You are on page 1of 1

AN III.

2: Lakkhana sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.2

Lakkhana sutta
Poznaje se (po delima)
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, budala se poznaje po svojim delima. Mudrac se poznaje po svojim delima. U našim postupcima
ogleda se i naše razumevanje.

Čovek opskrbljen sa tri stvari prepoznaje se kao budala. Koje tri? Loše postupanje telom, loše postupanje
rečju, loše postupanje mišlju. Čoveka opskrbljenog sa ove tri stvari treba prepoznati kao budalu.

Čovek opskrbljen sa tri stvari prepoznaje se kao mudrac. Koje tri? Dobro postupanje telom, dobro postupanje
rečju, dobro postupanje mišlju. Čoveka opskrbljenog sa ove tri stvari treba prepoznati kao mudraca.

Tako, monasi, treba sebe da vežbate. ’Izbegavaćemo tri stvari po kojima se čovek, ako je njima opskrbljen,
prepoznaje kao budala. Prihvatićemo i održavati tri stvari po kojima se čovek, ako je njima opskrbljen,
prepoznaje kao mudrac.’ Tako treba sebe da vežbate."

14/12/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-2.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-2.html 4/7/2007