You are on page 1of 2

AN III.

22: Gilana sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.22

Gilana sutta
Bolesnici
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Na ovom svetu ima tri vrste bolesnika. Koje tri?

Ima slučajeva kada se bolesnik -- bez obzira da li dobije ili ne odgovarajuću hranu, bez obzira da
li dobije ili ne odgovarajući lek, bez obzira da li dobije ili ne odgovarajuću negu -- neće oporaviti
od bolesti. Ima slučajeva kada će se bolesnik -- bez obzira da li dobije ili ne odgovarajuću hranu,
bez obzira da li dobije ili ne odgovarajući lek, bez obzira da li dobije ili ne odgovarajuću negu --
oporaviti od bolesti. I ima slučajeva kada će se bolesnik oporaviti od bolesti ukoliko dobije
odgovarajuću hranu, odgovarajući lek, odgovarajuću negu, a ako ih ne dobije neće.

A to je zbog bolesnika koji će se oporaviti od bolesti ukoliko dobije odgovarajuću hranu,


odgovarajući lek, odgovarajuću negu -- a ako ih ne dobije neće -- da je data odgovarajuća
hrana, odgovarajući lek, odgovarajuća nega. I zbog te vrste bolesnika se neguje i ona druga
vrsta bolesnika [u nadi da će se i oni oporaviti od takve nege].

To su tri vrste bolesnika na ovome svetu.

Na isti način, ove tri vrste ljudi, poput tri vrste bolesnika, mogu se naći na ovome svetu. Koje tri?

Ima slučajeva kada se čovek -- bez obzira da li susretne ili ne Tathagatu, bez obzira da li čuje ili
ne dhammu i disciplinu koju objavljuje Tathagata -- neće otkriti zakonitost, ispravnost povoljnih
mentalnih kvaliteta. Ima slučajeva kada će čovek -- bez obzira da li susretne ili ne Tathagatu,
bez obzira da li čuje ili ne dhammu i disciplinu koju objavljuje Tathagata -- otkriti zakonitost,
ispravnost povoljnih mentalnih kvaliteta. I ima slučajeva kada će čovek otkriti zakonitost,
ispravnost povoljnih mentalnih kvaliteta ukoliko susretne Tathagatu i čuje dhammu i disciplinu
koju objavljuje Tathagata, a ako ih ne čuje neće.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-22.html 4/7/2007
AN III.22: Gilana sutta Page 2 of 2

A to je zbog čoveka koji će otkriti zakonitost, ispravnost povoljnih mentalnih kvaliteta ukoliko
susretne Tathagatu i čuje dhammu i disciplinu koju objavljuje Tathagata -- a ako ih ne čuje neće
-- da je učenje o dhammi dato. I zbog te vrste ljudi se i ona druga vrsta ljudi podučava dhammi
takođe [u nadi da će možda i oni imati koristi od podučavanja].

To su tri vrste ljudi, poput tri vrste bolesnika, koje se mogu naći na ovome svetu."

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-22.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-22.html 4/7/2007