You are on page 1of 1

‫‪Innovation and Technology evaluation Workshop‬‬

‫ارزیابی نوآوری و توسعه فناوری‬


‫نيمه دوم ارديبهشت ماه ‪1386‬‬

‫مقدمه‬
‫جوامع و محيط پيرامون ما عميقاً تحت تأثير فنّاوري و نوآوری مي‌باشد و هم اکنون شکل جديدي از سرمايه داري‬
‫بازار تحت عنوان تکنوکاپيتاليسم در حال ظهور است که ريشه در اختراعات و نوآوري هاي تکنولوژيک داشته و با‬
‫دارايهاي نا مشهود از قبيل دانش و خلقيت پشتيباني مي شود‪.‬‬
‫سياست‌گذاري‪ ،‬توسعه و پايش ميزان پيشرفت عملکرد کشورها و بنگاه ها در حوزه فناوري و نوآوري مستلزم وجود‬
‫آمار و ارقام و نشانگرهاي دقيق و به‌روز در خصوص ظرفيت‌ها و توانمنديها مي باشد‪ .‬اين اطلعات مي تواند در‬
‫انجام مطالعات اقتصادي و تحليل‌هاي هزينه ‪ -‬فايده برنامه‌ريزي و تخصيص بهينه منابع مورد استفاده قرار مي‌گيرند‪.‬‬
‫در اين رابطه‪ ،‬دومين دوره آموزشي تخصصی« ارزيابي نوآوري و توسعه فناوري» با هدف تشريح مفاهيم جديد و‬
‫فرآيند طراحي مدلهاي اندازه گيری و ارزيابي نوآوری و فناوری برگزار مي‌گردد‪.‬‬

‫محتواي دوره‪:‬‬

‫نقش ارزيابي در بهبود عملکرد‬ ‫‪o‬‬

‫فرآيند طراحي مدل ارزيابي‬ ‫‪o‬‬

‫طبقه بندي شاخص‌هاي نوآوري و فناوري‬ ‫‪o‬‬

‫واحدهاي سنجش نشانگرهاي نوآوري و فناوري‬ ‫‪o‬‬

‫مدلهای سنجش و ارزيابی نوآوری و فناوری‬ ‫‪o‬‬

‫منابع و تهيه‌کنندگان نشانگرهاي نوآوري و فناوري‬ ‫‪o‬‬

‫دستورالعمل‌هاي استانداردهاي بين‌المللي سنجش نوآوري و فناوري‬ ‫‪o‬‬

‫آمار و ارقام اقتصادي و اجتماعي مرتبط با فعاليتهاي نوآوري و فناوري‬ ‫‪o‬‬

‫علقمندان جهت ثبت نام مي‌توانند در خواست خود را به پست الکترونيکی ‪ iota@irost.org‬ارسال يا با شماره ‪ 0912-5103729‬تماس‬

‫حاصل نمايند‪.‬‬

Rate