Toate drepturile asupra prezentei editii apartin Editurii Pro Universitaria Nici 0 parte din acest volum nu poate

fi copiata tara acordul scris al Editurii Pro Universitaria

Capitolul I Analiza activitatii de productie ~i comercializare , , Capitolul II Analiza cheltuielilor Capitolul III Analiza rentabilitatii Capitolul IV Analiza situatiei financiar-patrimoniale ~i a utilizarii potentialului tehnic Capitolul V Teste grila Raspunsuri

9

Descrierea CIP a BibJiotecii Nationale a Romaniei Analiza economico-financiara : sinteze teoretice, apJicatii rezolvate ~i propuse, teste grila !Flavia Anghel, Luminita Horhota, Nicoleta Cristina Matei, Raluca Voicu; coord.: Marin Tole, Daniela Zirra. -Bucure~ti : Pro Universitaria, 2006 ISBN (10) 973-8994-41-1 ; ISBN (13) 978-973-8994-41-6 1. Tole, Marin (coord.) ll. Zirra, Daniela (coord.) TIT. Anghel, Flavia IV. Horhota, Luminita V. Matei, Nicoleta Cristina VI. Voicu, Raluca

45

92

117

132 149

Lucrarea de fata este destinata atat studentilor, cat ~i managerilor ~i speciali~tilor in domeniul economic. Prin modul in care a fost conceputa, culegerea are un pronuntat caracter pragmatic, tinand seama ca toate notiunile teoretice ~i metodologice sunt imediat aplicate in practica prin intermediul unor aplicatii ample, elaborate astfel incat sa contina elementele necesare unor analize complexe. In contextul schimbarilor frecvente din mediul economic ~i social contemporan, speciali~tii in domeniu trebuie sa posede cuno~tinte diverse, pentru a fi capabili sa elaboreze un diagnostic bine structurat al organizatiei in cadrul careia i~i desfa~oara activitatea. Pe baza concluziilor formulate in aceste studii, managerii pot decide in cuno~tinta de cauza ~i, prin urmare, vor alege solutiile optime, care asigura cre~terea rentabilitatii ~i a competitivitatii pe fondul dinamicii accentuate impuse de economia cunoa~terii, de integrarea in Uniunea Europeana ~i, nu in ultimul rand, de globalizare. De asemenea, lucrarea are, prin excelenta, un caracter investigativ, metodologic ~i practic, deoarece pune accent pe concepte, principii ~i modele de analiza economico-financiara cu ajutorul carora sunt explicate mecanismele de influenta ale factorilor ~i a conexiunilor cauzale dintre diverse fenomene ~i procese economice. Studiile de caz prezentate (utilizandu-se exprimarea valorilor financiar contabile in lei noi) au ca obiect de analiza 0 serie de indicatori economico-financiari cheie, insistandu-se indeosebi asupra laturii sistemice a diagnosticarii. In consecinta, lucrarea are un rol esential in formarea gandirii speciali~tilor ~i a managerilor, precum ~i in cre~terea capacitatii acestora de a intelege mai exact complexitatea ~i dialectic a fenomenelor cu care se confrunta. Diagnosticarea

corect~ a .aspectelor economice ~i financiare permite elaborarea profeslOmsta a strategiilor ~i a politicilor de gestionare a resurs~lor astfel incat sa se asigure dezvoltarea durabila a afacenlor. !estele grila ~i aplicatiile propuse pentru rezolvare au memrea sa completeze informatiile ~i sa favorizeze aprofundarea cuno~tintelor dobandite in domeniul analizei economico- financiare.

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE ~I COMERCIALIZARE
Tema 1.1. Analiza situaliei generale pe baza indicatorilor valorici 1.1.1. Analiza dinamicii activitatii de productie ~i comercializare pe baza indicatorilor valorici 1.1.2. Analiza raportului static ~i dinamic a indicatorilor valorici Tema 1.2. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri 1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri 1.2.2. Analiza factorial a a cifrei de afaceri 1.2.2.1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie numarul de salariati (N), productivitatea muncii (QjN) gradul de valorificare a productiei fabricate (QjCa) 1.2.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie variatia cantitatii vandute ~i a pretului 1.2.3. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de baza corelatie cu capacitatea de productie ~i cererea piete Tema 1.3. Analiza factoriala a valorii adaugate Tema 1.4. Analiza realizarii programului de fabricatie total ~i pe sortimente Tema 1.5. Analiza structurii produqiei Tema 1.6. Analiza calitapi produselor

de ~i de in

pe

Tema 1.1. Analiza situafiei generale a societafii comerciale pe baza indicatorilor valorici 1.1.1. Analiza dinamicii activitafii de producfie ~i comercializare pe baza indicatorilor valorici Pentru aprecierea modului in care evolueaza fenomenele ~i procesele economice se pot utiliza, printre alte metode, indicii (Ix), care pot fi exprimati fie ca raporturi simple intre valorile curente (realizate) ale indicatorilor economici (Xl) ~i valorile precedente (previlzute) ale acestora (Xo): Iv= Xl

Similar, se poate stabili evolutia indicatorilor luati in considerare (X) ~i daca se calculeaza indice1e sub forma raportului simplu, respectiv: • Ix> 1 arata ca X a crescut in perioada analizata; • Ix = 1 arata ca X a ramas constant in perioada analizata; • Ix < 1 arata ca X a scazut in perioada analizata.

Tabelull.l -miiRONNr. Crt. Indicatori Cifra de afaceri
(Co)

Perioada precedenta 1.520

Perioada prevazut 1.532,5 1.607,5 1.637,5 657,5

curenta realizat 1.535 1.618 1.652 ~60 Prevazut/ precedent 100,8 100,72 100,59 100,96

ldici Realizatl precedent 100,98 101,38 101,5 101,35

Realizat/ prevazut 100,16 100,65 100,9 100,38

"'

Xo

I 2 3 4

fie sub forma raporturilor procentuale, respectiv raportul simplu inmultit cu 100: Xl 1 -xIOO x= Xo

Produclia martT 1.596 fabricata (Qr) Produetia 1.627,9 exercitiului (0,) Valoarea 651.2 adaugata (() 0)

[%] CONCLUZII: Prognozarea activitatii in perioada actuala fata de perioada precedenta a vizat cre~terea valorii tuturor i~dic.ilor, ceea ce s-a ~i realizat. Dar, din punct de vedere cahtatlv, se pot face urmatoarele precizari: • in program s-a prevazut reducerea stocurilor de pro.duse finite, dar in realitate acestea au crescut, deoarece productIa de marfa fabricata a crescut mai mult dedit Ca, de unde se poate deduce ca desfacerea nu a fost asigurata pentru tot surplusul de produse. Ica < IQf pentru realizatlprecedent ~i pentru realizat/prevazut in loc ca ICa > IQf; • aceea~i situatie se constata ~i in cazul celorlalte doua corelatii IQf < IQe in loc ca IQf> IQe ~i chiar se constata ca lca < IQe;

Dupa calcularea indicilor sub fonna de raporturi procentuale, evolutia indicatorilor analizati se apreciaza astfel: • Ix > 100 arata ca X a crescut in perioada analizata cu diferenta dintre Ix ~i 100 (de exemplu, daca Ix = 125%, inseamna ca X a crescut cu 25% in perioada analizata, sau daca Ix = 300% atunci X a crescut cu 200%, respectiv s-a trip1at); • Ix = 100 arata ca X a ramas constant in perioada analizata; • Ix < 100 arata ca X a scazut in perioada analizata cu diferenta dintre 100 ~i Ix (de exemp1u, daca Ix = 85%, inseamna di X a scazut cu 15% in perioada analizata, sau daca Ix= 30% atunci X a scazut cu 70%).

• se poate deci aprecia ca din lQf< lQe au crescut stocurile de productie netem1inata ~i consumul intermediar ~i a crescut ponderea cheltuielilor materiale la nivel de firma. Analiza raportului static ~i dinamic a indicatorilor valorici a. Raportul static: 1. Ca / Qf( cifra de afaceri / produetia marfa fabricata). 2. Qf / Qe (productia marfa fabricata/ productia globala respectiv productia exercitiului). ' 3. Qa / Qe (valoarea adaugata / productia globala sau productia exercitiului) REZOLVARE: Conform datelor din tabelul precedent (nr. 1.1.), obtinem: Tabelul1.2.
Perioada precedentii (n-l) 0,9523 0,9804 0,4000 Perioada Previizut 0,9533 0,9817 0,4015 curentii n Realizat 0,9487 0,9794 0,3995

mult , valorile realizate sunt situate sub nivelul valorilor inregistrate in perioada precedenta pentru aceea~i categorie de indicatori. b. Raportul dinamic:
• • • lea IIQf IQfIIQe IQallQe

Acest raport arata evolutia comparativa a indicatorilor.

Nr. Crt. 1 2 3 4

Indicatori Indicele cifrei de afaceri
(Tca)

Perioada precedentii [%] (Pn -1) 100 100 100 100 1,0 1,0 1,0

Perioada Previizut / precedent 100,8 100,72 100,59 100,96 1,0008 1,0013 1,0037

curentii (Pn) Realizat / precedent 100,98 101,38 101,5 101,35 0,9961 0,9988 0,9985

CONCLUZII: Pentru perioada de previziune s-a urmarit cre~terea valorii celor trei raporturi. Ca urmare, s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective: • scaderea stocurilor de productie neterminata; • scaderea ponderii cheltuielilor materiale. ~ar, valorile realizate sunt sub nivelul prestabilit, fata de valonle prevazute (vezi ultima coloana) - evolutie necorespunzatoare a activitatii situatie nefavorabila. Mai

5 6 7

Indicele productiei marfa fabri cate (lor) Indicele productiei exercitiului (JOe) Indicele valorii adaugate (lOa) ICa / lor lOll JOe fOa / foe

CONCLUZII: Si din situatia raportarilor curente se poate constata ca evolutia indicatorilor nu a fost cea dorita. S-a prevazut 0 situatie favorabila ~i s-a realizat 0 situatie nefavorabila in evolutia firmei.

1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri Intr-un mediu economic instabil, fiecare firma dore~te sa supravietuiasca ~i sa se dezvolte. Pentru ca acest lucru sa fie po sibil ~i pentru ea firma sa poata actiona in aeeasta direetie, exista solutia diversificarii gamei de produse ~i/sau servicii oferite, realiziilldu-se astfel ~i 0 diversifieare a strueturii veniturilor. Pentru a stabili care sunt deciziile optime privind ere~terea veniturilor se pleaca de la situatia existenta in eadrul firmei privind veniturile realizate, evolutia lor ~i sursele de provenienta. Aeeasta modalitate de a analiza cifra de afaeeri permite evidentierea modului de evolutie a fieearei eategorii de venituri, contributia lor la formarea cifrei de afaceri, precum ~i modificarile care apar in privinta structurii eifrei de afaceri.

~i comerciale Venituri din 4 prestari servicii Total 5 venituri

275

300

265

96,4

88,3

20,41

18,45

1445

1470

1435

99,3

I

97,6

100,00

100,00

CONCLUZII: . . Din datele prezentate se poate constata urmatoarea sltuatle: • fata de perioada preeedenta, veniturile realiz~t~. din activitatea de baza, ca ~i eele din prestarile de serVlell a~ scazut, in timp ce veniturile din aetivitati industriale ~l comerciale au crescut; • Veniturile totale au seazut cu 0,7% fata de perioada precedenta, respectiv eu 2,4% ~ata de niv~lul prevazut, ceea ce arata 0 evolutie negativa a eifrel de afacen; • Situatia inregistrata se poate datora urmatoarelor eauze: • • • • • supraevaluarea cererii; cre~terea concurentei; nerealizarea productiei prevazute; organizarea deficitara a activitatii; reducerea productivitatii muncii, etc.

Tabelull.4.

-miiRONPerioada Nr. SpecificatiE precedenti' Crt. (n-l) Previizut Venituri din 1 activitatea de baza Venituri din alte 2 activitati, din care: Venituri din 3 activitati industriale Perioada curentii (n) Realizat Indici (%) Structura (%) Realizat Realizat / Realiza / Previizut Previizut t IPreceden

850

825
.

810

95,3

98,2

56,12

56,46

595

645

625

105,04

96,9

43,88

43,54

320

345

360

112,5

104,3

23,47

25,09

p B m2Vi tupqiu•pq pq nk~mmhkuu rmomhku= skmpnz pq z•rqlmkmkq mqt•uom )gP2i,R ih•pqkqm ~uvzhmoqzhk upq ikhpnomuoq )gP(2 g0P,R r km•pm~q•mnz ~uvzhmoqzhk upq ikhpnomuoq )m2VgP(,0 r
Uk1 okm1 O•puommhk ]u~nhz ?2;2 ~uuzqu Xqkl1 ~uuzqu ~uu zqu ~uu zqu ' Xkqoqpq•m lmn ikqomrnm 6483 493 6357 5;; 549 :8 [qmzurmm 6498 496 6644/9 5<9/7 56:/45 ;3 3/<<8: 53/6499 4/;4; 46/<:

"d0ax / i
@0
H

0Zr111 axY v i i mPY
K

H

0mPY 0axY B i ooo) iY th

0hZr11 l mPY ,0 axY
H

:

:

T

ooo) 3

H

th

Humkmpq mrmoqku ax Un~mk ~qpun pq lmzmkummu i Xkhpnomum~mkmm rmnkuommm cmzhmkqm ~qpuq mmomuoqzhk 71 gP rupq cmzhmkqm ~qpuq mmomuoqzhk 81 gP rupq ikhpnomuoq Xh•pqkqm momuoqzhkrupq gP(RgP 91 ikhpnomuoq Mkmpnzpq omzhkuruomkq m :1 ax2mP ikhpnomuqu ~mkmm rmnkuommq Xkhpnomuoummmqm ~n•ouu ;1 pT mPVi gP2i <1 Mkmpnzpq u•rqlmkmkq mqt•uom [m•pm~q•mnz momuoqzhkrupq 431 mPVgP ikhpnomuoq 51 61

41

B 496 1)53/6499 04;/<, v4/374: B . =A3.IWSSVOS
Iu• omkq= 0 u•rznq•mm pmmhkmmm skmpnznupq u•rqlmkmkq mqt•uom )gP2i,Q Thpqznz oh~izqp= ax B i0 gP i Xax
Sz >0

PS

0gP( 0 mP 0ax gP gP( mP
H

0
~uu zqu2iqkl •uu zqu2iqkl zquzzzqn g\(

4/374: 4;/< 4/; 47

v i
0 H

0gdR 0gPf 0mPY 0axY v i i; gPY gPf mPY 0gPf 0mPY. 0axY gPx gPY mPY

0gPY 0gPf 0mPY 0axY T iY gPY gPf mPY

Ti

[ K

sgdR v gPY, iC iY
:

"d0axgP B 496v )4/;4; 04/;,v3/:8 41515141 E•mzurmu• rn•omuq pq •bzzmknz pq lmzmkummu ,:./ ikhpnomuoummmqm~n•ouu )mP2i, t4 skmpnz pq omzhkuruomkqm ikhpnomuqu rmnkuommqax2mP, ) 7 Ti0mP0 ax x imP [JgVScE[J= m,u•rznq•mm•bzzmknznupq lmzmkummu= "d0ax B i
;(;
H

v47 v4/374: B . 65~uu zqu

l u•rznq•mm pmmhkmmmih•pqkuu ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq )gP(2g0P,Q "d0ax9U) B iu 0gdR 0)gP(V / gP(Y gP i; gdR gPY

P1gPY 0axY T mPY mPY
0
mPY 9JG) =

496 v4;/4;v )3/;3 0 3/:8,v47 v4/374: B . 549 ~uu zqu u•rznq•mm pmmhkmmm km•pm~q•mnznu ~uvzhmoqzhk rupq ikhpnomuoq )m2VgP(,Q
H

0mPY 0axY v i i mP(
h
3

3

0mPY 0axY B )i i ooo)
3

th

v i , vmPY 0axY v 3 0 iY mPY

"d0ax 0 B i
9M)
mT

0gdR 0gP( 0)Zr> > :H 9JG 9JG) >

P1 xY T
72
th
ooo)

)496 0493, 04;/< v4/374:

3

. CO.VWSSVOS

B 496 v4;/4;v )46/<: 047 ,14/374: B 0:/7~uu zqu

n, u•rznq•mmikhpnomuoummmuu n•ouu ,@.c ~

o, u•rznq•mm pmmhkmmm skmpnznu pq omzhkuruomkq ikhpnomuqu m ~mkrmrmnkuommq )axV mP,Q =<1 ";ax•x e:C 1l41
mP

)•x ax P B4961536/4991)3/<<8:04/374:,B05;7/:
B9

:C

=M1

BB

3

mPY

//

u kqpnoqkuu ohmqu pq iummmom nk~mkq m n•qu lzmnq momuoummmpq ~mkxqmu•s lmn om nk~mkq m lompqkuuoqkqkuu iq•mkn ikhpnlq4q rmnkuommqlmn pmmhkummu•mkmkuuiq iummmm •hu oh•onkq•mu on ikhpnlq ~mu uqrmu•q tu2lmn n = omzummmq o ~mukupuommm1 aEFSVbS ]OUVXaOHES OULSbJUaJSV[ (•1jD B 48 ~uu zqu m, (•1jD:e .8</4 ~uu zqu> n, (•1jDWe .573/9 ~uu zqu/pu• omkq= 0u•rqlmkmkqmmqt•uom .65 ~uu zqu> l ih•pqkqm ~uvzhmoqzhk upq ikhpnomuoq .549 ~uu zqu> r l km•pm~q•mnz ~uvzhmoqzhk upq ikhpnomuoq 0 :/7 ~uu zqu> r o, (•1jDED:=Ke 0 5;7/: ~uu zqu1 1.A.A.A.CodmlDdidgupsldNl d elisgl fg didggsl lo ivogulg fg zdslduld gdouludullzdofvug tumrsguvmvl
44

~uu zqu HVUHSbgOO= Iu• m•mzurm kqmzurmmm ihmmq oh•lmmmm omourkmpq mrmoqku lq pu• momuoummmqm nmrmmokqlonm on 48 ~uu zqu1 pq Eoqmlmmokqtmqkq mkqzmnmrm nk~mmhmkqzqomnrq= okqtmqkqmikhpnomuqu ~mkrm rmnkuommq)mP, om nk~mkq m okqtmqkuu•n~m~znu pq lmzmkummu zm 493 zm 496 )rmim omkq m pq sq•qkmm okqtmqkqm ax qn 8</4 ~uu zqu,/ ikqon~ tu m okqtmqkuu ikhpnomuoummmuu n•ouu pq zm4;/< ~uu zqucZO\] zm53/6499 ~uu zqu ~ o iqkl )oqqmoq mpqmqk~u•mm okqtmqkqmjD on 573/9 ~uu zqu> okqtmqkqm•uoqznznuikhpnomuoummmuu ~n•ouu l0mkqmzurmm om nk~mkq mikhpnoqkuu nk~mmhmkqzhkmliqqmq= w Hkqtmqkuuskmpnznupq u•rqlmkmkq mqt•uqm )gPVi, pq zm4/; ~uu zqucZO\] zm41;4; ~uu zqu/oqqmoq mqh•pnl zmokqtmqkqmourkqu pq mrmoqkun 65 ~uu zqu1 o w Hkqtmqkuuih•pqkuu ~uvzhmoqzhkrupq ikhpnomuoq )gP(cgT, pq zm:8' )3/:8 pu• 4, zm;3' )3/; pu• 4,/ oqqmoq mqh•pnl zm okqtmqkqmourkqupq mrmoqkun 549 ~uu zqu1 o [qpnoqkuu km•pm~q•mnznu ~uvzhmoqzhk rupq ikhpnomuoq )mPcgP(, pq zm47 zqu mPc; zqn gP zm 46/<: zqu mP 44 zqn gP(. pmmhkummokqtmqkuuskmpnznu pq nrnkm m ;E tu ih•pqkuu ~uou m u•oqlmumuuzhk/oqqmoq mpqmqk~u•mm lompqkqmourkqupq mrmoqku on :/7 ~uu zqu1 skmpnz pq omzhkuruomkq ikhpnomuqu ~mkrm rmnkuommqm m u•rznq•mmm •qsmmuo qoh4nmumourkqupq mrmoqku pu• momuoummmqm pq nmrm/ qhmkqoqmoqmlmm p mlqmrnm pq zm4/374: zm3/<88: zquaxVV zqn Zr1 Hmnk~mkq mu•rznq•mqu moqlmnurmomhk/ourkmpq mrmoqku0m l pu~u•nmm on 5;7/: ~uu zqu1Eoqlm mliqom •qsmmuo lq pmmhkqmrm w

jD

B f[SlS
>B4
44 44

(•1jD

B jDV /

jDY

0 u•rznq•mm ~hpurupukuuom•mummmuu 0 0 om•pnmq ,R. c
(•1jD[

B f[2VlSj
13>

/ f[RYlSj
13>

Lmqmhknz[ oh•mu•q tuu•rznq•mm lmknomnkuu ruruoqmikhpnomuqu om•pnmq/ mlmrqzomu• omrnzikhpnlqzhk h~hsq•q )qpiku~mmq u• moqzqmtu n•ummmupq ~mlnkm,/ moq~ nk~mmhmkqzqkqzmmuu= 0 u•rznq•mm ~hpuruomkuu om•mummmuu 0 0 om•pnmq=
;;

X

(•1jDR

B f[SVZWY
G3>

/ f[SjlSj(
G3>

n•pq ZWY B ikqmnz ~qpun pq

om•rmkq/omkqlq om4onzqmrm om~qpuq mkum~qmuom ih•pqkmmm1 0 u•rznq•mm ~hpuruomkuu lmknomnkuu ,H. c

X

X

oCjDQ

B f[SVlSj
up

/ f[SVZWP
uB4

E•mzurmlq rmoqiq skniq pq ikhpnlq/ pnim on~ nk~qmrm= fjD B jD 4 0 jD m B 6;<3 0 6933 B .5<3 ~uu zqu/pu• omkq= ft ;3232 0 w w w MknimOB . 63:/8 ~uu zqu> MknimOO . 65/8 ~uu zqu> B MknimOOO 0 83 ~uu zqu1 B

0 u•rznq•mm~hpurupukuuikqmnkuzhk ,<. c
X X

oCjD Q

B f [SVl^S / f [SVl2j
4B4 uB4

22
ih jhXh XO )Oqu2b1T1, )Oqu2b1T1, )~uu zqu, 458 <3 :3 --<7/;66 )i~m, 41533 96:/8 :33 5186:/8 jmXO jzXV )~uu )~uu zqu, zqu, 4583 ;::/8 :4/:8 5;7/8 433 :64/58 ;53 51935/89 KI i~h, 51884/58

Uk Iq•n~ukq okm m ikhpnlnzn G 92 Xkhpnlnz E 51 XkhpnlnOF 61 Xkhpnlnz H 71 ahmmz sknim O

c1zcO1

jh

jz

Msvrd O l u•rznq•mm ~hpuruomkuu om•mummmuu 0 0 om•pnmq=
2

X

X

mh•q mh•q mh•q mh•q

41533 41333 433 ;83 <:8 :8 41358 ;:8 ;3 51<58 61333 -;9/:85 )i~h,

oCjD[e c[SVZWP
>B4

0 f[RjlSj
4B4

3 51884/58 05186:/8 3 .46/:8

~uu zqu l u•rznq•mm ~hpuruomkuu lmknomnkuuikhpnomuqu om•pnmq=
oCjDH

):0

B f[SVlSj/
>B4

X

X

f[SVZWP
4B4

T=0I3=RCIA/=0CC;.=CT-C;.>;A

:0 VP 33,
ahmmz ~1q1 51:83 61533 sknhm 44 ahmmz nnq1 :1833 81333 91 sknim OOO :1 aVaES 81 583 83 558 98 9;:/8 6:8 61933 :5 658 61;<3 ;33 583 61985/89 61934/58

~uu zqu l u•rznq•mm ~hpuruomkuu ikqmnznu pq om•rmkq=
X X

oCjDQ 3 f[SVlSS
uB4

/ f[VVlSj
4B4

3 51;78 051884/58 B .575/769

0

0

0

0

X

Msvrd OO l u•rznq•mm ~hpurupukuuom•mummmuu 0 0 om•pnmq=
l1jD[
3 (^[SVlSj
G3>

f[SVlSV ZWM B l4Bli ll f[SV
>3>

/ (^[SjlSj
G3I

1. [TZY /[YlY

3 )jv /[Y,lY

3 ;3309;:/8

3 .445/8

-

4533v433.;83v:8.;:8v;3 ZWY B 4533.;83.;:8
QNB 0

l u•rznq•mm ~hpuruomkuu ikqmnznu pq om•rmkq= B;9/:85 zqu 1 B <7/;66 zqO
l1jD
Q

3

G [SVlSV / 0M [SVlp
;T; SQQQQV

1. [^lV / [^ZY B [V )lc / lY,

3

:53 0 ;33

B . 65/8

--

l431333v458.<1:83v<3.431583v:3 431333.<1:83.431583

Mknim OOO 0 u•rznq•mm ~hpuruomkuu om•mummmuu om•pnmq= VVax[ B58306:8B0458~uuzqu 0 u•rznq•mm~hpuruomkuu ikqmnznu pq om•rmkq= VVaxQ B6580583B.:8~uu zqu 0458.:8B 0 83 ~uu zqu

amnqznz41:1 1 WSS VOS 1
Uk1 okm1 41 51 61 71 Mknim pq ikhpnlq Mknim4 Mknim44 MknimaOa aVaES Thpuruomkqm Hm .63:8 .65/8 083 .5<3 Iu• omkq/ pmmhkumm u•rznq•mqu= Hm•mummmuu ]mknomnkuu Xkqmnznu 084/647 .46/:8 .575/769 .445/8 0;3 0 .:8 0458 0 .85/897 084/647 .5;;/:8

sknim m99 0mm sq•qkmm 3 qkqtmqkq m ourkqupq mrmqqku qn 445/8 ~uu zqu/ pmmhkummqkqtmqkuu qm•mummmuu om•pnmq/ omzhmkq lniqkuhmkmkqpnqqkuu oqkqkuu on ;3 ~uu zqu/ pmmhkummlompqkuu ikqmnznu> sknim m 9990mm u•rznq•mmm •qsmmuo ourkmpq mrmoqku iku• qohznmumqm•mubumuu/ moqmlmm lomrm•p on 458 ~uu zqu/qtumk pmqm qohznmumikqmnznu mpqmqk~u•mm okqtmqkqmourkqupq mrmoqku :8 on ~uu zqu> omzhmkqmmhmmz m u•rznq•mqu skniqu m 9990m m rhlm m •qsmmuom/ otumk pmqm ikqmnkuzq pq om•rmkq mn okqlonm1 O• oh•oznruq/ lq u~in•q iq•mkn iqkuhmpmnk~mmhmkq = okqtmqkq m ohzn~nznu om•rmkuzhk u• mqqmlmm p sknim pq ikhpnlq1 415161 E•mzurmourkqupq mrmqqku momuoummmqm nmrm pu• pq u• qu qhkqzmmuq qmimoummmqm ikhpnqmuq tuqqkqkqm iuqm qn pq Hurkmpq mrmqqkulmq u•rznq•mmmmpq nk~mmhkuu rmqmhku= q qmimqummmqm ikhpnqmuq> pq kqlnklq 0 ~mmqkumzq/ ~m•q turu•m•oumkq> n qqkqkqm pq ikhpnlq )iummm, 0 qpulmq•mm mqqlmqumom pqmqk~u•m ikhpnqmmhknz lm qmnmq lm qkqmlqm•uoqznz omimqummmuu pq ikhpnomuq/ omkq mkqnnuq lm ruq u• oh•ohkpm•mm on qqkqkqm lhzomnuzm1 O1 IOU XbUHabS IJ cJIJ[J OUaJ[UO ES LEHaV[OSV[ amnqznz41;1

HVUHSbgOO= oh~imkmmuo on iqkuhmpm ikqoqpq•mm lq hnlqkom omqurkm pq mrmoqku okqlonm qn 5<3 ~uu zqu( m 0 0 zmmoqmlmm okqtmqkq/ oqm~mu ~mkq oh•mkunnmuq mn monm0h ikhpnlqzq pu• iku~m sknim/ mz omkhk ikqm m okqtqnm rmmmpq iqkuhmpm ikqoqpq•mm> % 0 iq•mkn sknim O/ qohznmuu4q om•mummmuuom•pnmq tu m i=qmtkuzhkmnmonm = u•rznq•mm rmohkmnuzm/ pqmqk~u•m•p okqtmqkqm Hzrkqz mrmoqkun 46/:8 ~uu zqu/kqliqomuo qn 575/769 ~uu zqu> pq o 0 thpuruomkqmlmknomnkuu ikhpnomuqu om•pnmq pu• sknim 9 m monm = ~rznq•mm •qsmmuom/ pqmqk~u•m•p lompqkqm ourkqu pq mrmqqku n 84/647 ~uu zqu/pqou mzqsqkqm o lmkmmqsuqupq iummm m •n rhlm qhkqzmmm qohznmumoqkqkuu1 qn Hmnk~mkq/ iq ouumhk lq ohk znm ~mlnku pq mpmimmkq m lmknqmnkuu ikhpnomuqu zm qqkqkuzq qh•ln~mmhkuzhk> /

/ WSV0VOS/
[qmzurm
M

E•nz >

E•nz 6

Tqpum m•nmzm

92

Hmimoummmqm pq ikhpnomuq mZ Xkhpnomum rmnkuommm mP Hurkmpq mrmoqku ax Hqkqkqm qlmu~mmm zmO•oqinmnz u•mqkomznznuaO Mkmpnzpq nmuzurmkq mmZ )!, Mkmpnzpq lmmu lrmoqkqm oqkqkuu)!, Mkmpnzpq omzhkuruomkq m ikhpnomuqu )!,

49

48/9

49/7

493

499

499/3;

OO. IOR UaREZaP IL bLILVL ETREaVLRZLO 0 ohmmszhnmzm iummm B pq aZ

CP XOJaJz tOES

51

45/;

46/59

47/5 46/<; ; 48/96

467/5

485/:5

47</7

51

61

46/77

45/:'

467/3;

485/:5

47:/49

71

4:/:6

4:/85;

49</9

488/37

487/4

oQ 3 om•rmku ikhikuu ? 3 mhmmzom•rmkuiq iummm mhmmqiuqmqzq, )iq 0 pqou/ iq•mkn ruqomkqiummm pqlrmoqkq )ruqomkq lqs~q•m, pq ruk~m mkq3 ohmmpq iummm
?<• )0 jQ e0ZC<</•0C/

81

;3

;8

;9/8;

;6/;:

<5

<3

}

V
X

5 / 111

91

:8/;

:6

;</8

:</4

<;/8

<8/8

:1

438

<9/8

<;/8

<</4

433

<;/8

olS B om•rmkuikhikuuiq iummmv oS 3 mhmmzom•rmkuiq iummm K oS 0 0 s 1B l1 1433 1. lmknomnkm izqmqz e o (

oS 3 mhmmzom•rmkuiummm K
o B mhmmzooz•rmku mhmmq lqs~q•mq4q iq Iu• iku~m kqzmmuq 34 oZ
7 3

[JgVScE[J= 0 skmpnz pq lmmulrmoqkq moqkqkuuA 433 30004 qpulmmlnkiznl pq oqkqkq lhzomnuzm> 0 skmpnz pq lmmulrmoqkqm oqkqkuu m okqlonm u• iqkuhmpm onkq•mm rmmmpq iqkuhmpqzqikqoqpq•mq/ pmk tu•uoqznz qlmu~mm mz oqkqkuuiq•mkn ikhpnlqzq ruk~qu mlomrnm> 0 omnrq ihmq•mumzq mzq lompqkuuoqkqkuu=lompqkqmomzummmuu ikhpnomuqu> okqtmqkqm oh•onkq•mqu> lompqkqm omimoummmuu ihinzmmuqu mon~imkmikhpnlqzq> pq 0 lq ~mu hnlqkom om skmpnz pq nmuzurmkqm omimoummmuu ikhpnomuqu okqlonm/ pmku•om~mu qpulmmkqlnklq pq okqtmqkq rmkm m lq miqzm zmu•oqlmumuu )mliqomihrumuo,> 0 n• mzmmliqomqlmq moqzm omskmpnz pq omzhkuruomkq mZr l0m ~q•mu•nm zmn• •uoqz kupuomm 4 lmhonku kqpnlq 34 u~hnuzurmku q 3 p zuotupummmu kqpnlq1

Bo

0aZ .

n•nq=

433 Q C<< Lmomhkuu u•rznq•mm muom•rmkuzhk khikuu )ourkqupq mrmoqku, pq i ln•m nk~mmhkuu= 41 om•rmkuzq mhmmzq )iq mh mmq lqs~q•mqzq,
GM?QV

Q

fQlZ

34 @G 3 V1 fQlZ

B )oR /

?Y,h

alY

51 pqmu•q

lmknomnkm iuqmqzhk pq pqlrmoqkq )lqs~q•mqzhk, 1)CM ruqomkq lqs~q•m pu• mhmmznz iuq!qu

rzcu 1 To. 0)fQSValSj Q QSVV 33

fQSjalSjuTo
433
4

0)aZ(/aZ ,
3

zzz2> To. 11

lalc

h)a
4

lV

0H 4,B445831)5/34;804/<7;PB l C<<

.:/<6458

22
Uk km1 41 51 61 71 81 91 cmhruuku cmhrmku mhmmzq ]qs~q•mq ikhikuu cv )~uu zqu, pq iumruu cXv )~uu zqu,
304 3 304 3

8Y

~uz1zqu .65/8 ~uz1zqu

Hhmm pq iumruu HXv
304 3

]mknomnkm om•ruukuzhk iq iumruu )',
304 3

Hhmm pq iumruu ~hpuru0 ommuu 3/483 3/7:3 3/39; 3/:53 3873 4/<7;

gVUE gVUE gVUE gVUE gVUE aVaES

9 5 6 7 8

48 73 43 ;3 83 4<8

4:/8 88 45/8 :8 9:/8 55:/8

4583 6533 4433 7833 493 43543

4758 4/53 4/56 7538 4/58 4/63 ;83 3/<3 4/7: 78:8 4/:: 4/97 4<8 64/58 67/94 44583 4/<39 5/35

45/57 64/68 43/:: 77/3: 4/8: 433/3

45/9: 6:/6; :/88 73/9: 4/:6 433/3

[JgVScE[J= j<K B ohmm pq iummm/ mkqmkmmm o ommkqikqru•mm mhmmznziq•mkn ruqomkqruk~m iq ruqomkqlqs~q•m )rh•m, u• mhmmznzom•rmkuzhkiq rh•m2lqs~q•mnz kqliqomuo1 HK B lmknomnkm om•rmkuzhkiq iummm/ mkqmkmmm o ommkqikqru•mm mhmmznzom•rmkuzhk iq ruqomkqlqs~q•m u• mhmmznzom•rmkuzhkpq pq iq iummm1 VVoZ B olV / olY B 55:/8 04<8 B .65/8 ~uz1zqu/pu• omkqiq rmomhkupq u•rznq•mm= 0 u•rznq•mm ~hpuruomkuu om•rmkuzhkhmmzqpq iq iummm= m VVoZ` B)t /oY,.alY B)44583043543,14/<39 B .4<;557 433 (

HVUHSbgOO= ahmu rmomhkuu mnmonm 3 u•rznq•mm ihrumuommlnikm~hpuruomkuu om•rmkuzhkikhikuu ,?Q./ kqliqomuo m ourkqupq mrmoqku1 qm~mu H ~mkq u•rznq•mm mmonm0h okqtmqkqmom•rmku43k hmmzq)c, pmmhkmmq m lihkukuuoqkqkuulhzomnuzq moh•ln~mmhkuzhk kqliqomuonznuikhpnl1 ==BCruk~m minmnm lm0tu kqmlom o om•rmkuzq ikhikuu ,?Q.1 Iu• m•mzurm ~mu kqrnzmm omruk~m tu0m u•mmkumihrumumiq iummm iku• okqtmqkqm ohmqu ikhikuu/ qpoqimuq ruuom•prh•m 7/ pmk iq moqlm lqs~q•m mn lomrnm om•rmkuzhk mhmmzq/ pqou qkm pq mtmqimmm lm lompm tu om•rmkuzq ikhikuu ,?Q.1

Uk1 Hkm1 41

Ohpuommhku

?2;2

Xkqouurnm [qmzurmm )3, )304, :3 :158

!

XkhpnorumqpqkourunznumO

Tuuzqu

436/8:

51

Hh•l~•nku

qn ~mmqkumzq4q 9

Tuu zqu

7:5/8

71;3

434/8<

61

Un~uuknz ~qpun pq lmzmkummu i] Lh•pn4 mhmmzpq mu~i pq ~n•om n Uk ~qpun pq hkq pq z44n•om iq

Xqklhm•q

958

943

<:/93

~uz1zqu 0 u•rznq•mm~hpumuomkuu lmknomnkuu= VVoZHC Bt 1)aZ(/alY, B 445831)4/<7;04/<39,B ~uz1zqu 0 u•rznq•mm~hpuruomkuu ohmqu pq iummm=

71

Vkq0h~

416:31333

416831;33

<;/8;

.7/:68
81

0

n• lmzmkumm ,QcN. U

Vkq

514<5/65

51547/76

434/34

Xkhpnomuoummmqm ~qpuq 91
1

2(00mxRR. TnV()foRV/pRj,(rY
Squ2hkm Squ2z Pqn mO Tuuzqu 843/<7; 869/:4< 438/39

T;0>C30333)C>I.J;O/C;3.OAN,/3.>=CT

hkmkmpR cmPhmkq~qpuq mpmnsmmuu Pm4 zqn ikhpnqmuq c );= O, cmzhmkqm mpmnsmmm )405, mx

B . 44/6 ~uu zqu 51 u•rznq•mm qohznmuqu omzhkuu~qpuu mpmnsmmq zm 4 zqn
3/658 3/66; 437133

:1

ikhpnomuq= 2,0mx B mO
c
K

%)LH /\Y,T

:58)3/6803/658,B

.</7

~uu zqu/

;1

55:/8

578

43:/9<

<1

cmzhmkqm ~qpuq mpmnsmmm zmP Squ24 zqn zqn ikhpnomum qpqkoumunPnu mO kqomzonPmmm. c kqomzonzmmm

0

3/68

0

pu• omkq= 5141u•rznq•mm lmknomnkuuikhpnomuqu qpqkoumunznu= 2,0mx T)\( /\Y,0mOK B:58v)3/6803/658,B .4;/458
H

~uu um

[JgVScE[J= t=tnt= tt omzonz omkqlmmzmnmrm m•mzurqu nk~mmhmkqm= qlmq 2,0mx B mxu / mxY 33 578 0 55:8/ 0 . 4: /NMM 119 2 8 0 qz Hkqtmqkqm Zm on 4: (8 ~•11 zqO lq pmmhkqmrmO•rznq•mqz( 1 tm (z1o=( nk~ mh• hk zmomh•= 41u•rznq•mm qohznmuquikhpnomuqu qpqkoumunznu= 2,0mxmO 33 )mOt / mOY,( rY 3 ):58 0:33,v3/658 3 .; 4 114 1 pu• omkq= 2D222232232 ~• qO/ 4141u•rznq•mmrh•pnznu mhmmzpq mu~i pq ~n• t1 33 ,S1C om1 4 nY .10 vfhBB)416831;330416:31333,1843/<7;v3/658BB dth 06/5 ~uu zqu/pu• omkq= 41t 4t u•rzt•mm qohznmuqu•n~mkn4nu ~qpun pq lmzmkummu(
0 , >H 1

5151 u•rznq•mm omzhkuu~qpuu mpmnsmmqzm 4 zqn ikhpnom kqomzonzmmmqpqkoumunznu m 2,0mxc B mOK [ )3/66; 0 3/68, B 0;/: ~uu zqu amnzhnz lu•himuo mzu•rznq•mqzhk= 2,0mx B . 4:/8 ~uu zqu/pu• omkq= 2,0mO 33 ;/4 ~uu zqu/pu• omkq= :.1> B 0 6/5 ~uu zqu/pu• omkq= 2(00i.] B 0 8/7 ~uu zqu> 2,0^ B . 5/5 ~uu zqu> 2,0aR B . 44/6 ~uu zqu> 2,1qB .</7 ~uu zqu/pu• omkq= 2,1s B . 4;/4 ~uu zqu> 2,0c(B 0 ;/: ~uu zqu1

2(00mx [ >
33

t

mx:T

i]Y

,vsh 1@I;) rY

33

)943 0 958,1514<5/65v843/<7;1 3/658 t

B 08/7 ~uu zqu 4 415 u•rznq•mm qohznmuqumu~inznu ~qpun pq ~n•omt 11 lmm•mm= iq n• 4
fmx/TTi] ^
33
9

0)^/^,0QR/ I;)APee
>=

943 h=0=;A.A>/=0;O=.>=,0C;3OAN03>=C/ )

.5/5 ~uu zqu

(

/

0

HVUHSbgOO= O• u•mqkomznzpq m•mzurm/ omzhmkqm mpmnsmNu mmonm 3 qohznmuq ihrumuom )m okqlonm on :/9<'/ kqliqomuo on 4:/8 ~uu zqu,/ pmmhkumm/ iku•mkq mzmqzq/ okqtmqkuu ~mu kmiupq m ikhpnomuqu qpqkoumunznu )on 6/8:', rmmm pq kum~nz pq okqtmqkq mz otqzmnuqzuzhkon ~mmqkumzqzq4/8<',1 )

415u•rznq•mmqohznmuquikhpnomuoummmuu qpuu hkmkq= ~

Xkhpnomum qpqkoumunznu qlmq n• rmomhk qpmq•luo omkq m pqmqk~u•mm okqtmqkqm omzhkuumpmnsmmqon ;/4 ~uu zqu pmmhkumm u•rznq•mqu nk~mmhkuzhk rmomhku= okqtmqkqm ikhpnomuoummmuu ~qpuu hkmkq/ om nk~mkq m u~nn•mmmmukuu~hpnznu pq nmuzurmkqm rmomhknznu ~n•om pu• ompknzruk~qu/ msq•qkmm okqtmqkqmomzhkuu mpmnsmmq 44/6 ~uu on zqu> rh•pnz mhmmz pq mu~i pq ~m~om m pqmqk~u•mm kqpnoqkqm omzhkuu mpmnsmmq 6/5 ~uu zqu/moqlmqrqom pmmh•z•pn0lq iq pq 3 on imkmq kqpnoqkuu•n~mknznu pq lmzmkummu on 5/7'/ oqqmoq •n )i], kqikqru•mm •qmimkmmn• mliqom •qsmmuo/ umk iq pq mzmmimkmq qpulmq•mqu n•hk kqrqkoq pq mu~i pq znokn •qnmuzurmmq)kqpnoqkqm i] qlmq ~mu ~mkq pqommkum~nz kqpnoqkuu n on 4/75'/ pu• omnrm n•hk pulrn•omuh•mzummmu hksm•urmkqmmomuoummmuu u• ikhpnomuoq, omkq oh•lmumnuq n• mom•mmv iq•mkn ruk~m pqhmkqoq u• ouumhk lq ihmmq okqtmq omzhmkqm mpmnsmmm/ iku• qrhkmnz ikhikun/ rmkmm lq miqzm zmqrhkmnku ru•m•oumkq lnizu~q•mmkq1 Immhkumm okqtmqkuu ih•pqkuu ikhpnlqzhk omkq mlusnkm kqmzurmkqm n•qu omzhkumpmnsmmq zm4 zqn ikhpnomum qpqkoumunznu ~mu ~mkq pqomm ~qpum/ lq oh•lmmmm om omzhmkqm mpmnsmmm m okqlonm on 4;/4 ~uu zqu1 Elmrqz/ omzhmkqm ~qpuq mpmnsmmm zqn zm4 mO mpqmqk~u•mm okqtmqkqmmx on </7 ~uu zqu/otumkpmom omzhmkqm ~qpuq mpmnsmmm kqomzonzmmm u•rznq•mmm •qsmmuo qohznmummx. m pqmqk~u•m•p kqpnoqkqmmoqlmqum ;/: ~uu zqu1 on Xq•mkn momuoum m pq iqkliqomuom/ lq kqoh~m•pm om u• mmq ompknzruk~qu lmlq umnk~mmhmkqzq~mlnku/ omkqlmmunm omqrqom okqtmqkqmomzhkuu pmnsmmq m ,=D.c m1 kqmzurmkqm n•hk u•oqlmumuu u• oqpqkqm ~hpqk•urmkuu tu u•mkhpnoqkuumqt•hzhsuuzhk iqkrhk~m•mq u• ikhoqlnz pq ikhpnomuq/ ikqon~ tu okqtmqkqm •uoqznznu pq ikqsmmukq tu liqoumzurmkq m m•smvmmuzhk/ oqpqkqmokqtmqkuu u• ikhpnomuoummmuu qpuu> ~

n1 okqtmqkqm pulouizu•quu• ompknz hksm•urmmuquu• oqpqkqm kqpnoqkuu iqkuhmpqzhku• omkq •n lq znokqmrm/ lmrqzu•omm lm lq m u~nn•mmmmqmlom ~hpnz pq nmuzurmkq mmu~inznu pq ~n•om> o1 itkrqomuh•mkqm~hpnznu pq hksm•urmkq tu pqlrmtnkmkqm ikhoqlnznu pq ikhpnomuq> p1 pqrohzmmkqm pqimkmm~q•mnznu pq oqkoqmmkq tu pqlrmtnkmkqm n•hk momuoummmu liqouruoqon lohinz okqtmqkuuomzummmuu ikhpnlqzhk> q1 u~nn•mmmmukqm momuoummmuu ~mkxqmu•s> pq E2 kqpnoqkqm oh•ln~nkuzhk liqouruoq> s1 okqtmqkqmomzummmuu ~mmqkuuzhkiku~q tum~mmqkumzqzhk> t1 okqtmqkqmskmpnznupq nmuzurmkq mrmomhkuzhkpq ikhpnomuq> G2 okqtmqkqm skmpnznu pq qpizhmmmkq m omimoummmuzhk pq ikhpnomuq qmo1 aq~m 4171 E•mzurm kqmzurmkuu ikhskm~nznu pq rmnkuommuq iq mhmmztuiq lhkmu~q•mq

Uk1 ]hkmu~q•0 okm1 mnz kqmzurmm

cmzhmkqm ikhpnomuqu )~uu zqu, Xkqouzrn [qmzurmm m

Xkhpnomum Enmmqku kqomzonzmmm GK •qsmmuoq u• zu~umm (%) tji ikqoqpqkuzhk )~uu zqu, )~uu zqu,

]mknomnkm ikhpnomuqu

(%)
Xkqomrn [qmzurmm m 66/:3 57/93 53/:3 54/33 433/33 64/33 55/53 55/83 57/63 433/33

f[Vu

Sj~u•Xh
<4/99 <3/33 43;17: 448/33 <</98 053 04:/8 51533 418:8 417:8 41833 91:83

f[YV
41 Xkhpnlnz E 51733 51 Xkhpnlnz F 41:83 61 Xkhpnlnz H 417:8 41833 71 XkhpnlnzI 81 aVaES :1458 5533 418:8 41933 41:58 :1433

0 0
06:/8

Hhqruouq•mnzpq lhkmu~q•m ,7],Q O1 7/ Y . I1
e
]

S[WR.lj f 91:83 t 3/<7:
[YlY J0;=C
-f[f TT>>.J0O;.II-=A.I0O3-=3.J-=; 433 431333 433 3/86 . 3/74: 3 3/<7:

Tf[fS[ 4335

>0 e. B 40 B 4040 6:84 B 40 3/386 B 3/<7: ( =Q[YlY J0;=C 4)tB 3/<7: lmn<7/:' Hhqruouq•mnzpq •h~q•ozmmnkm ,7X,Q X I e T;//T;//T;/3CT3C O i 7 ( / 7X B 3/8 lmn83'

=Q";/0[ZV

Uk1 ]hkmu~q•0 okm1 mnz kqmzurmm

41 Xkhpnlnz 51 Xkhpnlnz 61 Xkhpnlnz 71 Xkhpnlnz 81 aVaES

E F H I

Enmmqku Xkhpnomum •qsmmuoq kqomzonzmmm ]mknomnkm u• Ou~umm ikhpnomuqu (%) 401ji (%) )~uu zqu, ikqoqpqkuzhk )~uu zqu, Xkqomrn [qmzurmm Xkqomrn [qmzurmm m m 1 4;3 4<5/8 439/< 4;3 58/: 59/; 453/; 453 4:/4 53/5 453 478 0 ;</; 058/8 557/8 583 557/8 68/: 64/5 54/; 483 54/8 ISO 48:/8 438/3 058/8 9:7/8 433/3 433/3 :33 :4</8 435/; cmzhmkqm ikhpnomuqu 1)~uu zqu, uK

0

HVUHSbgOO= Inim on~ lq ihmmq oh•lmmmm/ ikhskm~nz ikqomrnm m rhlm kqmzurmmphmk O• ikhihkmuq pq <</98'1 Iq mlq~q•qm/ e] T <7/:'/ pqou ~mu ~uo pqpum 433/ rmim omkq mkmmm u•omimoummmqm lhouqmmmuuh~qkoumzqpq m0tu •hkm oh~q•ruzq/ qqz inmu• zmphnm o h lhkmu~q•mq ,7X B 3/8,/ kqliqomuo zmikhpnlqzq E tu F1 Iqou/ lhouqmmmqmoh~qkoumNuihmmq iuqkpq ohmq u~ihkmm•mq pq iummm pmom •n0tu kqhksm•urqmrm momuoummmqm O• lohinz okqtmqkuu qruouq•mqutumohzn~nznu pq ikhpnlq kqmzurmmq1 Xq•mkn iqkuhmpm nk~mmhmkq lq kqoh~m•pm znmkqm n•hk ~mlnku ikuou•p oh•lmumnukqm n•hk lmhonku pq ikhpnlq iku• omkq lhouqmmmqmlm ihmmm rmoq rmmm rznomnmmuuzhkoqkqkuu/ pmmhkmmq lqrh•mzummmuu/ ~hpuruomkuu ikqmnkuzhk lmnmzmhkommqshkuupq omnrq1

[JgVScE[J= Hhqruouq•mnzpq lhkmu~q•m ,7],Q 4 7
i ]

B 9:7/8 B 3 <97
:33 (

51 7 B 68/: v;</; . 58/: . 4:/4 . 54/8 B 3/654 . 3/976 B 3/<97 ] 4332 433 > e
i ]

B 40 58/8 B 40 3/369 B 3/<97
J33

Hhqruouq•mnzpq •h~q•ozmmhk ,7X,Q 7 B 4011!0 40 3/58 B 3/:8 lmn:8' B X A
cmzhmkqm Xkhpnomum cmzhmkqm ]mknomnkm Enmmq kqomzonzmm qpqonmmmm u• ku ikhpnomuqu sv mm ikhpnomuqu oh•mnz 1)~uu zqu, )', 401su ikhpnomuqu lmknomnkuu Xkqomrn )~uu zqu, ikqomrnmq [qmzurmm Xkqom0 [qmzurmm )~uu zqu, m rnm 41 Xkhpnlnz 4;</7 4<5/8 58/: 59/; 1 4;3 4;7/< E

Uk1 ]hkmu~q•0 okm1 mnz kqmzurmm

51 Xkhpnlnz 6 61 Xkhpnlnz H 71 Xkhpnlnz 8 81 aVaES

453 583 483 :33

478 557/8 48:/8 :4</8

4:/4 68/: 54/8 433/3

53/5 64/5 54/; 433/3

0
07/8
1

456 589/< 487/: :4</8

456 55718 487/: 9;:/4

Hh•rhk~ omzonzq43k qrqomnmmq/ u• ompknz lhouqmmmuu oh~qkoumzqlq u•kqsulmkqmrmnk~mmhmkqmlumnmmuq= Rl B 3/<97 )<9/7',/ pqouRl 2 4 Rlm B 3/<88 )<8/8',/ pqouRlm 2 4 R• B 3/:8 ):8',/ pqouR• 2 4 HVUHSbgOO= Xkhskm~nz pq ikhpnomuq •n mrhlm kqmzurmm iq•mkn 58' pu•mkq lhkmu~q•mq/ pmk mrhlm pqimtummmmmiq mhmmz/ omm tuiq•mkn kqlmnz pq :8' pu•mkq lhkmu~q•mqzq kqmzurmmq1 Sm ikhpnlnz H/ ohzn~nz kqmzurmm ikhpnlq qlmq ~mu ~uo pq pqomm oqz ikqomrnm/ oqqm oq mkmmm qpulmm ihlunuzummmqm om om iq•mkn moqlmikhpnl/ oh~q•ruzq lm•n ihmmmru h•hkmmq1 Xq•mkn iqkuhmpmnk~mmhmkq/ lq kqoh~m•pm u~nn•mmmmukqm ~hpnznu pq hksm•urmkq m momuoummmuu/ ikqon~ tu okqtmqkqm qruouq•mquikhskm~nznu pq rmnkuommuq ikhpnlnznu H/ u• liqoumz m pmomqpulmm mq•pu•mm pq ~q•mu•qkq/ lmn pq okqtmqkq m oqkqkuu iq•mkn moqlmikhpnl1

07/8

Xq nmrm pmmqzhk pu• mmnqznz ikqoqpq•m n••qmrm lm lq pqmqk~u•q ohqruouq•mnz~qpun pq lmknomnkm )e]bQ e' B4330 OOSiszB43307/8B<8/8' )3/<88,/ lmn

7 B40 OOSiszB40t00 3(> TM 433 433 03/<88 )<8/8/3,/ lmn
e
TM

[QZP INJ; B 0( B 00( B 3 <88 )<88zfo, :4<8( / = [\ .

[QSj B ikhpnjum qpqonmmmm oh•mnz lmknomnkuuikqomrnmq> u•
[ \ B ikhpnomumkqomzonzmmm1

Vnlqkommuu= 41cmzhmkqm ikhpnjuqu kqomzonzmmq= 58 0ikhpnlnzE= :4</8p /: B4;7<~uuzqu( 433 ( / 0ikhpnlnz F= :4</8 p 4:/4 B 456~uu zqu( 433 ( 0ikhpnlnz H= :4</8 p 68/: B 589 <~uu zqu( 433 ( / 0ikhpnlnz I= :4</8 p 54/8 B 487: ~uu zqu 433 ( 1 51 cmzhmkqm ikhpnomuqu qpqonmmmq u• oh•mnz lmknomnkuu ikqomrnmq iq•mkn ruqomkq ikhpnl lq pqmqk~u•m om ~~z~n~ pu•mkq omzhmkqm ikhpnjuqu kqomzonzmmqtu omzhmkqm ikhpnomuqu kqmzurmmq1 (

Uk1 Hzmlm Hm•mummmqm j okm1 pq )nnommu, omzummmq

Hm•mummmu ]mknom•km ikhpnomuqu Xkqm Hhqruou0 qotuomzq•mq )~uuzqu, qotuomzq•mq )!, n•ummk q•m )zquzzzbo1,pq kmmm mhmmznz pq hkhpnomuqu)!H qotuom0 zq•mm Xkq0 [qm0 Xkq0 [qm0 Xkqom0 [qm0 Xkqom0 [qm0 )xq, rnm zurmm rnm zurmm omrnm zurmm omrnm zurmm 41 Hmzumm091333 4<1433 63/5 4 66/; 53 4/3 491333 4<1433 63/5 66/; mqmz 57/7 51 Hmzumm0<1333 4:1583 68/; 4 j81533 461;33 5;/: 63/9 48 3/; mqm mOO0m ]mknomnkm s
j;1333 531j58 61 Hmzumm0 67/3 68/9 ; 3/9 j31;33 4513:8 53/7 54/7

mqm mOOO0m
71 aVaE 861333 8917:8 433/3 433/3

0

0

751333 771<:8

0

0

9

:

9

9

9

9

9

9

9

9
433 )',

9

00 axX^S^x^Ox) [, ]mknomnkm ikhpnqm4qz 3 00000p nY^xV[

41n, L

B fQSUS

Hm•mummmqm qotuomzq•mm3 axX^S^x^Ox )[, e aYOPS•SOX^_V NO O•RS`xVOX"x )xq, ]mknomnkm ikhpnomuqu qotuomzq•mq B axX^S^x^Ox 0O•RS`xVOX^x p 433 )', nY^xVh •xX^S^x^O 0Z\YN_•^SO 0PSdS•x Vnlqkommuq= ]mknomnkm ikhpnomuqu qotuomzq•mq •n lq omzonzqmrm• kmihkm u on mhmmznzom•mummmuuotuomzq•mq/ ou u• kmihkm on mhmmznzom•mummmuu q ikqom1rnmq )861333 nno1,/ kqliqomuo kqmzurmmq )8917:8 nno1,1 [JgVScE[J= E1 Epgilelgouvmngflv z1m, f U

433 U B 63/5p 4. 68/;p 5 . 67/3 p 6 B 536/; B 5/36; h 433 433

L
4

B 66/;p4.63/9p5.68/9p6 433

B 534/; B5/34; 433 B 433/<<'

UY ;/ B 0p433
U

LC

=.3>N B 00p433 =.3;N
FM

/
51m,U

B

'([ U
[S

>0%
B 751333 03/:<5 861333

U
fg edmludug .c ,L

B 491333p4.4<1333pV/;.4;1333pV/9 h 861333

g.U.
[S

L
4

B 4<1433p 4. 4:1583 p 3/; . 531458 p 3/9 B 771<:8 0 3/:<9 8917:8 8917:8 ;/ B O> U UY
A

UY B 491333p 4. LM

4<1333p 5. 4;1333 p 6 B 43;1333 B 536; 861333 861333 ( B 4461<:8 B 534; 8917:8 ( lmn 4/33<<

433 B 3/:<9 p 433 B 433/8'/ lmn 4/338 3/:<5 1

B 4<1433p4.4:1583p5.531458p6 8917:8 UY =.3>N c'U BB0p433B00p433B433/<<'/ xI 5/34;
1

Iqou/ UV 4 UY. oqqmoq u•puom3 lumnmmuqrmohkmnuzm iq•mkn ruk~m/ lq~•uruom•p u~nn•mmmmukqm omzummmuu ikhpnlqzhk kqmzurmmq1 51n, ~hpnz pq znokn qlmq upq•muo qn qqz pq zmin•omnz 41n,/ phmk qmu• zho pq xH lq znokqmrm xqu1 qn D. 41 / Uslo lougsngflvm rsguvmvlfg zdoDdsg
Qe00

UM 2 U 3/ pqou u•puoqzqohqruouq•mnznu~qpun pq omzummmqq l mikhiuq pq 4 )z/33<<,/ oqqm oq u•puom 3 lumnmmuqrmohkmnuNu iq•mkn uOk~m/lq~•urupu•p u~nn•mmmmukqmomzummmuu ikhpnlqzhk kqmzurmmq1

0

f[RlS

f[S

0 l491333p53.4<1333p48.4;1333p; lY / 491333 . 4<1333. 4;1333 zqu

B :7<1333 B47/465 861333

<9 B l4<l/l4Vl3lpl5l3l.l4l:l15l8l3 BA l48l.l53l/l45l8lpl; ;341:83 B 47 4<98 B

4<1433.4:/583.531458

8917:8(

5/ Hhqruouq•mnz~qpun sq•qkmzurmmmzomzummmuu= e
311
H

fQ.US

oZB

<Y B

<

CQ/CaXT

47/465 p433B433/7'

lmn 4/337

C<<

5 0 vfQSlS 1 < 0 433 0 l63/5p53.68/;pO8.67/Vp; lY / 433 41746 B47463 zqu 433( 4174</; 047/4<; zqu 433 B433 7' ( lmn 4337 /

Xq•mkn omzonzmkqm moqlmnuohqruouq•m lq mu•q oh•m pq rmimnz omu• ompknz ruk~qu lq kqmzurqmrm ikhpnlq )E/ F tu H,/ umk mkqu iq•mkn ruqomkqpu•mkq moqlmqmlq kqmzurqmrm ikhpnlq pq omzummmqm O/m OO m tum OOO m1Xq•mkn oqzq mkqu ikhpnlq lq omzonzqmrm 0 0 ohqruouq•mnz ~qpun pq omzummmqU. B f[SUS

<o B 66/;p53.63/9p48.68/9p;
433
<9 o Btp 0
l

f[.

tu ih•pqkqm u•

433

lY

47/4<; B00p433 47/463

mhmmznzikhpnomuqu1 Xkqlnin•q~ om iq•mkn ikhpnlnz E l0m omzonzmm •mqkuhk m ohqruouq•mnz ~qpun pq omzummmq/kqliqomuo
L1A3 B 5/36;

tu

o 4433/ lmn pqomm 4/ oqqm oq u•puom okqtmqkqm ikqmnznu Z

~qpun pq om•rmkq m nn•nkuzhk/ pqou okqtmqkqm kqrnzmmmqzhk tu/ u~izuoum/mikhrumnznu1 E. EdsdeugslDdsgd edmludull rspfvtgmps O/ Xh•pqkqm ikhpnlqzhk pq omzummmqlniqkuhmkm )c(, mhmmznzikhpnlqzhk rmnkuommq )c,= t( l 4<1433p 53 00000 3/7:98 lmn7:/98' t ;341:83 ox( ox
?)
l3

UXV B 5/34;/ umkiq•mkn ikhpnlqzq F tuH moqlmqomzhkuln•m oqzq ikqrq•mmmq u• mmnqznznk~mmhk1
Hhqruouq•mnz Iqmqk~u•mkqm ohqruouq•mnznu ~qpun pq omzummmq sq•qkmzurmmpq omzummmq iq ikhpnl kg
1

Uk1 Iq•n~ukqm okm/ ikhpnlqzhk

u•

]mknomnkm ikhpnomuqu s/ )',

US
Xkqouurnm [qmzurmm[qomzonzmm

Xkqouurnm [qmzurmm Xkqouurnm [qmzurmm

0

0

1

QaUa QSVU(V 433 433
3/8:4 3/8:9 3/:;5 4/<5< 3/9;9 3/938 3/974 4/<65

Q'UM; 433
3/9<6 3/947 3/966 4/<73

491333p 53 :7<1333 B 3/75:5 lmn75/:5'
?/)

41 5/

Xkhpnlnz

5; 63 75 433

67 65 67 433

5/36; 4/<53 4/;95
1

5/34; 4/;<3 4/;;9

A
Xkhpnlnz F Xkhpnlnz H

C

l4

/

oqqm oq u•lqmk••m om u• u•mqkomznzm•mzurmm m

61 71

?Y

f

okqlonm ih•pqkqm ikhpnlqzhk pq omzummmq lniqkuhmkm/on qrqomq nq•qruoq mlnikmkqrnzmmmqzhktumikhrummnuzummmuu ruk~qu/

TOTAL

0

Sz eQ B 4/<65 0 4/<5<B .3/336 Iu• omkq=

u•rznq•!m~hpuruomkuu lmknomnkuuikhpnjuqu= 'Q0tU.Y 'Q(jUSj G(7H 3 S11P S11P 3 4<7 04<5< 3 .3344 s 433 433 % / n, u•rznq•!m ~hpuruomkuuohqruouq•mnznu ~qpun pq omzummmq ikhpnl= iq
o o

m,

61 71

22 22 ]q ohk qrqomnm m•mzurm pu•m~uozzmomzozmm!z4 ikhpno!Oq pq tu oh~qkoumzurmkqiq nmrm u•puommhkuzhk omzhkuoutu m•mzurm kmihkmnznulmmmuotupu•m~uou•mkq u•puommhkuumzhkuou1 o 51 ]m lq kqmzurqrqm•mzurm pu•m~uouutumlmknomnkuu ourkqupq mrmoqku/ nmrm iq nk~mmhmkqzhk pmmq=

Xkhpnjum qpqkou!unznu )QO, cmzhmkqmmpmnsmmm )mx,

7;3 534/9

7;8/4 543/:

7;</5 547/<

vTfQSVUSVvfQSVUSj T;O>=/;OAT/333N FL 433 433 ( / / 3/344 0 3/33; B .3/336 HVUHSbgOO= Iu• qohzn!um eQ kqrnzmm om omzhmkqm ohqruouq•mnznu sq•qkmzurmm m okqlonm on 3/336/ oqqm oq u•puom 3 lumnm!uq •qrmohkmnu4m/ omnk~mkq mkqpnoqkuuomzumm!uu ikhpnlqzhk1 ]mknomnkm ikhpnjuqu m u•rznq•mmm •qsmmuo qohzn!um ohqruouq•mnznu sq•qkmzurmm/ sq•q•z•p okqtmqkqm moqlmnum on 3/344/ mliqom•qsmmuo1 Hhqruouq•mnz ~qpun pq omzummmq pqmqk~u•mm kqpnoqkqm m ohqruouq•mnznu sq•qkmzurmm on 3/33;/ mliqom ihrumuo pmmhkmm okqtmqkuuih•pqkuu ikhpnlqzhk pq omzummmqniqkuhmkm)ih•pqkqm l ikhpnlnznu E mokqlonm pq zm5;' zm67'/ umkmikhpnlnznu F pq zm63' zm65',1 T

Uk1 okm1 92 51 61 71 81

]iqouruommuq

cq•umnku pu• momuoummmqm pq nmrm cq•umnku pu• mzmqmomuoumm!u/ pu• omkq= cq•umnku pu• momuoumm!u u•pnlmkumzqtuoh~qkoumzq cq•umnku pu• •kqlmuukulqkououu aVaES cJUOab[O

Xqkuhmpm ikqoqpq•mm )•0z, 488 73 58 48 4<8

Xqkuhmpmonkq•muu )•, Xkqouurn [qmzurmm m 4:3 493 83 633 53 553 ;3 98 48 573

61 Xq nmrmpmmqzhk pu• mmnqznz nk~mmhk/ lm lq qrqomnqrq m•mzurm rmomhkumz mmourkqupq mrmoqku=
Uk1 okm1 92 51 61 O•puommhk ?2;2 Xkqoqpq•m lmn •kqomrnm :;:/8 ;33 :89 :5 83/7 [qmzurmm

41 ]m lq qrqomnqrq m•mzurm lumnm!uquq•qkmzq mmomuoumm!uu s pq ikhpno!uq tu oh~qkoumzurmkq/iq nmrm u•puommhkuzhkomzhkuou/ nmuzurm•ppmmqzqpu• mmnqznznk~mmhk=

Hurkmpq mrmoqku ,jD. Un~mk ~qpun pq lmzmkummu )U, Xkhpnomum~mkrm rmnkuommm )mP, cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhkrupq )gP, cmzhmkqm~qpuq mmomuoqzhkrupq ikhpnomuoq )gP(,

Uk1 okm1 92 51

a•puommhku Hurkmpq mrmoqku x, ,j Xkhpno!um~mkOmrmnkuommm ,=o.

Xqkuhmpm ikqoqpq•mm 793 7:5

Xqkuhmpmonkq•mm Xkqouurnm [qmzurmm 799 799/: 7::/9 7;3

71 81

Tuu zqu Xqkl1 Tuu zqu Tuu zqu Tuu zqu

:<4/58 ;48 ;5:/< :7/4 86/7

71 ]m lq qrqqmnqrq m•mzurmohznmuququrkqupq mrmqqkummhkumm q p k•hpuruqmkuum•mummmuu q om•pnmq tumiktmnznu/ qn•hlqm•p pmmqzqpu• mmnqznz nkk•mmhk=
Uk1 okm1 Iq•n~ukqm ikhpnlnznu b1T1 Hm•mummmqm Xkqrnz n•ummk )zqu,

51 61 71 81

Xkhpnlnz F Xkhpnlnz H XkhpnlnzI aVaES

5: 66 66 464

58 5; 78 46;

<5/9 ;7/< 469/7 438/6

9

:1 ]m lq kqmzurqrq m•mzurm qmzummmuukhpnlqzhk iq nmrm i pmmqzhkpu• mmnqznzpq k•muvhl=
Uk1 okm1 41 51 61 71 Hzmlmpq omzummmqHm•mummmqm [ )nnpuru, Xkqouurnm Hmzummmqmz Hmzummmqm OO0m m Hmzummmqm Ozz0m m aVaES 581333 531333 531333 981333 Xkq! n•ummk [qmzurmm )Oqu2nno1, 661333 571333 531333 ::1333 9 8 7 Hhqruouq•m pq qotuomzq•muu )xq, 4/3 3/; 3/9
1

RP

Ro

<P

<o

41 51 61 71 81 91

Xkhpnlnz E Xkhpnlnz F Xkhpnlnz H ahmmz FLNJCE MknimmOO0m MknhmmOOO m 0

nnq1 nnq1 nnq1 nnq1 mh•q Oumku

81333 51333 41z58 ;1458 431333 41583

883 4:8 <5/8 ;4:/8 <33 483

63 ; 45
VNP

73 43 44
QNo

58 653

59/8 633

0

81 Xq nmrm pmmqzhk pu• mmnqznz nkk•mmhk/ lm lq kqmzurqrq m•mzurm rmqmhkumzmomzhkuu pmnsmmq= m m
Uk1 okm1 41 51 61 71 O•puommhku Xkhpnqmumqpqkqumunznu)mO, b1T1 Tuuzqu Xkqomrnm )•04, 41633 933 843 94:1433 [qmzurmm )•, 41733 953 833 8<31333

;1 bmuzurm•p pmmqzq pu• mmnqznz nkk•mmhk/ lm lq kqmzurqrq m•mzurm qurkqupq mrmqqku mqmuoummmqm nmrmu• qhkqzmmuqqn pu• pq qmimqummmqm ikhpnqmuq tuqqkqkqmiuqmqu/pu• in•qmnz pq oqpqkq pq mzrmqmhkuzhku•mq~u=
O•puommhku )~uz1 zqu, Xqkuhmpqzq ikqoqpq•mq E•nz > E•nz 5 48/9 46/59 45/:<9 4:/85; E•nz 6 49/7 47/5 46/<;; 48/96 Xqkuhmpmonkq•mm Tqpum Xkqom0 m•nmz rnm m 49/9 49 46/75 46/73; 49/<9 48/5:5 48/5:5 481837 [qmzu0 rmm 49/93; 47/<7 47/:49 48/74

Hh•ln~nku qn ~mmqkumzqzq Tuu zqu ,9. Un~mknz ~qpun pq lmzmkum!u Xqklhm• )i], q Lh•pnz mhmmzpq mu~i pq Vkq0h~ ~n•qm)•

Uk1 okm1

41
51

91 ]m lq qrqqmnqrq m•mzurm kqmzurmkuu khskmk•nznu pq i rmnkuqmmuq mhmmztuiq lhkmuk•q•mq/ ikqqnk• tum•mzurm iq lmknqmnkuu ikhpnqmuqu/nmuzurm•ppmmqzqpu• mmnqznznk~mmhk=

61 71

49 Hmimqummmqm pq ikhpnqmuq Zi Xkhpnqmumrmnkuqmmm 45/; Zr 46/77 Humkmpq mrmqqku Hm Hqkqkqm qlmu~mmmzm 4:/:6 u•qqinmnz u•mqkomznznuHq

Uk1 okm1 41

]hkmu~q•mnz kqmzurmm Xkhpnlnz E

<1Xq nmrmpmmqzhkpu• mmnqznznkk•mmhk lmlq m•mzurqrq ourkm m= pq mrmqqku• qhkqzmmuq qhmmszhnmzm iumm u qn pq

Uk okm1

]qs~q•mq pq iummuu

cm•ruuku ikhikuu ?l/ )~uzzq•
304

cm•rmku mhmmzq oT )~uzzqI
304 3

9

3

ECUOZTPaP OO CRCPOcC ENLPZaOLPOPTV

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA TOTAL

1 2 3 4 5

50 85 35 120 100 390

39 89 36 115 122 401

270 500 150 470 280 1.670

280 550 130 460 270 1.690

nOWx I2I2 XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ NO ObZVYx^x\O 515141 E•mzurm kmmqu pq qruouq•mm m otqzmnuq4uzhk pq qpizhmmmkq 515151 E•mzurmrmomhkumzm otqzmnuqzuzhkzm41333 pq zquourkm m pq mrmoqku nOWx I2[2 XXxVSdx OPS•SOXPOS •ROV^_SOVSVY\ `x\SxzSVO fS x •ROV^_SOVSVY\ PSbO 516141 E•mzurm pu•mk•uouu tu m lmknomnkuu otqzmnuqzuzhk omkumnuzq 516151E•mzurm pums•hlmuo pq mui rmomhkumzm otqzmnuqzuzhk omkumnuzq zm41333 pq zquoq•umnku 516161 E•mzurm qruouq•mqu otqzmnuqzuzhk rupq 0 m•mzurm pu•mk•uom/lmknomnkmzm turmomhkumzm otqzmnuqzuzhkrupq zm41333 m pq zquourkmpq mrmoqku nOWx I2]2 XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ Wx^O\SxVO 517141E•mzurmpu•mk•uouu otqzmnuqzuzhkk•mmqkumzq zm41333 pq zquoq•umnku pu• qpizhmmmkq 517151E•mzurmrmomhkumz otq4mnuqzuzhkk•mmqkumzq mm zm41333 pq zquourkmpq mrmoqku nOWx I2/2XXxVSdx •ROV^_SOVSVY\ •_ ]xVx\SSVO 518141 E•mzurm qruouq•mquotqzmnuqzuzhklmzmkumzq 518151 E•mzurm ohkq4mmuqupu•mkq pu•mk•uomikhpnomuoummmuu k•n•ouu uDu pu•mk•uom lmzmkunznu k•qpun

rPW• [<]< aX•VTb• NY]^_\TVY\ ZP Z\YO_]P 408030Ctfrokf iotfsojoo. toijrhrho lo f ~•zhj•hzooju~•hrho vzuih~jruz 408040 Ctfrokf vzotjovfrjruz jf•jmuzoo ij hnjr•hojro 408050 Ctfrokf ju~•hrho vzuih~jruz jusvfzfgorj 408060 Ctfrokf ju~•hrho sfzmotfr

ceflpEpD1C1 : :NN QJN:
Pz0 hz•0 eXOTN•^Y\T ZP ^TZ_\T OP •N^T`T^TT^T Sjzoufif vzjhjijt• 6E )t/3, 472 44 66 4:5 4:7 3:.7 35.4 538.9 ;2.2 7.: 6.4 322.2 :99.3; 303:;.3; :55.55 :;5.7; Sjzoufif hhzjt•f )t,

6< 40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320 330 340

.1(
360 370 380

Enjr•hojro ij jjvruf•fzj Enjr•hojro lotfthofzj Enj3•hojro jjhjv•outf3j XRXCN EJHNXZLHNX [jto•hzo iot jjv32f•fzj [jto•hzo lotfthofzj [jto•hzo jjhjv•outfrj XRXCN [HPLXZUL [jto•hzo iot jjvruf•fzj -). [jto•hzo lotfthofzj -). [jto•hzo jjhjv•outfrj -). XRXCN [HPLXZUL -). Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz ij jjv3ul•fzj )rjo, Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojro32z lotfthofzj )rjo, Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz jjhjv•outf3j )rjo, Uf•f ij jlohojt•f f hnjr•h ojroruz •u•frj )rjo,

Szjifkh• 4:7 4507 34.7 543 54:.7 47 36 589.7 :;.6 8.: 5.: 322.2 :89.7: ;62.2 :;4.:8 :95.69

Ujfrokf• 4;4.7 45 34 549.7 553 46.7 35.: 58;.5 :;.8 8.8 5.: 322.2 ::5.8; ;5:.9: :8;.89 ::8.:3

UHbRN[CUH< Ouiolojfzjf zf•jo ij jlojojt•f )jnjr•hojro •u•frj rf 30 222 ijto•hzo,<
%

f

hnjr•hojroruz •u•frj

dRTNT

-I>>>.

oPT A

E

322

)~j rhjzjfkf

jh if•jrj

iot vjzoufif

lUh•

A ::.8:3/:9.569

A -35.563jo

[frufzjf hnjr•hojroruz •u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo •u•frj f hzj~hh• hh 35.56 rjo iot hfhkf hzsf•ufzjruz otlrhjt•j< otlrhjt•f suiolohfzoo ~•zhh•hzoo jto•hzoruz< i
l )30222, (%( )3222,

(XQ?
JX/L0

A 9a:LO8lTl
322

N=/m=uh=u e :;.80:89.7:-8.80;62-5.:0:;4.:8 322 322

e

e :95.69 /

A :95.54/:95.69

A /2.37 rjo 'R2 .2 N00 •r h)rRRR,
//3/22//

~hfkh• ij rf 303:;.3; URP ot vjzoufif vzjhjijt•f rf ;5:.9: rjo ot vjzoufif hhzjt•f= q hnjr•hojrorj jjhjv•outfrj fh fih• 2 otlrhjt•f tjlf•lif. f~•ljr ho0o jlohojt•f fhj~•uzf ~/f zjih~. ofz ifrufzjf hnjr•sjnruz jjhjv•outfrj rf (30222ij rjo. ijto•hzo iot jjvruf•fzj f hzj~hh• ij rf :55.55 rjo rf :8;.79 rjo ot vzjkjt•0 0 0 Hljh•hr suiolohfzoo zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•sjnruz •u•frj< - A 58;0522 o35.56 A /6.;48 soo rjo 30222 0 Ezjl•jzjf hh 35.56 rjo f hnjr•hojroruz •l•frj rl 0RR0RC ij0 rjL (•ht.0 f ij•jzsotf• zjihhjzjf zjkhr•f•hrs jjjzEL•srs 0 l sfs•j ijtr ij osvuko•fzj hh hozhf 6.;48 soo rjo. hjjf hj zjvzjks•f ht f~vjh• tjmf•oi0 Sjt•zh vjzoufif hzsf•ufzj ~j zjhusftil zjihljzjl hnjr•hojroruz vj gfkf zj~vjh•fzoo hzo•jzolrs 0jlolrlt•jr jhutusohj. zjfrokfti vzuih~jrj hh hut~hsht sfr srEL ij sf•jzoo vzosj. sf•jzofrj. luz•f ij shthf.0 j•h0 Fl f~jsjtjf. ~j osvhtj osghtf•f•ozjf suihrho ij Rr<mfskfzj lL ij~lflhzfzj f fh•oio•f•oo.hXjl•jzjf io~hovrotjo vzoir.ti zj~vjh•fljf hrfhkjrBz hut•zfh•hfrj. f •jzsjtjruz ij vrf•f. lLf vzjijijtruz rjmfrj. s ijijzjf zjihhjzoo vjtfrokfzoruz0 0d,o 0o
N<III
P^/ P^Y

otlrhjt•f suiolohfzoo hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo ijto•hzo. vj •ovhzoij fh•oio•f•o<

e=o
jr)j)ruuRp

zz
/

'R2 •r N00 •r h)rRRR,
E

322

@

!

A ::8.:3/

:95.54 A

- 35.6; rjo /2.37 - 35.6; A - 35.56 rjo ERPENZbLL< Eutluzs zjkhr•f•jruz 2 g•oth•j. ~j hut~•f•f hf hzjl•jzjf hnjr•hojroruz •u•frj rf 30 222 ij rjo ijto•hzo ~j if•uzjfkf ot jjhrh~oio•f•j suiolohfzoo hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo ijto•hzo. vj •ovhzoij fh•oio•f•o)hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 35.6; rjo,0 Hiurh•of ~•zhh•hzoo ijto•hzoruz f otlrhjt•f• vuko•oi suiolohfzjf zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz. ijufzjhj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 2.37 rjo0 q Ffhf ~j ftfrokjfkf jiurh•of hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo ijto•hzo. vj •ovhzoij fh•oio•f•o.~j hut~•f•f hzsf•ufzjrj f~vjh•j< q hjf sfo sfzj otlrhjt•f f~hvzf jiurh•ojo tjmf•oij f zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz fh fih•/u hnjr•hojrorj ij jjvruf•fzj. hfzj ij•ot hjf sfo sfzj vutijzj ot •u•frhr hnjr•hojroruz lo hfzj fh hzj~hh• ij rf :99.3; rjo ot vjzoufif vzjhjijt•f. rf ::5.8; rjo ot vjzoufif hhzjt•f= jiurh•oj vuko•oif ~/f otzjmo~•zf•ot hfkhr hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj. hfzj fh
q 2

360

404030 tfrokf zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruzij C 1 jjvruf•fzj XfgjrhL4040 : :NN QJN:
Pz0 hz•0 eXOTN•^Y\T

370 380

[jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j uzuihh•ojo iftih•j )', [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j )', [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo osugorokf•j )',

;2.2 7.7 6.7

;4.2 3.7 8.7

;6.2 4.7 5.7

6 Sjzoufif
vzjhjijt• f )t/3 ,

Sjzoufif

hhzjt•f

)t,

UHbRN[CUH< Ouiolohfzjf zf•jo ij jlohojt•f f hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj )hnjr•hojro ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj ,<
'

30 40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320

330

340

350

[jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjuruf•fzj [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j uzuihh•ojo iftih•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo osugorokf•j Enjr•hojro •u• frj ij jarrruf•fzj Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j uzuihh•ojo iftih•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo osugorokf•j Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo osugorokf•j rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjuruf•fzj -).

4:9.7 47:.97 37.:347 34.;597 455.97 427 37.:347 34.;597 :35.26 9;4.49

Szjifkh• 564 536.86 7.35 44.45 495.473 469.293 7.35 43.27 9;:.;: 9:7.47

Ujfrokf• 584.7 562.97 ;.2847 34.8:97 4;3.335 48;.585 ;.2847 34.8:97 :25.29 9;2.7

dR3NPU
:::

,=;;;-

?
NP

eE8E.

N<III

\,glllPPf

A NS

eM

030222

`U

iNP

A :25.29 / 9;:.;:

A -6.2; rjo

[frufzjf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj f hzj~hh• hh6.2; rjo iot hfhkf j< hzsf•ufzjruz otlrhjt• otlrhjt•f suiolohfzoo ~•zhh•hzooijto•hzoruz iot jjvruf•fzj<
%

9<LONV)O< Tc2oa 3 1
R

)30222,

%

98RUl

Related Interests

  /N2V2
  8

  )30222,

  ;6o9:7.47

  0 4.7 0302220 5.7o;68.;4
  I>>

  9;:.;:

  1

  L

  322

  322

  A 9;8.4:/9;:.;: A /4.9 rjo otlrhjt•f suiolohfzoo zf•jo ij hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj. vj •ovhzoij ijto•hzo<
  '

  30222

  30222

  30222

  l m VPPU" U"
  U

  ,=;;;-'

  d
  E8E.

  m VbPUl U"

  ,=;;;:

  :25.29 / 9;8.4:

  A

  30222

  ;68.;4

  30222

  -8.9;rjo/4.9

  322 322 - 8.9; A -6.2; rjo

  322

  322

  IA8

  Hiurh•of tjmf•oif f hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj )hzjl•jzjf fhj~•uzf hh 6.2; rjo, ~/f if•uzf• ot jjh3h~oio•f•j hzjl•jzoo hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ilsih•j lo osugorokf•j rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot vzuihh•of iftih•f lo osugorokf•f0 V•zhh•hzf ijto•hzoruz f fih• > otlrhjt•f vuko•oif. mjtjzfti zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 4.9 URP0 404040 Ctfrokf lfh•uzofJo f hnjr•hojroruz rf 302222 ij rjo holzf ij flfhjzo Xfgjrhr 4050

  :34.:6/:42.97 otlrhjt•f jjh3h~oi X[ C<
  1
  roE)rRRR, = ee :

  1 29.;3

  rjo suiolohfzoo
  [` 4I
  L

  vzj•hzoruz ij

  iftkfzj.

  8<@M<6 222/

  '[`

  A

  %

  9<

  g[`/Z/)

  g[`/ZY

  40437 40437 030222A//o30222///o30222A 40:97 40947

  1

  992.65/:34.:6 otlrhjt•f
  3222/ g[`Vme)
  9<
  330

  1 264.63

  rjo suiolohfzoo hu~•hzoruzhto•fzj<
  h 4462 40437 /o30222///o30222A 40:97 40:97

  roE)NRRR,
  b

  e
  0

  '[`

  h

  '[`

  9< 32030222A/(

  g[`Vme

  A 99;.35/992.65
  63.84 rjo

  A 0 :.9 rjo / 9.;3 / 64.63 0 :.9 A <

  0iTT VPT0
  Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uzo Sjzoufif hhzjt•oo Szjiookh• 40872 40397 Ujfrokf• 40:97 40462

  Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f ot vzj•hzoij iftkfzj. jjhrh~oiX[C )xi v, Enjr•hojro•u•frj fljzjt•j holzjoij flfhjzo )xi h, [urhshr jljh•oi fr vzuihh•ojoiftih•j. jjvzosf•f ot<

  60

  N hu~•hzovzjifkh•j )xi hu, N vzj•hzovzjifkh•j )xidSu, Enjr•hojrorf 30222ij rjo holzfij
  6

  /
  flfhjzo :42.97

  /

  40437 40947 99;.35

  )E)NRRR,, )rjo,

  UHbRN[CUH< lE)30222, Er)30222, ER)30222,99.;35 / :4.297 A / 63.84 rjo A // A Ujihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 63.84 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< otlrhjt•f suiolohorzoo~•zhh•hzoo olzjoij flfhjzo< h
  roElNRRR,

  A g[`xNY 030222/ g[`YNY 030222A 40437 030222/ 40397030222 A g[`/ZY g[`YmY 40947 4872

  ERPENZbLL< Eutluzs hfrhhrjruz jljh•hf•j. ~j otzjmo~•zjfkf zjihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 63.84 rjo. hjjf hj zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi ijufzjhj f ij•jzt<l0otf• hzjl•lljl vzulo•hrho fljzjt• holzjo ij flfhjzo . f zjkhr•f•hrs jjvruf•fzh l3 f hjruzrfr•o otiohf•uzo ij jlohojt•f hfzj ~j hfrhhrjfkf vj gfkf fhj~•uzf0 (Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo suiolohfzoo ~•zhh•hzoo holzjo ij flfhjzo lo f vzj•hzoruz ij iftkfzj. hfzj fh mjtjzf• zjihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 9.;3 rjo lozj~vjh•oi hh 64.63 rjo0 Eu~•hzorj hto•fzj fh ij•jzsotf• hzjl•jzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh :.9 URP. jjjzho•fti f~•ljr 2 otlrhjt•f tjmf•oif0 Sjl•zh fh•oio•f•jf iot vjzoufif hzsf•ufzj. ~j zjhusftif hzjl•jzjf ot hut•othfzj f vutijzoo vzuih~jruz0 vjt•zh hfzl toijrhr vzumzfsf• fr hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjt j~•j sfo soh ijhO sjiof0 Fj f~jsjtjf. ~j zjhusftif ftfrokf ot ij•froh f hu~•hzoruz hto•fzj. ot ijijzjf ij•jh•orzoo hfhkjruz hfzj fh mjtjzf• hzjl•jzjf fhj~•uzf lof ~•fgorozoo htho vzumzfs ij sf~hzo vzot hfzj ~f ~j f•jthjkj jljh•jrj tjmf•oij frj hzjl•jzoo hu~•hzoruzf~hvzf vzulo•fgoro•f•oo lozsjo0

  Xjsf

  4050 Ctfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruzifzofgorj lof hnjr•hojroruzlojj XfgjrhL4060 :NN 2 QJN

  330 340

  /

  350

  Pz0 hz•0

  eXOTN•^Y\T

  Sjzoufif vzjhjijt•

  Sjzoufif

  hhzjt•f

  )t,

  Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjtruf•fzj )rjo, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj jljh•oi iftih•f )rjo, Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj jljh•oi iftih•f )rjo,

  568.9 775.;

  533.5 77;.7

  4;9.9 782.;

  4;:.3

  4:9.6

  4;7.7

  f
  )t/r, Szjifkh• r0 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / fljzjt•j holzjo ij flfhjzo Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. iot hfzj< hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j )holzjo ij flfhjzo,. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•o i iftih•f )ho•zf ij flfhjzo, Lt hu~•hzovzjiokoutf•j Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt vzj•hzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi X[C Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j )hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j, Xosuhr ij shthf )uzj, [jto•hzo iot jjvruf•fzj vj hto•f•j ij •ost )rjoruzo, Szuihxof jljh•oi iftih•f )ho•zf ij flfhjzo, vj hto•f•j ij •osv )rjo1uzf, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjuruf•fzj )rjo, 40847 40587 40497 30587 ;32 50322 40;62 40877 308;2 ;87 Ujfrokf• 50547 40;;7 40:62 30:72 ;;2

  405030 Ctfrokf ifzofgorj

  iotfsohoo

  lo ~•zhh•hzoo hnjr•hojroruz

  40

  /

  50

  40237 30532 927

  406;2 30867 :67

  40787 308:2 ::7

  60

  /
  2

  / /

  40892

  UHbRN[CUH< Fotfsohf toijrhrho hnjr•hojroruz ifzofgorj< f, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj< oP•VTb•^ 778.6 A 3 29 lr oP•VTb•^ A 778.6 A 324 m\PNPOPX^ 742.2 ( m\P`b_^ 767.4 ( g, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj iftih•f )holzf ij flfhjzo,< Uj •VTb•^ A 782.; A 3.224 oP•VTb•^ A 782.; A 3 23 lr m\P`b_^ IIQ/I m\PNPOPX^ 775.; ( ERPENZbLL< Vj ug~jzif hf ot fsgjrj ~o•hf•oo~/f osjmo~•zf• hzjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo. hjjf hj zjvzjkot•f ht f~vjh• tjmf•oi ijufzjhj otiohf ~hfijzjf jlohojt•jo h•orokfzoo zj~hz~jruz ifzofgorj h•orokf•j ot hfizhr lozsjo0

  70

  50332

  80

  /
  304970222 4.27:: 3.:76;

  /
  305720222 4.4;85 4.399:

  30832

  90 :0 ;0

  305220222 4.7799 4.525:

  320

  742

  767.4

  778.6

  405040 tfrokf iofmtu~•ohij •ovlfh•uzofr f hnjr•hojroruz C ifzof gorj rf 30222ij rjo ijto•hzo )holzf ij flfhjzo,

  tjmf•oif. mjtjzfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 3;.:: rjo lozj~vjh•oi hh 45.56 rjo0 405050 tfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz lojj / ftfrokf C iotfsoio. ~•zhh•hzfrf lolfh•uzofJo f hnjr•hojroruz lojj rf 30222ij rjo holi ij flfhjzo

  lh)rRRR,
  `

  A E)rRRR, iL

  e E)rRRR, iR

  A 78 . 2;/77 . ;7 A

  07<3rjo
  Ezjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo hh 3.6 URP ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< otlrhjt•f ~•zhh•hzoozuihh•ojo iftih•j< v
  T=bT=;;;m

  C0Ctfrokf iotfsohf UHbRN[CUH< Lt jjjsvrhr rhf• ot hut~oijzfzj. toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo ~j vzjkot•f ihvf hhs hzsjfkf< toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif vzjhjijt•f<
  E0z)rRRR,
  /=H26

  A ,g[sed

  z g[`Yd g[`VZY g[`YmY
  l

  ,(30222

  A )3083le 30867M030222 A
  50332 40;62

  A

  927 030222A 4;: 3 rjo 40587 l rjo

  A 739.8:/77;.7
  o3E=rRRR,
  m

  A / 63.:4 rjo
  )hf vzj•hzo sjioo,<

  otlrhjt•f vzj•hzoruz ij iftkfzj
  A

  toijrhr vzjifkh• fr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
  b2\,elllT3XZ\P`b_^

  ug[s=bs g[s=mV

  g[sVdg[`/ZY
  l

  0302221 )30832 e 30832M 030222 A 40;;7 50332

  Al

  40;62

  030222A 4:9 6 rjo
  A%(/(/(/

  A 759.78/739.8: A 0 3;.:: rjo
  otlrhjt•f hu~•hzoruzifzofgorj vj vzuih~j<
  o3E.lrRRR,
  >[

  toijrhr zjfrokf• f3 hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
  b2\,elllT3X\P•Sb•^

  Xug[sVd g[s=bs -)=2;;;X,=2JO; g[s=mV g[s=mV 40;;7
  A 782.;/759.78
  0 45.56 rjo / 63.:4 0 3;.:: 0 45.56 1 0 3.6 rjo
  1

  A l40;;7

  030222A 4;7 7 rjo
  11

  e3.832M030222A 40;;7

  ERPENZbLL< Hiurh•of ~•zhh•hzoo vzuihh•ojo iftih•j f otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ijufzjhj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 63.:4 rjo0Szj•hzorj 1 ij iftkfzj lo hu~•hzorjifzofgorj vj vzuih~j fh fih• 2 otlrhjt•f

  ERPENZbLL< Eutluzs if•jruz hfrhhrf•j. zjkhr•f hf< bQXZ\P`•b_^ 0 bQX \P•VTb•^ 0 btX0= If•f ij vjzoufif vzjhjijt•f )t/3,. toijrhr zjfrokf• fr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo j~•j sfo soh hh 4.8 URP. zj~vjh•oi hh 2.:9'. ot hutio•oorj ot hfzj holzf ij flfhjzo f hzj~hh• hh 48.8'. ofz hnjr•hojrorj lojj fljzjt•j holzjo

  ij flfhjzo fh hzj~hh• hh 47.7' ot fhjrflo ot•jzifr ij •osv )zjfrokf• lf•f ij vzjhjijt•,0 LBjlo.~j vuf•j fvzjhof hf jiurh•of hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rlr h<lzf ij flfljzo j~•j vu ko•o ijufzjhj zo•shr ij hzjl•jzj if. fr hrlzlr 0ij flfhjt f lu~• sfo sfzj ijhO zo•shr ij hzjl•jzj fr hnjr•sjnruz lojj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )vzuihxojo iftih•j,0 D0Ctfrokf lfh•uzofrf f fgf•jzoo hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. lf•f ij toijrhr vzjifkh• UHbRN[CUH<
  Ep)r0RRR,

  A 4:.436/49.39 A 0 32.66 rjo g, otlrhjt•f ~hsjo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j ij flfhjzo<

  holzjo

  dbeplll2

  A

  ,bfT
  g[s=mV

  bVY
  g[s=mV

  Mo30222A)l/40;;7

  :67 , o30222A 40;;7

  A 4;.77/4:.436 A 0 35.58 rjo )/3.79 0 3.266, 0 3.558 A / 2.748 0 3.558 A 0 :.3 rjo ERPENZbLL< Ezjl•jzjf toijrhrho hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh :.3 rjo lf•f ij toijrhr vzjifkh• j~•j ht f~vjh• tjmf•oi. if•uzf• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 35.58 rjo,. vzj hhs lo otlrhjt•jo vzj•hzoruz ij iftkfzj )hfzj fh mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 32.66 rjo,0 Zt jljh• vuko•oi f~hvzf jiurh•ojo hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo L/f fih• iurhshr vzuihh•ojo iftih•j. hfzj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 37.9 rjo0

  11

  bfT 2=2;;; 2g[sTmT
  T

  orEL()LRRR,

  X8

  A

  E(13()LRRR, e E(L(R)LRRR, ee

  X8

  8/

  4;.77 / 4:.96 A l

  rjo lnjr•hojrorj lojj rf 2.3 URP holzf ij flfhjzo fh lu~• sfo lrfzo lf•f ij toijrhr vzjifkh• fr fhj~•uzf hh 2.:3 URP. ~hg slrhjt•f hzsf•uzoruz lfh•uzo< f, otlrhjt•f holzjo ij flfhjzo<
  lE-l3222, 8HF

  A

  ,bVY

  ):11

  bVY-

  2g2/[`=mV 2g2/[`YmY

  o30222A ):67 // / //:67 o30222A 40;;7 40;62
  Pz0 hz•0 Sjzoufif vzjhjijt•oo )t/3, 40298 30;36 Sjzoufif

  7

  XfgjrhL4070

  1 4:4.36 / 4:9.6 1 2 7.48 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f iurhshrho vzuihh•ojo iftih•j<
  lE-)3222, 8 [` / 0'

  0WTT VPT0
  hhzjt•oo )t, rtiohf•uzo

  ,bVY

  :67 o30222A ///// 2g2/[`=ZY 0N0.[`Y mY 50332
  '

  bVY-)

  ,

  :67 030222A 40;62

  7

  30

  A 493.9 / 4:9.6 A / 37.9 rjo otlrhjt•f vzj•hzoruzij iftkfzj<
  lE-)3222,

  40

  fZ

  A)(

  2g2/[`=mV 2g2/[`=ml

  '

  bVY

  '

  bVY-

  :67 o30222A ///// 40;;7

  ,

  :67 o30222A 50332

  M

  [jto•hzo •u•frj iot jjvruf•fzj.iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~ fsuz•okfzjf. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihxojo iftih•j )holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j g, hnjr•hojro sf•jzofrj otiozjh•j.

  Szjiookh• 405:4 40484

  Ujfrokf• 406:3 40565

  30622 303:7 :4;.7 577.7

  30726 30578 ;44 656

  3078; 30638 ;99 65;

  50 60

  70

  80

  90

  :0
  ;0 320 330

  iot hfzj< / fsuz•okfzo soprufhj lojj Szuihxof jljh•oi iortih•oo )ho•zf ij flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihh•ojo iortih•j ME hnjr•hojro sf•jzofrj vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j )othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j, Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhtxoj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j lo hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhthroj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j. hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo ghmj•f•j vzumzfs f•j ~fh vzjiokoutf•j [frufzjf sjioj f fh•oij32z huzvuzfrj )f soprufhjruz lojj, Xosvhr sjioh ij rhhzh fr jhnovfsjt•jruz ~fh fr h•orfpjruz )uzj, Uftifsjt•hr sjioh uzfz. vj gfkf holzjo ij flfhjzo )rjo1uzf, Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj •u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzoo flfhjzo. iot ij hfzj< / iozjh•j otiozjh•j. iot hfzj< 2 / fsuz•okfzjf soorufhjruz lojj

  47

  57

  5;

  D1I1C1 sepoHe ioserogoo gnlpDEolpoptv N reDlvoepl pe C1AAA il ploFlsoDEvo ios lGupteDevl UHbRN[CUH<

  /

  /
  /

  40557

  /

  30797

  CE)30222, •o WPm\P`•b_Q

  / 0

  j)MoRRR, WPVm\P`•b_^

  0

  jEL0RRR, WPlm\PNPOPXV

  A 853 .62 / 89659 A .
  / 0

  / 64.;9 rjo
  CE)LRRR, •o WPoP•3^b•^ / 0 EEr0RRR, WPVoP•TVb•^ 0 jEr0RRR, WPlm\PNPOPX^

  85463 /

  0

  89659 A /

  /

  /

  30249

  /

  /

  ;74

  632 49703;: 8.;77 896.59

  687 4:804:: 9.;2335 853.6

  6:4 4870352 :.:5939 854.63

  ERPENZbLL< Fot hf3hhrjrj zjfrokf•j ~j vuf•j hut~•f•f hf toijrhr hnjr•hojro32z sf•jzof3j rf 2.3 rjo ijto•hzo iot jjv32f•fzj fzj 2 •jtiot•f ij~hzj~hf•ufzj0 C~•lj3. toij3hr vzjifkh• f3 fhj~•uzf j~•j sfo soh ijio• hjr vzjhjijt• hh 64.;9 rjo. ofz toijrhr zjfrokf• j~•j sfo soh hh 63.;8 rjo0Fjho. ifrufzjf zjfrokf•f j~•j sfo sohf ijio• hjf vzjhjijt•f. ifz sfo sfzj ijhf• hjf vzjifkh•f hh 3.23 rjo. ifz fgf•jzjf th j~•j ~hg~•ft•ofLf0 D1I1D1 sepoHe megDtvoepee gnlpDEolpoptv N reDlvoepl pe C1AAA plogomve emeglvo il il UHbRN[CUH< Enjr•hojrorj sf•jzofrj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh fih• 2 jiurh•oj f~hjtijt•f lf•f ij toijrhr vzjifkh•. ijufzjhj< BR30222, A J/NIII0 E J/N<III0 A 826 .p 7 / 7;; .69 A 0 6 .:: rjo 0000 sr R<
  4

  83;.34 655.5; 3:7.95 35.28

  7;;.69 629.8 3;3.:9 37.69

  826.57 638.;; 3:9.58 38.88

  Chjf~•f jiurh•oj ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo lfh•uzo< f, otlrhjt•f ~•zhh•hzoo zuihh•ojo iftih•j< v
  H/N/0/0/0 E H/N<(0/0/0

  hzsf•uzoruz

  A ug[sebWY
  g[`=ZY

  W\

  Wl

  z g[`YNWY g[`YmY

  M030222A )30797 /

  30578,03 222 A 40557 40484 0

  A 896.74/7;;.69 A -97.27 rjo g, otlrhjt•f hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij vzuih~j<
  E.=<ouRR, h.=<=RRR,A ug[sVd e

  rjo. vj
  ZH/NIII0

  ceflpETD1L1

  0VPT 0
  W

  g[`^m^

  g[sed-)=2;;; g[`^ZY

  A )30638 e 30797, 030222 A

  40565 40557

  Ltlrhjt•f ~•zhh•hzoo tzuihh•ojo iftih•j

  Ltlrhjt•f

  hnjr•hojroruz rf 30222. vj vzuih~j

  A 826.57 / 896.74 A / 92.39 rjo iot hfzj< g6.otlrhjt•f rjo. vj vzuih~j<
  E)NRRR,

  jnjr•hojroruz sf•jzofrj
  X_VV
  N

  iozjh•j rf 30222 ij
  30249, / // o30222 A

  0 6.::

  0 97.27

  WO^

  /ER

  WO\

  222,

  e

  0

  ug[s^b g[seb g2'[` <6 g[`- mY
  '
  WOY-

  2

  3

  );99 0222 A //

  40565 40557

  / 92.39 rtlrhjtzf rtlrhjtzf hnjr•hojroruz hnjr•hojroruz sf•jzofrj sf•jzofrj iozjh•j rf 30222 rjo vj otiozjh•j rf 30222 ij rjo vj vzuih~j vzuih~j / 69.55 / 44.:6

  A 638.;; / 65;.:5 A / 44.:6 rjo. iot hfzj< otlrhjt•f hut~hshzoruz lokohj<

  hM=uuu!( ehM=RRR,

  1

  uVR[seb); VR[`^m^
  =)^

  VR[seb)df)=2;;; VR[`^ mY

  A ) ;74 e30249, 030222 A 40565 40565

  A 628.54 / 65:.55 A / 54.23 rjo / otlrhjt•f vzj•hzoruz ij oth3hijzj ot hu~•hzo<
  4><5;I. @AIIII!,
  RIX .IV :

  z,VR[ bcDVa: VR[s^b]^ax g2'[s <6 N<[s^ m^
  )
  O

  o30222A ///// 40565

  );99

  ;74,
  40565

  o30222A

  A 638.;; / 628.54 A - 32.89 rjo g4, otlrhjt•f jnjr•hojroruz sf•jzofrj otiozjj•j rf 30222 ij rjo. vj vzuih~j< A:, A ,g[sVd z g[`/N g[s/ 7030222A ) 65; e30797/30249,030222 A
  uuR, eE.lLRRR,
  RQ8 : lRIQ8

  g[`=ZY A 3:9.58 / 456.8; A / 69.55 rjo

  Vg[s/=1

  40565

  40557

  Xfgruhr ~otuv•ohfr otlrhjt•jruz<

  ERPENZbLL< Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh hzj~hh• hh 6.:: rjo0 Hiurh•of tjmf•oif f fhj~•ho otiohf•uz j~•j hfhkf•f ij ~•zhh•hzf vzuihh•ojo iftih•j )hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj jh 97.27 rjo,. ijufzjhj f jzj~hh• vutijzjf vzuih~jruz vjt•zh hfzj jnjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo ~ht• sfo sfzo ijhf• toijrhr sjioh vzjifkh•0 Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo vj vzuih~j fh otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ij•jzsosrti zjihhjzjf fhj~•uzf hh 92.39 rjo0 Chjf~•f ~o•hf•oj lfiuzfgorf ~/f if•uzf• f•f• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz sf•jzofrj iozjh•j )rtiju~jgo f zjihjjzoo hut~hshzoruz lokohj. hfzj fh ij•jzsotf• ~hfijzjf hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 44.:6 rjo,. hf• lo ot•rhjt•jo hnjr•hojrorj sf•jzofrj otiozjh•j )if•uzo•f hfzuzf zjihhjzjf hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzoo ij flfhjzo f lu~• ij 69.55 rjo,0

  ijto•hzo iot jjvruf•fzj hzsf•uzoruz lfh•uzo< 30 Ltlrhjt•f ~frfzof•o< ceflpETD1L1 : :NN QJN:
  Pz rtiohf•uzo hz• 30 [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ01 iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j /lF0 Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< / lutihr ij ~frfzoo,d][frufzjf fioohmfZL/<F0 Phsoozhr sjioh ij ~frfzof•o ,j]Iutihr •u•fr ij •osv ij shthoo )9, Enjr•hojro fthfrj hh vjz~utfrhr vj ht ~frfzof• )rjo, Vfrfzohr sjioh fthfr Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ijto•hzo. iot hfzj< / ~frfzoovjz~utfr Enjr•hojro ~frfzofrj 30222 ij rjo holzooj flfhjzo )rjo,. iot hfzj< i / ~frfzoovjz~utfr Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ifrufzj fioohmf•oo )rjo,. iot hfzj< / ~frfzoovjz~utfr Sjzoufif vzjhjijt•f )P /3, 3205:6 ;0775 407;8 40247 60234 672 3530622 7098:.:; 60722 472 3;7.23 493.97 433.;: 869.28 726.96 Sjzoufif hhzjt•f )P, 340243 3304;; 40::7 40572 703;: 722 3620222 70992 60922 462 3;7.6; 477.55 429.;: 777.24 674.3

  hh 2.6:

  rjo ~j if•uzjfkf thsfzhrho

  otlrhjt•jo sjioh ij

  suiolohfzoo

  d d] 032223(1 ,jpN A
  sP
  I

  E

  p

  sPV

  j]Yf2 d]Y (30222A)l/l,(
  sPY j]Y

  340243 3205:6

  40247 030222A 672

  0N/OC=PT LL0 vjz~uftf< Ltlrhjt•f ~frfzohrho sjioh )gzh•, fthfr vj
  2

  40 50 60 70 80 90 :0

  <8? 0r 222 000 j]x 2, d2 E d]Y d] 1 @Q sP 2 /ml sPV j]u j]Y-

  L0d 1 l0)40572 0222 340243

  722

  e 40247, o302221 0 O/A>VPT 672 //

  iot hfzj< 30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shtio
  8I d] 030222)A jpV

  vj ht ~frfzof•<

  sP

  sPV

  2,d pSl 0 )d•pSl jpV j]Y

  Mo30222A

  ;0

  4.247d 3620222o( 4 247 3530622o 0ee 0/ 72l0 3530622 e 3530622 0302221 0N/JQAePT 340243 c 722 672

  40 sP

  Ltlrhjt•f
  WM

  ~frfzohrhosjioh

  uzfz<

  320

  8I d] (30222l

  A jpV 2,dpSV
  sPV jpN

  0 dpSlf)=2;;;X jpN

  UHbRN[CUH< f, suiolohfzjf rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj<
  d] :/</o30222A ,dp7 ////
  e)P sPV

  hnjr•hojroruzhh ~frfzoorj rf 30222 ij
  l0 340243 c

  dpY- o30222A, /0 ///(/ 40572 4247 , e=2;;;X=QI/CQ0=QI/;=X.;/COePT sPY 340243 3205:6 //

  36202220 4024l 36202220 4024ld 3620222 e 3530622 030222A 0 =J/;=VPT 722 722

  Ezjl•jzjf

  hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij

  rjo

  iot hfzj< 4030 Ltlrhjt•f ijto•hzoruz uzfzj iot jjvruf•fzj<

  8I d] 030222./

  sP

  A jp

  L0 Ltlrhjt•f flfhjzo<
  N [ 6

  thsfzhrho

  ij

  ~frfzof•o zfvuz•f• rf holzf ij

  KJM

  sP

  d d] 030222 AA ,jpx z j]Y ;<1 b• )h.l b•^ b•' 4247 36202220lR0llle 0TdA=dCd;d; 353622 3205:6 3530622 3030222 0 =I/IA=PT 11

  M0

  I<u 030222AA ) 722 e 672 ,% 040247 o30222AA 0=>/J=PT ri~u 3304;; ;0775 672

  40247 36202220 34024l0 3536] 3620222 3205:6 722 3530622 112@< 340243

  TT1 Ltlrhjt•f

  ~frfzohrhosjioh

  gzh• vj

  >

  vjz~uftf<

  d d] 030222dp22 AA j]x 2,dpu z d]Y b• O b•^ j]u j]Y

  7030222AA l03304;;

  )40572 / 40247Mo30222 AA 0 O/J=PT 72 67 /

  h, suiolohfzjf fifhmf•f< 4040Ltlrhjt•f hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj vjz~utfrhrho rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj<
  d d] 030222 AA ,dpx z d]Y n• n•^ n•Y

  lutihrho ij ~frfzoo rf 30222 ij rjo ifrufzj

  7030222AA )40572 / 703;:

  40247Mo30222AA 674.3/ 726.96 AA / IAVPT 60234 /

  Ujihhjzjf lutihrho ij ~frfzoo hfzj zjiotj rf 30222 ij rjo ifrufzj fifhmf•f ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< L0 Ltlrhjt•f thsfzhrho ij ~frfzof•o zfvuz•f• rf ifrufzjf fifhmf•f<
  40572 36202220.340243e0362.TRR 3620222 340243 722 3620222 340243 722 40247 36202220d 40243e03530622 3620222 3205:6 3530622 =)2 03 222 0 AA ,jp^ d] n• 2 d n•x
  z

  j]Y n•Y

  0 d] M0 j] Y 030222
  Y

  AA ) 722 /

  703;:

  672 M04024l o30222AA 0N>=PT 60234 672 /
  >

  TT1Ltlrhjt•f

  ~frfzohrhosjioh

  gzh• vj
  AA 722

  vjz~uftf<

  =)2 ] 030222n0 AA j]u 2, d]x z d]Y d n• 8P n•x j]x j]Y

  F

  M030222

  703;:

  0)40572 / 40247M030222 AA 0 =QVPT 722 672

  iot hfzj< 30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shthf g, suiolohfzjf flfhjzo<
  d d] 030222AA ,dpN b• b•x
  E

  vj ht ~frfzof•<

  lutihrho ij ~frfzoorf 30222 ij rjo holzf ij

  8I d] 030222/ A jp= 2,rTpSl

  n•

  6

  n•u

  j]u

  z rlpSl-2=2;;;X j]Y

  d]Y b•Y

  M030222

  AA )40572

  3304;;

  / 402473030222 AA 429.;: / 433.;: AA / C=PT ;0775, //

  Ujihhjzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 6 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo<

  722 0 703;: c

  36202220 40247 3530622o 40247 3530622 e 3530622 030222A /3 ,QJN 722 672 /

  7

  8I d] 030222<=</ N 2,dpSV A jp

  n•

  S

  n•N

  jpN

  0 dpSYf)=2;;;X jpN

  407040 tfrokf huzjrf•ojo iot•zj iotfsohf vzuihh•oio•f•oo C shthoo loiotfsohf ~frfzohrhosjioh

  36202220 40572 3620222o 40247 722 0 3620222 e 3530622 030222A 0 AN=PT 703;: c 722 722 /

  7

  Pz Ltiohf•uz hz•

  Sjzoufif vzjhjijt•oo )P/L, 325:.6 ;77.5 623.4 672 45.2977 43.44; :.;377 424.7 6.7

  Sjzoufif hhzjt•oo )P, 3424.3 334;.; 73;.: 722 46.264 44.7;: 32.5;8 457 6.9

  XfgjrhL4090 ::NN QJN: Lj =; =;:N
  3.37: 3.3:5 3.4;8 3.333 3.264 3.286 3.388 3.382 3.266

  ERPENZbLL< Fot jfrhhrjrj zjfrokf•j rf vhtj•jrj f lo g. ~j vuf•j ug~jzif jf zo•zthzorj ztfo zfvoij ij hzjl•jzj f holzjo ij flfjjzo lo f ijto•hzoruz. lf•f ij zo•zthr ij hzjl•jzj f lutihrho ij ~frfzoo. f ij•jzztotf• zjihhjzjf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 6 rjo lo f hnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj jh 2.6: rjo0 Fot ftfrokf jljj•hf•f rf vhth•hr h f zjkhr•f• hzjl•jzjf jlohojt•jo h•orokfzoo lutihrho ij ~frfzoo. ijufzjjj toijrhr hnjr•hojroruz ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ifrufzj fifhmf•f ~/f zjih~ hh 75 ij rjo. lfv• hfzj f mjtjzf• hzjl•jzjf vzulo•hrho. vj ij/u vfz•j. lo hzjl•jzjf hjruzrfr•j huztvutjt•j frj ifruzoo fifhmf•j. vj ij fr•f vfz•j0 Fjho. hzx•jzjf ~frfzohrho ztjioh fthfr vj 2 vjz~uftf ~/f othfizf• ot rozto•jrj tuzztfrj. ijufzjhj 7 2 7 )zj~vjj•oi n• dR]
  j] j]

  30 40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320

  [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ0 Eolzf ij flfhjzo /lF0 [frufzjf fifhmf•f />F0 Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o /;W0 Szuihh•of ug•oth•f vj ht ~frfzof• )M<6, Eolo/f ij flfhjzo vj ht ~frfzof• )4<6, [frufzjf fifhmf•f vj ht ~frfzof• )5<6, Iuti ij ~frfzoo/•W0 Vfrfzohr sjioh fthfr ):<6, Ltiohjrj huzjrf•ojo ,eP-R f,

  /

  / 2 /
  /

  /

  /
  / /

  e0 e eET e0
  E

  a

  vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j );<7,= / vj gfkf holzjo ij flfhjzo );<8,= / vj gfkf ifruzoo fifhmf•j );<9,0 g,

  /

  / / /

  /
  2

  /
  / / /

  / / /

  3.224 2.;:3 2.:;7

  e eETE e0 :N
  E

  e0 :N
  a

  /
  2

  /
  2

  /

  /

  3.26: 2.8;; 2.487

  /

  gfkf vzuihh•ojo vj ug•oth•j= / vj gfkf holzjo ij flfhjzo= / vj gfkf ifruzoo fifhmf•j0

  Vfrfzohr sjioh ERPENZbLL< Fhvf hhs ~j vuf•j ug~jzif ot Xfgjrhr 4090. otiohjrj huzjrf•ojo. vj hjrj •zjo suifro•f•o ij jjvzosfzj. fzj > jiurh•oj ij~hzj~hf•ufzj hf hzsfzj f hzjl•jzoo otiohjrho huzj~vhtkf•uz fr vzuihh•oio•f•oo shthoo0 Votmhzhr f~vjh• tjmf•oi hfzj vuf•j lo ~j~okf• or zjvzjkot•f lfv•hr hf zo•shr ij hzjl•jzj fr vzuihh•oio•f•oo. hf3hhrf• vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j )ifrufzjf vzuihh•ojo ug•oth•j 1 ijto•hzo iot jjvruf•fzj,. j~•j otljzouz zo•shrho ij hzjl•jzj fr ~frfzohrho sj ioh fthfr lo fr thsfzhrho sjioh ij ~frfzof•o0Chj~• f~vjh• tjmf•oi ~j vuf•j if•uzf loj otjlohojt•jo suihrho ij h•orokfzj f •osvhrho ij shthf. loj uzmftokf=oo otjlohojt•j f fh•oio•f•oo ij jjvruf•fzj. loj fr•uz hfhkj0 Ffhf ~j uvjzjfkf hh otioho vzumzfsf•o. vzj~hvhtfti hf ifrufzjf vzjifkh•f SPvzji0 ~j hhtufl•j lo j~•j vzjkjt•f•f ot XfgjrhL40:0. ~j vuf•j zjfrokf hzsf•ufzjf ftfrokf< XfgjrhL40:0

  fthfr vu~ogor,]•Z -/ ot roso•jrj vzfmhrho ij

  jlohojt•f vzjifkh• ~j ij•jzsotf ihvf hhs hzsjfkf< e)•d A 0VU)eNZ\P`f.V A c)3.34/3,02.;95dA 3.338:

  r[l

  Ltiohjrj ~frfzohrho sjioh ifrufzjf<

  lf•f ij vzjijijzo

  •zjghoj ~f fogo(o

  6 7 03.338: A 6 7 o3246 A 6.8328 soo rjo . 32; % /// 1 ot ruh ij 6.9 soo rjo. hfzj j~•j ifrufzjf ~frfzohrho sjioh fthfr zjfrokf•f ot hfizhr ~uhoj•f•oo husjzhofrj0 Ffhf ~frfzohr sjioh fthfr zjfrokf• fz lo lu~• sfo soh ~fh jmfr hh 6.8328 soo rjo. f•htho f~vjh•hr tjmf•oi ~j~okf• ft•jzouz th ~/fz lo vzuih~0

  408030 tfrokf iotfsohoo. toijrhrho lof ~•zhh•hzoo C hu~•hrho vzuih~jruz C0 Vo•hf•of iotfsohoo lo f toijrhrho hu~•hrhohto•fz fr vzuih~jruz vzothovfrj )L.TT.LLL,<

  0iTT VPT0
  Pz0 hz•0 Ltiohf•uz Sjzoufif vzjhjijt•f )P/r, :;.377 6.7 Sjzoufif hhzjt•f )Pvzji0, ;;.:76 6.;27

  mjZ\P`2 mj0=
  3.34 3.2;

  LEvzji0 Pz0 hz• Szuih~hr zjfrokf•

  97
  Ujfrokf• ot hfizhr lozsjruz huthhzjt• j 30322 40522 40472

  Eu~•hr hto•fz )Ljo1vzuih~, Ujfrokf• ot vjzoufijrj vzjhjijt•j :2F :2[ 30422 40572 40372 30472 40542 40322 Puzsf•

  30 40 50

  [frufzjf sjioj fifhmf•oo vj ht ~frfzof• Vfrfzohr sjioh fthfr Lhvzji< f, e bZ\P`
  /

  /
  /
  2.;95

  / /
  /

  =0 ] =0 a =0:N ] =0:N a

  / /

  /

  / /

  30

  g, eNZ\P`2

  /

  2.972

  40 50

  SURFZVZN 6 SURFZVZN 66 SURFZVZN 666

  ghj0 ghj0 ghj0

  Szjif/ kh• 30522 40422 40322

  Ujfro/ kf• 30572 40372 40242

  UHbRN[CUH< Eu~•hzorj hto•fzj frj vzothovfrjruz vzuih~j otzjmo~•zf•hzsoJufzjf jiurh•oj<

  zjfrokf•j

  fh

  Pz0 hz•0

  Ef•jmuzoo ij hnjr•hojro

  q ot hfkhr vzuih~hrho L. hu~•hr hto•fz fzj 2 •jtiot•f ij hzjl•jzj. looti sfo sfzj ijhf• hjr fr lozsjruz huthhzjt•j( 1 ( q ot hfkhr vzuih~hrho LL. hu~•hr hto•fz fzj 2 jiurh•oj ij~hzj~hf•ufzj. looti ~o•hf• ~hg hu~•hr vzuih~jruz ~osorfzj lLj huthhzjt•jo= q ot hfkhr vzuih~hrho LLL.hu~•hr hto•fz fzj ij~hzj~hf•ufzj loj~•j ~o•hf•~hg hu~•hr huthhzjt•jo0
  2

  jiurh•oj

  6< Of•jzoo vzosj 40 Vfrfzooiozjh•j E0C0V0 50 60 Enjr•hojro iozjh•j 70 Ujmoj lofr•j hnjr•hojro otiozjh•j 80 Eu~• hto•fz •u•fr

  V•zhh•hzf )', Eu~•hr hto•fz )Ljonzuih~, Szjioo/ Ujfrokf• Euthhzjt/ Szjiookh• Ujfrokf• Euthhzjt/ kh• •f •f 89.66 30722 30672 93.96 8:.3: 30872 372 362 :.92 8.:4 422 8.73 67 64 4.27 82 4082 3.;7 30;32 30854 :5.26 99.27 308;7 97.;2 5;2 727 73: 38.;8 44.;7 46.32

  40522

  40422

  40372

  322

  322

  322

  ERPENZbLL< Hiurh•of hu~•hrho hto•fz fr vzuih~hrho L j~•j ijlfiuzfgorf0 Ef hzsfzj. ~j osvhtj zjtht•fzjf Lf zjfrokfzjf ~f. loj ot lfiufzjf hzjl•jzoo hft•o•f•oo lfgzohf•j iot vzuih~jrj LLlo LLL. loj ot lfiufzjf htho tuh vzuih~. vjt•zh hfzj hjzjzjf j~•j ot hzjl•jzj0 Lt fhj~• susjt•. lozsf olovuf•j hzjl•j hu•f ij vof•f vjt•zh vzuih~jrj LL lo LLL.~fh vuf•j hnofz ~f ot•zj vj voj•j tuo. osghtf•f!otih/lo osfmotj f lo vuko•of0 Lt huthrhkoj. if•uzo•f zjfrokfzoo htho hu~• hto•fz sfo soh 1 f•f• lf•f ij ifrufzjf 1 vzjifkh•f lo lf•f ij vjzoufijrj vzjhjijt•j. hf• lo lf•f ij hu~•hzorj hto•fzj zjfrokf•j ij huthhzjt•o. vzulo•fgoro•f•jf lozsjo j~•j sfo zoiohf•f0 O1 NsepoHe zDvEgDEvoo gtzDEpEoEsoDev ep uvtiEzlptvM Sjt•zh jjjsvrolohfzj. ~j vzjkot•f ~o•hf•of jrjsjt•jruz hfzj luzsjfkf hu~•hr hto•fz ot hfkhr vzuih~hrho LL<

  UHbRN[CUH< Lt ~•zhh•hzf hu~•hrhohto•fz. vutijzjf hjf sfo sfzj 2 ij•ot hnjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj0 If!f ij huthhzjt•f. vzuih~hr ~j zjfrokjfkf hh ht hut~hs ~vjholoh sfo soh hh ;.3' ot hfkhr hut~hshrho vzjifkh• lo hh 34.34' ot hfkhr hut~ht3Zrho jljh•oi zjfrokf•0 Enjr•hojrorj hh ~frfzooLjiozjh•j ~ht• sfo soho ijhf• frj huthhzjt•jo hh 72 ij rjo ot hfkhr toijLhLhovzjifkh• lo hh 82 ij rjo ot hfkhr toijrhrho zjfrokf•0 Fjho. jiurh•of hnjr•hojroruz iozjh•j j~•j vuko•oif. ijufzjhj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f j~•j sfo sohf. f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh•. hf• lolf•f ij hjr zjfrokf• ij huthhzjt•f0 Lt hfkhr hnjr•hojroruz ij zjmoj lo fr fr•fz hnjr•hojro otiozjh•j. jiurh!of f lu~• ijlfiuzfgoLf. ijufzjhj vutijzjf zjfrokf•f j~•j sfo sfzj f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh• )46.3' lf•f ij 44.;7',. hf• lolf•f ij huthhzjt!f )46.3' lf•f ij 38.;8',0 ERPENZbLL< Lt vjzoufif hzsf•ufzj j~•j tjhj~fz ~f ~j fj•outjkj ot ijijzjf zjihhjzoo hnjo•hojroruz otiozjh•j. hfzj ot vzjkjt• th fh ht jljh• vuko•oi ot vzoiot•f vzuihh•ojo zjfrokf•j0 Vvzj jjjsvrh. ~j vu• fvrohf hzsf•ufzjrj sf~hzo<

  q uv•osokfzjf vzuhj~hrho ij fvzuiokoutfzj / ij~lfhjzj= q otluzsf•okfzjf fh•oio••o•oo lotfthofz hut•fgorj lo ij vjz~utfr= q zjfrokfzjf ij jhutusoo vzoioti hut~hshr ij jtjzmoj jrjh•zohf. fvf. jtjzmoj •jzsohf j•h0. hj th ~ht• rjmf•j iozjh• ij vzuhj~hr ij vzuihh•oj= q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij ijvuko•fzj= q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij •zft~vuz• j•h0

  dbSWN dbSWZ)

  ]

  A )h~3 / N]Y-)

  TZ

  A )6.;37 / 7,o522 A / >I/I=PT
  00

  / otlrhjt•f

  vzj•hrho hto•fz fr sf•jzooruz vzosj< A l1O </Ta : TZ0 A 6.;37o )4;7 / 522, A / >C/I=PT

  / 47.7 rjo / 46.7 rjo A / 72 rjo D0Enjr•hojrorj jh ~frfzoorj /lMW0X bS] A K <]S / htij< K A •osvhr tjhj~fz zjfrokfzoo hts sftuvjzf vj vzuih~,= ]S A ~frfzohr sjioh uzfz0

  vzuih~ )hut~hs

  ij

  Sjt•zh fhjf~•f fvrohf•oj ~j iuz h•orokf. vj otluz<sf•oo. if•jrj iot •fgjrhr 40320< C0 Enjr•hojrorj jh sf•jzoo vzosj /lMR0X bSW A N/ 2Z) / hthrj< lW 1 hut~hshr ~vjholoh )hut~hs ij sf•jzoo vzuih~,= 0 000 T. A vzj•hr ht••fz fr sf•jztruz vtsj0

  Jotmf fr•j
  Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uz Xosvhr tjjj~fz zjfrokfzoo htho vzfih~ ,^Vfrfzohr sjioh fzfz /WM0 Enjr•hojro jh ~frfzooiozjj•j /lMW0 ><9< fzj rjo1uzf rjo Szjifkh• 8 47 372 Ujfrokf• 6.;37 47.7 362

  vzosj

  vj

  UHbRN[CUH<
  Szjifkh• 7 522 30722 Ujfrokf• 60;37 4;7 30672

  Pz0 hz•0 30 40

  Ltiohf•uz Eut~hzt ~ujholoj /H]Szj• hto•fz /T .0 Enjr•hojro jh sf•jzoo vzosj /lMR0

  5<9< qm0 rjo1qm0 rjo

  d bS] 1 bSpU 0 bS]Y 1 362 / 372 1 2 32 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f hut~hshrho ij •osv ij shthf< dbS]^ A -CF Q•-) ]S• A )7.6; / 8,o47 A 0=>/NI=PT 2

  50

  / otlrhjt•f
  dbS]]S

  ~frfzohrhosj ioh uzfz< A C3 0 ,]d 0 ]S•- A 7.6;o )47.7 / 47,

  A 0 >/NI=PT

  /34.97 rjo 0 4.97 rjo 1 0 32 rjo UHbRN[CUH< dbSW A bSV==30 bSWY A 30672/30722 A / 72 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f hut~hshrho ~vjholoh< E0Enjr•hojro ij zjmojlofr•j jnjr•hojro otiozjj•j ,bST-R Xfgjrh340350
  l./ Lteieohefe•uez

  M6MK@<9@<

  L//vz/j/ifk/h•/1

  Ujfrokf•

  6

  30 0( 1(

  [urhshr
  /U0

  vzuihj•ojo zjfrokf•j
  1

  ghj0 rjo1ghj

  02) 2)2

  032 2.4 .%.

  Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j jnjr•hojro otiozjj•j /HMN0 Ltiojjrj jiurh•ojo vzuihh•ojo 7
  /UQXU<0 1 1
  [

  /

  /

  UHbRN[CUH< dNST 1 NST30 NSTY 1 73.: / 72.7 1 0 35 rjo is hfzj< / otlrhjt•f iurhshrho vzuihj•ojo zjfrokf•j< S' NSTY I;I •oE V[ A 000NSTY A //727 A 67;2;/727/ 7 3.3 (
  3

  ~frfzoorj hh 34.97 rjo 1vzuih~0 Vfrfzohr sjioh uzfz f jjjzho•f• 2 otlrhjt• f tjmf•oif. ij•jzsotfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj hh 4.97 Ljo1vzuih~0 Fot vhth•hr ij ijijzj fr ~frfzof•oruz hzjl•jzjf ~frfzohrho sjioh uzfz zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi. Fot vhth•hr ij ijijzj fr lozsjo. hzjl•jzjf ~frfzohrho sjioh uzfz ~/f fhuzif• hf hzsfzj f hzjl•jzoo vzuihh•oio•f•oo shthoo hh ht zo•s sfo sfzj ijhf• fr ~frfzooruz. hjjf hj zjvzjkot•f 2 ~o•hf•ojlfiuzfgorf0 A<Enjr•hojrorj ij zjmoj fh otlrhjt•f• tjmf•oi hu~•hr htho vzuih~. fhj~•f hzj~hfti hh 35 rjo1vzuih~0 Ltlrhjt•f tjmf•oif ~/f if•uzf• hzjl•jzoo ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj. hjjf hj f mjtjzf• hzjl•jzjf hnjr•hoj3oruz ij zjmoj hto•fzj hh 7:.;3 rjo vj vzuih~0 [urhshr vzuihh•ojo f otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjo•hojLoruzij zjmoj. hfzj fh ~hookh•hh 67.;3 rjo vj vzuih~. <•fzf hf fhjf~•f ~hfijzj ~f husvjt~jkj otlrhjt•f tjmf•oif f hjrhorfr• lfh•uz0

  /

  / 67.;3

  U

  / otlrojt•f l vzu i h~h s<

  ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj fljzjt•j S)/ //A73://A73:/67;2;/ NSTY I;I I 7[ 3.3

  6.hS)(

  NSTXb

  (

  /

  0 7:.;3

  D1L1E1 NsepoHe gtzDEpEouvtiEzlptv

  gtruevefopl vzuih~jruz

  ERPENZbLL< 0 C0 Enjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj fh ~iokh• hh 72 i lM!vzuih~%hjjf hj zjvzjkot•rr ht f~vjh• vuko•oi0 Hiurhdof ~/< f•uzf• f•f• zjihhjto hut~hshrho ~vjholoh hfzj f zjihhj zjf hn j L• 0 3(3 hh sf•jzoorj vzosj hh 47 7 3 (1 i zf• ( mjtj sj 3uz hf•( •% l 0. ( jr vzu h~ fh 0 l . . • lr 0. L[r•f•t ij fvzuiokoutfzj ( if•uzr(•fl hfzjLf ~/fh ug•sh• ( sf jtl Bl3sj Ll vzj•hzo fift•fpuf~j. su•oi vjt•zh (hfzj hnjr•sjnrj sf•jtfrj ~/fh zjih~ hh 46 7 rjo1 i D En 3 0 3(3 ( vzu h~0 0l j •s0j 3 j hh ~frfzoorj ~/fh zjih~ hh 32 rjo1 zuih~ S Chjf~•f jiurh•3j lfiuzfgoroo~/f if•uzf• zjihhjzoo hut~hs 3 0i 0 sftuvjz/3 f )hf hzsfzj f hzjl•jzoo zftifsjt•hrho h j h•orfpjruz s~vzj jjjsv h,. hjjf hj f ij•jzsotf• zjihhjzjf hnjr•hojroLlz hh

  Lt ftfrokf jiurh•ojo hu~•hzoruz fljzjt•j husvfzfgorj. ~j iuz luru~ohzsf•ufzjrj luzshrj< e suiolohfzjf fg~urh•f f hu~•hrho /:0X iZXNZ0NYT :=
  AE3 0bl)

  htij<

  NT 1 hu~•hr vzjifkh•=
  lS 1 hu~•hr vzjhjijt•= h1 1 hu~•hr zjfrokf•0 e suiolohfzjf vzuhjt•hfrf<

  i(Z

  A NZ 0NY .322 ~fh )l/3,(322
  Eu Eu

  i

  '3

  A bU 0NY o322 ~fh ,b= /3 /
  lS lS

  7o322
  <<
  Ouiolohfzjf vzuhjt•hfroo )', Szjiookh• Ujfrokf•
  B/HT: B/HV

  hjjf jj zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi0 Chjf~•f jiurh•oj ~/f if•uzf• hzsf•ufzjo ~o•hf•oo< / suiolohfzjf fg~urh•f< lO : NT A 982 / 9:7 A / 47 rjo= / suiolojfzjf zjrf•oif<

  Pz0 Szuih~hr hz•0 zjfrokf•

  Eu~•hr hto•fz )rjo, Szjhj/ ijt•
  /HS0

  Ouiolohfzjf fg~urh•oo )rjo, Szjioo/ Ujfrokf• Szjioo/ Ujfrokf• kh• /HT0 ,b^kh• /HT: /HVHS0
  HS0 <

  NN0NZ 0322A 982/9:70322
  lS

  A/5.74'

  0

  QNI

  30 Szuih~hr C 40 Szuih~hr D 50 Szuih~hr E

  527 932 487

  4:2 9:7 482

  492 982 497

  /4.7 -9.7 /2.7

  /5.7 -7 -3

  hu,1hurrRR /:.42 -32.78 /3.:;

  hu,1hurrRR /33.6: -9.26 -5.99

  ZaVRdbdUPM Sjt•zh vzuih~hr E ~/f vzjifkh• 2 ~jfijzj f ju~•hrho jh 7 rjo )/3.:;', lo ~/f zjfrokf• 2 jzjl•jzj jh 32 rjo )-5.99',0 Hiurh•of tjlfiuzfgorf ~/f if•uzf• hzsf•ufzjruz f~vjj•j< / suiolojfzjf fg~urh•f< bU 0 NT A 497 / 482 A - 37 rjo= e suiolojfzjf zjrf•oif< NO 0NT 0322A 497/4820322 lS >JI A-

  UHbRN[CUH< ZaVRdbdUNM Sjt•zh fjj~• vzuih~ ~/f vzjifkh• > zjihjjzj f ju~•hrho jh 47 ij rjo )/:.4', lo ~/f zjfrokf• 2 zjihhjzj hh 57 ij rjo )/ 33.6:',0 Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~/f if•uzf• ioljzjt•jo iot•zj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f lo hjf vzjifkh•f. f~•ljr< ( / suiolojfzjf fg~urh•f< l7 : NT A 492 / 4:2 A / 32 rjo= e suiolojfzjf zjrf•oif< N
  O :

  Iuzshrf

  ij hfrjhr f hu~•hrhosfzmotfr j~•j hzsf•ufzjf<

  NWRX00/ htij<
  ZU

  dNS^

  l T

  bY

  0322 A 492 / 4:2 0322 A;I

  0 NWR A hu~•hr sfzmotfr.
  ~hvrosjt•fzj
  0 dNS^

  ~fh

  fr

  htjo

  hto•f•o jnjr•hojro

  ij vzuihh•oj=

  A NS^u

  0 NS^Y

  lo zjvzjkot•f

  ~vuzhr ij

  ZaVRdbdUOM Lt fhj~• hfk ~/f vzjifkh• hzjl•jzjf hu~•hrho hh 97 ij rjo )- 32.78', lo ~/f zjfrokf• 2 hzjl•jzj hh iufz 72 ij rjo )-9.26',.

  •u•frj ifjf vzuihj•of jzjl•j jh 2 hto•f•j. ofz NS^U lo NS^Y zjvzjkot•f jnjr•hojrorj •u•frj ot vjzoufif jhzjt•f. zj~vjj•oi vzjjjijt•f= 0d[ A [ 3 / [ 2 lo zjvzjkot•f ~vuzhr ij vzuihj•oj zjfrokf• ot vjzoufif hhzjt•f /UO0 lf•f ij vjzoufif vzjjjijt•f
  /US0<

  Pz0 hz•0

  Ltiohf•uz

  ><9<

  Sjzoufif vzjhjijt•f
  /=S0

  30
  40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320

  Eft•o•f•j lfgzohf•f /U0 Enjr•hojro •u•frj /JMX0 c5 0 6d Enjr•hojro lojj /JK0 Enjr•hojro ifzofgorj /JY0 Szj• hto•fz /=0 Eu~• sjioh Eu~• sjioh Eu~• sjioh
  /J0 c4 <3d

  ghj0 rjo rjo rjo rjo1ghj rjo1ghj rjo1ghj rjorghj rjorghj rjorghh rjo

  30422 3:20222 760222 3480222 3:2 372 67 327

  Sjzoufif hhzjt•f )SL, 30622 4370::2 760222 3830::2 3:2 376.4 5:.793 337.84; 39;.6 47.: 580342

  vh•jf f•otmj vzfmhr ij zjt•fgoro•f•j /j N A 2, ot vjzoufif jhzjt•f. ~fh jfzj f~omhzf zjfrokfzjf fjjrhoflo gjtjlojoh iot vjzoufif vzjjjijt•f. fzj hzsf•ufzjf ifrufzj< NW
  msfj

  A [Vml 0 [YN A 30622o3:2 /30422 o376.4 A 556:
  O

  UO E )

  30622/30422

  (

  loj /JRC0 c5 <3d

  ifzofgor /JRY0 c6 < 3d Eu~• sfzmotfr /JRL0

  <
  52 580222

  BZHMXX

  ZUD

  LL0

  Djtjlohoh )vzulo•, hto•fz /G0 c7 / 8d Djtjlohoh )vzulo•, •u•fr /j0 c32 jrd

  rjo1ghj0 Fjho. vzuihj•of vuf•j jzjl•j vfzzf rf toijrhrrf jfzj NWR X 556.: rjo1ghj0. ug•otftih/~j ht gjtjlojoh •u•fr iot jj ot jj sfo soj. jfzj fljj•jfkf jfvfho•f•jf lozsjo ij f zjfrokf otij~•o•oolo ij f/lo ij~<rrolhzffj•oio•f•jf ot sui jlojojt•0 Ffhf ugojj•oihr vjzoufijo jhzjt•j fz lo lu~• zjfrokfzjf gjtjlohohrho •u•fr iot vjzoufif vzjjjijt•f. ifrufzjf ju~•hrho sfzmotfr fz lo •zjgho• ~f loj hzsf•ufzjf<
  AGDsfj

  z [^ml 0 ,[YN^ 0 jY- z 30622 o3:2 / )30422o376.4 / / [V 0 [Y 30622 /30422

  0 580222, e
  /

  UHbRN[CUH< Lt vjzoufif ftfrokf•f ju~•hr sjioh f jzj~jh• jh 6.4 rjo1ghj0 )-4.:',0 Lt fjjjflo vjzoufif. gjtjlohohr hto•fz f ~jfkh• ij rf 52 rjo1ghj0 rf 47.: rjo1ghj0. zjihjjzjf fg~urh•f looti ij 6.4 rjo1ghj0. ofz jjf zjrf•oif ij 36'0 Eutluzs otluzsf•oo3uz iot •fgjrhr vzjjjijt•. ~j ug~jzif jf ifrufzjf ju~•hrho sfzmotfr j~•j sfo sfzj ijio• jjf f ju~•hrho sjioh )39;.6 rjo1ghj0 lf•f ij 372 ij rjo1ghj0 ot Su lo zj~vjj•oi 376.4 rjo1ghj0 ot SL,. jjjf jj ot~jfstf hf uzojj jzjl•jzj f vzuihj•ojo ihjj rf jzjl•jzjf ju~•hrho sj ioh. ijjo rf iosothfzjf ot fjjjflo sf~hzf f gjtjlojohrho hto•fz. ot jutio!oorj ot jfzj vzj•hr vzuih~hrho zfsftj jut~•ft•0 Xu•hlo. ifrufzjf •u•frf f gjtjlojohrho f jzj~jh• jh 342 ij rjo. vjzluzsft•f zjfrokf•f jjhrh~oi vj ~jfsf jzjl•jzoo jft•o•f!oo lfgzojf•j jh 38.89'0 Eu~•hr sfzmotfr sfjos. vjt•zh jfzj ~/fz

  Xjsf

  4090 Ctfrokf jnjr•hojroruz jh iugftkorj rjo jolzf ij flfjjzo

  rf 30222ij

  iot hfzj< / otlrhjt•f vutijzoo vfz•ohovfzoo~hz~jruz f•zf~j luzsfzjf )zjfrokfzjf, holzjoij flfhjzo<
  gv,pO2=;;;8
  b•) "g
  b•

  XfgjrhL40380

  7![82 c_

  0iTT VPT0
  Pz0 hz•0 30 40 50 60 Eolzf ij
  /lF0<

  F Ef
  3

  b•Y

  M0Vi
  cY
  E

  u030222A) 942 e 8:2

  30742

  30472

  M(l(30222A/36.7 8:2

  Ltiohf•uz

  flfjjzo.

  jjh3h~oi X0[0C

  Sjzoufif vzjhjijtZ )Su, 30472 362 8:2 642

  Sjzoufif hhzjt•f )SL, 30742 382 942 662

  rjo / otlrhjt•f vzujjt•hrho sjioh fr iugftkoruz<
  A 942 0)382 e 362M030222 A -9.7 30742 942 8:2

  d,pO
  rjo

  030222M

  A

  b•

  d
  cM

  fV2,pO
  Efr

  8

  cx

  pOY ,.30222
  cY

  Vhsf iugftkoruz vrf•o•j /@I0 Xsvzhsh•hzo. jzjio•j lo if•uzoo f~osorf•j /o0 Cj•oijrj ij jaFruf•fzj /fJ0

  UHbRN[CUH< Sjt•zh ftfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz hh iugftkorj. h•orokf sfo shr•j suijrj. ihvf hhs hzsjfkf< C0 pO 030222A b• b• htij<

  ~j vu•

  ,V"22202 pOc

  2=2;;;

  pO 030222 A hnjr•hojro hh iugftkorj rf 30222 rjo jolzf ij b• flfjjzo= c A vutijzjf vfz•ojovfzoo ~hz~jruz f•zf~j rf luzsfzjf b• holzjoij flfhjzo= pO A vzuhjt•hr sjioh o
  NCpO o30222A upO

  ERPENZbLL< Lt vjzoufif ftfrokf•f. hnjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh ~hfkh• hh 9 rjo Chjf~•f jiurh•oj vuko•oif ~j if•uzjfkf zjihjjzoo vutijzoo vfz•ohovfzoo ~hz~jruz f•zf~j )osvzhsh•hzo lo if•uzoo, 3f zjfrokfzjf holzjo ij flfhjzo. jnofz ifhf ifrufzjf fhj~•uzf f jzj~jh• ij rf 8:2 soo rjo rf 942 soo rjo0 Szujjt•hr sjioh fr iugftkoruz )zf•f sjioj f iugftkoruz, f otlrhjt•f• tjmf•oi jnjr•hojrorj jh iugftkorj 3f 30222 ij rjo jolzf ij flfjjzo. ij•jzsotfti jzjl•jzjf fjj~•uzf jh 9.7 URP0 pO D0 /o30222A b• htij< ,aP /(/(/ c b• aP pO- o30222 c rf 30222 ij rjo holzf ij

  fr iugftkoruz0

  pO 030222 A jnjr•hojro jh iugftkorj b• flfjjzo= o30222A 30472 aP b•
  1

  O :

  b• / 9 rjo

  Ef3

  pOY b•Y

  Mo30222A )l/l, 30742

  jlojojt•f h•orokfzoo fh•oijruz ij jjvruf•fzj=

  o

  aP

  A vutijzjf

  vfz•ohovfzoo osvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf

  lotft•fzjf aPT pO / A vzuhjt•hr sjioh
  o

  fr iugftkoruz

  .

  9CpO 030222A ,pON

  E

  b•

  b•^

  pOY M030222 )l/l,(30222 A b•Y 30742 30472

  Ae
  /

  Nrjo
  iot hfzj< / otlrhjt•f jlohojt•jo h•orokfzoo fh•oij ruz ij jjvruf•fzj<
  "V,pO2=2;;;b•
  <<!%
  bY

  zjihhjzjf hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo ho•zf ij flfhjzo hh 38 rjo0 Ejorfr•o lfh•uzo ij otlrhjt•f fh fih• ht osvfh• tjmf•oi. ijufzjhj vutijzjf vfz•ohovfzooosvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf lotft•fzjf fh•oijruz ij jjvruf•fzj f ij•jzsotf• hzj~•jzjf hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 3 rjh. ofzvzuhjt•hr sjioh fr iugftkoruz f ij•jzsotf• hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh : rjo0 Sjt•zh vjzoufif hzsf•ufzj ~j zjhuztftif 2 ~jrjh•oj sfo zomhzuf~f f ~hz~jruz ij lotft•fzj f fh•oij ruz ij jjvruf•fzj. hzjl•jzjf fvuz•hrho ~hz~jruz ot•jztj rf zjfrokfzjf holzjo ij flfhjzo. vzjhhs lo jlohojt•f h•orokfzoo fh•oij ruz ij jjvruf•fzj0

  X,aP^zaPYV2""2"g2pOY)=2;;;X,CC; b• b•Y- aPY cY
  O

  z 642,08:20l0,222A 30742 30472 642 8:2 0

  A/38Ljo / otlrhjt•f aPR

  vutijzoo vfz•ohovfzoo ~hz~jruz f•zf~j rf lotft•fzjf )
  pOY 030222A/nl0)lle cY 30742 662 8:2,0 362 0, 222 A 642 8:2 0

  30 Sj gfkf if•j ruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ftfrokf hnjr•hojroruz fljzjt•j ijto•hzoruz<

  ~f ~j zjfrokjkj

  "V,pO 030222, A aPO 0)rre!!0!NM0 b• 23g b•^ aPQ aPY aP

  A 0 rLjh / otlrhjt•f vzuhjt•hrho sjioh
  "V,pO 0302223 A aPx 2"V2,pO b• ,V>r0 b• aP cx
  Q
  O O

  Pz0 hz•0

  VXOTN•^Y\T ZP ^TZ_\T OP •N^T`T^TTQT

  fr iugftkoruz<
  6< Enjr•hojro ij jjvruf•fzj 40 Enjr•hojro lotfthofzj 50 Enjr•hojro jjhjv•outfrj 60 XRXCN EJHN XZLHNL 70 [jto•hzo iot jjvruf•fzj 80 [jto•hzo lotfthofzj 90 [jto•hzo jjhjv•outfrj :0 XRXCN [HPLXZUL

  Sjzoufif vzjhjiju•oo ->2I. 532 4: 35 573 567 45 37 5:5

  Sjzoufif

  hhzjt•oo )t,

  E

  o

  ViuM030222All0 XY 0)382 e362,03222A cY 30742 662 tu 8:2 0

  A 0 : rjo / 38 rjo - 3 rjh - : rjo A / 9 rjo ERPENZbLL< Enjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh jiurhf• vuko•oi. ~hfkfti ot vjzoufif ftfrokf•f hh 9 rjo0Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf jjhrh~oi hzjl•jzoo jlohojt•jo h•orokfzoofh•oij ruz ij jjvruf•fzj frj lozsjo. hfzj fh mjtj=f•

  Szjifkh• 562 52 3: 5:: 5;2 53 44 665

  Ujfrokf• 592 4; 38 637 632 52 3: 67:

  40 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hnjr•hojroruz ij h•orokfti if•j Lj iot •fgjrhr hzsf•uz<

  jjvruf•fzj.

  Pz0 hz•

  eXOTN•^Y\T

  Sjzoufif vzjhjijt•oo )t/r, 4:9.7 47:.97 37.:347 34.;597 455.97 427 37.:347 34.2597

  Sjzoufif )t, Szjiookh• 564 536.86 7.35 44.45 495.473 40690293 7.35 43.27

  hhzjt•f

  60 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr httf•uz. ~f ~j jljh•hjkj ftfrokf jlohojtzjo hnjr•hojroruz ifzofgorj lolojj<

  30 40 50 60 70 80 90 :0

  [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j tzuihh•ojo iftih•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihj•ojo osugorokf•j Enjr•hojro •u•frj ij jjtruf•fzj Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihj•ojo osugorokf•j

  Ujfrokf• 584.7 562.97 ;.2847 34.8:97

  Pz0 hz•0

  eXOTN•^Y\T

  Sjzoufif vzjhjijt•f )t/3,

  Sjzoufif

  hhzjt•f

  )t,

  Szjiokh• 30 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / fljzjt•j holzjo ij flfhjzo Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j )holzjo ij flfhjzo,. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Szuihhlof vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt hu~•hzovzjiokoutf•j Szuihj•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt vzjlhzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi X[C Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j )hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j fljzjt•j vzuihxojo jljh•oi iftih•l, 568 537.7 4;6.7 428.3 ::.6 627 5:9 569 46;.: ;9.4
  <

  Ujfrokf• 635.7 5;:.7 573 46;.4 323.:

  40 4;3.335 48;.585 ;.2847 34.8:97 50

  4:2.7 42:.7 94

  544 449 ;7

  54: 452.7 ;9.7

  RDVHU[ CzLH< ~j if jljh•hf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj0

  ftfrokf

  zf•jo ij jlohojt•f f (

  60

  /
  /

  / /

  58:

  50 Vf ~j zjfrokjkj ftfrokf lfh•uzofrf f hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. vj gfkf if•jruz iot •fgjrhr httf•uz<

  70

  5;;.:

  80 Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uzo Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f Lt vzj•hzo ij iftkfzj. jjhrh~oi X[ C /UY T0 Enjr•hojro •u•frj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )xi h, [urhshr jljh•oi fr vzuihxojo iftih•j. jjvzosf•f(ot< Sjzoufif Szjifkh• 37222 35722 hhzjt•f Ujfrokf• 38222 36422

  /

  /

  44:.7

  N

  N

  hu~•hzovzjifkh•j vzj•hzo vzjifkh•j

  /UY
  ,nsU

  U

  HS0 oS0

  / /

  37722 35;22

  70Vf ~j zjfrokjkj

  ftfrokf jnjr•hojroruz sf•jzofrj. hzsf•ufzjrj if•j<

  h•orokfti

  80 Sj gfkf if•jruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ftfrokf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj<

  ~f ~j zjfrokjkj

  Pz0 hz•

  Ltiohf•uzo

  [jto•hzo •u•frj iot jjvruf•fzj.iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j 40 Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~ fsuz•okfzjf. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihxojo iftih•j )holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j f, hnjr•hojro sf•jzofrj otiozjh•j. iot hfzj< / fsuz•okfzo soprufhj lojj 50 Szuihxof jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j 60 Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j ot lr3txoj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihxojo iftih•j lo hnjr•hojro sf•jzofrj vj vzui h~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j )othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j, 70 Enjr•hojMosf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j lo hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfs f•j ~fh vzjiokoutf•j 80 Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshM jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j. hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo ghmj•f•j vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j

  I<

  Sjzoufif vzjhjijt• oo )t/•, 568 537.7

  Sjzoufif Szjiookh•

  hhzjt•oo )t, Ujfrokf•

  Pz0 hz• 30

  rtiohf•uzo [jto•hzo iot jjvruf•fzj )[j,. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j )Ef, Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< / lutihr ij ~frfzoo)I~, [frufzjf fifhmf•f )Tf, Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o )P~, IutihM •u•fr ij •osv ij shtho(o )X,

  627 5:9

  635.7 5;:.7

  40 50 60 70

  Sjzoufif vzjhjijt•oo )P/L, 50682 503;2 :77 892 30575 :2 3690462

  Sjzoufif hhzjt•oo
  -:.

  60357 50;27 ;87 982 309:7 9; 36:0742

  462 449 3:9.7 5;.7 7

  478 453.7 3;8.7 57 8.4

  479.7 45: 424.7 57.7 8.7 5;;.:

  /
  /

  /

  90 Vf ~j ftfrokjkj iotfsojf lo toijrhr ju~•hrho hto•fz fr vzuih~jruz vzothovfrj zjfrokf•j ot jfizhr htjo ~uhoj•f•o jusjzjofrj. ifjf ~j jhtu~j hzsf•ufzjrj if•j<
  Eu~•hr hto•fz )rjo1vzui h~,

  /

  483

  Pz0 hz•

  Szuih~hr zjfrokf•

  >9

  2

  2

  426

  30 40

  2

  2

  3;;.7

  50

  SURFZVZN = SURFZVZN 66 SURFZVZN 666

  •utj •utj •utj

  Ujfrokf• ot hfizhr lozsjruz huthh/ zjt•j :2 342 347

  Ujfrokf• ot vjzoufijrj vzjhjijt•j P /3 P/4

  Puzsf• Szjiookh• Ujfrokf•

  ;7 337 357

  322 334 362

  ;: 342 33:

  327 347 342

  :0 Sj gfkf if•jruz ij ss MR~.~f ~j zjfrokjkj ~•zhh•hzoo u~•hrhohto•fz fr vzuih~hrho< h
  Pz0 hz•0 30 40 50 60 70 80 Ef•jmuzoo ij hnjr•hojro Of•jzoo uzosj Vfrfzoo iozjh•j ECV0 Enjr•hojro iozjh•j Ujmoj lo fr•j hnjr•hojro otiozjh•j Eu~• hto•fz •u•fr

  ftfrokf

  320 Vf ~j ftfrokjkj hu~•hr vzuih~jruz husvfzfgorj. vzuih~jrj iot •fgjrhr hzsf•uz<
  Pz0 hz•0 30 40 50 Szuih~hr zjfrokf• Szuih~hr C Szuih~hr D Szuih~hr E Eu~•hr hto•fz )rjo, Szjiokh• /HT0 303:2 30422 30247

  vjt•zh

  Eu~•hr hto•fz )Ljo1z zui h~, Euthhzjt•f Szjiokh• Ujfrokf• :4.7 :7 :2 3: 42 3; 7.48 7.7 8 327.98 666 326.7 4:.7 4; 4: 35;.7 354.7 356.98

  Szjhjijt• /HS0 30322 30472 30272

  Ujfrokf• ,be303;7 30332 30252

  330 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hu~•hrho sfzmotfr. vjt•zh 2 ~uhoj•f•j husjzhofrf Lt hfizhr hfzjof ~/fh rtzjmo~•zf• hzsf•ufzjrj jiurh•oo<
  Pz0 hz•0 30 Ltiohf•uz Z0O0 Sjzoufif vzjhjijt•oo )Su, 862222 :222 4222 8222 39.7 Sjzoufif hhzjt•o )S•, 972222 32722 4222 :722 39.7

  ;0 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr vzjhjijt• lo otluzsf•oorj hzsf•ufzj. ~f ~j rt•uhsjf~hf ftfrokf vzothovfrjruz hf•jmuzooij hnjr•hojro0
  Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uz Eut~hs ~vjholoh ,N]Szj• ht o•fz ,Z )Enjr•hojro hh sf•jzoo vzosj
  /lMR0

  Z0O0 qm0 rjo1qm0 rjo1ghh0

  Szjiookh• 5.4 47 :2

  Ujfrokf• 5.6597 46 :4.7

  40 50 60 70

  Eft•o•f•j lfgzohf•f /F0 Enjr•hojro •u•frj /HMX0 c5 0 6d Enjr•hojro lojj /HK0 Enjr•hojro ifzofgorj /HY0 Szj• ht o•fz /T0

  ghh0 soo rjo soo rjo soo rjo rjo1ghh0

  Pz0 hz•0 30 40 50

  Ltiohf•uz Xosvhr tjhj~fz zjfrokfzoo htho suih~ /X0 Vfrfzohr sjioh uzfz /WM0 Enjr•hojro hh ~frfzoo iozjh•j
  /lMW0

  Z0O0 uzj rjo1uzf rjo1ghh0

  Szjiookh• 7.7:: 5.6

  Ujfrokf• 7.439 5.67

  340Vf ~j ftfrokjkj jlohojt•f hnjr•hojroruzhh iugftkorj vjt•zh ht fmjt• jhutusoh. ifhf ~j hhtu~h hzsf•ufzjrj otluzsf•oo<

  .5

  .4

  Ltiohf•uz Pz0 hz•0 6< Eolzf ij flfhjzo. jjhrh~oi X0[0C

  Sjzoufif tzjhjijt•oo )Su, :7 : 4: 54.7

  Sjzoufif hhzjt•oo )SJ. 32: 9.7 48.7 57

  Pz0 hz•0 30 40 50

  [urhshr
  /F0

  Ltiohf•uz vzuihh•ojo zjfrokf•j
  <

  Z0O0 ghh0 soo rjo1ghh0

  Szjiookh• 372 4:

  Ujfrokf• 396 4;

  Vgk}
  40 50 60 Vhsf iugfsoruz vrf•o•j )Vzo, jzjio•j lo if•uzoo rsvzhsh•hzo. f~osorf•j /o0 Ch•oijrj ij jjvruf•fzj /fJ0

  Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j hnjr•hojro otiozjh•j /HMN0 Ltiohjrj jiurh!ojo vzuihh•ojo =)= ,[,[Y-

  /

  /

  3.38

  TfTdcpT

  lZfnTUcdcnTncc 0 acleZc

  OzNvQuj no mjumQuC do A go.Nro do goo. go

  fo,vj 5050JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj NjPouzN 505030 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm 505040 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm 505050 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq nqvhvjqh•m 505060 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•xvhj•vhim j fovj I2[2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o •NznQO 506030 Cvhtqmh z•xnqijtjqzmz•xljh 506040 Cvhtqmh •himqxum•jqhtm zmz•xljh j 506050Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•jxvhjuhim zm z•xljh fovj I2]2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj •QxmPQuQs mNsPsm 507030Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ihmh zjvjijtjq j•qiqj th zm vqkmtjt nq•umq 507040 Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ihmh zjvjijtjq j•qiqj th vqkmt zm lm z•xljh fovj I2/2 JxjusSj omzxzvsmz.psxjxmsjNj jmPsRsPjPoj no mjSjNo 508030 Cvhtqmh •mmjtihijtjq mlztxhih•m lqv 508040 Cvhtqmh •himqmvihiqtqihiqq • jxum•jqhtm sx PQNsOv .

  qv jh•m< Tm/ z•xnqijtlqv mlztxhih•m ]m / kmvqij•q mlztxhih•m lqv Dpm/ jpmtijqmtq mlztxhih•m lm == / z•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•q mlztxhih•m)z•m, lqv nrsvFNFLCEC

  . vss uos.
  Lvlqjhix•q ]mvqij•q lqv mlztxhih•m ]mvqij•qnqvhvjqh•m ]mvqij•q mli•hx•lqvh•m ]mvqij•q ixihtm Dpmtijqmtq mlztxhih•m lm Dpmtijqmtqqvhvjqh•m n Dpmtijqmtq li•hx•lqvh•m m Dpmtijqmtq ixihtm Vmmjtihijt mlztxhih•qq Vmmjtihijt nqvhvjqh• Vmmjtihijt mli•hx•lqvh• Vmmjtihijt i•ji ht mlm•jqiqjtjq T•xo•huhi 50447 397 322 5722 40997 384 322 50284 672 35 2 65: Vmhtqmhi 505:: 3:9 347 50922 40;47 422 322 50447 685 /35 47 697

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP

  Eqvhuqjh ixihJqh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvihmhim lhih lm •mthiqh< oTm A Tmt / Tmx A 685 / 672 A - 35 uqq tmq lqv jh•m lhix•qih< ( 30 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kmvqij•q32• xihtm< i o ]i A )]it / ]ix, z•mxA )505:: / 50447, 672 A -45 uqq 50447

  OzNvQuj no mjumQuC dN A NJ . NrouPQsousjpoNoxPo NJ aznouQu no jxjusSj pjmPzNsjujC T• A O~z / O~j. qv jh•m<~ / z•xljjiqh khvljih= j / jxhij3 jxuztmi jvqih•= / z•mijtlm khvmh•m th•h Z]C0 z nrsvFNcLCIC - iOORNOLvlqjhix•q Dqn•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhjm•q lm Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv jxhij•q z•mjmlmvim Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv jxhij•q z•mjmlmvim T•xnqijfhnm•mviqn•mq hnhjm•q j lm Tm•qxhlh LM•mjmlmviqq 6470222 4650222 Tm•qxhlh jj•mviqq 69:0222 4:40222 4740322 4850622 3;80222

  40 qvntjmvimq uxlqnqjqt•qqz•xnqijtjqumlqj th 3 tmj kmvqij•q lqv mlztxhih•m< oz•m A ]it )z•m= uqq tmq DSRDO[cLL< 0Polqnqjo•mh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mh/h lhix•hi j•moim•qq kmuij•L32•lu mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih0 Lvlqjmtm lm j•moim•m kmvqij•qtx•lqv mlztxhih•mh nxhiuhq uh•m lmjhi h qvlqjmtmlm j•moim•m jpmtijqmtqtx•lm mlztxhih•m. jmmh jm h h lmim•uqvhi ztjh lm z•xnqimohtjj 35 uqq tmq0 jv T•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•q mlztxhih•mqv•moqhi•mhmh lqv x joxh•h •mljjm•m.jh•m hmhxtlmhmh jj 2 uqjox•h•m h z•xnqijtjq hnm•mvi hjiqkqihiqqm mlztxhih•mlm 32 uqq tmq. jh j•uh•m h l uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqkmvqij•qtx• th jh•m vqkmtjt z•mjmlmvi ht z•xnqijtjqth 3 tmj kmvqij•qlqv mlztxhih•mmhim uhq uqj lmjhi khtxh•mh umlqmzmixihtnuvh0 Xm•mjxuhvlh 2 j•moim•m z•xljjiqmq khvljim oqh •mljjm•qq h jxhij•qtx• jvqih•m0
  1

  685 z•mx, A 50447 ) 672 / //, 50447 505::

  A / 32

  /

  /
  3:40222

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuos pjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP Eqvhuqjh ixihthz•xnqijtjqhnm•mvi jqn•mq hnhjm•q< lm q3T•A T•t / T•x A 3;80222 / 3:40222 A - 360222 uqq tmq.lqv jh•m lhix•qih< 30 qvntjmvimq uxlqnqjqt•qqkxtjujtjq z•xljjiqmq< o~ AT•xlt~/T•xAT•xl)L~ /3,A 3:40222l)7;.6/3,A / 950:;4 uqq tmq. L~/ qvlqjmtmz•xljjiqmqkhvljim L~A CXe3•c

  CXec•c

  l 322 A 4740322 l 322 A 7; 6% 6470222 (

  40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljmiqmq khvljim<

  nto A )4<~LTS 4<~tDS, T•x l L~ A )4740322 / 4850622, g / l 3:40222 l 7;.6% A / 33;062: uqq tmq 50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqiht(< ntj A )4<ULTS 4<~LDL,)4<~tTS 4<UtDS, / )4<ULDL / / / A / 4<ULDS, A / 3:0822 uqq tmq 60 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mijtjqlm khvmh•m< ntz A )4<ULTL4<Utjt, / )4<ULTx 4<ULDt, )4<ULTL4<ULTx, / / A / A 69:0222 / 4740322 0 -4470;22 uqq tmq DSRDO[cLL< Xmjxvhihih jh hj•hh lm j•moim•m z•xnqijtjqhnm•mviqn•mq h j lm hnhjm•q 2 •mz•mmqvih j•moim•mhz•mijtjq lm khvmh•m h z•xljhmtx•. jmmhjm qvhmhuvh jh th •hvljt mqDC h j•mhjji z•qv z•mioqvj z•qv jhviqihim0 Hq•uh h nhjji mnx•ij•q hmvhjtj•moim•qq qv jhtqihiqq•xljhmtx• z lmhiqvhim khvmh•qq. hjmhim mnx•ij•q •mntmjihvlj/hm qvi•/x j•moim•m h jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m0 D•moim•mh jxhij•qtx• h nxhiqvhh rjhiqnqjhih 2 j•moim•m lm qvi•/jv •qiu ujti uhq •hzql h z•mij•qtx• lm khvmh•m. xlhih jj j•moim•mh jhtqihiqq•xljhmtx•0 Rmrjhiqnqjhih z mhim qvhh uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq khvljim. qv hmvhjt •mljjm•qq zxvlm•qq z•xljhmtx• jj jv vqkmt uhq hjhmji ht z•xnqijtjqlmjhi jmt z•mjmlmvi.lmim•uqvhvl qv nqvht 2 •mljjm•m quzx•ihvih h z•xnqijtjq hnm•mvijqn•mqlm hnhjm•q. mohth jj 33;062: uqq tmq0 Xm•mjxuhvlh umviqvm•mh jv vqkmt hjhmji h jxhij•qtx• lm th z•xljjiqm nh•h h hnmjih qvhh jhtqihimhz•xljhmtx•. j•moim•mh kxtjujtjq khvmh•qtx• z•qvi•/x lqumvhqxvh•m jx•mjih h z•xljjiqmq hihilqv zjvjijt lm kmlm•mht jhviqihiqq khvljim jhi oq h hi•jjij•qq hjmhimqh. jh•m hh hhqoj•m nq•umq hiqvom•mh •mvihiqtqihiqq z•mkhmjim0

  LCLCEC THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEEvtIHIGEtv OzNvQuj no mjumQuC dl VmA / l 322 JP aznouQu no jxjusSjC gP dl VmA / l /. ujh•m< JP gP ]i / kmvqij•q ixihtm= Ci / hjiqkjt ixiht=
  C

  gP i kqimmhlm •xihiqm hjiqkjtjq ixiht= h JP 7,;, k /fo / •hih•mvih 3 Lihittmu ,>? x•0 v,= gP
  A BB

  nrsvFNcLCLC - iOORNOLvlqjhix•q Cjiqkm nqlm Cjiqkm jq•jjthvim Cjiqkm ixihtm ]mvqij•qixihtm T•xnqii•ji Tm•qxhlh x•mjmlmviqq 40568 30768 50:;4 80332 75: Tm•qxhlh jj•mviqq 30;;6 50342 70336 8072: 8:4

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP 2 s ntVm A VmL/ VmxA 35.5% / 35.:% A / 2.7 bt. lu jh•m lhix•qih< 0 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kqimmmqm •xihiqm hjiLkm ixih3m< l h tx•

  dl TTI(J RP

  gPu gPc 1 - J S,l P P

  dlc / A)3.48/3.78,lS.2::A/4.9 gPc

  40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq •himq •mvihiqtqihiqqmvqij•qtx• k ixihtm< T dl 0 gPu @ (dlu i dlc /, A 3.48 l )2.32 / 2.2::, A . gP JPu gPu gPc 4.4% DSRDO[cLL< Xm•muh•jh 2 •mljjm•m h •himq •mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm jj 2.7% lqvhuqjh hz•mjqhihjh nqqvlvmohiqkh0 ( Eqv hvhtqmh nhjix•qhth•mmjtih < •mljjm•mh kqimmmqm •xihiqm l h hjiqkjtjq. jmmh jm qvhmhuvh < j•moim•m quxiqtqmh•qtx•. oh h •mmjtihi ht •mljjm•qq kqimmmqlm •xihiqmh hjiqkjtjq ixiht0 Vmvihiqtqihimh kmvqij•qtx•h hzx•qiqvi•/jv z•xjmvi •mthiqk•mljh )4%, jh•m h jxvi•hihthvhhi qvi•/x xh•mjh•m uhhjl mnmjimtm vmohiqkm htmqvjmiqvq•qq kqimmmq •xihiqm0 lm Phhj•qtm jh•m h• zjimh •ml•ohh hqijhiqh•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm hjvitmohim lm< ( . •mljjm•mhhixjj•qtx• lm z•xljhm nqvqimqvmim•uqvhim= o •mljjm•mhkhtx•qq qvkmhiqiqqtx• jj•h lm mlmjjiqm( qv 0 0 0 j•moim•mhh•humi•qtx• lm njvjiqxvh•mh qvkmhiqiqqtx• z qv jj•h lm lm•jth•m= . . •mljjm•mhhxtlj•qtx• jxvijtjq lm j•mhvim. ij0 m

  aznouQu no jxjusSjC Vj A O<~z/ O<oj l 322 O<~z . qv jh•m< O<~z jqn•h lm hnhjm•q / O<~j jpmtijqmtqnm•mvim / h jqn•mq hnhjm•q lm nrsvFNcLCMC - iOORNOLvlqjhix•q DC Dpmtijqmtqnm•mvimC h D DC jj•mvih mlz•quhih qv z•mij•qtm zm•qxhlmq z•mjmlmvim DC jj•mvih mlz•quhih qv jxhij•qtmjvqih•mz•mjmlmvim T•xnqihnm•mvi C D Tm•qxhlh z•mjmlmvih 6470222 4650222 Tm•qxhlh jj•mvih 69:0222 4:40222 4740322

  /
  2
  3:40222

  4850622 3;80222

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN 8= ujxPC oj A VDL/ Vjx A 41 - 65 A / 4%. lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljjiqmq khvljim< oo A iotUr4/<0i;3;4/ l 322 / oog l 322A 47403 / 4850622 22 O<~tTx O<~xTx 4740322 l 322/VjxA A / 7% / 65% A / 6:% 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<

  T• /jpoN/NJ Vj A /////l NrouP/jpoN/NJ

  322

  A4740t22/4850622l 4740322

  322A 67%/)/7%,A72%

  50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
  i30jAsottp0<.iUMnt/ l 322/ PqqttoP X'usdu Tu A/63%/67%A/6% l 322AVD•/69:0222/ 4850622l 322A0 =>A/222

  OzNvQuj no mjumQuC iK UjpoN/NJ 322 Vji 0 //////l NrouP/jpoN/NJ aznouQu no jxjusSjC Vji A o~z / o~j l 322. qv jh•m o~z / jqn•h lm hnhjm•q.o~j / jpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhjm•q0 lm o~j nrsvFNcLCNC - iOORNOFHuEtrMIKE DC Dpmtijqmtqnm•mvimC h D DC jj•mvih mlz•quh[q Lv z•mij•qtm zm•qxhlmq z•mjmlmvim DC jj•mvih mlz•quhih Lv jxhij•qtmjvqi h•mz•mjmlmvim T•xnqihnm•mvi C D ivKEIrur JKvtvuvHMFE 6470222 4650222 ivKEIrur tNKvHMFE 69:0222 4:40222 4740322

  DSRDO[cLL< Pxlqnqjh•mh •himq •mvihiqtqJqiqq jxum•jqhtm )•mljjm•mhmq,hm mlztqjh z•qv nhjix•qqjh•m oq/hj hljh hzx•ijt nqm hmvhzxmqiqk qv nqm hmvhvmohiqk0 qv Chinmt< / hi•jjij•h z•xljjiqmq khvljim h/h uxlqnqjhi qv hmvhjt j•moim•qqxvlm•qq hjmtx• z•xljhm h jh•x• •hih jxum•jqhth zm z z•xljh m•huhq uqjh lmjhi •mvihiqtqihimh jxum•jqhth th vqkmtjt zm•qxhlmq z•mjmlmvim vqkmt lm nq•uh0 Cjmhhih h lmim•uqvhi2 th •mljjm•mh Vj jj 6:%0 Cvhtqmh hjmhimqvntjmvim q i•mijqm nhjjih qv hi•hvhh tmohij•h jj jhjmmtm jh•m hj lmim•uqvhi/x0Ehjh uxlqnqjh•mh hi•jjij•qq h hkji txj jh j•uh•m h nhzijtjq jh z•xljhmtm •mhzmjiqkm hkmhj lmhnhjm•mh hhqoj•hih.hijvjq hjmhhih zxhimnqjxvhqlm•hihjh rjhiqnqjhih0 m•mjxuhvlh jh uxlqnqjh•mh X hi•jjij•qq z•xljjiqmq hh hmnhjh qv jhl•jt hjmtx• z•xljhm ht jh•x• •hzx•i lqvi•mjm•m•m oqxnm•ih mhim nhkxh•mhjm•m•qq0 qv / jxhijt jvqih•. z•qv j•moim•mh v•moqhi•hihv jx•mthiqmjj q q •mljjm•mh kxtjujtjq nqmqj ht z•xljmiqmqjxvjj•h vmohiqk th •mljjm•mhkhtx•qq •himqmvihiqtqihiqq • jxum•jqhtm0 / z•mijtlm khvmh•m h hkji qvhh < mkxtjiqm nhkx•hiqth jh•m h lmim•uqvhij•moim•mhj 72% h •himq•mvihiqtqihiqq j jxum•jqhtm z•qv j•moim•mh jhtqihiqqz•xljhmtx• oq h z•mijtjq z•xljhmtx• lqnm•mviqhim jthhm lm jhtqihim j•mhjji zxvlm•mh z•xljhmtx• zm )h lqv jthhm lm jhtqihim hjzm•qxh•h,0

  /

  /
  3:40222

  4850622 3;80222

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN QxujxPC oVji A Vji! / Vjix A 92 / 97 A / 7%. lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljjiqmq khvljim<
  i30o o34o;O A
  oDr, /

  A/ 7 / 97 0
  1D (/(

  322 / oxt4UoxnU00 l 322A4740322/ 4850622l 322/ VjixA o 4850622 1:2%
  b

  40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
  A ox>SogO/ ,(v0v
  TNu

  322 0 4740322/ 4:40222 l 322 / ;A;/222 / 4740322/4850622 l 322A / 33/ )/ 7 , 0 18 % 4850622
  )'xUm 6 6

  322/ og ,(vtt4UopU00
  XNRuNt)/

  .

  50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<
  el• Asqttt/<<Ppn0t/@ 322 / sqttU00<0sotn0t/ @ 322AVji3 / 47403 / 4:40222 @ 322A 22

  OjL0!jt A92/)/33,A-:3%

  O(ttjt

  4:40222

  DSRDO[cLL< Vmljjm•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxhij•qtx• lmuxvhi•mhmh 2 qvmnqjqmvih jiqtqmh•mh •mhj•hmtx•jh•m hm lhix•mhmh qvntjmvimq vmohiqkmmlm•jqihim uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq qq h lm jxhij•qtx• jvqih•m. •mjju qqh qvntjmvimq z zxmqiqkmh z•mij•qtx•lm khjmh•m0 Cjmhhih hm mlztqjh z•qv •mljjm•mh zxvlm•qq z•xljjiqmq khvljim. •mhzmjiqk h hjmtx• z•xljhm h jh•x• •mvihiqtqihim h jxhij•qtx• zm z•xljh mhim uhq uh•m lmjhi •hih •mvihiqtqihiqq jxhij•qtx• lqv zm•qxhlh z•mjmlmvih0 Xmjxvhihih jh •mvihiqtqihimh h j•mhjji lxh• zm ihmh z•mij•qtx•lm khvmh•m. hqijhiqm jh•m vj jxvljjm th umviqvm•mh zxmqiqmqnq•umqzm zqhih. Lv jxvlqiqqtm mjpqtqi•h•qqjm•m•qq xnm•imq h hzh•qiqmq vxq z•xljhm. lm qq hhj lm hjihiqiji.hhj vxq jxvjj•mviq0T•qv j•uh•m mhim hihxtji vmjmhh• hh nqm hlxzihimuhhj•q lm •mljjm•mh jxhij•qtx• lm z•xljjiqm Lv kmlm•mh•mvihiqtqmh•qq jiqkqihiqq0 h

  OzNvQuj no mjumQuC dx VnA /l 322
  c•

  aznouQu no jxjusSjC gP JP dx" VnA /l /l /. ujh•m< JP T• gP ]i / kmvqij•q ixihtm Ci / hjiqkjt ixiht Nz / jhzqiht zm•uhvmvi gP i kqimmhlm •xihiqm hjiqkjtjq ixiht h JP !:, 0 o /JP / zh•o Lhnq uhvDth•h
  c•

  dx i •mvihiqtqihimh vmihh kmvqij•qtx• gP nrsvFNcLCOC - iOORNOLvlqjhix•q Cjiqkm ixihtm ]mvqij•qixihtm Dhzqiht zm•uhvmvi T•xnqivmi ]itCi Ci1Nz TvtNx Tm•qxhlh Lt•mjmlmviqq 40852 60287 40272 563 3.76 3.4: 38.8 Tm•qxhlh jj•mviqq 40::7 60492 30;52 575 3.6: 3.6; 3:.4

  VFcSO]CVF< . NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oopjmo mzxpzNv voPznou OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP " T oVnA Vn= 1 Vnx A 3:.4 / 38.8 A . 3.8 %. lu jh•m lhixvih<
  EDL

  =2qvntjmvimq uxlqnqlq•qq kqimmmqm •xihiqm hjiqkm ixihtm< l h tx• o ]i1Ci A )]itt Cit / gPzu Cix, l CixtNzx l dxz0gPz l 322 A )3.6: /3.76, @ 3.4: @ 2.2:5 A / 2.8 % 40qvn3jmvimq uxlqnqjh•qq zh•opqmqnqvhvjqh•m< PitNz 0 ]it1Cit) JPu0T•u . CixtNzx, l dxz0gPz l 322 0 3.6: @ )3.6; / 3.4:, @ 2.2:5 0 - 4.8 % 50 qvntjmvimquxlqnqlq•qq •himq •mvihiqtqihiqq vmim h kmvqij•qtx•< oTvt]i IgPu0JPu l Cit1NzL )TvL1]it / dxz0gPz) 3.6: l 3.6; l )2.2:4 / 2.2:558, A / 2.4 % l =<< A

  OzNvQuj no mjumQuC T• 0 DC / jpmtijqmtqnm•mvimC h D aznouQu no jxjusSjC T• 0 ~k )z/j,. qv jh•m< ~k / z•xljjiqh khvljiqq z / z•milm k>3vmh•m j / jxhijt jxuztmi jvqih•

  DSRDO[cLL< Vhih •mvihiqtqiha nqvhvjqh•mh j•mhjji zm hmhuh zh•opqmq nqvhvjqh•m.lh• hjmhhihmhim omvm•hthz•mjqhihqv jx•mthiqm qv jj •xihiqhhjiqkjtjq ixiht. jmmh jm qvhmhuvh jh nq•uh. jiqtqmhvl hj•hmquz•jujihim lm nqvhvih•m. tm/hquxiqtqmhi qv hjiqk. jmmhjm h jxvljh th qvjmiqvq•mh kqimmmq lm •xihiqm0 tx• ]qimmh lm •xihiqm nqqvl uhq tmvih.h lmim•uqvhi2 •mljjm•mh (mnqjqmvimq jhzqihtjqjq qvkmhiqi0 Vmvihiqtqihimh vmih h kmvqij•qtx• ixihtm.jh•m •mntmjiqqv q mhmvih nqjqmvih m hjiqkqihiqq mlztxhih•mh/h lquqvjhi jj 2.3%. lm jmmhjm jxvhiqijqm mtmumvi vmhqoj•hvih jv lm zmvi•j hjiqkqihimh kqqixh•m oqjh•m < zxhimhqijhqvi•/x zxmqiqmlmmhkhvihrxhhh nhih lm jxvjj•mviq. qv jxvlqiqqtmqv jh•m khtxh•mh mqhmumviqvmhji umlqh zm hmjix•jtlm hjiqkqihim jh•m njvjiqxvmhmh qv 0 2

  tvlqjhix•q ]xtjujt nqmqm z•xljmiqmq ht kqqvljim)ijm, T•mijtlm kqqvmh•mjvqih•)tmq, Dxhi mxuztmi jvqih• )tmq,

  Tm•qxhlh z•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq 30822 30;22 55 46 55.7 46.4

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN nv ujxP oT• A T•t / T•x A 30;22 l )55.7 / 46.4, / 30822 l )55 / 46, A -50492 tmq.lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kxtjujtjq z•xljjiqmq khvljim< o~k A )~]L / ~kh, l T•( A )30;22 / 30822, l )55/46, A 522 l ; A 40922 tmq.jvlm< T•( A z•xnqizm jvqihimh z•xljh lm T•( 0 )zkh / jx, 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m< oj A / ~kf )DL/ jx, A / 30;22 )46.4 / 46, A /5:2 tmq 50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m< oz A ~kf )TL/ Tx, A 30;22 )55.7 / 55, A -;72 tmq

  DSRDO[cLL< D•moim•mh kxtjujtjq lm z•xljhm khvljim qvntjmvimhmh lq•mji z•xnqijtzm z•xljh oqhvjum qv hmvhjtj•moim•qq hjmhijqh 40922 jj tmq)jhviqihimh z•xljhm lqvi•/jv hx•iqumvij•moim 522 lm lm jj ijjqtiq zmvi•j jh•m z•xnqijt zm jvqihimh z•xljh mhim lm moht jj z•xnqijtz•xo•huhi zm jvqihimh z•xljh. hlqjh ; tmq,0 lm D•moim•mh jxhijtjq jxuztmi jvqih•h lmim•uqvhi •mljjm•mh < z•xnqijtjq mohth jj 5:2 tmq jmmh jm hm •mntmmihmohiqk qv v qvlqjhix•qqlm zm•nx•uhvih hqnq•umq0 D•moim•mh z•mijtjqlm khvmh•m hmmlztqjh z•qvi•/x j•moim•m h jhtqihiqq z•xljhjtjq. jh•m h lmim•uqvhij•moim•mhhvmh•qtx• oq. k z•qv j•uh•m. h z•xnqijtjqhnm•mvijmhix•h.th vqkmtjt z•xljhjtjq. h qv jxvlqiqqtmqv jh•m qvlqjmtmlm j•moim•mh jxhijtjq jvqih• mhim qvnm•qx• vlqjmtjq lm m•moim•mz•mijtjqlm khvmh•m )t22.:% > q h 323.7%,0

  NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxpC 'z A •ze / •zx A :.:% / 32.;% A / 4%. lqv jh•m lhix•aq< 30qvntjmvimq uxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m< O3zA )3 / nUg, l 322 / )t / nUM l 322 A ) 3 / 872 , l 322/ )t / 872, @ 322 A TL zx 977 952 A/36/33A-5% >2 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m< O3jA )3 / nt, l 322 / )t / nUn l 322 A ) 3 / 8::, l 322/ )t / 872, @ 322 A TL TL 977 977 A;/36A/7% DSRDO[cLL< Vmvihiqtqihimh khvmh•qtx• zm z•xljh hm •mljjm mj >% jh j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qimjmtx• lxq nhjix•qlq•mjiq< h 0 0 qvntjmvih zxmqiqkh mlm•jqihihm uxlqnqjh•mh z•mijtjqlm l khvmh•m )-5%,= qvntjmvih vmohiqkhh uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•)/7%,0 lrMr KvHMrsEFEMrzEE KvLNKLvFIK tIHLNGrMv JKIuNL .Kt1 Jv

  OzNvQuj no mjumQuC •z A 340<0000p322 l

  T
  aznouQu no jxjusSjC •z A 34000<0000n/l •z A )t / 0p00,l 322. qv jh•m< 322 hhj 8 z T / z•mijtlm khvmh•m j / jxhijt jvqih• nrsvFNcLCPC -RNO Lvlqjhix•q T•milm khvmh•m Dxhi jvqih• Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih

  51) 43)

  533 466

  OzNvQuj no mjumQuC •j A 3400A000p 3 22 l j aznouQu no jxjusSjC •j A tt0A0p00b322 hhj •z A )34/ LMl 322. qv jh•m< j j z / z•mijtlm khvmh•m j / jxhijt jvqih•

  nrsvFNcLCRC -RNO Lvlqjhix•q T•milm kqqvmh•m Dxhijvqih• Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih

  nvGr LCNC THrFEPr KvHMrsEFEMrJE Jv srPr JNHtMNFNE tKEMEt LCNCEC THrFEPr JKrDNFNE uv KvHMrsEFEMrMv Fr HEOvFuv JKIuNL Xmlhj j•uhixh•mtmkhtx•q< z•milm khvmh•m )z, 0 7 tmq1ijj= jxhi kh•qhiqt jvqih•)jk, 0 4.7 tmqtijj= DH A jpmtijqmtqqlm n ixihtm A 97 uqq tmq= D] 0 jpmtijqmtqh•qhiqtm ixihtm0 334.7 uqq tmq= k z•xljjiqh uhlquh )~uhl, A 670222 ijj0

  51) 43)

  533 466

  VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxN o•j A •DL •jx A ;.9% / 34.5% A / 4.8%. lqv jh•m lhix•qih< / 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•< oj 0 (3;e . 3, l 322 / (3;e . 3, l 322 A 8 /34.5 A / 8.5% DL Dx 40qvntjmvimq uxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m< oTA)343/L,l 322/)34U/t,l 322A ;.9/8A-5.9% DL DL DSRDO[cLL< Vmvihiqtqihimh •mhj•hmtx•xvhjuhim zm z•xljh hm•mljjm jj j jq•jh 4.8% jh j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qim jmtx• lxq nhjix•q h lq•mjiq.oqhvjum< / qvntjmvih vmohiqkhh jxhijtjq jvqih•jh•m h lmim•uqvhi< •mljjm•m jj jq•jh 8.5% h •himq. mmhjm •mntmjih qvmnqjqmvih j 2 nxtxhq•m •mhj•hmtx• him•qhtm h u oqjuhvm= / qvntjmvihzxmqiqkh h z•mijtjq lm khvmh•m )-5.9%, ht z•xljhmtx• xiiqvjim. nqmjh j•uh•m h j•moim•qqm•m•qq.nqmht j j•moim•qq zxvlm•qqz•xljhmtx• jj jhtqihim hjzm•qxh•h0

  ijj0

  30 z•xljjiqh j•qiqjh )~m•qi, DH A 970222 A 520222 T / jk 7 / 4.7 Xmjxvhihih jh th 2 z•xljjiqm lm 520222 ijj0. nq•uh qoq hjxzm•h qvimo•ht jpmtijqmtqtm)kmvqij•qtm hjvi mohom jj jpmtijqmtqtm. z•xnqijtnqqvlmm•x, hiqvohvl zjvjijt lm mjptpi•j0 I•hljt lm jiqtqmh•mh jhzhjqihiqqlm z•xljmiqm qv zjvjijt j•qiqj )sm•qi,< sj•qi 9<56 322 A 520222 l 322 A 89% A ~uhl 670222 40 T•xnqijt uhlqu jh•m hmzx himxiiqvm jiqtqmhvl qvimo•ht jhzhjqihimhlm z•xljjiqm )s A 322%, mhim lm •mthiqh< lhi T•uhl A ~uhl )z / jk, / 23 A 670222 )7 / 4.7, / 970222 A 59.7 uqq tmq 50 Tmvi•j •mhtqmh•mh jvjq z•xnqi z•mkqmqxvhi )T•x, hm jiqtqmmhmhj•uhixh•mh •mthiqm jhtjjt h z•xljjiqmq< lm T•x A 5:0222 tmq ~( 0 DH - T•xgA970222 - 5:0222 0 640222 ijj0 z / jk 7 / 4.7 s( A ~(1~uhl A 6402221670222l 322 0 ;5%

  Tmvi•j h xiiqvm jv z•xnqi lm 5:0222 tmq mhim vmjmhh•h •mhtqmh•mh jvjq vjuh• lm 640222 ijm0. hlqjh jiqtqmh•mh jhzhmqihiqq z•xljjiqm qv z•xzx•iqmlm ;5%0 lm 60 DCm•qi A DH A 970222 A 970222 A 347 uqq tmq 3 / X7,XT 3 / 2.62 2.82 ]xtjujt ixihtht khvmh•qtx•. jh•m hhqoj•h hiqvom•mh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim him 347 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m nq•uh m lm qvmmzm xiiqvh imvmnqjqq0 hh 507030Cvhtqmh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim qvim•khtjtjq oqh lm hqoj•hvihth vqkmtjtnq•umq ZhimtjL50320

  Rqkmtjt lm •mvihiqtqihim •mhtqmhi lm nq•uh vj hhqoj•h jv qvim•kht lm hqoj•hvih hjnqjqmvi zmvi•j h nhjm nhih qvntjmvimtx• vmnhkx•hiqtm mlm•jqihim mlim•qx•hhjz•h ummhvqhujtjq lm lqv njvjiqxvh•mh hjmhimqhmlmuztm<uhrx•h•q lm z•mij•qth uhim•qq ) z•quo oquhim•qhtm.qvlmlh•q lm hhth•qq.qvnthiqm. mij0,0 Lvim•khtjt lm hqoj•hvihuqvqu hmhqijmhmh qvrj•jt khtx•qq lm 45%0 Zmuh 5080 Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ij•qhu )hjiqkqihimh qv lm jhmh•m, Zhimtjt30

  . vss uos.
  Lvlqjhix•q Rjuh• ij•qhiq Ej•hih hmrj•jtjq Rjuh•/mqtm/ij•qhi Zh•qn tmq Dxhi/tmq Dqn•hlm hnhjm•q T•xnqi Zh•qn •mjhtjjMhi Dxhi•mjhtjjthi Tm•qxhlh z•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq

  / vss uos1
  2

  Lvlqjhix•q Dqi•hlm hnhjm•q)DC, Dpmtijqmtq hnm•mvim jqn•mq hnhjm•q lm jpmtijqmtqh•qhiqtm )Dk, k / jpmtijqmtq qlm)Dn, n /

  ]htxh•m

  6(406 6(12) 4(74) .(16)

  50))) .) 50)))) 47 36 2746) 570)

  /
  1

  75))) 6 554))) 53 4) 360)) ..42) 5. 37(3

  VFcSO]CVF< T•hojt lm •mvihiqtqihim )TV, mhim lhi lm mqn•hlm hnhjm•q j•qiqjh )DCm•qi,< DCm•qi LZ// A 305:2 0 305:2 0 80;22 uqq tmq0 3 / Dk 3 / 80;82 3/2.: DC :084: T•hojt lm •mvihiqtqihimnxhi•mhtqmhiqvrj•jt lhimqlm 3;032 h ) 80;22 l 587 A 4;4 , oqh nxhi:084: hiqvhth khtxh•mh DC lm 80;22 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m nq•uh qvjmzmhh lmkqvh •mvihiqth0 Lvim•khtjtlm hqoj•hvihmhim lmim•uqvhi ihmh •mthiqmq< zm LhA )t o fj,XT( l 322 A )3 / <)N..,I)<0I( l 322 A )t / 2.:2, l 322 A 42%0

  508030Cvhtqmh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•m hjiqkqihimh qv lm ij•qhu aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj tjmPzNsjuj/ aznouQu no jxjusSjC T 0 Rim - DC1Rim - faXT Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx•nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl umixlh hjihiqijq•qtx• v thvir q ) A TL / Tx A 33862 / 9;42 A -50942 uqq tmq.lqv jh•m lhix•qih< 32qvntjmvimq 0 uxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm mqtm1ij•qhi<

  oRim A )RicL/ Rimx, b NJzubPSz b dz0NJz A -;28 uqq tmq. lqv jh•m lhix•qih< 3030qvntjmvimq uxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm ij•qoiq< oRi A d)Rit / Rix, b Ehxf b NJzubPSz b dz0NJz A -60264 uqq tmq 3040qvntjmvimq uxlqnqjh•qq lj•himqumlqq h hmrj•jtjq< Bh A Rit b )Eht / Ehx, b NJzubPSz b dz0NJz A /50358 uqq tmq 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq qvjhhh•qqumlqq zm Ss0PQNsOPC TNJubPS A RicL b )DCttRimt / NJzubPSz) b dz0NJz Q -967 uqq tmq 50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•xnqijtjqth tLmj jqn•h lm hnhjm•q< aQNJ A Rimt b DCttRimt b )TtqDCt / dz0NJz) A -4028; uqq tmq DSRDO[cLL< Lv hjiqkqihimhm jhmh•m h hvjtjq jj•mvi h/h qv•moqhi•hiv l j ztjh lm z•xnqimoht jj 50942 uqq tmqjh•m hmlhix•mhmh j•moim•qq vjuh•jtjq lm Ssuo0PQNsOP );28 uqq tmq,.j•moim•qq qvjhhh•qqumlqq zm mq1ij•qhi967 uqq tmq,oqh j•moim•qq ) z•xnqijtjqth 3 tmjjqn•h lm hnhjm•qjj 4028; uqq tmq0 Dhqtmlm j•moim•m z•xnqijtjqhjvi jmtm•mjxuhvlhim. hlqjh h jmtmlm vhij•h qvimvhqkh•qvi•/x j•moim•m jhtqihiqq m•kqjqqtx•oq z h h h hihvlh•ljtjq hjiqkqihiqq jhmh•m0 Emoq lj•hih umlqm h lm hmrj•jtjqh qv•moqhi•hi hjhlm•m nhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih.2 2 xnmtqh ij•qhiqjh uhq hi•hjiqkh h lmim•uqvhi j•moim•mh jxvjxuqimvih h vjuh•jtjq lm ij•qoiq th 94 uqq th ;9 uqq. jmmh lm jm h jxvljh th j•moim•mh z•xnqijtjq z•qv j•moim•mh khtx•qq qvlqjhix•jtjqvjuh•/mqtm/ij•qhi0

  aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj pjmPzNsjuj/ aznouQu no jxjusSjC VjA)3/RimbjtRimbi,b 322 Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx• nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl umixlh hjihiqijq•qtx• v thvi0 q oj A VDL/ Vjx A )3 / 1<:<.,:I0..( b 322 / )3 1/C<.,1N<I.( b 322 A -6%. lqv jh•m lhix•q[q< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq ih•qnjtjq1mq/ij•qhi< oi A )3 / RicLb jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimx b jxtRimx b ix,b 322 A -5%. lqv jh•m lhix•qih< 3030qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqjm•m•qqlm jhmh•m zm jhimox•qq jxvnx•i< lm ooq A )3 / Rimt b jxtRimt b •i, b 322 / )L/Rimx b jxtRimx b ix,b 322 A /4% 3040 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq ih•qnmtx• vonss0Ss.PQNsOP zm jhimox•qq jxvnx•i< lm oiqA )3 / Rimt b jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimt b DStRictb •i, l 322 A -7% 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•< oj A )3 / Rimt b DttRimt b it, b 322 / )3/RicL b DStRimtb it, b 322 A /9% DSRDO[cLL< Pxlqnqjh•mh otxihth h •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm qv hjiqkqihimh jhmh•m mhim mqiq qv•moqhi•hvlj/hm j•moim•m lm zx kh. 2 h khtx•qq hjmhimqhv zm•qxhlh jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvihjj q 6 zjvjim z•xjmvijhtm. jh •mmjtihi ht hjiqjvqq jxvrjohim h nhjix•qtx• jj qvntjmvihq•mjihqqqvlq•mjih0 l Lvntjmvihmlm•jqihihlm mkxtjiqh ih•qnjtjqlm jhmh•m mhim hz•mjqhihjh nqqvl zxmqiqkh zmvi•j jh lmim•uqvh j•moim•mhhimq • jxum•jqhtm jj 5%0 Cjmhhih jh j•uh•m h j•moim•qqh•qnmtx• m i z jhimox•qq lm jxvnx•i qv jxvlqiqqtm qv jh•m jm•m•mhzmvi•j

  LCOCIC THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEE tIGvKtErFv EH rtMEOEMrMvr uv trPrKv

  lqnm•qimtm jhimox•qq jxvnx•i h/h uxlqnqjhi qv hmvhjtjh hj nxhi lm z•mnm•him hm•kqjqqtm ih•qnm uqjq0 Dh j•uh•m h/h qv•moqhi•hi th uhq x zqm•lm•m z•xnqimohthjj 4 zjvjim z•xjmvijhtm0 lm Fkxtjiqh jxhij•qtx• umlqq h nxhi lm vhij•h hh •mljjh khtxh•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm jj 9% qv zm•qxhlh jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvih.ht jh•x• qvlqjm lm j•moim•m nxhi h hjzm•qx• qvlqjmtjq ih•qnmtx•z•hjiqjhim0T•qv j•uh•m. mnx•ij•qtm nqvhvjqh•mhtm nq•umqvj hj nxhi hjxzm•qim.qv•moqhi•hvlj/hm 2 zqm•lm•m0 Xm •mjxuhvlh qv mihzh jh•m j•umhmh lmmkxtih•mh zhjpmimtx•lm hm•kqjqqhi•hjiqkmzmvi•jij•qoiq oq•mlq•mmiqxvh•mh •mhj•hmtx•hi•mhhiqhnhjm•mh j z•mnm•qvimtx• ij•qoiqtx•ximviqhtq0 z

  Zhimtjt v•0 39

  . vss uos.
  LRELDCZSVL Dqn•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtq hnm•mvim jqn•mq lm hnhjm•q z•xljjiqmq khvljim ]htxh•mh mlv•quhih qv v•mij•qz•xo•huhim khvljim z•xlj~qmq ]htxh•mh mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim TVSIVCPCZ VFCOLcCZ

  5.5 3)3

  465%3 264 173%. 156%0

  /
  /

  30 Tm ihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 38 hh hm hvhtqmmmm nhjix•qht •mmjtihijt hjiqkqihiqq lm mlztxhih•m. jiqtqmhvl umixlxtxoqh jjvxhjjih< Zhimtjt v•038

  50Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3: hh hmjhtjjtmmm oqhh hm hvhLqmmmm j•uhixh•mtm•himlm •mvihiqtqihim< 30 •hih•mvihiqtqihiqq nqvhvjqh•m jhzqihtjtjq zm•uhvmvi= h 40 •hih•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm= 50 •him •mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm= 60 •hih•mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•xvhjuhim0 j Zhimtjt v•0 3:

  . vss uos.
  LRELDCZSVL Dqi•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq lm hnhjm•q ]htxh•mh z•xlj~qmq khvljim mlv•quhih qv z•mij•qz•xo•hu him ]htxh•mh z•xljmiqmq kqtvljim mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim Dhvqihtjt v•xv•qj D•mlqim vmim•umv tjvo Cjiqkjt ixiht ]mvqij•qixihtm T•xnqii•ji T•xnqivmi T•xnqihnm•mvi jqn•mqlm hnhjm•q TVSIVCPCZ VFCOLcCZ

  . vss/uos.
  LRELDCZSVL ]mvqij•qlqv mlztxhih•m ]mvqij•qnqvhvjqh•m ]mvqij•qmli•hx•lqvh•m ]mvqij•q ixihtm Dpmtijqmtq lqv mlztxhih•m Dpmtijqmtqqvhvjqh•m n Dpmtijqmtq mli•hx•lqvh•m Dpmtijqmtq ixihtm TFVLSCEC TVFDFEFRZC TFVLSCEC D[VFRZC

  423 21)

  50) 223 21.%0 206 0.3 10) 273 70) 12) 0.7 053

  / /
  0.) .2) 261%. 7.0 103 0)2 0.3

  4(554 152 03) 5(2)) 3(63) 2)) 5)

  4(23) 13) 0)) 5())) 3(33) 102 0)

  4(13)

  3(672

  40 Tmihmh lhim lqv ihimtjtv•0 39 hh hmhvhtqmmmmnhjix•qht tx• z•xnqijthnm•mvi jqn•mqm hnhjm•q. iqtqmhvlumixlxtxoqh jjvxhjjih< l j

  60Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3; hh hmlmim•uqvm oqhh hm hvhtqmmmmzm ihmh nhjix•qtx•lm qvntjmvihmvihiqtqihimh vqkmtjt • th z•xljhjtjq. hihiqv khtx•q hihxtjimjhi oqqv khtx•q •mthiqkm0

  LRELDCZSVL T•xljjiqh khvljih )ijm, Dxhijt jvqih•)ijm, T•mijtlm khvmh•m ih•h Z0]0C0 )tmq,

  TVSIVCPCZ 965 35.6 39.:

  VFCOLcCZ 8:4 37.97 3:.3

  TfTdcpT mcnoTncZc acfTfVcTlA TCZVLPSRLCOF(oL C oncdcpTlcc ignZfncTdodoc nZbfcV 0
  fovj 603JxjusSj •zPoxpsjuQuQs omzxzvsmz.psxjxmsjN 60303 Cvhtqmh hqijhiqmq omvm•htm hjiqkjtjq oqzhhqkjtjq h 60304 Cvhtqmh jx•mthiqmq RHV. ZR HV. 60305 Cvhtqmh tqjpqlq[qiqq oqhxtkhiqtqihiqq 60306 Cvhtqmh j•mhvimtx•oqlhix•qqtx• 60307 Cvhtqmh mjpqtqi•jtjqmjxvxuqjx/nqvhvjqh• 60308 Cvhtqmh kqimmmq •xihiqm hjiqkm jq•jjthvim lm h tx• 60309 Cvhtqmh o•hljtjq lm qvlhix•h•m

  70[iqtqmhvl lhimtm ihimtjt v•0 42 hh hmlmim•uqvm< lqv 30 z•hojt lm •mvihiqtqihim qvim•khtjt lm hqoj•hvih ht oq nq•umq= . 40 z•xljjiqh uqvquh jh•m hhqoj•50hiqvom•mh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim vqkmt lm z•xljh oq o•hljt lm jiqtqmh•m h th jhzhjqihiqq z•xljjiqm qvzjvjijt j•qiqj= lm 50 z•xnqijt jh•m hm •mhtqmmhmh qv jxvlqiqqtm qv jh•m hm jiqtqmmhmhqvimo•hthzhjqihimhlm z•xljjiqm= . j 60 vqkmtjt z•xljjiqmq jh•m hhqoj•h •mhtqmh•mh vqkmtjtjq z•xo•huhi ht z•xnqijtjqqv khtxh•m lm 7720222 tmq0 nrsvFNF HKCID 1 uos1
  LRELDCZSVL Dqi•hlm hnhmm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhmm•q lm Dpmtijqmtq kh•qhiqtm Dpmtijqmtq nqlm T•xljjiqh uhlquh )ijm, T•milm kqqvmh•m)tmq, Dxhikh•qhiqt jvqih• ]COSVL 3052;0222 ;970222 8530622 5650822 370622 :70222 630222 3

  4

  / /

  Related Interests

   /N2V2
   8

   )30222,

   ;6o9:7.47

   0 4.7 0302220 5.7o;68.;4
   I>>

   9;:.;:

   1

   L

   322

   322

   A 9;8.4:/9;:.;: A /4.9 rjo otlrhjt•f suiolohfzoo zf•jo ij hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj. vj •ovhzoij ijto•hzo<
   '

   30222

   30222

   30222

   l m VPPU" U"
   U

   ,=;;;-'

   d
   E8E.

   m VbPUl U"

   ,=;;;:

   :25.29 / 9;8.4:

   A

   30222

   ;68.;4

   30222

   -8.9;rjo/4.9

   322 322 - 8.9; A -6.2; rjo

   322

   322

   IA8

   Hiurh•of tjmf•oif f hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj )hzjl•jzjf fhj~•uzf hh 6.2; rjo, ~/f if•uzf• ot jjh3h~oio•f•j hzjl•jzoo hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ilsih•j lo osugorokf•j rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot vzuihh•of iftih•f lo osugorokf•f0 V•zhh•hzf ijto•hzoruz f fih• > otlrhjt•f vuko•oif. mjtjzfti zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 4.9 URP0 404040 Ctfrokf lfh•uzofJo f hnjr•hojroruz rf 302222 ij rjo holzf ij flfhjzo Xfgjrhr 4050

   :34.:6/:42.97 otlrhjt•f jjh3h~oi X[ C<
   1
   roE)rRRR, = ee :

   1 29.;3

   rjo suiolohfzoo
   [` 4I
   L

   vzj•hzoruz ij

   iftkfzj.

   8<@M<6 222/

   '[`

   A

   %

   9<

   g[`/Z/)

   g[`/ZY

   40437 40437 030222A//o30222///o30222A 40:97 40947

   1

   992.65/:34.:6 otlrhjt•f
   3222/ g[`Vme)
   9<
   330

   1 264.63

   rjo suiolohfzoo hu~•hzoruzhto•fzj<
   h 4462 40437 /o30222///o30222A 40:97 40:97

   roE)NRRR,
   b

   e
   0

   '[`

   h

   '[`

   9< 32030222A/(

   g[`Vme

   A 99;.35/992.65
   63.84 rjo

   A 0 :.9 rjo / 9.;3 / 64.63 0 :.9 A <

   0iTT VPT0
   Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uzo Sjzoufif hhzjt•oo Szjiookh• 40872 40397 Ujfrokf• 40:97 40462

   Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f ot vzj•hzoij iftkfzj. jjhrh~oiX[C )xi v, Enjr•hojro•u•frj fljzjt•j holzjoij flfhjzo )xi h, [urhshr jljh•oi fr vzuihh•ojoiftih•j. jjvzosf•f ot<

   60

   N hu~•hzovzjifkh•j )xi hu, N vzj•hzovzjifkh•j )xidSu, Enjr•hojrorf 30222ij rjo holzfij
   6

   /
   flfhjzo :42.97

   /

   40437 40947 99;.35

   )E)NRRR,, )rjo,

   UHbRN[CUH< lE)30222, Er)30222, ER)30222,99.;35 / :4.297 A / 63.84 rjo A // A Ujihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 63.84 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< otlrhjt•f suiolohorzoo~•zhh•hzoo olzjoij flfhjzo< h
   roElNRRR,

   A g[`xNY 030222/ g[`YNY 030222A 40437 030222/ 40397030222 A g[`/ZY g[`YmY 40947 4872

   ERPENZbLL< Eutluzs hfrhhrjruz jljh•hf•j. ~j otzjmo~•zjfkf zjihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 63.84 rjo. hjjf hj zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi ijufzjhj f ij•jzt<l0otf• hzjl•lljl vzulo•hrho fljzjt• holzjo ij flfhjzo . f zjkhr•f•hrs jjvruf•fzh l3 f hjruzrfr•o otiohf•uzo ij jlohojt•f hfzj ~j hfrhhrjfkf vj gfkf fhj~•uzf0 (Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo suiolohfzoo ~•zhh•hzoo holzjo ij flfhjzo lo f vzj•hzoruz ij iftkfzj. hfzj fh mjtjzf• zjihhjzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 9.;3 rjo lozj~vjh•oi hh 64.63 rjo0 Eu~•hzorj hto•fzj fh ij•jzsotf• hzjl•jzjf hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh :.9 URP. jjjzho•fti f~•ljr 2 otlrhjt•f tjmf•oif0 Sjl•zh fh•oio•f•jf iot vjzoufif hzsf•ufzj. ~j zjhusftif hzjl•jzjf ot hut•othfzj f vutijzoo vzuih~jruz0 vjt•zh hfzl toijrhr vzumzfsf• fr hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjt j~•j sfo soh ijhO sjiof0 Fj f~jsjtjf. ~j zjhusftif ftfrokf ot ij•froh f hu~•hzoruz hto•fzj. ot ijijzjf ij•jh•orzoo hfhkjruz hfzj fh mjtjzf• hzjl•jzjf fhj~•uzf lof ~•fgorozoo htho vzumzfs ij sf~hzo vzot hfzj ~f ~j f•jthjkj jljh•jrj tjmf•oij frj hzjl•jzoo hu~•hzoruzf~hvzf vzulo•fgoro•f•oo lozsjo0

   Xjsf

   4050 Ctfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruzifzofgorj lof hnjr•hojroruzlojj XfgjrhL4060 :NN 2 QJN

   330 340

   /

   350

   Pz0 hz•0

   eXOTN•^Y\T

   Sjzoufif vzjhjijt•

   Sjzoufif

   hhzjt•f

   )t,

   Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjtruf•fzj )rjo, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj jljh•oi iftih•f )rjo, Enjr•hojro lojj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj jljh•oi iftih•f )rjo,

   568.9 775.;

   533.5 77;.7

   4;9.9 782.;

   4;:.3

   4:9.6

   4;7.7

   f
   )t/r, Szjifkh• r0 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / fljzjt•j holzjo ij flfhjzo Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. iot hfzj< hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j )holzjo ij flfhjzo,. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•o i iftih•f )ho•zf ij flfhjzo, Lt hu~•hzovzjiokoutf•j Szuihh•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt vzj•hzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi X[C Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j )hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j, Xosuhr ij shthf )uzj, [jto•hzo iot jjvruf•fzj vj hto•f•j ij •ost )rjoruzo, Szuihxof jljh•oi iftih•f )ho•zf ij flfhjzo, vj hto•f•j ij •osv )rjo1uzf, Enjr•hojro ij jjvruf•fzj ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjuruf•fzj )rjo, 40847 40587 40497 30587 ;32 50322 40;62 40877 308;2 ;87 Ujfrokf• 50547 40;;7 40:62 30:72 ;;2

   405030 Ctfrokf ifzofgorj

   iotfsohoo

   lo ~•zhh•hzoo hnjr•hojroruz

   40

   /

   50

   40237 30532 927

   406;2 30867 :67

   40787 308:2 ::7

   60

   /
   2

   / /

   40892

   UHbRN[CUH< Fotfsohf toijrhrho hnjr•hojroruz ifzofgorj< f, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj< oP•VTb•^ 778.6 A 3 29 lr oP•VTb•^ A 778.6 A 324 m\PNPOPX^ 742.2 ( m\P`b_^ 767.4 ( g, vjt•zh hnjr•hojro ifzofgorj rf 30222 ij rjo vzuihh•oj iftih•f )holzf ij flfhjzo,< Uj •VTb•^ A 782.; A 3.224 oP•VTb•^ A 782.; A 3 23 lr m\P`b_^ IIQ/I m\PNPOPX^ 775.; ( ERPENZbLL< Vj ug~jzif hf ot fsgjrj ~o•hf•oo~/f osjmo~•zf• hzjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo. hjjf hj zjvzjkot•f ht f~vjh• tjmf•oi ijufzjhj otiohf ~hfijzjf jlohojt•jo h•orokfzoo zj~hz~jruz ifzofgorj h•orokf•j ot hfizhr lozsjo0

   70

   50332

   80

   /
   304970222 4.27:: 3.:76;

   /
   305720222 4.4;85 4.399:

   30832

   90 :0 ;0

   305220222 4.7799 4.525:

   320

   742

   767.4

   778.6

   405040 tfrokf iofmtu~•ohij •ovlfh•uzofr f hnjr•hojroruz C ifzof gorj rf 30222ij rjo ijto•hzo )holzf ij flfhjzo,

   tjmf•oif. mjtjzfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 3;.:: rjo lozj~vjh•oi hh 45.56 rjo0 405050 tfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz lojj / ftfrokf C iotfsoio. ~•zhh•hzfrf lolfh•uzofJo f hnjr•hojroruz lojj rf 30222ij rjo holi ij flfhjzo

   lh)rRRR,
   `

   A E)rRRR, iL

   e E)rRRR, iR

   A 78 . 2;/77 . ;7 A

   07<3rjo
   Ezjl•jzjf hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo hh 3.6 URP ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< otlrhjt•f ~•zhh•hzoozuihh•ojo iftih•j< v
   T=bT=;;;m

   C0Ctfrokf iotfsohf UHbRN[CUH< Lt jjjsvrhr rhf• ot hut~oijzfzj. toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo ~j vzjkot•f ihvf hhs hzsjfkf< toijrhr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif vzjhjijt•f<
   E0z)rRRR,
   /=H26

   A ,g[sed

   z g[`Yd g[`VZY g[`YmY
   l

   ,(30222

   A )3083le 30867M030222 A
   50332 40;62

   A

   927 030222A 4;: 3 rjo 40587 l rjo

   A 739.8:/77;.7
   o3E=rRRR,
   m

   A / 63.:4 rjo
   )hf vzj•hzo sjioo,<

   otlrhjt•f vzj•hzoruz ij iftkfzj
   A

   toijrhr vzjifkh• fr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
   b2\,elllT3XZ\P`b_^

   ug[s=bs g[s=mV

   g[sVdg[`/ZY
   l

   0302221 )30832 e 30832M 030222 A 40;;7 50332

   Al

   40;62

   030222A 4:9 6 rjo
   A%(/(/(/

   A 759.78/739.8: A 0 3;.:: rjo
   otlrhjt•f hu~•hzoruzifzofgorj vj vzuih~j<
   o3E.lrRRR,
   >[

   toijrhr zjfrokf• f3 hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ot vjzoufif hhzjt•f<
   b2\,elllT3X\P•Sb•^

   Xug[sVd g[s=bs -)=2;;;X,=2JO; g[s=mV g[s=mV 40;;7
   A 782.;/759.78
   0 45.56 rjo / 63.:4 0 3;.:: 0 45.56 1 0 3.6 rjo
   1

   A l40;;7

   030222A 4;7 7 rjo
   11

   e3.832M030222A 40;;7

   ERPENZbLL< Hiurh•of ~•zhh•hzoo vzuihh•ojo iftih•j f otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjr•hojroruz ifzofgorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ijufzjhj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 63.:4 rjo0Szj•hzorj 1 ij iftkfzj lo hu~•hzorjifzofgorj vj vzuih~j fh fih• 2 otlrhjt•f

   ERPENZbLL< Eutluzs if•jruz hfrhhrf•j. zjkhr•f hf< bQXZ\P`•b_^ 0 bQX \P•VTb•^ 0 btX0= If•f ij vjzoufif vzjhjijt•f )t/3,. toijrhr zjfrokf• fr hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo j~•j sfo soh hh 4.8 URP. zj~vjh•oi hh 2.:9'. ot hutio•oorj ot hfzj holzf ij flfhjzo f hzj~hh• hh 48.8'. ofz hnjr•hojrorj lojj fljzjt•j holzjo

   ij flfhjzo fh hzj~hh• hh 47.7' ot fhjrflo ot•jzifr ij •osv )zjfrokf• lf•f ij vzjhjijt•,0 LBjlo.~j vuf•j fvzjhof hf jiurh•of hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rlr h<lzf ij flfljzo j~•j vu ko•o ijufzjhj zo•shr ij hzjl•jzj if. fr hrlzlr 0ij flfhjt f lu~• sfo sfzj ijhO zo•shr ij hzjl•jzj fr hnjr•sjnruz lojj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )vzuihxojo iftih•j,0 D0Ctfrokf lfh•uzofrf f fgf•jzoo hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. lf•f ij toijrhr vzjifkh• UHbRN[CUH<
   Ep)r0RRR,

   A 4:.436/49.39 A 0 32.66 rjo g, otlrhjt•f ~hsjo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j ij flfhjzo<

   holzjo

   dbeplll2

   A

   ,bfT
   g[s=mV

   bVY
   g[s=mV

   Mo30222A)l/40;;7

   :67 , o30222A 40;;7

   A 4;.77/4:.436 A 0 35.58 rjo )/3.79 0 3.266, 0 3.558 A / 2.748 0 3.558 A 0 :.3 rjo ERPENZbLL< Ezjl•jzjf toijrhrho hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh :.3 rjo lf•f ij toijrhr vzjifkh• j~•j ht f~vjh• tjmf•oi. if•uzf• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz lojj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 35.58 rjo,. vzj hhs lo otlrhjt•jo vzj•hzoruz ij iftkfzj )hfzj fh mjtjzf• 2 hzjl•jzj hh 32.66 rjo,0 Zt jljh• vuko•oi f~hvzf jiurh•ojo hnjr•hojroruz lojj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo L/f fih• iurhshr vzuihh•ojo iftih•j. hfzj f ij•jzsotf• zjihhjzjf fhj~•uzf hh 37.9 rjo0

   11

   bfT 2=2;;; 2g[sTmT
   T

   orEL()LRRR,

   X8

   A

   E(13()LRRR, e E(L(R)LRRR, ee

   X8

   8/

   4;.77 / 4:.96 A l

   rjo lnjr•hojrorj lojj rf 2.3 URP holzf ij flfhjzo fh lu~• sfo lrfzo lf•f ij toijrhr vzjifkh• fr fhj~•uzf hh 2.:3 URP. ~hg slrhjt•f hzsf•uzoruz lfh•uzo< f, otlrhjt•f holzjo ij flfhjzo<
   lE-l3222, 8HF

   A

   ,bVY

   ):11

   bVY-

   2g2/[`=mV 2g2/[`YmY

   o30222A ):67 // / //:67 o30222A 40;;7 40;62
   Pz0 hz•0 Sjzoufif vzjhjijt•oo )t/3, 40298 30;36 Sjzoufif

   7

   XfgjrhL4070

   1 4:4.36 / 4:9.6 1 2 7.48 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f iurhshrho vzuihh•ojo iftih•j<
   lE-)3222, 8 [` / 0'

   0WTT VPT0
   hhzjt•oo )t, rtiohf•uzo

   ,bVY

   :67 o30222A ///// 2g2/[`=ZY 0N0.[`Y mY 50332
   '

   bVY-)

   ,

   :67 030222A 40;62

   7

   30

   A 493.9 / 4:9.6 A / 37.9 rjo otlrhjt•f vzj•hzoruzij iftkfzj<
   lE-)3222,

   40

   fZ

   A)(

   2g2/[`=mV 2g2/[`=ml

   '

   bVY

   '

   bVY-

   :67 o30222A ///// 40;;7

   ,

   :67 o30222A 50332

   M

   [jto•hzo •u•frj iot jjvruf•fzj.iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~ fsuz•okfzjf. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihxojo iftih•j )holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j g, hnjr•hojro sf•jzofrj otiozjh•j.

   Szjiookh• 405:4 40484

   Ujfrokf• 406:3 40565

   30622 303:7 :4;.7 577.7

   30726 30578 ;44 656

   3078; 30638 ;99 65;

   50 60

   70

   80

   90

   :0
   ;0 320 330

   iot hfzj< / fsuz•okfzo soprufhj lojj Szuihxof jljh•oi iortih•oo )ho•zf ij flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihh•ojo iortih•j ME hnjr•hojro sf•jzofrj vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j )othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j, Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhtxoj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j lo hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhthroj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihhrojo iortih•j. hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo ghmj•f•j vzumzfs f•j ~fh vzjiokoutf•j [frufzjf sjioj f fh•oij32z huzvuzfrj )f soprufhjruz lojj, Xosvhr sjioh ij rhhzh fr jhnovfsjt•jruz ~fh fr h•orfpjruz )uzj, Uftifsjt•hr sjioh uzfz. vj gfkf holzjo ij flfhjzo )rjo1uzf, Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj •u•frj rf 30222 ij rjo ijto•hzo )rjo, Poijrhr )zf•f, hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzoo flfhjzo. iot ij hfzj< / iozjh•j otiozjh•j. iot hfzj< 2 / fsuz•okfzjf soorufhjruz lojj

   47

   57

   5;

   D1I1C1 sepoHe ioserogoo gnlpDEolpoptv N reDlvoepl pe C1AAA il ploFlsoDEvo ios lGupteDevl UHbRN[CUH<

   /

   /
   /

   40557

   /

   30797

   CE)30222, •o WPm\P`•b_Q

   / 0

   j)MoRRR, WPVm\P`•b_^

   0

   jEL0RRR, WPlm\PNPOPXV

   A 853 .62 / 89659 A .
   / 0

   / 64.;9 rjo
   CE)LRRR, •o WPoP•3^b•^ / 0 EEr0RRR, WPVoP•TVb•^ 0 jEr0RRR, WPlm\PNPOPX^

   85463 /

   0

   89659 A /

   /

   /

   30249

   /

   /

   ;74

   632 49703;: 8.;77 896.59

   687 4:804:: 9.;2335 853.6

   6:4 4870352 :.:5939 854.63

   ERPENZbLL< Fot hf3hhrjrj zjfrokf•j ~j vuf•j hut~•f•f hf toijrhr hnjr•hojro32z sf•jzof3j rf 2.3 rjo ijto•hzo iot jjv32f•fzj fzj 2 •jtiot•f ij~hzj~hf•ufzj0 C~•lj3. toij3hr vzjifkh• f3 fhj~•uzf j~•j sfo soh ijio• hjr vzjhjijt• hh 64.;9 rjo. ofz toijrhr zjfrokf• j~•j sfo soh hh 63.;8 rjo0Fjho. ifrufzjf zjfrokf•f j~•j sfo sohf ijio• hjf vzjhjijt•f. ifz sfo sfzj ijhf• hjf vzjifkh•f hh 3.23 rjo. ifz fgf•jzjf th j~•j ~hg~•ft•ofLf0 D1I1D1 sepoHe megDtvoepee gnlpDEolpoptv N reDlvoepl pe C1AAA plogomve emeglvo il il UHbRN[CUH< Enjr•hojrorj sf•jzofrj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh fih• 2 jiurh•oj f~hjtijt•f lf•f ij toijrhr vzjifkh•. ijufzjhj< BR30222, A J/NIII0 E J/N<III0 A 826 .p 7 / 7;; .69 A 0 6 .:: rjo 0000 sr R<
   4

   83;.34 655.5; 3:7.95 35.28

   7;;.69 629.8 3;3.:9 37.69

   826.57 638.;; 3:9.58 38.88

   Chjf~•f jiurh•oj ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo lfh•uzo< f, otlrhjt•f ~•zhh•hzoo zuihh•ojo iftih•j< v
   H/N/0/0/0 E H/N<(0/0/0

   hzsf•uzoruz

   A ug[sebWY
   g[`=ZY

   W\

   Wl

   z g[`YNWY g[`YmY

   M030222A )30797 /

   30578,03 222 A 40557 40484 0

   A 896.74/7;;.69 A -97.27 rjo g, otlrhjt•f hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij vzuih~j<
   E.=<ouRR, h.=<=RRR,A ug[sVd e

   rjo. vj
   ZH/NIII0

   ceflpETD1L1

   0VPT 0
   W

   g[`^m^

   g[sed-)=2;;; g[`^ZY

   A )30638 e 30797, 030222 A

   40565 40557

   Ltlrhjt•f ~•zhh•hzoo tzuihh•ojo iftih•j

   Ltlrhjt•f

   hnjr•hojroruz rf 30222. vj vzuih~j

   A 826.57 / 896.74 A / 92.39 rjo iot hfzj< g6.otlrhjt•f rjo. vj vzuih~j<
   E)NRRR,

   jnjr•hojroruz sf•jzofrj
   X_VV
   N

   iozjh•j rf 30222 ij
   30249, / // o30222 A

   0 6.::

   0 97.27

   WO^

   /ER

   WO\

   222,

   e

   0

   ug[s^b g[seb g2'[` <6 g[`- mY
   '
   WOY-

   2

   3

   );99 0222 A //

   40565 40557

   / 92.39 rtlrhjtzf rtlrhjtzf hnjr•hojroruz hnjr•hojroruz sf•jzofrj sf•jzofrj iozjh•j rf 30222 rjo vj otiozjh•j rf 30222 ij rjo vj vzuih~j vzuih~j / 69.55 / 44.:6

   A 638.;; / 65;.:5 A / 44.:6 rjo. iot hfzj< otlrhjt•f hut~hshzoruz lokohj<

   hM=uuu!( ehM=RRR,

   1

   uVR[seb); VR[`^m^
   =)^

   VR[seb)df)=2;;; VR[`^ mY

   A ) ;74 e30249, 030222 A 40565 40565

   A 628.54 / 65:.55 A / 54.23 rjo / otlrhjt•f vzj•hzoruz ij oth3hijzj ot hu~•hzo<
   4><5;I. @AIIII!,
   RIX .IV :

   z,VR[ bcDVa: VR[s^b]^ax g2'[s <6 N<[s^ m^
   )
   O

   o30222A ///// 40565

   );99

   ;74,
   40565

   o30222A

   A 638.;; / 628.54 A - 32.89 rjo g4, otlrhjt•f jnjr•hojroruz sf•jzofrj otiozjj•j rf 30222 ij rjo. vj vzuih~j< A:, A ,g[sVd z g[`/N g[s/ 7030222A ) 65; e30797/30249,030222 A
   uuR, eE.lLRRR,
   RQ8 : lRIQ8

   g[`=ZY A 3:9.58 / 456.8; A / 69.55 rjo

   Vg[s/=1

   40565

   40557

   Xfgruhr ~otuv•ohfr otlrhjt•jruz<

   ERPENZbLL< Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh hzj~hh• hh 6.:: rjo0 Hiurh•of tjmf•oif f fhj~•ho otiohf•uz j~•j hfhkf•f ij ~•zhh•hzf vzuihh•ojo iftih•j )hfzj f mjtjzf• 2 hzjl•jzj jh 97.27 rjo,. ijufzjhj f jzj~hh• vutijzjf vzuih~jruz vjt•zh hfzj jnjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo ~ht• sfo sfzo ijhf• toijrhr sjioh vzjifkh•0 Enjr•hojrorj sf•jzofrj rf 30222 ij rjo vj vzuih~j fh otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. ij•jzsosrti zjihhjzjf fhj~•uzf hh 92.39 rjo0 Chjf~•f ~o•hf•oj lfiuzfgorf ~/f if•uzf• f•f• otlrhjt•jo hnjr•hojroruz sf•jzofrj iozjh•j )rtiju~jgo f zjihjjzoo hut~hshzoruz lokohj. hfzj fh ij•jzsotf• ~hfijzjf hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 44.:6 rjo,. hf• lo ot•rhjt•jo hnjr•hojrorj sf•jzofrj otiozjh•j )if•uzo•f hfzuzf zjihhjzjf hnjr•hojroruz sf•jzofrj rf 30222 ij rjo holzoo ij flfhjzo f lu~• ij 69.55 rjo,0

   ijto•hzo iot jjvruf•fzj hzsf•uzoruz lfh•uzo< 30 Ltlrhjt•f ~frfzof•o< ceflpETD1L1 : :NN QJN:
   Pz rtiohf•uzo hz• 30 [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ01 iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j /lF0 Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< / lutihr ij ~frfzoo,d][frufzjf fioohmfZL/<F0 Phsoozhr sjioh ij ~frfzof•o ,j]Iutihr •u•fr ij •osv ij shthoo )9, Enjr•hojro fthfrj hh vjz~utfrhr vj ht ~frfzof• )rjo, Vfrfzohr sjioh fthfr Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ijto•hzo. iot hfzj< / ~frfzoovjz~utfr Enjr•hojro ~frfzofrj 30222 ij rjo holzooj flfhjzo )rjo,. iot hfzj< i / ~frfzoovjz~utfr Enjr•hojro ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ifrufzj fioohmf•oo )rjo,. iot hfzj< / ~frfzoovjz~utfr Sjzoufif vzjhjijt•f )P /3, 3205:6 ;0775 407;8 40247 60234 672 3530622 7098:.:; 60722 472 3;7.23 493.97 433.;: 869.28 726.96 Sjzoufif hhzjt•f )P, 340243 3304;; 40::7 40572 703;: 722 3620222 70992 60922 462 3;7.6; 477.55 429.;: 777.24 674.3

   hh 2.6:

   rjo ~j if•uzjfkf thsfzhrho

   otlrhjt•jo sjioh ij

   suiolohfzoo

   d d] 032223(1 ,jpN A
   sP
   I

   E

   p

   sPV

   j]Yf2 d]Y (30222A)l/l,(
   sPY j]Y

   340243 3205:6

   40247 030222A 672

   0N/OC=PT LL0 vjz~uftf< Ltlrhjt•f ~frfzohrho sjioh )gzh•, fthfr vj
   2

   40 50 60 70 80 90 :0

   <8? 0r 222 000 j]x 2, d2 E d]Y d] 1 @Q sP 2 /ml sPV j]u j]Y-

   L0d 1 l0)40572 0222 340243

   722

   e 40247, o302221 0 O/A>VPT 672 //

   iot hfzj< 30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shtio
   8I d] 030222)A jpV

   vj ht ~frfzof•<

   sP

   sPV

   2,d pSl 0 )d•pSl jpV j]Y

   Mo30222A

   ;0

   4.247d 3620222o( 4 247 3530622o 0ee 0/ 72l0 3530622 e 3530622 0302221 0N/JQAePT 340243 c 722 672

   40 sP

   Ltlrhjt•f
   WM

   ~frfzohrhosjioh

   uzfz<

   320

   8I d] (30222l

   A jpV 2,dpSV
   sPV jpN

   0 dpSlf)=2;;;X jpN

   UHbRN[CUH< f, suiolohfzjf rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj<
   d] :/</o30222A ,dp7 ////
   e)P sPV

   hnjr•hojroruzhh ~frfzoorj rf 30222 ij
   l0 340243 c

   dpY- o30222A, /0 ///(/ 40572 4247 , e=2;;;X=QI/CQ0=QI/;=X.;/COePT sPY 340243 3205:6 //

   36202220 4024l 36202220 4024ld 3620222 e 3530622 030222A 0 =J/;=VPT 722 722

   Ezjl•jzjf

   hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij

   rjo

   iot hfzj< 4030 Ltlrhjt•f ijto•hzoruz uzfzj iot jjvruf•fzj<

   8I d] 030222./

   sP

   A jp

   L0 Ltlrhjt•f flfhjzo<
   N [ 6

   thsfzhrho

   ij

   ~frfzof•o zfvuz•f• rf holzf ij

   KJM

   sP

   d d] 030222 AA ,jpx z j]Y ;<1 b• )h.l b•^ b•' 4247 36202220lR0llle 0TdA=dCd;d; 353622 3205:6 3530622 3030222 0 =I/IA=PT 11

   M0

   I<u 030222AA ) 722 e 672 ,% 040247 o30222AA 0=>/J=PT ri~u 3304;; ;0775 672

   40247 36202220 34024l0 3536] 3620222 3205:6 722 3530622 112@< 340243

   TT1 Ltlrhjt•f

   ~frfzohrhosjioh

   gzh• vj

   >

   vjz~uftf<

   d d] 030222dp22 AA j]x 2,dpu z d]Y b• O b•^ j]u j]Y

   7030222AA l03304;;

   )40572 / 40247Mo30222 AA 0 O/J=PT 72 67 /

   h, suiolohfzjf fifhmf•f< 4040Ltlrhjt•f hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj vjz~utfrhrho rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj<
   d d] 030222 AA ,dpx z d]Y n• n•^ n•Y

   lutihrho ij ~frfzoo rf 30222 ij rjo ifrufzj

   7030222AA )40572 / 703;:

   40247Mo30222AA 674.3/ 726.96 AA / IAVPT 60234 /

   Ujihhjzjf lutihrho ij ~frfzoo hfzj zjiotj rf 30222 ij rjo ifrufzj fifhmf•f ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo< L0 Ltlrhjt•f thsfzhrho ij ~frfzof•o zfvuz•f• rf ifrufzjf fifhmf•f<
   40572 36202220.340243e0362.TRR 3620222 340243 722 3620222 340243 722 40247 36202220d 40243e03530622 3620222 3205:6 3530622 =)2 03 222 0 AA ,jp^ d] n• 2 d n•x
   z

   j]Y n•Y

   0 d] M0 j] Y 030222
   Y

   AA ) 722 /

   703;:

   672 M04024l o30222AA 0N>=PT 60234 672 /
   >

   TT1Ltlrhjt•f

   ~frfzohrhosjioh

   gzh• vj
   AA 722

   vjz~uftf<

   =)2 ] 030222n0 AA j]u 2, d]x z d]Y d n• 8P n•x j]x j]Y

   F

   M030222

   703;:

   0)40572 / 40247M030222 AA 0 =QVPT 722 672

   iot hfzj< 30 Ltlrhjt•f •osvhrho ij shthf g, suiolohfzjf flfhjzo<
   d d] 030222AA ,dpN b• b•x
   E

   vj ht ~frfzof•<

   lutihrho ij ~frfzoorf 30222 ij rjo holzf ij

   8I d] 030222/ A jp= 2,rTpSl

   n•

   6

   n•u

   j]u

   z rlpSl-2=2;;;X j]Y

   d]Y b•Y

   M030222

   AA )40572

   3304;;

   / 402473030222 AA 429.;: / 433.;: AA / C=PT ;0775, //

   Ujihhjzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj hh 6 rjo ~j if•uzjfkf otlrhjt•jo hzsf•uzoruz lfh•uzo<

   722 0 703;: c

   36202220 40247 3530622o 40247 3530622 e 3530622 030222A /3 ,QJN 722 672 /

   7

   8I d] 030222<=</ N 2,dpSV A jp

   n•

   S

   n•N

   jpN

   0 dpSYf)=2;;;X jpN

   407040 tfrokf huzjrf•ojo iot•zj iotfsohf vzuihh•oio•f•oo C shthoo loiotfsohf ~frfzohrhosjioh

   36202220 40572 3620222o 40247 722 0 3620222 e 3530622 030222A 0 AN=PT 703;: c 722 722 /

   7

   Pz Ltiohf•uz hz•

   Sjzoufif vzjhjijt•oo )P/L, 325:.6 ;77.5 623.4 672 45.2977 43.44; :.;377 424.7 6.7

   Sjzoufif hhzjt•oo )P, 3424.3 334;.; 73;.: 722 46.264 44.7;: 32.5;8 457 6.9

   XfgjrhL4090 ::NN QJN: Lj =; =;:N
   3.37: 3.3:5 3.4;8 3.333 3.264 3.286 3.388 3.382 3.266

   ERPENZbLL< Fot jfrhhrjrj zjfrokf•j rf vhtj•jrj f lo g. ~j vuf•j ug~jzif jf zo•zthzorj ztfo zfvoij ij hzjl•jzj f holzjo ij flfjjzo lo f ijto•hzoruz. lf•f ij zo•zthr ij hzjl•jzj f lutihrho ij ~frfzoo. f ij•jzztotf• zjihhjzjf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 6 rjo lo f hnjr•hojroruz jh ~frfzoorj rf 30222 ij rjo ijto•hzo iot jjvruf•fzj jh 2.6: rjo0 Fot ftfrokf jljj•hf•f rf vhth•hr h f zjkhr•f• hzjl•jzjf jlohojt•jo h•orokfzoo lutihrho ij ~frfzoo. ijufzjjj toijrhr hnjr•hojroruz ~frfzofrj rf 30222 ij rjo ifrufzj fifhmf•f ~/f zjih~ hh 75 ij rjo. lfv• hfzj f mjtjzf• hzjl•jzjf vzulo•hrho. vj ij/u vfz•j. lo hzjl•jzjf hjruzrfr•j huztvutjt•j frj ifruzoo fifhmf•j. vj ij fr•f vfz•j0 Fjho. hzx•jzjf ~frfzohrho ztjioh fthfr vj 2 vjz~uftf ~/f othfizf• ot rozto•jrj tuzztfrj. ijufzjhj 7 2 7 )zj~vjj•oi n• dR]
   j] j]

   30 40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320

   [jto•hzo iot jjvruf•fzj /AJ0 Eolzf ij flfhjzo /lF0 [frufzjf fifhmf•f />F0 Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o /;W0 Szuihh•of ug•oth•f vj ht ~frfzof• )M<6, Eolo/f ij flfhjzo vj ht ~frfzof• )4<6, [frufzjf fifhmf•f vj ht ~frfzof• )5<6, Iuti ij ~frfzoo/•W0 Vfrfzohr sjioh fthfr ):<6, Ltiohjrj huzjrf•ojo ,eP-R f,

   /

   / 2 /
   /

   /

   /
   / /

   e0 e eET e0
   E

   a

   vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j );<7,= / vj gfkf holzjo ij flfhjzo );<8,= / vj gfkf ifruzoo fifhmf•j );<9,0 g,

   /

   / / /

   /
   2

   /
   / / /

   / / /

   3.224 2.;:3 2.:;7

   e eETE e0 :N
   E

   e0 :N
   a

   /
   2

   /
   2

   /

   /

   3.26: 2.8;; 2.487

   /

   gfkf vzuihh•ojo vj ug•oth•j= / vj gfkf holzjo ij flfhjzo= / vj gfkf ifruzoo fifhmf•j0

   Vfrfzohr sjioh ERPENZbLL< Fhvf hhs ~j vuf•j ug~jzif ot Xfgjrhr 4090. otiohjrj huzjrf•ojo. vj hjrj •zjo suifro•f•o ij jjvzosfzj. fzj > jiurh•oj ij~hzj~hf•ufzj hf hzsfzj f hzjl•jzoo otiohjrho huzj~vhtkf•uz fr vzuihh•oio•f•oo shthoo0 Votmhzhr f~vjh• tjmf•oi hfzj vuf•j lo ~j~okf• or zjvzjkot•f lfv•hr hf zo•shr ij hzjl•jzj fr vzuihh•oio•f•oo. hf3hhrf• vj gfkf vzuihh•ojo ug•oth•j )ifrufzjf vzuihh•ojo ug•oth•j 1 ijto•hzo iot jjvruf•fzj,. j~•j otljzouz zo•shrho ij hzjl•jzj fr ~frfzohrho sj ioh fthfr lo fr thsfzhrho sjioh ij ~frfzof•o0Chj~• f~vjh• tjmf•oi ~j vuf•j if•uzf loj otjlohojt•jo suihrho ij h•orokfzj f •osvhrho ij shthf. loj uzmftokf=oo otjlohojt•j f fh•oio•f•oo ij jjvruf•fzj. loj fr•uz hfhkj0 Ffhf ~j uvjzjfkf hh otioho vzumzfsf•o. vzj~hvhtfti hf ifrufzjf vzjifkh•f SPvzji0 ~j hhtufl•j lo j~•j vzjkjt•f•f ot XfgjrhL40:0. ~j vuf•j zjfrokf hzsf•ufzjf ftfrokf< XfgjrhL40:0

   fthfr vu~ogor,]•Z -/ ot roso•jrj vzfmhrho ij

   jlohojt•f vzjifkh• ~j ij•jzsotf ihvf hhs hzsjfkf< e)•d A 0VU)eNZ\P`f.V A c)3.34/3,02.;95dA 3.338:

   r[l

   Ltiohjrj ~frfzohrho sjioh ifrufzjf<

   lf•f ij vzjijijzo

   •zjghoj ~f fogo(o

   6 7 03.338: A 6 7 o3246 A 6.8328 soo rjo . 32; % /// 1 ot ruh ij 6.9 soo rjo. hfzj j~•j ifrufzjf ~frfzohrho sjioh fthfr zjfrokf•f ot hfizhr ~uhoj•f•oo husjzhofrj0 Ffhf ~frfzohr sjioh fthfr zjfrokf• fz lo lu~• sfo soh ~fh jmfr hh 6.8328 soo rjo. f•htho f~vjh•hr tjmf•oi ~j~okf• ft•jzouz th ~/fz lo vzuih~0

   408030 tfrokf iotfsohoo. toijrhrho lof ~•zhh•hzoo C hu~•hrho vzuih~jruz C0 Vo•hf•of iotfsohoo lo f toijrhrho hu~•hrhohto•fz fr vzuih~jruz vzothovfrj )L.TT.LLL,<

   0iTT VPT0
   Pz0 hz•0 Ltiohf•uz Sjzoufif vzjhjijt•f )P/r, :;.377 6.7 Sjzoufif hhzjt•f )Pvzji0, ;;.:76 6.;27

   mjZ\P`2 mj0=
   3.34 3.2;

   LEvzji0 Pz0 hz• Szuih~hr zjfrokf•

   97
   Ujfrokf• ot hfizhr lozsjruz huthhzjt• j 30322 40522 40472

   Eu~•hr hto•fz )Ljo1vzuih~, Ujfrokf• ot vjzoufijrj vzjhjijt•j :2F :2[ 30422 40572 40372 30472 40542 40322 Puzsf•

   30 40 50

   [frufzjf sjioj fifhmf•oo vj ht ~frfzof• Vfrfzohr sjioh fthfr Lhvzji< f, e bZ\P`
   /

   /
   /
   2.;95

   / /
   /

   =0 ] =0 a =0:N ] =0:N a

   / /

   /

   / /

   30

   g, eNZ\P`2

   /

   2.972

   40 50

   SURFZVZN 6 SURFZVZN 66 SURFZVZN 666

   ghj0 ghj0 ghj0

   Szjif/ kh• 30522 40422 40322

   Ujfro/ kf• 30572 40372 40242

   UHbRN[CUH< Eu~•hzorj hto•fzj frj vzothovfrjruz vzuih~j otzjmo~•zf•hzsoJufzjf jiurh•oj<

   zjfrokf•j

   fh

   Pz0 hz•0

   Ef•jmuzoo ij hnjr•hojro

   q ot hfkhr vzuih~hrho L. hu~•hr hto•fz fzj 2 •jtiot•f ij hzjl•jzj. looti sfo sfzj ijhf• hjr fr lozsjruz huthhzjt•j( 1 ( q ot hfkhr vzuih~hrho LL. hu~•hr hto•fz fzj 2 jiurh•oj ij~hzj~hf•ufzj. looti ~o•hf• ~hg hu~•hr vzuih~jruz ~osorfzj lLj huthhzjt•jo= q ot hfkhr vzuih~hrho LLL.hu~•hr hto•fz fzj ij~hzj~hf•ufzj loj~•j ~o•hf•~hg hu~•hr huthhzjt•jo0
   2

   jiurh•oj

   6< Of•jzoo vzosj 40 Vfrfzooiozjh•j E0C0V0 50 60 Enjr•hojro iozjh•j 70 Ujmoj lofr•j hnjr•hojro otiozjh•j 80 Eu~• hto•fz •u•fr

   V•zhh•hzf )', Eu~•hr hto•fz )Ljonzuih~, Szjioo/ Ujfrokf• Euthhzjt/ Szjiookh• Ujfrokf• Euthhzjt/ kh• •f •f 89.66 30722 30672 93.96 8:.3: 30872 372 362 :.92 8.:4 422 8.73 67 64 4.27 82 4082 3.;7 30;32 30854 :5.26 99.27 308;7 97.;2 5;2 727 73: 38.;8 44.;7 46.32

   40522

   40422

   40372

   322

   322

   322

   ERPENZbLL< Hiurh•of hu~•hrho hto•fz fr vzuih~hrho L j~•j ijlfiuzfgorf0 Ef hzsfzj. ~j osvhtj zjtht•fzjf Lf zjfrokfzjf ~f. loj ot lfiufzjf hzjl•jzoo hft•o•f•oo lfgzohf•j iot vzuih~jrj LLlo LLL. loj ot lfiufzjf htho tuh vzuih~. vjt•zh hfzj hjzjzjf j~•j ot hzjl•jzj0 Lt fhj~• susjt•. lozsf olovuf•j hzjl•j hu•f ij vof•f vjt•zh vzuih~jrj LL lo LLL.~fh vuf•j hnofz ~f ot•zj vj voj•j tuo. osghtf•f!otih/lo osfmotj f lo vuko•of0 Lt huthrhkoj. if•uzo•f zjfrokfzoo htho hu~• hto•fz sfo soh 1 f•f• lf•f ij ifrufzjf 1 vzjifkh•f lo lf•f ij vjzoufijrj vzjhjijt•j. hf• lo lf•f ij hu~•hzorj hto•fzj zjfrokf•j ij huthhzjt•o. vzulo•fgoro•f•jf lozsjo j~•j sfo zoiohf•f0 O1 NsepoHe zDvEgDEvoo gtzDEpEoEsoDev ep uvtiEzlptvM Sjt•zh jjjsvrolohfzj. ~j vzjkot•f ~o•hf•of jrjsjt•jruz hfzj luzsjfkf hu~•hr hto•fz ot hfkhr vzuih~hrho LL<

   UHbRN[CUH< Lt ~•zhh•hzf hu~•hrhohto•fz. vutijzjf hjf sfo sfzj 2 ij•ot hnjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj0 If!f ij huthhzjt•f. vzuih~hr ~j zjfrokjfkf hh ht hut~hs ~vjholoh sfo soh hh ;.3' ot hfkhr hut~hshrho vzjifkh• lo hh 34.34' ot hfkhr hut~ht3Zrho jljh•oi zjfrokf•0 Enjr•hojrorj hh ~frfzooLjiozjh•j ~ht• sfo soho ijhf• frj huthhzjt•jo hh 72 ij rjo ot hfkhr toijLhLhovzjifkh• lo hh 82 ij rjo ot hfkhr toijrhrho zjfrokf•0 Fjho. jiurh•of hnjr•hojroruz iozjh•j j~•j vuko•oif. ijufzjhj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f j~•j sfo sohf. f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh•. hf• lolf•f ij hjr zjfrokf• ij huthhzjt•f0 Lt hfkhr hnjr•hojroruz ij zjmoj lo fr fr•fz hnjr•hojro otiozjh•j. jiurh!of f lu~• ijlfiuzfgoLf. ijufzjhj vutijzjf zjfrokf•f j~•j sfo sfzj f•f• lf•f ij toijrhr vzjifkh• )46.3' lf•f ij 44.;7',. hf• lolf•f ij huthhzjt!f )46.3' lf•f ij 38.;8',0 ERPENZbLL< Lt vjzoufif hzsf•ufzj j~•j tjhj~fz ~f ~j fj•outjkj ot ijijzjf zjihhjzoo hnjo•hojroruz otiozjh•j. hfzj ot vzjkjt• th fh ht jljh• vuko•oi ot vzoiot•f vzuihh•ojo zjfrokf•j0 Vvzj jjjsvrh. ~j vu• fvrohf hzsf•ufzjrj sf~hzo<

   q uv•osokfzjf vzuhj~hrho ij fvzuiokoutfzj / ij~lfhjzj= q otluzsf•okfzjf fh•oio••o•oo lotfthofz hut•fgorj lo ij vjz~utfr= q zjfrokfzjf ij jhutusoo vzoioti hut~hshr ij jtjzmoj jrjh•zohf. fvf. jtjzmoj •jzsohf j•h0. hj th ~ht• rjmf•j iozjh• ij vzuhj~hr ij vzuihh•oj= q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij ijvuko•fzj= q zjihhjzjf hnjr•hojroruz ij •zft~vuz• j•h0

   dbSWN dbSWZ)

   ]

   A )h~3 / N]Y-)

   TZ

   A )6.;37 / 7,o522 A / >I/I=PT
   00

   / otlrhjt•f

   vzj•hrho hto•fz fr sf•jzooruz vzosj< A l1O </Ta : TZ0 A 6.;37o )4;7 / 522, A / >C/I=PT

   / 47.7 rjo / 46.7 rjo A / 72 rjo D0Enjr•hojrorj jh ~frfzoorj /lMW0X bS] A K <]S / htij< K A •osvhr tjhj~fz zjfrokfzoo hts sftuvjzf vj vzuih~,= ]S A ~frfzohr sjioh uzfz0

   vzuih~ )hut~hs

   ij

   Sjt•zh fhjf~•f fvrohf•oj ~j iuz h•orokf. vj otluz<sf•oo. if•jrj iot •fgjrhr 40320< C0 Enjr•hojrorj jh sf•jzoo vzosj /lMR0X bSW A N/ 2Z) / hthrj< lW 1 hut~hshr ~vjholoh )hut~hs ij sf•jzoo vzuih~,= 0 000 T. A vzj•hr ht••fz fr sf•jztruz vtsj0

   Jotmf fr•j
   Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uz Xosvhr tjjj~fz zjfrokfzoo htho vzfih~ ,^Vfrfzohr sjioh fzfz /WM0 Enjr•hojro jh ~frfzooiozjj•j /lMW0 ><9< fzj rjo1uzf rjo Szjifkh• 8 47 372 Ujfrokf• 6.;37 47.7 362

   vzosj

   vj

   UHbRN[CUH<
   Szjifkh• 7 522 30722 Ujfrokf• 60;37 4;7 30672

   Pz0 hz•0 30 40

   Ltiohf•uz Eut~hzt ~ujholoj /H]Szj• hto•fz /T .0 Enjr•hojro jh sf•jzoo vzosj /lMR0

   5<9< qm0 rjo1qm0 rjo

   d bS] 1 bSpU 0 bS]Y 1 362 / 372 1 2 32 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f hut~hshrho ij •osv ij shthf< dbS]^ A -CF Q•-) ]S• A )7.6; / 8,o47 A 0=>/NI=PT 2

   50

   / otlrhjt•f
   dbS]]S

   ~frfzohrhosj ioh uzfz< A C3 0 ,]d 0 ]S•- A 7.6;o )47.7 / 47,

   A 0 >/NI=PT

   /34.97 rjo 0 4.97 rjo 1 0 32 rjo UHbRN[CUH< dbSW A bSV==30 bSWY A 30672/30722 A / 72 rjo iot hfzj< / otlrhjt•f hut~hshrho ~vjholoh< E0Enjr•hojro ij zjmojlofr•j jnjr•hojro otiozjj•j ,bST-R Xfgjrh340350
   l./ Lteieohefe•uez

   M6MK@<9@<

   L//vz/j/ifk/h•/1

   Ujfrokf•

   6

   30 0( 1(

   [urhshr
   /U0

   vzuihj•ojo zjfrokf•j
   1

   ghj0 rjo1ghj

   02) 2)2

   032 2.4 .%.

   Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j jnjr•hojro otiozjj•j /HMN0 Ltiojjrj jiurh•ojo vzuihh•ojo 7
   /UQXU<0 1 1
   [

   /

   /

   UHbRN[CUH< dNST 1 NST30 NSTY 1 73.: / 72.7 1 0 35 rjo is hfzj< / otlrhjt•f iurhshrho vzuihj•ojo zjfrokf•j< S' NSTY I;I •oE V[ A 000NSTY A //727 A 67;2;/727/ 7 3.3 (
   3

   ~frfzoorj hh 34.97 rjo 1vzuih~0 Vfrfzohr sjioh uzfz f jjjzho•f• 2 otlrhjt• f tjmf•oif. ij•jzsotfti hzjl•jzjf hnjr•hojroruz hh ~frfzoorj hh 4.97 Ljo1vzuih~0 Fot vhth•hr ij ijijzj fr ~frfzof•oruz hzjl•jzjf ~frfzohrho sjioh uzfz zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi. Fot vhth•hr ij ijijzj fr lozsjo. hzjl•jzjf ~frfzohrho sjioh uzfz ~/f fhuzif• hf hzsfzj f hzjl•jzoo vzuihh•oio•f•oo shthoo hh ht zo•s sfo sfzj ijhf• fr ~frfzooruz. hjjf hj zjvzjkot•f 2 ~o•hf•ojlfiuzfgorf0 A<Enjr•hojrorj ij zjmoj fh otlrhjt•f• tjmf•oi hu~•hr htho vzuih~. fhj~•f hzj~hfti hh 35 rjo1vzuih~0 Ltlrhjt•f tjmf•oif ~/f if•uzf• hzjl•jzoo ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj. hjjf hj f mjtjzf• hzjl•jzjf hnjr•hoj3oruz ij zjmoj hto•fzj hh 7:.;3 rjo vj vzuih~0 [urhshr vzuihh•ojo f otlrhjt•f• vuko•oi jiurh•of hnjo•hojLoruzij zjmoj. hfzj fh ~hookh•hh 67.;3 rjo vj vzuih~. <•fzf hf fhjf~•f ~hfijzj ~f husvjt~jkj otlrhjt•f tjmf•oif f hjrhorfr• lfh•uz0

   /

   / 67.;3

   U

   / otlrojt•f l vzu i h~h s<

   ~hsjo fg~urh•j f hnjr•hojroruz ij zjmoj fljzjt•j S)/ //A73://A73:/67;2;/ NSTY I;I I 7[ 3.3

   6.hS)(

   NSTXb

   (

   /

   0 7:.;3

   D1L1E1 NsepoHe gtzDEpEouvtiEzlptv

   gtruevefopl vzuih~jruz

   ERPENZbLL< 0 C0 Enjr•hojrorj hh sf•jzoorj vzosj fh ~iokh• hh 72 i lM!vzuih~%hjjf hj zjvzjkot•rr ht f~vjh• vuko•oi0 Hiurhdof ~/< f•uzf• f•f• zjihhjto hut~hshrho ~vjholoh hfzj f zjihhj zjf hn j L• 0 3(3 hh sf•jzoorj vzosj hh 47 7 3 (1 i zf• ( mjtj sj 3uz hf•( •% l 0. ( jr vzu h~ fh 0 l . . • lr 0. L[r•f•t ij fvzuiokoutfzj ( if•uzr(•fl hfzjLf ~/fh ug•sh• ( sf jtl Bl3sj Ll vzj•hzo fift•fpuf~j. su•oi vjt•zh (hfzj hnjr•sjnrj sf•jtfrj ~/fh zjih~ hh 46 7 rjo1 i D En 3 0 3(3 ( vzu h~0 0l j •s0j 3 j hh ~frfzoorj ~/fh zjih~ hh 32 rjo1 zuih~ S Chjf~•f jiurh•3j lfiuzfgoroo~/f if•uzf• zjihhjzoo hut~hs 3 0i 0 sftuvjz/3 f )hf hzsfzj f hzjl•jzoo zftifsjt•hrho h j h•orfpjruz s~vzj jjjsv h,. hjjf hj f ij•jzsotf• zjihhjzjf hnjr•hojroLlz hh

   Lt ftfrokf jiurh•ojo hu~•hzoruz fljzjt•j husvfzfgorj. ~j iuz luru~ohzsf•ufzjrj luzshrj< e suiolohfzjf fg~urh•f f hu~•hrho /:0X iZXNZ0NYT :=
   AE3 0bl)

   htij<

   NT 1 hu~•hr vzjifkh•=
   lS 1 hu~•hr vzjhjijt•= h1 1 hu~•hr zjfrokf•0 e suiolohfzjf vzuhjt•hfrf<

   i(Z

   A NZ 0NY .322 ~fh )l/3,(322
   Eu Eu

   i

   '3

   A bU 0NY o322 ~fh ,b= /3 /
   lS lS

   7o322
   <<
   Ouiolohfzjf vzuhjt•hfroo )', Szjiookh• Ujfrokf•
   B/HT: B/HV

   hjjf jj zjvzjkot•f ht f~vjh• vuko•oi0 Chjf~•f jiurh•oj ~/f if•uzf• hzsf•ufzjo ~o•hf•oo< / suiolohfzjf fg~urh•f< lO : NT A 982 / 9:7 A / 47 rjo= / suiolojfzjf zjrf•oif<

   Pz0 Szuih~hr hz•0 zjfrokf•

   Eu~•hr hto•fz )rjo, Szjhj/ ijt•
   /HS0

   Ouiolohfzjf fg~urh•oo )rjo, Szjioo/ Ujfrokf• Szjioo/ Ujfrokf• kh• /HT0 ,b^kh• /HT: /HVHS0
   HS0 <

   NN0NZ 0322A 982/9:70322
   lS

   A/5.74'

   0

   QNI

   30 Szuih~hr C 40 Szuih~hr D 50 Szuih~hr E

   527 932 487

   4:2 9:7 482

   492 982 497

   /4.7 -9.7 /2.7

   /5.7 -7 -3

   hu,1hurrRR /:.42 -32.78 /3.:;

   hu,1hurrRR /33.6: -9.26 -5.99

   ZaVRdbdUPM Sjt•zh vzuih~hr E ~/f vzjifkh• 2 ~jfijzj f ju~•hrho jh 7 rjo )/3.:;', lo ~/f zjfrokf• 2 jzjl•jzj jh 32 rjo )-5.99',0 Hiurh•of tjlfiuzfgorf ~/f if•uzf• hzsf•ufzjruz f~vjj•j< / suiolojfzjf fg~urh•f< bU 0 NT A 497 / 482 A - 37 rjo= e suiolojfzjf zjrf•oif< NO 0NT 0322A 497/4820322 lS >JI A-

   UHbRN[CUH< ZaVRdbdUNM Sjt•zh fjj~• vzuih~ ~/f vzjifkh• > zjihjjzj f ju~•hrho jh 47 ij rjo )/:.4', lo ~/f zjfrokf• 2 zjihhjzj hh 57 ij rjo )/ 33.6:',0 Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~/f if•uzf• ioljzjt•jo iot•zj ifrufzjf jljh•oi zjfrokf•f lo hjf vzjifkh•f. f~•ljr< ( / suiolojfzjf fg~urh•f< l7 : NT A 492 / 4:2 A / 32 rjo= e suiolojfzjf zjrf•oif< N
   O :

   Iuzshrf

   ij hfrjhr f hu~•hrhosfzmotfr j~•j hzsf•ufzjf<

   NWRX00/ htij<
   ZU

   dNS^

   l T

   bY

   0322 A 492 / 4:2 0322 A;I

   0 NWR A hu~•hr sfzmotfr.
   ~hvrosjt•fzj
   0 dNS^

   ~fh

   fr

   htjo

   hto•f•o jnjr•hojro

   ij vzuihh•oj=

   A NS^u

   0 NS^Y

   lo zjvzjkot•f

   ~vuzhr ij

   ZaVRdbdUOM Lt fhj~• hfk ~/f vzjifkh• hzjl•jzjf hu~•hrho hh 97 ij rjo )- 32.78', lo ~/f zjfrokf• 2 hzjl•jzj hh iufz 72 ij rjo )-9.26',.

   •u•frj ifjf vzuihj•of jzjl•j jh 2 hto•f•j. ofz NS^U lo NS^Y zjvzjkot•f jnjr•hojrorj •u•frj ot vjzoufif jhzjt•f. zj~vjj•oi vzjjjijt•f= 0d[ A [ 3 / [ 2 lo zjvzjkot•f ~vuzhr ij vzuihj•oj zjfrokf• ot vjzoufif hhzjt•f /UO0 lf•f ij vjzoufif vzjjjijt•f
   /US0<

   Pz0 hz•0

   Ltiohf•uz

   ><9<

   Sjzoufif vzjhjijt•f
   /=S0

   30
   40 50 60 70 80 90 :0 ;0 320

   Eft•o•f•j lfgzohf•f /U0 Enjr•hojro •u•frj /JMX0 c5 0 6d Enjr•hojro lojj /JK0 Enjr•hojro ifzofgorj /JY0 Szj• hto•fz /=0 Eu~• sjioh Eu~• sjioh Eu~• sjioh
   /J0 c4 <3d

   ghj0 rjo rjo rjo rjo1ghj rjo1ghj rjo1ghj rjorghj rjorghj rjorghh rjo

   30422 3:20222 760222 3480222 3:2 372 67 327

   Sjzoufif hhzjt•f )SL, 30622 4370::2 760222 3830::2 3:2 376.4 5:.793 337.84; 39;.6 47.: 580342

   vh•jf f•otmj vzfmhr ij zjt•fgoro•f•j /j N A 2, ot vjzoufif jhzjt•f. ~fh jfzj f~omhzf zjfrokfzjf fjjrhoflo gjtjlojoh iot vjzoufif vzjjjijt•f. fzj hzsf•ufzjf ifrufzj< NW
   msfj

   A [Vml 0 [YN A 30622o3:2 /30422 o376.4 A 556:
   O

   UO E )

   30622/30422

   (

   loj /JRC0 c5 <3d

   ifzofgor /JRY0 c6 < 3d Eu~• sfzmotfr /JRL0

   <
   52 580222

   BZHMXX

   ZUD

   LL0

   Djtjlohoh )vzulo•, hto•fz /G0 c7 / 8d Djtjlohoh )vzulo•, •u•fr /j0 c32 jrd

   rjo1ghj0 Fjho. vzuihj•of vuf•j jzjl•j vfzzf rf toijrhrrf jfzj NWR X 556.: rjo1ghj0. ug•otftih/~j ht gjtjlojoh •u•fr iot jj ot jj sfo soj. jfzj fljj•jfkf jfvfho•f•jf lozsjo ij f zjfrokf otij~•o•oolo ij f/lo ij~<rrolhzffj•oio•f•jf ot sui jlojojt•0 Ffhf ugojj•oihr vjzoufijo jhzjt•j fz lo lu~• zjfrokfzjf gjtjlohohrho •u•fr iot vjzoufif vzjjjijt•f. ifrufzjf ju~•hrho sfzmotfr fz lo •zjgho• ~f loj hzsf•ufzjf<
   AGDsfj

   z [^ml 0 ,[YN^ 0 jY- z 30622 o3:2 / )30422o376.4 / / [V 0 [Y 30622 /30422

   0 580222, e
   /

   UHbRN[CUH< Lt vjzoufif ftfrokf•f ju~•hr sjioh f jzj~jh• jh 6.4 rjo1ghj0 )-4.:',0 Lt fjjjflo vjzoufif. gjtjlohohr hto•fz f ~jfkh• ij rf 52 rjo1ghj0 rf 47.: rjo1ghj0. zjihjjzjf fg~urh•f looti ij 6.4 rjo1ghj0. ofz jjf zjrf•oif ij 36'0 Eutluzs otluzsf•oo3uz iot •fgjrhr vzjjjijt•. ~j ug~jzif jf ifrufzjf ju~•hrho sfzmotfr j~•j sfo sfzj ijio• jjf f ju~•hrho sjioh )39;.6 rjo1ghj0 lf•f ij 372 ij rjo1ghj0 ot Su lo zj~vjj•oi 376.4 rjo1ghj0 ot SL,. jjjf jj ot~jfstf hf uzojj jzjl•jzj f vzuihj•ojo ihjj rf jzjl•jzjf ju~•hrho sj ioh. ijjo rf iosothfzjf ot fjjjflo sf~hzf f gjtjlojohrho hto•fz. ot jutio!oorj ot jfzj vzj•hr vzuih~hrho zfsftj jut~•ft•0 Xu•hlo. ifrufzjf •u•frf f gjtjlojohrho f jzj~jh• jh 342 ij rjo. vjzluzsft•f zjfrokf•f jjhrh~oi vj ~jfsf jzjl•jzoo jft•o•f!oo lfgzojf•j jh 38.89'0 Eu~•hr sfzmotfr sfjos. vjt•zh jfzj ~/fz

   Xjsf

   4090 Ctfrokf jnjr•hojroruz jh iugftkorj rjo jolzf ij flfjjzo

   rf 30222ij

   iot hfzj< / otlrhjt•f vutijzoo vfz•ohovfzoo~hz~jruz f•zf~j luzsfzjf )zjfrokfzjf, holzjoij flfhjzo<
   gv,pO2=;;;8
   b•) "g
   b•

   XfgjrhL40380

   7![82 c_

   0iTT VPT0
   Pz0 hz•0 30 40 50 60 Eolzf ij
   /lF0<

   F Ef
   3

   b•Y

   M0Vi
   cY
   E

   u030222A) 942 e 8:2

   30742

   30472

   M(l(30222A/36.7 8:2

   Ltiohf•uz

   flfjjzo.

   jjh3h~oi X0[0C

   Sjzoufif vzjhjijtZ )Su, 30472 362 8:2 642

   Sjzoufif hhzjt•f )SL, 30742 382 942 662

   rjo / otlrhjt•f vzujjt•hrho sjioh fr iugftkoruz<
   A 942 0)382 e 362M030222 A -9.7 30742 942 8:2

   d,pO
   rjo

   030222M

   A

   b•

   d
   cM

   fV2,pO
   Efr

   8

   cx

   pOY ,.30222
   cY

   Vhsf iugftkoruz vrf•o•j /@I0 Xsvzhsh•hzo. jzjio•j lo if•uzoo f~osorf•j /o0 Cj•oijrj ij jaFruf•fzj /fJ0

   UHbRN[CUH< Sjt•zh ftfrokf jlohojt•jo hnjr•hojroruz hh iugftkorj. h•orokf sfo shr•j suijrj. ihvf hhs hzsjfkf< C0 pO 030222A b• b• htij<

   ~j vu•

   ,V"22202 pOc

   2=2;;;

   pO 030222 A hnjr•hojro hh iugftkorj rf 30222 rjo jolzf ij b• flfjjzo= c A vutijzjf vfz•ojovfzoo ~hz~jruz f•zf~j rf luzsfzjf b• holzjoij flfhjzo= pO A vzuhjt•hr sjioh o
   NCpO o30222A upO

   ERPENZbLL< Lt vjzoufif ftfrokf•f. hnjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh ~hfkh• hh 9 rjo Chjf~•f jiurh•oj vuko•oif ~j if•uzjfkf zjihjjzoo vutijzoo vfz•ohovfzoo ~hz~jruz f•zf~j )osvzhsh•hzo lo if•uzoo, 3f zjfrokfzjf holzjo ij flfhjzo. jnofz ifhf ifrufzjf fhj~•uzf f jzj~jh• ij rf 8:2 soo rjo rf 942 soo rjo0 Szujjt•hr sjioh fr iugftkoruz )zf•f sjioj f iugftkoruz, f otlrhjt•f• tjmf•oi jnjr•hojrorj jh iugftkorj 3f 30222 ij rjo jolzf ij flfjjzo. ij•jzsotfti jzjl•jzjf fjj~•uzf jh 9.7 URP0 pO D0 /o30222A b• htij< ,aP /(/(/ c b• aP pO- o30222 c rf 30222 ij rjo holzf ij

   fr iugftkoruz0

   pO 030222 A jnjr•hojro jh iugftkorj b• flfjjzo= o30222A 30472 aP b•
   1

   O :

   b• / 9 rjo

   Ef3

   pOY b•Y

   Mo30222A )l/l, 30742

   jlojojt•f h•orokfzoo fh•oijruz ij jjvruf•fzj=

   o

   aP

   A vutijzjf

   vfz•ohovfzoo osvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf

   lotft•fzjf aPT pO / A vzuhjt•hr sjioh
   o

   fr iugftkoruz

   .

   9CpO 030222A ,pON

   E

   b•

   b•^

   pOY M030222 )l/l,(30222 A b•Y 30742 30472

   Ae
   /

   Nrjo
   iot hfzj< / otlrhjt•f jlohojt•jo h•orokfzoo fh•oij ruz ij jjvruf•fzj<
   "V,pO2=2;;;b•
   <<!%
   bY

   zjihhjzjf hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo ho•zf ij flfhjzo hh 38 rjo0 Ejorfr•o lfh•uzo ij otlrhjt•f fh fih• ht osvfh• tjmf•oi. ijufzjhj vutijzjf vfz•ohovfzooosvzhsh•hzoruz lo if•uzooruz rf lotft•fzjf fh•oijruz ij jjvruf•fzj f ij•jzsotf• hzj~•jzjf hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh 3 rjh. ofzvzuhjt•hr sjioh fr iugftkoruz f ij•jzsotf• hnjr•hojroruz hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo hh : rjo0 Sjt•zh vjzoufif hzsf•ufzj ~j zjhuztftif 2 ~jrjh•oj sfo zomhzuf~f f ~hz~jruz ij lotft•fzj f fh•oij ruz ij jjvruf•fzj. hzjl•jzjf fvuz•hrho ~hz~jruz ot•jztj rf zjfrokfzjf holzjo ij flfhjzo. vzjhhs lo jlohojt•f h•orokfzoo fh•oij ruz ij jjvruf•fzj0

   X,aP^zaPYV2""2"g2pOY)=2;;;X,CC; b• b•Y- aPY cY
   O

   z 642,08:20l0,222A 30742 30472 642 8:2 0

   A/38Ljo / otlrhjt•f aPR

   vutijzoo vfz•ohovfzoo ~hz~jruz f•zf~j rf lotft•fzjf )
   pOY 030222A/nl0)lle cY 30742 662 8:2,0 362 0, 222 A 642 8:2 0

   30 Sj gfkf if•j ruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ftfrokf hnjr•hojroruz fljzjt•j ijto•hzoruz<

   ~f ~j zjfrokjkj

   "V,pO 030222, A aPO 0)rre!!0!NM0 b• 23g b•^ aPQ aPY aP

   A 0 rLjh / otlrhjt•f vzuhjt•hrho sjioh
   "V,pO 0302223 A aPx 2"V2,pO b• ,V>r0 b• aP cx
   Q
   O O

   Pz0 hz•0

   VXOTN•^Y\T ZP ^TZ_\T OP •N^T`T^TTQT

   fr iugftkoruz<
   6< Enjr•hojro ij jjvruf•fzj 40 Enjr•hojro lotfthofzj 50 Enjr•hojro jjhjv•outfrj 60 XRXCN EJHN XZLHNL 70 [jto•hzo iot jjvruf•fzj 80 [jto•hzo lotfthofzj 90 [jto•hzo jjhjv•outfrj :0 XRXCN [HPLXZUL

   Sjzoufif vzjhjiju•oo ->2I. 532 4: 35 573 567 45 37 5:5

   Sjzoufif

   hhzjt•oo )t,

   E

   o

   ViuM030222All0 XY 0)382 e362,03222A cY 30742 662 tu 8:2 0

   A 0 : rjo / 38 rjo - 3 rjh - : rjo A / 9 rjo ERPENZbLL< Enjr•hojrorj hh iugftkorj rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo fh jiurhf• vuko•oi. ~hfkfti ot vjzoufif ftfrokf•f hh 9 rjo0Chjf~•f jiurh•oj lfiuzfgorf ~j if•uzjfkf jjhrh~oi hzjl•jzoo jlohojt•jo h•orokfzoofh•oij ruz ij jjvruf•fzj frj lozsjo. hfzj fh mjtj=f•

   Szjifkh• 562 52 3: 5:: 5;2 53 44 665

   Ujfrokf• 592 4; 38 637 632 52 3: 67:

   40 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hnjr•hojroruz ij h•orokfti if•j Lj iot •fgjrhr hzsf•uz<

   jjvruf•fzj.

   Pz0 hz•

   eXOTN•^Y\T

   Sjzoufif vzjhjijt•oo )t/r, 4:9.7 47:.97 37.:347 34.;597 455.97 427 37.:347 34.2597

   Sjzoufif )t, Szjiookh• 564 536.86 7.35 44.45 495.473 40690293 7.35 43.27

   hhzjt•f

   60 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr httf•uz. ~f ~j jljh•hjkj ftfrokf jlohojtzjo hnjr•hojroruz ifzofgorj lolojj<

   30 40 50 60 70 80 90 :0

   [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j tzuihh•ojo iftih•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j [jto•hzo iot jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihj•ojo osugorokf•j Enjr•hojro •u•frj ij jjtruf•fzj Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihh•ojo ~•uhf•j Enjr•hojro ij jjvruf•fzj fljzjt•j vzuihj•ojo osugorokf•j

   Ujfrokf• 584.7 562.97 ;.2847 34.8:97

   Pz0 hz•0

   eXOTN•^Y\T

   Sjzoufif vzjhjijt•f )t/3,

   Sjzoufif

   hhzjt•f

   )t,

   Szjiokh• 30 [jto•hzo •u•frj iot fh•oio•f•jf ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / fljzjt•j holzjo ij flfhjzo Enjr•hojro •u•frj ij jjvruf•fzj. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Enjr•hojro fljzjt•j vzuihh•ojo jljh•oi iftih•j )holzjo ij flfhjzo,. iot hfzj< / hnjr•hojro ifzofgorj / hnjr•hojro lojj Szuihhlof vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt hu~•hzovzjiokoutf•j Szuihj•of vjzoufijo hhzjt•j jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, Lt vzjlhzo vzjiokoutf•j. jjhrh~oi X[C Enjr•hojro ifzofgorj zjhfrhhrf•j )hu~•hzoifzofgorj vzjiokoutf•j fljzjt•j vzuihxojo jljh•oi iftih•l, 568 537.7 4;6.7 428.3 ::.6 627 5:9 569 46;.: ;9.4
   <

   Ujfrokf• 635.7 5;:.7 573 46;.4 323.:

   40 4;3.335 48;.585 ;.2847 34.8:97 50

   4:2.7 42:.7 94

   544 449 ;7

   54: 452.7 ;9.7

   RDVHU[ CzLH< ~j if jljh•hf hnjr•hojroruz ij jjvruf•fzj0

   ftfrokf

   zf•jo ij jlohojt•f f (

   60

   /
   /

   / /

   58:

   50 Vf ~j zjfrokjkj ftfrokf lfh•uzofrf f hnjr•hojroruz rf 30222 ij rjo holzf ij flfhjzo. vj gfkf if•jruz iot •fgjrhr httf•uz<

   70

   5;;.:

   80 Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uzo Eolzf ij flfhjzo jjvzosf•f Lt vzj•hzo ij iftkfzj. jjhrh~oi X[ C /UY T0 Enjr•hojro •u•frj fljzjt•j holzjo ij flfhjzo )xi h, [urhshr jljh•oi fr vzuihxojo iftih•j. jjvzosf•f(ot< Sjzoufif Szjifkh• 37222 35722 hhzjt•f Ujfrokf• 38222 36422

   /

   /

   44:.7

   N

   N

   hu~•hzovzjifkh•j vzj•hzo vzjifkh•j

   /UY
   ,nsU

   U

   HS0 oS0

   / /

   37722 35;22

   70Vf ~j zjfrokjkj

   ftfrokf jnjr•hojroruz sf•jzofrj. hzsf•ufzjrj if•j<

   h•orokfti

   80 Sj gfkf if•jruz iot •fgjrhr hzsf•uz. ftfrokf jnjr•hojroruz jh ~frfzoorj<

   ~f ~j zjfrokjkj

   Pz0 hz•

   Ltiohf•uzo

   [jto•hzo •u•frj iot jjvruf•fzj.iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j 40 Enjr•hojro sf•jzofrj vrh~ fsuz•okfzjf. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihxojo iftih•j )holzjo ij flfhjzo. iot hfzj< f, hnjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j f, hnjr•hojro sf•jzofrj otiozjh•j. iot hfzj< / fsuz•okfzo soprufhj lojj 50 Szuihxof jljh•oi iftih•f )holzf ij flfhjzo, ot vzj•hzo vzjifkh•j 60 Enjr•hojro sf•jzofrj zjhfrhhrf•j ot lr3txoj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihxojo iftih•j lo hnjr•hojro sf•jzofrj vj vzui h~j ghmj•fzj. vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j )othrh~oi otiozjh•j zjfrokf•j, 70 Enjr•hojMosf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshr jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j lo hnjr•hojro vj vzuih~j ghmj•fzj. vzumzfs f•j ~fh vzjiokoutf•j 80 Enjr•hojro sf•jzofrj iozjh•j zjhfrhhrf•j ot lhth•oj ij iurhshM jljh•oi fr vzuihh•ojo iftih•j. hut~hsfgorj lokohj jljh•oij lo vzj•hzorj ij othrhijzj ot hu~•hzo ghmj•f•j vzumzfsf•j ~fh vzjiokoutf•j

   I<

   Sjzoufif vzjhjijt• oo )t/•, 568 537.7

   Sjzoufif Szjiookh•

   hhzjt•oo )t, Ujfrokf•

   Pz0 hz• 30

   rtiohf•uzo [jto•hzo iot jjvruf•fzj )[j,. iot hfzj< / fljzjt•j vzuihh•ojo iftih•j )Ef, Enjr•hojro ~frfzofrj. iot hfzj< / lutihr ij ~frfzoo)I~, [frufzjf fifhmf•f )Tf, Phsfzhr sjioh ij ~frfzof•o )P~, IutihM •u•fr ij •osv ij shtho(o )X,

   627 5:9

   635.7 5;:.7

   40 50 60 70

   Sjzoufif vzjhjijt•oo )P/L, 50682 503;2 :77 892 30575 :2 3690462

   Sjzoufif hhzjt•oo
   -:.

   60357 50;27 ;87 982 309:7 9; 36:0742

   462 449 3:9.7 5;.7 7

   478 453.7 3;8.7 57 8.4

   479.7 45: 424.7 57.7 8.7 5;;.:

   /
   /

   /

   90 Vf ~j ftfrokjkj iotfsojf lo toijrhr ju~•hrho hto•fz fr vzuih~jruz vzothovfrj zjfrokf•j ot jfizhr htjo ~uhoj•f•o jusjzjofrj. ifjf ~j jhtu~j hzsf•ufzjrj if•j<
   Eu~•hr hto•fz )rjo1vzui h~,

   /

   483

   Pz0 hz•

   Szuih~hr zjfrokf•

   >9

   2

   2

   426

   30 40

   2

   2

   3;;.7

   50

   SURFZVZN = SURFZVZN 66 SURFZVZN 666

   •utj •utj •utj

   Ujfrokf• ot hfizhr lozsjruz huthh/ zjt•j :2 342 347

   Ujfrokf• ot vjzoufijrj vzjhjijt•j P /3 P/4

   Puzsf• Szjiookh• Ujfrokf•

   ;7 337 357

   322 334 362

   ;: 342 33:

   327 347 342

   :0 Sj gfkf if•jruz ij ss MR~.~f ~j zjfrokjkj ~•zhh•hzoo u~•hrhohto•fz fr vzuih~hrho< h
   Pz0 hz•0 30 40 50 60 70 80 Ef•jmuzoo ij hnjr•hojro Of•jzoo uzosj Vfrfzoo iozjh•j ECV0 Enjr•hojro iozjh•j Ujmoj lo fr•j hnjr•hojro otiozjh•j Eu~• hto•fz •u•fr

   ftfrokf

   320 Vf ~j ftfrokjkj hu~•hr vzuih~jruz husvfzfgorj. vzuih~jrj iot •fgjrhr hzsf•uz<
   Pz0 hz•0 30 40 50 Szuih~hr zjfrokf• Szuih~hr C Szuih~hr D Szuih~hr E Eu~•hr hto•fz )rjo, Szjiokh• /HT0 303:2 30422 30247

   vjt•zh

   Eu~•hr hto•fz )Ljo1z zui h~, Euthhzjt•f Szjiokh• Ujfrokf• :4.7 :7 :2 3: 42 3; 7.48 7.7 8 327.98 666 326.7 4:.7 4; 4: 35;.7 354.7 356.98

   Szjhjijt• /HS0 30322 30472 30272

   Ujfrokf• ,be303;7 30332 30252

   330 Vf ~j jljh•hjkj ftfrokf hu~•hrho sfzmotfr. vjt•zh 2 ~uhoj•f•j husjzhofrf Lt hfizhr hfzjof ~/fh rtzjmo~•zf• hzsf•ufzjrj jiurh•oo<
   Pz0 hz•0 30 Ltiohf•uz Z0O0 Sjzoufif vzjhjijt•oo )Su, 862222 :222 4222 8222 39.7 Sjzoufif hhzjt•o )S•, 972222 32722 4222 :722 39.7

   ;0 Z•orokfti if•jrj iot •fgjrhr vzjhjijt• lo otluzsf•oorj hzsf•ufzj. ~f ~j rt•uhsjf~hf ftfrokf vzothovfrjruz hf•jmuzooij hnjr•hojro0
   Pz0 hz•0 30 40 50 Ltiohf•uz Eut~hs ~vjholoh ,N]Szj• ht o•fz ,Z )Enjr•hojro hh sf•jzoo vzosj
   /lMR0

   Z0O0 qm0 rjo1qm0 rjo1ghh0

   Szjiookh• 5.4 47 :2

   Ujfrokf• 5.6597 46 :4.7

   40 50 60 70

   Eft•o•f•j lfgzohf•f /F0 Enjr•hojro •u•frj /HMX0 c5 0 6d Enjr•hojro lojj /HK0 Enjr•hojro ifzofgorj /HY0 Szj• ht o•fz /T0

   ghh0 soo rjo soo rjo soo rjo rjo1ghh0

   Pz0 hz•0 30 40 50

   Ltiohf•uz Xosvhr tjhj~fz zjfrokfzoo htho suih~ /X0 Vfrfzohr sjioh uzfz /WM0 Enjr•hojro hh ~frfzoo iozjh•j
   /lMW0

   Z0O0 uzj rjo1uzf rjo1ghh0

   Szjiookh• 7.7:: 5.6

   Ujfrokf• 7.439 5.67

   340Vf ~j ftfrokjkj jlohojt•f hnjr•hojroruzhh iugftkorj vjt•zh ht fmjt• jhutusoh. ifhf ~j hhtu~h hzsf•ufzjrj otluzsf•oo<

   .5

   .4

   Ltiohf•uz Pz0 hz•0 6< Eolzf ij flfhjzo. jjhrh~oi X0[0C

   Sjzoufif tzjhjijt•oo )Su, :7 : 4: 54.7

   Sjzoufif hhzjt•oo )SJ. 32: 9.7 48.7 57

   Pz0 hz•0 30 40 50

   [urhshr
   /F0

   Ltiohf•uz vzuihh•ojo zjfrokf•j
   <

   Z0O0 ghh0 soo rjo1ghh0

   Szjiookh• 372 4:

   Ujfrokf• 396 4;

   Vgk}
   40 50 60 Vhsf iugfsoruz vrf•o•j )Vzo, jzjio•j lo if•uzoo rsvzhsh•hzo. f~osorf•j /o0 Ch•oijrj ij jjvruf•fzj /fJ0

   Enjr•hojro ij zjmoj lo fr•j hnjr•hojro otiozjh•j /HMN0 Ltiohjrj jiurh!ojo vzuihh•ojo =)= ,[,[Y-

   /

   /

   3.38

   TfTdcpT

   lZfnTUcdcnTncc 0 acleZc

   OzNvQuj no mjumQuC do A go.Nro do goo. go

   fo,vj 5050JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj NjPouzN 505030 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm 505040 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm 505050 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq nqvhvjqh•m 505060 Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•xvhj•vhim j fovj I2[2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o •NznQO 506030 Cvhtqmh z•xnqijtjqzmz•xljh 506040 Cvhtqmh •himqxum•jqhtm zmz•xljh j 506050Cvhtqmh •himq •mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•jxvhjuhim zm z•xljh fovj I2]2 JxjusSj NoxPjlsusPjPss •o ljSj •QxmPQuQs mNsPsm 507030Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ihmh zjvjijtjq j•qiqj th zm vqkmtjt nq•umq 507040 Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ihmh zjvjijtjq j•qiqj th vqkmt zm lm z•xljh fovj I2/2 JxjusSj omzxzvsmz.psxjxmsjNj jmPsRsPjPoj no mjSjNo 508030 Cvhtqmh •mmjtihijtjq mlztxhih•m lqv 508040 Cvhtqmh •himqmvihiqtqihiqq • jxum•jqhtm sx PQNsOv .

   qv jh•m< Tm/ z•xnqijtlqv mlztxhih•m ]m / kmvqij•q mlztxhih•m lqv Dpm/ jpmtijqmtq mlztxhih•m lm == / z•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•q mlztxhih•m)z•m, lqv nrsvFNFLCEC

   . vss uos.
   Lvlqjhix•q ]mvqij•q lqv mlztxhih•m ]mvqij•qnqvhvjqh•m ]mvqij•q mli•hx•lqvh•m ]mvqij•q ixihtm Dpmtijqmtq mlztxhih•m lm Dpmtijqmtqqvhvjqh•m n Dpmtijqmtq li•hx•lqvh•m m Dpmtijqmtq ixihtm Vmmjtihijt mlztxhih•qq Vmmjtihijt nqvhvjqh• Vmmjtihijt mli•hx•lqvh• Vmmjtihijt i•ji ht mlm•jqiqjtjq T•xo•huhi 50447 397 322 5722 40997 384 322 50284 672 35 2 65: Vmhtqmhi 505:: 3:9 347 50922 40;47 422 322 50447 685 /35 47 697

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP

   Eqvhuqjh ixihJqh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvihmhim lhih lm •mthiqh< oTm A Tmt / Tmx A 685 / 672 A - 35 uqq tmq lqv jh•m lhix•qih< ( 30 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kmvqij•q32• xihtm< i o ]i A )]it / ]ix, z•mxA )505:: / 50447, 672 A -45 uqq 50447

   OzNvQuj no mjumQuC dN A NJ . NrouPQsousjpoNoxPo NJ aznouQu no jxjusSj pjmPzNsjujC T• A O~z / O~j. qv jh•m<~ / z•xljjiqh khvljih= j / jxhij3 jxuztmi jvqih•= / z•mijtlm khvmh•m th•h Z]C0 z nrsvFNcLCIC - iOORNOLvlqjhix•q Dqn•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhjm•q lm Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv jxhij•q z•mjmlmvim Dqn•hlm hnhjm•qjj•mvih mlz•quhih qv jxhij•q z•mjmlmvim T•xnqijfhnm•mviqn•mq hnhjm•q j lm Tm•qxhlh LM•mjmlmviqq 6470222 4650222 Tm•qxhlh jj•mviqq 69:0222 4:40222 4740322 4850622 3;80222

   40 qvntjmvimq uxlqnqjqt•qqz•xnqijtjqumlqj th 3 tmj kmvqij•q lqv mlztxhih•m< oz•m A ]it )z•m= uqq tmq DSRDO[cLL< 0Polqnqjo•mh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•mh/h lhix•hi j•moim•qq kmuij•L32•lu mlztxhih•mnhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih0 Lvlqjmtm lm j•moim•m kmvqij•qtx•lqv mlztxhih•mh nxhiuhq uh•m lmjhi h qvlqjmtmlm j•moim•m jpmtijqmtqtx•lm mlztxhih•m. jmmh jm h h lmim•uqvhi ztjh lm z•xnqimohtjj 35 uqq tmq0 jv T•xnqijtumlqj th 3 tmjkmvqij•q mlztxhih•mqv•moqhi•mhmh lqv x joxh•h •mljjm•m.jh•m hmhxtlmhmh jj 2 uqjox•h•m h z•xnqijtjq hnm•mvi hjiqkqihiqqm mlztxhih•mlm 32 uqq tmq. jh j•uh•m h l uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqkmvqij•qtx• th jh•m vqkmtjt z•mjmlmvi ht z•xnqijtjqth 3 tmj kmvqij•qlqv mlztxhih•mmhim uhq uqj lmjhi khtxh•mh umlqmzmixihtnuvh0 Xm•mjxuhvlh 2 j•moim•m z•xljjiqmq khvljim oqh •mljjm•qq h jxhij•qtx• jvqih•m0
   1

   685 z•mx, A 50447 ) 672 / //, 50447 505::

   A / 32

   /

   /
   3:40222

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuos pjmPzNsuzN Oo pjmo QPsusSjxn voPznj OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP Eqvhuqjh ixihthz•xnqijtjqhnm•mvi jqn•mq hnhjm•q< lm q3T•A T•t / T•x A 3;80222 / 3:40222 A - 360222 uqq tmq.lqv jh•m lhix•qih< 30 qvntjmvimq uxlqnqjqt•qqkxtjujtjq z•xljjiqmq< o~ AT•xlt~/T•xAT•xl)L~ /3,A 3:40222l)7;.6/3,A / 950:;4 uqq tmq. L~/ qvlqjmtmz•xljjiqmqkhvljim L~A CXe3•c

   CXec•c

   l 322 A 4740322 l 322 A 7; 6% 6470222 (

   40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljmiqmq khvljim<

   nto A )4<~LTS 4<~tDS, T•x l L~ A )4740322 / 4850622, g / l 3:40222 l 7;.6% A / 33;062: uqq tmq 50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqiht(< ntj A )4<ULTS 4<~LDL,)4<~tTS 4<UtDS, / )4<ULDL / / / A / 4<ULDS, A / 3:0822 uqq tmq 60 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mijtjqlm khvmh•m< ntz A )4<ULTL4<Utjt, / )4<ULTx 4<ULDt, )4<ULTL4<ULTx, / / A / A 69:0222 / 4740322 0 -4470;22 uqq tmq DSRDO[cLL< Xmjxvhihih jh hj•hh lm j•moim•m z•xnqijtjqhnm•mviqn•mq h j lm hnhjm•q 2 •mz•mmqvih j•moim•mhz•mijtjq lm khvmh•m h z•xljhmtx•. jmmhjm qvhmhuvh jh th •hvljt mqDC h j•mhjji z•qv z•mioqvj z•qv jhviqihim0 Hq•uh h nhjji mnx•ij•q hmvhjtj•moim•qq qv jhtqihiqq•xljhmtx• z lmhiqvhim khvmh•qq. hjmhim mnx•ij•q •mntmjihvlj/hm qvi•/x j•moim•m h jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m0 D•moim•mh jxhij•qtx• h nxhiqvhh rjhiqnqjhih 2 j•moim•m lm qvi•/jv •qiu ujti uhq •hzql h z•mij•qtx• lm khvmh•m. xlhih jj j•moim•mh jhtqihiqq•xljhmtx•0 Rmrjhiqnqjhih z mhim qvhh uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq khvljim. qv hmvhjt •mljjm•qq zxvlm•qq z•xljhmtx• jj jv vqkmt uhq hjhmji ht z•xnqijtjqlmjhi jmt z•mjmlmvi.lmim•uqvhvl qv nqvht 2 •mljjm•m quzx•ihvih h z•xnqijtjq hnm•mvijqn•mqlm hnhjm•q. mohth jj 33;062: uqq tmq0 Xm•mjxuhvlh umviqvm•mh jv vqkmt hjhmji h jxhij•qtx• lm th z•xljjiqm nh•h h hnmjih qvhh jhtqihimhz•xljhmtx•. j•moim•mh kxtjujtjq khvmh•qtx• z•qvi•/x lqumvhqxvh•m jx•mjih h z•xljjiqmq hihilqv zjvjijt lm kmlm•mht jhviqihiqq khvljim jhi oq h hi•jjij•qq hjmhimqh. jh•m hh hhqoj•m nq•umq hiqvom•mh •mvihiqtqihiqq z•mkhmjim0

   LCLCEC THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEEvtIHIGEtv OzNvQuj no mjumQuC dl VmA / l 322 JP aznouQu no jxjusSjC gP dl VmA / l /. ujh•m< JP gP ]i / kmvqij•q ixihtm= Ci / hjiqkjt ixiht=
   C

   gP i kqimmhlm •xihiqm hjiqkjtjq ixiht= h JP 7,;, k /fo / •hih•mvih 3 Lihittmu ,>? x•0 v,= gP
   A BB

   nrsvFNcLCLC - iOORNOLvlqjhix•q Cjiqkm nqlm Cjiqkm jq•jjthvim Cjiqkm ixihtm ]mvqij•qixihtm T•xnqii•ji Tm•qxhlh x•mjmlmviqq 40568 30768 50:;4 80332 75: Tm•qxhlh jj•mviqq 30;;6 50342 70336 8072: 8:4

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxuos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP 2 s ntVm A VmL/ VmxA 35.5% / 35.:% A / 2.7 bt. lu jh•m lhix•qih< 0 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kqimmmqm •xihiqm hjiLkm ixih3m< l h tx•

   dl TTI(J RP

   gPu gPc 1 - J S,l P P

   dlc / A)3.48/3.78,lS.2::A/4.9 gPc

   40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq •himq •mvihiqtqihiqqmvqij•qtx• k ixihtm< T dl 0 gPu @ (dlu i dlc /, A 3.48 l )2.32 / 2.2::, A . gP JPu gPu gPc 4.4% DSRDO[cLL< Xm•muh•jh 2 •mljjm•m h •himq •mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm jj 2.7% lqvhuqjh hz•mjqhihjh nqqvlvmohiqkh0 ( Eqv hvhtqmh nhjix•qhth•mmjtih < •mljjm•mh kqimmmqm •xihiqm l h hjiqkjtjq. jmmh jm qvhmhuvh < j•moim•m quxiqtqmh•qtx•. oh h •mmjtihi ht •mljjm•qq kqimmmqlm •xihiqmh hjiqkjtjq ixiht0 Vmvihiqtqihimh kmvqij•qtx•h hzx•qiqvi•/jv z•xjmvi •mthiqk•mljh )4%, jh•m h jxvi•hihthvhhi qvi•/x xh•mjh•m uhhjl mnmjimtm vmohiqkm htmqvjmiqvq•qq kqimmmq •xihiqm0 lm Phhj•qtm jh•m h• zjimh •ml•ohh hqijhiqh•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm hjvitmohim lm< ( . •mljjm•mhhixjj•qtx• lm z•xljhm nqvqimqvmim•uqvhim= o •mljjm•mhkhtx•qq qvkmhiqiqqtx• jj•h lm mlmjjiqm( qv 0 0 0 j•moim•mhh•humi•qtx• lm njvjiqxvh•mh qvkmhiqiqqtx• z qv jj•h lm lm•jth•m= . . •mljjm•mhhxtlj•qtx• jxvijtjq lm j•mhvim. ij0 m

   aznouQu no jxjusSjC Vj A O<~z/ O<oj l 322 O<~z . qv jh•m< O<~z jqn•h lm hnhjm•q / O<~j jpmtijqmtqnm•mvim / h jqn•mq hnhjm•q lm nrsvFNcLCMC - iOORNOLvlqjhix•q DC Dpmtijqmtqnm•mvimC h D DC jj•mvih mlz•quhih qv z•mij•qtm zm•qxhlmq z•mjmlmvim DC jj•mvih mlz•quhih qv jxhij•qtmjvqih•mz•mjmlmvim T•xnqihnm•mvi C D Tm•qxhlh z•mjmlmvih 6470222 4650222 Tm•qxhlh jj•mvih 69:0222 4:40222 4740322

   /
   2
   3:40222

   4850622 3;80222

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN 8= ujxPC oj A VDL/ Vjx A 41 - 65 A / 4%. lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljjiqmq khvljim< oo A iotUr4/<0i;3;4/ l 322 / oog l 322A 47403 / 4850622 22 O<~tTx O<~xTx 4740322 l 322/VjxA A / 7% / 65% A / 6:% 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<

   T• /jpoN/NJ Vj A /////l NrouP/jpoN/NJ

   322

   A4740t22/4850622l 4740322

   322A 67%/)/7%,A72%

   50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
   i30jAsottp0<.iUMnt/ l 322/ PqqttoP X'usdu Tu A/63%/67%A/6% l 322AVD•/69:0222/ 4850622l 322A0 =>A/222

   OzNvQuj no mjumQuC iK UjpoN/NJ 322 Vji 0 //////l NrouP/jpoN/NJ aznouQu no jxjusSjC Vji A o~z / o~j l 322. qv jh•m o~z / jqn•h lm hnhjm•q.o~j / jpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhjm•q0 lm o~j nrsvFNcLCNC - iOORNOFHuEtrMIKE DC Dpmtijqmtqnm•mvimC h D DC jj•mvih mlz•quh[q Lv z•mij•qtm zm•qxhlmq z•mjmlmvim DC jj•mvih mlz•quhih Lv jxhij•qtmjvqi h•mz•mjmlmvim T•xnqihnm•mvi C D ivKEIrur JKvtvuvHMFE 6470222 4650222 ivKEIrur tNKvHMFE 69:0222 4:40222 4740322

   DSRDO[cLL< Pxlqnqjh•mh •himq •mvihiqtqJqiqq jxum•jqhtm )•mljjm•mhmq,hm mlztqjh z•qv nhjix•qqjh•m oq/hj hljh hzx•ijt nqm hmvhzxmqiqk qv nqm hmvhvmohiqk0 qv Chinmt< / hi•jjij•h z•xljjiqmq khvljim h/h uxlqnqjhi qv hmvhjt j•moim•qqxvlm•qq hjmtx• z•xljhm h jh•x• •hih jxum•jqhth zm z z•xljh m•huhq uqjh lmjhi •mvihiqtqihimh jxum•jqhth th vqkmtjt zm•qxhlmq z•mjmlmvim vqkmt lm nq•uh0 Cjmhhih h lmim•uqvhi2 th •mljjm•mh Vj jj 6:%0 Cvhtqmh hjmhimqvntjmvim q i•mijqm nhjjih qv hi•hvhh tmohij•h jj jhjmmtm jh•m hj lmim•uqvhi/x0Ehjh uxlqnqjh•mh hi•jjij•qq h hkji txj jh j•uh•m h nhzijtjq jh z•xljhmtm •mhzmjiqkm hkmhj lmhnhjm•mh hhqoj•hih.hijvjq hjmhhih zxhimnqjxvhqlm•hihjh rjhiqnqjhih0 m•mjxuhvlh jh uxlqnqjh•mh X hi•jjij•qq z•xljjiqmq hh hmnhjh qv jhl•jt hjmtx• z•xljhm ht jh•x• •hzx•i lqvi•mjm•m•m oqxnm•ih mhim nhkxh•mhjm•m•qq0 qv / jxhijt jvqih•. z•qv j•moim•mh v•moqhi•hihv jx•mthiqmjj q q •mljjm•mh kxtjujtjq nqmqj ht z•xljmiqmqjxvjj•h vmohiqk th •mljjm•mhkhtx•qq •himqmvihiqtqihiqq • jxum•jqhtm0 / z•mijtlm khvmh•m h hkji qvhh < mkxtjiqm nhkx•hiqth jh•m h lmim•uqvhij•moim•mhj 72% h •himq•mvihiqtqihiqq j jxum•jqhtm z•qv j•moim•mh jhtqihiqqz•xljhmtx• oq h z•mijtjq z•xljhmtx• lqnm•mviqhim jthhm lm jhtqihim j•mhjji zxvlm•mh z•xljhmtx• zm )h lqv jthhm lm jhtqihim hjzm•qxh•h,0

   /

   /
   3:40222

   4850622 3;80222

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN QxujxPC oVji A Vji! / Vjix A 92 / 97 A / 7%. lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qq z•xljjiqmq khvljim<
   i30o o34o;O A
   oDr, /

   A/ 7 / 97 0
   1D (/(

   322 / oxt4UoxnU00 l 322A4740322/ 4850622l 322/ VjixA o 4850622 1:2%
   b

   40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m<
   A ox>SogO/ ,(v0v
   TNu

   322 0 4740322/ 4:40222 l 322 / ;A;/222 / 4740322/4850622 l 322A / 33/ )/ 7 , 0 18 % 4850622
   )'xUm 6 6

   322/ og ,(vtt4UopU00
   XNRuNt)/

   .

   50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m<
   el• Asqttt/<<Ppn0t/@ 322 / sqttU00<0sotn0t/ @ 322AVji3 / 47403 / 4:40222 @ 322A 22

   OjL0!jt A92/)/33,A-:3%

   O(ttjt

   4:40222

   DSRDO[cLL< Vmljjm•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxhij•qtx• lmuxvhi•mhmh 2 qvmnqjqmvih jiqtqmh•mh •mhj•hmtx•jh•m hm lhix•mhmh qvntjmvimq vmohiqkmmlm•jqihim uxlqnqjh•mh hi•jjij•qqz•xljjiqmq qq h lm jxhij•qtx• jvqih•m. •mjju qqh qvntjmvimq z zxmqiqkmh z•mij•qtx•lm khjmh•m0 Cjmhhih hm mlztqjh z•qv •mljjm•mh zxvlm•qq z•xljjiqmq khvljim. •mhzmjiqk h hjmtx• z•xljhm h jh•x• •mvihiqtqihim h jxhij•qtx• zm z•xljh mhim uhq uh•m lmjhi •hih •mvihiqtqihiqq jxhij•qtx• lqv zm•qxhlh z•mjmlmvih0 Xmjxvhihih jh •mvihiqtqihimh h j•mhjji lxh• zm ihmh z•mij•qtx•lm khvmh•m. hqijhiqm jh•m vj jxvljjm th umviqvm•mh zxmqiqmqnq•umqzm zqhih. Lv jxvlqiqqtm mjpqtqi•h•qqjm•m•qq xnm•imq h hzh•qiqmq vxq z•xljhm. lm qq hhj lm hjihiqiji.hhj vxq jxvjj•mviq0T•qv j•uh•m mhim hihxtji vmjmhh• hh nqm hlxzihimuhhj•q lm •mljjm•mh jxhij•qtx• lm z•xljjiqm Lv kmlm•mh•mvihiqtqmh•qq jiqkqihiqq0 h

   OzNvQuj no mjumQuC dx VnA /l 322
   c•

   aznouQu no jxjusSjC gP JP dx" VnA /l /l /. ujh•m< JP T• gP ]i / kmvqij•q ixihtm Ci / hjiqkjt ixiht Nz / jhzqiht zm•uhvmvi gP i kqimmhlm •xihiqm hjiqkjtjq ixiht h JP !:, 0 o /JP / zh•o Lhnq uhvDth•h
   c•

   dx i •mvihiqtqihimh vmihh kmvqij•qtx• gP nrsvFNcLCOC - iOORNOLvlqjhix•q Cjiqkm ixihtm ]mvqij•qixihtm Dhzqiht zm•uhvmvi T•xnqivmi ]itCi Ci1Nz TvtNx Tm•qxhlh Lt•mjmlmviqq 40852 60287 40272 563 3.76 3.4: 38.8 Tm•qxhlh jj•mviqq 40::7 60492 30;52 575 3.6: 3.6; 3:.4

   VFcSO]CVF< . NQjxPspsmjNoj sxtuQoxPospjmPzNsuzN Oopjmo mzxpzNv voPznou OQlOPsPQsNsuzN sx ujxP " T oVnA Vn= 1 Vnx A 3:.4 / 38.8 A . 3.8 %. lu jh•m lhixvih<
   EDL

   =2qvntjmvimq uxlqnqlq•qq kqimmmqm •xihiqm hjiqkm ixihtm< l h tx• o ]i1Ci A )]itt Cit / gPzu Cix, l CixtNzx l dxz0gPz l 322 A )3.6: /3.76, @ 3.4: @ 2.2:5 A / 2.8 % 40qvn3jmvimq uxlqnqjh•qq zh•opqmqnqvhvjqh•m< PitNz 0 ]it1Cit) JPu0T•u . CixtNzx, l dxz0gPz l 322 0 3.6: @ )3.6; / 3.4:, @ 2.2:5 0 - 4.8 % 50 qvntjmvimquxlqnqlq•qq •himq •mvihiqtqihiqq vmim h kmvqij•qtx•< oTvt]i IgPu0JPu l Cit1NzL )TvL1]it / dxz0gPz) 3.6: l 3.6; l )2.2:4 / 2.2:558, A / 2.4 % l =<< A

   OzNvQuj no mjumQuC T• 0 DC / jpmtijqmtqnm•mvimC h D aznouQu no jxjusSjC T• 0 ~k )z/j,. qv jh•m< ~k / z•xljjiqh khvljiqq z / z•milm k>3vmh•m j / jxhijt jxuztmi jvqih•

   DSRDO[cLL< Vhih •mvihiqtqiha nqvhvjqh•mh j•mhjji zm hmhuh zh•opqmq nqvhvjqh•m.lh• hjmhhihmhim omvm•hthz•mjqhihqv jx•mthiqm qv jj •xihiqhhjiqkjtjq ixiht. jmmh jm qvhmhuvh jh nq•uh. jiqtqmhvl hj•hmquz•jujihim lm nqvhvih•m. tm/hquxiqtqmhi qv hjiqk. jmmhjm h jxvljh th qvjmiqvq•mh kqimmmq lm •xihiqm0 tx• ]qimmh lm •xihiqm nqqvl uhq tmvih.h lmim•uqvhi2 •mljjm•mh (mnqjqmvimq jhzqihtjqjq qvkmhiqi0 Vmvihiqtqihimh vmih h kmvqij•qtx• ixihtm.jh•m •mntmjiqqv q mhmvih nqjqmvih m hjiqkqihiqq mlztxhih•mh/h lquqvjhi jj 2.3%. lm jmmhjm jxvhiqijqm mtmumvi vmhqoj•hvih jv lm zmvi•j hjiqkqihimh kqqixh•m oqjh•m < zxhimhqijhqvi•/x zxmqiqmlmmhkhvihrxhhh nhih lm jxvjj•mviq. qv jxvlqiqqtmqv jh•m khtxh•mh mqhmumviqvmhji umlqh zm hmjix•jtlm hjiqkqihim jh•m njvjiqxvmhmh qv 0 2

   tvlqjhix•q ]xtjujt nqmqm z•xljmiqmq ht kqqvljim)ijm, T•mijtlm kqqvmh•mjvqih•)tmq, Dxhi mxuztmi jvqih• )tmq,

   Tm•qxhlh z•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq 30822 30;22 55 46 55.7 46.4

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN nv ujxP oT• A T•t / T•x A 30;22 l )55.7 / 46.4, / 30822 l )55 / 46, A -50492 tmq.lqv jh•m lhix•qih< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq kxtjujtjq z•xljjiqmq khvljim< o~k A )~]L / ~kh, l T•( A )30;22 / 30822, l )55/46, A 522 l ; A 40922 tmq.jvlm< T•( A z•xnqizm jvqihimh z•xljh lm T•( 0 )zkh / jx, 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m< oj A / ~kf )DL/ jx, A / 30;22 )46.4 / 46, A /5:2 tmq 50 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•mij•qtx•lm khvmh•m< oz A ~kf )TL/ Tx, A 30;22 )55.7 / 55, A -;72 tmq

   DSRDO[cLL< D•moim•mh kxtjujtjq lm z•xljhm khvljim qvntjmvimhmh lq•mji z•xnqijtzm z•xljh oqhvjum qv hmvhjtj•moim•qq hjmhijqh 40922 jj tmq)jhviqihimh z•xljhm lqvi•/jv hx•iqumvij•moim 522 lm lm jj ijjqtiq zmvi•j jh•m z•xnqijt zm jvqihimh z•xljh mhim lm moht jj z•xnqijtz•xo•huhi zm jvqihimh z•xljh. hlqjh ; tmq,0 lm D•moim•mh jxhijtjq jxuztmi jvqih•h lmim•uqvhi •mljjm•mh < z•xnqijtjq mohth jj 5:2 tmq jmmh jm hm •mntmmihmohiqk qv v qvlqjhix•qqlm zm•nx•uhvih hqnq•umq0 D•moim•mh z•mijtjqlm khvmh•m hmmlztqjh z•qvi•/x j•moim•m h jhtqihiqq z•xljhjtjq. jh•m h lmim•uqvhij•moim•mhhvmh•qtx• oq. k z•qv j•uh•m. h z•xnqijtjqhnm•mvijmhix•h.th vqkmtjt z•xljhjtjq. h qv jxvlqiqqtmqv jh•m qvlqjmtmlm j•moim•mh jxhijtjq jvqih• mhim qvnm•qx• vlqjmtjq lm m•moim•mz•mijtjqlm khvmh•m )t22.:% > q h 323.7%,0

   NQjxPspsmjNoj sxpuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxpC 'z A •ze / •zx A :.:% / 32.;% A / 4%. lqv jh•m lhix•aq< 30qvntjmvimq uxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m< O3zA )3 / nUg, l 322 / )t / nUM l 322 A ) 3 / 872 , l 322/ )t / 872, @ 322 A TL zx 977 952 A/36/33A-5% >2 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhij•qtx• jxuztmim jvqih•m< O3jA )3 / nt, l 322 / )t / nUn l 322 A ) 3 / 8::, l 322/ )t / 872, @ 322 A TL TL 977 977 A;/36A/7% DSRDO[cLL< Vmvihiqtqihimh khvmh•qtx• zm z•xljh hm •mljjm mj >% jh j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qimjmtx• lxq nhjix•qlq•mjiq< h 0 0 qvntjmvih zxmqiqkh mlm•jqihihm uxlqnqjh•mh z•mijtjqlm l khvmh•m )-5%,= qvntjmvih vmohiqkhh uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•)/7%,0 lrMr KvHMrsEFEMrzEE KvLNKLvFIK tIHLNGrMv JKIuNL .Kt1 Jv

   OzNvQuj no mjumQuC •z A 340<0000p322 l

   T
   aznouQu no jxjusSjC •z A 34000<0000n/l •z A )t / 0p00,l 322. qv jh•m< 322 hhj 8 z T / z•mijtlm khvmh•m j / jxhijt jvqih• nrsvFNcLCPC -RNO Lvlqjhix•q T•milm khvmh•m Dxhi jvqih• Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih

   51) 43)

   533 466

   OzNvQuj no mjumQuC •j A 3400A000p 3 22 l j aznouQu no jxjusSjC •j A tt0A0p00b322 hhj •z A )34/ LMl 322. qv jh•m< j j z / z•mijtlm khvmh•m j / jxhijt jvqih•

   nrsvFNcLCRC -RNO Lvlqjhix•q T•milm kqqvmh•m Dxhijvqih• Tm•qxhlh z•mjmlmvih Tm•qxhlh jj•mvih

   nvGr LCNC THrFEPr KvHMrsEFEMrJE Jv srPr JNHtMNFNE tKEMEt LCNCEC THrFEPr JKrDNFNE uv KvHMrsEFEMrMv Fr HEOvFuv JKIuNL Xmlhj j•uhixh•mtmkhtx•q< z•milm khvmh•m )z, 0 7 tmq1ijj= jxhi kh•qhiqt jvqih•)jk, 0 4.7 tmqtijj= DH A jpmtijqmtqqlm n ixihtm A 97 uqq tmq= D] 0 jpmtijqmtqh•qhiqtm ixihtm0 334.7 uqq tmq= k z•xljjiqh uhlquh )~uhl, A 670222 ijj0

   51) 43)

   533 466

   VFcSO]CVF< NQjxPspsmjNoj sxtuQoxpos pjmPzNsuzN mzxpzNv voPznos OQlOPsPQsNsuzN sx ujxN o•j A •DL •jx A ;.9% / 34.5% A / 4.8%. lqv jh•m lhix•qih< / 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•< oj 0 (3;e . 3, l 322 / (3;e . 3, l 322 A 8 /34.5 A / 8.5% DL Dx 40qvntjmvimq uxlqnqlq•qq z•mijtjqlm khvmh•m< oTA)343/L,l 322/)34U/t,l 322A ;.9/8A-5.9% DL DL DSRDO[cLL< Vmvihiqtqihimh •mhj•hmtx•xvhjuhim zm z•xljh hm•mljjm jj j jq•jh 4.8% jh j•uh•m h hjiqjvqqlqnm•qim jmtx• lxq nhjix•q h lq•mjiq.oqhvjum< / qvntjmvih vmohiqkhh jxhijtjq jvqih•jh•m h lmim•uqvhi< •mljjm•m jj jq•jh 8.5% h •himq. mmhjm •mntmjih qvmnqjqmvih j 2 nxtxhq•m •mhj•hmtx• him•qhtm h u oqjuhvm= / qvntjmvihzxmqiqkh h z•mijtjq lm khvmh•m )-5.9%, ht z•xljhmtx• xiiqvjim. nqmjh j•uh•m h j•moim•qqm•m•qq.nqmht j j•moim•qq zxvlm•qqz•xljhmtx• jj jhtqihim hjzm•qxh•h0

   ijj0

   30 z•xljjiqh j•qiqjh )~m•qi, DH A 970222 A 520222 T / jk 7 / 4.7 Xmjxvhihih jh th 2 z•xljjiqm lm 520222 ijj0. nq•uh qoq hjxzm•h qvimo•ht jpmtijqmtqtm)kmvqij•qtm hjvi mohom jj jpmtijqmtqtm. z•xnqijtnqqvlmm•x, hiqvohvl zjvjijt lm mjptpi•j0 I•hljt lm jiqtqmh•mh jhzhjqihiqqlm z•xljmiqm qv zjvjijt j•qiqj )sm•qi,< sj•qi 9<56 322 A 520222 l 322 A 89% A ~uhl 670222 40 T•xnqijt uhlqu jh•m hmzx himxiiqvm jiqtqmhvl qvimo•ht jhzhjqihimhlm z•xljjiqm )s A 322%, mhim lm •mthiqh< lhi T•uhl A ~uhl )z / jk, / 23 A 670222 )7 / 4.7, / 970222 A 59.7 uqq tmq 50 Tmvi•j •mhtqmh•mh jvjq z•xnqi z•mkqmqxvhi )T•x, hm jiqtqmmhmhj•uhixh•mh •mthiqm jhtjjt h z•xljjiqmq< lm T•x A 5:0222 tmq ~( 0 DH - T•xgA970222 - 5:0222 0 640222 ijj0 z / jk 7 / 4.7 s( A ~(1~uhl A 6402221670222l 322 0 ;5%

   Tmvi•j h xiiqvm jv z•xnqi lm 5:0222 tmq mhim vmjmhh•h •mhtqmh•mh jvjq vjuh• lm 640222 ijm0. hlqjh jiqtqmh•mh jhzhmqihiqq z•xljjiqm qv z•xzx•iqmlm ;5%0 lm 60 DCm•qi A DH A 970222 A 970222 A 347 uqq tmq 3 / X7,XT 3 / 2.62 2.82 ]xtjujt ixihtht khvmh•qtx•. jh•m hhqoj•h hiqvom•mh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim him 347 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m nq•uh m lm qvmmzm xiiqvh imvmnqjqq0 hh 507030Cvhtqmh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim qvim•khtjtjq oqh lm hqoj•hvihth vqkmtjtnq•umq ZhimtjL50320

   Rqkmtjt lm •mvihiqtqihim •mhtqmhi lm nq•uh vj hhqoj•h jv qvim•kht lm hqoj•hvih hjnqjqmvi zmvi•j h nhjm nhih qvntjmvimtx• vmnhkx•hiqtm mlm•jqihim mlim•qx•hhjz•h ummhvqhujtjq lm lqv njvjiqxvh•mh hjmhimqhmlmuztm<uhrx•h•q lm z•mij•qth uhim•qq ) z•quo oquhim•qhtm.qvlmlh•q lm hhth•qq.qvnthiqm. mij0,0 Lvim•khtjt lm hqoj•hvihuqvqu hmhqijmhmh qvrj•jt khtx•qq lm 45%0 Zmuh 5080 Cvhtqmh •mvihiqtqihiqq ij•qhu )hjiqkqihimh qv lm jhmh•m, Zhimtjt30

   . vss uos.
   Lvlqjhix•q Rjuh• ij•qhiq Ej•hih hmrj•jtjq Rjuh•/mqtm/ij•qhi Zh•qn tmq Dxhi/tmq Dqn•hlm hnhjm•q T•xnqi Zh•qn •mjhtjjMhi Dxhi•mjhtjjthi Tm•qxhlh z•mjmlmviqq Tm•qxhlh jj•mviqq

   / vss uos1
   2

   Lvlqjhix•q Dqi•hlm hnhjm•q)DC, Dpmtijqmtq hnm•mvim jqn•mq hnhjm•q lm jpmtijqmtqh•qhiqtm )Dk, k / jpmtijqmtq qlm)Dn, n /

   ]htxh•m

   6(406 6(12) 4(74) .(16)

   50))) .) 50)))) 47 36 2746) 570)

   /
   1

   75))) 6 554))) 53 4) 360)) ..42) 5. 37(3

   VFcSO]CVF< T•hojt lm •mvihiqtqihim )TV, mhim lhi lm mqn•hlm hnhjm•q j•qiqjh )DCm•qi,< DCm•qi LZ// A 305:2 0 305:2 0 80;22 uqq tmq0 3 / Dk 3 / 80;82 3/2.: DC :084: T•hojt lm •mvihiqtqihimnxhi•mhtqmhiqvrj•jt lhimqlm 3;032 h ) 80;22 l 587 A 4;4 , oqh nxhi:084: hiqvhth khtxh•mh DC lm 80;22 uqq tmq.khtxh•m lm th jh•m nq•uh qvjmzmhh lmkqvh •mvihiqth0 Lvim•khtjtlm hqoj•hvihmhim lmim•uqvhi ihmh •mthiqmq< zm LhA )t o fj,XT( l 322 A )3 / <)N..,I)<0I( l 322 A )t / 2.:2, l 322 A 42%0

   508030Cvhtqmh z•xnqijtjqlqv mlztxhih•m hjiqkqihimh qv lm ij•qhu aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj tjmPzNsjuj/ aznouQu no jxjusSjC T 0 Rim - DC1Rim - faXT Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx•nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl umixlh hjihiqijq•qtx• v thvir q ) A TL / Tx A 33862 / 9;42 A -50942 uqq tmq.lqv jh•m lhix•qih< 32qvntjmvimq 0 uxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm mqtm1ij•qhi<

   oRim A )RicL/ Rimx, b NJzubPSz b dz0NJz A -;28 uqq tmq. lqv jh•m lhix•qih< 3030qvntjmvimq uxlqnqjh•qq vjuh•jtjq lm ij•qoiq< oRi A d)Rit / Rix, b Ehxf b NJzubPSz b dz0NJz A -60264 uqq tmq 3040qvntjmvimq uxlqnqjh•qq lj•himqumlqq h hmrj•jtjq< Bh A Rit b )Eht / Ehx, b NJzubPSz b dz0NJz A /50358 uqq tmq 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq qvjhhh•qqumlqq zm Ss0PQNsOPC TNJubPS A RicL b )DCttRimt / NJzubPSz) b dz0NJz Q -967 uqq tmq 50qvntjmvimq uxlqnqjh•qq z•xnqijtjqth tLmj jqn•h lm hnhjm•q< aQNJ A Rimt b DCttRimt b )TtqDCt / dz0NJz) A -4028; uqq tmq DSRDO[cLL< Lv hjiqkqihimhm jhmh•m h hvjtjq jj•mvi h/h qv•moqhi•hiv l j ztjh lm z•xnqimoht jj 50942 uqq tmqjh•m hmlhix•mhmh j•moim•qq vjuh•jtjq lm Ssuo0PQNsOP );28 uqq tmq,.j•moim•qq qvjhhh•qqumlqq zm mq1ij•qhi967 uqq tmq,oqh j•moim•qq ) z•xnqijtjqth 3 tmjjqn•h lm hnhjm•qjj 4028; uqq tmq0 Dhqtmlm j•moim•m z•xnqijtjqhjvi jmtm•mjxuhvlhim. hlqjh h jmtmlm vhij•h qvimvhqkh•qvi•/x j•moim•m jhtqihiqq m•kqjqqtx•oq z h h h hihvlh•ljtjq hjiqkqihiqq jhmh•m0 Emoq lj•hih umlqm h lm hmrj•jtjqh qv•moqhi•hi hjhlm•m nhihlm zm•qxhlh z•mjmlmvih.2 2 xnmtqh ij•qhiqjh uhq hi•hjiqkh h lmim•uqvhi j•moim•mh jxvjxuqimvih h vjuh•jtjq lm ij•qoiq th 94 uqq th ;9 uqq. jmmh lm jm h jxvljh th j•moim•mh z•xnqijtjq z•qv j•moim•mh khtx•qq qvlqjhix•jtjqvjuh•/mqtm/ij•qhi0

   aoPznj NomzvjxnjPj oOPo jxjusSj pjmPzNsjuj/ aznouQu no jxjusSjC VjA)3/RimbjtRimbi,b 322 Djhviqnqjh•mh qvntjmvimtx• nhjix•qtx• hm nhjm nxtxhqvl umixlh hjihiqijq•qtx• v thvi0 q oj A VDL/ Vjx A )3 / 1<:<.,:I0..( b 322 / )3 1/C<.,1N<I.( b 322 A -6%. lqv jh•m lhix•q[q< 30qvntjmvimq uxlqnqjh•qq ih•qnjtjq1mq/ij•qhi< oi A )3 / RicLb jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimx b jxtRimx b ix,b 322 A -5%. lqv jh•m lhix•qih< 3030qvntjmvimq uxlqnqjh•qq hi•jjij•qqjm•m•qqlm jhmh•m zm jhimox•qq jxvnx•i< lm ooq A )3 / Rimt b jxtRimt b •i, b 322 / )L/Rimx b jxtRimx b ix,b 322 A /4% 3040 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq ih•qnmtx• vonss0Ss.PQNsOP zm jhimox•qq jxvnx•i< lm oiqA )3 / Rimt b jxtRimt b it, b 322 / )3/Rimt b DStRictb •i, l 322 A -7% 40 qvntjmvimq uxlqnqjh•qq jxhijtjq jvqih•< oj A )3 / Rimt b DttRimt b it, b 322 / )3/RicL b DStRimtb it, b 322 A /9% DSRDO[cLL< Pxlqnqjh•mh otxihth h •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm qv hjiqkqihimh jhmh•m mhim mqiq qv•moqhi•hvlj/hm j•moim•m lm zx kh. 2 h khtx•qq hjmhimqhv zm•qxhlh jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvihjj q 6 zjvjim z•xjmvijhtm. jh •mmjtihi ht hjiqjvqq jxvrjohim h nhjix•qtx• jj qvntjmvihq•mjihqqqvlq•mjih0 l Lvntjmvihmlm•jqihihlm mkxtjiqh ih•qnjtjqlm jhmh•m mhim hz•mjqhihjh nqqvl zxmqiqkh zmvi•j jh lmim•uqvh j•moim•mhhimq • jxum•jqhtm jj 5%0 Cjmhhih jh j•uh•m h j•moim•qqh•qnmtx• m i z jhimox•qq lm jxvnx•i qv jxvlqiqqtm qv jh•m jm•m•mhzmvi•j

   LCOCIC THrFEPr KrMvE KvHMrsEFEMrMEE tIGvKtErFv EH rtMEOEMrMvr uv trPrKv

   lqnm•qimtm jhimox•qq jxvnx•i h/h uxlqnqjhi qv hmvhjtjh hj nxhi lm z•mnm•him hm•kqjqqtm ih•qnm uqjq0 Dh j•uh•m h/h qv•moqhi•hi th uhq x zqm•lm•m z•xnqimohthjj 4 zjvjim z•xjmvijhtm0 lm Fkxtjiqh jxhij•qtx• umlqq h nxhi lm vhij•h hh •mljjh khtxh•mh •himq•mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm jj 9% qv zm•qxhlh jj•mvih nhihlm jmh z•mjmlmvih.ht jh•x• qvlqjm lm j•moim•m nxhi h hjzm•qx• qvlqjmtjq ih•qnmtx•z•hjiqjhim0T•qv j•uh•m. mnx•ij•qtm nqvhvjqh•mhtm nq•umqvj hj nxhi hjxzm•qim.qv•moqhi•hvlj/hm 2 zqm•lm•m0 Xm •mjxuhvlh qv mihzh jh•m j•umhmh lmmkxtih•mh zhjpmimtx•lm hm•kqjqqhi•hjiqkmzmvi•jij•qoiq oq•mlq•mmiqxvh•mh •mhj•hmtx•hi•mhhiqhnhjm•mh j z•mnm•qvimtx• ij•qoiqtx•ximviqhtq0 z

   Zhimtjt v•0 39

   . vss uos.
   LRELDCZSVL Dqn•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtq hnm•mvim jqn•mq lm hnhjm•q z•xljjiqmq khvljim ]htxh•mh mlv•quhih qv v•mij•qz•xo•huhim khvljim z•xlj~qmq ]htxh•mh mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim TVSIVCPCZ VFCOLcCZ

   5.5 3)3

   465%3 264 173%. 156%0

   /
   /

   30 Tm ihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 38 hh hm hvhtqmmmm nhjix•qht •mmjtihijt hjiqkqihiqq lm mlztxhih•m. jiqtqmhvl umixlxtxoqh jjvxhjjih< Zhimtjt v•038

   50Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3: hh hmjhtjjtmmm oqhh hm hvhLqmmmm j•uhixh•mtm•himlm •mvihiqtqihim< 30 •hih•mvihiqtqihiqq nqvhvjqh•m jhzqihtjtjq zm•uhvmvi= h 40 •hih•mvihiqtqihiqq mjxvxuqjm= 50 •him •mvihiqtqihiqq jxum•jqhtm= 60 •hih•mvihiqtqihiqq •mhj•hmtx•xvhjuhim0 j Zhimtjt v•0 3:

   . vss uos.
   LRELDCZSVL Dqi•hlm hnhjm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq lm hnhjm•q ]htxh•mh z•xlj~qmq khvljim mlv•quhih qv z•mij•qz•xo•hu him ]htxh•mh z•xljmiqmq kqtvljim mlv•quhih qv jxhij•q z•xo•huhim Dhvqihtjt v•xv•qj D•mlqim vmim•umv tjvo Cjiqkjt ixiht ]mvqij•qixihtm T•xnqii•ji T•xnqivmi T•xnqihnm•mvi jqn•mqlm hnhjm•q TVSIVCPCZ VFCOLcCZ

   . vss/uos.
   LRELDCZSVL ]mvqij•qlqv mlztxhih•m ]mvqij•qnqvhvjqh•m ]mvqij•qmli•hx•lqvh•m ]mvqij•q ixihtm Dpmtijqmtq lqv mlztxhih•m Dpmtijqmtqqvhvjqh•m n Dpmtijqmtq mli•hx•lqvh•m Dpmtijqmtq ixihtm TFVLSCEC TVFDFEFRZC TFVLSCEC D[VFRZC

   423 21)

   50) 223 21.%0 206 0.3 10) 273 70) 12) 0.7 053

   / /
   0.) .2) 261%. 7.0 103 0)2 0.3

   4(554 152 03) 5(2)) 3(63) 2)) 5)

   4(23) 13) 0)) 5())) 3(33) 102 0)

   4(13)

   3(672

   40 Tmihmh lhim lqv ihimtjtv•0 39 hh hmhvhtqmmmmnhjix•qht tx• z•xnqijthnm•mvi jqn•mqm hnhjm•q. iqtqmhvlumixlxtxoqh jjvxhjjih< l j

   60Tmihmh lhimtx• lqv ihimtjt v•0 3; hh hmlmim•uqvm oqhh hm hvhtqmmmmzm ihmh nhjix•qtx•lm qvntjmvihmvihiqtqihimh vqkmtjt • th z•xljhjtjq. hihiqv khtx•q hihxtjimjhi oqqv khtx•q •mthiqkm0

   LRELDCZSVL T•xljjiqh khvljih )ijm, Dxhijt jvqih•)ijm, T•mijtlm khvmh•m ih•h Z0]0C0 )tmq,

   TVSIVCPCZ 965 35.6 39.:

   VFCOLcCZ 8:4 37.97 3:.3

   TfTdcpT mcnoTncZc acfTfVcTlA TCZVLPSRLCOF(oL C oncdcpTlcc ignZfncTdodoc nZbfcV 0
   fovj 603JxjusSj •zPoxpsjuQuQs omzxzvsmz.psxjxmsjN 60303 Cvhtqmh hqijhiqmq omvm•htm hjiqkjtjq oqzhhqkjtjq h 60304 Cvhtqmh jx•mthiqmq RHV. ZR HV. 60305 Cvhtqmh tqjpqlq[qiqq oqhxtkhiqtqihiqq 60306 Cvhtqmh j•mhvimtx•oqlhix•qqtx• 60307 Cvhtqmh mjpqtqi•jtjqmjxvxuqjx/nqvhvjqh• 60308 Cvhtqmh kqimmmq •xihiqm hjiqkm jq•jjthvim lm h tx• 60309 Cvhtqmh o•hljtjq lm qvlhix•h•m

   70[iqtqmhvl lhimtm ihimtjt v•0 42 hh hmlmim•uqvm< lqv 30 z•hojt lm •mvihiqtqihim qvim•khtjt lm hqoj•hvih ht oq nq•umq= . 40 z•xljjiqh uqvquh jh•m hhqoj•50hiqvom•mh z•hojtjq lm •mvihiqtqihim vqkmt lm z•xljh oq o•hljt lm jiqtqmh•m h th jhzhjqihiqq z•xljjiqm qvzjvjijt j•qiqj= lm 50 z•xnqijt jh•m hm •mhtqmmhmh qv jxvlqiqqtm qv jh•m hm jiqtqmmhmhqvimo•hthzhjqihimhlm z•xljjiqm= . j 60 vqkmtjt z•xljjiqmq jh•m hhqoj•h •mhtqmh•mh vqkmtjtjq z•xo•huhi ht z•xnqijtjqqv khtxh•m lm 7720222 tmq0 nrsvFNF HKCID 1 uos1
   LRELDCZSVL Dqi•hlm hnhmm•q Dpmtijqmtqnm•mvim h jqn•mq hnhmm•q lm Dpmtijqmtq kh•qhiqtm Dpmtijqmtq nqlm T•xljjiqh uhlquh )ijm, T•milm kqqvmh•m)tmq, Dxhikh•qhiqt jvqih• ]COSVL 3052;0222 ;970222 8530622 5650822 370622 :70222 630222 3

   4

   / /

   "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/2574359","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=2574359&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":236686491,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686491/108x144/9d29232438/1429764768?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236686491/216x288/73b548d38b/1429764768?v=1","title":"CG CompteHello Juin2013","short_title":"CG CompteHello Juin2013","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686491,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qUs6BakJu9BIZ0i+DADLR8DNBOE="},"url":"https://www.scribd.com/document/236686491/CG-CompteHello-Juin2013"},{"type":"document","id":95729215,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/95729215/108x144/9d0deee9d6/1429804923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95729215/216x288/2fff447c36/1429804923?v=1","title":"Creating Email Alerts for Process Chains","short_title":"Creating Email Alerts for Process Chains","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":95729215,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HNARZyoORmnnaCmXTns39DmuEZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/95729215/Creating-Email-Alerts-for-Process-Chains"},{"type":"document","id":236686449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686449/108x144/69679adb50/1427833047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686449/216x288/29daa84f44/1427833047?v=1","title":"Tarifs Hellobank Juillet 2014","short_title":"Tarifs Hellobank Juillet 2014","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gcBSApTFt7Etv49d5w8Za+iOG4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/236686449/Tarifs-Hellobank-Juillet-2014"},{"type":"document","id":92983094,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/92983094/108x144/6472e0b2e2/1341875673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92983094/216x288/43ae83e167/1341875673?v=1","title":"Record Mode Concept in Delta Management","short_title":"Record Mode Concept in Delta Management","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":92983094,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VTGq9RN/qbR1qjQ6aHylc+4Ijno="},"url":"https://www.scribd.com/doc/92983094/Record-Mode-Concept-in-Delta-Management"},{"type":"document","id":236686414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236686414/108x144/b396e5a9bc/1407920655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686414/216x288/4f6492f17b/1407920655?v=1","title":"BW Procedure for Archiving ADK","short_title":"BW Procedure for Archiving ADK","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TUPM60ueu/PulrTCvUJpswVOMc4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/236686414/BW-Procedure-for-Archiving-ADK"},{"type":"document","id":236686351,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686351/108x144/e8db460a5c/1448271550?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686351/216x288/536c3b938a/1448271550?v=1","title":"Currency Conversion in BI 7.0","short_title":"Currency Conversion in BI 7.0","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686351,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WIWC52JsnL4zKusbbEVncOXUPj0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/236686351/Currency-Conversion-in-BI-7-0"},{"type":"document","id":112739073,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/112739073/108x144/bf0a270211/1393855538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/112739073/216x288/6701f5915f/1393855538?v=1","title":"Memoire Mise en Place d'Un Data Mart Concernant La Paie Du","short_title":"Memoire Mise en Place d'Un Data Mart Concernant La Paie Du","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":112739073,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5DXbbw1Kjt5E3NFWOyIIbN/NXGI="},"url":"https://www.scribd.com/document/112739073/Memoire-Mise-en-Place-d-Un-Data-Mart-Concernant-La-Paie-Du"},{"type":"document","id":55287832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55287832/108x144/0cbafe32c7/1305225811?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55287832/216x288/de7bb9825b/1305225811?v=1","title":"Conditions Generales Du Compte Courant 1","short_title":"Conditions Generales Du Compte Courant 1","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":55287832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fZ3HWl00Gi9NouGfmEoQcWl1Skw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/55287832/Conditions-Generales-Du-Compte-Courant-1"},{"type":"document","id":2876854,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2876854/108x144/c4ca236283/1521896481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2876854/216x288/a40cb5c0bf/1521896481?v=1","title":"Retete pentru sanatatea noastra","short_title":"Retete pentru sanatatea noastra","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":2876854,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HFbmdlYk+6cdrBVaF6X3ZrBvtmw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/2876854/Retete-pentru-sanatatea-noastra"},{"type":"document","id":40403810,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403810/108x144/41953df8e1/1341875682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/40403810/216x288/47ff0ce1b7/1341875682?v=1","title":"Master Online","short_title":"Master Online","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":40403810,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Kr05mf3ExVaVZv5HKbwP3UgdntQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/40403810/Master-Online"},{"type":"document","id":2584292,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/2584292/108x144/5c03f4074a/1300892281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2584292/216x288/c2073cc6da/1300892281?v=1","title":"Criptografie","short_title":"Criptografie","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":2584292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l+EbSu1NSI35MHp2V9/1Zn2SkZA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/2584292/Criptografie"},{"type":"document","id":40403754,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403754/108x144/a41d453a33/1291671397?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403754/216x288/36395102ec/1291671397?v=1","title":"LES P'Tits Plaisirs","short_title":"LES P'Tits Plaisirs","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":40403754,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I+kjpw3Hr6reuYxPV85DkLE6SkM="},"url":"https://www.scribd.com/document/40403754/LES-P-Tits-Plaisirs"},{"type":"document","id":48593066,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48593066/108x144/00a93eb07e/1297368541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48593066/216x288/b739fea456/1297368541?v=1","title":"Conditions_generales_du_Compte_Courant_1","short_title":"Conditions_generales_du_Compte_Courant_1","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":48593066,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bh4opiPhj95kXRsZqoGDyhWyq1c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/48593066/Conditions-generales-du-Compte-Courant-1"},{"type":"document","id":44612905,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44612905/108x144/9f1fcb1fb7/1291405595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44612905/216x288/99bf3d8883/1291405595?v=1","title":"tranzactii adina","short_title":"tranzactii adina","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":44612905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l9ILsz50k+1j8XcJtV6F03PW/hU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/44612905/tranzactii-adina"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537188284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537188284?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8+93sIbvew9se5l0KAunAmhWso="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537182262?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537182262?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aohUMYs82daGk22n1JLMueSnLVc="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537191624?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537191624?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gtifyt8u6aYKGHVx0GeUFJELF1k="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537181590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537181590?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v/lRAfP0/5swZfS81xQ3QtMCBK8="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537189095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537189095?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z9OrZLHEXHYJnpAtV3XjjUtoEhs="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537189188?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537189188?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x3+I70BcE3J1ANDE1yrbxwRtAxw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537180893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537180893?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O+R8E7G5oZKMHVjH2hMGN6dA8Sw="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537184691?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537184691?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3A4t9ej4ZdP+C27M/BoJczsaHc0="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537194123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537194123?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txT+JHxmWM8tSQCtmATPYBAFgCw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537184852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537184852?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HfgCvzwmpEXP12aDI6rMmw9m3+Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537187583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537187583?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BmMZVG5W96+5x9d9Q+1hK4Gn1BQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537184704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537184704?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1dxD1zub98txoUohz1lvfLu6280="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537186212?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537186212?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/IADlbG8hWWYxrATNxsJGBdcCo0="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537185694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537185694?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PtL/OkUA/gZyeSTpNhEORi6oEZs="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537200575?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537200575?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oX4mSOtW0e7/vmm5bpVegxaLjrM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537190005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537190005?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t1v+FkNNuw0Zmk5G4PXwXq554Ac="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537190964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537190964?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ArTOdPOOiQmVIw4Zz3a3eF997II="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537237420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537237420?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4usf2f3hkMvp9HRpd8M7LYQ9Boc="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537187304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537187304?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3w1b31wpTF7iX2/ca2DCjO6W4B0="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537188820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537188820?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fReT3n7nmP93YfDGflHoF8V1aUM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537181658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537181658?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qeS5wn/iYmAMnorgkWDWT80T9Ps="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537188019?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537188019?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iRBvwT7tIjbgtaQ7QaXXm2XRvTw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537196171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537196171?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"47G1cRQeKGcmcgoFdW3nhWugZ1A="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537193029?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537193029?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sNIjkN3dad/VYyHB1VIWggmJf+4="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537182584?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537182584?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QAoodNUuQWNswjU1M3Cw02qIBno="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537186875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537186875?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gx+IeqSLcqK28rK/AjhjjgIOFRo="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537185714?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537185714?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lU7iM2MksCQoUGqJrdLx4TogXX0="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537191158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537191158?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ra9QrIiqe/5BnzxDJJ/qDdQNRLg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537236948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537236948?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HXPcK08KHcQrhCWwddtQ1EPWrEI="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537230772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537230772?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O09wo028yoJ7UI7SKCR6suxkD6Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537187758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537187758?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njCy06b4lxbwgwIeDEom5WPpvwU="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537188962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537188962?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wGtxX0uyPX/eyXCd2HK3B65MuF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537183762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537183762?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+FiuXdpXx5XSQhtGPtswWk9J97I="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537202847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537202847?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SsPkv5tKwgqsZk+Zquh8PGxV7mg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537182285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537182285?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SIuVKBHbrFUStUC8dCQUYd7yXz4="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537191005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537191005?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nq/BI1AC7z0tIzPFcwC1HYeBkGM="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537238231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537238231?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+2P/QuFmJJHxrso997WcWeiNUCc="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537177916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537177916?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WhBOMSC+9jo9JLDOjCkfSggTfJQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537187805?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537187805?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G9r2JiP9lnbLx7Um2ARRP5SMyEs="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537193779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537193779?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LQSx/M+D9SoZ/olhaTAOVZkLW/Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537184536?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537184536?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i5VXj8o83oCAx+2GarkB0vapGMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537181156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537181156?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zZzdo4ppSS/wSYDo83NU21IT+PE="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537191412?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537191412?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHIDIGSj/BV30MCtTffOAu2FmG4="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537182131?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537182131?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wWDV7JAoexafFtioKVdhPvrylBc="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537192047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537192047?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dOGiGenWI6ZI1H/W6KqR1HP7NUk="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537184578?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537184578?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lGm9ipM41DKepo0SyZYorEvd8fo="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537187235?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537187235?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fm9066ATg+ges1QyTkNJXwhZP1E="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537181483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537181483?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XAt3fq9AkL4jMxqNV6+4xj6gok0="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537191303?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537191303?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4t8JuQ41nTqOCzyvl9bwLe6y3HE="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537194507?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537194507?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tgSKOp5vXtfjHFEQIr6/kloTOC4="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537181630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537181630?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bNQBQhH5xKpllWiL0ip8ucBjBr0="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537181006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537181006?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z2BfDxKW6FJBwrFDkrPDFa6gaFc="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537238239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537238239?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2ucIuCNH95UhRw3LGh1DTxnB6cM="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"V+lRee3MCVaSxiWcLQMGYkOZ7r0=","module_id":"H/ydG8TkfdXax6Xey8mBsL41Q/s=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537188284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537188284?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"d8+93sIbvew9se5l0KAunAmhWso="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537182262?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537182262?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"aohUMYs82daGk22n1JLMueSnLVc="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537191624?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537191624?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Gtifyt8u6aYKGHVx0GeUFJELF1k="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537181590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537181590?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"v/lRAfP0/5swZfS81xQ3QtMCBK8="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537189095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537189095?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"z9OrZLHEXHYJnpAtV3XjjUtoEhs="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537189188?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537189188?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"x3+I70BcE3J1ANDE1yrbxwRtAxw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537180893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537180893?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O+R8E7G5oZKMHVjH2hMGN6dA8Sw="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537184691?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537184691?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3A4t9ej4ZdP+C27M/BoJczsaHc0="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537194123?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537194123?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"txT+JHxmWM8tSQCtmATPYBAFgCw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537184852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537184852?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HfgCvzwmpEXP12aDI6rMmw9m3+Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537187583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537187583?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"BmMZVG5W96+5x9d9Q+1hK4Gn1BQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537184704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537184704?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"1dxD1zub98txoUohz1lvfLu6280="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537186212?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537186212?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/IADlbG8hWWYxrATNxsJGBdcCo0="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537185694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537185694?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"PtL/OkUA/gZyeSTpNhEORi6oEZs="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537200575?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537200575?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oX4mSOtW0e7/vmm5bpVegxaLjrM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537190005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537190005?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"t1v+FkNNuw0Zmk5G4PXwXq554Ac="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537190964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537190964?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ArTOdPOOiQmVIw4Zz3a3eF997II="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537237420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537237420?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4usf2f3hkMvp9HRpd8M7LYQ9Boc="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537187304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537187304?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3w1b31wpTF7iX2/ca2DCjO6W4B0="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537188820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537188820?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fReT3n7nmP93YfDGflHoF8V1aUM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537181658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537181658?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qeS5wn/iYmAMnorgkWDWT80T9Ps="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537188019?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537188019?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iRBvwT7tIjbgtaQ7QaXXm2XRvTw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537196171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537196171?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"47G1cRQeKGcmcgoFdW3nhWugZ1A="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"V+lRee3MCVaSxiWcLQMGYkOZ7r0=","module_id":"755oLlR+Hxo/FloHPB4dFbN0gdM=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537193029?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537193029?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sNIjkN3dad/VYyHB1VIWggmJf+4="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537182584?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537182584?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"QAoodNUuQWNswjU1M3Cw02qIBno="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537186875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537186875?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"gx+IeqSLcqK28rK/AjhjjgIOFRo="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537185714?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537185714?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"lU7iM2MksCQoUGqJrdLx4TogXX0="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537191158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537191158?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ra9QrIiqe/5BnzxDJJ/qDdQNRLg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537236948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537236948?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HXPcK08KHcQrhCWwddtQ1EPWrEI="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537230772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537230772?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O09wo028yoJ7UI7SKCR6suxkD6Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537187758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537187758?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"njCy06b4lxbwgwIeDEom5WPpvwU="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537188962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537188962?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"wGtxX0uyPX/eyXCd2HK3B65MuF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537183762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537183762?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+FiuXdpXx5XSQhtGPtswWk9J97I="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537202847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537202847?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"SsPkv5tKwgqsZk+Zquh8PGxV7mg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537182285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537182285?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"SIuVKBHbrFUStUC8dCQUYd7yXz4="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537191005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537191005?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"nq/BI1AC7z0tIzPFcwC1HYeBkGM="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537238231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537238231?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+2P/QuFmJJHxrso997WcWeiNUCc="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537177916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537177916?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"WhBOMSC+9jo9JLDOjCkfSggTfJQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537187805?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537187805?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G9r2JiP9lnbLx7Um2ARRP5SMyEs="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537193779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537193779?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LQSx/M+D9SoZ/olhaTAOVZkLW/Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537184536?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537184536?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"i5VXj8o83oCAx+2GarkB0vapGMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537181156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537181156?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"zZzdo4ppSS/wSYDo83NU21IT+PE="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537191412?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537191412?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"jHIDIGSj/BV30MCtTffOAu2FmG4="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537182131?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537182131?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"wWDV7JAoexafFtioKVdhPvrylBc="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537192047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537192047?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"dOGiGenWI6ZI1H/W6KqR1HP7NUk="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537184578?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537184578?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"lGm9ipM41DKepo0SyZYorEvd8fo="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537187235?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537187235?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fm9066ATg+ges1QyTkNJXwhZP1E="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537181483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537181483?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"XAt3fq9AkL4jMxqNV6+4xj6gok0="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537191303?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537191303?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4t8JuQ41nTqOCzyvl9bwLe6y3HE="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537194507?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537194507?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"tgSKOp5vXtfjHFEQIr6/kloTOC4="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537181630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537181630?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"bNQBQhH5xKpllWiL0ip8ucBjBr0="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537181006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537181006?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Z2BfDxKW6FJBwrFDkrPDFa6gaFc="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537238239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537238239?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"default_editorial","doc_uuid":"2ucIuCNH95UhRw3LGh1DTxnB6cM="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"V+lRee3MCVaSxiWcLQMGYkOZ7r0=","module_id":"PW7T0e/7KxBHief2CU2spC6L55E=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":236686491,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686491/108x144/9d29232438/1429764768?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236686491/216x288/73b548d38b/1429764768?v=1","title":"CG CompteHello Juin2013","short_title":"CG CompteHello Juin2013","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686491,"track":"from_user","doc_uuid":"qUs6BakJu9BIZ0i+DADLR8DNBOE="},"url":"https://www.scribd.com/document/236686491/CG-CompteHello-Juin2013"},{"type":"document","id":95729215,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/95729215/108x144/9d0deee9d6/1429804923?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95729215/216x288/2fff447c36/1429804923?v=1","title":"Creating Email Alerts for Process Chains","short_title":"Creating Email Alerts for Process Chains","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":95729215,"track":"from_user","doc_uuid":"HNARZyoORmnnaCmXTns39DmuEZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/95729215/Creating-Email-Alerts-for-Process-Chains"},{"type":"document","id":236686449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686449/108x144/69679adb50/1427833047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686449/216x288/29daa84f44/1427833047?v=1","title":"Tarifs Hellobank Juillet 2014","short_title":"Tarifs Hellobank Juillet 2014","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686449,"track":"from_user","doc_uuid":"gcBSApTFt7Etv49d5w8Za+iOG4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/236686449/Tarifs-Hellobank-Juillet-2014"},{"type":"document","id":92983094,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/92983094/108x144/6472e0b2e2/1341875673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92983094/216x288/43ae83e167/1341875673?v=1","title":"Record Mode Concept in Delta Management","short_title":"Record Mode Concept in Delta Management","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":92983094,"track":"from_user","doc_uuid":"VTGq9RN/qbR1qjQ6aHylc+4Ijno="},"url":"https://www.scribd.com/doc/92983094/Record-Mode-Concept-in-Delta-Management"},{"type":"document","id":236686414,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236686414/108x144/b396e5a9bc/1407920655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686414/216x288/4f6492f17b/1407920655?v=1","title":"BW Procedure for Archiving ADK","short_title":"BW Procedure for Archiving ADK","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686414,"track":"from_user","doc_uuid":"TUPM60ueu/PulrTCvUJpswVOMc4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/236686414/BW-Procedure-for-Archiving-ADK"},{"type":"document","id":236686351,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686351/108x144/e8db460a5c/1448271550?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236686351/216x288/536c3b938a/1448271550?v=1","title":"Currency Conversion in BI 7.0","short_title":"Currency Conversion in BI 7.0","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":236686351,"track":"from_user","doc_uuid":"WIWC52JsnL4zKusbbEVncOXUPj0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/236686351/Currency-Conversion-in-BI-7-0"},{"type":"document","id":112739073,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/112739073/108x144/bf0a270211/1393855538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/112739073/216x288/6701f5915f/1393855538?v=1","title":"Memoire Mise en Place d'Un Data Mart Concernant La Paie Du","short_title":"Memoire Mise en Place d'Un Data Mart Concernant La Paie Du","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":112739073,"track":"from_user","doc_uuid":"5DXbbw1Kjt5E3NFWOyIIbN/NXGI="},"url":"https://www.scribd.com/document/112739073/Memoire-Mise-en-Place-d-Un-Data-Mart-Concernant-La-Paie-Du"},{"type":"document","id":55287832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55287832/108x144/0cbafe32c7/1305225811?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55287832/216x288/de7bb9825b/1305225811?v=1","title":"Conditions Generales Du Compte Courant 1","short_title":"Conditions Generales Du Compte Courant 1","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":55287832,"track":"from_user","doc_uuid":"fZ3HWl00Gi9NouGfmEoQcWl1Skw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/55287832/Conditions-Generales-Du-Compte-Courant-1"},{"type":"document","id":2876854,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2876854/108x144/c4ca236283/1521896481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2876854/216x288/a40cb5c0bf/1521896481?v=1","title":"Retete pentru sanatatea noastra","short_title":"Retete pentru sanatatea noastra","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":2876854,"track":"from_user","doc_uuid":"HFbmdlYk+6cdrBVaF6X3ZrBvtmw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/2876854/Retete-pentru-sanatatea-noastra"},{"type":"document","id":40403810,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403810/108x144/41953df8e1/1341875682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/40403810/216x288/47ff0ce1b7/1341875682?v=1","title":"Master Online","short_title":"Master Online","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":40403810,"track":"from_user","doc_uuid":"Kr05mf3ExVaVZv5HKbwP3UgdntQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/40403810/Master-Online"},{"type":"document","id":2584292,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/2584292/108x144/5c03f4074a/1300892281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/2584292/216x288/c2073cc6da/1300892281?v=1","title":"Criptografie","short_title":"Criptografie","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":2584292,"track":"from_user","doc_uuid":"l+EbSu1NSI35MHp2V9/1Zn2SkZA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/2584292/Criptografie"},{"type":"document","id":40403754,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403754/108x144/a41d453a33/1291671397?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/40403754/216x288/36395102ec/1291671397?v=1","title":"LES P'Tits Plaisirs","short_title":"LES P'Tits Plaisirs","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":40403754,"track":"from_user","doc_uuid":"I+kjpw3Hr6reuYxPV85DkLE6SkM="},"url":"https://www.scribd.com/document/40403754/LES-P-Tits-Plaisirs"},{"type":"document","id":48593066,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48593066/108x144/00a93eb07e/1297368541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48593066/216x288/b739fea456/1297368541?v=1","title":"Conditions_generales_du_Compte_Courant_1","short_title":"Conditions_generales_du_Compte_Courant_1","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":48593066,"track":"from_user","doc_uuid":"Bh4opiPhj95kXRsZqoGDyhWyq1c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/48593066/Conditions-generales-du-Compte-Courant-1"},{"type":"document","id":44612905,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44612905/108x144/9f1fcb1fb7/1291405595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44612905/216x288/99bf3d8883/1291405595?v=1","title":"tranzactii adina","short_title":"tranzactii adina","author":"kostelf","tracking":{"object_type":"document","object_id":44612905,"track":"from_user","doc_uuid":"l9ILsz50k+1j8XcJtV6F03PW/hU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/44612905/tranzactii-adina"}],"title_link":null,"title":"More From kostelf","track_opts":{"compilation_id":"V+lRee3MCVaSxiWcLQMGYkOZ7r0=","module_id":"MseOUGMXFrylpN5QJE0t07oqcng=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/2574359","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=fup8sZCv72XxApkq1cjpi6xE%2BiY%3D&authenticity_token=pkE%2Bn8Y6xgqX09OruGpsre97VmR%2FG7rwPfJHP8MZCdQPfGuvyiKjuzD%2BqUthGZYtvsUu0nmFllfAWdYHrRNkKw%3D%3D&expires=1537845055&wordDocumentId=2574359&wordUploadId=2590365"},"renewal_nag_props":null}-->