You are on page 1of 8

A member of the Pacific Cross Group of Companies

PACIFIC CROSS LIFESTYLE SERIES

ULTIMA AND ULTIMA PLUS
PLANS

A New Life for a New Generation

ทำ�ไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

• คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• เสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่าหลากหลายสูงสุดถึง 20 ล้านบาท
• รับประกันต่ออายุตลอดชีพ
• เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
Key Features
• 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
• Broad and flexible Health Insurance Benefits
(up to THB 20,000,000 Benefits)
• Guarantee Renewability
• Your Choice of discount option
• Substandard Risks Considered

มากด้วยประสบการณ์

EXPERIENCE MATTERS

แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ ผูใ้ ห้บริการประกันภัยน้องใหม่ของไทยแต่มาก
ด้วยประสบการณ์ในด้านการประกันสุขภาพและการเดินทาง แม้ว่าบริษัท
จะก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557 แต่เราได้ดำ�เนินกิจการประกัน
สุขภาพมากว่า 55 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500

Pacific Cross Health Insurance PCL - Thailand’s newest yet
most experienced health and travel insurance company.
Though formed in 2014, our heritage dates back more than
55 years to our establishment in 1957.

แม้วา่ ธุรกิจประกันสุขภาพนัน้ จะมีความซับซ้อน แต่ดว้ ยประสบการณ์ของเรา Understanding the world of insurance can be complex and
เราได้ออกแบบและนำ�เสนอแผนทีเ่ ข้าใจง่าย และดีทสี่ ดุ สำ�หรับคุณ ในราคาที่ confusing. We offer specialized, easy to understand plans
คุณจ่ายได้
for people who simply want the best and most affordable
cover available.
เรามีความตัง้ ใจจริง และเอาใจใส่ในการรับประกันของลูกค้าคนสำ�คัญทุกราย
โดยไม่จ�ำ กัดอายุ และปัญหาสุขภาพ รวมทัง้ การการันตีการต่ออายุกรมธรรม์ At Pacific Cross Health Insurance all applicants are considered,
ทั้งประเภทส่วนบุคคลและกลุ่ม เรามีความยินดีรับฟัง และให้คำ�ปรึกษาโดย regardless of age or health status, ensuring that we are able
to fully service client requirements. Our personal customer
ทีมงานที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้บริการคุณเสมอ
focus enables us to be competitive in terms of cost without
compromising on the quality of coverage. Pacific Cross Health
Insurance offer individual (with guaranteed renewability) and
group medical cover, and travel insurance products with
competitive pricing, expertise in terms of service, advice,
prompt decision making and product delivery.

เมือ่ นึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟคิ ครอส
ประกันสุขภาพ คูค่ ดิ ด้านสุขภาพที่
มากด้วยประสบการณ์ของคุณ

LIMITED

Standard Plan
Standard Plus
Standard Extra Plus
BUDGET

When it comes to health
and travel insurance, always
remember...
Experience matters

PRODUCT FEATURES

Premier Plan
Premier Plus Plan

Maxima Plan
Maxima Plus Plan

PRODUCT COST

COMPREHENSIVE

Ultima Plan
Ultima Plus Plan

PREMIUM

PACIFIC
PACIFICCROSS
CROSSLIFESTYLE
LIFESTYLESERIES
SERIES

ความคุ้มครอง
BENEFITS

ULTIMA

ULTIMA PLUS

ตัวเลือกโรงพยาบาล
(Hospital choice)

สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
(No Limit on Hospital choice)

สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล และคุ้มครอง
การปลูกถ่ายอวัยวะเทียม
ข้อต่อ เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เครื่องช๊อกไฟฟ้าหัวใจ
(No Limit on Hospital choice
and Extended coverage for
artificial organs and implants
e.g. Joints, Pacemakers,
Defribulators)

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
(Evacuation)

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทั่วโลก
(World wide Evacuation)

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทั่วโลก
(World wide Evacuation)

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค
(Maximum Limit per Disability)

20,000,000

50,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดตลอดชีพ
(Maximum Lifetime Limit)

80,000,000

200,000,000

16,000 ไม่จำ�กัดจำ�นวนวัน
(16,000 Unlimited Days)

18,000 ไม่จำ�กัดจำ�นวนวัน
(18,000 Unlimited Days)

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก
(Intensive Care Unit)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

ค่าห้องผ่าตัด
(Operating Theatre)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด
(Surgeon’s Fee Including Pre-Surgical Assessment
and Normal Post-Surgical Care)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

2,000,000

3,000,000

ค่าวางยาสลบ
(Anaesthetist’s Fee)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

ค่าพยาบาลพิเศษตามที่แพทย์สั่งและพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อ
หลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
(Private Nurse Fee Recommended by Physician After Hospitalization
Up to 30 Days)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

100,000 ต่อโรค
(100,000/disability)
400,000 ตลอดชีวิต
(400,000/life time)

200,000 ต่อโรค
(200,000/disability)
400,000 ตลอดชีวิต
(400,000/life time)

ผลประโยชน์สำ�หรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits)
ค่าห้องและค่าอาหาร สูงสุดต่อวัน
(Room and Board. Maximum limit per day and
maximum days benefits allowed)

ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำ�หรับตับ หัวใจ ปอด
ไต และไขกระดูก รวมค่าใช้จ่ายสำ�หรับผู้บริจาค
(Organ Transplant’s Fee for Kidneys, Heart,
Lung, Liver and Bone Marrow
Including Donor’s Cost)

ค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยทางจิต (กรณีคนไข้ใน)
(Inpatient Psychiatric/Mental Disorder)

Lifestyle Brochure Rev. OCT/2014

ความคุ้มครอง
BENEFITS

ULTIMA

ULTIMA PLUS

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่าผู้เชี่ยวชาญ
ค่ายา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถ
เข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด และค่าอวัยวะเทียม
(Miscellaneous Inpatient Charges: Diagnostic Laboratory Fee, X-rays,
Professional Fee, Prescribed Medicines, Blood and Plasma,
Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances and Devices and Standard
Prosthetics)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

ค่าแพทย์เยี่ยม (กรณีไม่มีการผ่าตัด)
(Physician’s Daily Hospital Visit)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Specialist’s consultation fee)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก
(Emergency OPD)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
(Normal & Customary Charge)

7 ครั้งต่อปี
(7 times/Year)

10 ครั้งต่อปี
(10 times/Year)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

ค่าบริการฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
(Emergency Assistance: 24 Hours a Day and 7 Days a Week)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
(Emergency Medical Evacuation)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

คุ้มครองตามจริง
(Fully Indemnified)

ผลประโยชน์สำ�หรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Benefits)
ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่าตรวจในห้องแล็ป, การผ่าตัดเล็ก,
การทำ�แผล, การรักษาด้วยเคมีบำ�บัด และการฉายแสง
(Doctor Consultation, Medicines, X-ray, Laboratory tests,
Outpatient Surgery, Surgical Appliances, Dressings, Chemotherapy,
and Radiation)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น การจัดกระดูก ฝัง
เข็ม กายภาพบำ�บัด โดยมิต้องพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จำ�กัดตามจำ�นวนครั้ง)
Allowable number of visits to Chiropractor, Acupuncturist,
Physiotherapist permitted without first reference to
an attending Physician
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses)
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล
(Emergency Local Ambulance Service
Including equipment and staff fee)
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses)

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร (Maternity and Miscarriage Expense)
90,000/คลอดธรรมชาติ
(90,000/Normal Delivery)
150,000/คลอดโดยการผ่าตัด
(150,000/Surgical Delivery)

150,000/คลอดธรรมชาติ
(150,000/Normal Delivery)
200,000/คลอดโดยการผ่าตัด
(200,000/Surgical Delivery)

50,000

60,000

ค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดรักษาโรคทางทันตกรรมจ่าย 80%
(Dental Benefit: Pay 80%)

80,000

80,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางด้านสายตาจ่าย 80%
(Vision Benefit: Pay 80%)

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร สูงสุดต่อครั้ง คุ้มครองกรณีทำ�ประกันมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
(Maternity Expenses. Maximum Limit per Pregnancy: in case at least
one year policy held)
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก
(Miscarriage in case of Dilation and Curettage)
ผลประโยชน์อื่นๆ (Other Benefits)

Lifestyle Brochure Rev. OCT/2014

ความคุ้มครอง
BENEFITS

ULTIMA

ULTIMA PLUS

400,000
ซื้อเพิ่มได้สูงสุด
(Maximum to)
20,000,000

500,000
ซื้อเพิ่มได้สูงสุด
(Maximum to)
20,000,000

ไม่รวมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก
(Outpatient Exclusion)

20%

20%

ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก
(40,000 Baht Deductible Option (You pay the first 40,000 Baht
of your eligible medical expenses)

25%

25%

ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก
(100,000 Baht Deductible Option (You pay the first 100,000 Baht
of your eligible medical expenses)

32.50%

32.50%

ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก
(200,000 Baht Deductible Option (You pay the first 200,000 Baht
of your eligible medical expenses)

40%

40%

ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก
(300,000 Baht Deductible Option (You pay the first 300,000 Baht
of your eligible medical expenses)

50%

50%

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
- อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท
(Personal Accident Benefit: Covers loss of life, loss of one or both hands,
loss of vision in one or both eyes, or permanent and total disability caused
directly and solely by accident
- Additional rate 145 Baht/100,000 Baht)
ส่วนลดเพิ่มเติม (Discount Options)

* การคำ�นวณส่วนลดจะคำ�นวณจากเบี้ยสุทธิหลักจากหักส่วนลดในแต่ละขั้นแล้ว
* The application of each discount is based on the reducing value of the premium after the application of each discount option chosen
ส่วนลดกลุ่ม - สำ�หรับผู้เอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
(Group Discount - This will be offered to group insure person (adult over 20 years old))
5 - 10 คน
(5 - 10 persons)

ส่วนลด 10%
(10% Discount)

ส่วนลด 10%
(10% Discount)

11 - 20 คน
(11 - 20 persons)

ส่วนลด 15%
(15% Discount)

ส่วนลด 15%
(15% Discount)

มากกว่า 21 คน
(21 persons or more)

ส่วนลด 20%
(20% Discount)

ส่วนลด 20%
(20% Discount)

ส่วนลดสำ�หรับครอบครัว สำ�หรับ สามี ภรรยา และบุตร
(Family Discount (For 1 Family with Father and Mother with
Children - one or more))

ส่วนลด 5%
(5% Discount)

ส่วนลด 5%
(5% Discount)

ส่วนลดกรณีไม่มีเคลม - ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีไม่มีเคลมแต่อยู่ในส่วนลดกลุ่ม
(No Claim Discount - This will be offered to persons who are not entitled to a Group Discount and remains claims free.)
ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 1 ปี
(No Claim for 1 year)

ส่วนลด 10%
(10% Discount)

ส่วนลด 10%
(10% Discount)

ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 2 ปี
(No Claim for 2 years)

ส่วนลด 15%
(15% Discount)

ส่วนลด 15%
(15% Discount)

ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
(No Claim for 3 years and over)

ส่วนลด 20%
(20% Discount)

ส่วนลด 20%
(20% Discount)

Lifestyle Brochure Rev. OCT/2014

PACIFIC CROSS LIFESTYLE SERIES

อัตราเบี้ยประกันต่อปี (บาท) - ยังไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4%
Annual Premium (BAHT) - Subject to 0.4% Stamp Duty
IPD, OPD, Emergency, Maternity
ช่วงอายุ
Age Group

ULTIMA

ULTIMA PLUS

0-4

112,589*

135,283*

5-18

42,221

50,731

19-25

35,280

45,996

26-30

45,036

54,113

31-35

50,665

60,877

36-40

56,295

67,641

41-45

61,924

74,405

46-50

70,368

84,552

51-55

75,998

91,316

56-60

87,257

104,844

61-65

104,145

125,136

* หมายเหตุ / Remarks
• อัตราเบี้ยประกันข้างต้นสำ�หรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง (Premium is for to standalone policy only)
• กรณีเด็กถือกรมธรรม์ร่วมกับผู้ปกครอง และมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 25 สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ค่าเบี้ยแผน Ultima คือ 34,903
บาท Utlima Plus คือ 41,937 บาท (where child include with parent and 25% co-payment maximum to a limit of 150,000 Baht. Premium is
34,903 Baht for Ultima and 41,937 Baht for Ultima Plus)
• หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็น
ปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / If a claim is made by any Insured or covered person under the Policy during a Policy year, any No Claim Discount
achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy year shown above.
• หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดย
หักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / If a claim relating to the
previous year is subsequently submitted and accepted, and a No Claim Discount has already been given, The Company reserves the right
to deduct the equivalent monetary amount of the No Claim Discount from the value of the claim. Any No Claim Discount achieved will be
lost and the status of the discount will be as at 1st policy
• ส่วนลดกรณีไม่มเี คลมจะถูกนำ�มาคำ�นวณกับเบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานเท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุม้ ครองเพิม่ เติมจะไม่ผลต่อสิทธิใ์ นการ
รับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม / The No Claim Discount applies only to the premium in respect of the basic benefits. Claims against any additional
benefits in the Policy for Vision or Dental will not affect the No Claim Discount.
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี / The No Claim Discount is not available to an
Insured whose age exceeds 75 years.
• การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นราย ๆ โดยบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้ / Elective Treatment for North America, Japan, HongKong, EU Countries and Switzerland - This Benefits
is permitted only on a case by case basis with no guarantee of acceptance.

Lifestyle Brochure Rev. OCT/2014

A member of the Pacific Cross Group of Companies

บริษทั แปซิฟคิ ครอสประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชัน้ 21
ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21st Floor,
Room 21-01, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500

โทร : +66 2 401 9189
แฟกซ์ : +662 401 9187
อีเมล์ : contactus@th.pacificcrosshealth.com

Tel : +662 401 9189
Fax : +662 401 9187
Email : contactus@th.pacificcrosshealth.com

www.PacificCrossHealth.com

Scan here to get
quick assistance