ಗಾಮ ಕಾಾಯಣ

೧:
( ಸೂಚ:
ಸೂಚ:
ಹ ಕಾಮದ ಕ ೕಕು ಅಂಾ ಯರ ಒಾಯ..
ಒಾಯ..ಇೂೕ
..ಇೂೕ ಇ ಒಂದು ಾ !ಾ"ಕ ಪ ಯತ%!
ಯತ%!
ಒಂದು &ರು ಕಾದಂಬ(..
ಕಾದಂಬ(..ಹ
..ಹ )ಾ*,
)ಾ*, ಘಟಗಳು /ೕ01?...)
/ೕ01?...)
ಮಂದ ೂರಟ ಗಂಡ  "ಇವಾರ ಾಗ ಬ " ಅಂಾ ನ ೕೂೕ ಾ ೕ ಾಲು
ಹ#ರ ಅವನೕ ೂೕಡುಾ $ಾ%ಂದ ಟು&'(ಟ&ಳು ಮ*ಡ# +,ಾಲೂ..-.
ಎಂಟ01ಲ2 ಊಟವನೂ ಕಾ(ಯ6 ನ72 ಕ9&0ೂಂಡು ೂರ:ೕ ;9&<ಾ=...
ಗೂಪ?  ಸುAಾರು ನಲವBೖದು ವಶE, ಇFೕ 0ೕದೕಹG HೂಡI ಜKೕLಾ=ರ..ನಲವBೖದು
ವಶE,(Mಾ Kೕ%, ಆOಾK 0ೖಯ72 ಹತು -ರಗೂ ಹತು Qನದ ಉಂಗುರ STಯು#U, ಜ(
ಕVW ಪಂV , XೕYಾ -ೕT.. ೂೕಡಲು ಹಗ. Zತು ;QW ಬಂದ ಗೂಯಂB[ೕ ಇ<ಾ=,
ಆMಾನುಾಹು..
"ಊ..ಊಊ... ೕನು ಏ= ಅಂಾ ;(ೕ] ಬಂದು ;:^ ಆಳುಗಳು 0ಲ_ Aಾ`ೂೕ<ಾ 
ೂೕ`ೂ1ೕೂರು aಾರು? ಾ?..ಇವ#ಂದ ಕುಯು2 ಐ#..." ಎನುತ ಅವ ವಟ(' ಗH= ಕ`
;ರ;ರ Oಾದ... 
ಂಡ# +,ಾcಾZd Bಪ? ಮ*ಳ `ದು ಕನFಯ72 -U#ದ= ಮುಖ ಒT'0ೂಂಡು
ಒSg ೂೕF0ೂಂಡಳು...
ಸುAಾರು ನಲವತರ ಮಧವಯಸ1 ಮುಖ ಲiಣkಾ[ ಇH..ಹlಯ72 HೂಡI ಪುF
ಕುಂಕುಮದ -ೂಟು& ಅವಳನು ಾಸ AಾಡುವಂB nಾಸkಾH...%ರಗು ಸ( ಪF'0ೂಳುGಾ
ತನೂSg 9&' ೂೕF0ೂಂಡಳು...ಸುAಾರು ಐದು ಅF ಹತು ಇಂಚು ಎತರದ +,ಾಲ
Sೖನ ಜKೕLಾ=(p..ಕುಂಭ ಕುಚಗಳು ಗ. ಆ ವiದ72ಾ^ %ೖr 'ಕ1H ಾ 
ಾZದ=(ಂದ ಕಣುs ಚುಚುವಂ#H..ತುಂ;ದ ನಡು. %ೂZ1ದ ನಲವತಕೂ1 ಚುW ಅವಳ
ಐಶtಯEದಂB[ ಅಗಾಧ kಾ -ದ ಕುಂFಗಳು..ಒಂHೂಂದೂ ೂೕಲಗಳೂ ಎರ`ರಡು ಫುw 
ಾx ಗಾತ^ದ72 ಕಾಚ ಧ(ಸದ ( ಅHೂಂದು ಹೕ ಹG ಪಧy#!)X9&0ೂೕw ಅFಂದ ಅವಳ
ಪಟು& TೕzS 'ೕTಯ72 Zತು ಬರುವಂB ಹKgH..ಆದT ಅದನು ೂೕF ಮುಖ %ೂಟ&
AಾF0ೂಂಡಳು..ತನ ಈ ಅಗಾಧ ದಢೂ# Sೖ ೂೕF[ೕ ಾ ಗಂಡ ಒಂHರಡು ವರುಶಂದ
ಅಸ`I ಅಸಹ AಾF ತನ ತ;}0ೂಂಡು ಮಲಗುವುದನೂ ;9&ರುವುದು...aಾkಾಗಲೂ
"Hೂls,ಡುKg, ಎSg ತರ Sೖ ಬಂH" ಎಂದು ~ೕaಾಸುವುದು...
ತನಗೂ ಇನೂ ಮನುಷ ಸಹಜ ಆ ಾ ಇರ,...ಬೕ ಹಣ , ಊರು ತುಂಾ ೂಡವಳು ಎಂಬ

ಪ$%&' (ಾತ$ )ಾಲದು ಅಂಾ ಅವಳ ಮನ<ಾಳದ ೂೕವು ಅ(ಯುವವರು aಾರು?
"ಊಹೂಂ" ಎಂದು ಟು&'(ಟು& ಮಹFಯ72 ಕಾೕ€ ೕYಾದರೂ ಇನು ಮಲರುವ
%ೂೕAಾ( ಮಗಾದ +<ಾ ಳನು ಎ;}ಸಲು ೂರಟಳು..
ಮಂಚದ Sೕ ಮಲದ= ಹುಡುಯ ನಳನಸುವ ಕಾಲುಗಳು ೂ ತ‚?
-ತcಾU....-ಳZನ72 ಆTೂೕಗಂದ ಫಳಫಳ ೂಯು#U....
"ಹುಚ(ಾ-, ಗಾ ನ/ ಇಲ0, ಏ2 "ಅನಲು,,
ಮುಸುZನೂಳಂದೕ "ಇವತು ಕಾೕ€ ರMಾ ಅAಾg..ಎಷು& ಸಲ ೕಳ -ೕಕು?..Lಾ ೕ2
ಏಾZಲ2...ಓಗು" ಎಂದು ಗದ(';ಟ&ಳು..
ಅದನು 0ೕ ಾ +,ಾಲು ಅFಮ ಕ` ಮುಖ 'ಂಡ(ಸುಾ ೂರಟಳು.
****************************************************************************
೨:
"ಸರಸೂಊಊಊಊ ಹೂಊssss...."
"ನ] ಓ`aಾಅ ಆಆಆಅssssssss.....ಇZ^ೕ ಅಂೕ. ಅ…†††!!!."
"ಸರ'ೕ.. ] ಪುಗ -ಚWೖB..ಆಅಾ...ಆಆಾ..Xೂೕ7 ಮುಂ`ತH=ೕ..ಓಓಓಓಓ!"
< 34 345..ಮಂಚ ಅ7ಾ0ಡುವ ಸದು8>
"ಒ`aಾ, ˆ Hೂls ನ] ;ಲ ಅ(ೕBೖBೕ..ಓsssss.."
"ಹೂ.. ] ತೂ#ನ ಅ'‰  ನ] ಗೂಟೕ ಸ(ೕ ಕlೕ.."
< ಝ:..ಚ; ..ಚ<.. ಕು>..?ೖA ?ೖ ಅಪBCD ಮಂಚದ ಬುಡ Eರುಗುಟು'ವ ಸಪBಳ!>
"ಅ* ˆ ;' ಗಂಡು ಏ:. ನ] %ೂಂYಾ ಕುpೕBೖB..."..
"ಓ…†††.… … … … … … … …†††!!.
"ಉಂ◌ಂ◌ಂ◌ಂ◌ಂˆgg!"
~ೕ ಹುಚುW ಉLಾgದದ ‹ೂೕF ಕಾಮQೕಾ1ರ ೂರಬರು#ರುವುದು 0ೕದೕ ಹGಯ
ಗH=ಮಯ ಮುQWದ ತ90 ಾ7ೂಳಂದ...ಆನು -. ಹತರ ಸಮಯವŒ&...
ಅ72 ಕಾೕLಾgದದ ಹುಚುWೂಯ72 Bೕಲುಾ ಅ#ೕTೕಕkಾ ಸಂŽೂೕಸುಾ Sೖ ಮTತು
0ಳದ= Lಾ(ನ ಹಗ.ದ ಮಂಚ ಥಕ ೖ ಎಂದು Zರುಗು9&ಸು#ದು=ದು ಜKೕLಾ=ರ ಗೂಪ? ಮತು
ಅವನ X^ೕಯ'- ೂಲದ Sೕ'‘ 0ಲಸ Aಾ`ೂೕ ಣುs ಹಹTಯದ ಸರಸೂ...!

"ಅಾ†..ಅವkಾt..."
"ಆಹಹ† %ೂZ1ದ ತು72ನ -ೂೕಸುF..ತೂೕ.. ಇಕಾ..."ಎಂದು ಅಸಭkಾ SೖಮTತು ತನ ;ಡH
ಅಪ?ಸು#ರುವ %ೂಂಟವನು ‹ೂೕ$ಾ ಅವಳ ಕ9 ಮು(ಯವಂBೂSg ಒ# €ಲ€ಲ ತನ
€ೕವರಸವನು ಅವಳ ಹಂಟರ ಹTಯದ :ೖw *ೕ ಯ72 ಸು(', Bಪ? ಪಕ10ೂ1ರದ
ಗೂಪ?...
"ಇHೕನು ಬು=, ಈ:ೕ ಕKg ಪ^Oಾದ 0ೂw ;w 'kಾ ಅಂ’ ಮಲ“ ;9^?.."ಎನುತ ತನ
-ತ ತುಂಬು ಕುಚಗಳನು ಗಲಗಲ ಅಲುಗಾFಸುಾ ಎದ= ನಗ ಹುಡು ತನ Bೂ`Sೕ
ಹ(ಯು#ರುವ ತKgಬ}ರ ರ# ಸಂಗಮದ ರOಾಯನವನು ”ಾವpಯ72 ಒTಸುಾ ಅವH
ಸವರುತ ಆ%•ಂದ 0ೕದಳು...
ಅವಳತ ೂೕF ನಕ1 ಗೂಪ?.."ಅt, ನ] ಬಂಗಾ(...-– -.ೕ ಒಂದು ಗಂ:7 ಎರಡು ಸಲ
ನ] €ೕkಾನ ಬ'ದು 0ೂಂ`^ , ಎರ` ಸಲ ಇಷು& ಾೕ ಬಂೕತು.. ] ವಯ'.ಂಾ ಡಬx
ಅcಾt Lಾನು..."
ಅವೂೕ ನಕು1 ಅವರಡು ಒರಟು 0ೖಗಳನು ತನ ;aಾ ;ಮುg#ರುವ ಚೂಪು ಪ?7ನ
ತರುಣ ಕುಚಗ ಒ#0ೂಳುGಾ,
" ಆ ತ$ಾ Lಾನು #ೂ1ೂೕ ಅಂ aಾವಾ$ಾ ೕವು ದpH^ ಾ ನಂ ˆ ವಯಸು_ ‚
ಬTೂೕದು?...ಕುH^ ಅ#— $ಾr ಕುAಾರನ ತರ ಅಲ2kಾ^ ೕವು ಆ%.ೕ  ಇH^?" ಎಂದಳು
ಕೃತ™ <ಾ' ಸರಸೂ...
"ಅದ_(, ಏೕ ಬಂೕ( ಮaಾ ಈಟು ಾಗ ?" ಅನುತ ಅವರ 0ೖ ತನ ಸಣsನಡು ಮತು
ಆಳkಾದ ೂಕ1ನತ Oಾಗುವುದನು ತನ 0ೖಂದ ತ`ದಳು.
"ಕುಯು2 ಅಂಾ ಏೕ+..Oಾಕcಾt?"ಅಂಾ ಮB ಅವಳ ೕಳ ಳಕಾಲು ನಯkಾ ಸವ(ದ.
ZಲZಲ ನಕ1 ಯುವ#, "ಆH^ AಾFTೂೕದು 2ೕಯು ಅ  ಮB!"ಎಂದು ೕ7 ಎ;}ಸಲು,
ಅವಳ ಸಣs ನಡು+ 0ೖಾZ ಅವಳ ಅಂದದ ಯುವ Sೖಯನು ತನ ದರದರೕ ತನ ಮುಖ01
ಎದು0ೂಳುGತ "ನನ ಂFರು +,ಾಲು Sೖೕಂತ ಎಂ ಎಳOಾ ರಸ ತುಂ-ೖB ] Sೖ...ಅH1ೕ
-H Mಾ' ಂ...ಾ ] ಚಟ Z1 Z1 #ೕರ'ೕ " ಎನುಾ ಅವಳ ಎರಡೂ ಕಾಲು ತನ
ಮುಖದ ಸುತಲೂ ತಂದು0ೂಂಡು ತನ (Mಾ Kೕ%ಯನು ಅವಳ ಎಒH= *ೕ  ಒ#
ಎಳ ೕರು ಕುF*ೕ ಾ ಾ ಾZ, ಅವಳ ಬYಾpಗಾತ^ದ ರ#ತYಾಕ ಕQW, ಆ ತುಲು=9ಗಳ
ನಡುU €ನುಗುವ ತ ರಸವನು %ೂರ%ೂರ ~ೕರcಾರಂš'ದ ಜKೕLಾ=ರ...
ಮB "ಯkಾt..ಯಕಾ1...ಉˆ ˆ ˆ ˆg!"ಎಂಬ ಹಂಟರ ಯುವ#ಯ ಕಾಮಸುಖದ
ೕಹಕ Qೕ$ಾಟ ಆ 0ೂೕl ತುಂ; ೂೕತು...
ಅವಳ ;'aಾದ €2ನುವ ತ ರಸ ~ೕರುತ ಅವನ ಮನ ಅವಳನು ದಲ ಾ( ೕw ಇHೕ
ಭಂಯ72 ಅನುಭ+'ದು= ಯು#H..
ಅದು `ದದು= ~ೕ...

೩:
ತನ ಗ8ಯH0 ಕೂH (ಾIದ8 ಅವಳ ತಂ ಕಾ ತಪBKA ಎರಡು LಣುM ಮಕNಳು..ಅಕN ಸುಂದ
ಮದು/OಾP ಪಕNದ ಹCQA Lೂೕದ ಒಂೕ ವಶ5ದH0 ಅವCA ವರದTU ಕಾಟ ಆP ಆV ಅH0ಂದ
ಮW Xಟು' ಓZೂೕ[ಾಗ ಆ ಸು\8 VೕC ಆತ-ಹ (ಾZೂNಂಡು ಸ%ದ8 ಅಪB...]ಾ^ಲ0ದ
ತಬ_H ಆದ ಸರಸೂA Vೕವಲ ಹ\Wೕಳು ವಶ5 ಅ&'..ಅಂಗಾಂಗದH0 ೕವ`ೕನೂ ಬಡತನ
Vೂa'ರHಲ0 ಎಂಬುದು ಜbೕcಾ8ರ ಗೂ2ಪBKA ಅವಳು ಲಂಗ dಣಕಾಲು ?ೕe ಕa' ಕುಪBಸ
ಕಾಣುವಂ Lೂಲದ Vಲಸ (ಾI[ಾ8ಗeೕ Aೂ]ಾದದು8...ಕಸುವು ತುಂXದ ಒಕNಲP%ಯ ಕಪುB
bರbರW ಹ`ಯ ತುಂXದ ರಸಭತ ಮ^ ನ ನಗುಮುಖದ ಸುಂದ ಆV...
ಸiಲB Vಲಸದಲೂ0 ಮುಂ\ದ8 ಆVA ವಯDjನH0 3ಕNವkಾದರೂ ಗೂ2ಪBW Lಚುl ಸಂಬಳ
Vೂಟು', ಅವಳW ಎ7ಾ0 ಕೂHಗCಗೂ ?ೕDm (ಾI )ಾEದ8...ಗ8 ಹ%ರದe0ೕ 3ಕN Lಂ3ನ
ಮW ಕೂnಾ oಾEDVೂa'ದ8....ಈಗಂತೂ ಕೃತr ಸರಸೂ A ಅವWೕ ೕವರು!..LೕCದಂ Vೕಳುವ
sೂಂsಯಂ ಅವನ (ಾ%Aಲ0 Aೂೕಣು oಾಕು]ಾ "ದt...ಒZOಾ" ಅಂತ \ನ/ಲ0 ಗ8
ಹ%ರuದ8ಗe7ಾ0 PHೕಟು (ಾಡಹ%ದಳು..
ಆದ` `ೂa'vಾ ತುಪBVN Xದ8ದು8 ಈ ಆರು %ಂಗಳ VಳA ಮ2ಗಾಲದ ಒಂದು \ನ...
ಗೂ2ಪB ಸiಲB Lಂಡ% ಜ vಾDw ಜಗಳxಾI ಎಂದೂ ಇಲ0 )ಾyಾ^ ಕುIದು ಮ2 ಬ%5ದ8
ಆ ಸಂz LೂಲದH0 ತೂyಾI ಬರು%ರಲು vಾ sೕH ?ೕe ದಾಲW Xದು8 Xa'[ಾ8...ಅವನ
Wೂೕuನ 3ೕA ಓIಬಂದ ಸರಸೂ" ಅ{ ೕ, ನWೂZOಾ..."ಎನು]ಾ ಗಾಬ^ಂದ ಅವನನು
ಪಕNದ ಅವನ ಗ8ಮWA Lಗಲು?ೕe LಗHಟು' ಅವನ ಭುಜVN ತನ XP de{%
ಕ`ೂ^8ದ8ಳು...
ಆ ಅಮಲು, Pೕ3ದ ಗಾಯದಲೂ0 ಅವKA ಅವಳ ಸಣM ಬಳುಕುವ ನುಣುಾದ ಕ ನಡು, ಗುಂಡು %ಕ
ಮತು ಮೕಸುವ ಚVೂNೕತದಂತ ಒಕNಲP% ಯ XPdeಗಳ ಅಪುBAA ಬಹಳ \ನದನಂತರ
ಅವನ ಜbೕನು[ಾರನ Hಂಗೕವರು ಪಂ|ಯe0ೕ ಎದು8 ಕುC%[ಾ8...
ಮಂಚದ ?ೕe ಅವನನು ಅcಾಮ]ಾP ಮಲPD ಒಡWw ಅವನ ಶುಶೂ$&A ಕುCತಳು..
ಅದೂ ಅವಳು ತನ [ಾವt Aದು ಅವನ ಶ;5 X3l ಗಾಯ ಒ`ಸಲು ಅವಳ ತುಂX ತುಳುಕುವ
Oೌವನ ತುಂXದ ಕಲಶಗಳು ಕಣು-ಂ ಗಲ ಗಲ ಅ7ಾ0I ಅವನ )ಾ(ಾKಗೂ ಅಮeೕDದ8ವು..
XDKೕನ ~ಾಖ Vೂಡುxಾಗ ಸiಲB cಾa ಔಷಧ ಹಚುlxಾಗeಲ0 ಅವಳ Vೖಗಳು ಅವನ ನಗ ಎ
Lೂ'?ೕe7ಾ0 ಹ[ಾI ಅವನ ರಕೂತಡ ಏಸು%...
ಅವKA ಎಂೂೕ dೕI LೂೕP ಮನಸುj Vೂa'ದ8 ಆ ಯುವ% ಸರಸೂA ಇೂಂದು ೕ/A
ಸುಂದರ ಅವಕಾಶ ಅKಸು%ರುxಾಗe, ?ೖ ಝು?-ಂದದು8 Vೖಗಳು ಆಕD-ಕxಾP ಅವನ ಗa'
ಮದನಸ‚ಂಭವನು ತಗುH[ಾಗeೕ!

ಅವಳು, "]ಾC ಧt ೂಂಟ -Lೂ' ?ೕeಲ0 Vೂ|l ಆ ಗಾಯ ಾ ` ಆAೖ..."ಎನು]ಾ
ಅವನ ಪಂ| Aಯಲು ಚEತkಾದಳು ತರುt. ಅವನ ಪƒಾ'ಪa' ಚIಯH0ಆಗeೕ \ಗ\ಗW
ಎದು8 ನ%5ಸು%ರುವ ಒZಯನ ತುUMಯನು ಕಂಡು "ಾಾ...ಅದರ ಕಾವು ಇCಸುವುದು ತನ
ಅCಲು ೕ/w" ಎKDದು8 ಹ`ಯದ K„ಾ'ವಂತ ೕವEA ಸಹಜ ]ಾW!
ಅವಳು ಅವನ ಚIಗಂaA VೖoಾEXಚlಲು, ಅವನ ಗಡುಸು ರಕತುಂXದ ತುUM ಬುಳಕNW Oಾವ
ಆ…ಾರವೂ ಇಲ0 ಗರುಡಗಂಭದಂ Lೂರಬರಲು, ಆ ರೂbನ ತಂಗಾCA OಾVೂೕ
ನಡುPದಂ]ಾಗಲು, ಗೂ2ಪBKಗೂ )ಾyಾ^ ಅಮHನH0 ಕಾಮದ Lಂಡವೂ s`ತಂ ‡ಾಸxಾP
ಅವಳ ೂಂಟದ ಸುತಲೂ ಅˆB 2ದು,
"ಸರಸೂ ...cಾ ತZಯ7ಾ`..." ಅಂ]ಾ ೂದH[ಾ8...
ಅವನ ತುಂXದ ಗಂಡು Hಂಗದ ಉದ8-ಗಾತ$ ಕಂಡು ಮಂತ$ಮುಗŠkಾP ತನ Vೖ^ಂದ ಅದರ
ಅ)ಾ…ಾರಣ ಎಂಟೂವ` ಇಂ‹ ಉದ8, ಎರಡು ಇಂ‹ ಅಗಲದ ದುಂಡW Kೕಳಕಾಂಡವನು ತನ
ನುಣುಾದ VೖಯH0 oಾOಾP ಸವ ಬPŒಆ%-ೕಯ ಮತು ಪೂಜ ‡ಾವ\ಂದ Wೂೕಡು]ಾ
"ಆoಾ ,,ನ ಪುŽಾ ...ಇದು ನWೂZಯನ ಾ$ಣ ..ದtೕ, K ೕವ ಇe0ೖ..."ಎನುತ ಅದರ
Vಂಪು ತು\A ತುa{% "ಚು‘ ‘B! " ಎಂದು ಮು\8Dwೕ Xa'ದ8ಳು...
ಗುಡುಗು -DIಲು Lೂರಗೂ ಒಳಗೂ LೂZದಂ ‡ಾಸxಾ^]ಾ ಮ2yಾ%$ಯH0 ಅವಬ_ಗೂ...
"ಅವiನವಗೂ ಈ ನಡು/ Dಗದ "ಈ" ‡ಾಗ ತನA ಲ’D ..."ಎಂದು L?- ಪಟ'kಾಗ ಸರಳ
ಸಹಜ LಣುM ಸರಸು, ]ಾWೕ ಅವನ Lಂಡ%Pಂತ ‡ಾಗ ವ% ಎಂಬಂ...
ಅವಳ ಯುವ ಕtMನH0Lೂ%ದ ಜiಲಂತ ಕಾಮ ಅವKA LೂರPನ bಂ3ನ Lೂ2ತದಲು0
ಸBಷ'xಾP ಕಂIತು...
"ಆ$ ಒಂ“ u)ಾ ನWೂZOಾ...cಾನು K?Œ ೕವ ಇ`ೂೕ ತcಾN ೕ/ (ಾIೕK..ಏWೕನೂ
Vೕkಾ\7ಾ0...ಆ$ Kೕವು ಇWಂದೂ ಎಂnಾ ಕುIಾದು5....ಆಯ]ಾ$?"ಎಂದು ತನ ಕುಪBಸ X3l
ಬುಳಬುಳW zೂೕI ಾxಾಳಗಳಂ]ಾ ಸನಗಳನು LೂರAದು ಅವKA ಆ ೂೕ)ಾ ಪ$(ಾಣ
VೕCದ8ಳು..
ಅವುಗಳ Wೕರ2ಹtMನಂ ಎದ8 deೂಟು'ಗಳ, ಕಾಸಗಲ ವತು5ಲ ಮತು ಮ2Aೂೕ ಏWೂೕ
ಗುಗುŒರು ಕa'ದ8 ˆಣMWವ ಚಮ5 ಕಂಡು ಅವನ ಅಮHA ಕಾಮಮದವೂ ೕ ,
ದಾಲW ತನ ಅ`ನಗ ಕಾbKಯನು ಎ2ದು VೂಂIದ8,ಬಹು ಕಾಲ\ಂದ Lಂಡ%ಯನು
%ರಸND ಹDದು ನರCದ8 ಜbೕcಾ8ರ ಗೂ2ಾB..
ಅವ2ಯ ]ಾಮ$ದ |ೂಂXನಂ]ಾ XD |ಂಡುಗಳನು WEN ಕ3l ನHದ ಗೂ2ಪB "ಇಂ]ಾ ಭಜ5
ಆಲು Vೂಡುವ KW, ಅಮೃತ ತುಂXದ ?ೖwೕ DENರುxಾಗ ಆkಾದು8 )ಾyಾ^ ನಂA
ಇcಾ ತVN?"ಎಂದು ಅವಳ ೂZVಳA 7ಾI Eತು ಲಂಗ Xಸುa[ಾ8...

"ಆoಾ..dದಲು K HಂಗVN ˆೕ% ಪೂz, ಅXೕಕಾ..ಆ(ಾ V ನWೂಳA K
ಸ(ಾyಾ"ಎನುತ ಸರಕNWದು8 ಉ7ಾ' ಆದ ಝಗ-ಝಗ ಕ ಮ^ ನ ಸರಸೂ ತನ ೂZಮ”
ಅವನ ತeDEND ತನ ಮುಖವನು ಅವನ Xರುಸು ಸುಡು HಂಗVN ಒIದ8kಾಗ..
ಅವಳ Vೂಂಚ/ೕ s2ದ ಹ\Wಂಟರ ಹ`ಯದ ~ಾƒಾ ಮ`Dದ8 Xಗುxಾದ ರಸಭತ {ೕK ಅವKA
ಹು|lೕ •IDರಲು, ಕಾಮ, ಆಶlಯ5, ಸಂತಸ ಮತು ಕೃತ– ಮನದH0 ತುಂXದ8 ಸರಸೂ ಅವನ
ಹDದ ಯಜ(ಾನ Hಂಗವನು ಅ% ಸಡಗರದH0 ಬುಡಸ?ೕತ •Iದು 3ೕಪ7ಾರಂXDದ8ಳು...
ಆ?ೕe ಅವಳ XP {ೕKಯ ಕcಾ —ೂ` ಹಯುವಂ ತನ ಉ\$ಕ Hಂಗ\ಂದ %EN%EN, ಆ Lೂಸ
"ಜbೕನನು" X%ದ8 ಆ ಗೂ2ಾB ಜbೕನು[ಾರ...ಅವKA ತನ ಕನ ತiವನು ಬಹು ಸಂತಸ
oಾಗೂ ಸಂಭ$ಮ\ಂದ ಅˆ5DVೂಂIದ8kಾ ಬಡ ಹCQ |ಲು/...
ಅೕ ಭಂPಯH ಇಬ_ರೂ ಇವತೂ ರ%ಸುಖ ಉಣುM%[ಾ8`....
\cಾಲು Lೂಲ ಗ8 VಲಸVN sಳQಂsCAŒ ಓZೂೕI ಬಂದು ಗ8 ಮWಯH0
sತ7ಾಗು]ಾ`...ಒಂೕ ವ ]ಾ ಸ..ಇಂದು oಾZ ಹಗಲು ಹತು ಗಂ, dದಲ ಾಯಂ ಮ2
Xದ8 ಸಂzಯ ಮಬು_ಗತಲ7ಾ0...
ಆದ` ಕಾಮs ಹ%ದ ಇಬ_ಗೂ ತಮ- ನಗ ?ೖಗಳನು sಳEನH0 WೂೕIVೂಂಡು
ಅನುಭuಸುವು ೂಗ)ಾP ಎಂKಸು%...ಅತಕZ Oಾರೂ ಬರುವಂ%7ಾ0...ಜbೕcಾ8ರನ
ಬAŒ ಗಾC(ಾತು ಆಡಲೂ ಬಡ ಕೂHಗCA ೕವಭಯ sೕ`...ಅವನ ದIಯ, ೂೕ(ಾ Lಂಡ%A
ಇ[ಾ ವುದರ ಅನು(ಾನ/ೕ ಬರಲು )ಾಧ uರH7ಾ0...
"ಆ˜..ಓ˜..]ಾಳು (ಾIೕK..."ಎಂದು ಕಾ(ಾ/ೕಶದH0 ಈಗ ಅವಳನು ಎX_D ತನ Pvಾ
bೕA ?%ದ8 ತುe™ೕನು •ಂAೖಯH0 ಒ`DVೂಳುQ]ಾ ಎದ8 ಗೂ2ಾB...ಅವಳನು
ಅcಾಮ]ಾP ಮಂI ?ೕe ಅಂsಗಾಲು ಇಡುವವವಳಂ ಆ ಮಂಚದ ?ೕe ಕುCQD ಅವಳ ಕಪBW
ಕುಂಭ%ಕಗಳ •ಂ ತನ ಕH0ನಂತ ತುUMಯನು ?ೕe VಳA bIಸುತ Kಂ]ಾ..
"ಆ˜, ನ ಒZಯನ ತುUMA ಇWೂಂದು ದಾ sೕಕಾAೖ ಅನj..ಇNೕ ಅ7ಾi, ಗೂC ತರ
ಗುbೕyಾ ಅಂ]ಾ Kಂ Lಸರು ಅಂA ಇಟ'/$...."ಅನುತ EಲEಲ ಹ&ೂೕ5[ಾŒರ Aೖದ ಹ\Wಂಟರ
ತರುt ಅವನ ನಲವೖದರ ಗೂC ಯಂ]ಾ ಕಾ(ಾಂಗVN ತನ ದುಂಡW %ಕಗಳನು•ಂ\ಂದeೕ ಒ%
ಅವನ )ಾ(ಾKನ ಕಾಂಡ ತನ Vೂೕಮಲ VೖಯH0 •Iದು ತನ ಆu ಬರು%ದ8ಂ]ಾ ಕಸುxಾದ
{ೕK{ಳVN ?ದುxಾP... ಇಂ3ಂ3ನ ಕೂಟವನು K…ಾನxಾP ?ಲು0ತ ತನ ?ೖwe0ದ8
ಸಹಸ$ ತರಂಗಗಳನು ಸuಯು]ಾ "ಉ>..(ಾ..ಆ...ಅxಾii....sssss" ಎಂದು D•OಾP ತe
ಸೂನತ ಎ% ಮುಲುPದಳು..
ಗೂ2ಪBKA ಈ3ೕ|A ಅವಳನು \ನVN cಾಲುN ಾ ಂಗ\ದ8` )ಾಕಾಗುತe
ಇ7ಾ0..ಆದ`ೕVೂೕ ಇಂದು ಒಂ ಹಗHನH0 Xಡುವು Vೂಡ ಒಂದರ ತಾ ಒ?- ,ಮೂರW 
ಾಗೂ ಅವಳ ?ೖಸuಯಲು ಅ&' ಆತ- u~ಾiಸ\ಂದ ಇC\[ಾ8W ಅಂ$ ಈ ಯುವ dೕ•Kಯ
ಆಕಷ5U ಎš' ಎಂದು eಕN oಾE...

ಇಂದು ಅವಳ ~ಂH ಸ$ಾಗkಾ ಂತು -ಚWಯ ಆ ಒಕ1ಲ ತು72ನ72 ಸ7ೕOಾ ಪ^Uೕz' 
ೂರಬರು#ರುವ, ಅವಳ ಒH= ರಸ ಸವ( Kನುಗು#ದ= ತನ ಸುOಾಗದ <ಾಂಡನು ಕಂಡು ಾೕ
;ೕಗುಾ, ಅವಳ ಾರು#ರುವ ಕ( ದುಂಡು ಕುಂFಗಳನು ಭದ^kಾ ಆ”ಾರkಾ ~Fದು ಇನೂ
ಇನೂ ಸಶಕkಾ ಮುಂದ01 €ೕಕು#ರಲು, ಅವನ ಮನ Aಾತ^ *ೕQಸು#H...
...
"ಇವಳು 4ಜಕೂ6 ಅಪ7ೂಪದ /ಣು9...
/ಣು9...ಅಚ:(ೂಸುವ
...ಅಚ:(ೂಸುವ ಾ !ಾ"ಕ ಸಹಜ /ಣು9..
/ಣು9..ಎಲಕು6
..ಎಲಕು6
=&6 4>ಾ?@A!"
4>ಾ?@A!"
Bೕಗ4ಸಲು ಅವ4 ಸಬಲ ಕಾರಣಗಳು ಇ1..
ಇ1..ಅವ(ಬCರೂ
..ಅವ(ಬCರೂ ಒಂDಾಗೂಡ0ದ FೕG,
FೕG, ಒFH
ನಗರ26 /ೂೕ0DಾJಗ ತನ% /ಂಡK LMಾಲೂLMಾಲೂ-ಮಗಳು LDಾN Oೕ7Oೕ7-ಬPQ ಮತು Rನ%ದ ಒಡ1 
ದು2ೂಂಡು 2ೂಡುSಾಗ ಇವಗೂ ಒಂದು Rನ%ದ ಸರ ತಂTದJ...
ತಂTದJ...ಬR:ಟುQ2ೂಂಡು
...ಬR:ಟುQ2ೂಂಡು ಅವ
ಅಚ:( ಮೂUVೂೕWಾ ಎಂದು,
ಎಂದು, ತಮH ಸಂXೂೕಗದ ನಂತರ ಕುಪYಸ Zಾ&2ೂಳಲು /ೂರಟ
ಸರಸೂಳನು% ತ[ದು ಅವಳ ಕK ಸರ Zಾ&ದJ..
Zಾ&ದJ..
ಆದ7 ತ]ಣ ಅವಳ Zಾವ)ಾವ ಬದ^ಾ0ತು..
ಬದ^ಾ0ತು..ತನ%ತ
..ತನ%ತ Kರು0ದವಳ ಕಣ9 ಸಂತಸ26 ಬದಲು 
ೂೕLತು.. 
ೂೕLತು..ಸಡಗರದ
..ಸಡಗರದ ಬದಲು ದು!ಾHನLತು...
ದು!ಾHನLತು...ಅವನ
...ಅವನ 2ೖ ಸರ Sಾಪ` ಬಂದು aತು...."
aತು...."bಾ2
...."bಾ2
ದ".?.
ದ".?.ನ=Hೕ
.?.ನ=Hೕ c(ೕKೕ,
c(ೕKೕ, ನd Vೕ1 G ಕeೕfಾ?...
ಕeೕfಾ?...gಾNಡ
?...gಾNಡ ಬುU,....
ಬುU,....hಾೕd
,....hಾೕd 4ಮH
ಸೂಯಲ,
ಸೂಯಲ, ಅiಾ? ಇಟೂಂಡವಳ^ಾ...
ಇಟೂಂಡವಳ^ಾ...4ಮHನು%
...4ಮHನು% ಆFೕG ಎರಡ ಮ? !ಾ[ೂ6
ಅಂತಂತೂ 2ೕjಾದೂ ಇ^ಾ...
ಇ^ಾ...ಅಂಗಾ0
...ಅಂಗಾ0 , ಅ^ಾ ಬುTJ,
ಬುTJ, ನಂೕ2 ಈ ಒಡ1 ವಸm,
ವಸm, ?...4ೕವು
?...4ೕವು ನd
ದ",
ದ", ನೂ%[ಯ..
ನೂ%[ಯ..ಈ
..ಈ Fೖ 4ಮHದು,
4ಮHದು, 4ಮH ಸುಖ ನd ಹಕು6...
ಹಕು6...ಅಷುQq
...ಅಷುQq >ಾಕು..."
>ಾಕು..." ಅಂದು aಟುQ
ಅವನನು% ಅcದJಳು...
ಅcದJಳು...
ತaCgಾCದ ಗೂಾY..."
ಗೂಾY..." ಅಲ ಕr,
ಕr, 4ಂ hಾನು ಇಟೂಂ[ ೕಯ ಒೕದ^ಾ?...
ಒೕದ^ಾ?...4ಂ
...4ಂ ಮ
ಮಕ6ಳು ೕsಾ??.. 
ೕsಾ??..4ಂ0ನೂ%
?..4ಂ0ನೂ% ಹTಟುQ ವ>ಾA ವಯಸುt ಅuQbಾ...
ಅuQbಾ...ಆ!ಾN2
...ಆ!ಾN2?."
ಆ!ಾN2?." ಎಂದು
fಾಗ1ದು ಅವಳ 1ತ ತG ಕುಚಗಳನು% BಂU ಒಪುYವಂ ಪುಸ^ಾvOದJ...
ಪುಸ^ಾvOದJ...
ಆದ7 ಅವಳು ತನ% ಯಜ!ಾನನ ಇನೂ% ಎTJದJ ಒJ ಂಗದ FೕG 2ೖvಟುQ
ಆr!ಾಡುವಂ ಅಂದಳು:
ಅಂದಳು:
"ಇಲ ನೂ%[bಾ...
ನೂ%[bಾ...ನನ
...ನನ ಮ? ಮಕು ಮ( ಎಂತದೂ gಾNಡ..
gಾNಡ..ನಮHಪYನ
..ನಮHಪYನ ಮ 
ೂೕU.. 
ೂೕU..ನಮHಾY
..ನಮHಾY ಎಣು9 ಮಕೂ ಎತು ಒತು ಕUೕ ಎ ಒಡ2ೂಂಡು ಸಾ..
ಸಾ..ನಮHಕ6
..ನಮHಕ6 ಗಂಡನ
ಮ4ೕ aಟುQ ಪfಾ(bಾದು.
ಪfಾ(bಾದು.ಅದಲೕ hಾನಂತು 4ಮHನು% Vೕ(Jೕ...
Vೕ(Jೕ...gಾN7
...gಾN7 bಾವ ಗಂUನ
Fೖಯೂ ಇದನ% ಇನು% Vೂೕಕ^ಾ..
Vೂೕಕ^ಾ..ಅಂ
..ಅಂ Vೂೕ&ದ7 hಾನು ಉಯ^ಾ....
ಉಯ^ಾ....ಒFH
....ಒFH ಆV ಪP
ಮನುಶNನ ಬುTJ ದುfಾV  aದುJ hಾನು ಅy%ೕರ FೕG zೖzೂೕe !ಾಡWಾ
ಅ4>ೌCದು...
ಅ4>ೌCದು...ಆಗ
...ಆಗ 4F} ಮನ>ಾNಂK ಉಯ^ಾ..
ಉಯ^ಾ..ಎ^ಾ
..ಎ^ಾ ಆೂೕಗಯ...
ಆೂೕಗಯ...ನನ
...ನನ ಈಗ ಮ
2ೂPQ ಇTJೕfಾ , 2ೖತುಂgಾ ಸಂಬಳ 2ೂUೕTೕfಾ..
2ೂUೕTೕfಾ..ಅದ%
..ಅದ% hಾಲು6 ಕಾಸು ~ಾO 2ೂU,
2ೂU,
ಸಮCಳದ ಬಂ ಏಟು ಮbಾA ಅಲSಾ ?..ಆ
?..ಆ ಇಂ ಪುಗಸPQ ಇVೂ6ಂ[ ...€
...€,
ಅಸbಾN...
ಅಸbಾN... gಾNಡ ಬುU..."
ಬುU..."ಎಂದು
..."ಎಂದು ಅವೕ ರಗಾ0 !ಾತು 4ಂತು ಮೂಕhಾಗುವಂ SಾTO ತನ%

>ಾ?!ಾನವನೂ% F7O aeQದJಳು...
aeQದJಳು...
ಅವಳ 2ೖರಳು ಅವನು Fೖಮ7ಯುವಂ ಇನೂ% ಅವನ ಅ7‚ೕವದ ಂಗದ FೕG
ƒ^ಾಟSಾಡುತG ಇತು...
ಇತು...
" ಮ ನಂ ಮೕG ೂಾೂೕ ..."ಎನು%ಾ
..."ಎನು%ಾ ಅವಳ ನುಣ9ಯ ೂ[ಸವರುಾ, 
ೂ[ಸವರುಾ,FೕG FೕG
ಜರುಗುಾ...
ಜರುಗುಾ...
&ಲ&ಲ ನಕ6 ಅವಳು,"
ಅವಳು," ಅದು !ಾತ 4„ L>ಾN...
L>ಾN...ನಂೂKಲ
...ನಂೂKಲ...
ನಂೂKಲ...hಾನಂತೂ
...hಾನಂತೂ ಮಕ6jಾಗದ Zಾ
hಾe ಔಸT ಪ K Sಾರ ಕುUೕKKೕA4.
ಕುUೕKKೕA4.ಆ LಸN ನd ~ಾ?gಾJ(..."
~ಾ?gಾJ(..."ಎಂದು
..."ಎಂದು &^ಾUಯಂ ಕಣು9
/ೂ[ದು ನಕು6 ಅವನ ತರಡು Rೕಲವನು% ೂೕಗಳಂ ಅಂೖಯ ಆUOದJಳು...
ಆUOದJಳು...
ಗಾಬ(bಾದ ಅವ4 ಮ !ಾತhಾಡಲು aಡದಂ,
aಡದಂ, ಎFೕG ಕುದು7 ಸSಾ( !ಾಡುವವಳಂ
ಹK .." ದ"ೕ...
ದ"ೕ...ಇದು
...ಇದು ೂೕU , FೖFೖ-Fೖ ಬ(ೕ ಸುಕಾ...
ಸುಕಾ...ಅದು
...ಅದು ಅಣ,
ಅಣ, ಬ(ೕ ದುಕಾ6..."
ದುಕಾ6..."ಎನು%ತ
..."ಎನು%ತ
!ಾತು ಮು0O,
ಮು0O, FೖTಕು6 ಬದO ತನ% gಾಯನು% ಅವನ ಮ ಸುಡಹKದ ಮದhಾಂಗ26 ಹR:,
ಹR:,
ತಮH !ಾತು ಮುಲುಗಾಟ26 Kರುಗುವಂ !ಾUದJಳು...
!ಾUದJಳು...
~ೕ ಅವಳ ಸದು.ಣ ದು ಮನಕರಗು#ದ=ಂB[ೕ, ಈಗ ಅವನ 7ಂಗವೂ ೕರು ೕ$ಾ ೂೕ
ಅವಳ72 ಪುರುಶಪ^Oಾದವನು ಕಾರcಾರಂš'ತು..0ೖ ಅLಾಯಸkಾ 'ಕ1 ಅವಳ Vಲುkಾದ
ಗುಂಡು ಕುಂFಗ ಎರ`ೕಟು "ಚ
ಚ ಚ - ಚ !" 
!" ಎಂದು ಸ7ಂದ ;ದು ಆUೕಶ ಪಡುಾ
ಅವಳ ಕುಂF ಮ› ತನ Qಮುg#ರುವ ಕಾAಾಂಗವನು ಹೂತು, ಅಂ ಮೂರ ಾ(
ಕರೂೕದ ಅದೃಷ&ವಂತ ಜKೕನು<ಾರ ಗೂœಾ?...
" ಜಕೂ1 ೕ ಸರಸೂ ಅಂH^ ಬTೕ ಸರOಾ ಒಂHೕ ] 0cಾ_ ಕlೕ"...ಎನುಾ 0ಲಗ ನಂತರ
ಸು”ಾ('0ೂಳGಹ#ದ ಅವಳ ಪಕ1ದ72 ಕು'ದು ಮಲ0ೂಂಡು...
ಸtಲ? 0ಲಸ AಾF ಬಂದು ಊಟ Aಾಡುವುದು..ಆSೕ ಮ”ಾಹ೨ ಗಂ: ಒಂದು ಗಂ: ೂಲದ
0ಲಸ01 Tž&!
ಅವ(ನೂ ಒSg ಸಂŽೂೕಗ Aಾಡುವುದು ಮ”ಾಹ01 ಾZ ಇತು!
೪:
ಅವತೂ ಎಂನಂB +<ಾ ತ ಕನಕಾಂಬರ ಹೂ ಮುFದು0ೂಂಡು ಮಂದ 
ೂರ9ದ=ಳು..ಅಂದು ಕಾೕ€cಾ2, ಅ2ೕ ಎಕd] ಓಟು ಎp0 ಅಂಾ ರMಾ...+<ಾ ಒಬ}
Mಾl, ನಗರದ %ೖ]_ ಕಾೕ€ ;ೕಎž ' (ಾಟ ) ಕ7ಯಲು Lಾಲೂ ಆ:ೂೕದ72 
ೂೕಬರುಾ...ಇಂದು ಹ'ರು '71ನ ಲಂಗಾ -<ಾವp ಾZ<ಾ=ಧGಯ ಸಂಪ^<ಾಯವನು
ಅಷ&ಕŒ& ಅಂದು0ೂಳುGವ +<ಾ ಆ ಲಂಗ-”ಾವp Aಾತ^U ಸtಲ? ‚^ಯ...ಸುAಾರು
ಹBೂಂಬತು ವಯಸು_, z^ೕಮಂತ ಅಪ? -ಅಮgನ ಮುದು= ಮಗಳು...ಅವಳ ದಷ& ಪುಷ& ತುಂ;ದ
0ೂಡಗಳಂಾ ಅಂಡುಗಳು ~ಂH ಬರುವವರ ಗಮನ %ದT, ಅವಳ ವಯ'_ ತಕ1ಂತ Aಾಟkಾದ

ಗುಂಡು ಸನಗೂೕ ೂೕಪುರಗಳಂB ;ಮg STಯು#U...ಲಕdಣkಾದ ಮುಖ, Vಂದು9, 
ೂಳœಾದ ಯುವಕಂಗಳ72 ಏೕೂೕ ಆ%...ಪ`Iಹುಡುಗರ ಕl_ಯುವ ೕಹಕ ತರುp...
ತನ # #ಲಕಾ ಮ ,ಾwE ಕw ಎಂದು ತಮg ಗH= ಮ ಕ` Oಾೂೕ<ಾ=..ಮಟಮಟ
ಮ”ಾಹ, ೨ ಗಂ:aಾದರೂ ಆರಬಹುದು..-. ಎಂಟ01ಲ2 ಅಪ? ೂಲ01 
ೂೕದ=T...ಮುH= ಊಟ AಾF ಮಲರಬಹುದು..ಸ(, ಅ2ೕ ೕ$ಾದರೂ ಆ ಮಯ72
ಕುFದು ೂೕಗುkಾ ಎಂದು ಾಲ ಬ ಅ(ಯHೕ ತಲು‚;9&ದ=ಳು...ಆಗ ಅವ ಒಳನ
ರ#ಸುಖ-~ತ ಅನುಭ+ಸು#ರುವ ‹ೂೕF*ಂದರ ಸಪ?ಳ 0ೕ'ದು=...
ಆ ಮುಲುಗಾಟ ನರಾಟ 0ೕ ಸಹಜkಾ[ೕ Z+ Sೖ[ಲ2 ಮು(ದ ಯುವ# +<ಾ ಆ ತ90 
ಾಲ ಸಂಯ72 ಕಂFH=ೕನು...?
ನಗ ಅœಾ? ೂಮ:ೕಶtರನಂB ಒಂದು ಸುಂದರ -ತ ಕೂ7 ಹುಡು ( ತನ ಸೂ17ನ72 ಒಂH
ಕಾ2'ನ72 ಓದು#ದ= ಸರಸೂ ಅಲ2Uೕ ಅವಳು?)ಯನು ತನ ಮುಂH ಬ.'0ೂಂಡು ಅವಳ
ಜುಟು& ~Fದು ಚಕಾ-ಚಕಾ ಅಂಾ ಸಂŽೂೕಸು#<ಾ=T..ಅಾ}, ಅಪ?ನ ಆ ಬೃಹ’ ಸcಾ0ಯಂಾ
ಸುಡು 7ಂಗUೕ? ಾವ ಮಗಳು ಾ ಕಂರುಾ,
ಕಂರುಾ, ತನ ಜನ"#$ ಕಾರಣ%ಾದ ಈ ಗುಪ
ಅಂಗವನು ? ....ಅವಳ ಾ ಪ% ಆ(, ಎH ೂರ 0ೕಸುವುHೕೂೕ ಎಂಬಂB ಗಾಬ(ಂದ
‹ೂೕ$ಾ ೂ`ದು0ೂಳುG#H..
ಅœಾ? ಅಂತೂ ಅವಡು ಗQW ಮದಹ#ದ ಗೂಯಂB ಹೂಂಕ(ಸುಾ ಆ ಹುಡುಯ ಒH=
*ೕ ಯನು ಇ(ಯು#ರುವುHೕನು, ಅದಕ1ವಳ '~aಾದ ನರಾಟ, ಸುಖದ ಮುಲುಗಾಟUೕನು.
ಅವ(ಬ}ರೂ Sೖ Sೖ ಅಪ?ಸುವ ಕಾಮ ಪ$ಾಕಾŒ&ಯ '~aಾದ ಸಂಗಮದ ಸH=ೕನು....
ಮತು ಅಸ?ಶ& Xೂೕ7 Xೂೕ7 ಪದಗೂೕ ಅವ(ಬ}ರ ಾಯ72 ಪುಂಖಾನುಪುಂಖkಾ
ಬರು#ರುವುHೕನು? ಅವೕನು ೂತು ಅಂದು ಆ ‹ೂೕFಯ Lಾಲ1ಯ ಸಂŽೂೕಗ Kಲನ
ಎಂದು?...ಾಗಾ[ೕ ಆ ಉLಾgದದ ಅ ಯಂ#^ತ ಹುಚುWೂ..
ಅ(Bೂೕ ಅ(ಯH*ೕ ಆ ದೃಶ ಕಂಡು ಸgೕ~ತಾದವಳಂB ಅ72ಂದ ಕಾಲು BಯcಾರದಂB
ಂತು ;9&ದ=ಳು...ಅವ ಅ(ಯH Sೖ ಗುಗು.ರುಕ9, ಝುSgಂದು, Bೂಟು&ಗಳು
ಗಡುOಾ, ಅವಳ Bೂ`ಸಂಯ72 ತನ *ೕ ಯೂ ಬುಳಬುಳ ‹ೂಲು2ಸು(ಸುವುದು ಅವ
Uೕದkಾ ತನ ಬ.[ೕ ಅಚW(ಯೂ, ಅಸಹವೂ ಒ9&ೕ ಆ ಅHೕ0ೂೕ ಎVWತಳು...
ಅವ(ಬ}ರ ಅಬ}ರದ 02ೖAಾ ¡_ 'ೕ] ಅನು ಅಧEದ2 ;ಟು& ಗH= ಬಯ72 ಎŒೂ&ೕ
ದೂರ -ದ( ಓFದ=ಳು...ಳ# #ಲಕಾ ಮ ೂೕಗುವುದನೂ ಮTತು ಊ(ನ ಮದLಾವ# ನ
ಕಾಲುU ಬ ಬಂದು ಕು'ದು ಕು#ದ=ಳು..
ಶೃಂಗಾರ Aಾತು %¡_ ಬ. +<ಾಳ ಅšœಾ^ಯUೕ-ೕTaಾತು...ಅವ ಸ( ತಕ1ಂB +H
ಮತು +<ಾವಂತರ ಬ. ಅœಾರ ಗೌರವ, ‚^ೕ#...ಾಗಾ ಹGಯ ಹುಡುಗರು ಅಥkಾ -ೕT
ಗಾ^ಮಸ ಗಂಡುಗಾಗ7 ಇಷ& kಾಗHೕ, aಾkಾಗಲೂ ಅನiರಸರು, ದಡIರೂ ಎಂದು ಕಂಡು ಅಸಹ

ಪಟು& ಅವಳ72 aಾವ ಆ%ಯನೂ ಹು9&ಸು#ರ7cಾ2; ಅವರ ಹG nಾŒ, 0ೂಳಕು ಬ:&,
ಮೂಢನಂ;0 ಇHಲ2 ಅವ ಕಾೕ€ ೂೕದ Sೕಲಂತೂ
;x- ಕುx ಅಸಹ ೕಯkಾ ಕಾಣcಾರಂš'ತು... 
ಾಗಾ[ ಅವ ತನ ಕಾೕ€ನಲೂ2 ತನ ಕಾ2'ನ ಹುಡುಗ(ಂಾ +<ಾವಂತ, ಗೌರkಾ tತ
Xೂ^£ಸ6 ಆದ= ¤ಾ|| LಾಗLಾ¥ ಅ# ‚^ಯkಾದ=ರು..ತನ œಾ7, Lಾಗೂ ಸ6..ಅವTಂದT
ಎ2ಲು2 ಜB ಸುತ-ೕಕು, ಏೕೂೕ ಸ-¦¡& +ಶಯ ಚQEಸ-ೕಕು..ಅವTೂೕ ಾಟ ಮತು
Sೖ0ೂ^ೕ ಬaಾಲ€ಯ ಡಬx ‚.ಎ§.F.....!ಾ ನು +<ಾ¨E ..ಆದರೂ...0ಲ ಯುವ#ಯ(
Sಚೂ6 ವಯಸ1ರನು ಕಂಡT ೕಹ+ರುತH, ಾ ಇವಳೂ...
ಅವರ ‹ಂಟಲg] ವZತt, ಅವರ %ೂಗOಾದ nಾŒ, AಾನžE ಮತು ಅವರ ಹೃತೂ?ವEಕ ನಗು,
ಅವರ Sೕ”ಾ+ %&ೖx ಇHಲ2 Sೖ ಜುSg ಸುವಶು& ಅವ ಆಪ. ತನ ಕಾ2ž ಇಲ2ದ=ರೂ
-ೕT ಕಾ2'ಗೂ ಅವ(ಗಾ ೂೕ ಕೂರುವಷು& ಬಯ0...-. ಅವರು ಕಾ6 72ಸುವ ಬ[
ಕಂಡು ‘ಗು© Aಾ ಂE“ ೕಳ-ೕಕು’ ಸಂ‹ ಯೂ ‘ಗು© ೖw’ ೕ ಊ( ಆ:ೂ
ಹತುವಳು...ಆತ ೂೕಡಲು ಅವ ‚^ಯU ಸುವ ಐದು ಅF ಒಂಬತು ಇಂ ಎತರದ ಾಲು
;ಳು‚ನ Sೖ... ಸtಲ? Sತಯ ಮುದು= -ೂಜು¦ ೂ:&, ಅಷೂ& -ೕಡU, ೪೫ ರ Xೂ^£ಸ6
ಅಂದ Sೕ..?
"ಅವTೕನು ಸcಾg] ಖಾ]- ಆKೕ6 ಖಾ] ತರಹ '¡_ œಾ¡ ಆ¬_ ಇಟು&0ೂಂಡT ~ೕ
ಗೌರವ, Oಾ•ನAಾನ, Sಚೂ(9 ಬರುB[...­-­" ಎಂದು ಾ ಪ^#œಾ'0ೂಂFದ=ಳು...!
ಅವರ ಅಧE Tದ ತಗೂದಲು Mಾಣತನದ ಪ^#ೕಕ ಮತು 0ೖತುಂಾ ಉಂಗುರBೂಟ& ಅವರ
-ರಳುಗಳನು ಕಂಡT ~Fದು ೂಚೂಚ ಮು=ಸ-ೕಕು ಾH...
œಾœಾ..ಅವ( ಮಯ72 ಂಡ# ಇಲ2ವಂB. "ಈತ ಮಾ -ೂೕ6, ಕೂಚುಭಟ& Xೂ^£ಸ6"
ಎಂದು `ೖUೂೕžE AಾFದ=ಳಂB..ಈ ಂಗಸರು ಇಷು& ಮೂಖEರೂ ಆರಲು OಾಧU?ಎಂದು 
®ಾsದ ತನೕ ಅ ಸುತH....".ಾಾ.ಅವA ಪ$ಣಯ- ೖ•ಕ ಸುಖ ಇಲ0/ೂೕ ಏWೂೕ..ನನ
ˆ$ೕ%ಯ cಾಗೂ )ಾ4!" ಎಂHcಾ2 ಅವರ ಬ. ಇ &Sೕw ಆ *ೕQಸಲು ಸtಲ?
ಸುಮgLಾದ= ಎH ಮB ನಗಾ(ಯಂB ೂ`ಯುಾ ಅವಳ Qಗುರು ,ಾಟ -ದ *ೕ ಯ72
ಮB ರ# LಾF KFದು ‹ೕನು ‹ೂಲು2 €ನುಗcಾರಂš'ತು..
ತನ ~ೕ ಒಬ} Sಚೂ6 ಗಂಡು( ¤ಾ|| LಾಗLಾ¥) ಅ# ‚^ಯkಾ, ೕಹkಾದ=(ಂದೂೕ
ಏೂೕ.. ಅಪ?ನನುಅವರ ಕಳG ಪ^ಣಯ01 ಅವಳು iKಸಲು TFaಾದಳು..
"ಅ7ಾ0, ಅಮ- oಾA ಡುb-ಯಂ uಪೕತ ದಪBxಾPದ8`, ಅಪBKA ಅವಳ ಕಂಡು ಆ ಬರ, ಆ
ಸಣMವಯDjನ ತರುt ?ೖ ˆ$ಯxಾP ಕಂIರಬಹುದು..ಾಾ, ಮvಾ (ಾIVೂಳQH
Xಡು..ತ—Bೕನು,,,ನಮ-Wೕನು Xಟು'XಡHಲ0ವ7ಾ0..." ಎಂಬಂಾ ಲEಕd ಮೂೕnಾವ ಬಂದು
;9&ತು...

ಕFI ಮು(ದು ಕಾಲುU ಎ%ದು ವತುEcಾಕಾರದ ಅಗಳು ಬರು#ರುವಂB  `ದ ಕಾೕr
ನ72 `ದ ಚVE ನ‚ ಬಂತು..
ತನ Xೂ^£ಸ6  ಒಂದು ೂಸ ಸ-¦¡& ನ72 (ಸ§E ಇHಯಂB..ಗಾ^Kೕಣ ಹಬEx ಸ'ಗಳ
ಬ....ಸುAಾರು ಮೂರ(ಂದ ಆರು #ಂಗಳು ಕಾೕ€ ಬರH ಆ ಹGಯ2 ಉದು 0ೂಂಡು
(ಸ§E AಾಡುಾರಂB..ಥೂ! ೕಗಪ? ಅವರನು ಕಾಣH ಾನು ಇರುವುದು?..ಅವ ಮ
ಬರುkಾಗಲಂತೂ ಅಳುUೕ ಬಂದು ;9&ತು...
ತಮg ಗH= ಮಂದ ಎರಡು Zೂೕ Kೕಟ6 ದೂರದ72ದ= ತಮg Bೂೕಟದ72 ಪಂ¯ ಆ]
AಾFದ ಸದು= 0ೕ ಅತ #ರುದಳು..ಈ ಕಾಲುUಯ ೕರನೂ ಅ72 ಾ'<ಾ=T...ಾ+Bೂ9&[cಾ2 ಇH....ಎcಾ2 ತರಹದ ೂಸ ೂಸ œಾ2]&_ ಾZ'H=ೕ Lಾನು, ಾಟ
ಸೂ&`]& ಆ..ಅದರ ~ಂH ೕ7 ರನಂB ಎ=H ಕಾಮLಾ Hೕ+ -ಟ&..
"*+!!"
*+!!" ಏೂೕ /ೂದಂ0 #ೖ 23# /ೂ4ದು ಎ67ೕ 8ಟಳು..
8ಟಳು..
ಅœಾ?- ಅಮg ೕಳು#ರುವುಲ2U: ಆ -ಟ&ದ72 ಮತು ನಮg Bೂೕಟದ72 ಆಯುUೕEದದ
ಎಲ2 ಬಯ ಸ'ಗU , ಮ=ನ ಡಗU ಎಂದು??...
":ಾಗಾದ; ನಮ" <ೂ>ಸ@ ಅನು ಇBCD ಕ;ದು#ೂಂಡು ಬಂದು ಇಟು#ೂಂಡ;?"
ಇಟು#ೂಂಡ;?" ಎGH
IೖಯBC ಗುಗುJರು ಕ3ದಂಾ KL ಆN ಒಬP ಚQಾR /ೂ4ದಳು...
/ೂ4ದಳು...
"ಇಟುQ2ೂಂಡ7
ಇಟುQ2ೂಂಡ7 ಅ4Oತ^ಾ"!!!...
ಅ4Oತ^ಾ"!!!...†ೕ
"!!!...†ೕ hಾಷುQ ಕ..!
ಕ..!
‘ಇವBೕ ಮಯ72 0ೕ ಅವರನು ನಮg Bೂೕಟ01 ಕTತರುವ ಪKEಶ] 0ೕೕ . ಾೕLಾದರೂ
ಅಪ? -ೕ¤ಾ ಅಂH^.....ಸ(, ಅವ( Lಾ ಕಂಡ ಅವರ ಕಳG ಕಾಮ0ೕಯ ಬ. -ದ('ದT Oಾಕು’
"...*+S
"...*+SSS!" ಎಂದು ಜ*ೕ<ಾ.ರ AಾF Sೖಮು(ದು 0ಂಪಡ(ದ 0ಗೂಂ ಮ ಕ`
ಓFದಳು...
೫:
Xೂ^£ಸ6 LಾಗLಾ¥ ಎಲ2 œಾ¡ AಾF0ೂಂಡು ಒSg ಸುOಾದ ಕps ಂದ ಎcಾ2 OಾAಾನು
ಸಲಕರlಯನೂ ಒSg ಾ AಾF ೂೕFದರು..
ಅಬ_ಾ_, ಎ7ಾ0 ]ಾW (ಾIVೂಳQsೕಕು..ಜA ಾಟK Vಲಸ ಅಂ$ ಲAೕ› vಾD!
ಐದು ವಶEಂದ ಇHೕ ಕB..ಅF, ಬ:&- œಾZಂ“ aಾವುದಕಾ1ದರೂ ಂಡ# ಅಂಾ
ಇ<ಾ=[? ಪ# 0ೂೕಮcಾ ತನನು ;ಟು& ೂೕದH=ೕ ಬಂತು, ಎಲ2ದಕೂ1
ಒಂ9aಾ;:&...
ಒI" ಾತ ಾವು ಆVಕಾD ಟೂ@ /ೂೕNWಾ7ಗ ಅBC ಒಬP ಮXಾY ನ+Z ತನD
ಆಸR0ಯBC ಮXೕ[ಾ ಅಂಾ ಮಲNWಾ7ಗ ಕದು7 ಮು2] ^_ `ೕ #ಳD ಬNJ ನನ
ಉbಕ Bಂಗವನು ತನ ಸು#ೂೕಮಲ #ೖಯBC ಎc dದು,
dದು, dಂ ಸವ[ e$ ಅದನು
ಉfಾ"ದ Hgc D #ೂಂ4ೂಯು7 ತನ 8H hೕಯZ ಕುದು ಸಾiಾನಪHದ7ಳಲC..."
ಸಾiಾನಪHದ7ಳಲC..."Gಮ"
..."Gಮ"
Kಂj k[ :ಾ_Z ಅಂ_ Hlೕ " ಎಂದು ಮುb7H /ೂೕNದ7ಳmಾC...
/ೂೕNದ7ಳmಾC

ಅHೂಂದು ಸುಮಧುರ ಘಟ ;:^ ಾನೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಎಂದು ಅ(kಾH= ಇcಾ2...ಅಂದT ಈ
+<ಾ¨E +<ಾಳನು Žೕ9 AಾಡುವವT..!!
­ೕ, ಾನು ಾಲ2 ತನ +<ಾ¨E ಯರನು ೕಹ -X^ೕಮದ ಕಂಗಳ72 ಎಂHಂದೂ
ಕಂಡವನcಾ2.
ಆದT ಇದ01ೕ ಆ ಹುಡುಯ œಾತ^ವೂ ಬಹಳ+ತು...ಅcಾ2, ಅಷು& ಮು<ಾ=ದ ಸುಂದರ ಯುವ#
ತನ ಸುತಲೂ ನವೂ ರನಂB "nಾ@
nಾ@ ಅದೂ...
ಅದೂ... <ೂ>ಸ@ ಇದು"
ಇದು ಎಂದು ಬಡಬFಸುಾ
ಸುತು#ದ=T ಾೕನು HೕವT, ಅದರ ಪ^nಾವವನು ಲE±ಸಲು?
ತನ ಅHೕೂೕ ಅವಳ ಕಂಡT Oಾ²& ಕಾನE6 ಅŒ& ಅಂದು0ೂಂಡರೂ ಅವಳ ಕpsನ ೂಳಪು,
ಅವಳ ಸ ಹ, ಾF cಾಂtೕr ಎcಾ2ಅವಳೂ ತನ72 ಆಕ³Eತೕ ಎಂಬ ಭ^S
ಮೂFಸುವಂ#ತು..
ಆಾ, ತನಗೂ ಅವಳ %ೂಗOಾದ ಮೂಸಂ; ಹpsನಂಾ ‹ೂೕF ಯ ವಕdಸ•ಲ, XೂಗದOಾದ
ದುಂಡು ಕುಂF, 'ಂಹ ಕ9 ಕಂಡು ಆಗಾಗ ತನ ಪುರು,ಾಂಗವೂ ಯು#ರ7ಲ2U...ಅವ 
ೂಾರ7ಲ2, ಸದ..
ಅದೃಷ& HೕವBಗೂ ಈಗ ತನ Sೕ ತುಂಾ ಕರುl ಬಂರುವಂ#H.. 
ಾಗಾ[ ಾ  +<ಾ ಕುpಕುpಯುಾ ತನ Vೕಂಬ( ಬಂದು,
"Xೂ^£ಸ6 ಸ6,,,ಐ ೂೕ Lೌ( ನನ ಈಗ ೂತು)... ೕವು ನಮೂgರ72 (ಸ§E
AಾFೕ(...ಇ72 ೂೕF, ಇHೕನು ೕ ?.."ಎಂದು ತನ ”ಾವpಯನೂ Z1ಸH ಒಂದು ಸಸದ
ಎಗುಚW ~Fದು ತನತ ಾದ=ಳು..
"-^ž&( ಸನ)" ಎಂದುತ(ಸುವ ಬಯಸುವಷು& ಹ#ರ ಅವ( ಅವಳ ಯುಗಳ ಸನಫಲಗಳು
ಕಣುgಂH ನ7ದರೂ,, ಆ ಎಗಳ Oಾಂಪx ೂೕF ಸಂnಾ7'0ೂಂಡು" ಇದು ಕಾಮ ಕಸೂ(
ಅಲ2Uೕ, +<ಾ?" ಎಂದ=ರು, 'ೕ(ಯOಾ_...
ಅವಳು %:ದು ಲ2ಲು ಮೂವBಂಟು ಇಂ§ ಸುತಳBಯ ಸುಫಲ ಸನಯುಗg +<ಾಳ ೌ2'ನ
'ಲ1ನು ´ಕ1(' ಂ#ತು.
"Tೖw ಅಂ© $ಾಂ“! ಇದು ಕಾಮ ಕಸೂ(ಯ ಒಂದು ವTೖ9 Mಾ, ಅದರ -ೕT µಾK7
ಅಂB..ಆದT ನಮg ಅ€¦ ೕದ= ಪ^ಕಾರ ಇದು ಬ( ತುಳ'ಯಂB ಗಮಗKಸುವ ಕಾಮ
ಕಸೂ(ಯcಾ2..ಇದ(ಂದ ಆಂ9- ಏ€ಂ“(ವಯಸು_ Tೂೕಧಕ) ಡ^“
ತaಾ(ಸಬಹುದಂB....ಅದಲ2Hೕ..ಥೂ ಸtಲ? LಾQ0 aಾಗುತœಾ?..." ಎಂದು 0 0ಂœಾ'
LಾQ ಲದತ ೕT Aಾಡಲು, ಾ ಅವಳ 0ೖತ9& ›ೖಯE ೕಳುವಂB,
" Lಾನು ನ ಗುರು ಮತು ೖ© ಅಲ2Uೕ..ಕAಾ], ೕಳು, ಅHಂಾ LಾQ0 
ಾಟ ಯ72?"ಎಂದು ಹು-}ೕ('ದ=ರು...
"ಅHೕ, ಅHೕ ...ಅದರ ಸ( ತಕ1ಂB...ಕಾಮ ಪ^Vೂೕದಕ ಹಬEx...ವ,ವ,ವ,,,"ಎಂದು ಅವಳು
Bೂದಲಲು ಅವಗಾದ ಉH^ೕಕದ72 ಅವಳ ಕುಚಗಳ ನ¶ಾದ ತುಗಳು ಕೂ¤ಾ ೌ2ž Sೕ

ಮು( ಗುರುತು ಮೂF'ದ=ವು...
"ಹಬZL
ಹಬZL ವಾಗ ಏನು?...,
ಉದ.(' ಆ ಎಗಳನು ತಮg
ಏನು?...,ಐ
?...,ಐ ಅಂ [ಯBೕ ಸ@ <ೖ+q!"ಎಂದು
<ೖ+q
ಕಣುs- ಮೂಗು ಹ#ರ ತಂದು ಪ(ೕ±'ದ=ರು..
"Xೂ^£ಸ6, Xೂ^£ಸ6,,ಇನೂ ಹಲವು +Qತ^ ಾಗೂ +zಷ& ಸಸಗಳು ನಮg Bೂೕಟ ಮತು
ಅ72ನ -ಟ&ದ72 -U...ಯೂ ಮž& ಕಂ ... ೕU ಅHcಾ2 ಕ®ಾsT ೂೕF ಪ(ೕ±' ಬ 
ಮB..."ಎಂದು ತನ ನಡುಗುವ 0ೂೕಮಲ 0ೖಗಂದ ತನ 0ೖ~Fದು ೂೕಗTದ=ಳು...ಅವಳ
ಕಣs72 ಹುಚುW ಬಯ0ತು..ಅವಳ ತುಂಬು  ಕps 0ೂೕTೖಸುವಷು& ಹ#ರ+ತು..ಅವಳು
ಂತ ಭಂಯ2ೕ ಅವಳ ಕುಂFಗಳ ದುಂಡ ವಕ^Tೕ· "ಾ, ಇವು ನ -ೕಡUೕ?"ಎಂಬಂB
ಆಾt ಸುವಂ#ತು..
ಅವರ œಾಂ9ನ ಮುಸುZನ72 ಅವರ ಗಂಡಸುತನUೕೂೕ "ಐ +x ಕಂ"ಎನುವಂB
ಗುರcಾರಂš'ತು..ಮBೕನು ಾಯೂ ಒ‚? ಅHೕ "ಹೂಂ" ಎಂದು Bೂದ7ತು...
ಆಗ +<ಾ AಾFದ ಸಂತಸದ Qೕಾ1ರ01, ಸದ ಆ ೂ#ನ72 aಾರೂ
ಕಾೕ€ನ72ರ7cಾ2..ಇಲ2ದ=H^ ಾೕೂೕ Kž-;ೕ‰ AಾFರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ
ಬರುವಷು& ‹ೂೕ$ಾತು... 
ೂೕಗುವ ಮುನ,+<ಾ, " ನಮg Bೂೕಟದ72 ž& ೌž Lಾ ಅTೕಂr AಾFೕ ... ಮ
aಾವ BೂಂದTನೂ ಆಗcಾ2...µಾ], £ೂೕ] ಎcಾ2 ಇH ಅ72..ಊಟ #ಂF ನಮg ಮಂದ
ತ#ೕE ....Lಾನು ಆಗಾಗ ಮ ೂೕ ೂೕ ಬ#E#ೕE ... ಮg ಜB (ಸ§E ನ72 aಾವ 
ೂ#ನ72 -ೕಕಾದರೂ ಇರು ಅಂಾ ಅœಾ? ೕ<ಾ=T...ಅಮg ಕೂ¤ಾ ಮgಬ. ತುಂಾ
0ೕ<ಾ=T..ಒSg Kೕw AಾFಸುBೕ ;F..."ಎಂದ=ಳು
~ಂನ ನ ಅಪ?ನನು -ದ(ಸುವ ಪ^SೕಯU ಬಂರ7cಾ2..."u[ಾ ವಂತ ಮಗಳು ಮತು ಆ
—ೂ$œಸ4 Oಾವುೂೕ ಘನಕಾಯ5 (ಾಡH, cಾವು ಸಹಕಸsೕಕು " ಎಂದು ನಂ;;9&ದ= ಸರಸೂಕಾಮದ72 ಮುಳುದ= ಗೂœಾ? ತನA ೂಂದ` Oಾಗ\$ )ಾಕು ಅನುವಂ ..
ಅಮg , +<ಾವಂತರು ಅಂH^ ದ7 ಂದ ಗೌರವ...ಮಗೕ "ಕT'ದು=
HೂಡIದಲ2.ಅವ( -ೕMಾ$ಾಗದ ಾ ೂೕ`ೂ1ೕ-ೕಕು.. ] 0ೖcಾಗ<ಾ?"ಎಂದ=ರು..
"ಆ=H^ ] ಸಾಯ ತೂೕ#ೕ ;ಡAಾg..." ಎಂದು ಕಣುs Kಟು'ದ=ಳು.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
Xೂ^£ಸ6 Lಾಗೂ ಎದ=ರು...ಕಾ(ನ Zೕ 0ೖಯ72 ~Fದು, nಾರkಾದ ಲೕr ಎ#0ೂಂಡು "ಉžಉž!" ಎನುಾ ತಮg µಾ29ನ ಕಾ6 œಾZE `ದರು..
ಇನು ಒಂದು ಗಂ:ಯ ಪ^aಾಣ, <ಾ(ಯ72 ಹG ೕw ಬ[ +<ಾ ಂ#ರುಾಳಂB,
ಅ72ಂದ ಅವರ Bೂೕಟ01 -ೕT <ಾ( ಇHಯಂB...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful