You are on page 1of 5

ૐ તપપોવન મમ. જમ નના બપોરભનાઠના બબેટ તના.

અઅંક લબેશ્વ ર જ, ભરૂચ નની સબેન્ ટરસઅંચ નાલકનની યનાદની
અ.નઅં.

સબેન્ટરસઅંચનાલકનમઅં નનામ

સરનનામમઅં

મપો. નઅંબર

“email” Address

વવમલભનાઇ જવરનાજભનાઇ મમૈયનાત

આશનાપમરના સપો મનીલ, નઅં.

૦૯૪૪૫૦૦૧૬૫

૧૮/૨૦ આરકપોનમ રપોડ,

ashapurasawmill@gmail.
com

ઓમપબેટ કનાઅંજપમરમ૬૩૧૫૦૨
કનાઅંજવરમ , તવમલનનાડમ

પબેમજભનાઇ કરશનભનાઇ સનાઅંખલના

પભમછનાયના, ઉવમયનાભવનનની

૦૯૮૪૩૦૪૧૩૯

પનાસબે,વત્રિચનીનનાપલની,

(વત્રિચની-વશન્ગપોટના)

દદપનીબબેન આશનીષકમ મનાર પટબે લ

૨૫૫, ૩જબે મનાળ

૦૯૭૪૦૩૨૦૯૨

કમ પબેન્દ્ર રબે ડની નગર,

dips.bond007@gmail.com

કબે .એસ.આર.પની. ક્વનાટસર્સનની
સનામબે
બબેંગલપોર-૫૬૦૦૯૯

દદનબેશભનાઇ લનાલજભનાઇ પટબે લ

કરનાર્સટકના ટનીમ્બર ડબે પપો,

૦૯૪૪૮૪૬૬૦૨

નઅં-૧૬૩,

karnataka111@gmail.com

બબેંગલપોર-૫૬૦૦૭૨

મરનીભનાઇ વનીરજભનાઇ પપોકનાર

ગનીતના ટનીમ્બર, ૨/૨ તમમકમ ર

૦૯૪૪૮૨૭૬૧૪

રપોડ ફબે ઝ -૧ પનીનનીયના

swastikwood123@gmail.com

ઇન્ડસ્ટટટ નીયલ એરનીયના
બબેંગલપોર-૫૬૦૦૫૮

જબેવન્તભનાઇ વનાલજભનાઇ ભગત

શવક્ત વનવનાસ,

૦૯૪૯૦૧૧૧૨૧

૪૨/૫૭૪/૧/એ ગનીન દહિલ્સ

jayanthbhagat1711@gmail.com

કપોલપોનની, મપોલનાલની
હિમૈ દ્રનાબનાદ.

પકનાશભનાઇ ગપોવવઅંદભનાઇ પટબે લ

ગઅંસરનાજ દનાનના પટબે લ એન્ડ

૦૯૭૬૬૫૪૫૬૪

કમ . બસ સ્ટબે ન્ડનની બનાજમ મનાઅં

prakashbpq@gmail.com

બબેલનારપમર-૪૪૨૭૦૧ ડની.
ચઅંદ્રપમર

લનાલજભનાઇ વનાલજભનાઇ પનાચનારની

૨૦૩, શનીકક ષ્ર એપનાટર્સ મબેન્ટ,

૦૯૪૨૨૮૨૫૧૯

એ.વની.જ. લબે આઉટ

bhavikpatelvdp@gmail.com

નનાગપમર-૪૪૦૦૮

ભનાવબેશભનાઇ દયનારનામભનાઇ પનારસનીયના

શનીવમ હિનાડર્સ વબેર પ્લનાયવમડ

૦૯૮૨૨૦૫૧૨૨

સબેન્ટર એસ.ટની સ્ટબે ન્ડ સમપોર

હિનાતકલઅંગડબે
કપોલ્હિનાપમર-૪૧૬૧૦૯

bpatel254@yahoo.com

ગનીતનાબબેન સત્યબેનભનાઇ પટબે લ
ત્રિનીલપોચનનાબબેન વવપમલભનાઇ પટબે લ

૫૮૪/૨/બની હિદય કમઅં જ

૦૯૪૦૪૯૬૫૬૨

સબેલનીસબરની પનાકર્સ

satyenvallabh@gmail.com

પમનના-૪૧૧૦૩૭
૦૯૩૭૧૦૨૨૨૮

૧૦

રનીતબેશભનાઈ પરસપોત્તમભનાઈ પટબે લ

વવનસ ફનર્નીચર પ્લપોટ

નઅં

૧૫ વગરનનાર હિનાઉસ આદશર્સ

૦૯૩૭૧૦૦૭૪૧

rites@venusfurnitures.com

સપોસનાયટની મનાકર ટ યનાડર્સ રપોડ
પમનના
૧૧

મયમરભનાઇ તબેજાભનાઇ સનાઅંખલના

નઅં ૧૧, વનશના એપનાટર્સ મબેન્ટ

૦૯૮૯૦૩૯૬૯૬

નઅંદમભનાઈ મનજભનાઈ ચચૌહિનાર

તરર તલનાવનની સનામબે બનાયટ

કપોલબેજ રપોડ
નનાસનીક-૪૨૨૧૦૧

૦૮૮૦૬૭૩૭૭૭

૧૨

ચન્દ્રબેશભનાઇ કનાનજભનાઇ રનામનારની

૧૨, શપોભનના સપોસનાયટની

૦૯૮૩૩૧૨૫૦૬

દહિરનાબનાગ આગના રપોડ

ckramani@yahoo.co.in

કલ્યનાર વબેસ્ટ-૪૨૧૩૦૧
૧૩

ભરતભનાઈ નરવસહિભનાઈ પટબે લ.

જગદદશભનાઇ રમરભનાઇ પટબે લ

C/૩૦૨,શમભનારઅંભ

૦૯૯૨૦૪૫૩૩૦

કપોમ્પ્લબેક,પ્લપોટ-

૧૯,સબેકટર-૨૦,યમનનીયન
બબેક ઓફ ઇવન્ડયના
સનામબે,ખનારઘર.નવની મમબ
અં ઈ.૪૧૦૨૧૦.

૧૪

સમરબેશભનાઇ કનાનજભનાઇ નનાકરનારની

૦૯૮૬૭૪૨૫૨૦

૫૦૩, સમનાટ સની.એચ.એસ.

૦૯૮૨૧૭૧૧૪૬

લનીમનીટબે ડ તનીલક નગર

ચબેમ્બમર
ઘનાટકપોપર
૧૫

શવમર્સષનાબબેન ચન્દમભનાઈ પપોકનાર.

૪-ફ્લપોર,સનીતનારનામ

૦૯૦૨૯૩૬૨૪૭

ભવન,૧૭૮,

લબેડની જમષબેદ રરોંડ,
દનાદર(વબેસ્ટ),મમઅંબઈ-૮

૦૯૩૨૩૫૨૯૦૦

૧૬

રવજભનાઈ રતનવશભનાઈ દનીવનારની

૫૫૨/ગચૌરનીપનાડના, થનારના

૦૯૮૫૦૬૨૨૨૩

રપોડ, પનાયલના વસનબેમના પનાસબે

ભનીવઅંડની ૦૫
૧૭

ર્સ ભનાઇ પટબે લ
વસઅંતભનાઇ અજમ ન

સત્ય નનારનાયર સપો મનીલ

૦૯૪૦૮૪૫૨૨૨

મપોગરનાવનાડની

વલસનાડ

ravji1960@yahoo.com

૧૮

રતનશનીભનાઇ સપોમજભનાઇ રવનારની

શનીવમ હિનાડર્સ વબેંર

૦૯૮૨૪૩૬૧૪૩

એન્ડપ્લનાયવવૂડ સબેંન્ટર,

shivamchikhli99@gmail.com

ચનીખલની ચનાર રસ્તના,
ચનીખલની-૩૯૬૫૨૧
૧૯
૨૦

હિસમમખભનાઇ દનાનનાભનાઇ પટબે લ
ગપોવવઅંદભનાઇ રનામજભનાઇ પટબે લ

પટબે લ સપો મનીલ ,M.G. રપોડ

૦૯૮૨૫૧૪૫૩૫

વબલનીમપોરના-૩૯૬૩૨૧

પબેરરનાપનાકર્સ સપોસનાયટની ગનીન

૦૯૮૨૪૩૬૪૬૭

રપોડ કબનીલ પપોર

ashapuri_hardware@yahoo.co
m

નવસનારની
૨૧

ભરતભનાઇ પબેમજભનાઇ પટબે લ

સવૂયર્સ નનારનાયર ટટબે ડસર્સ

૦૯૮૨૪૧૩૯૮૮

શનાઅંવતનનાથ વમલનની સનામબે

yogi883@gmail.com

ઉધનના મગદલના રપોડ
સમરત
૨૨

પરબે શભનાઇ શનીવજભનાઇ પટબે લ

નવજવન ટબે સ્ટનાઇલ વરનાછના

૦૯૮૨૫૧૫૧૧૪

રપોડ

paresh44@hotmail.com

સમરત
૨૩

અમકતભનાઇ C.A.

૩૧૦/વતરુપવત પ્લનાઝના,એ

૦૯૩૨૮૮૫૫૦૫

વવઅંગ,કલબેક્ટર ઓફનીસ નની

alpatel_ca@yahoo.com

બનાજમ મનાઅં,આઠવના
ગબેટ,નનાનપમરના,સમરત-૧.
૨૪

હિસમમખભનાઇ મનજભનાઇ પટબે લ

૭૯, શઅંખબેશ્વર સપોસનાયટની,

૦૯૮૨૫૯૪૨૪૨

રબે લ્વબે સ્ટબે શન રપોડ સવર્વોદય

સ્કવૂ લનની બનાજમ મનાઅં
ભબેસ્તનાન-સમરત
૨૫

હિદરભનાઇ શનીવજભનાઇ પટબે લ

શનીરનામ મનારબલ પ્લપોટ નઅં

૦૯૮૨૪૫૩૩૭૦

૯૧/૯૨ ટનીમ્બર મનાકર ટ,

harilalspatel@rediffmail.com

જ.આઇ.ડની.સની
અઅંકલબેશ્વર
૨૬

શનીવજભનાઇ કનાનજભનાઇ પટબે લ

પરવ સબેલ્સ, કસક ફમવનારના

૦૯૮૨૫૦૯૪૧૮

પનાસબે

pranavsales.bharuch@gmail.co
m

ભરૂચ
૨૭

વવવબેકભનાઇ દદનબેશભનાઇ પટબે લ

બહિમચરજ સપો મનીલ,

૦૯૪૨૮૫૮૭૪૯

જ.આઇ ડની.સની.

ભરૂચ
૨૮

રનામજભનાઈ સનામજભનાઇ વનાસરની

૨૧/22,પનાટનીદનાર પનાકર્સ ,

૦૯૮૭૯૨૪૨૨૯

નપોવવનપો તરસનાડની રરોંડ,

patel_vivek2008@yahoo.co.in

પઅંચમમખની હિનમમનાન નની
બનાજમ મનાઅં, વડપોદરના.
૨૯

ચનીમનભનાઇ પબેમજભનાઇ પટબે લ

ઉમના ટનીમ્બર એન્ડ પ્લનાય,

૦૯૪૨૭૩૫૬૫૮

૨૯/બની ગમજરનાત ઇન્ડસ્ટટ નીઝ

chimanbhaipatel157@yahoo.co
m

એસ્ટબે ટ છનાણની રપોડ
નવનાયનાડર્સ ,વડપોદરના
૩૦

રવજભનાઈ મપોહિનભનાઈ પટબે લ.

એચ-૫૯, સત્કનાર

૦૯૪૨૮૫૮૨૫૫

સપોસનાયટની,વવભનાગ-

૨,જ્યપોવત પનાકર્સ નની

૩૧

દહિરનાલનાલ મબેગજભનાઇ પટબે લ

પનાછળ,કરબે લનીબનાગ,

૦૯૭૨૭૯૮૫૧૫

વડપોદરના.

૧૯, ઉવમયના પનાકર્સ

૦૯૮૨૫૨૭૮૦૮

સપોસનાયટની, ચનીખપોદરના રપોડ

bhvaniindustriesanand@
gmail.com

આરઅંદ
૩૨

જયઅંવતભનાઇ પરબતભનાઇ પટબે લ

આલપોક ઇન્ડસ્ટટ નીઝ મમ.

૦૯૮૨૫૦૫૫૧૮

કમળના પપો. ડભનાર જ. ખબેડના

તના.નદડયનાદ
૩૩

ઈશ્વરભનાઇ ધરમશનીભનાઇ પટબે લ

રનામ ભવન,લનાટની બજાર રબે લ્વબે

૦૯૮૭૯૫૨૦૧૧

સ્ટબે શન રપોડ

door_decor123@yahoo.in

મમ. કપડવઅંજ જ. ખબેડના
૩૪

પરબે શભનાઇ નનારરભનાઇ રનામનારની

કમલબેશભનાઈ નનારરભનાઈ રનામનારની

શની આશનાપમરની ટબેવૂ ડ
ટ ડીંગ

૦૯૮૭૯૦૫૮૮૯

કઅંપનની,જસપોદનાનગર

રરોંડ,ગપોરનના કમ વનાનની
બનાજમ મનાઅં,ચબેહિર મનાતનાનના મઅંદદર
નની સનામબે,મરનીનગર (ઈ),
અમદનાવનાદ-૮

૩૫

વવકનાસભનાઈ જતબેન્દ્રભનાઈ રનાવલ.

ashapuri@yahoo.com

૦૯૭૨૭૧૭૦૨૦

૧/૧,સઅંકબેત

૦૯૮૨૪૨૬૦૨૦

એપનાટર્સ મબેન્ટ,મનીરનામ્બનીક સ્કવૂ લ

ravalvikas@gmail.com

નની બનાજમ મનાઅં અમદનાવનાદનનારરપમરના-૧૩
૩૬

રનાજબેશ્વરનીબબેન મમકનાદમ

૧૯૪૫, સમરતનીનની પપોર,

૦૯૯૭૪૫૨૮૧૨

સનાઅંઇબનાબના મઅંદદર પનાસબે

rmukadama81@gmail.com

બનાલના હિનમમનાન ખનાદડયના
અમદનાવનાદ-રનાયપમર
૩૭

રૂપચઅંદભનાઇ મપોતનીલનાલ લનીયના

૧૦/૧૧૫, ઇવન્દરના નગર

૦૯૯૭૯૮૫૫૩૪

ટપોરબે ન્ટ પનાવર હિનાઉસ

અમરનાઇવનાડની

liyakiran9799@gmail.com

અમદનાવનાદ૩૮

બહિબે ચરભનાઇ ભનારજભનાઇ ધપોળમ

સબેવન આટર્સ , અમનીન

૦૯૪૨૭૩૨૦૭૨

સપોસનાયટનીનની બનાજમ મનાઅં

prashant1088@gmail.com

દહિબે ગનામ -૩૮૨૩૦૫
૩૯

બનાબમભનાઇ લનાલજભનાઇ પટબે લ

પટબે લ સપો મનીલ, દબેનના

૦૯૪૨૬૩૩૮૬૭

બબેન્કનની બનાજમ મનાઅં

blpatel175@gmail.com

તલપોદ
૪૦

વમનનાકનીબબેન નરબે ન્દ્રભનાઇ પટબે લ

ભગવતની સપો મનીલ,

૦૯૮૨૫૦૨૭૫૪

મહિબે સનારના રપોડ, મમ. ખનાણુસના-

narendrapatel5544@gmail.com

૩૮૨૮૭૦
વવજાપમર
૪૧

સવચન વનાડનીલનાલ મનાવનારની.

બની,ગપોઉંન્ડ ફ્લપોર,રનાધના

૦૯૪૨૭૨૮૯૪૩

એપનાટર્સ મબેન્ટ,પટબે લ

svmavani@gmail.com

કપોલપોનની,ગમરુદનારના પનાસબે,ભમજ
કચ્છ.

૦૮૨૬૪૨૪૭૪૫

૪૨

મહિબે ન્દ્રભનાઇ જવરનાજભનાઇ પટબે લ

મનારબેકપરના લનાતની બજાર

૦૯૮૨૫૫૪૭૪૦

ભનારત ટનીમબર મનાટર્સ

અમરબે લની
૪૩

ખબેતનાલનાલ પબેમજભનાઇ પટબે લ

સની-૩૩, મનાન સરપોવર

૦૯૮૬૮૮૦૯૮૩

ગનાડર્સ ન -૪૧૦૦૧૧૫૧

નવની દદલ્હિની
૪૪

પરસપોત્તમભનાઇ રતનશનીભનાઇ પટબે લ

ગનીત પ્લનાય વમડ, સનીનબેમના

૦૯૮૨૮૧૩૪૦૮

રપોડ

અજમબેર-૩૦૫૦૦૧

amazingdecor_ajmer@yahoo.c
om