pocket guide Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
Metro  patnubay ng

pambulsang mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
mga pases na maaring

Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay
sa karamihan ng mga pangunahing
Ang Metro Orange Line ay isang
bus-lamang na daan sa paghahatid
Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga
na tumatakbo sa silangan at kanluran
sa patawid sa San Fernando Valley sa
(walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng
pagitan ng North Hollywood at Warner
Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/
Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
sa LA County. mga ito ay orange (ang ilan ay puti na
may mga guhit na orange). Ang mga
linyang ito ay pilak at tinatawag ang
mga ito na Metro Liners; tumitigil ang
Medicare:
Di-Balikang Pasahe: 45¢
ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid
mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na

06-3273tr ©2006 LACMTA
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.

01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts na gamit
Pases ng EZ transit - $58
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan:
323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
pocket guide Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
Metro  patnubay ng

pambulsang mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
mga pases na maaring

Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay
sa karamihan ng mga pangunahing
Ang Metro Orange Line ay isang
bus-lamang na daan sa paghahatid
Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga
na tumatakbo sa silangan at kanluran
sa patawid sa San Fernando Valley sa
(walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng
pagitan ng North Hollywood at Warner
Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/
Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
sa LA County. mga ito ay orange (ang ilan ay puti na
may mga guhit na orange). Ang mga
linyang ito ay pilak at tinatawag ang
mga ito na Metro Liners; tumitigil ang
Medicare:
Di-Balikang Pasahe: 45¢
ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid
mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na

06-3273tr ©2006 LACMTA
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.

01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts na gamit
Pases ng EZ transit - $58
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan:
323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
pocket guide Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
Metro  patnubay ng

pambulsang mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
mga pases na maaring

Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay
sa karamihan ng mga pangunahing
Ang Metro Orange Line ay isang
bus-lamang na daan sa paghahatid
Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga
na tumatakbo sa silangan at kanluran
sa patawid sa San Fernando Valley sa
(walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng
pagitan ng North Hollywood at Warner
Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/
Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
sa LA County. mga ito ay orange (ang ilan ay puti na
may mga guhit na orange). Ang mga
linyang ito ay pilak at tinatawag ang
mga ito na Metro Liners; tumitigil ang
Medicare:
Di-Balikang Pasahe: 45¢
ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid
mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na

06-3273tr ©2006 LACMTA
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.

01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts na gamit
Pases ng EZ transit - $58
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan:
323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
pocket guide Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
Metro  patnubay ng

pambulsang mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
mga pases na maaring

Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay
sa karamihan ng mga pangunahing
Ang Metro Orange Line ay isang
bus-lamang na daan sa paghahatid
Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga
na tumatakbo sa silangan at kanluran
sa patawid sa San Fernando Valley sa
(walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng
pagitan ng North Hollywood at Warner
Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/
Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
sa LA County. mga ito ay orange (ang ilan ay puti na
may mga guhit na orange). Ang mga
linyang ito ay pilak at tinatawag ang
mga ito na Metro Liners; tumitigil ang
Medicare:
Di-Balikang Pasahe: 45¢
ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid
mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na

06-3273tr ©2006 LACMTA
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.

01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts Pases ng EZ transit - $58
na gamit
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan: 323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
pocket guide
Metro  patnubay ng

mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
pambulsang
mga pases na maaring
Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay Ang Metro Orange Line ay isang Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sa karamihan ng mga pangunahing bus-lamang na daan sa paghahatid Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3 sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng na tumatakbo sa silangan at kanluran (walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga sa patawid sa San Fernando Valley sa at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa pagitan ng North Hollywood at Warner Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/ gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
mga ito ay orange (ang ilan ay puti na linyang ito ay pilak at tinatawag ang Medicare: ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.
sa LA County. may mga guhit na orange). Ang mga mga ito na Metro Liners; tumitigil ang Di-Balikang Pasahe: 45¢
rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.
06-3273tr ©2006 LACMTA
01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts Pases ng EZ transit - $58
na gamit
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan: 323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
pocket guide
Metro  patnubay ng

mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
pambulsang
mga pases na maaring
Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay Ang Metro Orange Line ay isang Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sa karamihan ng mga pangunahing bus-lamang na daan sa paghahatid Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3 sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng na tumatakbo sa silangan at kanluran (walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga sa patawid sa San Fernando Valley sa at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa pagitan ng North Hollywood at Warner Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/ gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
mga ito ay orange (ang ilan ay puti na linyang ito ay pilak at tinatawag ang Medicare: ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.
sa LA County. may mga guhit na orange). Ang mga mga ito na Metro Liners; tumitigil ang Di-Balikang Pasahe: 45¢
rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.
06-3273tr ©2006 LACMTA
01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts Pases ng EZ transit - $58
na gamit
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan: 323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
pocket guide
Metro  patnubay ng

mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
pambulsang
mga pases na maaring
Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay Ang Metro Orange Line ay isang Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sa karamihan ng mga pangunahing bus-lamang na daan sa paghahatid Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3 sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng na tumatakbo sa silangan at kanluran (walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga sa patawid sa San Fernando Valley sa at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa pagitan ng North Hollywood at Warner Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/ gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
mga ito ay orange (ang ilan ay puti na linyang ito ay pilak at tinatawag ang Medicare: ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.
sa LA County. may mga guhit na orange). Ang mga mga ito na Metro Liners; tumitigil ang Di-Balikang Pasahe: 45¢
rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.
06-3273tr ©2006 LACMTA
01
lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran
323.937.8920 Lost and Found:
> Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at
(TDD)
1.800.252.9040 Hearing Impaired Hotline: iyong tigilan
> Humanda sa paglabas kapag dumating sa
1.800.621.7828 Wheelchair Lift Hotline:
1.888.950.SAFE Security/Emergencies: pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa
213.922.6235 Customer Comments:
> Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang
1.800.COMMUTE How to Ride:
o magpapatugtog ng malakas na musika mga tagapaghatid)
> Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang
important contacts Pases ng EZ transit - $58
na gamit
> Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal
makapuwesto sa bus Buwanang Pases - $52
ng operator upang makasakay at matatag na kang multahan. Kalahating-Buwan na Pases - $27
Nawala at Natagpuan: 323.937.8920 may gulong ay maaaring humiling ng tulong pasahe ay maaaring mag-isyu ng sitasyon at maaari Lingguhang Pases - $14
(TDD) > Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang ka at wala kang balidong tiket, ang inspektor ng
Kapansanan sa Pagdinig: 1.800.252.9040 Maaaring hindi ka masiyasat; pero kung masiyasat sa 1.800.COMMUTE o tingnan ang metro.net.
pasahero, at saka sumakay
Matatawagan Para sa May mga pasahero ay may mga balidong tiket o pases. direktoryo ng mga bilihan ng pases, tumawag
> Hintaying makaalis ang mga lumalabas na
sa Silyang May Gulong: 1.800.621.7828 sapalarang nagsisiyasat upang malaman kung ang at palitan ng tseke. Para sa isang kumpletong
Matatawagan Para sa Pagtaas > Kumaway sa bus operator upang tumigil ng Kagawaran ng mga Sheriff ng Los Angeles ay lokasyon, kabilang ang ilan sa mga supermarket
trangkahang dadaanan. Pero ang mga inspektor Ang mga ito ay ipinagbibili sa higit sa 600
Seguridad/Emerhensiya: 1.888.950.SAFE plataporma
konduktor na kumukulekta ng mga tiket o mga paglalakbay na maaaring bilhin nang maaga.
Mga Komento ng Pasahero: 213.922.6235 > Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng
tumatakbo sa sistema ng pagtitiwala. Walang mga na magagamit para sa walang-limitasyong
Paano Sasakay: 1.800.COMMUTE > Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga Tala: Ang Metro Rail at ang Metro Orange Line ay Ang Metro ay may ibat ibang uri ng pases
pocket guide
Metro  patnubay ng

mga importanteng matatawagan mga payo sa pagsakay 01 bilhin ng maaga
pambulsang
mga pases na maaring
Ang Metro ay isa sa mga umabante sa metro mga pasaheng pera mga oras
pinakamalaking ahensiya ng Metro Bus Metro Orange Line Mga Regular na Pasahe:
pampublikong transportasyon. Ang aming mga bus ay naglalakbay Ang Metro Orange Line ay isang Di-Balikang Pasahe: $1.25 Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nag-
sa karamihan ng mga pangunahing bus-lamang na daan sa paghahatid Isang Araw na Pasahe sa Metro: $3 sisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo
Maihahatid namin kayo sa kalsada sa county, nag-aalay ng na tumatakbo sa silangan at kanluran (walang-limitasyong pagsakay sa halos lahat ng bus hangang mga hatinggabi.
iba’t-ibang uri ng serbisyo. Ang mga sa patawid sa San Fernando Valley sa at linya ng riles sa buong araw)
halos kahit saang lugar rutang Metro Local ay tumitigil sa pagitan ng North Hollywood at Warner Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng
01bawat dalawang bloke at ang kulay ng Center. Ang kulay ng mga sasakyan sa Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/ gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan
mga ito ay orange (ang ilan ay puti na linyang ito ay pilak at tinatawag ang Medicare: ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.
sa LA County. may mga guhit na orange). Ang mga mga ito na Metro Liners; tumitigil ang Di-Balikang Pasahe: 45¢
rutang Metro Rapid ay mas mabilis, mga ito sa 13 istasyon, tumatakbong Isang Araw na Pasahe sa Metro: $1.50
dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga malaki ang pagkakatulad
01
sa mga tren
pangunahing interseksyon lamang; ng Metro Rail. Maraming koneksiyon Bumili ng Pases sa Araw kapag sumasakay sa
Paano Paplanuhin ang ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga ng bus sa bawat istasyon. alinmang bus ng Metro (walang pangsukli ang
Iyong Biyahe rutang Metro Express ay naglalakbay mga tsuper, kaya kailangan mo ng eksaktong
ng mahahabang distansiya sa mga Ibang mga Tagapaghatid pasahe), o sa sariling-serbisyo na mga makina
freeway at ilang beses lamang Maraming lokal na siyudad na ng tiket sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro
01 tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul. nagpapatakbo ng mga karagdagang Orange Line. Ang dalawang batang wala pang
Upang planuhin ang ruta na serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. 5 taong gulang ay maaaring maglakbay nang
pinakamabuti sa iyo, gamitin ang Metro Rail Tandaan na ang mga tagapaghatid libre kasama ng bawat may sapat na gulang na
Ang mga linyang Metro Blue, Green, na ito ay may mga pasahe na iba nagbabayad ng pasahe. Ang pagkain at pag-
aming Trip Planner sa metro.net Red ar Gold ay bumubuo ng Metro sa Metro. Para sa impormasyon, inom ay hindi ipinahihintulot sa sasakyan.
o tawagan kami nang walang-bayad Rail. May kabuuang 62 istasyon sa tumawag sa 1.800.266.6883
sa 1.800.COMMUTE. sistema, ang bawat isa ay nag-aalay o tingnan ang metro.net.
ng maraming koneksiyon ng bus.
06-3273tr ©2006 LACMTA
01