You are on page 1of 3

AN III.

39: Sukhamala sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.39

Sukhamala sutta
Pročišćenje
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Napomena: Izdanje Kanona koje je objavio Pali Text Society tretira ovaj govor kao dva govora -
- III.38 i III.39 -- a podela je ovde označena sa tri zvezdice. Azijska izdanja tretiraju ga kao
jedan, označen sa III.39. Autobiografski stihovi na kraju druge polovine -- koji su identični sa
stihovima koji zaključuju AN V.57 -- dobro se uklapaju sa autobiografskim sadržajem prve
polovine, iz čega se može izvući zaključak da su ove dve polovine zamišljene kao jedna celina.

"Monasi, ja sam živeo u izobilju, velikom izobilju, najvećem izobilju. Moj otac je čak imao jezera
u palati, u jednom su cvetali crveni lotosi, u drugom su cvetali beli lotosi, u trećem su cvetali
plavi lotosi, i sve to za mene. Nisam koristio sandalovo drvo koje nije bilo iz Varanase. Moj
turban beše iz Varanase, kao i moja tunika, moje donje rublje i moj ogrtač. Hladovinu su mi
pravili danju, štitili me od hladnoće i rose noću.

Imao sam tri palate, jednu za hladno vreme, jednu za toplo vreme i jednu za kišno vreme.
Tokom četiri meseca monsuna zabavljale su me u palati za kišno vreme pevačice i igračice, bez
ijednog muškarca među njima. I dok su se sluge, radnici i čuvari u kućama drugih ljudi hranili
skromno, u domu moga oca sluge, radnici i čuvari su se hranili obilno.

Iako sam bio obdaren takvim bogatstvom, takvim izobiljem, u meni se javila misao: ’Kada neki
neupućen, svetovan čovek koji je podložan starenju, ne može izmaći starenju, vidi drugog
čoveka koji je ostario, on je uplašen, ponižen i zgađen, zaboravljajući da je i on sam podložan
starenju, da ne može izmaći starenju. Ako i ja -- koji sam podložan starenju, ne mogu izmaći
starenju -- treba da budem uplašen, ponižen i zgađen kada vidim drugog čoveka koji je ostario,
na to ne pristajem.’ Kada sam to uočio, opijenost mladošću [tipična] za mlade ljude poče da

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-39.html 4/7/2007
AN III.39: Sukhamala sutta Page 2 of 3

kopni.

Iako sam bio obdaren takvim bogatstvom, takvim izobiljem, u meni se javila misao: ’Kada neki
neupućen, svetovan čovek koji je podložan bolesti, ne može izmaći bolesti, vidi drugog čoveka
koji je bolestan, on je uplašen, ponižen i zgađen, zaboravljajući da je i on sam podložan bolesti,
da ne može izmaći bolesti. Ako i ja -- koji sam podložan bolesti, ne mogu izmaći bolesti -- treba
da budem uplašen, ponižen i zgađen kada vidim drugog čoveka koji je bolestan, na to ne
pristajem.’ Kada sam to uočio, opijenost zdravljem [tipična] za ljude koji su zdravi poče da kopni.

Iako sam bio obdaren takvim bogatstvom, takvim izobiljem, u meni se javila misao: ’Kada neki
neupućen, svetovan čovek koji je podložan smrti, ne može izmaći smrti, vidi drugog čoveka koji
je mrtav, on je uplašen, ponižen i zgađen, zaboravljajući da je i on sam podložan smrti, da ne
može izmaći smrti. Ako i ja -- koji sam podložan smrti, ne mogu izmaći smrti -- treba da budem
uplašen, ponižen i zgađen kada vidim drugog čoveka koji je mrtav, na to ne pristajem.’ Kada
sam to uočio, opijenost životom [tipična] za ljude koji su živi poče da kopni.

***

"Monasi, postoje tri vrste opijenosti. Koje tri? Opijenost mladošću, opijenost zdravljem, opijenost
životom.

Pijan od opijenosti mladošću, neupućen, svetovan čovek čini loše stvari telom, govorom, mišlju.
Čineći loše stvari telom, govorom, mišlju, on se -- posle razlaganja tela, posle smrti -- ponovo
rađa u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu.

Pijan od opijenosti zdravljem, neupućen, svetovan čovek čini loše stvari telom, govorom, mišlju.
Čineći loše stvari telom, govorom, mišlju, on se -- posle razlaganja tela, posle smrti -- ponovo
rađa u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu.

Pijan od opijenosti životom, neupućen, svetovan čovek čini loše stvari telom, govorom, mišlju.
Čineći loše stvari telom, govorom, mišlju, on se -- posle razlaganja tela, posle smrti -- ponovo
rađa u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu.

Pijan od opijenosti mladošću, monah napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Pijan od
opijenosti zdravljem, monah napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Pijan od opijenosti
životom, monah napušta vežbanje i vraća se nižem životu.

Podložni rođenju, podložni starenju,


podložni smrti,
svetovni ljudi su
zgađeni nad onima što pate
nad onim čemu su i oni sami podložni.
Ako i ja treba da budem zgađen
nad bićima koja su podložna svemu tome,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-39.html 4/7/2007
AN III.39: Sukhamala sutta Page 3 of 3

ja onda ne pristajem,
da živim kao i oni.'

Zadržavajući taj stav --


znanje o Dhammi
lišen svakog poseda --
Prevaziđoh svaku opijenost
bogatstvom, mladošću i životom
kao onaj što u odvraćenosti
vidi spokojstvo.

U meni se javi energičnost,


oslobođenost jasno sagledah.
Sada više nema načina
da uživam u čulnim zadovoljstvima.
Slédeći tok svetačkog života,
ja se više ne preporađam.

Videti takođe: Sn IV.15

1/2/2003
www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-39.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an3-39.html 4/7/2007